FIZYKA 2. Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2008/2009 SEMESTR 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FIZYKA 2. Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2008/2009 SEMESTR 2"

Transkrypt

1 FIZYKA 2 Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2008/2009 SEMESTR 2 Rozwiązania zadań nie były w żaden sposób konsultowane z żadnym wiarygodnym źródłem informacji!!! W związku z tym ich poprawność jest wątpliwa i w przypadku ewentualnych błędów proszę zgłaszać poprawki do autora. BNS - wersja 1.0 student.agh.edu.pl/~bonesaaa/ "Theory is when you know all and nothing works. Practice is when all works and nobody knows why. In this case we have put together theory and practice: nothing works... and nobody knows why! (anymous author) 1

2 SPIS TREŚCI Inżynieria Biomedyczna gr. 2 i 3, zestaw nr termodynamika... 3 Inżynieria Biomedyczna gr. 2 i 3, zestaw nr elektrostatyka Inżynieria Biomedyczna gr. 2 i 3, zestaw nr 2.3 elektromagnetyzm, ruch cząstki naładowanej w polach Inżynieria Biomedyczna gr. 2 i 3, zestaw nr 2.4 pole magnetyczne Inżynieria Biomedyczna gr. 2 i 3, zestaw nr 2.5 indukcja elektromagnetyczna, fale EM Inżynieria Biomedyczna, zestaw nr 2-6 optyka Inżynieria Biomedyczna, zestaw nr 2-7 podstawy mechaniki kwantowej Zadania nierozwiązane B1.10, B1.12, B1.13, B2.3, B2.8, B2.9, B2.13, B4.3, B4.4, B4.5, B4.12 B5.2, B5.4, B5.9, B5.11, B5.12, B5.15, B6.4, B6.10, B6.11, B6.13, B7.7, B7.8, B7.10 Pomoc do zadań (oprócz podręczników): 2

3 Inżynieria Biomedyczna gr. 2 i 3, zestaw nr termodynamika Zadanie B1.1 Kawałek lodu o temperaturze T L = -15 o C i masie m L = 40 g wrzucono do 200 g wody o temperaturze T 1 = 27 o C. Jaka będzie końcowa temperatura układu po roztopieniu się lodu? Ciepło właściwe lodu c WL = 2100 J/K/kg, wody c W = 4200 J/K/Kg, ciepło topnienia lodu L = J/kg, straty pomijamy. Ile potrzeba ciepła by doprowadzić lód do temperatury topnienia? , Ile potrzeba ciepła by stopić lód bez zmiany temperatury? , Ile potrzeba ciepła na doprowadzenie wody powstałej z lodu o temperaturze 0 C do temperatury X? , Ogółem ilość pobieranego ciepła jest : Skąd to ciepło zostanie wzięte? Odda go ciepła woda wlana do lodu , Stosuję zasadę bilansu cieplnego: , , , , ,04 10,7 Zadanie B1.2 2 mole gazu doskonałego ogrzano pod stałym ciśnieniem od temperatury T 1 = 300 K do T 2 = 450 K. Obliczyć pracę wykonaną przez gaz, zmianę energii wewnętrznej gazu i różnicę molowych ciepeł właściwych c p c v. Proces jest izobaryczny, ponieważ p = const. Wzór na obliczanie pracy w tym procesie (podkreślam w tym miejscu, że dv oznacza bardzo małą zmianę objętości V d to bardzo mała delta Δ, czyli nieskończenie mała zmiana wartości): dv czyli przyrost objętości gazu obliczamy z równania Clapeyrona: Po połączeniu obu równań otrzymujemy, że: 3

4 No i stąd można już łatwo obliczyć pierwszą część zadania. Natomiast zmianę energii wewnętrznej obliczymy z I zasady termodynamiki: oraz Po połączeniu obu równań, otrzymujemy: W procesie izochorycznym (v=const) jest równe: Łącząc wszystko w całość otrzymujemy równanie Meyer a: Zadanie B1.3 Nurek na głębokości h = 30 m napompował z automatu oddechowego balon, do objętości V = 5 litrów. Jaką objętość będzie miał balon tuż po wypłynięciu na powierzchnię? Następnie balon na powierzchni wyjęto, a jego powłoka (i powietrze wewnątrz) ogrzały się od promieni słonecznych do t = 40 o C. Jaką teraz będzie miał objętość balon, jeśli na głębokości 30 m woda miała temperaturę t w = 4 o C? Ciśnienie na głębokości h=30 m: p = p 0 + ρgh ρ = 998 kg/m 3 p 0 = 1013 hpa h = 30 m g = 9,8 m/s 2 p = Pa = 3953 hpa Ilość tlenu znajdująca się w 5 litrach balonika: pv = nrt V=5 l = 5 dm 3 = 0,005 m 3 T=4*C=(273+4) K = 277 K ,005 8, ,5 0, ,87 Skoro w 5 litrach na głębokości 30 metrów znajduje się 0,86 mol tlenu, to na powierzchni balon będzie zajmował objętość: 4

5 1 mol 22,4 dm 3 0,86 mol x dm 3 X = 19,264 dm 3 = 19,3 l Po ogrzaniu się powierzchni balonu do 40*C, objętość zmieni się: 0,86 8, Po ogrzaniu się balonu, zajmował on 0,022 m 3, czyli 22 l. 2236, ,022 Zadanie B1.4 2 mole 2-atomowego gazu doskonałego poddano sprężaniu izotermicznemu (T = 300 K) od objętości V1 = 1000 cm 3 do V2 = 300 cm 3. Oblicz pracę wykonaną nad gazem, ilość energii wymienionej z otoczeniem, zmianę energii wewnętrznej i entropii oraz ciśnienie końcowe gazu. Praca wykonana nad gazem i ilość energii wymienionej z otoczeniem: Z pierwszej zasady termodynamiki wynika, że całe ciepło doprowadzone do gazu doskonałego w procesie izotermicznym jest zużywane na wykonanie pracy przeciwko siłom zewnętrznym. Więc ilość energii wymienionej z otoczeniem Q = W. T= 300 K V 1=1000 cm 3 =1 dm 3 V 2=300 cm 3 = 0,3 dm 3 ln ln ln ln ln 2 8,31 Zmiana energii wewnętrznej: Zmiana entropii: ln ,2 5983,2 0 ln 2 8,31 ln0,3 19,94 Ciśnienie końcowe gazu: 2 8, , ,0003 5

6 Zadanie B1.5 Hennel Wyprowadzić zależność ciśnienia atmosferycznego od wysokości nad powierzchnią Ziemi. Założyć, że powietrze jest gazem idealnym, na wysokości h = 0 ciśnienie wynosi p 0, przyspieszenie ziemskie wynosi g, a temperatura powietrza nie zależy od wysokości. Należy w tym miejscu przypomnieć, iż jest zmienne, a więc nie może być użyte we wzorze barometrycznym. Resnick/Halliday Kąkol ężś 1 Ciśnienie atmosferyczne w danym punkcie nad powierzchnią Ziemi określone jest przez ciężar warstwy powietrza leżącej powyżej tego punktu, powinno zależeć od wysokości. Im większa wysokość, tym mniejsza jest warstwa powietrza, więc i ciśnienie jest mniejsze. Różnica ciśnień dp związana ze wzrostem wysokości dh ma znak ujemny i wynosi: 6

7 gdzie ρ jest gęstością gazu na wysokości h, a g jest przyspieszeniem ziemskim na tej wysokości. Z dobrym przybliżeniem można potraktować powietrze jako gaz doskonały. Dzieląc obustronnie równanie stanu gazu doskonałego dla jednego mola pv = RT przez wartość średniej masy molowej powietrza, określonej z uwzględnieniem procentowej zawartości azotu, tlenu i pozostałych gazów w powietrzu, otrzymujemy: 1 Zakładając, że temperatura atmosfery ma wartość stałą (tzw. atmosfera izotermiczna) i pole grawitacyjne jest jednorodne g(h) = const możemy łatwo scałkować to równanie otrzymując: ln ln Dla h=0 ciśnienie równe jest ciśnieniu atmosferycznemu p 0 na powierzchni Ziemi. Stąd wyznaczamy stałą, C=p 0. Ostatecznie otrzymujemy: exp Zadanie B1.6 Gmyrek Podczas zawodów balonowych panuje temperatura t = 20 o C, a ciśnienie atmosferyczne przy powierzchni Ziemi wynosi p 0 = 1 atm. Balon napełniony ogrzanym powietrzem ma objętość V = 1000 m 3, a cienka powłoka balonu ma masę m p = 20 kg i posiada otwór u dołu. Jaką temperaturę powinno mieć powietrze wewnątrz balonu, aby zaczął się unosić w powietrzu? Powietrze następnie ogrzano palnikiem do t 2 = 127 o C, a otwór zamknięto. Z jaką siłą balon napina linę, którą jest uwiązany do Ziemi? Na jaką wysokość wzniesie się balon po odwiązaniu liny? Przyjąć, że temperatura powietrza nie zmienia się wraz z wysokością, a jego gęstość w warunkach normalnych wynosi ρ 0 = 1.29 kg/m Siła wyporu zależy tylko od objętości (jedyna zmienna wartość): F C to siła ciężkości, m P to masa powłoki, natomiast Vρ to masa powietrza: 7

8 Gdy otwór balonu jest otwarty to otrzymujemy, że: Siła wyporu zmaleje przez spadek gęstości ciężar balonu się nie zmieni, bo zamknięto otwór: 400 Zadanie B1.7 Hennel Kilogram wodoru oraz kilogram azotu poddano identycznej przemianie izotermicznej. W którym przypadku zmiana entropii będzie większa i ile razy? 2 1, ,

9 Zmianę entropii oznaczamy jako : ln ln ln ln ln ln ln Zadanie B1.8 Hennel Wyznaczyć wartości parametrów krytycznych pk, Vk, Tk dla jednego mola gazu spełniającego równanie stanu Van der Waalsa (a, b, R - stałe): Znakiem oznacza się tak zwane pochodne cząstkowe (liczy się je tak samo jak zwykłe pochodne, z małymi wyjątkami): 2 Otrzymujemy następujące ekstrema funkcji:

10 Zadanie B1.9 Obliczyć sprawność cyklu ABCD, przedstawionego na rysunku. Gazem roboczym jest jednoatomowy gaz doskonały. (rysunek 1) Mamy tu przykład silnika cieplnego pracującego w układzie zamkniętym. p 2p 0 B C W p 0 D V 0 3V 0 V Ponieważ wykonana praca W to zakreskowane pole prostokąta o bokach (ponieważ ) i (ponieważ ), więc możemy zapisać, iż: Zachodzące przemiany: - od A do B rozprężanie przy stałej objętości (izochorycznie) gaz jest podgrzewany, - od B do C stałe ciśnienie, objętość się zwiększa (izobaryczna przemiana), - od C do D zmienia się tylko ciśnienie, tak jak od A do B, - od D do A przemiana odwrotna do przemiany z B do C. Sprawność oznaczamy jako: 10

11 Gdzie to praca użyteczna, a to strata ciepła (ciepło pobrane). Ponieważ: Więc otrzymujemy: Zmiana energii wewnętrznej w poszczególnych przemianach: 1 1 od A do B od B do C od C do D od D do A Podobnie jak w przemianie BC, otrzymujemy: 2 Zachodzi na tym etapie rozprężanie gazu: 4 Podobnie jak w przemianie AB, otrzymujemy: Proszę jednak zwrócić uwagę, że przemiana ta zachodzi w niższym ciśnieniu, niż etap BC! Zmiana energii jest równa dostarczonemu ciepłu gaz nie wykonuje pracy jest podgrzewany. Dokonuje się przepływ ciepła dalej pobierane jest ciepło, wyrażone przez : W tym momencie gaz się ochładza. Praca w tym etapie jest ujemna ponieważ tłok przesuwamy siłą zewnętrzną na pozycję wyjściową (my wykonujemy pracę). Korzystając z zależności: Otrzymujemy (przy założeniach dla stałego ciśnienia i dla stałej objętości): Sumując prace wykonane w poszczególnych etapach cyklu, otrzymujemy taki sam wynik jak w przypadku obliczeń związanych z polem powierzchni: Ł

12 W pewnych warunkach otrzymujemy, iż: Obliczymy teraz ciepło pobrane i ciepło oddane : CIEPŁO POBRANE: CIEPŁO ODDANE: Należy w tym miejscu podkreślić, iż cv zmienia się w zależności od tego, czy gaz jest jedno, czy dwu- lub więcej atomowy. Wykonaną pracę można jeszcze policzyć z poniższej zależności: Jednakże wracając do treści zadania, zajmijmy się sprawnością silnika: 2 2 Zakładając, iż otrzymujemy: ,39% Dzięki czemu otrzymujemy wiadomość, iż nasz silnik jest bardzo kiepskim silnikiem smutne. Zadanie B1.10 Obliczyć sprawność silnika Diesela przy założeniu, że czynnikiem roboczym jest gaz doskonały i znane są wartości V 1, V 2, V3 i cv (rysunek). Cykl składa sie z etapów: 1 - izobaryczne ogrzewanie czynnika w wyniku spalania paliwa; jednocześnie występuje rozprężenie od objętości V 1 do objętości V adiabatyczne rozprężanie od ciśnienia p 3 do ciśnienia p izochoryczne chłodzenie przy stałej objętości V adiabatyczne sprężanie od ciśnienia p 1 do ciśnienia p 3 12

13 Zadanie B1.11 W naczyniu o kształcie sześcianu o krawędzi 20 cm, wyposażonym w (otwartą) przegrodę, mogącą podzielić naczynie na pół, znajduje się gaz doskonały o temperaturze 20 O C i ciśnieniu 1 atm. Oblicz średnią prędkość cząstek. Oszacuj jakie jest prawdopodobieństwo, że w pewnej chwili po zamknięciu przegrody wszystkie cząstki zostaną zamknięte w lewej połowie naczynia? Jaki jest czas oczekiwania na taka konfigurację? Wskazówka: jako czas ustalania sie kolejnych konfiguracji przyjąć czas przelotu 1 cząstki gazu z lewej do prawej połowy naczynia. W tym zadaniu będziemy posługiwać się prawdopodobieństwem, w związku z czym musimy posłużyć się przykładowo średnią energią opisaną wzorem: Rozpisując powyższy wzór otrzymujemy prędkość średnią (z treści zadania temperatura jest równa T=273+20=293 K): W tym momencie opuszczamy przegrodę. Pytanie ile mamy cząstek? 13

14 2 10 ą Jakie jest prawdopodobieństwo, że wszystkie cząstki będą w lewej połowie naczynia: Co jaki czas ustala się nowa konfiguracja gazu? ,5 10 0, , Wszechświat ma około 15 miliardów lat, czyli około 0,5 10. Wniosek jest następujący, iż jest to wręcz niemożliwe, by wszystkie cząstki były po jednej stronie pojemnika. Zadanie B1.12 Hennel Udowodnić, że z samego faktu istnienia równania stanu:,, 0 Wynika związek: 1 Zadanie B1.13 Hennel Doświadczalnie stwierdzono, że dla pewnego gazu spełnione są związki (a - stała): znaleźć ogólną postać równania stanu. 14

15 Inżynieria Biomedyczna gr. 2 i 3, zestaw nr elektrostatyka Zadanie B2.1 W dwóch przeciwległych wierzchołkach A i C kwadratu ABCD o boku a umieszczono jednakowe ładunki Q. Oblicz: a) Natężenie pola ~E w wierzchołku B; b) Jaki ładunek q należy umieścić w wierzchołku D, aby natężenie pola w punkcie B wynosiło zero; c) Potencjał pola Φ w punkcie B po wprowadzeniu ładunku q do punktu D. a) Natężenie pola w punkcie B można zapisać jako: E C E B A B E A a D a C Korzystając z prawa Pitagorasa: W postaci wektorowej możemy zapisać: 1 4 ; 1 4 b) By zilustrować problem, posłużymy się nieco zmodyfikowanym rysunkiem użytym wcześniej: E C E B A B E A E D D C 15

16 By pole było równe zero w punkcie B, musi być zastosowany ładunek spełniający warunek: Jednocześnie należy zaznaczyć, iż odległość między punktem B i D nie jest równa a, lecz (korzystając ponownie z twierdzenia Pitagorasa): 2 2 Podstawiając do wzoru: Reasumując moduł E D musi być równy modułowi E B w odległości 2, lecz by pole się zerowało w punkcie B, to wektor E D musi mieć przeciwny zwrot do wektora E B: c) Potencjał pola Φ B, to inaczej V B. Z definicji: Zadanie B2.2 Dwie kulki o jednakowych masach m zawieszono na nitkach o długości l. Następnie naładowano je dodatnimi ładunkami q i Q, co spowodowało ich odchylenie. Oblicz kąty odchylenia. Następnie układ zanurzono w cieczy o gęstości ρ i przenikalności dielektrycznej. Jak wpłynęło to na układ? α β q Q Rozpatrzmy na początek sytuację w próżni. Ponieważ ładunki są jednoimienne, więc się odpychają. Jednocześnie należy podkreślić, iż jeśli ich masy są równe, to kąty odchylenia również muszą być równe. Jednocześnie z wzoru poniższego 16

17 wynika, iż jeśli ładunek Q działa na q jakąś siłą, to ładunek q na Q działa z taką samą, lecz o przeciwnym zwrocie (jest to dość dobrze widoczne na rysunku). Zapiszmy wzór na siłę elektrostatyczną: 1 4 α q l α r α l Q Siła ciężkości F C ma wartość: Korzystając z zależności trygonometrycznych otrzymujemy iż: sin sin tan sin sin tan sin Po zanurzeniu w wodzie zmieniają się nieco warunki, przez co otrzymujemy między innymi dodatkową siłę związaną z wyporem cieczy: Reasumując otrzymujemy wynik: tan α 4 sin 4є 16є sin Zadanie B2.3 Hennel Znaleźć potencjał Φ oraz natężenie ~E pola elektrycznego, wytwarzanego przez dwa identyczne różnoimienne ładunki q i q, oddalone od siebie o l (dipol elektryczny), w dużych odległościach od ładunków ( ). 17

18 Zadanie B2.4 prawie każdy zbiór zadań Nieskończony pręt został naładowany równomiernie ładunkiem o gęstości liniowej λ. Znaleźć natężenie pola elektrycznego w zależności od odległości od pręta. W zadaniu pojawia się bryła o wysokiej symetrii (kula, walec, pręt), dzięki czemu możemy zastosować prawo Gaussa (ew. składanie natężeń wymagające całkowania). Stosujemy powierzchnię Gaussowską (niebieski kreskowany walec) układ ma symetrię obrotową r Pytanie jednak, dlaczego wektor E jest w dół? Należy w tym miejscu zauważyć, iż wpływ od pozostałej części pręta się znosi na całej długości pręta (pręt jest podzielony na nieskończoną ilość małych ładunków punktowych dq, generujących pole de): Z definicji otrzymujemy całkę: Ponieważ w każdym miejscu powierzchni Gaussowskiej pole jest stałe (E=const), więc liczymy całkę z ds., której wynikiem jest S: Pole powierzchni walca to (przyjmując że promień pręta jest pomijalnie mały): 2 2 Łącząc powyższe wyprowadzenie z gęstością ładunku lambda λ:

19 Zadanie B2.5 prawie każdy zbiór zadań Cienką obręcz o promieniu R naładowano równomiernie ładunkiem o gęstości liniowej λ. Znaleźć natężenie pola elektrycznego na osi pierścienia w zależności od odległości od środka. Na początek dobrze jest zrobić ładny rysunek, z którego od razu zauważymy, iż składowe X pola elektrycznego E wzajemnie się znoszą, stąd pozostaną jedynie składowe Y pola. r y R cos cos Teraz musimy dokonać zsumowania wszystkich, które generowane są przez nieskończenie małe odcinki pierścienia. W tym celu użyjemy całki oznaczonej o granicy od 0 do 2 (sumowanie po całym obwodzie pierścienia): 1 4 W tym miejscu okazuje się, iż wszystko poza dl jest stałą, więc całka będzie wyglądała następująco: 1 4 Teraz korzystając z prawa Pitagorasa:

20 Zadanie B2.6 prawie każdy zbiór zadań Cienki dysk o promieniu zewnętrznym R i wewnętrznym r (np. płyta CD) naładowano równomiernie ładunkiem z gęstością powierzchniowa σ. Znaleźć natężenie pola elektrycznego na osi symetrii w zależności od odległości od środka (można skorzystać z wyniku poprzedniego zadania). Przedyskutować przypadki graniczne: (1) (płaszczyzna z otworem kołowym), (2) 0 (koło), (3) i 0 (nieskończona płaszczyzna). Pokazać, że przypadek (3) można uzyskać przez superpozycje (2) i (1). Ponieważ w zadaniu zajmujemy się dielektrykiem, a nie przewodnikiem, stąd ładunek będzie równomiernie rozłożony na powierzchni, a nie tylko na krawędziach. y r x R Musimy teraz skorzystać z wzoru wyprowadzonego w zadaniu poprzednim (zamieniając R na x): 2 By pozbyć się lambdy (gęstości liniowej), przekształcimy teraz nieco wzór gęstości powierzchniowej ładunku: gdzie dl to długość okręgu, natomiast dx to zmienny promień: Łącząc oba elementy wzory ze sobą otrzymujemy: 2 2 By uzyskać wynik na pole elektryczne generowane przez cienki dysk, a nie jedynie obręcz, będziemy musieli zsumować wszystkie pola w przedziale od promienia krótszego r, do dłuższego R: 2 Wszystkie elementy stałe przenosimy przed całkę, natomiast samą całkę rozwiążemy przez zastosowanie podstawienia: 20

21 Kolejnym krokiem będzie zbadanie 3 sytuacji granicznych: 1) 4 lim 1 1 lim ) 0 3) i 0 4 lim 1 1 lim 4 4 lim 1 lim Jak widać, w ostatnim przypadku natężenie pola elektrycznego jest stałe Na sam koniec pozostaje nam jeszcze skorzystanie z zasady superpozycji, by udowodnić, iż przypadek 3) można uzyskać sumując wyniki przypadków 1) i 2) (zakładając, iż R=r): Zadanie B2.7 Kula o promieniu R została naładowana ładunkiem dodatnim ze stała gęstością objętościową ρ. Wyznacz potencjał i natężenie pola w funkcji odległości r od środka kuli (przypadki r < R i r > R). Na początek wyprowadzenie dla sytuacji r>r. 21

22 Wedle definicji: Ponieważ E=const, rozwiązanie całki bardzo mocno się upraszcza: 4 Obliczyliśmy ładunek przy powierzchni kuli (choć dokładniej mówimy tu o ładunku znajdującym się na powierzchni o dowolnym promieniu o długości r). Teraz jednak interesuje nas ładunek znajdujący się w całej objętości: Przekształcając równanie tak, by otrzymać wzór na pole elektryczne otrzymujemy: Teraz wyprowadzenie dla r<r: Łącząc ze sobą oba wzory: Rozważmy teraz podane w treści zadania przypadki pod względem zmiany potencjału: 22

23 1) - potencjał wewnątrz kuli: : ) - potencjał na zewnątrz kuli: : Na koniec przedstawmy zmiany pola elektrycznego wewnątrz i na zewnątrz kuli na wykresie: Zadanie B2.8 Kulę o promieniu R naładowano jednorodnie ładunkiem Q, a następnie wydrążono w niej sferyczny otwór. Zakładając, że rozkład ładunku nie uległ zmianie oblicz, z jaką siłą kula przyciąga mniejszą kulę naładowaną ładunkiem q. 23

24 Zadanie B2.9 Korzystając z prawa Gaussa wyznaczyć pojemność kondensatora cylindrycznego o długości L, którego okładki są współosiowymi walcami o promieniach R1 i R2 (L >> R, dlatego niejednorodności pola na końcach można zaniedbać). Zadanie B2.10 Obliczyć pracę, jaką należy wykonać, aby rozsunąć dipol elektryczny utworzony z cząsteczki fluorowodoru (HF) z odległości d 0 = 5 Å do d 1 = 10 Å. Angstrem to jednostka długości równa metra, oznaczana Å (nie należy jednak do układu SI). W pierwszej kolejności potrzebujemy rysunku: Z prawa Coulomba: , ,5 Zadanie B2.11 Wyznaczyć prędkość elektronu, który został przyspieszony: a) pomiędzy dwoma elektrodami o różnicy potencjałów U = 10 V. b) w stałym polu elektrycznym o natężeniu ~E = 1 kv/m na drodze 10 cm. a) Priorytetowo zaczynamy od pięknego rysunku! 24

25 Teraz rozpiszmy energie kinetyczne i potencjalne, początkowe i końcowe: 0 2 Z zasady zachowania energii otrzymujemy: ,9 10 0,006 ęś śł b) W drugiej części zadania mamy do dyspozycji natężenie stałego pola 1 oraz drogę ,06 25

26 Zadanie B2.12 Gmyrek Do płaskiego kondensatora o długości L = 5 cm wlatuje elektron o energii kinetycznej T = 1.5 kev, pod kątem α= 15 O w stosunku do płytek. Odległość między okładkami wynosi d = 1 cm. Do jakiego napięcia naładowany jest kondensator, jeśli elektron po przejściu przez kondensator porusza się równolegle do jego płytek? W tym miejscu należy zauważyć analogię do rzutu ukośnego. Dla ułatwienia wykonamy najpierw odpowiedni rysunek: - Ponieważ miedzy okładki kondensatora wpada elektron, stąd przyciągany on będzie do okładki naładowanej dodatnio. Siła z jaką okładki będą działać na elektron to: + Energia kinetyczna elektronu to: 1,5 2 Musimy teraz rozłożyć tą prędkość na składowe: 2 sin cos cos 26

27 cos cos Musimy teraz wrócić do początku rozwiązania: sin sin cos Ponieważ na końcu drogi L składowa Y prędkości ma być równa zero, stąd otrzymujemy, iż: sin cos 0 sin cos sin cos Korzystając z tożsamości trygonometrycznej otrzymujemy: sin 2 2 sin cos sin 2 2 Teraz musimy wprowadzić do powyższego równania napięcie: sin 2 2 sin 2 2 sin , % Zadanie B2.13 Oblicz pracę, jaką należy wykonać, aby naładować kondensator płaski o pojemności C ładunkiem Q oraz gęstość energii pola w kondensatorze (tj. stosunek energii pola do objętości które wypełnia, analogicznie do gęstości masy, czyli stosunku masy do objętości). Wyraź gęstość za pomocą natężenia i indukcji pola i. 27

28 Inżynieria Biomedyczna gr. 2 i 3, zestaw nr 2.3 elektromagnetyzm, ruch cząstki naładowanej w polach Zadanie B3.1 Dany jest obwód elektryczny (rysunek 1). Wartości oporów wynoszą: R 1 = 3 k, R 2 = 2 k, R 3 = 2.5 k, R 4 = 1 k, SEM źródła prądu = 200 V, jego opór wewnętrzny pomijamy. Obliczyć napięcie na oporach R1, R2 dla klucza otwartego i zamkniętego. W miejsce klucza wstawiono amperomierz, a R 2 zastąpiono nieznanym oporem R X (rysunek 2). Jaka jest wartość R X, jeśli amperomierz wskazuje zero? Zajmiemy się tutaj drugą częścią zadania, dotyczącą nieznanego oporu R X. Najłatwiej to zadanie policzyć metodą oczkową, o której tu nie będę się rozpisywał, aczkolwiek temat ten został przeze mnie poruszony w opracowaniu o elektronice. Na początek prawo Ohma: Stosując je do naszego zadania możemy zapisać: ę 28

29 Jak policzyć opór zastępczy? Ponieważ I 3 jest równy zero, więc z perspektywy otrzymujemy dwie pary szeregowych oporników, połączonych ze sobą równolegle: Rozpiszmy teraz rozpływ prądu według prądowego prawa Kirchhoffa: Teraz rozpiszmy spadki napięć dla oczka, które zawiera tylko 4 oporniki: 0 0 Na koniec rozpiszmy jeszcze spadki napięć dla oczka zawierającego źródło napięcia oraz oporniki R X i R 1: 0 0 W tym miejscu musimy zauważyć pewien fakt. Jeśli I3 ma być równy zero, to potencjały VA i VB muszą być sobie równe. Z kolei ta informacja daje nam trop, iż napięcie na opornikach R X i R 4 musi być takie samo: 1 29

30 Zadanie B3.2 Akumulator o SEM = 50 V i oporze wewnętrznym rw = 10 Ω ma zasilać grzałkę o regulowanym oporze. Dla jakiej wartości oporu moc wydzielana na grzałce będzie największa? W jakim najkrótszym czasie układ ten zagotuje 0.25 litra wody o temperaturze T 0 = 20 O C? 0 Ilość wydzielonego ciepła na grzałce to inaczej jej moc: Obliczamy pochodną w celu wyznaczenia ekstremum (maksimum funkcji: , ,

31 Zadanie B3.3 JKK Dźwig elektryczny, zasilany z sieci o napięciu U = 230 V ma podnieść słup telefoniczny o wysokości 5 m i masie 600 kg z położenia poziomego do pionowego. Oblicz natężenie prądu pobieranego ze źródła, jeśli silnik pracuje ze stałą mocą, jego sprawność wynosi η = 60%, a czas podnoszenia wynosił 10 sekund. ż ,6 Zadanie B3.4 np. Hennel Kondensator o pojemności C = 1μF jest połączony szeregowo z oporem R = 1 k, wyłącznikiem i źródłem napięcia U = 5 V. Obliczyć zależność napięcia na kondensatorze i prądu w obwodzie od czasu, po zamknięciu obwodu. Po naładowaniu kondensatora źródło odłączono i obwód ponownie zamknięto. Jak teraz wygląda przebieg napięcia i natężenia od czasu? Na początek rysunek obwodu: Teraz zapisujemy spadki napięcia (napięciowe prawo Kirchhoffa) dla naszego obwodu: Należy w tym miejscu pamiętać, iż kondensator nie jest elementem o charakterystyce liniowej! Ponieważ natężenie prądu jest zmienne w czasie, stąd oznaczenie jest małą literą: Musimy teraz obustronnie przecałkować równanie: 31

32 ln Przy czym A to wspólna stała dla obu całek. Oczywiście moglibyśmy rozbić to na dwie stałe (w związku z obecnością 2 całek), tylko po co, skoro i tak przykładowo 2, 3, więc Dokonujemy teraz dalszych przekształceń: W tym miejscu przyjmujemy, iż : ln By zbadać ile wynosi stała D, podstawiamy warunki początkowe 0 0 dla czasu 0: Stąd otrzymujemy, iż: Licząc pochodną z ładunku po czasie, otrzymamy natężenie prądu ( ): Jakie wnioski możemy wysnuć z powyższego wyniku? Przede wszystkim, im większy opór R, tym wolniej ładuje się kondensator C. Cały proces możemy przedstawić na bardzo ładnym wykresie: 32

33 Zadanie B3.5 Spektrograf masowy - patrz dwie ostatnie strony. a) Wewnątrz selektora prędkości indukcja pola magnetycznego ma wartość 0,03 T. Wartość prędkości, z jaką poruszają się jony izotopów helu wynosi 1,2 10. Oblicz wartość natężenia pola elektrycznego wytworzonego w selektorze. b) Oblicz masę izotopu helu 6 He wiedząc, że odległość między śladami na kliszy fotograficznej wynosiła 0,79 przy indukcji pola magnetycznego wewnątrz cylindra równej 63 i prędkości jonów równej 1,2 10. Masa jonu izotopu 4 He wynosi 6, Ładunek jonów helu jest równy ładunkowi protonu. Treść zadania to fragment (bodaj) jakiejś matury z fizyki z któregoś tam roku. Nie chce mi się przepisywać całości treści. PODPUNKT A) + - Siła Lorenza opisana jest wzorem: By sytuacja z powyższej ilustracji miała miejsce, to siła Lorenza musi być równa sile związanej z polem elektrycznym: sin 90 3,

34 PODPUNKT B) 2 Klisza fotograficzna 2 Jony helu 2 9,97 10 Zadanie B3.6 Gmyrek Elektron przyspieszony różnica potencjałów U = 6 kv wpada do jednorodnego pola magnetycznego B = T pod kątem α = 30 O do linii sił pola i zaczyna poruszać się po linii śrubowej. Znaleźć promień tej linii i jej skok. m e = kg, qe = C. 34

35 cos sin 2 2 sin 2 2 cos 2 cos 2 2 cos 0,11 Zadanie B4.1 Kończymy poprzedni zestaw. :P Inżynieria Biomedyczna gr. 2 i 3, zestaw nr 2.4 pole magnetyczne Zadanie B4.2 Wyprowadzić wzory na indukcję pola magnetycznego, pochodzącego od przewodnika z prądem o natężeniu I, dla: a) prostoliniowego przewodnika z prądem, w odległości x od przewodnika, b) w środku kołowego obwodu o promieniu R. PODPUNKT A) Będziemy w tym miejscu musieli skorzystać z odpowiednika prawa Coulomba, który wygląda tak: 4 35

36 2 PODPUNKT B) y R 4 sin cos sin 2 cos

37 Ponieważ już wcześniej uwzględniliśmy działanie z obu stron okręgu (dwójka przy wyrażeniu 2 cos ), stąd całkujemy dh tylko po połowie okręgu: Stąd możemy wywnioskować, iż dla środka ( 0) otrzymujemy: Zadanie B4.3 Wyprowadzić wzór na siłę oddziaływania dwóch równoległych prostoliniowych przewodników, przez które płyną prądy I 1 i I 2, w przeciwnych kierunkach. Zadanie B4.4 W pewnym miejscu bardzo długiego przewodu prostoliniowego zrobiono pętle o promieniu R = 5 cm. Wyznacz natężenie pola magnetycznego w środku tej pętli, gdy w przewodzie płynie prąd o natężeniu I = 10 A. Zadanie B4.5 Wyprowadzić wzór na wartość indukcji pola magnetycznego w cewce o N zwojach o promieniu R, przez którą przepływa prąd o natęŝeniu I. Zadanie B4.6 W pręcie o promieniu R płynie prąd o jednorodnej gęstości j. Wyznacz indukcję pola magnetycznego w dowolnym punkcie przestrzeni. 2 Gęstość prądu j definiujemy jako: Rozważmy teraz dwa przypadki: 37

38 1) Zadanie B4.7 W nieskończonej płaszczyźnie płynie w kierunku osi z prąd powierzchniowy j = 2 A/m. Wyznacz indukcje pola magnetycznego w dowolnym punkcie przestrzeni. Gęstość prądu j definiujemy w tym przypadku jako: 38

39 Dzielimy teraz powierzchnię na 4 całki tak jak na rysunku powyżej, stosując poniższy wzór: Ze względu na prostopadłość, całki dla l 2 i l 4 będą równe zero: sin sin Stąd otrzymujemy: 0 0 W tym miejscu należy wspomnieć, iż B=const, stąd wyciągane jest przed całkę. Ponieważ, stąd otrzymujemy: 2 2 W tym miejscy należałoby przypomnieć analogię do pola elektrycznego generowanego przez taką powierzchnię: 2 Zadanie B4.8 model dipolu magnetycznego Obliczyć moment siły, jaki działa na prostokątną ramkę, w której płynie prąd I, umieszczona w stałym polu magnetycznym B. Wektor powierzchniowy ramki tworzy z kat α. Na początek spory problem stanowi wykonanie dobrego rysunku. Stąd będziemy musieli użyć aż dwóch perspektyw : 39

40 Na pomarańczowo został oznaczony przepływ prądu w prawej części rysunku. Po wykonaniu pięknych ilustracji przechodzimy już do konkretniejszych elementów (czyli do tego co wszyscy lubią najbardziej): Ramka ma wymiary własne a i b, gdzie a jest krawędzią górną i dolną, zaś b bocznymi (dłuższymi): sin 90 sin 90 Moment definiujemy jako: 0 sin sin sin 1 2 sin 2 1 sin sin 2 Ponieważ to pole, więc możemy zapisać iż: sin Dodatkowo korzystając z definicji momentu magnetycznego: Otrzymujemy: sin Zadanie B4.9 Prostokątna metalowa ramka o polu powierzchni S znajduje się w stałym polu magnetycznym o indukcji, wektor indukcji jest prostopadły do jej powierzchni. Ramkę zaczęto obracać ze stała prędkością kątową ω. Z prawa indukcji Faradaya znaleźć siłę elektromotoryczną indukowaną w ramce. Prawo indukcji Faradaya wygląda następująco: 40

41 Gdzie to indukowane napięcie (siła elektromotorycz7na indukcji), natomiast Φ to strumień pola magnetycznego, opisany wzorem (zawiera iloczyn skalarny wektorów): Po takim małym wprowadzeniu czas na rysunek: cos Ponieważ w treści zadania mamy podaną prędkość kątową ω, stąd musimy alfę zamienić na omegę w następujący sposób (analogia do ruchu liniowego droga to alfa, prędkość to omega): W wyniku otrzymujemy model prądnicy prądu przemiennego. cos cos sin Zadanie B4.10 Na statku płynącym z prędkością v = 36 km/h przeciągnięto poziomo i prostopadle do prędkości drut o długości l = 5 m, do jego końców podłączono czuły woltomierz, który wskazał różnicę potencjałów U = 1.5 mv. Na tej podstawie obliczyć składową (którą się da?) ziemskiego pola magnetycznego w obszarze statku. Po czasie 1 pręt pokonuje pewną drogę, co pozwala nam na zakreślenie pola o wielkości wzdłuż jego przesunięcia: t 1 t 0 pręt 41

42 Korzystając teraz z strumienia magnetycznego: Zadanie B4.11 Do 2 poziomych szyn podłączono źródło napięcia U, a na szynach położono pręt o długości l i oporze R. Całość znajduje się w stałym polu magnetycznym o indukcji, prostopadłym do płaszczyzny układu (rysunek). Współczynnik tarcia pręta o szyny wynosi f. Opisać zachowanie układu po włączeniu napięcia, opór szyn można zaniedbać. Wskazówki: jakie siły zadziałają na pręt gdy zacznie płynąć prąd? Kiedy ruszy z miejsca? Z jakim dodatkowym zjawiskiem będzie się wiązał jego ruch? Zapisać II zas. dynamiki dla pręta. Jaka będzie jego graniczna prędkość? U B Zadanie podzielimy na początek na dwa etapy moment, w którym pręt rusza oraz moment, w którym pręt już ruszył. 1) Pręt rusza: U B Fel to siła elektrodynamiczna, jest ona skierowana w prawo, ponieważ prąd płynie w dół. Pręt zacznie się poruszać w momencie, gdy siła elektrodynamiczna będzie większa od siły tarcia: Siła indukcji (elektromagnetyczna) pojawi się dopiero po przekroczeniu napięcia progowego: 42

43 Należy w tym miejscu podkreślić, iż będzie to siła mająca na celu zmniejszenie napięcia U (wedle reguły przekory, siła będzie dążyła do wyzerowania napięcia). 2) Pręt ruszył: Otrzymujemy w konsekwencji równanie ruchu pręta: Teraz obliczmy prędkość graniczną: W przypadku obliczania prędkości granicznej, należy zaznaczyć, iż 0: 0 Zadanie B4.12 pomoc Hennel Znaleźć w układzie kartezjańskim lub sferycznym: a) gradient pola skalarnego ( - wektor stały), b) dywergencję pola wektorowego, c) rotację pola wektorowego ( stała),. Pomocne wzory w osobnym pliku do pobrania ze strony. Wskazówki: Układ kartezjański (x,y,z) Operatory gradientu, dywergencji, rotacji i laplasjan. Najłatwiej zapisać przy pomocy operatora nabla :,, Gradient to inaczej zmiana duży gradient temperatury oznacza dużą jej zmianę: grad U,, 43

44 Podczas obliczania gradientu, ze skalara powstaje wektor: grad Dywergencja to inaczej źródłowość przeciwnie do gradientu, z wektora robi skalar: Rotacja (po angielsku curl): div E rote Inżynieria Biomedyczna gr. 2 i 3, zestaw nr 2.5 indukcja elektromagnetyczna, fale EM Zadanie B5.1 (ponownie) Kończymy poprzedni zestaw. :P Zadanie B5.2 Pręt o długości l = 20 cm jest nachylony do osi pionowej pod katem 15 o i wiruje wokół niej ze stała częstotliwością n = 50 s 1. Jednorodne pole magnetyczne o indukcji B = 1 T skierowane jest poziomo. Znaleźć różnicę potencjałów między końcami pręta w chwili, gdy znajduje sie on w jednej płaszczyźnie z wektorem indukcji magnetycznej. Zadanie B5.3 Kondensator o pojemności C naładowano ładunkiem Q i następnie podłączono do cewki o indukcyjności L, tworząc obwód LC. Wyprowadzić wzór na natężenie prądu płynącego w obwodzie od czasu. 44

45 0 Otrzymujemy tutaj równanie oscylatora. Podstawiając, iż otrzymujemy: Rozwiązaniem równania oscylatora jest: 0 cos Czyli: 1 cos 1 0 cos cos sin Korzystając z warunków początkowych, możemy wyznaczyć fazę (przesunięcie fazy ). Wiedząc, iż w chwili 0 prąd nie płyną, czyli 0 0 otrzymujemy: 0 sin 0 0 sin 0 Wiemy, iż zarówno omega, jak i amplituda to wartości niezerowe, stąd wniosek, iż tylko sinus może być elementem zerowym w równaniu: Teraz możemy wyznaczyć ile równy jest element : sin cos cos 0 cos sin 45

46 Należy tu wspomnieć, iż jest to obwód drgający, będący najprostszą anteną radiową, generującą fale EM (elektromagnetyczne). Oczywiście obwód ten nie drga w nieskończoność, bowiem za każdym razem uwalniana jest część jego energii. Kolejnym ważnym elementem jest wspomnienie o rezonansie. W momencie, gdy pulsacja generatora jest równa pulsacji obwodu LC, to otrzymujemy zjawisko rezonansu (jest to poniekąd zasada działania radia): 1 Zadanie B5.4 Kondensator o pojemności C = 1 pf naładowano do napięcia U = 100 V i rozładowano przez cewkę o indukcyjności L = 0.01 H. Obliczyć maksymalną wartość natężenia prądu I 0 płynącego w obwodzie. Zadanie B5.5 Gdy obwód drgający o pojemności C1 = 10 μf jest pobudzany z częstotliwością ν1 = 500 Hz występuje w nim rezonans. Jaką pojemność należy włączyć do obwodu, aby rezonans wystąpił przy ν2 = 100 Hz

47 W tym miejscu trzeba przypomnieć, iż dodatkowy kondensator o wielkości 240 μf dołączamy równolegle, by otrzymać sumarycznie 250 μf: Zadanie B5.6 Zapisać równania Maxwella w postaci różniczkowej i całkowej, z postaci różniczkowej wyprowadzić równanie falowe w próżni dla pól i. Pomocny wzór:, (laplasjan A). Wprowadzenie: Na początek zaczniemy od wypisania odpowiednich wzorów: Postać całkowa Postać różniczkowa Prawo Gaussa dla elektryczności. Źródłem pola elektrycznego są ładunki. 0 Prawo Gaussa dla magnetyzmu. Pole magnetyczne jest bezźródłowe, linie pola magnetycznego są zamknięte. Prawo Faradaya. Zmienne w czasie pole magnetyczne wytwarza pole elektryczne. Prawo Ampera rozszerzone przez Maxwella. Przepływający prąd oraz zmienne pole elektryczne wytwarzają wirowe pole magnetyczne. Prawa Maxwella opisują wszystkie zjawiska elektromagnetyczne, z których wynika, iż zarówno zmienne pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, jak i zmienne pole magnetyczne tworzy zmienny strumień, który tworzy zmienne pole elektryczne. Prawa w postaci całkowej są globalnymi zmianami, natomiast postać różniczkowa opisuje lokalne własności pola. Przykładowo dywergencja jest źródłowością, czyli otrzymujemy informację z wzoru: div iż źródłem pola elektrycznego jest gęstość ładunku ro. Dodatkowych wyjaśnień powinno dostarczyć poniższe zestawienie: indukcja elektryczna 47

48 indukcja magnetyczna natężenie pola elektrycznego natężenie pola magnetycznego strumień indukcji elektrycznej strumień indukcji magnetycznej gęstość prądu gęstość ładunku operator rotacji operator dywergencji Po ogarnięciu pewnych wstępnych informacji możemy przystąpić do rozwiązywania zadania. Zaczniemy najpierw od: div 0 Dlaczego tutaj jest zero, a nie? Bowiem omawiamy sytuację w próżni, gdzie ładunków nie ma. Teraz kilka następnych wzorków, które będą nam potrzebne: div 0 rot rot Teraz zabieramy się za właściwe wyprowadzenia na podstawie powyższego wzoru obustronnie dokonujemy rotacji (zapis jest dokonywany w dwóch równoważnych formach): rot rot rot Teraz korzystamy z własności, iż : rotrotgraddivdivgrad rot Teraz należy zauważyć, iż gradient z dywergencji jest równy 0, natomiast z dywergencji gradientu powstaje laplasjan : 0 Ponieważ rotacja wektora magnetyzmu to: rot 48

49 Więc otrzymujemy: W konsekwencji dostaliśmy równanie falowe: 0 0 Gdzie W podobny sposób możemy otrzymać równanie zawierające pole magnetyczne: Zwróćmy w tym miejscu uwagę na obecność pulsacji: 0 Okazuje się, iż zachodzi następująca zależność z kwadratem odwrotnością prędkości fazowej: Gdzie c jest prędkością fali elektromagnetycznej Zadanie B5.7 Udowodnić, że szczególne rozwiązanie równań Maxwella w postaci fali płaskiej cos ; 0 ; 0 spełnia ogólne równanie falowe. Na tej podstawie znaleźć związek pomiędzy, i. Zadanie to jest poniekąd dalszą częścią zadania

50 Rozwiązaniem powyższego równania jest fala płaska opisana wzorem: cos ; 0 ; 0 Proszę zwrócić uwagę, iż pole elektryczne ma tylko składową x ową (x; y ; z). Sprawdzimy teraz, czy rozwiązanie to spełnia równanie: 0 0 cos sin cos cos sin cos 0 cos cos 0 cos cos 0 cos 0 To równanie jest równe zero (wtedy jest spełnione to równanie) gdy: 0 1 Zadanie B5.8 Pole elektryczne płaskiej fali elektromagnetycznej wynosi cos ; 0 ; 0. Z praw Maxwella obliczyc składową magnetyczną fali i znaleźć związek pomiędzy i. Jak wzajemnie skierowane są pola i (rysunek)? Jak obliczyć B znając E? rot E 0 0 rot rot 0 50

51 Ponieważ w równaniu na E X nie ma żadnej składowej ze zmienną y, stąd całość wyrażenia jest traktowana jako stała, a jego pochodna jest równa zero: rot 0 ; Wersory i, j oraz k mówią nam o tym, w których współrzędnych znajdować się będą wyniki. Łącząc powyższy wynik z wyjściowym wzorem otrzymujemy (ponieważ rotacja wektora E daje w wyniku zera dla x i z, to wektor B będzie posiadał jedynie niezerową składową y 0 ; ; 0): ; 0 Teraz obustronnie całkujemy powyższe równanie: cos sin sin sin cos cos Dzięki temu otrzymaliśmy składową magnetyczną generowaną polem elektrycznym. Na koniec jeszcze jeden element: cos cos Na niebiesko oznaczone zostały wektory pola elektrycznego, natomiast na zielono magnetycznego. Kierunek rozchodzenia się fali (jej propagacji) można uzyskać przez iloczyn kartezjański wektorów: Jeśli pole elektryczne ma wektory zwrócone w kierunku x, a pole magnetyczne w y, to fala będzie propagować w kierunku z (oznaczone wektorem prędkości ). 51

52 Zadanie B5.9 Z praw Maxwella wyprowadzić zasadę zachowania ładunku (równanie ciągłości). Zadanie B5.10 Radioodbiornik może odbierać fale EM w zakresie od fal krótkich λ 1 = 50 m do fal średnich λ 2 = 450 m. Zakładając, że przejście pomiędzy zakresami odbywa się przez zmianę pojemności kondensatorów, obliczyć ile razy należy zwiększyć/zmniejszyć pojemność. Zadanie bardzo podobne do zadania 5.5: Zadanie B5.11 Wyprowadzić równanie falowe dla fali EM rozchodzącej się w wodzie i obliczyć prędkość fazowa fali. Zadanie B5.12 model generatora fali płaskiej harmonicznej Nieskończona płaszczyzna przewodząca ustawiona jest równolegle do płaszczyzny YZ i płynie w niej prąd powierzchniowy o gęstości cos w kierunku ujemnych y. Płaszczyzna taka generuje płaską falę EM. Aby to wykazać, należy: a) Dla małych odległości od płaszczyzny indukcję pola magnetycznego wyliczyć z prawa Ampera. b) Indukcję pola magnetycznego przedstawić w postaci iloczynu funkcji zależnych tylko od czasu t i odległości x (separacja zmiennych):,. c) Wynik punktu a) podstawić za część pola zależną od czasu. d) Iloczyn wstawić do równania falowego dla pola i wykonać różniczkowanie po czasie, zwracając uwagę która z funkcji zależy od czasu, a która od położenia. e) Z uzyskanego równania wyliczyć przestrzenną cześć pola. f) Iloczyn części przestrzennej i czasowej jest szukaną magnetyczną składową fali. Obliczyć pole elektryczne tej fali. Zadanie B5.13 Radiostacja o mocy 30 kw wysyła izotropowo fale EM. Oblicz natężenie sygnału, amplitudę pola elektrycznego i magnetycznego w odległości 10 km od stacji. W rozwiązaniu tego zadania posłużymy się tzw. wektorem Poyntinga, który opisuje natężenie fali: 52

53 1 Antena promieniuje mocą P. Przez każdą ze sfer z poniższego rysunku przechodzi tyle samo energii, aczkolwiek zmniejszenie natężenia zachodzi przez zwiększenie promienia sfery (a tym samym jej powierzchni). Wartość średnia wektora Poyntinga jest równa wartości średniej pola elektrycznego i magnetycznego: 1 Aczkolwiek wartość średnia zarówno sinusa jak i cosinusa to zero: Ale korzystając z własności, iż: sın 0 Otrzymujemy: 1 2 Teraz wracając do rysunku, możemy zapisać, że wektor jest równy: , ,

54 Zadanie B5.14 Brański VIII.5 Płaska, harmoniczna fala EM o częstotliwości f = 10 7 Hz rozchodzi się wzdłuż osi y w ośrodku nieprzewodzącym o stałych materiałowych 4,. Oś z pokrywa się z kierunkiem pola elektrycznego, którego wartość w chwili t = 0 i punkcie y = 0 jest równa amplitudzie Obliczyć wartości wektorów natężeń pól elektrycznego i magnetycznego oraz wektora Poyntinga w punkcie y = 300m i chwili t = 1μs. Obliczyć długość fali i prędkość fazową w tym ośrodku. W ośrodkach przewodzących fale nie rozchodzą się, bowiem wtedy generowany jest prąd. Zajmijmy się jednak naszym zadaniem: Długość fali: Idziemy dalej wzór na falę płaską (k to liczba falowa, wektor falowy): 0 ; 0 ; cos 2 2 cos 2 2 cos2 0 ; ; 300 cos2 cos cos20 1 ; Teraz pole magnetyczne: Dla fali płaskiej amplituda wektora Poyntinga nie maleje (maleje w przypadku fali kulistej). 54

55 Zadanie B5.14 Gmyrek Płaska fala EM propaguje w próżni w kierunku osi x. Wyznaczyć energię, którą fala przenosi w czasie t = 5 min przez prostopadłą do osi x powierzchnię S = 0.5 m 2. Amplituda natężenia pola elektrycznego 5 10, a magnetycznego Wskazówka: obliczyć średnią gęstość energii pól fali, średnią wartość funkcji sin w czasie 1 okresu wynosi Wartość średnią możemy obliczyć całkując funkcję w przedziale od 0 do T (jeden pełny okres) i na koniec dzieląc wynik całki przez T: sin Praca całkowita: By zsumować ze sobą wyrazy, musimy skorzystać z poniższej własności: Mamy już prawie wszystko co potrzeba, jednak o co generalnie chodzi w tym zadaniu? Otóż dostajemy tutaj pytanie o ilość energii przepływającej przez kwadracik (na rysunku zakreskowana powierzchnia S) w ciągu 5 minut, co można przedstawić jako bryłę o powierzchni S na (czyli prędkość razy czas, co daje nam w konsekwencji drogę): 55

56 2 2 1,5 10 Zadanie B5.15 Obliczyć składową magnetyczną, wektor Poyntinga i kierunek propagacji fali EM, której pole elektryczne wynosi 0 ; cos ; cos (złożenie 2 fal płaskich). Inżynieria Biomedyczna, zestaw nr 2-6 optyka Zadanie B6.1 Na siatkę dyfrakcyjną mająca n = 500 rys/mm pada prostopadle równoległa wiązka światła o długości 486 nm (zielona linia wodoru). Określ ile maksymalnie prążków interferencyjnych może pojawić się na ekranie umieszczonym za siatką oraz kąt, pod którym zaobserwuje się ostatni prążek. Prążek o największym natężeniu powstanie dla kąta 0. Jednakże policzyć musimy maksymalną liczbę prążków. Zacznijmy od równania siatki: sin 0 siatka dyfrakcyjna W równaniu tym d to odległość między środkami szczelin, co jest odwrotnością liczby rys na milimetr: 56

57 Ponieważ: Więc: sin 1 sin 1 4,12 Jednakże m musi być liczbą całkowitą, stąd: 4 Reasumując, otrzymamy 9 prążków (środkowy dla 0 O i po 4 u nad i pod środkowym). Jaki więc będzie kąt maksymalnego prążka? sin 0,972 76,5 Zadanie B6.2 Dwa polaryzatory P 1 i P 2 ustawiono jeden za drugim w pewnej odległości od siebie. Na polaryzatory kierujemy wiązkę światła spolaryzowanego o natężeniu I 0 tak, że płaszczyzny przepuszczalności P 1 i P 2 tworzą kąty α i β z płaszczyzną polaryzacji światła. Jakie będzie natężenie światła przechodzącego przez układ, gdy pada ono : a) od strony P1, b) od strony P 2. Jaki będzie wynik gdy padające światło nie będzie spolaryzowane? ŚWIATŁO SPOLARYZOWANE - Rozpocznijmy od ładnego rysunku: polaryzatory spolaryzowana wiązka światła Przejście spolaryzowanej wiązki światła przez polaryzatory możemy przedstawić następująco na początek traktujemy wiązkę jako złożoną z dwóch składowych wektorów jeden pod kątem alfa do wektora wypadkowego (drugi wektor składowy pod kątem 90 stopni do pierwszego składowego). Po przejściu przez pierwszy polaryzator pozostaje jedynie właśnie ta składowa wiązki: 57

58 polaryzator spolaryzowana wiązka światła 90 światło po przejściu przez polaryzator Jak widać, przepuszczona zostanie tylko składowe E Y wiązki światła, której energię możemy zapisać jako: Energia jest proporcjonalna do natężenia, więc: cos cos Gdzie I 1 to natężenie fali po przejściu przez pierwszy polaryzator, a I 0 to natężenie początkowe fali. Teraz co się dzieje po przejściu przez drugi polaryzator? No i coś tu namieszane jest ŚWIATŁO NIESPOLARYZOWANE Różnica polega na tym, iż światło niespolaryzowane nie ma wyznaczonego kierunku, więc generalnie propaguje w każdym: wiązka światła niespolaryzowanego Średnia wartość kwadratu cosinusa to połowa, więc: cos cos 1 2 cos 58

59 Zadanie B6.3 Wyprowadzić warunek zajścia konstruktywnej interferencji na dwóch równoległych płaszczyznach atomowych oddalonych o d, jeśli pada na nie wiązka promieniowania pod katem θ do płaszczyzn (prawo Bragga). Jaka jest odległość płaszczyzn, jeśli padającym promieniowaniem jest promieniowanie X o długości fali λ = 1.54 Å (tzw. linia miedzi, Å = angstrem = m), a pierwszy refleks obserwujemy pod katem 11 O. Na początek mała dygresja, iż odbite światło jest częściowo spolaryzowane. W tym zadaniu się to nie przyda, ale być może kiedyś, gdzieś wiązka promieniowania Wracając do zadania: sin sin 2 2 sin 1,54 Å α 11 m 1 2 sin 11 4,05 10 Zadanie B6.4 Przed płaskim zwierciadłem umieszczono świecę. Zwierciadło wykonuje ruch drgający z amplitudą wzdłuż linii prostopadłej do jego powierzchni. Obliczyć amplitudę drgań obrazu w zwierciadle. Zadanie B6.5 Przedmiot o wysokości 0.03 znajduje się w odległości 0.2 od zwierciadła kulistego wklęsłego o promieniu krzywizny W jakiej odległości powstanie obraz i jaka będzie jego wysokość? Narysować rysunek i konstrukcyjnie wyznaczyć położenie obrazu. Mamy następujące dane: 0,08 0,2 0,03 Czyli ogniskowa będzie w odległości: 0,04 59

60 Korzystając z wzoru: Otrzymujemy: ,05 0,25 0,0075 I graficznie (mniej-więcej): Zadanie B6.6 Przedmiot o wysokości 5 znajduje się w odległości 0.1 od płasko-wklesłej soczewki rozpraszającej o ogniskowej 0.3. Narysować rysunek i konstrukcyjnie wyznaczyć położenie obrazu. Obliczyć w jakiej odległości powstanie obraz i jaka będzie jego wysokość. Przejście przez środek optyczny oznacza brak załamania wiązki ,1 0,3 0,1 0,3 0,03 0,4 0,075 60

61 0,05 0,75 0,0375 Zadanie B6.7 Gmyrek Pewien bardzo mały obiekt sfotografowano dwukrotnie za pomocą aparatu z obiektywem o ogniskowej 58 mm (np. starym dobrym Zenitem z obiektywem Helios). Za pierwszym razem zdjęcie wykonano z najmniejszej dopuszczalnej odległości (dla której na kliszy powstanie ostry obraz) 0.5. Za drugim razem pomiędzy korpus aparatu, a obiektyw wkręcono tzw. pierścień pośredni oddalający obiektyw od aparatu o 25 i ponownie wykonano zdjęcie z najmniejszej odległości (która będzie tym razem inna). Jaki jest stosunek wysokości uzyskanych obrazów w obu przypadkach? Sytuacja pierwsza: Sytuacja druga:

62 ,28 Zadanie B6.8 Gmyrek Człowiek znajdujący się w łódce obserwuje dno jeziora o głębokości 5. Jak pozorna (obserwowana) głębokość dna zależy od kąta obserwacji, jaki tworzy promień wychodzący z wody z normalną do powierzchni wody? Współczynnik załamania światła w wodzie Na początek rysunek: 3 Musimy teraz skorzystać z własności, iż sinusy małych kątów są w przybliżeniu równe tym kątom oraz cosinusy małych kątów są w przybliżeniu równe jeden: sin sin cos 1 cos 1 Teraz będziemy korzystali z poszczególnych trójkątów. Na początek trójkąt : sin 62

63 Korzystając z trójkąta : sin Dalej: sin 90 cos cos Korzystając z trójkątów i : cos cos cos cos cos cos cos cos sin sin sin sin 1,33 sin cos cos sin sin cos sin cos Korzystając z tego, iż sin i cos 1 (tak samo dla bety), otrzymujemy: cos cos sin 1 cos sin 1 cos sin cos sin cos sin sin cos sin cos sin sin sin cos cos cos cos cos cos cos 1 sin cos 1 sin Teraz rozważmy wynik dla kąta alfa równego 90 stopni (brzeg basenu 90 ) i innych sytuacji: 63

64 cos 1 sin , ,6 0 0,75 Zadanie B6.9 Wyprowadź prawo odbicia i załamania światła na granicy ośrodków korzystając z zasady Fermata (zasada najmniejszego działania dla optyki). Znane są prędkości światła w ośrodkach. PRAWO ODBICIA I ponownie zaczynamy od pięknej ilustracji: A więc prawo odbicia! O co chodzi z zasadą najmniejszego działania? Otóż budujemy serię dróg, by następnie wybrać najkrótszą z nich (minimalny czas), co możemy zapisać i narysować jako: 0 Tak więc po małym wprowadzeniu jedziemy dalej (przypominam iż c to prędkość światła): 64

FIZYKA. Tomasz Żabiński Emil Bujwid Klasa IIIB

FIZYKA. Tomasz Żabiński Emil Bujwid Klasa IIIB FIZYKA Tomasz Żabiński Emil Bujwid Klasa IIIB Podstawowe jednostki M Kg s A K mol cd metr kilogram sekunda Amper Kelwin mol kandela Metr jest to długość równa 1650763,73 długości fali w próżni promieniowania

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Fizyka z komputerem Wykorzystanie technik multimedialnych na lekcjach fizyki

Bardziej szczegółowo

Matury z Fizyki - CKE

Matury z Fizyki - CKE Matury z Fizyki - CKE Rok Poziom podstawowy Poziom rozszerzony str 1 2002 Brak Wahadło matematyczne. marzec Studenci dokonali tabela PR- 2 2002 maj Koszykarz rzucił piłkę na boisko rysunek rzutu poziomego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW ZAMAWIANYCH UCZESTNICZĄCYCH W ZAJĘCIACH WYRÓW- NAWCZYCH W

Bardziej szczegółowo

Przepisy B H P porażeniem. pośrednie bezpośrednie

Przepisy B H P porażeniem. pośrednie bezpośrednie Przepisy B H P Bezpieczeństwo pracy zależy od przestrzegania i przyswojenia sobie pewnych zasad, które powinny stać się częściowo odruchem bezwarunkowym w czasie wykonywania pracy. Jednym z czynników powodujących

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z FIZYKI W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Optyka geometryczna z elementami optyki falowej. Marian Talar

Optyka geometryczna z elementami optyki falowej. Marian Talar Optyka geometryczna z elementami optyki falowej Marian Talar 21 lipca 2006 1 Informacje ogólne To, że światło jest falą elektromagnetyczną wiadomo było już od czasu gdy J. C. Maxwell (1831-1879) sformułował

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-63026-05-9

ISBN 978-83-63026-05-9 NOTATKI Praca zbiorowa 2012, Zespół Ekspercki: Dorota Bacławska Agnieszka Bartecka Dariusz Man Józef Musielok Marzena Sławska Rudolf Słota Roman Szatanik Jerzy Wiechuła Wydanie pierwsze ISBN 978-83-63026-05-9

Bardziej szczegółowo

MATURA 2006. Komentarz do zadań z fizyki i astronomii

MATURA 2006. Komentarz do zadań z fizyki i astronomii MATURA 2006 do zadań z fizyki i astronomii LIPIEC 2006 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 3 WSTĘP Egzamin maturalny z fizyki i astronomii miał

Bardziej szczegółowo

IB DIPLOMA PROGRAMME M05/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX+ PHYSICS HIGHER LEVEL PAPER 2. Thursday 19 May 2005 (afternoon) 2 hours 15 minutes ROZDZIAŁ A

IB DIPLOMA PROGRAMME M05/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX+ PHYSICS HIGHER LEVEL PAPER 2. Thursday 19 May 2005 (afternoon) 2 hours 15 minutes ROZDZIAŁ A Włodzimierz Wolczyński Tłumaczenie i rozwiązania M05/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX+ IB DIPLOMA PROGRAMME PHYSICS HIGHER LEVEL PAPER 2 Thursday 19 May 2005 (afternoon) 2 hours 15 minutes ROZDZIAŁ A Odpowiedz na

Bardziej szczegółowo

www.zamkor.pl Matura 2005 na gorąco

www.zamkor.pl Matura 2005 na gorąco www.zamkor.pl Matura 2005 na gorąco Zadanie 1. (1 pkt) Cząstka α porusza się po okręgu (rys.) z prędkością o stałej wartości i zmiennym kierunku. www.zamkor.pl Siłę zmieniającą prędkość przedstawia wektor.

Bardziej szczegółowo

Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej

Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej 1 Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej Ładunek elektryczny Ładunek elektryczny

Bardziej szczegółowo

Fizyka i astronomia. Biuletyn maturalny. Bolesława Kasprowicz-Kielich. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Fizyka i astronomia. Biuletyn maturalny. Bolesława Kasprowicz-Kielich. Centralna Komisja Egzaminacyjna Biuletyn maturalny Bolesława Kasprowicz-Kielich Fizyka i astronomia Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Bolesława Kasprowicz-Kielich

Bardziej szczegółowo

Optyka i kwanty promieniowania

Optyka i kwanty promieniowania WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA FIZYKI W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Moduł dydaktyczny: fizyka informatyka Optyka i kwanty promieniowania Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

od maja 2007 roku FIZYKA I ASTRONOMIA

od maja 2007 roku FIZYKA I ASTRONOMIA Aneks do informatora maturalnego od maja 007 roku FIZYKA I ASTRONOMIA Warszawa 006 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi IV. STRUKTURA I FORMA

Bardziej szczegółowo

Fizyka w gimnazjum Standardy osiągnięć

Fizyka w gimnazjum Standardy osiągnięć Fizyka w gimnazjum Standardy osiągnięć 1. Wstęp Ogólne ramy dla formułowania wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu gimnazjalnego podają urzędowo zatwierdzone Standardy wymagań egzaminacyjnych po gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Jacek A. Michalski Wykłady z Biofizyki

Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Jacek A. Michalski Wykłady z Biofizyki Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Jacek A. Michalski Wykłady z Biofizyki Zeszyt 1/2010 ISBN: 83-89678-60-8 WSZKiPZ Wszelkie Prawa Zastrzeżone WSTĘP W Wyższej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI zagadnienia wybrane

PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI zagadnienia wybrane PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI zagadnienia wybrane Biblioteka elektryka wiejskiego Stanisław Krakowiak PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI zagadnienia wybrane Warszawa 006 Opiniodawca prof. dr hab. inż. Zdzisław Trzaska

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami

Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami POLITECNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki Katarzyna Baran-Gurgul Zbiór zadań z ydrauliki z rozwiązaniami skrypt dla studentów wyższyc szkół tecnicznyc KRAKÓW 005 POLITECNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach, Adam Smólski. Fizyka w gimnazjum Standardy osiągnięć

Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach, Adam Smólski. Fizyka w gimnazjum Standardy osiągnięć Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach, Adam Smólski Fizyka w gimnazjum Standardy osiągnięć 1. Wstęp Ogólne ramy dla formułowania wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu gimnazjalnego podają urzędowo zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy.

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów gimnazjum. Klasy I - III. Wiesław Zagrobelny 1 POMIARY I JEDNOSTKI 4. MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR ZADAŃ I PYTAŃ Z FIZYKI. dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej

ZBIÓR ZADAŃ I PYTAŃ Z FIZYKI. dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej 1 ZBIÓR ZADAŃ I PYTAŃ Z FIZYKI dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej 2 Uwagi wstępne Niniejszy zbiór zadań i pytań napisany został dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, ale z powodzeniem może być

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Drgania harmoniczne. Kinematyka i dynamika drgań harmonicznych. Wahadło matematyczne. Energia w ruchu drgającym. Rezonans mechaniczny.

SPIS TREŚCI. Drgania harmoniczne. Kinematyka i dynamika drgań harmonicznych. Wahadło matematyczne. Energia w ruchu drgającym. Rezonans mechaniczny. SPIS TREŚCI 18. DRGANIA MECHANICZNE Drgania harmoniczne. Kinematyka i dynamika drgań harmonicznych. Wahadło matematyczne. Energia w ruchu drgającym. Rezonans mechaniczny. 19. FALE MECHANICZNE Fale poprzeczne

Bardziej szczegółowo

Elementy narzędziowni matematycznej

Elementy narzędziowni matematycznej Rozdział 1 Elementy narzędziowni matematycznej 1.1. Przekształcanie równań Równanie, w uproszczeniu, to dwa wyrażenia matematyczne połączone znakiem równości. Czyli w równaniu mamy dwie strony, lewą L

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM PROGRAMY NAUCZANIA Z FIZYKI REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Zainteresowanie uczniów fizyką kluczem do sukcesu PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM III etap edukacyjny Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Tematy nieobowiązkowe (lub ich części) oznaczono szarym paskiem CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE DZIAŁ ZAGADNIENIA POMIARY I JEDNOSTKI Pomiary i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka

Przedmiotowy system oceniania Fizyka Publiczne Gimnazjum w Nowem Przedmiotowy system oceniania Fizyka Rok szkolny 01/013 Program nauczania fizyki w gimnazjum Świat fizyki. Wymagania na poszczególne oceny stanowią załącznik do PSO 1 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

pole powierzchni zakreślane przez wektor wodzący planet na jednostkę czasu jest stałe prędkość polowa jest wielkością stałą

pole powierzchni zakreślane przez wektor wodzący planet na jednostkę czasu jest stałe prędkość polowa jest wielkością stałą Astronomia 1. Drugie prawo Keplera mówi, że w ruchu planety po orbicie, jej: pole powierzchni zakreślane przez wektor wodzący planet na jednostkę czasu jest stałe prędkość polowa jest wielkością stałą

Bardziej szczegółowo

Fizyka i astronomia PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PRZEDMIOTU. AUTOR: Ewa Strugała

Fizyka i astronomia PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PRZEDMIOTU. AUTOR: Ewa Strugała AUTOR: Ewa Strugała PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PRZEDMIOTU Fizyka i astronomia DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA FIZYKA I ASTRONOMIA. TOM 2 MARIANA

Bardziej szczegółowo