Metoda QFD w procesie zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie The QFD method in the process of quality management in enterprise

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metoda QFD w procesie zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie The QFD method in the process of quality management in enterprise"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Metoda QFD w procesie zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie The QFD method in the process of quality management in enterprise Streszczenie: Wzrastaj ca dynamika zmian, która jest rezultatem zachodz cej globalizacji i zwi zanych z ni procesów wymusza konieczno ci g ego usprawniania wszystkich p aszczyzn dzia ania biznesu W obszarze tym mo na zauwa y nieprzerwanie zachodz ce doskonalenie, b d ce dostosowaniem ró nego rodzaju zasad, metod i narz dzi do oczekiwa, które stawiaj przed sob organizacje. W a ciw jako mo e mie tylko produkt/us uga dobrze zaprojektowana oraz produkt wykonany w procesach gwarantuj cych uzyskanie za o onych parametrów. Faza przygotowania produkcji ma wi c decyduj ce znaczenie dla jako ci produktu wytwarzanego przez firm. Produkt/us uga dobrze zaprojektowana musi uwzgl dnia wymagania przysz ych u ytkowników, zapewnia im bezpiecze stwo w czasie u ytkowania i by bezpieczna dla rodowiska. Metod opracowan w a nie w tym celu jest metoda rozwini cia funkcji jako ci QFD. S owa kluczowe: jako, zasady zarz dzania jako ci, podej cie procesowe. Abstract: The increasing dynamic of change, which is the result of ongoing globalization and related processes, forces the continuous improvement, at all levels of business. It is possible to observe in this area, the processes of improvement occurring continuously, and manifested in adapting various principles, methods and tools to the expectations of modern organizations. An appropriate quality can only be acquired by a product / service which is well designed, and made in a process which guarantees reaching the previously established parameters. The preparation phase of production is therefore of crucial importance for the quality of the product produced by a company. A well designed product / service must take into account the requirements of its future users, ensure their safety during the period of being used and be safe for the environment. The method of developing quality functions - QFD is created especially for this purpose. Key words: quality, quality management principles, process approach. Wst p Rozwijaj cy si rynek stawia coraz to nowe wymagania przed wyrobami i us ugami. Czynnikiem decyduj cym o kondycji finansowej firmy s nabywcy produkowanych przez nie wyrobów, nawet je li wyrób jest skon-

2 10 J. Toru ski struowany poprawnie z in ynierskiego punktu widzenia, jego produkcja mo- e okaza si chybiona, je li nie zaakceptuje go rynek. Przedsi biorstwa musz wi c zapewni swoim wyrobom i us ug jako zgodn z oczekiwaniami klienta. Jednak bardzo trudno jest zinterpretowa cz sto ogólne i niekonkretne oczekiwania klienta tak, aby na ich podstawie móc zaprojektowa satysfakcjonuj cy go produkt czy te us ug. Wa n rol w tym procesie odgrywa umiej tno przetwarzanie i interpretacji danych na etapie projektowania produktu/us ugi. Próby zdefiniowania jako ci ujawniaj z pe n wyrazisto ci, i kategoria ta nale y do pozornie nieskomplikowanych, a w rzeczywisto ci wyj tkowo trudnych do jednoznacznego okre lenia. Wynika to z faktu, i jako mo e by postrzegana w wielu wymiarach. Dzi ki temu poj cie jako ci stosowane jest w ró nych dyscyplinach naukowych, w tym w ekonomii i nauce o zarz dzaniu - b d c jedn ze sk adowych obszarów aktywno ci biznesowej 1. D.A. Garvin wymienia kilka obszarów zainteresowania jako ci: wyniki, cechy funkcjonalne wyrobu, u yteczno, odpowiadaj c charakterystykom wewn trznym istoty przedmiotu, cechy uzupe niaj ce podstawowe cechy funkcjonalne produktu, niezawodno, zdolno do pracy bezawaryjnej przez okre lony czas, praktyczno, okre laj c adoptowalno produktu, atwo jego obs ugi i konserwacji, zgodno z wymaganiami, stopie zgodno ci z uprzednio ustalonymi normami, trwa o, zdolno wykorzystania wyrobu w okre lonym czasie pracy, traktowan jako miara d ugo ci ycia, atwo obs ugi, szybko i atwo naprawy, estetyk, postrzegan jako, zwi zan ci le z mark produktu i reputacj dostawcy w opinii klienta 2. K. Sato wyró ni trzy rodzaje jako ci: wymagana taka, której klienci oczekuj na rynku docelowa zwana jako ci konstrukcji, to taka, któr pragnie wytwarza kadra zarz dzaj ca danej firmy dostosowana oznacza jako produkowan obecnie przez przedsi biorstwo, odpowiadaj c potrzebom klientów. Kolejna definicja przedstawiona przez E. Skrzypek mówi, i jako to: cecha dzia ania ludzi i wytworów ich dzia alno ci w procesie ycia i tworzenia. Dotyczy zarówno dzia ania (jako procesu), jak i ducha oraz materii zaanga owanych w tym dzia aniu, a tak e jego skutków. 3 1 R. Karaszewski, Nowoczesne koncepcje zarz dzania jako ci, Wyd. TNOiK Dom Organizatora, Toru 2009, s R.W. Gryfin, Problemy zarz dzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996, s E. Skrzypek, Sposoby osi gania doskona o ci organizacji w warunkach zmienno ci otoczenia. Excellence,. Zak ad Ekonomiki Jako ci i Zarz dzania Wiedz UMCS, Lublin 2006, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (23)2013 ZN nr 96

3 Metoda QFD w procesie zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie 11 Innymi s owy jako ca ego przedsi biorstwa stanowi wypadkow jako ci realizowanej na wszystkich stanowiskach pracy. Obejmuje wi c jako obserwacji procesów rynkowych i doradztwa dla klientów, planowania zapewnienia jako ci, kalkulacji zlece, bada jako ci, procesów logistycznych, obs ugi klienta itp. 4. W ród definicji jako ci na uwag zas uguje tak e definicja jako ci rozumiana jako prawdopodobie stwo spe nienia oczekiwa klienta. Zgodnie z prawem ameryka skim wad jest to, czego klient ma prawo nie oczekiwa. Tak definicj zastosowano w dyrektywie w sprawie product Uability. Jest to dyrektywa 85/374/EEC z 25 lipca 1985 roku dotycz ca zbli enia prawa, przepisów i dzia a administracyjnych pa stw cz onkowskich w zakresie odpowiedzialno ci producentów za szkody wywo ane wadami produktów. 5 D. Noye stwierdza, e jako to zdolno produktu lub us ugi do zaspokojenia potrzeb u ytkowników, niezale nie od tego, czy s to potrzeby ujawnione, czy potencjalne. Jednocze nie wskazuje na nast puj ce jej sk adniki: cechy i mo liwo ci, niezawodno, niezmienno, dyspozycyjno, trwa o, bezpiecze stwo obs ugiwania, niedopuszczanie do degradacji rodowiska naturalnego oraz koszty ogólne 6. Metody doskonalenia jako ci odzwierciedlaj konsekwentnie i systematycznie stosowany sposób post powania dla osi gni cia celów jako ciowych 7. Charakteryzuj si planowym, powtarzalnym i opartym na naukowych podstawach sposobem post powania przy realizacji zada zwi zanych z zarz dzaniem jako ci 8. Metoda QFD wyst puje w literaturze przedmiotu tak e pod nazw dom jako ci jest rozbudowan wersj innego narz dzia, a mianowicie diagramu tablicowego. Jest ona szczególnie przydatna w procesie doskonalenia jako ci na etapie projektowania wyrobu Metoda ta zosta a opracowana w latach 60-tych przez Akao, a zastosowana po raz pierwszy w roku 1972 w stoczni Mitsubishi w Kobe. Lata osiemdziesi te to rozwój zastosowa QFD w du ych firmach japo skich i ameryka skich: Toyota, Ford, General Motors, Hewleet-Packard Zasady zarz dzania jako ci Podstaw funkcjonowania systemu zarz dzania jako ci stanowi osiem zasad zarz dzania jako ci : 9 4 R. List, Praktyka zarz dzania jako ci, Alfa Wero, Warszawa 1997, s E. Skrzypek, Jako i efektywno, UMCS, Lublin 2000, s D. Noye, Jak opanowa procesy jako ci. Przewodnik praktyczny, Insep Editions, Wroc aw 1992, s B. Starzy ska, Rola i miejsce narz dzi jako ci w zarz dzaniu wiedz zespo ow, [w:] T. Sikora (red.) Narz dzia jako ci w doskonaleniu i zarz dzaniu jako ci, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004, s A. Hamrol, W. Mantura, Zarz dzanie jako ci - teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2006, s R. Karaszewski, Zarz dzanie jako ci. Koncepcje, metody i narz dzia stosowane przez liderów wiatowego biznesu, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toru 2005, s. 21. ZN nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie (23)2013

4 12 J. Toru ski Orientacja na klienta Organizacja jest zale na od jej klientów, powinna zatem rozumie ich aktualne i przysz e potrzeby, spe nia ich wymagania, a tak e stara si wykracza poza oczekiwania klientów. System zarz dzania jako ci wdra any jest przede wszystkim dla klientów, ale jego wdro enie oznacza mo e zmian relacji klient- firma. Dlatego nale y to zrobi bardzo uwa nie, aby klienci nie odczuli tego jako utrudnienie, ale u atwienie wzajemnych relacji. Przywództwo Przywódcy powinni zapewni jedno celów organizacji i kierunków jej dzia- ania. Powinni tworzy rodowisko wewn trzne, w którym ludzie mog w pe ni anga owa si w realizacj celów organizacji. Brak zdecydowania przy wdra aniu SZJ przez wy szy szczebel kierownictwa firmy, zniech ca do aktywnej postawy pozosta ych pracowników. Zaanga owanie ludzi Ludzie dzia aj cy na wszystkich szczeblach organizacji s jej istot. Pe ne zaanga owanie zatrudnionych umo liwia wykorzystanie ich zdolno ci do uzyskania korzy ci przez ca organizacj. Jednym z podstawowych problemów napotykanych w procesie wdra ania SZJ jest niech pracowników redniego szczebla do opisywania ich czynno ci. Dzieje si tak z kilku wzgl dów. Przede wszystkim niech ta wynika z faktu, e mo e si okaza, e dane stanowisko nie jest konieczne w firmie i pracownicy boj si redukcji w wyniku ulepszenia procesów. W drugiej kolejno ci wynika to z faktu "bycia sprawdzanym". Niech przed tym widoczna jest przede wszystkim na rednim i wy szym szczeblu kierowniczym. Podej cie procesowe Najskuteczniejsze osi ganie oczekiwanych wyników jest mo liwe, gdy zarz dzamy poszczególnymi dzia aniami i zwi zanymi z nimi zasobami tak, jak procesem. Oznacza to potrzeb kooperacji ludzi z ró nych dzia ów funkcjonalnych, takich jak finanse, produkcja, projektowanie, w ramach okre lonych procesów. Wspó dzia anie takie wymaga dobrych narz dzi, umiej tno ci organizacji oraz skutecznej komunikacji. Podej cie procesowe systemu zarz dzania jako ci przedstawia poni szy rysunek: Podej cie systemowe do zarz dzania Zidentyfikowanie, zrozumienie i zarz dzanie wzajemnie powi zanymi procesami organizacji jako systemem, przyczynia si do skutecznego i efektywnego osi gania jej celów. Na system sk adaj si procesy oraz cele i sposoby ich realizacji przez poszczególne dzia y funkcjonalne. Cz sto dochodzi do konfliktów pomi dzy procesami a celami dzia ów funkcjonalnych. Organizacja mo e je rozwi za tylko wtedy kiedy traktowane b d jako cz jednego systemu jakim jest firma. Ci g e doskonalenie Sta ym, niezmiennym celem organizacji powinno by ci g e doskonalenie wszystkich aspektów jej funkcjonowania. Nieodzownym elementem ka dego SZJ jest konieczno pracy w tzw. cyklu PDCA czyli Kole Deminga. PDCA (czyli Plan, Do, Check, Act) zak ada, e firma stale musi doskonali swój Seria: Administracja i Zarz dzanie (23)2013 ZN nr 96

5 Metoda QFD w procesie zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie 13 system poprzez regularne identyfikowanie np. celu (Plan), podj cie dzia ania poprzez np. prace badawczo-rozwojowe (Do), kontrol ich wyników (Check) a nast pnie podejmowanie dzia a korekcyjnych (Act). Je eli wszystkie procesy jakie s w firmie b d podlega takiemu rozumowaniu organizacja mo e mie pewno, e b dzie produkowa coraz efektywniej a jej produkty b d us ugi b d coraz wy szej jako ci. Podejmowanie decyzji w oparciu o fakty Skuteczne decyzje s wynikiem analizy danych i informacji. Wzajemnie korzystne powi zania z dostawc Organizacja i jej dostawcy s od siebie zale ni. Ich wzajemnie korzystna wspó praca przyczynia si do tworzenia warto ci przez obie strony. Uwarunkowania zastosowania metody QFD Metoda QFD okre lana cz sto jako tzw. G os Klienta, jest narz dziem anga uj cym wszystkie funkcje przedsi biorstwa, które stosowane jest w celu zapewnienia, i wszystkie wymagania klienta zostan spe nione pocz wszy od frazy idei wyrobu po dostaw 10. Podstawowym celem QFD jest systematyczne przenoszenie oczekiwa klientów, na cechy produktu. QFD wi e cechy charakterystyczne produktu lub us ugi przez zestaw macierzy budowanych na podstawie domu jako ci (house of quality). Z chwil ustalenia relacji pomi dzy oczekiwaniami klientów, a cechami produktu przechodzi si do okre lenia relatywnej wagi potrzeb klienta, porównuj c sposób wykonania produktu lub us ugi z odpowiednikami u potencjalnych konkurentów, a nast pnie przenosi si oczekiwania klientów uznane za istotne na komponenty oraz proces produkcji. W ramach QFD generuje si cztery ró ne diagramy lub macierze. Pierwsza z macierzy, okre lana jest jako macierz planowania, ma na celu transformacj g osu klienta na charakterystyki odpowiednika. Druga macierz, zwana macierz rozwini t, dezagreguje oczekiwania w stosunku do produktu lub us ugi na wymagania co do g ównych komponentów. Mechanizm ten pozwala na zapewnienie w a ciwego przeniesienia oczekiwa klientów na cechy charakterystyczne podzespo ów produktów lub us ug, odzwierciedlaj c jednocze nie te yczenia w projektowaniu. Trzecia macierz o nazwie macierz procesu planowania i kontroli jako- ci, identyfikuje krytyczne punkty kontrolne, gwarantuj c w ten sposób kontrole cech produktów lub us ug oraz ich komponentów w czasie procesu wytwarzania. Punkty kontrolne reprezentuj te aspekty procesu, które powinny by sprawdzane w celu upewnienia si, e zachowana jest w a ciwa korelacja pomi dzy charakterystyk produktu, us ugi lub komponentów a oczekiwaniami klientów. 10 A.D. Rych y-lipi ska, System zarz dzania jako ci w jednostkach administracji publicznej, Wyd. WSIiE TWP, Olsztyn 2007, s. 61. ZN nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie (23)2013

6 14 J. Toru ski Ostatnia, czwarta macierz instrukcji operacyjnych, pomaga przetransformowa krytyczne oceny parametrów produktu, us ugi b d komponentu na instrukcje operacyjne u ywane przez obs uguj cych proces 11. Z czterech macierzy, tzw. domów jako ci, zwi zanych z technik QFD najcz ciej wykorzystywana jest macierz planowania. Jest ona szczególnie przydatna ze wzgl du na mo liwo odniesienia potrzeb klientów do cech produktu lub us ugi. W macierzy tej wyst puj specyficzne informacje dotycz ce znaczenia okre lonej potrzeby dla klienta, okre lenia najbardziej zbli- onego do oczekiwa klienta, a znajduj cego si na rynku, produktu lub us ugi, zakresu, w jakim najbardziej zbli one do projektowanego produktu lub us ugi wyroby konkurencji zaspokajaj potrzeby klienta, zakresy, w jakim zespó projektuj cy nowy produkt zamierza zaspokoi potrzeby klienta, cech charakterystycznych produktu, które b d determinantami sprzeda y. Pozosta e trzy macierze s w procesie planowania jako ci równie bardzo istotne. Przenosz one zwi zki zidentyfikowane w macierzy planowania na ca organizacj. Wskazuj przy tym konieczne procedury oraz zakres kontroli. Tworzenie macierzy planowania obejmuje osiem faz 12 : Faza 1: zdefiniowanie potrzeb klienta, Faza 2: identyfikacja cech charakterystycznych produktu lub us ugi, Faza 3: rozwijanie relacji pomi dzy potrzebami (faza 1) a cechami (faza 2), Faza 4: w czenie priorytetów klientów oraz ocen rynku do wielko- ci okre laj cych potrzeby w macierzy, Faza 5: w czenie oceny konkurencji, Faza 6: okre lenie determinantów sprzeda y nowego projektu w relacji z oczekiwaniami, Faza 7: rozwijanie kluczowych warto ci dla charakterystyki Kontrolnej, Faza 8: wyselekcjonowanie charakterystyk kontrolnych, które powinny zosta przeniesione na poziom komponentów. W zastosowaniu metody QFD multidyscyplinarne zespo y wykorzystuj matryc domu jako ci, która s u y prze o eniu wymaga klientów i potrzeb rynku na uszeregowanie czynników technicznych, umo liwiaj cych zaprojektowanie nowego, zoptymalizowanego wyrobu. Przyjmuje si, e dom jako ci sk ada si z 6-9 komponentów, do których nale 13 : 1. Wymagania konsumenta - w tym miejscu znajduj si wymagania i oczekiwania klientów pozyskiwane na podstawie przeprowadzanych badan marketingowych. Zazwyczaj obejmuj one od kilkudziesi ciu do ponad stu wymogów. 11 J. Toru ski, Zarz dzanie jako ci w przedsi biorstwie. Wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2012, s R. Karaszewski, Nowoczesne koncepcje zarz dzania jako ci, Wyd. TNOiK Dom Organizatora, Toru 2009, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (23)2013 ZN nr 96

7 Metoda QFD w procesie zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie Stopie wa no ci ka dego z wymaga uzupe niony o ocen porównawcz wyrobów konkurencji (pytanie dlaczego?). 3. Cechy techniczne wyrobu (pytanie jak?) - t cz wype niaj technolodzy, którzy ka demu wymaganiu konsumentów przypisuj cechy techniczne wyrobu. 4. W tym sektorze, zwanym matryca wspó zale no ci, analitycy wykazuj zwi zek miedzy oczekiwaniami klienta, a cechami technicznymi. 5. Ocena wzgl dna ka dej z cech technicznych (pytanie które?) - z tej cz ci domu jako ci pochodz informacje o wzajemnych powi zaniach i wa no ci poszczególnych cech wyrobu. 6. Sektor szósty, tzw. dach, s u y zdefiniowaniu wzajemnych korelacji poszczególnych w asno ci wyrobu, zarówno in plus jak in minus, dane z tej cz ci s u podnoszeniu innowacyjno ci wyrobu. 7. Warto ci po dane dla ka dej cechy technicznej- w tym miejscu znajduj si warto ci liczbowe zak adane dla nowego wyrobu. Wed ug analityków wype nienie tego fragmentu domu jako ci jest bardzo trudne i wymaga kompromisów. 8. Techniczna analiza porównawcza - w tym fragmencie stosowane s dane z cz ci po dane warto ci dla ka dej cechy technicznej i s u porównaniu za o onego poziomu jako ci z istniej cym, a tak e z wyrobami konkurentów. 9. Specjalne wymagania zwi zane z bezpiecze stwem, ekologi, regulacjami rz dowymi oraz serwisowaniem wyrobu. Przeprowadzenie procesu QFD jest zadaniem pracoch onnym jednak w efekcie bardzo op acalnym, na co ma wp yw wiele zalet tej metody. Zalety tej metody i korzy ci wynikaj ce z jej zastosowania to: prosta metoda realizacji analizy i udokumentowania, uwzgl dnienie wymaga klienta, planowanie wyrobu staje si integralnym elementem planowania jako ci, sta a poprawa jako ci produktu, lepsze planowanie kosztów jako ci, planowanie i kszta towanie produktów zgodnie z wymaganiami klienta, przekszta ca wymagania klientów na konkretne wymagania badawczo-rozwojowe w przedsi biorstwie, poznanie w asnych zalet i s abo ci w stosunku do innych firm, mo liwo wykorzystania przy strategicznym planowaniu produkcji, mniejsza liczba zmian wprowadzanych do konstrukcji i procesu produkcji, skrócenie czasu trwania cyklu rozwoju wyrobu, ni sze koszty uruchomienia produkcji. ZN nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie (23)2013

8 16 J. Toru ski Podsumowanie W przypadku produktu metoda QFD pozwala na podstawie informacji pochodz cych z rynku i wyra onych j zykiem konsumentów ustali techniczne parametry wyrobu (i jego zespo ów), a potem parametry procesów prowadz cych do jego wytworzenia, a w przypadku us ugi zaprojektowa j zgodnie z oczekiwaniami klienta. Tym samym metoda ta umo liwia projektantowi interpretacj potrzeb klienta. Ta sama metoda pozwala rozwi zywa problemy zachodz ce na liniach: projektant-konstruktor, konstruktor-technolog, technolog-in ynier jako ci. Metoda QFD pozwala wi c przenosi wymagania klienta, poprzez proces projektowania i opracowywania technologii, na produkcj wyrobów czy te tworzenie us ug które znajd nabywców na rynku. Metoda QFD jest wi c sposobem t umaczenia informacji pochodz cych z rynku i wyra anych w j zyku konsumentów na j zyk techniczny, u ywany w przedsi biorstwie przez projektantów, konstruktorów i technologów. Pozwala ona na ustalenie ogólnych, technicznych parametrów wyrobu i jego cz ci, czy te wymaga i charakterystyki us ugi, a nast pnie parametrów procesów, w których poszczególne cz ci s wytwarzane i odpowiednio innych wymaga zwi zanych z us ug. QFD s u y wi c do przek adania wymaga rynku na warunki, jakie musi spe ni przedsi biorstwo na kolejnych etapach powstawania wyrobu, pocz wszy od projektowania, poprzez produkcj, a po sprzeda i serwis. W tej metodzie powinni my na wszystkich etapach projektowania uwzgl dni jak najwi cej czynników mog cych wp ywa na jako wyrobu b d procesów jego produkcji czy te poziom wiadczonych us ug. QFD jest uniwersalnym narz dziem przeznaczonym zarówno dla wszystkich ga zi przemys u i us ug, a tak e procesów administracyjnych. Znajduje zastosowanie w przemy le samochodowym, chemicznym, farmaceutycznym, budowlanym, a tak e w handlu i instytucjach kredytowych. Szczególnie cz sto mo na spotka si z zastosowaniem tej metody: w przygotowaniu, konstruowaniu i produkcji nowych wyrobów, w przygotowaniu nowych us ug np. w bankach i s u bie zdrowia, w opracowaniu nowych systemów komputerowych w zakresie sprz tu i oprogramowania, w przemy le farmaceutycznym przy opracowywaniu nowych substancji, przy opracowywaniu nowych technik przekazu informacji. Bibliografia Gryfin R.W., Problemy zarz dzania organizacjami, Warszawa, PWN, Hamrol A., Mantura W., Zarz dzanie jako ci - teoria i praktyka, PWN, Warszawa Seria: Administracja i Zarz dzanie (23)2013 ZN nr 96

9 Metoda QFD w procesie zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie 17 Karaszewski R., Nowoczesne koncepcje zarz dzania jako ci, Wyd. TNOiK Dom Organizatora, Toru Karaszewski R., Zarz dzanie jako ci. Koncepcje, metody i narz dzia stosowane przez liderów wiatowego biznesu, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toru List R., Praktyka zarz dzania jako ci, Alfa Wero, Warszawa Noye D., Jak opanowa procesy jako ci. Przewodnik praktyczny, Insep Editions, Wroc aw Rych y-lipi ska A.D., System zarz dzania jako ci w jednostkach administracji publicznej, Wyd. WSIiE TWP, Olsztyn Skrzypek E., Jako i efektywno, UMCS, Lublin Skrzypek E., Sposoby osi gania doskona o ci organizacji w warunkach zmienno ci otoczenia, Zak ad Ekonomiki Jako ci i Zarz dzania Wiedz UMCS, Lublin Starzy ska B., Rola i miejsce narz dzi jako ci w zarz dzaniu wiedz zespo- ow, [w:] T. Sikora (red.) Narz dzia jako ci w doskonaleniu i zarz dzaniu jako ci, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków Toru ski J., Zarz dzanie jako ci w przedsi biorstwie. Wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce. ZN nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie (23)2013

10 18 J. Toru ski Seria: Administracja i Zarz dzanie (23)2013 ZN nr 96

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku.

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. ISO 9001:2015 Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. Nowelizacje normy to coś więcej, niż tylko kosmetyczne zmiany; pociągają one za sobą

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt. 1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.) b) produkt i najważniejsze parametry oraz metodyki

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-05 PROGRAM Certyfikacja zgodności z Kryteriami Grupowymi certyfikacja dobrowolna Warszawa, PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

społeczna odpowiedzialność biznesu?

społeczna odpowiedzialność biznesu? SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 31 stycznia 2012 r. dr Justyna Szumniak-Samolej Samolej mgr Maria Roszkowska-Śliż 1. WPROWADZENIE Z czym kojarzy się Państwu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA. TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA. TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni Szczegółowe cele kształcenia: W wyniku procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE LITERATURA: 2 Hans Christian Pfohl Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania Instytut Logistyki i Magazynowania,

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2015/ WND-POKL.09.02.00-32-026/13

Zapytanie ofertowe nr 1/2015/ WND-POKL.09.02.00-32-026/13 Kamień Pomorski, dnia 09 stycznia 2015 r. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr 1/2015/ WND-POKL.09.02.00-32-026/13 W związku z realizacją projektu Lokata na jutro, współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1).

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). 45 min Inwentyka Procesy innowacyjne dr hab. inż. M. Sikorski 1 Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). Data wykładu:............. Razem slajdów: 14 Inwentyka procesy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK.

Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK. Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK. 1. Jakie były Twoje oczekiwania przed rozpoczęciem realizacji Projektu

Bardziej szczegółowo

Z ACZE Z NIE I K LI L E I NTA T

Z ACZE Z NIE I K LI L E I NTA T Wykład 5. ZNACZENIE KLIENTA W SYSTEMACH JAKOŚCI 1 1. Ogólna charakterystyka obsługi klientów: Obsługa klienta jest złożonym pojęciem, ujmującym kształtowanie relacji z klientem oraz zdolność zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK INFORMATYK 312[01] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery Usprawnienie: Wprowadzenie Procedury planowania i raportowania strategicznego i operacyjnego w resortach Usprawnienie w cyklu polityk publicznych 4. Monitorowanie i ewaluacja 1. Planowanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni Szczegółowe cele kształcenia: Po odbyciu praktyki słuchacz

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Doradca musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie co najmniej trzech usług doradczych z obszarów CSR:

Doradca musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie co najmniej trzech usług doradczych z obszarów CSR: ZAPYTANIE OFERTOWE Niniejszym zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usług doradczych, składających się na Wdrożenie strategii CSR w firmie Jastrzębski S.A. z siedzibą w Siedlcach. Firma pozyskała

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego dr Artur J. Ko uch Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego UR w Krakowie Ka de zorganizowane dzia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE OPRACOWAŁ: mgr Marcin Szymański Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opolu Podstawa prawna: -Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/10 Starosty Kieleckiego z dnia 24 maja 2010 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl 1 z 5 2014-09-19 09:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl Katowice: ROPS.ZPP.3321.28.2014 - Wybór osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 polski Reie.tr Sictkón, NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 0 Spis treści 1 Cel i zakres auditu 2 Załączniki 3 Wprowadzenie 4 Rozdzielnik 5 Poufność 6 Zakres certyfikacji 7 Ocena systemu zarządzania. 8

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Zakupy przez internet w świetle nowych przepisów co zyskają konsumenci?

Zakupy przez internet w świetle nowych przepisów co zyskają konsumenci? Zakupy przez internet w świetle nowych przepisów co zyskają konsumenci? Elżbieta Seredyńska Centrum Przedsiębiorczości Smolna Warszawa, 30 czerwca 2014 r. 1 Plan prezentacji 1. Zakres zastosowania 2. Nowe

Bardziej szczegółowo

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Pole kompetencji Bezpieczeństwo i higiena pracy Level: 6 Credit: Umiejętności Wiedza 1 Stawia pytania odnośnie

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne pracownika

Zabezpieczenie społeczne pracownika Zabezpieczenie społeczne pracownika Swoboda przemieszczania się osób w obrębie Unii Europejskiej oraz możliwość podejmowania pracy w różnych państwach Wspólnoty wpłynęły na potrzebę skoordynowania systemów

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

HORIZON 2020 SME INSTRUMENT. Program Komisji Europejskiej dedykowany MŚP

HORIZON 2020 SME INSTRUMENT. Program Komisji Europejskiej dedykowany MŚP HORIZON 2020 SME INSTRUMENT Program Komisji Europejskiej dedykowany MŚP Wspierane będą nowatorskie przedsięwzięcia realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa o dużym potencjale rynkowym. Pomysł

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Mów dziecku, że jest mądre, że umie, że potrafi... W szkole nie tylko wiedza ma być nowoczesna, ale również jej nauczanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Zarządzanie Innowacjami Innovation management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu przez Godzikowice, dnia 18.11.2015 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy ul. Stalowej 7-9 w Godzikowicach (kod pocztowy ), Tel. 71 313 95 18, NIP: 9121654900,

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Katedra Informatyki Ekonomicznej Streszczenie rozprawy doktorskiej Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 21.04.2016. na stanowisko: specjalista systemów VR

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 21.04.2016. na stanowisko: specjalista systemów VR ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.04.2016 na stanowisko: specjalista systemów VR 1. Nazwa Zamawiającego Signum Project sp. z o.o. Ul. Myśliwska 61/110, 30-718 Kraków 2. Postanowienia ogólne Niniejsze postępowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka POLITYKA JAKOŚCI Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka System Zarządzania Jakością został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane procesy. Podstawowym zadaniem podczas budowy Systemu

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 38 MKiDN z dnia 27. 07. 2011 r. Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej.... (nazwa jednostki/komórki organizacyjnej) 1 2 3 4 Elementy Odpowiedzi kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w Polsce. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów. 45 min

Wolontariat w Polsce. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów. 45 min Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów 45 min Wolontariat w Polsce Autorka scenariusza: Małgorzata Wojnarowska Cele lekcji: Uczeń: wyjaśnia znaczenie

Bardziej szczegółowo

Karty przypuszczeń IDEA

Karty przypuszczeń IDEA Karty przypuszczeń IDEA CO? Karty przypuszczeń IDEA są narzędziem zaprojektowanym aby użyc go w kilku kontekstach: w nauczaniu przedsiębiorczości w ramach studiów wyższych w mentoringu i nauczaniu potencjalnych

Bardziej szczegółowo