Metoda QFD w procesie zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie The QFD method in the process of quality management in enterprise

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metoda QFD w procesie zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie The QFD method in the process of quality management in enterprise"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Metoda QFD w procesie zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie The QFD method in the process of quality management in enterprise Streszczenie: Wzrastaj ca dynamika zmian, która jest rezultatem zachodz cej globalizacji i zwi zanych z ni procesów wymusza konieczno ci g ego usprawniania wszystkich p aszczyzn dzia ania biznesu W obszarze tym mo na zauwa y nieprzerwanie zachodz ce doskonalenie, b d ce dostosowaniem ró nego rodzaju zasad, metod i narz dzi do oczekiwa, które stawiaj przed sob organizacje. W a ciw jako mo e mie tylko produkt/us uga dobrze zaprojektowana oraz produkt wykonany w procesach gwarantuj cych uzyskanie za o onych parametrów. Faza przygotowania produkcji ma wi c decyduj ce znaczenie dla jako ci produktu wytwarzanego przez firm. Produkt/us uga dobrze zaprojektowana musi uwzgl dnia wymagania przysz ych u ytkowników, zapewnia im bezpiecze stwo w czasie u ytkowania i by bezpieczna dla rodowiska. Metod opracowan w a nie w tym celu jest metoda rozwini cia funkcji jako ci QFD. S owa kluczowe: jako, zasady zarz dzania jako ci, podej cie procesowe. Abstract: The increasing dynamic of change, which is the result of ongoing globalization and related processes, forces the continuous improvement, at all levels of business. It is possible to observe in this area, the processes of improvement occurring continuously, and manifested in adapting various principles, methods and tools to the expectations of modern organizations. An appropriate quality can only be acquired by a product / service which is well designed, and made in a process which guarantees reaching the previously established parameters. The preparation phase of production is therefore of crucial importance for the quality of the product produced by a company. A well designed product / service must take into account the requirements of its future users, ensure their safety during the period of being used and be safe for the environment. The method of developing quality functions - QFD is created especially for this purpose. Key words: quality, quality management principles, process approach. Wst p Rozwijaj cy si rynek stawia coraz to nowe wymagania przed wyrobami i us ugami. Czynnikiem decyduj cym o kondycji finansowej firmy s nabywcy produkowanych przez nie wyrobów, nawet je li wyrób jest skon-

2 10 J. Toru ski struowany poprawnie z in ynierskiego punktu widzenia, jego produkcja mo- e okaza si chybiona, je li nie zaakceptuje go rynek. Przedsi biorstwa musz wi c zapewni swoim wyrobom i us ug jako zgodn z oczekiwaniami klienta. Jednak bardzo trudno jest zinterpretowa cz sto ogólne i niekonkretne oczekiwania klienta tak, aby na ich podstawie móc zaprojektowa satysfakcjonuj cy go produkt czy te us ug. Wa n rol w tym procesie odgrywa umiej tno przetwarzanie i interpretacji danych na etapie projektowania produktu/us ugi. Próby zdefiniowania jako ci ujawniaj z pe n wyrazisto ci, i kategoria ta nale y do pozornie nieskomplikowanych, a w rzeczywisto ci wyj tkowo trudnych do jednoznacznego okre lenia. Wynika to z faktu, i jako mo e by postrzegana w wielu wymiarach. Dzi ki temu poj cie jako ci stosowane jest w ró nych dyscyplinach naukowych, w tym w ekonomii i nauce o zarz dzaniu - b d c jedn ze sk adowych obszarów aktywno ci biznesowej 1. D.A. Garvin wymienia kilka obszarów zainteresowania jako ci: wyniki, cechy funkcjonalne wyrobu, u yteczno, odpowiadaj c charakterystykom wewn trznym istoty przedmiotu, cechy uzupe niaj ce podstawowe cechy funkcjonalne produktu, niezawodno, zdolno do pracy bezawaryjnej przez okre lony czas, praktyczno, okre laj c adoptowalno produktu, atwo jego obs ugi i konserwacji, zgodno z wymaganiami, stopie zgodno ci z uprzednio ustalonymi normami, trwa o, zdolno wykorzystania wyrobu w okre lonym czasie pracy, traktowan jako miara d ugo ci ycia, atwo obs ugi, szybko i atwo naprawy, estetyk, postrzegan jako, zwi zan ci le z mark produktu i reputacj dostawcy w opinii klienta 2. K. Sato wyró ni trzy rodzaje jako ci: wymagana taka, której klienci oczekuj na rynku docelowa zwana jako ci konstrukcji, to taka, któr pragnie wytwarza kadra zarz dzaj ca danej firmy dostosowana oznacza jako produkowan obecnie przez przedsi biorstwo, odpowiadaj c potrzebom klientów. Kolejna definicja przedstawiona przez E. Skrzypek mówi, i jako to: cecha dzia ania ludzi i wytworów ich dzia alno ci w procesie ycia i tworzenia. Dotyczy zarówno dzia ania (jako procesu), jak i ducha oraz materii zaanga owanych w tym dzia aniu, a tak e jego skutków. 3 1 R. Karaszewski, Nowoczesne koncepcje zarz dzania jako ci, Wyd. TNOiK Dom Organizatora, Toru 2009, s R.W. Gryfin, Problemy zarz dzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996, s E. Skrzypek, Sposoby osi gania doskona o ci organizacji w warunkach zmienno ci otoczenia. Excellence,. Zak ad Ekonomiki Jako ci i Zarz dzania Wiedz UMCS, Lublin 2006, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (23)2013 ZN nr 96

3 Metoda QFD w procesie zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie 11 Innymi s owy jako ca ego przedsi biorstwa stanowi wypadkow jako ci realizowanej na wszystkich stanowiskach pracy. Obejmuje wi c jako obserwacji procesów rynkowych i doradztwa dla klientów, planowania zapewnienia jako ci, kalkulacji zlece, bada jako ci, procesów logistycznych, obs ugi klienta itp. 4. W ród definicji jako ci na uwag zas uguje tak e definicja jako ci rozumiana jako prawdopodobie stwo spe nienia oczekiwa klienta. Zgodnie z prawem ameryka skim wad jest to, czego klient ma prawo nie oczekiwa. Tak definicj zastosowano w dyrektywie w sprawie product Uability. Jest to dyrektywa 85/374/EEC z 25 lipca 1985 roku dotycz ca zbli enia prawa, przepisów i dzia a administracyjnych pa stw cz onkowskich w zakresie odpowiedzialno ci producentów za szkody wywo ane wadami produktów. 5 D. Noye stwierdza, e jako to zdolno produktu lub us ugi do zaspokojenia potrzeb u ytkowników, niezale nie od tego, czy s to potrzeby ujawnione, czy potencjalne. Jednocze nie wskazuje na nast puj ce jej sk adniki: cechy i mo liwo ci, niezawodno, niezmienno, dyspozycyjno, trwa o, bezpiecze stwo obs ugiwania, niedopuszczanie do degradacji rodowiska naturalnego oraz koszty ogólne 6. Metody doskonalenia jako ci odzwierciedlaj konsekwentnie i systematycznie stosowany sposób post powania dla osi gni cia celów jako ciowych 7. Charakteryzuj si planowym, powtarzalnym i opartym na naukowych podstawach sposobem post powania przy realizacji zada zwi zanych z zarz dzaniem jako ci 8. Metoda QFD wyst puje w literaturze przedmiotu tak e pod nazw dom jako ci jest rozbudowan wersj innego narz dzia, a mianowicie diagramu tablicowego. Jest ona szczególnie przydatna w procesie doskonalenia jako ci na etapie projektowania wyrobu Metoda ta zosta a opracowana w latach 60-tych przez Akao, a zastosowana po raz pierwszy w roku 1972 w stoczni Mitsubishi w Kobe. Lata osiemdziesi te to rozwój zastosowa QFD w du ych firmach japo skich i ameryka skich: Toyota, Ford, General Motors, Hewleet-Packard Zasady zarz dzania jako ci Podstaw funkcjonowania systemu zarz dzania jako ci stanowi osiem zasad zarz dzania jako ci : 9 4 R. List, Praktyka zarz dzania jako ci, Alfa Wero, Warszawa 1997, s E. Skrzypek, Jako i efektywno, UMCS, Lublin 2000, s D. Noye, Jak opanowa procesy jako ci. Przewodnik praktyczny, Insep Editions, Wroc aw 1992, s B. Starzy ska, Rola i miejsce narz dzi jako ci w zarz dzaniu wiedz zespo ow, [w:] T. Sikora (red.) Narz dzia jako ci w doskonaleniu i zarz dzaniu jako ci, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004, s A. Hamrol, W. Mantura, Zarz dzanie jako ci - teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2006, s R. Karaszewski, Zarz dzanie jako ci. Koncepcje, metody i narz dzia stosowane przez liderów wiatowego biznesu, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toru 2005, s. 21. ZN nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie (23)2013

4 12 J. Toru ski Orientacja na klienta Organizacja jest zale na od jej klientów, powinna zatem rozumie ich aktualne i przysz e potrzeby, spe nia ich wymagania, a tak e stara si wykracza poza oczekiwania klientów. System zarz dzania jako ci wdra any jest przede wszystkim dla klientów, ale jego wdro enie oznacza mo e zmian relacji klient- firma. Dlatego nale y to zrobi bardzo uwa nie, aby klienci nie odczuli tego jako utrudnienie, ale u atwienie wzajemnych relacji. Przywództwo Przywódcy powinni zapewni jedno celów organizacji i kierunków jej dzia- ania. Powinni tworzy rodowisko wewn trzne, w którym ludzie mog w pe ni anga owa si w realizacj celów organizacji. Brak zdecydowania przy wdra aniu SZJ przez wy szy szczebel kierownictwa firmy, zniech ca do aktywnej postawy pozosta ych pracowników. Zaanga owanie ludzi Ludzie dzia aj cy na wszystkich szczeblach organizacji s jej istot. Pe ne zaanga owanie zatrudnionych umo liwia wykorzystanie ich zdolno ci do uzyskania korzy ci przez ca organizacj. Jednym z podstawowych problemów napotykanych w procesie wdra ania SZJ jest niech pracowników redniego szczebla do opisywania ich czynno ci. Dzieje si tak z kilku wzgl dów. Przede wszystkim niech ta wynika z faktu, e mo e si okaza, e dane stanowisko nie jest konieczne w firmie i pracownicy boj si redukcji w wyniku ulepszenia procesów. W drugiej kolejno ci wynika to z faktu "bycia sprawdzanym". Niech przed tym widoczna jest przede wszystkim na rednim i wy szym szczeblu kierowniczym. Podej cie procesowe Najskuteczniejsze osi ganie oczekiwanych wyników jest mo liwe, gdy zarz dzamy poszczególnymi dzia aniami i zwi zanymi z nimi zasobami tak, jak procesem. Oznacza to potrzeb kooperacji ludzi z ró nych dzia ów funkcjonalnych, takich jak finanse, produkcja, projektowanie, w ramach okre lonych procesów. Wspó dzia anie takie wymaga dobrych narz dzi, umiej tno ci organizacji oraz skutecznej komunikacji. Podej cie procesowe systemu zarz dzania jako ci przedstawia poni szy rysunek: Podej cie systemowe do zarz dzania Zidentyfikowanie, zrozumienie i zarz dzanie wzajemnie powi zanymi procesami organizacji jako systemem, przyczynia si do skutecznego i efektywnego osi gania jej celów. Na system sk adaj si procesy oraz cele i sposoby ich realizacji przez poszczególne dzia y funkcjonalne. Cz sto dochodzi do konfliktów pomi dzy procesami a celami dzia ów funkcjonalnych. Organizacja mo e je rozwi za tylko wtedy kiedy traktowane b d jako cz jednego systemu jakim jest firma. Ci g e doskonalenie Sta ym, niezmiennym celem organizacji powinno by ci g e doskonalenie wszystkich aspektów jej funkcjonowania. Nieodzownym elementem ka dego SZJ jest konieczno pracy w tzw. cyklu PDCA czyli Kole Deminga. PDCA (czyli Plan, Do, Check, Act) zak ada, e firma stale musi doskonali swój Seria: Administracja i Zarz dzanie (23)2013 ZN nr 96

5 Metoda QFD w procesie zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie 13 system poprzez regularne identyfikowanie np. celu (Plan), podj cie dzia ania poprzez np. prace badawczo-rozwojowe (Do), kontrol ich wyników (Check) a nast pnie podejmowanie dzia a korekcyjnych (Act). Je eli wszystkie procesy jakie s w firmie b d podlega takiemu rozumowaniu organizacja mo e mie pewno, e b dzie produkowa coraz efektywniej a jej produkty b d us ugi b d coraz wy szej jako ci. Podejmowanie decyzji w oparciu o fakty Skuteczne decyzje s wynikiem analizy danych i informacji. Wzajemnie korzystne powi zania z dostawc Organizacja i jej dostawcy s od siebie zale ni. Ich wzajemnie korzystna wspó praca przyczynia si do tworzenia warto ci przez obie strony. Uwarunkowania zastosowania metody QFD Metoda QFD okre lana cz sto jako tzw. G os Klienta, jest narz dziem anga uj cym wszystkie funkcje przedsi biorstwa, które stosowane jest w celu zapewnienia, i wszystkie wymagania klienta zostan spe nione pocz wszy od frazy idei wyrobu po dostaw 10. Podstawowym celem QFD jest systematyczne przenoszenie oczekiwa klientów, na cechy produktu. QFD wi e cechy charakterystyczne produktu lub us ugi przez zestaw macierzy budowanych na podstawie domu jako ci (house of quality). Z chwil ustalenia relacji pomi dzy oczekiwaniami klientów, a cechami produktu przechodzi si do okre lenia relatywnej wagi potrzeb klienta, porównuj c sposób wykonania produktu lub us ugi z odpowiednikami u potencjalnych konkurentów, a nast pnie przenosi si oczekiwania klientów uznane za istotne na komponenty oraz proces produkcji. W ramach QFD generuje si cztery ró ne diagramy lub macierze. Pierwsza z macierzy, okre lana jest jako macierz planowania, ma na celu transformacj g osu klienta na charakterystyki odpowiednika. Druga macierz, zwana macierz rozwini t, dezagreguje oczekiwania w stosunku do produktu lub us ugi na wymagania co do g ównych komponentów. Mechanizm ten pozwala na zapewnienie w a ciwego przeniesienia oczekiwa klientów na cechy charakterystyczne podzespo ów produktów lub us ug, odzwierciedlaj c jednocze nie te yczenia w projektowaniu. Trzecia macierz o nazwie macierz procesu planowania i kontroli jako- ci, identyfikuje krytyczne punkty kontrolne, gwarantuj c w ten sposób kontrole cech produktów lub us ug oraz ich komponentów w czasie procesu wytwarzania. Punkty kontrolne reprezentuj te aspekty procesu, które powinny by sprawdzane w celu upewnienia si, e zachowana jest w a ciwa korelacja pomi dzy charakterystyk produktu, us ugi lub komponentów a oczekiwaniami klientów. 10 A.D. Rych y-lipi ska, System zarz dzania jako ci w jednostkach administracji publicznej, Wyd. WSIiE TWP, Olsztyn 2007, s. 61. ZN nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie (23)2013

6 14 J. Toru ski Ostatnia, czwarta macierz instrukcji operacyjnych, pomaga przetransformowa krytyczne oceny parametrów produktu, us ugi b d komponentu na instrukcje operacyjne u ywane przez obs uguj cych proces 11. Z czterech macierzy, tzw. domów jako ci, zwi zanych z technik QFD najcz ciej wykorzystywana jest macierz planowania. Jest ona szczególnie przydatna ze wzgl du na mo liwo odniesienia potrzeb klientów do cech produktu lub us ugi. W macierzy tej wyst puj specyficzne informacje dotycz ce znaczenia okre lonej potrzeby dla klienta, okre lenia najbardziej zbli- onego do oczekiwa klienta, a znajduj cego si na rynku, produktu lub us ugi, zakresu, w jakim najbardziej zbli one do projektowanego produktu lub us ugi wyroby konkurencji zaspokajaj potrzeby klienta, zakresy, w jakim zespó projektuj cy nowy produkt zamierza zaspokoi potrzeby klienta, cech charakterystycznych produktu, które b d determinantami sprzeda y. Pozosta e trzy macierze s w procesie planowania jako ci równie bardzo istotne. Przenosz one zwi zki zidentyfikowane w macierzy planowania na ca organizacj. Wskazuj przy tym konieczne procedury oraz zakres kontroli. Tworzenie macierzy planowania obejmuje osiem faz 12 : Faza 1: zdefiniowanie potrzeb klienta, Faza 2: identyfikacja cech charakterystycznych produktu lub us ugi, Faza 3: rozwijanie relacji pomi dzy potrzebami (faza 1) a cechami (faza 2), Faza 4: w czenie priorytetów klientów oraz ocen rynku do wielko- ci okre laj cych potrzeby w macierzy, Faza 5: w czenie oceny konkurencji, Faza 6: okre lenie determinantów sprzeda y nowego projektu w relacji z oczekiwaniami, Faza 7: rozwijanie kluczowych warto ci dla charakterystyki Kontrolnej, Faza 8: wyselekcjonowanie charakterystyk kontrolnych, które powinny zosta przeniesione na poziom komponentów. W zastosowaniu metody QFD multidyscyplinarne zespo y wykorzystuj matryc domu jako ci, która s u y prze o eniu wymaga klientów i potrzeb rynku na uszeregowanie czynników technicznych, umo liwiaj cych zaprojektowanie nowego, zoptymalizowanego wyrobu. Przyjmuje si, e dom jako ci sk ada si z 6-9 komponentów, do których nale 13 : 1. Wymagania konsumenta - w tym miejscu znajduj si wymagania i oczekiwania klientów pozyskiwane na podstawie przeprowadzanych badan marketingowych. Zazwyczaj obejmuj one od kilkudziesi ciu do ponad stu wymogów. 11 J. Toru ski, Zarz dzanie jako ci w przedsi biorstwie. Wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2012, s R. Karaszewski, Nowoczesne koncepcje zarz dzania jako ci, Wyd. TNOiK Dom Organizatora, Toru 2009, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (23)2013 ZN nr 96

7 Metoda QFD w procesie zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie Stopie wa no ci ka dego z wymaga uzupe niony o ocen porównawcz wyrobów konkurencji (pytanie dlaczego?). 3. Cechy techniczne wyrobu (pytanie jak?) - t cz wype niaj technolodzy, którzy ka demu wymaganiu konsumentów przypisuj cechy techniczne wyrobu. 4. W tym sektorze, zwanym matryca wspó zale no ci, analitycy wykazuj zwi zek miedzy oczekiwaniami klienta, a cechami technicznymi. 5. Ocena wzgl dna ka dej z cech technicznych (pytanie które?) - z tej cz ci domu jako ci pochodz informacje o wzajemnych powi zaniach i wa no ci poszczególnych cech wyrobu. 6. Sektor szósty, tzw. dach, s u y zdefiniowaniu wzajemnych korelacji poszczególnych w asno ci wyrobu, zarówno in plus jak in minus, dane z tej cz ci s u podnoszeniu innowacyjno ci wyrobu. 7. Warto ci po dane dla ka dej cechy technicznej- w tym miejscu znajduj si warto ci liczbowe zak adane dla nowego wyrobu. Wed ug analityków wype nienie tego fragmentu domu jako ci jest bardzo trudne i wymaga kompromisów. 8. Techniczna analiza porównawcza - w tym fragmencie stosowane s dane z cz ci po dane warto ci dla ka dej cechy technicznej i s u porównaniu za o onego poziomu jako ci z istniej cym, a tak e z wyrobami konkurentów. 9. Specjalne wymagania zwi zane z bezpiecze stwem, ekologi, regulacjami rz dowymi oraz serwisowaniem wyrobu. Przeprowadzenie procesu QFD jest zadaniem pracoch onnym jednak w efekcie bardzo op acalnym, na co ma wp yw wiele zalet tej metody. Zalety tej metody i korzy ci wynikaj ce z jej zastosowania to: prosta metoda realizacji analizy i udokumentowania, uwzgl dnienie wymaga klienta, planowanie wyrobu staje si integralnym elementem planowania jako ci, sta a poprawa jako ci produktu, lepsze planowanie kosztów jako ci, planowanie i kszta towanie produktów zgodnie z wymaganiami klienta, przekszta ca wymagania klientów na konkretne wymagania badawczo-rozwojowe w przedsi biorstwie, poznanie w asnych zalet i s abo ci w stosunku do innych firm, mo liwo wykorzystania przy strategicznym planowaniu produkcji, mniejsza liczba zmian wprowadzanych do konstrukcji i procesu produkcji, skrócenie czasu trwania cyklu rozwoju wyrobu, ni sze koszty uruchomienia produkcji. ZN nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie (23)2013

8 16 J. Toru ski Podsumowanie W przypadku produktu metoda QFD pozwala na podstawie informacji pochodz cych z rynku i wyra onych j zykiem konsumentów ustali techniczne parametry wyrobu (i jego zespo ów), a potem parametry procesów prowadz cych do jego wytworzenia, a w przypadku us ugi zaprojektowa j zgodnie z oczekiwaniami klienta. Tym samym metoda ta umo liwia projektantowi interpretacj potrzeb klienta. Ta sama metoda pozwala rozwi zywa problemy zachodz ce na liniach: projektant-konstruktor, konstruktor-technolog, technolog-in ynier jako ci. Metoda QFD pozwala wi c przenosi wymagania klienta, poprzez proces projektowania i opracowywania technologii, na produkcj wyrobów czy te tworzenie us ug które znajd nabywców na rynku. Metoda QFD jest wi c sposobem t umaczenia informacji pochodz cych z rynku i wyra anych w j zyku konsumentów na j zyk techniczny, u ywany w przedsi biorstwie przez projektantów, konstruktorów i technologów. Pozwala ona na ustalenie ogólnych, technicznych parametrów wyrobu i jego cz ci, czy te wymaga i charakterystyki us ugi, a nast pnie parametrów procesów, w których poszczególne cz ci s wytwarzane i odpowiednio innych wymaga zwi zanych z us ug. QFD s u y wi c do przek adania wymaga rynku na warunki, jakie musi spe ni przedsi biorstwo na kolejnych etapach powstawania wyrobu, pocz wszy od projektowania, poprzez produkcj, a po sprzeda i serwis. W tej metodzie powinni my na wszystkich etapach projektowania uwzgl dni jak najwi cej czynników mog cych wp ywa na jako wyrobu b d procesów jego produkcji czy te poziom wiadczonych us ug. QFD jest uniwersalnym narz dziem przeznaczonym zarówno dla wszystkich ga zi przemys u i us ug, a tak e procesów administracyjnych. Znajduje zastosowanie w przemy le samochodowym, chemicznym, farmaceutycznym, budowlanym, a tak e w handlu i instytucjach kredytowych. Szczególnie cz sto mo na spotka si z zastosowaniem tej metody: w przygotowaniu, konstruowaniu i produkcji nowych wyrobów, w przygotowaniu nowych us ug np. w bankach i s u bie zdrowia, w opracowaniu nowych systemów komputerowych w zakresie sprz tu i oprogramowania, w przemy le farmaceutycznym przy opracowywaniu nowych substancji, przy opracowywaniu nowych technik przekazu informacji. Bibliografia Gryfin R.W., Problemy zarz dzania organizacjami, Warszawa, PWN, Hamrol A., Mantura W., Zarz dzanie jako ci - teoria i praktyka, PWN, Warszawa Seria: Administracja i Zarz dzanie (23)2013 ZN nr 96

9 Metoda QFD w procesie zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie 17 Karaszewski R., Nowoczesne koncepcje zarz dzania jako ci, Wyd. TNOiK Dom Organizatora, Toru Karaszewski R., Zarz dzanie jako ci. Koncepcje, metody i narz dzia stosowane przez liderów wiatowego biznesu, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toru List R., Praktyka zarz dzania jako ci, Alfa Wero, Warszawa Noye D., Jak opanowa procesy jako ci. Przewodnik praktyczny, Insep Editions, Wroc aw Rych y-lipi ska A.D., System zarz dzania jako ci w jednostkach administracji publicznej, Wyd. WSIiE TWP, Olsztyn Skrzypek E., Jako i efektywno, UMCS, Lublin Skrzypek E., Sposoby osi gania doskona o ci organizacji w warunkach zmienno ci otoczenia, Zak ad Ekonomiki Jako ci i Zarz dzania Wiedz UMCS, Lublin Starzy ska B., Rola i miejsce narz dzi jako ci w zarz dzaniu wiedz zespo- ow, [w:] T. Sikora (red.) Narz dzia jako ci w doskonaleniu i zarz dzaniu jako ci, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków Toru ski J., Zarz dzanie jako ci w przedsi biorstwie. Wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce. ZN nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie (23)2013

10 18 J. Toru ski Seria: Administracja i Zarz dzanie (23)2013 ZN nr 96

Rola przywództwa w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie The role of leadership in quality management in the enterprise

Rola przywództwa w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie The role of leadership in quality management in the enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i 2013 prof. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w przemy le motoryzacyjnym Quality management in the automotive industry

Zarz dzanie jako ci w przemy le motoryzacyjnym Quality management in the automotive industry Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 9 27 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.1 Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Katarzyna Szczepa ska

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009

ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej na przyk

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie relacjami z klientami jako ród o sukcesu organizacji Customer relationship management (CRM) as a source of organization success

Zarz dzanie relacjami z klientami jako ród o sukcesu organizacji Customer relationship management (CRM) as a source of organization success Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Wioletta Wróblewska Zak ad Ekonomiki Ogrodnictwa Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Bardziej szczegółowo

System zarz dzania jako ci w sektorze gospodarki ywno ciowej The quality management system in the economic sector food

System zarz dzania jako ci w sektorze gospodarki ywno ciowej The quality management system in the economic sector food Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 81 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach System zarz dzania jako ci w sektorze gospodarki ywno ciowej

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w instytucjach publicznych

Zarz dzanie jako ci w instytucjach publicznych Barbara Wyrzykowska Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych SGGW Zarz dzanie jako ci w instytucjach publicznych Wprowadzenie Przez wiele lat zarz dzanie jako ci i systemy jako ci by y uznawane

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie wiedz narz dziem doskonalenia znormalizowanych systemów jako ciowych

Zarz dzanie wiedz narz dziem doskonalenia znormalizowanych systemów jako ciowych Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 116 138 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.8 Zarz dzanie wiedz narz dziem doskonalenia znormalizowanych systemów jako ciowych Joanna

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja w zintegrowanym systemie zarz dzania organizacj Documentation in the integrated management system of an organization

Dokumentacja w zintegrowanym systemie zarz dzania organizacj Documentation in the integrated management system of an organization Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Rola rachunku kosztów jako ci w zarz dzaniu spó dzielni mleczarsk Role of the quality costs calculation in the dairy cooperative management

Rola rachunku kosztów jako ci w zarz dzaniu spó dzielni mleczarsk Role of the quality costs calculation in the dairy cooperative management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjno przedsi biorstw i ród a przewagi konkurencyjnej Competitiveness of companies and sources of competitiveness advantage

Konkurencyjno przedsi biorstw i ród a przewagi konkurencyjnej Competitiveness of companies and sources of competitiveness advantage ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach Konkurencyjno przedsi biorstw i ród a przewagi konkurencyjnej Competitiveness

Bardziej szczegółowo

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Kaizen Costing nowoczesn metod zarz dzania kosztami Kaizen Costing new and modern cost management method

Kaizen Costing nowoczesn metod zarz dzania kosztami Kaizen Costing new and modern cost management method Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 81 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Niedzió ka Akademia Podlaska w Siedlcach mgr Agata Piasek Doktorantka SGH Kaizen Costing nowoczesn

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w urz dach administracji publicznej Quality management in public administration offices

Zarz dzanie jako ci w urz dach administracji publicznej Quality management in public administration offices Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Agnieszka Lisowska mgr ukasz Ziemi ski Politechnika Koszali ska Zarz dzanie jako

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE KONKURENCYJNE MA YCH PRZEDSI BIORSTW

STRATEGIE KONKURENCYJNE MA YCH PRZEDSI BIORSTW Zeszyty Naukowe Wy szej Szko y Humanitas Ma gorzata Smolarek* STRATEGIE KONKURENCYJNE MA YCH PRZEDSI BIORSTW STRESZCZENIE Otoczenie, w jakim funkcjonuj ma e fi rmy, sprawia, i aby pokona konkurencj, musz

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Teresa Szot-Gabry Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Metodologiczne

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy zarz dzania przedsi biorstwem w sytuacjach kryzysowych Chosen problems of the business administration in crisis situations

Wybrane problemy zarz dzania przedsi biorstwem w sytuacjach kryzysowych Chosen problems of the business administration in crisis situations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wybrane

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy motywacyjne pracodawców i pracobiorców

Nowoczesne systemy motywacyjne pracodawców i pracobiorców PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2014, z. VIII Joanna SNOPKO Urz d Miasta w Legnicy Nowoczesne systemy motywacyjne pracodawców i pracobiorców Synopsis: W

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo