Interferencyjny pomiar krzywizny soczewki przy pomocy pierścieni Newtona

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Interferencyjny pomiar krzywizny soczewki przy pomocy pierścieni Newtona"

Transkrypt

1 Interferencyjny pomiar krzywizny soczewki przy pomocy pierścieni Newtona Jakub Orłowski 6 listopada 2012 Streszczenie W doświadczeniu dokonano pomiaru krzywizny soczewki płasko-wypukłej z wykorzystaniem pierścieni Newtona dla światła sodowego i lasera helowo-neonowego, umieszczając pomiędzy soczewką a płytką powietrze lub wodę. Z obliczeń uzyskano trzy różne wyniki: (5637,6±37.6) mm, (5550,33±39,73) mm, (4988,6±74,1) mm. Na podstawie testu 3σ nie można uznać tych wartości za zgodne, co najprawdopodobniej spowodowane zostało niedokładnością aparatury pomiarowej. 1. Model teoretyczny Pierścienie Newtona to współśrodkowe pierścienie interferencyjne, powstające gdy na układ złożony z soczewki płasko-wypukłej i płytki płasko-równoległej pada pod małym kątem światło. Na granicy ośrodków o różnych współczynnikach załamania światło ulega częściowemu odbiciu. W efekcie każdy promień padający na układ płytka-soczewka staje się źródłem kilku promieni odbitych. p o o r a k B A Rysunek 1: Schemat układu doświadczalnego. A - płytka płasko-równoległa, B - soczewka płaskowypukła, r - promień krzywizny soczewki, a k - promień czaszy kulistej, h - strzałka czaszy kulistej, p - promień padający, o - promień odbity Do interferencji zdolne jest tylko światło spójne - zgodne w fazie, amplitudzie i częstotliwości. Interferujące ze sobą promienie pochodzą z jednego źródła, więc mają spójną amplitudę i częstotli- 1

2 wość, natomiast za stałe przesunięcie fazowe odpowiada różnica dróg optycznych przybytych przez promienie. Ponieważ najsilniej interferują ze sobą promienie odbite od dolnej powierzchni soczewki i górnej powierzchni płytki, tę różnicę Λ można wyrazić zależnością Λ = 2hn + λ 2, (1) gdzie n to współczynnik załamania ośrodka, h to odległość pomiędzy soczewką i płytką (promień przebywa tę drogę dwukrotnie, stąd 2 we wzorze), a λ to częstotliwość fali - człon λ/2 pochodzi od zmiany fazy o π przy odbiciu od ośrodka o większym współczynniku załamania.[2] Ponieważ odległość h zmienia się wraz z odległością a od osi optycznej soczewki, zmienia się też obraz, dla światła monochromatycznego dając naprzemiennie występujące jasne i ciemne prążki. 1 Wzmocnienie interferencyjne (jasny prążek) uzyskujemy, gdy różnica faz natomiast osłabienie (ciemny prążek), gdy Λ = kλ, (2) Λ = (2k + 1)λ. (3) Promień czaszy kulistej a związany jest ze strzałką czaszy h zależnością a = 2rh h 2, (4) gdzie r to promień krzywizny soczewki. Ponieważ h r i h 2 2rh, można pominąć człon h 2 w równaniu (4). Ostatecznie, łącząc wzory (1), (3) i (4), otrzymujemy zalezność na promień k-tego ciemnego pierścienia interferencyjnego rkλ a k = n. (5) 2. Układ doświadczalny i metoda pomiaru Układ przedstawiony na rysunku 1 umieszczono pod odbiciowym mikroskopem optycznym, którego stolikiem można było przesuwać przy pomocy układu śrub mikrometrycznych. Następnie oświetlono układ światłem sodowym i umieszczono obraz interferencyjny pod obiektywem mikroskopu. Zafiksowano jedną ze śrub mikrometrycznych, po czym przy pomocy drugiej z nich naprowadzano znacznik wytrawiony na okularze mikroskopu na środek kolejnych ciemnych kręgów interferencyjnych i zapisywano wskazania śruby. Zarejestrowano wskazania śruby dla kolejnych dwudziestu prążków po prawej stronie od centrum oraz dla dwudziestu po jego lewej stronie. Identyczny pomiar powtórzono dla światła z lasera helowo-neonowego, rozproszonego przy pomocy dwóch kawałków kalki technicznej. W trzecim pomiarze wprowadzono pomiędzy soczewkę a płytkę odrobinę wody, o współczynniku załamania n = 1,33 i oświetlono układ ponownie światłem sodowym. Znacznik znajdujący się na obiektywie był grubszy od ciemnych prążków widocznych pod mikroskopem, dlatego ciężko było uzyskać dużą precyzję pomiaru. Aby oszacować niepewność położenia prążka (a tym samym niepewność pomiaru), zapisano wskazania śruby mikrometrycznej gdy ciemny prążek stykał się z lewą oraz prawą krawędzią znacznika. Pomiar wykonano dla pierwszego (najgrubszego) i ostatniego (najcieńszego) prążka, następnie uśredniono i podzielono przez dwa, ponieważ w doświadczeniu zapisywano wskazania śruby dla prążka znajdującego się na środku znacznika. Ponieważ dokładność pomiaru zależała też od wyraźności uzyskanego obrazu, powtórzono szacowanie dokładności pomiaru przy każdej serii pomiarów - obraz uzyskany ze światła laserowego był znacznie ciemniejszy i mniej wyraźny. 1 Dla światła białego uzyskany obraz to wielobarwne pierścienie - przykładem z życia jest obraz powstający na cienkiej warstwie oleju unoszącej się na wodzie.[3] 2

3 Tablica 1: Wyniki pomiarów dla pierścieni uzyskanych dla światła sodowego. Oznaczenia: k - numer ciemnego pierścienia, l - wskazanie śruby mikrometrycznej dla k-tego pierścienia po lewej stronie od centrum, p - wskazanie śruby po prawej stronie od centrum, d - średnica prążka policzona jako p l, a k - promień k-tego prążka (połowa średnicy). k l p d [mm] a k [mm] 1 20,52 22,57 2,05 1, ,51 23,54 4,03 2, ,83 24,13 5,30 2, ,32 24,64 6,32 3, ,90 25,08 7,18 3, ,52 25,46 7,94 3, ,15 25,81 8,66 4, ,84 26,14 9,30 4, ,53 26,43 9,90 4, ,23 26,73 10,50 5, ,96 27,02 11,06 5, ,71 27,27 11,56 5, ,46 27,51 12,05 6, ,21 27,75 12,54 6, ,01 27,99 12,98 6, ,76 28,20 13,44 6, ,56 28,41 13,85 6, ,35 28,62 14,27 7, ,15 28,81 14,66 7, ,95 29,03 15,08 7, Wyniki pomiarów W tablicy 1 zaprezentowano wyniki pomiarów i policzone na ich podstawie wartości promieni ciemnych prążków dla obrazu uzyskanego przez oświetlenie układu przedstawionego na rysunku 1 światłem sodowym. Długość fali λ Na = 589,3 nm [1], współczynnik załamania powietrza n = 1.[1] Niepewność pomiaru promienia wynosi 0,13 [mm]. Tablica 2 zawiera wyniki pomiarów dla światła z lasera helowo-neonowego. Długość fali λ He Ne = 632,8 nm [1], a współczynnik załamania powietrza n = 1. Niepewność pomiaru wynosi 0,15 [mm]. W tablicy 3 znajdują się długości promieni uzyskane dla światła sodowego po umieszczeniu pomiędzy soczewką a płytką cienkiej warstwy wody. Długość fali λ Na = 589,3 nm, współczynnik załamania wody n H2O = 1,333[2], a niepewność pomiaru wynosi 0,11 [mm]. 3

4 Tablica 2: Wyniki pomiarów dla pierścieni uzyskanych dla światła z lasera helowo-neonowego. Oznaczenia: k - numer ciemnego pierścienia, l - wskazanie śruby mikrometrycznej dla k-tego pierścienia po lewej stronie od centrum, p - wskazanie śruby po prawej stronie od centrum, d - średnica prążka policzona jako p l, a k - promień k-tego prążka (połowa średnicy). k l p d [mm] a k [mm] 1 30,30 27,99 2,31 1, ,28 26,97 4,31 2, ,97 26,37 5,60 2, ,46 25,82 6,64 3, ,88 25,44 7,44 3, ,33 24,97 8,36 4, ,69 24,66 9,03 4, ,01 24,33 9,68 4, ,33 23,98 10,35 5, ,65 23,69 10,96 5, ,90 23,41 11,49 5, ,17 23,14 12,03 6, ,42 22,88 12,54 6, ,68 22,64 13,04 6, ,91 22,41 13,50 6, ,13 22,16 13,97 6, ,36 21,95 14,41 7, ,57 21,73 14,84 7, ,77 21,53 15,24 7, ,98 21,32 15,66 7,830 Tablica 3: Wyniki pomiarów dla pierścieni uzyskanych dla światła sodowego po umieszczeniu warstwy wody pomiędzy płytką a soczewką. Oznaczenia: k - numer ciemnego pierścienia, l - wskazanie śruby mikrometrycznej dla k-tego pierścienia po lewej stronie od centrum, p - wskazanie śruby po prawej stronie od centrum, d - średnica prążka policzona jako p l, a k - promień k-tego prążka (połowa średnicy). k l p d [mm] a k [mm] 1 20,71 23,66 2,95 1, ,04 24,26 4,22 2, ,61 24,81 5,20 2, ,22 25,18 5,96 2, ,84 25,54 6,70 3, ,56 25,80 7,24 3, ,22 26,11 7,89 3, ,94 26,36 8,42 4, ,69 26,63 8,94 4, ,46 26,88 9,42 4, ,23 27,08 9,85 4, ,01 27,31 10,30 5, ,79 27,52 10,73 5, ,60 27,72 11,12 5, ,40 27,92 11,52 5,760 4

5 4. Analiza danych Ze wzoru (5) wynika, że promień k-tego prążka jest zależny liniowo od k. Można zatem metodą najmniejszych kwadratów dopasować współczynniki ā i b prostej a k = ā k + b, a następnie ze współczynnika ā, równego rλ ā = (6) n policzyć promień krzywizny soczewki r. Ponieważ zmienna k jest numerem prążka, czyli liczbą całkowitą, wartość k możemy poznać z dowolną dokładnością, dlatego możemy zastosować regresję zwyczajną, za zmienną niezależną przyjmując k, a za zależną a k. Współczynniki regresji liniowej możemy policzyć ze wzoru: [2] ā = nσx iy i Σx i Σy i nσx 2 i (Σx i) 2, (7) b = 1 n (Σy i āσx i ), (8) gdzie n to liczba pomiarów, x i to i-ta zmienna niezależna (w naszym przypadku k), y i to i-ta zmienna zależna (w naszym przypadku a k ). Ich niepewności można wyznaczyć ze wzoru: nu 2 y uā = nσx 2 i (Σx i) 2, (9) u b = uā Σx 2 i n, (10) gdzie u y to niepewność pomiaru zmiennej zależnej. Wyniki obliczeń: 1. Pomiar dla światła sodowego (λ = 589,3 nm) i warstwy powietrza (n = 1): ā = (1,822 ± 0,029) mm (rysunek 2), r = (5637,6 ± 37.6) mm. 2. Pomiar dla światła lasera He-Ne (λ = 632,8 nm) i warstwy powietrza (n = 1): ā = (1,874 ± 0,033) mm (rysunek 3), r = (5550,33 ± 39,73) mm. 3. Pomiar dla światła sodowego (λ = 589,3 nm) i warstwy wody (n = 1,333): ā = (1,485 ± 0,034) mm (rysunek 4), r = (4988,6 ± 74,1) mm. 5

6 Rysunek 2: Wykres zależności promienia promienia k-tego ciemnego prążka interferencyjnego od k dla światła sodowego i powietrza pomiędzy płytką a soczewką. Na osi poziomej odłożone jest k, natomiast na osi pionowej promień k-tego pierścienia ak. k 5 6

7 Rysunek 3: Wykres zależności promienia promienia k-tego ciemnego prążka interferencyjnego od k dla światła z lasera helowo-neonowego i powietrza pomiędzy płytką a soczewką. Na osi poziomej odłożone jest k, natomiast na osi pionowej promień k-tego pierścienia a k. k 5 7

8 Rysunek 4: Wykres zależności promienia promienia k-tego ciemnego prążka interferencyjnego od k dla światła sodowego i wody pomiędzy płytką a soczewką. Na osi poziomej odłożone jest k, natomiast na osi pionowej promień k-tego pierścienia a k. k 4 8

9 5. Dyskusja wyników Soczewka użyta w doświadczeniu bardzo przypomina płytkę płasko-równoległą. Sugerowało to duży promień krzywizny, co zostało potwierdzone przez obliczenia, na podstawie których można oszacować tę wielkość na około 5,5 m. Wartości promienia wynikające z danych zebranych w pomiarze pierwszym i drugim można uznać za zgodne na mocy testu 3σ. Natomiast wartość promienia obliczona na podstawie trzeciej serii pomiarów nie spełnia tego kryterium zgodności z żadnym z pozostałych wyników. Tę rozbieżność można tłumaczyć dużą niedokładnością przyrządu pomiarowego - marker na okularze był znacznie grubszy od powstających prążków, a na dodatek nie cały okular był przejrzysty - utrudniało to pomiar i bardzo możliwe, że mierzona była nie średnica pierścienia, a jakaś jego cięciwa. Wynik jest prawdopodobny, jednak jego dokładność jest za mała, aby móc go wykorzystać w praktyce. Aby poprawić ocenę promienia krzywizny soczewki, należałoby powtórzyć pomiar na w pełni sprawnym sprzęcie. Literatura [1] Instrukcja do ćwiczenia. [online] zad52.pdf [2] Henryk Szydłowski, Pracownia Fizyczna. PWN, Warszawa [3] The Encyclopedia of Science [online] Newtons_rings.html 9

Ć W I C Z E N I E N R O-7

Ć W I C Z E N I E N R O-7 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA OPTYKI Ć W I C Z E N I E N R O-7 POMIAR PROMIENI KRZYWIZNY SOCZEWKI PŁASKO-WYPUKŁEJ METODĄ PIERŚCIENI

Bardziej szczegółowo

Optyka geometryczna z elementami optyki falowej. Marian Talar

Optyka geometryczna z elementami optyki falowej. Marian Talar Optyka geometryczna z elementami optyki falowej Marian Talar 21 lipca 2006 1 Informacje ogólne To, że światło jest falą elektromagnetyczną wiadomo było już od czasu gdy J. C. Maxwell (1831-1879) sformułował

Bardziej szczegółowo

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK. Instrukcja wykonawcza

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK. Instrukcja wykonawcza ĆWICZENIE 77 POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK Instrukcja wykonawcza 1. Wykaz przyrządów Ława optyczna z podziałką, oświetlacz z zasilaczem i płytka z wyciętym wzorkiem, ekran Komplet soczewek z oprawkami

Bardziej szczegółowo

Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów

Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów 16 KATEDRA FIZYKI STOSOWANEJ PRACOWNIA FIZYKI Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów Wprowadzenie Mikroskop jest przyrządem optycznym dającym znaczne powiększenia małych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: U11. Pierścienie Newtona. Cel ćwiczenia:

Ćwiczenie: U11. Pierścienie Newtona. Cel ćwiczenia: Ćwiczenie: U Pierścienie Newtona Ce ćwiczenia:. Praktyczne zapoznanie się ze zjawiskiem interferencji światła.. Zapoznanie się z powstawaniem pierścieni Newtona w świete przechodzącym i odbitym. 3. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej. LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.. Wprowadzenie Soczewką nazywamy ciało przezroczyste ograniczone

Bardziej szczegółowo

FENIKS. Pakiet nr 12: Jaka jest natura światła? dr Tadeusz Pałasz

FENIKS. Pakiet nr 12: Jaka jest natura światła? dr Tadeusz Pałasz FENIKS długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania nauczania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów. Pakiet

Bardziej szczegółowo

Pomiar ogniskowych soczewek metodą Bessela

Pomiar ogniskowych soczewek metodą Bessela Ćwiczenie O4 Pomiar ogniskowych soczewek metodą Bessela O4.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie ogniskowych soczewek skupiających oraz rozpraszających z zastosowaniem o metody Bessela. O4.2.

Bardziej szczegółowo

Optyka i kwanty promieniowania

Optyka i kwanty promieniowania WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA FIZYKI W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Moduł dydaktyczny: fizyka informatyka Optyka i kwanty promieniowania Grzegorz

Bardziej szczegółowo

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH Ćwiczenie 77 E. Idczak POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH Cel ćwiczenia: zapoznanie się z procesem wytwarzania obrazów przez soczewki cienkie oraz z metodami wyznaczania odległości ogniskowych

Bardziej szczegółowo

R o z d z i a ł 10 OPTYKA

R o z d z i a ł 10 OPTYKA R o z d z i a ł 10 OPTYKA 10.1. Wstęp Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem. W mowie potocznej przez termin światło rozumiemy zarówno wrażenia wzrokowe, jak i zjawiska, które je wywołują.

Bardziej szczegółowo

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak Projekt Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy Program Rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Prawa optyki geometrycznej

Prawa optyki geometrycznej Optyka Podstawowe pojęcia Światłem nazywamy fale elektromagnetyczne, o długościach, na które reaguje oko ludzkie, tzn. 380-780 nm. O falowych własnościach światła świadczą takie zjawiska, jak ugięcie (dyfrakcja)

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁO I JEGO ROLA W PRZYRODZIE

ŚWIATŁO I JEGO ROLA W PRZYRODZIE ŚWIATŁO I JEGO ROLA W PRZYRODZIE I. Optyka geotermalna W tym rozdziale poznasz właściwości światła widzialnego, prawa rządzące jego rozchodzeniem się w przestrzeni oraz sposoby wykorzystania tych praw

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R O-3

Ć W I C Z E N I E N R O-3 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA OPTYKI Ć W I C Z E N I E N R O-3 WYZNACZANIE OGNISKOWYCH SOCZEWEK ZA POMOCĄ METODY BESSELA I.

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie ogniskowych soczewek i badanie ich wad

Wyznaczanie ogniskowych soczewek i badanie ich wad O Wyznaczanie ogniskowych soczewek i badanie ich wad Celem ćwiczenia jest wyznaczenie ogniskowych cienkich soczewek: skupiającej (w oparciu o równanie soczewki i metodą Bessela) i rozpraszającej (za pomocą

Bardziej szczegółowo

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - http://fizyka.dk - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - http://fizyka.dk - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura 12. Fale elektromagnetyczne zadania z arkusza I 12.5 12.1 12.6 12.2 12.7 12.8 12.9 12.3 12.10 12.4 12.11 12. Fale elektromagnetyczne - 1 - 12.12 12.20 12.13 12.14 12.21 12.22 12.15 12.23 12.16 12.24 12.17

Bardziej szczegółowo

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem:

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: O P T Y K A Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: ze światłem mamy do czynienia na codzień, dzięki światłu utrzymujemy ponad 80% informacji o otaczającym nas świecie; warto więc

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 Informacje wstępne Poznanie kompletu rozpoczynamy od obejrzenia poszczególnych elementów, posługując się wykazem. Starajmy się zapamiętać nazwy pomocy i

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM FOTONIKI

LABORATORIUM FOTONIKI Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki LABORATORIUM FOTONIKI Teoria barwy cz. 1. I. Zagadnienia do samodzielnego przygotowania - promieniowanie optyczne - spektrometr - modele liczbowe barw - diagram

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia: równanie soczewki, ogniskowa soczewki, powiększenie, geometryczna konstrukcja obrazu, działanie prostych przyrządów optycznych.

Zagadnienia: równanie soczewki, ogniskowa soczewki, powiększenie, geometryczna konstrukcja obrazu, działanie prostych przyrządów optycznych. msg O 7 - - Temat: Badanie soczewek, wyznaczanie odległości ogniskowej. Zagadnienia: równanie soczewki, ogniskowa soczewki, powiększenie, geometryczna konstrukcja obrazu, działanie prostych przyrządów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Zagadnienia optyki"

Ćwiczenie: Zagadnienia optyki Ćwiczenie: "Zagadnienia optyki" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: 1.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 53. Soczewki

Ćwiczenie 53. Soczewki Ćwiczenie 53. Soczewki Małgorzata Nowina-Konopka, Andrzej Zięba Cel ćwiczenia Pomiar ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiająca i rozpraszająca), obliczenie ogniskowej soczewki rozpraszającej.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z FIZYKI I BIOFIZYKI

LABORATORIUM Z FIZYKI I BIOFIZYKI POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA FIZYKOCHEMII I TECHNOLOGII POLIMERÓW LABORATORIUM Z FIZYKI I BIOFIZYKI OPTYKA CZĘŚĆ I Wyznaczanie ogniskowej soczewki za pomocą ławy optycznej Wstęp Jednym

Bardziej szczegółowo

od maja 2007 roku FIZYKA I ASTRONOMIA

od maja 2007 roku FIZYKA I ASTRONOMIA Aneks do informatora maturalnego od maja 007 roku FIZYKA I ASTRONOMIA Warszawa 006 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi IV. STRUKTURA I FORMA

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Fizyka z komputerem Wykorzystanie technik multimedialnych na lekcjach fizyki

Bardziej szczegółowo

MATURA 2006. Komentarz do zadań z fizyki i astronomii

MATURA 2006. Komentarz do zadań z fizyki i astronomii MATURA 2006 do zadań z fizyki i astronomii LIPIEC 2006 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 3 WSTĘP Egzamin maturalny z fizyki i astronomii miał

Bardziej szczegółowo

Terminologia związana z optyką

Terminologia związana z optyką Terminologia związana z optyką 92 Co to jest światło? Światło to zjawisko fizyczne biorące udział w tworzeniu obrazu przez stymulowanie nerwów optycznych, które zasadniczo można zdefiniować jako rodzaj

Bardziej szczegółowo

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Częśd I prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykłady: poniedziałek, godz. 19:00-21:00 Aud.

Bardziej szczegółowo