RACHUNKOWOÂå W OTOCZENIU NOWYCH TECHNOLOGII. Moniki ada i Aliny Kozarkiewicz. ksià ka pod redakcjà

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RACHUNKOWOÂå W OTOCZENIU NOWYCH TECHNOLOGII. Moniki ada i Aliny Kozarkiewicz. ksià ka pod redakcjà"

Transkrypt

1 RACHUNKOWOÂå W OTOCZENIU NOWYCH TECHNOLOGII ksià ka pod redakcjà Moniki ada i Aliny Kozarkiewicz

2 RACHUNKOWOÂå W OTOCZENIU NOWYCH TECHNOLOGII

3

4 RACHUNKOWOÂå W OTOCZENIU NOWYCH TECHNOLOGII ksià ka pod redakcjà Moniki ada i Aliny Kozarkiewicz WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2008

5 Redakcja: Agnieszka Bereźnicka-Serain Projekt okładki i stron tytułowych: Maryna Wiśniewska Ilustracja na okładce: 2008 istock International Inc. Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: Cyfrowe Centrum Druku, Bydgoszcz ISBN

6 Spis treści Wprowadzenie VII Część I Rachunkowość i nowe technologie, Monika Łada he possibilities of accounting in the global context : critical relections on accounting and the internet as a new technology of communication, Sonja Gallhofer, Jim Haslam XBRL nowy standard sprawozdawczości elektronicznej, Anna Surowiec Wymogi jakościowe informatycznego programu inansowo-księgowego, Halina Buk Praktyczne aspekty wykorzystania systemów informatycznych w rachunkowości, Joanna Sawicka, Elżbieta Marcinkowska Rola informacji z rachunkowości w ocenie niepewności i ryzyka działalności, Edward Nowak Opcje menedżerskie w spółkach informatycznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Anna Karmańska.. 79 Rachunkowość niezakończonych kontraktów długoterminowych w usługach informatycznych, Angelika Sadłoń Rachunek kosztów działań w procesach logistycznych przedsiębiorstwa, Marta Kołodziej-Hajdo Część II Projects and accounting relations, requirements and challenges, Alina Kozarkiewicz V

7 Spis treści When management accounting becomes project management and vice versa. A study of a project based company, Henrik CJ Linderoth Helping the management accountant evolve? A Case Study of a Change Project in the Corrugated Container Sector, Martin J. Quinn Ocena portfeli projektów, Alina Kozarkiewicz Real options as the dynamic method to determine the fair-market value of investment property in energy sector, Alicja Byrska-Rapala In search for project value, Monika Łada Methodology of Performance Measures Design: A Conceptual Framework, Bartłomiej Nita VI

8 Wprowadzenie Trudno sobie wyobrazić współczesny świat bez komputerów, Internetu czy telefonów komórkowych. Rozwój technologii komunikacyjnych, a przede wszystkim technologii informatycznych, zmienił sposoby naszej komunikacji z innymi komunikujemy się szybciej i częściej, łatwiej i szybciej docieramy do potrzebnych nam informacji, przekazujemy informacje innym indywidualnym odbiorcom lub anonimowym czytelnikom blogów i stron internetowych, korzystamy z internetowych banków, sklepów oraz bibliotek. Istotnie zmienia się także sposób funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw i organizacji non-proit, zmienia się handel, nauka, oświata oraz rozrywka. Przedsiębiorstwa rozmaitych branż i o różnej wielkości korzystają z technologii informatycznych na coraz większą skalę. Technologie informatyczne nie tylko stanowią podstawę nowoczesnych systemów sterowania produkcją, ale także wspierają wszystkie inne sfery, w tym rachunkowość. Nowe technologie oznaczają przede wszystkim ułatwienie w prowadzeniu rachunkowości przedsiębiorstw coraz bardziej przyjazne systemy księgowe, szybko generowane sprawozdania i raporty, sprawna kontrola budżetów stanowią widoczne efekty tych zmian. Dzięki rozwojowi Internetu dane rachunkowe przesyłane są błyskawicznie na ogromne odległości, mogą być tworzone centra rozliczeniowe w dowolnym punkcie na świecie, dostęp do informacji jest możliwy w czasie wymaganym przez użytkownika, a coraz więcej użytkowników może też korzystać z przywileju dostępu do danych rachunkowych. Nadal wprawdzie debet równa się kredytowi, pasywa aktywom, a ujemny wynik inansowy spędza sen z powiek menedżerom, jednak bez wątpienia współczesna rachunkowość przeobraża się wraz ze zmianami w jej otoczeniu technologicznym. Problematyka zmian, jakie zachodzą w rachunkowości pod wpływem nowego otoczenia technologicznego, stanowi temat rozważań podjętych przez autorów w pierwszej części tego opracowania. Zmiany we współczesnych przedsiębiorstwach i ich systemach rachunkowości nie zachodzą jedynie pod wpływem nowych technologii. Nowe otoczenie wymaga od przedsiębiorstw elastyczności działania, szybkiej reakcji na działania konkurentów VII

9 Wprowadzenie i coraz to nowe oczekiwania klientów. Zwiększa się liczba działań realizowanych w przedsiębiorstwach, które mają charakter działań projektowych, jednorazowych, unikalnych, tworzonych przez specjalnie powoływane zespoły projektowe. Rozwój organizacji projektowych, zarządzania projektami i przez projekty nie pozostaje bez wpływu na rozwój systemów rachunkowości. Druga część książki poświęcona jest problematyce z pogranicza rachunkowości i projektów zgromadzone tu prace analizują zmiany w rachunkowości pod wpływem projektów i pokazują projekty związane z wdrażaniem nowych rozwiązań w systemach rachunkowości. Analiza wpływu Internetu i nowoczesnych możliwości przetwarzania informacji oraz wpływu zarządzania przez projekty na zmiany w systemach rachunkowości inansowej i zarządczej to ogromnie istotne problemy. Na temat każdego z nich pewnie można by przygotować ogromne, kompleksowe opracowanie. Poruszana w książce problematyka często stanowi przyczynek do dyskusji i pokazuje wybrane aspekty rozważanej problematyki. Mamy jednak nadzieję, że stanie się interesującą lekturą dla Czytelników, cennym materiałem dydaktycznym w nauczaniu współczesnej rachunkowości, a także inspiracją do dalszych badań naukowych. Książka ta jest efektem wysiłku wielu osób. Nie powstałaby przede wszystkim bez zaangażowania autorów poszczególnych rozdziałów, recenzentów, sponsorów oraz Wydawnictwa C. H. Beck. Serdecznie dziękujemy wszystkim autorom, którzy zechcieli się podzielić swoimi przemyśleniami dotyczącymi zmian we współczesnej rachunkowości. Słowa podziękowania kierujemy także do recenzentów, których cenne uwagi wpłynęły na ostateczny kształt tej książki. Dziękujemy za wsparcie ze strony irm Browar Żywiec SA oraz Comarch SA, które od lat aktywnie wspomagają działalność naukową polskich ośrodków akademickich. Szczególne podziękowania składamy Wydawnictwu C.H. Beck, które nadało tej pracy inalną formę. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej pracy. Życzymy miłej i inspirującej lektury. Monika Łada i Alina Kozarkiewicz VIII

10 Część RACHUNKOWOŚĆ I NOWE TECHNOLOGIE I

11

12 Monika Łada Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Rachunkowość i nowe technologie 1. Wprowadzenie Dynamiczny rozwój nowych technologii i wynikające z niego zmiany społeczno-gospodarcze nie pozostają bez wpływu na kierunki ewolucji rachunkowości. Transformacja głównych gospodarek światowych z orientacji przemysłowej w kierunku gospodarki opartej na wiedzy przejawia się rozwojem zupełnie nowych modeli biznesowych adaptowanych przez współczesne organizacje. W procesie nieustannego dążenia do poprawy efektywności oraz zapewnienia odpowiedniej elastyczności czynników niezbędnych, by przetrwać i odnieść sukces w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu organizacje poszukują coraz to nowszych i bardziej zaawansowanych metod przetwarzania informacji wykorzystywanej do podejmowania decyzji. Tendencje te wpływają na obraz współczesnej rachunkowości wielokierunkowo i wielopłaszczyznowo. Z perspektywy rachunkowości, jako kluczowego systemu informacyjnego niezbędnego dla efektywnego funkcjonowania zarówno pojedynczych organizacji, jak i całych systemów gospodarczych, niewątpliwie najistotniejszą tendencją jest powszechne wykorzystywanie technologii informatycznych. Trend ten odnotowywany na świecie od kilku dziesięcioleci w Polsce nabrał szczególnej dynamiki w ostatnich 2 dekadach. Systematyczne zwiększanie parametrów technicznych sprzętu komputerowego i rozpowszechnienie zestandaryzowanego oprogramowania oraz relatywnie szybko obniżające się koszty pozyskania i wykorzystania całych systemów sprawiły, że systemy informatyczne rachunkowości na stałe zagościły również w polskich przedsiębiorstwach. W ostatnim okresie dodatkowej dynamiki w zakresie 3

13 Monika Łada zastosowania systemów informatycznych rachunkowości nadaje rozwój i upowszechnienie Internetu, otwierając nowe pole dla rozwiązań w zakresie wymiany informacji pomiędzy organizacjami gospodarczymi. 2. Technologie informatyczne a kierunki zmian w rachunkowości Technologie informatyczne przeobraziły bardzo radykalnie sposób funkcjonowania rachunkowości w praktyce i jak się wydaje będą jednym z podstawowych czynników nadających kierunek zmianom w najbliższej przyszłości. Na rysunku 1 zestawiono podstawowe 4 kierunki oddziaływania technologii informatycznych na rozwój rachunkowości. Wyróżniono następujące kierunki zmian: 1) zmiany w sposobie ewidencjonowania i udostępniania informacji rachunkowej w relacjach między organizacjami a otoczeniem gospodarczym (rachunkowość inansowa), 2) zmiany w zakresie wykorzystania informacji rachunkowej na potrzeby zarządzania organizacjami (rachunkowość zarządcza), 3) zmiany w podejściach i metodach stosowanych w badaniach naukowych w obszarze rachunkowości, 4) zmiany zakresu i metod nauczania rachunkowości. Rys. 1. Wpływ technologii informatycznych na rachunkowość Rachunkowość inansowa Badania naukowe w zakresie rachunkowości Technologie informatyczne Rachunkowość zarządcza Edukacja rachunkowości Źródło: Opracowanie własne. Coraz bardziej powszechne zastosowanie informatycznych systemów rachunkowości oraz możliwość ich włączania w ogólnodostępną sieć Internetu otwierają zupełnie nowe możliwości wymiany informacji rachunkowej między pojedynczymi organizacjami a ich otoczeniem gospodarczym. Z technicznego punktu widzenia zanikają tradycyjnie bariery dostępu interesariuszy zewnętrznych do danych z ewidencji rachunkowej, stwarzając 4

14 Rachunkowość i nowe technologie możliwości zapewniania większej przejrzystości działalności danego podmiotu oraz lepszego dostosowania zakresu udostępnianych informacji do indywidualnych potrzeb. Niebagatelne znaczenie mają przy tym malejące krańcowe koszty uzyskania i przekazania informacji stwarzające szanse na znaczne poszerzenie zakresu, częstotliwości i szybkości przekazywania informacji otoczeniu. Prawidłowe pełnienie przez rachunkowości swoich funkcji w tych nowych uwarunkowaniach technologicznych wymaga wielu dodatkowych działań skierowanych na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz prawidłowości merytorycznej stosowanych systemów informatycznych. Zmniejszające się bariery techniczne w dostępie do danych o działalności organizacji sprzyjają również poszerzeniu zakresu informacji wykorzystywanej na potrzeby zarządzania. Niższe koszty dostępu do danych wpływają pozytywnie na efektywność wykorzystania coraz to bardziej szczegółowych analiz zarządczych. Ponadto rosnąca ilość danych przetwarzanych w systemach informatycznych, dotycząca nie tylko inansowej strony funkcjonowania organizacji, stwarza dogodne warunki do łączenia analiz o charakterze ilościowym, jakościowym z analizami tradycyjnie skoncentrowanymi na inansowym aspekcie działalności. Prowadzone analizy zarządcze, dzięki łatwiejszemu dostępowi do informacji, coraz częściej wykraczają poza granice działalności pojedynczego podmiotu i obejmują wiele współpracujących lub rywalizujących ze sobą podmiotów. We współczesnej rachunkowości zarządczej nastąpił bardzo radykalny zwrot od tradycyjnego podejścia zgodnie z którym podstawową barierą rozwoju i zastosowania nowych metod były wysoka pracochłonność oraz koszty przygotowania informacji do warunków, w których głównym problemem jest nadmiar informacji i występuje przede wszystkim potrzeba jej odpowiedniego doboru oraz przetworzenia adekwatnie do oczekiwań osób zarządzających. Zmiany obserwowane w praktyce rachunkowości przekładają się na kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie rachunkowości. W programach kształcenia profesjonalistów z zakresu rachunkowości technologie informatyczne zajmują coraz więcej miejsca, nie tylko w formie odrębnych przedmiotów lub kursów z zakresu informatyki, ale przede wszystkim poprzez nauczanie rachunkowości przy wykorzystaniu systemów informatycznych stosowanych w praktyce. Komputery są więc obecne na co dzień nie tylko na biurkach rachunkowców-praktyków, ale również na ławkach studentów rachunkowości. Są one również nieodzownym narzędziem badaczy prowadzących badania naukowe w ośrodkach akademickich. Zastosowanie nowych technologii to nie tylko nowy obszar badań nad 5

15 Monika Łada rachunkowością, które przyczyniają się do lepszej weryikacji istniejących teorii oraz stymulują opracowanie nowych. Komputery i Internet to również podstawowe sposoby pozyskiwania wiedzy o rachunkowości, jej przetwarzania i udostępniania szerokiemu gronu odbiorców. 3. Nowe technologie a rachunkowość Cel pierwszej części książki to przedstawienie, jak złożona i wieloaspektowa jest problematyka wpływu wykorzystania nowych technologii na teorię oraz praktykę rachunkowości. Zaprezentowane w kolejnych rozdziałach artykuły i podejmowana przez autorów problematyka potwierdzają, że oddziaływanie nowych technologii obejmuje nie tylko wykorzystanie systemów informatycznych w przetwarzaniu i udostępnianiu danych prezentujących sytuację inansową podmiotów gospodarczych, ale również jest związane z transformacją współczesnych organizacji gospodarczych i stosowaniem nowych modeli biznesowych. W artykule zamieszczonych w rozdziale 2 pod tytułem Możliwości rachunkowości w kontekście globalnym. Krytyczne releksje na temat rachunkowości i Internetu jako nowej technologii komunikowania Sonja Galhofer i Jim Haslam poddają dyskusji społeczne znaczenie możliwych zmian, jakie otwiera przed rachunkowością coraz bardziej powszechne wykorzystanie Internetu. W tej bardzo wnikliwej analizie szans i zagrożeń związanych z zastosowaniem nowych, tańszych technologii umożliwiających globalne dostarczanie informacji o sytuacji podmiotów gospodarczych autorzy przyjmują podejście krytyczne, koncentrując się na czynnikach istotnych z perspektywy możliwości zwiększenia dobrobytu społecznego. W podsumowaniu debaty autorzy stwierdzają, że rozwój Internetu stwarza możliwości zapewnienia powszechnego i równoprawnego dostępu do informacji nie tylko specjalistom, ale również przeciętnym obywatelom, a tym samym rachunkowość może odgrywać potencjalnie znacznie większą rolę w procesie zmiany świata na lepszy. Kolejne 3 artykuły stanowią kontynuację problematyki wykorzystania technologii informatycznych dla potrzeb rachunkowości. Ich autorzy koncentrują się na praktycznej stronie tego zagadnienia. W rozdziale 3 zaprezentowano artykuł pod tytułem XBRL nowy standard sprawozdawczości elektronicznej, w którym Anna Surowiec przedstawia podstawowe założenia, cele oraz elementy standardu pozwalającego zapisywać, a także przesyłać informacje zawarte w sprawozdaniach inansowych w postaci elektronicznej. Dopracowanie i powszechne wprowadzenie standardu XBRL stanowi punkt wyjścia do swobodnego transferu informacji rachunkowej między nadawcami a odbiorcami przy wykorzystaniu sieci komputerowej. 6

16 Rachunkowość i nowe technologie W rozdziale 4 problematyka systemów informatycznych rachunkowości przedstawiona została z punktu widzenia kryteriów oceny przydatności i efektywności systemu informatycznego. Halina Buk w artykule pt. Wymogi jakościowe informatycznego programu inansowo-księgowego przedstawiła różne kryteria oceny przydatności i efektywności systemów informatycznych prowadzone w momencie podejmowania decyzji o wprowadzeniu nowego oprogramowania. Autorka zwróciła szczególną uwagę na wyzwanie, jakim jest konieczność odpowiedniego przełożenia technicznych aspektów na kategorie merytoryczne, ekonomiczne i bezpieczeństwa funkcjonowania programów komputerowych rachunkowości. Warunkom i korzyściom z zastosowania systemów komputerowych w obszarze rachunkowości inansowej poświęcony jest również rozdział 5 pod tytułem Praktyczne aspekty wykorzystania systemów informatycznych w rachunkowości. Joanna Sawicka i Elżbieta Marcinkowska przedstawiają aktualne regulacje prawne dotyczące wykorzystania systemów informatycznych w polskich przedsiębiorstwach oraz omawiają możliwości dalszej poprawy efektywności systemów rachunkowości poprzez zastosowanie elektronicznej wymiany danych (EDI). Autorki po przedstawieniu podstawowych korzyści związanych z zastosowaniem systemów EDI stwierdzają, że mają one głównie charakter jakościowy, co stanowi wyzwanie przy ocenie inansowej efektywności tych systemów. Kolejne rozdziały dotyczą problematyki rachunkowości inansowej i zarządczej we współczesnych organizacjach gospodarczych. Rozwój i wykorzystanie nowych technologii, w tym szczególnie technologii informatycznych, w warunkach ciągłego dążenia do poprawy efektywności i umocnienia pozycji strategicznej daje efekt w postaci nowych modeli biznesowych, według których funkcjonują największe przedsiębiorstwa światowe. Modele te rozpowszechniane poprzez liczne opracowania wzorce najlepszych praktyk znajdują naśladowców na całym świecie, przyczyniając się do popularyzacji nowych form działalności i dostosowanych do nich metod zarządzania. Działalność współczesnych podmiotów działających w branżach nowych technologii charakteryzuje przede wszystkim wysoki poziom ryzyka. Problematyki tej dotyczy rozdział 6 pod tytułem Rola informacji z rachunkowości w ocenie niepewności i ryzyka działalności. W rozdziale tym Edward Nowak wskazuje, jak istotna dla współczesnych organizacji jest umiejętność odpowiednio szybkiego rozpoznania ryzyka oraz uwzględnienia go w podejmowanych decyzjach. Przytoczone w opracowaniu argumenty i przykłady potwierdzają kluczową rolę informacji pochodzącej z systemu rachunko- 7

17 Monika Łada wości, zarówno do oceny skali ryzyka, jak również rozpoznania sposobów zabezpieczenia się przed ryzykiem. Kolejny rozdział autorstwa Anny Karmańskiej pod tytułem Opcje menedżerskie w spółkach informatycznych notowanych na giełdzie papierów wartościowych dotyczy już znacznie węższego zagadnienia rachunkowości w irmach nowych technologii. Autorka wskazuje na kluczowe znaczenie, jakie mają dla irm nowych sektorów pracownicy ich wiedza oraz zaangażowanie w działalność organizacji. W opracowaniu przedstawiono opcje menedżerskie jako jeden ze stosowanych aktualnie instrumentów mających na celu motywowanie pracowników do zwiększania zaangażowania w osiąganie oczekiwanych wyników inansowych. Kolejny przykład wpływu specyiki działalności irm nowych technologii na stosowane rozwiązania w zakresie rachunkowości zawarty jest w rozdziale 8 pt. Rachunkowość niezakończonych kontraktów długoterminowych w usługach informatycznych. Angelika Sadłoń przedstawiła obowiązujące aktualnie w rachunkowości inansowej zasady wyceny przychodów i kosztów kontraktów długoterminowych oraz przeanalizowała skalę tej problematyki w wybranych dużych polskich irmach informatycznych. Uzyskane wyniki potwierdzają, że problematyka wyceny długoterminowych kontraktów informatycznych realizowanych przy wykorzystaniu metod rachunkowości zarządczej ma istotne znaczenie z perspektywy zapewnienia prawidłowego obrazu sytuacji inansowej realizujących je irm. Kwestia wiarygodnego obrazu sytuacji inansowej organizacji to problem kluczowy z punktu widzenia użytkowników informacji. W rozdziale 9 Małgorzata Białas omawia problematykę wpływu zastosowania MSSF na ocenę zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych. Autorka, analizując procedurę oceny zdolności kredytowej stosowanej przez banki, wskazuje na kluczową rolę sprawozdań inansowych jako podstawowego źródła wykorzystywanej informacji. Wpływ różnic w zasadach rachunkowości ujętych w polskim prawodawstwie oraz w międzynarodowych standardach na możliwość wiarygodnej oceny zdolności kredytowej autorka zilustrowała przykładem irmy Bioton, zajmującej się produkcją leków i preparatów farmaceutycznych. Wpływ metod, tym razem rachunkowości zarządczej, na efektywność funkcjonowania współczesnych organizacji to temat kolejnego rozdziału. Rachunek kosztów działań należy aktualnie do najpopularniejszych i najchętniej wprowadzanych instrumentów rachunkowości zarządczej. Zastosowanie tego instrumentu związane jest zwykle z aplikacją nowego modułu oprogramowania integrującego dane z systemu rachunkowości 8

18 Rachunkowość i nowe technologie z danymi pochodzącymi z innych ewidencji ilościowych. W rozdziale 10 Marta Kołodziej-Hajdo przedstawiła zastosowanie rachunku kosztów działań do kontroli i efektywnego podejmowania decyzji w procesach logistycznych przedsiębiorstwa, wskazując, jak istotny jest obszar logistyki dla sprawnego funkcjonowania współczesnych organizacji. Cześć pierwszą niniejszej książki kończy rozdział 11 pt. Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie. W rozdziale tym Tomasz Rutkowski omawia podstawowe rodzaje systemów informatycznych wykorzystywanych do wspomagania zarządzanie organizacjami gospodarczymi, wskazując na wyraźnie obserwowaną w praktyce tendencję do integracji różnych systemów w jednolity. Omawiane systemy ilustrowane są przykładami rozwiązań oferowanych przez irmę Comarch. 9

19

20 Sonja Gallhofer and Jim Haslam School of Accounting and Finance, University of Dundee he possibilities of accounting in the global context : critical relections on accounting and the internet as a new technology of communication he emergence of the Internet as a new technology of communication constituted a new possibility or dimension in the provision and accessibility of information globally. Information that previously had been costly and time consuming to disseminate might now be made available to a global audience at a fraction of the cost and time. Information might now be cheaply and quickly accessed globally. his new technology revolutionised the way people were able to communicate and engage as citizens. Of interest to us here is how the availability of the Internet has afected the provision and usage as well as the content and form of accounting information and how the accounting/internet interrelationship has impacted upon the ability of individuals, groups and organisations (including notably not-for-proit organisations or NGOs) to participate in the democratic process through active citizenship. Further, it is of interest to consider the opportunities that such an active citizenship opens up in terms of attempts to enhance well-being globally. In our paper we address these issues through a critical social analysis. he structure of our paper is as follows: brief summary of our theoretical approach; discussion of key consequences of the accounting/ Internet interrelationship; concluding comments. 11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE W SPÓŁKACH

INSTRUMENTY FINANSOWE W SPÓŁKACH INSTRUMENTY FINANSOWE W SPÓŁKACH Praktyczne zestawienie polskich i międzynarodowych regulacji z przykładami księgowań BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Instrumenty finansowe w spółkach Praktyczne zestawienie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

2. Analiza strategiczna otoczenia organizacji dla projektowania DSZ

2. Analiza strategiczna otoczenia organizacji dla projektowania DSZ Decyzyjne Systemy Zarządzania redakcja naukowa Jerzy Kisielnicki, Książka jest monografią napisaną przez autorów zajmujących się problematyką zarządzania z punktu widzenia zarówno teorii, jak i praktyki.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 1 Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU Monografia Redakcja naukowa Sylwia Kowalska Jolanta Rubik Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Konsument. na rynku usług. Grażyna Rosa. Redakcja naukowa. Wydawnictwo C.H.Beck

Konsument. na rynku usług. Grażyna Rosa. Redakcja naukowa. Wydawnictwo C.H.Beck Konsument na rynku usług Redakcja naukowa Grażyna Rosa Wydawnictwo C.H.Beck KONSUMENT NA RYNKU USŁUG Autorzy Anna Bera Urszula Chrąchol-Barczyk Magdalena Małachowska Łukasz Marzantowicz Beata Meyer Izabela

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola. Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego

Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola. Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola. Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego Autorzy: Tomasz Gabrusewicz, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Marcin Wiśniewski (red.) Skuteczne zarządzanie finansami,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY TOM 56 (112) TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI

ZESZYTY TOM 56 (112) TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI - bited. - bited. - bited. - This copy is for persona STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE RADA NAUKOWA ZESZYTY TOM 56 (112) TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI WARSZAWA 2010 1 - bited. - bited. - bited. - This copy

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI

ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI wykład VI dr Marek Masztalerz Katedra Rachunkowości Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2010 Rachunkowość coraz bardziej elektroniczna Wykorzystanie systemów FK Skanowanie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Akademii Kompetencji Comarch

Harmonogram Akademii Kompetencji Comarch Harmonogram Akademii Kompetencji Grupa warsztatowa nr 1 9.04.13 16.04.13 23.04.13 07.05.13 Ogólny wstęp o u, oprogramowaniu Optima i szansach słuchaczy po zakończeniu zajęć + e- commerce z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE ADAM GOLICKI SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE Praca magisterska napisana w Katedrze Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem naukowym dr. Emila Ślązaka Copyright

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Programy edukacyjne Instytutu Badań i Analiz Finansowych

Programy edukacyjne Instytutu Badań i Analiz Finansowych Programy edukacyjne Instytutu Badań i Analiz Finansowych IBAF EXECUTIVE COLLEGE Nazwa ścieżki kształcenia (Corporate finance) Rynki finansowe (Financial markets) osobistymi (Personal finance) Grupa docelowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Comarch ECOD innowacyjne rozwiązania dla twojego biznesu

Comarch ECOD innowacyjne rozwiązania dla twojego biznesu Comarch ECOD innowacyjne rozwiązania dla twojego biznesu Platforma Comarch ECOD Comarch ECOD jest największym w Europie Środkowo-Wschodniej dostawcą rozwiązao z zakresu elektronicznej wymiany dokumentów

Bardziej szczegółowo

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH PREZENTACJA SEPCJALNOŚCI: METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI KIERUNEK INFORMATYKA I EKONOMETRIA SEKRETARIAT KATEDRY BADAŃ OPERACYJNYCH Budynek D, pok. 621 e-mail

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Kierownik projektu: Ewa Ziemba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Kierownik projektu: Ewa Ziemba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Ewa Ziemba (red.) Czynniki sukcesu i poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych... Kierownik projektu: Ewa Ziemba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Autorzy rozdziałów: Słowo wstępne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców.

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Jak założyć i prowadzić własną firmę? Autor: red. Hanna Godlewska-Majkowska, Wstęp W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie firmy, tworzone przez indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Zasadniczą część książki stanowi szczegółowa analiza treści MSR 14. Kolejno omawiane są w nich podstawowe zagadnienia standardu, między innymi:

Zasadniczą część książki stanowi szczegółowa analiza treści MSR 14. Kolejno omawiane są w nich podstawowe zagadnienia standardu, między innymi: MSR 14. Sprawozdawczość segmentów działalności. W sprawie sporządzania sprawozdań według segmentów działalności, standard wyraźnie odwołuje się do sprawozdawczości wewnętrznej przygotowanej dla najwyższego

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA DWUSEMESTRALNE

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA DWUSEMESTRALNE KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA DWUSEMESTRALNE I. Informacje podstawowe Nazwa modułu Język wykładowy RACHUNKOWOŚĆ polski Wymiar godzin 106 Liczba punktów ECTS

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 11. Debiuty doktorantów. Redakcja naukowa: Robert Seliga

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 11. Debiuty doktorantów. Redakcja naukowa: Robert Seliga PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 11 Debiuty doktorantów Redakcja naukowa: Robert Seliga Łódź 2010 Redakcja naukowa: Robert Seliga Skład i łamanie tekstu: Ilona Marczak Projekt okładki: Marcin

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA. AMADEUS Selling Platform. AMADEUS Selling Platform. Jerzy Berdychowski. Materiały do zajęć z wykorzystaniem systemu.

INFORMATYKA. AMADEUS Selling Platform. AMADEUS Selling Platform. Jerzy Berdychowski. Materiały do zajęć z wykorzystaniem systemu. Jerzy Berdychowski JERZY BERDYCHOWSKI INFORMATYKA INFORMATYKA W W TURYSTYCE I REKREACJI Materiały do zajęć z wykorzystaniem systemu I REKREACJI AMADEUS Selling Platform Materiały do zajęć z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

1.1. Jednostka budżetowa jako dysponent środków budżetowych podlegająca obowiązkowi sporządzania sprawozdań 11

1.1. Jednostka budżetowa jako dysponent środków budżetowych podlegająca obowiązkowi sporządzania sprawozdań 11 Tytuł: Finanse i rachunkowość budżetowa. Studium przypadku Autorzy: Tomasz Gabrusewicz, Liliana Nowak, Kamilla Marchewka-Bartkowiak Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2012 Opis: Książka "Finanse i rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

SIMPLE systemy zarządzania uczelnią

SIMPLE systemy zarządzania uczelnią S I M P L E - z n a m i b i z n e s j e s t p r o s t s z y! SIMPLE S.A. SIMPLE systemy zarządzania uczelnią 25 lat doświadczenia! SIMPLE od ponad 25 lat współpracuje z uczelniami dostarczając oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA Studia Podyplomowe Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica ADRESACI STUDIÓW Studia RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy i doświadczeń ze wspólnych projektów

Prezentacja firmy i doświadczeń ze wspólnych projektów Prezentacja firmy i doświadczeń ze wspólnych projektów dr inż. Jarosław Wójcik Copyright 2014 Value BasedAdvisorsSp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana,

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji wiedzy

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji wiedzy Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy. pod redakcją naukową Marty Juchnowicz Profesjonalny zespół autorów: Marta Juchnowicz, Lidia Jabłonowska, Hanna Kinowska, Beata Mazurek-Kucharska,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Wstęp... 9 Rozdział 1 ZARYS TEORII STEROWANIA PROCESAMI PRZEDSIĘBIORSTWA... 11 1. Zakres i potencjalne zastosowania teorii... 11 2. Opis szkieletowego systemu EPC II... 12 2.1. Poziomy organizacyjne, warstwy

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.6. Przykład... 23 1.7. Zadanie do samodzielnego rozwiązania... 35 1.8. Pytania testowe... 44

Spis treści. 1.6. Przykład... 23 1.7. Zadanie do samodzielnego rozwiązania... 35 1.8. Pytania testowe... 44 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział 1. Roczne sprawozdanie finansowe (RSF)... 11 1.1. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów gospodarczych... 11 1.2. Charakterystyka rocznego sprawozdania finansowego... 13 1.3.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI

INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI Autor: Stanisław Kasiewicz, Waldemar Rogowski, Wstęp Po ukazaniu się książek Płaski świat Thomasa L. Friedmana i Wędrujący świat Grzegorza Kołodki

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna 01 201 Warszawa, ul. Wolska 43 www.almamer.pl

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna 01 201 Warszawa, ul. Wolska 43 www.almamer.pl Recenzenci Prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka dr hab. Małgorzata Bombol REDAKCJA I KOREKTA Joanna Warecka OPRACOWANIE TECHNICZNO-GRAFICZNE Beata Kocój PROJEKT OKŁADKI Tomasz Fabiański ALMAMER

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście. Rozdział pochodzi z książki:

Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście. Rozdział pochodzi z książki: Rozdział pochodzi z książki: Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi. Tytuł rozdziału 6: Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście adaptacyjne

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE I. Informacje podstawowe Nazwa modułu Język wykładowy RACHUNKOWOŚĆ polski Wymiar godzin 164 Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami B+R jak to się robi w Polsce? Agnieszka Gryzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy

Zarządzanie projektami B+R jak to się robi w Polsce? Agnieszka Gryzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy Zarządzanie projektami B+R jak to się robi w Polsce? Agnieszka Gryzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy Tematy badań 1 2 3 Zarządzanie projektami B+R w sektorze nauki Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy.

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy. Zyskaj więcej czasu na swój biznes MSP Finance Outsourcing finansowy. Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów Projekt musi być zarządzany, aby mógł przynieść sukces. Najpopularniejszym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Joanna Jasińska ZMIANY. w organizacjach. sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu

Joanna Jasińska ZMIANY. w organizacjach. sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu Joanna Jasińska ZMIANY w organizacjach sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu Recenzent prof. zw. dr hab. Janusz Soboń Opracowanie redakcyjne i korekta Jolanta Sierakowska

Bardziej szczegółowo

Specyfika controllingu, analizy finansowej i ocena projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach energetycznych.

Specyfika controllingu, analizy finansowej i ocena projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach energetycznych. Organizator: Patron honorowy: konferencje Warsztaty GDZIE I KIEDY: 20-21.03.2012 roku, Warszawa 27-28.03.2012 roku, Katowice NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Specyfika controllingu w przedsiębiorstwach wytwórczych

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna

Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna WSB Toruń - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna - studia podyplomowe w WSB w Toruniu W praktyce controlling

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION WDROŻENIE W UNIWERSYTECIE ERP KADRY PŁACE RAPORTY CASE STUDY 1

IMPLEMENTATION WDROŻENIE W UNIWERSYTECIE ERP KADRY PŁACE RAPORTY CASE STUDY 1 IMPLEMENTATION WDROŻENIE W UNIWERSYTECIE OF MEDYCZNYM COMARCHW LUBLINIE M2M COMARCH PLATFORM ERP EGERIA ERP KADRY PŁACE RAPORTY CASE STUDY 1 UNIWERSYTET MEDYCZNY Uniwersytet Medyczny w Lublinie to uczelnia

Bardziej szczegółowo

MSSF: Wyzwania w obszarze wdrożenia oraz europejskie doświadczenia w ich pokonywaniu

MSSF: Wyzwania w obszarze wdrożenia oraz europejskie doświadczenia w ich pokonywaniu MSSF: Wyzwania w obszarze wdrożenia oraz europejskie doświadczenia w ich pokonywaniu Wymogi sporządzania sprawozdania finansowego w Polsce od 2005 roku MSSF w Polsce Możliwość sporządzania sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

W. 3. Zarządzanie projektami: potrzeba str. 30. W. 4. Odpowiedź na zmieniające się warunki str. 32. W. 5. Systemowe podejście do zarządzania str.

W. 3. Zarządzanie projektami: potrzeba str. 30. W. 4. Odpowiedź na zmieniające się warunki str. 32. W. 5. Systemowe podejście do zarządzania str. Spis treści O autorach str. 15 Przedmowa str. 17 Podziękowania str. 21 Wprowadzenie str. 23 W. 1. Dawno, dawno temu str. 23 W. 2. Projekt - co to takiego? str. 26 W. 3. Zarządzanie projektami: potrzeba

Bardziej szczegółowo

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych siedziba MDDP Business Consulting, Warszawa, 6 lutego 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów realizujących program SGH-CIMA w roku akademickim 2013/2014 i w latach kolejnych

Informacja dla studentów realizujących program SGH-CIMA w roku akademickim 2013/2014 i w latach kolejnych Przygotowane przez CIMA Poland (zamieszczone 20.06.2014) Informacja dla studentów realizujących program SGH-CIMA w roku akademickim 201/2014 i w latach kolejnych Uprzejmie informujemy, że w związku z wprowadzanymi

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. OKLADKA Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też,,podobać się. To

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Można oczekiwać, że jutro na naszym nadgarstku znajdzie się to, co dziś zajmuje biurko, a wczoraj wypełniało cały pokój. Nicolas Negroponte, Being Digital PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 Odpowiada na pytania: Jaka część projektów IT kończy się w Polsce sukcesem? Jak wiele projektów sponsorowanych jest przez instytucje publiczne? Czy kończą się

Bardziej szczegółowo

Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia LOGISTYKA Koncepcja kształcenia Koncepcja kształcenia na kierunku Logistyka powstała pod wpływem potrzeb rynku pracy, wskazówek praktyków gospodarczych oraz po szczegółowej analizie programów nauczania

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Ocena wdrożenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu - Jolanta Domańska 23

Ocena wdrożenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu - Jolanta Domańska 23 Tytuł: Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza. Studium przypadku Autorzy: Barbara Gumińska, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Barbara Szeląg (red.) Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2012 Opis: Książka "Audyt

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZADANIOWA W SYSTEMIE RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

RACHUNKOWOŚĆ ZADANIOWA W SYSTEMIE RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dr Marcin Kaczmarek Uniwersytet Szczeciński RACHUNKOWOŚĆ ZADANIOWA W SYSTEMIE RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. Wstęp Konsekwencją wejścia Polski do Unii Europejskiej jest

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz. Nałęczów, 20lutego 2014

Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz. Nałęczów, 20lutego 2014 Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz Nałęczów, 20lutego 2014 Wstęp Zarządzanie to, przyjmując ogólną interpretację, kompleks działań służących

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami logistyki

Zarządzanie kosztami logistyki Zarządzanie kosztami logistyki Opis Synchronizacja wymagań rynku z potencjałem przedsiębiorstwa wymaga racjonalnych decyzji, opartych na dobrze przygotowanych i przetworzonych informacjach. Zmieniające

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:12 dni MIEJSCE: CENA: 7600 zł netto Tempo i złożoność funkcjonowania organizacji sprawia, że udana realizacja firmowych

Bardziej szczegółowo

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Ewa Piotrowska Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Plan prezentacji Pozabudżetowe źródła finansowania bibliotek akademickich Środki pozabudżetowe

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE GRY STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne gry decyzyjne

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń

Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: 5-6.07; 4-5.09; 26-27.10; 30.11-01.12.2017 r. Wykładowca: Trener biznesu, posiadający międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa Spis treści Wstęp.............................................................. 7 1. Przedsiębiorstwo w dobie globalizacji.............................. 11 1.1. Wyzwania globalnego rynku....................................

Bardziej szczegółowo

pod redakcją naukową Stanisławy Borkowskiej SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY

pod redakcją naukową Stanisławy Borkowskiej SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY pod redakcją naukową Stanisławy Borkowskiej SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY Warszawa 2007 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11 Część I ISTOTA PROBLEMY DETERMINANTY Rozdział I Andrzej Woźniakowski KONCEPCJA HIGH

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Rozdział 1. Podejście funkcjonalne a procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Elżbieta Weiss)...

Spis treści. Przedmowa Rozdział 1. Podejście funkcjonalne a procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Elżbieta Weiss)... Przedmowa... 13 Rozdział 1. Podejście funkcjonalne a procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Elżbieta Weiss)... 15 1.1. Wprowadzenie... 15 1.2. Proces zarządzania w ujęciu funkcjonalnym... 17 1.3. Zależności

Bardziej szczegółowo

Menedżerskie studia podyplomowe Zarządzanie firmą. Instrumentarium współczesnego menedżera

Menedżerskie studia podyplomowe Zarządzanie firmą. Instrumentarium współczesnego menedżera Menedżerskie studia podyplomowe Zarządzanie firmą. Instrumentarium współczesnego menedżera Zarządzanie projektami najlepsze światowe praktyki mgr Marcin Gałuszka Zajęcia 2 - Wrocław, 28.01.2012 AGENDA

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze. Wstęp

Spis treści. O autorze. Wstęp Spis treści O autorze Wstęp Rozdział 1. Controlling w praktyce krajów zachodnich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Geneza i istota controllingu - obszar angloamerykański 1.3. Controlling w obszarze niemieckojęzycznym

Bardziej szczegółowo