Księga życia i twórczości tom III BIOJURYSPRUDENCJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Księga życia i twórczości tom III BIOJURYSPRUDENCJA"

Transkrypt

1

2 Księga życia i twórczości tom III BIOJURYSPRUDENCJA

3 * Księga życia i twórczości * tom III BIOJURYS- PRUDENCJA Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi pod redakcją Zbigniewa Władka, we współpracy z Jerzym Stelmasiakiem, Włodzimierzem Gogłozą i Krzysztofem Kukurykiem Wydawnictwo Polihymnia Lublin 2013

4 Redakcja Zbigniew Władek, Jerzy Stelmasiak, Włodzimierz Gogłoza, Krzysztof Kukuryk Projekt okładki Jerzy Durakiewicz Skład i redakcja techniczna Bez Erraty Zbigniew Dyszczyk by Roman Tokarczyk Okładka płyt na podstawie projektu Jerzego Durakiewicza ISBN Nagranie/powielenie płyt Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia sp. z o.o. ul. Deszczowa 19, Lublin, tel./faks ,

5 Roman Andrzej Tokarczyk

6 Spis treści Wstęp Kluczowe pojęcia biojurysprudencji (Roman A. Tokarczyk) Zarys przedmiotu biojurysprudencji (Roman A. Tokarczyk) Deklaracja niepodległości biojurysprudencji (Stefan Symotiuk) Biojurisprudence? A Comment to Professor Tokarczyk (Juha-Pekka Rentto) The Subject Matter of Biojurisprudence and Biolaw (Wenceslas J. Wagner) Biojurysprudencja młodszą siostrą bioetyki (Anna Kołaczko) Posłannictwo biojurysprudencji w świecie (Olga Garbacka) Бioюриспрудeнцiя нoвий нaпрям в cучаcнiй нaуцi прaвa (Oлeкcaндp Mepeжкo) Biojurysprudencja nowym kierunkiem w naukach prawnych (Aleksander Mereżko) Biojurysprudencja ważną refleksją nad prawem (Paweł Łabieniec) Biojurysprudencja poszukiwaniem nowego oblicza prawa (Jerzy Jaskiernia) Biojurysprudencja dom zbudowany na piasku czy na skale? (Oktawian Nawrot, Jerzy Zajadło) The Conception of Bioiurisprudence (John C. Holmes) Koncepcja biojurysprudencji a rzeczywistość prawna (Ludwik Żukowski, Wojciech Maciejko) Biojusprudencja nowym nurtem prawoznawstwa (Anetta Breczko) Biojurisprudence as an Original Concept of Knowledge and Information on the Law (Mateusz Godawa) Biojurisprudence nový pohled na právo nebo jen nový směr právní vědy? (Jan Filip) Biojurysprudencja w konfrontacji z ignorancją (Mariusz Weiss) Biojurysprudencja odpowiedzią na próżnię prawną (Edyta Sadowska) Biojurysprudencja w ujęciu syntetycznym (Edyta Sadowska) Polityka dla szczęścia społeczeństwa (Brunon Bartz) Wybrane problemy biojustanatologii spór o zakres autonomii woli człowieka w dysponowaniu ciałem po śmierci (Anetta Breczko) Biojurysprudencja 7

7 Moralne dylematy ludzkiej prokreacji w aspekcie rozwoju biomedycyny molekularnej i komórkowej (Mariusz Ciszek) Poszanowanie prawa do intymności i prywatności życia w cywilizacji technicznej w świetle etyki prostomyślności (Józef Bańka) Problematyka rozwoju bioetyki w Polsce z uwzględnieniem roli prof. Romana Tokarczyka w rozpoczęciu tej dziedziny wiedzy (Józef Jaroń) Aksjologia biojurysprudencji a spór o wartości prawa (Jerzy Jaskiernia) Bioetyka i jej problemy w nauczaniu błogosławionego Jana Pawła II (ks. Stefan Kornas) Wokół dyskursu aborcyjnego (Małgorzata Król) Law and Elephant. Towards Integrative Theory of Law (Aleksander Mereżko) Prawo do badań prenatalnych w świetle wyroków Sądu Najwyższego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie R.R. przeciwko Polsce (Mirosław Nesterowicz) Medycyna Kartezjańska a medycyna Newtonowska (Maria Nowacka) Prawo do omylnej normalności. Spojrzenie klinicysty (Tadeusz Tołłoczko) Biojurysprudencja przeważa nad bioetyką prawniczą (Roman A. Tokarczyk) Biojurysprudencja w świetle ocen i polemik (Roman A. Tokarczyk) O konieczności transformacji praw człowieka w prawa życia (Roman A. Tokarczyk) 379 Przegląd zebranych ocen biojurysprudencji Informacje o autorach Wykaz nazwisk

8 Wstęp Lege totum, si vis scire totum Czytaj całość, jeśli chcesz znać całość Niniejszy tom Biojurysprudencja jest częścią Księgi życia i twórczości jako Księgi pamiątkowej dedykowanej profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi. Pozostałe tomy otrzymały tytuły: Człowiek, Twórczość, Filozofia, Prawo. Informacje o autorach tomu dostępne są w Internecie. Niniejszy tom otrzymał tytuł Biojurysprudencja. Jest dość typową antologią zawierającą wybór tekstów na temat biojurysprudencji opracowanych przez polskich i zagranicznych autorów i współautorów. Zamyka ją przegląd kilkudziesięciu zebranych ocen koncepcji biojurysprudencji i wykaz nazwisk w niej występujących. Większość tekstów wyrażona jest językiem polskim, trzy językiem angielskim, jeden językiem ukraińskim i jeden językiem słowackim. Znajomość języka angielskiego w Polsce jest obecnie już na tyle duża, że teksty angielskojęzyczne zostały przekazane czytelnikowi w oryginale. Tekst ukraińskojęzyczny występuje zarówno w wersji oryginalnej jak i w tłumaczeniu na język polski. Natomiast tekst słowackojęzyczny pozostawiono bez tłumaczenia z nadzieją, że jego lektura nie sprawi zbyt poważnych trudności Słowianom, a więc i Polakom. Teksty składające się na książkę, w zasadzie ułożone chronologicznie, są zróżnicowane pod wieloma względami. Wśród ich autorów przeważają prawnicy, niektórzy z nich otrzymali wykształcenie filozoficzne, a niektórzy politologiczne. Dominują teoretycy, ale wśród autorów kilku z nich łączy teorię z praktyką. Teksty są zróżnicowane pod względem merytorycznej jakości i objętościowej ilości. Jedne z nich odpowiadają formalnym wymaganiom naukowości, inne zaś przybrały formy bardziej luźnych esejów. Objętość niektórych tekstów jest znaczna, większości z nich mniejsza, a jednego nawet bardzo mała. O włączeniu tekstów do książki decydowała jednak nie ich objętość, lecz oryginalność spojrzenia na koncepcję biojurysprudencji. Podkreślają to nadane tekstom tytuły. Jak to niemal z reguły bywa w przypadku koncepcji nowatorskich, stosunek autorów tekstów do biojurysprudencji rozciąga się od entuzjastycznej niekiedy aprobaty aż po, w jednym przypadku, jej negacji. Koncepcję biojurysprudencji neguje filozof, bez zrozumienia sensu prawa i jurysprudencji. Gdy zostało to zauważone w odpowiedzi na jego napastliwą recenzję, redakcja periodyku Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nie chciała, co raczej nietypowe w świecie nauki, tego opublikować. Zdecydowanie przeważają jednak umiarkowane oceny koncepcji biojurysprudencji. Ich autorzy rzetelnie i uczciwie wskazują zarówno na mocniejsze, jak i słabsze jej strony. W uwagach dotyczących szans jej rozwoju i akceptacji w praktyce prawniczej sceptycyzm przeplata się często z optymizmem. Wiadomo, że koncepcja biojurysprudencji obecnie zbyt bardzo jeszcze wyprzedza rzeczywistość prawną, aby mogła szyb- Biojurysprudencja 9

9 ko i gruntowanie przeobrażać utrwaloną przez tysiąclecia tradycyjną jurysprudencję w nowoczesną biojurysprudencję a utrwalone wzory prawa w bardziej dostosowane do potrzeb współczesności bioprawo. W zebranych ocenach koncepcji biojurysprudencji, tworzących ostatnią część tomu, nie wspomina się o sprawach przykrych. Należy wszakże przynajmniej zaznaczyć, że koncepcja biojurysprudencji, w całym okresie jej rozwoju, napotykała trudności natury światopoglądowej. Uwzględnienie w niej wszystkich kultur świata raziło, o czym świadczy zachowana korespondencja, środowiska skrajnej ortodoksji religijnej. Bardziej ulotne były natomiast anonimowe telefony z pogróżkami, kierowane zarówno do autora, jak i do redakcji wydawnictw książek o biojurysprudencji. Niektóre periodyki naukowe drukowały nieprzychylne recenzje, odmawiając jednakże drukowania na nie odpowiedzi. Wikłano także autora w inne trudności. Przemilczano pionierski charakter biojurysprudencji w okresie powstawania i rozwoju polskiej bioetyki. Ocenę wspomnianych faktów, tekstów książki, i przede wszystkim samej koncepcji biojurysprudencji, należy jednakże pozostawić samym już czytelnikom. Komitet Redakcyjny Wstęp 10

10 Kluczowe pojęcia biojurysprudencji Roman A. Tokarczyk UMCS w Lublinie Do kluczowych pojęć biojurysprudencji należą: biojurysprudencja, biojusterapia, biojustanatologia i bioprawo. Poniżej przytoczone są definicje tych pojęć w hasłowym ujęciu autorstwa Romana Andrzeja Tokarczyka. 1 BIOJURYSPRUDENCJA (gr. bios = życie + łac. iurisprudentia = wiedza, mą drość prawnicza) termin ten utworzy łem jako nazwę dla nowego nurtu jurysprudencji, wskazując wprost na związki jej przedmiotu z biologią, jurysprudencją (utożsamianą tutaj z prawoznawstwem, teorią prawa, filozofią prawa, myślą prawną). Pośrednio biojurysprudencja jest powiązana z przedmiotem techniki biotechniki umożliwiającej stosowanie osiągnięć bio logii dla jej własnych potrzeb biotech nologii i potrzeb medycyny biomedy cyny. Przedmiot biojurysprudencji nie obejmuje całych przedmiotów biotechnologii, biotechniki i biomedycyny. Obejmuje te ich części, które dotycząc życia człowieka i życia przyrody, wymagają regulacji przy pomo cy prawa bioprawa, opartej na porów nawczej znajomości norm religijnych i norm moralnych różnych kultur świata, w celu ich ochrony przed ryzykownymi eksperymentami i niepewnymi, nieprze widywalnymi jeszcze skutkami. Zważywszy na naturalną rytmikę życia człowieka poprzedzone poczęciem narodziny, ży cie i śmierć wyodrębniam trzy działy jurysprudencji: biojusgenezę, biojusterapię i biojustanatologię. BIOJUSGENEZA (gr. bios = życie + genesis = pochodzenie, źródło) obejmuje zagrożenia dla życia człowieka wymagające ochrony prawnej od jego poczęcia do narodzin, z analogicznymi odniesieniami do życia przyrody. W dotychcza sowym prawie ochrona tej fazy życia człowieka opiera się na przejętej z prawa rzymskiego fikcji prawnej zwanej nasciturus. Zgodnie z nią, dziecko poczęte, jeśli chodzi o jego dobro, traktowane jest przez prawo tak, jak dziecko urodzone (nasciturus pro iam natur bagetur quotiens de commodis eius agitur). Sztuczna ingerencja w fazę życia człowieka od poczęcia do narodzin, przy pomocy technologii i technik znanych inżynierii genetycznej, eugenice, medycznemu wspomaganiu prokreacji, diagnostyce prenatalnej, zapobieganiu poczęciu i narodzin wymaga regulacji kreującej przedmiot bioprawa, tworzonego i stosowane go w oparciu o ustalenia biojusgenezy. Najbardziej dojrzałym koncepcyjnie wyrazem biojusgenezy w zakresie bioprawa jest instytucja prawa do narodzin. Przy pomocy biojusgenezy, instytucja prawa do narodzin porządkuje w jedną normatywną całość rozproszone dotychczas w różnych gałęziach prawa normy ochrony życia od poczęcia do na rodzin. Biojurysprudencja 1 Hasła te pochodzą z dzieła Słownik bioetyki, biopolityki i ekofilozofii, redakcja naukowa Mariusz Ciszek, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Warszawa 2008, s Hasło biojurysprudencja, z uwzględnieniem związanych z nim wcześniej haseł, opracowała wnikliwie Edyta Sadowska, 11

11 Roman A. Tokarczyk, Kluczowe pojęcia biojurysprudencji 12 BIOJUSTERAPIA (gr. bios = życie + łac. terapia = leczenie) ogarnia niezwykle rozległą problematykę ochrony życia człowieka i życia przyrody od jego naro dzin aż do śmierci. Do przedmiotu biojusterapii należy kontrowersyjna problematyka transplantacji niektórych komórek, tkanek i przede wszystkim organów w celu poprawiania jakości i ratowania życia czło wieka, jak również innych gatunków istot ożywionych. Niemniej trudne problemy przed biojusterapią odsłania seksualizm w zakresie homoseksualizmu, biseksualizmu i głównie transseksualizmu. Liczne są problemy prawne intrygujące biojusterapię wynikające z zakażenia wirusem nabytego zespołu ludzkiego upośledzenia odporności, jako przyczyny choroby Acquired Immune Deficiency Syndrome AIDS. Znaczną specyfiką demograficzną charakteryzują się normatywne aspekty polityki populacyjnej. Wiążą się z nimi bezpośrednio lub pośrednio zagadnienia sterylizacji i kastracji, zarówno ludzi, jak i zwierząt. Innym rodzajem specyfiki odznaczają się praktyczne zastosowania psychiatrii. Do biojusterapii należą np. normy regulujące steryliza cję i kastrację ludzi. Ekologizm, jako rozległy nurt myślowy, obejmujący obok ekoprawa m.in. ekoteologię i ekoetykę, współkształtuje w znacznym stopniu skale ocen i hierarchie wartości biojusterapii jako działu biojurysprudencji. Najpełniejszym koncepcyjnie wyrazem biojusterapii w zakresie bioprawa jest instytucja prawa do życia, poszerzana stopniowo od prawa do życia ludzi poprzez prawo do życia zwierząt aż do postulatów prawa do życia całej ożywionej przyrody. BIOJUSTANATOLOGIA (gr. bios = życie + thanatos = śmierć) interesuje się zwłaszcza normowaniem kresu życia człowieka jego śmierci, i analogicznie śmierci innych gatunków istot ożywionych. Gdy tradycyjna jurysprudencja i oparte na niej prawo znała jedno pojęcie śmierci śmierci biologicznej, biojustanatologia i bioprawo posługują się wieloma definicjami śmierci biologicznej, klinicznej, mózgowej, socjologicznej. Każdy z tych rodzajów śmierci może wywoływać szereg wątpliwości wymagających, mimo wszystko, jednoznacznych rozwiązań prawnych. Wątpliwości te dotyczą głównie tego, kto, kiedy, gdzie, pod jakimi warunkami i dla jakich celów decyduje o śmierci człowieka. Biojustanatologia ocenia a bioprawo reguluje problemy aborcji, eutanazji, samobójstwa, stanów wyższej konieczności, obrony koniecznej, kary śmierci, zabijania ludzi podczas wojen, a także zabijania zwierząt. Coraz bardziej prawdopodobna staje się hipoteza, że bioprawo będzie się posługiwać wieloma definicjami śmierci, adekwatnymi dla różnych stanów faktycznych. Statyczna definicja śmierci, występująca dotychczas w jurysprudencji i prawie, ustępuje miejsca dynamicznej definicji śmierci, opisywanej przez biojustanatologię i wykorzystywaną w praktyce przez bioprawo. Kluczową instytucją kształtowaną przez biojustanatologię dla potrzeb bioprawa jest prawo do śmierci. BIOPRAWO (gr. bios = życie + łac. ius = prawo) określa granice swojego przedmiotu zakresami ochrony prawnej życia człowieka i życia przyrody, zagrożonego sztuczną ingerencją nauki, techniki i medycyny w naturalne procesy życia. Już obecnie istnieje zadanie ujęcia w sposób całościowy, jednolity i spójny wszystkich norm prawnych dotyczących ochrony życia, wynikającej ze sztucznej ingerencji w naturalne procesy życia, rozproszonych w wielu różnych gałęziach prawa krajowego i prawa międzynarodo wego. Czyni to wprawdzie prawo me dyczne, ale jedynie w odniesieniu do medycyny. Uznaję za szczególny paradoks, że prawo stworzone przede wszystkim dla ochrony życia, usunęło w swej termino logii i systematyzacjach w cień właśnie życie. Dojrzewa potrzeba zmiany tego stanu rzeczy i podkreślenia prymatu życia jako głównego przedmiotu ochrony prawnej.

12 Zarys przedmiotu biojurysprudencji Roman A. Tokarczyk UMCS w Lublinie Tekst opublikowany pierwotnie w: Biojurysprudencja. Podstawy prawa dla XXI wieku, Wydawnictwo UMCS, Lub lin 2008 ELEMENTY PRZEDMIOTU Głównymi elementami przedmiotu biojurysprudencji jest jego nazwa, ontologia, aksjologia, epistemologia i metodologia. Nazwę biojurysprudencja utworzyłem, biorąc za jej podstawę greckie słowo bios, oznaczające życie, i łacińskie słowo iurisprudentia wyrażające wiedzę, czy też nawet mądrość prawniczą. 1 Zważywszy na naturalny rytm wszelkiego życia, szczególnie życia człowieka poprzedzone poczęciem narodziny, życie i śmierć wyodrębniam trzy działy biojurysprudencji: biojusgenezę, biojusterapię i biojustanatologię. Biojusgeneza, jako słowo złożone z bio życie, ius prawo i geneza początki, obejmuje pierwszy okres życia od poczęcia do narodzin, rozważany z punktu widzenia normatywnego, zwłaszcza religijnego, moralnego, głównie jednak prawnego, zwanego tutaj bioprawem prawem życia. W dotychczasowej jurysprudencji, i opartym na niej prawie, ochrona prawna tego okresu życia człowieka opiera się na przejętej z prawa Biojurysprudencja 1 O nazwie i przedmiocie biojurysprudencji zob. R. A. Tokarczyk, Biojurysprudencja. Nowy nurt jurysprudencji, Lublin 1997 (tekst w języku polskim, rosyjskim, francuskim, niemieckim i angielskim). Tekst ten został przesłany na XVIII World Congress of the International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy, odbyty w sierpniu 1997 roku w Buenos Aires. Nadto, tekst został opublikowany w formie odrębnych artykułów: Biojurisprudence: New Current in Jurisprudence, Acta Juridica Hungarica 1995/1996, 37, N. 1 2; Biojurysprudencja nowy nurt jurysprudencji, Nauka 1996, nr 2; pod tym samym tytułem Annales UMCS, sectio G, vol. 43, 1996; [w:] Badania zmian i relacji międzykulturowych w Europie oraz jej pograniczach, red. K. J. Brozi, Lublin 1997; Lo Straniero 1997, May; The Finnish Yearbook of International Law 1997; [w:] Prawo i sowremiennost, Mińsk 1998; Biojurisprudenz. Eine Richtung der Jurisprudenz Grundriss der Problematik, [w:] J. C. Joerden (Hrsg.), Der Mensch und seine Behandlung in der Medizin. Bloss ein Mittel zum Zweck?, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York 1999; [w:] Zmiany społeczne a zmiany w prawie. Aksjologia, konstytucja, integracja europejska, pod red. L. Leszczyńskiego, Wyd. UMCS, Lublin 1999; Dialoque and Universalism 2000, vol. 10, No 7 8, tam również Komentarz W. J. Wagnera; Tezy i hipotezy o przedmiocie biojurysprudencji i bioprawa, Annales UMCS, sectio G, vol. 46, 1999; Biojurisprudence le noveau courant de la jurisprudence, [w:] Konstytucyjny ustrój państwa. Księga Jubileuszowa Profesora W. Skrzydło, Wyd. UMCS, Lublin 2000; Biojurysprudencja eksponentem życia w jurysprudencji, [w:] Filozofia, dialog, uniwersalizm. Księga dedykowana Profesorowi Januszowi Kuczyńskiemu, red. J. L. Krakowiak, W. Lorenc, A. Miś, Warszawa 2001; O potrzebie rozwijania nowej jurysprudencji, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 2002, R. 47, nr 1; Biojurysprudencja i bioprawo odpowiedzią na potrzeby ochrony życia w XXI wieku, Doctrina 2004, nr 1; Biojurysprudencja. Podstawy prawa dla XXI wieku, Lublin 2008; Biojurisprudence. Foundations of Law for the Twenty First-Century, Lublin 2008; por. również Prawa narodzin, życia i śmierci, wyd. XI, Warszawa 2012, zwłaszcza rozdział pierwszy Przedmiot biojurysprudencji. 13

13 Roman A. Tokarczyk, Zarys przedmiotu biojurysprudencji 14 rzymskiego fikcji prawnej zwanej nasciturus. Zgodnie z nią, dobro dziecka poczętego traktowane jest tak jak dobro dziecka już urodzonego (nasciturus pro iam natur bagetur quotiens de commodis eius agitur). Z powodu nadzwyczaj już rozwiniętych i nadal rozwijających się technik i technologii sztucznie ingerujących w naturalne procesy pierwszego okresu życia fikcja prawna nasciturus nie jest już wystarczająca. Potrzebę nowych regulacji normatywnych dla bioprawa, dostrzeganą i opisywaną przez biojurysprudencję, wymusza wręcz inżynieria genetyczna, eugenika, medyczne wspomaganie poczęcia i narodzin prokreacji a także diagnostyka prenatalna. Najbardziej dojrzałym wyrazem biojusgenezy w zakresie bioprawa jest prawo do narodzin jako instytucja prawna porządkująca, w jednej normatywnej całości, rozproszone dotychczas normy ochrony życia od poczęcia do narodzin. Biojusterapia, jako słowo złożone z bio życie i terapia leczenie, ogarnia niezwykle rozległą problematykę ochrony życia i podnoszenia jego jakości, w szczególności człowieka, zwierząt i roślin, od narodzin aż do śmierci. Wśród zakresów biojusterapii znajduje się wiele wysoce kontrowersyjnych zagadnień. Należy do nich jakże doniosła problematyka przeszczepiania, transplantacji niektórych komórek, tkanek i przede wszystkim organów, w celu podnoszenia jakości i ratowania życia człowieka i innych gatunków istot żywych. Niektóre problemy stawiają przed biojusterapią pewne formy seksualności, a mianowicie homoseksualizm, biseksualizm i chyba głównie transseksualizm. Liczne są trudności normatywne, intrygujące biojusterapię, wynikające z narkomanii, alkoholizmu i zakażenia wirusem nabytego zespołu ludzkiego upośledzenia odporności jako przyczyny choroby Acquired Immune Deficiency Syndrome AIDS. Znaczną specyfiką demograficzną charakteryzują się normatywne strony polityki populacyjnej. Wiążą się z nimi zagadnienia zapobiegania poczęciu, sterylizacji i kastracji zarówno ludzi, jak i zwierząt. Innym rodzajem specyfiki odznaczają się praktyczne zastosowania psychiatrii. Ekologizm, jako rozległy nurt myślowy, obejmujący obok ekoprawa m.in. ekoteologię i ekoetykę, współkształtuje w znacznym stopniu skale ocen i hierarchie wartości biojusterapii. Najpełniejszym ujęciem biojusterapii w zakresie bioprawa jest prawo do życia, poszerzane stopniowo, ale z dużymi przeciwnościami: od prawa do życia ludzi, poprzez prawo do życia zwierząt, aż do prawa do życia całej ożywionej przyrody. Biojustanatologia, jako słowo złożone z bio życie i tanatologia nauka o umieraniu, interesuje się normowaniem końca życia człowieka jego śmierci i analogicznie śmierci innych gatunków istot ożywionych. Gdy tradycyjna jurysprudencja i oparte na niej prawo znają w zasadzie jedno pojęcie śmierci śmierci biologicznej, biojurysprudencja i bioprawo posługują się już wieloma definicjami śmierci biologicznej, mózgowej, mózgowo-rdzeniowej, socjologicznej. Każdy z tych rodzajów śmierci może wywoływać wiele wątpliwości wymagających, mimo wszystko, dość jednoznacznych ocen religijnych i moralnych, jako podstaw regulacji prawnych. Wątpliwości te dotyczą głównie tego, kto, kiedy, gdzie, pod jakimi warunkami i dla jakich celów decyduje o nienaturalnej śmierci człowieka. Biojustanatologia ocenia wartościująco, a bioprawo wskazuje możliwie najbardziej właściwe regulacje aborcji, eutanazji, samobójstwa, stanów wyższej konieczności, obrony koniecznej, kary śmierci, zabijania ludzi podczas wojen, a także zabijania zwierząt i wyniszczania flory. Coraz bardziej prawdopodobna staje się hipoteza, że bioprawo będzie zmuszone do posługiwania się wieloma defini-

14 cjami śmierci, dostosowanymi do zróżnicowanych jej stanów faktycznych. Statyczna definicja śmierci, występująca dotychczas w jurysprudencji i prawie, ustępuje dynamicznej definicji śmierci, opisywanej przez biojustanatologię i zalecaną przez bioprawo do stosowania w praktyce prawniczej. Kluczową instytucją prawną, kształtowaną przez biojustanatologię dla potrzeb bioprawa, jest prawo do śmierci. Wspomniany tutaj trójpodział biojurysprudencji jest uzasadniony różnicami jakości życia, zakresami i treściami jego ochrony normatywnej, opisywanymi przez biojusgenezę, biojusterapię i biojustanatologię. 2 Nie kłóci się bynajmniej z koniecznością całościowego czy też holistycznego spojrzenia na człowieka w globalnych aspektach długotrwałych konsekwencji dążeń do ochrony coraz dłuższego jego życia o coraz wyższej jakości. Wręcz przeciwnie poprzez dostrzeganie zróżnicowań ochrony i jakości życia w poszczególnych jego okresach umożliwia i ułatwia znajdowanie takich całościowych ujęć. 3 Nie redukuje też życia człowieka do życia cielesnego, jakiegoś wąskiego biologizmu, ponieważ w poszukiwaniach ocen i uzasadnianiu hierarchii wartości biojurysprudencja uwzględnia porównawczo zarówno religijne, jak i moralne oceny i wartości. Dzięki temu oceny i wartości życia cielesnego człowieka może łączyć z ocenami i wartościami jego życia duchowego psychicznego, racjonalnego i społecznego. O tym, co normy bioprawa mogą zalecać ciału człowieka, powinny przesądzać przede wszystkim normy dotyczące jego ducha psychiki, rozumu, uspołecznienia. Przekonanie takie jest mocno ugruntowane i odpowiednio uzasadnione w tradycji myśli prawa natury, czy też prawa naturalnego, głównie jednak kultur prawnych Zachodu. Całościowe rozważanie zagadnień biojurysprudencji domaga się więc wręcz uwzględnienia problematyki sensu życia człowieka religijnego, moralnego, prawnego. Religie sens ten upatrują w zbawieniu duszy, moralność w czynieniu dobra, prawo w sprawiedliwości. Normy bioprawa jednoczą te trzy sensy w aksjologiczną całość. 4 Biojurysprudencja ONTOLOGIA BIOJURYSPRUDENCJI Ontologia, słowo pochodzące z języka greckiego, ma swój synonim w innym greckim słowie metafizyka. Oba oznaczają jeden z głównych działów filozofii, rozważa- 2 Podobny układ treści zastosowali J. L. Dolgin, L. L. Shepherd, Bioethics and Law, Aspen Publishers Por. również J. Menikoff, Law and Bioethics: An Introduction, Georgetown University Press 2002; B. J. Spielman, Bioethics in Law, Totowa, New Jersey Amerykańscy badacze, posługując się nazwami Bioethics and Law albo Bioethics in Law, nie wskazują jednoznacznie najgłębszego sensu tego przedmiotu, w odróżnieniu od nazwy biojurysprudencja ; por. także W. J. Wagner, Remarks on Roman Tokarczyk s Article The Subject Matter of Biojurisprudence and Biolaw, Dialoque and Universalism 2000, vol. 10, No Artykuł mojego autorstwa Biojurisprudence: A New Current in Jurisprudence opublikowało fińskie czasopismo naukowe The Finnish Yearbook of International Law Po lekturze jedynie tego tekstu, bez znajomości szerszego wyłożenia koncepcji biojurysprudencji w książce Prawa narodzin, życia i śmierci, J.-P. Rentto, fiński profesor prawa, nie mógł dostrzec holistycznego ujmowania w niej życia człowieka. Idem, Biojurisprudence? A Comment to Professor Tokarczyk, Recent Developments and State Practice, Helsinki Por. również komentarz innego fińskiego profesora prawa: J. Klebbers, Biojurisprudence?, Religion, and Human Rights. An International Journal, Helsinki 1999, No Główną inspiracją dla narodzin i rozwoju biojurysprudencji pozostaje bioetyka. Przedmiot bioetyki rozwinął się nadzwyczajnie wkraczając do nauk społecznych, przyrodniczych i medycznych. Dla studiujących zagadnienia bioetyki wręcz niezbędny jest Bioethics Research Guide, cfm. Zarys całości problematyki bioetycznej zawiera The Encyclopedia of Bioethics, ed. by S. G. Post, 3 rd edition, vol. 1 5, New York

15 Roman A. Tokarczyk, Zarys przedmiotu biojurysprudencji 16 jący różne strony pojęcia bytu. Słowo ontologia jest popularne w myśli niemieckojęzycznej, zaś słowo metafizyka w tradycji anglosaskiej i katolickiej. 5 Do spornych problemów ontologii należy problem istnienia desygnatów pojęć ogólnych, tutaj jednak nieistotny, ponieważ ogólne pojęcie życie ma niezliczone liczby desygnatów. Podobnie spór dotyczący zmiany cech przedmiotu, jego identyczności w odniesieniu do realnego życia ma niewielkie znaczenie, gdyż bez wątpienia ulega ono zmianom. Całkiem nowe wątki do ontologii wnoszą ostatnio badania nad sztuczną inteligencją, konkurującą niejako z inteligencją naturalną, będącą ważnym składnikiem życia intelektualnego czy też umysłowego człowieka. Cechy ontologii, opisywane już tutaj na przykładzie życia, wskazują, że nie pretenduje ona do wyczerpującego opisu i katalogu wszystkich przejawów życia, lecz raczej ogólnej jego charakterystyki. Ontologia poszukuje istoty życia w samym życiu, a nie w jego subiektywnym poznawaniu epistemologii. Zmierza do postrzegania przejawów życia na wszystkich jego poziomach i u różnych jednostek od mikrojednostek w formie komórek aż po makrojednostki w formie ludzkości. Zróżnicowanie poziomów i jednostek życia uwidacznia istnienie wielu szczegółowych ontologii jako podstawy jednej ogólnej ontologii. Gdy ontologia, jako składnik filozofii, swoimi opisami życia rozwija jego taksonomię, to nauka określa relacje między różnymi przejawami życia, opierając się na procesach ich mierzenia. Zarówno jednak ontologia, jak i nauka są przydatne biojurysprudencji, jeśli zgodnie opisują życie jako różne sposoby realizowania się i procesy istnienia od momentu poczęcia aż do śmierci. Zgodność ta zanika w poszukiwaniach głównej zasady życia; religie dostrzegają ją w duszy, witaliści w sile życiowej, materialiści w materii, językoznawcy w pojęciach wyrażających życie, informatycy w artefaktach z ich własnymi cyklami życia nienaturalnego. 6 Brak jednej powszechnie akceptowanej definicji życia nie kłóci się z utrwalonym przekonaniem, że najważniejszą jego cechą jest ciągła wymiana materii i energii między żywym organizmem a jego otoczeniem oraz zdolność do replikacji, powielania się czy też rozmnażania [...] konieczny jest stały wkład wysiłku ze strony organizmu [...]. Istotną cechą życia, wywodzącą się z procesów metabolicznych, jest zdolność organizmów żywych do utrzymywania wyższego poziomu uporządkowania, a więc niższej entropii niż otoczenie, kosztem zużycia energii. Należy zwrócić szczególną uwagę, czy używa się pojęcia życia w charakterze rzeczownika, na określenie procesu, czy też przymiotnika, na określenie własności obiektu, gdyż pojęcia te są definiowane i rozumiane nieco inaczej. 7 Każdy organizm żywy charakteryzuje: odżywianie, oddychanie, wzrost, rozwój, samoistny ruch, pobudliwość w sensie reagowania na bodźce, rozmnażanie i wydalanie. Ze względu na poziomy organizacji wyróżnia się życie: komórkowe, organizmalne, społeczne. Dla biojurysprudencji istotne jest pogłębienie tych rozróżnień poprzez wyodrębnienie życia człowieka, z jego życiem duchowym, psychicznym, emocjonalnym, umysłowym, społecznym, od życia zwierząt i życia roślin. 5 Zarys ontologii opracowali m.in. T. Czeżowski, O metafizyce, jej kierunkach i zagadnieniach, Toruń 1948; W. Stróżewski, Ontologia, Kraków Szerzej np. A. Siemianowski, Wartości i sens życia z punktu widzenia ontologicznego, tekst dostępny w Internecie. 7 Życie Wikipedia, wolna encyklopedia,

16 Życie człowieka to wszystko obejmująca totalność, jak zauważył znany filozof niemiecki. 8 Owa totalność jest złożona z życia cielesnego i życia duchowego z jego dziedzinami życia psychicznego, emocjonalnego, uczuciowego, umysłowego, intelektualnego, społecznego. Wprawdzie o swoim losie życiowym decyduje przede wszystkim dojrzały człowiek, jednakże życie jest jak jeden wielki teatr, codziennie wkładasz inną maskę. Kto pragnie cieszyć się najlepszym zdrowiem, łączy harmonijnie życie cielesne, psychiczne, uczuciowe i duchowe. Ciało i dusza przenikają się wzajemnie, w duchowej przestrzeni tworząc byt osobowy. Ciało wywiera wpływ na duszę. Jeśli przyjmujemy jako prenormę wszystkich innych norm Po pierwsze żyć!, lepiej rozumiemy wartość długotrwałego, zdrowego życia o możliwie najwyższej jego jakości. Według Tomasza z Akwinu człowiek nie jest duszą używającą ciała, lecz kompozycją duszy i ciała [...] życie duchowe więcej waży od życia cielesnego. Skoro więc karze się śmiercią zabójców, gdyż odbierają ludziom życie cielesne, tym bardziej na karę śmierci zasługują heretycy, odbierający ludziom życie duchowe. 9 Znajomość bytu ziemskiego odsłania jednoczesną obecność życia człowieka w różnych jego sferach, toteż mówi się o życiu: rodzinnym, plemiennym, narodowym, państwowym, międzynarodowym, zawodowym, religijnym, kulturalnym, naukowym, towarzyskim, gospodarczym i innym. Biojurysprudencja Te sfery mają różne zadania, stoją obok siebie, splatają się razem, lecz nie wyłączają lub znoszą się wzajemnie. Powodem tego jest, że człowiek dąży do rozmaitych celów jednocześnie, dla urzeczywistnienia których potrzebne są rozmaite rodzaje łączenia się z ludźmi i organizacji tego łączenia. 10 Regulacje prawne ujmują te sfery życia w trzy grupy: życia intymnego, prywatnego i publicznego. Człowiek, kierowany instynktem zachowawczym, troszczy się egoistycznie o własne życie. Socjalizacja, kształtująca altruizm, skłania niekiedy człowieka nie tylko do zatroskania o życie cudze, ale nawet stawiania go wyżej niż własne. Zatroskanie o życie, z jego stroną cielesną i stroną duchową, wymaga znajdowania odpowiednich środków. Utrzymywanie życia cielesnego wymaga pożywienia, odzienia, mieszkania i zdrowia zaś życia duchowego wykształcenia, kultury, nierzadko wiary religijnej. Mają to na względzie prawa ustanawiane dla regulacji życia ludzkiego religijne, moralne, legalne. Ontologia biojurysprudencji podejmuje niełatwe do jednoznacznego rozstrzygnięcia zagadnienia rozróżniania między istotą ludzką a osobą, odrzucając zamienne ich pojmowanie, czyli utożsamianie. Skłania się do poglądu, że jakkolwiek każdy człowiek powinien być traktowany jako cel sam w sobie, to samoświadomość tego może osiągać dopiero osoba dojrzała, ukształtowana z istoty ludzkiej. W długich dziejach myśli wskazywano na różne cechy odróżniające istotę ludzką od osoby ludzkiej, a jedną i drugą od zwierząt, roślin i rzeczy. Racjonalna dusza, opisywana już od Arystotelesa, nie jest przy tym wyłącznym wyróżnikiem człowieka wśród innych istot żywych. Obecnie zyskuje na uznaniu pogląd, że określenie rodzaju interesów, jakie ma dana istota żywa w zachowywaniu swojego życia, stwarza dostateczne uzasadnienie dla jej 8 G.W. F. Hegel, Zasady filozofii prawa, Warszawa 1969, s Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna, London 1970, II qu, R. von Mohl, Encyklopedia umiejętności politycznych, Warszawa 2003, s

17 Roman A. Tokarczyk, Zarys przedmiotu biojurysprudencji 18 ochrony normatywnej. Zapewne wspólnym interesem wszystkich istot żywych jest trwanie zdrowego, długiego, jakościowo wysokiego poziomu życia bez cierpienia. 11 Wprawdzie ciało człowieka, jako materialny jego składnik, jest dla ontologii bardziej oczywiste niż niematerialny duch człowieka, jednakże wespół tworzą jego psychofizyczną jedność. Będąc swoistym mikrokosmosem, życie uduchowionego i rozumnego człowieka pozostaje w ścisłych i wielorakich związkach z życiem makrokosmosu, pozbawionego chyba jakiejś wewnętrznej duchowości i rozumności. Filozoficzne poglądy na psychofizyczną jedność człowieka kierują uwagę przede wszystkim ku jego umysłowi, osobowości, ja, subiektywności i podobnym pojęciom. Ze względu na wyjaśnienie relacji ciała do ducha owe poglądy dzielą się na dualistyczne, materialistyczne i personalistyczne. Dualizm traktuje ducha i ciało jako dwa odrębne, a nawet przeciwstawne sobie byty. Materializm zarówno duchowi, jak i ciału nadaje cech materii. Personalizm podkreśla jedność życiową duchowo-cielesnego człowieka. Myśl naukowa skłania się ku materialistycznemu pojmowaniu człowieka. Opiera się na założeniu, że życie człowieka tworzy podstawy całego jego życia jako materialnej całości i jedności, regulowanej empirycznymi prawidłowościami, opisywanymi przez nauki biologiczne. Traktowanie ciała człowieka jako wyłącznie biologicznego bytu naturalnego zostało podważone w końcu XX wieku ukazywaniem ciągłej jego zmienności, uwarunkowanej zróżnicowanymi czynnikami kulturowymi. Nauka podziela poglądy filozoficzne i religijne, że w cielesność człowieka wpisana jest jego płciowość, określająca różnice fizyczne i duchowe mężczyzny i kobiety, spotykających się jednak ze sobą w granicach życia seksualnego, małżeńskiego i rodzinnego. Kobiecość odnajduje się w obliczu męskości, podczas gdy męskość potwierdza się przez kobiecość. Owo odnajdowanie się regulowane jest zespołami różnych norm odnoszonych do przyjaźni, miłości, małżeństwa, pragnień drugiego człowieka, pociągu seksualnego, stawania się jednością duchową i (albo) cielesną. Unikalność cielesności każdego człowieka połączona jest najściślej z jego unikalnością duchową obie uwarunkowane są czynnikami zróżnicowanych środowisk przyrodniczych i społecznych. Cielesność określa granice możliwości akcji ciała człowieka w jego percepcji i wyrazach dążeń, woli, życzeń, pragnień i innych przejawów ducha. Duchowość, na ogół, może być realizowana tylko poprzez ruchy ciała, mniej lub bardziej ekspresyjne, zależnie od temperamentu i uczuć. To cielesność jest materialną ramą duchowego sensu normatywnych nakazów nienaruszalności osobowości człowieka, jego intymności, prywatności, poufności, szacunku, zgody, integralności, godności. Psyche psychika i soma ciało są przy tym zawsze częściami nierozerwalnie posplatanej ze sobą unikalnej całości. Ową unikalność życia człowieka dostrzega zwłaszcza medycyna, łącząca wiedzę z praktyką, zmagając się stale z kwestiami wartości i norm. Medycyna rozważa ciało i ducha człowieka w różnorodnych kontekstach: budowy anatomia, funkcjonowania fizjologia, mechanizmów regulacyjnych neurologia i immunologia, psychiki psychiatria, systemów organów kardiologia, immunologia, nefrologia i wiele jeszcze innych Por. opracowanie monograficzne E. J. Cassel, The Nature of Suffering and the Goals of Medicine, New York Szerzej m.in. J. Troska, Moralność życia cielesnego, Poznań 1999; R. Hardcastle, Law and the Human Body. Property Rights. Ownership and Control, Hart Publishing 2007.

18 Wiele można by powiedzieć o zróżnicowaniu poglądów na ciało i ducha, czy też raczej duszę, i ich relacje w religiach. Na przykład buddyzm wysoko ceni życie cielesne, większość jednak religii przeciwstawia ciało duchowi; to, co najbardziej istotne dla doczes nego i pozaziemskiego życia człowieka, upatruje w duszy, a nie w ciele. Dusza, łącząc w sobie subtelnie chłodną rozumność i ciepłą uczuciowość, tworzy w religiach czystą, niezmienną i wysoko cenioną religijnie, moralnie i prawnie istotę człowieka. Natomiast ciało religie ukazują jako ordynarną, zmienną, nietrwałą i skorumpowaną formę materialnego bytowania człowieka, będąca więzieniem dla duszy. Aby osiągnąć swoje właściwe i ostateczne przeznaczenie, dusza musi być uwolniona z cielesnego więzienia. Niektóre ugrupowania fundamentalistycznych sekt chrześcijańskich wywołują wręcz zgorszenie odmawianiem chorym leczenia medycznego wierząc, że medycyna podważa wiarę w Boga, a choroba prowadząca do śmierci przyspiesza wyzwolenie duszy z ciała. Nawet niefundamentalistyczne grupy wierzących poprzez pryzmat relacji ciała i duszy człowieka, oceniają na przykład zastępcze macierzyństwo, klonowanie, aborcję, eutanazję. Jeżeli jednak ongiś wierzono, że sama wiara religijna jest w stanie leczyć człowieka z chorób, obecnie cudowne uzdrowienia dostrzegają jedynie fanatycy religijni. W czasach współczesnych ciało człowieka, niemniej niż jego duch, stało się nadzwyczaj atrakcyjnym fenomenem biznesu i kultury, zwłaszcza kultury konsumpcyjnej, podpowiadającej mu rozbudowane skale potrzeb i pragnień. Dzieje kultury ukazują, jak samozatroskanie człowieka przeszło długą drogę: od oczekiwania możliwie najszybszego pozaziemskiego zbawienia duchowego do doczesnego pragnienia zdrowia zadbanego ciała z jak najdłuższym jego żywotem. Troska o piękno ducha ustąpiła więc już miejsca trosce o piękno ciała, a więc o młody i pociągający wygląd. Na taką zmianę stosunku do ciała człowieka znaczny wpływ wywiera organizacja życia społecznego nauki, pracy, wypoczynku, służby zdrowia. Organizacja ta wymaga odpowiedniego normowania, opartego na wartościach wyłaniających się z konkurowania, współistnienia czy też nawet dominowania tego, co religijne, moralne, prawne. Znacznie rozwinęły się już eksperymenty tworzenia imitacji żywego ciała człowieka w nieożywionych systemach ciał cybernetycznych robotów także domagających się jakiejś odpowiedniej regulacji moralnej i prawnej. 13 Śmierć jest kresem życia cielesnego, tak jak narodziny jego początkiem. Jedynie idea reinkarnacji podtrzymuje wiarę w możliwość wielu żywotów cielesnych człowieka. O ile życie cielesne jest koniecznością, o tyle życie duchowe możliwością. Owej konieczności sprzeciwiają się samobójcy. Nie można żyć samym życiem duchowym, ponieważ jest ono uwarunkowane życiem cielesnym. Cielesność człowieka jest łatwiej dostrzegalna niż duchowość przy określaniu jego tożsamości, opartym na znajomoś ci płci i cech urody. Tworzy ona podstawy życia psychicznego, na które składają się procesy myślenia, wola, emocje, uczucia. Myślenie, czyli świadomość, jest pierwszorzędną cechą życia psychicznego. Obserwowanie własnego życia psychicznego przy pomocy samoświadomości to introspekcja. Świadomość kieruje wolą i uczuciami. Psychologia dostrzega trzy poziomy życia psychicznego: psychofizjologiczny, psychospołeczny Biojurysprudencja 13 Podobnie N. Lenoir, Biotechnology, Bioethics and Law: Europe s 21 st Century Challenge, Modern Law Review, vol. 69, No

19 i racjonalno-duchowy. 14 Psychologia fizjologiczna sprowadza życie psychiczne człowieka do fizjologicznych procesów systemu nerwowego. Socjologia odsłania psychospołeczne strony życia człowieka życie społeczne. Główne centrum psychiki to jaźń, ego jest tylko rdzeniem sfery świadomej, często uzurpującym sobie prawo do bycia osią całości życia psychicznego. 15 Roman A. Tokarczyk, Zarys przedmiotu biojurysprudencji 20 W ontologii biojurysprudencji istotną rolę odgrywa odróżnianie zdrowia życia psychicznego od chorego życia psychicznego. Gdy zdrowie psychiczne jest naturalną normą warunkującą prawidłowe życie człowieka i życie społeczne, to choroba psychiczna, zakłócając te prawidłowości, stwarza poważne trudności normatywne. Stan życia psychicznego człowieka zdrowy albo chory ma wpływ na ogólny stan jego zdrowia, oddziałujący z kolei na stan życia społecznego. Zmiany stanu psychicznego człowieka wywołują różne czynniki. Szczególnie skutecznym czynnikiem zmiany stanu psychicznego człowieka bywa indoktrynacja pozbawiająca go samodzielności myślowej i skłaniająca do całkowitego posłuszeństwa. Po lekach, narkotykach, alkoholu zmienia się zasadniczo życie psychiczne człowieka aż po jego dezintegrację rozpad na oderwane od siebie elementy. Kształtowanie zdrowego stylu życia psychicznego, w przeciwieństwie do stylu chorego, jest jednym z celów biojurysprudencji. Do ontologii biojurysprudencji należy także życie społeczne z jego wielkim bogactwem segmentów życia: religijnego, moralnego, politycznego, gospodarczego, zawodowego, oświatowego, kulturalnego i jeszcze bardzo wielu innych. Ontologia życia społecznego objaśnia, z jakich części składa się społeczeństwo, jak one funkcjonują, w jakich relacjach ze sobą pozostają, jakim celom służą oraz kiedy i jak podlegają zmianom. Ontologia życia społecznego to ogólna teoria budowy, funkcjonowania i zmiany społeczeństw, regulowanych różnymi normami. 16 Doskonałe życie społeczne, bez napięć i konfliktów, usuwałoby potrzebę jakiegokolwiek jego normowania, również rozważań biojurysprudencji i bioprawa. Podobnie jak inne nurty myśli normatywnej, biojurysprudencja wyrasta z niedoskonałości życia ludzi i życia społecznego. EPISTEMOLOGIA BIOJURYSPRUDENCJI Epistemologia albo gnoseologia, jako nazwy pochodzące z języka greckiego, mają swój polskojęzyczny odpowiednik w określeniu teoria poznania. Przedmiotem teorii poznania, lepiej byłoby nawet mówić poznawania, wszak jest to ciągle otwarty i niezakończony proces, są przede wszystkim metody i granice poznawania. Epistemologia biojurysprudencji, posługując się różnymi metodami poznawania, zmierza do poznania życia w granicach potrzeby regulowania go normami prawnymi, w ich związkach z normami religijnymi i moralnymi. Specyfika poznawania życia w różnych jego aspektach polega na uwarunkowaniach owego poznawania właśnie życiem; jest to więc zawsze, przynajmniej w pewnym zakresie, poznawanie siebie. Oczywiście, 14 Tak A. Cencini, A. Manenti, Psychologia a formacja, Kraków 2002, s P. Możdżyński, Środowisko a życie psychiczne, tekst dostępny w Internecie. 16 H. Waśkiewicz, Normy życia społecznego według encykliki Pacem in terris, Chrześcijanin w Świecie 1979, nr 5 6.

20 poznawanie nie może pomijać takich fundamentalnych kwestii, jak pojęcie prawdy, przyczynowości, faktu, fikcji itd. 17 Biojurysprudencja opiera się na założeniu poznawczym, że życie jest prewartością i prenormą wszystkiego, co istnieje, szczególnie prawa. Jest prewartością, ponieważ ma wartość samoistną, pierwotną i fundamentalną wobec wszystkich innych wartości jako ich źródło. Jest prenormą, gdyż kształtuje siebie samo samonormuje albo samoporządkuje jednocześnie wskazując uwarunkowania i granice wszelkiego innego normowania. Owa prenorma jest dostrzegana najwyraźniej w myśli prawa naturalnego, które z poznawania natury życia człowieka, społeczeństwa, świata i wyobrażeń bóstw wysnuwa odpowiednie zestawy norm. Wszystkie inne nurty myśli prawnej skupiają przeto swoją uwagę na wtórnych zagadnieniach, nie wiązanych wprost z życiem jako prewartością i prenormą, co dostrzega i podkreśla biojurysprudencja. Gdy jednak myśl prawa naturalnego odznacza się wyraźnie filozoficznym charakterem, często spekulatywnym, biojurysprudencja opiera swoje poznawanie i jego rezultaty głównie na odkryciach naukowych. Naukowe odkrycia komparatystyki prawniczej wskazują na kontekstualizm jako niezbędny warunek epistemologii biojurysprudencji. Poznawcze znaczenie biojurysprudencji zależy bowiem od kontekstów, w jakich rozważane jest życie. Konteksty są nieodłączne od wszystkich zagadnień biojurysprudencji, ponieważ nie tylko określają rodzaj życia, ale i wskazują na jego otoczenie i uwarunkowania kulturowe. Zależność zagadnienia biojurysprudencji od kontekstu warunkuje poznawanie jego istoty treści i funkcji. Zróżnicowania kulturowe niemal wszystkich zagadnień biojurysprudencji pozwalają mówić o komparatystyce biojurysprudencji zarówno wewnątrzkrajowej, jak i międzynarodowej, aż do globalnej. Idee jednolitości kulturowej wciąż jeszcze należą do myśli nierealistycznej. Lokalne uwarunkowania decydują przeto głównie o wyborze rozważanych zagadnień, sposobach rozwiązywania i przyjmowania określonych rozstrzygnięć do praktycznej realizacji, z zamiarem przezwyciężania lub pogłębiania nierówności ludzi w ich dążeniach do utrwalania swojego możliwie najdłuższego i najlepszego życia. Biojurysprudencja tutaj uwzględnia konteksty wrażliwości lokalnych kultur na usuwanie głodu, nędzy, patologii, wojen, chorób, cierpienia, nienaturalnej śmiertelności. Sposoby poznawczego uprawiania bioetyki, a także biojurysprudencji inspirowanej jej powstaniem i rozwojem są różne, mianowicie: antropocentryczne i kosmocentryczne, teoretyczne i empiryczne, opisowe i wartościujące, narracyjne i normatywne. Wszystkie one mają określone granice, wyznaczane przez prewartości i prenormy życia oraz własne możliwości poznawcze. Wspólną ich granicą ostateczną jest skończoność w sensie kresu życia człowieka, zwierząt i roślin. Ograniczenia wynikają także z niedoskonałości ludzkiego poznania, nietrafności osądu czy też wartościowania religijnego i etycznego, wreszcie ułomności normowania życia jednostek, społeczeństw, świata. 18 Rozmyślania nad skończonością i granicami są niezbędne dla metodologicz- Biojurysprudencja 17 Problematyka biojurysprudencji została ujęta w formie projektów badawczych (Research Projects) m.in. przez Wydziały Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Białymstoku. Profesor Oktawian Nawrot z Wydziału Prawa i Administracji prowadzi seminaria magisterskie z zakresu Biojurysprudencja i filozofia prawa. 18 W anglojęzycznej literaturze naukowej jest to koncepcja finitude. Por. C. Rehmann-Sutter, M. Düwell and D. Mieth (eds.), Bioethics in Cultural Contexts. Reflections on Methods and Finitude, Springer 2006, s. 1 i n. 21

21 Roman A. Tokarczyk, Zarys przedmiotu biojurysprudencji 22 nego opisywania i pogłębiania przedmiotu biojurysprudencji. Niewyobrażalne kiedyś dla tradycyjnej jurysprudencji postępy nauk biologicznych i medycznych obecnie przesuwają granice możliwości ingerowania w procesy życia poza obszar wiary religijnej i moralnej dopuszczalności. Nie tylko pomnożyły się definicje śmierci, ale i zatarły ostre dotychczas granice między życiem a śmiercią. Systemy aksjologiczne i normatywne z trudem i opóźnieniem podążają za nadzwyczajnymi osiągnięciami biotechnologii i biomedycyny. Skończoność, jako kategoria poznawcza, jest zaniedbywana w naukach praktycznych, również w tradycyjnej jurysprudencji i opartym na niej prawie. Dostrzegana i doceniana przez biojurysprudencję pozwala głębiej charakteryzować ontologiczną ograniczoność życia na pewnym gruncie doczesności. Pojęcie skończoności może wywoływać irytację wszystkich, dla których bolesna jest świadomość konieczności kresu własnego życia. Na gruncie wiary religijnej skończoności przeciwstawia się teologiczna idea życia wiecznego, ale przecież niedoczesnego i niepewnego. Przemilczanie skończoności życia, jako konstytutywnej cechy ludzkiej egzystencji, jest brakiem egzystencjalnej autentyczności, jak to trafnie określił Martin Heidegger. Śmierć jest niezbywalnym elementem, ontologiczną słabością, nieuchronną koniecznością, nierzadko tragiczną, nie zależy jednak od ludzkiego wyboru. Pojęcie skończoności wzbogaca świeckie narzędzia poznawcze biojurysprudencji bez konieczności polegania wyłącznie na przesłankach religijnych albo metafizycznych. Wskazuje dobitnie, że zarówno prewartość, jak i prenorma życia także mają swoje ostateczne granice. Dojrzała epistemologia biojurysprudencji powinna być otwartą refleksją o treściach, wartościach i normach różnych kultur naszego globu na wszystkich poziomach wiedzy i metodologii. Obok wielowymiarowego kontekstualizmu powinna ją charakteryzować wielość perspektyw poznawczych wieloperspektywność. 19 Jeśli ma być przydatna w praktyce, musi odkrywać to, co dobre i prawe w życiu ludzkim. Jako szczególna fabryka praktycznej racjonalności, pragmatycznej mądrości i użytecznej roztropności zakłada potrzebę zaangażowania zarówno w usuwanie przejawów zła godzącego w życie, jak i realizację dobrego i jeszcze lepszego życia. Gdy odrzuca niektóre osiągnięcia biotechnologii i biomedycyny, przyjmuje postawę utylitarystyczną, zwaną także konsekwencjalistyczną, oceniając porównawczo, że obawy przeważają nad nadziejami, albo postawę deontologiczną, uzasadniając obawy racjami religijnymi lub metafizycznymi. Przyjmując te osiągnięcia, pochwala wolność badań naukowych; wyraża zaufanie do naukowców i nauki; oddziela badania od zastosowań ich wyników; ogranicza zastosowania, ale nie badania; postęp i rozwój ludzkości łączy ściśle z postępami i rozwojem nauki. Biojurysprudencja, w odróżnieniu od myśli prawa naturalnego, nie opiera się na wyimaginowanych pojęciach natury i prawach naturalnych nieistniejących nawet w państwach liberalnych. 20 W centrum jej poznawczej wieloperspektywności znajdują się idee autonomii, tolerancji i odpowiedzialności. 19 Jest to próba przyswojenia językowi polskiemu anglojęzycznego terminu pluriperspectivity. Por. ibidem, s. 5 i n. 20 O związkach myśli prawa naturalnego z biojurysprudencją por. R. Tokarczyk, Refleksje o życiu jako fenomenie kulturowym, [w:] Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Zdzisławowi Cackowskiemu, red. J. Dębowski, M. Hetmański, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, s. 311 i n.

Księga życia i twórczości tom V PRAWO

Księga życia i twórczości tom V PRAWO Księga życia i twórczości tom V PRAWO * Księga życia i twórczości * tom V PRAWO Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi pod redakcją Zbigniewa Władka, we współpracy z Jerzym Stelmasiakiem,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 5

SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 ROZDZIAŁ 1. ŹRÓDŁA ETKI... 7 1.1. Religijne źródła etyki... 8 1.1.1. Judaizm... 8 1.1.2. Chrześcijaństwo... 9 1.1.3. Islam... 10 1.1.4. Buddyzm... 11 1.1.5. Hinduizm... 13 1.2. Świeckie

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE PUBLICZNE Wybrane zagadnienia TOM II

ZDROWIE PUBLICZNE Wybrane zagadnienia TOM II Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP w Warszawie ZDROWIE PUBLICZNE Wybrane zagadnienia TOM II Redakcja Janusz Opolski Warszawa 2011 Przygotowanie oraz wydruk podręcznika współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo i Edukacja Międzynarodowe Studia Humanistyczne Nr 1/2009

Społeczeństwo i Edukacja Międzynarodowe Studia Humanistyczne Nr 1/2009 Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove Київський національний університет культури і мистецтв Społeczeństwo i Edukacja Międzynarodowe Studia Humanistyczne

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Problem wartości ciała i aktywności fizycznej w badaniach nad kulturą fizyczną studentów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Problem wartości ciała i aktywności fizycznej w badaniach nad kulturą fizyczną studentów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Problem wartości ciała i aktywności fizycznej w badaniach nad kulturą fizyczną studentów Waldemar Makuła Nowy Sącz 2010 Komitet Redakcyjny doc. dr Zdzisława

Bardziej szczegółowo

Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne

Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne 2010 Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne Nr 4 Czerwiec 2010 www.socjologia.uksw.edu.pl Redakcja Rada Naukowa Kolegium Redakcyjne Dr hab. Rafał Drozdowski Prof. dr hab. Paweł Ruszkowski Instytut Socjologii

Bardziej szczegółowo

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Kontekst teoretyczny 7 2. Istota socjalizacji 18 3. Pojęcie wychowania 32 4. Koncepcje osobowości a wychowanie 55

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY FILOZOFICZNE NR 14 15

ZESZYTY FILOZOFICZNE NR 14 15 ZESZYTY FILOZOFICZNE NR 14 15 Redakcja naukowa: Danuta Michałowska, Sławomir Krzyśka Zamieszczone w zbiorze teksty zostały wygłoszone podczas Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Filozofi a a edukacja.

Bardziej szczegółowo

INTERLINIE Tytuł zarejestrowany w rejestrze Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2689 ISSN: 2082-9434

INTERLINIE Tytuł zarejestrowany w rejestrze Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2689 ISSN: 2082-9434 INTERLINIE Tytuł zarejestrowany w rejestrze Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2689 ISSN: 2082-9434 REDAKCJA NUMERU Remigiusz Chęciński redaktor odpowiedzialny Paweł Kwiatkowski

Bardziej szczegółowo

Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii. Ludwig von Mises. Tytuł oryginału: Human Action. A Treatise on Economics. Tłumaczenie: Witold Falkowski

Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii. Ludwig von Mises. Tytuł oryginału: Human Action. A Treatise on Economics. Tłumaczenie: Witold Falkowski Traktat o ekonomii Ludwig von Mises Tytuł oryginału: Human Action. A Treatise on Economics Tłumaczenie: Witold Falkowski Redakcja naukowa: dr Krzysztof Kostro Przekład przejrzał: prof. Witold Kwaśnicki

Bardziej szczegółowo

Wychowanie jest kluczem do nowego świata. O filozofii wychowania Bertranda Russella

Wychowanie jest kluczem do nowego świata. O filozofii wychowania Bertranda Russella Nr 4 (2) 2012 Kultura i Wychowanie Wychowanie jest kluczem do nowego świata. O filozofii wychowania Bertranda Russella Bogusław Wójcik Tarnów, Polska drbwojcik@gmail.com nauczycieli filozofii, skazane

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALIZM CHRZEŚCIJAŃSTWA WOBEC ALTERNATYWNYCH PROPOZYCJI WSPÓŁCZESNOŚCI

UNIWERSALIZM CHRZEŚCIJAŃSTWA WOBEC ALTERNATYWNYCH PROPOZYCJI WSPÓŁCZESNOŚCI UNIWERSALIZM CHRZEŚCIJAŃSTWA WOBEC ALTERNATYWNYCH PROPOZYCJI WSPÓŁCZESNOŚCI KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II WYDZIAŁ FILOZOFII Religijność 1 Alternatywna UNIWERSALIZM CHRZEŚCIJAŃSTWA WOBEC

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY PROFESJOLOGII

PROBLEMY PROFESJOLOGII PROBLEMY PROFESJOLOGII Nr 2/2013 PÓŁROCZNIK POŚWIĘCONY PROBLEMOM ROZWOJU ZAWODOWEGO CZŁOWIEKA WYDANIE W WERSJI GŁÓWNEJ PIERWOTNEJ ZIELONA GÓRA 2013 RADA NAUKOWA Henryk Bednarczyk, Kazimierz M. Czarnecki,

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. med. Stanisław Luft MEDYCYNA PASTORALNA. Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej Warszawa 2002

Prof. dr hab. med. Stanisław Luft MEDYCYNA PASTORALNA. Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej Warszawa 2002 Prof. dr hab. med. Stanisław Luft MEDYCYNA PASTORALNA Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej Warszawa 2002 Copyright by Stanisław Luft, Warszawa 2002 Copyright by Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Potrzeba istnienia ładu w gospodarce rynkowej 1

Potrzeba istnienia ładu w gospodarce rynkowej 1 Artykuł dotyczy wypowiedzi autora do publikacji po seminarium: pt. Ustrojowe przesłanki myślenia strategicznego, w dniu 30 marca 2015. Autor tekstu: Dr Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Potrzeba

Bardziej szczegółowo

Wolność i władza w życiu publicznym

Wolność i władza w życiu publicznym Wolność i władza w życiu publicznym Wolność i władza w życiu publicznym Redakcja: Joanna Mysona Byrska Władysław Zuziak Kraków 2008 Redakcja techniczna Tomasz Sekunda Copyright by WN PAT, 2008 ISBN 978-83-7438-195-6

Bardziej szczegółowo

Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. bezpieczeństwo. teoria i praktyka

Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. bezpieczeństwo. teoria i praktyka Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego bezpieczeństwo teoria i praktyka numer 1 2 (I) Kraków 2008 Bezpieczeństwo teoria i praktyka Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej

Bardziej szczegółowo

Dorota Podgórska-Jachnik Tadeusz Pietras. Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi. i ich rodzinami

Dorota Podgórska-Jachnik Tadeusz Pietras. Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi. i ich rodzinami 14 Dorota Podgórska-Jachnik Tadeusz Pietras Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami Nowa Praca Socjalna Dorota Podgórska-Jachnik Tadeusz Pietras Praca socjalna z osobami z

Bardziej szczegółowo

T. G. Grosse, Hybrydowy ustrój UE. Dwie logiki zmian w projekcie traktatu konstytucyjnego, Analizy Natolińskie (26)/2008. 2

T. G. Grosse, Hybrydowy ustrój UE. Dwie logiki zmian w projekcie traktatu konstytucyjnego, Analizy Natolińskie (26)/2008. 2 Joanna Helios Wioletta Jedlecka Katedra Teorii i Filozofii Prawa Legitymizacja pozytywistyczna czy prawnonaturalna prawa europejskiego? Szkic problemu Celem niniejszego szkicu jest próba odniesienia założeń

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego

Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego Rozdz. 1 w Elizabeth Grosz. Volatile Bodies. Toward Corporeal Feminism. Tłum. M. Michalski. Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego. Kwiecień 2009 [1994] URL http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0071grosz.pdf

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI Pobrano ze strony: http://autorzy.info/ UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA Gabriela Sowa WPŁYW REKLAMY TELEWIZYJNEJ NA KSZTAŁTOWANIE OSOBOWOŚCI UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym

rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym pod redakcją Martyny Plucińskiej Poznań 2014 Komitet

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Marzena Kletke Milejska Zreformowany system edukacji i jego wpływ na kształcenie i wychowanie dzieci w publicznych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII INSTYTUT PSYCHOLOGII. Karolina Husáková. Nr albumu: 219784 ROLA HAGIOTERAPII W PROCESIE ZMIANY

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII INSTYTUT PSYCHOLOGII. Karolina Husáková. Nr albumu: 219784 ROLA HAGIOTERAPII W PROCESIE ZMIANY UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII INSTYTUT PSYCHOLOGII Karolina Husáková Nr albumu: 219784 ROLA HAGIOTERAPII W PROCESIE ZMIANY SYSTEMU WARTOŚCI I POCZUCIA KOHERENCJI OSÓB UZALEŻNIONYCH

Bardziej szczegółowo

Numer 6-7, Marzec 2015. Człowiek. Świat. Polityka ISSN 1643-9503. Między etyką a polityką

Numer 6-7, Marzec 2015. Człowiek. Świat. Polityka ISSN 1643-9503. Między etyką a polityką Numer 6-7, Marzec 2015 6 Świat Człowiek Polityka ISSN 1643-9503 Między etyką a polityką Człowiek, Świat, Polityka Od Redakcji Numer: 6/7-2015 ISSN 1643-9503 E-kwartalnik naukowy Redakcja: Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Zdrowie psychiczne pod redakcją Kazimierza Dąb rowskiego, PWN, Warszawa, ss. 504.

Zdrowie psychiczne pod redakcją Kazimierza Dąb rowskiego, PWN, Warszawa, ss. 504. ETYKA 19, 1981 RECENZJE I SPRAWOZDANIA ETYKA CZY PSYCHIATRIA? Zdrowie psychiczne pod redakcją Kazimierza Dąb rowskiego, PWN, Warszawa, ss. 504. Wątpliwość wyrażona w tytule recenzji zapewne nie zdziwi

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce

Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce Skrypt dla studentów Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Między aksjologią a agatologią. Ewolucja myśli etycznej Józefa Tischnera

Między aksjologią a agatologią. Ewolucja myśli etycznej Józefa Tischnera Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie Dariusz Piórkowski SJ Między aksjologią a agatologią. Ewolucja myśli etycznej Józefa Tischnera Praca bakalaurecka napisana pod kierunkiem ks.

Bardziej szczegółowo

przegląd PRAWNO-EKONOMICZNY » NR 4»»» Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

przegląd PRAWNO-EKONOMICZNY » NR 4»»» Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli przegląd PRAWNO-EKONOMICZNY Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli» NR 4»»» Stalowa Wola 2008 Wydawca Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana

Bardziej szczegółowo

SOSNOWIECKIE STUDIA TEOLOGICZNE TOM VIII

SOSNOWIECKIE STUDIA TEOLOGICZNE TOM VIII 1 SOSNOWIECKIE STUDIA TEOLOGICZNE TOM VIII 2 STUDIA THEOLOGICA SOSNOVIENSIA TOM I Dokumenty i opracowania związane z powołaniem do istnienia diecezji sosnowieckiej KRAKÓW SOSNOWIEC 1993 TOM II Opracowanie

Bardziej szczegółowo