Roczniki Naukowe. Seria B Nauki Ekonomiczne i Informatyka nr 1-2/ 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Roczniki Naukowe. Seria B Nauki Ekonomiczne i Informatyka nr 1-2/ 2010"

Transkrypt

1 Roczniki Naukowe. Seria B Nauki Ekonomiczne i Informatyka nr 1-2/ 2010 WSTĘP Z przyjemnością oddajemy Państwu pierwszy numer Rocznika Naukowego Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, seria B, Nauki Ekonomiczne i Informatyka. Wraz z widoczną zmianą szaty graficznej nastąpiły także bardziej fundamentalne zmiany. Przede wszystkim powołany został nowy Komitet Naukowy Rocznika, w skład którego wchodzą autorytety z dziedzin naukowych, z którymi Rocznik jest tematycznie związany. Ponadto uściśliliśmy profil prezentowanych artykułów. Zakładamy, że przede wszystkim będą one miały walor naukowy, prezentując oryginalne badania, nie publikowane wcześniej. Chcemy także umieszczać w Roczniku artykuły przedstawiające najnowsze wyniki opublikowane przez ich autorów w źródłach zagranicznych, oczywiście bez naruszania praw autorskich tych źródeł. Rolą takich artykułów jest popularyzacja tych wyników i udostępnienie ich czytelnikom Rocznika, w tym studentom. Dlatego w takich przypadkach ważny jest także walor dydaktyczny prezentacji, pokazanie przykładów, być może też szersza dyskusja. Oryginalność zgłaszanych prac i autorstwo prezentowanych wyników - po merytorycznej ich jakości - jest zasadniczym warunkiem ich publikacji w Roczniku. Stawiamy przede wszystkim na publikacje w języku polskim, ponieważ zakładamy krajowy zasięg Rocznika i jego możliwie najszerszą dostępność. Rocznik, inicjowany niniejszą edycją, stanowi kontynuację Rocznika Naukowego WSIiE TWP wydawanego dotychczas. Chcielibyśmy w tym miejscu podziękować wszystkim inicjatorom, organizatorom, redaktorom i autorom, którzy włożyli ogromny wysiłek i pracę w powstanie, a następnie funkcjonowanie tego Rocznika przez wiele lat. Życząc Państwu dobrej lektury, zapraszamy do zgłaszania własnych artykułów do publikacji, Redakcja Rocznika Adam Balcerzak, Mirosława Żurek Analiza wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na PKB I stopę bezrobocia w Polsce w latach za pomocą modelu VAR, s Streszczenie: Artykuł poświęcony jest analizie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na sytuację gospodarczą Polski ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy. Zaprezentowane

2 międzynarodowe badania empiryczne oraz argumenty teoretyczne dowodzą, że mimo powszechnych opinii o pozytywnym wpływie BIZ na rynek pracy, sformułowanie uniwersalnej teorii wskazującej na określone zależności między BIZ a poziomem bezrobocia nie jest łatwe. Mimo tego można stwierdzić, że istnieją pewne wspólne charakterystyki krajów, w których napływ BIZ przyczynił się do redukcji skali problemu bezrobocia. Przykładowo BIZ zazwyczaj wpływają korzystnie na zatrudnienie wykwalifikowanej siły roboczej, co oznacza, że długookresowa polityka gospodarcza powinna być nastawiona na inwestowanie w jakość kapitału ludzkiego. Inwestycje typu greenfield w przemysł wysokich technologii na ogół powodują długoterminową poprawę sytuacji gospodarczej w kraju odbiorcy. Oznacza to, że przyciągnie tego rodzaju inwestycji zagranicznych powinno być priorytetem polityki państwa. W niniejszej pracy w części empirycznej zbadano wpływ BIZ na PKB oraz poziom bezrobocia w Polsce z wykorzystaniem metodologii VAR. Badanie przeprowadzono w oparciu o zbiorcze dane kwartalne dla okresu Przeprowadzona analiza wykazała pozytywny wpływ BIZ na sytuację polskiego rynku pracy. Jednakże to pozytywne oddziaływanie miało raczej charakter krótkookresowy. Takie wyniki mogą sugerować, że polityka rządu ukierunkowana na przyciąganie BIZ powinna zostać zreformowana, tak aby w głównej mierze udawało się przyciągać taki rodzaj bezpośrednich inwestycji, które będą przynosiły pozytywny wpływ na sytuację rynku pracy nie tylko w krótkim, ale także w długim okresie. The analysis of the influence of Foreign Direct Investment on GDP and unemployment rate in Poland in the years using VAR model Summary: The paper discusses the influence of foreign direct investment on the economic situation of Poland with special attention to the situation of the labour market. The research review presented in the paper shows that it is not easy to form some universally valid theory on interdependencies between FDI and employment. However, there are some common features of countries where inflow of FDI deteriorates unemployment. FDI is usually positive for skilled labour force, which means that a long term agenda for economic policy should be investing in quality of human capital. It is agreed that greenfield investments in high tech industry tend to result in long term improvement of the economic situation of the recipient country. This means that this kind of FDI inflow should be the priority of any government policy. In this paper the interdependencies between FDI and unemployment in Poland were econometrically analyzed. The VAR methodology was utilized based on Aggregate quarterly data. In the case of Poland the VAR analysis for the period proved interdependencies between FDI and employment. However, positive results of FDI on unemployment in Poland tend to be rather short term. These results suggest that government policies designed for encouraging FDI investment should be reformed in order to create conditions for positive long term influence of foreign capital inflow on the Polish labour market. Marcin Błażejowski Symulacyjna ocena mocy testu Dickeya na stacjonarność procesów o wysokiej częstotliwości, s Streszczenie: Celem badania jest ocena mocy testu stacjonarności szeregów czasowych o wysokiej częstotliwości obserwowania zaproponowanego przez D.A. Dickeya w 2009 roku weryfikującego hipotezę o sezonowej integracji procesu SId(1). Test ten rozszerza zastosowanie testu sezonowego pierwiastka jednostkowego DHF (Dickey, Hasza, Fuller [1984]) o przypadki częstotliwości cyklu dla

3 d = 5, 6, 7, 21, 24, 26, 31, 48, 52, 168, 365,..., w tym umożliwia weryfikację hipotezy o pierwiastku jednostkowym dla cykli obserwowanych w danych godzinowych. Simulational Assess of Power of Dickey s New Test for Stationarity of High-Frequency Time Series Summary: Aim of the paper is to assess power of the stationarity test for high frequency time series introduced by D. A. Dickey in 2009 verifying null hypothesis that given series is seasonally integrated (is SId(1)). This test extends usage of standard DHF test for seasonal unit root (Dickey, Hasza, Fuller [1984]) for cycles of frequency d = 5, 6, 7, 21, 24, 26, 31, 48, 52, 168, 365,... Furthermore implementation of these two tests (Dickey's stationarity of high-frequency time series and DHF) in GRETL will be presented. Marek Furgał, Zbigniew Nasalski Regionalne bariery konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, s Streszczenie: Znaczna część decyzji gospodarczych podejmowanych w małych i średnich przedsiębiorstwach uwzględnia regionalne uwarunkowania ich konkurencyjności. Właściwa identyfikacja najważniejszych regionalnych barier rozwoju stwarza realną szansę sprawnego przystosowania się podmiotów gospodarczych oraz możliwość wprowadzenia konstruktywnych zmian w strategii rozwoju gospodarczego regionu. W opinii badanych przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego do najważniejszych regionalnych barier rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw należy zaliczyć: utrudnienia administracyjne, ograniczony rynek lokalny, brak wykwalifikowanych pracowników oraz zły stan infrastruktury. Regional barriers of competitiveness of small and medium enterprises Summary: A considerable part of economic decisions made in the small and medium enterprises take into account the regional conditions of their competitiveness. Proper identification of the major regional restraints to the development offers a real chance of smooth adjustment to economic operators and the possibility of constructive change in the economic development strategy for the region. In the opinion of the surveyed entrepreneurs from the Warmia and Mazury region the most important regional barriers to the development of small and medium businesses include: administrative difficulties, a limited local market, the lack of skilled workers and the poorly developed infrastructure. Marcin Genatowski, Michalina Nowogrodzka, Wacław Sklinsmont Regionalizacja rolnictwa w Polsce metodami ekonometrii przestrzennej, s Streszczenie: Badania porównawcze prowadzone przez specjalistów nad rozwojem gospodarek świata, a zwłaszcza krajów będących członkami UE wskazują na słaby stopień rozwoju rolnictwa w Polsce. Przyczyn tego stanu doszukuje się w dużym rozdrobnieniu struktury naszego rolnictwa. Autorzy postawili sobie zadanie potwierdzić tę tezę dając temu również wyraz ilościowy. W pracy zastosowano metodę Warda dla każdego z pięciu wyznaczników poziomu rozwoju tj. warunki naturalne, czynniki społeczne, stan rozwoju społecznego, stan rozwoju infrastruktury oraz stan rozwoju technicznego wsi. Analiza miar syntetycznych rozwoju struktur rolnictwa w latach pozwoliła wyłonić każdorazowo inne skupienia regionów adekwatnie do badanych wyznaczników

4 rozwoju. Aspekt czasowy dał podstawy do oceny dynamiki rozwoju struktur wyłonionych w procesie regionalizacji. Regionalisation of agriculture in Poland using methods of spatial econometry Summary: Comparative research conducted by experts, concerning the development of world economies, and particularly that of the EU member states, indicates a low level of agricultural development in Poland. This state of affairs is usually attributed to the fragmented structure of our agriculture. The authors undertook the task to prove this thesis, also in quantitative terms. In this paper, Ward's method was applied to the five indicators of development level, namely: natural conditions, social factors, the state of social development, the state of infrastructural development, and the state of technical development of rural areas. The analysis of synthetic measures of the development of agricultural structures in the years allowed to distinguish aggregations of regions, which were different each time, according to the measured indicators of development. The time aspect was the basis for the evaluation of the dynamics of the development of structures identified in the process of regionalisation. Roman Kisiel, Sławomir Zapolski Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej, s Streszczenie: Według danych WHO liczba osób niepełnosprawnych na całym świecie od wielu lat wzrasta. W Polsce liczba takich osób powyżej 15. roku życia kształtuje się na poziomie ok. 6 mln osób. Po wstąpieniu do UE uzyskaliśmy możliwość korzystania ze wszystkich funduszy strukturalnych, w tym także EFS, który promuje m.in. osoby niepełnosprawne. Głównym celem pracy jest przedstawienie sytuacji tych osób. Badania ankietowe przeprowadzono wśród wybranych osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie powiatu kętrzyńskiego. Przeprowadzone badania potwierdziły, że największą przeszkodą w racjonalnym wykorzystaniu środków pomocowych UE jest brak dostatecznej informacji o nich (73% ankietowanych nie słyszało o takich funduszach). Pozyskiwaniu funduszy z całą pewnością pomoże odpowiednie promowanie tego rodzaju pomocy przez instytucje zarządzające nimi (PFRON) oraz aktywny udział organizacji samorządowych i instytucji zrzeszających niepełnosprawnych oraz wspierających tego rodzaju działania. O wadze ww. problemów świadczy fakt, że aż 45% ankietowanych uznało, że ich sytuacja się nie poprawi dzięki programom pomocowym UE, 30% zaś, że się nie zmieni, a tylko 25% wierzy, że nastąpi poprawa. The situation of physically challenged persons after Poland s accession to the EU Summary: According to the statistics collected by the WHO (World Health Organization) the number of physically challenged persons has been continually increasing over the years worldwide. In Poland the number of persons over 15 years with physical disabilities is assessed at about 6 mln. With Poland s access to the EU we can take full advantage of the benefits of structural funds, including the European Social Fund, which, among others, supports persons with physical disabilities. This paper represents the situation of this section of the population. To this end an exemplary questionnaire survey was conducted amongst physically challenged people in the administrative district of Kętrzyn. As the survey confirms the main drawback that doesn t allow a reasonable utilization of the EU grants is a deplorable lack of information (73% of the respondents never heard of them).

5 Undoubtedly the efficiency in the full use of these funds could be considerably enhanced if the respective authorities who dispose of these means (e.g. PFRON/ Państwowy Fundusz Rahabilitacji Osób Niepełnosprawnych) would make their availability wider known and municipal organizations as well as self-help, support and advocacy organizations would work more closely together. That the problem is a crucial one shows the fact that 45% of our respondents announced, that Poland s access to the EU had no positive influence on their situation, 30% that their situation remained unchanged, while a only 25% acknowledged some improvement. Monika Kośko Wielorównaniowy model ekonometryczny w analizie wyniku finansowego przedsiębiorstwa, s Streszczenie: Wynik finansowy netto jest podstawową i kluczową wielkością finansową w każdym przedsiębiorstwie. Szczegółowa analiza struktury wyniku finansowego i jego prognozowanie są jednymi z najważniejszych kwestii dotyczących oceny sytuacji bieżącej przedsiębiorstwa oraz planowania. Referat przedstawia dwa podejścia w analizie wyniku finansowego wraz z przykładami empirycznymi. Wyniki badania wskazują na wady i zalety oraz celowość zastosowania każdej z metod. The multivariate approach to net income analysis in the production company Summary: The net income is the essential and foundational value in every company. The particular analysis and a forecasting of the net income structure are among the basic issues in the evaluation of any company s current position and advance planning. This paper presents two approaches to the net income analysis with the empirical examples. The estimation results display the disadvantages and advantages of both approaches and point out some applications for these approaches. Mikołaj Miatselski Geometric structure of VLSI chip layouts, s Summary: Geometric objects in the plane coming from VLSI chip layouts presented by different layout pattern models in CAD/CAM software tools are studied. Boundary network structure of the objects is described. Struktura geometryczna układów scalonych VLSI Streszczenie: Obiekty geometryczne powstające w modelowaniu elektronicznych układów scalonych na etapie fizycznej implementacji badane są w kontekście systemów informatycznych projektowania/ wytwarzania. Sieciowa struktura brzegowa tych obiektów jako podstawowa struktura danych do ich przechowania została opisana w artykule. Anna Michalczyk Systemy i narzędzia informatyczne wspomagające monitorowanie działalności przedsiębiorstwa na przykładzie pulpitu menedżerskiego, s Streszczenie: Celem referatu jest dokonanie przeglądu, porównania i oceny różnych kategorii systemów i narzędzi informatycznych pod kątem ich przydatności do celów monitorowania

6 działalności przedsiębiorstwa oraz prezentacja koncepcji pulpitu menedżerskiego (ang. dashboard) i jego technologicznej realizacji na wybranych przykładach jako studium przypadku. Informatics systems and devices supporting the monitoring of business management using the example of the dashboard Summary: This paper wants to give a general comparative survey and evaluation of various categories of computer systems and devices considering their applicability in the field of monitoring business management. Furthermore we will introduce the concept of the dashboard and its technological realization on the basis of some random samplings. Sławomir Nawrocki Narzędzia do analizy technicznej on-line akcji GWP w Warszawie, s Streszczenie: Artykuł omawia dostępne narzędzia analizy technicznej on-line akcji GPW w Warszawie. Wskazuje również na nowe możliwości i zagrożenia związane z wykorzystaniem tych narzędzi. Technical analysis tools on line on Warsaw Stock Exchange Summary: The present article discusses technical analysis tools available on-line shares the Warsaw Stock Exchange. It also points out new opportunities and risks associated with using these tools. Michał Bernard Pietrzak Dwuetapowa metoda największej wiarygodności dla modeli z przestrzenną heterogenicznością, s Streszczenie: Artykuł porusza problem estymacji przestrzennych modeli ekonometrycznych. Ze względu na własności danych przestrzennych proces estymacji modeli ograniczona się do wykorzystania metody największej wiarygodności. Metoda ta jest skomplikowana numerycznie i stanowi wielowymiarowy problem optymalizacyjny. W artykule przedstawiona zostanie dwuetapowa procedura estymacji modeli przestrzennych, a także zaproponowane zostanie rozszerzenie tej procedury dla modeli z przestrzenną heterogenicznością. Two-stage maximum likelihood methods for models with spatial heterogeneity Summary: The article deals with the problems of the estimation of spatial economic models. Due to the properties of spatial data the estimation of spatial models is limited to the use of maximum likelihood estimation. This method is numerically complex and constitutes a multivariate optimization problem. The present paper will describe a two-step procedure for the estimation of spatial models as well as the extension of this procedure to the models with spatial heterogeneity. Tomasz Stryjewski Analiza bąbla promocyjnego na rynku mieszkań, s Streszczenie: Artykuł przedstawia badania dotyczące promocji cenowej na rynku mieszkań. Analiza bąbla promocyjnego pozwala na identyfikację zachowań klientów na tym rynku. Praca identyfikuje również, źródła zachowań stojących u podstaw decyzji o zakupie mieszkań. Analysis of the promotion bubble on the residential market

7 Summary: This paper examined the influence of price-related promotion on the real-estate market( apartments). The analysis of the so called promotion bubble allows a forecast of the consumer attitude on this kind of market. It reveals likewise the basic behavioral factors affecting the purchase of residential property. Agnieszka Strzelecka Analiza przestrzenno czasowa wydatków publicznych na ochronę zdrowia w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, s Streszczenie: Korzystanie z opieki zdrowotnej jest bardzo skomplikowanym procesem, zależnym od wielu czynników m.in. takich jak ilość środków finansowych przeznaczanych na opiekę zdrowotną, funkcjonujące systemy organizacyjne w tej sferze niematerialnej oraz wielkość PKB odzwierciedlającego potencjał ekonomiczny państwa. Mając na uwadze wpływ systemu finansowania ochrony zdrowia na generowanie kosztów w opiece zdrowotnej za główny cel opracowania przyjęto określenie (podjęto próbę określenia) tendencji krótko- i długookresowych publicznych wydatków na ochronę zdrowia dla wybranych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Przedstawiono również udział procentowy publicznych wydatków zdrowotnych w Produkcie Krajowym Brutto i w całkowitych wydatkach przeznaczanych na ochronę zdrowia oraz kształtowanie się wydatków na ochronę zdrowia w Polsce na tle wybranych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Wykorzystane w badaniach dane statystyczne odnoszą się do wybranych krajów Unii Europejskiej i obejmują swoim zasięgiem okres od 2000 r. do 2008 r. A space-time analysis of public expenditures on health care in selected Central and Eastern European countries Summary: Using health care is a very complicated process that depends on many factors such as, among other things, the amount of financial resources allotted for health care, organizational systems functioning in this non-pecuniary area or amount of the GDP, which reflects the economic potential of a given country. Taking into account the influence of health care financing systems on generating expenses in health care, the basic purpose of this paper was to determine short- and long-term tendencies of public expenditures on health care for selected Central and Eastern Europe countries. There is also presented the percental share of public expenditures on health care in the Gross Domestic Product and in the total expenditures allotted to health care and the development of expenditures on health care in Poland compared with selected Central and Eastern Europe countries. The statistical data used in the research concern selected Member States and include the time period between 2000 and Stanisław Szmitka Wyzwania edukacji ekonomicznej związanej z definiowaniem pojęcia prywatyzacja, s Streszczenie: Ideę przewodnią pracy stanowią problemy związane z konceptualizacją pojęcia prywatyzacja. Bezpośrednią przyczyną zajęcia się tym zagadnieniem jest projekt nowej ustawy o zasadach sprzedaży spółek Skarbu Państwa, w którym nie pada słowo prywatyzacja. W czasie

8 kryzysu ekonomicznego łatwo zapomina się o fundamentalnych doświadczeniach związanych z przewagą własności prywatnej nad państwową. Trzeba cofnąć się w czasie i przypomnieć na nowo pewne fakty i wiedzę ekonomiczną. Edukację najlepiej rozpocząć od młodzieży jak to czyni stowarzyszenie Klanza. The challenge of economic education. A discussion triggered by the definition of the term privatisation Summary: Problems connected with defining the concept of 'privatization' constitute the guiding principle of this thesis. The immediate reason for discussing the issue is a new bill on the regulations concerning the sales of State Treasury companies, which does not include a word like 'privatization'. The fundamental experiences connected with the advantages of private property versus a statecontrolled one are easily being forgotten in the time of economic crisis. It is, therefore, necessary to turn back the hands of time and recall some facts and economic knowledge. The best way to do this is to start educating teenagers which is done by the Klanza society. Aneta Włodarczyk Testowanie efektu długiej pamięci w zmienności cen metali szlachetnych, s Streszczenie: Efekt długiej pamięci w zmienności dotyczy szeregów czasowych, których funkcja autokorelacji kwadratów stóp zwrotu maleje w wolnym tempie np. hiperbolicznym do zera. Takimi własnościami odznaczają się ułamkowo zintegrowane procesy, których wariancja warunkowa opisywana jest przez modele klasy FIGARCH. Celem niniejszego opracowania jest sumaryczne przedstawienie parametrycznych metod ekonometrycznych wykorzystywanych do opisu długookresowych zależności w wariancji warunkowej procesu oraz sprawdzenie, czy tego typu zależności występują w szeregach stóp zwrotu z inwestycji w metale szlachetne. Na podstawie dziennych cen złota, srebra i platyny notowanych na Londyńskiej Giełdzie Metali w okresie oszacowano parametry i przeprowadzono weryfikację modeli z rodziny ARFIMA-FIGARCH. Testing for long memory in volatility of precious metal prices Summary: Long memory in volatility is detected in squared returns series having a slowly declining correlation function. In this paper the definitions of long memory are reviewed, together with different specifications of conditional volatility equation of the FIGARCH class models. The FIGARCH models can provide a useful tool to describing the processes with long memory effect in their conditional variance. So, the FIGARCH class model is applied to daily gold, silver and platinum returns for testing of the long memory in volatility.

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Leszek Klank Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2006 SPIS TREŚCI Wstęp 9 Rozdział 1. Sukcesja gospodarstw rolnych. Zagadnienia ogólne

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 Wprowadzenie 9 Część I. Zarządzanie marketingowe 1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 1.1. Różne koncepcje roli marketingu w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 33 45 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.009.0533 Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA Magisterska

PRACA DYPLOMOWA Magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA Magisterska Studia stacjonarne dzienne Semiaktywne tłumienie drgań w wymuszonych kinematycznie układach drgających z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Zarządzanie Publiczne vol. 4(13) pp. 49-64 Kraków 2011 Published online February 10, 2012 KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Estimation and planing Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Story points Story points C D B A E Story points C D 100 B A E Story points C D 2 x 100 100 B A E Story points C D 2 x 100 100

Bardziej szczegółowo

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT ON REGIONAL LABOUR MARICETS IN POLAND jt^l Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Countries? Dr Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty

Wstęp... 9. Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty Spis treści Wstęp... 9 Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty Adam Kubów: Bariery aktywności zawodowej rodziców wychowujących dzieci... 13

Bardziej szczegółowo

Eliza Khemissi, doctor of Economics

Eliza Khemissi, doctor of Economics Eliza Khemissi, doctor of Economics https://www.researchgate.net/profile/eliza_khemissi Publication Highlights Thesis Eliza Khemissi: Wybór najlepszych prognostycznych modeli zmienności za pomocą testów

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw Strategic planning Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw 7S Formula Strategy 5 Ps Strategy as plan Strategy as ploy Strategy as pattern Strategy as position Strategy as perspective Strategy

Bardziej szczegółowo

What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk

What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk Structure and size of local government: 1. Commune (gmina) 2. County (powiat) 3. Voivodeship (województwo) Commune 2 478 County

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Zofia Jacukowicz ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Zofia Jacukowicz ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ Zofia Jacukowicz ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP...11 Część I ROLA WYNAGRODZENIA MINIMALNEGO I ANALIZA JEGO KSZTAŁTOWANIA SIĘ WEDŁUG DANYCH STATYSTYCZNYCH W POLSCE

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

2 rzędy zębów kultywatora z zabezpieczeniem sprężynowym (3 w I rzędzie + 4 w II), III rząd talerzy, 2 wały doprawiające.

2 rzędy zębów kultywatora z zabezpieczeniem sprężynowym (3 w I rzędzie + 4 w II), III rząd talerzy, 2 wały doprawiające. DEKRA Polska - Centrala Tel: (022) 577 36 13, Fax (022) 577 36 36 Expert: Grzegorz Charko NOTE: Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle,

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE Dzieciństwo w cieniu schizofrenii przegląd literatury na temat możliwych form pomocy i wsparcia dzieci z rodzin, gdzie jeden z rodziców dotknięty jest schizofrenią Childhood in the shadow of schizophrenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie modelu analizy Du Ponta w ocenie efektywności wybranych przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej

Wykorzystanie modelu analizy Du Ponta w ocenie efektywności wybranych przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej Beata Szczecińska Zakład Analizy Systemowej Akademia Rolnicza w Szczecinie Wykorzystanie modelu analizy Du Ponta w ocenie efektywności wybranych przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej Wstęp Funkcjonujące

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

AWG grupa robocza ds. starzenia się ludności

AWG grupa robocza ds. starzenia się ludności Polish Ministry of Finance AWG grupa robocza ds. starzenia się ludności Joanna Stachura Departament WU 26.06.2013 Prezentacja AWG zakres kompetencji, proces powstawania raportu Wyniki projekcji dla Polski

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA KONIUNKTURY GOSPODARKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I GOSPODARKI POLSKI

ANALIZA PORÓWNAWCZA KONIUNKTURY GOSPODARKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I GOSPODARKI POLSKI Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN 2083-8611 Nr 264 2016 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii jozef.biolik@ue.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia: Fundamenty testowania

Program szkolenia: Fundamenty testowania Program szkolenia: Fundamenty testowania Informacje ogólne Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Fundamenty testowania Testowanie-fun Testowanie testerzy, test managerowie 2 dni 50%

Bardziej szczegółowo

METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO- WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH GUS I OSZACOWAŃ PROGRAMU EMEP

METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO- WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH GUS I OSZACOWAŃ PROGRAMU EMEP Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Jan Cetner Kazimierz Dyguś Marta Ogonowska Jerzy Wojtatowicz METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO- WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Publikowanie w czasopismach z tzw. "listy filadelfijskiej" i korzystanie z finansowania zewnętrznego - wyzwania i możliwości rozwoju młodego naukowca

Publikowanie w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej i korzystanie z finansowania zewnętrznego - wyzwania i możliwości rozwoju młodego naukowca Publikowanie w czasopismach z tzw. "listy filadelfijskiej" i korzystanie z finansowania zewnętrznego - wyzwania i możliwości rozwoju młodego naukowca Katarzyna Czernek Katedra Turystyki Publikowanie w

Bardziej szczegółowo

E-Biznes Polska Ukraina

E-Biznes Polska Ukraina E-Biznes Polska Ukraina Dr inż. Wacław Iszkowski Prezes Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (C) 1 czerwca 2006 roku, PIIT, "E-biznes Polska-Ukraina" 1 Polska Obszar: 312 700 km 2 Ludność: 38 646

Bardziej szczegółowo

Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups

Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups Energy Risk Central & Eastern Europe Roman Szyszko Warsaw, November 9, 2011 Risk Management System As Strategic Support 1. The

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYSTEMOWA TYPOWE ZADANIA ANALIZY SYSTEMOWEJ:

ANALIZA SYSTEMOWA TYPOWE ZADANIA ANALIZY SYSTEMOWEJ: ANALIZA SYSTEMOWA ANALIZA SYSTEMOWA: zbiór metod i technik analitycznych, ocenowych i decyzyjnych, służących racjonalnemu rozwiązywaniu systemowych sytuacji decyzyjnych, badanie wspomagające działania

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Tadeusz Pindór Mariusz Trela PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Tadeusz Pindór, dr hab. inż. Akademia Górniczo-Hutnicza Mariusz

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE W LATACH 2004 2010

INNOWACJE NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE W LATACH 2004 2010 INNOWACJE NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE W LATACH 2004 2010 Artykuł został powicony identyfikacji oraz charakterystyce nowych funduszy inwestycyjnych, które zostały utworzone w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo