INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH Dla budowy abc-hse.com strona 1

2 Strona tytułowa Nazwa i adres obiektu Nazwa Inwestora Adres Inwestora Wykonawca Budowa Podpisy Podwykonawca Kierownik Robót Nr uprawnień Telefon kontaktowy Data opracowania Rodzaj wykonywanych robót Budowa sieci wodnych i kanalizacyjnych Sporządził Kontrola i nadzór BHP ABC-HSE Piotr Oyrzanowski JR Służby BHP Wykonawców i Podwykonawcy we współpracy ze służbami Zamawiającego Przygotował: Data Podpis Sprawdził i Akceptował: Data Podpis Wykaz zmian i rewizji: Rewizja Data Powód rewizji Zmieniona część abc-hse.com strona 1

3 Spis treści: 1. Podstawy opracowania 2. Zapoznanie z. 3. Zakres opracowania. 4. Zakres robót 5. Opis technologii bezpiecznego wykonania robót wraz z określeniem: Terminu i czasu wykonania, Kolejności prac, Miejsc wykonywania robót. 6. Istotne ryzyka i ich ocena/ proponowane bezpieczne metody: Dostęp do miejsca pracy i drogi ewakuacyjne, Oświetlenie miejsca pracy podać proponowany sposób (jeśli wymagane), Sąsiedztwo/ zależność od innych wykonawców podać sposoby wydzielania miejsca pracy/ dodać rysunek, Upadek z wysokości szkice elementów pokazujących zabezpieczenia przed upadkiem, Upadek materiałów podać proponowany sposób zabezpieczeń, Ryzyka pożarowe wymienić środki, podać proponowany sposób zabezpieczeń, Ryzyka dla środowiska wymienić środki, podać proponowany sposób zabezpieczeń, załączyć kartę charakterystyki materiałów Inne ryzyka. 7. Wymagane środki: Rusztowania typ i dokumentacji producenta (DTR), Szalunki - typ i dokumentacji producenta (DTR), Urządzenia dźwigowe typ, UDT, Urządzenia/ sprzęt stwarzający zagrożenia pożarowe typ, Inne urządzenia wymagające odrębnych licencji/ dopuszczeń lub uprawnień do obsługi, Wymaganie specjalne środki ochrony osobistej inne niż ogólnie przyjęte na budowie. 8. Kontrola i nadzór: Wykaz osób z nadzoru, osób zastępujących w godzinach nie-normatywnych, Ilość brygad roboczych/ ilość pracowników, Pozwolenia na pracę, Wymagane szkolenia. 9. Postępowanie w przypadku wystąpienia wypadku 10. Zasady dystrybucji niniejszego dokumentu: Wyjaśnienie treści pracownikom abc-hse.com strona 1

4 1. Podstawy opracowania. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 287) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U r. Nr 109, poz. 704, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1596, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U. z 1999r. Nr80 poz. 912) z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U nr 120 poz. 1021, ze zm. Dz. U nr 28 poz. 240) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U nr 26 poz. 313, ze zm.- Dz. U nr 82 poz. 930) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U nr 62 poz. 287) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U nr 180 poz. 1860, ze zm. Dz.U nr 116 poz. 972,- Dz.U nr 196 poz. 1420) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U nr 80 poz. 563) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U nr 89 poz. 828, ze zm. Dz. U nr 129 poz. 1184, - Dz.U nr 141 poz. 1189) Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (Dz. U nr 15 poz. 58) Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. (Dz.U ) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U nr 108 poz. 953, ze zm. Dz. U nr 198 poz. 2042) Dyrektywa Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach Konwencja nr 167 oraz Dyrektywa 89/391/EWG w spr. bhp w budownictwie abc-hse.com strona 2

5 dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne. 2. Zapoznanie z Wykonawca i Podwykonawca zapewnia zapoznanie się z niniejszą INSTRUKCJĄ BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT wszystkie osoby uczestniczące w realizacji robót lub osoby przebywające na trenie budowy z ramienia podwykonawcy. Pisemne potwierdzenie Potwierdzenie szkolenia wprowadzającego pracowników i zapoznania się. 3. Zakres opracowania. Niniejsze opracowanie obejmuje: określenie działań organizacyjno-technicznych, jakie zostaną zastosowane w trakcie realizacji robót dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy dla pracowników własnych, firm współdziałających na placu budowy oraz osób trzecich (zamieszkałych w pobliżu realizacji robót, użytkowników dróg itd.) - na podstawie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót oraz Informacji dotyczących Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia o przewidywanych zagrożeniach, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji robót, podstawowe wymogi organizacji i technologii robót objętych Specyfikacją Techniczną - Wymagania ogólne, Specyfikacje techniczne i wybrane rysunki techniczne. 4. Zakres robót: Podwykonawca w myśl zawartej umowy o wykonanie robót budowlanych, rozpocznie realizację robót związanych z: robotami ziemnymi robotami ogólnobudowlanymi montażem konstrukcji stalowych wykonaniem żelbetów budową dróg dojazdowych budową sieci wodnych i kanalizacyjnych W szczególności między innymi: Wykonanie prac ziemnych związanych z budową, przebudową infrastruktury Wykonanie obiektów lub ich fragmentów Prowadzenie prac ogólnobudowlanych związanych z projektem Montaż podestów, rusztowań i innych objętych projektem i zakresem robót abc-hse.com strona 3

6 5. Opis technologii bezpiecznego wykonania robót: Termin i czas wykonania Data rozpoczęcia prac: Przewidywana data zakończenia prac: Kolejność prac Prace będą prowadzone w kolejności ustalonej z Kierownictwem Budowy w oparciu o zatwierdzony harmonogram robót. Dla zachowania warunków technologicznych, bezpieczeństwa ruchu, pracowników realizujących zadania robocze jak i osób trzecich mogących znajdować się w rejonie prowadzonych prac (ciekawskich, przechodniów, dzieci itd.) podwykonawca będzie prowadził roboty budowlane przy zachowaniu odpowiedniej kolejności robót przewidującej wykonanie prac przygotowawczych związanych z wygrodzeniem, oznakowaniem, zabezpieczeniem obszarów niezbędnych do bezpiecznego i efektywnego prowadzenia prac: 1. Przejęcie terenu przeznaczonego pod inwestycję przez podwykonawcę, 2. Organizacja zaplecza budowy, 3. Przejęcie osnowy geodezyjnej i wykonanie pomiarów kontrolnych, 4. Zabezpieczenie terenu, budowa i instalacja urządzeń infrastruktury technicznej 5. Roboty saniratne, 6. Budowa i doprowadzenie instalacji i sieci, 7. Prace porządkowe i likwidacja zaplecza budowy. Wszystkie strefy niebezpieczne strefy wykopów, strefy pracy maszyn, strefy montażowe, miejsca przemieszczania się pojazdów itp. będą na bieżąco wygradzane, oznakowywane i zabezpieczane. Odpowiedzialni za to są Kierownicy Robót. Zabezpieczenie rejonu stref niebezpiecznych odbywać się będzie za pomocą trwałych wygrodzeń i oznakowania rodzaju zagrożeń. Każde wejście w strefę niebezpieczną pracy maszyny musi być bezwzględnie zasygnalizowane operatorowi maszyny przed wejściem w strefę niebezpieczną pracy maszyny tak by operator wiedział że człowiek znajduje się w pobliżu maszyny nie wolno stawać i zbliżać w strefie pracy maszyny i w jej bezpośrednim sąsiedztwie z tyłu gdy operator nie ma kontaktu wzrokowego z człowiekiem w pobliżu maszyny. Pracownicy przestrzegają Instrukcji Obsługi Maszyn i Sprzętu Budowlanego i Instrukcji Stanowiskowych na poszczególnych stanowiskach pracy Miejsca pracy przy czynnych odcinkach jezdni są oznakowane, zabezpieczone i zorganizowane w sposób zabezpieczający pracowników przed potrąceniem przez pojazdy Pracownicy użytkujący sprzęt i maszyny wymagający uprawnień posiadają aktualne uprawnienia Pracownicy pilnują wydzielenia i zabezpieczenia niebezpiecznych stref pracy sprzętu, odsuwają osoby niepowołane ze stref niebezpiecznych. Pracownicy stosują się do Zasad Bezpieczeństwa Pracownicy przestrzegają Dokumentacji Techniczno-Ruchowej i procedur dla urządzeń i instalacji. Pracownicy zachowują bezpieczną odległość od przewodów elektrycznych, pojazdów i ludzi. Pracownicy wypełniają polecenia i wskazówki przełożonych Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu zostaje wykonane bezpieczne zejście (szer. 0,7 m) w ścianie wykopu o nachyleniu max 45.lub są stosowane drabinki o nachyleniu max 42. Ściany wykopu są zabezpieczone przed obsunięciem się poprzez zastosowanie obudowy lub ukosowania z pochyleniem (klin odłamu gruntu ) zależnym od kategorii gruntu. abc-hse.com strona 4

7 Deskowanie zabezpieczające wykop wystaje minimum 15 cm ponad krawędź wykopu. W odległości mniejszej od 0,5 m od istniejącej instalacji, roboty są prowadzone ręcznie. Wykopy są wygrodzone barierami o wysokości 1,10 m z poprzeczką na wysokość 0,6 m, w odległości co najmniej 1 m od krawędzi wykopu. W miejscu wykonywania prac umieszczona tablica informacyjną: "Osobom postronnym wstęp wzbroniony", w nocy czerwone światło ostrzegawcze. Maszyny zachowują odległość 0,6 m poza klinem odłamu dla danej kategorii gruntu. Pracownicy i sprzęt zachowują bezpieczną odległość od krawędzi zboczy, nawisów, śliskiego terenu Maszyny przemieszczają się w odległości większej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych) niż: 2 m od linii niskiego napięcia, 5 m od linii wysokiego napięcia do 15 kv, 10 m od linii wysokiego napięcia do 30 kv, 15 m od linii wysokiego napięcia powyżej 30 kv 30 m od linii wysokiego napięcia powyżej 110kV Prace pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi są prowadzone tylko w obecności Nadzoru właściciela oraz Nadzoru podwykonawcy Montaż i demontaż podestów, rusztowań odbywa się jedynie gdy jest wyłączone zasilanie sieci w rejonie której odbywa się montaż przy zachowaniu bezpiecznej odległości i zasad bezpiecznej pracy Pracownicy nie przemieszczają się w strefach gdzie mogą zostać potrąceni przez pojazdy np. w pasie ruchu, przy torach W miejscu wykonywania prac otwory technologiczne są skutecznie zabezpieczone przed możliwością wpadnięcia do nich ludzi Wszelkie roboty budowlane stwarzające ryzyko wypadku, prace niebezpieczne prowadzone są pod nadzorem powołanego Kierownika Robót. Przepisy ogólne 1. Każde urządzenie elektroenergetyczne przed dopuszczeniem do eksploatacji powinno posiadać wymagany odrębnymi przepisami certyfikat na znak bezpieczeństwa, o ile taki obowiązek istnieje, albo posiadać deklarację zgodności z Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi odrębnymi przepisami. 2. Obiekty z zainstalowanymi urządzeniami elektroenergetycznymi oraz urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi i/lub tablicami zakazu wstępu osobom nieupoważnionym. 3. Pomieszczenia lub teren ruchu elektrycznego powinny być dostępne tylko dla osób upoważnionych. 4. Urządzenia, instalacje i sieci stwarzające zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 5. Prowadzący eksploatację urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych obowiązany jest do opracowania zasad i prowadzenia gospodarki kluczami tj. aktualnej ewidencji wydawania kluczy, zasad przekazywania kluczy do zamkniętych pomieszczeń lub terenu ruchu elektrycznego, wyznaczania osób upoważnionych do ich otrzymywania. 6. Urządzenia i instalacje elektroenergetyczne powinny być eksploatowane tylko przez uprawnionych pracowników z zachowaniem postanowień określonych w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. Nr 80, poz. 912). 7. Prace rozruchowe, próby techniczne urządzeń powinny być prowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, zasad eksploatacji oraz uzgodnione z prowadzącym eksploatację tego urządzenia. abc-hse.com strona 5

8 8. Miejsce pracy powinno być właściwie przygotowane, oznaczone i zabezpieczone w sposób zapewniający bezpieczne wykonanie pracy. 9. W każdym miejscu pracy, w którym wykonuje prace zespół pracowników, powinien być wyznaczony kierujący tym zespołem. 10. Urządzenia, instalacje i sieci lub ich części, przy których będą prowadzone prace konserwacyjne, remontowe lub modernizacyjne, powinny być wyłączone z ruchu, pozbawione czynników stwarzających zagrożenia, specjalnie oznakowane i skutecznie zabezpieczone. 11. Jeżeli ruch urządzeń, instalacji i sieci znajdujących się w pobliżu miejsca wykonywania prac, o których mowa w ust. 10 lub w pobliżu miejsca instalowania urządzeń, zagraża bezpieczeństwu pracowników to urządzenia te powinny być wyłączone z ruchu na czas wykonywania tych prac. 12. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi oraz w rejonie trakcji lub w odległości mniejszej niż: a) 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kv; b) 5 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kv, lecz nieprzekraczającym 15 kv; c) 10 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kv, lecz nieprzekraczającym 30 kv; d) 15 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kv, lecz nieprzekraczającym 110 kv; e) 30 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kv. 13. Wykonywanie prac z wykorzystaniem sprzętu w odległościach mniejszych niż podane w pkt 12 jest dopuszczalne po opracowaniu i zatwierdzeniu szczegółowych instrukcji stanowiskowych. 14. W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń załadowczowyładowczych powinny być zachowane odległości, o których mowa w pkt 12, mierzone do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem. 15. Przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych, bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia, należy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z prowadzącym eksploatację. 16. Przy wykonywaniu prac na urządzeniach, instalacjach i sieciach lub w ich pobliżu pracownicy obowiązani są stosować ochrony osobiste, odzież sygnalizacyjną. 17. W przypadku prowadzenia prac przy czynnym szlaku kolejowym, przed przystąpieniem do pracy kierownik robót zapoznaje pracowników ze schematem postępowania przy prowadzeniu prac w strefie ruchu pociągów. Zasady bezpiecznego wykonywania pracy. 1. Prace przy urządzeniach, instalacjach i sieciach mogą być wykonywane tylko przy zastosowaniu sprawdzonych metod i technologii. Dopuszcza się wykonywanie prac przy zastosowaniu nowych metod i technologii pod warunkiem wykonywania tych prac w oparciu o opracowane specjalnie dla nich instrukcje. 2. Prace przy urządzeniach, instalacjach i sieciach, w zależności od zastosowanych metod i środków zapewniających bezpieczeństwo pracy, powinny być wykonywane zgodnie z zasadami bezpiecznej pracy. 3. Odległości wokół nieosłoniętych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych lub ich części znajdujących się pod napięciem oraz w rejonie trakcji, wyznaczające strefy prac w pobliżu napięcia i strefy prac pod napięciem wynoszą: abc-hse.com strona 6

9 Napięcie znamionowe Strefa urządzenia prac pod napięciem prac w pobliżu napięcia prac w odległości bezpiecznej [kv] [m] A B c D do 1 do 0,3 powyżej 0,3 do 0,7 powyżej 0,7 powyżej 1 do 30 do 0,6 powyżej 0,6 do 1,4 powyżej 1,4 powyżej 30 do 110 do 1,1 powyżej 1,1 do 2,1 powyżej 2,1 220 do 2,5 powyżej 2,5 do 4,1 powyżej 4,1 400 do 3,5 powyżej 3,5 do 5,4 powyżej 5,4 Tabela nr 1 Odległości dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kv, dotyczą tylko linii napowietrznych. 4. Prace w pobliżu napięcia powinny być wykonywane przy użyciu środków ochronnych odpowiednich do występujących warunków pracy. 5. Prace pod napięciem należy wykonywać w oparciu o właściwą technologię pracy i przy zastosowaniu wymaganych narzędzi i środków ochronnych, określonych w instrukcji wykonywania tych prac. 6. Wyłączenie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych spod napięcia powinno być dokonane w taki sposób, aby uzyskać przerwę izolacyjną w obwodach zasilających urządzenia, instalacje i sieci. 7. Za przerwę izolacyjną o której mowa w ust. 6 uważa się: a) otwarte zestyki łącznika w odległości określonej w Polskiej Normie lub w dokumentacji producenta, b) wyjęte wkładki bezpiecznikowe, c) zdemontowane części obwodu zasilającego, d) przerwanie ciągłości połączenia obwodu zasilającego w łącznikach o budowie zamkniętej, stwierdzone w sposób jednoznaczny w oparciu o położenie wskaźnika odwzorowującego otwarcie łącznika. 8. Odpowiednim zabezpieczeniem przed przypadkowym załączeniem napięcia jest: a) w urządzeniach o napięciu znamionowym do 1 kv - wyjęcie wkładek bezpiecznikowych w obwodzie zasilającym lub zablokowanie napędu otwartego łącznika, b) w urządzeniach o napięciu znamionowym powyżej 1 kv - unieruchomienie i zablokowanie napędów łączników lub wstawienie przegród izolacyjnych między otwarte styki łączników. 9. Przy wykonywaniu pracy przez jeden zespół pracowników kolejno w kilku miejscach pracy dopuszczenie w nowym miejscu pracy może nastąpić po zakończeniu pracy w poprzednim miejscu. 10. Uziemienia należy wykonać tak, aby miejsce pracy znajdowało się w strefie ograniczonej uziemieniami. Co najmniej jedno uziemienie powinno być widoczne z miejsca pracy. W przypadku braku możliwości założenia uziemiacza w miejscu pracy należy uziemienie założyć w miejscu zasilania. W razie zasilania wielostronnego, uziemienia powinny być wykonane od każdej strony zasilania. 11. Za uziemienie miejsca pracy przyjmuje się zamknięcie uziemników stałych, których położenie odzwierciedla tablica synoptyczna rozdzielnicy oraz wskaźnik położenia dźwigni uziemnika lub odwzorowanie zamknięcia uziemnika na monitorze. 12. Prace ziemne, drogowe, na wysokości, muszą być wykonywane przez dwie osoby. Przebywanie w strefie bezpośredniego zagrożenia jest niedopuszczalne. 13. Podczas prowadzenia prac niezbędne jest właściwe oświetlenie. Musi ono zapewniać prawidłowe i bezpieczne wykonywanie pracy oraz umożliwiać jej sprawdzenie. Ocena oświetlenia miejsca pracy leży w abc-hse.com strona 7

10 kompetencji kierującego zespołem pracowników. Prace zabronione. Zabronione jest: 1. Eksploatowanie urządzeń bez przewidzianych dla tych urządzeń środków ochrony i zabezpieczeń, 2. Dokonywanie zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione, 3. Podczas pracy wykonywanie jakichkolwiek czynności wymagających zdejmowania osłon i barier ochronnych, wchodzenia w strefę martwą pracy sprzętu, na konstrukcje, zbliżania się do nieosłoniętych części urządzeń, instalacji i sieci, powodowania zagrożenia dla ludzi. 4. Przy wykonywaniu prac na polecenie: a) rozszerzanie pracy poza zakres i miejsce określone w poleceniu, b) dokonywanie zmian położenia napędów, aparatury i armatury odcinającej, użytej do przygotowania miejsca pracy, usuwanie ogrodzeń, osłon, zaślepek i tablic ostrzegawczych oraz zdejmowanie zabezpieczeń, jeżeli ich zdjęcie nie zostało przewidziane w poleceniu, 5. Wykonywanie prac na obiektach, urządzeniach, instalacjach i sieciach w porze wieczorowo-nocnej, gdy miejsce pracy nie jest dobrze oświetlone. 6. Samowolne zmienianie miejsca pracy, 7. Wystawianie polecenia na pracę, jeżeli poleceniodawca nie zna warunków, w jakich będzie wykonywana praca i nie jest w stanie określić niezbędnych warunków zapewniających bezpieczne wykonanie pracy. 8. Powodowanie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego. 9. Lekceważenie lub nieprzestrzeganie zasad bezpiecznej pracy. Prace wykonywane sprzętem zmechanizowanym. 1. Prace przy użyciu dźwignic (maszyn i urządzeń przemysłowych takich jak urządzenia dźwigowotransportowe, maszyny i urządzenia do robót ziemnych, itp.)-w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych oraz w rejonie trakcji można wykonywać przy zachowaniu dopuszczalnych odległości. 2. Dopuszczalna odległość dźwignicy (pozioma lub pionowa) od linii elektroenergetycznej oraz w rejonie trakcji - jest to odległość skrajnego nieuziemionego przewodu tej linii od strefy działania dźwignicy. 3. Strefa działania dźwignicy-jest to przestrzeń wyznaczona skrajnymi położeniami elementów dźwignicy łącznie z przemieszczanym ładunkiem (z uwzględnieniem wahania ładunku). 4. Odległość pozioma -jest to odległość między rzutami pionowymi: strefy działania dźwignicy i skrajnego nieuziemionego przewodu linii elektroenergetycznej oraz trakcji. 5. Odległość pionowa -jest to odległość między rzutami poziomymi strefy działania dźwignicy i skrajnym nieuziemionym przewodem linii elektroenergetycznej oraz trakcji. 6. Prace przy użyciu dźwignic zmieniających miejsce lokalizacji (podnośniki samochodowe, dźwigi samojezdne, koparki itp.), w pobliżu niewyłączonych spod napięcia urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, oraz trakcji mogą być wykonywane pod warunkiem zachowania odległości poziomych większych od podanych w tabeli nr 2: Napięcie Odległości poziome dźwignic zmieniających miejsce lokalizacji Prace bez nadzoru Prace pod nadzorem [kv] [m] [m] A B C abc-hse.com strona 8

11 do 1 powyżej 3 powyżej 1 do 3 powyżej 1 do 15 powyżej 5 powyżej 2 do 5 powyżej 15 do 30 powyżej 10 powyżej 2 do 10 powyżej 30 do 110 powyżej 15 powyżej 3 do powyżej 30 powyżej 5 do powyżej 30 powyżej 6 do 30 Tabela nr 2 7. Praca dźwignic pod liniami elektroenergetycznymi, w rejonie trakcji będącymi pod napięciem oraz w odległościach poziomych mniejszych od podanych w kolumnie C w tabeli nr 2 jest dozwolona po opracowaniu i zatwierdzeniu szczegółowych instrukcji. 8. Poleceniodawca wyznaczony przez prowadzącego eksploatację urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, trakcji zezwalając na pracę dźwignicy w odległościach określonych w kolumnie C tabeli nr 2, ma obowiązek: a) wydać polecenie pisemne, b) określić na szkicu, który stanowić będzie załącznik do polecenia miejsce ustawienia dźwignicy i stref jej działania, c) wyznaczyć nadzorującego prace dźwignicy. 9. Operator ma obowiązek ustawić sprzęt w wyznaczonych miejscach w taki sposób, aby mógł bez przeszkód ocenić odległość poziomą wysięgnika od części urządzeń lub przewodów pod napięciem. Ustala również z nadzorującym sposób porozumiewania się przy pomocy jednoznacznie zrozumiałych sygnałów. 10. Zabrania się pracy sprzętem uszkodzonym o niepełnej sprawności i bez aktualnego świadectwa UDT (Urzędu Dozoru Technicznego) oraz osobom bez uprawnień. 11. Wszystkie fabrycznie zainstalowane automatyczne układy ograniczające i zabezpieczające dźwignicy muszą być sprawne. 12. Nie wolno przekraczać dopuszczalnych obciążeń i udźwigów oraz stosować zawiesi uszkodzonych lub o nieoznaczonym dopuszczalnym obciążeniu roboczym (DOR). 13. Zabrania się przebywania osób w zasięgu ramienia dźwigu, podnośnika, koparki podczas ich pracy. 14. Praca ludzi w koszu podnośnika dozwolona jest przy zamkniętych barierkach i w szelkach bezpieczeństwa. W przypadku wychylania się poza obręb kosza należy przypiąć się linką asekuracyjną do barierki kosza lub innego stałego punktu gwarantującego ochronę przed upadkiem z wysokości. 15. Pracownicy pracujący w koszu podnośnika muszą mieć aktualne badania wysokościowe. 16. Zabrania się przewożenia ludzi w koszu podnośnika. 17. Dopuszcza się czasową pracę sprzętu zmechanizowanego jeżeli polecenie na pracę to przewiduje. Zmiana w składzie osobowym brygady powinna być odnotowana w poleceniu. 18. Pracownicy wykonujący zadania nie przebywają z tyłu sprzętu w bezpośrednim zasięgu obrotu i pracy koparek, ładowarek, samochodów ciężarowych, spychaczy, walców i innego sprzętu budowlanego, nie pracują, wchodzą, przechodzą, przebywają w strefach martwych sprzętu gdzie nie mogą być zauważeni, nie podchodzą z tyłu lub z boku maszyny gdy nie są widoczni, nawet jeśli maszyna budowlana w danej chwili nie pracuje. Wymogi szczególne przy wykonywaniu wykopów: Wykonawca przed rozpoczęciem robót powiadomi na piśmie wszystkie zainteresowane strony, zgodnie z uzgodnieniami z Inżynierem i przepisami Prawa budowlanego o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. abc-hse.com strona 9

12 Wykopy wykonywane będą sposobem mechanicznym (poza wykopami kontrolnymi dla oznaczenia uzbrojenia podziemnego wykonywanymi ręcznie) z użyciem koparek pod i przedsiębiernych. Wykopy w terenie zabudowanym, wzdłuż dróg i chodników wykonywane będą, jako wąsko przestrzenne z odwozem gruntu z wykopów do wyznaczonych w porozumieniu z Inżynierem miejsc jego składowania. W terenie wolnym od zabudowy wykopy wykonywane będą, jako szerokoprzestrzenne z nachyleniem skarpy odpowiednim do rodzaju gruntu. Wykopy na gruntach ornych poprzedzone zostanie zdjęciem warstwy humusu, który po zakończeniu prac zostanie ponownie rozplantowany w tym samym miejscu. W przypadku ujawnienia się większego napływu wody gruntowej lub pojawienia warunków kurzawkowych" nastąpi przerwanie pogłębiania wykopu oraz zastosowanie odwodnienia metodą drenaży poziomych z rur perforowanych ułożonych na dnie wykopu w obsypce żwirowej bądź przy użyciu pomp zatapialnych z odprowadzeniem do kanalizacji ogólnospławnej, rowów melioracyjnych lub innych miejsc uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru (np. jeżeli odwodnienie powierzchniowe dna wykopu nie było by wystarczające). Bez względu na przyjęty sposób odwodnienia, wykonawca dbać będzie o to, aby nie następowało wypłukiwanie najdrobniejszych frakcji gruntu w rejonach, gdzie grunt ma cechy "kurzawki, co wyeliminuje zagrożenie upłynnienia gruntu oddziałujące na konstrukcje umocnień wykopów czy przyległych do miejsc ich wykonywania istniejącej zabudowy. Stosuj bezpieczne metody pracy i procedury bezpieczeństwa lub instrukcje dla poszczególnych rodzajów prac (np. zachowaj bezpieczny odstęp, nie zdejmuj osłon obracających się elementów i części maszyn,stosuj ochrony zbiorowe i indywidualne). Nie operuj kończynami w strefach niebezpiecznych. Napraw i konserwacji dokonuj tylko przy wyłączonych układach napędowych ( z wyjątkami przewidzianymi w DTR). Zachowaj bezpieczną odległość od pracującego sprzętu, usuwaj osoby niepowołane ze stref niebezpiecznych. Manewry maszynami wykonuj w spokojny i rozważny sposób, szczególnie przy zbliżającym się krytycznym przechyle pojazdu. Upewnij się, że przebywasz w bezpiecznej odległości podczas pracy maszyny. Podnosząc ciężar na zawiesiach upewnij się, że są nieuszkodzone i odpowiednie do danego zadania. Dostosuj prędkość do panujących warunków. Używaj sprawnych drabin, rusztowań i podestów oraz zabezpieczeń indywidualnych w czasie wykonywania pracy na wysokości, Podłoże gdzie rozstawiasz drabinę musi być stabilne i nie śliskie. Nie wchodź sam do wykopów powyżej 2m, pracuj poza klinem odłamu gruntu. Używaj ochron osobistych podczas pracy z czynnikami niebezpiecznymi (stosuj okulary, rękawice ochronne, ochrony górnych dróg oddechowych). Substancje niebezpieczne stosuj zgodnie z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej lub zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa produktu. Przemieszczając się uważaj na nierówności terenu, stosuj sprawne obuwie robocze, zachowaj szczególną ostrożność poruszając się po drogach, którymi jeżdżą środki transportu lub maszyny budowlane. Wchodząc lub schodząc po schodach, podestach lub drabinie asekuruj się jedną wolną ręką lub poproś inną osobę o pomoc. Urządzeń i instalacji elektrycznych nie używaj gdy są uszkodzone, niesprawne, zawilgocone, zapoznaj się z dokumentacją terenu robót, przy uszkodzeniu przewodów energetycznych nie wychodź z kabiny. Stosuj bezpieczne odległości od napowietrznych linii energetycznych. Stosuj zawsze ochronniki słuchu pracując przy maszynach i urządzeniach generujących hałas. Przy pracy w zapyleniu lub z gorącymi powierzchniami stosuj ochrony osobiste. Ciężkie przedmioty przenoś z zachowaniem norm dźwigania, zasad ergonomii oraz stosuj się do instrukcji wykonywania ręcznych prac transportowych Zapoznaj się z instrukcją postępowania na wypadek znalezienia niewybuchu i dokumentacją terenu wykopów, pracuj ze wzmożoną uwagą. Każde wejście w strefę niebezpieczną pracy maszyny musi być bezwzględnie zasygnalizowane operatorowi maszyny przed wejściem w strefę niebezpieczną pracy maszyny tak by operator wiedział że jesteś w pobliżu maszyny. Przestrzegaj Instrukcji Obsługi i Instrukcji Stanowiskowych Dopilnuj wydzielenia i zabezpieczenia niebezpiecznych stref pracy sprzętu, odsuwaj osoby niepowołane ze stref niebezpiecznych. Stosuj się do Zasad Bezpieczeństwa Przestrzegaj Dokumentacji Techniczno-Ruchowej i procedur dla urządzeń i instalacji. Zachowaj bezpieczną odległość od przewodów elektrycznych, pojazdów i ludzi. abc-hse.com strona 10

13 Wypełniaj polecenia i wskazówki przełożonych Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu wykonaj bezpieczne zejście (szer. 0,7 m) w ścianie wykopu o nachyleniu max 45.lub stosuj drabinki o nachyleniu max 42. Zabezpiecz ściany wykopu przed obsunięciem się poprzez zastosowanie obudowy lub ukosowania z pochyleniem (klin odłamu gruntu ) zależnym od kategorii gruntu. Deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać minimum 15 cm ponad krawędź wykopu. W odległości mniejszej od 0,5 m od istniejącej instalacji, roboty prowadź ręcznie. Wykopy powinny być wygrodzone barierami o wysokości 1,10 m z poprzeczką na wysokość 0,6 m, w odległości co najmniej 1 m od krawędzi wykopu. Umieść tablicę informacyjną: "Osobom postronnym wstęp wzbroniony", w nocy czerwone światło ostrzegawcze. Maszyny powinny zachować odległość 0,6 m poza klinem odłamu dla danej kategorii gruntu. Zachowaj bezpieczną odległość od krawędzi zboczy, nawisów, śliskiego terenu Utrzymuj maszynę w odległości większej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych i trakcji) niż: o 2 m od linii niskiego napięcia, o 5 m od linii wysokiego napięcia do 15 kv, o 10 m od linii wysokiego napięcia do 30 kv, o 15 m od linii wysokiego napięcia powyżej 30 kv o 30 m od linii wysokiego napięcia powyżej 110 kv Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu: Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych opracuje i uzgodni z właściwymi organami (władzami samorządowymi, policją) projekt organizacji ruchu na czas trwania budowy. Projekt organizacji ruchu będzie zawierał wszystkie wymogi - łącznie z ustawieniem znaków poziomych i pionowych, ewentualnego oświetlenia miejsc wykonywania robót (po zmierzchu lub na nocnej zmianie) zapewniający bezpieczeństwo dla pracowników budowy i użytkowników dróg. Roboty sanitarne Realizacja robót drogowych wymagać będzie wykonania: 1. Robót Przygotowawczych, 2. Robót Ziemnych, 3. Podbudowy, 4. Nawierzchni, 5. Robót Wykończeniowych, 1. Roboty przygotowawcze W ramach robót przygotowawczych wykonane zostanie: a) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych b) Usunięcie drzew i krzaków c) Zdjęcie warstwy humusu d) Rozbiórka, przebudowa elementów dróg i ulic 1a) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych Zakres robót: W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktów wysokościowych wchodzą: wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych (reperów roboczych założonych w terenie, dowiązanych do reperów państwowych), uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, abc-hse.com strona 11

14 wyznaczenie dodatkowych reperów roboczych, za stabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający ich odszukanie i ewentualne odtworzenie; wyznaczenie przekrojów poprzecznych; wyznaczenie przekrojów porzecznych, (co 20 m) do prowadzenia pomiarów kontrolnych (geodezyjnych) każdej warstwy, oznaczenie pikietażu w sposób trwały oraz odtwarzanie uszkodzonych punktów na bieżąco do końca okresu gwarancyjnego, sprawdzenie lokalizacji sieci uzbrojenia terenu, obiektów (w tym ich posadowień), skrajni na każdym etapie robót. Po wykonaniu robót budowlanych należy wykonać: wznowienie punktów granicznych pasa drogowego, wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi, według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii, okazać granicę właścicielom nieruchomości przylegających do pasa drogowego, protokoły. Sprzęt: Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: teodolity lub tachimetry, niwelatory dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki, ruletki, samochód dostawczy, 1b) Usunięcie drzew i krzaków Zakres robót: karczowanie i usunięcie drzew karczowanie i usunięcie krzewów, karczowanie i usunięcie zadrzewień. Sprzęt: piły spalinowe, ciągniki z wyciągiem do karczowania drzew tzw., Lebiodka", rębaki do zrąbkowania gałęzi, koparki typu Caterpillar, spycharki, samochody do wywozu pociętych pni i gałęzi. 1c) Zdjęcie warstwy humusu Zakres prac: W ramach robót dokonane zostanie zdjęcie warstwy humusu z pasa robót ziemnych (na całą głębokość jej zalegania śr. 20 cm) obejmujących: drogę ekspresową, drogi dojazdowe, drogi poprzeczne i węzły, urządzenia ochrony środowiska, Sprzęt: spycharki, abc-hse.com strona 12

15 równiarki, łopaty, szpadle, i inny sprzęt - w miejscach gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, koparki i samochody samowyładowcze do transportu humusu do usuwania darniny, noże do cięcia darniny. 6. Istotne ryzyka i ich ocena/ proponowane bezpieczne metody: Dostęp do miejsca pracy i drogi ewakuacyjne Dostęp do miejsc pracy będzie się odbywać z istniejących ciągów komunikacyjnych oraz dróg serwisowych. Drogi ewakuacyjne z miejsc wykonywania prac będą przebiegać w miejscach wyznaczonych przez kierowników odcinków. Oświetlenie miejsca pracy W trakcie prowadzenia prac podwykonawca będzie stosować oświetlenie naturalne i sztuczne oraz w razie potrzeby oświetlenie ostrzegawcze Sąsiedztwo/ zależność od innych wykonawców sposoby wydzielania miejsca pracy Miejsca prowadzenia prac będą oznakowane np. taśmą sygnalizacyjną, w razie potrzeby wygrodzone oraz zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Upadek materiałów proponowany sposób zabezpieczeń, Materiały będą składowanie poza strefą niebezpieczną w sposób eliminujący ryzyko upadku elementu z wysokości. Transport materiałów będzie się odbywał przy użyciu sprawnego sprzętu, z zachowaniem zasad bezpiecznej pracy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zagrożenia praca będzie przerywana. Ryzyka pożarowe środki zabezpieczające, proponowany sposób zabezpieczeń, Miejsca wykonywanych prac będą zabezpieczone podręcznymi środkami gaśniczymi, każdy samochód jest wyposażony w sprawną gaśnicę ABC. Prace niebezpieczne pożarowo np. podgrzewanie izolacji termokurczliwej przewodów, prace spawalnicze będą prowadzone zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pożarowego z uwzględnieniem warunków terenowych, pogodowych i pory roku. Ryzyka dla środowiska środki, proponowany sposób zabezpieczeń, karta charakterystyki materiałów Wyciek oleju napędowego, smarów. Okresowe kontrole stanu technicznego maszyn i sprzętu. Inne ryzyka. prace przy trakcji, liniach energetycznych ryzyko porażenia prądem, prace ziemne ryzyko przysypania, potrącenie przez przemieszczające się pojazdy i sprzęt Ryzyko porażenia prądem. Pracownicy stosują się do zasad bezpiecznej pracy, stosują ochrony osobiste, zachowują szczególną ostrożność przy pracy w rejonie gdzie może pojawić się napięcie oraz przy strefach niebezpiecznych. Stosują się do instrukcji stanowiskowej. W razie stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia opuszczają strefę niebezpieczną, abc-hse.com strona 13

16 powstrzymują się od wykonywania pracy artykuł 210 kodeksu pracy. Ryzyko przysypania. Pracownicy stosują się do zasad bezpiecznej pracy, stosują ochrony osobiste i skutecznie zabezpieczają ściany wykopu przed zawaleniem. Pracownicy nie wchodzą do niezabezpieczonych wykopów. Pracownicy stosują się do instrukcji prowadzenia prac ziemnych. W razie stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia opuszczają strefę niebezpieczną, powstrzymują się od wykonywania pracy artykuł 210 kodeksu pracy.praca w prawidłowo zabezpieczonych wykopach, Przy zachowaniu zasad bezpiecznej pracy i organizacji prac w sposób przemyślany, przewidując zagrożenia, ryzyko i możliwe skutki ryzyko opisanych powyżej zagrożeń przy prowadzonych pracach jest na poziome akceptowalnym 7. Wymagane środki: abc-hse.com strona 14

OPIS TECHNICZNY do projektu Remont zbiorników wody pitnej w miescowości Szczepów. Spis treści

OPIS TECHNICZNY do projektu Remont zbiorników wody pitnej w miescowości Szczepów. Spis treści Spis treści 1. INWESTOR... 2 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWY REMONTU ZBIORNIKÓW WODY PITNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPÓW... 2 3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przyłącze do kanalizacji sanitarnej ADRES: 16-400 Suwałki, ul. Reymonta /nr dz. ewid. Obręb nr 02, dz. 21119/4, 21750/1/ INWESTOR: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

dz.nr geod.32/27, obręb 3036,71-699 Szczecin Im. Stef. Sempołowskiej ul. Hoża 25 71-699 Szczecin

dz.nr geod.32/27, obręb 3036,71-699 Szczecin Im. Stef. Sempołowskiej ul. Hoża 25 71-699 Szczecin PLAN BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA" Temat: Branża: Adres: Plac zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 42 im. Stef. Sempołowskiej w Szczecinie Architektura dz.nr

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi powiatowej nr 2940S i na odcinku Rudzieniec-Niezdrowice

Przebudowa drogi powiatowej nr 2940S i na odcinku Rudzieniec-Niezdrowice Przebudowa drogi powiatowej nr 2940S i 14570 na odcinku Rudzieniec-Niezdrowice INFORMACJA DOTYCZĄCE BiOZ 1.1 Podstawa opracowania. Informacja opracowana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN 1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN BIOZ ).-TELEKOMUNIKACJA Plan został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Spis treści: INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów... 2 2. Wykaz istniejących obiektów

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

I N F O R M A C J A BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA I N F O R M A C J A BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA OBIEKT położony w : Dominikowice gm.gorlice dz.nr 520/3, 521/4, 519 PROJEKT dotyczy lokalizacji :. Inwestor: Projektant: Budowa wielofunkcyjnego boiska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. OLSZAŃSKIEJ OBSŁUGUJĄCEGO TEREN AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W ŚWIEBODZICACH I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

własnego lub siły przyłożonej z zewnątrz), znajduje się on między powierzchnią poślizgu lub obrywu a stokiem skarpy.

własnego lub siły przyłożonej z zewnątrz), znajduje się on między powierzchnią poślizgu lub obrywu a stokiem skarpy. STANDARDY BHP Temat: Wykopy wymagania ogólne 1 Podstawowe definicje Wykopy wykopy są budowlami ziemnymi należącymi do kategorii stałych lub tymczasowych konstrukcji, określanych jako obiekty budowlane.

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE.

1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE. 1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE. Informacja dotycząca BiOZ skierowana jest do Wykonawcy opracowującego Plan BiOZ, który ma na celu w celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa zawodowego. Przepisy określone

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH CZĘŚĆ OPISOWA "INFORMACJI" (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.) PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ DO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PRZY UL. SIENKIEWICZA

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: 1. Zakres robót dla całej inwestycji wraz z kolejnością realizacji. Remont ulicy Ułańskiej w Kozłowie. 2. Charakterystyka placu budowy ze wskazaniem elementów stwarzających zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: 1. Zakres robót dla całej inwestycji wraz z kolejnością realizacji. 1.1. Zarurowanie rowu drogowego. 1.2. Zabezpieczenie sieci teletechnicznych i energetycznych. 1.3. Budowa chodnika

Bardziej szczegółowo

Szamotuły, dnia r.

Szamotuły, dnia r. Szamotuły, dnia 26.05.2015r. O Ś W I A D C Z E N I E P R O J E K T A N T A Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z późn. zmianami) oświadczam,

Bardziej szczegółowo

BIOZ. Łódź ul. Gen. S. Maczka 35 obręb G-21 dz. ew. 4/59. Inwestor: Port Lotniczy im. Wł. Reymonta w Łodzi ul. Gen. S. Maczka 35 94-326 Łódź

BIOZ. Łódź ul. Gen. S. Maczka 35 obręb G-21 dz. ew. 4/59. Inwestor: Port Lotniczy im. Wł. Reymonta w Łodzi ul. Gen. S. Maczka 35 94-326 Łódź 1 BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDYNEK ZAPLECZA WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO PORTU LOTNICZEGO IM. WŁ. REYMONTA W ŁODZI ZBIORNIK RETENCYJNY NA WODY DESZCZOWE O POJEMNOŚCI

Bardziej szczegółowo

zadanie I. PRZEBUDOWA UL. LISTOPADOWEJ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

zadanie I. PRZEBUDOWA UL. LISTOPADOWEJ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA USŁUGI PROJEKTOWE Kurczuk Marek 22 400 Zamość ul. Przemysłowa 4, tel. 084 6384858, 0504254330 NIP 922 158 98 75, REGON 950435774, DnB NORD 34137011830000170150859800 e mail: kurczuk@za.home.pl TYTUŁ OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projekt wykonawczy Stadium projektu Drogowa-elektryczna Branża Przebudowa ciągu drogowego odcinków dróg powiatowych Al Jana Pawła II i L Chrzanowskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul.

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Brańków" Stanowisko Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa

Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa PLAN BIOZ 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Zakres robót objętych opracowaniem : BRANŻA DROGOWA - roboty ziemne wykopy pod projektowaną

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU PRZEPUSTU W KM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 550 W M. BRUKI

INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU PRZEPUSTU W KM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 550 W M. BRUKI 1 INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU PRZEPUSTU W KM 22+143 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 550 W M. BRUKI 2 INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU PRZEPUSTU W KM 22+143 DROGI WOJEWÓDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dotyczy: Przyłącz kanalizacyjny do budynku mieszkalnego Lokalizacja: Lubliniec, ul. Przemysłowa 1, dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:...

RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:... RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:.... Listę kontrolną stanowi zbiór pytań obejmujących podstawowe zagadnienia wchodzące w zakres bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

(obr. 13 Trzebinia) w granicy istn. pasa drogowego.

(obr. 13 Trzebinia) w granicy istn. pasa drogowego. INFORMACJA BIOZ do dokumentacji projektowej na budowę miejsc parkingowych przy ul. Targowej na os. ZWM przed blokiem nr 18 w Trzebini wraz z przebudową istn. oświetlenia na działce nr 191/308 (obr. 13

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10 Wersja od: 11 lipca 2003 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji przebudowy drogi Prace przygotowawcze

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji przebudowy drogi Prace przygotowawcze 1. Zakres robót oraz kolejność realizacji przebudowy drogi 1.1. Prace przygotowawcze a) roboty pomiarowe, wytyczenie obiektów, oznakowanie terenu budowy (wyznaczenie stref prowadzenia robót i oddzielenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 686 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa projektu: Obiekt: Adres: Inwestor: BUDOWA GARAŻY SAMOCHODOWYCH WOLNOSTOJĄCYCH 3-BOKSOWEGO I 4-BOKSOWEGO PRZY UL. KOŚCIUSZKI 11A W LUBANIU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Wentylacja sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniem siłowni dz. nr 188 obr. Centrum ul. Piłsudskiego 10 58-200 Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTOR: Gmina Konarzyny ul. Szkolna 7 89-607 Konarzyny NAZWA I MIEJSCE INWESTYCJI: Kotłownia na paliwo stałe dla Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach.

Bardziej szczegółowo

REMONT NAWIERZCHNI ULICY KOCUROWSKIEJ W ŻYWCU INWESTOR: MIASTO ŻYWIEC ŻYWIEC RYNEK 2. PROJEKTOWAŁ: inż. Wojciech Faron

REMONT NAWIERZCHNI ULICY KOCUROWSKIEJ W ŻYWCU INWESTOR: MIASTO ŻYWIEC ŻYWIEC RYNEK 2. PROJEKTOWAŁ: inż. Wojciech Faron REMONT NAWIERZCHNI ULICY KOCUROWSKIEJ W ŻYWCU INWESTOR: MIASTO ŻYWIEC 34-300 ŻYWIEC RYNEK 2 PROJEKTOWAŁ: inż. Wojciech Faron PAŹDZIERNIK 2016 OPIS TECHNICZNY Inwestor: Inwestorem dla przedmiotowego zadania

Bardziej szczegółowo

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA 3 Spis treści Wstęp... 9 I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA... 11 1. Określenia stosowane w budownictwie... 11 2. Wymagania stawiane obiektom budowlanym... 11 2.1. Wymagania stawiane obiektom budowlanym przez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ DLA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY PRZYJAŹNI W ZAWIERCIU

INFORMACJA BIOZ DLA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY PRZYJAŹNI W ZAWIERCIU WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne AG Energo Grzegorz Włodarczyk ul. Baczyńskiego 54; 41-203 Sosnowiec NIP 644 107 41 08 Tel. 500 543 298 e-mail: agenergo@op.pl INWESTOR: URZĄD MIEJSKI W ZAWIERCIU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze SPIS TREŚCI I. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 I.1. Zakres robót i kolejność realizacji... 3 I.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych... 3 I.3. Elementy zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

o Wykonanie odbioru z zakładem energetycznym

o Wykonanie odbioru z zakładem energetycznym 1. ZAKRES ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH. Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona dla robót budowlano-montażowych polegających na budowie sieci

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i budowa drogi powiatowej na odcinku Zieleniewo Kunowo- Skalin rondo Golczewo . INFORMACJA BIOZ

Przebudowa i budowa drogi powiatowej na odcinku Zieleniewo Kunowo- Skalin rondo Golczewo . INFORMACJA BIOZ . INFORMACJA BIOZ 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Zakres robót objętych opracowaniem : BRANŻA DROGOWA - roboty rozbiórkowe konstrukcji

Bardziej szczegółowo

] IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

] IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA GAJEWSKI MARCIN PROJEKTY DROGOWE ul. Kołłątaja 8/27A 24-100 Puławy NIP: 811-161-45-54 Tel. 0-605-412-444 ] IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKTY : Budowa dróg gminnych: - 035KL

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA.

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA. GRAFIT Pracownia Projektowa Siedziba: 42-224 Częstochowa, ul. Czecha 1/44 Pracownia: 42-200 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 71 Tel./fax: 034 361-50-25; e-mail: grafit@grafit-pp.pl IDS 150147445

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przebudowa części pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury na pomieszczenia Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Zamierzenie budowlane: Adres budowli: Branża: Przedmiot opracowania: miejscowość Gdów, Bilczyce województwo małopolskie WIELOBRANŻOWY BUDOWA OBWODNICY GDOWA Zadanie 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANśOWE KOMBUDEX Sp. z o.o. w Siedlcach PRACOWNIA PROJEKTOWA 08-110 Siedlce, ul. Brzeska 97, tel./fax.: 0(...)25-63-238-50, 63-279-06 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 Inwestor: DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA Lokalizacja: KAMIONEK, działka nr 19/79 k.m. 8 DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Budowa: Przedmiotem opracowania jest informacja bioz inwestycji - rozbudowa Drogi Krajowej nr 91 na odcinku Tczew-Czarlin.. Inwestor: Generalna Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

REMONT SIECI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE OSIEDLA BORKI W TOMASZOWIE LUBELSKIM INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

REMONT SIECI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE OSIEDLA BORKI W TOMASZOWIE LUBELSKIM INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Inwestor: Miasto Tomaszów Lubelski Adres: 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57 NAZWA ZADANIA: REMONT SIECI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE OSIEDLA BORKI ULICE: ABOROWICZA, BATALIONOW CHŁOPSKICH, RADOSNA,

Bardziej szczegółowo

Budowa parkingu przy ul. Pocztowej w Bielsku-Białej

Budowa parkingu przy ul. Pocztowej w Bielsku-Białej Budowa parkingu przy ul. Pocztowej w Bielsku-Białej Informacja BIOZ Zawartość opracowania: 1. Podstawa opracowania... 12 2. Inwestor... 12 3. Cel i zakres opracowania... 12 4. Informacja BIOZ... 12 4.1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INFORMACJA Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1. ZAKRES ROBÓT. Zakres robót obejmuje przebudowę Instalacji Elektrycznej w Przedszkolu Gminnym w Krosnowicach. 1.1. Kolejność wykonywania robót. zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia OBIEKT : PROJEKTOWANA BUDOWA SIEĆ KANALIZACJI SANIT. Z PRZYŁĄCZAMI I SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA M. SUCHORZE ADRES : SUCHORZE dz. nr 10/1, 10/15, 10/18, 11/4, 11/5, 11/6, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11,

Bardziej szczegółowo

prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu

prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu 1 Podstawowe definicje rusztowanie robocze - konstrukcja budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu rusztowanie ochronne

Bardziej szczegółowo

D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków 1 2 Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wrzelówkę w km 0+048 drogi powiatowej nr 2604L Wilków-Majdany-Zakrzów-Janiszów w m. Wilków, JNI 01007079. Spis treści I. Część opisowa Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

Przyłącze kanalizacyjne zlokalizowane na działce 496/5 do działek 496/3, 496/4

Przyłącze kanalizacyjne zlokalizowane na działce 496/5 do działek 496/3, 496/4 Biłgoraj marzec 2013 r Stadium: Informacja BIOZ Nazwa Inwestycji: Przyłącze kanalizacyjne zlokalizowane na działce 496/5 do działek 496/3, 496/4 Miejscowość: Wola Mała ; Gmina Biłgoraj Inwestor: Branża:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna...2 2. Zakres robót...2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi...2 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczący wykonania dróg dojazdowych oraz parkingów, dróg i chodników wewnętrznych wraz ze zjazdem z ulicy Spacerowej I. Zakres robót dla całego zamierzenia

Bardziej szczegółowo

Z DROGI GMINNEJ NR O W GRACZACH GMINA NIEMODLIN

Z DROGI GMINNEJ NR O W GRACZACH GMINA NIEMODLIN Nazwa i adres obiektu: PROJEKT BUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI GMINNEJ NR 104214 O W GRACZACH GMINA NIEMODLIN Nazwa opracowania: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Nazwa i adres Inwestora

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Podstawę opracowania stanowi art. 21a ust.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NR PROJEKTU: 1308 / BIOZ DATA : STYCZEŃ 2014 Inwestor: Obiekt: Temat: GMINA ZIELONKI 32-087 Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116 DZIAŁKA 1482

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Informacja o planie BIOZ 1. Nazwa obiektu budowlanego Przebudowa drogi gminnej ulica Flisa w Pyzdrach 2. Nazwa Inwestora Gmina Pyzdry ul.taczanowskiego 1 62-310 Pyzdry 3. Imię

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Rusztowania montaż i demontaż ST 01.14

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Rusztowania montaż i demontaż ST 01.14 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Rusztowania montaż i demontaż ST 01.14 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

PROFIL. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWO - - HANDLOWE INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE Józefowski & Oleksik

PROFIL. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWO - - HANDLOWE INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE Józefowski & Oleksik 1 PROFIL PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWO - - HANDLOWE INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE Józefowski & Oleksik 42-200 Częstochowa, ul. Dekabrystów 33; Pawilon 38 tel./fax. (0-34) 325 56 37; email: profilppuh@o2.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BIOZ DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ STRONA TYTUŁOWA Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa boiska wielofunkcyjnego ZSO nr 4 w Bydgoszczy, ul. Stawowa 39 dz. ew. 30/66 obr. 72 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. Przebudowa ul. Grabowej w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Brzozowej w Ustroniu. ul. Rynek Ustroń

INFORMACJA BIOZ. Przebudowa ul. Grabowej w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Brzozowej w Ustroniu. ul. Rynek Ustroń INFORMACJA BIOZ Dotyczy: Przebudowa ul. Grabowej w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Brzozowej w Ustroniu Inwestor: Miasto Ustroń ul. Rynek 1 43-450 Ustroń Projektanci: Branża

Bardziej szczegółowo

BUDOWY DROGI GMINNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. 900 W ZABIERZOWIE ŁĄCZĄCEJ UL. ŚLĄSKĄ (DK 79) Z UL. SPORTOWĄ (DR. GMINNA) WSTĘP

BUDOWY DROGI GMINNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. 900 W ZABIERZOWIE ŁĄCZĄCEJ UL. ŚLĄSKĄ (DK 79) Z UL. SPORTOWĄ (DR. GMINNA) WSTĘP OPRACOWANIE ZAWIERA I. OPIS TECHNICZNY. Opis techniczny z obliczeniami 2. Zestawienie podstawowych materiałów II. SPIS UZGODNIE. Warunki techniczne przebudowy Rej. Dystrybucji KROWODRZA z dn..07.2009r.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA - Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej, - Wypis działek, - Uzgodnienia, - Opis techniczny, - Wykaz materiałów i prefabrykatów, - Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA: RODZAJ OPRACOWANIA:

INWESTYCJA: RODZAJ OPRACOWANIA: Al. Wojciecha Korfantego 81, 40-160 Katowice Tel: 0-32 259 27 41, Fax: 0-32 259 274 42 INWESTYCJA: Przebudowa ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego Inwestor: GMINA MYSZKÓW Adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Informacja BIOZ)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Informacja BIOZ) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia () 1 1. Zakres i wykonanie robót. Zakres robót obejmuje budowę przyłączy sanitarnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DOTYCZY: Remont II i III piętra w budynku nr 101- CSiKGW na terenie Akademii Sztuki Wojennej działka ew. nr 2/180 obręb 3-21-28. ZAMAWIAJĄCY: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BIOZ Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25

INFORMACJA O BIOZ Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25 1 UMOWA NR : WIZ.345 483 / 08 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. I.J.PADEREWSKIEGO ADRES: KNURÓW, UL. SZPITALNA 25 INFORMACJA O BIOZ Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

własnego lub siły przyłożonej z zewnątrz), znajduje się on między powierzchnią poślizgu lub obrywu a stokiem skarpy.

własnego lub siły przyłożonej z zewnątrz), znajduje się on między powierzchnią poślizgu lub obrywu a stokiem skarpy. STANDARDY BHP Temat: Wykopy wąskoprzestrzenne i szerokoprzestrzenne 1 Podstawowe definicje Wykopy wykopy są budowlami ziemnymi należącymi do kategorii stałych lub tymczasowych konstrukcji, określanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Informacja o planie BIOZ Opracował: Zygmunt Nowak ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów. 2. Wykaz istniejących

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 1 Zakres robót. Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy dróg wewnętrznych (dz. nr 84/8, 84/24, 86/9, 82/6 k.m. 7) do projektowanych

Bardziej szczegółowo

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

D SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D-01.01.01 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-001 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz ze zmianami (Dz. U. Nr 207 poz. 2016) Opis przedmiotu zamówienia według żądań Inwestora.

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz ze zmianami (Dz. U. Nr 207 poz. 2016) Opis przedmiotu zamówienia według żądań Inwestora. Instrukcja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia /branża drogowa/ Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Oleśnie w ramach zadania Opracowanie dokumentacji oraz uzbrojenie

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Egis Poland, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa 2 SPIS TREŚCI: I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 1. Zakres robót i kolejność

Bardziej szczegółowo

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5 PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486 Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni

Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZE

1 INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZE Załącznik nr 1 INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczący wykonania: INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ dla Rozbudowy obiektu Zespołu Placówek Oświatowych i Gimnazjum w Szreńsku przy ul. Budzyn

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. w Kobylance, Kobylanka 162

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. w Kobylance, Kobylanka 162 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Obiekt: Instalacja solarna wspomagająca przygotowanie c.w.u. w SOSW w Kobylance NAZWA I ADRES OBIEKTU: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kobylance,

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Katowice,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

P R O J E K T TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU P R O J E K T TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU droga powiatowa nr 3230L Skierbieszów Hrubieszów skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3403L Telatyn-Nieledew w m. Nieledew Zadanie : Projekt Utwardzenia Placu,

Bardziej szczegółowo

Gmina Suwałki, Urząd Gminy w Suwałkach, ul. Kościuszki 71, Suwałki

Gmina Suwałki, Urząd Gminy w Suwałkach, ul. Kościuszki 71, Suwałki INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO OBIEKT : ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁA WODA zlokalizowana na działkach nr: GMINA SUWAŁKI Biała Woda: 240/15,

Bardziej szczegółowo

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Spis zawartości INFOFMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2. INWESTOR.... 3 3. ZAMAWIAJĄCY.... 3 4. INFORMACJA BIOZ.... 3 4.1. Zakres i kolejność robót...

Bardziej szczegółowo

Przebudowa 13 dróg o długości ok m na osiedlu Duchnice, Gmina Ożarów Mazowiecki PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻY DROGOWEJ

Przebudowa 13 dróg o długości ok m na osiedlu Duchnice, Gmina Ożarów Mazowiecki PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻY DROGOWEJ Przebudowa 13 dróg o długości ok. 4524 m na osiedlu Duchnice, Gmina Ożarów Mazowiecki PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻY DROGOWEJ INFORMACJA BIOZ Inwestor zadania: Gmina Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE CZESŁAW HORBAS ul. Brzeska 3, 67-200 Głogów tel. kom. 504 289 309 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Niniejsza informacja została opracowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA USŁUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWLANE, ROBOTY DROGOWE 38-300 Gorlice, ul. Biecka 8/35 tel. / fax. 018 353-72-13 693 333 448; 693 333 422 a14projekty@gmail.com DOKUMENTACJA TECHNICZNA Nazwa inwestycji: Odbudowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NAZWA ZADANIA : Budowa docelowej siedziby Placówki Terenowej KRUS w Malborku Układ komunikacyjny działka nr 38/24 i 38/29, obręb 11 miasto Malbork.

Bardziej szczegółowo

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych.

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Opracował: inż. Krzysztof Oleś uprawnienia: SWK/0019/POOK/08 INFORMACJA BIOZ

Bardziej szczegółowo

ElŜbieta Kaca Pracownia Projektowa BDB PROJEKT ul. Piłsudskiego 28, Puławy, pokój 310, tel CZĘŚĆ D

ElŜbieta Kaca Pracownia Projektowa BDB PROJEKT ul. Piłsudskiego 28, Puławy, pokój 310, tel CZĘŚĆ D CZĘŚĆ D - INFORMACJA DOTYCZĄCA BEPZIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA - Obiekt: Adres: Inwestor: Adres: Altana widokowa Jasienica Rosielna, działka nr 568/2, gmina Jasienica Rosielna Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Bardziej szczegółowo

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA na czas budowy chodnika w ciągu drogi krajowej nr 76 Wilga - Łuków od km w km 8+456,00 10+304,50 str.l działka nr 125/1 w m. Stoczek, gmina Garwolin, woj.mazowieckie

Bardziej szczegółowo

Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni

Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PROJWES PROJWES S.C. PROJEKTOWANIE I USŁUGI W INŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr inż. Józef Wesołowski, mgr inż. Mariusz Wesołowski 46-073 Mechnice, Al.. Róż 18, tel./fax /0 77/ 44-04-884, projwes@o2.pl REGON 531196621

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Rozbudowa sieci wodociągowej dla obsługi budynków mieszkalnych INWESTOR: Wodociągi i Kanalizacja AKWA Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1218F W M. RZECZYCA

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1218F W M. RZECZYCA 1. O P I S T E C H N I C Z N Y Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania prac związanych z przebudową drogi powiatowej nr 1218F w m. Rzeczyca - pas drogowy drogi powiatowej nr 1218F wraz ze

Bardziej szczegółowo