Kwartalnik Quarterly Report Prokom Software SA. publikacja / published by Prokom Software SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kwartalnik Quarterly Report Prokom Software SA. publikacja / published by Prokom Software SA"

Transkrypt

1 Kwartalnik Quarterly Report Prokom Software SA publikacja / published by Prokom Software SA III kwartał 3 rd quarter,

2 Prokom Software SA Kwartalnik Quarterly Report Prokom Software SA rozszerza współpracę z Microsoft 15 października 2003 roku podczas spotkania Williama H. Gatesa, Głównego Architekta Oprogramowania i Prezesa Rady Nadzorczej Microsoft Corporation oraz Ryszarda Krauze, Prezesa Zarządu Prokom Software SA podpisany został list intencyjny w sprawie rozszerzenia współpracy Prokom Software SA oraz Microsoft Polska. Zawarte porozumienie umożliwi Prokom Software SA, jako jednemu z wybranych 150 integratorów z 30 krajów z całego świata, przystąpienie do specjalnego programu firmy Microsoft The Systems Integrator Source Licensing Program (SISLP). W ramach tego programu specjaliści Prokom Software SA w zakresie rozwiązań Microsoft otrzymają dostęp do kodu źródłowego systemów operacyjnych Windows. Dzięki podpisanemu porozumieniu rozbudowane zostanie funkcjonujące w Prokom Software SA Centrum Kompetencyjne Microsoft. W ramach tego Centrum rozwijane będą kwalifikacje Prokom Software Extends Its Cooperation with Microsoft On October 15th 2003, during a meeting of William H. Gates, Chief Software Architect and the Chairman of the Supervisory Board of Microsoft Corporation, and Ryszard Krauze, President of the Executive Board of Prokom Software, a letter of intent on extension of cooperation between Prokom Software and Microsoft Polska was signed. The agreement will enable Prokom Software, as one of the 150 selected integrators from 30 countries worldwide, to join Microsoft s special programme, the Systems Integrator Source Licensing Program (SISLP). Under the programme, Prokom Software s specialists in the area of Microsoft solutions will be granted access to the source codes of the Windows operating systems. The agreement opens way for further development of the Microsoft Competence Centre at Prokom Software. The Centre is used to enhance professionals qualifications 2

3 Aktualności News w obszarach bezpieczeństwa systemów informatycznych, zarządzania infrastrukturą systemową oraz projektowania złożonych systemów w oparciu o technologie MS.NET. W oparciu o technologię Microsoft Prokom zrealizował u swoich kluczowych klientów, takich jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Telekomunikacja Polska SA, czy Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, szereg poważnych projektów. Uruchomiono między innymi największe pracujące w Polsce systemy: komunikacji masowej i bezpiecznej wymiany dokumentów, zarządzania środowiskiem IT, oraz infrastruktury klucza publicznego. Uruchomiony w ZUS internetowy portal komunikacyjny pozwala na obsługę procesu przyjmowania dokumentów elektronicznych od ponad sześciuset tysięcy płatników składek. W systemie tym zastosowano technologie oraz zaawansowane rozwiązania techniczne firmy Microsoft w zakresie bezpieczeństwa, skalowalności i dostępności. W Prokom Software SA pracuje obecnie kilkudziesięciu certyfikowanych inżynierów i developerów z tytułami Microsoft Certified System Engineer (MCSE) oraz Microsoft Certified Solution Developer (MCSD). Są to najwyższe przyznawane obecnie przez Microsoft certyfikaty techniczne dla informatyków. Oprócz specjalistów z tytułami MCSE i MCSD w Prokomie pracuje kilkudziesięciu specjalistów produktowych certyfikowanych w zakresie konkretnych systemów aplikacyjnych. Ponadto od listopada 1999 roku Prokom Software SA posiada status autoryzowanego centrum wsparcia systemów Microsoft Microsoft Certified Gold Partner for Support Services. Jest to najwyższy możliwy poziom partnerstwa w zakresie technologii firmy Microsoft. Pierwsze miejsce w rankingu innowacyjności CASE i Rzeczypospolitej W zaprezentowanym po raz drugi w Polsce rankingu najbardziej innowacyjnych firm krajowych Prokom Software SA ponownie zdobył pierwsze miejsce. Raport został przygotowany przez CASE Fundację Naukową, CASE-Doradcy Sp. z o.o. oraz dziennik Rzeczpospolita. Jak podają autorzy Raportu, celem zestawienia była identyfikacja i promocja najlepszych przedsiębiorstw, a także określenie i analiza czynników wpływających na rozwój innowacyjności w Polskiej gospodarce. Firmy, które wzięły udział w ankiecie charakteryzują się ponadprzeciętnymi wskaźnikami ekonomiczno-finansowymi, świadczącymi o ich zdecydowanej konkurencyjności oraz innowacyjności. Od momentu powstania Prokom przeznacza znaczną część przychodów na badania i rozwój. Własne laboratoria umożliwiają Spółce testowanie technologii i rozwiązań w warunkach zbliżonych do realnej sytuacji klienta. Do realizacji kluczowych projektów, między innymi dla ZUS czy TP SA, specjaliści Prokomu stworzyli w warunkach laboratoryjnych tzw. makiety, czyli miniatury systemów, które dokładnie odwzorowują ich rzeczywistą funkcjonalność. W ten sposób testowana jest zarówno całość, jak i poszczególne moduły projektów, które powstają opierając się na zamówieniach klientów spółki. in the areas of IT systems security, system infrastructure administration and design of MS.NET-based complex systems. On the basis of the Microsoft technology, Prokom has implemented a number of major projects for its key customers, including Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS, Social Security Authority), Telekomunikacja Polska (the incumbent telecom operator) or Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (Poland s leading insurance company). These projects include the launch of Poland s largest systems of mass communication and safe exchange of documents, IT environment management, and public key infrastructure. The Internet communications portal launched at ZUS enables the process of receiving electronic documents from over 600,000 premium payers to be supported. In this system, Microsoft technologies and advanced technical solutions in the scope of security, scalability and accessibility have been applied. Prokom Software currently employs a few dozen engineers and developers holding MCSE (Microsoft Certified System Engineer) or MCSD (Microsoft Certified Solution Developer) certificates. These are the most advanced technical certificates currently granted to IT professionals by Microsoft. In addition to the holders of the MCSE and MCSD certificates, Prokom also employs a few dozen product specialists certified in the areas of particular application systems. Moreover, since November 1999, Prokom Software has had the status of a Microsoft Certified Gold Partner for Support Services. This the highest attainable level of partnership with Microsoft in the area of technology. Prokom Software Comes First in Innovativeness Ranking by CASE and Rzeczpospolita Prokom Software has again ranked as the most innovative Polish company in the second issue of a ranking prepared by CASE Fundacja Naukowa, CASE-Doradcy Sp. z o.o. and the Rzeczpospolita daily. The authors of the Report say the purpose of their ranking was to identify and promote the best companies, and to determine and analyse the factors important for development of innovativeness in the Polish economy. The companies surveyed are characterised by above-average economic and financial performance, which demonstrates their unquestioned competitiveness and innovativeness. Since its inception, Prokom has always allocated a substantial part of its revenue to R&D efforts. The company s laboratories enable Prokom to test new technologies and solutions in the environment comparable to the real- -life situation of the customers. In the execution of the key projects, such as those for ZUS or TP SA, Prokom specialists have developed miniature models which duplicate functionality of the target systems. The laboratories are used to test both entire projects designed to the customers orders, as well as specific modules of the projects. 3

4 Prokom Software SA Kwartalnik Quarterly Report Najwyższe wyróżnienie IBM dla Prokomu 5 listopada 2003 r. Prokom otrzymał od firmy IBM certyfikat potwierdzający nadanie Spółce tytułu IBM Premier Business Partner. Jest to najwyższe wyróżnienie, jakie może otrzymać firma współpracująca z IBM. Prokom jest pierwszą i obecnie jedyną firmą w Polsce, która uzyskała taki status w zakresie System & Service. Tytuł ten jest potwierdzeniem wysokich kompetencji Prokomu oraz wyrazem zadowolenia IBM z poziomu wieloletniej współpracy obydwu firm. Firma IBM przyznaje status Premier Partner jedynie tym spośród swoich partnerów, którzy spełniają wszystkie stawiane przez IBM wymagania. Najistotniejszymi spośród nich są: wysokie kompetencje techniczne, satysfakcja klientów z poziomu świadczonych usług oraz przestrzeganie przez niego wewnętrznych procedur. W ramach kompetencji technicznych firma IBM wymaga między innymi posiadania przez kandydata do statusu Premier co najmniej czterech certyfikowanych ekspertów posiadających tytuł IBM eserver Certified Advanced Technical Expert pseries. W Prokomie zatrudnionych jest dziesięciu takich ekspertów. O status Premier Business Partner mogą ubiegać się jedynie te firmy, które w badaniu poziomu zadowolenia ze świadczonych usług uzyskają wysoką ocenę. Badanie opinii klientów prowadzone jest przez niezależną, wskazaną przez IBM, firmę. Od partnera ubiegającego się o status Premier wymagane jest również przestrzeganie wewnętrznych procedur, mających na celu zachowanie wysokiego poziomu usług świadczonych na zewnątrz. Procedury te są przedmiotem audytu przeprowadzanego przez IBM. Partnerzy IBM posiadający status Premier otrzymują elektroniczny dostęp do programów wsparcia technicznego oraz do informacji, które są niedostępne dla innych partnerów. Dotyczy to również programów ESP (Early Product Support), pozwalając partnerom Premier być o krok przed innymi. Klienci partnera IBM wyróżnionego statusem Premier mogą mieć całkowitą pewność, że propozycje rozwiązań przedstawione im przez firmę posługującą się tytułem IBM Premier Business Partner zostały przygotowane według najlepszych wzorców, z wykorzystaniem całej jej wiedzy i kompetencji oraz zgodnie ze wszelkimi regułami sztuki. Prokom Software Becomes IBM Premier Business Partner On November 5th 2003 Prokom received from IBM a certificate confirming Prokom s status of an IBM Premier Business Partner. This the highest distinction that IBM awards to its partners. Prokom is the first and so far only Polish company to enjoy the status in area of System & Services. This title confirms Prokom s excellent competences and is an expression of IBM s satisfaction over the longterm successful cooperation between the two companies. To become an IBM Premier Business Partner, a company must meet all of IBM s requirements. The most important of them include high technical competence, satisfactory customer service and compliance with the internal procedures ensuring the desired service quality. The level of technical competence stipulated by IBM requires a candidate for the premier business partner status to employ at least four specialists who are IBM eserver Certified Advanced Technical Experts pseries. Prokom employs ten such experts. The status of Premier Business Partner can be achieved only by those companies which deliver a high level of proven customer satisfaction. The customer survey is conducted by an independent company selected by IBM. A partner striving for the status of a Premier Business Partner is also required to comply with internal procedures intended to preserve a high service quality. These procedures are audited by IBM. IBM Premier Business Partners obtain electronic access to technical support services as well as to information not available to other partners. This concerns also ESP (Early Product Support) programmes which enable Premier Partners to be one step ahead of the others. Customers may be assured that solutions proposed by an IBM Premier Business Partner are up to the highest standards, based on the entire experience and competence of the company and carried out in accordance with the rules of the trade. So far IBM has distinguished Prokom two times first as an Authorized Service Provider and then Advanced Business Partner. The status of an Authorized Service Provider empowers a company to carry out warranty and post-warranty repairs of the equipment based on Intel processors and certifies that it employs highly-trained 4

5 Aktualności News Dotychczas Prokom został dwukrotnie wyróżniony przez IBM uzyskał tytuł Authorized Service Provider oraz Advanced Business Partner. Status Authorized Service Provider uprawnia do dokonywania napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych sprzętu opartego o procesory Intel oraz potwierdza posiadanie przeszkolonych inżynierów i certyfikowanych warsztatów naprawczych. Natomiast tytuł Advanced Business Partner Prokom Software SA to niekwestionowany lider na rynku IT, biorąc pod uwagę największą w Polsce liczbę zatrudnionych Certyfikowanych Specjalistów oraz Zaawansowanych Ekspertów Technicznych IBM. engineers and runs a certified repair workshop. The title of an Advanced Business Partner, in turn, Prokom Software SA is an unquestionable leader in the Polish IT market employing the largest number of IBM Certified Specialists and Advanced Technical Experts. Softbank zbuduje Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców 28 października 2003 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) zawarło umowę z Softbank S.A. na budowę i eksploatację centralnej ewidencji pojazdów i kierowców (CEPiK). Wartość umowy wynosi 230,4 mln zł brutto. Umowa przewiduje, że budowa systemu zostanie zakończona do końca 2005 roku, a Softbank SA będzie zapewniał serwis do końca 2009 roku. System CEPiK oparty na rozwiązaniu Face Technologies ma m.in.: poprawić efektywność pracy policji, ograniczyć kradzież aut i nielegalny obrót częściami samochodowymi, spowodować wzrost wpływów z płatności składek OC, ograniczyć oszustwa ubezpieczeniowe oraz dostosować polskie rozwiązania do standardów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Face Technologies jest bardzo zainteresowana polskim rynkiem oraz rynkami Unii Europejskiej i dlatego z dużym zadowoleniem nawiązaliśmy współpracę z Softbank SA przy projekcie budowy systemu CEPiK. Zaoferowaliśmy gotowe rozwiązanie po bardzo atrakcyjnej cenie. Jestem głęboko przekonany, że obie spółki dysponują odpowiednią wiedzą i zasobami aby proces wdrożenia przebiegł sprawnie i profesjonalnie powiedział Johnny Grobler, marketing director FT. Softbank to Deliver the Central Register of Vehicles and Drivers On October 28th 2003, the Ministry of Internal Affairs and Administration and Softbank executed a contract for delivery and operation of the central register of vehicles and drivers (CEPIK). The contract s value is PLN 230.4m, VAT inclusive. Under the contract, the system is to be completed by the end of 2005, and Softbank is to provide maintenance and support until the end of Based on Face Technologies (FT) solutions, CEPIK s primary objectives is to enhance effectiveness of police operations, reduce the number of vehicles stolen, repress illegal trade in automotive parts, increase revenue from TPL insurance premiums, reduce insurance frauds and adjust the Polish solutions to the EU standards. Face Technologies is keenly interested in the Polish and EU markets, so we are very glad to have commenced cooperation with Softbank on the development and delivery of the central register of vehicles and drivers. We have offered ready-made solutions at very attractive prices. I do believe the two companies have appropriate know-how and resources to make the implementation a smooth and professional process, said Johnny Grobler, FT s Marketing Director. 5

6 Prokom Software SA Kwartalnik Quarterly Report Prokom Software SA inwestorem strategicznym w czeskiej spółce informatycznej PVT 18 września 2003 roku Prokom Software SA zgodnie z umową zawartą w dniu 22 maja 2003 roku nabył od Czeskiej Agencji Konsolidacyjnej (CKA) udziały w PVT a.s. (stanowiące 25% kapitału zakładowego i głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy PVT a.s.) za łączną kwotę ok. 55 mln PLN. Transakcja została sfinansowana przez Prokom Software SA gotówką w wysokości ok. 16 mln PLN oraz tymczasową pożyczką w wysokości ok. 38,8 mln PLN. Na bazie przejętej w trzecim kwartale 2003 roku spółki konsultingowej ST Consulting a.s. (w której Prokom Software S.A. ma 100 proc. akcji) utworzono PVT Prokom a.s. Do tej spółki przeniesiona zostanie cała działalność informatyczna prowadzona dotychczas w PVT a.s. Zaciągnięta przez Prokom Software SA pożyczka na zakup akcji PVT a.s. zostanie w terminie 6 miesięcy zastąpiona nową pożyczką udzieloną przez czeski bank spółce PVT Prokom a.s. Pierwszym krokiem w procesie restrukturyzacji grupy kapitałowej PVT będzie jej podział na dwa obszary: jeden skupiony wokół działalności informatycznej (core business), a drugi wokół pozostałych dziedzin dotychczasowej działalności PVT (non-core business). Do czasu przeniesienia dotychczasowej działalności informatycznej PVT a.s. do PVT Prokom a.s., aktywa informatyczne PVT a.s. zarządzane będą przez Prokom Software SA. Pozostała działalność, do której zalicza się między innymi zarządzanie nieruchomościami należącymi do PVT a.s. będzie kontrolowana przez J&T i MEI. Uwieńczeniem procesu restrukturyzacji PVT ma być podział firmy i przeniesienie jej majątku do odrębnych spółek. W PVT Prokom a.s., którego 100 proc. akcjonariuszem jest Prokom Software SA, skoncentrowana będzie dotychczasowa działalność informatyczna PVT a.s. Prokom Software SA dążyć będzie do wzmocnienia pozycji PVT na czeskim rynku jako dostawcy rozwiązań informatycznych dla największych przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Kontynuacja usług dla ZUS 20 października 2003 roku Prokom Software SA zawarł z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) umowę o świadczenie usług wspomagających administrowanie i eksploatowanie Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS (KSI ZUS). Celem umowy jest kontynuacja świadczonych przez Prokom Prokom Software Takes Strategic Position in PVT On September 18th 2003, pursuant to an agreement of May 22nd 2003, Prokom Software purchased from the Czech Consolidation Agency (CKA) shares in PVT a.s. (representing 25% of the share capital and the total vote at the General Shareholders Meeting of PVT a.s.), for a total of approximately PLN 55m. Prokom Software financed the transaction with cash (approximately PLN 16m) and provisional borrowing (approximately PLN 38.8m). With the assets of ST Consulting a.s., a Prokom Software-owned consultancy acquired in the third quarter of 2003, a new company PVT Prokom a.s. was established. The whole IT business currently conducted by PVT a.s. is to be transferred to the new company. The borrowing contracted by Prokom Software to finance the acquisition of shares in PVT a.s. will be replaced, within six months, with a new loan to advanced to PVT Prokom a.s. by a Czech bank. The first step in the restructuring process for the PVT Capital Group includes the separation of two areas within its business activities: one focused on IT activities (core business), and the other on other PVT s other business lines (non-core business). Until PVT s existing IT operations are transferred to PVT Prokom a.s., Prokom Software will manage the IT assets of PVT a.s. The other business areas, including facility management operations, will be supervised by J&T and MEI. The final step in the PVT restructuring process will be a demerger of the company and transfer of its assets to two separate businesses. PVT Prokom a.s., a wholly-owned subsidiary of Prokom Software, will take over the existing IT business. Prokom Software will focus on strengthening PVT s position as the provider of IT solutions for major enterprises and public institutions on the Czech market. Prokom Software to Continue Provision of Services to ZUS On October 20th 2003, Prokom Software concluded a contract with ZUS (Social Security Authority) for the administration and operation of KSI ZUS, a comprehensive IT system. The contract provides for the continuation of services rendered by Prokom Software. 6

7 Aktualności News Software SA na rzecz ZUS usług. Umowa wykonywana będzie przez okres 12 miesięcy. Wartość umowy wynosi 113,5 mln złotych. W związku z postępującą rozbudową systemu KSI ZUS oraz poszerzaniem jego funkcjonalności, złożoność prac związanych z administrowaniem i eksploatowaniem KSI ZUS w okresie objętym powyższą umową, będzie znacznie większa niż prac realizowanych w ramach umowy poprzedniej. Z tego powodu wymagać one będą zaangażowania najwyższej klasy specjalistów Prokomu dla całego zakresu świadczonych usług. Dodatkowo umowa obejmować będzie administrowanie rozbudowywanym aktualnie systemem dwustronej wymiany informacji pomiędzy płatnikiem a ZUS (SDWI) o możliwość bezpośredniej, prowadzonej przez Internet, weryfikacji przez płatników składek swoich danych gromadzonych w centralnym rejestrze ubezpieczonych. Część prowadzonych prac związana ponadto będzie z obsługą trwającego procesu wyjaśniania dokumentów płatników i ubezpieczonych za lata W ramach zawartej z ZUS umowy specjaliści Prokomu w trybie ciągłym (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu), wykonywać będą usługi administrowania i eksploatowania KSI ZUS w Centralnym Ośrodku Obliczeniowym w Centrali ZUS. Jednocześnie, zgodnie z przyjętymi założeniami, część obowiązków związanych z administrowaniem i eksploatowaniem KSI ZUS, po szkoleniach prowadzonych przez Prokom, jest stopniowo przejmowana przez kadrę informatyczną ZUS. Obecnie służby informatyczne ZUS w całości przejęły wykonywanie zadań we wszystkich oddziałach (51) oraz jednostkach terenowych (260). W kompetencjach Prokom Software SA pozostały najtrudniejsze zadania, wymagające zaangażowania najwyższej klasy specjalistów. KSI ZUS stanowi największy w kraju system informatyczny, zarówno pod względem skali gromadzonych informacji, jak i liczby korzystających z niego użytkowników. Działający w ramach KSI ZUS, System Ewidencjonowania Kont i Funduszy (SEKiF), odpowiada za księgowanie dokumentów, rozliczanie składek oraz obsługę dokumentów korygujących, wykonując w ciągu miesiąca ok. 40 mld operacji. Księgowanie składek odbywa się na ponad 17 mln kont rozliczeniowych osób ubezpieczonych aktywnych zawodowo oraz ponad 9 mln kont emerytów i rencistów. Dla porównania żadna z polskich instytucji finansowych nie dokonuje rozliczeń na kontach indywidualnych w takiej skali i przy takim stopniu skomplikowania. Centralny ośrodek przetwarzania danych wykorzystywany przez KSI ZUS to największa instalacja komputerów klasy mainframe w Europie Środkowej, a sam system porównywalny jest z największymi instalacjami IBM na świecie. Codziennie z bazy danych systemu korzysta ok. 15 tys. pracowników ZUS w oddziałach na terenie całego kraju. Na system składa się oprócz centralnego komputera ponad 500 serwerów i ok stacji roboczych. The contract s term is 12 months and its value is PLN 113.5m. In connection with KSI ZUS s roll out and extension of the system s functionality, the tasks involved in the administration and operation of the system will be far more complex than the tasks under the previous contract. For this reason, Prokom will be required to engage its highest-ranking specialists for the entire scope of the cntracted services. Additionally, the contract also provides for administration of a mutual information exchange system (SDWI), which is currently being developed, to enable ZUS payers to verify their data contained in the Central Register of the Insured via the Internet. Part of the work will be connected with the ongoing process of review and verification of the payers and the insured s documents for Under this contract Prokom experts will provide services related the administration and operation of KSI ZUS at the ZUS Data Centre on a 24/7 basis. At the same time, in line with the guidelines adopted in the previous year, the ZUS IT personnel is being gradually prepared to take over the administration and operation of KSI from Prokom Software. So far, ZUS has entirely taken over the responsibility for all of the branches (51) and regional centres (260). Prokom Software continues to be responsible only for the most difficult tasks requiring involvement of highest-ranking professionals. KSI ZUS is the largest system in Poland in terms of the amount of collected information, the access frequency and the number of users. The Account and Funds Recording System (SEKiF), part of KSI ZUS, contains a register of documents, processes premiums and adjustment documents, and executes 40bn operations a month. The system processes premiums for over 17m of active employees and more than 9m accounts of pensioners. No other Polish financial institution processes payments on a comparable scale and at a comparable degree of complexity. The data centre supprting KSI ZUS is the largest mainframe computer installation in Central Europe whereas the system itself is compared to the most powerful IBM installations in the world. The system s database is accessed daily by approx. 15,000 ZUS employees in the branches all over the country. In addition to the mainframe, the system is made up of over 500 servers and 15,000 workstations. Koma z certyfikatem Koma SA, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Prokom Software SA, otrzymała referencje Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami dla swojego autorskiego oprogramowania do zarządzania kapitałem ludzkim Koma HR. Certyfikat został przyznany dla oprogramowania Koma HR wersja 7.xxx.xx z modułami: Kadry, Płace i Koszty, Umowyzlecenia, Symulacje płacowe, System socjalny, RCP i Karty pracy, Delegacje i pojazdy, PKZP, Płatnik ZUS, Kartoteka emerytalna, Szkolenia, Administrator. Koma Certified Koma, a company from the Prokom Software Group, was awarded a Polish Human Resources Management Association certificate for Koma HR, its proprietary HR management software solution. The certificate was awarded for Koma HR v.7.xxx.xx software with the following modules: Personnel, Payroll and Costs, Piece-Work Contracts, Payroll Simulations, Social Benefits System, Working Time Registration and Work Cards, Business Trips and Vehicles, Employee Savings-and-Loan Association, Płatnik ZUS, Retirement Pension Register, Trainings, and Administrator. 7

8 Prokom Software SA Kwartalnik Quarterly Report Pro publico bono XI Olimpiada Informatyczna 20 października rozpoczął się pierwszy etap XI Ogólnopolskiej Olimpiady Informatycznej. Jest to jedna z olimpiad przedmiotowych prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, organizowana przez Komitet Główny Olimpiady Informatycznej i Prokom Software SA. Uczestnictwo w Olimpiadzie jest dla młodych ludzi szansą sprawdzenia swoich umiejętności podczas rozwiązywania zadań informatycznych związanych z problemami, z którymi informatyk w swojej pracy spotyka się na co dzień. Uczniowie biorący udział w Olimpiadzie Informatycznej rokrocznie jest ich ponad ubiegają się o wolny lub ułatwiony wstęp na wyższe uczelnie oraz o atrakcyjne nagrody ufundowane przez Prokom Software SA. Czterech najlepszych finalistów Olimpiady ma ponadto zapewniony udział w Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej. Natomiast każdy z grona laureatów może także zostać zakwalifikowany do udziału w olimpiadach regionalnych Bałtyckiej Olimpiadzie Informatycznej oraz Środkowoeuropejskiej Olimpiadzie Informatycznej. Do startu w zawodach informatycznych zawodnicy przygotowują się na letnich obozach szkoleniowych. Nasi reprezentanci biorący udział w tych zawodach zajmują zawsze czołowe miejsca. W tegorocznej edycji Środkowoeuropejskiej Olimpiady Informatycznej jeden z Polaków uzyskał maksymalną liczbę punktów. Także młodzi polscy informatycy, którzy uczestniczą w międzynarodowych olimpiadach informatycznych od lat odnoszą sukcesy potwierdzające ich ogromne umiejętności i wiedzę w zakresie informatyki. Podczas ostatniej Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej, która odbyła się w tym roku w Stanach Zjednoczonych, wszyscy reprezentanci Polski zdobyli medale. To ogromne osiągnięcie naszych młodych informatyków, zważywszy że w Olimpiadzie bierze udział ok. 300 zawodników z całego świata. Ponadto zwycięzcy wcześniejszych edycji Olimpiad Informatycznych i ich wielokrotni finaliści, wygrali w tym roku Akademickie Mistrzostwa Świata w Programowaniu w Kaliforni. Zdystansowali przy tym między innymi drużyny z prestiżowych wyższych uczelni japońskich i amerykańskich. Ogólnopolska Olimpiada Informatyczna rozgrywana jest w trzech etapach. W pierwszym etapie tzw. etapie szkolnym który potrwa do 17 listopada br. uczniowie samodzielnie rozwiązują zadania informatyczne, przygotowane przez Komitet Główny Olimpiady Informatycznej. Do następnego, regionalnego etapu, zaplanowanego na lutego 2004 r., przechodzą zwycięzcy etapu szkolnego. W finałowym etapie Olimpiady, który będzie miał miejsce w Sopocie w dniach od 30 marca do 3 kwietnia 2004 r., z zadaniami informatycznymi mierzy się ponad 40 najlepszych w Polsce młodych informatyków. Podczas trzydniowych finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Informatycznej zawodnicy rozwiązują zadania informatyczne 11 TH Polish Olympiad in Informatics On October 20th the first stage of the 11th Polish Olympiad in Informatics began. It is one of the contests organised by the Polish Ministry of Education, coordinated by the Board of Olympiad in Informatics and Prokom Software. For the young people, participation in the Olympiad is an opportunity to test their skills in solving problems that computer specialists are faced with at work everyday. Students participating in the Olympiad there are over 1,500 of them every year strive for free or easier admission to universities and attractive prizes sponsored by Prokom Software SA. Four top finalists will also take part in the International Olympiad in Informatics, whereas each of the participants awarded might also qualify for the participation in regional Olympiads the Baltic Olympiad and the Central European Olympiad in Informatics. The participants prepare for the contest at summer training camps. Our representatives rank high in these contests. In this year s Central European Olympiad, one of the Poles scored the maximum number of points. Also young Polish computer scientists participating in the International Olympiads have had considerable successes confirming their skills and knowledge of programming. At the most recent International Olympiad in Informatics which took place in the USA earlier this year all the representatives of Poland won medals. This is an enormous achievement of our young computer enthusiasts, particularly in light of the fact that there were 300 entrants from all over the world. Moreover, winners and finalists of the previous Olympiads won this year s ACM International Collegiate Programming Contest in California outdistancing the teams from prestigious Japanese and American universities. The Polish Olympiad in Informatics has three stages. During the first, school-level stage, which will start on November 17th, the students will be asked to solve tasks prepared by the Board of the Olympiad. The winners will qualify to the next, regional stage, scheduled for February 10th-12th The final stage of the Olympiad, to take place in Sopot from March 30th to April 4th 2004, will see 40 best young programmers from all over Poland coping with informatics problems. During three-day finals, the contenders solve problems that a computer specialist encounters every day of his work. The participants have to demonstrate a thorough knowledge of informatics and extensive programming skills. For six years the finals have been organised at Combidata Poland Sp. z o.o., a member of the Prokom Software Group. 8

9 Pro Publico Bono związane z problemami, z którymi informatyk w swojej pracy spotyka się na co dzień. Uczestnicy muszą wykazać się gruntowną wiedzą informatyczną oraz wszechstronnymi umiejętnościami z zakresu programowania. Zawody finałowe od sześciu lat są przeprowadzane w siedzibie i z wykorzystaniem zaplecza technicznego największej w kraju firmy zajmującej się szkoleniami informatycznymi Combidata Poland Sp. z o.o., należącej do Grupy Kapitałowej Prokom Software SA. Konkurs internetowy Pogromcy Algorytmów Już od kilku lat konkurs internetowy Pogromcy Algorytmów, organizowany jest przez Prokom Software SA, portal gazeta.pl oraz Olimpiadę Informatyczną. W tym roku konkurs rozpoczął się 14 października i trwał przez kolejnych osiem dni, w czasie których rozegrano 5 rund. Celem konkursu jest umożliwienie początkującym programistom oraz programistom-amatorom sprawdzenie swoich umiejętności w układaniu i programowaniu algorytmów dla prostych problemów w ogólnodostępnym konkursie, w którym mogą zmierzyć się z innymi pasjonatami informatyki. Podczas trwania konkursu na stronach portalu gazeta.pl publikowane są zadania informatyczne, których rozwiązania uczestnicy przesyłają przez Internet. Zasady są proste w każdej rundzie należy napisać jednoplikowy program rozwiązujący problem opisany w treści zadania, przygotowany w jednym z czterech języków programowania: C, C++, Pascal oraz Ocaml. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody ufundowane przez Prokom. Prokom wspiera młodych naukowców Już po raz drugi Prokom, pragnąc przyczynić się do zatrzymania w kraju młodych zdolnych naukowców, wziął udział w akcji Zostańcie z nami organizowanej przez tygodnik Polityka. W tym roku Spółka ufundowała łącznie 16 stypendiów jedno pieniężne w wysokości zł i 15 rzeczowych w postaci zestawów komputerowych. Stypendia zostały wręczone laureatom podczas uroczystej gali, 19 października. Stypendium pieniężne Prokomu przyznane zostało trzydziestoletniemu magistrowi informatyki i matematyki z Krakowa, panu Zenonowi Janowi Jabłońskiemu. W czerwcu zeszłego roku pan Jabłoński uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim także tytuł doktora matematyki. Dzięki stypendium ufundowanemu przez Prokom, dr Jabłoński będzie mógł kontynuować swoje badania i przekazywać swoją unikatową wiedzę polskim studentom. Jury przyznało zestawy komputerowe osobom, którym sprzęt ten, bardziej niż pieniądze, jest potrzebny do dalszego prowadzenia prac naukowych. Wśród beneficjentów stypendiów rzeczowych znaleźli się przedstawiciele różnych kategorii, niekoniecznie związanych z naukami technicznymi (m.in.: przedstawiciele nauk społecznych, politycznych i przyrodniczych). Informatyka na dobre Internet Tournament Conquerors of Algorithms Already for several years Prokom Software, the gazeta.pl portal and the Olympiad in Informatics have been organising the Internet tournament Conquerors of Algorithms. This year the contest started on October 14th and went on for eight consecutive days when five rounds were played. The aim of the tournament is to enable the beginners in programming and computer hobbyists to test their skills in creating and programming algorithms for simple problems in the framework of an open tournament where they can pit themselves against other informatics enthusiasts. During the tournament, the programming tasks are published on the Web pages of gazeta.pl. The contestants solve them and send them back via . The rules are simple in every round entrants are supposed to write a one-file programme solving the problem specified in the task and written in one of the four programming languages: C, C++, Pascal or Ocaml. The winners were awarded attractive prizes sponsored by Prokom. Prokom Supports Young Scientists Prokom, willing to assist in encouraging young capable scientists to stay in Poland, participated for the second time in the Zostańcie z nami ( Stay with Us ) initiative organised by the Polityka weekly. Prokom sponsored 16 grants one financial, of PLN 25,000, and 15 in-kind ones in the form of computer sets. The grants were handed to their beneficiaries during an official ceremony held on October 19th. Prokom s financial assistance was granted to Zenon Jan Jabłoński, 30, of Kraków, MSc in Informatics and Mathematics. In June 2002, Mr Jabłoński received also a PhD degree in Mathematics at the Jagiellonian University. The grant sponsored by Prokom will enable Mr Jabłoński to continue his research and pass his unique knowledge over to Polish students. The jury granted the computer sets to persons who need them more than money to continue their scientific work. The recipients represented various categories of scholars, not necessarily related to technical sciences (e.g. social, political or natural sciences). Computers have become an integral part of our everyday life and it is hard to imagine scientific research without them. This is why Prokom decided to support young Polish scientists also in this way. 9

10 Prokom Software SA Kwartalnik Quarterly Report już zagościła w życiu codziennym i w obecnych czasach trudno wyobrazić sobie prowadzenie prac naukowych bez użycia komputera. Dlatego właśnie Prokomu postanowił także w ten sposób wesprzeć młodych polskich naukowców. Uczestniczenie w akcji Zostańcie z nami to jeden z przejawów zaangażowania Prokom w działania mające na celu wspieranie edukacji, promocję nauki i pomoc uzdolnionej młodzieży. Spółka uważa wspieranie takich przedsięwzięć, jak Zostańcie z nami za rzecz naturalną, zwłaszcza że jest firmą, która zatrudnia wysokiej klasy fachowców i dla której niezwykle ważne są inwestycje w potencjał ludzki. Pomaganie utalentowanej młodzieży jest częścią filozofii Prokomu i jest traktowana jako doskonała inwestycja w rozwój polskiej myśli technologicznej. Prokom wspiera studentów informatyki Od 24 do 25 października 2003 odbyły się VIII Akademickie Mistrzostwa Polski w Programowaniu Zespołowym w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Sponsorem zawodów była firma Prokom Software SA, która ufundowała nagrody pieniężne oraz wsparła finansowo organizację konkursu. Patronat nad zawodami sprawował Michał Kleiber, Minister Nauki oraz Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych. Dla studentów polskich uczelni wyższych mistrzostwa były okazją do wypróbowania umiejętności zespołowego rozwiązywania problemów informatycznych. Trzyosobowe drużyny dostały do rozwiązania kilka (od sześciu do ośmiu) zadań, polegających na napisaniu programu, który rozwiązuje dany problem algorytmiczny. Napisane programy były następnie testowane na dużych danych testowych. Mistrzostwa były też dobrym przygotowaniem do programistycznych mistrzostw świata zawodów Annual ACM Collegiate Contest. W ubiegłym roku w zawodach tych, które odbyły się w Beverly Hills w Kalifornii, polska drużyna z Uniwersytetu Warszawskiego odniosła ogromny sukces, zajmując pierwsze miejsce i pokonując 68 zespołów, które zostały wyłonione spośród 3850 drużyn z całego świata w trakcie zawodów regionalnych. Drużyna, która zwyciężyła w Beverly Hills, trzykrotnie zajmowała pierwsze lub drugie miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski w latach W tegorocznych mistrzostwach weźmie udział 48 trzyosobowych drużyn ze wszystkich czołowych polskich politechnik i uniwersytetów. Honorowy czarny pas dla Ryszarda Krauze 11 października, podczas zawodów Pucharu Świata w Karate Tradycyjnym Prokom 2003, Ryszard Krauze otrzymał honorowy czarny pas. Jest to wyjątkowe wyróżnienie przyznawanym tylko osobom, które szczególnie zasłużyły się dla popularyzowania karate tradycyjnego oraz głowom państwa. W Polsce takie wyróżnienie otrzymali jedynie: Prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski oraz Premier RP, Leszek Miller. Participation in this initiative proves Prokom s involvement in activities aimed at supporting education, promoting science and aiding talented young people. Prokom considers participation in such undertakings to be natural, especially as the company employs outstanding professionals and attaches a significant amount of importance to investment in human potential. Helping gifted young people is part of Prokom s philosophy and is perceived as an ideal investment in the development of new technologies in Poland. Prokom Supports Students of Information Sciences On October 24th and 25th 2003, the Eighth National Collegiate Team Programming Contest was held at the Institute of Computer Sciences of the Wrocław University. Prokom Software was among the sponsors of the contest and presented financial rewards to the winners. We also lent financial aid to the contest s organisers. The contest was held under the auspices of Michał Kleiber, Minister of Sciences and Chairman of the State Committee for Scientific Research. For Polish higher education students, the contest proved an opportunity to test their skills in team solving of programming problems. Three-member teams were faced with a number of tasks (from six to eight), which involved writing a programme to solve an algorithmic problem. The programmes were then tested on large databases. The contest also served as an excellent warm-up for the Annual ACM Collegiate Contest, the world programming championship. Last year s contest held in Beverly Hills, Ca., turned out a tremendous success for the Polish team representing the Warsaw University, which won the first prize and defeated 68 teams selected from among 3850 teams from all over the world. The winning team ranked either first or second in three consecutive national collegiate programming contests in This year, 48 three-member teams from Poland s top universities will participate in the Annual ACM Collegiate Contest. Honorary Black Belt for Ryszard Krauze On October 11th, at the 2003 Traditional Karate World Cup Prokom tournament, Ryszard Krauze was awarded an honorary black belt. This exceptional honour is reserved for the heads of states or for people who have rendered particularly great service to promotion of traditional karate. In Poland, it has been awarded only to Aleksander Kwaśniewski, President of Poland, and Leszek Miller, Prime Minister. 10

11 Pro Publico Bono Pas został przyznany przez Międzynarodową Federację Karate Tradycyjnego (ITKF) na wniosek Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, za pomoc w zorganizowaniu Pucharu Świata w Karate Tradycyjnym. Do Polski pas przywiózł osobiście Prezydent ITKF, sensei Nishiyama Hidetaka, który był również gościem honorowym turnieju Pucharu Świata w Karate Tradycyjnym. Karate tradycyjne to starożytna i piękna sztuka walkiwalki bez broni, to dyscyplina niezwykle pomocna w kształtowaniu własnej osobowości. Pokora i kurtuazjia, żelazna dyscyplina, silna wola i koncentracja pozwala poznać w pełni siebie i zrozumieć przeciwnika. Doskonale opracowana strategia i szybkość reakcji w połączeniu z mocnym duchem walki pozwalają na osiągnięcie zamierzonego celu. Sztuka prowadzenia biznesu w przekonaniach Ryszarda Krauze, cechuje się takimi samymi wartościami. Honorowy czarny pas odbieram w przekonaniu, że taka właśnie filozofia zachowań w biznesie jest godna naśladowania powiedział Ryszard Krauze, prezes spółki Prokom Software S.A. The belt was awarded by the International Traditional Karate Federation (ITKF) at the request of the Polish Traditional Karate Federation for assistance in organising the Traditional Karate World Cup tournament. The belt was brought to Poland by sensei Nishiyama Hidetaka, President of ITKF, who was also a guest of honour at the Karate Traditional World Cup contest. Traditional karate is a beautiful, ancient system of selfdefence without weapons. It is an unusually effective instrument for shaping one s personality. Humbleness and courtesy, iron self-discipline, strong will and concentration enable you to gain full self-awareness and to understand your opponent. Perfectly prepared strategy and quickness of response combined with a robust fighting spirit allow you to achieve the desired goal. The art of running a business is, in the opinion of Ryszard Krauze, characterised by the same values. I accept the honorary black belt believing that this is the philosophy of business behaviour to follow, said Ryszard Krauze, President of Prokom Software SA. Drużyna pracowników Prokom Software zajęła trzecie miejsce w II Międzybranżowych Mistrzostwach Polski w Koszykówce Amatorskiej Basket Bussines Cup The basketball team of Prokom Software employees ranked third in II Międzybranżowe Mistrzostwa Polski w Koszykówce Amatorskiej Basket Bussines Cup 2003 (2nd Inter-Business Amateur Basketball Championship of Poland). Drużyna Prokomu Trefla Sopot wygrała drugi raz z rzędu międzynarodowy turniej Mazovia Cup pozostawiając w pokonanym polu takie zespoły jak: Rheinenergie Kolonia, Polonia Warbud Warszawa, Stal Ostrów Wlkp. oraz Idea Śląsk Wrocław. The Sopot Prokom Trefl Team won the international Mazovia Cup basketball tournament for the second time in a row, beating Köln Rheinenergie, Warszawa Polonia Warbud, Ostrów Wielkopolski Stal and Wrocław Idea Śląsk. Andrzej Pluta z pucharem Mazovia Cup. W finale Mazovia Cup sopocianie pokonali drużynę z Wrocławia 92:85. Andrzej Pluta with the Mazovia Cup. In the finals, Sopot beat Wrocław 92:85. 11

12 Prokom Software SA Kwartalnik Quarterly Report Departament Relacji Inwestorskich / Investor Relations Department Prokom Software SA ul. Śląska 23/25, Gdynia tel.: (58) , fax: (58) Maciej Skórkiewicz Bartłomiej Drywa Biuro Prasowe / Public Relations Department Prokom Software SA Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa tel.: (22) , , fax: (22) Siedziba / Seat Al. Jerozolimskie 65/ Warszawa tel.: (22) fax: (22) Centrala / Headquarters ul. Śląska 23/ Gdynia tel.: (58) fax: (58)

Kwartalnik Quarterly Report

Kwartalnik Quarterly Report Kwartalnik Quarterly Report publikacja / published by Prokom Software SA III kwartał III rd quarter, 2004 Prokom Software SA Kwartlanik / Quartely Report Komentarz do wyników Comments on First Quarter

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Quarterly Report

Kwartalnik Quarterly Report Kwartalnik Quarterly Report publikacja / published by Prokom Software SA II kwartał II nd quarter, 2004 Prokom Software SA Kwartlanik / Quartely Report Komentarz do wyników Comments on First Quarter Results

Bardziej szczegółowo

Dynamiczni. Skoncentrowani. Efektywni. Raport Roczny. Annual Report

Dynamiczni. Skoncentrowani. Efektywni. Raport Roczny. Annual Report Dynamiczni Skoncentrowani Efektywni Raport Roczny 2008 Annual Report GETIN Holding w liczbach* GETIN Holding in figures* Aktywa ogółπem Total Assets in PLN 31,3 mld zł / PLN b Kapitalizacja Capitalisation

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013. Annual Report 2013

Raport roczny 2013. Annual Report 2013 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 PCC Rokita SA Raport roczny 2013 Annual Report 2013 PCC Rokita: Raport roczny 2013 / Annual Report 2013 3 List Zarządu Letter from the Management Board Rok 2013 w

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS. Od Prezesa From the President & CEO. Władze Spółki Company authorities. Otoczenie biznesowe Business environment

SPIS TREŚCI CONTENTS. Od Prezesa From the President & CEO. Władze Spółki Company authorities. Otoczenie biznesowe Business environment SPIS TREŚCI CONTENTS Od Prezesa From the President & CEO Władze Spółki Company authorities Otoczenie biznesowe Business environment Biznes z wizją Business with a vision Kolekcja znanych marek A Collection

Bardziej szczegółowo

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WROCŁ AW REGIONAL DE VELOPMENT AGENCY a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y 2 0 0 9 2 0 0 9 Misja Mission MISJA THE MISSION Misją Wrocławskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Raport Roczny Annual Report 2007 Raport Roczny Annual Report 2007 Spis treści Table of Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej짧T.C. Dębica S.A. 4 List Prezesa Zarządu T.C. Dębica S.A. 8 Władze Spółki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 4 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

SPIS TREŚCI 4 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD 3 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD 6 LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD 8 ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2003 Annual Report

Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny PKO Banku Polskiego za rok 2003 Spis treści Wybrane dane finansowe na koniec 2002 r. i 2003 r. 3 List Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku... SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4 A Letter from the Chairman of the Supervisory Board and the President of the Management Board Władze... Governing

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

województwo lubuskie / Lubuskie Voivodeship

województwo lubuskie / Lubuskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72 sekr. tel. +48/22 651 63 66, fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl, http://www.kir.com.pl

02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72 sekr. tel. +48/22 651 63 66, fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl, http://www.kir.com.pl KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72 sekr. tel. +48/22 651 63 66, fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl, http://www.kir.com.pl Annual Report 2002 SPIS TREŚCI TABLE OF

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce

Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce The European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre Praktyki EFS 2011 Projects prized in the competition

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

2006 Annual report. Raport roczny. Naszą siłą są ludzie Our strength is in people. pl. Powstańców Śląskich 2-4 53-333 Wrocław www.getin.

2006 Annual report. Raport roczny. Naszą siłą są ludzie Our strength is in people. pl. Powstańców Śląskich 2-4 53-333 Wrocław www.getin. 2006 2006 Annual report Raport roczny pl. Powstańców Śląskich 2-4 53-333 Wrocław www.getin.pl Naszą siłą są ludzie Our strength is in people Raport roczny 2006 2006 Annual report Naszą siłą są ludzie Our

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LIST PREZESA ZARZĄDU SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LIST PREZESA ZARZĄDU SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Raport roczny 2014 1 4 6 8 12 16 20 22 26 30 32 36 38 40 42 44 48 50 52 54 56 58 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LIST PREZESA ZARZĄDU Podsumowanie Roku 2014 Mój Bank - relacyjność i poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Contents

Spis treści. Contents R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2005 Pocztowy_4.indd 1 8-08-06 13:59:49 Pocztowy_4.indd 2 8-08-06 13:59:51 Spis treści 1. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 4 2. List Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY

Bardziej szczegółowo

Raport społecznej odpowiedzialności biznesu. Corporate Social

Raport społecznej odpowiedzialności biznesu. Corporate Social Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Corporate Social Responsibility REPORT List Prezesa zarządu // PRESIDENT's letter to shareholders Zmiany kreują nowe możliwości Changes are creating new possibilities

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL

RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT 2013 MISJA Misją firmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach i cenach

Bardziej szczegółowo

Od Redakcji Editorial Note

Od Redakcji Editorial Note General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, W bieżącym wydaniu Outsourcing&More zapraszamy do lektury kilku nowych publikacji. Wspólnie z Fundacją

Bardziej szczegółowo

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej przedsiębiorstw R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Warszawa, październik 2011 Warsaw, October

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo