SYSTEM ZARZĄDZANIA OBIEGIEM DOKUMENTÓW BAZUJĄCY NA SYSTEMIE LINUX

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM ZARZĄDZANIA OBIEGIEM DOKUMENTÓW BAZUJĄCY NA SYSTEMIE LINUX"

Transkrypt

1 SYSTEM ZARZĄDZANIA OBIEGIEM DOKUMENTÓW BAZUJĄCY NA SYSTEMIE LINUX Tomasz Grabowski Business Management Software Sp. z o.o. Jarosław Pempera Politechnika Wrocławska Streszczenie W niniejszej pracy zaprezentowano prototyp systemu zarządzającego obiegiem dokumentów bazującego na systemie operacyjnym Linux. System został oparty na serwerze plików i serwerze bazy danych, które są dostarczane wraz pakietem instalacyjnym systemu. Przedstawiono najwaŝniejsze mechanizmy zarządzania dokumentami i pracownikami. System został zaimplementowany w języku skryptowym systemu operacyjnego. Liczne testy jakmi został poddany system potwierdzają jego poprawne działanie. Słowa kluczowe: Zarządzanie informacją, Obieg dokumentów. 1. Wstęp Dokumentacja tekstowa taka jak ksiąŝki, artykuły, raporty, banknoty oraz korespondencja jest w obiegu od tysiącleci, tj. od chwili wynalezienia pisma. Dzięki odkryciu technologii wytwarzania papieru (Chiny ok. 100) oraz czcionki drukarskiej (ok przez Gutenberga) dokumentację w formie papierowej moŝna sporządzić łatwo, bez specjalnego wyposaŝenia technicznego oraz stosunkowo tanio. Przez wieki wypracowano metody autoryzacji sporządzającego dokument, identyfikacji osób dokonujących na nim uzupełnień, zachowania na dokumencie historii dokonanych zmian oraz archiwizacji zapewniających duŝą trwałość. Współczesne komputery osobiste i urządzenia drukujące takie jak drukarki, kserokopiarki i faksy zrewolucjonizowały współczesne biuro [Dos90, KoFr95]. Sprawiają one jeszcze prostszym i tańszym proces sporządzania dokumentacji. Niestety, między innymi przez wymienione zalety, wynalazki te przyczyniły się globalnie do jeszcze większej,,produkcji dokumentacji i w związku z tym, do powstania powaŝnych problemów związanych z bezpieczeństwem (najczęściej dokument źródłowy przekazywany jest pomiędzy pracownikami, istnieje duŝe

2 528 Realizacja Systemów Wspomagania Organizacji i rozwiązania ryzyko jego zniszczenia lub zagubienia), magazynowaniem (konieczność anga- Ŝowania duŝych powierzchni do składowania dokumentów oraz wyznaczenia odrębnych miejsc dla kaŝdego typu mediów na których zapisywane są dokumenty [AuRuAZ95]) oraz pozyskiwaniem informacji (długi czas dostępu do dokumentu wynikający z konieczności jego odszukania). Z drugiej strony komputery i technologie informacyjne dostarczają wiele moŝliwości w zakresie zarządzania, magazynowania i pozyskiwania informacji z dokumentacji. W elektronicznych urządzeniach jakimi są komputery, dokumenty przechowywane są w postaci cyfrowej tj. w postaci zdjęcia cyfrowego i/lub znaczących informacji pozwalających na odtworzenie dokumentu. Systemy takie przyśpieszają przepływ informacji w firmie, zapewniają wyŝsze bezpieczeństwo informacji (w obiegu jest kopia elektroniczna), umoŝliwiają dostęp wielu osobom jednocześnie, pozwalają na określenie praw dostępu do konkretnych wiadomości, pozwalają w pełni kontrolować przepływ informacji, umoŝliwiają szybkie odnajdywanie dokumentów w archiwum według zadanych parametrów. 2. Elektroniczne systemy obiegu dokumentów Elektroniczne systemy obiegu dokumentów [Fl02] wspomagają przydzielanie, synchronizowanie i planowanie działań realizowanych w przedsiębiorstwie mających na celu zrealizowanie róŝnego rodzaju zadań generowanych wewnątrz lub na zewnątrz przedsiębiorstwa. Takie zadania będziemy nazywali sprawami. Z reguły dla większości spraw w przedsiębiorstwie moŝna precyzyjnie określić kolejność i sposób jej przetwarzania przez jednostki przedsiębiorstwa. Tego typu sprawy będziemy nazywali typowymi, natomiast proces obsługi przez pracownika i/lub jednostkę będziemy nazywali etapem. ZaleŜność kolejnościową pomiędzy etapami będziemy określali za pomocą tzw. przejść. Etapy i przejścia odpowiadające tej samej sprawie definiują jej ścieŝkę obiegu. Dla kaŝdego etapu określa się uczestników oraz ich rolę w rozwiązywaniu sprawy. Obieg sprawy wygodnie jest przedstawić w postaci diagramów, w których etapy opisane są słownie lub za pomocą ikon, przejścia reprezentowane są przez strzałki (rys. 1). Dla typowych spraw, podczas budowania jej ścieŝki obiegu, tworzy się równieŝ formularze, które podczas jej obiegu są wypełniane przez kolejnych pracowników. JeŜeli sprawa wymaga dodatkowych danych to uŝytkownicy mogą dołączać do niej załączniki. Istnieją równieŝ sprawy w przypadku których nie moŝna ustalić z góry ich obiegu mówi się o nich, Ŝe są to sprawy ad hoc. Wykonywane są wtedy przez chętnych pracowników.

3 System zarządzania obiegiem dokumentów bazujący na systemie Linux 529 Etap startowy Etap przejściowy Etap przejściowy Etap końcowy Rys. 1. Przykładowa mapa obiegu sprawy Na rynku dostępne są dedykowane systemy do obiegu i archiwizacji dokumentów, zarówno zagraniczne, jak i krajowe. Jednym z ciekawszych i znanych rozwiązań jest system e-work firmy Metastorm. Wśród producentów polskich naleŝy wymienić: Proficon system Nil, Humandialog, - system humanwork, Altar system Piramid. Są one równieŝ częścią składową systemów zarządzających klasy ERP np. SAP R/3, IFS (Industrial & Financial Systems). 3. Prototyp systemu obiegu dokumentów opartego na systemie Linux Komercyjne systemy obiegu dokumentów do archiwizacji i zarządzania dokumentami wykorzystują bazy danych. Niestety, bazy danych są mało efektywne podczas przechowywania i zarządzania plikami binarnymi, które są zapisem cyfrowym dokumentów, natomiast podczas pracy z danymi o sprecyzowanym typie są bezkonkurencyjne. System, który miałby słuŝyć do obiegu i archiwizacji, powinien łączyć obydwa te podejścia. Zatem dosyć naturalnym rozwiązaniem jest uŝycie serwera plików jako centrum systemu obiegu i archiwizacji dokumentów. System operacyjny Linux posiada bardzo rozbudowane moŝliwości zarządzania plikami oraz prawami dostępu do nich. Dostarczany jest on równieŝ z licznym oprogramowaniem zapewniającym duŝe bezpieczeństwo, zdalną administrację poprzez sieć lokalną lub Internet, bazy danych, serwery internetowe itd. Wymienione cechy oraz niska cena zakupu skłoniły nas do wyboru tego oprogramowania. W praktyce, nawet bardzo typowe sprawy niekiedy rozpatrywane odmiennie, np. wymagają sporządzenia dodatkowych dokumentów i/lub wykonania dodatkowych czynności (etapów) przez jednostki przedsiębiorstwa. Tego typu rzadkie sytuacje mogą być obsługiwane przez :

4 530 Realizacja Systemów Wspomagania Organizacji i rozwiązania zdefiniowanie nowej ścieŝki dla kaŝdego z przypadków, rozbudowanie ścieŝki tak aby mogła obsługiwać kaŝdy przypadek. Oba przypadki mają powaŝne wady. Pierwszy przypadek powoduje powstaje wielu ścieŝek obsługujących kilka wariantów tej samej sprawy (uŝytkownik zmuszony jest do zapoznania się ze szczegółami związanymi z obsługą przez system kaŝdego z wariantów). Drugi przypadek wydaje się w konsekwencjach znacznie gorszy, poniewaŝ podczas obsługi mogą być sporządzane dokumenty (na potrzeby szczególnych przypadków), które nie będą wykorzystywane w dalszej obsłudze sprawy. W proponowanym systemie obie niedogodności zostały wyeliminowane przez specyficzny podział dokumentów (plików) oraz odpowiedni sposób zarządzania ich obiegiem. Zarządzanie sprawami typowymi W naszym systemie sprawami typowymi będziemy nazywali sprawy, których obieg w przedsiębiorstwie moŝna opisać za pomocą ścieŝki obiegu. Zestaw dokumentów takiej sprawy, podzielony jest na kaŝdym etapie na dwa zestawy dokumentów. Pierwszy, dokumenty wejściowe, podzielony jest na trzy grupy. Pierwszą stanowią dokumenty główne, drugą wspomagające, natomiast trzecią załączniki. Drugi zestaw dokumentów, dokumenty wyjściowe, stanowią dokumenty główne oraz załączniki. Oczywiście zestaw dokumentów wyjściowych zaleŝy od wybranego przejścia. Dokumenty główne, wejściowe i wyjściowe, oraz przejścia stanowią szkielet ścieŝki obiegu sprawy. Są to dokumenty, które muszą być sporządzone na kaŝdym etapie. Załączniki oraz dokumenty wspomagające pełnią funkcje pomocnicze. Rola załączników głównie polega na dokumentowaniu decyzji podejmowanych na poszczególnych etapach oraz przekazywaniu informacji, które potencjalnie mogą być przydatne w następnych etapach. Dokumenty wspomagające są to dokumenty sporządzane na Ŝądanie obsługującego dany etap przez inne komórki przedsiębiorstwa. śądania takie traktowane są przez system jako odrębne sprawy. Po zakończeniu obsługi etapu, dokumenty wyjściowe główne traktowane są jako dokumenty wejściowe główne następnego etapu. Obsługujący moŝe równieŝ dołączyć inne dokumenty jako załączniki. Sprawa jest gotowa do realizacji w następnym etapie, jeŝeli wszystkie dokumenty wejściowe zostaną sporządzone, tj. zostanie zakończona jej obsługa na wszystkich etapach bezpośrednio ją poprzedzających. Przez realizatora etapu będziemy rozumieli osobę autoryzującą sprawę i odpowiedzialną za jej obsłuŝenie. Taką osobą moŝe być konkretny pracownik, pracownik określonej jednostki, osoba posiadająca określone kwalifikacje albo

5 System zarządzania obiegiem dokumentów bazujący na systemie Linux 531 dowolny pracownik przedsiębiorstwa. Opis osób uprawnionych do realizacji etapu tworzy uporządkowana względem kompetencji lista. Na kaŝdym etapie sprawie przyporządkowany jest identyfikator, nazwa oraz opis czynności do wykonania, lista jednostek mogących realizować dany etap, zestaw plików wejściowych głównych wraz z identyfikatorami etapów pochodzenia, zestaw plików wejściowych wspomagających wraz z identyfikatorami spraw, w wyniku których zostaną one sporządzone, zestaw przejść, natomiast kaŝde przejście opisane jest przez identyfikator, nazwę i opis, identyfikator następnego etapu, zestaw plików wyjściowych głównych. Zarządzanie sprawami nietypowymi (ad-hoc). Tego typu sprawami będą sprawy, które nie mają zdefiniowanej ścieŝki obiegu. Z reguły będą to sprawy bardzo skomplikowane, zdarzające się bardzo rzadko lub sprawy rozpatrywane po raz pierwszy. ŚcieŜka obiegu takiej sprawy tworzona jest dynamicznie. Zestaw dokumentów takiej sprawy, podzielony jest na kaŝdym etapie na zestaw dokumentów wejściowych i wyjściowych. KaŜdy z nich podzielony jest na dokumenty główne i załączniki. Opis dokumentów oraz realizatorów etapów jest taki sam jak podano wyŝej. Inicjujący obieg takiej sprawy określa dokumenty wejściowe główne. Dla kaŝdego z nich lub ich grupy określa jednostki odpowiedzialne za ich sporządzenie oraz dołącza opis czynności do wykonania. śądania wykonania oraz opis stają się dokumentami wejściowymi, natomiast dokumenty będące przedmiotem Ŝądania dokumentami wyjściowymi głównymi w nowym dynamicznie tworzonym etapie. ObsłuŜenie sprawy skutkuje takimi samymi działaniami jak przy obsłudze dokumentów typowych. Zarządzanie sprawą na określonym etapie przez obsługującego Na danym etapie sprawa moŝe się znajdować w pięciu stanach: sprawa gotowa do realizacji, jeszcze nie przydzielona, sprawa gotowa do realizacji, przydzielona osoba odpowiedzialna za realizację, sprawa w trakcie realizacji, sprawa obsłuŝona, sprawa zamknięta.

6 532 Realizacja Systemów Wspomagania Organizacji i rozwiązania Sprawy gotowe do zrealizowania na danym etapie prezentowane są uŝytkownikowi systemu w postaci dwóch list. Pierwsza zawiera sprawy przypisane danej osobie, druga sprawy, które mogą być wykonane przez nią i/lub sprawy ad-hoc. Sprawa moŝe być przydzielona pracownikowi automatycznie przez system lub przez zwierzchnika. Pracownik potwierdza lub odrzuca przyjęcie sprawy (zmienia się status sprawy na obsługiwaną) oraz w dogodnym dla siebie terminie zapoznaje się dokumentami głównymi (wejściowymi). JeŜeli ich zawartość nie jest wystarczająca do podjęcia decyzji, obsługujący moŝe zaŝądać sporządzenia wybranych dokumentów wspomagających lub innych dokumentów (w tym przypadku konieczne jest wskazanie jednostki, która ma go sporządzić). Następnie określa dalszy obieg sprawy (przez wybór przejścia) oraz sporządza dokumenty główne i dołącza załączniki. Ostatecznie zakańcza obsługę sprawy. Sprawa zmienia status na obsłuŝoną i jest dostępna w następnych etapach. Zakończenie obsługi na ostatnim etapie powoduje zmianę statusu sprawy na zakończoną. Pozwala to na przeprowadzenie szeregu działań administracyjnych związanych z zakończeniem sprawy, w szczególności przenieść akta sprawy do archiwum. Wspomaganie zarządzania obiegiem dokumentów przez system System wspomaga wyszukiwanie i przydzielanie spraw pracownikom na poszczególnych etapach obsługi. W tym celu począwszy od pierwszej grupy osób zapisanych na liście jednostek mogących wykonać dany etap sprawy, sprawa przydzielana jest jako sprawa gotowa do realizacji - jeszcze nie przydzielona wszystkim pracownikom. JeŜeli wszyscy uŝytkownicy danej grupy odrzucą sprawę, system powtórzy te działania dla następnej grupy na liście. W przeciwnym przypadku, gdy sprawa zostanie przyjęta przez jednego z pracowników, proces przydziału zostaje zakończony. System sprawdza formalnie czy wszystkie dokumenty główne (wejściowe, w przypadku rozpoczęcia obsługi, wyjściowe, w przypadku zamknięcia obsługi sprawy) zostały sporządzone, archiwizuje wszystkie pliki sporządzone i zmodyfikowane na danym etapie oraz udostępnia odpowiednie pliki uŝytkownikowi następnego etapu. Niektóre sprawy mogą być w całości zrealizowane przez oprogramowanie komputerowe. Takie sprawy będziemy nazywali sprawami systemowymi, natomiast oprogramowanie agentami [ZaMa99]. Sprawy systemowe obsługiwane są przez precyzyjnie określonych agentów.

7 System zarządzania obiegiem dokumentów bazujący na systemie Linux 533 System widziany od strony uŝytkownika KaŜdy uŝytkownik systemu posiada wirtualny napęd, mapowany 1 z serwera. Znajdują się tam dwa katalogi: moje_sprawy i archiwum. W pierwszym z nich znajdują się katalogi z dokumentami cyfrowymi (pliki tekstowe, arkusze kalkulacyjne, formularze html). KaŜdy katalog reprezentuje inną sprawę i zawiera pliki wejściowe i wyjściowe. W drugim znajdują się dostępne dla niego pliki archiwalne przedsiębiorstwa. Te dwa katalogi fizycznie znajdują się w katalogu domowym uŝytkownika, obsługiwane są przez serwer plików. Archiwum jest to zbiór dowiązań symbolicznych (linków) do plików znajdujących się w oddzielnym miejscu (w katalogu glowne_archiwum). Po stronie uŝytkownika, oprócz odpowiedniej struktury napędów, katalogów i plików, wykorzystywana jest prosta aplikacja zarządzająca sprawami. Jest ona klientem bazy danych odpowiedzialnej za zarządzaniem systemem obiegu. Pozwala ona dokonać wyboru spraw do realizacji, zaŝądać sporządzenia dodatkowych dokumentów, wyboru przejścia sprawy, zakończyć obsługę sprawy i ostatecznie usunąć daną sprawę. Dodatkowo aplikacja monitoruje pojawienie się nowych spraw, sygnalizując te zdarzenia dźwiękiem. Aplikacja pozwala równieŝ zarządzać sprawami ad-hoc. UŜytkownik moŝe zaŝądać sporządzenia niezbędnych do załatwienia sprawy dokumentów, przy czym adresatem Ŝądań moŝe być konkretna osoba, osoba o określonych kwalifikacjach, osoba z określonej komórki przedsiębiorstwa lub dowolny pracownik firmy. Ze względu na ograniczoną objętość pracy nie zostaną podane szczegóły implementacyjne systemu. MoŜna je znaleźć w pracy [Gr2003]. Literatura [AhRuAZ95] Ahmad I. U., Russel J. S., Abou-Zeid A.: Information technology (IT) and integration in the construction industry, Journal of Construction Management and Economics 13, [Dos90] Doswell A.: Office automation, Chichester, UK, Wiley, [Fl02] Flakiewicz W.: Systemy informacyjne w zarządzaniu, Warszawa [Gr03] Grabowski T.: Projekt systemu komputerowego wspomagającego generowanie i przepływ dokumentacji produkcyjnej, praca magisterska, Politechnika Wrocławska, Wrocław mapowanie proces tworzący powiązanie napędu dysku (w rozumieniu systemu operacyjnego) a zasobem udostępnianym w sieci.

8 534 Realizacja Systemów Wspomagania Organizacji i rozwiązania [KoFr95] [ZaMa99] Koulopoulos T. M., Frappaolo C.: Electronic document management systems. New York, Usa, McGraw-Hill Zantout H., Marir F.: Document management systems from current capabilities towards intelligent information retrieval : an overview, International Journal of Information Management, Dokumentacja systemów komercyjnych Proficon: Dokumentacja uŝytkowa systemu obiegu dokumentów, Tarnobrzeg DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM BASED ON THE OPERATING SYSTEM LINUX In this paper, we have presented prototype of the document management system based on the operating system Linux. This system was leaned on the file server and database server, are delivered with the installation packets of the system. The most important mechanisms of the management of the documents and of the people are given. This system was implemented in script language of operating system. The several tests, the system was put, confirm it correct work. Key words: Information management; Document management system.

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Wydział Podstawowych Problemów Techniki Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Praca dyplomowa inŝynierska Marcin Nowicki, Paweł Zakrzewski Promotor: dr hab. inŝ. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Amortyzacja

Aplikacja Ramzes. Amortyzacja Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Amortyzacja podręcznik

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

Model otwartej architektury rozproszonych dokumentów elektronicznych wspierającej proces podejmowania decyzji w trybie obliczeń zespołowych

Model otwartej architektury rozproszonych dokumentów elektronicznych wspierającej proces podejmowania decyzji w trybie obliczeń zespołowych POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Magdalena Godlewska Model otwartej architektury rozproszonych dokumentów elektronicznych wspierającej proces podejmowania decyzji

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start e-dokumenty

Symfonia Start e-dokumenty Symfonia Start e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Archiwum dokumentów podpisanych elektronicznie

Archiwum dokumentów podpisanych elektronicznie Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Michał Mański Nr albumu: 209268 Archiwum dokumentów podpisanych elektronicznie Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

MODUŁY DODATKOWE DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KARTĄ ELEKTRONICZNĄ SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM

MODUŁY DODATKOWE DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KARTĄ ELEKTRONICZNĄ SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA MODUŁY DODATKOWE DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KARTĄ ELEKTRONICZNĄ SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM Mateusz Kleinert Szymon

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści Załącznik Nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C Spis treści OPROGRAMOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMPUTERY PRZED NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM (TEGO SAMEGO PRODUCENTA)... 2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych.

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieci komputerowe MATERIAŁY DYDAKTYCZNE. 1 1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieć komputerowa jest to zespół oddalonych od siebie komputerów i urządzeń peryferyjnych, połączonych ze sobą

Bardziej szczegółowo

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, grudzień 2008 1. WSTĘP 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Zgodność z wymaganiami słuŝby celnej 5 1.3 Umowa licencyjna 5 2.

Bardziej szczegółowo

Lesław Sieniawski SYSTEM *N*X

Lesław Sieniawski SYSTEM *N*X PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE SKRYPT NR 11 Lesław Sieniawski SYSTEM *N*X OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE NYSA 2006 SEKRETARZ OFICYNY: Tomasz Drewniak RECENZENT: Adam Grzech PROJEKT GRAFICZNY

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Szybka i bezpieczna wymiana informacji wewnątrz firmy, z partnerami zewnętrznymi oraz sprawny obieg dokumentów i automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Anna Bielutin POLLUTION LEVEL MONITOR INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA PARAMETRÓW ŚRODOWISKA Z WYKORZYSTANIEM GOOGLE MAPS

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i. Informatyka PRACA DYPLOMOWA. dr inŝ. Stanisław Szejko

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i. Informatyka PRACA DYPLOMOWA. dr inŝ. Stanisław Szejko Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra InŜynierii Oprogramowania Rodzaj studiów: Kierunek: Specjalność: Dyplomant: Nr albumu: Magisterskie Informatyka InŜynieria

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM CZERWIEC 0 Spis treści DIAGNOZA STANU INFRASTRUKTURY ICT... SPIS TREŚCI... WSTĘP... DEFINICJE PRZYJĘTYCH POJĘĆ... 4 METODYKA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU OBIEGU FAKTUR W FIRMIE HANDLOWEJ

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU OBIEGU FAKTUR W FIRMIE HANDLOWEJ KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU OBIEGU FAKTUR W FIRMIE HANDLOWEJ Zbigniew BUCHALSKI Streszczenie: W artykule przedstawiono pewną koncepcję systemu o nazwie FAKTUREX jako narzędzia wspomagającego proces

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI Praca dyplomowa magisterska Portal firmowy wspierający obieg dokumentów zbudowany za pomocą MS SharePoint 2010 Autor: Marcin Róg Kierujący

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

Model węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej na poziomie regionalnym Katowice, marzec 2010 r.

Model węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej na poziomie regionalnym Katowice, marzec 2010 r. Województwo Śląskie Model węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej Katowice, marzec 2010 r. Województwo Śląskie. Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, publikacja,

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH

OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI INFORMATYKA I EKONOMETRIA MICHAŁ PŁONKA OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH WEB SERVICES EFFICIENCY

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w zarządzaniu

Systemy informatyczne w zarządzaniu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Katedra Informatyki Systemy informatyczne w zarządzaniu Redakcja naukowa Waldemar Karwowski Arkadiusz Orłowski Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007 Copyright

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo