PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE"

Transkrypt

1 Marek Cieciura, Janusz Zacharski PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE CZĘŚĆ III RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Na prawach rękopisu Warszawa, wrzesień 0

2 RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Statystyka jest bardziej sposobem myślenia lub wnioskowania niŝ pęczkiem recept na młócenie danych w celu odsłonięcia odpowiedzi - Calyampudi Radhakrishna Rao Podręcznik: PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE publikowany jest w częściach podanych poniŝej Nr I. Wprowadzenie II. III. IV. Statystyka opisowa Tytuł Rachunek prawdopodobieństwa Statystyka matematyczna V. Przykłady zastosowań w informatyce VI. VII. Wybrane twierdzenia z dowodami Tablice statystyczne Autorzy proszą o przesyłanie wszelkich uwagi i propozycji dotyczących zawartości podręcznika z wykorzystaniem formularza kontaktowego zamieszczonego w portalu Publikowane części będą na bieŝąco poprawiane, w kaŝdej będzie podawana data ostatniej aktualizacji. Podręcznik udostępnia się na warunku licencji Creative Commons (CC): Uznanie Autorstwa UŜycie Niekomercyjne Bez Utworów ZaleŜnych (CC-BY-NC-ND),co oznacza: Uznanie Autorstwa (ang. Attribution - BY): zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i uŝytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o twórcy. UŜycie Niekomercyjne (ang. Noncommercial - NC): zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i uŝytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych tylko w celach niekomercyjnych.. Bez Utworów ZaleŜnych (ang. No Derivative Works - ND): zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie tylko dokładnych (dosłownych) kopii dzieła, niedozwolone jest jego zmienianie i tworzenie na jego bazie pochodnych. Podręcznik i skorelowany z nim portal, są w pełni i powszechnie dostępne, stanowią więc Otwarte Zasoby Edukacyjne - OZE (ang. Open Educational Resources OER).

3 PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE SPIS TREŚCI 5. ZDARZENIA LOSOWE I PRAWDOPODOBIEŃSTWO UWAGI WSTĘPNE ZDARZENIA LOSOWE RELACJE MIĘDZY ZDARZENIAMI DEFINICJE PRAWDOPODOBIEŃSTWA Klasyczna definicja prawdopodobieństwa Geometryczna definicja prawdopodobieństwa Statystyczna definicja prawdopodobieństwa Aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE PRAWDOPODOBIEŃSTWO CAŁKOWITE I TWIERDZENIE BAYESA ZDARZENIA NIEZALEśNE ZMIENNE LOSOWE ZMIENNE LOSOWE JEDNOWYMIAROWE Pojęcie zmiennej losowej Zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne Zmienne losowe skokowe Dystrybuanta Zmienne losowe ciągłe ZMIENNE LOSOWE DWUWYMIAROWE Pojęcie zmiennej losowej dwuwymiarowej Dystrybuanta zmiennej losowej dwuwymiarowej Zmienne losowe dwuwymiarowe skokowe Zmienne losowe dwuwymiarowe ciągłe Rozkłady brzegowe Rozkłady warunkowe Zmienne losowe niezaleŝne PARAMETRY ROZKŁADU ZMIENNYCH LOSOWYCH MIARY POŁOśENIA ZMIENNEJ LOSOWEJ JEDNOWYMIAROWEJ Wartość oczekiwana Mediana Parametry pozycyjne Wartość oczekiwana funkcji zmiennej losowej MIARY ROZPROSZENIA ZMIENNEJ LOSOWEJ JEDNOWYMIAROWEJ Wariancja Odchylenie przeciętne Odchylenie ćwiartkowe Współczynnik zmienności ASYMETRIA I SPŁASZCZENIE ROZKŁADU JEDNOWYMIAROWEJ ZMIENNEJ LOSOWEJ WARTOŚĆ OCZEKIWANA I MOMENTY ZMIENNEJ LOSOWEJ DWUWYMIAROWEJ PARAMETRY ROZKŁADU ZMIENNEJ LOSOWEJ DWUWYMIAROWEJ Wartość oczekiwana funkcji dwuwymiarowej zmiennej losowej Momenty dwuwymiarowej zmiennej losowej Współczynnik korelacji Zmienne losowe nieskorelowane... 64

4 RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA 8. REGRESJA ZMIENNYCH LOSOWYCH WPROWADZENIE ZALEśNOŚĆ FUNKCYJNA ZMIENNYCH LOSOWYCH REGRESJA I RODZAJU REGRESJA II RODZAJU LINIOWA REGRESJA II RODZAJU PODSTAWOWE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA ROZKŁADY SKOKOWE Rozkład jednopunktowy Rozkład dwupunktowy Rozkład dwumianowy Rozkład geometryczny Rozkład Poissona Powiązanie rozkładów skokowych ROZKŁADY CIĄGŁE Rozkład jednostajny Rozkłady normalne Rozkład wykładniczy Rozkład chi kwadrat Rozkład Studenta Rozkład Snedecora Powiązania rozkładów ciągłych ZESTAWIENIE ROZKŁADÓW Zestawienie rozkładów skokowych Zestawienie rozkładów ciągłych TWIERDZENIA GRANICZNE RODZAJE TWIERDZEŃ GRANICZNYCH TWIERDZENIA INTEGRALNE ZbieŜność według dystrybuant Twierdzenie Lindeberga Levy ego Integralne twierdzenie Moivre a Laplace a Związek pomiędzy twierdzeniami granicznymi integralnymi Uwagi końcowe o twierdzeniach integralnych TWIERDZENIA LOKALNE Twierdzenie Poissona Lokalne twierdzenie Moivre a Laplace a PRAWA WIELKICH LICZB ZbieŜność według prawdopodobieństwa Prawo wielkich liczb Bernoulliego Prawo wielkich liczb Chinczyna

5 PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE 5. ZDARZENIA LOSOWE I PRAWDOPODOBIEŃSTWO 5.. Uwagi wstępne Przypadkowość lub inaczej losowość wiąŝe się z kaŝdym doświadczeniem, jest ono bowiem zawsze w większym czy mniejszym stopniu losowe. Rachunek prawdopodobieństwa jest działem matematyki zajmującym się badaniem prawidłowości w zakresie doświadczeń losowych, zwanych takŝe zjawiskami przypadkowymi. Przez doświadczenie losowe rozumiemy takie doświadczenie, które moŝe być powtarzane wiele razy w tych samych warunkach i którego wyników nie moŝna jednoznacznie przewidzieć. Przykłady doświadczeń losowych: Rzut monetą. Rzut kością. Losowanie Toto-Lotka. Rozdanie kart w czasie gry w brydŝa. Obserwacja liczby cząstek α emitowanych przez substancję promieniotwórczą w ciągu pewnego czasu, np. 0 sek. Pomiar określonej wielkości fizycznej. Strzelanie do celu. Bezawaryjny czas pracy komputera, itp. 5.. Zdarzenia losowe Pojęciem pierwotnym rachunku prawdopodobieństwa jest zdarzenie elementarne. Dla kaŝdego doświadczenia naleŝy oddzielnie ustalić, co rozumie się przez to pojęcie i jakie moŝliwe są zdarzenia elementarne. Zbiór wszystkich zdarzeń elementarnych danego doświadczenia losowego oznaczamy literą Ω. Zdarzenia losowe (krótko: zdarzenia) są podzbiorami złoŝonymi z pewnej liczby zdarzeń elementarnych. Dane zdarzenie losowe zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy zachodzi jedno ze zdarzeń elementarnych wchodzących w skład tego zdarzenia losowego. O zdarzeniach elementarnych, które naleŝą do danego zdarzenia losowego mówi się, Ŝe sprzyjają temu zdarzeniu. Zdarzeniami losowymi są takŝe szczególne zbiory: Sam zbiór wszystkich zdarzeń elementarnych Ω, który nazywamy zdarzeniem pewnym; Zbiór nie zawierający Ŝadnego zdarzenia elementarnego (zbiór pusty), który nazywamy zdarzeniem niemoŝliwym; Zbiory jednoelementowe, składające się z jednego zdarzenia elementarnego. Zdarzenie pewne zachodzi w kaŝdym doświadczeniu losowym, natomiast zdarzenie niemoŝliwe nie zachodzi w Ŝadnym doświadczeniu. n Jeśli zbiór zdarzeń elementarnych Ω ma n elementów, to zdarzeń losowych jest (łącznie ze zdarzeniem pewnym i niemoŝliwym) czyli tyle, ile podzbiorów ma n-elementowy zbiór. Przykład 5. Partia towaru składa się ze sztuk dobrych i wadliwych. Z partii tej wybieramy losowo jedną sztukę towaru. Zdarzenia elementarne ustalamy następująco: d - wybranie sztuki dobrej, w - wybranie sztuki wadliwej. Wtedy zbiorem zdarzeń elementarnych jest zbiór Ω = d, w { } 5

6 RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA MoŜliwe są 4 zdarzenia losowe: { d } - wybranie sztuki dobrej; { w } - wybranie sztuki wadliwej; { d, w} = Ω - wybranie sztuki dobrej lub wadliwej (zdarzenie pewne); - zdarzenie niemoŝliwe (wybranie sztuki ani dobrej ani wadliwej). Przykład 5. Strzelec oddaje do celu dwa strzały. Zdarzenia elementarne ustalamy następująco: (, t) trafienie do celu; ( t,c) - trafienie w pierwszym strzale i chybienie w drugim strzale; (, t) chybienie w pierwszym i trafienie w drugim strzale; (,c) zdarzeń elementarnych jest zbiór Ω = {( t, t),( t,c),( c, t),( c,c) } MoŜliwych jest tu 4 = 6 zdarzeń losowych. Oto niektóre z nich: {( t, t),( t,c),( c,t) } - trafienie do celu co najmniej raz; {( t, t),( t,c) } - trafienie do celu w pierwszym strzale; {( t, t) } - dwukrotne trafienie do celu. Przykład 5. t - dwukrotne c - c - dwukrotne chybienie celu. Zbiorem Strzelec oddaje do celu dwa strzały. Interesuje nas liczba celnych strzałów. Zdarzenia elementarne w odróŝnieniu od poprzedniego przykładu ustalimy następująco: ω 0 - strzelec trafił do celu 0 razy, ω - trafił do celu dokładnie raz i ω - trafił dwa razy. Zbiorem zdarzeń elementarnych jest teraz zbiór Ω = ω, ω ω { } 0, Zdarzeń losowych mamy w tym przykładzie = 8. Oto niektóre z nich: { ω,ω } - trafienie do celu co najmniej raz; ω - trafienie do celu co najwyŝej raz; { } 0,ω { } { ω ω } = Ω ω - trafienie do celu dokładnie raz;, - trafienie do celu nie więcej niŝ dwa razy (zdarzenie pewne). ω0, Przy tak określonym zbiorze zdarzeń elementarnych nie moŝna mówić o zdarzeniu polegającym na trafieniu do celu w pierwszym strzale. Przykłady 5. i 5. wskazują, Ŝe dla tego samego doświadczenia losowego, w zaleŝności od interesującego nas zagadnienia, zbiór zdarzeń elementarnych moŝe być określony w róŝny sposób. 5.. Relacje między zdarzeniami Stosując działania rachunku zbiorów z danych zdarzeń losowych moŝemy tworzyć nowe, analogicznie jak robimy to ze zdaniami. Postępując tak określamy: Sumę zdarzeń A, B - zdarzenie składające się z tych wszystkich zdarzeń elementarnych, które naleŝą do co najmniej jednego ze zdarzeń A, B rys. 5.. Sumę zdarzeń A, B oznaczamy symbolem A B. Suma zdarzeń A, B zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy zachodzi co najmniej jedno ze zdarzeń A, B. Iloczyn zdarzeń A, B - zdarzenie składające się z tych wszystkich zdarzeń elementarnych, które naleŝą do kaŝdego ze zdarzeń A, B rys. 5.. Iloczyn zdarzeń A, B oznaczamy symbolem A B. Iloczyn zdarzeń A, B zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy zachodzi kaŝde ze zdarzeń A, B. KaŜde działanie w rachunku zbiorów ma odpowiednik w rachunku zdań i odwrotnie, np. sumie zbiorów odpowiada alternatywa zdań, a iloczynowi zbiorów koniunkcja zdań. 6

7 PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE RóŜnicę zdarzeń A, B - zdarzenie składające się z tych wszystkich zdarzeń elementarnych, które naleŝą do A i nie naleŝą do B rys. 5.. RóŜnicę zdarzeń A, B oznaczamy symbolem A B. RóŜnica zdarzeń A, B zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy zachodzi A i nie zachodzi B. Zdarzenie przeciwne do zdarzenia A - zdarzenie składające się z tych wszystkich zdarzeń elementarnych, które nie naleŝą do A (lecz naleŝą do zbioru zdarzeń elementarnych Ω) rys Zdarzenie przeciwne do A oznaczamy symbolem A. Zdarzenie przeciwne do A zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy nie zachodzi zdarzenie A. Zdarzenie A pociągające za sobą zdarzenie B - jeśli kaŝde zdarzenie elementarne naleŝące do A naleŝy takŝe do B i zapisujemy to w postaci A B - rys Zdarzenie A pociąga zdarzenie B wtedy i tylko, wtedy, gdy z zajścia zdarzenia A wynika zajście zdarzenia B. Wykluczające się zdarzenia A, B - jeśli nie mają one wspólnych zdarzeń elementarnych, tzn. iloczyn zdarzeń A, B jest zdarzeniem niemoŝliwym A B = - rys Zdarzenia A, B wykluczają się wtedy i tylko wtedy, gdy nie mogą zajść łącznie. Rys. 5.. Suma zdarzeń Rys. 5.. Iloczyn zdarzeń Rys. 5.. RóŜnica zdarzeń Rys Zdarzenie przeciwne Rys Zdarzenie pociągające Rys Zdarzenia wykluczające się PowyŜsze rysunki nazywane są diagramami Venna. W poniŝszej tabeli podano wybrane relacje dotyczące rozpatrywanych zdarzeń. Tabela 5.. Relacje dotyczące zdarzeń Suma i iloczyn zdarzeń Zdarzenie przeciwne RóŜnica zdarzeń A A =A (A ) = A A B = A B A A = A A A = Ω A= A A B=B A A A = Ω A Ω= A B=B A A (B C) =(A B) C A (B C)=(A B) (A C) Ω = (A B) = A B (A B) = A B prawa de Morgana A= A A= A = A A (B C) =(A B) (A C) A Ω=Ω A = A Ω=A Dowód praw de Morgana odano w punkcie 0. części VII Wybrane twierdzenia z dowodami 7

8 RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA PoniŜej za pomocą diagramów Venna przedstawiono dwie z w/w zaleŝności: A (B C)=(A B) (A C) - rys. 5.7 A (B C) =(A B) (A C) - rys B C A B B C A B A (B C) A C A (B C) A C (A B) (A C) (A B) (A C) Rys A (B C)=(A B) (A C) Rys A (B C) =(A B) (A C) Przykład 5.4 Z partii układów scalonych wybrano losowo 5 sztuk. Interesuje nas liczba wybranych wadliwych układów. Dlatego zbiór zdarzeń elementarnych określamy następująco Ω = ω, ω, ω, ω, ω ω { 0 4, 5 } gdzie: k ( k = 0,, K,5) wadliwych układów scalonych. Zdarzenie A { ω, ω, ω4, ω5} dwóch wadliwych układów; B { ω 0, ω, ω, ω, ω 4 } układów; { } ω oznacza zdarzenie elementarne polegające na wybraniu dokładnie k = oznacza wybranie co najmniej = wybranie nie więcej niŝ czterech wadliwych C = ω wybranie dokładnie jednego wadliwego układu. Wtedy: suma A B = Ω jest zdarzeniem pewnym; A B = ω, ω ω oznacza wybranie lub lub 4 wadliwych układów; iloczyn {, } 4 róŝnica A B = { ω 5 } zdarzeniem przeciwnym do A jest A = { ω ω } oznacza wybranie dokładnie 5 wadliwych układów; 0, oznacza wybranie co najwyŝej jednego wadliwego układu; zdarzenie C pociąga zdarzenie B, C B oznacza to, Ŝe gdy zajdzie zdarzenie C to zajdzie takŝe zdarzenie B zdarzenia A i C wykluczają się, A B = oznacza to, Ŝe zdarzenia te nie mogą zajść łącznie. 8

9 PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE 5.4. Definicje prawdopodobieństwa Klasyczna definicja prawdopodobieństwa Jeśli: a) zbiór zdarzeń elementarnych ma skończoną liczbę elementów Ω = {ω, ω,, ω n } b) wszystkie zdarzenia losowe jednoelementowe {ω }, {ω },..., {ω n } są jednakowo prawdopodobne P({ω }) = P({ω }) =... = P({ω n }) to prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe P(A) = A Ω gdzie: A oznacza liczbę zdarzeń elementarnych naleŝących do zdarzenia A, natomiast Ω liczbę wszystkich zdarzeń elementarnych. Zdarzenia elementarne, z których składa się zdarzenie A, nazywamy zdarzeniami sprzyjającymi zajściu tego zdarzenia, zaś zdarzenia elementarne, naleŝące do zbioru Ω zdarzeniami moŝliwymi. MoŜna więc powiedzieć, Ŝe gdy spełnione są załoŝenia a) i b), to prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe stosunkowi liczby zdarzeń sprzyjających zajściu A do liczby moŝliwych zdarzeń elementarnych. Przykład 5.5 Rzut kością Ω = {ω, ω, ω, ω 4, ω 5 ω 6 }, gdzie ω k (k =,..., 6) oznacza wyrzucenie k oczek. Jeśli kość jest symetryczna, to spełnione są załoŝenia a) i b). Mamy 6 moŝliwych zdarzeń elementarnych. Zdarzeniu A - wyrzucenie parzystej liczby oczek - sprzyjają zdarzenia elementarne ω, ω 4, ω 6, więc P(A) = = ; zdarzeniu B (wyrzucenie co najmniej oczek) 6 sprzyjają 4 zdarzenia elementarne {ω, ω 4, ω 5 ω 6 }, więc P(B) = 4 = ; zdarzeniu 6 C - wyrzuceniu dokładnie oczek sprzyja tylko jedno zdarzenie elementarne ω, więc P(C) = Geometryczna definicja prawdopodobieństwa Rozpatrzymy przypadek, gdy zbiór zdarzeń elementarnych Ω jest zbiorem punktów prostej, płaszczyzny lub przestrzeni. Zakładamy, Ŝe: a) zbiór Ω jest mierzalny o skończonej mierze, tzn. ma skończoną długość, pole lub objętość; b) wszystkie punkty zbioru Ω mają jednakowe szanse wylosowania. Wtedy prawdopodobieństwo dowolnego zdarzenia A, będącego podzbiorem mierzalnym zbioru Ω, wyraŝa się wzorem: miaraa P(A) = miaraω gdzie przez miarę rozumiemy długość, pole lub objętość, w zaleŝności czy zbiór Ω leŝy na prostej, płaszczyźnie lub w przestrzeni. 9

10 Przykład 5.6 RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Obliczymy prawdopodobieństwo, Ŝe losowo wybrany punkt kwadratu OBCD o boku jest oddalony od punktu 0 więcej niŝ o 0,5 i mniej niŝ o. ( A) π polea 4 π = = = poleω 6 P Przykład 5.7 Dysponujemy radarem o jednostajnie obracającej się antenie, której rozwarcie charakterystyki kierunkowej wynosi 8. Obliczymy prawdopodobieństwo wykrycia pojedynczego sygnału radiowego przez ten radar. Zakładamy, Ŝe sygnał jest punktowy, tzn. Ŝe jest bardzo krótki w porównaniu z okresem obrotu anteny. Radar wykrywa sygnał w wycinku koła o promieniu R w kącie rozwarcia 8. Natomiast sygnał moŝe pojawić się w dowolnym punkcie tego koła (nie znamy połoŝenia nadajnika). Pola wycinka i koła są proporcjonalne do kątów 8 i 60, więc polea 8 P(A) = = = 0,05 poleω Statystyczna definicja prawdopodobieństwa W praktyce nie zawsze znana jest liczebność zbioru zdarzeń elementarnych, która jest potrzebna przy wykorzystaniu definicji klasycznej, bądź nie jest łatwo doliczyć się liczby zdarzeń elementarnych sprzyjających poszczególnym zdarzeniom losowym. Podobnie nie zawsze są znane miary potrzebne dla skorzystania z definicji geometrycznej. Znajomości tych wielkości nie wymaga definicja statystyczna. W długiej serii doświadczeń obserwuje się wystąpienia zdarzenia A. JeŜeli częstość n/n zdarzenia A, gdzie N jest długością serii, a n liczbą doświadczeń, w których pojawiło się zdarzenie A, przy wzrastaniu długości serii zbliŝa się do pewnej liczby p oscylując wokół tej liczby i jeśli wahania częstości zdarzenia przejawiają tendencję malejącą przy wzrastającym N, to liczba p nazywana jest prawdopodobieństwem zdarzenia A. P(A) = lim N n N 0

11 PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE Rys Ilustracja statystycznej definicji prawdopodobieństwa Aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa śadna z podanych powyŝej definicji nie jest pozbawiona wad. I tak: Definicja klasyczna jest tautologią, gdyŝ definiując prawdopodobieństwo posługuje się pojęciem zdarzeń jednakowo moŝliwych, czyli jednakowo prawdopodobnych. Definicja geometryczna wymaga znajomości miary zbiorów, którymi się posługuje. Definicja statystyczna nie jest ścisła, bo nie jest sprecyzowana granica w niej występująca. Wspólną wadą tych definicji jest to, Ŝe definiując prawdopodobieństwo zdarzenia, odnosimy się do określonego typu doświadczenia. Takich wad nie ma podana poniŝej definicja aksjomatyczna, gdyŝ dotyczy ona wszystkich rodzajów doświadczeń losowych. Jeśli kaŝdemu zdarzeniu losowemu A przyporządkowano liczbę rzeczywistą P(A), zwaną prawdopodobieństwem zdarzenia A, w taki sposób, aby spełnione były następujące warunki: I. 0 P(A) II. Prawdopodobieństwo zdarzenia pewnego jest równe P(Ω) = III. JeŜeli zdarzenia A, A,...A n,... wykluczają się parami (tzn. kaŝde dwa z nich wykluczają się), wtedy prawdopodobieństwo sumy tych zdarzeń jest równe sumie ich prawdopodobieństw P(A A... A n...) = P(A ) + P(A ) P(A n ) +... to określoną w ten sposób funkcję P nazywamy prawdopodobieństwem. Jeśli zbiór zdarzeń elementarnych Ω ma skończoną liczbę elementów, to warunek III moŝe być zastąpiony prostszym warunkiem: III'. Prawdopodobieństwo sumy dwóch dowolnych zdarzeń wykluczających się jest równe sumie ich prawdopodobieństw P(A B) = P(A) + P(B) Podane wcześniej definicje prawdopodobieństwa: klasyczna, geometryczna i statystyczna są szczególnymi przypadkami definicji aksjomatycznej. Przykład 5.8 Rzut monetą. Ω = {O, R}, gdzie O oznacza wyrzucenie orła, zaś R - wyrzucenie reszki. Mamy cztery zdarzenia losowe, {O}, {R}, Ω.. Określimy na tych zdarzeniach funkcję P w następujący sposób P( ) = 0, P({O}) =, P({R}) =, P(Ω) = Łatwo sprawdzić, Ŝe tak określona funkcja P spełnia warunki I, II, III, a więc jest prawdopodobieństwem. Wartości tej funkcji są prawdopodobieństwami poszczególnych zdarzeń. Wypowiedź, w której treści wyraz określający nie wzbogaca treści wyrazu określanego, powtarzając ją tylko.

12 RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Na tych samych zdarzeniach losowych określimy inną funkcję, którą dla odróŝnienia oznaczymy P P ( ) = 0; P ({O}) =, P ({R}) =, P (Ω) = Łatwo sprawdzić, Ŝe takŝe funkcja P jest prawdopodobieństwem. Widzimy, Ŝe aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa nie precyzuje jednoznacznie wartości liczbowych prawdopodobieństw poszczególnych zdarzeń losowych. Na tym samym zbiorze zdarzeń losowych prawdopodobieństwo moŝe być określone na róŝne sposoby, byleby zgodnie z warunkami I, II, III. Jeśli jednak chcemy wykorzystywać teorię prawdopodobieństwa w praktyce, to powinniśmy określić prawdopodobieństwo tak, by spełniony był postulat: w długim ciągu powtórzeń w tych samych warunkach doświadczenia losowego częstość 4 zajścia zdarzenia A powinna zbliŝać się do prawdopodobieństwa tego zdarzenia. Postulat ten nazywamy interpretacją prawdopodobieństwa przy pomocy częstości. Z aksjomatycznej definicji prawdopodobieństwa moŝna wyprowadzić następujące własności prawdopodobieństwa 5 : I. prawdopodobieństwo zdarzenia niemoŝliwego jest równe zeru P( ) = 0 II. jeśli zdarzenia A,..., A n wykluczają się parami, to prawdopodobieństwo sumy zdarzeń jest równe sumie ich prawdopodobieństw P(A A... A n ) = P(A ) + P(A ) P(A n ) III. jeśli zdarzenie A pociąga zdarzenie B, to P(A) P(B) P(B A) = P(B) P(A) IV. prawdopodobieństwo sumy dwóch dowolnych zdarzeń jest równe sumie prawdopodobieństw tych zdarzeń zmniejszonej o prawdopodobieństwo ich iloczynu P(A B) = P(A) + P(B) P(A B) V. prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe róŝnicy jedności i prawdopodobieństwa zdarzenia przeciwnego do A P(A) = P(A') Definicja prawdopodobieństwa warunkowego 5.7. Prawdopodobieństwo warunkowe Niech A i B będą dowolnymi zdarzeniami losowymi, przy czym P(B)>0. Prawdopodobieństwem warunkowym zdarzenia A pod warunkiem, Ŝe zaszło zdarzenie B, nazywamy iloraz prawdopodobieństwa iloczynu zdarzeń A i B oraz prawdopodobieństwa zdarzenia B, co zapisujemy P(A/B) = P(A B) P(B) Symbol P(A/B) czytamy: prawdopodobieństwo zdarzenia A pod warunkiem, Ŝe zaszło zdarzenie B. Tak więc informacja o jakimś zdarzeniu B, które zaszło, moŝe mieć wpływ na prawdopodobieństwo innego zdarzenia A. 4 Częstością zdarzenia A nazywamy stosunek liczby doświadczeń, w których zdarzenie A zaszło, do liczby wykonanych doświadczeń. 5 Dowody podano w punkcie 0.. części VII Wybrane twierdzenia z dowodami

13 Przykład 5.9 PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE Obliczymy prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na wyrzuceniu parzystej liczby oczek przy rzucie kością pod warunkiem, Ŝe zaszło zdarzenie B polegające na wyrzuceniu co najwyŝej 5 oczek. Oczywiście A = {ω, ω 4, ω 6 }, B ={ω, ω, ω, ω 4, ω 5, }, zaś A B = {ω, ω 4 }, więc P(A B) P(A/B) = = 6 = P(B) Prawdopodobieństwo iloczynu Ze wzoru na prawdopodobieństwo warunkowe moŝna wyznaczyć prawdopodobieństwo iloczynu dwóch zdarzeń. Prawdopodobieństwo iloczynu dwóch zdarzeń jest równe iloczynowi prawdopodobieństwa jednego z tych zdarzeń i prawdopodobieństwa drugiego zdarzenia pod warunkiem zajścia pierwszego P(A B) = P(A) P(B/A) przy załoŝeniu, Ŝe P(A)>0 Przykład 5.0 Detale poddawane są dwóm próbom. Drugiej próbie poddawane są te detale, które pozytywnie przeszły pierwszą próbę. Prawdopodobieństwo, Ŝe detal przejdzie pozytywnie pierwszą próbę wynosi 0,8, a dla drugiej pod warunkiem, Ŝe przeszedł pierwszą próbę wynosi 0,6. Obliczymy prawdopodobieństwo, Ŝe detal przeszedł pozytywnie obie próby. Niech A oznacza zdarzenie: detal przeszedł pozytywnie pierwszą próbę, B: detal przeszedł pozytywnie drugą próbę. Obliczymy P(A B). Z treści zadania wynika, Ŝe P(A) = 0,8, P(B/A) = 0,6, więc P(A B) = P(A)P(B/A) = 0,8 0,6 = 0, Prawdopodobieństwo całkowite i twierdzenie Bayesa Twierdzenie o prawdopodobieństwie całkowitym JeŜeli zdarzenia losowe A, A,..., A n o dodatnich prawdopodobieństwach wykluczają się parami i suma ich jest zdarzeniem pewnym, to dla dowolnego zdarzenia losowego B zachodzi wzór P(B) = P(A )P(B/A ) + P(A )P(B/A ) + + P(A n )P(B/A n ) zwany wzorem na prawdopodobieństwo całkowite. 6 Przykład 5. Piłkarzy podzielono na trzy grupy. W pierwszej grupie było 0, w drugiej 5, w trzeciej 5 piłkarzy. KaŜdy piłkarz z pierwszej grupy zdobywa gola z karnego z prawdopodobieństwem 0,9, z drugiej z prawdopodobieństwem 0,8, a z trzeciej z prawdopodobieństwem 0,6. Obliczymy prawdopodobieństwo, Ŝe losowo wybrany piłkarz zdobędzie gola z karnego. Niech A k będzie zdarzeniem polegającym na wybraniu piłkarza z k-tej grupy (k =,,), zaś B zdarzeniem polegającym na tym, Ŝe wybrany piłkarz strzeli gola z karnego. Łatwo sprawdzić, Ŝe zdarzenia A, A, A, spełniają załoŝenia twierdzenia o prawdopodobieństwie całkowitym, więc P(B) = P(A )P(B/A ) + P(A )P(B/A ) + P(A )P(B/A ) 6 Dowód podano w punkcie 0.. części VII Wybrane twierdzenia z dowodami

14 RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Wszystkich piłkarzy było 50, więc P(A ) = = 0,, P(A ) = = 0,5, P(A ) = = 0,, dalej z treści zadania wynika, Ŝe P(B/A ) = 0,9, P(B/A ) = 0,8, P(B/A ) = 0,6, zatem P(B) = 0, 0,9 + 0,5 0,8 + 0, 0,6 = 0,76 Przykład 5. Zakład produkuje układy scalone na dwie zmiany. Pierwsza zmiana produkuje dwa razy więcej układów scalonych niŝ druga. Wśród układów scalonych wyprodukowanych przez pierwszą zmianę jest % wadliwych, a przez drugą zmianę jest 5% wadliwych. Z dziennej produkcji układów scalonych wybrano losowo jeden układ. Obliczymy prawdopodobieństwo, Ŝe jest on wadliwy. Wprowadzamy oznaczenia A - wybrany układ został wyprodukowany przez pierwszą zmianę, A - wybrany układ został wyprodukowany przez drugą zmianę, B - wybrany układ jest wadliwy. Obliczymy P(B). Z treści zadania wynika, Ŝe zdarzenia A i A spełniają załoŝenie twierdzenia o prawdopodobieństwie całkowitym, zatem ale więc Twierdzenie Bayesa P(B) = P(A )P(B A ) + P(A )P(B A ) P(A ) = /, P(B A ) = 0,0 P(A ) = / P(B A ) = 0,05 P(B) = / 0,0 + / 0,05 = 00 JeŜeli zdarzenia losowe A,A,...,A n o dodatnich prawdopodobieństwach wykluczają się parami i suma ich jest zdarzeniem pewnym, zaś B jest dowolnym zdarzeniem o dodatnim prawdopodobieństwie, to zachodzi wzór P(A k )P(B A k ) P(A k B) = wzór Bayesa - postać zredukowana P(B) P(A k )P(B / A k ) P(A k /B) = P(A )P(B / A ) + P(A )P(B / A ) P(A )P(B / A ) n n wzór Bayesa - postać pełna dla k=,,..., n zwany wzorem Bayesa 7. Na podstawie wzoru Bayesa moŝna więc obliczyć prawdopodobieństwa P(A k /B), k=,,,n znając prawdopodobieństwa P(A k ). Oznacza to, Ŝe jeŝeli znamy prawdopodobieństwa P(A k ) oraz wiemy, Ŝe zdarzenie B zostało zrealizowane, względnie - na pewno zostanie zrealizowane - to moŝemy jakby na nowo obliczyć prawdopodobieństwo tych samych zdarzeń uwzględniając fakt realizacji zdarzenia B, stąd teŝ prawdopodobieństwa P(A k ) nazywane są prawdopodobieństwami a priori, natomiast prawdopodobieństwa P(A k /B) prawdopodobieństwami a posteriori. 7 Dowód podano w punkcie 0.4. części VII Wybrane twierdzenia z dowodami 4

15 Przykład 5. PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE Sklep sprzedaje Ŝarówki produkowane przez fabryki F i F. śarówki wyprodukowane przez F stanowią 60 %, zaś przez F 40% całego zapasu Ŝarówek. Wiadomo, Ŝe % Ŝarówek wyprodukowanych przez F i % Ŝarówek wyprodukowanych przez F to braki. Kupiono jedną Ŝarówkę, która okazała się brakiem. Obliczymy prawdopodobieństwo, Ŝe została ona wyprodukowana przez F. Niech A będzie zdarzeniem polegającym na kupieniu Ŝarówki wyprodukowanej przez F, A na kupieniu Ŝarówki wyprodukowanej przez F, zaś B na kupieniu Ŝarówki, która jest brakiem. NaleŜy obliczyć P(A /B). Łatwo sprawdzić, Ŝe zdarzenia A, A i B spełniają załoŝenia twierdzenia Bayesa, więc P(A P(A /B) = )P(B / A ) 0,4 0,0 4 = = = 0,57 P(A )P(B/ A ) + P(A )P(B / A ) 0,6 0,0 + 0,4 0,0 7 Przykład 5.4 Dalszy ciąg przykładu 5.. Wylosowano układ wadliwy. Obliczymy prawdopodobieństwo, Ŝe został on wyprodukowany przez pierwszą zmianę. NaleŜy obliczyć P(A /B). Ze wzoru Bayesa postać zredukowana - mamy P(A )P(B / A ) / 0,0 6 P(A / B) = = = P(B) / Zdarzenia niezaleŝne NiezaleŜność dwóch zdarzeń Zdarzenia A, B nazywamy zdarzeniami niezaleŝnymi, jeśli prawdopodobieństwo iloczynu tych zdarzeń jest równe iloczynowi ich prawdopodobieństw P(A B) = P(A) P(B) (5.) Zakładamy, Ŝe P(B)>0. Warunkiem koniecznym i wystarczającym niezaleŝności zdarzeń A i B jest równość P(A/B) = P(A) Oznacza to, Ŝe zdarzenie B nie ma wpływu na prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A. Dowód konieczności ZałóŜmy, Ŝe A i B są zdarzeniami niezaleŝnymi. Wtedy Dowód dostateczności P(A B) P(A) P(B) P (A / B) = = = P(A) P(B) P(B) ZałóŜmy, Ŝe zachodzi wzór P(A/B) = P(A). Wówczas P(A B) = P(A/B) P(B)=P(A) P(B) co świadczy o tym, Ŝe zdarzenia A i B są niezaleŝne. Przykład 5.5 Dwukrotny rzut monetą Ω = {(O,O),(O,R),(R,O),(R,R)}. Niech A oznacza zdarzenie w pierwszym rzucie otrzymano orła, B - w drugim rzucie otrzymano orła, wtedy 5

16 RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA P(A) = P({(O,O),(O,R)}) =, P(B)=P({(O,O),(R,O)}) =, P(A B) = P({(O,O)}) = 4, więc P(A B) = P(A) P(B), czyli zdarzenia A i B są niezaleŝne. Przykład 5.6 Rzut kostką. Ω = { ω, ω, ω, ω4, ω5, ω6} A { ω,ω 4,ω6} B { ω,ω,ω,ω 4,ω5} C { ω,ω,ω,ω } = - wyrzucenie parzystej liczby oczek, = - wyrzucenie co najwyŝej 5 oczek, = - wyrzucenie co najwyŝej 4 oczek. 4 Czy zdarzenia A i B oraz A i C stanowią pary zdarzeń niezaleŝnych? PoniewaŜ A B = { ω,ω4} = A C, więc P(A B) = P(A C) = =, zatem P(A)P(B) = = P(A B) 6 P(A)P(C) = = = P(A C) Odp. Zdarzenia A i B nie są niezaleŝne, natomiast zdarzenia A i C są niezaleŝne. NiezaleŜność zdarzeń przeciwnych JeŜeli zdarzenia A i A są niezaleŝne, to a) A i są parami zdarzeń niezaleŝnych 8. NiezaleŜność trzech zdarzeń ' A b) ' A i A c) Trzy zdarzenia A, B i C są niezaleŝne, jeśli zachodzą wzory Przykład 5.7 ' A i P(A B) = P(A) P(B), P(A C) = P(A) P(C), P(B C) = P(B) P(C) (5.) ' A P(A B C) = P(A) P(B) P(C) (5.) W hali pracują trzy maszyny. Zdarzenia polegające na zepsuciu się tych maszyn w czasie T są zdarzeniami niezaleŝnymi o prawdopodobieństwach 0, dla pierwszej maszyny, 0, dla drugiej maszyny i 0,5 dla trzeciej maszyny. Obliczymy prawdopodobieństwo, Ŝe w czasie T zepsują się a) wszystkie maszyny, b) dwie maszyny. Wprowadzamy zdarzenia A w czasie T zepsuje się pierwsza maszyna, B w czasie T zepsuje się druga maszyna, C w czasie T zepsuje się trzecia maszyna. Z treści zadania wynika, Ŝe zdarzenia A, B i C są niezaleŝne o prawdopodobieństwach P(A) = 0,, P(B) = 0,, P(C)=0,5. a) D w czasie T zepsują się wszystkie maszyny PoniewaŜ D = A B C oraz zdarzenia A, B i C są niezaleŝne, więc P(D) = P(A B C) = P(A)P(B)P(C) = 0, 0, 0,5 = 0, 0 8 Dowód podano w podpunkcie części VII Wybrane twierdzenia z dowodami 6

17 PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE b) E w czasie T zepsują się dwie maszyny. Mamy E = (A B C ) (A B C) (A B C) PoniewaŜ iloczyny występujące w nawiasach są zdarzeniami wykluczającymi się, więc Z niezaleŝności zdarzeń A, B i C mamy więc Odp. a) 0,0, b) 0,056 P(E) = P(A B C ) + P(A B C) + P(A B C) P(E) = P(A)P(B)P(C ) + P(A)P(B )P(C) + P(A )P(B)P(C) P(E) = 0, 0, ( 0,5) + 0, ( 0,) 0,5 + ( 0,) 0, 0,5 = 0,056 Uwaga: Z równości (5.) nie wynikają równości (5.) oraz z równości (5.) nie wynika równość (5.), zatem przyjęcie jako definicji niezaleŝności trzech zdarzeń jedynie równości (5.) nie gwarantuje niezaleŝności parami tych zdarzeń. NiezaleŜność n zdarzeń (n ) Zdarzenia A,...,A n (5.4) nazywamy zdarzeniami niezaleŝnymi, jeśli P(A... A n ) = P(A )...P(A n ) oraz prawdopodobieństwo iloczynu jest równe iloczynowi prawdopodobieństw dla dowolnego podciągu ciągu zdarzeń (5.4) złoŝonego z co najmniej dwóch zdarzeń. Z powyŝszej definicji wynika wcześniej przyjęta definicja niezaleŝności trzech zdarzeń. NiezaleŜność przeliczalnie wielu zdarzeń Zdarzenia A,A, nazywamy zdarzeniami niezaleŝnymi, jeŝeli dla dowolnej liczby naturalnej n zdarzenia A,...,A n są niezaleŝne. Uwaga. Z przyjętych definicji niezaleŝności zdarzeń wynika zasada: Jeśli (A n ) jest skończonym lub nieskończonym ciągiem zdarzeń niezaleŝnych, to dowolny jego podciąg (złoŝony z co najmniej dwóch zdarzeń) jest ciągiem zdarzeń niezaleŝnych. Przykład 5.8 Do samolotu oddano niezaleŝnie trzy strzały. Prawdopodobieństwo trafienia samolotu pierwszym strzałem wynosi 0,4, drugim 0,5 i trzecim 0,7. Jeśli w samolot trafił jeden pocisk, to nastąpi zestrzelenie samolotu z prawdopodobieństwem 0,, jeśli dwa pociski - to z prawdopodobieństwem 0,6, jeśli trzy pociski - to samolot zostanie na pewno zestrzelony. Obliczymy prawdopodobieństwo, Ŝe w rezultacie trzech strzałów samolot zostanie zestrzelony. Oznaczmy: B - samolot został trafiony pierwszym pociskiem, B - samolot został trafiony drugim pociskiem, B - samolot został trafiony trzecim pociskiem, A 0 - w samolot nie trafił Ŝaden pocisk, A - w samolot trafił jeden pocisk, A - w samolot trafiły dwa pociski, A - w samolot trafiły trzy pociski, B - samolot został strącony. 7

18 RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA P(A 0 ) = P(B B B ) = ( P(B ))( P(B )) ( P(B )) = 0,6 0,5 0, = 0,09 P(A ) = P((B B B ) (B B B ) (B B B )) = = 0,4 0,5 0, + 0,6 0,5 0, + 0,4 0,5 0,7 = 0,6 P(A ) = P((B B B ) (B B B ) (B B B )) = = 0,4 0,5 0, + 0,4 0,5 0,7 + 0,6 0,5 0,7 = 0,4 P(A ) = (B B B ) = 0,4 0,5 0,7 = 0,4 Przy obliczaniu powyŝszych prawdopodobieństw korzystaliśmy z faktu, Ŝe zdarzenia B, B i B są niezaleŝne oraz z twierdzenia o prawdopodobieństwie sumy zdarzeń wykluczających się. ZauwaŜmy, Ŝe zdarzenia A 0, A, A, A spełniają załoŝenia twierdzenia o prawdopodobieństwie całkowitym, więc P(B) = P(A 0 )P(B/A 0 ) + P(A )P(B/A ) + P(A ) P(B/A ) + P(A )P(B/A ) Z treści zadania wynika, Ŝe P(B/A 0 ) = 0; P(B/A ) = 0,; P(B/A ) = 0,6; P(B/A ) =,0 zatem P(B) = 0, ,6 0, + 0,4 0,6 + 0,4,0 = 0,458 8

19 PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE 6. ZMIENNE LOSOWE 6.. Zmienne losowe jednowymiarowe 6... Pojęcie zmiennej losowej Pojęcie zmiennej losowej jest jednym z podstawowych pojęć rachunku prawdopodobieństwa. JeŜeli kaŝdemu zdarzeniu elementarnemu przyporządkujemy liczbę rzeczywistą, to mówimy, Ŝe została określona zmienna losowa jednowymiarowa, albo - w skrócie - zmienna losowa. Zmienna losowa jest więc funkcją, której dziedziną jest zbiór zdarzeń elementarnych Ω, a wartościami są liczby rzeczywiste 9. Zmienne losowe oznaczamy duŝymi literami z końca alfabetu łacińskiego X, Y, JeŜeli zmienną losową oznaczymy literą X, to wartości przyjmowane przez tę zmienną losową oznaczamy małą literą x. Niech A będzie podzbiorem zbioru liczb rzeczywistych. Symbolem X A oznaczamy zbiór tych wszystkich zdarzeń elementarnych którym zmienna losowabłąd! Nie zdefiniowano zakładki. X przyporządkowuje liczby naleŝące do zbioru A. PowyŜszą definicję i jej niektóre szczególne przypadki przedstawiamy w poniŝszej tabeli. Przykład 6. Symbol Rzut kością. Ω = { ω, ω, ω, ω, ω ω } 4 5, Tabela 6.. Wybrane definicje Definicja symbolu X A { ω : X( ω) A} X = a { ω : X( ω) = a} X < a { ω : X( ω) < a} a X < b { ω : a X( ω) < b} ω 6. Przyporządkowanie,,,,, jest zmienną losową o zbiorze wartości {,,, 4, 5, 6}. Zmienną tą oznaczymy X. Przyporządkowanie ω ω ω ω ω 0 jest takŝe zmienną losową o zbiorze wartości {-, 0, }, oznaczymy ją Y. Zmienna losowa X moŝe słuŝyć do opisu sytuacji w której interesuje nas liczba wyrzuconych oczek na kości. Natomiast zmienna losowa Y moŝe opisywać następującą sytuację: rzucamy kością, jeśli wyrzucimy lub lub oczka, to płacimy zł, jeśli wyrzucimy 4 oczka to nic nie płacimy i nic nie otrzymujemy, jeśli wyrzucimy 5 lub 6 oczek, to otrzymujemy zł. Wtedy Y oznacza wygraną w tej grze. PoniŜsze zaleŝności ilustrują symbole podane w tabeli 6.. P( X {,4,6} ) = P( { ω : X( ω) {,4,6 }) = P( { ω, ω4, ω6 }) = = 6 ω 4 ω 4 ω 5 5 ω 6,,,,, 9 PowyŜsza definicja jest ścisła, gdy kaŝdy podzbiór zbioru zdarzeń elementarnych jest zdarzeniem losowym. Gdy tak nie jest, to definicję zmiennej losowej naleŝy uzupełnić pewnym warunkiem, spełnionym na ogół w zagadnieniach praktycznych, patrz np. R. Leitner, J. Zacharski Matematyka dla studentów, cz. III str.8-8, WNT 998, wydanie VIII. 4 ω 5 ω 6 6 9

20 ( X = ) = P( { ω: X( ω) = } ) = P( { ω }) P = RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA P( X < ) = P( { ω: X( ω) < } ) = P( { ω, ω} ) = = 6 P ( X 7) = P( { ω: X( ω) 7} ) = P( ) = 0 P( X < 5) = P( { ω: X( ω) < 5} ) = P( { ω, ω, ω4} ) = = 6 P ( X 6) = P( { ω: X( ω) 6} ) = P( Ω) = P( X < ) = P( { ω: X( ω) < } ) = P( { ω, ω} ) = = 6 P( Y = ) = P( { ω : Y( ω) = } ) = P( { ω,ω,ω}) = = 6 P( Y = 0) = P( { ω : Y( ω) = 0} ) = P( { ω4 }) = 6 P( Y = ) = P( { ω : Y( ω) = } ) = P( { ω5, ω6 }) = = 6 Przykład 6. 6 Partia towaru składa się ze sztuk dobrych i wadliwych. Z partii tej pobieramy losowo jedną sztukę towaru, wtedy Ω = {d, w}. Zdarzeniu elementarnemu d, polegającemu na wybraniu sztuki dobrej, przyporządkujmy liczbę 0, zaś zdarzeniu elementarnemu w - wybrana sztuka jest wadliwa - liczbę. Została określona w ten sposób zmienna losowa X, przyjmująca dwie wartości x = 0 i x =. Przykład 6. Zajmując się badaniem monet znajdujących się w obiegu i wyprodukowanych w latach w zaleŝności od ich wieku, najwygodniej jest uŝywać jako zmienną losową rok emisji. Zbiorem wartości tej zmiennej losowej jest zbiór {000, 00, 00, 00, 004, 005}. Przykład 6.4 Strzelec strzela tak długo aŝ trafi do celu. Zbiór zdarzeń elementarnych, określamy następująco Ω = {ω, ω,...) gdzie zdarzenie elementarne ω n (n =,,...) oznacza, Ŝe strzelec trafił do celu pierwszy raz w n - tym strzale. Zdarzeniu elementarnemu ω n przyporządkujemy liczbę n. Zbiorem wartości tak określonej zmiennej losowej jest zbiór wszystkich liczb naturalnych. Przykład 6.5 Pomiar wielkości fizycznej. Jeśli nie wiemy nawet w przybliŝeniu, jakie moŝna otrzymać wyniki pomiarów pewnej nieznanej wielkości fizycznej, to przyjmujemy, Ŝe mogą one wyrazić się dowolnymi liczbami rzeczywistymi. W tym przypadku zbiorem zdarzeń elementarnych Ω jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych Ω = (-, ) Na tym zbiorze określimy zmienną losową X następująco: kaŝdej liczbie rzeczywistej x przyporządkujemy tę samą liczbę x. Zbiorem wartości tej zmiennej losowej jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych. Zmienne losowe pozwalają przedstawiać wyniki doświadczeń losowych za pomocą liczb, co znacznie ułatwia badanie tych doświadczeń i pozwala traktować je jednolicie. Na tym samym zbiorze zdarzeń elementarnych Ω moŝna określać róŝne zmienne losowe w zaleŝności od zagadnienia, które nas interesuje (przykład 6.). 0