CDN OPT!MA - zmiany w wersji 5.1.1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CDN OPT!MA - zmiany w wersji 5.1.1"

Transkrypt

1 1 Reinstalacja programu CDN OPT!MA - zmiany w wersji Reinstalacja jest jedną z funkcji dostępną po uruchomieniu Instalacji z menu na płytce instalacyjnej CDN OPT!MA. Dla reinstalacji dostępne są dwie opcje: Reinstalacja z wersji 5.0 oraz Reinstalacja z wersji wcześniejszych niż 5.0. Konfiguracja silnika bazy danych do wersji powinna być wykonana tylko wtedy, jeśli na komputerze jest już zainstalowany działający silnik i wersja programu CDN OPT!MA wcześniejsza niż W takiej sytuacji należy go dostosować do potrzeb programu CDN OPT!MA w wersji 5.1. Jeśli użytkownik posiada wersję programu CDN OPT!MA konfiguracja silnika bazy danych nie jest potrzebna. Reinstalacja z wersji wcześniejszych niż 5.0 Reinstalacja do wersji 5.1 powinna być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program CDN OPT!MA w wersji wcześniejszej niż Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji. Uwaga: Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie. Reinstalacja z wersji wcześniejszych niż 5.0 przebiega w sposób podobny jak instalacja programu. Podczas reinstalacji między innymi pojawia się okno, gdzie należy wskazać moduły, które powinny być zaktualizowane. Proponowane są tam dotychczas posiadane i przeważnie nie należy tego zmieniać. Reinstalacja z wersji 5.0 Reinstalacja z wersji jest możliwa po uruchomieniu z płytki funkcji Instalacja: Reinstalacja z poprzedniej wersji: Reinstalacja z wersji na wersję Możliwa jest również reinstalacja przy pomocy programu UPDATE.EXE, który dostępny jest na naszej stronie WWW. 2 W celu uaktualnienia programu CDN OPT!MA z wersji z na z płytki należy uruchamiać kolejno funkcje z menu Instalacja: Reinstalacja z poprzedniej wersji: Reinstalacja z wersji na wersję W trakcie reinstalacji na dysk skopiowany zostanie plik update.exe. Podczas reinstalacji niezbędna będzie płytka z wersją po uruchomieniu reinstalacji należy wymienić płytkę. Jeśli płytka z wersją nie będzie dostępna program poprosi o jej udostępnienie. W przypadku uaktualniania wersji przy pomocy programu dostępnego na stronie WWW należy przegrać na dysk program update.exe i uruchomić go. W trakcie reinstalacji niezbędna będzie płytka z wersją CDN OPT!MA należy ją udostępnić jeszcze przed rozpoczęciem reinstalacji lub też program poprosi o to w trakcie trwania operacji. Reinstalacja przy wykorzystaniu dostępnego programu update.exe umożliwia uaktualnienie programu tylko dla użytkowników wersji CDN OPT!MA Konfiguracja Uruchomienie programu Zmieniono zasadę obsługi hasła operatora podczas rejestracji w programie (logowania). Jeśli operator nie ma zadeklarowanego hasła podczas uruchamiania programu w oknie nie pojawia się pole do jego wpisania:

2 3 Jeśli operator ma zadeklarowane hasło w oknie pojawia się dodatkowe pole umożliwiające jego wpisanie: Jeśli wpisane hasło nie jest poprawne program poinformuje o tym wyświetlając odpowiedni komunikat. Narzędzia/ Importy: Importy z Klasyki 1. Import kontrahentów (dotyczy wszystkich programów Klasyki) jeśli numer NIP kontrahenta był dłuższy niż poprawny to w trakcie importu taki kontrahent był pomijany. 2. Import z programu Firma++: definicje produktów - poprawiono ilości składników na importowanych recepturach (we wcześniejszych wersjach podczas importu receptur przenoszone były zawsze ilości składników 1). 4 CRM 1. Poprawiono obsługę konstruktora filtra na liście kontaktów. W wersji 5.00 nie pojawiały się pola dostępne podczas konstrukcji filtrów. Księgowość moduł Księga Handlowa i Księga Podatkowa Stałe podatkowe Ponieważ ulga podatkowa na 2003 rok nie jest podzielna przez 12, wprowadzony został nowy parametr. W Konfiguracji programu/ Księgowość/Stałe podatkowe zdefiniowane są dwie ulgi: - roczna - do wykorzystania na PIT-5 i do rozliczenia rocznego pracownika, w wysokości 530,08 - miesięczna - używana przy comiesięcznych rozliczeniach pracowników, w wysokości 44,17 Rejestry VAT 1. Deklaracja VAT-7: poprawiono błąd związany z rozliczaniem zakupów nierozliczonych w poprzednich miesiącach. W wersji 5.0 jeśli zaznaczono rozliczanie za ostatni miesiąc to na deklaracji w sekcji D.2 wykazywane były kwoty za ostatnie 3 miesiące. 2. Deklaracja VAT-7: poprawiono błąd związany z wykazywaniem faktur w deklaracji VAT 7 jeśli różnica pomiędzy datą sprzedaży a datą wystawienia była większa niż 3 miesiące. W wersji 5.0 w takim przypadku dokument nie był widoczny na zakładce Do deklaracji oraz nie był ujęty na wydruku Deklaracji VAT-7. Księga Handlowa 1. Schematy księgowe w związku z wprowadzeniem nowej stawki ubezpieczenia zdrowotnego (8%), a której tylko część jest odliczana od podatku, podczas tworzenia schematów księgowania listy płac pojawiły się nowe makra: - UbZdrowPrac składka ubezpieczenia zdrowotnego pobrana z wypłaty - UbZdrowPrOdlicz składka ubezpieczenia zdrowotnego odliczona od podatku Aby uzyskać kwotę składki nie podlegającą odliczeniu od podatku należy odjąć te dwie wartości.

3 5 2. Księgowanie raportów kasowych: poprawiono błąd księgowania zapisu kasowego jeśli w kwotach dodatkowych są dwie albo więcej dekretacji (pomimo, że ich kwota daje wartość zapisu kasowego). W wersji 5.0 program nie księgował raportu z takimi zapisami. 3. Zapisy księgowe poprawiono błąd, który nie pozwalał na zatwierdzenie dekretu niezbilansowanego, jeśli wszystkie wykorzystane konta były pozabilansowe. 4. Odbudowa stanu kont księgowych poprawiono błąd występujący, jeśli jakikolwiek okres obrachunkowy został zamknięty. Operacja odbudowy została ograniczona do bieżącego okresu obrachunkowego. Księga Podatkowa 1. Wydruk księgi jednostronny i dwustronny. Skreślone zapisy w księdze były błędnie sumowane na wydruku księgi przychodów i rozchodów w pozycji: suma z poprzedniej strony. Ewidencja wynagrodzeń Podobnie jak w przypadku programów kadrowo-płacowych również w uproszczonej ewidencji wynagrodzeń uwzględniono zmiany przepisów dotyczące wprowadzenia stawki na ubezpieczenie zdrowotne 8%, przy czym tylko 7.75% jest odliczane od podatku. W związku z tym wprowadzono zmiany w algorytmie wyliczania wynagrodzeń oraz na deklaracji PIT-4. Na formularzu wynagrodzenia na zakładce kwoty pojawiły się pozycje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego: - ub. zdrowotne odliczone: 7.75% od wyliczonej podstawy dla ubezpieczenia zdrowotnego - ub. zdrowotne pobrane: rzeczywista kwota ubezpieczenia zdrowotnego pobranego z wypłaty (8%). Zgodnie z wyjaśnieniami ZUS z w sytuacji, gdy zaliczka na podatek dochodowy jest niższa od należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne, składka ulega obniżeniu do wysokości zaliczki. W takim przypadku z dochodu ubezpieczonego można pobrać jedynie kwotę stanowiącą ewentualną różnicę pomiędzy kwotą zaliczki a składką w wysokości 7.75%. Deklaracja PIT-4 na nowym formularzu Umożliwiono drukowanie deklaracji PIT-4 na formularzu zgodnym z nowym wzorcem nr 14 obowiązującym w 2003 roku. 6 Środki Trwałe 1. Art. 22k ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nr 80 poz.350 z późniejszymi zmianami.) oraz art. 16k ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. nr 54 poz. 654 z 2000r. z późniejszymi zmianami) wprowadziły możliwość 30% odpisu w pierwszym roku użytkowania środka trwałego (z grup od 3-6 KŚT). Jeśli jednak okazałoby się, że wysokość tego odpisu byłaby niższa od odpisów obliczonych w pierwszym roku ich używania przy zastosowaniu stawek podatkowych w wykazie stawek, a podwyższonych o współczynnik nie wyższy niż 2,0, to wówczas podatnik może zastosować stawkę z wykazu, podwyższoną o współczynnik 3,0. Wysokość odpisu ustala się proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy pozostałych do końca roku od momentu wprowadzenia do ewidencji. W następnym roku podatkowym podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych stosując zasady amortyzacji degresywnej lub amortyzacji liniowej, przy czym odpisów tych dokonują od wartości początkowej, a więc bez pomniejszenia jej o odpisy dokonane w pierwszym roku podatkowym. W związku z tym na dokumencie amortyzacji wprowadzono możliwość wprowadzenia odpisu oraz zaznaczania parametru: Nie pomniejszaj podstawy amortyzacji. 2. Schematy księgowe/ Amortyzacja s.t. W warunku dodano nowe mówiące o tym, że dany odpis jest 30% ulgą podatkową odliczaną w pierwszym roku. Kasa i Bank 1. Raporty kasowe poprawiono funkcję renumeracji raportów kasowych/ bankowych jeśli ich numeracja jest prowadzona w obrębie miesiąca. W wersji 5.0, jeśli raporty z wcześniejszych miesięcy były zaksięgowane, program nie pozwalał na renumerację późniejszych raportów (wyświetlany był komunikat: Nie można wykonać renumeracji raportów z zadanymi parametrami. Renumeracja spowodowałaby niedozwoloną zmianę numerów raportów zaksięgowanych) 2. Preliminarz płatności: wydruki przelewów poprawiono błąd, który nie pozwalał na wydrukowanie przelewu bez daty (taka funkcjonalność istniała w wersjach wcześniejszych niż 5.0.1). Współpraca z Rejestrami VAT W wersji 4.0 w Rejestrach VAT funkcjonował bufor. Zapisy z bufora w module Kasa/Bank powodowały powstanie zdarzenia, ze statusem Bufor, widoczne na liście w kolorze zielonym. Dopiero w chwili przeniesienia z bufora zdarzenie zmieniało stan na Do realizacji, a zapisy z płatnością gotówkową powodowały powstanie zapisu w raporcie kasowym.

4 7 W wersji 5.0 bufor w Rejestrach VAT został zlikwidowany, a zapisy z rejestrów powodują powstanie w Preliminarzu płatności zdarzenia ze statusem Do realizacji. Ponadto w Konfiguracji firmy/ Kasa i Bank/ Parametry pojawił się parametr Automatyczna generacja kasy dla rejestrów VAT, który odpowiada za to, czy zapis w Rejestrze VAT powoduje automatyczny zapis kasowy (parametr aktywny), czy jest widoczny jako planowana płatność w Preliminarzu (parametr nieaktywny). W wyniku konwersji danych z wersji 4.0 na 5.0 zapisy z bufora Rejestru VAT były przenoszone automatycznie do rejestrów. Natomiast w module Kasa/Bank zdarzenie pozostawało bez zmian (nadal w buforze) i nie powstawały zapisy KP/KW w raportach kasowych. Stan w module Kasa/Bank pozostawał bez zmian, a likwidacja bufora była uwzględniana dopiero na nowych zapisach (wprowadzanych już w wersji 5.1). W wersji 5.1 pojawiła się w menu Narzędzia/ Korekta danych nowa funkcja naprawcza Aktualizacja płatności w rejestrze VAT. Powoduje ona zmianę stanu wszystkich płatności w Preliminarzu związanych z zapisami w rejestrach VAT ze stanu Bufor na Do realizacji. W przypadku zapisów płatnych gotówką funkcja odwołuje się do ustawień parametru Automatyczna generacja kasy dla rejestrów VAT w Konfiguracji firmy: - jeśli parametr nie jest aktywny zapisy płatne gotówką pozostają w Preliminarzu jako nierozliczone, podobnie jak zapisy z odroczonym terminem płatności. - jeśli parametr jest aktywny funkcja próbuje dla zapisów płatnych gotówką utworzyć automatycznie zapisy KP lub KW. Jeśli raport obejmujący datę zapisu jest zamknięty program wyświetli odpowiedni komunikat i zapis kasowy nie zostanie wygenerowany. W Preliminarzu nadal będzie widoczny w kolorze zielnym. Należy wtedy otworzyć odpowiedni raport, wprowadzić zapis i rozliczyć do ręcznie ze zdarzeniem w Preliminarzu. Moduły Faktury i Magazyn 1. Dokumenty WZKOR, wystawiane automatycznie do korekty faktury sprzedaży: w poprzednich wersjach istniał błąd, który w przypadku księgowania faktury korygującej częściowo ilość tworzył zbędne dokumenty WZKOR wprowadzające różnicę do magazynu. W efekcie w chwili księgowania korekty częściowej do magazynu wprowadzana była nie zwracana reszta towaru. Na przykład: DOKUMENT HANDLOWY DOKUMENT MAGAZYNOWY SPRZEDAŻ TOWARU FAKTURA: 3 szt. WZ: 3 szt. KOREKTA ILOŚCIOWA (zwrot częściowy towaru) FA KOR: - 2 szt. WZKOR: - 2 szt. 8 Księgowanie korekty WZKOR: - 1 szt. W wersji 5.1 poprawiono błąd w chwili księgowania dokumentów nie są tworzone zbędne dokumenty WZKOR. Ponadto w menu Narzędzia/ Korekta danych pojawiła się funkcja naprawiająca: Anulowanie nadmiarowych WZKOR, która wyszukuje takie dokumenty, a następnie powoduje ich anulowanie. 2. Faktury eksportowe poprawiono wydruk kwot Zapłacono i Pozostaje do zapłaty w przypadku kwot większych niż 1000, na wydruku faktury eksportowej w walucie: wzór standard Korekty do Faktury Zakupu poprawiono algorytm zaokrąglania wartości VAT dla pozycji jeśli w wyliczonej wartości na trzecim miejscu po przecinku znajdowało się 5. W takich sytuacjach wartość dokumentu była poprawna, natomiast test integralności Dokumenty handlowe i magazynowe: Zgodność obliczenia VAT na pozycjach wykazywał dla takiego dokumentu błędy. 4. Korekta ilości do Faktury Zakupu podpięty został prawidłowy wydruk 5. Konwersja Faktura Zakupu Przyjęcie Zewnętrzne: poprawiono konwersję dokumentów, na których jako pozycje wpisane były usługi (w wersji 5.0 pojawiały się komunikaty o błędach). 6. Konwersja Faktura Zakupu Przyjęcie Zewnętrzne: poprawiono konwersję dokumentów, na których jako pozycje wpisane były usługi. W wersji 5.0 przenoszona była kwota netto uwzględniająca wartość usług. 7. Konwersja Przyjęcie Zewnętrzne Faktura Zakupu: poprawiono funkcję jeśli na dokumencie PZ zmieniane były wartości w tabeli VAT. W wersji 5.1 zmiana w tabeli jest uwzględniana również na Fakturze Zakupu utworzonej na podstawie PZ. W wersji 5.0 jeśli dokument był konwertowany do Faktury Zakupu z poziomu listy PZ zmiany w tabeli VAT na PZ nie były przenoszone na Fakturę Zakupu. 8. Karta towaru: wprowadzono identyczny format pól dotyczących numeru katalogowego na formularzu oraz wyświetlanego na liście towarów numer może zawierać 20 znaków. 9. Karta towaru: na zakładce Receptury (dostępnej w przypadku towarów/ usług złożonych) na liście składników poprawiono format pola z ilością (w wersji 5.0 była możliwość wpisania ilości z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w wersji obecnej z czterema miejscami po przecinku). 10. Rozliczanie magazynu metodą średnich ważonych (AVCO): podczas kontroli daty na transakcjach program uwzględnia jedynie transakcje powodujące wydanie towaru z magazynu. W poprzednich wersjach programu sprawdzał daty również na dokumentach handlowych powodujących jedynie rezerwację

5 9 lub zamówienie (Zamówienie u Dostawcy, Faktura Zakupu bez PZ, Rezerwacje Odbiorcy, Faktura Sprzedaży oraz Paragon baz WZ). 11. Księgowanie paragonów poprawiono błąd księgowania pojedynczego paragonu z listy bezpośrednio do Księgi Handlowej. W wersji 5.0 po zaksięgowaniu pojedynczego paragonu schematem księgowym na liście wszystkie dokumenty były widoczne jako zaksięgowane (w kolorze niebieskim). Dekret w Księdze Handlowej był prawidłowy (na podstawie pojedynczego paragonu). 12. Import danych z programu Firma++: poprawiono ilości składników na importowanych recepturach (we wcześniejszych wersjach podczas importu receptur przenoszone były zawsze ilości składników 1) 13. Aktywny tylko moduł FAKTURY poprawiono funkcję proponowania cen sprzedaży dla kontrahenta. W poprzednich wersjach zdarzało się, że pomimo przypisania kontrahentowi grupy cenowej na karcie ewidencyjnej w trakcie wystawiania faktury sprzedaży program proponował cenę z grupy zdefiniowanej jako domyślna. Błąd pojawiał się tylko w sytuacji, gdy podczas wprowadzania towaru na fakturę bezpośrednio z listy pozycji wywoływany był cennik W przypadku działającego równocześnie modułu MAGAZYN - błąd w ogóle nie występował. 14. Faktura zakupu korekta graniczna (FZKG) - poprawiono automatyczne generowanie elementów dokumentu PZKW (PZ korekta wartościowa) do dokumentu FZKG (Faktura Zakupu Korekta Graniczna) w sytuacji, w której niektóre pozycje na dokumencie FZKG nie były korygowane. Poprzednio dla pozycji, które nie były korygowane, dokument PZKW był tworzony nieprawidłowo. Kadry i Płace Wskaźniki na 2003 rok: W Konfiguracji programu/ Płace/ Wynagrodzenia wprowadzono od nowe wskaźniki: - wynagrodzenie minimalne w wysokości 800 zł. - przeciętne wynagrodzenie w wysokości 2095,81 - minimalny dochód deklarowany w wysokości 1257,49 - minimalne wynagrodzenie uczniów: - I roku (4%): 83,83 - II roku (5%): 104,79 - III roku (6%): 125, wskaźnik waloryzacji: 97,2% Roczna podstawa składek ZUS Wprowadzono w konfiguracji Program/ Płace/ Podstawa składek ZUS kwotę rocznego ograniczenia składek emerytalnorentowych na 2003 rok, która wynosi 65850zł Stałe podatkowe Ponieważ ulga podatkowa na 2003 rok nie jest podzielna przez 12, wprowadzony został nowy parametr. W Konfiguracji programu/ Płace/Stałe podatkowe zdefiniowane są dwie ulgi: - roczna - do wykorzystania na PIT-5 i do rozliczenia rocznego pracownika, w wysokości 530,08 - miesięczna - używana przy comiesięcznych rozliczeniach pracowników, w wysokości 44,17 Wprowadzono również inne wartości obowiązujące od stycznia 2003 r.: - ryczałt poniżej kwoty (PIT-8A): 146,00 Składka zdrowotna Od stycznia 2003 r obowiązuje nowa składka zdrowotna w wysokości 8% podstawy, natomiast odliczenie od podatku tylko do wysokości 7.75%. Tak więc kwota składki ostatecznie pobranej z wypłaty złożona jest z części odliczanej oraz części nie odliczanej od podatku. W związku z tym w programie wprowadzono zmiany pozwalające na rozróżnienie tych kwot. Konfiguracja Programu/ Płace/ Składki ZUS nastąpiły zmiany w sekcji Ubezpieczenie zdrowotne: Składka oznacza wysokość naliczenia "należnej" składki. Od ustawione na 8%. Ogr. składki do wys. zaliczki podatku oznacza wysokość składki do odliczenia. Wprowadzono domyślne wartości: 7,50% - z datą obowiązywania ,75% - z datą obowiązywania Równocześnie wprowadzono zmiany w: - algorytmie liczenia zdrowotnego i zaliczki podatku w wypłatach

6 11 - wyliczaniu deklaracji PIT-4, PIT-11 oraz PIT-40 wyliczane są kwoty składki zdrowotnej pobranej ostatecznie z wypłaty oraz składki zdrowotnej odliczonej od podatku - wyliczaniu deklaracji rozliczeniowych RCA, RNA, RZA oraz DRA kwota składki zdrowotnej wyliczana jest na podstawie składki ostatecznie pobranej z wypłaty pracownika - Karty podatkowe i wynagrodzeń, listy płac, zestawienia i podsumowania wypłat kwoty składki zdrowotnej są wyliczane na podstawie składki ostatecznie pobranej z wypłaty pracownika Deklaracja PIT-4 na nowym formularzu Umożliwiono drukowanie deklaracji PIT-4 na formularzu zgodnym z nowym wzorcem nr 14 obowiązującym w 2003 roku. Niepłatny pierwszy dzień krótkiego zwolnienia lekarskiego Dla nieobecności typu zwolnienie chorobowe z zaznaczonym parametrem Pierwszy dzień chor. bez prawa do wynagr. chorobowego w wypłacie wygeneruje się zerowy dodatek Wynagrodzenie za czas nieobecności zero. Niepłatny pierwszy dzień zwolnienia lekarskiego wykazywany jest na deklaracji RSA z kodem 331 i jest uwzględniany w łącznej liczbie dni nieobecności (33) za które płaci pracodawca. Wypadek przy pracy/choroba zawodowa Ustawa z dnia 30 października 2002r o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 199 poz. 1673) wprowadziła zmianę, zgodnie z którą za czas nieobecności spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową prawnikowi od pierwszego dnia tej nieobecności przysługuje zasiłek. W celu odnotowania takiej nieobecności należy wybrać zwolnienie chorobowe i jako powód wskazać wypadek w pracy/choroba zawodowa. Zróżnicowanie wysokości minimalnej pensji Ustawa z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 200 poz. 1679) wprowadza uzależnienie wysokości minimalnej pensji od stażu pracy. 12 Na Formularzu pracownika zakładka Etat dodano pole, w którym wpisujemy procent gwarantowanego wynagrodzenia zasadniczego. Standardowo pole to przyjmuje wartość 100%. Wpisany współczynnik jest wykorzystywany w procedurze wyrównywania wypłaty do minimalnego wynagrodzenia. Inne poprawki: 1. Poprawiono błąd dotyczący seryjnego wstawiania świąt podczas definiowania kalendarzy (Konfiguracja firmy/ Płace/ Kalendarze). W wersji 5.0 jako święto proponowany był 3 marca. 2. Umożliwiono naliczenie wypłaty dla pracownika, któremu w poprzednich wersjach programu wyliczono wynagrodzenie za okres obejmujący 2 miesiące (data od i data do w innym miesiącu). Błąd polegał na zawieszaniu się programu przy edytowaniu kalendarza pracownika i nie liczeniu wypłaty. 3. Poprawiono wykazywanie na deklaracji RSA liczby dni do przepracowania i przepracowanych w sytuacji, gdy pracownik nie przepracował ani jednego dnia (przebywał na urlopie wypoczynkowym i bezpłatnym). 4. W konfiguracji programu/ Płace/ Konfiguracja kalendarzy zapamiętywana jest zmienna odpowiadająca za podstawę naliczania godzin nocnych. Standardowo jest to minimalna pensja. Błąd polegał na tym, że po zmianie ustawień parametru, zapisaniu ustawień ponowne wejście do programu przywracało ustawienia standardowe. 5. Na wydrukach dotyczących wynagrodzeń uczniów wykazywane są podstawy i składki opłacane przez płatnika i pracownika. 6. Z-3 umożliwiono wydruk zaświadczenia płatnika składek. W niektórych przypadkach wydruk ten nie był realizowany.

System CDN OPT!MA v. 13.0

System CDN OPT!MA v. 13.0 System CDN OPT!MA v. 13.0 Ulotka v. 13.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.3.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.3.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.3.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.3.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.3.1 Ulotka v.2012.3.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.2

System Comarch OPT!MA v. 17.2 System Comarch OPT!MA v. 17.2 Ulotka v.17.2 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA Ćwiczenia laboratoryjne CDN OPT!MA Strona 1 z 22 1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA CDN OPT!MA to zintegrowany system do zarządzania odpowiadający potrzebom małej i średniej firmy. Cechy CDN OPT!MA:

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.2.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.3.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany w wersji 10.3.5248... 3 enova 365 standard...

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.2.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Strona 4 z 40 Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5233

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5233 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5233 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści enova 365 standard... 5 Moduł: CRM... 5 Nowa

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL 2012.2.7.930... 4 SPRZEDAŻ... 14 FINANSE... 14 WSPÓLNE... 4 RAKSSQL 2012.2.6.928... 5 KSIĘGOWOŚĆ... 5 KADRY I PŁACE... 15

RAKSSQL 2012.2.7.930... 4 SPRZEDAŻ... 14 FINANSE... 14 WSPÓLNE... 4 RAKSSQL 2012.2.6.928... 5 KSIĘGOWOŚĆ... 5 KADRY I PŁACE... 15 SPIS TREŚCI RAKSSQL 2012.2.7.930... 4 SPRZEDAŻ... 4 FINANSE... 4 WSPÓLNE... 4 RAKSSQL 2012.2.6.928... 5 KSIĘGOWOŚĆ... 5 KADRY I PŁACE... 5 SPRZEDAŻ... 6 FINANSE... 7 CRM... 7 RAKSSQL 2012.2.5.927... 7

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI KADRY I PŁACE... 28

SPIS TREŚCI KADRY I PŁACE... 28 SPIS TREŚCI RAKSSQL 2013.1.9.952 (Data publikacji: 08.05.2013)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 4 KADRY I PŁACE... 6 SPRZEDAŻ... 6 RAKSSQL 2013.1.8.951 (Data publikacji: 17.04.2013)... 7 KSIĘGOWOŚĆ... 7 KADRY I PŁACE...

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 2010.2.1

System Comarch OPT!MA v. 2010.2.1 System Comarch OPT!MA v. 2010.2.1 Ulotka v.2010.2.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Ulotka v.2012.5.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.0 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Korygowanie wypłat przykłady

Biuletyn techniczny. Korygowanie wypłat przykłady Biuletyn techniczny Korygowanie wypłat przykłady Data ostatniej aktualizacji: 19.09.2013 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 KORYGOWANIE WYPŁAT... 3 2.1 ANULOWANIE WYPŁATY... 3 2.2 ANULOWANIE NIEOBECNOŚCI

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0

System CDN OPT!MA v. 15.0 System CDN OPT!MA v. 15.0 Płace i Kadry pierwsze kroki 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.1.1 Data produkcji wersji: 3 listopad 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 2010.3.1

System Comarch OPT!MA v. 2010.3.1 System Comarch OPT!MA v. 2010.3.1 Ulotka v.2010.3.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI RAKSSQL 2012.3.13.938 (Data publikacji: 30.08.2012)... 4 RAKSSQL 2012.3.12.937 (Data publikacji: 08.08.2012)... 8

SPIS TREŚCI RAKSSQL 2012.3.13.938 (Data publikacji: 30.08.2012)... 4 RAKSSQL 2012.3.12.937 (Data publikacji: 08.08.2012)... 8 SPIS TREŚCI RAKSSQL 2012.3.13.938 (Data publikacji: 30.08.2012)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 4 KADRY I PŁACE... 4 SPRZEDAŻ... 6 FINANSE... 7 ŚRODKI TRWAŁE... 8 WSPÓLNE... 8 RAKSSQL 2012.3.12.937 (Data publikacji:

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany wersji 10.4.5291... 5 enova365 standard...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.2.1 Data produkcji wersji: 3 listopad 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo