Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie arty kułu bez zgody Software Wy dawnictwo Sp. z o.o. zabronione.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie arty kułu bez zgody Software Wy dawnictwo Sp. z o.o. zabronione."

Transkrypt

1 2 / Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie arty kułu bez zgody Software Wy dawnictwo Sp. z o.o. zabronione. Softw a r e W y da w n ict w o Sp. z o.o., u l. Lew a r tow skieg o 6, W a r sza w a, POLSKA. Kon ta kt : Da r iu sz Pa w łow ski (dpa w low psolm a g.or g )

2 Andrzej Nowakowski Moduł Raportów w PHP integrator systemów informatycznych w przedsiębiorstwie Na dołączonej do pisma płycie CD znajdują sie wszystkie opisane w artykule skrypty technology/pub/articles/ php_experts/index.html 3. technology/oramag/oracle/ 4. oracle/server803/ index.htm oramag/oracle/02-mar/ o22sql.html PHP to już nie tylko zabawa domorosłych programistów webowych, lecz zaawansowane rozwiązania klasy enterprise przyjazne interfejsy hurtowni danych, systemów analitycznych, czy portale interi intranetowe to standard. Tym razem pokażemy jak za pomocą PHP dokonać integracji systemów informatycznych w przedsiębiorstwie. Obecnie firmy posiadają w swoich strukturach wiele systemów informatycznych. Każdy z nich jest zbiorem charakterystycznych informacji gromadzonych przez określony czas. System FK (system Finansowo-Księgowy) jest zbiorem danych o zadłużeniu kontrahenta wobec firmy, system CRM (Customer Relationship Management) to informacje marketingowe o kontrahencie, a System Akwizycyjny przechowuje dane o ich obsłudze przez przedstawicieli handlowych. Każdy z wymienionych systemów ma inny cel, ale ten sam obiekt zainteresowań Kontrahent. Aby przeprowadzić pełną analizę obiektu naszych zainteresowań (kontrahenta), potrzebna integracja informacji ze wszystkich dostępnych systemów pozwoli ona decydentom poznać prawdziwe związki przyczynowo-skutkowe zachodzące w danym obiekcie. Aby końcowy odbiorca informacji był usatysfakcjonowany, dane muszą być aktualne i przejrzyste. Można to osiągnąć poprzez stworzenie kompletnego modułu raportującego (MR) Rysunek 1. Opis projektu Załóżmy, że nasza firma zapragnęła w pełni wykorzystać posiadaną infrastrukturę IT, gdyż obecnie jest ona uży- Co należy wiedzieć... Zakładamy, że czytelnik zna podstawy obiektowości w PHP oraz posiada wiedzę z obsługi relacyjnych baz danych, w tym ORACLE. Co obiecujemy... Po przeczytaniu artykułu Czytelnik pozna mechanizmy wbudowane w serwery baz danych, które w dużym stopniu mogą uprościć budowę interfejsów PHP. Zbudujemy gotowe narzędzie generujące raporty (w formacie XLS i HMTL) w oparciu o bazę danych ORACLE. 62 PHP Solutions Nr 6/2004

3 wana jedynie w 50%. Systemy informatyczne pracują na pełnych obrotach jedynie w dzień, powodując przy tym powolną pracę wielu aplikacji użytkowników, co w rezultacie jest efektem dużego niezadowolenia. W nocy, kiedy użytkownicy nie korzystają z systemów, baza danych jest obciążona w zaledwie 5%. W związku z tym postanowiono stworzyć Moduł Raportów, którego celem stała się od dawna oczekiwana integracja systemów i zbalansowanie obciążenia. Integracja będzie polegała na stworzeniu takiego mechanizmu, który połączy systemy CRM i FK. Dzięki temu odbiorca informacji będzie mógł w jednym miejscu otrzymać wszystkie dane dotyczące obu systemów. Zbalansowanie obciążenia oznaczać będzie przeniesienie czasu wykonywania najbardziej zasobożernych operacji bazodanowych na noc. Dzięki temu, użytkownicy pracujący z systemami FK i CRM w ciągu dnia odczują zdecydowaną poprawę w komforcie pracy. Założenia Modułu Raportów Moduł Raportów powinien spełniać kilka podstawowych założeń: Wybór bazy danych ORACLE SQL w implementacjach serwerów baz danych jako standard raczej nie istnieje. Producenci prześcigają się w tworzeniu różnego typu rozszerzeń, dodając własne komendy, funkcje, operatory, pseudokolumny, typy danych itd. Decydując się na używanie konkretnego serwera bazy danych, jesteśmy zmuszeni, oprócz standardowego SQL-a, poznać odpowiednie rozszerzenia. W naszym projekcie wykorzystamy bazę danych ORACLE. Osoby, które wcześniej pracowały tylko z MS Access czy MySQL, mają problem ze zrozumieniem ogólnej architektury tego systemu. Proste bazy danych takie jak SQLite przechowują wszystkie informacje w jednym pliku. Stanowi on po prostu bazę danych, która jest zazwyczaj ściśle powiązana z konkretną aplikacją. W ORACLE wygląda to inaczej (Rysunek 2) w jednej bazie danych mogą znajdować się dane pochodzące z różnych aplikacji, a rozdzielone są tylko schematami użytkowników. Istnieje zatem użytkownik, który jest właścicielem wszystkich obiektów danej aplikacji. Dodatkowo każda baza danych ma swoje instancje jedną lub wiele (w zależności od potrzeb). Instancja bazy danych ORACLE to zbiór procesów oraz buforów serwera bazy danych. Rozszerzenia ORACLE w stosunku do standardu SQL-92, można zauważyć przy najbardziej fundamentalnych operacjach i obiektach bazodanowych, takich jak: komendy SQL, funkcje, operatory, pseudokolumny, typy danych, czy nazewnictwo obiektów bazodanowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na rozszerzenia zapewniające efektywne zarządzanie składowaniem tworzonych obiektów. Projektując np. tabelę możemy dodatkowo określić klauzulę STORAGE, a w niej zawrzeć informacje o wielkości tworzonej tabeli (w bajtach), czy określić, jak mają wyglądać przyrosty, które są tworzone, gdy wprowadzane dane przekroczą wielkość danej tabeli. Warto także zapoznać się z mało znanymi, ale bardzo przydatnymi funkcjami analitycznymi takimi jak: RANK, CUME _ DIST, PERCENT _ RANK, NTILE, ROW _ NUMBER[10]. Prawidłowe użycie tych funkcji może bardzo uprościć późniejszą budowę mechanizmów PHP. ma być dostępny na każdej stacji roboczej w firmie, nie może wymagać instalacji dodatkowego oprogramowania, powinien być przygotowany do generowania wielu raportów, raporty powinny być dostępne w formacie HTML oraz XLS. Raport powinien zawierać: informacje o obrotach netto kontrahentów w poprzednim roku kalendarzowym, w roku bieżącym, oraz zmianę procentową miedzy tymi dwoma okresami (dane należy pobrać z zewnętrznego systemu FK), informację na temat daty ostatniego kontaktu firmy z kontrahentem (dane należy pobrać z zewnętrznego systemu CRM). Rysunek 1. Raport w środowisku Microsoft Excel PHP Solutions Nr 6/

4 Projekty Listing 1. Schemat użytkownika ART CREATE USER ART IDENTIFIED BY Xart123 DEFAULT TABLESPACE TOOLS TEMPORARY TABLESPACE TEMP; -- Przydzielenie przywileju CREATE SESSION GRANT CONNECT TO ART; -- Przydzielenie przywileju systemowego UNLIMITED TABLESPACE GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO ART; -- Przydzielenie przywileju systemowego CREATE SNAPSHOT do tworzenia -- widoków zmaterializowanych GRANT CREATE SNAPSHOT TO ART; -- Przydzielenie przywileju systemowego CREATE TABLE do tworzenia -- tabel GRANT CREATE TABLE TO ART; -- Przydzielenie przywileju systemowego CREATE VIEW do tworzenia -- zwykłych widoków GRANT CREATE VIEW TO ART; -- Przydzielenie przywileju systemowego CREATE VIEW do tworzenia -- procedur i funkcji GRANT CREATE PROCEDURE TO ART; Mechanizmy Modułu Raportów Moduł Raportów (MR) w głównej mierze opierać się będzie o rozbudowany mechanizm bazodanowy, którego zadaniem będzie przygotowanie danych do szybkiego i łatwego wyświetlenia przez warstwę PHP. Wszystkie bazy danych (schematy CRM, FK i MR) znajdują się w jednej instancji ORACLE. Wymiana informacji oparta będzie na pobieraniu danych z jednego schematu użytkownika i wprowadzaniu ich do drugiego w postaci zagregowanej, a używane do tego będą zwykłe komendy SELECT. Spójrzmy na Rysunek 3, gdzie przedstawiono architekturę projektowanego Modułu Raportów. Tak zaprojektowany system w dużej mierze ograniczy zbędny przepływ danych pomiędzy mechanizmami oraz zaakcentuje rozdział między warstwą danych a warstwą prezentacji. Wykorzystamy PHP w wersji z modułem OCI8 oraz bazę ORACLE Opis podstaw projektowania aplikacji bazodanowych w oparciu bazę danych ORACLE przedstawiliśmy w artykule pt. ORACLE i PHP, nr 4/2004, do którego odsyłamy wszystkich spragnionych dodatkowej wiedzy. Oba artykuły tworzą jeden ciąg, dzięki czemu Czytelnik zdecydowanie łatwiej pozna omawiane w nich zagadnienia. Mechanizm bazodanowy Zadaniem mechanizmu bazodanowego będzie pobieranie danych z systemów zewnętrznych (CRM, FK) oraz sprowadzanie ich do prostej postaci łatwiejszej do wykorzystania przez PHP. Aby to uczynić, stworzymy prostą tablicę integrująca oba systemy oraz specjalną tablicę tzw. migawkę (ang. snapshot, widok zmaterializowany), która odczyta i przetworzy dane o wskazanej godzinie. Mechanizm ten będzie pobierał bardzo szczegółowe informacje wartości na fakturach w systemie FK, a następnie dokonywał ich Rysunek 2. Logika aplikacji ORACLE Hurtownie danych (data warehouse) Jest to technologia pozwalająca uporządkować dane gromadzone w przedsiębiorstwie. Hurtowania danych jest odrębnym środowiskiem aplikacyjnym posiadającym dedykowaną bazę danych, która korzysta z różnorodnych źródeł informacji i zaprojektowana została z myślą o dokonywaniu złożonych analiz na zgromadzonych informacjach. agregacji (sumowania) w odpowiednie grupy ale o tym później, w części Implementacja mechanizmu bazodanowego w środowisku ORACLE. Warto też zwrócić uwagę, że opisane działanie migawki przypomina hurtownię danych, gdzie agreguje się potężne ilości szczegółowych informacji zawartych w zewnętrznych bazach danych patrz Ramka Hurtownie danych. Szczegóły zastosowanych rozwiązań w samym mechanizmie bazodanowym zależeć będą od potrzeb biznesowych organizacji, dla której będzie wykonywany Moduł Raportów. Główne czynniki determinujące zastosowanie odpowiednich rozwiązań to: aktualność generowanych danych, wielkość przetwarzanych danych. Chcąc stworzyć funkcjonalną aplikację, należy najpierw zrozumieć sposób zarządzania i manipulowania danymi przechowywanymi w konkretnym systemie. Bazy danych posiadają wiele użytecznych elementów wspomagających 64 PHP Solutions Nr 6/2004

5 Moduł Raportów w PHP np. generowanie raportów. Producenci rozbudowują standardowy SQL o swoje rozszerzenia i własne wewnętrzne języki programowania. Tego typu rozszerzenia, jako że są zintegrowane z serwerem bazy danych, działają szybko i wydajnie, nie generując przy tym ruchu pomiędzy warstwami aplikacji (w naszym przypadku pomiędzy PHP i bazą danych ORACLE). Programista PHP chcąc napisać wydajną aplikacje bazodanową powinien stosować wewnętrzne mechanizmy serwera i o ile jest to możliwe tak przygotować informacje w bazie danych, aby z poziomu PHP mógł nimi efektywnie manipulować. Implementacja mechanizmu bazodanowego w środowisku ORACLE Aby można było tworzyć obiekty (tabele, widoki itp.) w bazie ORACLE, należy w pierwszej kolejności stworzyć ich właściciela (użytkownika). Użytkownik będzie budował wspólną logiczną przestrzeń obiektów zwaną schematem. Na początku zatem stworzymy użytkownika, który będzie właścicielem schematu Modułu Raportów. Powinien on posiadać minimum praw, które będą mu niezbędne (Listing 1). Pozwoli to zachować standardy bezpieczeństwa w dostępie do danych. Użytkownika stworzymy w przestrzeni tabel TOOLS i przydzielimy mu tymczasową przestrzeń tabel TEMP. Następnie przydzielimy mu niezbędne minimum praw. Wszystkie omawiane skrypty SQL możemy uruchamiać w środowisku SQLPlus ORACLE lub używając innych alternatywnych narzędzi. Zacznijmy teraz integrować systemy FK i CRM. Na początku znajdźmy wspólny obiekt w obu wymienionych systemach. W naszym przypadku będzie to Kontrahent należy więc odnaleźć tabele, które go opisują. Spójrzmy na Rysunek 4 w części CRM znajdują się dwie tabele odpowiedzialne za rejestracje kontaktów firmy z kontrahentem: Indeksy Indeks to obiekt, który ma za zadanie przyśpieszyć wykonanie zapytania. Najbardziej rozpowszechnionym typem indeksu jest B-Tree. Spójrzmy na Rysunek 5. Założenie indeksu spowoduje posegregowanie danych w odpowiednie grupy indeks wprowadza porządek. Dzięki temu, jeżeli w zapytaniu użyjemy klauzuli WHERE, to serwer poszuka naszej wartości w indeksie, a nie w całym zakresie danych. W danej grupie (przedziale) odnajdzie interesującą go wartość i pobierze informacje o bloku bazy danych, w którym się ona znajduje. W ten sposób skraca się czas wyszukiwania wartości. W niektórych przypadkach może okazać się jednak inaczej. Załóżmy, że w kolumnie, w której chcemy użyć indeksu znajdują się tylko dwie wartości np. określające płeć (K/M). Stworzenie indeksu typu B-Tree na takiej kolumnie byłoby nieracjonalne. W takim przypadku powstałyby dwa zakresy: K i M. Użycie indeksu skonsumowałoby więcej czasu niż przeszukanie kolumny bez indeksu. Najlepszym zatem miejscem użycia indeksu B-Tree jest kolumna o dużej gradacji danych. Innym niewskazanym miejscem tworzenia indeksu są kolumny w tabelach, na których często odbywają się operacje DML (Data Manipulating Language, operacje zmieniające zawartość tabeli) takie jak INSERT, UPDATE, DELETE, a tylko sporadycznie SELECT. W takim przypadku, operacje te mogą się wydłużać z powodu tworzenia indeksu dla każdej zmiany. Należy także pamiętać, iż indeks jest obiektem zawierającym informacje, a ilość tych informacji zależy od tego, jak dużo danych znajduje się w tabeli źródłowej. Jednym słowem indeks zajmuje dodatkowe miejsce na dysku. Rysunek 3. Architektura Modułu Raportów ID=ID_CUSTOMER ID=ID_CUST_CRM CRM _ CONTACTS jest zbiorem zarejestrowanych przez pracowników kontaktów firmy z kontrahentami. Znajdują się tam takie informacje jak: typ kontaktu ( , telefon, fax itp.), data kontaktu, opis kontaktu, identyfikator kontrahenta oraz identyfikator kontaktu. Identyfikatory są kluczami: identyfikator kontaktu (ID) jest kluczem głównym w tabeli, natomiast identyfikator kontrahenta (ID _ CUSTO- ID=ID ID=ID_INVOICE ID=ID_MATERIAL Rysunek 4. Model integracyjny struktura bazy danych ID=ID_CUST_CK PHP Solutions Nr 6/

6 Projekty Klucze Klucze są to obiekty, które mają za zadanie utrzymywać spójność danych w bazie. Jeżeli tworzona aplikacja wymaga kontroli spójności, to należy użyć kluczy. W przeciwnym razie nie należy ich stosować, ponieważ mogą być one powodem wolniejszego działania operacji DML serwer będzie musiał dodatkowo sprawdzić, czy dane są zgodne z zasadami kluczy założonych. MER) jest kluczem obcym patrz Ramka Klucze, CRM _ CUSTOMERS jest katalogiem wszystkich kontrahentów zarejestrowanych w systemie CRM i zawiera podstawowe informacje o kontrahencie. W systemie FK interesują nas trzy tabele opisujące fakturę oraz jedna tabela opisująca kontrahentów: FK _ INVOICES zawiera tzw. nagłówki faktury, czyli identyfikator kontrahenta, dla którego była wystawiona faktura, datę sprzedaży, wartość faktury oraz unikalny identyfikator faktury, który jest jednocześnie kluczem głównym tabeli, FK _ INVOICES _ POS jest zbiorem pozycji faktur. Znajdują się tam wszystkie informacje na temat konkretnej pozycji na fakturze np. jaki materiał został zakupiony, ilość, cena jednostkowa, czy stawka VAT. FK _ INVOICES _ POS jest połączona z tabelą FK _ INVO- ICES w relacji wiele-do-jednego, czyli jeden nagłówek faktury FK _ INVO- ICES może posiadać wiele pozycji w FK _ INVOICES _ POS, FK _ MATERIALS zawiera w sobie katalog artykułów, które są dostępne w sprzedaży, FK _ CUSTOMERS jest odpowiednikiem tabeli CRM _ CUSTOMERS w systemie CRM. Fundamentem integracji obu systemów będą dwie tabele: CRM _ CUSTOMERS z systemu CRM oraz FK _ CUSTOMERS z systemu FK. Ich połączenia dokona tabela CRM _ FK będzie zawierała w sobie dwa klucze obce, które jednocześnie będą złożonym kluczem głównym tej tabeli: id _ cust _ crm oraz id _ cust _ fk. Dodatkowo tabela będzie zawierała indeks, co przyspieszy wykonywanie zapytań SELECT patrz Ramka Indeksy. Listing 2. Tablica integracyjna CRM_FK CREATE TABLE CRM_FK (id_cust_crm NUMBER NOT NULL, id_cust_fk NUMBER NOT NULL, -- tworzenie złożonego klucza głównego CONSTRAINT CRM_FK_PK PRIMARY KEY (id_cust_crm, id_cust_fk), -- tworzenie klucza obcego do tabeli CRM_CUSTOMERS CONSTRAINT crm_fki FOREIGN KEY (id_cust_crm) REFERENCES crm_customers (id), -- tworzenie klucza obcego do tabeli FK_CUSTOMERS CONSTRAINT crm_fkii FOREIGN KEY (id_cust_fk) REFERENCES fk_customers (id) ) -- wymuszenie organizacji indeksowej ORGANIZATION INDEX; Listing 3. Funkcja perc( ) -- komenda tworząca definicję funkcji perc() CREATE FUNCTION PERC (v_new IN NUMBER, v_old IN NUMBER) RETURN NUMBER IS -- definicja zmiennych v_perc NUMBER; -- rozpoczęcie programu BEGIN -- standardowe strukturalne instrukcje warunkowe IF -- sprawdzenie, czy któraś z wartości nie spowoduje dzielenia przez zero v_old = 0 OR v_new = 0 OR v_new = v_old THEN -- jezeli któryś z parametrów będzie zerem, to funkcja zwróci wartość 0 v_perc := 0; ELSE IF -- wyliczenie wartości procentowej dla parametrów funkcji v_new < v_old then v_perc := ROUND ((v_old*100)/v_new, 2)-100; ELSE v_perc := (ROUND ((v_new*100)/v_old, 2)-100) * -1; END IF; END IF; -- zwrócenie wyniku funkcji (obowiązkowe) RETURN (v_perc); END; Rysunek 5. Działanie indeksu 66 PHP Solutions Nr 6/2004

7 Moduł Raportów w PHP Pora skonstruować odpowiednie zapytanie SELECT, które będzie generowało dane niezbędne do zbudowania raportu. Przypomnijmy sobie, jakie informacje będą nam potrzebne i przełóżmy je na odpowiednie obiekty w bazie danych: Obroty netto roku poprzedniego informację tę otrzymamy z podsumowania kolumny VAL tabeli FK _ INVOICES, dodatkowo będziemy musieli zbudować warunek, który będzie sprawdzał, czy data faktury (SALE _ DATE) jest z roku poprzedniego. Jeżeli warunek będzie prawdziwy, nastąpi sumowanie w przeciwnym razie sumowanie danej faktury będzie ominięte. Obroty netto roku bieżącego informację tę otrzymamy podobnie jak poprzednio, ale tym razem warunek będzie sprawdzał, czy data faktury jest z roku bieżącego. Zmiana procentowa informację tę otrzymamy poprzez użycie własnej funkcji, która będzie wyliczała zmianę procentową dla dwóch kolumn. Data ostatniego kontaktu informację tę otrzymamy poprzez użycie funkcji SQL MAX(), która wskaże datę ostatniego kontaktu CONTACT _ DATE w tabeli CRM _ CONTACTS. O ile większość informacji znajduje się już w bazie, o tyle zmianę procentową miedzy obrotami dwóch okresów należy policzyć samemu. Ponieważ ORACLE nie dysponuje odpowiednią funkcją, zbudujemy ją sami w oparciu o strukturalny język PLSQL. Tworzona przez nas funkcja perc() będzie wymagała dwóch atrybutów typu NUMBER. Pierwszy atrybut V _ NEW będzie wartością, dla której zostanie Zmienne i metody klasy report Widoki Widoki to wirtualne tabele, które użytkownik widzi tak, jakby istniały fizycznie. Widok pozwala zapisać kryteria tworzące określone zapytanie, a następnie odwoływać się do niego w dowolnej chwili bez konieczności ponownego wpisywania całej instrukcji. Tabele widokowe umożliwiają także zmianę sposobu prezentowania danych. Wyobraźmy sobie, że stworzyliśmy tabelę T _ EMPLOYEE: CREATE TABLE T_EMPLOYEE ( id NUMBER NOT NULL, name VARCHAR2 (50), surname VARCHAR2 (50), street VARCHAR2 (50), city VARCHAR2 (50), zip VARCHAR2 (50) ) Następnie załóżmy, że stworzyliśmy raport w PHP, który wyświetla $level zmienna ta będzie unikatowym indeksem obsługiwanego w danym momencie raportu i wykorzystywana do indeksacji zmiennych tablicowych, $Aquery zmienna typu tablicowego zawierająca w sobie wszystkie zapytania SQL, $Alink zmienna typu tablicowego zawierająca odnośniki to poszczególnych raportów, $Acomment zmienna typu tablicowego zawierająca nazwę, która będzie wyświetlana w tytule raportu, report($level) metoda (konstruktor), której zadaniem będzie ustawienie wartości dla zmiennej $level, add _ query($level,$sql,$url,$note) metoda ta będzie określała wartości wszystkich zmiennych tablicowych w klasie, gen _ link() metoda ma za zadanie wygenerować linki na podstawie tablicy $Alink, table($conn) zadaniem tej metody będzie przedstawienie raportu na stronach PHP w postaci tabelki HTML lub tabeli w formacie XLS. listę wszystkich pracowników. Raport ten będzie używał zapytania SELECT * FROM T_ EMPLOYEE. Powstała jednak potrzeba przebudowania naszej tabeli, tak aby miała dodatkową kolumnę, w której będzie znajdował się numer telefonu. Dodatkowo należy tak zmodyfikować aplikację, aby nie wyświetlała na istniejących już stronach PHP dodanej kolumny. Wystarczy dla naszej tabeli stworzyć następujący widok: CREATE VIEW VW_EMPLOYEE ( ID, NAME, SURNAME, STREET, CITY, ZIP) AS SELECT ID, NAME, SURNAME, STREET, CITY, ZIP FROM T_EMPLOYEE a następnie odwoływać się w naszej aplikacji do widoku, a nie bezpośrednio do tabeli. Takie rozwiązanie pozwoli zaoszczędzić w przyszłości sporo czasu przy ewentualnych aktualizacjach aplikacji. wyliczona zmiana procentowa w stosunku do drugiego atrybutu V _ OLD. Funkcja w ORACLE musi zwracać jakąś wartość i w naszym przypadku będzie to wartość procentowa typu NUMBER. Stworzyliśmy już tabelę integracyjną CRM _ FK oraz funkcję perc(). Możemy przejść do zbudowania zapytania pobierającego wszystkie interesujące nas informacje potrzebne do stworzenia raportu. W przypadku kiedy w tabelach źródłowych zapytania będzie znajdowała się duża ilość rekordów, wykonanie operacji SELECT może trwać zbyt długo, spowalniając tym samym pracę całego systemu. Dlatego chcielibyśmy wykonywać te działania w nocy, kiedy serwer bazy danych nie jest w pełni wykorzystywany. Stwórzmy zatem mechanizm, który można uruchamiać o odpowiedniej porze. W tym celu posłużymy się tzw. widokiem zmaterializowanym (migawką), który posiada w sobie cechy zwykłego widoku (patrz Ramka Widoki) i tabeli. Widok zmaterializowany zawiera faktyczne dane (identycznie jak tabela), które zostały pobrane na podstawie instrukcji SELECT (podobnie jak w zwykłym widoku). Dodatkowo jednak istnieje możliwość przetwarzania pobieranych do migawki danych i określenia, kiedy ma dojść do odświeżenia widoku, czyli do wykonania instrukcji SELECT. Przetwarzanie danych polega na przekształceniu ich do prostszej postaci, aby można było je łatwej i z użyciem mniejszej ilości zasobów wykorzystywać w systemie. Spójrzmy na Listing 4. Stworzony widok to przede wszystkim długie zapytanie SELECT, które składa się z prostej zewnętrznej kwerendy oraz skomplikowanej perspektywy in-line. Perspektywa in-line to tworzone dynamicznie zapytanie występujące w klauzuli FROM innej kwerendy. Całość instrukcji SELECT obudowana jest komendą tworzącą widok zmaterializowany, który będzie odświeżał się codziennie o godzinie 00:00. W rezultacie stworzymy tabelę bazową (migawkę) MW _ SALES o kolumnach wymienionych w głównym zapytaniu. Przyjrzyjmy się bliżej Listingowi 4. Stworzona migawka zawiera dwa para- PHP Solutions Nr 6/

8 Projekty Listing 4. Widok zmaterializowany -- komenda tworząca widok zmaterializowany MW_SALES CREATE SNAPSHOT MW_SALES -- przekazanie rozkazu, aby widok zmaterializował się natychmiast BUILD IMMEDIATE -- kiedy ma się rozpocząć i co jaki okres wykonywać się odświeżanie REFRESH START WITH '10-JUL-2004' NEXT ROUND(SYSDATE)+1 AS -- komenda SELECT tworząca widok zmaterializowany MW_SALES początek Zapytania SELECT t1.name "CUSTOMER", t1.sly "SALES last year", t1.sty "SALES this year", -- użycie stworzonej wcześniej funkcji perc() perc (t1.sly, t1.sty) "DIFFERENCE", to_char(t1.max_contact,'dd-mm-yyyy') "LAST CONTACT" FROM -- użycie perspektywy in-line początek Zapytania (SELECT fc.name, -- wykorzystanie instrukcji warunkowej CASE, która sprawdza rok na fakturze. -- W tym przypadku wartość faktury będzie sumowana, jeżeli data -- sprzedaży pochodzi poprzedniego roku. SUM (CASE WHEN TO_CHAR (fi.sale_date, 'YYYY') = TO_CHAR (SYSDATE, 'YYYY')-1 THEN fi.val ELSE 0 END) AS "SLY", -- w tym przypadku wartość faktury będzie sumowana, jeżeli data -- sprzedaży pochodzi z roku bieżącego SUM (CASE WHEN TO_CHAR (fi.sale_date, 'YYYY') = TO_CHAR (SYSDATE, 'YYYY') THEN fi.val ELSE 0 END) AS "STY", -- wyświetlenie wyniku podzapytania mc mc.max_contact FROM fk_customers fc, fk_invoices fi, crm_customers cc, crm_fk, -- w celu pobrania daty ostatniego kontaktu należy użyć podzapytania początek Zapytania (SELECT c.id_customer, MAX (c.contact_date) max_contact FROM crm_contacts c GROUP BY c.id_customer) mc koniec Zapytania WHERE fi.customer_id = fc.id AND fc.id = crm_fk.id_cust_fk AND crm_fk.id_cust_crm = cc.id -- charakterystyczny dla ORACLE zapis outer join (+) AND cc.id = mc.id_customer(+) GROUP BY fc.name, mc.max_contact) t koniec Zapytania koniec Zapytania metry. Parametr BUILD IMMEDIATE mówi o tym, aby stworzyć i zmaterializować widok natychmiast. Zmaterializować oznacza w tym przypadku napełnić faktycznymi danymi. Drugi parametr REFRESH START określa, kiedy migawka ma się odświeżać i w jakim cyklu parametr NEXT. W naszym przypadku jest to 10 lipca 2004 roku, a cykl ma się powtarzać codziennie o godzinie 00:00. Cykl został określony poprzez użycie funkcji ROUND na systemowej kolumnie SYSDATE (kolumna ta zawiera aktualną datę), co w efekcie zwróciło bieżącą datę zaokrągloną do godziny 00: 00. Dodanie do typu DATE liczby całkowitej powoduje przesunięcie daty o tyle dni, ile wynosi podana przez nas wartość (możemy też używać liczb ułamkowych, które będą przedstawiały daną część dnia). Mając tak zaprogramowaną migawkę możemy przejść do zapytania SELECT, które stanowi główny trzon mechanizmu migawki MW _ SALES. Całość zapytania można podzielić na trzy części. Każda część jest osobnym zapytaniem. Zapytanie 1 (spójrzmy na oznaczenie na Listingu 4) wyznacza ostatnią datę kontaktu firmy z klientem. Jest to jednocześnie perspektywa in-line dla Zapytania 2 informacje uzyskane w wyniku wykonania Zapytania 1 będą użyte w Zapytaniu 2. Zapytanie 1 jest oparte na tabeli CRM _ CONTACTS, dla której został stworzony synonim c (dla krótszego i czytelniejszego zapisu). Funkcja MAX() w parze z klauzulą GROUP BY pobiera ostatnią datę z kolumny contact _ date dla każdego identyfikatora klienta id _ customer. W wyniku omawianego zapytania otrzymamy listę wszystkich klientów (identyfikatorów klientów) wraz z informacją o dacie ostatniego kontaktu. W wyniku wykonania Zapytania 2 otrzymamy przefiltrowane i zagregowane informacje mówiące o obrotach klientów w odpowiednich przedziałach czasowych. Ponadto każdemu klientowi zostaną przyporządkowane daty ostatniego kontaktu wyznaczone w Zapytaniu 1. Wykorzystamy cztery tabele i jedną perspektywę in-line (Zapytanie 1). Zwróćmy uwagę na złączenie tabeli systemu CRM CRM _ CUSTOMERS z perspektywą in-line za pomocą outer join. Dzięki temu zostało dokonane faktyczne połączenie obrotów klientów z ostatnią datą kontaktu. Filtrowanie danych polegać będzie na umieszczeniu obrotów klientów w odpowiedniej kolumnie. Jeśli faktura pochodzi z roku poprzedniego, wartości zostaną zapisane w kolumnie SLY, a pole STY przybierze wartość 0. Jeśli zaś faktura została wystawiona w roku bieżącym, postępujemy odwrotnie dane zostaną zapisane w STY, a do kolumny SLY wstawimy 0. W opisywanym mechanizmie użyliśmy instrukcji warunkowej CASE oraz funkcji TO _ CHAR(), która przekonwertowała datę do typu znakowego VARCHAR2 wynikowy format podaliśmy jako argument ('YYYY' czterocyfrowy rok). Uzyskana data faktury jest porównywana z systemową kolumną SYSDATE. Aby sprawdzić, czy data sprzedaży faktury jest z roku poprzedniego, z kolumny SYSDATE (już po zastosowaniu funkcji TO _ CHAR) odejmowana jest jedynka. 68 PHP Solutions Nr 6/2004

9 Moduł Raportów w PHP Listing 5. Fragment pliku include.php klasa report <?php class report{ var $level; var $AQuery; var $ALink; var $Acomment; function report($level){ // pobranie i ustawienie argumentu $level if ($level==""){ $this->level=0; else{ $this->level=$level; // metoda, która dodaje zapytanie, link i opis dla konkretnego raportu function add_query($lev,$sql,$url, $note){ $this->aquery[$lev]=$sql; $this->alink[$lev]=$url; $this->acomment[$lev]=$note; function gen_link(){ // generowanie linków na podstawie zmiennej $ALink for ($i = 0; $i < count($this->alink); $i++) { // przypisanie zmiennej $type wartości "w" oznacza wygenerowanie // raportu w formacie HTML, wartość "e" oznacza format XLS echo "<a href='".$_server['php_self']."?level=$i&type=w'> ".$this->alink[$i]."</a>"; echo "<a href='".$_server['php_self']."?level=$i&type=e'> (excel)</a><br> "; function table($conn){ // metoda wizualizująca raport (tabelka HTML) $level=$this->level; $sql= $this->aquery[$level]; $AComment=$this->AComment[$level]; $stmt= OCIParse($conn,$sql); // parsowanie i wykonywanie zapytania SQL OCIExecute($stmt); // przypisanie zmiennej $nrows wyniku zapytania SQL $nrows = OCIFetchStatement($stmt, $results); if ($nrows > 0) { echo "<table bgcolor='ffffff' border='1' align='center'>\n"; echo "<caption valign='top' align='center'><b>$acomment</b></caption>"; echo "<br><br><tr>\n"; // wypisywanie tablicy $results i tworzenie nagłówków tabeli wynikowej while (list($key, $val) = each($results)) { echo "<th>$key</th>\n"; echo "</tr>\n"; // wypisywanie rekord po rekordzie wyniku zapytania SQL for ($i = 0; $i < $nrows; $i++) { reset($results); echo "<tr>\n"; while ($column = each($results)) { $data = $column['value']; echo "<td>".$data[$i]."</td>\n"; echo "</tr>\n"; echo "</table>\n"; else { // zapytanie nie zwraca żadnego wyniku echo "BRAK DANYCH<br/>\n";?> Uzyskaliśmy w ten sposób dwa osobne zbiory wartości faktury z roku poprzedniego (SLY) oraz z roku bieżącego (STY). Następnie użyliśmy funkcji SUM(), która wraz z klauzulą GROUP BY podsumowała wartości faktur. W wyniku agregacji otrzymamy listę wszystkich klientów (NAME) wraz z ich obrotami za rok poprzedni (SLY) oraz bieżący (STY). Do tych informacji została dodana informacja z poprzedniego zapytania data ostatniego kontaktu (max _ contact). Posiadamy już wszystkie informacje, które mogliśmy pobrać z bazy danych. Pozostało nam wyliczenie wspomnianej różnicy procentowej dla wartości z dwóch kolumn (SLY i STY) tu wykorzystamy stworzoną wcześniej funkcję perc(). Spójrzmy na Zapytanie 3 jest ono w zasadzie przeniesieniem informacji z poprzedniej kwerendy w celu przekazania ich funkcji perc(). Ktoś mógłby zapytać, dlaczego nie użyliśmy tej funkcji wcześniej. Było to niemożliwe, ponieważ nie można użyć PERC() w stosunku do jednowierszowej funkcji agregacyjnej SUM(). Tak przetworzone i zagregowane dane możemy w prosty sposób przedstawić za pomocą PHP. Mechanizm PHP Mechanizm PHP będzie oparty o klasę report (patrz Listing 5), której zadaniem będzie pobranie danych z bazy oraz wyświetlenie ich w postaci tabeli dającej się wyeksportować do formatu XLS lub HTML. W pierwszym przypadku przeglądarka WWW po otrzymaniu nagłówka dokumentu Content-type: application/xls podejmie próbę jego otwarcia w arkuszu kalkulacyjnym. Aplikacja PHP to dwa pliki: include.php (Listing 5) będący zbiorem klas i funkcji oraz mr.php, w którym zostaną one wykorzystane. Nawiążmy teraz połączenie z bazą danych. Wykorzystamy w tym celu funkcję OCILogon() z pakietu OCI8: $conn = OCILogon("art","Xart123", { "orcl.world"); if (OCIError()!='') exit ("Błąd połączenia z bazą"); Jako argumenty podajemy kolejno nazwę i hasło użytkownika. Nie tworzymy elementów autoryzacyjnych, więc nazwę użytkownika i hasło ustawimy na stałe. Trzeci, opcjonalny argument funkcji jest nazwą połączenia (aliasem) zde- PHP Solutions Nr 6/

10 Projekty Listing 6. Plik mr.php <?php // uruchomienie/odtworzenie sesji session_start(); // wybranie formy raportu (e=xls; w=www) if ($type=="e"){ header("content-type: application/xls"); header("content-disposition: attachment; filename=ilkl.xls"); include 'include.php'; echo "<body><font face='arial'>"; // sprawdzamy, czy został już utworzony obiekt klasy report() if (isset($_session['se_obj'])) { // jeśli obiekt został wcześniej stworzony, należy go odserializować $report = unserialize($_session['se_obj']); // po każdym odserializowaniu obiekt musi uzyskać indeks raportu $report->report($level); else { // jeśli obiekt nie istnieje, należy go stworzyć, // uruchamiana jest metoda (konstruktor) report(), // której zadaniem jest ustalenie indeksu $report = new report($level); // przypisanie indeksu, zapytania oraz nazwy/linku raportowi $report->add_query(0,"select * FROM mw_sales","sales", "SALES Report (FULL)"); $report->add_query(1,"select * FROM mw_sales WHERE sign(difference)=1","sales +","SALES Report (PLUS)"); $report->add_query(2,"select * FROM mw_sales WHERE sign(difference)=-1","sales -","SALES Report (MINUS)"); // wygenerowanie menu Modułu Raportów $report->gen_link(); // wygenerowanie raportu w postaci tabelki $report->table($conn); // serializacja stworzonego obiektu $se_obj = serialize($report); // zapisanie kodu obiektu do tablicy zmiennych sesyjnych $_SESSION['se_obj']=$se_obj;?> Rysunek 6. Raport na stronie WWW finiowanym w pliku tnsnames.ora zawierającym pod określonymi nazwami opisy połączeń do baz danych. W przypadku kiedy go nie określimy, PHP pobierze automatycznie nazwę połączenia ze zmiennej środowiskowej ORACLE _ SID. Przyjrzyjmy się teraz klasie report przedstawionej na Listingu 5. Jej zadaniem będzie przekazanie zapytania do bazy danych, a następnie wygenerowanie tabeli HTML z pobranymi informacjami oraz stworzenie nawigacji (linków) między raportami (Rysunek 6). Szczegółowy opis zmiennych i metod tej klasy znajdziecie w Ramce Zmienne i metody klasy report. Sercem systemu będzie skrypt mr.php będzie on uruchamiał sesję oraz manipulował obiektami klasy report. W jednym egzemplarzu obiektu klasy report, będzie można zawrzeć wiele postaci obsługiwanego raportu oraz zbudować odpowiednią nawigacje miedzy nimi. Plik mr.php będzie miał za zadanie: otworzyć sesję, w której będzie przechowywany często zmieniający się na skutek interwencji operatora (funkcja report($level)) obiekt $report, weryfikację, czy operator wybrał raport do wyświetlenia na stronie WWW czy też do wyeksportowania do pliku XLS, sprawdzenie, czy obiekt został wcześniej stworzony, jeżeli jeszcze nie istnieje, to skrypt go utworzy; w przeciwnym przypadku obiekt zostanie odserializowany i ustalony główny indeks ($level) opracowywanego raportu, wygenerowanie mechanizmu sterującego raportem, czyli inaczej mówiąc stworzenie linków na stronie prowadzących do poszczególnych raportów, wizualizację raportu za pomocą tabelki, serializację przetworzonego obiektu i wysłania go do tablicy sesyjnej. Opisany mechanizm PHP stworzy Raport Obrotów ze sprzedaży za rok poprzedni i bieżący oraz dwa inne warianty tego samego raportu tzn. raport pozycji dla których obrót się zmniejszył oraz raport dla pozycji przyrostowych. Do poszczególnych wariantów zostaną wygenerowane odpowiednie linki na stronie WWW: Sales, Sales +, Sales -. Podsumowanie Nie jest sztuką stworzenie modułu raportowego generującego informacje z bazy danych. Wielu zapomina jednak o rozłożeniu ciężaru aplikacji na poszczególne części systemu serwer bazy danych i PHP, tak aby operacje wykonywały się szybciej i przy optymalnym wykorzystaniu zasobów systemowych. Stosowanie technologii zawartych w samym silniku bazy może zrewolucjonizować dotychczasowe podejście do przetwarzania danych, m. in. dzięki zapewnieniu odpowiedniej wydajności i bezpieczeństwa. Faktem jest, że wiele serwerów baz danych nie posiada zastosowanych w omawianym projekcie mechanizmów takich jak np. widoki zmaterializowane. Jednak za pomocą wewnętrznego języka proceduralnego (np. PL/SQL) można pisać własne funkcje rozszerzające standardową funkcjonalność serwera (np. stworzona przez nas funkcja perc()) implementując w ten sposób nieobsługiwane obiekty. 70 PHP Solutions Nr 6/2004

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie arty kułu bez zgody Software Wy dawnictwo Sp. z o.o. zabronione.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie arty kułu bez zgody Software Wy dawnictwo Sp. z o.o. zabronione. 2 / 2 0 0 5 Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie arty kułu bez zgody Software Wy dawnictwo Sp. z o.o. zabronione. Softw a r e W y da w n ict w o Sp. z o.o., u l. Lew a r tow skieg o 6, 0 0-1 9

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych Andrzej Ptasznik Podstawy projektowania i implementacji baz danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

1. Internetowe bazy danych

1. Internetowe bazy danych Współpraca PHP z serwerem baz danych 1. Internetowe bazy danych 1.1. Podstawowe pojęcia baz danych 2. Instalacja MySQL 3.23.52 pod Windows 2.1. Konfiguracja systemu Windows 2.2. Instalacja MySQL 3.23.52

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Praca dyplomowa inżynierska Etapy projektowania, testowania i wdrażania bazy danych, na przykładzie aplikacji wspomagającej sprzedaż samochodów. Stages of project designs, testing

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników ękurs Oracle SQL. Niniejszy kurs wprowadzi Cię w podstawy programowania w bazach danych Oracle. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, zaczynamy więc od samych podstaw jakimi jest tworzenie zapytań w

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw Autor: Robert Vieira T³umaczenie: Piotr Balczyñski, Maria Chaniewska, Grzegorz Kostek ISBN: 83-246-0653-X Tytu³ orygina³u: Beginning SQL Server 2005 Programming

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Projekt inżynierski Tomasz Pawlicki Jacek Rajda Kierunek studiów: Elektronika

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS praca magisterska studia

Bardziej szczegółowo

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski Modelowanie bazodanowe - Wykład Grzegorz Arkit Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski 15 grudnia 2013 G. Arkit (WMIiE) Modelowanie bazodanowe (W) 15 grudnia 2013 1 / 77

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2010/2011 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska inż. Piotr Kalański TODO Ocena: Opiekun pracy: dr inż. Michał

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2010/2011 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska inż. Piotr Kalański Technologia do tworzenia hierarchicznych

Bardziej szczegółowo

Technologie bazowe i internetowe do obsługi handlu w Internecie (MYSQL i PHP)

Technologie bazowe i internetowe do obsługi handlu w Internecie (MYSQL i PHP) Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Krzysztof Maliszewski nr albumu: 210590 Praca magisterska na kierunku fizyka techniczna Technologie bazowe i internetowe

Bardziej szczegółowo

Oracle EBS mechanizmy dostosowywania i rozszerzania systemu

Oracle EBS mechanizmy dostosowywania i rozszerzania systemu XI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2005 Oracle EBS mechanizmy dostosowywania i rozszerzania systemu Barbara Reimschűssel-Wąs Softbank S.A. e mail: b.was@softbank.pl Streszczenie Sesja ma na celu

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Poranna: Bazy danych Język SQL podstawy zapytań. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Poranna: Bazy danych Język SQL podstawy zapytań. Andrzej Ptasznik Wszechnica Poranna: Bazy danych Język SQL podstawy zapytań Andrzej Ptasznik Język SQL podstawy zapytań Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Język SQL podstawy zapytań Autor: mgr inż. Andrzej Ptasznik

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura start dla WINDOWS Wersja 1.35 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

NawigatorBazDanych KS-NBD

NawigatorBazDanych KS-NBD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NawigatorBazDanych KS-NBD Podręcznik użytkownika Katowice 2005 2231PI01.00 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32)

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski Bazy danych ITA-101 Wersja 1 Warszawa, wrzesień 2009 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski ITA-101 Bazy danych 2008

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Bazy danych Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Podziękowanie: Chcę podziękować dr inż. Krzysztofowi Świdrowi i dr inż. Grzegorzowi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika Graffiti Raporty, aplikacji tworzenia raportów definiowalnych dla systemu Graffiti.ERP. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych Wojciech Pragacz Student/studentka Nr albumu 4981 Promotor

Bardziej szczegółowo

Oracle10g, Sybase IQ, SQL Server 2000 ocena funkcjonalności serwerów baz danych w zastosowaniach hurtowni danych

Oracle10g, Sybase IQ, SQL Server 2000 ocena funkcjonalności serwerów baz danych w zastosowaniach hurtowni danych XI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2005 Oracle10g, Sybase IQ, SQL Server 2000 ocena funkcjonalności serwerów baz danych w zastosowaniach hurtowni danych Jędrzej Błasiński, Robert Wrembel Politechnika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Firma 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Tomasz Rozmus Portal internetowy obsługi konferencji Praca inżynierska napisana

Bardziej szczegółowo