Arsenał programisty T-SQL Common Table Expression (CTE)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Arsenał programisty T-SQL Common Table Expression (CTE)"

Transkrypt

1 Arsenał programisty T-SQL Common Table Expression (CTE Autor: Paweł Potasiński, Marek Adamczuk Ostatnie dwie wersje systemu Microsoft SQL Server 2005 i 2008 dostarczają zestaw nowości w języku Transact-SQL (T-SQL, dzięki którym rozwiązywanie najbardziej wyrafinowanych problemów stawianych przed programistami baz danych staje się o wiele prostsze. Seria Arsenał programisty T-SQL ma na celu przedstawienie tych konstrukcji dostępnych w T-SQL w SQL Server 2008, które mogą się przydad programistom najbardziej. Jedną z takich konstrukcji jest Common Table Expression (CTE. CTE podstawy CTE to nazwane zapytanie reprezentujące tymczasowy zestaw rekordów definiowany w zasięgu jednego polecenia, INSERT, UPDATE lub DELETE. Składniowo CTE przypomina podzapytanie w z języka Transact-SQL lub elementy obliczane z języka MDX. Składnię CTE łatwo rozpoznad po charakterystycznym słowie WITH. Słowo to jest w języku Transact-SQL wykorzystywane między innymi do podawania wskazówek (ang. hint dla optymalizatora lub do deklarowania przestrzeni nazw XML (klauzula WITH XMLNAMESPACES. Aby uniknąd błędów parsowania, definicję CTE należy oddzielid średnikiem od poprzedniego polecenia. Przy braku średnika przed słowem WITH parser zwróci następujący komunikat błędu: Msg 319, Level 15, State 1, Line 2 Incorrect syntax near the keyword 'with'. If this statement is a common table expression, an xmlnamespaces clause or a change tracking context clause, the previous statement must be terminated with a semicolon. Przykład prostego CTE: WITH MojePierwszeCTE AS ( Name FROM HumanResources.Department * FROM MojePierwszeCTE; Name Document Control Engineering Executive Facilities and Maintenance... Tool Design (16 row(s affected 1

2 Zestawem generowanym przez CTE o nazwie MojePierwszeCTE jest zbiór wartości kolumny Name z tabeli HumanResources.Department. Zapytanie wybiera wszystkie dane ze zbioru generowanego przez CTE. Zmieomy nieco definicję CTE z powyższego przykładu. WITH MojePierwszeCTE (Department AS ( Name FROM HumanResources.Department * FROM MojePierwszeCTE; Podobnie jak przy definiowaniu widoków, użytkownik może zdefiniowad nazwy dla kolumn generowanych przez CTE (tu kolumna została nazwana Department. Należy pamiętad, że nazwy kolumn w CTE muszą byd unikalne. Nie mamy tu do czynienia z klasycznymi aliasami określanymi dla kolumn w zapytaniach. Analogicznie działa składnia, którą można by uznad za podanie aliasów dla kolumn: WITH MojePierwszeCTE AS ( Name AS Department FROM HumanResources.Department * FROM MojePierwszeCTE; W powyższym przykładzie ponownie słowo Department nie jest aliasem dla kolumny Name, ale jest nazwą kolumny generowanej przez CTE. Jedno CTE czy więcej? Definicji CTE nie można bezpośrednio zagnieżdżad. To ograniczenie można jednak łatwo obejśd poprzez zastosowanie więcej niż jednego CTE dla pojedynczego polecenia DML. Ta właściwośd CTE daje ogromne możliwości uzyskiwania krok po kroku pożądanego wyniku. Każde kolejne definiowane CTE może odwoływad się do CTE wcześniej zdefiniowanych. W poniższym przykładzie, dla każdego z dostawców, do których złożyliśmy zamówienia prezentujemy datę ostatniego i ewentualnego poprzedniego zamówienia: WITH cte_vendors AS ( v.businessentityid AS VendorID, v.name FROM Purchasing.Vendor v WHERE v.activeflag = 1, cte_orders AS ( ROW_NUMBER( OVER (PARTITION BY o.vendorid ORDER BY o.shipdate DESC rn, o.vendorid, o.shipdate 2

3 FROM Purchasing.PurchaseOrderHeader o INNER JOIN cte_vendors cv ON o.vendorid = cv.vendorid cv.vendorid, cv.name, co1.shipdate LastShipDate, co2.shipdate PrevShipDate FROM cte_vendors cv INNER JOIN cte_orders co1 ON co1.vendorid = cv.vendorid AND co1.rn = 1 LEFT OUTER JOIN cte_orders co2 ON co2.vendorid = cv.vendorid AND co2.rn = 2; Przykład ten pokazuje również, w jaki sposób obejśd ograniczenie składni zabraniające odwoływania się do funkcji rankingowych poza listą pól i klauzulą ORDER BY. Nie tylko O ile zapytanie stanowiące CTE jest edytowalne (reguły jak w widoku, to i na samym CTE możemy wykonywad operacje modyfikujące, tzn. INSERT, UPDATE czy DELETE. Co więcej, dzięki CTE możliwe jest obejście pewnego ograniczenia związanego z nową składnią UPDATE i DELETE. Otóż od wersji SQL Server 2005 wprowadzono do składni poleceo UPDATE i DELETE klauzulę TOP, pozwalającą usuwad czy nadpisywad zadaną liczbę wierszy. Niestety, nowej składni nie rozszerzono o klauzulę ORDER BY, w ten sposób znacznie ograniczając użytecznośd klauzuli TOP. Bez ORDER BY nie jesteśmy w stanie kontrolowad, które konkretnie wiersze zostaną nadpisane lub usunięte. I tu znowu z pomocą spieszy nam CTE. W poniższym przykładzie z tabeli dbo.numbers o 100 kolejnych liczbach usuniemy najpierw ostatnie 30, a następnie pierwsze 30 wierszy. WITH cte_numbers AS ( TOP PERCENT * FROM dbo.numbers ORDER BY Number DESC DELETE TOP (30 FROM cte_numbers; -- usuwa wiersze od 71 do 100 WITH cte_numbers AS ( TOP PERCENT * FROM dbo.numbers ORDER BY Number ASC DELETE TOP (30 FROM cte_numbers; - usuwa wiersze od 1 do 30 Rozwiązanie polega na zastosowaniu żądanego ORDER BY wewnątrz CTE. Klauzula TOP PERCENT jest niezbędna, bowiem bez niej w CTE nie możemy stosowad ORDER BY, podobnie jak w widokach czy podzapytaniach. Nie możemy również użyd TOP 100 PERCENT, bowiem dla tej wartości ignorowane jest ORDER BY, jako niestanowiące warunku filtrowania dla TOP. 3

4 Rekursywne CTE CTE w przeciwieostwie do podzapytao, ma pewną unikalną właściwośd. Polega ona na możliwości odwołania CTE do samego siebie wewnątrz definicji. Rekursywne CTE składa się z co najmniej dwóch zapytao połączonych operatorem zbiorowym UNION ALL. Pierwszy człon, to zapytanie inicjujące, np. szczyt hierarchii. Drugie zapytanie, odwołujące się do samej definicji CTE będzie rekursywnie dołączad rekordy do zbioru wynikowego. Przy czym ważne, by pamiętad, że każda iteracja w rekursywnym CTE wykonywana jest w oparciu o rekordy zwrócone przez poprzednią iterację (oczywiście wyjątkiem jest tu zapytanie inicjujące. Drugie zapytanie w rekursywnym CTE będzie wykonywane dopóki będą zwracane jakiekolwiek nowe rekordy lub zostanie przekroczony poziom zagnieżdżenia. Nie należy mylid poziomu zagnieżdżenia CTE z poziomem zagnieżdżenia wywołao obiektów zwracanym przez funkcję Domyślna wartośd poziomu zagnieżdżenia CTE jest ustawiona na 100 i nie ma niestety żadnego parametru, którym można byłoby ją regulowad. Możliwa jest natomiast modyfikacja maksymalnego poziomu zagnieżdżenia w samym zapytaniu opcją MAXRECURSION. Ustawienie tej opcji na 0 powoduje wyłączenie kontroli poziomu zagnieżdżenia. Zapytanie będące członem rekursywnym CTE jest obarczone pewnymi ograniczeniami nie może zawierad: słowa kluczowego DISTINCT, klauzuli GROUP BY, klauzuli HAVING, agregacji skalarnej, klauzuli TOP, złączeo zewnętrznych (LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL JOIN, podzapytao, wskazówek dla optymalizatora (jeżeli dotyczą samego CTE. Poniższe fragmenty kodu ilustrują metodę generowania tabeli liczb (tu -od 1 do 100 oraz tabeli dat (tu od 1 stycznia 1990 do 31 grudnia = = 100; WITH Numbers AS AS Number UNION ALL Number + 1 FROM Numbers WHERE Number Number INTO dbo.numbers 4

5 FROM Numbers ORDER BY Number OPTION (MAXRECURSION 0; -- bez ograniczenia poziomu rekursji = = ' '; WITH Dates AS AS Date UNION ALL DATEADD(day, 1, Date FROM Dates WHERE Date Date, YEAR(Date AS Year, MONTH(Date AS Month, DATENAME(weekday, Date AS Weekday INTO dbo.dates FROM Dates ORDER BY Date OPTION (MAXRECURSION 0; Po wygenerowaniu w powyższy sposób tabele dobrze jest poindeksowad (np. dodając klucze główne z indeksem grupowanym odpowiednio na kolumnach Number i Date. Dzięki rekursywnemu CTE można z łatwością wydobyd informacje o strukturze hierarchii, m.in. numer poziomu, na jakim znajduje się dany wiersz w hierarchii. Przykład: USE AdventureWorksLT WITH Categories AS ( ProductCategoryID, Name, 0 AS Level, CAST('/' + Name AS nvarchar(max AS Path FROM SalesLT.ProductCategory WHERE ParentProductCategoryID IS NULL UNION ALL PC.ProductCategoryID, PC.Name, C.Level + 1, CAST(C.Name + '/' + PC.Name AS nvarchar(max FROM Categories AS C INNER JOIN SalesLT.ProductCategory AS PC ON PC.ParentProductCategoryID = C.ProductCategoryID * FROM Categories; 5

6 W powyższym przykładzie w CTE o nazwie Categories w pierwszej iteracji wybierane są kategorie, które nie mają kategorii. Podsumowanie Common Table Expression to potężna broo w rękach programisty T-SQL. Dzięki ogromnej elastyczności wynikającej z możliwości definiowania wielu CTE dla jednego zapytania oraz z tego, że w prosty sposób można zbudowad w nich zaimplementowad rekursywnośd, jest to jeden z najbardziej docenianych elementów składni języka T-SQL. Opanowanie CTE jest, w naszym odczuciu, obowiązkowe dla każdego, kto pracuje z systemem SQL Server 2005 lub Autor Paweł Potasiński (MVP, MCT, MCDBA, MCSE, MCSD, MCITP Starszy programista w Asseco Business Solutions S.A. W codziennej pracy zajmuje się rozwojem aplikacji ERP oraz zagadnieniami z zakresu R&D. Wykładowca akademicki na kilku uczelniach w Warszawie. Wcześniej pracował jako administrator baz danych oraz trener. Założyciel i lider Polskiej Grupy Użytkowników SQL Server. Wolontariusz organizacji GITCA wspierającej działalnośd grup pasjonackich IT Pro. Prelegent na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych, m.in. European PASS Conference i Microsoft Technology Summit. Microsoft Most Valuable Professional (MVP w kategorii SQL Server od lipca 2008 roku. Marek Adamczuk (MVP, MCSE, MCDBA, MCTS Kierownik Działu Zarządzania Wiedzą i Szlokeo w Asseco Business Solutions (dawniej Softlab. Współtworzy system klasy ERP zbudowany na platformie SQL Server. Aktywnie uczestniczy we wdrożeniach modułów Logistyka i Sprzedaż oraz CRM, a także w budowie specjalizowanych modułów na potrzeby poszczególnych wdrożeo. Specjalizuje się w budowie mechanizmów autogeneracji kodu T-SQL i zapewnienia wysokiej jego wysokiej jakości. Moderator i opiekun działu SQL Server na portalu wss.pl. Aktywny prelegent Polskiej Grupy Użytkowników SQL Server. Absolwent Kierunku Fizyka, specjalności Fizyka Komputerowa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W lipcu 2009 roku wyróżniony przez Microsoft tytułem Most Valuable Professional (MVP w kategorii SQL Server. 6

BAZY DANYCH. Podstawowe wiadomości o Transact-SQL. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A.

BAZY DANYCH. Podstawowe wiadomości o Transact-SQL. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A. BAZY DANYCH Podstawowe wiadomości o Transact-SQL Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A. Rams BAZY DANYCH... 1 1. Typy danych... 3 2. Język definicji danych

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Podstawowe wiadomości o Transact-SQL. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A.

BAZY DANYCH. Podstawowe wiadomości o Transact-SQL. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A. BAZY DANYCH Podstawowe wiadomości o Transact-SQL Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A. Rams BAZY DANYCH... 1 1. Typy danych... 3 2. Język definicji danych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie 1. Utwórz bazę o nazwie test 2. Zaimportuj strukturę i dane z pliku baza_test.txt 3. Powyższy zbiór poleceo SQL utworzony w bazie tablice i wpiszę ich zawartości wg poniżeszego schematu: Pobieranie danych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia Źródła: http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=bazy_danych

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Przechowywanie danych hierarchicznych w relacyjnych bazach danych

Przechowywanie danych hierarchicznych w relacyjnych bazach danych Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Baz danych Krzysztof Kosyl nr albumu: 187411 Praca magisterska na kierunku informatyka Przechowywanie danych hierarchicznych w relacyjnych

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL 1 Podstawy relacyjnego modelu danych. 3h UWAGA: Temat zajęć jest typowo teoretyczny i stanowi wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH Wykład 3,4 dr inż. Agnieszka Bołtuć Definicja, historia, cechy SQL Standardy SQL Formy i podzbiory SQL Typy danych Składnia DML DDL DCL Perspektywy Definicja dziedziny, asercja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu bazy danych MySQL

Wprowadzenie do systemu bazy danych MySQL Model relacyjny bazy danych : Strukturalny język zapytao (SQL) : System MySQL Wprowadzenie do systemu bazy danych MySQL wydanie drugie rozszerzone i poprawione Paweł Szołtysek pawel.szoltysek@student.pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Poranna: Bazy danych Język SQL podstawy zapytań. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Poranna: Bazy danych Język SQL podstawy zapytań. Andrzej Ptasznik Wszechnica Poranna: Bazy danych Język SQL podstawy zapytań Andrzej Ptasznik Język SQL podstawy zapytań Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Język SQL podstawy zapytań Autor: mgr inż. Andrzej Ptasznik

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

86 Bazy danych. Język T-SQL

86 Bazy danych. Język T-SQL 86 Bazy danych Język T-SQL Bazy danych 87 Przegląd zagadnień Charakterystyka jezyka SQL Polecenia DDL Polecenia DCL Polecenia DML Podsumowanie Laboratorium W tym wykładzie poznasz podstawy uniwersalnego

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Marta Bańkowska Nr albumu: 161484 Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server. Tradycyjna architektura klientserwer. Przeniesienie części logiki na serwer. Programowanie Transact SQL

Microsoft SQL Server. Tradycyjna architektura klientserwer. Przeniesienie części logiki na serwer. Programowanie Transact SQL Microsoft SQL Server Programowanie Transact SQL Tradycyjna architektura klientserwer Klient: cała logika aplikacji wysyła do serwera zapytania SQL odbiera i przetwarza rezultaty Serwer oczekuje na zapytania

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw Autor: Robert Vieira T³umaczenie: Piotr Balczyñski, Maria Chaniewska, Grzegorz Kostek ISBN: 83-246-0653-X Tytu³ orygina³u: Beginning SQL Server 2005 Programming

Bardziej szczegółowo

Programowanie baz danych Transact SQL, procedury składowane, wyzwalacze. Procedury składowane (stored procedures) definiowane przez użytkownika

Programowanie baz danych Transact SQL, procedury składowane, wyzwalacze. Procedury składowane (stored procedures) definiowane przez użytkownika Programowanie baz danych Transact SQL, procedury składowane, wyzwalacze Procedury składowane i wyzwalacze będą omówione na przykładzie rozwiązao przyjętych w języku Transact SQL w systemie Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres

Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres Autor: Artur Wroński, IBM artur.wronski@pl.ibm.com i przy okazji poznamy mechanizmy pozwalające na tworzenie optymalnych

Bardziej szczegółowo

Kurs. Podstawy MySQL

Kurs. Podstawy MySQL Kurs Podstawy MySQL Krótkie info. Autorem kursu jest Piotr Jędrusik. Kurs jest własnością serwisu MySQL FAQ www.mysqlfaq.prv.pl, email: mysqlfaq@twister.pl. 1. Tworzymy bazę. Stworzymy pierwszą bazę o

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu MySQL

Wprowadzenie do systemu MySQL Wprowadzenie do systemu MySQL Spis treści 1 Czym jest MySQL? 2 2 Niektóre zalety MySQL 2 3 Instalacja serwera MySQL 2 3.1 Instalacja na platformie MS Windows...................... 3 3.2 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Bazy danych Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Podziękowanie: Chcę podziękować dr inż. Krzysztofowi Świdrowi i dr inż. Grzegorzowi

Bardziej szczegółowo

na MS SQLServer 2005 i 2008

na MS SQLServer 2005 i 2008 Wprowadzenie do programowania na MS SQLServer 2005 i 2008 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2000, Wydawnictwo RM, 2001 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2005, The storage engine, Microsoft Press, 2007

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników ękurs Oracle SQL. Niniejszy kurs wprowadzi Cię w podstawy programowania w bazach danych Oracle. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, zaczynamy więc od samych podstaw jakimi jest tworzenie zapytań w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa...9. 1. Tworzenie kwerend... 15. 2. Obliczenia w kwerendach... 57

Spis treści. Przedmowa...9. 1. Tworzenie kwerend... 15. 2. Obliczenia w kwerendach... 57 Spis treści Przedmowa...9 1. Tworzenie kwerend... 15 1.1. Wyszukiwanie niedopasowanych rekordów 15 1.2. Zastosowanie operatorów AND i OR 18 1.3. Kryteria wykorzystujące operator IN 21 1.4. Wyłączanie rekordów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do SQL. Instrukcja laboratoryjna

Wprowadzenie do SQL. Instrukcja laboratoryjna Wprowadzenie do SQL Instrukcja laboratoryjna Ludmiła Rekuć, Witold Rekuć Wrocław, 2013-02-11 Spis treści Temat 1. System zarządzania bazą danych, baza danych i jej składowe. Zakładanie tabel - definiowanie

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński BAZY DANYCH Materiały y do wykład adów dr inż.. Janusz Kosiński ski Wprowadzenie do tematyki baz danych 2 Typowy ręczny system ewidencjonowania. Kluczami ręcznej bazy danych są zapisy na papierze. 3 Komputerowa

Bardziej szczegółowo

Aktualizowalne perspektywy w obiektowych bazach danych

Aktualizowalne perspektywy w obiektowych bazach danych POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Katedra Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa magisterska Aktualizowalne perspektywy w obiektowych bazach danych Krzysztof

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki:

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki: OBSŁUGA WYJĄTKÓW W języku PL/SQL zaimplementowano obsługę błędów za pomocą: mechanizmu wyjątków programów obsługi wyjątków w tzw. sekcji obsługi wyjątków. Wyjątki mogą być związane z: błędami systemu Oracle

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych Andrzej Ptasznik Podstawy projektowania i implementacji baz danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo