Programy wspólnego kształcenia w programie. Erasmus Mundus. realizowane przy współudziale polskich uczelni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programy wspólnego kształcenia w programie. Erasmus Mundus. realizowane przy współudziale polskich uczelni"

Transkrypt

1 Programy wspólnego kształcenia w programie Erasmus Mundus realizowane przy współudziale polskich uczelni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2007

2 Publikacja sfinansowana z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Copyright by Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2007 Odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji ponosi Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Opracowanie: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Biuro Programów Europejskich dla Szkolnictwa Wyższego Korekta: Agnieszka Pawłowiec, FRSE Projekt graficzny: Eliza Goszczyńska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska Warszawa

3 Program Erasmus Mundus ustanowiony na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 2317/2003/EC z 5 grudnia 2003 r. wychodzi naprzeciw potrzebom europejskiego szkolnictwa wyższego związanym ze stałym podnoszeniem jakości, atrakcyjności i innowacyjności kształcenia, jak również naprzeciw potrzebom obywateli wszystkich państw świata związanym z wzajemnym poznawaniem kultur. Program Erasmus Mundus należy do inicjatyw podejmowanych przez państwa członkowskie, zmierzających do tworzenia w Europie doskonałych ośrodków kształcenia studentów, co powinno zwiększyć liczbę studentów podejmujących naukę w europejskich szkołach wyższych. Pierwsza faza realizacji programu to lata , kolejna planowana jest na lata Inicjatywy programu Erasmus Mundus realizowane w latach podzielić można na dwie główne grupy: Akcje 1, 2 i 3 programu Erasmus Mundus promowały Europejskie Studia Magisterskie jako studia wspólne (wspólne kształcenie), mobilność studentów w Europie oraz pomiędzy Europą i tzw. krajami trzecimi (tj. krajami nie należącymi do UE, EOG/EFTA, krajów kandydujących do UE) oraz współpracę pomiędzy konsorcjami realizującymi Europejskie Studia Magisterskie i uczelniami z krajów trzecich; Akcja 4 programu Erasmus Mundus wspierała realizację projektów zmierzających do: zwiększenia atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego, lepszego skatalogowania oferty europejskich szkół wyższych adresowanej do studentów zagranicznych, głębszego poznania oczekiwań obywateli państw trzecich w stosunku do kształcenia w Europie. Program Erasmus Mundus przyczynił się do zwiększenia popularności w Europie studiów, przede wszystkim II stopnia, oferowanych w formule wspólnego kształcenia. W nazewnictwie anglojęzycznym, które jest najczęściej stosowane zarówno w ogólnoeuropejskich opracowaniach na temat szkolnictwa wyższego, jak i w programach kształcenia w europejskich szkołach wyższych adresowanych do zagranicznego studenta, spotykamy następujące wyrażenia związane ze wspólnym kształceniem (wspólnymi studiami): Joint programme wspólny program studiów. Termin ten oznacza program kształcenia opracowany wspólnie przez nauczycieli akademickich pochodzących z różnych uczelni partnerskich. Wspólnie przygotowany program nauczania może być realizowany zarówno samodzielnie, przez każdą uczelnię współautora programu, lub wspólnie, przez kilka lub wiele uczelni. 1

4 Wspólna realizacja opracowanego programu kształcenia to, można powiedzieć, wyższy stopień zaawansowania wspólnych studiów. Ich wdrożenie nie jest bowiem możliwe siłami pojedynczej uczelni. W realizacji programu kształcenia uczestniczą wykładowcy pochodzący z różnych ośrodków akademickich. Program wspólnych studiów wymaga mobilności nauczycieli akademickich bądź studentów. Joint degree wspólny tytuł/stopień. Wyrażenie to sprawia najwięcej trudności interpretacyjnych. Oznaczać bowiem może zarówno wspólny program kształcenia/wspólne studia, jak również wspólny dokument potwierdzający uzyskanie odpowiednich kwalifikacji (czyli zdobycie tytułu/stopnia). Pierwsze znaczenie określenia joint degree jest tożsame z wyrażeniem joint programme, drugie zaś z joint diploma. Joint diploma wspólny dyplom. To jeden dokument potwierdzający zdobycie kwalifikacji i uzyskanie tytułu/stopnia, wydany przez co najmniej dwie uczelnie. Dyplom taki musi spełniać wymagania legislacyjne obydwu lub wszystkich państw, w których znajdują się uczelnie realizujące wspólne studia i wydające wspólny dyplom. Wspólny program kształcenia (joint programme) może zakończyć się uzyskaniem przez studenta dyplomu jednej, macierzystej uczelni, lub uzyskaniem oddzielnych dwóch albo wielu dyplomów uczelni zaangażowanych w program wspólnego kształcenia, lub też uzyskaniem jednego wspólnego dyplomu wydanego przez te uczelnie. Stąd też często spotykane wyrażenia: double, multiple, joint degree czy też double, multiple, joint diploma (podwójny, wielokrotny, wspólny dyplom). Charakterystyka programu kształcenia zgodnego z założeniami programu Erasmus Mundus 1 Europejskie Studia Magisterskie Erasmus Mundus Europejskie Studia Magisterskie Erasmus Mundus są realizowane przez grupę co najmniej trzech uczelni z trzech różnych krajów uprawnionych do uczestnictwa w projektach Akcji 1 programu Erasmus Mundus. Grupa ta nazywana jest konsorcjum. Jedna z uczelni pełni rolę koordynatora konsorcjum. Wszystkie uczelnie wchodzące w skład konsorcjum biorą aktywny udział w przygotowaniu i realizacji programu wspólnego kształcenia. Cechy wspólnego (zintegrowanego) programu kształcenia: wspólny (zintegrowany), uznany przez wszystkie uczelnie wchodzące w skład konsorcjum, program studiów. Każda uczelnia wchodząca w skład konsorcjum realizującego wspólny program kształcenia uznaje wszystkie zajęcia dydaktyczne 1 W dokumentacji programu Erasmus Mundus wspólny program kształcenia (joint programme) jest często nazywany zintegrowanym programem kształcenia (integrated study programme) 2

5 wraz z przypisanymi do nich formami zaliczeń i/lub egzaminów za spełniające określone w legislacji jej kraju wymagania formalne i jakościowe; wspólne kryteria naboru studentów, przejrzyste procedury rekrutacji kandydatów (europejskich oraz z krajów trzecich) wypracowane przez konsorcjum; wspólne metody egzaminowania i pełne wzajemne uznanie wyników sprawdzania efektów kształcenia (egzaminów, zaliczeń) przez uczelnie członków konsorcjum; spójne kryteria pobierania opłat za studia jednakowa kwota czesnego wpłacanego do konsorcjum. Dopuszczalne jest jedynie zróżnicowanie kwoty czesnego w odniesieniu do dwóch grup osób: studentów europejskich i studentów z krajów trzecich; obowiązkowy okres mobilności studentów ścieżka studiowania studenta przewiduje zrealizowanie programu kształcenia w co najmniej 2 uczelniach wchodzących w skład konsorcjum; konieczność uzyskania liczby punktów ECTS odpowiadającej co najmniej 1 semestrowi w drugiej uczelni przewidzianej w ścieżce studiowania; uzyskanie wspólnego, wielokrotnego lub co najmniej podwójnego dyplomu; kontakt z co najmniej dwoma językami europejskimi (niekoniecznie muszą to być dwa języki wykładowe, a język wykładowy nie musi być językiem oficjalnym danego kraju); wysokie standardy obsługi studentów i wykładowców z krajów trzecich przez konsorcjum. Program Erasmus Mundus dofinansował realizację 103 programów studiów spełniających zasady Europejskich Studiów Magisterskich Erasmus Mundus. Wykaz studiów Mundusowych wraz z ich krótką charakterystyką znajduje się na stronie internetowej programu Erasmus Mundus: 3

6 Polskie uczelnie uczestniczą w realizacji następujących Europejskich Studiów Magisterskich Erasmus Mundus: Lp. Tytuł projektu (wspólnych studiów) 1 European Master in Global Studies GEM: Geo-Information Science and Earth Observation for Environmental Modelling and Management MONABIPHOT Molecular nano- and bio-photonics for telecommunications and biotechnologies Europubhealth European Public Health Master M.E.S.C. : Materials for Energy Storage and Conversion EUROCULTURE GEMMA Master s Degree in Women s and Gender Studies IMESS: International Masters in Economy, State and Society OPSCITECH: Optics in Science and Technology ASC Master of Science: Advanced Spectroscopy in Chemistry EMARO European Master on Advanced Robotics EMMEP European Mining Minerals and Environmental Programme EMQAL European Joint Master in Quality in Analytical Laboratories MATHMODS Mathematical Modelling in Engineering: Theory, Numerics, Applications EMIDIReB European Master in Diagnosis and Repair of Buildings Polska uczelnia zaangażowana w realizację wspólnych studiów Uniwersytet Wrocławski (Centrum im. Willy Brandta) Uniwersytet Warszawski (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych) Politechnika Wrocławska (Wydział Chemii) Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum (Wydział Ochrony Zdrowia) Politechnika Warszawska (Wydział Chemii) Uniwersytet Jagielloński (Centrum Studiów Europejskich) Uniwersytet Łódzki (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych) Uniwersytet Jagielloński (Centrum Studiów Europejskich) Politechnika Warszawska (Wydział Mechatroniki) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Chemii) Politechnika Warszawska (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa) Politechnika Wrocławska (Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii) Politechnika Gdańska (Wydział Chemiczny) Politechnika Gdańska (Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej) Politechnika Lubelska (Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej) 4

7 Udział poszczególnych krajów UE w realizacji studiów Mundusowych Słowacja Malta Luksemburg Litwa słowenia Estonia Grecja Irlandia Austria Czechy Finlandia Belgia Dania Węgry Norwegia Polska 16 Szwecja 3 20 Portugalia 5 21 Holandia 8 21 Wielka Brytania Włochy Francja Niemcy Hiszpania Udział jako partner projektu Udział jako koordynator projektu Udział poszczególnych krajów UE w realizacji studiów Mundusowych Konkurs wniosków Maj 2004 Październik 2004 Maj 2005 Kwiecień 2006 Kwiecień 2007 Liczba projektów złożonych przez wszystkie uczelnie (Europa) Liczba projektów zaakceptowanych w konkursie Liczba złożonych projektów z udziałem uczelni polskiej Liczba zaakceptowanych projektów z udziałem uczelni polskiej

8 Możliwość wspólnego kształcenia jest przewidziana w polskiej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Artykuł 168 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. określa zasady prowadzenia studiów w formule wspólnego kształcenia, a mianowicie: 1. Studia mogą być prowadzone wspólnie przez różne uczelnie i instytucje naukowe, w tym zagraniczne, na podstawie zawartego przez nie porozumienia; 2. Zasady i tryb organizacji studiów, o których mowa w ust. 1, oraz zasady wydawania wspólnego dyplomu ukończenia tych studiów określa regulamin tych studiów ustalony w porozumieniu, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 167 ust. 3; 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, może być wydany dyplom jednej uczelni. Informację o udziale pozostałych uczelni i instytucji naukowych w realizacji programu studiów zawiera suplement do tego dyplomu; 4. Zawarcie porozumienia, o którym mowa w ust. 1, oraz wydanie dyplomu, o którym mowa w ust. 3, przez uczelnię niespełniającą wymagań określonych w art. 56 ust. 2 lub w art. 58 ust. 4 wymaga zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Artykuł 167 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym daje delegację ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego do określenia warunków wydawania i wzorów dyplomów ukończenia studiów prowadzonych wspólnie przez różne uczelnie i instytucje naukowe, również zagraniczne. We wrześniu 2007 r. polskie prawo o szkolnictwie wyższym nie przewidywało możliwości wydawania wspólnego dyplomu w rozumieniu definicji obowiązującej w programie Erasmus Mundus. Zdaniem realizatorów wspólnych studiów, w porozumieniu o wspólnym kształceniu studentów powinny być zawarte następujące informacje: nazwa wspólnego programu kształcenia wraz z odpowiednikami kierunków studiów w poszczególnych krajach (jeżeli w danym kraju kształcenie prowadzi się na kierunkach studiów); nazwa kwalifikacji (tytułu zawodowego/stopnia naukowego) w oryginalnym brzmieniu zgodnym z przepisami prawa każdego z krajów realizujących wspólny program kształcenia; język wykładów i egzaminów; kryteria naboru kandydatów na studia, sprawdzenia kompetencji kandydatów na studia; status studenta w każdej uczelni wchodzącej w skład konsorcjum i związane z tym wymagania dotyczące dokumentacji przebiegu studiów; zasady wyboru uczelni, w której odbywać się będzie obrona pracy dyplomowej, projektu dyplomowego lub innej formy egzaminu końcowego; 6

9 regulamin studiów (m.in. warunki akumulacji i przenoszenia osiągnięć, warunki ukończenia studiów); stosowana skala ocen oraz sposób ich przeliczania na skale krajowe; rodzaj dyplomu, jaki będzie wydawany studentom, którzy ukończą kształcenie oparte na wspólnym programie studiów, zgodnie z możliwościami określonymi przez przepisy krajowe poszczególnych członków konsorcjum; forma i kwota odpłatności za studia. Europejskie Studia Magisterskie Erasmus Mundus, w których realizację są zaangażowane polskie uczelnie 1 Opis każdego projektu przygotowano na podstawie jego streszczenia stanowiącego część wniosku, na podstawie którego projekt został zaakceptowany. Tytuł: European Master in Global Studies Global Studies a European Perspective Czas trwania studiów: 2 lata (120 ECTS) Zapoznanie studentów z całego świata ze specjalistyczną wiedzą z zakresu globalizacji i przygotowanie przyszłych ekspertów w zakresie społecznych i kulturowych implikacji procesu globalizacji do pracy na międzynarodowym rynku pracy w różnych sektorach w sektorze prywatnym, rządowym, organizacji pozarządowych, jak również w obszarze akademickim i kulturowym. Absolwenci studiów otrzymają podwójny dyplom (dyplom co najmniej dwóch uczelni, w zależności od wybranej ścieżki kształcenia). Podstawą programu kształcenia są kursy prowadzone w London School of Economics and Political Science (Wielka Brytania), University of Leipzig (Niemcy), University of Vienna (Austria) i Uniwersytecie Wrocławskim (Polska). W ramach tego programu została nawiązana również współpraca z uczelniami z krajów trzecich: z Dalhousie University w Kanadzie, z Stellenbosh University w RPA, z University of California at Santa Barbara (USA), z Macquire University w Sydney (Australia). Dwuletni, zintegrowany program studiów, obejmujący interdyscyplinarne (ekonomiczne, historyczne, polityczne i kulturowe) spojrzenie na różne aspekty globalizacji, składa się z roku wprowadzającego, realizowanego w jednej z czterech uczelni, oraz drugiego roku specjalizacji realizowanego w innej uczelni. W zależności od dokonanego wyboru drugiej uczelni student może się specjalizować 7

10 w transatlantyckich, postkolonialnych lub wschodnioeuropejskich procesach transformacji. Program obejmuje dodatkowe zajęcia nauki języków europejskich, warsztaty, staże, wspólne szkoły letnie oraz pracę badawczą. Język wykładowy:niemiecki, angielski i francuski Wymagania stawiane kandydatom: Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia muszą: posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia uzyskany w pokrewnej dziedzinie, wykazać się dobrą znajomością języków obcych oraz potrafić określić i umotywować własną dziedzinę zainteresowań. Strona internetowa: Koordynator projektu: University of Leipzig, Niemcy Polska uczelnia zaangażowana w realizację programu kształcenia: Uniwersytet Wrocławski, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Inni partnerzy konsorcjum realizującego program kształcenia: London School of Economics and Political Science, Wielka Brytania University of Vienna, Austria Tytuł: 2 GEM: Geo-Information Science and Earth Observation for Environmental Modelling and Management Czas trwania studiów: 1 rok i 6 miesięcy (120 ECTS) Przygotowanie menedżerów, planistów, decydentów, badaczy oraz doradców dla instytucji publicznych i prywatnych zajmujących się problemami zarządzania środowiskiem naturalnym. Absolwenci nabędą wiedzę z zakresu stosowania narzędzi technicznych, naukowych, zrozumienia procesu naukowego, poprawią umiejętności związane z prowadzeniem badań naukowych, zarządzaniem oraz inne kompetencje personalne. Studia trwają 18 miesięcy. Kurs składa się z 15 modułów z zakresu: geoinformacji, środowiska naturalnego oraz podstaw planowania, ocen środowiskowych, prawnych i ekonomicznych instrumentów zarządzania ochroną środowiska. Studenci zdobywają wiedzę w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Holandii i Polsce. W Polsce prowadzone są zajęcia terenowe oraz, od 2006/2007, wykłady. Studenci i naukowcy mają liczne możliwości pokazania kultury macierzystego kraju oraz możliwość poznania wielu języków europejskich. Kończąc studia, każdy absolwent otrzymuje dyplom trzech uczelni (potrójny dyplom). Język wykładowy: angielski Planowana liczba studentów: osób każdego roku 8

11 Wymagania stawiane kandydatom: Kandydaci powinni posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia w dziedzinie pokrewnej ochronie środowiska. Priorytetowo są traktowani kandydaci posiadający również dwa lata kierunkowego doświadczenia zawodowego. Wszyscy kandydaci muszą wykazać się znajomością języka angielskiego w stopniu zaawansowanym. Strona internetowa: Koordynator projektu: International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (ITC), Holandia Polska uczelnia zaangażowana w realizację programu kształcenia: Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska Partnerzy konsorcjum realizującego program kształcenia: University of Southampton, Wielka Brytania Lund University, Szwecja Tytuł: 3 MONABIPHOT Molecular nano- and bio-photonics for telecommunications and biotechnologies Czas trwania studiów: 2 lata (120 ECTS) Zdobycie kwalifikacji w innowacyjnej dziedzinie molekularnej fotoniki. Studia rozpoczynają się wspólnym dla wszystkich studentów kursem w Ecole Normale Superieure de Cachan we Francji. Kurs obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu fotoniki i biologii oraz moduły językowe. Semestr drugi studenci mogą spędzić, do wyboru: w University Compultense of Madrid (chemia organiczna i czujniki) lub w Uniwersytecie Wrocławskim (biochemia i modelowanie). Pod koniec pierwszego roku organizowana jest szkoła letnia. Trzeci semestr studenci mogą spędzić w uczelni we Francji (materiały i urządzenia fotoniczne do obróbki sygnałów optycznych lub aplikacji biologicznych) lub w Politechnice Wrocławskiej (optykoelektronika i fotonika dla life sciences ). Ostatni semestr jest całkowicie poświęcony projektowi badawczemu realizowanemu w uczelni lub w laboratorium pozauczelnianym. Każda z uczelni wydaje dyplom ukończenia studiów II stopnia, co oznacza, że absolwent będzie posiadaczem dyplomu dwóch uczelni (podwójnego dyplomu). Język wykładowy: angielski i hiszpański Planowana liczba studentów: maksimum 40 osób Wymagania stawiane kandydatom: O przyjęcie na studia mogą się ubiegać absolwenci studiów I stopnia, posiadający interdyscyplinarne umiejętności niezbędne do pracy nad pojawiającymi się innowacyj- 9

12 nymi technologiami oraz do tworzenia oryginalnych koncepcji i pomysłów. Komitet selekcyjny bierze pod uwagę jakość i renomę uczelni, w której kandydat ukończył studia I stopnia, jego motywację oraz umiejętności językowe. Brane są także pod uwagę listy polecające oraz nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia. Strona internetowa: Koordynator projektu: Ecole Normale Superieure de Cachan, Francja Polskie uczelnie zaangażowane w realizację programu kształcenia: Politechnika Wrocławska, Wydział Chemii Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii Inni partnerzy konsorcjum realizującego program kształcenia: Complutense University of Madrid, Hiszpania Tytuł: 4 EUROPUBHEALTH European Public Health Master Czas trwania studiów: 2 lata (120 ECTS) Studia EUROPUBHEALTH to interdyscyplinarny dwuletni program studiów II stopnia, przygotowujący do pracy w sektorze zajmującym się ochroną zdrowia, w szczególności decydentów w instytucjach sektora zdrowia publicznego na szczeblu lokalnym, krajowym, europejskim i międzynarodowym, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Program pierwszego roku obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu zdrowia publicznego. Można go realizować w Sheffield University (Wielka Brytania) lub w Andalusian School of Public Health (Hiszpania). W drugim roku student wybiera jedną z siedmiu specjalizacji oferowanych przez University of Copenhagen Dania (ocena zdrowia publicznego), Andalusian School of Public Health Hiszpania (zarządzanie zdrowiem i doskonalenie jego jakości), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (ekonomia zdrowia i zarządzanie finansami, ochrona socjalna i zdrowotna), National School of Public Health Francja (zdrowie środowiskowe) oraz University of Rennes 1 Francja (prawo, zdrowie i etyka). Bez względu na wybraną specjalizację każdy student prowadzi prace badawcze i odbywa praktyki oraz składa egzamin ustny przed międzynarodową komisją ekspertów. Dodatkowo, dwa moduły oferowane są w formie kursu intensywnego, podczas którego wszyscy studenci studiują razem. Absolwent otrzymuje dyplom dwóch uczelni, w zależności od wybranej ścieżki kształcenia (podwójny dyplom). Dyplomy są uznawane przez wszystkie uczelnie partnerskie tworzące konsorcjum. Język wykładowy: Język wykładowy zależy od wybranej ścieżki kształcenia studenta. Możliwe kombinacje to: angielski, francuski i angielski, hiszpański i francuski lub hiszpański i angielski. Wszyst- 10

13 5 kie instytucje w konsorcjum oferują praktyczne kursy językowe i kulturowe. Planowana liczba studentów: 40 osób rocznie Wymagania stawiane kandydatom: Kryteria przyjęcia na studia: dyplom ukończenia studiów I stopnia i znajomość języka/ ów wykładowego/ych w stopniu zaawansowanym. Wszystkie złożone aplikacje będą oceniane przez międzynarodowy komitet selekcyjny. Strona internetowa: Koordynator projektu: National School of Public Health, Francja Polska uczelnia zaangażowana w realizację programu kształcenia: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Ochrony Zdrowia Partnerzy konsorcjum realizującego program kształcenia: University of Copenhagen, Dania University of Rennes 1, Francja Andalusian School of Public Health, Hiszpania University of Sheffield, Wielka Brytania Tytuł: M.E.S.C.: Materials for Energy Storage and Conversion Czas trwania studiów: 2 lata (120 ECTS) Przygotowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu materiałoznawstwa i elektrochemii. Absolwenci będą mogli kontynuować naukę na studiach doktoranckich lub podjąć pracę w przemyśle albo badaniach nad jego rozwojem. Dwuletni program z zakresu nauki o materiałach i elektrochemii prowadzony przez pięć uczelni w trzech krajach europejskich (Francja, Polska i Hiszpania) oraz szereg laboratoriów badawczych o światowej renomie. Zajęcia są prowadzone przez wykładowców akademickich i naukowców, którzy współpracują ze sobą w sieci ALISTORE (European Research Network of Excellence). Program kształcenia składa się z trzech semestrów zajęć dydaktycznych oraz czwartego semestru poświęconego pracy nad dyplomowym projektem badawczym w jednym z europejskich laboratoriów. Studenci konstruują ścieżkę kształcenia w dwóch, trzech lub czterech krajach europejskich w zależności od ich preferencji. Pierwszy semestr jest realizowany we Francji, drugi w Polsce, trzeci w Hiszpanii lub Francji, a czwarty w jednym z szesnastu laboratoriów europejskiej sieci ALISTORE. Podstawowe przedmioty zawierają: podstawy elektrochemii, nauki o materiałach, chemii stałej, przechowywania energii, technologii materiałowej i przetwarzania, przechowywania elektrochemicznego i konwersji energii, przewodzenia polimerów oraz syntezy nanomateriałów. W trakcie pierwszego i trzeciego semestru studenci mogą 11

14 wybrać wyspecjalizowane jednostki w celu zdobycia większych kompetencji z obszaru, w którym jednostka jest uznana w skali światowej. Tematy specjalizacyjne to: nauka o materiałach dla zastosowania baterii (Toulouse), powierzchnie materiałowe i usterki miejscowe (Marseille), technologia baterii, gromadzenie, testy i analiza fizyczna (Amiens), nanomateriały w zastosowaniu energii (Cordoba). Absolwenci otrzymają dyplomy dwóch, trzech lub czterech uczelni (dyplom wielokrotny), w zależności od wybranej ścieżki kształcenia, co oznacza, że dyplom każdej uczelni jest w pełni uznany przez wszystkich partnerów. Język wykładowy: angielski Planowana liczba studentów: 45 osób każdego roku Wymagania stawiane kandydatom: Kandydaci powinni posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia w dziedzinie nauk ścisłych, szczególnie inżynierii chemicznej, chemii fizycznej, nauce o materiałach lub elektrochemii. O przyjęciu kandydata decydować będzie rezultat analizy wyników i osiągnięć studenta oraz motywacja chęci podjęcia oferowanych studiów. Strona internetowa: Koordynator projektu: University of Picardie Jules Verne, Francja Polska uczelnia zaangażowana w realizację programu kształcenia: Politechnika Warszawska, Wydział Chemii Partnerzy: University of Toulouse 3 Paul Sabatier, Francja University of Provence Aix-Marseille I, Francja University of Cordoba, Hiszpania Tytuł: 6 EUROCULTURE Czas trwania studiów: 1 rok i 4 miesiące (90 ECTS) Przygotowanie absolwentów do zawodu, w którym znajomość współczesnej Europy i instytucji Unii Europejskiej jest niezbędna. Studenci mają możliwość podniesienia swoich kwalifikacji w zakresie przygotowania projektów i przedsięwzięć typu joint venture między Unią Europejską a krajami trzecimi. Program kształcenia koncentruje się na rozwoju kulturowym i społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem historii, norm, wartości i obywatelstwa. Program rozwija umiejętności teoretyczne i praktyczne. Program kształcenia oferowany jest przez konsorcjum uniwersytetów z Deusto (Hiszpania), Gottingen (Niemcy), Groningen (Holandia), Krakowa (Polska), Olomouca (Czechy) i Uppsali (Szwecja). Program trwa 16 miesięcy, podczas których student realizuje ścieżkę kształcenia w dwóch różnych wybranych uczelniach. 12

15 7 Na program składają się cztery zasadnicze komponenty: główne obszary kultury europejskiej, eurokompetencje (nabywanie praktycznych umiejętności, np. poprzez staże), kurs intensywny, projekt badawczy. Absolwenci zgodnie z wybraną ścieżką kształcenia otrzymają dyplom dwóch różnych uczelni (podwójny dyplom). Język wykładowy: w zależności od wybranej ścieżki kształcenia Planowana liczba studentów: 120 osób rocznie Wymagania stawiane kandydatom: Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia muszą posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia w pokrewnej dziedzinie, udokumentowaną znajomość języka wykładowego, doświadczenie zawodowe oraz motywację do podjęcia studiów. Strona internetowa: erasmusmundus Koordynator projektu: University of Groningen, Holandia Polska uczelnia zaangażowana w realizację programu kształcenia: Uniwersytet Jagielloński, Centrum Studiów Europejskich Partnerzy konsorcjum realizującego program kształcenia: Uppsala University, Szwecja University of Deusto, Hiszpania University of Gottingen, Niemcy Palacky University of Olomouc, Czechy Tytuł: GEMMA Master s Degree in Women s and Gender Studies Czas trwania studiów: 2 lata (120 ECTS) Europejskie Studia Magisterskie Erasmus Mundus to wspólny, europejski, interdyscyplinarny program kształcenia, który łączy wysokiej jakości przygotowanie teoretyczne z umiejętnościami praktycznymi umożliwiającymi prowadzenie badań naukowych lub podjęcie pracy w obszarze gender studies (studiów płci, etc.). Studia cechują się unikalnością, ponieważ łączą ze sobą rożne podejścia do feminizmu w Europie. Powstały w wyniku wspólnych wysiłków kilku uczelni europejskich współpracujących ze sobą w ramach Sieci Tematycznej ATHENA. Program kształcenia obejmuje: 1. semestr (przedmioty podstawowe 30 ECTS), realizowany w uczelni macierzystej (uczelni, w której student rozpoczyna ścieżkę kształcenia); 13

16 2. i 3. semestr, specjalizacja do wyboru 60 ECTS, realizowane częściowo w uczelni macierzystej oraz częściowo w innej uczelni partnerskiej; 4. semestr praca dyplomowa 30 ECTS. Przedmioty podstawowe są prowadzone przez wszystkie uczelnie wchodzące w skład konsorcjum (historia feminizmu, teoria feminizmu i metodologia feminizmu). Studenci mogą wybierać moduły oferowane przez uczelnie partnerskie w ramach women i gender studies. Na niektórych uczelniach, np. w Bolonii, Granadzie czy Oviedo, istnieje możliwość odbycia praktyk w instytucjach zajmujących się zagadnieniami równości szans. Praca dyplomowa jest warunkiem ukończenia studiów. Absolwenci otrzymają dyplom dwóch uczelni (podwójny dyplom), w których realizowali ścieżkę kształcenia, będący w pełni uznawany przez wszystkie uczelnie wchodzące w skład konsorcjum. Język wykładowy: angielski, włoski i hiszpański, w zależności od wybranej ścieżki kształcenia Planowana liczba studentów: Maksimum 90 osób rocznie (54 studentów z instytucji wchodzących w skład konsorcjum lub z innych uczelni europejskich, 36 studentów z krajów trzecich z czego 25 będzie miało możliwość uzyskania stypendium z budżetu Programu Erasmus Mundus). Wymagania stawiane kandydatom: O przyjęcie na studia mogą się starać posiadacze dyplomu ukończenia studiów I stopnia (180 ECTS). Strona internetowa: Koordynator projektu: Universidad de Granada, Hiszpania Polska uczelnia zaangażowana w realizację programu kształcenia: Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Partnerzy konsorcjum realizującego program kształcenia: University of Bologna, Włochy Central European University, Węgry University of Hull, Wielka Brytania Ljubljana Graduate School of Humanities, Słowenia Universidad de Oviedo, Hiszpania Universiteit Utrecht, Holandia Tytuł: 8 IMESS International Masters in Economy, State and Society Czas trwania studiów: 2 lata (120 ECTS) Europejskie Studia Magisterskie IMESS to dwuletni program, który oferuje: interdyscyplinarne studia na temat Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji; 14

17 zintegrowany program studiów oraz poznanie języka i społeczeństwa dwóch krajów europejskich (pierwszy rok każdy student realizuje w University College London, a drugi rok w jednym z krajów Europy Środkowo-Wschodniej); zaawansowane szkolenia z zakresu metodologii badań; zaawansowaną naukę języka angielskiego i intensywne kursy językowe innych krajów europejskich. Dwuletni program studiów jest podzielony na cztery ścieżki: Ekonomia i Biznes, Polityka i Bezpieczeństwo, Państwo i Społeczeństwo oraz Historia i Kultura. Pierwszy rok realizowany jest w University College London, a drugi na wybranej uczelni w Europie Środkowo-Wschodniej, w zależności od zainteresowań i kompetencji językowych studenta. W trakcie 1. roku wszyscy studenci rozpoczynają naukę języka: czeskiego, estońskiego, fińskiego, węgierskiego lub polskiego na poziomie podstawowym lub średnio zaawansowanym, wybierają ścieżkę kształcenia, uczestniczą w zajęciach z zakresu metodologii badań oraz w wielu innych modułach rozwijających ich umiejętności i kompetencje. W trakcie drugiego roku studenci kontynuują naukę języka na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym, przygotowują pracę dyplomową w języku angielskim oraz uczestniczą w zajęciach specjalizacyjnych. Absolwenci otrzymają dyplom dwóch uczelni, w których realizowali program studiów (podwójny dyplom) wraz z suplementem do dyplomu wspólnie opracowanym przez wszystkich partnerów konsorcjum. Język wykładowy: angielski, w trakcie drugiego roku studenci będą mieli do wyboru naukę języka: czeskiego, estońskiego, fińskiego, węgierskiego lub polskiego Planowana liczba studentów: 30 osób rocznie Wymagania stawiane kandydatom: O przyjęcie na studia mogą się ubiegać absolwenci studiów I stopnia (180 ECTS) o profilu zgodnym z wybraną przez siebie specjalizacją. Wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego na poziomie TOEFL 630 punktów (267 test komputerowy) lub IELTS 7,5 punktu. Ocenie podlegać będzie także motywacja kandydata do podjęcia studiów w międzynarodowym otoczeniu oraz do nauki drugiego języka. Strona internetowa: Koordynator projektu: University College London, Wielka Brytania Polska uczelnia zaangażowana w realizację programu kształcenia: Uniwersytet Jagielloński, Ośrodek Studiów Europejskich Partnerzy konsorcjum realizującego program kształcenia: Charles University in Prague, Czechy University of Helsinki, Finlandia Corvinus University of Budapest, Węgry University of Tartu, Estonia 15

18 Tytuł: 9 OPSITECH Optics in Science and Technology Czas trwania studiów: 2 lata (120 ECTS) Przygotowanie wysoko wykwalifikowanych absolwentów do pracy zarówno w nauce, jak i w przemyśle w dziedzinie optyki i jej zastosowań (zdrowie, środki przekazu, transport, lotnictwo, energia, obrona i bezpieczeństwo, ochrona środowiska). W ramach dwuletniego programu kształcenia każdy rok jest realizowany w innej uczelni. Naturalnym przedłużeniem tych studiów mogą być studia doktoranckie. Absolwenci otrzymają dyplom dwóch uczelni, w których realizowali program studiów (podwójny dyplom). Język wykładowy: Angielski, kursy języka lokalnego są oferowane przez wszystkie uczelnie Planowana liczba studentów: 40 osób rocznie (ok. 20 studentów z Unii Europejskiej i ok. 20 studentów z krajów trzecich) Wymagania stawiane kandydatom: O przyjęcie na studia mogą się starać absolwenci studiów I stopnia w zakresie nauk ścisłych, ze szczególnym uwzględnieniem fizyki i podstaw optyki. Lista przedmiotów, które student powinien zrealizować podczas studiów I stopnia, dostępna jest wraz z formularzem aplikacyjnym na stronie internetowej. Od kandydatów będzie wymagana co najmniej ocena B na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. Kryteria brane pod uwagę: zdobyte nagrody, punkty za testy językowe (TOEFL/IELTS, Bullats, TEF), referencje i wcześniej realizowane projekty. Strona internetowa: Koordynator projektu: Institute of Optics, Francja Polska uczelnia zaangażowana w realizację programu kształcenia: Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki Inni partnerzy konsorcjum realizującego program kształcenia: Delft University of Technology, Holandia Imperial College London, Wielka Brytania Friedrich-Schiller-University Jena, Niemcy Paris-Sud University, Francja 16

19 Tytuł: 10 ASC Master of Science: Advanced Spectroscopy in Chemistry Czas trwania studiów: 2 lata (120 ECTS) Celem programu ASC Master jest wykształcenie studentów na specjalistów i zdobycie przez nich międzynarodowych umiejętności potrzebnych do studiów doktoranckich i/lub pracy zawodowej w dziedzinie analizy chemicznej, charakteryzacji struktury materiałów oraz pomiarów zjawisk szybkich. Wspólny lub wielokrotny dyplom studiów II stopnia w dziedzinie zastosowań zaawansowanej spektroskopii w chemii wraz z Suplementem do Dyplomu przyznawany jest przez siedem uniwersytetów należących do konsorcjum. Dyplom ASC Master of Science przyznawany jest po zdobyciu 90 punktów ECTS przyporządkowanych przedmiotom (3 semestry) oraz 30 punktów ECTS przyporządkowanych pracy magisterskiej. Przedmioty wykładane są w języku angielskim na siedmiu partnerskich uniwersytetach. Liczebność grupy studentów będzie mieścić się w przedziale 60-70, a stosunek liczby studentów do wykładowców będzie wynosił 2,0 lub będzie korzystniejszy. Wybrani studenci będą studiować w co najmniej dwóch krajach (minimalna obowiązkowa mobilność to jeden semestr): pierwszy semestr w Lille (FR) lub w Lipsku (DE) ma na celu zapewnienie wszystkim kandydatom wspólnej platformy składającej się z podstawowych przedmiotów obejmujących zaawansowane metody spektroskopowe, w tym rezonans magnetyczny, spektrometrię mas, spektroskopię optyczną i techniki dyfrakcji; drugi semestr w Lille (FR) lub w Lipsku (DE), podczas którego, poza przedmiotami związanymi ze spektroskopią, program nauczania ASC będzie obejmować przygotowanie studentów do specjalizacji i projektów badawczych przewidzianych w terminach późniejszych, dla których spektroskopia będzie stanowić podstawę; trzeci semestr pobyt w jednej z instytucji należących do konsorcjum w celu odbycia kursów specjalizacyjnych; Czwarty semestr pobyt w jednej z instytucji należących do konsorcjum, zgodnie z wybranym przez studenta tematem pracy magisterskiej, przy czym student będzie zachęcany, aby temat ten dotyczył projektu, nad którym współpracują dwie spośród uczelni partnerskich. Każdego roku, w ramach programu ASC Master, organizowana będzie szkoła letnia (na zakończenie pierwszego roku), podczas której wszyscy studenci ASC spotkają się w jednym miejscu. Język wykładowy: angielski Planowana liczba studentów: 45 studentów europejskich oraz 18 studentów z krajów trzecich 17

20 Wymagania stawiane kandydatom: W programie ASC mogą uczestniczyć studenci posiadający tytuł Eurobachelor w dziedzinie chemii lub jego odpowiednik, ze znajomością języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2. Strona internetowa: Koordynator projektu: Uniwersytet w Lille, Francja Polska uczelnia zaangażowana w realizację programu kształcenia: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii Inni partnerzy konsorcjum realizującego program kształcenia: Uniwersytet w Bergen, Norwegia Uniwersytet w Bolonii, Włochy Uniwersytet w Helsinkach, Finlandia Uniwersytet w Lipsku, Niemcy Uniwersytet w Madrycie, Hiszpania Tytuł: 11 EMARO, European Master on Advanced Robotics Czas trwania studiów: Program studiów obejmuje dwa lata akademickie (120 punktów ECTS) podzielone na cztery semestry o równym nakładzie pracy. Student zobowiązany jest spędzić pierwsze dwa semestry na jednej uczelni, a pozostałe dwa na innej. Studia mają na celu wypromowanie wysokiej jakości oferty edukacyjnej w dziedzinie zaawansowanej i inteligentnej robotyki. W ich trakcie studenci opanują wiedzę z zakresu różnych dziedzin robotyki (modelowanie matematyczne, automatyka przemysłowa, sterowanie komputerowe i projektowanie urządzeń mechanicznych), co pozwoli im traktować poszczególne elementy robotyki jako całość, zamiast skupiać się na jednej konkretnej dziedzinie. Perspektywy zawodowe dla absolwentów programu EMARO są niezwykle korzystne, ponieważ oferowane przedmioty ściśle odpowiadają potrzebom współczesnego, zaawansowanego technologicznie społeczeństwa, podczas gdy liczba absolwentów tych kierunków na uczelniach wyższych obecnie jest zbyt mała, by sprostać wymaganiom tej gałęzi przemysłu oraz programów badawczych. Studenci mogą uzyskać stopień magistra i na tym zakończyć edukację lub po ich zakończeniu podjąć studia doktoranckie. Celem pierwszych dwóch semestrów jest zapewnienie studentom gruntownych interdyscyplinarnych podstaw obejmujących główne dziedziny robotyki (poznanie, działanie i percepcja). Podczas trzeciego semestru, w zależności od instytucji goszczącej, studia obejmować będą jedną lub kilka z następujących dziedzin: robotyka przemysłowa, robotyka usługowa (roboty domowe, medyczne, rehabilitacyjne i rozrywkowe), roboty kosmiczne oraz roboty ochronne. Czwarty semestr przeznaczony jest na pracę 18

21 12 magisterską. W tym czasie student prowadzi swoje badania pod wspólnym nadzorem dwóch opiekunów z dwóch różnych uczelni będących członkami konsorcjum. Studenci kończący studia magisterskie EMARO otrzymają dwa dyplomy ukończenia studiów II stopnia uczelni, na których studiowali. Stopnie te są oficjalnie uznawane i zapewniają pełen dostęp do studiów doktoranckich. Konsorcjum wyda również Suplement do Dyplomu opisujący charakter, poziom, kontekst, treść i status studiów odbytych i ukończonych przez studenta. Język wykładowy: językiem wykładowym jest angielski, ale program obejmuje również kursy języka i kultury krajów uczelni goszczących Planowana liczba studentów: 45 osób rocznie Wymagania stawiane kandydatom: Program studiów magisterskich skierowany jest do studentów z Europy i krajów trzecich posiadających już dyplom studiów pierwszego stopnia (180 punktów ECTS) otrzymany po ukończeniu co najmniej trzech lat studiów na uczelni wyższej (na poziomie Bachelor of Science) z dziedziny powiązanej z robotyką, np. sterowanie automatyczne, budowa maszyn lub matematyka stosowana. Kandydaci muszą znać biegle język angielski w mowie i piśmie (np. na poziomie TOEFEL 580/237 lub równoważnym). Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie wyników w nauce, jakości wcześniejszych studiów, umotywowania kandydatury, referencji oraz ogólnej znajomości języków obcych. Strona internetowa: Nie podano Koordynator projektu: Ecole Centrale de Nantes, Francja Polska uczelnia zaangażowana w realizację programu kształcenia: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Inni partnerzy konsorcjum realizującego program kształcenia: Uniwersytet w Genui, Włochy Tytuł: EMMEP (European Mining, Minerals and Environmental ntal Program) Czas trwania studiów: 2 lata (120 ECTS) Bezpieczne, zrównoważone i opłacalne ekonomicznie zaopatrywanie w podstawowe i alternatywne surowce stanowi niezbędną podstawę pomyślnego rozwoju społeczności europejskiej. Wychodząc z tego założenia, European Mining, Minerals and Environmental Program (EMMEP) jest dwuletnim programem studiów magisterskich mającym na celu kształcenie przyszłych menedżerów przemysłu mineralnego w Europie. Program studiów zbudowany jest wokół trzech głównych specjalizacji, tj.: górnictwa, 19

22 przetwarzania i powtórnego wykorzystania surowców mineralnych oraz geoinżynierii i inżynierii środowiska. Nakład pracy rozłożony jest na dwa lata i obejmuje: 60 punktów ECTS powiązanych ze wspólnym programem nauczania w jednej z trzech specjalizacji 30 punktów ECTS powiązanych z pracą w trakcie zajęć na jednej z uczelni partnerskich (uczelnia macierzysta EMMEP) 30 punktów ECTS powiązanych z pracą magisterską na innej uczelni partnerskiej (uczelnia goszcząca EMMEP). W czasie trwania wspólnego programu nauczania studenci uczą się w wielonarodowej grupie składającej się z osób (bardzo dobry stosunek liczby studentów do wykładowców) i spędzają od dwóch do trzech miesięcy na innych uczelniach (w zależności od specjalizacji). Program ma silne poparcie przedstawicieli przemysłu (ponad 30 międzynarodowych firm), co jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na jego sukces. Firmy te często oferują studentom możliwość odbycia praktyk i zatrudnienia. Od rozpoczęcia programu w 1996 r. liczba jego absolwentów wzrosła do blisko 300 osób. Każdego roku organizowane jest spotkanie i zjazd w dogodnym miejscu w Europie, w czasie którego komitet doradczy branży przemysłu mineralnego ocenia program studiów. Spotkanie to daje możliwość uczestniczenia w warsztatach oraz stanowi platformę dla nawiązywania i utrzymywania nieformalnych kontaktów. Wsparcie branżowe oraz organizacje absolwentów kierowane są przez Federation of European Mineral Programs (FEMP), organizację założoną w 1999 r. Dostępne są takie udogodnienia administracyjne, jak scentralizowane i wspomagane przez internet procedury składania wniosków i zapisów. We wszystkich miastach, w których odbywają się studia, zapewnione są: nadzór, doskonałe warunki nauki (biblioteki, dostęp do komputerów i internetu, laboratoria itp.) oraz niedrogie zakwaterowanie. Tematyka regularnych zebrań kierownictwa obejmuje m.in. nabór studentów, ocenę programu studiów przez studentów i przedstawicieli branży oraz ogólną koordynację programu. W wyniku działań marketingowych (strona internetowa, prezentacje, wizyty itp.) stowarzyszonymi członkami programu jest już osiem uniwersytetów spoza Unii Europejskiej. Język wykładowy: angielski Planowana liczba studentów: 45 studentów europejskich i 20 studentów z krajów trzecich Wymagania stawiane kandydatom: Aby podjąć studia, studenci muszą mieć ukończony program studiów na poziomie Bachelor of Science lub jego uznanego odpowiednika na kierunkach powiązanych z EMMEP. Strona internetowa: 20

23 Koordynator projektu: Delft University of Technology, Holandia Polska uczelnia zaangażowana w realizację programu kształcenia: Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Inni partnerzy konsorcjum realizującego program kształcenia: Rheinisch Westfälische Technische Hochschule Aachen, Niemcy University of Exeter, Wielka Brytania Helsinki University of Technology, Finlandia University of Miskolc, Węgry Tytuł: 13 EMQAL European Joint Master in Quality in Analytical Laboratories Czas trwania studiów: 18 miesięcy (90 ECTS) Celem programu European Joint Master in Quality in Analytical Laboratories jest szkolenie naukowców i menedżerów wdrażających i kierujących systemami zapewniania jakości w akredytowanych laboratoriach analitycznych. Szeroki wybór modułów umożliwia studentom zdobycie kompetencji związanych z kierowaniem laboratorium, które mogą znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak analiza: środowiskowa, wody, przemysłowa, biochemiczna oraz kliniczna. Pozwala to studentom zajmować się dziedzinami, które są najbardziej interesujące z punktu widzenia rozwoju zawodowego. Wykłady wchodzące w skład programu studiów pogrupowane są w specjalistyczne moduły związane z zarządzaniem jakością, metodami analitycznymi oraz analizą danych. Konsorcjum obejmuje wiodące europejskie instytuty badawcze: Uniwersytet w Algarve (koordynator), Politechnikę Gdańską, Uniwersytet w Bergen, Uniwersytet w Barcelonie i Uniwersytet w Kadyksie. Co roku program zajęć dydaktycznych organizowany jest przez inną uczelnię goszczącą, co ma na celu promowanie mobilności nauczycieli akademickich. Studenci muszą zdobyć co najmniej 30 punktów w drugiej uczelni uczestniczącej w programie. Po ukończeniu programu otrzymują oni tytuł European Joint Master Degree in Quality in Analytical Laboratories przyznawany przez dwie uczelnie, w których studiowali w ramach programu ERASMUS MUNDUS. Szczegółowe informacje dotyczące modułów i projektów badawczych, w których uczestniczył dany student, opisane są w Suplemencie do Dyplomu. Język wykładowy: Głównym językiem wykładowym jest angielski, niemniej każda uczelnia oferuje również intensywne szkolenie językowe latem, przed rozpoczęciem studiów oraz szkolenie językowe na miejscu w trakcie ich trwania. 21

24 Planowana liczba studentów: Po 30 studentów z Europy oraz z krajów trzecich Wymagania stawiane kandydatom: Kryteria przyjęcia to posiadanie dyplomu studiów pierwszego stopnia szkoły wyższej w Europie lub spoza niej (minimum 180 punktów ECTS) z odpowiednich dziedzin takich jak: nauki o zdrowiu, chemia i biochemia, biologia lub nauki o środowisku. Strona internetowa: Nie podano Koordynator projektu: University of the Algarve, Portugalia Polska uczelnia zaangażowana w realizację programu kształcenia: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny Inni partnerzy konsorcjum realizującego program kształcenia: University of Cadiz, Hiszpania University of Bergen, Norwegia University of Barcelona, Hiszpania Tytuł: 14 MathMods Mathematical Modelling in Engineering: Theory, Numerics, Applications Czas trwania studiów: 2 lata (120 ECTS) Modelowanie matematyczne leży u źródła większości współczesnych innowacji technologicznych i jest podstawowym narzędziem wielu dziedzin inżynierii. Mając z natury interdyscyplinarne zastosowanie, modelowanie matematyczne i symulacja same w sobie stanowią kluczową technologię, która w coraz większym stopniu jest obecna w instytucjach zajmujących się innowacjami w przedsiębiorstwach. Proponowany program odzwierciedla tę przekrojowość, czerpiąc jednocześnie ze wspólnych elementów matematyczno-fizycznych poszczególnych i często całkiem odległych dziedzin inżynierii, czego efektem jest wypracowanie zasadniczo jednolitego podejścia metodologicznego do modelowania i symulacji rzeczywistych zadań inżynieryjnych. Studia MathsMods Master s Degree trwają cztery semestry. Każdy semestr to 30 punktów ECTS, a każdy moduł to 6 punktów ECTS. Pierwszy rok jest wspólny dla wszystkich uczestniczących studentów. Ma to na celu zapewnienie wspólnych podstaw wiedzy. Pierwszy semestr poświęcony jest nauce teorii (applied functional analysis for engineers, control systems, dynamical systems, partial differential equations, fluidization dynamics) semester ten realizowany jest w uczelni włoskiej. Drugi semester, realizowany we Francji, obejmuje takie zagadnienia, jak: algorithms and data structures, numerical approximation of PDEs by finite differences and finite volumes, numerical methods for partial differentia equations, optimization, training in industry. 22

25 Podczas drugiego roku studiów studenci mogą realizować jedną z pięciu oferowanych ścieżek specjalizacyjnych (każda przez inną uczelnię) oraz przygotowują pracę dyplomową. Język wykładowy: angielski Planowana liczba studentów: 30 studentów z Europy i 30 studentów z krajów trzecich Wymagania stawiane kandydatom: Kandydaci na studia powinni posiadać dobre osiągnięcia w dotychczasowej nauce, uzyskać kwalifikacje odpowiadające 180 punktom ECTS w zakresie: matematyki stosowanej, fizyki. Znajomość języka angielskiego: TOEFL 550. Strona internetowa: Nie podano Koordynator projektu: Universita degli Studi di L Aquila, Włochy Polska uczelnia zaangażowana w realizację programu kształcenia: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Inni partnerzy konsorcjum realizującego program kształcenia: University of Nice Sophia Antipolis, Francja University of Hamburg, Niemcy Autonomous University of Barcelona, Hiszpania Tytuł: 15 EMDIReB - European Master in Diagnosis and Repair of Buildings Czas trwania studiów: 18 miesięcy (90 ECTS) Stworzenie solidnego podstawowego szkolenia dla specjalistów, które przygotuje ich do diagnozowania, remontowania, odnawiania i doskonalenia budynków i przestrzeni miejskiej. Zapewnienie integralnego kształcenia umożliwiającego specjalistom opracowywanie raportów i projektów, prowadzenie nadzoru technicznego prac budowlanych oraz wykonywanie zadań kierowniczych związanych z danym procesem. Zapewnienie bardziej zaawansowanej nauki dzięki połączeniu wiedzy i doświadczenia trzech europejskich uczelni w takich dziedzinach, jak diagnostyka budowlana i remonty. Konsorcjum wzbogaca program trzema różnymi dziedzinami specjalizacji, związanymi z uzupełniającymi się aspektami zadań architektonicznych. Program podzielony jest na trzy główne części: Część podstawowa (60 punktów ECTS), obejmująca podstawy teoretyczne i wiedzę praktyczną z zakresu analizy uszkodzeń budynków oraz diagnostyki i remontów w ramach rozwiązań architektonicznych najczęściej stosowanych w ostatnich dziesięcioleciach. Składa się ona z dwóch modułów: Building and Urbanization 23

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. w polskim prawie o szkolnictwie wyższym

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. w polskim prawie o szkolnictwie wyższym Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Wspólne Erasmus studia Mundus w polskim prawie o szkolnictwie wyższym Beata Skibińska, Fundacja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus Mundus

Program Erasmus Mundus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Program Erasmus Mundus dotychczasowe doświadczenia Warszawa, 9 lutego 2010 I etap lata 2004-2008 II etap lata 2009-2013

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach

Program ERASMUS+ w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach Program ERASMUS+ w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach Podstawowe informacje Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowy program ERASMUS Program Erasmus+ oferuje

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów na przykładzie MediaAC: Media Arts Culture

Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów na przykładzie MediaAC: Media Arts Culture Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów na przykładzie MediaAC: Media Arts Culture Prof. dr hab. Ryszard Kluszczyński i dr Dagmara Rode, Uniwersytet Łódzki Beata Skibińska, Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 Pismo okólne Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 w sprawie zasad rekrutacji i kryteriów selekcji studentów na wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+: Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015

ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015 ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA Wrocław 27 lutego 2013 1/17 Erasmus studia (1/2) Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

LLP Erasmus 17 marca 2009

LLP Erasmus 17 marca 2009 REKRUTACJA 2009/2010 LLP Erasmus 17 marca 2009 Program Erasmus Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus jest podnoszenie poziomu

Bardziej szczegółowo

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 FACULTY of ELECTRONICS and INFORMATION TECHNOLOGY Warsaw University of Technology (1) Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 Dr inż. Dariusz Turlej Dr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY WYMIAR PROGRAMU ERASMUS+

MIĘDZYNARODOWY WYMIAR PROGRAMU ERASMUS+ MIĘDZYNARODOWY WYMIAR PROGRAMU ERASMUS+ Information Day on International Dimension of Erasmus+ Warszawa, 4 listopada 2016 TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW Mobilność z krajami partnerskimi (ICM): 2 lutego

Bardziej szczegółowo

Uznanie zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji kształcenia w Polskiej uczelni. Hanna Reczulska. Warszawa, 23 października 2013r.

Uznanie zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji kształcenia w Polskiej uczelni. Hanna Reczulska. Warszawa, 23 października 2013r. Uznanie zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji kształcenia w Polskiej uczelni. Hanna Reczulska Warszawa, 23 października 2013r. Ramy prawne Uznanie świadectw uprawniających do podjęcia studiów: umowy

Bardziej szczegółowo

Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce. jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie.

Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce. jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie. Proces Boloński Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce Proces Boloński jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie. Inicjatywy polskich uczelni zmierzające do spełnienia

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 1. Zasady ogólne 1.1. Wyjazdy na praktyki w ramach Programu Erasmus+ mogą być realizowane w krajach

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Świat stoi otworem. Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą

Świat stoi otworem. Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą Świat stoi otworem Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą mgr Katarzyna Rotter-Jarzębińska, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej katarzyna.rotter@uj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2014/2015 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl

Program ERASMUS+ (2014/2015 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl www.bwz.uw.edu.pl Program ERASMUS+ (2014/2015 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2014/2015 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) 1. Rok akademicki 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Ogólne omówienie współpracy międzynarodowej PG w 2011 r.: międzynarodowe umowy ramowe o współpracy oraz międzyinstytucjonalne umowy dot. mobilności w programach edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę (SMP) - (Student Mobility Placement) ERASMUS+ KA 1 MOBILNOŚĆ AKADEMICKA POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. W ramach programu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI. www.wmat.pwr.edu.pl

WYDZIAŁ MATEMATYKI. www.wmat.pwr.edu.pl WYDZIAŁ MATEMATYKI www.wmat.pwr.edu.pl MATEMATYKA Studenci kierunku Matematyka uzyskują wszechstronne i gruntowne wykształcenie matematyczne oraz zapoznają się z klasycznymi i nowoczesnymi zastosowaniami

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie + poszukiwane na rynku pracy specjalności ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto - perspektywy wg przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5 IMiR Inżynieria Akustyczna opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa

Bardziej szczegółowo

Founding the Siberian Centre of European Education (SCEE)

Founding the Siberian Centre of European Education (SCEE) Founding the Siberian Centre of European Education (SCEE) Erasmus Mundus Action 3: Promotion of higher education Małgorzata CHROMY Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Tomasz KOLLAT Uniwersytet im. Adama

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury

Wydział Architektury Załącznik 4 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kierunek studiów: architektura i urbanistyka

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ www.erasmusplus.org.pl

Program ERASMUS+ www.erasmusplus.org.pl www.bwz.uw.edu.pl Program ERASMUS+ www.erasmusplus.org.pl Projekt typu Erasmus Mobilność edukacyjna (KA103) rok akademicki 2016/2017 Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania

Bardziej szczegółowo

Mobilność doktorantów w programie Erasmus+

Mobilność doktorantów w programie Erasmus+ Mobilność doktorantów w programie Erasmus+ Warszawa, Raszyn 15 listopada 2014 Anna Bielecka, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Historia programu Erasmus 1987 Erasmus 1995 1999 - SOCRATES I 1998 Polska

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej realizowanych od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE: Studia na kierunku filologia, specjalność filologia słowiańska

Bardziej szczegółowo

EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy

EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy Agnieszka Luck, Kinga Motysia Krajowe Centrum Europass Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundacja Fundusz Współpracy EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Maria Gałuszko m.galuszko@polsl.pl

Maria Gałuszko m.galuszko@polsl.pl REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI DLA NAUKOWCÓW Politechnika Śląska- GLIWICE Maria Gałuszko m.galuszko@polsl.pl Projekt finansowany przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Zadaniem

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie + poszukiwane na rynku pracy specjalności ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto - perspektywy wg przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier

Bardziej szczegółowo

Po czym poznać lidera? roczne brytyjski czterech

Po czym poznać lidera? roczne brytyjski czterech Po czym poznać lidera? Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University we współpracy z brytyjskim partnerem, Oxford Brookes University (Oxford, Wielka Brytania), już od września 2011 roku uruchamia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Podstawę prawną regulaminu

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl

Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2015/2016 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 Z A S A D Y F I N A N S O W A N I A D Z I A Ł A Ń w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 1. Zasady finansowania działań w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Erasmus + Spotkanie Informacyjne Rekrutacja

Erasmus + Spotkanie Informacyjne Rekrutacja Erasmus + Spotkanie Informacyjne Rekrutacja 2017 2018 Kto może wziąć udział w programie? Wyjazdy na studia Studenci Uniwersytetu Pedagogicznego zarejestrowani na studiach: dziennych / zaocznych licencjackich

Bardziej szczegółowo

GGiOŚ - Ochrona Środowiska - opis kierunku 1 / 5

GGiOŚ - Ochrona Środowiska - opis kierunku 1 / 5 GGiOŚ Ochrona Środowiska opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę na poziomie liceum z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, w

Bardziej szczegółowo

I II III IV V VI VII VIII

I II III IV V VI VII VIII Semestr Liczba Punkty Efekty Program I II III IV V VI VII VIII godzin ECTS kształcenia Przedmioty podstawowe PP-1 30 3 D(I)3_W04 matematyka, fizyka, chemia, lub inne PP-2 30 3 D(I)3_W04 Kurs dydaktyczny

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017 PRAKTYKI 2016/2017 Gdzie można realizować praktykę? w kraju programu Erasmus+ (28 państw członkowskich UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja) w zagranicznych instytucjach, przedsiębiorstwach, firmach,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA STUDIA. ERASMUS PLUS PEDAGOGIKA i PSYCHOLOGIA

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA STUDIA. ERASMUS PLUS PEDAGOGIKA i PSYCHOLOGIA Katowice, 3 marca 017 OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA STUDIA ERASMUS PLUS PEDAGOGIKA i PSYCHOLOGIA Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza rekrutację na wyjazd studentów

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1. Poniższe postanowienia dotyczą programów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (KA 2) AKCJA2 SOJUSZE NA RZECZ WIEDZY Celem tych projektów jest wspieranie innowacyjności poprzez współpracę szkół wyższych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Znaczenie poprawnego stosowania podstawowych narzędzi ECTS

Znaczenie poprawnego stosowania podstawowych narzędzi ECTS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Zespół Ekspertów Bolońskich Znaczenie poprawnego stosowania podstawowych narzędzi ECTS Beata Skibińska, FRSE Grotniki,

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka techniczna

Bardziej szczegółowo

Cel spotkania Prezentacja programu UE Erasmus+ Przedstawienie zasad i przebiegu kwalifikacji 2016/2017 (sem. zimowy i letni) na UEP

Cel spotkania Prezentacja programu UE Erasmus+ Przedstawienie zasad i przebiegu kwalifikacji 2016/2017 (sem. zimowy i letni) na UEP Cel spotkania Prezentacja programu UE Erasmus+ Przedstawienie zasad i przebiegu kwalifikacji 2016/2017 (sem. zimowy i letni) na UEP Akcja 1 Mobilność edukacyjna Wyjazdy studentów w celu zrealizowania części

Bardziej szczegółowo

ZASADY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO W JAGIELLOŃSKIM CENTRUM JĘZYKOWYM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

ZASADY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO W JAGIELLOŃSKIM CENTRUM JĘZYKOWYM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZASADY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO W JAGIELLOŃSKIM CENTRUM JĘZYKOWYM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Jagiellońskie Centrum Językowe jest międzywydziałową jednostką organizacyjną działalności podstawowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

AKADEMIA MORSKA w GDYNI. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 6 Rektora AMG z 24.02.2014 r. pieczęć urzędowa Wzór suplementu do dyplomu AKADEMIA MORSKA w GDYNI Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu opracowanym przez

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII 17.12/14 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2015/2016: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ANIMACJA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE)

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) Zał. nr 3 do uchwały nr 75/009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 4.09.009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 228/2014/XXIII z 19 listopada 2014 r.

Uchwała Senatu PG nr 228/2014/XXIII z 19 listopada 2014 r. Uchwała Senatu PG nr 228/2014/XXIII z 19 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się. Senat Politechniki Gdańskiej, na podstawie art. 170f. ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

I II III IV V VI VII VIII

I II III IV V VI VII VIII Semestr Liczba Punkty Efekty Program I II III IV V VI VII VIII godzin ECTS kształcenia Przedmioty podstawowe PP-1 30 3 D(I)3_W04 matematyka, fizyka, chemia, lub inne PP-2 30 3 D(I)3_W04 Kurs dydaktyczny

Bardziej szczegółowo

Propozycje wykorzystania finansowania nauki

Propozycje wykorzystania finansowania nauki Propozycje wykorzystania finansowania nauki S t r o n a 2 Spis treści Doctoral Programme in Political and Social Sciences... 3 Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 2017 r.... 4 LIDER VIII

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROGRAMU STUDIÓW W OPARCIU O EFEKTY KSZTAŁCENIA W WARUNKACH ISTNIENIA RAM KWALIFIKACJI

PROJEKTOWANIE PROGRAMU STUDIÓW W OPARCIU O EFEKTY KSZTAŁCENIA W WARUNKACH ISTNIENIA RAM KWALIFIKACJI PROJEKTOWANIE PROGRAMU STUDIÓW W OPARCIU O EFEKTY KSZTAŁCENIA W WARUNKACH ISTNIENIA RAM KWALIFIKACJI Seminarium Bolońskie PWSZ w Lesznie 10.03.2011 Tomasz SARYUSZ-WOLSKI Politechnika Łódzka Ekspert Boloński

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2011/2012 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

FILOZOFIA. Studia stacjonarne

FILOZOFIA. Studia stacjonarne FILOZOFIA Studia stacjonarne II stopnia Studia filozoficzne II stopnia na kierunku filozofia prowadzone są w ramach dwóch specjalności: Filozofia teoretyczna Kognitywistyka Studia na każdej specjalności

Bardziej szczegółowo

IMiIP - Informatyka Stosowana - opis kierunku 1 / 5

IMiIP - Informatyka Stosowana - opis kierunku 1 / 5 IMiIP Informatyka Stosowana opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat na studia I stopnia na kierunku Informatyka Stosowana powinien posiadać kompetencje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU STUDIÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE SPOŁECZEŃSTWO TECHNOLOGIE ŚRODOWISKO

REGULAMIN PROGRAMU STUDIÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE SPOŁECZEŃSTWO TECHNOLOGIE ŚRODOWISKO REGULAMIN PROGRAMU STUDIÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE SPOŁECZEŃSTWO TECHNOLOGIE ŚRODOWISKO Niniejszy regulamin został opracowany zgodnie z art. 200 ustawy -

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16.

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. WYJAZDY STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW DO KRAJÓW PROGRAMU. ZASADY OBLICZENIA KWOTY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studiach doktoranckich oraz ich formy w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRAKTYKA ZA GRANICĄ REKRUTACJA 2011

STUDIA I PRAKTYKA ZA GRANICĄ REKRUTACJA 2011 STUDIA I PRAKTYKA ZA GRANICĄ REKRUTACJA 2011 Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, 14 grudnia 2010 PROGRAM MOBILNOŚCI AKADEMICKIEJ Imię:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ INFORMACYJNY PROGRAMU ERASMUS+

DZIEŃ INFORMACYJNY PROGRAMU ERASMUS+ DZIEŃ INFORMACYJNY PROGRAMU ERASMUS+ Oferta programu Erasmus+ dla studentów Poznań, 18 marca 2016 r. HISTORIA PROGRAMU ERASMUS 1987 Erasmus 1995 1999 SOCRATES I 1998 Polska dołącza do programu 2000 2006

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 19 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr 2/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 19 stycznia 2012 r. Uchwała Nr 2/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza Krajowych Ram Kwalifikacji.

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+

Program ERASMUS+ www.bwz.uw.edu.pl Program ERASMUS+ www.erasmusplus.org.pl Projekt typu Erasmus - Mobilność edukacyjna (KA103) Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2014/2015 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Pierwszy krok po zakwalifikowaniu się do wyjazdu to złożenie do BWM FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2015/ /2021)

Program ERASMUS+ (2015/ /2021) Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2016/2017 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) KA103_2016 OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Niniejszy suplement do dyplomu oparty jest na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES. Ma on dostarczyć obiektywnych pełnych informacji dla lepszego

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały

Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały Skąd fundusze na naukę Coraz szczuplejszy budżet w czasach kryzysu Coraz więcej odbiorców finansowanych

Bardziej szczegółowo

Opis klas pierwszych proponowanych kandydatom w roku szkolnym 2015/16

Opis klas pierwszych proponowanych kandydatom w roku szkolnym 2015/16 1a - PITAGORAS 1a - PITAGORAS Opis języka obcego Matematyka Fizyka Fizyka Klasa POLITECHNICZNA, do której trafiają uczniowie rozwijający swoje zainteresowania w zakresie przedmiotów ścisłych. Przygotowuje

Bardziej szczegółowo

Oferta stypendialna Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Oferta stypendialna Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Oferta stypendialna Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 17 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 327/V/VI/2015 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE. z dnia 9 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 327/V/VI/2015 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE. z dnia 9 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 327/V/VI/2015 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się Na podstawie art. 170f oraz art. 170g ustawy

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ będzie wspierał:

Program Erasmus+ będzie wspierał: Zawartość Program Erasmus+ będzie wspierał:... 2 EDUKACJA SZKOLNA... 3 Mobilność kadry... 3 Partnerstwa strategiczne... 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji... 3 SZKOLNICTWO WYŻSZE... 4 Mobilność

Bardziej szczegółowo

Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących

Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących W ramach projektów Akcji 1 Mobilność edukacyjna uczelnie mogą prowadzić wymianę stypendialną studentów i pracowników. O przyznanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. pieczęć urzędowa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wzór suplementu do dyplomu Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 stycznia 2013 roku

Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 stycznia 2013 roku DO-0130/2/2013 Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie: wysokości opłat dla cudzoziemców innych niż obowiązujące obywateli, za, drugiego, trzeciego, studia i studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE: Studia na kierunku filologia, specjalność filologia słowiańska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REKTORA NR 21/2015 WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE. z dnia 22 kwietnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE REKTORA NR 21/2015 WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE. z dnia 22 kwietnia 2015 roku ZARZĄDZENIE REKTORA NR 21/2015 WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie organizacji i wprowadzenia regulaminu programu STUDIA AMBITNEGO STUDENTA

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji ZASADY I WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW WEDŁUG INDYWIDUALNEGO PROGRAMU STUDIÓW Uchwała Rady Wydziału Inżynierii

Bardziej szczegółowo

1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie.

1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Zasady dodatkowej rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ dla studentów ASP w Gdańsku na semestr letni roku akademickiego 2015/2016 I Zasady ogólne 1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych. Rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów w roku akademickim 2016/17

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych. Rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów w roku akademickim 2016/17 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych Rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów w roku akademickim 2016/17 Erasmus+ wymiana doświadczeń to program Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ZAMAWIANE NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

KIERUNKI ZAMAWIANE NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ KIERUNKI ZAMAWIANE NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ zasady uczestnictwa w projekcie Kierunki zamawiane co to oznacza? Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jednostka wykonawcza Ministerstwa

Bardziej szczegółowo