Programy wspólnego kształcenia w programie. Erasmus Mundus. realizowane przy współudziale polskich uczelni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programy wspólnego kształcenia w programie. Erasmus Mundus. realizowane przy współudziale polskich uczelni"

Transkrypt

1 Programy wspólnego kształcenia w programie Erasmus Mundus realizowane przy współudziale polskich uczelni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2007

2 Publikacja sfinansowana z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Copyright by Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2007 Odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji ponosi Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Opracowanie: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Biuro Programów Europejskich dla Szkolnictwa Wyższego Korekta: Agnieszka Pawłowiec, FRSE Projekt graficzny: Eliza Goszczyńska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska Warszawa

3 Program Erasmus Mundus ustanowiony na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 2317/2003/EC z 5 grudnia 2003 r. wychodzi naprzeciw potrzebom europejskiego szkolnictwa wyższego związanym ze stałym podnoszeniem jakości, atrakcyjności i innowacyjności kształcenia, jak również naprzeciw potrzebom obywateli wszystkich państw świata związanym z wzajemnym poznawaniem kultur. Program Erasmus Mundus należy do inicjatyw podejmowanych przez państwa członkowskie, zmierzających do tworzenia w Europie doskonałych ośrodków kształcenia studentów, co powinno zwiększyć liczbę studentów podejmujących naukę w europejskich szkołach wyższych. Pierwsza faza realizacji programu to lata , kolejna planowana jest na lata Inicjatywy programu Erasmus Mundus realizowane w latach podzielić można na dwie główne grupy: Akcje 1, 2 i 3 programu Erasmus Mundus promowały Europejskie Studia Magisterskie jako studia wspólne (wspólne kształcenie), mobilność studentów w Europie oraz pomiędzy Europą i tzw. krajami trzecimi (tj. krajami nie należącymi do UE, EOG/EFTA, krajów kandydujących do UE) oraz współpracę pomiędzy konsorcjami realizującymi Europejskie Studia Magisterskie i uczelniami z krajów trzecich; Akcja 4 programu Erasmus Mundus wspierała realizację projektów zmierzających do: zwiększenia atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego, lepszego skatalogowania oferty europejskich szkół wyższych adresowanej do studentów zagranicznych, głębszego poznania oczekiwań obywateli państw trzecich w stosunku do kształcenia w Europie. Program Erasmus Mundus przyczynił się do zwiększenia popularności w Europie studiów, przede wszystkim II stopnia, oferowanych w formule wspólnego kształcenia. W nazewnictwie anglojęzycznym, które jest najczęściej stosowane zarówno w ogólnoeuropejskich opracowaniach na temat szkolnictwa wyższego, jak i w programach kształcenia w europejskich szkołach wyższych adresowanych do zagranicznego studenta, spotykamy następujące wyrażenia związane ze wspólnym kształceniem (wspólnymi studiami): Joint programme wspólny program studiów. Termin ten oznacza program kształcenia opracowany wspólnie przez nauczycieli akademickich pochodzących z różnych uczelni partnerskich. Wspólnie przygotowany program nauczania może być realizowany zarówno samodzielnie, przez każdą uczelnię współautora programu, lub wspólnie, przez kilka lub wiele uczelni. 1

4 Wspólna realizacja opracowanego programu kształcenia to, można powiedzieć, wyższy stopień zaawansowania wspólnych studiów. Ich wdrożenie nie jest bowiem możliwe siłami pojedynczej uczelni. W realizacji programu kształcenia uczestniczą wykładowcy pochodzący z różnych ośrodków akademickich. Program wspólnych studiów wymaga mobilności nauczycieli akademickich bądź studentów. Joint degree wspólny tytuł/stopień. Wyrażenie to sprawia najwięcej trudności interpretacyjnych. Oznaczać bowiem może zarówno wspólny program kształcenia/wspólne studia, jak również wspólny dokument potwierdzający uzyskanie odpowiednich kwalifikacji (czyli zdobycie tytułu/stopnia). Pierwsze znaczenie określenia joint degree jest tożsame z wyrażeniem joint programme, drugie zaś z joint diploma. Joint diploma wspólny dyplom. To jeden dokument potwierdzający zdobycie kwalifikacji i uzyskanie tytułu/stopnia, wydany przez co najmniej dwie uczelnie. Dyplom taki musi spełniać wymagania legislacyjne obydwu lub wszystkich państw, w których znajdują się uczelnie realizujące wspólne studia i wydające wspólny dyplom. Wspólny program kształcenia (joint programme) może zakończyć się uzyskaniem przez studenta dyplomu jednej, macierzystej uczelni, lub uzyskaniem oddzielnych dwóch albo wielu dyplomów uczelni zaangażowanych w program wspólnego kształcenia, lub też uzyskaniem jednego wspólnego dyplomu wydanego przez te uczelnie. Stąd też często spotykane wyrażenia: double, multiple, joint degree czy też double, multiple, joint diploma (podwójny, wielokrotny, wspólny dyplom). Charakterystyka programu kształcenia zgodnego z założeniami programu Erasmus Mundus 1 Europejskie Studia Magisterskie Erasmus Mundus Europejskie Studia Magisterskie Erasmus Mundus są realizowane przez grupę co najmniej trzech uczelni z trzech różnych krajów uprawnionych do uczestnictwa w projektach Akcji 1 programu Erasmus Mundus. Grupa ta nazywana jest konsorcjum. Jedna z uczelni pełni rolę koordynatora konsorcjum. Wszystkie uczelnie wchodzące w skład konsorcjum biorą aktywny udział w przygotowaniu i realizacji programu wspólnego kształcenia. Cechy wspólnego (zintegrowanego) programu kształcenia: wspólny (zintegrowany), uznany przez wszystkie uczelnie wchodzące w skład konsorcjum, program studiów. Każda uczelnia wchodząca w skład konsorcjum realizującego wspólny program kształcenia uznaje wszystkie zajęcia dydaktyczne 1 W dokumentacji programu Erasmus Mundus wspólny program kształcenia (joint programme) jest często nazywany zintegrowanym programem kształcenia (integrated study programme) 2

5 wraz z przypisanymi do nich formami zaliczeń i/lub egzaminów za spełniające określone w legislacji jej kraju wymagania formalne i jakościowe; wspólne kryteria naboru studentów, przejrzyste procedury rekrutacji kandydatów (europejskich oraz z krajów trzecich) wypracowane przez konsorcjum; wspólne metody egzaminowania i pełne wzajemne uznanie wyników sprawdzania efektów kształcenia (egzaminów, zaliczeń) przez uczelnie członków konsorcjum; spójne kryteria pobierania opłat za studia jednakowa kwota czesnego wpłacanego do konsorcjum. Dopuszczalne jest jedynie zróżnicowanie kwoty czesnego w odniesieniu do dwóch grup osób: studentów europejskich i studentów z krajów trzecich; obowiązkowy okres mobilności studentów ścieżka studiowania studenta przewiduje zrealizowanie programu kształcenia w co najmniej 2 uczelniach wchodzących w skład konsorcjum; konieczność uzyskania liczby punktów ECTS odpowiadającej co najmniej 1 semestrowi w drugiej uczelni przewidzianej w ścieżce studiowania; uzyskanie wspólnego, wielokrotnego lub co najmniej podwójnego dyplomu; kontakt z co najmniej dwoma językami europejskimi (niekoniecznie muszą to być dwa języki wykładowe, a język wykładowy nie musi być językiem oficjalnym danego kraju); wysokie standardy obsługi studentów i wykładowców z krajów trzecich przez konsorcjum. Program Erasmus Mundus dofinansował realizację 103 programów studiów spełniających zasady Europejskich Studiów Magisterskich Erasmus Mundus. Wykaz studiów Mundusowych wraz z ich krótką charakterystyką znajduje się na stronie internetowej programu Erasmus Mundus: 3

6 Polskie uczelnie uczestniczą w realizacji następujących Europejskich Studiów Magisterskich Erasmus Mundus: Lp. Tytuł projektu (wspólnych studiów) 1 European Master in Global Studies GEM: Geo-Information Science and Earth Observation for Environmental Modelling and Management MONABIPHOT Molecular nano- and bio-photonics for telecommunications and biotechnologies Europubhealth European Public Health Master M.E.S.C. : Materials for Energy Storage and Conversion EUROCULTURE GEMMA Master s Degree in Women s and Gender Studies IMESS: International Masters in Economy, State and Society OPSCITECH: Optics in Science and Technology ASC Master of Science: Advanced Spectroscopy in Chemistry EMARO European Master on Advanced Robotics EMMEP European Mining Minerals and Environmental Programme EMQAL European Joint Master in Quality in Analytical Laboratories MATHMODS Mathematical Modelling in Engineering: Theory, Numerics, Applications EMIDIReB European Master in Diagnosis and Repair of Buildings Polska uczelnia zaangażowana w realizację wspólnych studiów Uniwersytet Wrocławski (Centrum im. Willy Brandta) Uniwersytet Warszawski (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych) Politechnika Wrocławska (Wydział Chemii) Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum (Wydział Ochrony Zdrowia) Politechnika Warszawska (Wydział Chemii) Uniwersytet Jagielloński (Centrum Studiów Europejskich) Uniwersytet Łódzki (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych) Uniwersytet Jagielloński (Centrum Studiów Europejskich) Politechnika Warszawska (Wydział Mechatroniki) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Chemii) Politechnika Warszawska (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa) Politechnika Wrocławska (Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii) Politechnika Gdańska (Wydział Chemiczny) Politechnika Gdańska (Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej) Politechnika Lubelska (Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej) 4

7 Udział poszczególnych krajów UE w realizacji studiów Mundusowych Słowacja Malta Luksemburg Litwa słowenia Estonia Grecja Irlandia Austria Czechy Finlandia Belgia Dania Węgry Norwegia Polska 16 Szwecja 3 20 Portugalia 5 21 Holandia 8 21 Wielka Brytania Włochy Francja Niemcy Hiszpania Udział jako partner projektu Udział jako koordynator projektu Udział poszczególnych krajów UE w realizacji studiów Mundusowych Konkurs wniosków Maj 2004 Październik 2004 Maj 2005 Kwiecień 2006 Kwiecień 2007 Liczba projektów złożonych przez wszystkie uczelnie (Europa) Liczba projektów zaakceptowanych w konkursie Liczba złożonych projektów z udziałem uczelni polskiej Liczba zaakceptowanych projektów z udziałem uczelni polskiej

8 Możliwość wspólnego kształcenia jest przewidziana w polskiej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Artykuł 168 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. określa zasady prowadzenia studiów w formule wspólnego kształcenia, a mianowicie: 1. Studia mogą być prowadzone wspólnie przez różne uczelnie i instytucje naukowe, w tym zagraniczne, na podstawie zawartego przez nie porozumienia; 2. Zasady i tryb organizacji studiów, o których mowa w ust. 1, oraz zasady wydawania wspólnego dyplomu ukończenia tych studiów określa regulamin tych studiów ustalony w porozumieniu, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 167 ust. 3; 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, może być wydany dyplom jednej uczelni. Informację o udziale pozostałych uczelni i instytucji naukowych w realizacji programu studiów zawiera suplement do tego dyplomu; 4. Zawarcie porozumienia, o którym mowa w ust. 1, oraz wydanie dyplomu, o którym mowa w ust. 3, przez uczelnię niespełniającą wymagań określonych w art. 56 ust. 2 lub w art. 58 ust. 4 wymaga zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Artykuł 167 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym daje delegację ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego do określenia warunków wydawania i wzorów dyplomów ukończenia studiów prowadzonych wspólnie przez różne uczelnie i instytucje naukowe, również zagraniczne. We wrześniu 2007 r. polskie prawo o szkolnictwie wyższym nie przewidywało możliwości wydawania wspólnego dyplomu w rozumieniu definicji obowiązującej w programie Erasmus Mundus. Zdaniem realizatorów wspólnych studiów, w porozumieniu o wspólnym kształceniu studentów powinny być zawarte następujące informacje: nazwa wspólnego programu kształcenia wraz z odpowiednikami kierunków studiów w poszczególnych krajach (jeżeli w danym kraju kształcenie prowadzi się na kierunkach studiów); nazwa kwalifikacji (tytułu zawodowego/stopnia naukowego) w oryginalnym brzmieniu zgodnym z przepisami prawa każdego z krajów realizujących wspólny program kształcenia; język wykładów i egzaminów; kryteria naboru kandydatów na studia, sprawdzenia kompetencji kandydatów na studia; status studenta w każdej uczelni wchodzącej w skład konsorcjum i związane z tym wymagania dotyczące dokumentacji przebiegu studiów; zasady wyboru uczelni, w której odbywać się będzie obrona pracy dyplomowej, projektu dyplomowego lub innej formy egzaminu końcowego; 6

9 regulamin studiów (m.in. warunki akumulacji i przenoszenia osiągnięć, warunki ukończenia studiów); stosowana skala ocen oraz sposób ich przeliczania na skale krajowe; rodzaj dyplomu, jaki będzie wydawany studentom, którzy ukończą kształcenie oparte na wspólnym programie studiów, zgodnie z możliwościami określonymi przez przepisy krajowe poszczególnych członków konsorcjum; forma i kwota odpłatności za studia. Europejskie Studia Magisterskie Erasmus Mundus, w których realizację są zaangażowane polskie uczelnie 1 Opis każdego projektu przygotowano na podstawie jego streszczenia stanowiącego część wniosku, na podstawie którego projekt został zaakceptowany. Tytuł: European Master in Global Studies Global Studies a European Perspective Czas trwania studiów: 2 lata (120 ECTS) Zapoznanie studentów z całego świata ze specjalistyczną wiedzą z zakresu globalizacji i przygotowanie przyszłych ekspertów w zakresie społecznych i kulturowych implikacji procesu globalizacji do pracy na międzynarodowym rynku pracy w różnych sektorach w sektorze prywatnym, rządowym, organizacji pozarządowych, jak również w obszarze akademickim i kulturowym. Absolwenci studiów otrzymają podwójny dyplom (dyplom co najmniej dwóch uczelni, w zależności od wybranej ścieżki kształcenia). Podstawą programu kształcenia są kursy prowadzone w London School of Economics and Political Science (Wielka Brytania), University of Leipzig (Niemcy), University of Vienna (Austria) i Uniwersytecie Wrocławskim (Polska). W ramach tego programu została nawiązana również współpraca z uczelniami z krajów trzecich: z Dalhousie University w Kanadzie, z Stellenbosh University w RPA, z University of California at Santa Barbara (USA), z Macquire University w Sydney (Australia). Dwuletni, zintegrowany program studiów, obejmujący interdyscyplinarne (ekonomiczne, historyczne, polityczne i kulturowe) spojrzenie na różne aspekty globalizacji, składa się z roku wprowadzającego, realizowanego w jednej z czterech uczelni, oraz drugiego roku specjalizacji realizowanego w innej uczelni. W zależności od dokonanego wyboru drugiej uczelni student może się specjalizować 7

10 w transatlantyckich, postkolonialnych lub wschodnioeuropejskich procesach transformacji. Program obejmuje dodatkowe zajęcia nauki języków europejskich, warsztaty, staże, wspólne szkoły letnie oraz pracę badawczą. Język wykładowy:niemiecki, angielski i francuski Wymagania stawiane kandydatom: Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia muszą: posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia uzyskany w pokrewnej dziedzinie, wykazać się dobrą znajomością języków obcych oraz potrafić określić i umotywować własną dziedzinę zainteresowań. Strona internetowa: Koordynator projektu: University of Leipzig, Niemcy Polska uczelnia zaangażowana w realizację programu kształcenia: Uniwersytet Wrocławski, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Inni partnerzy konsorcjum realizującego program kształcenia: London School of Economics and Political Science, Wielka Brytania University of Vienna, Austria Tytuł: 2 GEM: Geo-Information Science and Earth Observation for Environmental Modelling and Management Czas trwania studiów: 1 rok i 6 miesięcy (120 ECTS) Przygotowanie menedżerów, planistów, decydentów, badaczy oraz doradców dla instytucji publicznych i prywatnych zajmujących się problemami zarządzania środowiskiem naturalnym. Absolwenci nabędą wiedzę z zakresu stosowania narzędzi technicznych, naukowych, zrozumienia procesu naukowego, poprawią umiejętności związane z prowadzeniem badań naukowych, zarządzaniem oraz inne kompetencje personalne. Studia trwają 18 miesięcy. Kurs składa się z 15 modułów z zakresu: geoinformacji, środowiska naturalnego oraz podstaw planowania, ocen środowiskowych, prawnych i ekonomicznych instrumentów zarządzania ochroną środowiska. Studenci zdobywają wiedzę w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Holandii i Polsce. W Polsce prowadzone są zajęcia terenowe oraz, od 2006/2007, wykłady. Studenci i naukowcy mają liczne możliwości pokazania kultury macierzystego kraju oraz możliwość poznania wielu języków europejskich. Kończąc studia, każdy absolwent otrzymuje dyplom trzech uczelni (potrójny dyplom). Język wykładowy: angielski Planowana liczba studentów: osób każdego roku 8

11 Wymagania stawiane kandydatom: Kandydaci powinni posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia w dziedzinie pokrewnej ochronie środowiska. Priorytetowo są traktowani kandydaci posiadający również dwa lata kierunkowego doświadczenia zawodowego. Wszyscy kandydaci muszą wykazać się znajomością języka angielskiego w stopniu zaawansowanym. Strona internetowa: Koordynator projektu: International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (ITC), Holandia Polska uczelnia zaangażowana w realizację programu kształcenia: Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska Partnerzy konsorcjum realizującego program kształcenia: University of Southampton, Wielka Brytania Lund University, Szwecja Tytuł: 3 MONABIPHOT Molecular nano- and bio-photonics for telecommunications and biotechnologies Czas trwania studiów: 2 lata (120 ECTS) Zdobycie kwalifikacji w innowacyjnej dziedzinie molekularnej fotoniki. Studia rozpoczynają się wspólnym dla wszystkich studentów kursem w Ecole Normale Superieure de Cachan we Francji. Kurs obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu fotoniki i biologii oraz moduły językowe. Semestr drugi studenci mogą spędzić, do wyboru: w University Compultense of Madrid (chemia organiczna i czujniki) lub w Uniwersytecie Wrocławskim (biochemia i modelowanie). Pod koniec pierwszego roku organizowana jest szkoła letnia. Trzeci semestr studenci mogą spędzić w uczelni we Francji (materiały i urządzenia fotoniczne do obróbki sygnałów optycznych lub aplikacji biologicznych) lub w Politechnice Wrocławskiej (optykoelektronika i fotonika dla life sciences ). Ostatni semestr jest całkowicie poświęcony projektowi badawczemu realizowanemu w uczelni lub w laboratorium pozauczelnianym. Każda z uczelni wydaje dyplom ukończenia studiów II stopnia, co oznacza, że absolwent będzie posiadaczem dyplomu dwóch uczelni (podwójnego dyplomu). Język wykładowy: angielski i hiszpański Planowana liczba studentów: maksimum 40 osób Wymagania stawiane kandydatom: O przyjęcie na studia mogą się ubiegać absolwenci studiów I stopnia, posiadający interdyscyplinarne umiejętności niezbędne do pracy nad pojawiającymi się innowacyj- 9

12 nymi technologiami oraz do tworzenia oryginalnych koncepcji i pomysłów. Komitet selekcyjny bierze pod uwagę jakość i renomę uczelni, w której kandydat ukończył studia I stopnia, jego motywację oraz umiejętności językowe. Brane są także pod uwagę listy polecające oraz nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia. Strona internetowa: Koordynator projektu: Ecole Normale Superieure de Cachan, Francja Polskie uczelnie zaangażowane w realizację programu kształcenia: Politechnika Wrocławska, Wydział Chemii Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii Inni partnerzy konsorcjum realizującego program kształcenia: Complutense University of Madrid, Hiszpania Tytuł: 4 EUROPUBHEALTH European Public Health Master Czas trwania studiów: 2 lata (120 ECTS) Studia EUROPUBHEALTH to interdyscyplinarny dwuletni program studiów II stopnia, przygotowujący do pracy w sektorze zajmującym się ochroną zdrowia, w szczególności decydentów w instytucjach sektora zdrowia publicznego na szczeblu lokalnym, krajowym, europejskim i międzynarodowym, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Program pierwszego roku obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu zdrowia publicznego. Można go realizować w Sheffield University (Wielka Brytania) lub w Andalusian School of Public Health (Hiszpania). W drugim roku student wybiera jedną z siedmiu specjalizacji oferowanych przez University of Copenhagen Dania (ocena zdrowia publicznego), Andalusian School of Public Health Hiszpania (zarządzanie zdrowiem i doskonalenie jego jakości), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (ekonomia zdrowia i zarządzanie finansami, ochrona socjalna i zdrowotna), National School of Public Health Francja (zdrowie środowiskowe) oraz University of Rennes 1 Francja (prawo, zdrowie i etyka). Bez względu na wybraną specjalizację każdy student prowadzi prace badawcze i odbywa praktyki oraz składa egzamin ustny przed międzynarodową komisją ekspertów. Dodatkowo, dwa moduły oferowane są w formie kursu intensywnego, podczas którego wszyscy studenci studiują razem. Absolwent otrzymuje dyplom dwóch uczelni, w zależności od wybranej ścieżki kształcenia (podwójny dyplom). Dyplomy są uznawane przez wszystkie uczelnie partnerskie tworzące konsorcjum. Język wykładowy: Język wykładowy zależy od wybranej ścieżki kształcenia studenta. Możliwe kombinacje to: angielski, francuski i angielski, hiszpański i francuski lub hiszpański i angielski. Wszyst- 10

13 5 kie instytucje w konsorcjum oferują praktyczne kursy językowe i kulturowe. Planowana liczba studentów: 40 osób rocznie Wymagania stawiane kandydatom: Kryteria przyjęcia na studia: dyplom ukończenia studiów I stopnia i znajomość języka/ ów wykładowego/ych w stopniu zaawansowanym. Wszystkie złożone aplikacje będą oceniane przez międzynarodowy komitet selekcyjny. Strona internetowa: Koordynator projektu: National School of Public Health, Francja Polska uczelnia zaangażowana w realizację programu kształcenia: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Ochrony Zdrowia Partnerzy konsorcjum realizującego program kształcenia: University of Copenhagen, Dania University of Rennes 1, Francja Andalusian School of Public Health, Hiszpania University of Sheffield, Wielka Brytania Tytuł: M.E.S.C.: Materials for Energy Storage and Conversion Czas trwania studiów: 2 lata (120 ECTS) Przygotowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu materiałoznawstwa i elektrochemii. Absolwenci będą mogli kontynuować naukę na studiach doktoranckich lub podjąć pracę w przemyśle albo badaniach nad jego rozwojem. Dwuletni program z zakresu nauki o materiałach i elektrochemii prowadzony przez pięć uczelni w trzech krajach europejskich (Francja, Polska i Hiszpania) oraz szereg laboratoriów badawczych o światowej renomie. Zajęcia są prowadzone przez wykładowców akademickich i naukowców, którzy współpracują ze sobą w sieci ALISTORE (European Research Network of Excellence). Program kształcenia składa się z trzech semestrów zajęć dydaktycznych oraz czwartego semestru poświęconego pracy nad dyplomowym projektem badawczym w jednym z europejskich laboratoriów. Studenci konstruują ścieżkę kształcenia w dwóch, trzech lub czterech krajach europejskich w zależności od ich preferencji. Pierwszy semestr jest realizowany we Francji, drugi w Polsce, trzeci w Hiszpanii lub Francji, a czwarty w jednym z szesnastu laboratoriów europejskiej sieci ALISTORE. Podstawowe przedmioty zawierają: podstawy elektrochemii, nauki o materiałach, chemii stałej, przechowywania energii, technologii materiałowej i przetwarzania, przechowywania elektrochemicznego i konwersji energii, przewodzenia polimerów oraz syntezy nanomateriałów. W trakcie pierwszego i trzeciego semestru studenci mogą 11

14 wybrać wyspecjalizowane jednostki w celu zdobycia większych kompetencji z obszaru, w którym jednostka jest uznana w skali światowej. Tematy specjalizacyjne to: nauka o materiałach dla zastosowania baterii (Toulouse), powierzchnie materiałowe i usterki miejscowe (Marseille), technologia baterii, gromadzenie, testy i analiza fizyczna (Amiens), nanomateriały w zastosowaniu energii (Cordoba). Absolwenci otrzymają dyplomy dwóch, trzech lub czterech uczelni (dyplom wielokrotny), w zależności od wybranej ścieżki kształcenia, co oznacza, że dyplom każdej uczelni jest w pełni uznany przez wszystkich partnerów. Język wykładowy: angielski Planowana liczba studentów: 45 osób każdego roku Wymagania stawiane kandydatom: Kandydaci powinni posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia w dziedzinie nauk ścisłych, szczególnie inżynierii chemicznej, chemii fizycznej, nauce o materiałach lub elektrochemii. O przyjęciu kandydata decydować będzie rezultat analizy wyników i osiągnięć studenta oraz motywacja chęci podjęcia oferowanych studiów. Strona internetowa: Koordynator projektu: University of Picardie Jules Verne, Francja Polska uczelnia zaangażowana w realizację programu kształcenia: Politechnika Warszawska, Wydział Chemii Partnerzy: University of Toulouse 3 Paul Sabatier, Francja University of Provence Aix-Marseille I, Francja University of Cordoba, Hiszpania Tytuł: 6 EUROCULTURE Czas trwania studiów: 1 rok i 4 miesiące (90 ECTS) Przygotowanie absolwentów do zawodu, w którym znajomość współczesnej Europy i instytucji Unii Europejskiej jest niezbędna. Studenci mają możliwość podniesienia swoich kwalifikacji w zakresie przygotowania projektów i przedsięwzięć typu joint venture między Unią Europejską a krajami trzecimi. Program kształcenia koncentruje się na rozwoju kulturowym i społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem historii, norm, wartości i obywatelstwa. Program rozwija umiejętności teoretyczne i praktyczne. Program kształcenia oferowany jest przez konsorcjum uniwersytetów z Deusto (Hiszpania), Gottingen (Niemcy), Groningen (Holandia), Krakowa (Polska), Olomouca (Czechy) i Uppsali (Szwecja). Program trwa 16 miesięcy, podczas których student realizuje ścieżkę kształcenia w dwóch różnych wybranych uczelniach. 12

15 7 Na program składają się cztery zasadnicze komponenty: główne obszary kultury europejskiej, eurokompetencje (nabywanie praktycznych umiejętności, np. poprzez staże), kurs intensywny, projekt badawczy. Absolwenci zgodnie z wybraną ścieżką kształcenia otrzymają dyplom dwóch różnych uczelni (podwójny dyplom). Język wykładowy: w zależności od wybranej ścieżki kształcenia Planowana liczba studentów: 120 osób rocznie Wymagania stawiane kandydatom: Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia muszą posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia w pokrewnej dziedzinie, udokumentowaną znajomość języka wykładowego, doświadczenie zawodowe oraz motywację do podjęcia studiów. Strona internetowa: erasmusmundus Koordynator projektu: University of Groningen, Holandia Polska uczelnia zaangażowana w realizację programu kształcenia: Uniwersytet Jagielloński, Centrum Studiów Europejskich Partnerzy konsorcjum realizującego program kształcenia: Uppsala University, Szwecja University of Deusto, Hiszpania University of Gottingen, Niemcy Palacky University of Olomouc, Czechy Tytuł: GEMMA Master s Degree in Women s and Gender Studies Czas trwania studiów: 2 lata (120 ECTS) Europejskie Studia Magisterskie Erasmus Mundus to wspólny, europejski, interdyscyplinarny program kształcenia, który łączy wysokiej jakości przygotowanie teoretyczne z umiejętnościami praktycznymi umożliwiającymi prowadzenie badań naukowych lub podjęcie pracy w obszarze gender studies (studiów płci, etc.). Studia cechują się unikalnością, ponieważ łączą ze sobą rożne podejścia do feminizmu w Europie. Powstały w wyniku wspólnych wysiłków kilku uczelni europejskich współpracujących ze sobą w ramach Sieci Tematycznej ATHENA. Program kształcenia obejmuje: 1. semestr (przedmioty podstawowe 30 ECTS), realizowany w uczelni macierzystej (uczelni, w której student rozpoczyna ścieżkę kształcenia); 13

16 2. i 3. semestr, specjalizacja do wyboru 60 ECTS, realizowane częściowo w uczelni macierzystej oraz częściowo w innej uczelni partnerskiej; 4. semestr praca dyplomowa 30 ECTS. Przedmioty podstawowe są prowadzone przez wszystkie uczelnie wchodzące w skład konsorcjum (historia feminizmu, teoria feminizmu i metodologia feminizmu). Studenci mogą wybierać moduły oferowane przez uczelnie partnerskie w ramach women i gender studies. Na niektórych uczelniach, np. w Bolonii, Granadzie czy Oviedo, istnieje możliwość odbycia praktyk w instytucjach zajmujących się zagadnieniami równości szans. Praca dyplomowa jest warunkiem ukończenia studiów. Absolwenci otrzymają dyplom dwóch uczelni (podwójny dyplom), w których realizowali ścieżkę kształcenia, będący w pełni uznawany przez wszystkie uczelnie wchodzące w skład konsorcjum. Język wykładowy: angielski, włoski i hiszpański, w zależności od wybranej ścieżki kształcenia Planowana liczba studentów: Maksimum 90 osób rocznie (54 studentów z instytucji wchodzących w skład konsorcjum lub z innych uczelni europejskich, 36 studentów z krajów trzecich z czego 25 będzie miało możliwość uzyskania stypendium z budżetu Programu Erasmus Mundus). Wymagania stawiane kandydatom: O przyjęcie na studia mogą się starać posiadacze dyplomu ukończenia studiów I stopnia (180 ECTS). Strona internetowa: Koordynator projektu: Universidad de Granada, Hiszpania Polska uczelnia zaangażowana w realizację programu kształcenia: Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Partnerzy konsorcjum realizującego program kształcenia: University of Bologna, Włochy Central European University, Węgry University of Hull, Wielka Brytania Ljubljana Graduate School of Humanities, Słowenia Universidad de Oviedo, Hiszpania Universiteit Utrecht, Holandia Tytuł: 8 IMESS International Masters in Economy, State and Society Czas trwania studiów: 2 lata (120 ECTS) Europejskie Studia Magisterskie IMESS to dwuletni program, który oferuje: interdyscyplinarne studia na temat Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji; 14

17 zintegrowany program studiów oraz poznanie języka i społeczeństwa dwóch krajów europejskich (pierwszy rok każdy student realizuje w University College London, a drugi rok w jednym z krajów Europy Środkowo-Wschodniej); zaawansowane szkolenia z zakresu metodologii badań; zaawansowaną naukę języka angielskiego i intensywne kursy językowe innych krajów europejskich. Dwuletni program studiów jest podzielony na cztery ścieżki: Ekonomia i Biznes, Polityka i Bezpieczeństwo, Państwo i Społeczeństwo oraz Historia i Kultura. Pierwszy rok realizowany jest w University College London, a drugi na wybranej uczelni w Europie Środkowo-Wschodniej, w zależności od zainteresowań i kompetencji językowych studenta. W trakcie 1. roku wszyscy studenci rozpoczynają naukę języka: czeskiego, estońskiego, fińskiego, węgierskiego lub polskiego na poziomie podstawowym lub średnio zaawansowanym, wybierają ścieżkę kształcenia, uczestniczą w zajęciach z zakresu metodologii badań oraz w wielu innych modułach rozwijających ich umiejętności i kompetencje. W trakcie drugiego roku studenci kontynuują naukę języka na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym, przygotowują pracę dyplomową w języku angielskim oraz uczestniczą w zajęciach specjalizacyjnych. Absolwenci otrzymają dyplom dwóch uczelni, w których realizowali program studiów (podwójny dyplom) wraz z suplementem do dyplomu wspólnie opracowanym przez wszystkich partnerów konsorcjum. Język wykładowy: angielski, w trakcie drugiego roku studenci będą mieli do wyboru naukę języka: czeskiego, estońskiego, fińskiego, węgierskiego lub polskiego Planowana liczba studentów: 30 osób rocznie Wymagania stawiane kandydatom: O przyjęcie na studia mogą się ubiegać absolwenci studiów I stopnia (180 ECTS) o profilu zgodnym z wybraną przez siebie specjalizacją. Wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego na poziomie TOEFL 630 punktów (267 test komputerowy) lub IELTS 7,5 punktu. Ocenie podlegać będzie także motywacja kandydata do podjęcia studiów w międzynarodowym otoczeniu oraz do nauki drugiego języka. Strona internetowa: Koordynator projektu: University College London, Wielka Brytania Polska uczelnia zaangażowana w realizację programu kształcenia: Uniwersytet Jagielloński, Ośrodek Studiów Europejskich Partnerzy konsorcjum realizującego program kształcenia: Charles University in Prague, Czechy University of Helsinki, Finlandia Corvinus University of Budapest, Węgry University of Tartu, Estonia 15

18 Tytuł: 9 OPSITECH Optics in Science and Technology Czas trwania studiów: 2 lata (120 ECTS) Przygotowanie wysoko wykwalifikowanych absolwentów do pracy zarówno w nauce, jak i w przemyśle w dziedzinie optyki i jej zastosowań (zdrowie, środki przekazu, transport, lotnictwo, energia, obrona i bezpieczeństwo, ochrona środowiska). W ramach dwuletniego programu kształcenia każdy rok jest realizowany w innej uczelni. Naturalnym przedłużeniem tych studiów mogą być studia doktoranckie. Absolwenci otrzymają dyplom dwóch uczelni, w których realizowali program studiów (podwójny dyplom). Język wykładowy: Angielski, kursy języka lokalnego są oferowane przez wszystkie uczelnie Planowana liczba studentów: 40 osób rocznie (ok. 20 studentów z Unii Europejskiej i ok. 20 studentów z krajów trzecich) Wymagania stawiane kandydatom: O przyjęcie na studia mogą się starać absolwenci studiów I stopnia w zakresie nauk ścisłych, ze szczególnym uwzględnieniem fizyki i podstaw optyki. Lista przedmiotów, które student powinien zrealizować podczas studiów I stopnia, dostępna jest wraz z formularzem aplikacyjnym na stronie internetowej. Od kandydatów będzie wymagana co najmniej ocena B na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. Kryteria brane pod uwagę: zdobyte nagrody, punkty za testy językowe (TOEFL/IELTS, Bullats, TEF), referencje i wcześniej realizowane projekty. Strona internetowa: Koordynator projektu: Institute of Optics, Francja Polska uczelnia zaangażowana w realizację programu kształcenia: Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki Inni partnerzy konsorcjum realizującego program kształcenia: Delft University of Technology, Holandia Imperial College London, Wielka Brytania Friedrich-Schiller-University Jena, Niemcy Paris-Sud University, Francja 16

19 Tytuł: 10 ASC Master of Science: Advanced Spectroscopy in Chemistry Czas trwania studiów: 2 lata (120 ECTS) Celem programu ASC Master jest wykształcenie studentów na specjalistów i zdobycie przez nich międzynarodowych umiejętności potrzebnych do studiów doktoranckich i/lub pracy zawodowej w dziedzinie analizy chemicznej, charakteryzacji struktury materiałów oraz pomiarów zjawisk szybkich. Wspólny lub wielokrotny dyplom studiów II stopnia w dziedzinie zastosowań zaawansowanej spektroskopii w chemii wraz z Suplementem do Dyplomu przyznawany jest przez siedem uniwersytetów należących do konsorcjum. Dyplom ASC Master of Science przyznawany jest po zdobyciu 90 punktów ECTS przyporządkowanych przedmiotom (3 semestry) oraz 30 punktów ECTS przyporządkowanych pracy magisterskiej. Przedmioty wykładane są w języku angielskim na siedmiu partnerskich uniwersytetach. Liczebność grupy studentów będzie mieścić się w przedziale 60-70, a stosunek liczby studentów do wykładowców będzie wynosił 2,0 lub będzie korzystniejszy. Wybrani studenci będą studiować w co najmniej dwóch krajach (minimalna obowiązkowa mobilność to jeden semestr): pierwszy semestr w Lille (FR) lub w Lipsku (DE) ma na celu zapewnienie wszystkim kandydatom wspólnej platformy składającej się z podstawowych przedmiotów obejmujących zaawansowane metody spektroskopowe, w tym rezonans magnetyczny, spektrometrię mas, spektroskopię optyczną i techniki dyfrakcji; drugi semestr w Lille (FR) lub w Lipsku (DE), podczas którego, poza przedmiotami związanymi ze spektroskopią, program nauczania ASC będzie obejmować przygotowanie studentów do specjalizacji i projektów badawczych przewidzianych w terminach późniejszych, dla których spektroskopia będzie stanowić podstawę; trzeci semestr pobyt w jednej z instytucji należących do konsorcjum w celu odbycia kursów specjalizacyjnych; Czwarty semestr pobyt w jednej z instytucji należących do konsorcjum, zgodnie z wybranym przez studenta tematem pracy magisterskiej, przy czym student będzie zachęcany, aby temat ten dotyczył projektu, nad którym współpracują dwie spośród uczelni partnerskich. Każdego roku, w ramach programu ASC Master, organizowana będzie szkoła letnia (na zakończenie pierwszego roku), podczas której wszyscy studenci ASC spotkają się w jednym miejscu. Język wykładowy: angielski Planowana liczba studentów: 45 studentów europejskich oraz 18 studentów z krajów trzecich 17

20 Wymagania stawiane kandydatom: W programie ASC mogą uczestniczyć studenci posiadający tytuł Eurobachelor w dziedzinie chemii lub jego odpowiednik, ze znajomością języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2. Strona internetowa: Koordynator projektu: Uniwersytet w Lille, Francja Polska uczelnia zaangażowana w realizację programu kształcenia: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii Inni partnerzy konsorcjum realizującego program kształcenia: Uniwersytet w Bergen, Norwegia Uniwersytet w Bolonii, Włochy Uniwersytet w Helsinkach, Finlandia Uniwersytet w Lipsku, Niemcy Uniwersytet w Madrycie, Hiszpania Tytuł: 11 EMARO, European Master on Advanced Robotics Czas trwania studiów: Program studiów obejmuje dwa lata akademickie (120 punktów ECTS) podzielone na cztery semestry o równym nakładzie pracy. Student zobowiązany jest spędzić pierwsze dwa semestry na jednej uczelni, a pozostałe dwa na innej. Studia mają na celu wypromowanie wysokiej jakości oferty edukacyjnej w dziedzinie zaawansowanej i inteligentnej robotyki. W ich trakcie studenci opanują wiedzę z zakresu różnych dziedzin robotyki (modelowanie matematyczne, automatyka przemysłowa, sterowanie komputerowe i projektowanie urządzeń mechanicznych), co pozwoli im traktować poszczególne elementy robotyki jako całość, zamiast skupiać się na jednej konkretnej dziedzinie. Perspektywy zawodowe dla absolwentów programu EMARO są niezwykle korzystne, ponieważ oferowane przedmioty ściśle odpowiadają potrzebom współczesnego, zaawansowanego technologicznie społeczeństwa, podczas gdy liczba absolwentów tych kierunków na uczelniach wyższych obecnie jest zbyt mała, by sprostać wymaganiom tej gałęzi przemysłu oraz programów badawczych. Studenci mogą uzyskać stopień magistra i na tym zakończyć edukację lub po ich zakończeniu podjąć studia doktoranckie. Celem pierwszych dwóch semestrów jest zapewnienie studentom gruntownych interdyscyplinarnych podstaw obejmujących główne dziedziny robotyki (poznanie, działanie i percepcja). Podczas trzeciego semestru, w zależności od instytucji goszczącej, studia obejmować będą jedną lub kilka z następujących dziedzin: robotyka przemysłowa, robotyka usługowa (roboty domowe, medyczne, rehabilitacyjne i rozrywkowe), roboty kosmiczne oraz roboty ochronne. Czwarty semestr przeznaczony jest na pracę 18

21 12 magisterską. W tym czasie student prowadzi swoje badania pod wspólnym nadzorem dwóch opiekunów z dwóch różnych uczelni będących członkami konsorcjum. Studenci kończący studia magisterskie EMARO otrzymają dwa dyplomy ukończenia studiów II stopnia uczelni, na których studiowali. Stopnie te są oficjalnie uznawane i zapewniają pełen dostęp do studiów doktoranckich. Konsorcjum wyda również Suplement do Dyplomu opisujący charakter, poziom, kontekst, treść i status studiów odbytych i ukończonych przez studenta. Język wykładowy: językiem wykładowym jest angielski, ale program obejmuje również kursy języka i kultury krajów uczelni goszczących Planowana liczba studentów: 45 osób rocznie Wymagania stawiane kandydatom: Program studiów magisterskich skierowany jest do studentów z Europy i krajów trzecich posiadających już dyplom studiów pierwszego stopnia (180 punktów ECTS) otrzymany po ukończeniu co najmniej trzech lat studiów na uczelni wyższej (na poziomie Bachelor of Science) z dziedziny powiązanej z robotyką, np. sterowanie automatyczne, budowa maszyn lub matematyka stosowana. Kandydaci muszą znać biegle język angielski w mowie i piśmie (np. na poziomie TOEFEL 580/237 lub równoważnym). Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie wyników w nauce, jakości wcześniejszych studiów, umotywowania kandydatury, referencji oraz ogólnej znajomości języków obcych. Strona internetowa: Nie podano Koordynator projektu: Ecole Centrale de Nantes, Francja Polska uczelnia zaangażowana w realizację programu kształcenia: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Inni partnerzy konsorcjum realizującego program kształcenia: Uniwersytet w Genui, Włochy Tytuł: EMMEP (European Mining, Minerals and Environmental ntal Program) Czas trwania studiów: 2 lata (120 ECTS) Bezpieczne, zrównoważone i opłacalne ekonomicznie zaopatrywanie w podstawowe i alternatywne surowce stanowi niezbędną podstawę pomyślnego rozwoju społeczności europejskiej. Wychodząc z tego założenia, European Mining, Minerals and Environmental Program (EMMEP) jest dwuletnim programem studiów magisterskich mającym na celu kształcenie przyszłych menedżerów przemysłu mineralnego w Europie. Program studiów zbudowany jest wokół trzech głównych specjalizacji, tj.: górnictwa, 19

22 przetwarzania i powtórnego wykorzystania surowców mineralnych oraz geoinżynierii i inżynierii środowiska. Nakład pracy rozłożony jest na dwa lata i obejmuje: 60 punktów ECTS powiązanych ze wspólnym programem nauczania w jednej z trzech specjalizacji 30 punktów ECTS powiązanych z pracą w trakcie zajęć na jednej z uczelni partnerskich (uczelnia macierzysta EMMEP) 30 punktów ECTS powiązanych z pracą magisterską na innej uczelni partnerskiej (uczelnia goszcząca EMMEP). W czasie trwania wspólnego programu nauczania studenci uczą się w wielonarodowej grupie składającej się z osób (bardzo dobry stosunek liczby studentów do wykładowców) i spędzają od dwóch do trzech miesięcy na innych uczelniach (w zależności od specjalizacji). Program ma silne poparcie przedstawicieli przemysłu (ponad 30 międzynarodowych firm), co jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na jego sukces. Firmy te często oferują studentom możliwość odbycia praktyk i zatrudnienia. Od rozpoczęcia programu w 1996 r. liczba jego absolwentów wzrosła do blisko 300 osób. Każdego roku organizowane jest spotkanie i zjazd w dogodnym miejscu w Europie, w czasie którego komitet doradczy branży przemysłu mineralnego ocenia program studiów. Spotkanie to daje możliwość uczestniczenia w warsztatach oraz stanowi platformę dla nawiązywania i utrzymywania nieformalnych kontaktów. Wsparcie branżowe oraz organizacje absolwentów kierowane są przez Federation of European Mineral Programs (FEMP), organizację założoną w 1999 r. Dostępne są takie udogodnienia administracyjne, jak scentralizowane i wspomagane przez internet procedury składania wniosków i zapisów. We wszystkich miastach, w których odbywają się studia, zapewnione są: nadzór, doskonałe warunki nauki (biblioteki, dostęp do komputerów i internetu, laboratoria itp.) oraz niedrogie zakwaterowanie. Tematyka regularnych zebrań kierownictwa obejmuje m.in. nabór studentów, ocenę programu studiów przez studentów i przedstawicieli branży oraz ogólną koordynację programu. W wyniku działań marketingowych (strona internetowa, prezentacje, wizyty itp.) stowarzyszonymi członkami programu jest już osiem uniwersytetów spoza Unii Europejskiej. Język wykładowy: angielski Planowana liczba studentów: 45 studentów europejskich i 20 studentów z krajów trzecich Wymagania stawiane kandydatom: Aby podjąć studia, studenci muszą mieć ukończony program studiów na poziomie Bachelor of Science lub jego uznanego odpowiednika na kierunkach powiązanych z EMMEP. Strona internetowa: 20

23 Koordynator projektu: Delft University of Technology, Holandia Polska uczelnia zaangażowana w realizację programu kształcenia: Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Inni partnerzy konsorcjum realizującego program kształcenia: Rheinisch Westfälische Technische Hochschule Aachen, Niemcy University of Exeter, Wielka Brytania Helsinki University of Technology, Finlandia University of Miskolc, Węgry Tytuł: 13 EMQAL European Joint Master in Quality in Analytical Laboratories Czas trwania studiów: 18 miesięcy (90 ECTS) Celem programu European Joint Master in Quality in Analytical Laboratories jest szkolenie naukowców i menedżerów wdrażających i kierujących systemami zapewniania jakości w akredytowanych laboratoriach analitycznych. Szeroki wybór modułów umożliwia studentom zdobycie kompetencji związanych z kierowaniem laboratorium, które mogą znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak analiza: środowiskowa, wody, przemysłowa, biochemiczna oraz kliniczna. Pozwala to studentom zajmować się dziedzinami, które są najbardziej interesujące z punktu widzenia rozwoju zawodowego. Wykłady wchodzące w skład programu studiów pogrupowane są w specjalistyczne moduły związane z zarządzaniem jakością, metodami analitycznymi oraz analizą danych. Konsorcjum obejmuje wiodące europejskie instytuty badawcze: Uniwersytet w Algarve (koordynator), Politechnikę Gdańską, Uniwersytet w Bergen, Uniwersytet w Barcelonie i Uniwersytet w Kadyksie. Co roku program zajęć dydaktycznych organizowany jest przez inną uczelnię goszczącą, co ma na celu promowanie mobilności nauczycieli akademickich. Studenci muszą zdobyć co najmniej 30 punktów w drugiej uczelni uczestniczącej w programie. Po ukończeniu programu otrzymują oni tytuł European Joint Master Degree in Quality in Analytical Laboratories przyznawany przez dwie uczelnie, w których studiowali w ramach programu ERASMUS MUNDUS. Szczegółowe informacje dotyczące modułów i projektów badawczych, w których uczestniczył dany student, opisane są w Suplemencie do Dyplomu. Język wykładowy: Głównym językiem wykładowym jest angielski, niemniej każda uczelnia oferuje również intensywne szkolenie językowe latem, przed rozpoczęciem studiów oraz szkolenie językowe na miejscu w trakcie ich trwania. 21

24 Planowana liczba studentów: Po 30 studentów z Europy oraz z krajów trzecich Wymagania stawiane kandydatom: Kryteria przyjęcia to posiadanie dyplomu studiów pierwszego stopnia szkoły wyższej w Europie lub spoza niej (minimum 180 punktów ECTS) z odpowiednich dziedzin takich jak: nauki o zdrowiu, chemia i biochemia, biologia lub nauki o środowisku. Strona internetowa: Nie podano Koordynator projektu: University of the Algarve, Portugalia Polska uczelnia zaangażowana w realizację programu kształcenia: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny Inni partnerzy konsorcjum realizującego program kształcenia: University of Cadiz, Hiszpania University of Bergen, Norwegia University of Barcelona, Hiszpania Tytuł: 14 MathMods Mathematical Modelling in Engineering: Theory, Numerics, Applications Czas trwania studiów: 2 lata (120 ECTS) Modelowanie matematyczne leży u źródła większości współczesnych innowacji technologicznych i jest podstawowym narzędziem wielu dziedzin inżynierii. Mając z natury interdyscyplinarne zastosowanie, modelowanie matematyczne i symulacja same w sobie stanowią kluczową technologię, która w coraz większym stopniu jest obecna w instytucjach zajmujących się innowacjami w przedsiębiorstwach. Proponowany program odzwierciedla tę przekrojowość, czerpiąc jednocześnie ze wspólnych elementów matematyczno-fizycznych poszczególnych i często całkiem odległych dziedzin inżynierii, czego efektem jest wypracowanie zasadniczo jednolitego podejścia metodologicznego do modelowania i symulacji rzeczywistych zadań inżynieryjnych. Studia MathsMods Master s Degree trwają cztery semestry. Każdy semestr to 30 punktów ECTS, a każdy moduł to 6 punktów ECTS. Pierwszy rok jest wspólny dla wszystkich uczestniczących studentów. Ma to na celu zapewnienie wspólnych podstaw wiedzy. Pierwszy semestr poświęcony jest nauce teorii (applied functional analysis for engineers, control systems, dynamical systems, partial differential equations, fluidization dynamics) semester ten realizowany jest w uczelni włoskiej. Drugi semester, realizowany we Francji, obejmuje takie zagadnienia, jak: algorithms and data structures, numerical approximation of PDEs by finite differences and finite volumes, numerical methods for partial differentia equations, optimization, training in industry. 22

25 Podczas drugiego roku studiów studenci mogą realizować jedną z pięciu oferowanych ścieżek specjalizacyjnych (każda przez inną uczelnię) oraz przygotowują pracę dyplomową. Język wykładowy: angielski Planowana liczba studentów: 30 studentów z Europy i 30 studentów z krajów trzecich Wymagania stawiane kandydatom: Kandydaci na studia powinni posiadać dobre osiągnięcia w dotychczasowej nauce, uzyskać kwalifikacje odpowiadające 180 punktom ECTS w zakresie: matematyki stosowanej, fizyki. Znajomość języka angielskiego: TOEFL 550. Strona internetowa: Nie podano Koordynator projektu: Universita degli Studi di L Aquila, Włochy Polska uczelnia zaangażowana w realizację programu kształcenia: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Inni partnerzy konsorcjum realizującego program kształcenia: University of Nice Sophia Antipolis, Francja University of Hamburg, Niemcy Autonomous University of Barcelona, Hiszpania Tytuł: 15 EMDIReB - European Master in Diagnosis and Repair of Buildings Czas trwania studiów: 18 miesięcy (90 ECTS) Stworzenie solidnego podstawowego szkolenia dla specjalistów, które przygotuje ich do diagnozowania, remontowania, odnawiania i doskonalenia budynków i przestrzeni miejskiej. Zapewnienie integralnego kształcenia umożliwiającego specjalistom opracowywanie raportów i projektów, prowadzenie nadzoru technicznego prac budowlanych oraz wykonywanie zadań kierowniczych związanych z danym procesem. Zapewnienie bardziej zaawansowanej nauki dzięki połączeniu wiedzy i doświadczenia trzech europejskich uczelni w takich dziedzinach, jak diagnostyka budowlana i remonty. Konsorcjum wzbogaca program trzema różnymi dziedzinami specjalizacji, związanymi z uzupełniającymi się aspektami zadań architektonicznych. Program podzielony jest na trzy główne części: Część podstawowa (60 punktów ECTS), obejmująca podstawy teoretyczne i wiedzę praktyczną z zakresu analizy uszkodzeń budynków oraz diagnostyki i remontów w ramach rozwiązań architektonicznych najczęściej stosowanych w ostatnich dziesięcioleciach. Składa się ona z dwóch modułów: Building and Urbanization 23

Wspólne studia udział polskich uczelni w programie Erasmus Mundus

Wspólne studia udział polskich uczelni w programie Erasmus Mundus Wspólne studia udział polskich uczelni w programie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa Wspólne studia udział polskich uczelni w programie Redakcja i opracowanie tekstu: Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

wspólne studia realizowane przy współudziale polskich uczelni

wspólne studia realizowane przy współudziale polskich uczelni wspólne studia realizowane przy współudziale polskich uczelni Kompendium projektów Akcji 1 Opracowanie: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy

Bardziej szczegółowo

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów Współpraca przy realizacji projektu: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy Fundacja

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 1 Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 2 Spis treści WYŻSZE STUDIA MENEDŻERSKIE Informator dla Kandydatów 2012/2013 Politechnika Warszawska Informacja o

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus Mundus

Program Erasmus Mundus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Biuro krajowe Agencja programu Programu Erasmus Uczenie MUNDUS się przez całe życie Program Erasmus Mundus Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów na przykładzie

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA EUROPEJSKIEGO OBSZARU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W PROGRAMIE ERASMUS MUNDUS KOMPENDIUM PROJEKTÓW AKCJI 3

PROMOCJA EUROPEJSKIEGO OBSZARU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W PROGRAMIE ERASMUS MUNDUS KOMPENDIUM PROJEKTÓW AKCJI 3 PROMOCJA EUROPEJSKIEGO OBSZARU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W PROGRAMIE ERASMUS MUNDUS KOMPENDIUM PROJEKTÓW AKCJI 3 Opracowanie: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus,

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich

Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich Między autonomią szkół wyższych a urzędniczymi wymaganiami A n d r z e j R o z m u s, K a r o l i n a C y r a n, O l g

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

DYPLOM. dla Europejczyka. Elżbieta Goźlińska PORADNIK DLA UCZNIÓW. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe po technikum i szkole policealnej

DYPLOM. dla Europejczyka. Elżbieta Goźlińska PORADNIK DLA UCZNIÓW. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe po technikum i szkole policealnej Elżbieta Goźlińska PORADNIK DLA UCZNIÓW DYPLOM dla Europejczyka Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe po technikum i szkole policealnej Centralna Komisja Egzaminacyjna Elżbieta Goźlińska DYPLOM

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT

POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT ANALIZA PROGRAMÓW NAUCZANIA WYśSZYCH UCZELNI KSZTAŁCĄCYCH KADRY DLA BUDOWNICTWA UCZELNIE: UNIWERSYTETY

Bardziej szczegółowo

Poradnic two zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie EURYDICE. Komisja Europejska

Poradnic two zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie EURYDICE. Komisja Europejska EURYDICE Agencja Wykonawcza ds Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Poradnic two zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie Komisja Europejska Poradnictwo zawodowe w kształceniu obowiązkowym

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k.

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k. Draft jednej z części badań w ramach grantu pt. Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich. Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania implementacji zmian w programach

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00

Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00 Przeprowadzenie pogłębionej analizy wszelkich dostępnych informacji w Internecie w zakresie realizacji procesów monitoringu losów absolwentów przez uczelnie wyższe ze szczególnym uwzględnieniem uczelni

Bardziej szczegółowo

Projekty typu kurs intensywny koordynowane przez polskie szkoły wyższe w latach 2007/2008-2009/2010. kompendium

Projekty typu kurs intensywny koordynowane przez polskie szkoły wyższe w latach 2007/2008-2009/2010. kompendium Projekty typu kurs intensywny koordynowane przez polskie szkoły wyższe w latach 2007/2008-2009/2010 kompendium Warszawa 2011 Projekty typu kurs intensywny koordynowane przez polskie szkoły wyższe w latach

Bardziej szczegółowo

在 莱 茵 河 畔 路 德 维 希 港 大 学 深 造?!

在 莱 茵 河 畔 路 德 维 希 港 大 学 深 造?! STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE LUDWIGSHAFEN NAD RENEM?! STUDIEREN AN DER HOCHSCHULE LUDWIGSHAFEN AM RHEIN?! ESTUDIAR EN LA UNIVERSIDAD DE LUDWIGSHAFEN AM RHEIN?! FAIRE DES ÉTUDES À L UNIVERSITÈ DE PORT-LOUIS-SUR-LE-RHIN?!

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji o Unii Europejskiej można uzyskać w Internecie (http://europa.eu).

Więcej informacji o Unii Europejskiej można uzyskać w Internecie (http://europa.eu). Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Serwis Europe Direct udziela informacji i odpowiedzi na pytania dotyczące spraw związanych z Unią Europejską Numer bezpłatnej linii telefonicznej(*): 00

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY Opracowanie Beata Płatos Beata Maluchnik Magdalena Górowska-Fells Grudzień 2012r. Austria Szkolnictwo obowiązkowe w Austrii obejmuje dzieci i młodzież w

Bardziej szczegółowo

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW:

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: 1. DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA Wydział Nauk Pedagogicznych Kierunek: pedagogika, studia I stopnia Nowością na tym kierunku są praktyki prowadzone pod opieką tutora -

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) Users' Guide. EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW Przewodnik

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) Users' Guide. EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW Przewodnik EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) Users' Guide EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW Przewodnik Maj 1995 Komisja Europejska 1 Opublikowany na zlecenie DG XXII Education, Training and Youth" Komisji

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA STUDENTÓW. aktualizacja: 7 maja 2015 r.

INFORMACJE DLA STUDENTÓW. aktualizacja: 7 maja 2015 r. INFORMACJE DLA STUDENTÓW aktualizacja: 7 maja 2015 r. SPIS TREŚCI Jak wziąć udział w programie?... 4 Mobilność... 4 Udział w innych projektach prowadzonych przez uczelnię... 6 Zajęcia prowadzone przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS. Rok akademicki 2011/2012 KIERUNEK STUDIÓW

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS. Rok akademicki 2011/2012 KIERUNEK STUDIÓW UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Rok akademicki 2011/2012 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Bardziej szczegółowo