PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2010/2011"

Transkrypt

1 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego/dz.u.nr 168, poz z 2009r./ - Statut Szkoły Podstawowej nr 4 im. 21. Warszawskiego Pułku Piechoty Dzieci Warszawy w Ciechanowie. - Program Wychowawczy i Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 4 im. 21. Warszawskiego Pułku Piechoty Dzieci Warszawy w Ciechanowie. - Plan Nadzoru Pedagogicznego MEN na rok szkolny 2010/ Plan Nadzoru Pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2010/ Wieloletni Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli ( ). - Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2010/2011 Ministra Edukacji Narodowej

2 I. DZIAŁ: PRACA DYDAKTYCZNA L.p. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY TERMIN 1. Posiedzenia Rady dyrektor szkoły, Pedagogicznej stałe wychowawcy klas 1. Klasyfikacja za I półrocze i analiza pracy za I półrocze. 2. Klasyfikacja za II półrocze. 3. Analiza pracy za rok szkolny 2010/ Rada poświęcona organizacji nowego roku szkolnego. styczeń czerwiec czerwiec sierpień 2. Posiedzenia Rady Pedagogicznej szkoleniowe 1. Kształtowanie postaw ucznia. 2. Prowadzenie dokumentacji w szkole 3. Jak współpracować z rodzicami? 4. Innowacje pedagogiczne od pomysłu do działania. Dyrektor, wicedyrektorzy W ciągu całego roku 3. Doskonalenie nauczycieli w ramach samokształceniowych zespołów nauczycielskich 1. Aktywizująca rola środków dydaktycznych - szkolenie 2. Funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Ewaluacja WSO warsztaty. 3. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów. Diagnoza: - dzieci oddziałów przedszkolnych, -klas I i klas III, - sprawdzian kompetencji uczniów klas III i V, -testy kompetencji uczniów klas VI 4. Przestrzegane są przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli-szkolenie. 5. Szkolny zestaw programów nauczania zapewnia rozwój osiągnięć edukacyjnych uczniów. Uaktualnianie szkolnego zestawu podręczników i programów nauczania.-warsztaty Prawidłowość dopuszczania programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania. 6. Monitorowanie sposobu wykorzystania godzin, o których mowa w artykule 42 ust.2 pkt.2 lit.a i b Karty Nauczycielawarsztaty 7. Rozpoznawanie potrzeb w zakresie opieki nad uczniami. M. Wojdat, A. Krzemińska Przewodniczący Zespołów Przedmiotowych Wychowawcy klas wicedyrektorzy przewodniczący zespołów przedmiotowych Opiekunowie stażu D. Stryjewska Zespoły nauczycielskie Zespoły nauczycielskie Zespoły nauczycielskie Świetlica Grudzień Maj Wrzesień,maj Wrzesień Kwiecień/maj II semestr Wrzesień 2

3 Praca świetlicy szkolnej.-warsztaty, analiza ankiet 8. Przestrzeganie i upowszechnianie praw dziecka w szkole.-referat, zajęcia otwarte 9. Działalność profilaktyczna szkoły w zakresie agresji, przemocy i uzależnień.-referat 10. Monitorowanie wdrażania podstawy programowej-szkolenia. 11. Zajęcia komputerowe w edukacji wczesnoszkolnej według nowej podstawy programowej.-warsztaty 12. Okres adaptacyjny dzieci 5, 6 i 7 letnich w pierwszych dniach pobytu w oddziale przedszkolnym i klasie pierwszej.-referat, warsztaty 13. Jak pracować z uczniem mającym trudności dydaktycznowychowawcze? referaty 14. Tworzenie i wdrażanie nowatorskich programów zajęć pozalekcyjnych. Prezentacja programów. 15. Kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu. Promowanie zdrowego stylu życia. 16. Wzmacnianie działalności dydaktyczno- wychowawczej szkoły Metody aktywizujące w nauczaniu. 17. Dysleksja 18. Rodzice są partnerami szkoły. 19. Jak pracować z uczniem zdolnym? 20. Innowacyjne metody i formy pracy w procesie dydaktycznym. 21. Praca z uczniem wyjątkowo zdolnym 22. Okrąg i koło zajęcia otwarte. 23. Wpływ hałasu na zdrowie człowieka-referat. 24. Projekt jako metoda nauczania matematyki w zespole wyrównawczym.-referat 25. Przyczyny niepowodzeń niepowodzeń uczeniu się matematyki.- referat 26. Jak kształtować autonomię ucznia w uczeniu się słownictwareferat 27. Jaki budynek? Nowoczesny! Jeszcze o przydawce 28. Has it Got five legs? 3 A. Zygnerska, D. Rutkowska, E. Adamczyk Zespoły nauczycielskie, Pedagog Zespoły nauczycielskie Zespół do spraw ewaluacji Wychowawcy klas pierwszych Wychowawcy oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych M. Strusińska Nauczyciele wdrażający programy M. Wojdat Zespół nauczycieli wych. fiz. Pielęgniarka A.Wdowińska J. Krzywnicka A.Krzeminska M.Wojdat E. Adamczyk M. Boćkowska A. Romanowska A Duchlinska J. Sowińska A.Duchlińska A. Duchlińska M.Boćkowska A.Romanowska J. Trzcińska Maj W miarę potrzeb W ciągu roku szkolnego Październik Listopad/grudzień Październik na bieżąco listopad luty kwiecień II semestr II semestr styczeń I semestr II semestr Maj I semestr I semestr II semestr listopad II semestr Listopad

4 4. Zewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli 29. Crazy gang verb can practice. Praca z komiksem: czasownik can - ćwiczenia 1. Oligofrenopedagogika kurs kwalifikacyjny 2. Terapia pedagogiczna studia podyplomowe 3. Technologia informacyjna w klasach I-III w świetle nowej podstawy programowej. 4. Edukacja matematyczna wspomaganie rozwoju umysłowego dziecka z wykorzystaniem elementów programu Klucz do uczenia się 5. Opracowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka. 6. Planowanie pracy z podręcznikiem według nowej podstawy programowej 7. Jak kształtować autonomię ucznia w uczeniu się słownictwa? 8. Tworzenie własnych materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem komputera i Internetu 9. Gimnastyka korekcyjna w szkole 10. Aerobik i step na lekcji wf 11. Wychowanie do życia w rodzinie 12. Metoda projektu na lekcjach WOS i historii 13. Interaktywne nauczanie historii i WOS 14. Nauczanie matematyki wg nowej podstawy programowej. 15. Kompetencje wychowawcze nauczyciela. 16. Rozwój i awans zawodowy nauczyciela stażysty. 17. Rozwiązywanie konfliktów szkole. 18. Przeciwdziałanie zjawiskom agresji, dyskryminacji, przemocy, wykluczeniu. 19. Określenie wymagań edukacyjnych z jęz. polskiego z uwzględnieniem opinii poradni psychologicznopedagogicznych. K. Daniszewska grudzień D. Stryjewska, A. Krzemińska M. Kowalska J. Lech, M. Strusińska, A. Krzemińska E.Baran B.Kosowska M. Strusińska, E.Baran B.Kosowska, J. Lech, A. Krzemińska M. Pawłowska, E.Adamczyk M. Wojdat, K. Daniszewska M. Wojdat, K. Daniszewska M. Wojdat, K. Daniszewska J. Iwaszko J. Iwaszko A. Wdowińska M.Tokarska M. Grochowska M.Grochowska A.Wdowińska A. Duchlińska A.Wdowińska J.Krzywnicka J.Krzywnicka J.Krzywnicka J.Krzywnicka Wg. oferty ośrodków doskonalenia 4

5 5. Awans zawodowy nauczycieli 20. Analiza i interpretacja wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych oraz tworzenie programu naprawczego. 21. Technika 1. Składanie wniosków o rozpoczęcie stażu. 2. Przydział opiekunów stażu. J.Krzywnicka A. Duchlińska nauczyciele stażyści dyrektor 6. Organizacja pracy zespołów przedmiotowych 3. Składanie planów rozwoju zawodowego: sprawozdania z planu rozwoju zawodowego. 4. Składanie wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego. 5. Powołanie komisji kwalifikacyjnych. 1. Weryfikacja planów pracy na rok szkolny 2010/ Zespół Samokształceniowy Edukacji Wczesnoszkolnej - Zespół Przedmiotów Humanistycznych - Zespół Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno - Przyrodniczych - Zespół WDN - Zespół Nauczycieli Języków Obcych Nowożytnych - Zespół Nauczycieli Wychowania Fizycznego. - zespoły oddziałowe 2. Uaktualnienie szkolnego zestawu podręczników i programów nauczania, monitorowanie prawidłowości dopuszczania do użytku w szkole programu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych i programów nauczania w szkole 3. Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego 4. Opracowanie sprawozdania z realizacji zadań zawartych w planie pracy każdego zespołu. nauczyciele stażyści nauczyciele stażyści nauczyciele stażyści dyrektor A.Krzemińska A. Romanowska J. Sowińska A.Krzemińska D. Stryjewska M. Wojdat A. Kozłowska K. Daniszewska J. Iwaszko Nauczyciele wychowawcy Przewodniczący Zespołów Przedmiotowych, Zespół do spraw ewaluacji przewodniczący i liderzy zespołów przewodniczący i liderzy zespołów maj/czerwiec czerwiec/ październik czerwiec czerwiec 5

6 7. Sprawowanie opieki nad praktykantami Pełnienie funkcji opiekuna praktykantów. A. Krzemińska E. Baran D. Rutkowska J. Lech A. Kozłowska A. Zygnerska M. Kowalska D. Stryjewska B. Kosowska / październik 8. Nauczanie wielopoziomowe 1. Zorganizowanie zajęć wspierających rozwój dzieci i uczniów: Monitorowanie sposobu wykorzystania godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela a) uruchomienie zespołów dydaktyczno wyrównawczych i zajęć pozalekcyjnych innych b) zorganizowanie zajęć logopedycznych dla oddziałów przedszkolnych 2. Stworzenie uczniom możliwości poszerzania wiedzy, rozwijania umiejętności oraz wspomaganie w ich indywidualnym rozwoju przez: a) udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, b) uczestnictwo w uroczystościach, akademiach, apelach szkolnych i pozaszkolnych, w pracy w Samorządzie Uczniowskim, c) korzystanie z wszelkiego rodzaju wydawnictw informacyjnych, biblioteki, Centrum Informacji Multimedialnej, w celu samodzielnego zdobywania wiedzy, d) podniesienie jakości kształcenia i efektów nauczania poprzez: stosowanie nowoczesnej dydaktyki, realizacje zadań określonych w podstawie programowej z uwzględnieniem standardów wymagań egzaminacyjnych. 3.Prowadzenie kół zainteresowań: dyrektor, nauczyciele klas IV VI nauczyciele, J. Krzywnicka opiekunowie SU- J. Cywińska, A. Błaszkiewicz Ewa Włodarczyk wicedyrektorzy, nauczyciele KLASY O - III - teatralne B. Kosowska według 6

7 - matematyczne - plastyczne - plastyczne - plastyczne - matematyczne - ekologiczne D. Rutkowska, E. Baran, M. Strusińska E. Adamczyk E. Stępkowska A. Krzemińska, A. Krzemińska, M. Kowalska D. Stryjewska harmonogramu KLASY IV VI - teatralne - Szkolne Koło PCK - Ognisko Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci przy SP nr 4 w parafii św. Tekli - matematyczne - ekologiczne Ekoludki - UKS koszykówka, piłka ręczna - informatyczne - przyrodnicze - plastyczne - aerobic - literackie Motyl - j. angielskiego - muzyczne - przyrodnicze - gazetka szkolna J.Cywińska, K. Kirzyc G. Gwiazda A.Błaszkiewicz, J. Sowińska L. Ryms M. Tokarska, J. Sowińska I. Koziatek J. Iwaszko J. Cywińska K. Daniszewska I. Koziarek J. Sowińska M. Grochowska według harmonogramu 9. Sprawdzenie wiadomości, umiejętności i poziomu 1. Opracowanie planów wychowawczych klas i oddziałów dyrektor, nauczyciele przedszkolnych. 2. Weryfikacja przedmiotowych systemów oceniania. nauczyciele, maj 7

8 wiedzy 3. Ewaluacja wymagań edukacyjnych zgodność z podstawą programową. przewodniczący Zespołów Nauczycielskich 4. Zapoznanie uczniów oraz rodziców z: a) Statutem Szkoły, a w szczególności z wewnętrzszkolnym systemem oceniania WSO, prawami i obowiązkami uczniów, kryteriami oceniania zachowania, b) podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego wymagania edukacyjne, c) Programem Wychowawczym i Profilaktycznym Szkoły, d) Planem wychowawczym klasy, e) podręcznikami i programami nauczania, f) tygodniowym rozkładem zajęć. 5. Ocenianie uczniów rytmiczne i jawne. Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, zaleceń PPP. Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów. 6. Ocenianie ucznia z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki i informatyki z uwzględnieniem wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych przedmiotów. 7. Dokonanie wyboru programów nauczania, podręczników i ćwiczeń na rok szkolny 2011/2012 w sposób kompleksowy i w miarę jednolity, aby zapewnić możliwość ich sukcesywnego użytkowania. Prawidłowość dopuszczania do użytku w szkole programu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych i programów nauczania w szkole. wychowawcy klas nauczyciele dyrektor, nauczyciele w.f, plastyki, techniki, muzyki, informatyki wicedyrektorzy, nauczyciele 10. Konkursy szkolne 1. Zorganizowanie następujących konkursów szkolnych: KLASY I III Wychowawcy klas III Marzec 8

9 a) konkurs matematyczny Kangur b) konkurs matematyczny dla klas II c) konkurs ortograficzny dla klas I III M. Strusińska, A. Krzemińska A. Zygnerska, D. Rutkowska J. Lech II semestr maj kwiecień d) konkurs EKO Planeta e) konkurs na najładniejsza kartę świąteczną dla uczniów klas I f) Konkurs na najładniejszy plakat o porach roku dla uczniów klas II g) Konkurs na najciekawsza książeczkę o dniu codziennym dla uczniów klas III h) Jestem ostrożny na drodze konkurs plastyczny dla klas I D. Stryjewska M. Wojdat M. Wojdat M. Wojdat E. Baran II semestr grudzień marzec/kwiecień KLASY IV VI A) Konkurs dla klas IV B) Konkurs z matematyki dla klas V C) Konkurs z matematyki dla klas VI D) Kangur E) Czar Par F) Konkurs Eko Planeta G) Konkurs ortograficzny dla klas IV H) Konkurs pod hasłem Patron naszej szkoły dla klas VI I) Poezja M. Konopnickiej konkurs recytatorski A. Błaszkiewicz, A. Duchlińska A. Duchlińska A. Wdowińska D. Stryjewska J. Cywińska A. Romanowska J. Cywińska M. Grochowska, A. Romanowska A. Romanowska, J. Cywińska kwiecień, luty listopad marzec styczeń marzec maj Wrzesień/październik Marzec 9

10 J) Konkurs międzyszkolny wiedzy i umiejętności angielskich K) Konkurs dla klas IV na najciekawszą krzyżówkę anglojęzyczną J. Trzcińska K. Daniszewska J. Trzcińska K. Daniszewska M. Boćkowska K. Daniszewska M. Boćkowska Maj marzec L) Konkurs dla klas V na najciekawszą książeczkę anglojęzyczną M) Mistrz literowania N) Konkurs dla klas V The Master of English J. Trzcińska K. Daniszewska M. Boćkowska J. Trzcińska K. Daniszewska kwiecień listopad styczeń O) Polska Piastów M. Grochowska kwiecień P) Kuratoryjny konkurs humanistyczny Q) Kuratoryjny konkurs matematyczny Nauczyciele poloniści i historycy Nauczyciele matematycy Wrzesień/listopad Wrzesień/listopad 11. Imprezy kulturalne, artystyczne i religijne R) Kuratoryjny konkurs przyrodniczy 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011. Nauczyciele przyrodnicy A. Krzemińska M. Strusińska J. Cywińska I. Koziatek Wrzesień/listopad 3. Dzień Patrona Szkoły inscenizacja/apel. 4. Dzień Komisji Edukacji Narodowej akademia/ dekoracja. M. Sasin B. Kosowska M. Grochowska Wychowawca klasy sztandarowej E. Adamczyk J. Krzywnicka październik 10

11 5. Pasowanie klas I na uczniów akademia. 6. Dzień Niepodległości apel. 7. Jasełka misterium. 8. Biesiada Poetycka recytacje wierszy, spotkanie z poetami. A. Romanowska D. Stryjewska A. Zygnerska D. Rutkowska + Samorząd Uczniowski K. Daniszewska J. Trzcińska G. Gwiazda, J. Piotrowska Ks. A Rutkowski E. Włodarczyk nauczyciele poloniści październik listopad grudzień marzec 9. Pasowanie klas I na czytelnika inscenizacja. E. Włodarczyk, styczeń 10. Pierwszy Dzień Wiosny konkursy. 12. Wielkanoc misterium. 13. Dzień Ziemi 14. Dzień otwarty szkoły wystawa osiągnięć uczniów Opiekunowie SU Wychowawcy klas 0 - III G. Gwiazda J. Piotrowska Ks. A Rutkowski J. Sowińska I. Koziatek wychowawcy klas 0 VI marzec kwiecień kwiecień marzec/kwiecień 15. Konstytucja 3 Maja 11 M. Boćkowska A. Wdowińska czerwiec

12 16. Dzień Sportu. Dzień Dziecka zawody, konkursy. Wychowawcy klas 0 VI nauczyciele wychowania fizycznego 17. Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 akademia. 18. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012 akademia. D. Konowrocka K. Sawulska K. Daniszewska J. Sowińska A. Zygnerska D. Rutkowska I. Koziatek K. Kirzyc Czerwiec II. DZIAŁ: PRACA WYCHOWAWCZA L.p ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY TERMIN 1. Doskonalenie pracy 1. Przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego. opiekunowie SU Samorządu Uczniowskiego 2. Opracowanie planu pracy SU. opiekunowie SU 3. Ewaluacja regulaminu SU. opiekunowie SU 4. Udział w akcji Sprzątanie Świata. wychowawcy 12

13 5. Udział w akcji Góra Grosza. opiekunowie SU październik wychowawcy 6. Udział w akcji Mikołajki w Schronisku Zwierząt. wychowawcy grudzień 2. Rodzice są partnerami szkoły 3. Edukacja pedagogiczna rodziców 7. Udział w akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. opiekunowie SU styczeń wychowawcy 1. Wybory Rad Oddziałowych. wychowawcy klas 16 września 2. Ukonstytuowanie się Rady Rodziców. przewodniczący Rady Rodziców 3. Uchwalenie przez Radę Rodziców w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną dyrektor Programu Wychowawczego, Programu Profilaktycznego oraz Planu przewodniczący Rady Nadzoru i Planu Pracy Szkoły. Rodziców 4. Spotkania Rady Rodziców (terminarz). przewodniczący Rady Rodziców 5.Zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktycznym,Koncepcją Pracy Szkoły na lata 2010/2015,Wieloletnim Planem Doskonalenia zawodowego na lata 2010/2013, Planem Pracy szkoły na rok szkolny 2010/2011,Planem WDN na rok szkolny 2010/2011. Określenie znajomości koncepcji pracy szkoły - ankieta 1. Uwzględnienie w planach pracy wychowawców klasowych następującej tematyki oraz realizowanie jej na spotkaniach z rodzicami: 1. Statut Szkoły: a) WSO - Regulamin oceniania, klasyfikowania i promocji - Zasady oceniania zachowania - Prawa i obowiązki ucznia Nagrody i kary. 2. Zapoznanie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego wymagania edukacyjne. 3. Zapoznanie z Programem Wychowawczym Szkoły. 4. Zapoznanie z Planem Profilaktycznym Szkoły. 5. Zapoznanie z Planem Wychowawczym Klasy. 6. Omówienie zasad bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. Wychowawcy Zespół ds.ewaluacji wychowawcy klas pielęgniarka, przedstawiciele policji?września według harmonogramu Wrzesień 13

14 4. Realizacja programu profilaktycznego w celu skutecznego przeciwdziałania powstawaniu patologii i uzależnień 7. Przedstawienie podręczników i programów nauczania. 8. Przyczyny powstawania oraz sposoby przeciwdziałania agresji i przemocy. 9. Sposoby radzenia sobie ze stresem i frustracjami związanymi z niepowodzeniami szkolnymi. 10. Uczymy się mówić nie w sytuacjach zagrożenia (papierosy, alkohol, narkotyki, zachowania agresywne, wczesna inicjacja seksualna). 11. Propagowanie zdrowia, ekologii i wychowania komunikacyjnego. 12. Bezpieczeństwo na terenie szkoły. 13Maksymalne wykorzystanie pomocy pedagoga szkolnego na spotkaniach z rodzicami, zapraszanie na spotkania specjalistów z Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie. 14. Przeprowadzenie spotkań indywidualnych i klasowych z rodzicami: a) klasowe b) indywidualne c) dyżury nauczycieli klas IV VI. 1. Maksymalna integracja całej społeczności uczniowskiej i kształtowanie poczucia tolerancji i szacunku dla innych osób. 2.Propagowanie niepalenia wśród uczniów. 3. Przeprowadzenie warsztatów, lekcji na temat agresji, wulgaryzmów, asertywności, umiejętności interpersonalnych zgodnie z programem profilaktycznym szkoły. 4. Realizacja tematyki zagrożeń i uzależnień na godzinach do dyspozycji wychowawcy. 5. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. dyrektor, pedagog szkolny, wychowawcy wicedyrektorzy wychowawcy wicedyrektorzy wychowawcy wychowawcy IX, XI, I, IV wg. potrzeb XII, V 6. Spotkania z przedstawicielami policji i służby zdrowia. 14

15 7. Kształtowanie postaw uczniów szkolenie Rady Pedagogicznej Dyrektor 10. Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole (wycieczki i inne imprezy szkolne) pielęgniarka szkolna listopad 5. Ochrona zdrowia psychicznego i fizycznego ucznia 6. Wychowanie ekologiczne 1. Przegląd warunków pracy i nauki pod względem bezpieczeństwa. dyrektor 2. Promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego, bezpiecznego wychowawcy, pedagog, spędzania czasu wolnego. pielęgniarka, nauczyciele wf 3. Przygotowanie inscenizacji i imprez o tematyce zdrowotnej i sportowej. nauczyciele według harmonogramu i potrzeb 4. Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową. nauczyciel techniki maj/czerwiec 5. Rzetelne pełnienie dyżurów na przerwach przez nauczycieli. nauczyciele 6. Zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo uczniów w czasie wycieczek, biwaków i imprez szkolnych (zawody sportowe, itp.). wychowawcy według potrzeb 7. Jak pracować z dziećmi, u których stwierdzono zaburzenia A. Łęgowska maj psychofizyczne? szkolenie, warsztaty. 8. Umożliwienie uczniom rozwoju zainteresowań intelektualnych i estetycznych poprzez: a) organizowanie wycieczek szkolnych b) udział uczniów w akcjach, przedstawieniach teatralnych, zwiedzaniu muzeów, wystaw i innych imprezach kulturalnych. wychowawcy, nauczyciele 1. Udział w akcji Sprzątanie świata. wychowawcy 2. Udział w akcji zbierania zużytych baterii i makulatury. Wychowawcy, J. Sowińska 15

16 3. Dokarmianie ptaków zimą. wychowawcy XII III 4. Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Pawłowie. wychowawcy grudzień 5. Obchody Światowego Dnia Ziemi apel, konkurs. J. Sowińska, kwiecień I. Koziatek 6. Realizowanie w procesie dydaktycznym treści związanych nauczyciele z ekologią i ochroną przyrody. 7. Przeprowadzenie turnieju wiedzy ekologicznej EKO-planeta Dorota Stryjewska II semestr 7. Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i funkcjonowanie w środowisku lokalnym 8. Promowanie ekologicznego, zdrowego trybu życia poprzez pogadanki, wykonywanie gazetek ściennych. 1. Przygotowywanie gazetek ściennych: a) związanych z obchodami Dnia Patrona b) związanych z różnymi świętami państwowymi i lokalnymi 2. Realizowanie w procesie dydaktycznym treści o charakterze patriotycznymi. 3. Przygotowywanie uroczystości szkolnych o tematyce patriotycznej, regionalnej. 4. Wyjścia na wystawy i lekcje muzealne do Muzeum Szlachty Mazowieckiej i CKiSz. nauczyciele według harmonogramu nauczyciele według harmonogramu nauczyciele w ciągu roku w ciągu roku w ciągu roku w ciągu roku 5. Wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju 6. Realizacja projektu: Kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych pod hasłem: Świąteczna cepelia 8. Edukacja czytelnicza 1. Zachęcanie uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki i czytelni. nauczyciele w ciągu roku Krystyna Sawulska wychowawcy E. Włodarczyk 2. Pasowanie uczniów klas I na czytelników. E. Włodarczyk styczeń 3. Prowadzenie lekcji bibliotecznych w klasach I VI. E. Włodarczyk w ciągu roku 4. Korzystanie z Centrum Informacji Multimedialnej. E. Włodarczyk w ciągu roku wychowawcy 16

17 9. Przygotowanie do wyboru gimnazjum 1. Zapoznanie dzieci i rodziców z gimnazjami istniejącymi na terenie Ciechanowa. wychowawcy klas VI marzec/ kwiecień 2. Wycieczki do szkół gimnazjalnych. wychowawcy klas VI kwiecień 3. Spotkania uczniów klas VI z nauczycielami danej szkoły, młodzieżą szkół gimnazjalnych oraz poznanie warunków nauki w danej szkole. wychowawcy klas VI marzec/ kwiecień III. DZIAŁ: PRACA OPIEKUŃCZA L.p ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY TERMIN 1. Zajęcia opiekuńczo wychowawcze w świetlicy szkolnej 1. Zorganizowanie zajęć opiekuńczo wychowawczych w świetlicy szkolnej (ze szczególnym zwróceniem uwagi na dzieci 5 i 6- letnie). D. Konowrocka, K. Sawulska 2. Prowadzenie zajęć według harmonogramu świetlicy szkolnej. Monitorowanie sposobu wykorzystania godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela w ciągu całego roku 2. Zapewnienie pomocy psychologicznopedagogicznej 1. Według planu pracy pedagoga. pedagog 2. Współpraca z PPP. pedagog 3. Zorganizowanie opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 1. Rozpoznanie środowiska domowego uczniów. wychowawcy pedagog 2. Dążenie szkoły do 100% ubezpieczenia dzieci od następstw dyrekcja, wychowawcy nieszczęśliwych wypadków. 3. Współpraca z organizacjami kościelnymi i wydawnictwami (bezpłatne kolonie, paczki świąteczne, podręczniki). katecheci, wychowawcy wicedyrektorzy według potrzeb 17

18 4. Możliwość wypożyczania podręczników dla klas IV VI z biblioteki dyrektor szkolnej. 5. Koordynacja programu Wyprawka szkolna. dyrektor wychowawcy, sierpień/ III. INNE ZADANIA ZWIĄZANE Z POLITYKĄ KADROWĄ L.p ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY TERMIN 1. Polityka kadrowa 1. Zawieranie umów z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły. dyrektor sierpień/ 2. Kontrola prawidłowości prowadzenia akt osobowych pracowników. dyrektor sierpień/ 2. Bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy 3. Rozmowy z pracownikami w związku z podjęciem decyzji o ich dalszym zatrudnieniu lub zwolnieniu: konsultacja ze związkami zawodowymi. 1. Dokonywanie przeglądów i oceny stanu bezpieczeństwa budynku szkoły. Dbanie o odpowiednie wyposażenie i warunki lokalowe szkoły. dyrektor dyrektor, społeczny inspektor BHP marzec/ kwiecień/ maj sierpień 2007 luty 2008 według potrzeb Opracowanie: D.Stryjewska, A.Zygnerska, M.Wojdat, A. Krzemińska 18

WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego/dz.u.nr 168, poz. 1324 z 2009r./ - Statut Szkoły

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego/dz.u.nr 168, poz. 1324 z 2009r./

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

ORGANIZACJA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 ORGANIZACJA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego/dz.u.nr 168, poz. 1324 z 2009r./ - Statut

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W HUCISKU na rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W HUCISKU na rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W HUCISKU na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego/dz.u.nr 168, poz. 1324 z 2009r./ z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

ORGANIZACJA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ORGANIZACJA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego/dz.u.nr 168, poz. 1324 z 2009r. z późń.zm./

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. w Szkole Podstawowej nr 4. w Ciechanowie. na rok szkolny 2010/2011

Plan nadzoru pedagogicznego. w Szkole Podstawowej nr 4. w Ciechanowie. na rok szkolny 2010/2011 Plan nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 4 w Ciechanowie na rok szkolny 2010/2011 SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna II. Źródła informacji. III. Cele nadzoru pedagogicznego. IV. Przedmiot i harmonogram

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (z późń.zm.). - Statut Szkoły

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. 21. WARSZAWSKIEGO PUŁKU PIECHOTY DZIECI WARSZAWY W CIECHANOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. 21. WARSZAWSKIEGO PUŁKU PIECHOTY DZIECI WARSZAWY W CIECHANOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. 21. WARSZAWSKIEGO PUŁKU PIECHOTY DZIECI WARSZAWY W CIECHANOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Plan został opracowany w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2008/2009

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2008/2009 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2008/2009 I. DZIAŁ: PRACA DYDAKTYCZNA L.p. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY TERMIN 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej stałe 1. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 CELE : Szkoła zapewnia wysoki standard nauczania poprzez: Podniesienie efektów kształcenia Stwarzanie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie

Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY Zarządzanie i organizacja Kontrola stanu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (z późn. zm.). - Statut Szkoły

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2017/2018

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2017/2018 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2017/2018 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWO- WEJ NR 4 IM. KSIĘDZA BISKUPA IGNACEGO KRASICKIEGO W JAŚLE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWO- WEJ NR 4 IM. KSIĘDZA BISKUPA IGNACEGO KRASICKIEGO W JAŚLE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWO- WEJ NR 4 IM. KSIĘDZA BISKUPA IGNACEGO KRASICKIEGO W JAŚLE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób realizacji Termin realizacji 1. Posiedzenia Rady

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PUBLICZNE GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PUBLICZNE GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PUBLICZNE GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2014/2015 Zarządzanie i organizacja. Analiza dokumentacji osobowej nauczycieli. Przydział

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (z późn. zm.). - Statut Szkoły

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna:

Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Kawęczynie na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Kawęczynie na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Szkoły Podstawowej w Kawęczynie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Cel I zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza jej terenem. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja 1. Zachęcanie do szukania pomocy w trudnych

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 Roczny Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 I. Zarządzanie i organizacja L.p. ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu. na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu. na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 07/5/13/14 z dnia r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 07/5/13/14 z dnia r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 - 1 - ROCZNY PLAN PRACY Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie MEN z dn. 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów, Dz. U. Nr 61 z dn. 19.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej na rok szkolny 2016/2017

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej na rok szkolny 2016/2017 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej na rok szkolny 2016/2017 Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy I. Wychowanie 1. Organizacja uroczystości szkolnych:, wg kalendarza do

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Cele do zrealizowania: stwarzanie warunków sprzyjających uczeniu się, przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1 Strona1 CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Lublin 2016 Strona2 Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Dobra szkoła I Priorytety pracy szkoły 1. Działanie szkoły na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia uczniów. 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017. I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły

Plan pracy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017. I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły Plan pracy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017 I. Plan pracy w głównych obszarach działalności Zadania Zarządzanie i organizacja Przydział obowiązków służbowych wszystkim

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły na rok 2012/13

Plan pracy szkoły na rok 2012/13 (Zał 1.) Lp. Zadanie do realizacji Odpowiedzialny Termin wykonania Kształcenie 1 2 Analiza proponowanych przez nauczycieli do realizacji w kolejnym roku szkolnym programów nauczania pod kątem zgodności

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017 I. Plan pracy w głównych obszarach działalności Zarządzanie i organizacja Przydział obowiązków

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Żędowicach. na rok szkolny 2016/2017:

Plan pracy Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Żędowicach. na rok szkolny 2016/2017: Plan pracy Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Żędowicach na rok szkolny / Plan opracowany został na podstawie: 1.Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny /. 2.Planu nadzoru

Bardziej szczegółowo

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2015-16 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej

Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej im. Maratończyków Polskich w Miłoszycach Podstawa prawna: na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Czaszynie na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Czaszynie na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Szkoły Podstawowej w Czaszynie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie na rok szkolny 2015/2016 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób realizacji Termin realizacji 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej Rada klasyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

Osoba odpowiedzialna. Dyrektor, rada pedagogiczna

Osoba odpowiedzialna. Dyrektor, rada pedagogiczna Załącznik nr 1 do uchwały nr..rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rzewniu z dnia 15 września 2016r. Plan pracy Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rzewniu na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BUKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BUKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BUKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin 1. Rozwijanie kultury bycia na co dzień. 2. Zapobieganie patologiom i uzależnieniom.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2014 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK 2016/2017

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK 2016/2017 PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK 2016/2017 A) Systematyczne włączanie rodziców w organizację pracy szkoły oraz proces edukacyjny własnych dzieci. Aktywizowanie działalności Rady Rodziców. 1. Organizowanie imprez

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ŁAGUSZEWIE W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012

PLAN PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ŁAGUSZEWIE W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012 PLAN PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ŁAGUSZEWIE W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012 Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Efektywne zarządzanie szkołą 1. Dokonanie zmian w statucie (ocenianie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 Zadania Forma realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne I Koncepcja pracy szkoły Promocja szkoły Współpraca z rodzicami Współudział rodziców w tworzeniu wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W KŁODZINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W KŁODZINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W KŁODZINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Lp. Zadanie do realizacji Odpowiedzialny Termin wykonania Analiza i weryfikacja podręczników i programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15

ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Wspieranie rozwoju dziecka Udział w programie Szkoła

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/0 Podstawa prawna:. Ustawa z dnie 7 września 99 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) 2. Statut

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY 2009 / 2010 r.

PLAN PRACY SZKOŁY 2009 / 2010 r. PLAN PRACY SZKOŁY 2009 / 2010 r. Lp. Zagadnienie tematyka Odpowiedzialni Uwagi 1. Organizacja zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, dyżurów nauczycieli Dyrekcja, wyznaczeni nauczyciele 2. Opracowanie planów

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM /2015 Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego/dz.u.nr 168, poz. 1324 z 2009r. z późń.zm./ - Statut

Bardziej szczegółowo

ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYCHOWANIE W ZDROWIU 1. Nauka korzystania z toalety, utrzymywania porządku w łazience, systematyczne mycie zębów. wychowawcy punktu przedszkolnego wrzesień Poprawa stanu

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. w roku szkolnym 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego. w roku szkolnym 2011/2012 Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2011/2012 Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 4 w Ciechanowie Data obowiązywania: od 01 września 2011r. do 31 sierpnia 2012r. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy. Szkoły Podstawowej. im. św. Jadwigi Śląskiej. w Żernikach Wrocławskich. w roku szkolnym 2015/2016

Plan Pracy. Szkoły Podstawowej. im. św. Jadwigi Śląskiej. w Żernikach Wrocławskich. w roku szkolnym 2015/2016 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich w roku szkolnym 2015/2016 Plan opracowany został na podstawie: 1. Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 110 w Łodzi na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 110 w Łodzi na rok szkolny 2015/2016 ul. Zamknięta 3, 93-329 Łódź tel. 42-646-31-40 www.sp110.info Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 110 w Łodzi na rok szkolny 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZADANIA DO REALIZACJI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZADANIA DO REALIZACJI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 NAUCZYCIELE L p Zadania Sposób realizacji Termin Realizatorzy Sposób ewaluacji

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Osoby odpowiedzialne i współpracujące 1. Diagnozowanie zespołów klasowych pod wzg. zachowania i wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY I. DYDAKTYKA Priorytet MEN 1. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowany w oparciu o: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM.FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W KĘ- TRZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 wrzesień 2015 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego inauguracja roku zgodnie z ceremoniałem szkolnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZADANIA DO REALIZACJI W KLASACH DRUGICH GIMNAZJUM.

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZADANIA DO REALIZACJI W KLASACH DRUGICH GIMNAZJUM. PROGRAM WYCHOWAWCZY ZADANIA DO REALIZACJI W KLASACH DRUGICH GIMNAZJUM. 2016/2017 1 Sposób realizacji Odpowiedzialni Współpraca Termin 1. Przygotowanie do życia w rodzinie. ZADANIE I - Rozwijanie tożsamości

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Ostrożnicy na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Ostrożnicy na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Szkoły Podstawowej w Ostrożnicy na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NA LATA 2013-2016

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NA LATA 2013-2016 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NA LATA 2013-2016 1.Ruch to zdrowie! hasło do realizacji na rok szkolny 2013/2014 Zadania Forma realizacji Termin Osoba odpowiedzialna 1. Poznanie zasad zdrowego trybu życia:

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012 Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie w roku szkolnym 2011/2012 I. Opracowany w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum im. Sławoja Felicjana Składkowskiego w Pomiechówku na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Gimnazjum im. Sławoja Felicjana Składkowskiego w Pomiechówku na rok szkolny 2015/2016 Plan pracy Gimnazjum im. Sławoja Felicjana Składkowskiego w Pomiechówku na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Cele do zrealizowania Stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień uczniów, przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i do dalszego etapu Edukacji.

Cele do zrealizowania Stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień uczniów, przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i do dalszego etapu Edukacji. Plan pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNY 2014/2015. Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

PLAN DYDAKTYCZNY 2014/2015. Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Miliczu 1 PLAN DYDAKTYCZNY 2014/2015 Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Miliczu Lp. Formy realizacji Termin Odpowiedzialny Współodpowiedzialny 1. Kontynuacja działań związanych z procesem kształcenia: a. dbałość

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Koncepcja pracy uwzględnia cele i zadania funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Błoniu,wnioski sformułowane przez Radę Pedagogiczną, wnioski

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 1. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim Opracowany: Tomasz Krysiak, Tomasz Bielecki, Barbara Dreszler I. Wstęp Stwierdzono,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Lp. Cele Zadania Sposoby realizacji Realizatorzy 1. Zaspokajanie potrzeb opiekuńczych uczniów.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W STARYCH KOBIAŁKACH. Rok szkolny 2016/2017

KONCEPCJA ROZWOJU ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W STARYCH KOBIAŁKACH. Rok szkolny 2016/2017 KONCEPCJA ROZWOJU ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W STARYCH KOBIAŁKACH Rok szkolny 2016/2017 Przedstawiona poniżej Koncepcja Rozwoju Zespołu Oświatowego w Starych Kobiałkach jest efektem pracy zespołu nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Priorytety na rok szkolny 2015/2016

Priorytety na rok szkolny 2015/2016 Plan opracowano na podstawie: 1. programu wychowawczego, profilaktyki 2. wniosków z ewaluacji, nadzoru pedagogicznego Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 8.2015 z dnia 14.09.2015 rok PLAN PRACY

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY. ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH I LICEALNYCH im. Górników i Energetyków Turowa. w Zgorzelcu ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY. ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH I LICEALNYCH im. Górników i Energetyków Turowa. w Zgorzelcu ROK SZKOLNY 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH I LICEALNYCH im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2016/2017

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2016/2017 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W MIKOŁAJKACH PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W MIKOŁAJKACH PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W MIKOŁAJKACH PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2014-2017 1 ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Szkolny Program Profilaktyki obejmuje

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE- ZROJU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA Zadania na lata 2013-2015 Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II W GRZĘDZICACH NA ROK SZKOLNY 2011 /2012

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II W GRZĘDZICACH NA ROK SZKOLNY 2011 /2012 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II W GRZĘDZICACH NA ROK SZKOLNY 2011 /2012 Obszar Zadania do wykonania Sposób realizacji Terminy Odpowiedzialni Zadania wynikające z kierunków polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 ul. Zamknięta 3, 93-329 Łódź tel. 42-646-31-40 www.sp110.info Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 110 w Łodzi na rok szkolny 2016/2017 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Klasa druga PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji ) Termin Odpowiedzialny 1. Integrowanie zespołu klasowego Gry i zabawy

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Pilicy. Rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Pilicy. Rok szkolny 2015/2016 Plan pracy Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Pilicy Rok szkolny 2015/2016 Plan pracy Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Pilicy na rok szkolny 2015/2016 TEMATYKA FORMA WSPOMA- GANIA ADRESAT ODPOWIEDZIALNY

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2017/2018

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2017/2018 Podstawa prawna: Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2017/2018 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa z 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 1Klasy IV VI. Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 1. l. p. Zadania Sposób realizacji Osoby podejmujące działania Termin realizacji 1 2 3 4 5 6 Wzmacnianie wych. klasy, I semestr, pozytywnego obrazu

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 dobrze zorganizowanym miejscem pracy. PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SFERA ORGANIZACYJNA CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN ODPOW. UWAGI Organizacja zespołu VIII

Bardziej szczegółowo

Plan edukacyjny Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie w roku szkolnym 2015/2016

Plan edukacyjny Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie w roku szkolnym 2015/2016 Plan edukacyjny Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie w roku szkolnym 2015/2016 Zadania Podnoszenie efektywności pracy szkoły w zakresie nauczania uczenia się. Formy realizacji 1. Udział nauczycieli w formach

Bardziej szczegółowo