OdpowiedŸ immunologiczna w przebiegu zaka eñ wirusem zespo³u rozrodczo-oddechowego œwiñ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OdpowiedŸ immunologiczna w przebiegu zaka eñ wirusem zespo³u rozrodczo-oddechowego œwiñ"

Transkrypt

1 526 Artyku³ przegl¹dowy Review OdpowiedŸ immunologiczna w przebiegu zaka eñ wirusem zespo³u rozrodczo-oddechowego œwiñ EWELINA CZY EWSKA, ARKADIUSZ DORS, MA GORZATA POMORSKA-MÓL Zak³ad Chorób Œwiñ, Pañstwowy Instytut Weterynaryjny Pañstwowy Instytut Badawczy w Pu³awach, Al. Partyzantów 57, Pu³awy Czy ewska E., Dors A., Pomorska-Mól M. Immunological responses of swine to porcine reproductive and respiratory syndrome virus infection Summary PRRSV is a member of the genus Arterivirus, family Arteriviridae, order Nidovirales. PRRSV is the causative agent of the most important infectious disease that affects swine herds world-wide, producing great economic losses. Since its emergence over 25 years ago, much has been learned about the immunobiology of PRRSV. The immune response to PRRSV infection is weak and relatively late. This results in long-term persistence of viral load (4-5 weeks), and infectious virions are detected in lymphoid tissue up to 157 days post-infection. Although the organism s immune response to PRRSV infection and the mechanisms of resistance to infection have not been fully explored, commercial vaccines are available on the market. These vaccines do not provide full and universal protection against PRRSV infection. The present review discusses current knowledge on the virus immunobiology, including the innate and adaptive immune responses to the virus and the regulation of the immune response by PRRSV. Keywords: PRRSV, immunobiology of the virus, swine Zespó³ rozrodczo-oddechowy œwiñ (porcine reproductive and respiratory syndrom, PRRS) jest jedn¹ z najwa niejszych chorób tego gatunku zwierz¹t. PRRS by³ i jest przedmiotem licznych prac doœwiadczalnych i przegl¹dowych (1, 11, 16, 32). Choroba wywo³ywana jest przez wirus PRRS (PRRSV) nale ¹cy do rodzaju Arterivirus, rodziny Arteriviridae, rzêdu Nidovirales. Wirus ten posiada otoczkê przylegaj¹c¹ do kapsydu oraz genom zbudowany z pojedynczej, pozytywnie spolaryzowanej nici RNA (26). W genomie PRRSV rozró nia siê 9 otwartych ramek odczytu (open reading frames ORF), okreœlonych jako ORF1a, ORF1b koduj¹cych bia³ka niestrukturalne wirusa (NSP1á, NSP1â, NSP2-12) oraz ORF2a, ORF2b, ORF3-7, które koduj¹ bia³ka strukturalne (glikoproteiny GP2-5, bia³ko nukleokapsydu N, bia³ko otoczki M) (4, 34). Na podstawie porównania sekwencji nukleotydowych szczepy PRRSV zaliczono do dwóch genotypów, 1 europejskiego i 2 pó³nocnoamerykañskiego. Podobieñstwo genetyczne miêdzy nimi wynosi jedynie 55-65%. Wœród izolatów zaliczanych do obu wymienionych typów stwierdza siê du ego stopnia zmiennoœæ w sekwencji kodowanych nukleotydów i we w³aœciwoœciach antygenowych (15, 34). OdpowiedŸ immunologiczna rozwijaj¹ca siê na skutek infekcji PRRSV jest s³aba i pojawia siê stosunkowo póÿno (4, 5). Fakt ten prowadzi m.in. do d³ugotrwa- ³ego utrzymywania siê wiremii (przez 4-5 tygodni), a zakaÿne wiriony wykrywane s¹ w tkance limfoidalnej nawet do 157 dni po infekcji (12, 32, 39). Pomimo wielu niewiadomych zwi¹zanych z odpowiedzi¹ immunologiczn¹ organizmu na infekcjê PRRSV i o mechanizmach zwi¹zanych z odpornoœci¹ przeciwzakaÿn¹ na rynku dostêpne s¹ komercyjne szczepionki. Szczepionki te prowadz¹ do wykszta³cenia zró nicowanej ochrony przeciwzakaÿnej zale nie od pokrewieñstwa szczepu szczepionkowego w relacji do szczepów terenowych wirusa PRRS oraz ich zjadliwoœci (11). Ze wzglêdu na nie zawsze otrzymywane w pe³ni satysfakcjonuj¹ce efekty dzia³ania szczepionek przeciw PRRSV nieprzerwanie prowadzone s¹ badania nad uzyskaniem bardziej doskona³ych i uniwersalnych biopreparatów przeciwko PRRS. Celem niniejszego opracowania by³o zaprezentowanie aktualnych danych na temat mechanizmów immunologicznych zachodz¹cych podczas infekcji PRRSV. Odpornoœæ wrodzona (nieswoista) stanowi pierwsz¹ liniê obrony w walce z wieloma patogenami (5, 16). Odgrywa tak e kluczow¹ rolê w przebiegu infek-

2 527 cji PRRSV (3, 32). Mechanizmy nieswoiste s¹ filogenetycznie starsze od mechanizmów swoistych, mniej precyzyjne, ale rozwijaj¹ siê bardzo szybko (minuty) po kontakcie z antygenem. Natomiast uruchomienie mechanizmów odpornoœci swoistej jest procesem stosunkowo d³ugotrwa³ym (pierwsze swoiste przeciwcia³a neutralizuj¹ce wirusa PRRS pojawiaj¹ siê dopiero 3-4 tygodnie po infekcji) (14, 20, 30, 32, 37). Komórki zwi¹zane z odpornoœci¹ nieswoist¹ to miêdzy innymi: komórki dendrytyczne, komórki NK, makrofagi oraz mediatory, g³ównie cytokiny prozapalne (20, 40). Cytokiny prozapalne odgrywaj¹ znacz¹c¹ rolê w odpowiedzi organizmu na infekcjê oraz w koordynacji i aktywacji nabytej swoistej odpowiedzi immunologicznej (44). Na ka dym etapie odpowiedzi immunologicznej istnieje œcis³a wspó³praca i uzupe³nianie siê mechanizmów nieswoistych i swoistych (40). Do rozpoznawania zaka enia wirusowego organizm wykorzystuje dwa g³ówne typy receptorów: receptory Toll-podobne (Toll-like receptors TLR) i receptory RIG-I-podobne (retinoic acid-inducible gene I RLR) (20). Badania Miguel i wsp. (31) wskazuj¹, e zaka- enie œwiñ wirusem PRRS zwiêksza ekspresjê mrna receptorów TLR3, TLR4 i TLR7 w wêz³ach ch³onnych tchawiczo-oskrzelowych oraz w niektórych obszarach mózgu. Zwiêkszona ekspresja mrna TLR2, 3, 4, 7, 8 w tkance limfatycznej zaka onych wirusem œwiñ zosta³a stwierdzona równie przez Liu i wsp. (26). Pierwsz¹ lini¹ obrony przed patogenami, w tym przed wirusami, s¹ komórki NK charakteryzuj¹ce siê zdolnoœci¹ do naturalnej cytotoksycznoœci (16, 40). Wirus PRRS posiada jednak e zdolnoœæ t³umienia aktywnoœci cytotoksycznej komórek NK, przez co staj¹ siê one nieskuteczne w walce z wirusem (7, 20). Wiadomo tak e, e PRRSV blokuje produkcjê interferonu typu I (IFN I, IFNá/â), g³ównie IFN-á. (1, 22). Interferon typu I odgrywa wa n¹ rolê zarówno w odpornoœci wrodzonej, jak i nabytej. Wspomaga produkcjê przeciwwirusowych mediatorów, takich jak: kinaza bia³kowa PKR, syntaza OAS, indukowana interferonem GTP-aza oraz wzmaga aktywnoœæ komórek NK (5, 25, 32). IFNá/â indukuje dojrzewanie komórek dendrytycznych w profesjonalne komórki prezentuj¹ce antygen, dojrzewanie makrofagów oraz wraz z IL-6 ró nicowanie limfocytów B w komórki plazmatyczne (5). Mechanizmy hamowania produkcji interferonu typu I by³y badane przez wielu autorów (4, 9, 29). Dowiedziono, e PRRSV blokuje aktywacjê czynnika regulatorowego interferonu IRF 3, poprzez inaktywacjê bia³ka aktywuj¹cego promotor IFNâ1, który jest bia³kiem adaptorowym w szlaku przesy³ania sygna³u zale nego od receptorów RIG-I-podobnych (29). Natomiast z doœwiadczenia Beura i wsp. (4) wynika, e niestrukturalne bia³ka wirusa (nsp), tj. nsp1á, nsp1â, nsp2, nsp4 i nsp11 silnie hamuj¹ produkcjê IFN. Chen i wsp. (9) wykazali, e nsp1â posiada zdolnoœæ blokowania zarówno syntezy, jak i przesy³ania sygna³u, podczas gdy nsp1á blokuje tylko syntezê interferonu. Z badañ Miguel i wsp. (31) wynika, e infekcja PRRSV podnosi poziom kr¹ ¹cych cytokin prozapalnych, tj. IL-1â, IL-6, TNF-á, IFN-ã. Równie badania Liu i wsp. (27) wykaza³y, e PRRSV wzmaga sekrecjê IL-1â, IL-6 przez makrofagi pêcherzykowe. G³ównym zadaniem IL-1â, IL-6, TNF-á jest wzmaganie nacieczenia komórkowego, aktywacja leukocytów, co prowadzi do zwiêkszonej przepuszczalnoœci naczyñ i dysfunkcji p³uc (27). Dostêpne dane literaturowe wskazuj¹, e PRRSV prowadzi do zwiêkszenia produkcji IL-10 (21, 41, 42). Interleukina 10 blokuje aktywnoœæ komórek prezentuj¹cych antygen oraz ekspresjê IL-1, IL-12, IL-18, TNF-á i interferonu typu I (5). Uwa a siê, e wzrost produkcji IL-10 mo e byæ przyczyn¹ wywo³ywania immunosupresji przez PRRSV. Zdaniem Díaz i wsp. (14), nasilenie ekspresji IL-10 zale y w du ej mierze od powoduj¹cego zaka enie szczepu PRRSV. Z najnowszych badañ Fu i wsp. (19) wynika, e PRRSV indukuje powstawanie IL-15 za poœrednictwem czynnika j¹drowego NF-kappa B. IL-15 jest plejotropow¹ cytokin¹, indukuj¹c¹ powstawanie, aktywacjê i proliferacjê komórek NK. Jej obecnoœæ jest konieczna do prze ycia i aktywacji komórek CD8+ efektorowych oraz komórek pamiêci. Stwierdzono, e zaka enie PRRSV wp³ywa na zmniejszenie liczby limfocytów Tãä (47). Limfocyty Tãä pe³ni¹ g³ównie funkcjê regulatorow¹. Zmniejszenie liczby tych komórek mo e prowadziæ do obni enia produkcji prozapalnych cytokin oraz przyczyniaæ siê do os³abiania komórkowej odpowiedzi immunologicznej (47). Zaka enie PRRSV oddzia³uje równie na ekspresjê wa nych, z immunologicznego punktu widzenia, cz¹stek powierzchniowych na komórkach prezentuj¹cych antygen. Wang i wsp. (45) w swojej pracy przedstawiaj¹, e PRRSV replikuje w komórkach dendrytycznych oraz zmniejsza ekspresjê cz¹stek MHC I, MHC II, CD11b/c i CD14. Wed³ug Flores-Mendoza i wsp. (18), PRRSV obni a ekspresjê MHC II oraz CD80/86. Natomiast z pracy Chang i wsp. (8) wynika, e wirus replikuje w komórkach dendrytycznych oraz obni a ekspresjê MHC I, jednak zdaniem tego autora PRRSV zwiêksza ekspresjê CD80/86. Konsekwencj¹ zmniejszonej ekspresji cz¹stek MHC I i II, cz¹steczek kostymuluj¹cych CD80/86, receptorów CD14 oraz cz¹stek adhezyjnych jest os³abienie efektywnej odpowiedzi humoralnej i komórkowej. Swoiste przeciwcia³a przeciwko PRRSV mo na wykryæ ju w pi¹tej dobie po zaka eniu (11), jednak serokonwersja u wiêkszoœci zwierz¹t ma miejsce dopiero pod koniec drugiego tygodnia po zaka eniu. Jako pierwsze pojawiaj¹ siê immunoglobuliny IgM (5.-7. dzieñ po infekcji), których poziom gwa³townie spada do niewykrywalnego po 2-3 tygodniach od zaka enia. Przeciwcia³a IgG s¹ wykrywane ju w dobie po zaka eniu, szczyt stê enia obserwowany jest po 2-4

3 528 tygodniach. Immunoglobuliny te utrzymuj¹ siê na wysokim poziomie przez okres oko³o miesi¹ca. Nastêpnie poziom przeciwcia³ IgG obni a siê stopniowo do poziomu niewykrywalnego po oko³o 300 dniach od zaka enia (32). Wyniki doœwiadczenia przeprowadzonego przez Lagera i wsp. (24) na 11 lochach zaka- anych PRRSV uwidoczni³y, e czas utrzymywania siê przeciwcia³ wynosi³ nawet 600 dni. Lochy w tym czasie by³y odporne na reinfekcje homologicznym szczepem wirusa. Powstaj¹ce przeciwcia³a skierowane s¹ przeciwko bia³ku N nukleokapsydu wirusa, bia³ku M i glikoproteinie GP5. Swoiste przeciwcia³a przeciwko PRRSV, pomimo e pojawiaj¹ siê stosunkowo wczeœnie, nie wykazuj¹ zdolnoœci neutralizuj¹cych wirusa. Przeciwcia³a te zapewniaj¹ wzglêdn¹ protekcjê przed wyst¹pieniem objawów klinicznych choroby, jednak mechanizmy tej protekcji nie s¹ dotychczas poznane (11). Z niektórych badañ wynika, e swoiste dla PRRSV przeciwcia³a mog¹ paradoksalnie nasilaæ infekcjê i replikacjê wirusa w komórkach. Przeciwcia³a wraz z wirusem tworz¹ kompleksy immunologiczne, które u³atwiaj¹ wirusowi zaka anie makrofagów oraz innych komórek posiadaj¹cych Fc gamma receptor (36, 43). Zjawisko to nosi nazwê zale nego od przeciwcia³ wzmacniania infekcji i replikacji wirusa w komórkach gospodarza (ADE-antibody-dependent enhancement). Epitopy wirusa zaanga owane w indukcjê przeciwcia³ bior¹cych udzia³ w ADE zlokalizowane s¹ na bia³ku N i GP5 (6, 48). Wyniki badania Dellputte i wsp. (13) nie potwierdzaj¹ jednak tezy, e specyficzne przeciwcia³a przeciwko PRRSV zaanga owane s¹ w wystêpowanie zjawiska ADE. Przeciwcia³a posiadaj¹ce zdolnoœæ neutralizacji wirusa (NA-neutralizing antibodies) pojawiaj¹ siê dopiero oko³o 3-4 tygodnie po infekcji lub nawet znacznie póÿniej (8-11 tygodni po zaka eniu) (14, 30, 32). Badania wskazuj¹, e indukcja odpowiedzi humoralnej w postaci przeciwcia³ neutralizuj¹cych (NA) zale y od u ytego do zaka enia szczepu wirusa (14, 23). Miano NA u œwiñ zaka anych terenowym szczepem wirusa kszta³tuje siê zazwyczaj na stosunkowo niskim poziomie (poni ej 1:32-1:64) (11). Z badañ wynika, e g³ówny wirusowy epitop neutralizacyjny, po którego zwi¹zaniu przez przeciwcia³o wirus traci zdolnoœæ do infekcji, znajduje siê na bia³ku GP5. Blokowanie zaka enia przez NA polega na zapobieganiu interakcji miêdzy wirusem a receptorem sialoadhezynowym znajduj¹cym siê na makrofagach. W ten sposób dochodzi do uniemo liwienia procesu internalizacji wirusa z komórk¹ gospodarza (13, 22). Stosunkowo póÿne pojawianie siê NA oraz ich niski poziom zwi¹zane s¹ najprawdopodobniej z istnieniem na GP5, obok epitopu neutralizacyjnego, epitopu wabika, który powoduje opóÿnienie indukcji przeciwcia³ przeciwko epitopowi neutralizacyjnemu (33). Díaz i wsp. (15) wykazali, e NA nie maj¹ wp³ywu na czas trwania wiremii u zaka onych œwiñ, poniewa pojawiaj¹ siê po jej zaniku. Autorzy nie wykluczaj¹ mo liwoœci utrzymywania siê niskiego poziomu NA niewykrywalnego testem seroneutralizacji, który prowadzi jednak do neutralizacji wirusa. Uwa a siê, e odpornoœæ komórkowa odgrywa wa n¹ rolê w ochronie organizmów przed infekcjami wirusowymi, w tym zw³aszcza PRRSV (35). Jest ona reprezentowana przez limfocyty cytotoksyczne, limfocyty pomocnicze oraz przez aktywowane limfocytami Th1 komórki NK i makrofagi (10). W ochronie œwiñ przed PRRSV odpornoœæ komórkowa w postaci proliferacji limfocytów T lub komórek wydzielaj¹cych IFNã rejestrowana jest od 2. do 4. tygodnia po zaka eniu (2, 3). Doœwiadczenie Meier i wsp. (30) dowodzi, e komórki wydzielaj¹ce IFNã (IFNã-SC) pojawiaj¹ siê najwczeœniej w 3. tygodniu po infekcji, a ich odsetek w przeci¹gu kolejnych 10 tygodni kszta³tuje siê na stosunkowo niskim poziomie ( komórek wydzielaj¹cych IFNã/10 6 komórek jednoj¹drzastych krwi obwodowej PBMC). Nastêpnie ich czêstoœæ wystêpowania wzrasta w 48. tygodniu po zaka eniu i wynosi 394 ± 45/10 6 PBMC. U œwiñ poziom sekrecji IFNã u ywany jest do szacowania odpowiedzi komórkowej realizowanej przez limfocyty T. Wydzielanie IFN jest objawem przeciwwirusowej aktywnoœci uk³adu immunologicznego (47). Wyniki doœwiadczeñ Bautisty i wsp. (3) oraz Xiao i wsp. (47) wskazuj¹, e IFNã blokuje replikacjê wirusa PRRS w makrofagach oraz syntezê wirusowego RNA. G³ównymi subpopulacjami wydzielaj¹cymi IFNã po kontakcie z PRRSV s¹ komórki pamiêci CD4+ CD8+ oraz limfocyty CD4+. Lowe i wsp. (28) na podstawie obserwacji w³asnych stwierdzili, e wzrost liczby IFNã-SC mo e przejawiaæ siê zmniejszeniem wystêpowania problemów zwi¹zanych z rozrodem w przebiegu PRRS. Ciekawy wydaje siê fakt, e w przebiegu zaka enia PRRSV liczba komórek wydzielaj¹cych IFNã jest 3-4 razy mniejsza ni w przebiegu zaka enia wirusem choroby Aujeszky ego (11). Z badañ wielu autorów wynika, e w pierwszych tygodniach po zaka eniu PRRSV zarówno we krwi, jak i w tkankach wzrasta liczba komórek CD8+ (1, 15, 37, 38). Wed³ug Costers i wsp. (10), zaka enie PRRSV prowadzi do wzrostu liczby komórek CD3+CD8+ high we krwi, jednak komórki te nie wykazuj¹ w³aœciwoœci cytotoksycznych wzglêdem zaka onych wirusem makrofagów pêcherzykowych. Z doœwiadczenia Xiao i wsp. (47) wynika, e po zaka eniu PRRSV nie obserwuje siê ró nic w czêstoœci wystêpowania komórek CD4+ i CD8+. Natomiast Gómez-Laguna i wsp. (21) zauwa yli, e obni enie siê poziomu wiremii by³o skorelowane ze wzrostem liczby limfocytów T o fenotypie CD4 CD8 + high oraz ze wzrostem ekspresji IL-10 i IL-12p40.

4 529 Zaka enie PRRSV prowadzi do wzrostu liczby regulatorowych (Treg) limfocytów T o fenotypie CD4 (+) CD25 (+) Foxp3 (+) (39). Limfocyty te odpowiedzialne s¹ za kontrolê funkcji uk³adu immunologicznego na drodze aktywnej supresji immunokompetentnych komórek efektorowych. Nadmierne ich pobudzenie mo e prowadziæ do ograniczenia odpowiedzi immunologicznej i tym samym utrudniaæ eliminacjê patogenów, co z kolei predysponuje do przewlek³ego zaka enia. Ponadto Treg produkuj¹ przeciwzapalne cytokiny, tj. IL-10 oraz TGF-â (11). Wongyanin i wsp. (46) wykazali, e za produkcjê IL-10 i proliferacjê Treg odpowiedzialne jest bia³ko N nukleokapsydu wirusa PRRS. Na podstawie dotychczas uzyskanych wyników badañ mo na przypuszczaæ, e wirus PRRS posiad³ zdolnoœæ modulowania i unikania skierowanej przeciwko niemu odpowiedzi immunologicznej nieswoistej, jak i swoistej. Mo na te stwierdziæ, e pomimo licznych badañ nadal pozostaje wiele niewiadomych w odniesieniu do immunobiologii PRRSV, dlatego te kontynuowane s¹ prace maj¹ce na celu odkrycie mechanizmów i w³aœciwoœci obronnych wirusa, które umo - liwiaj¹ mu tak d³ugie przetrwanie w organizmie gospodarza. Dog³êbne poznanie immunobiologii wirusa stworzy szansê na skonstruowanie bardziej skutecznych, bezpiecznych i uniwersalnych szczepionek przeciwko PRRSV oraz opracowania bardziej efektywnych strategii terapeutycznych. Piœmiennictwo 1.Albina E., Piriou L., Cariolet R., L Hospitalier R.: Immune responses in pigs infected with porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV). Vet. Immunol. Immunpathol. 1998, 61, Bautista E. M., Molitor T. W.: Cell-mediated immunity to porcine reproductive and respiratory syndrome virus in swine. Viral Immunol. 1997, 10, Bautista E. M., Molitor T. W.: IFN gamma inhibits porcine reproductive and respiratory syndrome virus replication in macrophages. Arch. Virol. 1999, 144, Beura L. K., Sarkar S. N., Kwon B., Subramaniam S., Jones C., Pattnaik A. K., Osorio F. A.: Porcine reproductive and respiratory syndrome virus non structural protein 1beta modulates host innate immune response by antagonizing IRF3 activation. J. Virol. 2010, 84, Brockmeier S. L., Loving C. L., Nelson E. A., Miller L. C., Nicholson T. L., Register K. B.: The presence of alpha interferon at the time of infection alters the innate and adaptive immune responses to porcine reproductive and respiratory syndrome virus. Ciln. Vaccine Immunol. 2012, 19, Cancel-Tirado S. M., Evans R., Yoon K. J.: Monoclonal antibody analysis of porcine reproductive and respiratory syndrome virus epitopes associated with antibody dependent enhancement and neutralization of virus infection. Vet. Immunol. Immunopathol. 2004, 102, Cao J., Costers S., Jiang P., Nauwynck H.: Impaired NK cell-mediated cytotoxicity against PRRSV-infected macrophages in vitro. 22 nd Internat. Pig Veterinary Society Congress, Jeju, Korea 2012, s Chang H. C., Peng Y. T., Chang H. L., Chaung H. C., Chung W. B.: Phenotypic and functional modulation of bone marrow-derived dendritic cells by porcine reproductive and respiratory syndrome virus. Vet. Microbiol. 2008, 129, Chen Z., Lawson S., Sun Z., Zhou X., Guan X., Christopher-Hennings J., Nelson E. A., Fang Y.: Identification of two auto-cleavage products of nonstructural protein 1 (nsp1) in porcine reproductive and respiratory syndrome virus infected cells: nsp1 function as interferon antagonist. Virology 2010, 398, Costers S., Lefebvre D. J., Goddeeris B., Delputte P. L., Nauwynck H. J.: Functional impairment of PRRSV-specific peripheral CD3+CD8high cells. Vet. Res. 2009, 40, Darwich L., Díaz I., Mateu E.: Certainties, doubts and hypotheses in porcine reproductive and respiratory syndrome virus immunobiology. Virus Res. 2010, 154, Dee S., Collins J., Halbur P., Keffaber K., Lautner B., McCaw M., Polson D., Rodibaugh M. (ex officio), Stanford E., Jeske P.: Control of porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) virus. Swine Health Prod. 1996, 4, Dellputte P. L., Meerts P., Costers S., Nauwynck H. J.: Effect of virus-specific antibodies on attachment, internalization and infection of porcine reproductive and respiratory syndrome virus in primary macrophages. Vet. Immunol. Immunopathol. 2004, 102, Díaz I., Darwich L., Pappaterra G., Pujols J., Mateu E.: Different European type vaccines against porcine reproductive and respiratory syndrome virus have different immunological properties and confer different protection to pigs. Virology 2006, 351, Díaz I., Darwich L., Pappaterra G., Pujols J., Mateu E.: Immune responses of pigs after experimental infection with a European strain of porcine reproductive and respiratory syndrome virus. J. Gen. Virol. 2005, 86, Dwivedi V., Manickam C., Binjawadagi B., Linhares D., Murtauhg M. P., Renukaradhya G. J.: Evaluation of immune responses to porcine reproductive and respiratory syndrome virus in pigs during early stage of infection under farm conditions. Virol. J. 2012, Fensteryl V., Sen G. C.: Interferons and viral infections. Biofactors 2009, 35, Flores-Mendoza L., Silva-Campa E., Reséndiz M., Osorio F. A., Hernández J.: Porcine reproductive and respiratory syndrome virus infects mature porcine dendritic cells and up-regulates interleukin-10 production. Clin. Vaccine Immunol. 2008, 15, Fu Y., Quan R., Zhang H., Hou J., Tang J., Feng W.: Porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) induces interleukin-15 through the NF-êB signaling pathway. J. Virol. 2012, 86, Gieryñska M., Schollenberger A.: Molekularne rozpoznawanie zaka eñ wirusowych stymulacja odpowiedzi immunologicznej. Post. Hig. Med. Doœ. 2011, 65, Gómez-Laguna J., Salguero F. J., De Marco M. F., Pallarés F. J., Bernabé A., Carrasco L.: Changes in lymphocyte subsets and cytokines during European porcine reproductive and respiratory syndrome: increased expression of IL-12 and IL-10 and proliferation of CD4(-)CD8(high). Viral Immunol. 2009, 22, Gorp H. Van, Breedam W. Van, Delputte P. L., Nauwynck H. J.: Sialoadhesin and CD 163 join forces during entry of the porcine reproductive and respiratory syndrome virus. J. Gen. Virol. 2008, 89, Kim W. I., Lee D. S., Johnson W., Roof M., Cha S. H., Yoon K. J.: Effect of genotypic and biotypic differences among PRRS viruses on the serologic assessment of pigs for virus infection. Vet. Microbiol. 2007, 123, Lager K. M., Mengeling W. L., Brocmeier S. L.: Duration of homologous porcine reproductive and respiratory syndrome virus immunity in pregnant swine. Vet. Microbiol. 1997, 58, Lee S. M., Schommer S. K., Kleiboeker S. B.: Porcine reproductive and respiratory syndrome virus field isolates differ in in vivo interferon phenotypes. Vet. Immunol. Immunopathol. 2004, 102, Liu C. H., Chaung H. C., Chang H. L., Peng Y. T., Chung W. B.: Expression of Toll-like receptor mrna and cytokines in pigs infected with porcine reproductive and respiratory syndrome virus. Vet. Microbiol. 2009, 136, Liu Y., Shi W., Zhou E., Wang S., Hu S., Cai X., Rong F., Wu J., Xu M., Xu M., Li L.: Dynamic changes in inflammatory cytokines in pigs infected with highly pathogenic porcine reproductive and respiratory syndrome virus. Clin. Vaccine Immunol. 2010, 17, Lowe J. F., Husmann R., Firkins L. D., Zuckermann F. A., Goldberg T. L.: Correlation of cell-mediated immunity against porcine reproductive and respiratory syndrome virus with protection against reproductive failure in sows during outbreaks of porcine reproductive and respiratory syndrome in commercial herds. J. Am. Vet. Med. Assoc. 2005, 226, Luo R., Xiao S., Jiang Y., Jin H., Wang D., Liu M., Chen H., Fang L.: Porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) suppresses interferon beta production by interfering with the RIG-I signaling pathway. Mol. Immunol. 2008, 45,

5 Meier W. A., Galeota J., Osorio F. A., Husmann R. J., Schnitzlein W. M., Zuckermann F. A.: Gradual development of the interferon-ã response of swine to porcine reproductive and respiratory syndrome virus infection or vaccination. Virology 2003, 309, Miguel J. C., Chen J., Van Alstine W. G., Johnson R. W.: Expression of inflammatory cytokines and Toll-like receptors in the brain and respiratory tract of pigs infected with porcine reproductive and respiratory syndrome virus. Vet. Immunol. Immunopathol. 2010, 135, Murtaugh M. P., Xiao Z., Zuckermann F.: Immunological responses of swine to porcine reproductive and respiratory syndrome virus infection. Viral. Immunol. 2002, 15, Ostrowski M., Galeota J. A., Jar A. M., Platt K. B., Ostrio F. A., Lopez O. J.: Identification of neutralizing and nonneutralizing epitopes in the porcine reproductive and respiratory syndrome virus GP5 ectodomain. J. Virol. 2002, 76, Pejsak Z., Truszczyñski M.: Zespó³ rozrodczo-oddechowy œwiñ nowe dane na temat w³aœciwoœci wirusa, odpowiedzi immunologicznej oraz diagnostyki laboratoryjnej. ycie Wet. 2005, 80, Pomorska-Mól M., Markowska-Daniel I., Pejsak Z.: Evaluation of humoral and antygen-specyfic T-cell responsem after vaccination of pigs against pseudorabies in the presence of maternal antibodies. Vet. Microbiol. 2010, 144, Puerta-Guardo H., Mosso C., Liprandi F., Ludert J. E., del Angel R. M.: Antibody-dependent enhancement of dengue virus infection in U937 cells requires cholesterol-rich membrane microdomains. J. Gen. Virol. 2010, 91, Samsom J. N., de Bruin T. G. M., Voermans J. J. M., Meulenberg J. J. M., Pol J. M. A., Bianchi A. T. J.: Changes of leukocyte phenotype and function in the broncho-alveolar lavage fluid of pigs infected with porcine reproductive and respiratory syndrome virus: a role for CD8+ cells. J. Gen. Virol. 2000, 81, Shimizu M., Yamada S., Kawashima K., Ohashi S., Shimizu S., Ogawa T.: Changes of lymphocyte subpopulations in pigs infected with porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) virus. Vet. Immunol. Immunopathol. 1996, 50, Silva-Campa E., Mata-Haro V., Mateu E., Hernández J.: Porcine reproductive and respiratory syndrome virus induces CD4+CD8+Fox3+ regulatory T cell (Treg). Virology 2012, 430, Sochocka M., B³ach-Olszewska Z.: Mechanizmy wrodzonej odpornoœci. Post. Hig. Med. Doœ. 2005, 59, Suradhat S., Thanawongnuwech R.: Upregulation of interleukin-10 gene expression in the leukocytes of pigs infected with porcine reproductive and respiratory syndrome virus. J. Gen. Virol. 2003, 84, Suradhat S., Thanawongnuwech R., Poovorawan Y.: Upregulation of IL-10 gene expression in porcine peripheral blood mononuclear cells by porcine reproductive and respiratory syndrome virus. J. Gen. Virol. 2003, 84, Takada A., Kawaoka Y.: Antibody-dependent enhancement of viral infection: molecular mechanisms and in vivo implications. Rev. Med. Virol. 2003, 13, Thanawongnuwech R., Thacker B., Halbur P., Thacker E. L.: Increased production of proinflammatory cytokines following infection with porcine reproductive and respiratory syndrome virus and Mycoplasma hyopneumoniae. Clin. Vaccine Immunol. 2004, 11, Wang X., Eaton M., Mayer M., Li H., He D., Nelson E., Christopher-Hennings J.: Porcine reproductive and respiratory syndrome virus productively infects monocyte-derived dendritic cells and compromises their antigen-presenting ability. Arch. Virol. 2007, 152, Wongyanin P., Buranapraditkul S., Yoo D., Thanawongnuwech R., Roth J. A., Suradhat S.: Role of porcine reproductive and respiratory syndrome virus nucleocapsid protein in induction of interleukin-10 and regulatory T-lymphocytes (Treg). J. Gen. Virol. 2012, 93, Xiao Z., Batista L., Dee S., Halbur P., Murtaugh M. P.: The level of virus- -specific T-cell and macrophage recruitment in porcine reproductive and respiratory syndrome virus infection in pigs is independent of virus load. J. Virol. 2004, 78, Yoon K. J., Wu L. L., Zimmerman J. J., Hill H. T., Plat K. B.: Antibody- -dependent enhancement (ADE) of porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) infection in pigs. Viral Immunol. 1996, 9, Adres autora: lek. wet. Ewelina Czy ewska, Al. Partyzantów 57, Pu³awy;

PRZEGL Nr 2 EPIDEMIOL 2005; Mechanizmy 59:519 523immunologiczne zaka eñ HCV 519 Ma³gorzata Paw³owska MECHANIZMY IMMUNOLOGICZNE ZAKA EÑ HCV KIERUNEK POSZUKIWAÑ TERAPEUTYCZNYCH Katedra i Klinika Chorób ZakaŸnych

Bardziej szczegółowo

Tematy prac licencjackich w Zakładzie Fizjologii Zwierząt

Tematy prac licencjackich w Zakładzie Fizjologii Zwierząt Tematy prac licencjackich w Zakładzie Fizjologii Zwierząt Zegar biologiczny Ekspresja genów i białek zegara Rytmy komórkowe Rytmy fizjologiczne Rytmy behawioralne Lokalizacja neuroprzekźników w układzie

Bardziej szczegółowo

Tolerancja immunologiczna

Tolerancja immunologiczna Tolerancja immunologiczna autotolerancja, tolerancja na alloantygeny i alergeny dr Katarzyna Bocian Zakład Immunologii kbocian@biol.uw.edu.pl Funkcje układu odpornościowego obrona bakterie alergie wirusy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Dziennik Ustaw Nr 241 15978 Poz. 2097 2097 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzeênia

Bardziej szczegółowo

Wyklady IIIL 2016/ :00-16:30 środa Wprowadzenie do immunologii Prof. dr hab. med. ML Kowalski

Wyklady IIIL 2016/ :00-16:30 środa Wprowadzenie do immunologii Prof. dr hab. med. ML Kowalski III rok Wydział Lekarski Immunologia ogólna z podstawami immunologii klinicznej i alergologii rok akademicki 2016/17 PROGRAM WYKŁADÓW Nr data godzina dzień tygodnia Wyklady IIIL 2016/2017 tytuł Wykladowca

Bardziej szczegółowo

The use of real-time RT-PCR method for the determination of Toll-like genes expression at mrna level

The use of real-time RT-PCR method for the determination of Toll-like genes expression at mrna level MED. DOŚW. MIKROBIOL., 2014, 66: 17-22 Zastosowanie metody real-time RT-PCR do oznaczania ekspresji genów receptorów Toll-like na poziomie mrna The use of real-time RT-PCR method for the determination

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Producent P.P.F. HASCO-LEK S.A nie prowadził badań klinicznych mających na celu określenie skuteczności produktów leczniczych z ambroksolem.

Producent P.P.F. HASCO-LEK S.A nie prowadził badań klinicznych mających na celu określenie skuteczności produktów leczniczych z ambroksolem. VI.2 Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktów leczniczych z ambroksolem VI.2.1 Omówienie rozpowszechnienia choroby Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli

Bardziej szczegółowo

Leczenie biologiczne co to znaczy?

Leczenie biologiczne co to znaczy? Leczenie biologiczne co to znaczy? lek med. Anna Bochenek Centrum Badawcze Współczesnej Terapii C B W T 26 Październik 2006 W oparciu o materiały źródłowe edukacyjnego Grantu, prezentowanego na DDW 2006

Bardziej szczegółowo

Młodzieńcze spondyloartropatie/zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych (mspa-era)

Młodzieńcze spondyloartropatie/zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych (mspa-era) www.printo.it/pediatric-rheumatology/pl/intro Młodzieńcze spondyloartropatie/zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych (mspa-era) Wersja 2016 1. CZYM SĄ MŁODZIEŃCZE SPONDYLOARTROPATIE/MŁODZIEŃCZE

Bardziej szczegółowo

Sugerowany profil testów

Sugerowany profil testów ZWIERZĘTA FUTERKOWE Alergologia Molekularna Rozwiąż niejasne przypadki alergii na zwierzęta futerkowe Użyj komponentów alergenowych w celu wyjaśnienia problemu wielopozytywności wyników testów na ekstrakty

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

Folia Medica Lodziensia

Folia Medica Lodziensia Folia Medica Lodziensia tom 38 suplement 1 2011 Folia Medica Lodziensia, 2011, 38/S1:5-124 ZNACZENIE WYBRANYCH POPULACJI KOMÓREK IMMUNOLOGICZNYCH W LECZENIU ZAOSTRZEŃ STWARDNIENIA ROZSIANEGO Z ZASTOSOWANIEM

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ 1. Organizatorem promocji są: A) EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

2016-05-30. Czego się obawiać? Przed czym się bronić? Czy wszyscy jesteśmy tak samo zagrożeni patogenami?

2016-05-30. Czego się obawiać? Przed czym się bronić? Czy wszyscy jesteśmy tak samo zagrożeni patogenami? Układ immunologiczny ( ) nadaje kręgowcom zdolność do odróżniania swego od obcego i do odpowiedzi immunologicznej, dzięki której zwalcza infekcje wirusów, bakterii i pierwotniaków, odrzuca obce przeszczepy

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji: Bakterie a wirusy.

Temat lekcji: Bakterie a wirusy. Anna Tomicka Scenariusz lekcji biologii Dział: Różnorodność organizmów. Klasa: I b Temat lekcji: Bakterie a wirusy. 1.Cele lekcji: Cel ogólny: Uczeń: omawia budowę komórki bakterii oraz wirusów, wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Komunikat 16 z dnia 2015-05-07 dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej

Komunikat 16 z dnia 2015-05-07 dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej Komunikat 16 z dnia 2015-05-07 dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej www.sad24.com Wszystkie poniższe informacje zostały przygotowane na podstawie obserwacji laboratoryjnych oraz lustracji wybranych

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

probiotyk o unikalnym składzie

probiotyk o unikalnym składzie ~s~qoy[jg probiotyk o unikalnym składzie ecovag, kapsułki dopochwowe, twarde. Skład jednej kapsułki Lactobacillus gasseri DSM 14869 nie mniej niż 10 8 CFU Lactobacillus rhamnosus DSM 14870 nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

3. Swoista odpowiedź immunologiczna cz.1 Antygen: pełnowartościowy, hapten; autologiczny, izogeniczny (syngeniczny), allogeniczny, ksenogeniczny;

3. Swoista odpowiedź immunologiczna cz.1 Antygen: pełnowartościowy, hapten; autologiczny, izogeniczny (syngeniczny), allogeniczny, ksenogeniczny; 3. Swoista odpowiedź immunologiczna cz.1 Antygen: pełnowartościowy, hapten; autologiczny, izogeniczny (syngeniczny), allogeniczny, ksenogeniczny; antygeny MHC (HLA), antygeny reagujące krzyżowo (heterofilne);

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Rodziców Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

"Diagnostyka szczepów wirusa grypy przy użyciu nowych metod molekularnych." Streszczenie

Diagnostyka szczepów wirusa grypy przy użyciu nowych metod molekularnych. Streszczenie "Diagnostyka szczepów wirusa grypy przy użyciu nowych metod molekularnych." Streszczenie Szacuje się, że każdego roku, sezonowe epidemie wirusa grypy są przyczyną od 2 do 5 milionów zachorowań oraz od

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja obejmuje następujące części:

Dokumentacja obejmuje następujące części: Załącznik nr 6 WYMAGANIA, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ DOKUMENTACJA NIEZBĘDNA DO OCENY SUBSTANCJI CZYNNEJ JAKĄ SĄ MIKROORGANIZMY, W TYM TAKŻE WIRUSY I GRZYBY, ZAWARTE W PRODUKCIE BIOBÓJCZYM Wymagania ogólne.

Bardziej szczegółowo

Czy immunoterapia nowotworów ma racjonalne podłoże? Maciej Siedlar

Czy immunoterapia nowotworów ma racjonalne podłoże? Maciej Siedlar Czy immunoterapia nowotworów ma racjonalne podłoże? Maciej Siedlar Zakład Immunologii Klinicznej Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, oraz Uniwersytecki

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R Y - ZASADY

P R O C E D U R Y - ZASADY ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA POŁANIEC NA ROK SZKOLNY 2016/2017 P R O C E D U R Y

Bardziej szczegółowo

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych mechanizmów korzystania z mediacji, mając na uwadze treść projektu ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach

USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5, z 1997 r. Nr 114, poz. 739, z 2002 r. Nr 62, poz. 557, z 2005 r. Nr 178,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Odpornoœæ naturalna (wrodzona) w wirusowych zapaleniach w¹troby u dzieci

Odpornoœæ naturalna (wrodzona) w wirusowych zapaleniach w¹troby u dzieci Mozer-Lisewska I. Odpornoœæ naturalna (wrodzona) w wirusowych IMMUNOLOGIA zapaleniach w¹troby u KLINICZNA dzieci 21 Alergia Astma Immunologia, 2004, 9(4), xxx Odpornoœæ naturalna (wrodzona) w wirusowych

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli.

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Warszawa, dnia 15.12.2010 r. UZP/DKD/KND/54/2010 Informacja o wyniku kontroli doraźnej Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia weterynaryjna

Epidemiologia weterynaryjna Jarosław Kaba Epidemiologia weterynaryjna Testy diagnostyczne I i II i III Zadania 04, 05, 06 Warszawa 2009 Testy diagnostyczne Wzory Parametry testów diagnostycznych Rzeczywisty stan zdrowia chore zdrowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Purevax FeLV zawiesina do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO Każda

Bardziej szczegółowo

Terapie o długotrwałym wpływie na chorobę (modyfikujące chorobę)

Terapie o długotrwałym wpływie na chorobę (modyfikujące chorobę) Rozdział 3 Terapie o długotrwałym wpływie na chorobę (modyfikujące chorobę) Celem leczenia pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane jest zapobieżenie nawrotom oraz stałemu postępowi choroby. Dokumentowanie

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Na podstawie art. 95a ustawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Migotanie przedsionków problemem wieku podeszłego. Umiarawiać czy nie w tej populacji? Zbigniew Kalarus

Migotanie przedsionków problemem wieku podeszłego. Umiarawiać czy nie w tej populacji? Zbigniew Kalarus Migotanie przedsionków problemem wieku podeszłego. Umiarawiać czy nie w tej populacji? Zbigniew Kalarus Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 (nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym

Bardziej szczegółowo

Leczenie i rokowanie w zakażeniach HIV. Brygida Knysz Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS

Leczenie i rokowanie w zakażeniach HIV. Brygida Knysz Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS Leczenie i rokowanie w zakażeniach HIV Brygida Knysz Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS Cel terapii przeciwwirusowej Jak najdłużej maksymalna supresja replikacji HIV i utrzymanie odpowiedniej liczby limfocytów

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Katowice, dnia 02.12.2015 r. Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę składu i druku materiałów promocyjnych.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 1. Nazwa podmiotu i adres siedziby Pełna nazwa... Adres... (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość)

W N I O S E K. 1. Nazwa podmiotu i adres siedziby Pełna nazwa... Adres... (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej... Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym pieczęć Wnioskodawcy... (nr akt i data wpływu kompletnego wniosku) W N I O S E K o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU z dnia 24 lutego 2012 r. określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA ŻYJ ZDROWO! 10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA Jedz regularnie co 3 godziny. Jedz ostatni posiłek 2-3 godziny przed snem. Dbaj by twoja dieta była bogata we wszystkie składniki odżywcze(węglowodany, białko i

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ STARACHOWICE PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

REKRUTACJA DO PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ STARACHOWICE PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REKRUTACJA DO PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ STARACHOWICE PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Zasady rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 1) Rekrutacja na rok

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Praktyczny poradnik Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W zakładce "wnioski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Baśniowa Kraina W BŁASZKACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Baśniowa Kraina W BŁASZKACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Baśniowa Kraina W BŁASZKACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 2015r., poz.2156 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

tróżka Źródło: www.fotolia.pl

tróżka Źródło: www.fotolia.pl Ogród na tarasie Wiele bylin przeżywa właśnie pełnię swego rozkwitu, ale nie jest jeszcze za późno, aby dosadzić nowe efektowne rośliny i wzbogacić swój taras niezwykłymi aranżacjami. tróżka Źródło: www.fotolia.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw)

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej Pani/a opinii na temat prawdopodobieństwa wystąpienia przedstawionych zjawisk w perspektywie

Bardziej szczegółowo

lider w nieswoistej stymulacji układu immunologicznego Scanomune immunostymulacja nieswoista

lider w nieswoistej stymulacji układu immunologicznego Scanomune immunostymulacja nieswoista SCANOMUNE lider w nieswoistej stymulacji układu immunologicznego AKTYWNOŚĆ LIDERA Doustnie, tylko 1-2 kapsułki Scanomune dziennie i... po 72 godzinach stosowania u psa (a także człowieka) dochodzi do 3000-5000%

Bardziej szczegółowo

Patogeneza oraz zjawiska immunologiczne w przebiegu zakażeń cirkowirusowych

Patogeneza oraz zjawiska immunologiczne w przebiegu zakażeń cirkowirusowych Patogeneza oraz zjawiska immunologiczne w przebiegu zakażeń cirkowirusowych Katarzyna Podgórska, Zygmunt Pejsak Zakład Chorób Świń, Państwowy Instytut Weterynaryjny PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania... 4. Numer telefonu..

I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania... 4. Numer telefonu.. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2011/2012 druk nr 1 (nie dotyczy uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim) I. Dane wnioskodawcy: 1.

Bardziej szczegółowo

Grypa Objawy kliniczne choroby Przeziębieniem Objawy przeziębienia

Grypa Objawy kliniczne choroby Przeziębieniem Objawy przeziębienia Grypa jest ostrą, bardzo zaraźliwą chorobą układu oddechowego, wywołaną przez RNA wirusy z rodziny Orthomyxoviridae. Wyróżniamy wirusy A i B tworzące jeden rodzaj i wirus C rodzajowo odmienny. Grypa występuje

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Załącznik do Zarządzenia Nr 1./2014 Dyrektora Przedszkola nr 2 z dnia 20.02. 2014r. PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Alergiczny nieżyt nosa genetyczny stan wiedzy

Alergiczny nieżyt nosa genetyczny stan wiedzy Alergiczny nieżyt nosa genetyczny stan wiedzy Dr hab. n. med. Aleksandra Szczepankiewicz mgr inż. Wojciech Langwiński Pracownia Badań Komórkowych i Molekularnych Kliniki Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie. dla ucznia klasy (nazwa szkoły) I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 3. Adres zamieszkania. 3.

Wniosek o dofinansowanie. dla ucznia klasy (nazwa szkoły) I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 3. Adres zamieszkania. 3. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 56/2012 Wójta Gminy Mrozy z dnia 13 lipca 2012r. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2012/2013 Do Dyrektora...... dla ucznia klasy (nazwa szkoły)

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-30/02:29:36. Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-30/02:29:36. Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka Światło słoneczne jest niezbędne do trwania życia na Ziemi. Dostarcza energii do fotosyntezy roślinom co pomaga w wytwarzaniu tlenu niezbędnego do życia.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Koszty obciążenia społeczeństwa chorobami układu krążenia. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Badania kosztów chorób (COI Costof illnessstudies) Ekonomiczny ciężar choroby;

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017

REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 PODSTAWOWE AKTY PRAWNE: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 UWAGA: prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na

Bardziej szczegółowo

Witamina D - 4 fakty, które mogą cię zaskoczyć

Witamina D - 4 fakty, które mogą cię zaskoczyć Witamina D - 4 fakty, które mogą cię zaskoczyć Co chwilę słyszymy o nowej, zbawiennej roli, jaką może pełnić w naszym organizmie. Niemal wszyscy Polacy mają jej niedobór. Mowa o słonecznej witaminie D,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Spektrometry emisyjne 2015/S 108-195744. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Spektrometry emisyjne 2015/S 108-195744. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195744-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Spektrometry emisyjne 2015/S 108-195744 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

ORGANIZACJA SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu ZSZ nr 1w Białej Podlaskiej ORGANIZACJA SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 1 Nazwa szkoły W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 funkcjonują następujące szkoły dla dorosłych: 1. Szkoła Policealna Zaoczna

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18 Europejski Dzień Prostaty obchodzony jest od 2006 roku z inicjatywy Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Jego celem jest zwiększenie społecznej świadomości na temat chorób gruczołu krokowego. Gruczoł

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA w Zespole Szkół Specjalnych nr 91

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA w Zespole Szkół Specjalnych nr 91 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA w Zespole Szkół Specjalnych nr 91 Gimnazjum nr 100 Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Miasto Żagań. Lokalny program wsparcia środowiskowego osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych. Żagań 2013 rok

Miasto Żagań. Lokalny program wsparcia środowiskowego osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych. Żagań 2013 rok Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/23/2013 z dnia 12 marca 2013 r. Miasto Żagań Lokalny program wsparcia środowiskowego osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych Żagań 2013 rok I. CZĘŚĆ OGÓLNA Opis problemu

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO I MATEMATYCZNEGO

WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO I MATEMATYCZNEGO Nr ćwiczenia: 101 Prowadzący: Data 21.10.2009 Sprawozdanie z laboratorium Imię i nazwisko: Wydział: Joanna Skotarczyk Informatyki i Zarządzania Semestr: III Grupa: I5.1 Nr lab.: 1 Przygotowanie: Wykonanie:

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Podstawy prawne: 1. Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie. ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin

Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie. ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-V.431.3.2015 Warszawa 19.05.2015r. Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

LEKCJA 3 STRES POURAZOWY

LEKCJA 3 STRES POURAZOWY LEKCJA 3 STRES POURAZOWY Stres pourazowy definicje Stres pourazowy definiuje się jako zespół specyficznych symptomów, które mogą pojawić się po przeżyciu ekstremalnego, traumatycznego zdarzenia. Są to

Bardziej szczegółowo