ekologiczny, bezpieczeństwa i higieny pracy environmental, health and safety report Petrochemia-Blachownia S.A. Member of Wanhua - BorsodChem Group

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ekologiczny, bezpieczeństwa i higieny pracy environmental, health and safety report Petrochemia-Blachownia S.A. Member of Wanhua - BorsodChem Group"

Transkrypt

1

2 ekologiczny, bezpieczeństwa i higieny pracy environmental, health and safety report Petrochemia-Blachownia S.A. Member of Wanhua - BorsodChem Group

3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI... Blok Aromatów... Laboratorium... WSKAŹNIKI ZUŻYCIA MEDIÓW ENERGETYCZNYCH DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE ODDZIAŁYWANIE ŚRODOWISKOWE Ochrona powietrza Ochrona wód i gospodarka odpadami DZIAŁANIA PODNOSZĄCE POZIOM BEZPIECZEŃSTWA PRACY Wyniki pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy CERTYFIKATY ZARZĄDZANIA RESPONSIBLE CARE ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA Współpraca ze społecznością lokalną Pracownicy Petrochemii-Blachownia S.A. w liczbach NAGRODY I WYRÓŻNIENIA PODSUMOWANIE Autor zdjęć: Władysław Lichorobiec LIST OF CONTENTS INTRODUCTION... ACTIVITY OF THE COMPANY... Aromatics Division... Laboratory... UTILITIES CONSUMPTION INDICATORS PROECOLOGICAL ACTIVITY ENVIRONMENTAL INFLUENCE Air protection Water protection and waste treatment ACTIONS INCREASING THE LEVEL OF WORK SAFETY Results of measurements of harmful factors at work posts MANAGEMENT CERTIFICATES RESPONSIBLE CARE SOCIAL ACCOUNTABILITY Cooperation with the local community Employees of Petrochemia-Blachownia S.A. in numbers AWARDS AND HONOURABLES SUMMARY

4 RAPORT EKOLOGICZNY, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ENVIRONMENTAL, HEALTH AND SAFETY REPORT WPROWADZENIE Petrochemia-Blachownia S.A. jest spółką, dla której dbałość o środowisko naturalne i bezpieczeństwo pracy jest jednym z podstawowych zadań. Od początku działalności (czerwiec 1998 roku) stale poprawiamy rozwiązania technologiczne i techniczne, które znacząco wpłynęły i wpływają na obniżenie emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego. Jesteśmy przedsiębiorstwem, które świadomie wdraża nowe systemy zarządzania wg standardów europejskich. Uważamy, że właściwe zarządzanie jest najskuteczniejszym sposobem zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa procesowego, przy zachowaniu wymogów przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących w obszarze działalności Spółki, oczekiwań społecznych, jak również uniknięcia strat ekonomicznych w wyniku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych. Niniejszy Raport Ekologiczny, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy stanowi istotny element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Spółki Petrochemia-Blachownia S.A. INTRODUCTION Attention of natural environment and work safety is one of the essentials objectives for Petrochemia-Blachownia S.A. From the beginning of Company s activity (June 1998) we continuously improve our technology and we use the latest technical achievements. All these activities had, and still have, significant influence on decrease of emission of pollutants to the air. We are the Company which intentionally establish new management systems according to European standards. We consider, that the proper management is the most effective way of ensuring respectively high level of process safety, while preserving the requirements of the legal regulations, binding in the area of the Company s activity, social expectations as well as avoiding the economic losses as a result of occurrence of serious industrial breakdowns. The Environmental, Health and Safety Report constitutes an important element of the Integrated Management System of the Company Petrochemia-Blachownia S.A. 3

5 Działamy według określonych zasad, wśród których główną jest Polityka Systemu Zarządzania, której celami są: Niezawodność dostaw naszych wyrobów w zakresie ilości, jakości i terminowości; Minimalizacja oddziaływania na środowisko; Minimalizacja narażenia pracowników na szkodliwe działanie warunków środowiska pracy; Modernizacja i usprawnianie urządzeń i technologii w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu techniki; Zapobieganie występowaniu awarii, wypadków, urazów, incydentów, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych; Promowanie wśród pracowników Spółki profilaktyki zdrowotnej; Uczestnictwo w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych potwierdzających wiarygodność wyników badań; Ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Cele znają i realizują w codziennej pracy wszyscy pracownicy Spółki, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Gwarancją realizacji tych celów jest nasz system spełniający wymagania norm ISO 9001 w zakresie Zarządzania Jakością, ISO w zakresie Zarządzania Środowiskowego, PN-N oraz OHSAS w zakresie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, SA8000 w zakresie Odpowiedzialności Społecznej oraz Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care. W roku 2013 rozpoczęliśmy prace związane z budową i wdrażaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem procesowym. Kolejną polityką realizowaną w naszej Spółce jest Polityka Odpowiedzialności Społecznej, w której Petrochemia -Blachownia S.A. przyjmuje na siebie obowiązek przestrzegania wymagań standardu Odpowiedzialności Społecznej SA 8000 oraz jego doskonalenia, stosując się do następujących wytycznych: Spełniamy podstawowe zalecenia bezpieczeństwa środowiska pracy, dbamy o pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz stanu zdrowia (organizujemy bezpłatne badania specjalistyczne, szczepienia ochronne, szkolenia, itp.); Modernizujemy instalacje, stwarzamy bezpieczne warunki pracy, wyposażamy pracowników w odzież ochronną i środki ochrony osobistej o dobrym standardzie; Wszyscy pracownicy Petrochemia-Blachownia S.A. są dla nas równi, nie stosujemy żadnych form uprzedzeń ani dyskryminacji; Stwarzamy w pracy przyjazną, koleżeńską atmosferę współpracy; Staramy się być wiarygodnym partnerem w oczach otoczenia i partnerów handlowych; Organizujemy dni otwarte z udziałem społeczeństwa oraz członków rodzin naszych pracowników, zapraszamy na nie także uczniów szkół i uczelni wyższych. Organizujemy spotkania z naszymi obecnymi pracownikami, jak również naszymi emerytami i rencistami w ramach festynów zakładowych i okolicznościowych spotkań świątecznych; Nasi dostawcy są oceniani pod kątem wymagań Odpowiedzialności Społecznej; We act according to special rules set, among others, in Policy of the Integrated Management System. Its objectives are: To be reliable in products deliveries in the range of quality, quantity and promptness; To minimize of environmental influence; To eliminate the dangerous exposure of employees to harmful action of work and environment conditions; To modernise and development of devices and technology, basing on the latest knowledge from the range of engineering; To prevent against occurrence of nonconformities, breakdowns, accidents, occupational diseases and accident-like events; To promote, among the employees of the Company, of health prevention through organizing of preventive examinations; To take part in international comparative laboratory analysis which prove reliability of laboratory analysis results; To continuously develop the Integrated Management System. The guarantee of these aims accomplishment is our integrated management system meeting requirements of the following standards: ISO 9001:2008 concerning Quality Management System, ISO 14001:2004 concerning Environmental Management System, PN N 18001:2004 and OHSAS 18001:2007 concerning Occupational Health and Safety Management System, SA8000:2008 concerning Social Accountability and General Outline of Responsible Care Management System. In 2013 we began works on implementation of process safety management system. The next policy realized in our Company is Policy for Social Accountability, in which Petrochemia-Blachownia S.A. is taking on an obligation to meet requirements of Social Accountability standard SA8000 and develop of the system, complying with following rules: We fulfil basic recommendations for work safety, we take care of our employees in the range of work safety and state of their health (we organize free specialist preventive examinations, protective vaccinations, trainings, etc); We modernize our plants and technology, we create safe work conditions, we provide of our staff with personal protective means and protective clothes on a good standard; All employees of the Company have equal rights, we don t use any form of prejudices and discriminations; We create friendly and pleasant work atmosphere; We try to be reliable partner for local society and for our business partners; We organize open days with participation of local society and families of our workers. We invite also students of elementary, grammar, high schools and technical secondary schools. We organize meetings with our current workers and with pensioners during garden parties and picnics and during occasional Christmas meetings; We assess commitments of our suppliers and subcontractors to social accountability requirements; 4

6 RAPORT EKOLOGICZNY, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ENVIRONMENTAL, HEALTH AND SAFETY REPORT 2013 Naszych klientów i odbiorców traktujemy po partnersku. Współpracujemy w oparciu o jasne i czytelne warunki umowy. Dla kluczowych partnerów organizujemy spotkania branżowe; Wspieramy społeczność lokalną w formie sponsoringu, oraz współuczestnicząc w akcjach lokalnych Drzewko za butelkę na terenie miasta; Zapewniamy naszym pracownikom godziwe warunki pracy; Stosowane praktyki dyscyplinarne spełniają wymogi standardu; Nie stosujemy prac przymusowych; Wynagrodzenia naszych pracowników są godziwe i nie niższe niż wymagane prawem; Nie zatrudniamy do prac na terenie Spółki dzieci poniżej 16 roku życia; Nie prowadzimy prac nakładczych; Szeroko upowszechniamy zasady odpowiedzialności społecznej; Zapewniamy wolność zrzeszania się pracowników w ramach organizacji związkowych i prawo negocjacji zbiorowych. Wyżej wymienione standardy realizowane są poprzez: Spełnianie wymagań prawnych i innych do których organizacja jest zobowiązana; Spełnianie wymagań zapisanych w dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania; Podnoszenie świadomości naszych pracowników poprzez szkolenia, kursy itp.; Współpracę ze związkami zawodowymi i wybieranym przez załogę Społecznym Inspektorem Pracy uwagi zgłaszane przez pracowników podczas spotkań. W ramach standardu Odpowiedzialności Społecznej: Aktywnie współpracujemy ze Związkami Zawodowymi, Badamy opinię pracowników naszej Spółki; Określamy zasady kształtowania pożądanych stosunków międzyludzkich; Opracowaliśmy i stosujemy Kodeks Etyki, określający zasady, którymi powinni się kierować wszyscy pracownicy Spółki; Oceniamy dostawców/wykonawców między innymi w aspekcie przestrzegania przez nich zasad Odpowiedzialności Społecznej. We create equal terms with our clients and suppliers. We cooperate according to clear agreements. For essential partners we organize trade meetings; We support local society financially and taking part in local campaigns Tree for the bottle in Kędzierzyn- Koźle; We provide our employees with fair and safe work conditions; Disciplinary practices applied in the Company don t break standard requirements; We don t use forced and compulsory work; Remunerations of our employees are enough for good living conditions and are higher than legal minimum standard; We don t employ children below 16 years of age for any works; We don t do home works; We widely propagate social accountability rules; We respect rights of all personnel to form and join trade unions of their choice and to bargain collectively. Standards mentioned above are realized by: Preserving the requirements of legal regulations binding in the area of Company s activity; Preserving the requirements of Integrated Management System; Raising of employees awareness by trainings, courses, etc.; Cooperation with trade unions and Workers Representative elected by the staff employees remarks reported during meetings. Within Social Accountability standard: We actively cooperate with trade unions; We check our employees opinion; We establish rules of desire interpersonal relationships; We worked out and use Code of Ethics describing rules of employees behaviour; We assess commitments of our suppliers and subcontractors to social accountability requirements. 5

7 2DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI BLOK AROMATÓW Podstawowym obszarem działalności produkcyjnej Spółki jest produkcja węglo wodorów aromatycznych w procesie przerobu benzolu koksowniczego oraz surowców petrochemicznych. Podstawowymi produktami są benzen i toluen. Towarzyszą im solwentnafta oraz frakcja heksanowa. Dokonany w latach rozwój technologiczny umożliwił znaczącą poprawę jakości produktów, co zaowocowało możliwością zastosowania ich w nowych obszarach, do kolejnych syntez chemicznych. Zrealizowana w latach budowa instalacji destylacji ekstrakcyjnej umożliwiła dywersyfikację bazy surowcowej oraz dalszą poprawę jakości benzenu i produkcję toluenu do syntez chemicznych. Prowadzone w kolejnych latach modernizacje pozwoliły na poprawę efektywności energetycznej procesu, poprawę bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa procesowego oraz poprawę oddziaływania na środowisko. Cały proces technologiczny przerobu benzolu i frakcji petrochemicznych składa się z kilku jednostkowych operacji, polegających na rektyfikacji, rafinacji, destylacji ekstrakcyjnej. ACTIVITY OF THE COMPANY AROMATICS DIVISION Petrochemia-Blachownia S.A. is manufacturer of carbo- and petrochemical products, used in chemical industry. The main area of Company s activity is production of aromatic hydrocarbons in crude benzol and petrochemical fractions processing. The main product are: benzene, toluene, solventnaphtha, hexane fraction, xylene fraction and naphthalene fraction. Performed in years technological development enabled significant improvement of products quality, what resulted in possibility of using them in the new fields of use: in chemical syntheses. Realized in years construction and start-up of extractive distillation unit enabled diversification of raw materials base, further improvement of benzene quality and production of toluene for chemical syntheses. Modernizations conducted in subsequent years allow to improve energy efficiency of the process and to improve the environmental impact as well. The entire technological process of processing coke benzol and petrochemical fractions comprises several individual operations, involving rectification, acid refining and extractive distillation. 6

8 RAPORT EKOLOGICZNY, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ENVIRONMENTAL, HEALTH AND SAFETY REPORT 2013 Przebieg procesu jest następujący: Linia 100 węzeł odprzedgonowania Benzol surowy o uśrednionym składzie wstępnie rozdziela się na frakcję BT (benzen, toluen) i benzol ciężki. Frakcję BT poddaje się procesowi odprzedgonowania otrzymując przedgon (zawierający między innymi CS2, cyklopentadien) oraz frakcję BT odprzedgonowaną. Wraz z benzolem może być podawany do przerobu także niskiej jakości benzen pochodzący od dostawców zewnętrznych. Linia 300 węzeł rafinacji kwasowej Odprzedgonowana frakcja BT poddawana jest 5-stopniowej rafinacji stężonym kwasem siarkowym w celu obniżenia zawartości siarki związanej w tiofenie, a także usunięcia związków nienasyconych oraz organicznych związków azotu i tlenu. Związki te, wchodzące z kwasem siarkowym w reakcje chemiczne (sulfonowanie) lub ulegające pod jego wpływem innym przemianom (np. polimeryzacja), wydzielane są wraz z nadmiarem wprowadzonego do procesu rafinacji kwasu siarkowego w postaci mieszaniny porafinacyjnej. Rafinowaną frakcję BT neutralizuje się roztworem ługu sodowego. Zużyty ług stanowi odpad, który jest poddany unieszkodliwianiu termicznemu. Linia węzeł przygotowania wsadu do węzła destylacji ekstrakcyjnej oraz otrzymywania benzenu Zneutralizowana frakcja BT jest rektyfikowana w celu usunięcia wyżej wrzących węglowodorów oraz zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych powstających w procesie rafinacji kwasowej i neutralizacji. Tak oczyszczona frakcja BT kierowana jest do węzła destylacji ekstrakcyjnej. Dodatkowo na linii 400 istnieje możliwość produkcji benzenu o czystości 99,8%. Linia węzeł destylacji ekstrakcyjnej Przygotowana na linii 400 frakcja BT jest mieszana z surowcami petrochemicznymi i poddawana procesowi destylacji ekstrakcyjnej polegającej na wprowadzeniu do środowiska destylacji mało lotnego rozpuszczalnika, w którego obecności ulegają zmianie względne lotności poszczególnych składników destylowanej mieszaniny, a tym samym poprawiają się warunki ich rozdziału. W wyniku procesu otrzymuje się wydzielone węglowodory niearomatyczne jako frakcję heksanową oraz oczyszczoną od związków niearomatycznych frakcję BT. Wprowadzony do instalacji rozpuszczalnik krąży w obiegu zamkniętym. Linia 600 węzeł destylacyjny Frakcja BT jest poddawana końcowej destylacji z otrzymaniem wysokiej czystości benzenu (99,99+%) i toluenu (99,9+%). Linia 200 węzeł przerobu benzolu ciężkiego Powstały na linii 100 benzol ciężki poddaje się destylacji próżniowej z otrzymaniem solwentnafty oraz preparatu ciężkiego. The process runs as follows: Line 100 light ends removal unit Crude benzol of average composition is initially separated into a BT (benzene, toluene) fraction and heavy benzol. The BT fraction is directed to the distillation process to obtain light ends (containing, among others, CS2, cyclopentadiene) and BT fraction. Low quality benzene from external suppliers can also be fed to the process along with benzol. Line 300 acid refining unit In the next step BT fraction is directed to five-step refining by concentrated sulphuric acid in order to reduce content of sulphur bounded in thiophene, and also to remove unsaturated compounds and organic compounds of nitrogen and oxygen. By entering into chemical reactions with sulphuric acid (sulphonation) or being subjected under its influence to other changes (polymerisation), these compounds are separated along with the excess sulphuric acid in the form of post-refining mixture. Acidrefined BT fraction is neutralised with sodium hydroxide. After-process hydroxide is a waste product, which is directed to incineration. Line 400 preparation of feed to extractive distillation and benzene production unit Neutralised BT fraction is rectified in order to remove higher hydrocarbons as well as organic and inorganic fouling generated in acid refining and neutralisation process. So-refined BT fraction is transferred to extractive distillation unit. In addition, line 400 gives possibility to produce benzene of 99.8% purity. Line extractive distillation unit After leaving line 400, BT fraction is mixed with petrochemical feedstock and subject to the process of extractive distillation where a low-volatile solvent is put into the distillation environment in order to change relative volatilities of particular components of the mixture being distilled and thus improve conditions for their separation. The process results in obtaining non-aromatic hydrocarbons as a hexane fraction and BT fraction freed of non-aromatic hydrocarbons. The solvent put into the process circulates in a closed cycle. Line 600 final distillation unit BT fraction is subject to the final distillation in order to obtain high-purity benzene (99.99+%) and toluene (99.9+%). Line 200 heavy benzol processing unit Heavy benzol produced on line 100 is subject of vacuum distillation in order to obtain solventnaphtha and a heavy preparation. 7

9 Linia 900 instalacja odzysku kwasu siarkowego Proces technologiczny składa się z pięciu etapów: rozkład mieszaniny porafinacyjnej (zużytego kwasu siarkowego oraz związków organicznych powstałych w wyniku reakcji z kwasem siarkowym) i spalanie przedgonu benzolowego, chłodzenie i odpylanie gazów procesowych; konwersja SO 2 do SO 3, kondensacja i chłodzenie kwasu siarkowego, wykorzystanie ciepła reakcji do produkcji pary wodnej. Podstawowym atutem tej instalacji jest efekt ekologiczny: znacząca redukcja emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla, pyłu zawieszonego PM10 oraz nieznaczna redukcja emisji benzenu. Dodatkowym efektem jest poprawa ekonomiki procesu przerobu benzolu koksowniczego poprzez odzysk kwasu siarkowego z powstającej w procesie rafinacji kwasowej mieszaniny porafinacyjnej oraz efektywne wykorzystanie przedgonu benzolowego zawierającego znaczące ilości związków siarki. Instalacja produkcji pary W marcu 2012 r. Petrochemia-Blachownia S.A. uruchomiła instalację produkcji pary, która stanowi źródło pary do celów technologicznych. Instalacja składa się z dwóch kotłów LOOS UNIVERSAL ZFR-X opalanych gazem ziemnym GZ-50 o wydajności 25 ton pary na godzinę każdy wraz z niezbędną infrastrukturą oraz stacji uzdatniania wody. Line 900 sulphuric acid recovery plant Technological process comprises five stages: decomposition and burning of post-refining mixture (used sulphuric acid and organic compounds formed as a result of reacting with sulphuric acid) and combustion of light ends, cooling and dust removal from process gases; conversion of SO 2 to SO 3, condensation and cooling of sulphuric acid, utilisation of reaction heat for steam production. The main advantage of this plant i ecological effect: a significant reduction in emissions of sulphur dioxide, carbon monoxide, dust fraction PM10, and a small reduction in benzene emission. Another benefit of sulphuric acid recovery plant is an improvement in crude benzol processing economics through recovery of sulphuric acid from post-refining mixture produced in acid refining process and effective utilisation of light ends from crude benzol containing considerable amounts of sulphur compounds. Water Steam Production Plant In March 2012 Petrochemia-Blachownia S.A. started-up the water Steam Production Plant, which is the source of the steam for technological purpose. The plant consists of two natural gas boilers LOOS UNIVERSAL ZFR-X with the capacity of 25 tons of steam per hour for each boiler, together with the necessary infrastructure and water treatment unit. Kierunki zastosowania naszych produktów: The following products are obtained on the plant: Stosowany do szeregu syntez chemicznych (np. produkcji etylobenzenu, kumenu, cykloheksanu, aniliny, LABS, bezwodnika maleinowego). Benzen Benzene Used in a series of other chemical synthesis (e.g. production of cumene, cyclohexane, aniline, LABS, maleine anhydride). Stosowany jako surowiec do syntez chemicznych (TDA, TDI) oraz jako rozpuszczalnik w przemyśle farb i lakierów, a także jako dodatek do komponentów paliwowych podnoszący liczbę oktanową. Toluen Toluene Used as raw material for chemical synthesis (TDA, TDI) and as solvent in varnish and paint industry, and also as addition to the fuel components, increasing the octane number. Stosowana jest jako surowiec do m.in. pirolizy, izomeryzacji, reformingu oraz do produkcji rozpuszczalników i komponowania paliw silnikowych. Frakcja heksanowa Hexane Fraction Used as raw material for chemical synthesis (TDA, TDI) and as solvent in varnish and paint industry, and also as addition to the fuel components, increasing the octane number. Głównie stosowana jako rozpuszczalnik do farb i lakierów oraz jako komponent paliw technologicznych. Solventnafta Solventnaphtha Mainly used as solvent for paints and varnishes and as component for technological fuels. 8

10 RAPORT EKOLOGICZNY, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ENVIRONMENTAL, HEALTH AND SAFETY REPORT 2013 Przerób benzolu koksowniczego i frakcji petrochemicznych w latach [t/rok] Crude benzol and petrochemical fractions processing in years [ton/year] Kwas siarkowy znajduje zastosowanie do wielu syntez chemicznych (sulfonowanie, nitrowanie), do produkcji kwasu fosforowego, nawozów sztucznych, kwasu solnego, materiałów izolacyjnych, ściernych i wybuchowych, płyt drewnopochodnych, do rafinacji tłuszczów i frakcji węglowodorowych, jako środek odwadniający, jako elektrolit w akumulatorach kwasowych, przy produkcji sztucznego jedwabiu, do regulacji ph, w przemyśle spożywczym, w procesach oczyszczania (trawienia) powierzchni, w procesach elektrolizy, czyszczenia przemysłowego, w procesach oczyszczania odgazów, w procesach oczyszczania ścieków, jako odczynnik laboratoryjny. Kwas siarkowy Sulphuric Acid Sulphuric acid is used in many chemical syntheses (sulfonation, nitration), to the production of phosphoric acid, fertilizers, hydrochloric acid, insulation and abrasive materials, explosives, wood boards, for refining of fats and hydrocarbons, as dehydrating factor, as electrolyte in acidic batteries, in production of artificial silk, as ph regulator, in food industry, in surface treatment processes, purification, in electrolytic processes, scrubbing, in industrial cleaning, in waste water treatment processes, as laboratory reagent. LABORATORIUM Laboratorium Petrochemia-Blachownia S.A. jest jednostką działającą w ścisłej współpracy z Blokiem Aromatów, której celem jest bieżąca i stała kontrola jakości naszych wyrobów. W ostatnich latach znacząca poprawa jakości naszych produktów spowodowała, że zanieczyszczenia występują w śladowych ilościach. Aby zachować zdolność kontroli procesu i jakości produktów wyposażyliśmy nasze laboratorium w najnowocześniejszy, specjalistyczny sprzęt analityczny do oznaczania m.in. zawartości siarki i azotu całkowitego oraz wysokiej klasy chromatografy gazowe. Laboratorium oprócz wykonywania analiz dla własnych potrzeb Spółki, świadczy usługi dla klientów zewnętrznych w zakresie analiz klasycznych, analiz chromatograficznych oraz szeregu analiz specjalistycznych (np. zawartość siarki, zawartość chloru). Spółka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów, wysoko zaangażowanych w problematykę jakości i ochrony środowiska. Na uwagę zasługują znaczne osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, uzyskane poprzez wykorzystanie i uruchomienie nowoczesnych metod oczyszczania ścieków, wychwytywanie i utylizację emitowanych oparów i gazów oraz efektywną utylizację odpadów. LABORATORY Laboratory of Petrochemia-Blachownia S.A. is operating in close cooperation with Aromatics Division. It main task is current control of our products quality. Significant improvement of products quality during last few years caused that impurities dropped to trace amounts. To maintain the ability to control the process and the quality of our products we have equipped our laboratory with the most modern, specialist analytical equipment for marking, among others, the contents of total sulphur and total nitrogen and high class gas chromatographs. The laboratory, apart from performing analyses for Company s own needs, also provides services to external clients in the scope of chromatographic analyses and a range of specialist analyses (e.g. sulphur content, chlorine content). The company employs a skilled staff of specialists, highly involved in issues of quality and protection of the environment. The most noteworthy achievements include accomplishments in the area of protection of the natural environment achieved by using and commissioning modern methods of waste water treatment, absorbing and utilising off-gases and effective waste management. 9

11 3WSKAŹNIKI ZUŻYCIA MEDIÓW ENERGETYCZNYCH W związku z uruchomieniem na przełomie roku 2006/2007, nowej instalacji destylacji ekstrakcyjnej w roku 2007 pobraliśmy więcej pary technologicznej, natomiast w wyniku przeprowadzonych modernizacji układów chłodniczych oraz wymiany ciepła ograniczono zużycie wody technologicznej. Kolejne modernizacje układów wymiany ciepła przeprowadzone w roku 2008, w szczególności wykorzystanie ciepła kondensatu do ogrzewania strumieni technologicznych, przyniosły efekt w postaci obniżenia wskaźnika zużycia pary wodnej. Niski przerób benzolu i frakcji petrochemicznych w roku 2009 i 2010 spowodowany czynnikami makroekonomicznymi, skutkował wzrostem jednostkowych wskaźników zużycia mediów energetycznych w tym pary. Istotny wpływ na wzrost wskaźnika zużycia energii elektrycznej i wody chłodzącej miało uruchomienie w połowie 2010 roku instalacji odzysku kwasu siarkowego. Dużymi odbiornikami energii elektrycznej są także uruchomione z końcem 2011 roku sprężarki powietrza oraz kotłownia parowa, której eksploatacja rozpoczęła się w marcu 2012 roku. Na zwiększone zużycie energii elektrycznej ma też wpływ sukcesywne zastępowanie ogrzewania parowego przewodów technologicznych ogrzewaniem elektrycznym. Znaczny wzrost zużycia pary wodnej w 2012 roku ma uzasadnienie w panujących na początku roku warunkach atmosferycznych silnych mrozach, powodujących zamarzanie rurociągów przesyłowych i urządzeń technologicznych. W 2013 roku dało się zaobserwować obniżenie wskaźników zużycia mediów energetycznych: pary wodnej, wody chłodzącej oraz energii elektrycznej. Jest to możliwe dzięki wysokiemu wykorzystaniu zdolności produkcyjnych oraz stabilnej pracy instalacji. Do uzyskania lepszego wskaźnika energii elektrycznej przyczyniło się także zastosowanie falowników dla części urządzeń elektrycznych. Poniższy wykres przedstawia wskaźniki zużycia dla niektórych mediów w stosunku do przerobionego surowca od połowy 2010 roku łącznie dla instalacji przerobu benzolu i frakcji petrochemicznych oraz instalacji odzysku kwasu siarkowego. Wskaźnik zużycia energii elektrycznej od 2012 roku uwzględnia także uruchomione w styczniu tego roku sprężarki powietrza oraz uruchomioną w marcu instalację produkcji pary. Zużycie wody chłodzącej [Mg/Mg surowca] Cooling water consumption [Mg/Mg of raw material] Zużycie energii elektrycznej [kwh/mg surowca] Electric power consumption [kwh/mg of raw material] Zużycie pary grzewczej [Gcal/Mg surowca] Water steam consumption [Gcal/Mg of raw material] UTILITIES CONSUMPTION INDICATORS Due to start-up of a new extractive distillation unit at the turn of 2006 and 2007, in 2007 we consumed more water steam; however, due to the conducted modernisations of the cooling and heat transfer systems we managed to decrease process water consumption. Subsequent modernizations of heat exchange systems performed in year 2008, specially using of steam condensate for heating of technological streams, resulted in decrease of water steam consumption index. Low processing of crude benzol and petrochemical fractions in 2009 and 2010 caused by macroeconomic factors, resulted in increase of the utilities consumption indexes. Significant influence on increase of electric power and cooling water consumption indexes had sulphuric acid plant start-up in mid The big power consumers are also compressed air unit started up in the end of 2011 and water steam production plant, which exploitation started in March Increased consumption of electricity also resulted in gradual replacement of steam traces by electric heating of technological pipelines.significant increase of water steam in 2012 is justified by weather conditions prevailing at the beginning of the year strong frosts causing freezing of pipelines and process equipment. In 2013 decrease of energy utilities consumption indexes is observed: water steam, cooling water and electric power. This is possible due to the high utilization of production capacity and stable plant operation. Obtaining a better index of electric power was possible thanks to installment of frequency inverters for part of electrical equipment. The graph below presents the consumption indicators for some utilities as compared with the processed raw material from mid-2010 for both: crude benzol and petrochemical fractions processing plant and sulphuric acid recovery plant. Electric power consumption index in the year 2012 includes air compressors and water steam production plant as well. 10

12 RAPORT EKOLOGICZNY, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ENVIRONMENTAL, HEALTH AND SAFETY REPORT 2013 odzącej rowca] mption aterial] trycznej urowca] mption aterial] Woda obiegowa [Mg/Mg surowca] Energia elektryczna [kwh/mg surowca] Cooling water [Mg/Mg of raw material] Electric power [kwh/mg of raw material] Para grzewcza [Gcal/Mg surowca] Water steam [Gcal/Mg of raw material] zewczej urowca] mption aterial] DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE Petrochemia-Blachownia S.A. jest spółką, dla której dbałość o środowisko naturalne i bezpieczeństwo pracy jest jednym z podstawowych zadań. Dbałość o maksymalizację bezpieczeństwa i minimalizację oddziaływania na środowisko naturalne stanowi integralną część filozofii zarządzania. Od początku działalności (czerwiec 1998 roku) stale poprawiamy rozwiązania technologiczne i techniczne, które znacząco wpłynęły i wpływają na obniżenie emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego. Na wszystkich instalacjach produkcyjnych przeprowadzane są liczne modernizacje i zmiany technologiczne, prowadzące m.in. do zmniejszenia uciążliwości środowiskowej. Polegają one przede wszystkim na: Ciągłej dbałości o hermetyzację urządzeń i aparatów technologicznych, punktów za- i rozładunkowych surowców i produktów, zbiorników magazynowych; Sukcesywnej hermetyzacji układów poboru prób oraz układów odwadniania zbiorników magazynowych i międzyoperacyjnych; Utrzymywaniu wysokiego standardu zabezpieczenia gruntu dzięki systematycznym remontom tac ochronnych aparatów i urządzeń technologicznych oraz punktów za- i rozładunkowych; budowie tac pod nowymi urządzeniami; Modernizacjach układu ochrony powietrza wraz z budową pochodni dopalania odgazów z instalacji benzolu. Opracowaniu i wdrożeniu technologii zmniejszenia ładunku węglowodorów i parametru ChZT w ściekach kierowanych do oczyszczalni; Wydzieleniu ze ścieków przemysłowych strumieni niosących wysoki ładunek ChZT i przeznaczeniu ich do utylizacji termicznej; Procesy technologiczne prowadzone są w sposób zapewniający dotrzymywanie obowiązujących standardów jakości środowiska. PROECOLOGICAL ACTIVITY Petrochemia-Blachownia S.A. is a company for which care for the natural environment and safety at work is one of the core tasks. Attention to maximize safety and minimize the impact on the environment is an integral part of the management philosophy. From the beginning of our activity (June 1998) we constantly correct technological and technical solutions, which are significantly influenced and still influence on reduction of emissions to the environment. The numerous upgrades and technological changes are carried out on all production plants, among others, leading to reduce the environmental nuisance. They consist primarily of: Continuous care for harmetization of equipment and technological devices, products and raw materials loading and unloading points, storage tanks; Successive hermetization of sampling points as well as storage tanks and intermediete vessels dewatering systems; Maintaining a high standard of ground protection through a systematic overhauls of protective trays of equipment and technological devices as well as loading and unloading points, construction of trays under new devices; Modernizations of air protection system together with construction of flare for combustion of off gases from crude benzol plant; Working out and implementation of technology to reduce hydrocarbons charge and COD parameter in waste water directed to the treatment plant; Isolation from waste water streams which are responsible for high level of COD parameter asdangerous wastes directed to incineration; Technological processes are conducted in a manner which ensures that they meet applicable environmental standards. 4 11

13 Wszyscy pracownicy Spółki dbają o środowisko naturalne, są świadomi znaczenia środowiska w życiu człowieka. Kontrola oddziaływania na środowisko prowadzona jest w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, którego elementem składowym jest System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2004. Przystępując do programu Responsible Care Petrochemia-Blachownia S.A. podjęła dodatkowe działania nakierowane na zmniejszenie jej wpływu na środowisko naturalne oraz na wzrost wiedzy o ekologii i rozwój postaw proekologicznych w swoim otoczeniu. Zgodnie z polityką i strategią firmy naszym celem jest osiąganie satysfakcji naszych Klientów, rozszerzanie asortymentu oferowanych wyrobów, poszukiwanie nowych rynków zbytu. Podczas realizacji zamówień Klientów, czyli podczas prowadzenia procesów technologicznych zawsze dbamy o ochronę środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwo pracowników, zarówno naszych jak i obcych pracujących na terenie naszej Spółki. Dzięki procesom dos konalenia jakie funkcjonują w firmie, lepszej organizacji pracy i doświadczeniu, jakie nabywamy podczas doskonalenia naszej pracy, naszych technologii i wyrobów, potrafimy sprostać wymaganiom rynku i spełnić coraz to bardziej wygórowane wymagania Klientów. All of Company s employees care about the environment, are aware of the importance of the environment in human life. Control of environmental impact is carried out in the framework of Integrated Management System, component of which is Environmental Management System in accordance with ISO 14001:2004. By joining the Responsible Care Program Petrochemicals-Blachownia S.A. has taken additional activities aimed at reducing its impact on the environment and to increase knowledge about the ecology and development of pro-ecological attitudes in their environment. In line with a` policy and strategy of the company our objective is to achieve satisfaction of our customers, expand our product offering, seek new markets. While carrying out the orders of our customers, i.e. when conducting technological processes we always strive to protect the natural environment and care for protection of our employees, as well as persons working on premises of our company. Owing to enhancement processes in place in our company, improved work organization and experience we gain when we improve our work, technology and products we are capable of meeting market requirements and everincreasing needs of our customers. 5ODDZIAŁYWANIE ŚRODOWISKOWE Pomimo zwiększenia naszych zdolności przerobowych (2007 nowa instalacja) dopuszczalne emisje zanieczyszczeń do powietrza nie zostały przekroczone. Efekt ten udało się osiągnąć dzięki zastosowaniu najnowo cześniejszych technologii w czasie budowy nowej Instalacji Dopalania Gazów zrzutowych z układów technologicznych (2006) oraz budowy Instalacji Destylacji Ekstrakcyjnej (2007), Insta lacji Odzysku Kwasu Siarkowego (2010), Instalacji Produkcji Pary (2012). Oczywiście nie tylko nowe instalacje spełniają najwyższe kryteria ochrony środowiska. Jednym z naszych celów jest minimalizacja oddziaływania na środowisko naturalne, dlatego też żeby sprostać Naszym i Państwa wymaganiom stale modernizujemy i poprawiamy układy technologiczne. ENVIRONMENTAL INFLUENCE Despite increasing our processing capacity (2007 new installation), the admissible emissions to the atmosphere have not been exceeded. This was made possible owing to the application of the latest technologies during construction of the new unit for burning off-gases from technological systems (2006) and construction of extractive distillation unit (2007) and Sulphuric Acid Recovery Plant (2010); Water Steam Production Plant (2012). Of course, not only new installations conform to the highest criteria of environment protection. One of our goals is to minimize our influence on the natural environment, accordingly, to meet your and our needs we constantly modernise and improve our technological system. 12

14 RAPORT EKOLOGICZNY, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ENVIRONMENTAL, HEALTH AND SAFETY REPORT 2013 OCHRONA POWIETRZA AIR PROTECTION Emisja tlenków siarki i tlenków azotu do atmosfery w latach [t/rok] Emission of gaseous pollutants to the atmosphere in the years [ton/year] Emisja, Mg/rok Emission, Mg/year ,50 3,00 2,50 Emisja, kg/mg surowca Emission,kg/Mg of raw material Tlenki azotu Nitrogen oxides Tlenki azotu; kg/mg surowca Nitrogen oxides; kg/mg of raw material Dwutlenek siarki Sulphur dioxide Dwutlenek siarki; kg/mg surowca Sulphur dioxide; kg/mg of raw material ,00 1,50 1,00 0,50 0, Obserwowany w 2010 roku wzrost emisji dwutlenku siarki spowodowany jest zmianą struktury surowca kierowanego do przerobu znaczące ograniczenie udziału nie zawierających zanieczyszczeń siarkowych surowców petrochemicznych. W roku 2011, po wyłączeniu z eksploatacji pieca dopalania odgazów, emisja dwutlenku siarki znacząco spadła. Było to możliwe dzięki zastosowaniu przedgonu jako surowca wsadowego do instalacji odzysku kwasu siarkowego oraz zastosowanej do odzysku kwasu technologii firmy Haldor Topsøe A/S, która pozwala na redukcję powstawania mgły kwasu siarkowego oraz emisji dwutlenku siarki poprzez precyzyjną kontrolę temperatur procesu. Uruchomienie w marcu 2012 r. kotłowni parowej nie spowodowało istotnego wzrostu emisji dwutlenku siarki. Wzrosła jednak emisja tlenków azotu. Wielkość emisji dwutlenku siarki z kotłowni parowej stanowi 0,04%, natomiast tlenków azotu 52% całkowitej wielkości emisji tych zanieczyszczeń. Uruchomiona w 2013 roku kotłownia laboratoryjna pozostaje bez istotnego wpływu na wielkość emisji zanieczyszczeń. The observed growth of emission of sulphur dioxide to the atmosphere in 2010 is the effect of change in the structure of the raw material is sent to processing signi ficant limitation of sulphur contaminants do not contain petrochemical feedstocks. In the year 2011, after liquidation of the combustor for off-gases, emission of sulphur dioxide significantly decrease. It was possible thanks to using of light ends as a raw material to SAR Plant and owing the sulphuric acid recovery technology delivered by Haldor Topsøe A/S which allows reduction of sulphuric acid mist and emission of sulphur dioxide achieved by precise control of process temperatures. Start-up of water steam production plant in March 2012 did not cause a significant increase of sulphur dioxide. However, emission of nitrogen oxides, increased. Emission of sulphur dioxide from steam boiler is about 0,04% while nitrogen oxides 52% of total emission of these pollutants. Laboratory boiler started in 2013 has no significant influence on emissions. Emisja węglowodorów do atmosfery w latach [t/rok] Emission of hydrocarbons to the atmosphere in the years [ton/year] Węglowodory aromatyczne Aromatic hydrocarbons Węglowodory aromatyczne; g/mg surowca Aromatic hydrocarbons; g/mg of raw material Węglowodory alifatyczne Aliphatic hydrocarbons Węglowodory alifatyczne; g/mg surowca Aliphatic hydrocarbons; g/mg of raw material Emisja, Mg/rok Emission, Mg/year 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1, Emisja, g/mg surowca Emission,g/Mg of raw material Benzen Benzene Benzen; g/mg surowca Benzene; g/mg of raw material 0,

15 Emisje węglowodorów są charakterystyczne dla instalacji przerobu benzolu i frakcji petrochemicznych. Instalacja odzysku kwasu siarkowego ani kotłownia parowa nie gene rują tego typu zanieczyszczeń. Emissions of hydrocarbons are specific for crude benzol and petrochemical fractions processing plant. Sulphuric acid recovery plant doesn t generate such kind of pollutants. Dopuszczalne wartości emisji zanieczyszczeń do powietrza objęte pozwoleniem zintegrowanym Admissible values of pollutants emission to the air covered by IPPC permission Wg decyzji nr ŚR-III-BŚ /15/04 z dnia ze zmianami (ŚR.III-AS /06 z dnia ; ŚR.III-MW /60/06 z dnia ; DOŚ.IV.AKu /09 z dnia ) obowiązującej do Wg decyzji nr DOŚ. MJ /10 z dnia wraz ze zmianą nr DOŚ TŁ z dnia aktualnie obowiązującej Procentowe wykorzystanie dopuszczalnego limitu wielkości emisji w roku 2013 According to the decision no. ŚR-III-BŚ /15/04 of and its amendments (ŚR.III-AS /06 of ; ŚR.III-MW /60/06 of ; DOŚ.IV.AKu /09 of ) valid till According to the decision no. DOŚ.MJ /10 of with amendment no. DOŚ TŁ of r. currently in force Percentage utilization of permissible emissions for the year 2013 Parametr [Mg/rok] [Mg/rok] % Parameter [Mg/year] [Mg/year] % Tlenki azotu; NOx 72,500 64,000 60,7 Dwutlenek siarki, SO 2 389,000 66,494 60,6 Węglowodory alifatyczne 2,459 2,536 13,3 Węglowodory aromatyczne 20,140 3,992 24,3 Nitrogen oxides; NOx Sulphur dioxide, SO Aliphatic hydrocarbons Aromatic hydrocarbons Benzen 0,381 0,104 24,9 Benzene Wymagania BAT w zakresie emisji SO 2 i mgły H 2 SO 4 do atmosfery określone są dla różnych typów konwersji. Dla instalacji OKS dopuszczalny poziom emisji SO 2 ustalono na 8,3 kg/h co daje 5,53 kg/1 tonę H 2 SO 4 ; emisja mgły H 2 SO 4 natomiast na 0,21 kg/h co daje 0,14 kg/1 tonę H 2 SO 4. BAT requirements in the scope of emission SO 2 and H 2 SO 4 mist to the atmosphere have been specified for different types of conversion. Admissible level of SO 2 emission for Sulphuric Acid Recovery Plant was set at 8.3 kg/h which amounts to 5.53 kg/1 tonne of H 2 SO 4 ; H2SO4 mist emission amounts to 0.21 kg/h, i.e kg/1 tonne of H 2 SO 4. Emisja wg pomiaru z dn Emisja wg ostatniego pomiaru z dn Dopuszczalna emisja wg BAT oraz objęta Decyzją dla instalacji IPPC wydaną przez Marszałka Województwa Emission according to measurement of Emission according to measurement of Admissible emission according to BAT and covered by the Decision for the IPPC installation issues by the Marshal of the Voivodeship Parametr [kg/h] [kg/h] [kg/h] Parameter [kg/h] [kg/h] [kg/h] Dwutlenek siarki, SO 2 4,97 2,69 8,3 Mgła kwasu siarkowego, H 2 SO 4 0,189 0,147 0,21 Sulphur dioxide, SO Sulphur dioxide mist, H 2 SO Dopuszczalne wartości emisji zanieczyszczeń do powietrza objęte pozwoleniem na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z kotłowni parowej Permissible values of emission of pollutants from steam boiler covered by permission for gases and dust emission into air Wg decyzji nr DOŚ. III BG z dnia ; DOŚ.III MWi z dnia Procentowe wykorzystanie dopuszczalnego limitu wielkości emisji w roku 2013 According to the Decision no. DOŚ.III BG of ; DOŚ.III MWi of Percentage utilization of permissible emissions for the year 2013 Parametr [Mg/rok] % Parameter [Mg/year] % Tlenki azotu; NOx 52,214 82,0 Nitrogen oxides; NOx Dwutlenek siarki; SO 2 12,180 0,1 Sulphur dioxide, SO Pył 1,747 9,6 Dust

16 RAPORT EKOLOGICZNY, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ENVIRONMENTAL, HEALTH AND SAFETY REPORT 2013 Wymagania standardów emisyjnych dla instalacji spalania paliw, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji określone w [mg/m 3 ] przy zawartości 3% u tlenu w gazach odlotowych: Requirements of emission standards for combustion installations, in accordance with Annex 3 to the Regulation of the Minister of Environment of 22 April 2011 on the emission standards specified in [mg/m 3 ] at 3% oxygen content in the exhaust gas: u Wg decyzji nr DOŚ. III BG z dnia Wg ostatniego pomiaru z dn Kocioł nr1 Kocioł nr2 According to the Decision Wg Wg Wg no DOŚ. ostatniego ostatniego ostatniego III pomiaru pomiaru pomiaru 2011.BG of z dn. z dn. z dn ; According to measurement of Boiler no 1 Boiler no 2 Emission according to the last measurement of According to measurement of According to measurement of Parametr [mg/m 3 u ] [mg/m3 u ] [mg/m3 u ] [mg/m3 u ] [mg/m3 u ] Parameter [mg/m3 u ] [mg/m3 u ] [mg/m3 u ] [mg/m3 u ] [mg/m3 u ] Tlenki azotu; NOx , ,9 76 Dwutlenek siarki, SO ,1 p.o. p.o. p.o. Nitrogen oxides; NOx Sulphur dioxide, SO p.o. p.o. p.o. Pył 5 1,3 0,2 0,91 0,2 Dust *p.o. poniżej granicy oznaczalności metody * p.o. - below the limit of the methods Dopuszczalne wartości emisji zanieczyszczeń do powietrza z kotłowni laboratoryjnej objęte pozwoleniem na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza: Wg decyzji nr DOŚ. III BG z dnia ; DOŚ.III MWi z dnia Procentowe wykorzystanie dopuszczalnego limitu wielkości emisji w roku 2013 Permissible values of emission of pollutants from laboratory boiler covered by the permission for gases and dust into the air: According to the Decision no. DOŚ.III BG of ; DOŚ.III MWi of Percentage utilization of permissible emissions for the year 2013 Parametr [Mg/rok] % Parameter [Mg/year] % Tlenki azotu; NOx 0,172 68,4 Nitrogen oxides; NOx Dwutlenek siarki; SO 2 0,007 73,5 Sulphur dioxide, SO Pył 0,028 67,9 Dust Kotłownia laboratoryjna nie jest objęta obowiązkiem pomiarowym. Zgodnie z wymaganiami systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Spółka monitoruje wielkość emisji dwutlenku węgla zgodnie z metodyką opisaną w zatwierdzonych przez Marszałka Województwa Opolskiego planach monitorowania wielkości emisji. Laboratory boiler is not a subject of measurement. In accordance with the requirements of greenhouse gases trading scheme, the Company monitors the volume of carbon dioxide emissions in accordance with the methodology described in monitoring plan approved by the Marshal of the Opole Province. Wielkości emisji dwutlenku węgla z poszczególnych instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami kształtuje się następująco: Emission of carbon dioxide from individual installations covered by the trading scheme is as follows: Rok 2012 Rok 2013 Year 2012 Year 2013 Kotłownia parowa Instalacja produkcji aromatów i odzysku kwasu siarkowego Kotłownia parowa wraz z kotłownią laboratoryjną Instalacja produkcji aromatów i odzysku kwasu siarkowego Steam generator Aromatics production and sulphuric acid recovery plant Steam generator together with laboratory boiler Aromatics production and sulphuric acid recovery plant Parametr [Mg] [Mg] [Mg] [Mg] Parameter [Mg] [Mg] [Mg] [Mg] Dwutlenek węgla CO nie dotyczy Carbon dioxide; CO does not apply Zgodnie z Decyzją Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.III. MWi /10 z dnia wraz ze zmianą z dnia , począwszy od dnia r, Spółka prowadzi ciągłe pomiary poziomu benzenu w powietrzu. Stacja pomiarowa umieszczona jest na terenie Spółki. Średnia roczna za rok 2011 wynosiła 6,3µg/m 3, za rok ,2µg/m 3, w roku 2013 natomiast 9,6µg/m 3. W maju 2013 Spółka uruchomiła dodatkową stację pomiarową zlokalizowaną wewnątrz instalacji. Średnie stężenie benzenu w powietrzu w okresie od maja do grudnia 2013 wyniosło 86µg/m 3. According to the decision of the Marshal of the Opole no DOŚ.III. MWi /10 on along with the change of , starting from , the Company conducts continuous measurements of the level of benzene in atmospheric air. The measuring station is located on the premises of the Company. The annual average for the year 2011 was 6.3 mg/m 3, for the year mg/m 3 while in the year μg/m 3. In May 2013, the Company install an additional measuring station located inside crude benzol plant. Average benzene concentration in the period from May to December 2013 was 86µg/m 3. 15

17 OCHRONA WÓD I GOSPODARKA ODPADAMI WATER PROTECTION AND WASTE TREATMENT Przeprowadzone w latach modernizacje układów ściekowych spowodowały poprawę jakości odprowadzonych ścieków. Kolejnym krokiem w kierunku poprawy jakości ścieków było oddanie do eksploatacji Instalacji Destylacji Ścieków w trzecim kwartale 2008 roku. Inwestycja ta znacznie poprawiła jakość odprowadzanych ścieków na Zakładową Oczyszczalnię Ścieków PCC Energetyka Blachownia głównie w zakresie zawartości rozpuszczonych w niej węglowodorów. Technologia ta pozwala również na częściową redukcję parametru ChZT Cr. Dalsza, znacząca poprawa jakości ścieków w 2009 roku jest efektem kolejnej modernizacji węzła obróbki ścieków oraz wyodrębnienia ze ścieków strumieni które niosły ze sobą dużą wartość parametru ChZT Cr. Strumienie te wydzielone zostały w postaci odpadu i w latach kierowane były wyłącznie do termicznego przekształcania, co jednocześnie tłumaczy znaczny wzrost ilości odpadów, unieszkodliwianych tą metodą. Obniżenie ilości odpadów poddawanych termicznemu przekształcaniu było możliwe dzięki znalezieniu w roku 2012 nowego odbiorcy odpadów płynnych, który przyjmuje je do przemysłowej oczyszczalni ścieków. Modernisations of sewage system executed in years caused a significant improvement of quality of disposed sewage. The next step to improvement of waste water quality was waste water distillation unit start-up in the 3rd quarter of It gives significant improvement of quality of waste water directed to industrial waste water treatment plant, mainly in hydrocarbons content. This technology allows also for partial decrease of COD parameter. Further significant improvement of waste water quality in 2009 is the result of subsequent modernization of waste water treatment unit and isolation from waste water streams which are responsible for high level of COD parameter. These streams were isolated as dangerous waste in years was solely disposed to incineration, what in the same time explains increase of wastes disposed that method. Reducing the amount of waste sbeing incinerated was possible thanks to finding in 2012 of a new liquid wastes receiver, who use them to the industrial wastewater treatment plant. Odpady, Mg/rok Wastes, Mg/year Odpady, kg/mg surowca Wastes,kg/Mg of raw material Suma wytworzonych odpadów przemysłowych Total amount of industrial wastes Odpady przemysłowe, które zostały poddane termicznemu przekształceniu Wastes disposed by incineration Ilość wytworzonych odpadów; kg/mg surowca Amount of industrial wastes; kg/mg of raw material Większa w 2012, w stosunku do roku 2011, ilość wytworzonych odpadów wynika z dużego natężenia prac związanych z czyszczeniem aparatów i urządzeń technologicznych, w tym dużych zbiorników magazynowych oraz usuwaniem skutków awarii (zanieczyszczona gleba). Na zwiększoną ilość odpadów w roku 2013 wpływa zwiększona ilość odpadów wydzielonych ze strumienia ścieków (odpady nieorganiczne zawierające substancje niebezpieczne głównie ług sodowy). Są to odpady powstające w procesie neutralizacji frakcji BT po rafinacji kwasowej. Ich ilość uzależniona jest od zawartości związków siarki w surowcu benzolu koksowniczym. Większa zawartość związków siarki w roku 2013 wynika ze wzrostu udziału benzoli ukraińskich (zawierających więcej zanieczyszczeń siarkowych) w całkowitej ilości surowca kierowanego do przerobu. Greater than in 2011 amount of wastes resulted from many works connected with cleaning technological equipment and big storage tanks and emergency recovery (contaminated soil). The increased amount of wastes in 2013 is affected by an increased amount of wastes separated from the wastewater stream (inorganic wastes containing dangerous substances-mainly caustic soda). These are the wastes generated in the process of neutralization of BT fraction after acid refining unit. Their number depends on the content of sulfur compounds in raw material coke benzol. Higher content of sulphur compounds in 2013 is explained by the higher proportion of Ukrainian benzols (containing more sulphur impurities) in the total amount of raw material processed. Reduction of amount of wastes disposed by incineration is the result of finding new receiver of liquid wastes, who takes them to the industrial wastewater treatment plant. 16

18 RAPORT EKOLOGICZNY, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ENVIRONMENTAL, HEALTH AND SAFETY REPORT 2013 Ilości wytworzonych odpadów przemysłowych w 2013 r.: Amount of waste in 2013: Masa odpadu wytworzonego w roku 2011 Masa odpadu wytworzonego w roku 2012 Masa odpadu wytworzonego w roku 2013 Masa odpadu objęta Decyzją nr DOŚ.MJ /10 z dnia wraz ze zmianą nr DOŚ TŁ z dnia dla instalacji IPPC wydaną przez Marszałka Województwa Mass of waste in 2011 Mass of waste in 2012 Mass of waste in 2013 Mass of waste by the decision no. DOŚ.MJ /10 of with amendment no. DOŚ TŁ of r. by the Decision for the IPPC installation issues by the Marshal of the Voivodeship Rodzaj odpadu [Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok] Type of waste [Mg/year] [Mg/year] [Mg/year] [Mg/year] Inne smoły * , Other tars * Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne * Odpady z oczyszczania gazów odlotowych * 3 8 7,02 15 Gleba i ziemia w tym kamienie zawierające substancje niebezpieczne * 62,28 24, Inorganic wastes containing dangerous substances * Wastes from gas cleaning containing dangerous substances * Gleba i ziemia w tym kamienie zawierające substancje niebezpieczne * 62, W wyniku eksploatacji instalacji produkcji w roku 2013 nie zostały wytworzone żadne odpady, natomiast w 2013 roku wytworzonych zostało 350 kg opakowań z tworzyw sztucznych ( ). The exploitation of steam production plant in the year 2012 has produced no wastes, while in the year kg of plastic packaging ( ) were produced. Jakość ścieków odprowadzanych do Zakładowej Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. Średnia roczna zawartość w ściekach Limity zawartości w ściekach objęte Decyzją nr DOŚ.MJ /10 z dnia wraz ze zmianą nr DOŚ TŁ z dnia dla instalacji IPPC wydaną przez Marszałka Województwa Quality of waste water transported to the Industrial Waste Water Treatment Plant belonging to PCC Energetyka Blachownia sp. z o.o. Average annual content in waste water Parametr Parameter Azot ogólny; [mgn/dm 3 ] 20 4, Azot amonowy; [mgn NH4 /dm 3 ] 9,86 3,0 4,1 2,7 200 Cyjanki związane; [mgcn/dm 3 ] 2,5 3,2 3,3 4,7 10 Indeks fenolowy; [mg/dm 3 ] 1,8 1,2 3,9 2,3 25 Benzen; [mg/dm 3 ] 2,4 2,0 2,2 1,5 10 Suma BTEX*; [mg/dm 3 ] 3,32 2,8 10,3 3,6 100 AOX**; [mgcl/dm 3 ] < 0,01 <0,01 0,3 0,3 1 ChZT Cr ***; [mgo 2 /dm 3 ] Ładunek benzenu; [Mg/m-c] 0,05 0,02 0,04 0,02 0,5 Ładunek ChZT Cr ; [Mg/m-c] 33,3 13,1 15,7 7,2 97,5 Content limits in waste water covered by the decision no. DOŚ.MJ /10 of with amendment no. DOŚ TŁ of r. by the Decision for the IPPC installation issues by the Marshal of the Voivodeship Total nitrogen; [mgn/dm 3 ] Ammonium nitrogen; [mgn NH4 /dm 3 ] Bound cyanides; [mgcn/dm 3 ] Phenol index; [mg/dm 3 ] Benzene; [mg/dm 3 ] Total BTEX*; [mg/dm 3 ] AOX**; [mgcl/dm 3 ] < 0.01 < ChZT Cr ***; [mgo 2 /dm 3 ] Benzene charge; [Mg/month] COD charge; Mg/month *) Suma BTEX suma zawartości węglowodorów: benzen, toluen, etylobenzen, ksyleny. **) AOX adsorbowalne związki chloroorganiczne. ***) ChZT chemiczne zapotrzebowanie na tlen wskaźnik ten określa równoważną ilość tlenu pobranego z utleniacza (w mgo 2 /dm 3 ) potrzebną do utlenienia związków organicznych i niektórych nieorganicznych do związków prostych (np. CO 2 ). *) Total BTEX total content of hydrocarbons: benzene, toluene, ethylbenzene, xylenes. **) AOX Absorbable Organic Halides. ***) COD chemical oxygen demand equivalent amount of oxygen taking up from oxidant (mg O 2 /dm 3 ) necessary for oxidation of organic and some inorganic compounds to simple compounds (e.g. CO 2 ). 17

19 Ilość wytworzonych ścieków przemysłowych [Mg/Mg surowca] Cooling water consumption [Mg/Mg of raw material] Ładunek ChZT odprowadzanyw ściekach przemysłowych [kg O 2 /Mg surowca] COD parameter [kg O 2 /Mg of raw material] Zawartość benzenu w ściekach przemysłowych [kg/mg surowca] Benzene content in waste water [kg/mg of raw material] Ilość ścieków [Mg/Mg surowca] Cooling water [Mg/Mg of raw material] ,450 0,375 0,300 0,225 0,150 0,075 0,000 ChZT w ściekach [kg 0 2 /Mg surowca] COD parameter [kg 0 2 /Mg of raw material] Zawartość benzenu [kg/mg surowca] Benzene content [kg/mg of raw material] Dzięki konsekwentnemu prowadzeniu działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, pomimo zwiększania zdolności przerobowych, odnotowujemy stały trend poprawy jakości naszych ścieków. Wzrost ilości odprowadzanych ścieków przemysłowych wiąże się przede wszystkim z uruchomieniem kotłowni, która generuje dodatkowe strumienie ścieków z kotłów parowych oraz stacji uzdatniania wody, stanowiące ok. 20% całkowitej ilości ścieków. Nie bez znaczenia jest również duża ilość opadów atmosferycznych. Thanks to consequent activities for environment protection, in spite of increasing of production abilities, the continuous trend of waste water quality improvement is noted. Amount of released waste water increased, first of all, due to start-up of waste water production plant, which produces waste water from steam boilers and from water treatment unit. It is about 20% of total amount of waste water. Significant influence had also a large amount of precipitation. 6DZIAŁANIA PODNOSZĄCE POZIOM BEZPIECZEŃSTWA PRACY Petrochemia-Blachownia S.A. kompleksowo podchodzi do kwestii bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i życia pracowników własnych oraz pracowników firm obcych wykonujących prace na terenie Spółki. Wynika to ze specyfiki stosowanych technologii oraz potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa pracy, procesowego i pożarowego. ACTIONS INCREASING THE LEVEL OF WORK SAFETY Petrochemia-Blachownia S.A. comprehensively approaches to safety and protection of health and life of their own employees and the employees of external companies carrying out works in the Company. This is due to the specific of the technology and potential hazards for work, process and fire safety. 18

20 RAPORT EKOLOGICZNY, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ENVIRONMENTAL, HEALTH AND SAFETY REPORT 2013 Dbałość o zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa przejawia się w: Stałej poprawie warunków pracy pracowników poprzez minimalizację ich narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe związane z wykonywaną pracą; Stałej poprawie komfortu pracy pracowników poprzez utrzymywanie właściwego, dobrego stanu technicznego budynków i budowli, pomieszczeń pracy i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych; Systematycznym przeglądom i utrzymywaniu w dobrym stanie technicznym pomostów i podestów obsługowych, drabin, schodów, barierek zabezpieczających, krat Vema; Modernizacjom i utrzymywaniu w dobrym stanie technicznym instalacji gaśniczych, podręcznego sprzętu gaśniczego oraz systemów alarmowania; Wprowadzaniu nowych zaawansowanych technologii oraz stałej poprawie istniejących tak, aby dorównywały w zakresie bezpieczeństwa pracy najwyższym standardom europejskim; Prowadzeniu polityki personalnej minimalizującej fluktuację kadr, co przynosi efekty w postaci wysokiego poziomu wiedzy oraz doświadczenia zawodowego; Ciągłym procesie szkoleń pracowników własnych oraz pracowników firm obcych, w celu ugruntowania wiedzy technologicznej, wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz podniesienia świadomości wpływu własnej pracy i zachowań na bezpieczeństwo swoje i współpracowników; Wszyscy pracownicy Spółki poddawani są wymaganym prawem szkoleniom bhp, które swoim zakresem obejmują przepisy i zasady bhp i ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w całej Spółce oraz specyficzne dla danego stanowiska pracy; Wyniki przeprowadzanych po zakończeniu szkoleń egza minów oraz bieżąca obserwacja pracy i zachowania pracowników wskazują, że prowadzone szkolenia są efektywne i skuteczne, a nabyta podczas nich wiedza jest przez pracowników wykorzystywana w codziennej pracy; The special care to ensuring high standards of safety is manifested in: Continuous improvement of work conditions of workers by minimizing their exposure to harmful and annoying work-related factors; Permanent improvement of employees comfort by maintaining a proper, good technical condition of buildings, work and sanitary premises; Systematic inspections and maintaining in good condition of operating platforms, ladders, stairs, protective railings and grids; Modernizations and maintaining in good condition fire protective systems, extinguishers and alarm systems; Introduction of new, advanced technologies and continuous improvement of existing, keeping pace in the range of work safety, with the highest European standards; Running a personal policy, minimizing the fluctuation of staff, what brings effects in form of a high level of knowledge and production experience; Continuous training process of own employees and the employees of external companies, in order to consolidate technological knowledge, knowledge of safety and raise awareness of the impact of their work and behavior for safety of their own and theirs colleagues; All employees of the Company are subjected to health and safety training required by law, that in its scope include the provisions and principles of health and safety and fire protection in force throughout the Company and specific to the job; The results of the examinations at the end of training and the current observation of work and behaviour of employees show that training is effective and efficient, and acquired knowledge is used by employees in their daily work; Koszty szkoleń prowadzonych w Spółce w przeliczeniu na pracownika [PLN/prac.] Expenditures for trainings for one worker [PLN/worker]

Raport Środowiskowy Enviromental Report. ORLEN Capital Group Environmental Report 2013 Production and services

Raport Środowiskowy Enviromental Report. ORLEN Capital Group Environmental Report 2013 Production and services Raport Środowiskowy Enviromental Report ORLEN Capital Group Environmental Report 2013 Production and services 1 Spis treści Table of Contents List Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. Letter from the President

Bardziej szczegółowo

Deklaracja środowiskowa

Deklaracja środowiskowa Deklaracja środowiskowa Environmental Statement OSI Food Solutions Poland 2014 Efektywne zarządzanie środowiskiem stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju OSI Europe. Effective environmental management

Bardziej szczegółowo

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna 1 Ochrona Środowiska Environmental Protection 3 01 Przyjaźni środowisku Environmentally friendly PGE Polska Grupa Energetyczna to największy holding

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 Warsaw, August 2012

Warszawa, sierpień 2012 Warsaw, August 2012 Warszawa, sierpień 2012 Warsaw, August 2012 Environmental Report 2012 Raport Środowiskowy 2012 1 Raport został opracowany pod redakcją Anny Gietki i Magdaleny Ozimek we współpracy z Komisją ds. Ekologii

Bardziej szczegółowo

Czysta energia bliska każdemu... Raport Roczny. Clean energy close to everyone... E L E K T R O C I E P Ł O W N I A Z I E L O N A G Ó R A S. A.

Czysta energia bliska każdemu... Raport Roczny. Clean energy close to everyone... E L E K T R O C I E P Ł O W N I A Z I E L O N A G Ó R A S. A. Raport Roczny Annual Annual Report Report Czysta energia bliska każdemu... Clean energy close to everyone... E L E K T R O C I E P Ł O W N I A Z I E L O N A G Ó R A S. A. Czysta energia jest znakiem naszych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W KRAKOWIE al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków +48 12 646 55 33 +48 12 646 55 10 www.mpec.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual report 2013 1

Raport Roczny Annual report 2013 1 Raport Roczny Annual report 2013 1 2 Przez cały rok dostarczamy naszym odbiorcom przyjazne ciepło All year round we provide our consumers with friendly heat Raport Roczny Annual report 2013 3 4 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI INDEX 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej / Letter from the Chairman of the Supervisory Board 07 List Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Produkujemy energię elektryczną po cenach konferencyjnych, przy najmniej negatywnym wpływie na środowisko.

Produkujemy energię elektryczną po cenach konferencyjnych, przy najmniej negatywnym wpływie na środowisko. Produkujemy energię elektryczną po cenach konferencyjnych, przy najmniej negatywnym wpływie na środowisko. 'We produce the electric power at a competitive price with the least possible damage to the environment.

Bardziej szczegółowo

D3.4 Short guide on methods and sources of biogas production in Małoposka

D3.4 Short guide on methods and sources of biogas production in Małoposka D3.4 Short guide on methods and sources of biogas production in Małoposka Deliverable: D3.4 Short guide on methods and sources of biogas production in Małoposka Author(s): Radoslaw POMYKAŁA, AGH-UST, with

Bardziej szczegółowo

Katalog usług services

Katalog usług services Katalog usług services CZTERY NOWOCZESNE ANODOWNIE FOUR MODERN ANODIZING LInes GiętarkA do profili aluminiowych Bending urządzenia do obróbki mechanicznej profili aluminiowych Mechanical processing linie

Bardziej szczegółowo

Badania i Rozwój. Research and Development

Badania i Rozwój. Research and Development Badania i Rozwój Research and Development Badania i Rozwój / Research and Development Spis treści / Table of Contents Mostostal Warszawa S.A. / Mostostal Warszawa S.A. O firmie / About the Company 2 Słowo

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIZNESU RESPONSIBLE BUSINESS REPORT

RAPORT BIZNESU RESPONSIBLE BUSINESS REPORT RAPORT ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 2012 2013 RESPONSIBLE BUSINESS REPORT G R U PA K A P I TA Ł O WA L U B E L S K I W Ę G I E L B O G D A N K A S. A. Social Responsibility Report GK LW Bogdanka for 2013 I

Bardziej szczegółowo

Part A administrative information

Part A administrative information LIFE+ Environment Policy and Governance 2011 TECHNICAL APPLICATION FORMS Part A administrative information Version 2 Page 1 of 80 LIFE+ Environment Policy and Governance 2011 - A1 LIFE+ 2011 FOR ADMINISTRATION

Bardziej szczegółowo

THE IDENTIFICATION OF THE SORPTION PROPERTIES OF ASH FROM ARBOREAL BIOMASS USED TO REMOVE BIOGENIC COMPOUNDS AND HEAVY METAL IONS FROM POLLUTED WATER

THE IDENTIFICATION OF THE SORPTION PROPERTIES OF ASH FROM ARBOREAL BIOMASS USED TO REMOVE BIOGENIC COMPOUNDS AND HEAVY METAL IONS FROM POLLUTED WATER AGNIESZKA SEWERYN Kielce University of Technology Faculty of Civil and Environmental Engineering al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 25-314 Kielce, Poland e-mail: aseweryn@anrrz.pl THE IDENTIFICATION OF

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2012 Przed Państwem 3. edycja Raportu Społecznej Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

KATALOG. posterów technologicznych

KATALOG. posterów technologicznych KATALOG posterów technologicznych prezentowanych w ramach salonu Nauka dla Środowiska przez krajowe Jednostki Badawczo-Rozowojowe oraz uczelnie działające w obszarze technologii ochrony środowiska podczas

Bardziej szczegółowo

A Polish case study for biogas to biomethane upgrading

A Polish case study for biogas to biomethane upgrading A Polish case study for biogas to biomethane upgrading Łukasz KOWALSKI Barbara SMERKOWSKA PTNSS-2012-SS1-115 A Polish case study for biogas to biomethane upgrading The article presents the results of a

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013. Annual Report 2013

Raport roczny 2013. Annual Report 2013 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 PCC Rokita SA Raport roczny 2013 Annual Report 2013 PCC Rokita: Raport roczny 2013 / Annual Report 2013 3 List Zarządu Letter from the Management Board Rok 2013 w

Bardziej szczegółowo

The potential of current european light duty CNG-fuelled vehicles to meet Euro 6 requirements

The potential of current european light duty CNG-fuelled vehicles to meet Euro 6 requirements Możliwości spełnienia norm emisji Euro 6 przez obecnie produkowane europejskie lekkie pojazdy... Piotr BIELACZYC Andrzej SZCZOTKA PTNSS-2012-SS4-403 The potential of current european light duty CNG-fuelled

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY2013 ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY2013 ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 2 List Przewodniczącego 4 Słowo wstępne Zarządu 8 Charakterystyka Spółki 20 Uzdatnianie wody 26 Oczyszczanie ścieków 32 Inwestycje 2013-20 Investments in 2013-20 40 Dla dobra

Bardziej szczegółowo

passion for innovation

passion for innovation passion for innovation passion for innovation Pasja dla innowacji Łączymy talenty ludzi z najnowszą technologią KAIZEN - ciągłe doskonalenie Folie paroprzepuszczalne - oddychalność i jedwabisty dotyk Perforacja

Bardziej szczegółowo

Mission of the Company 5. Company s Status 6. Staff 8. Basic Technical Figures 14. Strategic tasks 17. Tarrif for heat 25. Company's Image 27

Mission of the Company 5. Company s Status 6. Staff 8. Basic Technical Figures 14. Strategic tasks 17. Tarrif for heat 25. Company's Image 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 List Prezes MPEC S.A. w Krakowie 2 Misja Spółki 4 Statut Spółki 6 Władze Spółki 7 Kadry 8 Schemat organizacyjny MPEC S.A. w Krakowie 10 Usługi MPEC S.A. w Krakowie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010 INDEKS INDEX SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 STRUKTURA MAKROEKONOMICZNA MACROECONOMIC FRAMEWORK 7 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANCIAL STATEMENTS 37 OPINIA

Bardziej szczegółowo

ELEKTROCIEPŁOWNIA ZIELONA GÓRA S.A. Grupa EDF. Raport Roczny 2007. Annual Report

ELEKTROCIEPŁOWNIA ZIELONA GÓRA S.A. Grupa EDF. Raport Roczny 2007. Annual Report Grupa EDF Raport Roczny 2007 Annual Report Dla naszego miasta, dla środowiska Spis treści Table of contents List Prezesa. 3 The Letter of the President Informacje ogólne o Spółce. 4 General information

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report

Raport Roczny Annual Report Raport Roczny Annual Report 2012 Spis treści List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board...3 Słowo wstępne od Zarządu / Foreword by the Managment Board...5 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Review of technology for cleaning biogas to natural gas quality

Review of technology for cleaning biogas to natural gas quality Krzysztof BIERNAT Wojciech GIS Izabela SAMSON-BRĘK PTNSS-2012-SS1-117 Review of technology for cleaning biogas to natural gas quality The article presents review of available biogas upgrading technologies

Bardziej szczegółowo