REAKCJA GROCHU SIEWNEGO NA UPRAWĘ W NARASTAJĄCEJ MONOKULTURZE. Bogumił Rychcik, Józef Tyburski, Kazimiera Zawiślak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REAKCJA GROCHU SIEWNEGO NA UPRAWĘ W NARASTAJĄCEJ MONOKULTURZE. Bogumił Rychcik, Józef Tyburski, Kazimiera Zawiślak"

Transkrypt

1 Acta Sci. Pol., Agricultura 3(1) 24, REAKCJA GROCU SIEWNEGO NA UPRAWĘ W NARASTAJĄCEJ MONOKULTURZE Bogumił Rychcik, Józef Tyburski, Kazimiera Zawiślak Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 1 Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki 6-letnich badań, uzyskane w doświadczeniu płodozmianowym, zlokalizowanym na glebie płowej kompleksu pszennego dobrego i Ŝytniego bardzo dobrego. Oceniano plonowanie dwóch odmian grochu siewnego Ergo i Agat, uprawianych w płodozmianie 6-polowym oraz w narastającej 1-6-letniej monokulturze, stosując trzy warianty jego ochrony. Plon nasion grochu w płodozmianie wyniósł średnio 3,99 t ha -1, zaś w uprawie po sobie był niŝszy o 47%. W monokulturze nastąpiło zmniejszenie obsady roślin o 12,1%, liczby strąków o 44,2%, a liczby i masy nasion odpowiednio o 48,9 i 21,9%. Odmiany reagowały na zbliŝonym poziomie zarówno na rodzaj następstwa (płodozmian, monokultura), jak i na poziom zabiegów plonochronnych (herbicydy, fungicydy). Stosowanie herbicydów i fungicydów w płodozmianie nie jest uzasadnione, natomiast w monokulturze przyczynia się do wzrostu plonu nasion. Słowa kluczowe: groch siewny, płodozmian, monokultura, plon nasion WSTĘP Polowy system uŝytkowania roli, w odróŝnieniu od łąkowego czy leśnego, prowadzi do zmniejszenia zasobów substancji organicznej i pogorszenia właściwości fizycznych wierzchniej warstwy gleby. Najbardziej negatywnie na glebę wpływają rośliny okopowe, nieco słabiej zboŝa, a regenerująco rośliny motylkowate. Jednym ze sposobów na utrzymanie Ŝyzności i urodzajności gleby jest stosowanie płodozmianu z udziałem roślin próchnicotwórczych [Ryszkowski 1979, Řimowský 1987, Niewiadomski 1998]. Taką funkcję, spośród wielu gatunków polowej uprawy roślin, pełnią motylkowate jednoroczne (bobik, groch, wyka, łubin i inne). Mają one niewielkie wymagania przedplonowe, a duŝą wartość następczą dla zbóŝ oraz roślin przemysłowych. Jednocześnie sąźródłem taniego białka, soli mineralnych i witamin, komponentem pasz dla zwierząt gospodarskich, a nasiona niektórych z nich (grochu, fasoli, soi) stanowią cenny pokarm dla ludzi [Lampart-Szczapa 1997, Martyniak 1997]. Postęp hodowlany w zakresie plen- Adres do korespondencji Corresponding author: dr inŝ. Bogumił Rychcik, Katedra Systemów Rolniczych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pl. Łódzki 3, Olsztyn,

2 196 B. Rychcik, J. Tyburski, K. Zawiślak ności, równomiernego dojrzewania oraz zmechanizowania zbioru stwarza szansę uprawy roślin strączkowych równieŝ w warunkach Polski północno-wschodniej [Boros i Sawicki 1997, Święcicki i in. 1997]. Jedną z przyczyn zawodności uprawy roślin motylkowatych jest ich wyjątkowa wraŝliwość na następstwo po sobie. Zdaniem wielu autorów warunkiem koniecznym przy uprawie motylkowatych jednorocznych jest zachowanie 4-5-letniej przerwy w powracaniu na to samo pole [Święcicki 1992, Urbanowski i in. 1997, Kurowski i in. 22]. Celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie reakcji dwóch odmian grochu siewnego na uprawę w płodozmianie i w narastającej monokulturze, z zastosowaniem zabiegów plonochronnych (herbicydów i fungicydów). MATERIAŁ I METODY W pracy przedstawiono wyniki 6-letnich ( ) badań, uzyskane w statycznym doświadczeniu płodozmianowym, przeprowadzonym w Zakładzie Produkcyjno- -Doświadczalnym Bałcyny koło Ostródy. Zlokalizowano je na glebie płowej, klasy bonitacyjnej IIIa-IIIb, kompleksu pszennego dobrego i Ŝytniego bardzo dobrego. W doświadczeniu oceniano plonowanie dwóch odmian grochu siewnego Ergo i Agat, uprawianych w płodozmianie 6-polowym: burak cukrowy (na oborniku) kukurydza jęczmień jary groch siewny rzepak ozimy pszenica ozima oraz w narastającej 1-6- letniej monokulturze (w roku poprzedzającym właściwe badania przedplonem był groch). Stosowano trzy warianty ochrony grochu: bez ochrony (obiekt kontrolny), z ochroną herbicydem (Topogard 5 WP), + F z ochroną herbicydem i fungicydem (Topogard 5 WP + Dithane 75 WG). Uprawę gleby, nawoŝenie oraz ochronę łanu wykonywano zgodnie z zaleceniami agrotechnicznymi IUNG w Puławach [Święcicki 1992]. Uprawę roli prowadzono systemem płuŝnym, obejmującym zespół upraw poŝniwnych (podorywkę z broną) i przedzimowych (orkę przedzimową). Wiosną wykonywano uprawy przedsiewne, w skład których wchodziło bronowanie, następnie kultywatorowanie z bronowaniem, a bezpośrednio przed siewem uprawa agregatem uprawowym. Siew w zagęszczeniu 1 roślin na 1 m 2, w rozstawie rzędów co 2 cm, następował w drugiej połowie kwietnia (z wyjątkiem 1997 roku), natomiast zbiór na przełomie lipca i sierpnia (tab. 1). Tabela 1. Długość okresu wegetacji grochu siewnego oraz opady w latach Table 1. Duration of growing season of field pea and precipitation, Rok Year Data siewu Sowing date Data zbioru arvest date Wegetacja, dni Growing season, days Opady kwiecień lipiec Precipitation April July mm ,4 3, , ,4 25, , ,4 31, , ,4 19, , ,3 5, , ,4 27, , ,3 Acta Sci. Pol.

3 Reakcja grochu siewnego Obornik stosowano jesienią, w płodozmianie pod burak cukrowy w dawce 3 t ha -1, natomiast w 6-letnim cyklu monokultury grochu pod plony 1993 i 1996 r. po 15 t ha -1. W obu systemach następstwa grochu nawoŝenie mineralne wynosiło 2 kg NPK, w tym: N 4, P 2 O 5 6, K 2 O 1 kg ha -1. Dawki nawozów mineralnych wynikały z potrzeb pokarmowych grochu oraz zasobności gleby, która w przypadku P, K i Mg była średnia do wysokiej. Doświadczenie realizowano jako 3-czynnikowe, w układzie losowanych bloków, w trzech powtórzeniach. Wielkość poletek do siewu i zbioru wynosiła 27 m 2 (15, x 1,8 m). Plon nasion grochu oraz jego strukturę poddano analizie wariancji za pomocą programu Statistica 6., a istotność róŝnic określano na poziomie α =,5. WYNIKI I DYSKUSJA Warunki pogodowe mają decydujący wpływ na wielkość i jakość plonu. W badaniach przeprowadzonych przez Rajs i in. [1994] oraz Urbanowskiego i in. [1997] plon grochu pozostawał w wyraźnym związku z warunkami meteorologicznymi, a zwłaszcza z ilością opadów w okresie wegetacji. Potwierdza to analiza sumy opadów w okresie wegetacji grochu siewnego (od kwietnia do lipca) za lata (tab. 1). NajwyŜsze plony nasion grochu siewnego w obu stanowiskach uzyskano w latach o opadach zbliŝonych do średnich z wielolecia, czyli w 1993 i Przedplony istotnie róŝnicowały plony nasion grochu siewnego. W płodozmianie uzyskano średnio 3,99, a w monokulturze 2,11 t ha -1, czyli aŝ o 47% mniej (rys. 1, 2). W kolejnych latach badań wystąpiły istotne, pogłębiające się róŝnice w plonach nasion. W płodozmianie najwyŝszą wydajność uzyskano w roku 1996 (5,31 t ha -1 ), który cechował się najdłuŝszym okresem wegetacji, a w uprawie monokulturowej w latach 1993 (2,72 t ha -1 ) i 1996 (2,93 t ha -1 ), gdy groch nawoŝono obornikiem w dawkach po 15 t ha -1. O pozytywnej roli nawoŝenia organicznego lub mieszanego (obornik + NPK) w monokulturze grochu polnego donosi Gawrońska-Kulesza [1975]. Ponadto autorka podkreśla fakt obniŝania się plonu nasion wraz z narastaniem uprawy ciągłej. Rys. 1. Fig. 1. Plon nasion grochu w kolejnych latach jego uprawy w płodozmianie i monokulturze Yield of field pea in successive years of its cultivation in crop rotation and monoculture Agricultura 3(1) 24

4 198 B. Rychcik, J. Tyburski, K. Zawiślak Płodozmian Monokultura Płodozmian Monokultura Crop rotation Monoculture Crop rotation Monoculture NIR,5 LSD.5 dla następstwa roślin for crop sequence,82 t ha -1 bez ochrony no protection ochrona herbicydami herbicides protection + F ochrona herbicydami i fungicydami herbicides and fungicides protection Rys. 2. Wpływ następstwa i ochrony roślin na plon nasion grochu siewnego, t ha -1 Fig. 2. Effect of crop rotation and plant protection on field pea seed yield, t ha -1 W przeprowadzonych badaniach przedplony nie róŝnicowały plonu nasion porównywanych odmian grochu (Ergo i Agat). RównieŜ zastosowany posiewnie herbicyd Topogard 5 WP nie wpływał na wielkość plonu w płodozmianie, natomiast w monokulturze, silnie opanowanej przez chwasty, ograniczając ich rozwój, powodował wzrost wydajności nasion o 13% (rys. 2). Za jedną z głównych przyczyn niepowodzeń w uprawach monokulturowych, w tym grochu, uwaŝa się zachwaszczenie. W omawianym doświadczeniu liczba chwastów na obiektach bez herbicydu wynosiła 442 szt. m -2, a dominującym gatunkiem była komosa biała, która stanowiła aŝ 68% ogólnej liczby chwastów. Jak podaje Gawrońska-Kulesza [1975], nasilenie zachwaszczenia grochu w monokulturze wpływa na wzrost, rozwój i plonowanie roślin. Wzbogacenie ochrony łanu grochu fungicydem Dithane 75 WG ograniczało rozwój chorób zarówno w płodozmianie, jak i monokulturze. Jak wykazali Kurowski i in. [1997], system następstwa roślin nie miał wpływu na poraŝenie roślin przez Botritis ssp. oraz Phoma ssp., natomiast uprawa grochu w monokulturze powodowała 5-6-krotne zwiększenie poraŝenia podstawy łodygi przez Fusarium ssp. Przedplony powodowały istotne zmiany w obsadzie roślin i cechach mierzalnych plonu (tab. 2). W płodozmianie obsada roślin wynosiła średnio 1,6 szt. m -2, czyli była zgodna z oczekiwaną, zaś w monokulturze była o 12% mniejsza. W obu systemach następstwa zarysowała się tendencja mniejszego zagęszczenia roślin w wariantach bez ochrony chemicznej. Większe róŝnice dotyczyły liczby strąków i nasion z rośliny. Na roślinach z płodozmianu odnotowano średnio 7,1 strąków, w których znajdowało się 22,1 nasion. W monokulturze liczba strąków wynosiła 3,9, a nasion 11,3, czyli odpowiednio o 44 i 49% mniej. Uprawa grochu w monokulturze powodowała takŝe zmniejszenie masy tysiąca nasion. W płodozmianie, niezaleŝnie od odmian, wynosiła ona 254 g, podczas gdy w monokulturze była o 21% mniejsza. Acta Sci. Pol.

5 Reakcja grochu siewnego Tabela 2. Struktura plonu dwóch odmian grochu siewnego w latach Table 2. Yield components of two cultivars of field pea, Uprawa w płodozmianie Grown in crop rotation Poziom ochrony Level of protection Ergo Agat + F średnia mean Uprawa w 1-6-letniej monokulturze Grown in 1-6-years of monoculture Ergo Obsada roślin na 1m 2 Number of plants per 1 m Agat średnia mean NIR,5 LSD.5 dla for: następstwa roślin crop sequence 5,6 + F 6,8 6,7 6,9 Liczba strąków z rośliny Number of pods per plant 7,4 7, 7,6 7,1 6,9 7,2 3,6 4, 4,2 3,6 4,1 4, 6,8 7,3 7,1 3,9 3,9 3,9 NIR,5 LSD.5 dla for: następstwa roślin crop sequence 1,2 + F 22,2 23,3 21, Liczba nasion z rośliny Number of pulses per plant 2,5 21,9 23,4 21,4 22,6 22,2 9,7 12,2 12,4 1,1 11,9 11, ,6 4,1 4,1 9,9 12,1 11,9 22,2 21,9 22,1 11,4 11,1 11,3 NIR,5 LSD.5 dla for: następstwa roślin crop sequence 2,62 + F Masa tysiąca nasion 1 seed weight, g NIR,5 LSD.5 dla for: następstwa roślin crop sequence 6,41 bez ochrony no protection ochrona herbicydami herbicides protection + F ochrona herbicydami i fungicydami herbicides and fungicides protection Oceniane odmiany róŝniły się pod względem liczby strąków oraz liczby i masy nasion. Odmiana Ergo, niezaleŝnie od stanowiska, charakteryzowała się mniejszą liczbą strąków 5,4, a większą liczbą nasion z rośliny 16,8, wobec 5,6 i 16,5 u odmiany Agat, lecz ustępowała jej o 3% masą tysiąca nasion. Zdaniem Urbanowskiego i in. Agricultura 3(1) 24

6 2 B. Rychcik, J. Tyburski, K. Zawiślak [1997] spadek plonu nasion grochu pastewnego w monokulturze wynika ze zmniejszenia liczby strąków na roślinie, liczby nasion w strąku oraz masy tysiąca nasion. Natomiast Gawrońska-Kulesza [1975] wskazuje na słaby rozwój roślin, mniejszą powierzchnię liści oraz delikatniejsze łodygi peluszki uprawianej w monokulturze. NaleŜy podkreślić, iŝ zagadnienie uprawy grochu w monokulturze było sporadycznie badane; podejmowano je w SGGW w Warszawie i ATR w Bydgoszczy. PODSUMOWANIE Przeprowadzone w Polsce północno-wschodniej 6-letnie ( ) ścisłe badania polowe dotyczące uprawy dwóch odmian grochu siewnego w płodozmianie i narastającej 1-6-letniej monokulturze, z ochroną roślin przed chwastami i chorobami, pozwalają stwierdzić, Ŝe płodozmian zabezpiecza wysoki (rosnący w latach) poziom plonowania grochu siewnego, natomiast uprawa w monokulturze prowadzi do silnej redukcji wydajności. W warunkach wielokrotnej uprawy grochu po sobie dochodzi do wzrostu zachwaszczenia plantacji i wzrostu zagroŝenia przez Fusarium ssp. Stosowanie środków plonochronnych (herbicydów i fungicydów) nie jest uzasadnione w płodozmianie, natomiast zastosowany w monokulturze Topogard 5 WP, poprzez ograniczenie liczby chwastów, powoduje wzrost plonu nasion o 13%. PIŚMIENNICTWO Boros L., Sawicki J., Ocena wybranych odmian i form w kolekcji grochu siewnego (Pisum sativum L.). Cz. I. Zmienność i odziedziczalność cech uŝytkowych grochu. Cz. II. Stabilność plonowania i współzaleŝność cech. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 446, Gawrońska-Kulesza A., Uprawa peluszki w monokulturze. Rocz. Nauk Roln. A 1 (4), Kurowski T.P., Cwalina-Ambroziak B., Sadowski T., 22. Płodozmian jako czynnik róŝnicujący nasilenie chorób grochu polnego (Pisum sativum L.). Acta Agrobot. 55, Kurowski T.P., Majchrzak B., Pszczółkowski P., Wpływ następstwa roślin na występowanie chorób bobiku i grochu. Acta Acad. Agric. Tech. Olst., Agricultura 64, Lampart-Szczapa E., Nasiona roślin strączkowych w Ŝywieniu człowieka. Wartość biologiczna i technologiczna. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 446, Martyniak J., Postęp biologiczny w roślinach strączkowych w okresie transformacji gospodarki w Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 446, Niewiadomski W., Nauka o płodozmianach stan i perspektywy. Post. Nauk Roln. 3, Rajs T., Urbanowski S., Rudnicki F., Wpływ ilości opadów na efekty uprawy roślin w wieloletnich monokulturach. Cz. II. Groch pastewny. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, Rolnictwo 35, Řimowský K., Resztki poŝniwne roślin uprawnych i ich wpływ na bilans masy organicznej gleby. Acta Acad. Agric. Tech. Olst., Agricultura 44, Ryszkowski L., Produkcja roślinna a przepływ energii i obieg materii w agroekosystemach. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 228, Święcicki W., Technologia uprawy grochu. [W:] Zalecenia agrotechniczne, IUNG Puławy, T. I, Święcicki W., Święcicki W.K., Wiatr K., istoria, współczesne osiągnięcia i perspektywy hodowli roślin strączkowych w Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 446, Acta Sci. Pol.

7 Reakcja grochu siewnego Urbanowski S., Rajs T., Piekarczyk M., Produkcyjność grochu pastewnego w zmianowaniu tradycyjnym, uproszczonym i w monokulturze. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 446, RESPONSE OF FIELD PEA TO A CULTIVATION IN INCREASING MONOCULTURE Abstract. The paper presents the results of a 6-year investigation in a crop-rotation experiment on lessive soil (Orthic Luvisols) of a good wheat complex and of a very good rye complex. There was evaluated yielding of field pea cultivars, Ergo and Agat, grown in a 6-field crop rotation and an increasing 1-6 year monoculture with three pea protection variants. The field pea seed yield in the crop rotation amounted to an average of 3.99 t ha -1, while in the continuous cropping it was 47% lower. In monoculture there was a decrease in the plant density by 12.1%, the number of pods by 44.2% and the number and 1 seed weight by 48.9 and by 21.9%, respectively. The field pea cultivars reacted similarly to both the kind of crop sequence (crop rotation, monoculture) and the crop protection levels (herbicides, fungicides). The application of herbicides and fungicides in crop rotation is not justifiable, while in monoculture it increases the seed yield. Key words: field pea, crop rotation, monoculture, yield of pulses Otrzymano Received: Zaakceptowano Accepted: Agricultura 3(1) 24

SKUTKI PRODUKCYJNE MONOKULTURY PSZENICY OZIMEJ W WARUNKACH UPRASZCZANIA UPRAWY ROLI

SKUTKI PRODUKCYJNE MONOKULTURY PSZENICY OZIMEJ W WARUNKACH UPRASZCZANIA UPRAWY ROLI Fragm. Agron. 30(4) 2013, 114121 SKUTKI PRODUKCYJNE MONOKULTURY PSZENICY OZIMEJ W WARUNKACH UPRASZCZANIA UPRAWY ROLI Danuta Parylak 1, Elżbieta Pytlarz Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni,

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uprawa grochu siewnego w Polsce ma długą tradycję. Gatunek ten odgrywa główną rolę w grupie roślin strączkowych, jako roślina jadalna i pastewna. Dużą wartość odżywczą białka

Bardziej szczegółowo

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002 Kod kraju pochodzenia 12. Soja Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po dwuletnim okresie w 2011 i 2012 roku. Doświadczenia przeprowadzono w trzech punktach doświadczalnych: SDOO w Przecławiu,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWADNIANIA I NAWOśENIA MINERALNEGO

WPŁYW NAWADNIANIA I NAWOśENIA MINERALNEGO InŜynieria Rolnicza 3/63 Zdzisław Koszański, Ewa Rumasz Rudnicka., S. Karczmarczyk, P. Rychter * Zakład Produkcji Roślinnej i Nawadniania Akademia Rolnicza w Szczecinie *Zakład Biochemii WyŜsza Szkoła

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA RÓŻNYCH SYSTEMÓW UPRAWY ROLI W UPRAWIE PSZENICY OZIMEJ PO SOBIE

EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA RÓŻNYCH SYSTEMÓW UPRAWY ROLI W UPRAWIE PSZENICY OZIMEJ PO SOBIE FRAGM. AGRON. 26(1) 2009, 42 48 EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA RÓŻNYCH SYSTEMÓW UPRAWY ROLI W UPRAWIE PSZENICY OZIMEJ PO SOBIE LESZEK KORDAS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Kształtowania Agroekosytemów

Bardziej szczegółowo

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 tys. ha. Zainteresowanie produkcją tego zboża systematycznie

Bardziej szczegółowo

PRODUKCYJNA, EKONOMICZNA I ENERGETYCZNA EFEKTYWNOŚĆ PRODUKCJI JĘCZMIENIA OZIMEGO PRZY RÓśNYCH POZIOMACH NAWOśENIA AZOTEM

PRODUKCYJNA, EKONOMICZNA I ENERGETYCZNA EFEKTYWNOŚĆ PRODUKCJI JĘCZMIENIA OZIMEGO PRZY RÓśNYCH POZIOMACH NAWOśENIA AZOTEM Acta Sci. Pol., Agricultura 3(1) 2004, 83-90 PRODUKCYJNA, EKONOMICZNA I ENERGETYCZNA EFEKTYWNOŚĆ PRODUKCJI JĘCZMIENIA OZIMEGO PRZY RÓśNYCH POZIOMACH NAWOśENIA AZOTEM Zbigniew Nasalski, Tadeusz Sadowski,

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Katedra Systemów Rolniczych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Pl. Łódzki 3, 10-718 Olsztyn, Poland

ANNALES. Katedra Systemów Rolniczych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Pl. Łódzki 3, 10-718 Olsztyn, Poland ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr 3 MARIAE LUBLIN * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 2004 Katedra Systemów Rolniczych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Pl. Łódzki 3, 10-718 Olsztyn, Poland Bogumił

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LVII SECTIO E 2002 1 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin 1, Poland 2 Instytut

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 8

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 8 Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 8 opracowanie: Kierownik DAOR OSChR mgr inż. Krzysztof Skowronek Starszy Specjalista DAOR OSChR mgr inż.. Grażyna Sroka Program szkolenia Blok 8. Określanie

Bardziej szczegółowo

Wiadomości wstępne - uprawa roli i roślin

Wiadomości wstępne - uprawa roli i roślin Wiadomości wstępne - uprawa roli i roślin Dr hab. Bogdan Kulig, prof. UR Tabela obrazująca niesynchroniczny rozwój cywilizacji i rozprzestrzenianie się rolnictwa w Starym Świecie (Zohary i Hopf 2000) Wzrost

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY UPRAWY I WYKORZYSTANIA GRYKI- Fagopyrum esculentum

ASPEKTY UPRAWY I WYKORZYSTANIA GRYKI- Fagopyrum esculentum ASPEKTY UPRAWY I WYKORZYSTANIA GRYKI- Fagopyrum esculentum Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o. o. w Krakowie Zakład Hodowlano - Produkcyjny Palikije GRYKA roślina jednoroczna o krótkim okresie wegetacji

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE JĘCZMIENIA JAREGO UPRAWIANEGO W KRÓTKOTRWAŁEJ MONOKULTURZE W ZALEŻNOŚCI OD MIĘDZYPLONU I SPOSOBU ODCHWASZCZANIA

PLONOWANIE JĘCZMIENIA JAREGO UPRAWIANEGO W KRÓTKOTRWAŁEJ MONOKULTURZE W ZALEŻNOŚCI OD MIĘDZYPLONU I SPOSOBU ODCHWASZCZANIA Fragm. Agron. 30(1) 2013, 27 35 PLONOWANIE JĘCZMIENIA JAREGO UPRAWIANEGO W KRÓTKOTRWAŁEJ MONOKULTURZE W ZALEŻNOŚCI OD MIĘDZYPLONU I SPOSOBU ODCHWASZCZANIA Dorota Gawęda, Cezary A. Kwiatkowski Katedra Herbologii

Bardziej szczegółowo

KR Odmian w. Kod kraju. Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o., ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce 2 Dukat NK/wcz 2006 PL

KR Odmian w. Kod kraju. Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o., ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce 2 Dukat NK/wcz 2006 PL 13. Łubin żółty Doświadczenie z łubinem żółtym w roku założono w optymalnym terminie. Przymrozki, które wystąpiły pod koniec pierwszej dekady kwietnia (9 kwietnia 8,4 O C) opóźniły nieco wschody. Od 25

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy inŝynierski I o kierunku ROLNICTWO

Zagadnienia na egzamin dyplomowy inŝynierski I o kierunku ROLNICTWO Zagadnienia na egzamin dyplomowy inŝynierski I o kierunku ROLNICTWO KIERUNKOWE - OBLIGATORYJNE 1. Pojęcie zmiennej losowej, rozkładu prawdopodobieństwa, dystrybuanty i funkcji gęstości. 2. Sposoby weryfikacji

Bardziej szczegółowo

REAKCJA NASION WYBRANYCH ODMIAN OGÓRKA NA PRZEDSIEWNĄ BIOSTYMULACJĘ LASEROWĄ. Wstęp

REAKCJA NASION WYBRANYCH ODMIAN OGÓRKA NA PRZEDSIEWNĄ BIOSTYMULACJĘ LASEROWĄ. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) DANUTA DROZD, HANNA SZAJSNER REACJA NASION WYBRANYCH ODMIAN OGÓRA NA PRZEDSIEWNĄ BIOSTYMULACJĘ LASEROWĄ Z atedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE WPŁYWU WARUNKÓW OPADOWYCH NA PLONOWANIE ZIEMNIAKA BARDZO WCZESNEGO I WCZESNEGO W POŁUDNIOWEJ POLSCE

OKREŚLENIE WPŁYWU WARUNKÓW OPADOWYCH NA PLONOWANIE ZIEMNIAKA BARDZO WCZESNEGO I WCZESNEGO W POŁUDNIOWEJ POLSCE WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2012 (IV VI): t. 12 z. 2 (38) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS ISSN 1642-8145 s. 133 141 pdf: www.itep.edu.pl/wydawnictwo Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach,

Bardziej szczegółowo

Zebranie sekcji zbóż i roślin strączkowych. kwiecień, 2013 roku

Zebranie sekcji zbóż i roślin strączkowych. kwiecień, 2013 roku Zebranie sekcji zbóż i roślin strączkowych kwiecień, 2013 roku Plan spotkania:. 1. Podsumowanie sytuacji popytowo-podażowej na rynku zbóż jarych i roślin strączkowych w sezonie wiosna 2013 roku. 2. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Plonowanie szarłatu uprawnego (Amaranthus hypochondriacus L. Thell.) w warunkach zróŝnicowanej przedsiewnej uprawy roli i pielęgnacji roślin

Plonowanie szarłatu uprawnego (Amaranthus hypochondriacus L. Thell.) w warunkach zróŝnicowanej przedsiewnej uprawy roli i pielęgnacji roślin ANNALES UMCS VOL. LXX(2) AGRICULTURA 2015 Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin e-mail: stanislaw.derylo@up.lublin.pl STANISŁAW

Bardziej szczegółowo

Glifocyd 360 SL R-81/2012. Data wydania zezwolenia: R51/53

Glifocyd 360 SL R-81/2012. Data wydania zezwolenia: R51/53 Glifocyd 360 SL Nazwa handlowa produktu: Nazwa posiadacza zezwolenia: Glifocyd 360 SL Zakłady Chemiczne 'Organika-Sarzyna' S.A. ul. Chemików, 37-310 Nowa Sarzyna Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA PRODUKCJI JĘCZMIENIA JAREGO W PŁODOZMIANIE I MONOKULTURZE. Cezary Kwiatkowski, ElŜbieta Harasim

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA PRODUKCJI JĘCZMIENIA JAREGO W PŁODOZMIANIE I MONOKULTURZE. Cezary Kwiatkowski, ElŜbieta Harasim Acta Agrophysica, 2009, 14(1), 125-136 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA PRODUKCJI JĘCZMIENIA JAREGO W PŁODOZMIANIE I MONOKULTURZE Cezary Kwiatkowski, ElŜbieta Harasim Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

UPRAWA SOI W POLSKICH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH

UPRAWA SOI W POLSKICH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH UPRAWA SOI W POLSKICH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH CDR O/Poznań Iwona Kajdan-Zysnarska Soja jako jedna z najbardziej wartościowych roślin uprawnych, ze względu na wysoką zawartość białka (35-44%) i tłuszczu

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do:

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do: Pszenica jara Pszenicy jarej uprawia się w Polsce znacznie mniej niż ozimej z uwagi na nieco mniejszą jej plenność. Jej znaczenie gospodarcze jest jednak duże ze względu na większą, niż w pszenicy ozimej,

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXV (2) SECTIO E 2010 Katedra Systemów Rolniczych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie pl. Łódzki 3, 10-718 Olsztyn e-mail: bogumilr@uwm.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Tabela 54. Agrotechniczne i polowe warunki prowadzenia doświadczeń w 2012 r.

Tabela 54. Agrotechniczne i polowe warunki prowadzenia doświadczeń w 2012 r. ZIEMNIAK Ziemniak jest rośliną, która z powodzeniem może być uprawiana na każdym polu, pod warunkiem, że jest ono wcześniej odpowiednio przygotowane. Najlepiej żeby przedplonami były zboża, rośliny strączkowe,

Bardziej szczegółowo

ROLNICZE I EKONOMICZNE ASPEKTY UPRAWY JĘCZMIENIA JAREGO W SYSTEMIE KONWENCJONALNYM I INTEGROWANYM

ROLNICZE I EKONOMICZNE ASPEKTY UPRAWY JĘCZMIENIA JAREGO W SYSTEMIE KONWENCJONALNYM I INTEGROWANYM Fragm. Agron. 31(2) 2014, 26 33 ROLNICZE I EKONOMICZNE ASPEKTY UPRAWY JĘCZMIENIA JAREGO W SYSTEMIE KONWENCJONALNYM I INTEGROWANYM Kazimierz Klima 1, Teofil Łabza, Andrzej Lepiarczyk Katedra Agrotechniki

Bardziej szczegółowo

Ogólna uprawa warzyw - pod red. M. Knaflewskiego

Ogólna uprawa warzyw - pod red. M. Knaflewskiego Ogólna uprawa warzyw - pod red. M. Knaflewskiego Spis treści PRZEDMOWA... 11 1. WIADOMOŚCI WPROWADZAJĄCE... 13 1.1. Definicja warzywnictwa... 13 1.2. Produkcja warzyw w Polsce, w Europie i na świecie...

Bardziej szczegółowo

P A M I Ę T N I K P U Ł A W S K I ZESZYT 139 2005

P A M I Ę T N I K P U Ł A W S K I ZESZYT 139 2005 P A M I Ę T N I K P U Ł A W S K I ZESZYT 139 2005 PIOTR KRASKA Katedra Ekologii Rolniczej Akademia Rolnicza w Lublinie WPŁYW ZRÓŻNICOWANEJ AGROTECHNIKI NA PLON I WYBRANE CECHY JAKOŚCIOWE ZIARNA JĘCZMIENIA

Bardziej szczegółowo

Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią

Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią Rzepak ozimy to roślina wymagająca profesjonalnego podejścia od momentu siewu do zbioru. Okres wegetacyjny trwa ok. 11 miesięcy (czasami nawet 12

Bardziej szczegółowo

BIOMASA MIĘDZYPLONÓW ŚCIERNISKOWYCH I ICH WPŁYW NA PLONOWANIE ŻYTA JAREGO W MONOKULTUROWEJ UPRAWIE

BIOMASA MIĘDZYPLONÓW ŚCIERNISKOWYCH I ICH WPŁYW NA PLONOWANIE ŻYTA JAREGO W MONOKULTUROWEJ UPRAWIE Fragm. Agron. 29(2) 2012, 27 32 BIOMASA MIĘDZYPLONÓW ŚCIERNISKOWYCH I ICH WPŁYW NA PLONOWANIE ŻYTA JAREGO W MONOKULTUROWEJ UPRAWIE Dorota Dopka, Małgorzata Korsak-Adamowicz, Józef Starczewski Katedra Ogólnej

Bardziej szczegółowo

Nasiona roślin strączkowych i innych.

Nasiona roślin strączkowych i innych. Nasiona roślin strączkowych i innych. Większość roślin strączkowych uprawianych w Polsce stanowią rośliny jednoroczne wytwarzające duże strąki i duże nasiona. Uprawiane są głównie w celu pozyskania nasion

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRODUKCJA ROŚLINNA Technikum Rolnicze

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRODUKCJA ROŚLINNA Technikum Rolnicze WYMAGANIA EDUKACYJNE PRODUKCJA ROŚLINNA Technikum Rolnicze Klasa IV Opracowała: Ewelina Krystowczyk DZIAŁ: TRWAŁE UŻYTKI ROLNE korzysta z różnych źródeł wiedzy rolniczej zna: cechy wyróżniające TUZ, czynniki

Bardziej szczegółowo

Zmiany agroklimatu w Polsce

Zmiany agroklimatu w Polsce Zmiany klimatyczne a rolnictwo w Polsce ocena zagrożeń i sposoby adaptacji Warszawa, 30.09.2009 r. Zmiany agroklimatu w Polsce Jerzy Kozyra Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Comparison of various weed control methods of potato

Comparison of various weed control methods of potato P A M I Ę T N I K P U Ł A W S K I ZESZYT 142 2006 KRYSTYNA ZARZECKA, MAREK GUGAŁA Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Podlaska w Siedlcach PORÓWNANIE RÓŻNYCH SPOSOBÓW ODCHWASZCZANIA PLANTACJI ZIEMNIAKA

Bardziej szczegółowo

OCENA WARTOŚCI ENERGETYCZNEJ ODMIAN SORGA W ZALEŻNOŚCI OD TERMINU, GĘSTOŚCI SIEWU I NAWOŻENIA

OCENA WARTOŚCI ENERGETYCZNEJ ODMIAN SORGA W ZALEŻNOŚCI OD TERMINU, GĘSTOŚCI SIEWU I NAWOŻENIA Fragm. Agron. 29(3) 2012, 114 119 OCENA WARTOŚCI ENERGETYCZNEJ ODMIAN SORGA W ZALEŻNOŚCI OD TERMINU, GĘSTOŚCI SIEWU I NAWOŻENIA Leszek Kordas, Magdalena Giemza-Mikoda, Marta Jabłońska Katedra Kształtowania

Bardziej szczegółowo

OCENA WYBRANYCH WYRÓŻNIKÓW JAKOŚCI ZIARNA PSZENICY TWARDEJ ODMIANY FLORADUR W ZALEŻNOŚCI OD UPRAWY ROLI I NAWOŻENIA AZOTEM

OCENA WYBRANYCH WYRÓŻNIKÓW JAKOŚCI ZIARNA PSZENICY TWARDEJ ODMIANY FLORADUR W ZALEŻNOŚCI OD UPRAWY ROLI I NAWOŻENIA AZOTEM Acta Agrophysica, 2011, 18(2), 481-489 OCENA WYBRANYCH WYRÓŻNIKÓW JAKOŚCI ZIARNA PSZENICY TWARDEJ ODMIANY FLORADUR W ZALEŻNOŚCI OD UPRAWY ROLI I NAWOŻENIA AZOTEM Andrzej Woźniak 1, Dariusz Gontarz 2 1

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE I EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA UPRAWY OWSA W SIEWIE CZYSTYM I MIESZANYM W SYSTEMIE EKOLOGICZNYM I KONWENCJONALNYM

PLONOWANIE I EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA UPRAWY OWSA W SIEWIE CZYSTYM I MIESZANYM W SYSTEMIE EKOLOGICZNYM I KONWENCJONALNYM ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 3 (70), 141 147 KAZIMIERZ KLIMA, TEOFIL ŁABZA PLONOWANIE I EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA UPRAWY OWSA W SIEWIE CZYSTYM I MIESZANYM W SYSTEMIE EKOLOGICZNYM I KONWENCJONALNYM

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA JAKOŚCI SIEWU NASION PSZENICY SIEWNIKIEM UNIWERSALNYM I AGREGATEM UPRAWOWO-SIEWNYM

ANALIZA PORÓWNAWCZA JAKOŚCI SIEWU NASION PSZENICY SIEWNIKIEM UNIWERSALNYM I AGREGATEM UPRAWOWO-SIEWNYM I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2013: Z. 4(147) T.1 S. 213-222 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org ANALIZA PORÓWNAWCZA JAKOŚCI SIEWU NASION PSZENICY

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WARUNKÓW POGODOWYCH I SYSTEMÓW UPRAWY ROLI NA PRODUKCYJNOŚĆ BOBIKU (VICIA FABA SSP. MINOR L.)

WPŁYW WARUNKÓW POGODOWYCH I SYSTEMÓW UPRAWY ROLI NA PRODUKCYJNOŚĆ BOBIKU (VICIA FABA SSP. MINOR L.) FRAGM. AGRON. 26(1) 2009, 127 135 WPŁYW WARUNKÓW POGODOWYCH I SYSTEMÓW UPRAWY ROLI NA PRODUKCYJNOŚĆ BOBIKU (VICIA FABA SSP. MINOR L.) KATARZYNA STĘPNIK, ANDRZEJ LEPIARCZYK Katedra Ogólnej Uprawy Roli i

Bardziej szczegółowo

ale mają również duże znaczenie fitosanitarne w płodozmianie. Stosowanie międzyplonów jest bardzo ważne w uproszczonych zmianowaniach i obecnie

ale mają również duże znaczenie fitosanitarne w płodozmianie. Stosowanie międzyplonów jest bardzo ważne w uproszczonych zmianowaniach i obecnie dr hab. Irena Suwara Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Rolnictwa i Biologii Katedra Agronomii 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159 Telefon: 22-5932692 e-mail: irena_suwara@sggw.pl

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development ISSN 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 2(12) 29, 61-66 ZMIANY TECHNOLOGII PRODUKCJI PSZENICY OZIMEJ W UJĘCIU DŁUGOOKRESOWYM Adam Harasim, Mariusz Matyka Instytut Uprawy

Bardziej szczegółowo

Płynne nawozy doglebowe

Płynne nawozy doglebowe Płynne nawozy doglebowe Mg ADO -2 ADO MA Zn ADO OR Cu ADO PO ADO O Ca Mn Mo Fe pecjalistyczne nawozy płynne Wieloskładnikowe z mikroelementami w formie chelatów Przeznaczone do rzędowej aplikacji podczas

Bardziej szczegółowo

Wpływ gęstości nasion na wschody i plonowanie rzepaku ozimego

Wpływ gęstości nasion na wschody i plonowanie rzepaku ozimego Tom XXI Rośliny Oleiste 2000 Agnieszka Ladek, Tadeusz Wałkowski Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Zakład Roślin Oleistych w Poznaniu Wpływ gęstości nasion na wschody i plonowanie rzepaku ozimego

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Feliks Ceglarek, Robert Rudziński, Danuta Buraczyńska

ANNALES. Feliks Ceglarek, Robert Rudziński, Danuta Buraczyńska ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr 3 MARIAE LUBLIN * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 004 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Podlaska ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland Feliks

Bardziej szczegółowo

Uprawa grochu siewnego mgr inż. Janusz Sychowicz Oddział Poświętne w Płońsku

Uprawa grochu siewnego mgr inż. Janusz Sychowicz Oddział Poświętne w Płońsku Uprawa grochu siewnego mgr inż. Janusz Sychowicz Oddział Poświętne w Płońsku Groch siewny jest zaliczany w Polsce do najważniejszych roślin dostarczających białka paszowego. Odgrywa też ważną rolę jako

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA Przewodnik metodyczny dla studentów III roku studiów stacjonarnych Kierunek: Rolnictwo

PRAKTYKA ZAWODOWA Przewodnik metodyczny dla studentów III roku studiów stacjonarnych Kierunek: Rolnictwo Student. Nazwisko i imię Nr albumu. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA PRAKTYKA ZAWODOWA Przewodnik metodyczny dla studentów III roku

Bardziej szczegółowo

Uprawa roślin na potrzeby energetyki

Uprawa roślin na potrzeby energetyki INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Uprawa roślin na potrzeby energetyki Szczecin 3 grudnia 2009 Promocja rozwiązań sprzyjających produkcji energii niskoemisyjnej Polska

Bardziej szczegółowo

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A VOL. LXVII (4) SECTIO E 2012 1 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

Jerzy Grabiński IUNG Puławy Dobra praktyka rolnicza w uprawie zbóż

Jerzy Grabiński IUNG Puławy Dobra praktyka rolnicza w uprawie zbóż Jerzy Grabiński IUNG Puławy Dobra praktyka rolnicza w uprawie zbóż Około 5,3 mln ton tj. prawie 20 % corocznych zbiorów ziarna przeznacza się w Polsce na cele konsumpcyjne. Aby ziarno mogło być przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Przebieg warunków agroklimatycznych w latach 2003-2005 w Gospodarstwie Doświadczalnym

Tabela 1. Przebieg warunków agroklimatycznych w latach 2003-2005 w Gospodarstwie Doświadczalnym Acta Sci. Pol., Agricultura 5(2) 2006, 99-106 WPŁYW PRZEDPLONÓW NA PLON I JAKOŚĆ ZIARNA PSZENICY OZIMEJ Andrzej Woźniak Akademia Rolnicza w Lublinie 1 Streszczenie. W latach 2003-2005 oceniano plonowanie

Bardziej szczegółowo

Modele ochrony zbóż jako element integrowanej produkcji

Modele ochrony zbóż jako element integrowanej produkcji Anna Nieróbca Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Modele ochrony zbóż jako element integrowanej produkcji Bratoszewice

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Rolnictwo Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2011 Tom 5 Zeszyt 3 TOMASZ MACIEJEWSKI, KATARZYNA RĘBARZ

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNE I EKONOMICZNE PRZESŁANKI STOSOWANIA ROZPROSZONEGO SIEWU ZBÓś

EKOLOGICZNE I EKONOMICZNE PRZESŁANKI STOSOWANIA ROZPROSZONEGO SIEWU ZBÓś InŜynieria Rolnicza 7/2005 Adam Lipiński Katedra Maszyn Roboczych i Procesów Separacji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie EKOLOGICZNE I EKONOMICZNE PRZESŁANKI STOSOWANIA ROZPROSZONEGO SIEWU ZBÓś

Bardziej szczegółowo

Katalog odmian rzepaku ozimego 2014 w technologii Clearfield

Katalog odmian rzepaku ozimego 2014 w technologii Clearfield Katalog odmian rzepaku ozimego 2014 w technologii Clearfield DK IMPRESSION CL DK IMMINENT CL Nr 2 WYSOKI PLON badania rejestrowe COBORU 2011-2012 114%wzorca WYSOKA TOLERANCJA NA CHOROBY OPTYMALNY WIGOR

Bardziej szczegółowo

Potas niezbędny składnik pokarmowy zapewniający wysoki plon i dobrą jakość buraka cukrowego

Potas niezbędny składnik pokarmowy zapewniający wysoki plon i dobrą jakość buraka cukrowego Potas niezbędny składnik pokarmowy zapewniający wysoki plon i dobrą jakość buraka cukrowego Potas jest niezbędnym składnikiem do wytworzenia wysokiego plonu, w tym głównie cukru (sacharozy). Składnik ten

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWOŻENIA AZOTEM I SPOSOBU UŻYŹNIANIA GLEBY NA PLONOWANIE PSZENICY OZIMEJ W ZALEŻNOŚCI OD PRZEDPLONU

WPŁYW NAWOŻENIA AZOTEM I SPOSOBU UŻYŹNIANIA GLEBY NA PLONOWANIE PSZENICY OZIMEJ W ZALEŻNOŚCI OD PRZEDPLONU Fragm. Agron. 28(3) 2011, 53 62 WPŁYW NAWOŻENIA AZOTEM I SPOSOBU UŻYŹNIANIA GLEBY NA PLONOWANIE PSZENICY OZIMEJ W ZALEŻNOŚCI OD PRZEDPLONU Karol Kotwica, Iwona Jaskulska, Dariusz Jaskulski, Lech Gałęzewski,

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczeń powinien umieć) Poziom podstawowy Znać materiał nauczania dla klasy 3,

Osiągnięcia uczeń powinien umieć) Poziom podstawowy Znać materiał nauczania dla klasy 3, NAUCZYCIELSKI PUN DYDAKTYCZNY Marlena Żywicka - Czaja PRZEDMIOT: PRODUKCJA ROŚLINNA KL.IIITR. nr pr. 321(05)/T-4,SP/MENiS 2005.02.03 M D lp Zakres treści Temat 1 1.Zapoznanie z PSO, omówienie standardów

Bardziej szczegółowo

Potrzeby, efekty i perspektywy nawadniania roślin na obszarach szczególnie deficytowych w wodę

Potrzeby, efekty i perspektywy nawadniania roślin na obszarach szczególnie deficytowych w wodę Potrzeby, efekty i perspektywy nawadniania roślin na obszarach szczególnie deficytowych w wodę Czesław Rzekanowski, Jacek Żarski, Stanisław Rolbiecki Katedra Melioracji i Agrometeorologii Wydział Rolniczy

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BIOMASY ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO (SIDA HERMAPHRODITA RUSBY) JAKO KOSUBSTRATU DO BIOGAZOWNI ROLNICZEJ *

PRODUKCJA BIOMASY ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO (SIDA HERMAPHRODITA RUSBY) JAKO KOSUBSTRATU DO BIOGAZOWNI ROLNICZEJ * PRODUKCJA BIOMASY ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO (SIDA HERMAPHRODITA RUSBY) JAKO KOSUBSTRATU DO BIOGAZOWNI ROLNICZEJ * Jacek Kwiatkowski, Łukasz Graban, Waldemar Lajszner, Józef Tworkowski Katedra Hodowli Roślin

Bardziej szczegółowo

z rolnictwem konwencjonalnym, intensywnym

z rolnictwem konwencjonalnym, intensywnym ROLNICTWO EKOLOGICZNE Analiza porównawcza ekologicznych metod produkcji z rolnictwem konwencjonalnym, intensywnym Rolnictwo intensywne Rolnictwo ekologiczne Dominacja chemii i techniki Dominacja środków

Bardziej szczegółowo

Średnia zawartość białka w ziarnie, z wszystkich wariantów agrotechniki wynosiła 12,3 % sm. Wyższa była po rzepaku ozimym w obydwóch terminach siewu

Średnia zawartość białka w ziarnie, z wszystkich wariantów agrotechniki wynosiła 12,3 % sm. Wyższa była po rzepaku ozimym w obydwóch terminach siewu PSZENICA OZIMA W tabelach 1-2 przedstawiono porównanie plonowania pszenicy ozimej w latach 2009-2011 w województwie i w Głubczycach, a w tabeli 3 w - Głubczycach w ostatnim roku w różnych wariantach agrotechnicznych,

Bardziej szczegółowo

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A VOL. LXVII(2) SECTIO E 2012 Katedra Agrotechnologii i Zarządzania Produkcją Roślinną Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

KONKRETNIE O MAKSYMALIZACJI PLONU, OCHRONIE AZOTU I ŚRODOWISKA

KONKRETNIE O MAKSYMALIZACJI PLONU, OCHRONIE AZOTU I ŚRODOWISKA KONKRETNIE O MAKSYMALIZACJI PLONU, OCHRONIE AZOTU I ŚRODOWISKA N-Lock jest stabilizatorem azotu, którego działanie prowadzi do maksymalizacji potencjału plonowania i zwiększenia efektywności wykorzystanych

Bardziej szczegółowo

Dorota Kalembasa, ElŜbieta Malinowska

Dorota Kalembasa, ElŜbieta Malinowska Acta Agrophysica, 2008, 11(3), 657-666 WPŁYW NAWOśENIA OSADEM ŚCIEKOWYM I MOCZNIKIEM NA ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH PIERWIASTKÓW W TRAWIE MISCANTHUS SACCHARIFLORUS Dorota Kalembasa, ElŜbieta Malinowska Katedra

Bardziej szczegółowo

InŜynieria Rolnicza 14/2005. Streszczenie

InŜynieria Rolnicza 14/2005. Streszczenie Michał Cupiał Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza w Krakowie PROGRAM WSPOMAGAJĄCY NAWOśENIE MINERALNE NAWOZY 2 Streszczenie Przedstawiono program Nawozy 2 wspomagający nawoŝenie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW UPROSZCZONEJ UPRAWY ROLI NA PLONOWANIE I ZACHWASZCZENIE KUKURYDZY ORAZ NA WŁAŚCIWOŚCI GLEBY

WPŁYW UPROSZCZONEJ UPRAWY ROLI NA PLONOWANIE I ZACHWASZCZENIE KUKURYDZY ORAZ NA WŁAŚCIWOŚCI GLEBY Acta Sci. Pol., Agricultura 3(1) 2004, 157-163 WPŁYW UPROSZCZONEJ UPRAWY ROLI NA PLONOWANIE I ZACHWASZCZENIE KUKURYDZY ORAZ NA WŁAŚCIWOŚCI GLEBY Andrzej Blecharczyk, Irena Małecka, Grzegorz Skrzypczak

Bardziej szczegółowo

niezbędny składnik pokarmowy zbóż

niezbędny składnik pokarmowy zbóż POTAS niezbędny składnik pokarmowy zbóż kształtujący wielkość i jakość plonu ziarna Dostępność glebowych zasobów potasu dla roślin zbożowych Gleby zawierają duże zasoby potasu (K), nawet do 50 t/ha w warstwie

Bardziej szczegółowo

NASTĘPCZE DZIAŁANIE NAWOZÓW ZIELONYCH W FORMIE PRZEDPLONÓW W UPRAWIE PORA

NASTĘPCZE DZIAŁANIE NAWOZÓW ZIELONYCH W FORMIE PRZEDPLONÓW W UPRAWIE PORA Acta Agrophysica, 2006, 7(3), 577-589 NASTĘPCZE DZIAŁANIE NAWOZÓW ZIELONYCH W FORMIE PRZEDPLONÓW W UPRAWIE PORA Romualda Jabłońska-Ceglarek, Robert Rosa, Anna Zaniewicz-Bajkowska, Jolanta Franczuk, Edyta

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH W REJONIE DOŚWIADCZEŃ ŁĄKOWYCH W FALENTACH

CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH W REJONIE DOŚWIADCZEŃ ŁĄKOWYCH W FALENTACH WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2006: t. 6 z. specj. (17) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 15 22 www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2006 CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Noworolnik WSTĘP

Kazimierz Noworolnik WSTĘP Acta Agrophysica, 2009, 14(1), 155-166 WPŁYW WYBRANYCH CECH JAKOŚCI GLEBY NA PLONOWANIE PSZENśYTA OZIMEGO I śyta OZIMEGO Kazimierz Noworolnik Zakład Uprawy Roślin ZboŜowych, Instytut Uprawy NawoŜenia i

Bardziej szczegółowo

Acta Agrophysica, 2005, 6(1), 213-224 Artykuł problemowy ROŚLINY STRĄCZKOWE W POLSCE PERSPEKTYWY UPRAWY I WYKORZYSTANIE NASION.

Acta Agrophysica, 2005, 6(1), 213-224 Artykuł problemowy ROŚLINY STRĄCZKOWE W POLSCE PERSPEKTYWY UPRAWY I WYKORZYSTANIE NASION. Acta Agrophysica, 25, 6(1), 213-224 Artykuł problemowy ROŚLINY STRĄCZKOWE W POLSCE PERSPEKTYWY UPRAWY I WYKORZYSTANIE NASION Janusz Podleśny Instytut Uprawy NawoŜenia i Gleboznawstwa Pa stwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Projekt sylabusa. w sprawie wprowadzenia Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Projekt sylabusa. w sprawie wprowadzenia Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Katedra Agronomii Zakład Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Projekt sylabusa zgodnie z zaleceniami Senatu w sprawie wprowadzenia Systemu Zapewnienia i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

28. 06. 2011 - wtorek

28. 06. 2011 - wtorek Program Ogólnopolskiej Konferencja pt.: HODOWLA, UPRAWA I WYKORZYSTANIE PSZENICY ORKISZ (Triticum aestivum ssp. spelta) W WARUNKACH ZMIAN KLIMATU 28. 06. 2011 - wtorek 8 30 9 00 Rejestracja uczestników

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie uprawowe w Pawłowicach

Doświadczenie uprawowe w Pawłowicach Doświadczenie uprawowe w Pawłowicach 23 kwietnia na terenie gospodarstwa należącego do Instytutu Zootechniki w Pawłowicach (powiat leszczyński) założono bardzo nietypowe doświadczenie uprawowe. Po raz

Bardziej szczegółowo

REAKCJA ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO FORM TRADYCYJNYCH I SAMOKOŃCZĄCYCH NA ZRÓŻNICOWANĄ OBSADĘ ROŚLIN

REAKCJA ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO FORM TRADYCYJNYCH I SAMOKOŃCZĄCYCH NA ZRÓŻNICOWANĄ OBSADĘ ROŚLIN Fragm. Agron. 29(4) 2012, 21 35 REAKCJA ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO FORM TRADYCYJNYCH I SAMOKOŃCZĄCYCH NA ZRÓŻNICOWANĄ OBSADĘ ROŚLIN Tadeusz Bieniaszewski 1, Janusz Podleśny 2, Jacek Olszewski 3, Maria Stanek

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ KWASU ASKORBINOWEGO W BULWACH ZIEMNIAKA ODMIANY JADALNEJ WIKING W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBÓW UPRAWY ROLI I HERBICYDÓW

ZAWARTOŚĆ KWASU ASKORBINOWEGO W BULWACH ZIEMNIAKA ODMIANY JADALNEJ WIKING W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBÓW UPRAWY ROLI I HERBICYDÓW ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2007, 2 (51), 112 119 KRYSTYNA ZARZECKA, MAREK GUGAŁA, IWONA MYSTKOWSKA ZAWARTOŚĆ KWASU ASKORBINOWEGO W BULWACH ZIEMNIAKA ODMIANY JADALNEJ WIKING W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBÓW

Bardziej szczegółowo

Agil 100 EC. Jeden dla wszystkich! herbicyd propachizafop

Agil 100 EC. Jeden dla wszystkich! herbicyd propachizafop Agil 100 EC Jeden dla wszystkich! herbicyd propachizafop Agil 100 EC: niezwykle skuteczny na większość chwastów jednoliściennych, znakomita skuteczność potwierdzona wieloletnią praktyką, najszybciej działający

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Janina Zawieja, Wiesław Wojciechowski. Reakcja owsa nagiego i pszenżyta jarego na uprawę współrzędną z soczewicą

ANNALES. Janina Zawieja, Wiesław Wojciechowski. Reakcja owsa nagiego i pszenżyta jarego na uprawę współrzędną z soczewicą ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr 3 MARIAE LUBLIN * CURIE S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 2004 Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Rolnicza we Wrocławiu ul. Norwida 25, 50375 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Specjaliści od uprawy pasowej

Specjaliści od uprawy pasowej Specjaliści od uprawy pasowej Strip Till-Drill Specialist Olbrzymie oszczędności bez kompromisów 16,5 l ON/ha Martin Lole Mzuri Ltd. właściciel NAKŁADY PALIWA 100% 80% 60% 40% 20% 0% TALERZOWANIE+MZURI

Bardziej szczegółowo

YIELDS OF THE SELECTED SPRING WHEAT VARIETIES CULTIVATED IN ORGANIC AND CONVENTIONAL CROP PRODUCTION SYSTEMS

YIELDS OF THE SELECTED SPRING WHEAT VARIETIES CULTIVATED IN ORGANIC AND CONVENTIONAL CROP PRODUCTION SYSTEMS Jan KUŚ, Krzysztof JOŃCZYK, Jarosław STALENGA, Beata FELEDYN-SZEWCZYK, Anna MRÓZ Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej ul.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WÓD PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI POWODOWANYMI PRZEZ AZOTANY POCHODZENIA ROLNICZEGO Program działań

OCHRONA WÓD PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI POWODOWANYMI PRZEZ AZOTANY POCHODZENIA ROLNICZEGO Program działań OCHRONA WÓD PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI POWODOWANYMI PRZEZ AZOTANY POCHODZENIA ROLNICZEGO Program działań Dotyczy rolników, których działki położone są na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia

Bardziej szczegółowo

Zakład Uprawy Roślin Pastewnych Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Zakład Uprawy Roślin Pastewnych Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach P A M I Ę T N I K P U Ł A W S K I ZESZYT 147 2008 JANUSZ PODLEŚNY Zakład Uprawy Roślin Pastewnych Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach PRZYDATNOŚĆ NOWYCH ODMIAN

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTÓW ZASTOSOWANIA NAWADNIANIA

OCENA EFEKTÓW ZASTOSOWANIA NAWADNIANIA InŜynieria Rolnicza 3/63 Stanisław Dudek, Jacek śarski Katedra Melioracji i Agrometeorologii Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy OCENA EFEKTÓW ZASTOSOWANIA NAWADNIANIA W UPRAWIE KUKURYDZY NA ZIARNO

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA. Wpływ nawożenia organicznego i sposobów uprawy roli na produktywność buraka cukrowego

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA. Wpływ nawożenia organicznego i sposobów uprawy roli na produktywność buraka cukrowego ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXV(1) SECTIO E 2010 Katedra Kształtowania Agroekosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Nawóz WE siarkowo-wapniowy

Nawóz WE siarkowo-wapniowy Nawóz WE siarkowo-wapniowy Mały nakład Pomyśl o Swoim zysku Co jest Twoim celem? Maksymalne plony, czy maksymalny zysk? Czy liczysz swoje koszty pracy, czasu i nawożenia? Czy porównujesz je z efektami?

Bardziej szczegółowo

Regionalne zróżnicowanie produkcji i opłacalności upraw roślin strączkowych pastewnych na nasiona w Polsce

Regionalne zróżnicowanie produkcji i opłacalności upraw roślin strączkowych pastewnych na nasiona w Polsce 9 Polish Journal of Agronomy 2012, 10, 9 15 Regionalne zróżnicowanie produkcji i opłacalności upraw roślin strączkowych pastewnych na nasiona w Polsce Jerzy Kopiński, Mariusz Matyka Zakład Systemów i Ekonomiki

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH MAKROSKŁADNIKÓW W ZIARNIE ODMIAN KUKURYDZY WYSIEWANYCH W TRZECH TERMINACH

ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH MAKROSKŁADNIKÓW W ZIARNIE ODMIAN KUKURYDZY WYSIEWANYCH W TRZECH TERMINACH Fragm. Agron. 28(3) 2011, 7 15 ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH MAKROSKŁADNIKÓW W ZIARNIE ODMIAN KUKURYDZY WYSIEWANYCH W TRZECH TERMINACH Barbara Gąsiorowska, Artur Makarewicz, Agnieszka Nowosielska Katedra Szczegółowej

Bardziej szczegółowo

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A VOL. LXX (1) SECTIO E 2015 Instytut Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, ul.

Bardziej szczegółowo

THE ASSESSMENT OF CHANGES IN LIGHT SOIL CHEMICAL PROPERTIES IN ORGANIC SYSTEM OF PLANT CULTIVATION WITH IRRIGATION

THE ASSESSMENT OF CHANGES IN LIGHT SOIL CHEMICAL PROPERTIES IN ORGANIC SYSTEM OF PLANT CULTIVATION WITH IRRIGATION Cezary TRAWCZYŃSKI Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Jadwisin ul. Szaniawskiego 15, 05-140 Serock e-mail: c.trawczynski@ihar.edu.pl THE ASSESSMENT OF CHANGES

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU 2007 ROLNICTWO XCI NR 560

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU 2007 ROLNICTWO XCI NR 560 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU 2007 ROLNICTWO XCI NR 560 Jarosław Grocholski 1, Józef Sowiński 2, Grzegorz Kulczycki 3, Stanisław Wardęga 1 WPŁYW TERMINU SIEWU PRZEWÓDKOWYCH ODMIAN

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W SIEDLISKU GLEBOWYM WYWOŁANE NASTĘPCZYM WPŁYWEM NAWOŻENIA ORGANICZNEGO I AZOTOWEGO

ZMIANY W SIEDLISKU GLEBOWYM WYWOŁANE NASTĘPCZYM WPŁYWEM NAWOŻENIA ORGANICZNEGO I AZOTOWEGO Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2/2008 Roman Wacławowicz Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ZMIANY W SIEDLISKU GLEBOWYM WYWOŁANE NASTĘPCZYM WPŁYWEM NAWOŻENIA ORGANICZNEGO

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Zakład Technik Uprawy Roli i Nawożenia, IUNG, ul. Łąkowa 2, 55-230 Jelcz-Laskowice, Poland 2. Stacja Doświadczalna, Jelcz-Laskowice

ANNALES. Zakład Technik Uprawy Roli i Nawożenia, IUNG, ul. Łąkowa 2, 55-230 Jelcz-Laskowice, Poland 2. Stacja Doświadczalna, Jelcz-Laskowice NNLS UNIVRSITTIS MRI LULIN VOL. LIX, Nr 2 * CURI- S K Ł O D O W S K POLONI SCTIO 2004 Zakład Technik Uprawy Roli i Nawożenia, IUNG, ul. Łąkowa 2, 55-230 Jelcz-Laskowice, Poland 2 Stacja Doświadczalna,

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zuz ytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego

Dopłaty z tytułu zuz ytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego Dopłaty z tytułu zuz ytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie w 2013 r. Agencja Rynku Rolnego udziela w ramach

Bardziej szczegółowo

KOALICJA POLSKA WOLNA OD GMO ul. Chłodna 48/153 00-872 Warszawa http://www.polska-wolna-od-gmo.org

KOALICJA POLSKA WOLNA OD GMO ul. Chłodna 48/153 00-872 Warszawa http://www.polska-wolna-od-gmo.org KOALICJA POLSKA WOLNA OD GMO ul. Chłodna 48/153 00-872 Warszawa http://www.polska-wolna-od-gmo.org Wrocław, 4.09.2011 r. Ministerstwo Środowiska Departament Ochrony Przyrody pok. 366 ul. Wawelska 52/54

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRODUKCJI A PLONOWANIE I JAKOŚĆ ZIARNA JĘCZMIENIA JAREGO*

SYSTEM PRODUKCJI A PLONOWANIE I JAKOŚĆ ZIARNA JĘCZMIENIA JAREGO* Fragm. Agron. 31(4) 2014, 7 14 SYSTEM PRODUKCJI A PLONOWANIE I JAKOŚĆ ZIARNA JĘCZMIENIA JAREGO* Rafał Cierpiała 1, Marian Wesołowski Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Tabela 1.Rzepak ozimy. Odmiany badane. Rok zbioru 2011 Rok wpisania Kod do Krajowego Rok kraju Lp.

Tabela 1.Rzepak ozimy. Odmiany badane. Rok zbioru 2011 Rok wpisania Kod do Krajowego Rok kraju Lp. Tabela 1.Rzepak ozimy. Odmiany badane. Rok zbioru 2011 Rok wpisania Kod do Krajowego Rok kraju Odmiana Rejestru włączeni Liczba Lp. pochodz Odmian w a do lat na e Polsce LZO LZO nia Adres jednostki zachowującej

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Ewa Tendziagolska, Danuta Parylak. Sposób uprawy roli pod pszenżyto ozime w monokulturze a nasilenie chorób podstawy źdźbła

ANNALES. Ewa Tendziagolska, Danuta Parylak. Sposób uprawy roli pod pszenżyto ozime w monokulturze a nasilenie chorób podstawy źdźbła ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr 3 MARIAE LUBLIN * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Rolnicza we Wrocławiu ul. Norwida 5, 5-375 Wrocław, Poland

Bardziej szczegółowo

Ludwika Martyniak* WPŁYW UWILGOTNIENIA I NAWOŻENIA NPK NA ZAWARTOŚĆ MAGNEZU I JEGO RELACJI DO POTASU W RESZTKACH POŻNIWNYCH I GLEBIE

Ludwika Martyniak* WPŁYW UWILGOTNIENIA I NAWOŻENIA NPK NA ZAWARTOŚĆ MAGNEZU I JEGO RELACJI DO POTASU W RESZTKACH POŻNIWNYCH I GLEBIE Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 40, 2009 r. Ludwika Martyniak* WPŁYW UWILGOTNIENIA I NAWOŻENIA NPK NA ZAWARTOŚĆ MAGNEZU I JEGO RELACJI DO POTASU W RESZTKACH POŻNIWNYCH I GLEBIE EFFECT OF HUMIDIFICATION

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. INTEGROWANA PRODUKCJA ROŚLIN Rośliny warzywne

PROGRAM. INTEGROWANA PRODUKCJA ROŚLIN Rośliny warzywne Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób

Bardziej szczegółowo