REAKCJA GROCHU SIEWNEGO NA UPRAWĘ W NARASTAJĄCEJ MONOKULTURZE. Bogumił Rychcik, Józef Tyburski, Kazimiera Zawiślak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REAKCJA GROCHU SIEWNEGO NA UPRAWĘ W NARASTAJĄCEJ MONOKULTURZE. Bogumił Rychcik, Józef Tyburski, Kazimiera Zawiślak"

Transkrypt

1 Acta Sci. Pol., Agricultura 3(1) 24, REAKCJA GROCU SIEWNEGO NA UPRAWĘ W NARASTAJĄCEJ MONOKULTURZE Bogumił Rychcik, Józef Tyburski, Kazimiera Zawiślak Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 1 Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki 6-letnich badań, uzyskane w doświadczeniu płodozmianowym, zlokalizowanym na glebie płowej kompleksu pszennego dobrego i Ŝytniego bardzo dobrego. Oceniano plonowanie dwóch odmian grochu siewnego Ergo i Agat, uprawianych w płodozmianie 6-polowym oraz w narastającej 1-6-letniej monokulturze, stosując trzy warianty jego ochrony. Plon nasion grochu w płodozmianie wyniósł średnio 3,99 t ha -1, zaś w uprawie po sobie był niŝszy o 47%. W monokulturze nastąpiło zmniejszenie obsady roślin o 12,1%, liczby strąków o 44,2%, a liczby i masy nasion odpowiednio o 48,9 i 21,9%. Odmiany reagowały na zbliŝonym poziomie zarówno na rodzaj następstwa (płodozmian, monokultura), jak i na poziom zabiegów plonochronnych (herbicydy, fungicydy). Stosowanie herbicydów i fungicydów w płodozmianie nie jest uzasadnione, natomiast w monokulturze przyczynia się do wzrostu plonu nasion. Słowa kluczowe: groch siewny, płodozmian, monokultura, plon nasion WSTĘP Polowy system uŝytkowania roli, w odróŝnieniu od łąkowego czy leśnego, prowadzi do zmniejszenia zasobów substancji organicznej i pogorszenia właściwości fizycznych wierzchniej warstwy gleby. Najbardziej negatywnie na glebę wpływają rośliny okopowe, nieco słabiej zboŝa, a regenerująco rośliny motylkowate. Jednym ze sposobów na utrzymanie Ŝyzności i urodzajności gleby jest stosowanie płodozmianu z udziałem roślin próchnicotwórczych [Ryszkowski 1979, Řimowský 1987, Niewiadomski 1998]. Taką funkcję, spośród wielu gatunków polowej uprawy roślin, pełnią motylkowate jednoroczne (bobik, groch, wyka, łubin i inne). Mają one niewielkie wymagania przedplonowe, a duŝą wartość następczą dla zbóŝ oraz roślin przemysłowych. Jednocześnie sąźródłem taniego białka, soli mineralnych i witamin, komponentem pasz dla zwierząt gospodarskich, a nasiona niektórych z nich (grochu, fasoli, soi) stanowią cenny pokarm dla ludzi [Lampart-Szczapa 1997, Martyniak 1997]. Postęp hodowlany w zakresie plen- Adres do korespondencji Corresponding author: dr inŝ. Bogumił Rychcik, Katedra Systemów Rolniczych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pl. Łódzki 3, Olsztyn,

2 196 B. Rychcik, J. Tyburski, K. Zawiślak ności, równomiernego dojrzewania oraz zmechanizowania zbioru stwarza szansę uprawy roślin strączkowych równieŝ w warunkach Polski północno-wschodniej [Boros i Sawicki 1997, Święcicki i in. 1997]. Jedną z przyczyn zawodności uprawy roślin motylkowatych jest ich wyjątkowa wraŝliwość na następstwo po sobie. Zdaniem wielu autorów warunkiem koniecznym przy uprawie motylkowatych jednorocznych jest zachowanie 4-5-letniej przerwy w powracaniu na to samo pole [Święcicki 1992, Urbanowski i in. 1997, Kurowski i in. 22]. Celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie reakcji dwóch odmian grochu siewnego na uprawę w płodozmianie i w narastającej monokulturze, z zastosowaniem zabiegów plonochronnych (herbicydów i fungicydów). MATERIAŁ I METODY W pracy przedstawiono wyniki 6-letnich ( ) badań, uzyskane w statycznym doświadczeniu płodozmianowym, przeprowadzonym w Zakładzie Produkcyjno- -Doświadczalnym Bałcyny koło Ostródy. Zlokalizowano je na glebie płowej, klasy bonitacyjnej IIIa-IIIb, kompleksu pszennego dobrego i Ŝytniego bardzo dobrego. W doświadczeniu oceniano plonowanie dwóch odmian grochu siewnego Ergo i Agat, uprawianych w płodozmianie 6-polowym: burak cukrowy (na oborniku) kukurydza jęczmień jary groch siewny rzepak ozimy pszenica ozima oraz w narastającej 1-6- letniej monokulturze (w roku poprzedzającym właściwe badania przedplonem był groch). Stosowano trzy warianty ochrony grochu: bez ochrony (obiekt kontrolny), z ochroną herbicydem (Topogard 5 WP), + F z ochroną herbicydem i fungicydem (Topogard 5 WP + Dithane 75 WG). Uprawę gleby, nawoŝenie oraz ochronę łanu wykonywano zgodnie z zaleceniami agrotechnicznymi IUNG w Puławach [Święcicki 1992]. Uprawę roli prowadzono systemem płuŝnym, obejmującym zespół upraw poŝniwnych (podorywkę z broną) i przedzimowych (orkę przedzimową). Wiosną wykonywano uprawy przedsiewne, w skład których wchodziło bronowanie, następnie kultywatorowanie z bronowaniem, a bezpośrednio przed siewem uprawa agregatem uprawowym. Siew w zagęszczeniu 1 roślin na 1 m 2, w rozstawie rzędów co 2 cm, następował w drugiej połowie kwietnia (z wyjątkiem 1997 roku), natomiast zbiór na przełomie lipca i sierpnia (tab. 1). Tabela 1. Długość okresu wegetacji grochu siewnego oraz opady w latach Table 1. Duration of growing season of field pea and precipitation, Rok Year Data siewu Sowing date Data zbioru arvest date Wegetacja, dni Growing season, days Opady kwiecień lipiec Precipitation April July mm ,4 3, , ,4 25, , ,4 31, , ,4 19, , ,3 5, , ,4 27, , ,3 Acta Sci. Pol.

3 Reakcja grochu siewnego Obornik stosowano jesienią, w płodozmianie pod burak cukrowy w dawce 3 t ha -1, natomiast w 6-letnim cyklu monokultury grochu pod plony 1993 i 1996 r. po 15 t ha -1. W obu systemach następstwa grochu nawoŝenie mineralne wynosiło 2 kg NPK, w tym: N 4, P 2 O 5 6, K 2 O 1 kg ha -1. Dawki nawozów mineralnych wynikały z potrzeb pokarmowych grochu oraz zasobności gleby, która w przypadku P, K i Mg była średnia do wysokiej. Doświadczenie realizowano jako 3-czynnikowe, w układzie losowanych bloków, w trzech powtórzeniach. Wielkość poletek do siewu i zbioru wynosiła 27 m 2 (15, x 1,8 m). Plon nasion grochu oraz jego strukturę poddano analizie wariancji za pomocą programu Statistica 6., a istotność róŝnic określano na poziomie α =,5. WYNIKI I DYSKUSJA Warunki pogodowe mają decydujący wpływ na wielkość i jakość plonu. W badaniach przeprowadzonych przez Rajs i in. [1994] oraz Urbanowskiego i in. [1997] plon grochu pozostawał w wyraźnym związku z warunkami meteorologicznymi, a zwłaszcza z ilością opadów w okresie wegetacji. Potwierdza to analiza sumy opadów w okresie wegetacji grochu siewnego (od kwietnia do lipca) za lata (tab. 1). NajwyŜsze plony nasion grochu siewnego w obu stanowiskach uzyskano w latach o opadach zbliŝonych do średnich z wielolecia, czyli w 1993 i Przedplony istotnie róŝnicowały plony nasion grochu siewnego. W płodozmianie uzyskano średnio 3,99, a w monokulturze 2,11 t ha -1, czyli aŝ o 47% mniej (rys. 1, 2). W kolejnych latach badań wystąpiły istotne, pogłębiające się róŝnice w plonach nasion. W płodozmianie najwyŝszą wydajność uzyskano w roku 1996 (5,31 t ha -1 ), który cechował się najdłuŝszym okresem wegetacji, a w uprawie monokulturowej w latach 1993 (2,72 t ha -1 ) i 1996 (2,93 t ha -1 ), gdy groch nawoŝono obornikiem w dawkach po 15 t ha -1. O pozytywnej roli nawoŝenia organicznego lub mieszanego (obornik + NPK) w monokulturze grochu polnego donosi Gawrońska-Kulesza [1975]. Ponadto autorka podkreśla fakt obniŝania się plonu nasion wraz z narastaniem uprawy ciągłej. Rys. 1. Fig. 1. Plon nasion grochu w kolejnych latach jego uprawy w płodozmianie i monokulturze Yield of field pea in successive years of its cultivation in crop rotation and monoculture Agricultura 3(1) 24

4 198 B. Rychcik, J. Tyburski, K. Zawiślak Płodozmian Monokultura Płodozmian Monokultura Crop rotation Monoculture Crop rotation Monoculture NIR,5 LSD.5 dla następstwa roślin for crop sequence,82 t ha -1 bez ochrony no protection ochrona herbicydami herbicides protection + F ochrona herbicydami i fungicydami herbicides and fungicides protection Rys. 2. Wpływ następstwa i ochrony roślin na plon nasion grochu siewnego, t ha -1 Fig. 2. Effect of crop rotation and plant protection on field pea seed yield, t ha -1 W przeprowadzonych badaniach przedplony nie róŝnicowały plonu nasion porównywanych odmian grochu (Ergo i Agat). RównieŜ zastosowany posiewnie herbicyd Topogard 5 WP nie wpływał na wielkość plonu w płodozmianie, natomiast w monokulturze, silnie opanowanej przez chwasty, ograniczając ich rozwój, powodował wzrost wydajności nasion o 13% (rys. 2). Za jedną z głównych przyczyn niepowodzeń w uprawach monokulturowych, w tym grochu, uwaŝa się zachwaszczenie. W omawianym doświadczeniu liczba chwastów na obiektach bez herbicydu wynosiła 442 szt. m -2, a dominującym gatunkiem była komosa biała, która stanowiła aŝ 68% ogólnej liczby chwastów. Jak podaje Gawrońska-Kulesza [1975], nasilenie zachwaszczenia grochu w monokulturze wpływa na wzrost, rozwój i plonowanie roślin. Wzbogacenie ochrony łanu grochu fungicydem Dithane 75 WG ograniczało rozwój chorób zarówno w płodozmianie, jak i monokulturze. Jak wykazali Kurowski i in. [1997], system następstwa roślin nie miał wpływu na poraŝenie roślin przez Botritis ssp. oraz Phoma ssp., natomiast uprawa grochu w monokulturze powodowała 5-6-krotne zwiększenie poraŝenia podstawy łodygi przez Fusarium ssp. Przedplony powodowały istotne zmiany w obsadzie roślin i cechach mierzalnych plonu (tab. 2). W płodozmianie obsada roślin wynosiła średnio 1,6 szt. m -2, czyli była zgodna z oczekiwaną, zaś w monokulturze była o 12% mniejsza. W obu systemach następstwa zarysowała się tendencja mniejszego zagęszczenia roślin w wariantach bez ochrony chemicznej. Większe róŝnice dotyczyły liczby strąków i nasion z rośliny. Na roślinach z płodozmianu odnotowano średnio 7,1 strąków, w których znajdowało się 22,1 nasion. W monokulturze liczba strąków wynosiła 3,9, a nasion 11,3, czyli odpowiednio o 44 i 49% mniej. Uprawa grochu w monokulturze powodowała takŝe zmniejszenie masy tysiąca nasion. W płodozmianie, niezaleŝnie od odmian, wynosiła ona 254 g, podczas gdy w monokulturze była o 21% mniejsza. Acta Sci. Pol.

5 Reakcja grochu siewnego Tabela 2. Struktura plonu dwóch odmian grochu siewnego w latach Table 2. Yield components of two cultivars of field pea, Uprawa w płodozmianie Grown in crop rotation Poziom ochrony Level of protection Ergo Agat + F średnia mean Uprawa w 1-6-letniej monokulturze Grown in 1-6-years of monoculture Ergo Obsada roślin na 1m 2 Number of plants per 1 m Agat średnia mean NIR,5 LSD.5 dla for: następstwa roślin crop sequence 5,6 + F 6,8 6,7 6,9 Liczba strąków z rośliny Number of pods per plant 7,4 7, 7,6 7,1 6,9 7,2 3,6 4, 4,2 3,6 4,1 4, 6,8 7,3 7,1 3,9 3,9 3,9 NIR,5 LSD.5 dla for: następstwa roślin crop sequence 1,2 + F 22,2 23,3 21, Liczba nasion z rośliny Number of pulses per plant 2,5 21,9 23,4 21,4 22,6 22,2 9,7 12,2 12,4 1,1 11,9 11, ,6 4,1 4,1 9,9 12,1 11,9 22,2 21,9 22,1 11,4 11,1 11,3 NIR,5 LSD.5 dla for: następstwa roślin crop sequence 2,62 + F Masa tysiąca nasion 1 seed weight, g NIR,5 LSD.5 dla for: następstwa roślin crop sequence 6,41 bez ochrony no protection ochrona herbicydami herbicides protection + F ochrona herbicydami i fungicydami herbicides and fungicides protection Oceniane odmiany róŝniły się pod względem liczby strąków oraz liczby i masy nasion. Odmiana Ergo, niezaleŝnie od stanowiska, charakteryzowała się mniejszą liczbą strąków 5,4, a większą liczbą nasion z rośliny 16,8, wobec 5,6 i 16,5 u odmiany Agat, lecz ustępowała jej o 3% masą tysiąca nasion. Zdaniem Urbanowskiego i in. Agricultura 3(1) 24

6 2 B. Rychcik, J. Tyburski, K. Zawiślak [1997] spadek plonu nasion grochu pastewnego w monokulturze wynika ze zmniejszenia liczby strąków na roślinie, liczby nasion w strąku oraz masy tysiąca nasion. Natomiast Gawrońska-Kulesza [1975] wskazuje na słaby rozwój roślin, mniejszą powierzchnię liści oraz delikatniejsze łodygi peluszki uprawianej w monokulturze. NaleŜy podkreślić, iŝ zagadnienie uprawy grochu w monokulturze było sporadycznie badane; podejmowano je w SGGW w Warszawie i ATR w Bydgoszczy. PODSUMOWANIE Przeprowadzone w Polsce północno-wschodniej 6-letnie ( ) ścisłe badania polowe dotyczące uprawy dwóch odmian grochu siewnego w płodozmianie i narastającej 1-6-letniej monokulturze, z ochroną roślin przed chwastami i chorobami, pozwalają stwierdzić, Ŝe płodozmian zabezpiecza wysoki (rosnący w latach) poziom plonowania grochu siewnego, natomiast uprawa w monokulturze prowadzi do silnej redukcji wydajności. W warunkach wielokrotnej uprawy grochu po sobie dochodzi do wzrostu zachwaszczenia plantacji i wzrostu zagroŝenia przez Fusarium ssp. Stosowanie środków plonochronnych (herbicydów i fungicydów) nie jest uzasadnione w płodozmianie, natomiast zastosowany w monokulturze Topogard 5 WP, poprzez ograniczenie liczby chwastów, powoduje wzrost plonu nasion o 13%. PIŚMIENNICTWO Boros L., Sawicki J., Ocena wybranych odmian i form w kolekcji grochu siewnego (Pisum sativum L.). Cz. I. Zmienność i odziedziczalność cech uŝytkowych grochu. Cz. II. Stabilność plonowania i współzaleŝność cech. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 446, Gawrońska-Kulesza A., Uprawa peluszki w monokulturze. Rocz. Nauk Roln. A 1 (4), Kurowski T.P., Cwalina-Ambroziak B., Sadowski T., 22. Płodozmian jako czynnik róŝnicujący nasilenie chorób grochu polnego (Pisum sativum L.). Acta Agrobot. 55, Kurowski T.P., Majchrzak B., Pszczółkowski P., Wpływ następstwa roślin na występowanie chorób bobiku i grochu. Acta Acad. Agric. Tech. Olst., Agricultura 64, Lampart-Szczapa E., Nasiona roślin strączkowych w Ŝywieniu człowieka. Wartość biologiczna i technologiczna. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 446, Martyniak J., Postęp biologiczny w roślinach strączkowych w okresie transformacji gospodarki w Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 446, Niewiadomski W., Nauka o płodozmianach stan i perspektywy. Post. Nauk Roln. 3, Rajs T., Urbanowski S., Rudnicki F., Wpływ ilości opadów na efekty uprawy roślin w wieloletnich monokulturach. Cz. II. Groch pastewny. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, Rolnictwo 35, Řimowský K., Resztki poŝniwne roślin uprawnych i ich wpływ na bilans masy organicznej gleby. Acta Acad. Agric. Tech. Olst., Agricultura 44, Ryszkowski L., Produkcja roślinna a przepływ energii i obieg materii w agroekosystemach. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 228, Święcicki W., Technologia uprawy grochu. [W:] Zalecenia agrotechniczne, IUNG Puławy, T. I, Święcicki W., Święcicki W.K., Wiatr K., istoria, współczesne osiągnięcia i perspektywy hodowli roślin strączkowych w Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 446, Acta Sci. Pol.

7 Reakcja grochu siewnego Urbanowski S., Rajs T., Piekarczyk M., Produkcyjność grochu pastewnego w zmianowaniu tradycyjnym, uproszczonym i w monokulturze. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 446, RESPONSE OF FIELD PEA TO A CULTIVATION IN INCREASING MONOCULTURE Abstract. The paper presents the results of a 6-year investigation in a crop-rotation experiment on lessive soil (Orthic Luvisols) of a good wheat complex and of a very good rye complex. There was evaluated yielding of field pea cultivars, Ergo and Agat, grown in a 6-field crop rotation and an increasing 1-6 year monoculture with three pea protection variants. The field pea seed yield in the crop rotation amounted to an average of 3.99 t ha -1, while in the continuous cropping it was 47% lower. In monoculture there was a decrease in the plant density by 12.1%, the number of pods by 44.2% and the number and 1 seed weight by 48.9 and by 21.9%, respectively. The field pea cultivars reacted similarly to both the kind of crop sequence (crop rotation, monoculture) and the crop protection levels (herbicides, fungicides). The application of herbicides and fungicides in crop rotation is not justifiable, while in monoculture it increases the seed yield. Key words: field pea, crop rotation, monoculture, yield of pulses Otrzymano Received: Zaakceptowano Accepted: Agricultura 3(1) 24

REAKCJA ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO FORM TRADYCYJNYCH I SAMOKOŃCZĄCYCH NA ZRÓŻNICOWANĄ OBSADĘ ROŚLIN

REAKCJA ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO FORM TRADYCYJNYCH I SAMOKOŃCZĄCYCH NA ZRÓŻNICOWANĄ OBSADĘ ROŚLIN Fragm. Agron. 29(4) 2012, 21 35 REAKCJA ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO FORM TRADYCYJNYCH I SAMOKOŃCZĄCYCH NA ZRÓŻNICOWANĄ OBSADĘ ROŚLIN Tadeusz Bieniaszewski 1, Janusz Podleśny 2, Jacek Olszewski 3, Maria Stanek

Bardziej szczegółowo

ROLNICZE I EKONOMICZNE ASPEKTY UPRAWY JĘCZMIENIA JAREGO W SYSTEMIE KONWENCJONALNYM I INTEGROWANYM

ROLNICZE I EKONOMICZNE ASPEKTY UPRAWY JĘCZMIENIA JAREGO W SYSTEMIE KONWENCJONALNYM I INTEGROWANYM Fragm. Agron. 31(2) 2014, 26 33 ROLNICZE I EKONOMICZNE ASPEKTY UPRAWY JĘCZMIENIA JAREGO W SYSTEMIE KONWENCJONALNYM I INTEGROWANYM Kazimierz Klima 1, Teofil Łabza, Andrzej Lepiarczyk Katedra Agrotechniki

Bardziej szczegółowo

INTEGROWANEJ PRODUKCJI RZEPAKU OZIMEGO I JAREGO

INTEGROWANEJ PRODUKCJI RZEPAKU OZIMEGO I JAREGO Metodyka INTEGROWANEJ PRODUKCJI RZEPAKU OZIMEGO I JAREGO Zatwierdzona na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 z późn. zmianami)

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWADNIANIA I NAWOśENIA MINERALNEGO

WPŁYW NAWADNIANIA I NAWOśENIA MINERALNEGO InŜynieria Rolnicza 3/63 Zdzisław Koszański, Ewa Rumasz Rudnicka., S. Karczmarczyk, P. Rychter * Zakład Produkcji Roślinnej i Nawadniania Akademia Rolnicza w Szczecinie *Zakład Biochemii WyŜsza Szkoła

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁRZĘDNA UPRAWA ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO (Lupinus angustifolius L.) Z PSZENŻYTEM JARYM (x Triticosecale Wittm.)

WSPÓŁRZĘDNA UPRAWA ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO (Lupinus angustifolius L.) Z PSZENŻYTEM JARYM (x Triticosecale Wittm.) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Przyrodniczo-Technologiczny Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Marta Ćwiertniewska WSPÓŁRZĘDNA UPRAWA ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO (Lupinus angustifolius L.) Z PSZENŻYTEM

Bardziej szczegółowo

Leszek Lenc* Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 40, 2009 r.

Leszek Lenc* Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 40, 2009 r. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 40, 2009 r. Leszek Lenc* Występowanie Streptomyces scabies na bulwach ośmiu odmian ziemniaka uprawianego w systemie ekologicznym i integrowanym Occurrence of

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895 4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE

ISSN 1895 4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE ISSN 1895 4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW Nr 18, t. I/2013 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE Redakcja: Zdzisław Szczepanik (red. naczelny) Katarzyna Daraż-Duda (sekretarz redakcji)

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie 2013 Tom 7 Zeszyt 1 ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net #3 Dział: Rolnictwo Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu KINGA MATYSIAK 1, SYLWIA KACZMAREK

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Noworolnik WSTĘP

Kazimierz Noworolnik WSTĘP Acta Agrophysica, 2009, 14(1), 155-166 WPŁYW WYBRANYCH CECH JAKOŚCI GLEBY NA PLONOWANIE PSZENśYTA OZIMEGO I śyta OZIMEGO Kazimierz Noworolnik Zakład Uprawy Roślin ZboŜowych, Instytut Uprawy NawoŜenia i

Bardziej szczegółowo

REAKCJA TRZECH GATUNKÓW ROŒLIN JAGODOWYCH UPRAWIANYCH NA BARDZO LEKKIEJ GLEBIE NA MIKRONAWODNIENIA

REAKCJA TRZECH GATUNKÓW ROŒLIN JAGODOWYCH UPRAWIANYCH NA BARDZO LEKKIEJ GLEBIE NA MIKRONAWODNIENIA AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 108 Stanis³aw Rolbiecki REAKCJA TRZECH GATUNKÓW ROŒLIN JAGODOWYCH UPRAWIANYCH NA BARDZO LEKKIEJ GLEBIE NA MIKRONAWODNIENIA

Bardziej szczegółowo

EFFECT OF INOCULATION OF SEEDS WITH NITRAGINA ON DEVELOPMENT AND YIELD OF BLUE LUPINE (Lupinus angustifolius L.)

EFFECT OF INOCULATION OF SEEDS WITH NITRAGINA ON DEVELOPMENT AND YIELD OF BLUE LUPINE (Lupinus angustifolius L.) Acta Sci. Pol., Agricultura 11(4) 2012, 27-34 EFFECT OF INOCULATION OF SEEDS WITH NITRAGINA ON DEVELOPMENT AND YIELD OF BLUE LUPINE (Lupinus angustifolius L.) Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro University

Bardziej szczegółowo

MIKRODAWKI HERBICYDÓW NOWA OPCJA ODCHWASZCZANIA BURAKÓW CUKROWYCH

MIKRODAWKI HERBICYDÓW NOWA OPCJA ODCHWASZCZANIA BURAKÓW CUKROWYCH Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 47 (3) 2007 MIKRODAWKI HERBICYDÓW NOWA OPCJA ODCHWASZCZANIA BURAKÓW CUKROWYCH ZENON WOŹNICA, ROBERT IDZIAK, WOJCIECH WANIOREK Akademia Rolnicza

Bardziej szczegółowo

Środowiska i zasobów naturalnych. nr 53

Środowiska i zasobów naturalnych. nr 53 Ochrona Środowiska i zasobów naturalnych nr 53 Warszawa 2012 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURAL RESOURCES nr 53 Warszawa 2012 Komitet Wydawniczy Instytutu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Mocznik tanie białko dla krów? TEMAT NUMERU: Ziemniaki. Odmiany ziemniaka ekonomicznie

Mocznik tanie białko dla krów? TEMAT NUMERU: Ziemniaki. Odmiany ziemniaka ekonomicznie Lepsze rolnictwo, lepszy biznes, lepsze życie Kwiecień 2013 (Nr 05) Mocznik tanie białko dla krów? n Mimo swojej długiej historii (poznany w połowie XIX wieku), mocznik jako komponent paszowy nadal budzi

Bardziej szczegółowo

www.atr-agrohandel.pl

www.atr-agrohandel.pl O firmie O firmie ATR Agrohandel Sp. z o.o. działa od ponad 18 lat w branży rolnej i świadczy usługi na bardzo wysokim poziomie w : Doradztwie Handlu Logistyce Obrocie płodów rolnych Wyróżnikiem firmy

Bardziej szczegółowo

Redaktor Nczelny- Executive Editor Mariusz Fotyma Sekretarz Redakcji Secretary Kazimierz Kęsik

Redaktor Nczelny- Executive Editor Mariusz Fotyma Sekretarz Redakcji Secretary Kazimierz Kęsik Redaktor Nczelny- Executive Editor Mariusz Fotyma Sekretarz Redakcji Secretary Kazimierz Kęsik Rada Konsultacyjna Advisory Board Pavel Cermak, Havlickuv Brod, Czech Republic Tadeusz Filipek, Lublin, Poland

Bardziej szczegółowo

Skuteczność biologicznej i chemicznej ochrony roślin ziemniaka przed zarazą (Phytophthora infestans /Mont./ de Bary) i alternariozą (Alternaria spp.

Skuteczność biologicznej i chemicznej ochrony roślin ziemniaka przed zarazą (Phytophthora infestans /Mont./ de Bary) i alternariozą (Alternaria spp. 3 Polish Journal of Agronomy 2012, 11, 3 9 Skuteczność biologicznej i chemicznej ochrony roślin ziemniaka przed zarazą (Phytophthora infestans /Mont./ de Bary) i alternariozą (Alternaria spp.) Bożena Cwalina-Ambroziak

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE BŁONNIKA POKARMOWEGO W DIECIE ORAZ JEGO ZAWARTOŚĆ W ZIARNIE JĘCZMIENIA JAREGO W ZALEŻNOŚCI OD ODMIAN I GĘSTOŚCI SIEWU

ZNACZENIE BŁONNIKA POKARMOWEGO W DIECIE ORAZ JEGO ZAWARTOŚĆ W ZIARNIE JĘCZMIENIA JAREGO W ZALEŻNOŚCI OD ODMIAN I GĘSTOŚCI SIEWU Fragm. Agron. 30(3) 2013, 132 139 ZNACZENIE BŁONNIKA POKARMOWEGO W DIECIE ORAZ JEGO ZAWARTOŚĆ W ZIARNIE JĘCZMIENIA JAREGO W ZALEŻNOŚCI OD ODMIAN I GĘSTOŚCI SIEWU Kazimierz Noworolnik 1, Anna Wirkijowska

Bardziej szczegółowo

Paleta nieproszonych gości

Paleta nieproszonych gości państw członkowskich, które do 1 stycznia 2013 r. nie wdro- Zgodnie z zapisami dyrektywy Rady 2008/120/WE wszcząć procedurę w sprawie żą dyrektywy, KE zamierza naruszenia prawa unijnego. Dr Jacek Kościański

Bardziej szczegółowo

Uprawa wybranych starych gatunków roślin uprawnych

Uprawa wybranych starych gatunków roślin uprawnych CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU Barbara Sazońska Uprawa wybranych starych gatunków roślin uprawnych Radom 2010 1 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu 26-600

Bardziej szczegółowo

NIEDOBORY I NADMIARY OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH W OKRESIE WEGETACJI ZBÓŻ JARYCH W REJONIE SIEDLEC

NIEDOBORY I NADMIARY OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH W OKRESIE WEGETACJI ZBÓŻ JARYCH W REJONIE SIEDLEC INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Niedobory i nadmiary opadów... Nr 2/I/2013, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 147 154 Komisja Technicznej

Bardziej szczegółowo

METODYKA INTEGROWANEJ OCHRONY POMIDORA W UPRAWIE POLOWEJ

METODYKA INTEGROWANEJ OCHRONY POMIDORA W UPRAWIE POLOWEJ INSTYTUT OGRODNICTWA METODYKA INTEGROWANEJ OCHRONY POMIDORA W UPRAWIE POLOWEJ (Materiały dla doradców) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA MORFOMETRYCZNA SYSTEMÓW KORZENIOWYCH JĘCZMIENIA NAGO I OKRYTOZIARNISTEGO Z ZASTOSOWANIEM ANALIZY OBRAZU

CHARAKTERYSTYKA MORFOMETRYCZNA SYSTEMÓW KORZENIOWYCH JĘCZMIENIA NAGO I OKRYTOZIARNISTEGO Z ZASTOSOWANIEM ANALIZY OBRAZU Acta Sci. Pol., Technica Agraria 10(3-4) 2011, 3-9 CHARAKTERYSTYKA MORFOMETRYCZNA SYSTEMÓW KORZENIOWYCH JĘCZMIENIA NAGO I OKRYTOZIARNISTEGO Z ZASTOSOWANIEM ANALIZY OBRAZU Urszula Sadowska, Tomasz Głąb

Bardziej szczegółowo

informator Syngenta wspiera rolników w tworzeniu siedlisk dla pszczół str. 3 Zaprawianie nasion nowe wymagania prawne str. 4 5

informator Syngenta wspiera rolników w tworzeniu siedlisk dla pszczół str. 3 Zaprawianie nasion nowe wymagania prawne str. 4 5 redakcja.informator@syngenta.com 3/2014 informator Syngenta wspiera rolników w tworzeniu siedlisk dla pszczół str. 3 Zaprawianie nasion nowe wymagania prawne str. 4 5 Pola Klasy S pobiły rekordy popularności

Bardziej szczegółowo

Jacek Antonkiewicz* WYKORZYSTANIE POPIOŁÓW PALENISKOWYCH DO WIĄZANIA METALI CIĘŻKICH WYSTĘPUJĄCYCH W GLEBIE

Jacek Antonkiewicz* WYKORZYSTANIE POPIOŁÓW PALENISKOWYCH DO WIĄZANIA METALI CIĘŻKICH WYSTĘPUJĄCYCH W GLEBIE Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 41, 2009 r. Jacek Antonkiewicz* WYKORZYSTANIE POPIOŁÓW PALENISKOWYCH DO WIĄZANIA METALI CIĘŻKICH WYSTĘPUJĄCYCH W GLEBIE USE INCINERATION ASH FOR BINDING HEAVY

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka glomalin i oddziaływania różnych systemów uprawy na ich zawartość w glebie

Charakterystyka glomalin i oddziaływania różnych systemów uprawy na ich zawartość w glebie 75 Polish Journal of Agronomy 2013, 15, 75 82 Charakterystyka glomalin i oddziaływania różnych systemów uprawy na ich zawartość w glebie Anna Gałązka Zakład Mikrobiologii Rolniczej Instytut Uprawy Nawożenia

Bardziej szczegółowo

Sezon w pełni INFORMATOR 2/2012. www.syngenta.pl

Sezon w pełni INFORMATOR 2/2012. www.syngenta.pl INFORMATOR 2/2012 www.syngenta.pl Sezon w pełni Jesteśmy obecnie w pełni wiosennych prac polowych. Tegoroczne, ostre mrozy nie oszczędziły ozimin. Z przeprowadzonych w marcu (przez rzeczoznawców wojewódzkich)

Bardziej szczegółowo

ŁUBIN WĄSKOLISTNY GATU- NEK NIEWYKORZYSTANYCH MOŻLIWOŚCI

ŁUBIN WĄSKOLISTNY GATU- NEK NIEWYKORZYSTANYCH MOŻLIWOŚCI ŁUBIN WĄSKOLISTNY Dr Stanisław Stawiński Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o., Grupa IHAR Oddział Przebędowo ŁUBIN WĄSKOLISTNY GATU- NEK NIEWYKORZYSTANYCH MOŻLIWOŚCI Łubin wąskolistny i żółty stanowią dwa

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development ISSN 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 4(18) 2010, 29-39 SYTUACJA DOCHODOWA PRODUCENTÓW ZBÓŻ NA PRZYKŁADZIE UPRAWY PSZENICY Agnieszka Ginter, Stanisław Szarek Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

OCENA PLONOWANIA I JAKOŚCI OWOCÓW DZIEWIĘCIU ODMIAN TRUSKAWKI. Wstęp. Materiał i metody

OCENA PLONOWANIA I JAKOŚCI OWOCÓW DZIEWIĘCIU ODMIAN TRUSKAWKI. Wstęp. Materiał i metody Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) MONIKA BIENIASZ, MONIKA MAŁODOBRY, WŁODZIMIERZ LECH OCENA PLONOWANIA I JAKOŚCI OWOCÓW DZIEWIĘCIU ODMIAN TRUSKAWKI Z Katedry Sadownictwa i Pszczelnictwa

Bardziej szczegółowo