REAKCJA GROCHU SIEWNEGO NA UPRAWĘ W NARASTAJĄCEJ MONOKULTURZE. Bogumił Rychcik, Józef Tyburski, Kazimiera Zawiślak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REAKCJA GROCHU SIEWNEGO NA UPRAWĘ W NARASTAJĄCEJ MONOKULTURZE. Bogumił Rychcik, Józef Tyburski, Kazimiera Zawiślak"

Transkrypt

1 Acta Sci. Pol., Agricultura 3(1) 24, REAKCJA GROCU SIEWNEGO NA UPRAWĘ W NARASTAJĄCEJ MONOKULTURZE Bogumił Rychcik, Józef Tyburski, Kazimiera Zawiślak Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 1 Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki 6-letnich badań, uzyskane w doświadczeniu płodozmianowym, zlokalizowanym na glebie płowej kompleksu pszennego dobrego i Ŝytniego bardzo dobrego. Oceniano plonowanie dwóch odmian grochu siewnego Ergo i Agat, uprawianych w płodozmianie 6-polowym oraz w narastającej 1-6-letniej monokulturze, stosując trzy warianty jego ochrony. Plon nasion grochu w płodozmianie wyniósł średnio 3,99 t ha -1, zaś w uprawie po sobie był niŝszy o 47%. W monokulturze nastąpiło zmniejszenie obsady roślin o 12,1%, liczby strąków o 44,2%, a liczby i masy nasion odpowiednio o 48,9 i 21,9%. Odmiany reagowały na zbliŝonym poziomie zarówno na rodzaj następstwa (płodozmian, monokultura), jak i na poziom zabiegów plonochronnych (herbicydy, fungicydy). Stosowanie herbicydów i fungicydów w płodozmianie nie jest uzasadnione, natomiast w monokulturze przyczynia się do wzrostu plonu nasion. Słowa kluczowe: groch siewny, płodozmian, monokultura, plon nasion WSTĘP Polowy system uŝytkowania roli, w odróŝnieniu od łąkowego czy leśnego, prowadzi do zmniejszenia zasobów substancji organicznej i pogorszenia właściwości fizycznych wierzchniej warstwy gleby. Najbardziej negatywnie na glebę wpływają rośliny okopowe, nieco słabiej zboŝa, a regenerująco rośliny motylkowate. Jednym ze sposobów na utrzymanie Ŝyzności i urodzajności gleby jest stosowanie płodozmianu z udziałem roślin próchnicotwórczych [Ryszkowski 1979, Řimowský 1987, Niewiadomski 1998]. Taką funkcję, spośród wielu gatunków polowej uprawy roślin, pełnią motylkowate jednoroczne (bobik, groch, wyka, łubin i inne). Mają one niewielkie wymagania przedplonowe, a duŝą wartość następczą dla zbóŝ oraz roślin przemysłowych. Jednocześnie sąźródłem taniego białka, soli mineralnych i witamin, komponentem pasz dla zwierząt gospodarskich, a nasiona niektórych z nich (grochu, fasoli, soi) stanowią cenny pokarm dla ludzi [Lampart-Szczapa 1997, Martyniak 1997]. Postęp hodowlany w zakresie plen- Adres do korespondencji Corresponding author: dr inŝ. Bogumił Rychcik, Katedra Systemów Rolniczych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pl. Łódzki 3, Olsztyn,

2 196 B. Rychcik, J. Tyburski, K. Zawiślak ności, równomiernego dojrzewania oraz zmechanizowania zbioru stwarza szansę uprawy roślin strączkowych równieŝ w warunkach Polski północno-wschodniej [Boros i Sawicki 1997, Święcicki i in. 1997]. Jedną z przyczyn zawodności uprawy roślin motylkowatych jest ich wyjątkowa wraŝliwość na następstwo po sobie. Zdaniem wielu autorów warunkiem koniecznym przy uprawie motylkowatych jednorocznych jest zachowanie 4-5-letniej przerwy w powracaniu na to samo pole [Święcicki 1992, Urbanowski i in. 1997, Kurowski i in. 22]. Celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie reakcji dwóch odmian grochu siewnego na uprawę w płodozmianie i w narastającej monokulturze, z zastosowaniem zabiegów plonochronnych (herbicydów i fungicydów). MATERIAŁ I METODY W pracy przedstawiono wyniki 6-letnich ( ) badań, uzyskane w statycznym doświadczeniu płodozmianowym, przeprowadzonym w Zakładzie Produkcyjno- -Doświadczalnym Bałcyny koło Ostródy. Zlokalizowano je na glebie płowej, klasy bonitacyjnej IIIa-IIIb, kompleksu pszennego dobrego i Ŝytniego bardzo dobrego. W doświadczeniu oceniano plonowanie dwóch odmian grochu siewnego Ergo i Agat, uprawianych w płodozmianie 6-polowym: burak cukrowy (na oborniku) kukurydza jęczmień jary groch siewny rzepak ozimy pszenica ozima oraz w narastającej 1-6- letniej monokulturze (w roku poprzedzającym właściwe badania przedplonem był groch). Stosowano trzy warianty ochrony grochu: bez ochrony (obiekt kontrolny), z ochroną herbicydem (Topogard 5 WP), + F z ochroną herbicydem i fungicydem (Topogard 5 WP + Dithane 75 WG). Uprawę gleby, nawoŝenie oraz ochronę łanu wykonywano zgodnie z zaleceniami agrotechnicznymi IUNG w Puławach [Święcicki 1992]. Uprawę roli prowadzono systemem płuŝnym, obejmującym zespół upraw poŝniwnych (podorywkę z broną) i przedzimowych (orkę przedzimową). Wiosną wykonywano uprawy przedsiewne, w skład których wchodziło bronowanie, następnie kultywatorowanie z bronowaniem, a bezpośrednio przed siewem uprawa agregatem uprawowym. Siew w zagęszczeniu 1 roślin na 1 m 2, w rozstawie rzędów co 2 cm, następował w drugiej połowie kwietnia (z wyjątkiem 1997 roku), natomiast zbiór na przełomie lipca i sierpnia (tab. 1). Tabela 1. Długość okresu wegetacji grochu siewnego oraz opady w latach Table 1. Duration of growing season of field pea and precipitation, Rok Year Data siewu Sowing date Data zbioru arvest date Wegetacja, dni Growing season, days Opady kwiecień lipiec Precipitation April July mm ,4 3, , ,4 25, , ,4 31, , ,4 19, , ,3 5, , ,4 27, , ,3 Acta Sci. Pol.

3 Reakcja grochu siewnego Obornik stosowano jesienią, w płodozmianie pod burak cukrowy w dawce 3 t ha -1, natomiast w 6-letnim cyklu monokultury grochu pod plony 1993 i 1996 r. po 15 t ha -1. W obu systemach następstwa grochu nawoŝenie mineralne wynosiło 2 kg NPK, w tym: N 4, P 2 O 5 6, K 2 O 1 kg ha -1. Dawki nawozów mineralnych wynikały z potrzeb pokarmowych grochu oraz zasobności gleby, która w przypadku P, K i Mg była średnia do wysokiej. Doświadczenie realizowano jako 3-czynnikowe, w układzie losowanych bloków, w trzech powtórzeniach. Wielkość poletek do siewu i zbioru wynosiła 27 m 2 (15, x 1,8 m). Plon nasion grochu oraz jego strukturę poddano analizie wariancji za pomocą programu Statistica 6., a istotność róŝnic określano na poziomie α =,5. WYNIKI I DYSKUSJA Warunki pogodowe mają decydujący wpływ na wielkość i jakość plonu. W badaniach przeprowadzonych przez Rajs i in. [1994] oraz Urbanowskiego i in. [1997] plon grochu pozostawał w wyraźnym związku z warunkami meteorologicznymi, a zwłaszcza z ilością opadów w okresie wegetacji. Potwierdza to analiza sumy opadów w okresie wegetacji grochu siewnego (od kwietnia do lipca) za lata (tab. 1). NajwyŜsze plony nasion grochu siewnego w obu stanowiskach uzyskano w latach o opadach zbliŝonych do średnich z wielolecia, czyli w 1993 i Przedplony istotnie róŝnicowały plony nasion grochu siewnego. W płodozmianie uzyskano średnio 3,99, a w monokulturze 2,11 t ha -1, czyli aŝ o 47% mniej (rys. 1, 2). W kolejnych latach badań wystąpiły istotne, pogłębiające się róŝnice w plonach nasion. W płodozmianie najwyŝszą wydajność uzyskano w roku 1996 (5,31 t ha -1 ), który cechował się najdłuŝszym okresem wegetacji, a w uprawie monokulturowej w latach 1993 (2,72 t ha -1 ) i 1996 (2,93 t ha -1 ), gdy groch nawoŝono obornikiem w dawkach po 15 t ha -1. O pozytywnej roli nawoŝenia organicznego lub mieszanego (obornik + NPK) w monokulturze grochu polnego donosi Gawrońska-Kulesza [1975]. Ponadto autorka podkreśla fakt obniŝania się plonu nasion wraz z narastaniem uprawy ciągłej. Rys. 1. Fig. 1. Plon nasion grochu w kolejnych latach jego uprawy w płodozmianie i monokulturze Yield of field pea in successive years of its cultivation in crop rotation and monoculture Agricultura 3(1) 24

4 198 B. Rychcik, J. Tyburski, K. Zawiślak Płodozmian Monokultura Płodozmian Monokultura Crop rotation Monoculture Crop rotation Monoculture NIR,5 LSD.5 dla następstwa roślin for crop sequence,82 t ha -1 bez ochrony no protection ochrona herbicydami herbicides protection + F ochrona herbicydami i fungicydami herbicides and fungicides protection Rys. 2. Wpływ następstwa i ochrony roślin na plon nasion grochu siewnego, t ha -1 Fig. 2. Effect of crop rotation and plant protection on field pea seed yield, t ha -1 W przeprowadzonych badaniach przedplony nie róŝnicowały plonu nasion porównywanych odmian grochu (Ergo i Agat). RównieŜ zastosowany posiewnie herbicyd Topogard 5 WP nie wpływał na wielkość plonu w płodozmianie, natomiast w monokulturze, silnie opanowanej przez chwasty, ograniczając ich rozwój, powodował wzrost wydajności nasion o 13% (rys. 2). Za jedną z głównych przyczyn niepowodzeń w uprawach monokulturowych, w tym grochu, uwaŝa się zachwaszczenie. W omawianym doświadczeniu liczba chwastów na obiektach bez herbicydu wynosiła 442 szt. m -2, a dominującym gatunkiem była komosa biała, która stanowiła aŝ 68% ogólnej liczby chwastów. Jak podaje Gawrońska-Kulesza [1975], nasilenie zachwaszczenia grochu w monokulturze wpływa na wzrost, rozwój i plonowanie roślin. Wzbogacenie ochrony łanu grochu fungicydem Dithane 75 WG ograniczało rozwój chorób zarówno w płodozmianie, jak i monokulturze. Jak wykazali Kurowski i in. [1997], system następstwa roślin nie miał wpływu na poraŝenie roślin przez Botritis ssp. oraz Phoma ssp., natomiast uprawa grochu w monokulturze powodowała 5-6-krotne zwiększenie poraŝenia podstawy łodygi przez Fusarium ssp. Przedplony powodowały istotne zmiany w obsadzie roślin i cechach mierzalnych plonu (tab. 2). W płodozmianie obsada roślin wynosiła średnio 1,6 szt. m -2, czyli była zgodna z oczekiwaną, zaś w monokulturze była o 12% mniejsza. W obu systemach następstwa zarysowała się tendencja mniejszego zagęszczenia roślin w wariantach bez ochrony chemicznej. Większe róŝnice dotyczyły liczby strąków i nasion z rośliny. Na roślinach z płodozmianu odnotowano średnio 7,1 strąków, w których znajdowało się 22,1 nasion. W monokulturze liczba strąków wynosiła 3,9, a nasion 11,3, czyli odpowiednio o 44 i 49% mniej. Uprawa grochu w monokulturze powodowała takŝe zmniejszenie masy tysiąca nasion. W płodozmianie, niezaleŝnie od odmian, wynosiła ona 254 g, podczas gdy w monokulturze była o 21% mniejsza. Acta Sci. Pol.

5 Reakcja grochu siewnego Tabela 2. Struktura plonu dwóch odmian grochu siewnego w latach Table 2. Yield components of two cultivars of field pea, Uprawa w płodozmianie Grown in crop rotation Poziom ochrony Level of protection Ergo Agat + F średnia mean Uprawa w 1-6-letniej monokulturze Grown in 1-6-years of monoculture Ergo Obsada roślin na 1m 2 Number of plants per 1 m Agat średnia mean NIR,5 LSD.5 dla for: następstwa roślin crop sequence 5,6 + F 6,8 6,7 6,9 Liczba strąków z rośliny Number of pods per plant 7,4 7, 7,6 7,1 6,9 7,2 3,6 4, 4,2 3,6 4,1 4, 6,8 7,3 7,1 3,9 3,9 3,9 NIR,5 LSD.5 dla for: następstwa roślin crop sequence 1,2 + F 22,2 23,3 21, Liczba nasion z rośliny Number of pulses per plant 2,5 21,9 23,4 21,4 22,6 22,2 9,7 12,2 12,4 1,1 11,9 11, ,6 4,1 4,1 9,9 12,1 11,9 22,2 21,9 22,1 11,4 11,1 11,3 NIR,5 LSD.5 dla for: następstwa roślin crop sequence 2,62 + F Masa tysiąca nasion 1 seed weight, g NIR,5 LSD.5 dla for: następstwa roślin crop sequence 6,41 bez ochrony no protection ochrona herbicydami herbicides protection + F ochrona herbicydami i fungicydami herbicides and fungicides protection Oceniane odmiany róŝniły się pod względem liczby strąków oraz liczby i masy nasion. Odmiana Ergo, niezaleŝnie od stanowiska, charakteryzowała się mniejszą liczbą strąków 5,4, a większą liczbą nasion z rośliny 16,8, wobec 5,6 i 16,5 u odmiany Agat, lecz ustępowała jej o 3% masą tysiąca nasion. Zdaniem Urbanowskiego i in. Agricultura 3(1) 24

6 2 B. Rychcik, J. Tyburski, K. Zawiślak [1997] spadek plonu nasion grochu pastewnego w monokulturze wynika ze zmniejszenia liczby strąków na roślinie, liczby nasion w strąku oraz masy tysiąca nasion. Natomiast Gawrońska-Kulesza [1975] wskazuje na słaby rozwój roślin, mniejszą powierzchnię liści oraz delikatniejsze łodygi peluszki uprawianej w monokulturze. NaleŜy podkreślić, iŝ zagadnienie uprawy grochu w monokulturze było sporadycznie badane; podejmowano je w SGGW w Warszawie i ATR w Bydgoszczy. PODSUMOWANIE Przeprowadzone w Polsce północno-wschodniej 6-letnie ( ) ścisłe badania polowe dotyczące uprawy dwóch odmian grochu siewnego w płodozmianie i narastającej 1-6-letniej monokulturze, z ochroną roślin przed chwastami i chorobami, pozwalają stwierdzić, Ŝe płodozmian zabezpiecza wysoki (rosnący w latach) poziom plonowania grochu siewnego, natomiast uprawa w monokulturze prowadzi do silnej redukcji wydajności. W warunkach wielokrotnej uprawy grochu po sobie dochodzi do wzrostu zachwaszczenia plantacji i wzrostu zagroŝenia przez Fusarium ssp. Stosowanie środków plonochronnych (herbicydów i fungicydów) nie jest uzasadnione w płodozmianie, natomiast zastosowany w monokulturze Topogard 5 WP, poprzez ograniczenie liczby chwastów, powoduje wzrost plonu nasion o 13%. PIŚMIENNICTWO Boros L., Sawicki J., Ocena wybranych odmian i form w kolekcji grochu siewnego (Pisum sativum L.). Cz. I. Zmienność i odziedziczalność cech uŝytkowych grochu. Cz. II. Stabilność plonowania i współzaleŝność cech. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 446, Gawrońska-Kulesza A., Uprawa peluszki w monokulturze. Rocz. Nauk Roln. A 1 (4), Kurowski T.P., Cwalina-Ambroziak B., Sadowski T., 22. Płodozmian jako czynnik róŝnicujący nasilenie chorób grochu polnego (Pisum sativum L.). Acta Agrobot. 55, Kurowski T.P., Majchrzak B., Pszczółkowski P., Wpływ następstwa roślin na występowanie chorób bobiku i grochu. Acta Acad. Agric. Tech. Olst., Agricultura 64, Lampart-Szczapa E., Nasiona roślin strączkowych w Ŝywieniu człowieka. Wartość biologiczna i technologiczna. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 446, Martyniak J., Postęp biologiczny w roślinach strączkowych w okresie transformacji gospodarki w Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 446, Niewiadomski W., Nauka o płodozmianach stan i perspektywy. Post. Nauk Roln. 3, Rajs T., Urbanowski S., Rudnicki F., Wpływ ilości opadów na efekty uprawy roślin w wieloletnich monokulturach. Cz. II. Groch pastewny. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, Rolnictwo 35, Řimowský K., Resztki poŝniwne roślin uprawnych i ich wpływ na bilans masy organicznej gleby. Acta Acad. Agric. Tech. Olst., Agricultura 44, Ryszkowski L., Produkcja roślinna a przepływ energii i obieg materii w agroekosystemach. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 228, Święcicki W., Technologia uprawy grochu. [W:] Zalecenia agrotechniczne, IUNG Puławy, T. I, Święcicki W., Święcicki W.K., Wiatr K., istoria, współczesne osiągnięcia i perspektywy hodowli roślin strączkowych w Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 446, Acta Sci. Pol.

7 Reakcja grochu siewnego Urbanowski S., Rajs T., Piekarczyk M., Produkcyjność grochu pastewnego w zmianowaniu tradycyjnym, uproszczonym i w monokulturze. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 446, RESPONSE OF FIELD PEA TO A CULTIVATION IN INCREASING MONOCULTURE Abstract. The paper presents the results of a 6-year investigation in a crop-rotation experiment on lessive soil (Orthic Luvisols) of a good wheat complex and of a very good rye complex. There was evaluated yielding of field pea cultivars, Ergo and Agat, grown in a 6-field crop rotation and an increasing 1-6 year monoculture with three pea protection variants. The field pea seed yield in the crop rotation amounted to an average of 3.99 t ha -1, while in the continuous cropping it was 47% lower. In monoculture there was a decrease in the plant density by 12.1%, the number of pods by 44.2% and the number and 1 seed weight by 48.9 and by 21.9%, respectively. The field pea cultivars reacted similarly to both the kind of crop sequence (crop rotation, monoculture) and the crop protection levels (herbicides, fungicides). The application of herbicides and fungicides in crop rotation is not justifiable, while in monoculture it increases the seed yield. Key words: field pea, crop rotation, monoculture, yield of pulses Otrzymano Received: Zaakceptowano Accepted: Agricultura 3(1) 24

OCENA STANOWISK PO WIELOLETNICH MONOKULTURACH BURAKA CUKROWEGO, GROCHU PASTEWNEGO I JĘCZMIENIA JAREGO. Mariusz Piekarczyk, Teresa Rajs, Teofil Ellmann

OCENA STANOWISK PO WIELOLETNICH MONOKULTURACH BURAKA CUKROWEGO, GROCHU PASTEWNEGO I JĘCZMIENIA JAREGO. Mariusz Piekarczyk, Teresa Rajs, Teofil Ellmann Agricultura 2(2) 2003, 149-155 OCENA STANOWISK PO WIELOLETNICH MONOKULTURACH BURAKA CUKROWEGO, GROCHU PASTEWNEGO I JĘCZMIENIA JAREGO Mariusz Piekarczyk, Teresa Rajs, Teofil Ellmann Streszczenie. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA NASION RZEPAKU OZIMEGO W ZALEŻNOŚCI OD SYSTEMU NASTĘPSTWA ROŚLIN, POZIOMU OCHRONY I ODMIANY

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA NASION RZEPAKU OZIMEGO W ZALEŻNOŚCI OD SYSTEMU NASTĘPSTWA ROŚLIN, POZIOMU OCHRONY I ODMIANY FRAGM. AGRON. 27(1) 2010, 7 13 WARTOŚĆ ENERGETYCZNA NASION RZEPAKU OZIMEGO W ZALEŻNOŚCI OD SYSTEMU NASTĘPSTWA ROŚLIN, POZIOMU OCHRONY I ODMIANY JAN ADAMIAK, EWA ADAMIAK Katedra Systemów Rolniczych, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXV(1) SECTIO E 2010 Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, e-mail:

Bardziej szczegółowo

I: WARUNKI PRODUKCJI RO

I: WARUNKI PRODUKCJI RO SPIS TREŚCI Część I: WARUNKI PRODUKCJI ROŚLINNEJ Rozdział 1. Uwarunkowania produkcyjne XXI wieku 1.1. Potrzeby i ograniczenia technologii produkcji roślinnej 1.1.1. Nowe kierunki produkcji rolnej 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Uprawa zbóŝ jarych. Wymagania wodne. Wymagania klimatyczne owsa. Wymagania glebowe. Porównanie plonów zbóŝ ozimych i jarych

Uprawa zbóŝ jarych. Wymagania wodne. Wymagania klimatyczne owsa. Wymagania glebowe. Porównanie plonów zbóŝ ozimych i jarych Uprawa zbóŝ jarych Porównanie plonów zbóŝ ozimych i jarych Wymagania wodne Owies>pszenica jara>pszenŝyto jare>jęczmień Wymagania klimatyczne owsa Owies jest zaliczany do roślin klimatu umiarkowanego i

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SYSTEMÓW UPRAWY ROLI NA ZACHWASZCZENIE ŁUBINU ŻÓŁTEGO I WĄSKOLISTNEGO

WPŁYW SYSTEMÓW UPRAWY ROLI NA ZACHWASZCZENIE ŁUBINU ŻÓŁTEGO I WĄSKOLISTNEGO Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 48 (1) 28 WPŁYW SYSTEMÓW UPRAWY ROLI NA ZACHWASZCZENIE ŁUBINU ŻÓŁTEGO I WĄSKOLISTNEGO AGNIESZKA FALIGOWSKA, JERZY SZUKAŁA Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Technologie produkcji roślinnej praca zbiorowa. Rok wydania 1999 Liczba stron 437. Okładka ISBN Spis treści

Technologie produkcji roślinnej praca zbiorowa. Rok wydania 1999 Liczba stron 437. Okładka ISBN Spis treści Tytuł Technologie produkcji roślinnej Autor praca zbiorowa Wydawca PWRiL Rok wydania 1999 Liczba stron 437 Wymiary 235x165 Okładka miękka ISBN 83-09-01629 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii produkcji

Bardziej szczegółowo

ogółem pastewne jadalne

ogółem pastewne jadalne Znaczenie roślin strączkowych w polskim rolnictwie Powierzchnia uprawy Powierzchnia zasiewów roślin strączkowych w Polsce w okresie ostatnich 25 lat ulegała dużym zmianom, największą powierzchnię, (ponad

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Wymagania klimatyczno-glebowe

Jęczmień jary. Wymagania klimatyczno-glebowe Jęczmień jary W Polsce uprawia się ponad 1 mln 200 tys. ha jęczmienia, a powierzchnia uprawy nieznacznie, ale stale wzrasta. Ponad 1 mln ha zajmuje uprawa formy jarej. Wynika to ze stosunkowo niskiej mrozoodporności

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TECHNOLOGII UPRAWY I OCHRONY HERBICYDOWEJ NA WYSOKOŚĆ PLONU PSZENICY OZIMEJ UPRAWIANEJ W MONOKULTURZE

WPŁYW TECHNOLOGII UPRAWY I OCHRONY HERBICYDOWEJ NA WYSOKOŚĆ PLONU PSZENICY OZIMEJ UPRAWIANEJ W MONOKULTURZE Inżynieria Rolnicza 3(91)/2007 WPŁYW TECHNOLOGII UPRAWY I OCHRONY HERBICYDOWEJ NA WYSOKOŚĆ PLONU PSZENICY OZIMEJ UPRAWIANEJ W MONOKULTURZE Tomasz Sekutowski Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Acta Sci. Pol., Agricultura 6(3) 2007, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 1

Acta Sci. Pol., Agricultura 6(3) 2007, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 1 Acta Sci. Pol., Agricultura 6(3) 2007, 17-25 REAKCJA śyta I PSZENśYTA OZIMEGO NA UPRAWĘ PO ZBOśACH JARYCH I UGORZE Dariusz Jaskulski, Joanna Piasecka Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów

Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów Marta Wyzińska Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Zakład Uprawy Roślin Zbożowych mwyzinska@iung.pulawy.pl

Bardziej szczegółowo

SKUTKI PRODUKCYJNE MONOKULTURY PSZENICY OZIMEJ W WARUNKACH UPRASZCZANIA UPRAWY ROLI

SKUTKI PRODUKCYJNE MONOKULTURY PSZENICY OZIMEJ W WARUNKACH UPRASZCZANIA UPRAWY ROLI Fragm. Agron. 30(4) 2013, 114121 SKUTKI PRODUKCYJNE MONOKULTURY PSZENICY OZIMEJ W WARUNKACH UPRASZCZANIA UPRAWY ROLI Danuta Parylak 1, Elżbieta Pytlarz Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni,

Bardziej szczegółowo

Acta Sci. Pol., Agricultura 3(2) 2004,

Acta Sci. Pol., Agricultura 3(2) 2004, Acta Sci. Pol., Agricultura 3(2) 2004, 143-150 WPŁYW WSIEWEK MIĘDZYPLONU NA PRODUKCYJNOŚĆ OGNIWA JĘCZMIEŃ JARY PSZENICA OZIMA Dariusz Jaskulski 1 Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

13. Soja. Uwagi ogólne

13. Soja. Uwagi ogólne 13. Soja Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po trzyletnim okresie badań w 2012, 2013 i 2014 roku. Doświadczenia w roku 2014 zlokalizowano w czterech punktach: SDOO Przecław, ZDOO

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab.. Jerzy Szukała UP Poznań, Katedra Agronomii Mgr Radosław Kazuś HR Smolice, Oddział Przebędowo Kalkulacje

Prof. dr hab.. Jerzy Szukała UP Poznań, Katedra Agronomii   Mgr Radosław Kazuś HR Smolice, Oddział Przebędowo Kalkulacje Prof. dr hab.. Jerzy Szukała UP Poznań, Katedra Agronomii e-mail: jszukala@up.poznan.pl Mgr Radosław Kazuś HR Smolice, Oddział Przebędowo Kalkulacje opłacalności uprawy roślin strączkowych Prezentowane

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uprawa grochu siewnego w Polsce ma długą tradycję. Gatunek ten odgrywa główną rolę w grupie roślin strączkowych, jako roślina jadalna i pastewna. Dużą wartość odżywczą białka

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Rolnictwo Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2012 Tom 6 Zeszyt 2 AGNIESZKA FALIGOWSKA, JERZY SZUKAŁA

Bardziej szczegółowo

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002 Kod kraju pochodzenia 12. Soja Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po dwuletnim okresie w 2011 i 2012 roku. Doświadczenia przeprowadzono w trzech punktach doświadczalnych: SDOO w Przecławiu,

Bardziej szczegółowo

WZROST I PLONOWANIE PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.), UPRAWIANEJ W POLU W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH OLSZTYNA

WZROST I PLONOWANIE PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.), UPRAWIANEJ W POLU W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH OLSZTYNA Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) ŁUCJA MICHALIK WZROST I PLONOWANIE PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.), UPRAWIANEJ W POLU W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH OLSZTYNA Z Katedry Ogrodnictwa

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Wymagania klimatyczno-glebowe

Pszenżyto ozime. Wymagania klimatyczno-glebowe Pszenżyto ozime Pszenżyto jest młodym rodzajem zboża, uzyskanym przez hodowców na skutek skrzyżowania pszenicy z żytem. W Polsce pierwsze odmiany rolnicze pszenżyta zarejestrowano w latach 80. XX w. Ziarno

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DESZCZOWANIA, SYSTEMÓW UPRAWY ROLI I POLIMERU NA PLONOWANIE I WARTOŚĆ SIEWNĄ NASION GROCHU

WPŁYW DESZCZOWANIA, SYSTEMÓW UPRAWY ROLI I POLIMERU NA PLONOWANIE I WARTOŚĆ SIEWNĄ NASION GROCHU FRAGM. AGRON. 28(1) 2011, 15 22 WPŁYW DESZCZOWANIA, SYSTEMÓW UPRAWY ROLI I POLIMERU NA PLONOWANIE I WARTOŚĆ SIEWNĄ NASION GROCHU AGNIESZKA FALIGOWSKA, JERZY SZUKAŁA Katedra Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Zboża rzekome. Gryka

Zboża rzekome. Gryka Zboża rzekome Grupę roślin rolniczych określanych jako zboża rzekome tworzą gatunki uprawne, które botanicznie nie są spokrewnione ze zbożami. Są to gatunki należące do klasy roślin dwuliściennych, jednak

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Wymagania klimatyczno-glebowe

Pszenica jara. Wymagania klimatyczno-glebowe Pszenica jara Wymagania klimatyczno-glebowe Temperatura Pszenica jara ma stosunkowo niewielkie wymagania termiczne. Kiełkowanie rozpoczyna się już w temperaturze 1-3 C. Jednakże w okresie krzewienia temperatura

Bardziej szczegółowo

NASTĘPCZE DZIAŁANIE NAWOZÓW ZIELONYCH W UPRAWIE MARCHWI FLACORO. Wstęp

NASTĘPCZE DZIAŁANIE NAWOZÓW ZIELONYCH W UPRAWIE MARCHWI FLACORO. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) ROMUALDA JABŁOŃSKA-CEGLAREK, ROBERT ROSA, JOLANTA FRANCZUK, ANNA ZANIEWICZ-BAJKOWSKA, EDYTA KOSTERNA NASTĘPCZE DZIAŁANIE NAWOZÓW ZIELONYCH W UPRAWIE

Bardziej szczegółowo

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r.

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r. Pszenżyto jare Pszenżyto jare ma najmniejsze znaczenie gospodarcze wśród wszystkich gatunków zbóż, gdyż jego uprawa zajmuje niewielki areał i w bilansie paszowym kraju nie odgrywa większej roli. Ziarno

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania dawek nawozów

Zasady ustalania dawek nawozów Zasady ustalania dawek nawozów Celem nawożenia jest uzyskanie w określonych warunkach glebowo -agrotechnicznych największego plonu roślin o określonych parametrach jakości, z zachowaniem optymalnego poziomu

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA. Rola międzyplonów ścierniskowych w monokulturowej uprawie pszenicy jarej

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA. Rola międzyplonów ścierniskowych w monokulturowej uprawie pszenicy jarej ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXV(1) SECTIO E 2010 Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Podlaska ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, e-mail: kurir@ap.siedlce.pl

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY. Wyniki doświadczeń

GROCH SIEWNY. Wyniki doświadczeń GROCH SIEWNY Wyniki doświadczeń Uprawa grochu siewnego w Polsce ma długą tradycję. Gatunek ten odgrywa główną rolę w grupie roślin strączkowych, jako roślina jadalna i pastewna. Dużą wartość odżywczą białka

Bardziej szczegółowo

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r.

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r. VIII Owies Owies jest tańszy w uprawie niż inne zboża. Wymaga, bowiem nie tylko mniej intensywnego nawożenia, ale również mniejszej ochrony chemicznej. Wadą natomiast jest niższa cena ziarna na rynku.

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny firmy AKRA czwartek, 04 sierpnia :39 - Poprawiony czwartek, 04 sierpnia :05

Pakiet informacyjny firmy AKRA czwartek, 04 sierpnia :39 - Poprawiony czwartek, 04 sierpnia :05 1/8 Wstępne opracowanie wyników plonu pszenicy ozimej i rzepaku ozimego z doświadczeń polowych przeprowadzonych w sezonie wegetacyjnym 2009/2010 w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FUNGICYDÓW NA ZDROWOTNOŚĆ, PLONOWANIE I WARTOŚĆ SIEWNĄ ŁUBINU BIAŁEGO I ŻÓŁTEGO

WPŁYW FUNGICYDÓW NA ZDROWOTNOŚĆ, PLONOWANIE I WARTOŚĆ SIEWNĄ ŁUBINU BIAŁEGO I ŻÓŁTEGO Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 46 (2) 2006 WPŁYW FUNGICYDÓW NA ZDROWOTNOŚĆ, PLONOWANIE I WARTOŚĆ SIEWNĄ ŁUBINU BIAŁEGO I ŻÓŁTEGO JERZY SZUKAŁA 1, AGNIESZKA MYSTEK 1, DANUTA KURASIAK-POPOWSKA

Bardziej szczegółowo

Systemy uprawy buraka cukrowego

Systemy uprawy buraka cukrowego Systemy uprawy buraka cukrowego Wyniki doświadczenia polowego - BSO Polska 2007 Dariusz Grzenkowitz Systemy uprawy buraka Doświadczenie polowe BSO - 2007 WARUNKI METEOROLOGICZNE Opady za okres wegetacji:

Bardziej szczegółowo

Wpływ intensywności uprawy na plon i cechy struktury plonu odmian pszenicy ozimej

Wpływ intensywności uprawy na plon i cechy struktury plonu odmian pszenicy ozimej 41 Polish Journal of Agronomy 2012, 11, 41-46 Wpływ intensywności uprawy na plon i cechy struktury plonu odmian pszenicy ozimej Grażyna Podolska, Alicja Sułek Zakład Uprawy Roślin Zbożowych, Instytut Uprawy

Bardziej szczegółowo

Acta Sci. Pol., Agricultura 3(2) 2004,

Acta Sci. Pol., Agricultura 3(2) 2004, Acta Sci. Pol., Agricultura 3(2) 2004, 151-163 WPŁYW NAWOśENIA SŁOMĄ, MIĘDZYPLONÓW ŚCIERNISKOWYCH I ZRÓśNICOWANEJ UPRAWY ROLI NA NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI GLEBY W OGNIWIE PSZENICA OZIMA JĘCZMIEŃ JARY* Dariusz

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Plonowanie ziemniaka w płodozmianie i monokulturze w warunkach zróżnicowanej uprawy roli

ANNALES. Plonowanie ziemniaka w płodozmianie i monokulturze w warunkach zróżnicowanej uprawy roli ANNALES UNIVERSIAIS VL. LIX, Nr 2 MARIAE LUBLIN * CURIE- S K Ł D W S K A PLNIA SECI E 2004 1 Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, Poland 2 Wydział Rolniczy, Akademia

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE KOSZTÓW PRODUKCJI JĘCZMIENIA JAREGO I OZIMEGO W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO

PORÓWNANIE KOSZTÓW PRODUKCJI JĘCZMIENIA JAREGO I OZIMEGO W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO Inżynieria Rolnicza 10(108)/2008 PORÓWNANIE KOSZTÓW PRODUKCJI JĘCZMIENIA JAREGO I OZIMEGO W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO Jan Jurga, Tomasz K. Dobek Zakład Budowy i Użytkowania Urządzeń

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWADNIANIA I NAWOśENIA MINERALNEGO

WPŁYW NAWADNIANIA I NAWOśENIA MINERALNEGO InŜynieria Rolnicza 3/63 Zdzisław Koszański, Ewa Rumasz Rudnicka., S. Karczmarczyk, P. Rychter * Zakład Produkcji Roślinnej i Nawadniania Akademia Rolnicza w Szczecinie *Zakład Biochemii WyŜsza Szkoła

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych GRYKA 2014, 2015

Wyniki doświadczeń odmianowych GRYKA 2014, 2015 CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych GRYKA 2014, 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 63-022 Słupia Wielka tel.: 61 285

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXV(1) SECTIO E 2010 Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin e-mail: harell@interia.pl

Bardziej szczegółowo

3. Technologia uprawy pszenicy ozimej Produkcja i plony Odmiany pszenicy Zmianowanie Termin siewu

3. Technologia uprawy pszenicy ozimej Produkcja i plony Odmiany pszenicy Zmianowanie Termin siewu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ZBOŻA... 11 1. Biologia zbóż... 11 1.1. Pochodzenie i udomowienie zbóż... 11 1.1.1. Pszenica... 13 1.1.2. Jęczmień... 14 1.1.3. Żyto... 15 1.1.4. Owies... 15 1.1.5. Pszenżyto...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WEGETACJI I WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Większość doświadczeń założono w trzeciej dekadzie kwietnia, w dobrych warunkach agrotechnicznych

WARUNKI WEGETACJI I WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Większość doświadczeń założono w trzeciej dekadzie kwietnia, w dobrych warunkach agrotechnicznych WSTĘP Burak pastewny w Polsce nadal stanowi najważniejszą pozycję wśród pastewnych roślin korzeniowych. Jedyną krajową firmą hodowlanonasienną prowadzącą obecnie hodowlę twórczą tego gatunku jest Małopolska

Bardziej szczegółowo

Żyto. Wymagania klimatyczno - glebowe

Żyto. Wymagania klimatyczno - glebowe Żyto Wymagania klimatyczno - glebowe Temperatura Żyto w porównaniu z innymi zbożami ma najmniejsze wymagania termiczne. Na terenie całego kraju występują korzystne warunki do jego uprawy. Zarówno kiełkuje,

Bardziej szczegółowo

WZROST I PLONOWANIE PSZENICY OZIMEJ PO 50 LATACH ZRÓśNICOWANEGO NAWOśENIA I ZMIANOWANIA. Irena Suwara, Stanisław Lenart, Alicja Gawrońska-Kulesza

WZROST I PLONOWANIE PSZENICY OZIMEJ PO 50 LATACH ZRÓśNICOWANEGO NAWOśENIA I ZMIANOWANIA. Irena Suwara, Stanisław Lenart, Alicja Gawrońska-Kulesza Acta Agrophysica, 2007, 10(3), 695-704 WZROST I PLONOWANIE PSZENICY OZIMEJ PO 50 LATACH ZRÓśNICOWANEGO NAWOśENIA I ZMIANOWANIA Irena Suwara, Stanisław Lenart, Alicja Gawrońska-Kulesza Katedra Agronomii,

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY 2014, 2015

Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY 2014, 2015 CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY (dobór komponentów do mieszanek) 2014, 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE PSZENICY OZIMEJ W ZALEŻNOŚCI OD PRZEDPLONU I STOSOWANYCH HERBICYDÓW

PLONOWANIE PSZENICY OZIMEJ W ZALEŻNOŚCI OD PRZEDPLONU I STOSOWANYCH HERBICYDÓW FRAGM. AGRON. 26(3) 2009, 7 14 PLONOWANIE PSZENICY OZIMEJ W ZALEŻNOŚCI OD PRZEDPLONU I STOSOWANYCH HERBICYDÓW JAN BUCZEK, DOROTA BOBRECKA-JAMRO, EWA SZPUNAR-KROK, RENATA TOBIASZ-SALACH Katedra Produkcji

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Groch siewny ma duże znaczenie w grupie roślin bobowatych, jako roślina jadalna i pastewna. Odgrywa bardzo ważną rolę w płodozmianie, jako roślina przerywająca częste następstwo

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXIV (3) SECTIO E 2009 Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, e-mail:

Bardziej szczegółowo

1. Wiadomo ci wst pne 2. Klimatyczne czynniki siedliska 3. Glebowe czynniki siedliska

1. Wiadomo ci wst pne 2. Klimatyczne czynniki siedliska 3. Glebowe czynniki siedliska Spis treści 1. Wiadomości wstępne 1.1. Zadania i zakres przedmiotu 1.2. Znaczenie gospodarcze produkcji roślinnej 2. Klimatyczne czynniki siedliska 2.1. Atmosfera i siedlisko roślin 2.2. Czynniki meteorologiczne

Bardziej szczegółowo

PRODUKCYJNA, EKONOMICZNA I ENERGETYCZNA EFEKTYWNOŚĆ PRODUKCJI JĘCZMIENIA OZIMEGO PRZY RÓśNYCH POZIOMACH NAWOśENIA AZOTEM

PRODUKCYJNA, EKONOMICZNA I ENERGETYCZNA EFEKTYWNOŚĆ PRODUKCJI JĘCZMIENIA OZIMEGO PRZY RÓśNYCH POZIOMACH NAWOśENIA AZOTEM Acta Sci. Pol., Agricultura 3(1) 2004, 83-90 PRODUKCYJNA, EKONOMICZNA I ENERGETYCZNA EFEKTYWNOŚĆ PRODUKCJI JĘCZMIENIA OZIMEGO PRZY RÓśNYCH POZIOMACH NAWOśENIA AZOTEM Zbigniew Nasalski, Tadeusz Sadowski,

Bardziej szczegółowo

The influence of production technology on yielding of spring wheat cultivars

The influence of production technology on yielding of spring wheat cultivars PROGRESS IN PLANT PROTECTION/POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN 52 (4) 2012 The influence of production technology on yielding of spring wheat cultivars Wpływ integrowanej technologii produkcji na plonowanie odmian

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OSŁON ORAZ SPOSOBU SADZENIA ZĄBKÓW NA PLONOWANIE CZOSNKU W UPRAWIE NA ZBIÓR PĘCZKOWY. Wstęp

WPŁYW OSŁON ORAZ SPOSOBU SADZENIA ZĄBKÓW NA PLONOWANIE CZOSNKU W UPRAWIE NA ZBIÓR PĘCZKOWY. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) EWA REKOWSKA WPŁYW OSŁON ORAZ SPOSOBU SADZENIA ZĄBKÓW NA PLONOWANIE CZOSNKU W UPRAWIE NA ZBIÓR PĘCZKOWY Z Katedry Warzywnictwa Akademii Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Andrzej Woźniak WSTĘP

Andrzej Woźniak WSTĘP Acta Agrophysica, 2010, 16(1), 229-235 JAKOŚĆ ZIARNA PSZENICY TWARDEJ ODMIANY LLOYD W ZALEśNOŚCI OD UPRAWY ROLI I PRZEDPLONU Andrzej Woźniak Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Acta Sci. Pol., Agricultura 4(1) 2005,

Acta Sci. Pol., Agricultura 4(1) 2005, Acta Sci. Pol., Agricultura 4(1) 2005, 153-161 WPŁYW INTENSYWNOŚCI UPRAWY GROCHU SIEWNEGO NA ZAWARTOŚĆ I PLON BIAŁKA Beata Szwejkowska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 1 Streszczenie. W trzyletnich

Bardziej szczegółowo

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 tys. ha. Zainteresowanie produkcją tego zboża systematycznie

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LVII SECTIO E 2002 1 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin 1, Poland 2 Instytut

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA RÓŻNYCH SYSTEMÓW UPRAWY ROLI W UPRAWIE PSZENICY OZIMEJ PO SOBIE

EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA RÓŻNYCH SYSTEMÓW UPRAWY ROLI W UPRAWIE PSZENICY OZIMEJ PO SOBIE FRAGM. AGRON. 26(1) 2009, 42 48 EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA RÓŻNYCH SYSTEMÓW UPRAWY ROLI W UPRAWIE PSZENICY OZIMEJ PO SOBIE LESZEK KORDAS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Kształtowania Agroekosytemów

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MULCZOWANIA GLEBY I SIEWU BEZPOŚREDNIEGO NA WSCHODY I PLONOWANIE SKORZONERY ODMIANY LANGE JAN. Wstęp

WPŁYW MULCZOWANIA GLEBY I SIEWU BEZPOŚREDNIEGO NA WSCHODY I PLONOWANIE SKORZONERY ODMIANY LANGE JAN. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLVI (2004) MIROSŁAW KONOPIŃSKI WPŁYW MULCZOWANIA GLEBY I SIEWU BEZPOŚREDNIEGO NA WSCHODY I PLONOWANIE SKORZONERY ODMIANY LANGE JAN Z Katedry Uprawy i Nawożenia

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego I stopnia. Rolnictwo wszystkie specjalności

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego I stopnia. Rolnictwo wszystkie specjalności WR-E UR 03.09. 2013 Ogólna uprawa roli i roślin Zagadnienia do egzaminu dyplomowego I stopnia Rolnictwo wszystkie specjalności 1. Temperatura jako czynnik siedliska. 2. Woda jako czynnik siedliska. 3.

Bardziej szczegółowo

Przesiewy zbożami ozimymi i jarymi rzepaku opryskanego herbicydami zawierającymi chlomazon

Przesiewy zbożami ozimymi i jarymi rzepaku opryskanego herbicydami zawierającymi chlomazon Tom XXI Rośliny Oleiste 2000 Marian ranek, Józef Rola Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa we Wrocławiu, Zakład Ekologii i Zwalczania Chwastów Przesiewy zbożami ozimymi i jarymi rzepaku opryskanego

Bardziej szczegółowo

Mikołajczak J. 1, Majtkowski W. 2,Topolińska P. 1, Marć- Pieńkowska J. 1

Mikołajczak J. 1, Majtkowski W. 2,Topolińska P. 1, Marć- Pieńkowska J. 1 Mikołajczak J. 1, Majtkowski W. 2,Topolińska P. 1, Marć- Pieńkowska J. 1 1 Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Żywienia i Gospodarki Paszowej

Bardziej szczegółowo

Tytuł Kierownik Główni wykonawcy

Tytuł Kierownik Główni wykonawcy Wykaz realizowanych projektów badawczych przez pracowników Katedry Agrotechnologii Okres realizacji Tytuł Kierownik Główni wykonawcy Oznaczenie/rodzaj/źródło finansowania 1994-1997 Wydajność i wartość

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacja plantacji

Pielęgnacja plantacji PRODUKCJA ROŚLINNA CZĘŚĆ III TECHNOLOGIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik rolnik Praca zbiorowa pod redakcją prof. Witolda Grzebisza WYDANIE I HORTPRESS

Bardziej szczegółowo

The effectiveness and the selectivity of herbicides applied in tillage blue lupin

The effectiveness and the selectivity of herbicides applied in tillage blue lupin PROGRESS IN PLANT PROTECTION/POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN 52 (2) 2012 The effectiveness and the selectivity of herbicides applied in tillage blue lupin Skuteczność i selektywność herbicydów stosowanych w

Bardziej szczegółowo

REAKCJA ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO (LUPINUS ANGUSTIFOLIUS L.) NA ZRÓŻNICOWANĄ ILOŚĆ WYSIEWU NASION

REAKCJA ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO (LUPINUS ANGUSTIFOLIUS L.) NA ZRÓŻNICOWANĄ ILOŚĆ WYSIEWU NASION Fragm. Agron. 29(4) 2012, 5662 REAKCJA ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO (LUPINUS ANGUSTIFOLIUS L.) NA ZRÓŻNICOWANĄ ILOŚĆ WYSIEWU NASION Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro Katedra Produkcji Roślinnej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Owies Wymagania klimatyczno-glebowe Temperatura Opady

Owies Wymagania klimatyczno-glebowe Temperatura Opady Owies Uprawa owsa od wielu lat systematycznie się zmniejszała. Obecnie obserwuje się nieznaczny jej wzrost. Wynika to z zainteresowania wykorzystaniem owsa na cele energetyczne i zwiększającego się pogłowia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 8

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 8 Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 8 opracowanie: Kierownik DAOR OSChR mgr inż. Krzysztof Skowronek Starszy Specjalista DAOR OSChR mgr inż.. Grażyna Sroka Program szkolenia Blok 8. Określanie

Bardziej szczegółowo

Wpływ nawozów borowych na plony, zawartość i pobranie boru przez rzepak jary odmiany Star

Wpływ nawozów borowych na plony, zawartość i pobranie boru przez rzepak jary odmiany Star Tom XXI Rośliny Oleiste 2000 Teresa Bowszys, Anna Krauze Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska Wpływ nawozów borowych na plony, zawartość i pobranie boru

Bardziej szczegółowo

REAKCJA ODMIAN GROCHU SIEWNEGO (Pisum sativum L.) NA RÓśNE METODY ZWALCZANIA CHWASTÓW

REAKCJA ODMIAN GROCHU SIEWNEGO (Pisum sativum L.) NA RÓśNE METODY ZWALCZANIA CHWASTÓW Acta Sci. Pol., Agricultura 5(1) 2006, 71-82 REAKCJA ODMIAN GROCHU SIEWNEGO (Pisum sativum L.) NA RÓśNE METODY ZWALCZANIA CHWASTÓW Beata Szwejkowska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 1 Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GLEBY I PLONOWANIE ROŚLIN PRZY STOSOWANIU RÓŻNYCH FORM MULCZOWANIA I UPRAWY ROLI

NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GLEBY I PLONOWANIE ROŚLIN PRZY STOSOWANIU RÓŻNYCH FORM MULCZOWANIA I UPRAWY ROLI Inżynieria Rolnicza (9)/007 NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GLEBY I PLONOWANIE ROŚLIN PRZY STOSOWANIU RÓŻNYCH FORM MULCZOWANIA I UPRAWY ROLI Jan Pabin, Andrzej Biskupski, Stanisław Włodek Zakład Herbologii

Bardziej szczegółowo

ZMIANY FIZYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCI GLEBY W NASTĘPSTWIE UPRAWY BEZORKOWEJ

ZMIANY FIZYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCI GLEBY W NASTĘPSTWIE UPRAWY BEZORKOWEJ InŜynieria Rolnicza 4/2006 Tomasz Piskier Zakład InŜynierii Rolnictwa Politechnika Koszalińska ZMIANY FIZYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCI GLEBY W NASTĘPSTWIE UPRAWY BEZORKOWEJ Wstęp Streszczenie Badania polowe, dotyczące

Bardziej szczegółowo

Rzepak- gęstości siewu

Rzepak- gęstości siewu Rzepak- gęstości siewu Technologia uprawy rzepaku ze Strip-till, ma w Polsce zaledwie kilkuletnią tradycję. Nie ustalono jak dotąd optymalnych gęstości siewu w tym systemie. Jednakże o samym siewie punktowym

Bardziej szczegółowo

Wiadomości wstępne - uprawa roli i roślin

Wiadomości wstępne - uprawa roli i roślin Wiadomości wstępne - uprawa roli i roślin Dr hab. Bogdan Kulig, prof. UR Tabela obrazująca niesynchroniczny rozwój cywilizacji i rozprzestrzenianie się rolnictwa w Starym Świecie (Zohary i Hopf 2000) Wzrost

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE ŻYTA OZIMEGO W RÓŻNYCH ZMIANOWANIACH

PLONOWANIE ŻYTA OZIMEGO W RÓŻNYCH ZMIANOWANIACH FRAGM. AGRON. 26(2) 2009, 176 182 PLONOWANIE ŻYTA OZIMEGO W RÓŻNYCH ZMIANOWANIACH WIESŁAW WOJCIECHOWSKI Katedra Kształtowania Agroekosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wiesław.wojciechowski@up.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Karol Bujak, Mariusz Frant, ElŜbieta Harasim

Karol Bujak, Mariusz Frant, ElŜbieta Harasim Acta Agrophysica, 2010, 15(1), 23-31 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA PRODUKCJI ROŚLINNEJ W PŁODOZMIANIE 4-POLOWYM W ZALEśNOŚCI OD UPROSZCZEŃ W UPRAWIE ROLI I POZIOMU NAWOśENIA MINERALNEGO Karol Bujak, Mariusz

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY UPRAWY I WYKORZYSTANIA GRYKI- Fagopyrum esculentum

ASPEKTY UPRAWY I WYKORZYSTANIA GRYKI- Fagopyrum esculentum ASPEKTY UPRAWY I WYKORZYSTANIA GRYKI- Fagopyrum esculentum Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o. o. w Krakowie Zakład Hodowlano - Produkcyjny Palikije GRYKA roślina jednoroczna o krótkim okresie wegetacji

Bardziej szczegółowo

Bilans fosforu i potasu w zmianowaniu jako narzędzie efektywnej gospodarki azotem. Witold Grzebisz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Bilans fosforu i potasu w zmianowaniu jako narzędzie efektywnej gospodarki azotem. Witold Grzebisz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Bilans fosforu i potasu w zmianowaniu jako narzędzie efektywnej gospodarki azotem Witold Grzebisz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zakres tematyczny 1. Czynniki plonotwórcze hierarchia; 2. Krytyczne

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE DZIEWIĘCIU ODMIAN MARCHWI PRZEZNACZONYCH DLA PRZETWÓRSTWA, UPRAWIANYCH W REJONIE WARMII. Wstęp. Materiał i metody

PLONOWANIE DZIEWIĘCIU ODMIAN MARCHWI PRZEZNACZONYCH DLA PRZETWÓRSTWA, UPRAWIANYCH W REJONIE WARMII. Wstęp. Materiał i metody Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) JOANNA MAJKOWSKA-GADOMSKA 1, BRYGIDA WIERZBICKA 1, MACIEJ NOWAK 2 PLONOWANIE DZIEWIĘCIU ODMIAN MARCHWI PRZEZNACZONYCH DLA PRZETWÓRSTWA, UPRAWIANYCH

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Katedra Systemów Rolniczych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Pl. Łódzki 3, 10-718 Olsztyn, Poland

ANNALES. Katedra Systemów Rolniczych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Pl. Łódzki 3, 10-718 Olsztyn, Poland ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr 3 MARIAE LUBLIN * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 2004 Katedra Systemów Rolniczych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Pl. Łódzki 3, 10-718 Olsztyn, Poland Bogumił

Bardziej szczegółowo

Wpływ przedplonów na plonowanie, zachwaszczenie i zdrowotność jęczmienia jarego

Wpływ przedplonów na plonowanie, zachwaszczenie i zdrowotność jęczmienia jarego NR 223/224 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2002 ANDRZEJ WOŹNIAK Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Akademia Rolnicza w Lublinie Wpływ przedplonów na plonowanie, zachwaszczenie i zdrowotność

Bardziej szczegółowo

PRZYDATNOŚĆ ODMIAN WARZYW STRĄCZKOWYCH DO UPRAW EKOLOGICZNYCH Z PRZEZNACZENIEM DO BEZPOŚREDNIEGO SPOŻYCIA I NA NASIONA

PRZYDATNOŚĆ ODMIAN WARZYW STRĄCZKOWYCH DO UPRAW EKOLOGICZNYCH Z PRZEZNACZENIEM DO BEZPOŚREDNIEGO SPOŻYCIA I NA NASIONA Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych PRZYDATNOŚĆ ODMIAN WARZYW STRĄCZKOWYCH DO UPRAW EKOLOGICZNYCH Z PRZEZNACZENIEM DO BEZPOŚREDNIEGO SPOŻYCIA I

Bardziej szczegółowo

VIII Owies. Tabela 41. Owies badane odmiany w 2012 roku. Rok wpisania do

VIII Owies. Tabela 41. Owies badane odmiany w 2012 roku. Rok wpisania do VIII Owies W przeciwieństwie do jęczmienia jarego, w krajowym rejestrze dominują odmiany rodzimej hodowli i są to w ponad 90% odmiany żółtoziarniste, jedna odmiana jest brązowoziarnista natomiast pięć

Bardziej szczegółowo

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul.

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul. Jęczmień ozimy Ozima forma jęczmienia jest uprawiana głównie z przeznaczeniem na cele paszowe. Powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego była niewielka w skali kraju podobnie w woj. lubelskim. Ze względu

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE /zawód technik rolnik /

PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE /zawód technik rolnik / PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE /zawód technik rolnik / Gospodarstwo rolne planuje uprawę buraka cukrowego odmiany Gryf. Materiał siewny stanowią nasiona genetycznie jednonasienne otoczkowane. Pod uprawę

Bardziej szczegółowo

Zawartość składników pokarmowych w roślinach

Zawartość składników pokarmowych w roślinach Zawartość składników pokarmowych w roślinach Poszczególne rośliny różnią się zawartością składników pokarmowych zarówno w organach wegetatywnych, jak i generatywnych. Wynika to z różnych funkcji, jakie

Bardziej szczegółowo

KONICZYNA BIAŁA w uprawie na zielonkę

KONICZYNA BIAŁA w uprawie na zielonkę KONICZYNA BIAŁA w uprawie na zielonkę Doświadczenia w użytkowaniu wielokośnym w roku 2014 założono w pięciu miejscowościach (rys. 1). Oceniano siedem odmian (4 krajowe i 3 zagraniczne) będących w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Łubin wąskolistny. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Łubin wąskolistny. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Łubin wąskolistny Uwagi ogólne Aktualnie w KR znajdują się 24 odmiany łubinu wąskolistnego, które w większości badano w doświadczeniach PDO, realizowanych ze środków budżetowych. Odmiany te podzielono

Bardziej szczegółowo

Nano-Gro w badaniach rolniczych na rzepaku ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy)

Nano-Gro w badaniach rolniczych na rzepaku ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Nano-Gro w badaniach rolniczych na rzepaku ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Celem badań było określenie wpływu stymulatora wzrostu Nano-Gro na wzrost, rozwój, plonowanie

Bardziej szczegółowo

Wiadomości wprowadzające.

Wiadomości wprowadzające. - Wymagania edukacyjne z warzywnictwa. Wiadomości wprowadzające. znajomość różnych gatunków warzyw umiejętność rozróżniania podstawowych gatunków warzyw znajomość rodzajów produkcji warzywnej znajomość

Bardziej szczegółowo

REAKCJA NASION WYBRANYCH ODMIAN OGÓRKA NA PRZEDSIEWNĄ BIOSTYMULACJĘ LASEROWĄ. Wstęp

REAKCJA NASION WYBRANYCH ODMIAN OGÓRKA NA PRZEDSIEWNĄ BIOSTYMULACJĘ LASEROWĄ. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) DANUTA DROZD, HANNA SZAJSNER REACJA NASION WYBRANYCH ODMIAN OGÓRA NA PRZEDSIEWNĄ BIOSTYMULACJĘ LASEROWĄ Z atedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy inŝynierski I o kierunku ROLNICTWO

Zagadnienia na egzamin dyplomowy inŝynierski I o kierunku ROLNICTWO Zagadnienia na egzamin dyplomowy inŝynierski I o kierunku ROLNICTWO KIERUNKOWE - OBLIGATORYJNE 1. Pojęcie zmiennej losowej, rozkładu prawdopodobieństwa, dystrybuanty i funkcji gęstości. 2. Sposoby weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Irena Małecka, Andrzej Blecharczyk, Jerzy Pudełko

Irena Małecka, Andrzej Blecharczyk, Jerzy Pudełko Acta Sci. Pol., Agricultura 3(2) 2004, 89-96 MOśLIWOŚCI UPROSZCZEŃ W UPRAWIE ROLI POD JĘCZMIEŃ JARY* 1 Irena Małecka, Andrzej Blecharczyk, Jerzy Pudełko Akademia Rolnicza w Poznaniu Streszczenie. Celem

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ JAKUBOWSKI PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE R16 BOBIK

PAWEŁ JAKUBOWSKI PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE R16 BOBIK PAWEŁ JAKUBOWSKI PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE R16 BOBIK Gospodarstwo rolne planuje uprawę bobiku z przeznaczeniem na a. Powierzchnia wynosi 3 ha. Bobik będzie uprawiany na polu o klasie bonitacyjnej

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE JĘCZMIENIA JAREGO UPRAWIANEGO W KRÓTKOTRWAŁEJ MONOKULTURZE W ZALEŻNOŚCI OD MIĘDZYPLONU I SPOSOBU ODCHWASZCZANIA

PLONOWANIE JĘCZMIENIA JAREGO UPRAWIANEGO W KRÓTKOTRWAŁEJ MONOKULTURZE W ZALEŻNOŚCI OD MIĘDZYPLONU I SPOSOBU ODCHWASZCZANIA Fragm. Agron. 30(1) 2013, 27 35 PLONOWANIE JĘCZMIENIA JAREGO UPRAWIANEGO W KRÓTKOTRWAŁEJ MONOKULTURZE W ZALEŻNOŚCI OD MIĘDZYPLONU I SPOSOBU ODCHWASZCZANIA Dorota Gawęda, Cezary A. Kwiatkowski Katedra Herbologii

Bardziej szczegółowo

WPŁYW UPRAWY WSPÓŁRZĘDNEJ SOCZEWICY Z ROŚLINĄ PODPOROWĄ NA PLONOWANIE I CECHY ROŚLIN TEGO GATUNKU ISTOTNE PODCZAS ZBIORU KOMBAJNOWEGO

WPŁYW UPRAWY WSPÓŁRZĘDNEJ SOCZEWICY Z ROŚLINĄ PODPOROWĄ NA PLONOWANIE I CECHY ROŚLIN TEGO GATUNKU ISTOTNE PODCZAS ZBIORU KOMBAJNOWEGO Inżynieria Rolnicza 10(108)/2008 WPŁYW UPRAWY WSPÓŁRZĘDNEJ SOCZEWICY Z ROŚLINĄ PODPOROWĄ NA PLONOWANIE I CECHY ROŚLIN TEGO GATUNKU ISTOTNE PODCZAS ZBIORU KOMBAJNOWEGO Andrzej Żabiński Katedra Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie Dział: Rolnictwo

Nauka Przyroda Technologie Dział: Rolnictwo Nauka Przyroda Technologie Dział: Rolnictwo ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net/tom2/zeszyt3/art_18.pdf Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2008 Tom 2 Zeszyt 3 HUBERT WALIGÓRA,

Bardziej szczegółowo

KR Odmian w. Kod kraju. Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o., ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce 2 Dukat NK/wcz 2006 PL

KR Odmian w. Kod kraju. Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o., ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce 2 Dukat NK/wcz 2006 PL 13. Łubin żółty Doświadczenie z łubinem żółtym w roku założono w optymalnym terminie. Przymrozki, które wystąpiły pod koniec pierwszej dekady kwietnia (9 kwietnia 8,4 O C) opóźniły nieco wschody. Od 25

Bardziej szczegółowo

WPŁYW BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH ZAPRAW NASIENNYCH NA PARAMETRY WIGOROWE ZIARNA ZBÓŻ

WPŁYW BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH ZAPRAW NASIENNYCH NA PARAMETRY WIGOROWE ZIARNA ZBÓŻ Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 47 (2) 2007 WPŁYW BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH ZAPRAW NASIENNYCH NA PARAMETRY WIGOROWE ZIARNA ZBÓŻ KATARZYNA PANASIEWICZ, WIESŁAW KOZIARA, HANNA

Bardziej szczegółowo

Rzepak jary. Uwagi ogólne

Rzepak jary. Uwagi ogólne Rzepak jary Uwagi ogólne Rzepak jary zarówno w województwie, jak i w całym kraju, ma mniejsze znaczenie gospodarcze niż rzepak ozimy. W latach 2000-2010 powierzchnia uprawy wahała się od 22 do 81 tys.ha

Bardziej szczegółowo

Wpływ gęstości siewu na architekturę łanu pszenicy jarej Sigma uprawianej na różnych glebach

Wpływ gęstości siewu na architekturę łanu pszenicy jarej Sigma uprawianej na różnych glebach NR 0 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 00 ALICJA SUŁEK Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy Wpływ gęstości siewu na architekturę łanu pszenicy

Bardziej szczegółowo