56,7 MLN PLN 40 OSÓB. Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy. Z poważaniem, Roman Pluszczew Prezes Zarządu FITEN S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "56,7 MLN PLN 40 OSÓB. Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy. Z poważaniem, Roman Pluszczew Prezes Zarządu FITEN S.A."

Transkrypt

1

2 Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy Trzeci kwartał 2014 roku przyniósł kontynuację tendencji związanych z niską zmiennością cen na zagranicznych giełdach energii. Trudna sytuacja rynkowa zmusiła nas do ograniczenia skali operacji tradingowych, co miało swój wyraz w poziomie przychodów Grupy FITEN. W omawianym okresie kształtowały się na poziomie 60% niższym, niż w III kwartale roku ubiegłego i przełożyły się na stratę ze sprzedaży w podstawowym segmencie naszej działalności. Mniejsza aktywność na rynkach hurtowych pozwoliła nam natomiast na uwolnienie środków pieniężnych z obrotu i redukcję zadłużenia bankowego. PRZYCHODY W III KWARTALE 56,7 MLN PLN NA 30 WRZEŚNIA 2014 R. ZATRUDNIENIE W GRUPIE 40 OSÓB Z sukcesem realizujemy strategię w zakresie drugiego segmentu naszej działalności, czyli sprzedaży energii dla biznesu. Wyłącznie we wrześniu udało nam się zakontraktować dostawy energii o wolumenie przekraczającym łączny wolumen sprzedaży w ośmiu poprzednich miesiącach. W związku z nadejściem końcówki roku, obecnie mamy do czynienia ze wzmożoną kontraktacją dostaw na 2015 rok, której intensyfikacja powinna przypaść na nadchodzące tygodnie. W związku z tym, że zawierane obecnie umowy realizowane będą od 1. stycznia, oczekujemy wyraźnego wzrostu znaczenia segmentu sprzedaży energii dla biznesu w naszych skonsolidowanych przychodach w przyszłym roku. Z powodzeniem rozwijamy działalność w zakresie produkcji i sprzedaży pelletu drzewnego. We wrześniu ponad ton naszego wyrobu trafiło na rynek włoski, ponadto produkt ten uzyskał certyfikat DIN+ poświadczający jego najwyższą jakość i otwierający drzwi na kolejne kierunki eksportowe. Wprawdzie mniejsze przychody ze sprzedaży pelletu odniesione miesiącach letnich nie pozwoliły jeszcze na przekroczenie progu rentowności w III kw., jednak w obliczu rosnącego zainteresowania produkowanym w tułowickim zakładzie pelletem, z optymizmem spoglądam na rozwój tego segmentu działalności Grupy FITEN. Żywię głęboką nadzieję, iż okres zimowy przyniesie ożywienie na europejskich rynkach energii, które korzystnie wpłynie na poziom wyników finansowych w kolejnych kwartałach. Oczekuję również, że w związku z intensywną kontraktacją, począwszy od przyszłego roku, znacznie większą część w strukturze naszych przychodów stanowić będzie sprzedaż energii dla biznesu, na którym to polu już dziś odnosimy duże sukcesy. Serdecznie dziękuję za zainteresowanie Grupą Fiten. Z poważaniem, Roman Pluszczew Prezes Zarządu FITEN S.A. S T R O N A 2 27

3 SPIS TREŚCI WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 I. SYTUACJA FINANSOWA KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ FITEN SA OMÓWIENIE SYTUACJI EKONOMICZNOFINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ FITEN SA OMÓWIENIE ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY ISTOTNY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ FITEN SA KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE FITEN SA OMÓWIENIE SYTUACJI EKONOMICZNOFINANSOWEJ FITEN SA OMÓWIENIE ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY ISTOTNY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ FITEN SA ANALIZA WSKAŹNIKOWA CZYNNIKI, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI W PERSPEKTYWIE KOLEJNEGO KWARTAŁU ISTOTNE ZDARZENIA NASTĘPUJĄCE PO ZAKOŃCZENIU III KWARTAŁU 2014 ROKU, KTÓRE NIE ZOSTAŁY ODZWIERCIEDLONE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 8 II. INFORMACJA DOTYCZĄCA AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ FITEN SA INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE HANDLU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PRODUKCJI I SPRZEDAŻY PELLETU DRZEWNEGO... 9 III. STANOWISKO ZARZĄDU W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ FINANSOWYCH... 9 IV. POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ POZOSTAŁE INFORMACJE AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ZATRUDNIENIE W GRUPIE FITEN INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI...11 V. ZAŁĄCZNIKI...16 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE...16 SKONSOLIDOWANY BILANS GRUPY KAPITAŁOWEJ FITEN S.A SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPY KAPITAŁOWEJ FITEN S.A SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ FITEN S.A ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM GRUPY KAPITAŁOWEJ FITEN S.A...21 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE...22 JEDNOSTKOWY BILANS FITEN S.A JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT FITEN S.A JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH FITEN S.A ZESTAWIENIE ZMIAN W JEDNOSTKOWYM KAPITALE WŁASNYM FITEN S.A S T R O N A 3 27

4 WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE III KWARTAŁ 2014 III KWARTAŁ 2013 III KWARTAŁY 2014 NARASTAJĄCO III KWARTAŁY 2013 NARASTAJĄCO Przychody ze sprzedaży , , , ,11 Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( ,93) ,81 ( ,25) ,98 Zysk (strata) przed opodatkowaniem ( ,13) ,38 ( ,51) ,91 Zysk (strata) netto ( ,11) ,83 ( ,48) ( ,97) Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej ,55 ( ,11) ,87 ( ,76) Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej , ,75 ( ,04) ,38 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej ( ,93) ,63 ( ,64) ( ,50) WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE Aktywa trwałe , ,53 Aktywa obrotowe , ,88 Aktywa razem , ,41 Zobowiązania krótkoterminowe , ,25 Zobowiązania długoterminowe , ,90 Kapitał własny , ,27 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,75 WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE III KWARTAŁ 2014 III KWARTAŁ 2013 III KWARTAŁY 2014 NARASTAJĄCO III KWARTAŁY 2013 NARASTAJĄCO Przychody ze sprzedaży , , , ,87 Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( ,43) ,24 ( ,11) ,70 Zysk (strata) przed opodatkowaniem ( ,59) ,13 ( ,01) ,39 Zysk (strata) netto ( ,33) ,39 ( ,98) ,65 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej ,76 ( ,37) ,86 ( ,04) Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej ( ,87) ,46 ( ,66) ( ,09) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej ( ,61) ,75 ( ,72) ,27 WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE Aktywa trwałe , ,15 Aktywa obrotowe , ,95 Aktywa razem , ,10 Zobowiązania krótkoterminowe , ,21 Zobowiązania długoterminowe , ,35 Kapitał własny , ,42 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,29 S T R O N A 4 27

5 I. SYTUACJA FINANSOWA 1. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ FITEN SA 1.1. OMÓWIENIE SYTUACJI EKONOMICZNOFINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ FITEN SA W trzecim kwartale 2014 roku przychody Grupy Kapitałowej FITEN wyniosły 56,7 mln PLN i były o 60% niższe od osiągniętych w trzecim kwartale roku ubiegłego. Znaczący spadek przychodów jest wynikiem zmniejszenia skali działalności w segmencie hurtowego handlu energią elektryczną. Spadek obrotów w tym segmencie wynika z utrzymującej się niekorzystnej sytuacji rynkowej głównie na rynkach zagranicznych, co skutkowało w trzecim kwartale mniejszymi pozycjami krótkoterminowymi na energii elektrycznej zajmowanymi przez FITEN. W związku z dalszym utrzymywaniem się w okresie trzeciego kwartału warunków rynkowych zapoczątkowanych wiosną bieżącego roku skala operacji tradingowych była ograniczona, stąd przychody osiągnięte w trzecim kwartale 2014 roku były zbliżone do przychodów osiągniętych w II kwartale 2014 roku. Analityka przychodów ze sprzedaży Grupę Kapitałową FITEN S.A. (tys. PLN) Pozycja Struktura [%] Struktura [%] S T R O N A Dynamika Q / Q Dynamika Q1 3'2014 / Q1 3'2013 Obrót energią elektryczną ,6 97,7% ,7 93,5% , ,8 41,5% 77,9% Działalność związana z pelletem 1 034,8 1,8% 784,7 0,5% 1 781, ,8 131,9% 110,3% Działalność związana z biogazem 0,0 0,0% 8 546,5 6,0% 0, ,8 0,0% 0,0% Pozostałe przychody 245,0 0,4% 8,0 0,0% 304,5 134,0 3062,5% 227,3% Razem przychody ,4 100,0% ,9 100,0% , ,4 39,7% 76,1% Porównanie wyników finansowych osiągniętych przez Grupę Kapitałową FITEN S.A. (tys. PLN) Wyszczególnienie Zysk/Strata na sprzedaży (1 340,2) 1 121,1 (1 903,7) 2 284,9 EBIT (1 569,6) 907,8 (2 447,0) 1 525,8 EBITDA (1 372,6) 1 104,3 (1 868,3) 2 110,6 Zysk/Strata netto (1 372,6) 280,0 (3 001,8) (227,1) Utrzymujące się w miesiącach letnich niekorzystne pod kątem tradingu warunki na rynkach zagranicznych, głównie polegające na małej zmienności ceny energii i jej niskim poziomie oraz trudne do przewidzenia działania operatora na rynku polskim, które opisane są punkcie 1.2 raportu, spowodowały, iż w III kwartale 2014 roku Grupa Kapitałowa poniosła stratę na sprzedaży na swojej podstawowej działalności. Na dzień sporządzania niniejszego raportu sytuacja uległa znacznej poprawie, choć odnotowywane zmienności nie są jeszcze typowe dla okresu zimowego. Związane z przyczynami rynkowymi ograniczenie skali działalności, poprzez uwolnienie środków pieniężnych z obrotu pozwoliło na redukcję zadłużenia bankowego. Zarówno w skonsolidowanym jak i jednostkowym rachunku wyników w przychodach i kosztach finansowych po stronie przychodów ujęto w III kwartale br. efekty porządkowania rozliczeń ze spółką zależną Bioprotect Sp. z o.o. Po stronie

6 przychodów finansowych ujęto następujące kwoty: 73,5 tys. PLN z tyt. odsetek oraz 359,2 tys. PLN tytułem rozwiązania odpisów na trudno ściągalne pożyczki. Po stronie kosztów ujęto kwotę 437,0 tys. PLN w pozycji aktualizacja wartości inwestycji. Wszystkie te operacje dotyczą podniesienia kapitału zrealizowanego w oparciu o udzielone w 2011 roku pożyczki na finansowanie projektu biogazowego. Spółka obecnie nie wykonuje żadnej działalności operacyjnej i przeznaczona będzie w najbliższych miesiącach do sprzedaży. Ze względu na sezonowość branży, okres trzeciego kwartału roku kalendarzowego, a w szczególności miesiące lipiec i sierpień są pod względem aktywności kupujących na rynku pelletu drzewnego miesiącami o bardzo ograniczonych możliwościach transakcyjnych. Przychody osiągnięte z tej działalności w tych miesiącach nie pozwoliły na przekroczenie progu rentowności, co w ujęciu całego trzeciego kwartału spowodowało stratę netto. Zjawisko sezonowości jest wpisane w tę branżę na stałe, w związku z czym miesiące od kwietnia do sierpnia będą słabsze od miesięcy jesiennozimowych. Wrzesień był pierwszym miesiącem, w którym Grupa FITEN sprzedała, głównie na rynek włoski, ponad ton pelletu, co jest wartością większą niż całość sprzedaży w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień OMÓWIENIE ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY ISTOTNY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ FITEN SA Mała przewidywalność polskiego rynku energii elektrycznej W lipcu na polskim rynku energii skumulowało się kilka czynników, które wpłynęły na wysoki poziom cen w tym okresie: dużo odstawień (czyli wyłączeń bloków energetycznych) w elektrowniach konwencjonalnych, brak importu energii z tańszego rynku skandynawskiego, wysokie temperatury i związane z tym bardzo wysokie zużycie energii w kraju oraz nowa, wywołująca kontrowersje wśród uczestników rynku metoda polskiego operatora, tzw. redispatching, polegająca na blokowaniu wpływu prądu z Niemiec poprzez wysyłanie w trybie dnia bieżącego w przeciwną stronę energii. Przy tak napiętej sytuacji na polskim rynku ta trudna do przewidzenia przez uczestników rynku metoda skutkowała rekordowymi cenami na rynku bilansującym w kraju, które przekładały się na handel na rynku dayahead. Uczestnicy rynku byli mocno zaskoczeni rozwojem sytuacji, obwiniano PSE Operatora za nagłe skoki cen. Sierpień okazał się innym miesiącem, w którym ceny energii spadły o kilkanaście złotych. Na poziom cen oddziaływały niższe temperatury, mające wpływ na mniejsze zużycie, dodatkowy ważny był też fakt, iż PSE istotnie ograniczył stosowanie tzw. redispatchingu, który spowodował takie zamieszanie na polskim rynku energii w lipcu. We wrześniu powróciła debata na temat transparentności polskiego rynku energii związana z publikowaniem danych o włączeniach w elektrowniach i ograniczeniu importu energii ze Szwecji. Ceny na rynku bilansującym poszły w górę, wpływając na ceny rynku dnia następnego. 10 września br. średnia cena za bazę wyniosła 603,25 PLN. Certyfikacja pelletu produkowanego przez Grupę FITEN We wrześniu 2014 r. pellet produkowany w tułowickim zakładzie należącym do Grupy FITEN otrzymał certyfikat zgodności produktu z normą DIN+, co oznacza, iż produkowany pellet spełnia surowe rygory jakościowe. Posiadanie tego certyfikatu otwiera też możliwości sprzedażowe w krajach, gdzie posiadanie tego certyfikatu jest warunkiem koniecznym do zaistnienia na miejscowym rynku np. Francja czy Belgia. 2. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE FITEN SA 2.1. OMÓWIENIE SYTUACJI EKONOMICZNOFINANSOWEJ FITEN SA W zakresie generowanych przychodów sytuacja FITEN S.A. jest tożsama z sytuacją Grupy Kapitałowej FITEN S.A. ze względu na dominującą w Grupie Kapitałowej skalę działalności FITEN S.A. w zakresie handlu energią. Przychody osiągnięte przez FITEN S.A. w III kwartale 2014 roku wyniosły 55,7 mln PLN i były 58,3% niższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dominującą przyczyną spadku przychodów realizowanych w segmencie hurtowego handlu energią było zmniejszenie skali działalności w wyniku panujących na rynku niekorzystnych warunków. Analityka przychodów ze sprzedaży FITEN S.A. (tys. PLN) Pozycja Struktura [%] Struktura [%] S T R O N A Dynamika Q / Q Dynamika Q1 3'2014 / Q1 3'2013 Hurtowy handel energią elektryczną ,7 83,8% ,7 91,5% , ,9 38,2% 76,6% Sprzedaż energii do klientów końcowych 3 910,5 7,0% 5 457,8 4,1% , ,8 71,7% 62,8% Sprzedaż praw majątkowych 4 869,4 8,7% 5 881,2 4,4% , ,0 82,8% 158,3% Pozostałe przychody 263,0 0,5% 39,5 0,0% 364,5 245,0 665,8% 148,8% Razem przychody ,6 100,0% ,2 100,0% , ,7 41,7% 77,9%

7 Porównanie wyników finansowych osiągniętych przez FITEN S.A. (tys. PLN) Wyszczególnienie S T R O N A Zysk/Strata na sprzedaży (934,6) 1 307,4 (1 006,6) 3 210,4 EBIT (964,5) 1 224,6 (1 013,4) 3 051,8 EBITDA (929,6) 1 251,5 (912,5) 3 143,3 Zysk/Strata netto (854,7) 1 032,5 (986,2) 2 288,4 W II kwartale 2014 roku FITEN S.A. odnotował stratę na sprzedaży w wysokości 934,6 tys. PLN w porównaniu do zysku na sprzedaży w wysokości 1 307,4 tys. PLN w analogicznym okresie roku ubiegłego. Strata ta przełożyła się na pozostałe poziomy rachunku wyników i wyniosła netto 854,7 tys. PLN w porównaniu do zysku netto w III kwartale 2013 roku wynoszącego 1 032,5 tys. PLN. Główną przyczyną była mała rentowność operacji tradingowych na rynkach zagranicznych wynikająca z utrzymującej się niekorzystnej sytuacji rynkowej (mała zmienność w powiązaniu z niskimi cenami) oraz wystąpienie nioczekiwanych i nieprzewidywalnych dla uczestników rynku działań operatora w miesiącach letnich (opisanych w punkcie 1.2). Związane z przyczynami rynkowymi ograniczenie skali działalności, poprzez uwolnienie środków pieniężnych z obrotu pozwoliło na redukcję zadłużenia bankowego. Za wyjątkiem wskaźników rentowności, które odnotowały ujemne wartości, wszystkie inne wskaźniki ukształtowały się na poziomach uważanych za bezpieczne OMÓWIENIE ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY ISTOTNY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ FITEN SA Sytuacja na hurtowym rynku energii elektrycznej w Polsce W lipcu na polskim rynku energii skumulowało się kilka czynników, które wpłynęły na wysoki poziom cen w tym okresie: dużo odstawień (czyli wyłączeń bloków energetycznych) w elektrowniach konwencjonalnych, brak importu energii z tańszego rynku skandynawskiego, wysokie temperatury i związane z tym bardzo wysokie zużycie energii w kraju oraz nowa, wywołująca kontrowersje wśród uczestników rynku metoda polskiego operatora, tzw. redispatching, polegająca na blokowaniu wpływu prądu z Niemiec poprzez wysyłanie w trybie dnia bieżącego w przeciwną stronę energii. Przy tak napiętej sytuacji na polskim rynku ta trudna do przewidzenia przez uczestników rynku metoda skutkowała rekordowymi cenami na rynku bilansującym w kraju, które przekładały się na handel na rynku dayahead. Uczestnicy rynku byli mocno zaskoczeni rozwojem sytuacji, obwiniano PSE Operatora za nagłe skoki cen. Sierpień okazał się innym miesiącem, w którym ceny energii spadły o kilkanaście złotych. Na poziom cen oddziaływały niższe temperatury, mające wpływ na mniejsze zużycie, dodatkowy ważny był też fakt, iż PSE istotnie ograniczył stosowanie tzw. redispatchingu, który spowodował takie zamieszanie na polskim rynku energii w lipcu. We wrześniu powróciła debata na temat transparentności polskiego rynku energii związana z publikowaniem danych o włączeniach w elektrowniach i ograniczeniu importu energii ze Szwecji. Ceny na rynku bilansującym poszły w górę, wpływając na ceny rynku dnia następnego. 10 września br. średnia cena za bazę wyniosła 603,25 PLN. Brak przejrzystych informacji o tak dużych działaniach operatora spowodował przyjęcie strategii tradingowych, które okazały się nietrafione. Kontraktacja portfela sprzedaży energii dla biznesu (segment klienta końcowego) W III kwartale 2014 roku Spółka realizowała sprzedaż energii do klientów końcowych w oparciu o sieć partnerów handlowych oraz własnych sprzedawców. Ze względu na okres wakacyjny pierwsze miesiące III kwartału br. były okresem słabszej kontraktacji, natomiast we wrześniu Spółka podpisała umowy na dostawy energii w 2015 roku o wolumenie większym niż w całym okresie styczeńwrzesień roku bieżącego. Na dzień sporządzania niniejszego raportu osiągnięcie zakładanego na ten rok wolumenu dostaw realizowanych w 2015 roku przekraczającego 150 GWh (tj. o 230% więcej niż kontraktacja na rok 2014) jest wysoce prawdopodobne. Okres od września do grudnia jest tradycyjnie okresem największej kontraktacji.. Znaczenie tego segmentu, w szczególności jeśli chodzi o rentowność, w całokształcie działalności FITEN S.A. począwszy od 2015 roku będzie znacznie większe od obecnego co jest zjawiskiem pozytywnym, głównie pod kątem przewidywalności działalności i możliwości jej planowania. 3. ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI DLA DANYCH SKONSOLIDOWANYCH III KWARTAŁ 2014 III KWARTAŁ 2013 NARASTAJĄCO NARASTAJĄCO Wskaźnik płynności ogólnej 1,5 1,4 Wskaźnik płynności szybkiej 0,6 0,3 Wskaźnik rotacji należności handlowych (dni) 5 14 Wskaźnik rotacji zobowiązań handlowych (dni) 4 13 Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 9 7 Wskaźnik ogólnego zadłużenia 57,9% 68,9% Wskaźnik rentowności na sprzedaży 0,7% 0,7% Wskaźnik rentowności operacyjnej 0,9% 0,4%

8 Wskaźnik rentowności EBITDA 0,7% 0,6% Wskaźnik rentowności netto 1,2% 0,1% WSKAŹNIKI DLA DANYCH JEDNOSTKOWYCH III KWARTAŁ 2014 III KWARTAŁ 2013 NARASTAJĄCO NARASTAJĄCO Wskaźnik płynności ogólnej 1,6 1,8 Wskaźnik płynności szybkiej 0,7 0,3 Wskaźnik rotacji należności handlowych (dni) 5 14 Wskaźnik rotacji zobowiązań handlowych (dni) 3 12 Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 8 4 Wskaźnik ogólnego zadłużenia 39,9% 51,4% Wskaźnik rentowności na sprzedaży 0,4% 1,0% Wskaźnik rentowności operacyjnej 0,4% 0,9% Wskaźnik rentowności EBITDA 0,4% 1,0% Wskaźnik rentowności netto 0,4% 0,7% Definicje: Wskaźnik płynności ogólnej =(Aktywa obrotowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) / Zobowiązania krótkoterminowe Wskaźnik płynności szybkiej = Środki pieniężne / Zobowiązania krótkoterminowe Wskaźnik rotacji należności handlowych (dni) = (należności z tytułu dostaw i usług*270 dni) / przychody netto ze sprzedaży Wskaźnik rotacji zobowiązań handlowych (dni) = (zobowiązania z tytułu dostaw i usług*270 dni) / (koszt sprzedanych produktów + koszty zarządu + koszty sprzedaży) Wskaźnik rotacji zapasów (dni) = (zapasy*270 dni) / (koszt sprzedanych produktów + koszty zarządu + koszty sprzedaży) Wskaźnik ogólnego zadłużenia = Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Suma pasywów * 100% Wskaźnik rentowności na sprzedaży = zysk (strata) ze sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży * 100% Wskaźnik rentowności operacyjnej = zysk (strata) na działalności operacyjnej / przychody netto ze sprzedaży * 100% Wskaźnik rentowności EBITDA = (zysk (strata) na działalności operacyjnej + amortyzacja) / przychody netto ze sprzedaży * 100% Wskaźnik rentowności netto = zysk (strata) netto / przychody netto ze sprzedaży * 100% 4. CZYNNIKI, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI W PERSPEKTYWIE KOLEJNEGO KWARTAŁU Z punktu widzenia istotności wpływu na osiągane wyniki najważniejszymi czynnikami wpływającymi na działalność operacyjną Grupy Kapitałowej FITEN S.A. w IV kwartale 2014 roku będą: czynniki wpływające na rentowność działalności podstawowej, czyli handlu energią elektryczną, do których przede wszystkim należy zaliczyć krótkookresowe zmienności cen energii elektrycznej, kurs EUR/PLN, ceny zielonych certyfikatów; ewentualne zmiany o charakterze regulacyjnym lub prawnym wpływające na zmianę cen energii elektrycznej w Polsce i na rynkach europejskich; zapotrzebowanie na pellet drzewny będące wynikiem panującej w krajach europejskich pogody. 5. ISTOTNE ZDARZENIA NASTĘPUJĄCE PO ZAKOŃCZENIU III KWARTAŁU 2014 ROKU, KTÓRE NIE ZOSTAŁY ODZWIERCIEDLONE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Spółka nie odnotowała istotnych zdarzeń po zakończeniu III kwartału 2014 roku, które nie zostały odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym. S T R O N A 8 27

9 II. INFORMACJA DOTYCZĄCA AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ FITEN SA 6. INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE HANDLU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Działania dotyczące handlu energią elektryczną można sklasyfikować w dwie kategorie: Działalność w zakresie handlu hurtowego w zakresie handlu krótkoterminowego (SPOT) w zależności od sytuacji rynkowej i ryzyka rynkowego FITEN S.A. zwiększa bądź ogranicza skalę działalności. W zakresie handlu produktami terminowymi FITEN S.A. zawiera pozycje zgodnie z przyjętymi w Spółce limitami wynikającymi z procedur kontroli ryzyka rynkowego. Kontynuacja działań w zakresie budowy portfela klientów końcowych odejście od walki cenowej o dużych odbiorców energii elektrycznej i skupienie się na systematycznym pozyskiwaniu odbiorców średnich i małych dających możliwość wypracowania godziwej marży. Począwszy od 2015 roku spodziewana jest zdecydowana poprawa rentowności tego segmentu działalności i jego udziału w całości masy marży handlowej. Zarząd podtrzymuje plan osiągnięcia wolumenu dostaw w 2015 na poziomie tys. MWh. 7. INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PRODUKCJI I SPRZEDAŻY PELLETU DRZEWNEGO We wrześniu 2014 roku pellet produkowany w Grupie FITEN otrzymał certyfikat zgodności z normą DIN+. Fakt ten potwierdza wysoką jakość produktu i procesu produkcyjnego. W perspektywie kolejnego kwartału planowane jest rozpoczęcie sprzedaży pelletu pod własną marką. Obecnie Greenagro S.A. (spółka zależna od FITEN S.A. zajmująca się produkcją pelletu drzewnego) prowadzi sprzedaż wynikającą z podpisanych kontraktów oraz w oparciu o bieżące zamówienia na zasadzie rynku spotowego. Sprzedaż realizowana jest głównie na rynek włoski, natomiast posiadanie certyfikatu otwiera również rynek francuski i belgijski. III. STANOWISKO ZARZĄDU W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ FINANSOWYCH Spółka nie publikowała jednostkowych, ani też skonsolidowanych prognoz finansowych na rok S T R O N A 9 27

10 IV. POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO 1. PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ Grupa Kapitałowa FITEN S.A. za cel strategiczny stawia osiągniecie pozycji znaczącego podmiotu handlującego hurtowo energią elektryczną na terenie Europy oraz dostarczającego energię do odbiorcy końcowego. Działalność w zakresie hurtowego handlu energią prowadzona jest w Spółce od 2008 roku. Przez okres 6 lat FITEN zbudował i ugruntował swoją pozycję na rynku energii jako niezależny (niezwiązany z żadną grupą energetyczną) i solidny podmiot, bardziej rozpoznawalny za granicą niż w Polsce. FITEN S.A. jest członkiem największych na kontynencie giełd energii: EPEX Spot, austriacka EXAA czy polska TGE. Do grona naszych partnerów handlowych, z którymi mamy podpisane umowy EFET są takie podmioty jak Vattenfall, E.ON, CEZ, PGE, Dalkia czy Fortum. Grupa FITEN zajmuje się również produkcją pelletu przez spółkę zależną Greenagro S.A. (od 2011 roku). Schemat: Podstawowa działalność Grupy Kapitałowej 2. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ FITEN SA, jako spółka dominująca w Grupie, realizuje działania związane z nadzorem właścicielskim i koordynacją w takich sferach działalności spółek zależnych jak: zarządzanie, finanse, marketing czy działalność produkcyjna. Zadaniem FITEN SA jest również zapewnienie finansowania zewnętrznego podmiotów Grupy i jej rozwoju. Spółka sprawuje nadzór właścicielski nad podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej w oparciu o prawa wynikające z posiadanych bezpośrednio pakietów akcji lub udziałów w spółkach zależnych. S T R O N A 10 27

11 Poniżej przedstawiono wykaz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej FITEN S.A. na dzień 14 listopada 2014 r. oraz wskazano jednostki podlegające konsolidacji. Wykaz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej FITEN S.A. Czy objęty Podmiot Siedziba konsolidacją (tak/nie) Posiadany udział Zakres działalności FITEN S.A. podmiot dominujący Katowice tak handel energią elektryczną PODMIOTY ZALEŻNE BEZPOŚREDNIO Greenagro S.A. Katowice tak 89,27% produkcja pelletu z biomasy Bioprotect Sp. z o.o. Poznań nie 57,14%* SPV projekt elektrowni biogazowej * Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nowych udziałów. Udziały nowej emisji zostały objęte przez FITEN S.A. Po podwyższeniu FITEN S.A. będzie posiadał 91,7% udziału w kapitale zakładowym spółki. 3. POZOSTAŁE INFORMACJE 3.1. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU Według stanu na dzień publikacji raportu, właścicielem pakietu kontrolnego FITEN SA jest fundusz Private Equity Avallon MBO Fund, który posiada 72,17% akcji. Udziały pozostałych akcjonariuszy nie przekraczają 5%. Wyszczególnienie Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach Avallon MBO ,17% ,17% Pozostali ,83% ,83% Razem % % 3.2. ZATRUDNIENIE W GRUPIE FITEN Pracownicy FITEN SA Grupa Kapitałowa FITEN SA Umysłowi Fizyczni 17 Razem INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI W Grupie Kapitałowej FITEN S.A. stosowane są jednolite zasady, wynikające z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Niniejszy raport sporządzono przy zastosowaniu tych samych zasad dla okresu bieżącego i porównywalnego, z dostosowaniem okresu porównywalnego do zmian zasad rachunkowości i prezentacji przyjętych w raporcie w okresie bieżącym. STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Wartości niematerialne i prawne Wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub niższej niż zł odpisuje się w całości w koszty w miesiącu następującym po miesiącu, w którym wartości niematerialne i prawne zostały oddane do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej zł są amortyzowane metodą liniową z zastosowaniem stawek uwzględniających przewidywany okres ekonomicznej użyteczności. Środki trwałe Wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji powodujące zwiększenie jego wartości użytkowej. Obce środki trwałe przyjęte do używania na mocy umów leasingu zalicza się do rzeczowych aktywów trwałych, jeśli umowa spełnia warunki określone w art. 3 ust.4 ustawy o rachunkowości. Opłaty leasingowe są rozdzielone pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązań z tytułu leasingu w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe są ujmowane bezpośrednio w ciężar rachunku zysków i strat. Środki S T R O N A 11 27

12 trwałe użytkowane na mocy umów leasingu są amortyzowane zgodnie z zasadami stosowanymi dla amortyzacji własnych środków trwałych. Środki trwałe o wartości równej lub niższej niż zł odpisuje się w całości w koszty w miesiącu następującym po miesiącu, w którym środki zostały oddane do użytkowania. O ile nie występują odmienne przesłanki i okoliczności do ustalenia okresów amortyzacji niżej wymienionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosowane są okresy ekonomicznej użyteczności przyjęte dla stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym, w szczególności stosowane są następujące stawki: prawo wieczystego użytkowania gruntu 2,5%, budynki 2,5 %, zespoły komputerowe 30%, środki transportu 20%, inne środki trwałe 20%, oprogramowanie 50%. Przewidywany okres amortyzacji prawa wieczystego użytkowania gruntów ustala się w oparciu o przewidywany okres użytkowania budynku. Do ustalenia okresów amortyzacji maszyn i urządzeń stosowane są indywidualnie ustalone okresy ekonomicznej użyteczności. Stosowane są następujące stawki: linia technologiczna 6,6%, ładowarka 14 %, waga samochodowa 4%. Rozpoczęcie odpisów amortyzacyjnych następuje poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany środek trwały został przyjęty do używania. Środki trwałe w budowie Wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość środków trwałych w budowie powiększają: nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. Koszty finansowania zewnętrznego do daty oddania składników majątkowych do używania przypisywane są, w przypadku gdy jest to możliwe, w sposób bezpośredni. Natomiast w przypadku gdy przypisanie bezpośrednie nie jest możliwe stosowane jest kluczowanie proporcjonalnie do wartości innych kosztów wytworzenia przypisanych poszczególnym składnikom majątkowym. Zapasy Zapasy materiałów i towarów wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub też według wartości netto możliwej do uzyskania, w zależności od tego, która z kwot jest niższa. Na cenę nabycia zapasów materiałów i towarów składają się wszystkie koszty zakupu, koszty przetworzenia oraz inne koszty poniesione w trakcie doprowadzenia zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu. Zapasy wyrobów gotowych wycenia się według rzeczywistego kosztu wytworzenia, nie wyższego od ceny sprzedaży netto. Rzeczywisty koszt wytworzenia wyrobów gotowych ustala się na podstawie kalkulacji podziałowej prostej. Koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych wytworzeniem tego produktu. Nie później niż na dzień bilansowy dokonywane są odpisy aktualizujące wartość zapasów, jeżeli wystąpią przyczyny uzasadniające ich dokonanie tj. w związku z utratą wartości oraz wynikające z wyceny według cen sprzedaży netto (tzw. ostrożna wycena), które zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisanie wartości zapasów do poziomu możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto dokonywane jest z zastosowaniem indywidualnego podejścia do poszczególnych pozycji. Świadectwa pochodzenia energii Zgodnie z art. 9a Ustawy Prawo energetyczne FITEN S.A. jako przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem energią i sprzedające tą energię odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej jest obowiązana uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi URE określoną liczbę świadectw pochodzenia lub uiścić opłatę zastępczą. Świadectwa pochodzenia w momencie ich zakupu klasyfikowane są jako towary oraz wyceniane są w cenie zakupu. Na dzień bilansowy świadectwa pochodzenia przeznaczone do dalszej odsprzedaży, wycenia się według ceny zakupu, pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości, ustalane z uwzględnieniem notowań tych świadectw na TGE na dzień bilansowy oraz cen ich sprzedaży uzyskiwanych po tym dniu. Odpisy te odnoszone są w ciężar pozostałych kosztów S T R O N A 12 27

13 operacyjnych. Świadectwa pochodzenia przeznaczone do umorzenia w następnym roku obrotowym wycenia się na dzień bilansowy według ceny zakupu. W przypadku braku na dzień bilansowy wystarczającej ilości świadectw pochodzenia tworzona jest rezerwa na opłatę zastępczą lub zakup świadectw na TGE. Rezerwa ta ustalana jest na różnicę między ilością świadectw umorzonych za dany rok obrotowy a ilością wymaganą do umorzenia. Do wyceny rezerw stosuje się cenę zakupu (dla świadectw nabytych po dniu bilansowym, lecz nie zgłoszonych jeszcze do umorzenia) oraz obowiązujące stawki jednostkowych opłat zastępczych (dla pozostałej ilości ujętej w rezerwie). Aktywa finansowe Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości. Rozchód posiadanych akcji i udziałów w związku z ich sprzedażą wycenia się według metody FIFO. Inwestycje krótkoterminowe na dzień nabycia ujmuje się w księgach według ceny nabycia. Na dzień bilansowy inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub wartości rynkowej zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej. Środki pieniężne Wykazuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP. Środki pieniężne niezależnie od ograniczeń możliwości dysponowania prezentowane są jednolicie zgodnie z nadrzędnością treści nad formą jako środki pieniężne w kasie i na rachunkach. Należności i udzielone pożyczki W ciągu roku wycenia się według wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tj. po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, ustalane z uwzględnieniem indywidualnej oceny ryzyka nieściągalności. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników obrotowych Odpisy aktualizujące dokonywane są z chwilą rozpoznania przesłanek uzasadniających dokonanie takiego odpisu, weryfikowanych co kwartał i zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne Dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. W pozycji rozliczeń międzyokresowych czynnych wykazuje się również nadwyżkę przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi, powstałą przy ustalaniu przychodów z niezakończonych na dzień bilansowy umów o usługi długoterminowe. Dodatkowo w rozliczeniach międzyokresowych czynnych ujmowane są koszty związane z usługami długoterminowymi poniesione do dnia podpisania umów na ich świadczenie. Kapitały Kapitały własne ujmuje się z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa oraz postanowieniami aktów założycielskich. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu kapitałów rezerwowych na pokrycie szczególnych strat i wydatków. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych również określa Walne Zgromadzenie. Kapitał z aktualizacji wyceny tworzony jest w szczególności w celu ujęcia różnic kursowych z przeliczeń o których mowa w art. 51 ust.2 ustawy o Rachunkowości. Rezerwy Tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy tworzone są na zobowiązania według następujących tytułów: 1) rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, tworzona w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych pomiędzy wartością księgową aktywów i pasywów a ich wartością podatkową, 2) pozostałe rezerwy, w tym: rezerwy na świadczenia pracownicze obejmujące w szczególności rezerwy na premie dla pracowników tworzone w oparciu o zawarte umowy o pracę oraz funkcjonujące regulaminy, inne rezerwy tworzone między innymi na zobowiązania z tytułu świadectw pochodzenia energii, niezbilansowanie energii itd., rezerwy na przewidywane straty na kontraktach długoterminowych, S T R O N A 13 27

14 rezerwy na inne znane ryzyka i koszty, niestanowiące na dzień bilansowy wymagalnych zobowiązań. Tworzenie rezerw na niewykorzystane urlopy i świadczenia emerytalne dokonywane jest z uwzględnieniem kryteriów istotności. Zobowiązania Na dzień powstania ujmuje się w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z wyjątkiem zobowiązań finansowych, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty które wycenia się według wartości godziwej. Jeśli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP. Rozliczenia międzyokresowe Dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Na rozliczenia międzyokresowe bierne odnosi się także nadwyżkę kosztów szacowanych z niezakończonych umów długoterminowych nad kosztami poniesionymi oraz nadwyżkę należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi, związaną z takimi umowami. Szczególnym tytułem ujmowanym w tej pozycji jest rozpoznana w aktywach na podatek odroczony wartość pomocy regionalnej ustalona zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych, jaka według przewidywań zostanie wykorzystana w związku z działalnością jednostki zależnej Greenagro S.A. w SSE. Przychody Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. Na koniec każdego miesiąca sporządzany jest rachunek niezbilansowania zakupów i sprzedaży energii elektrycznej, na podstawie którego rozpoznawany jest przychód w przypadku nadwyżki sprzedaży nad zakupami i koszt odzwierciedlany w rezerwie w przypadku odwrotnym. Przychody i koszty ustalane są w oparciu o ceny rynku bilansującego. W szacunkach tych nie uwzględnia się rozliczeń akcyzowych. Ze względu na znaczną ilość platform ich wyniki są ujmowane są per saldo. W okresach ustalonych instrukcjami rynku bilansującego dokonywane są korekty tego rachunku. Na tworzone drugostronnie należności w okresach tych nie tworzy się odpisów aktualizujących. Usługi, które objęte są umowami o okresie wykonania dłuższym niż 6 miesięcy rozpoznawane są jako długoterminowe umowy o usługi w rozumieniu art. 34a ust.1 ustawy o rachunkowości. Ustalanie przychodów z wykonanych lecz niezakończonych jeszcze na dzień bilansowy jako całość usług długotrwałych dokonuje się w oparciu o zasady określone w art. 34a 34d ustawy o rachunkowości oraz w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 3. Koszty Grupa kapitałowa prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji kalkulacyjnej. Koszty działalności operacyjnej w pełni obciążają wynik finansowy, za wyjątkiem tych, które dotyczą następnych okresów sprawozdawczych i zgodnie z zasadą zachowania współmierności przychodów i kosztów, odnoszone są na rozliczenia międzyokresowe kosztów. Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje: 1) część bieżącą; 2) część odroczoną. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie. Nie stosuje się zasady kompensowania rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o której mowa w art. 37 ust.7 ustawy o rachunkowości. Prezentacja w rachunku przepływów pieniężnych Do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych Grupa kapitałowa stosuje metodę pośrednią korygując wynik netto w szczególności o pozycje nie powodujące zmian stanu środków pieniężnych, jak też o wyniki działalności innej od operacyjnej. Transakcje z Oddziałami zagranicznymi S T R O N A 14 27

15 Oddziały Jednostki dominującej zlokalizowane poza granicami kraju, prowadzą własne księgi rachunkowe oraz sporządzają sprawozdanie finansowe zgodnie z wymogami kraju, na terenie którego prowadzą działalność. Sprawozdanie łączne jednostki macierzystej i Oddziału sporządzane jest zgodnie z postanowieniami art. 51 ustawy o rachunkowości. Transakcje towarowe pomiędzy jednostką dominującą a jej oddziałem zagranicznym odbywają się na zasadzie przesunięć. Przesuwane towary wyceniane są po kosztach zakupu bez doliczania jakiejkolwiek marży handlowej. Do rozchodu towarów Jednostka dominująca stosuje zasadę szczegółowej identyfikacji. Jednostka dominująca przypisuje koszty bezpośrednio dotyczące przychodów oddziału w koszty oddziału i przenosi je w ciężar kosztów w miesiącu, którego koszty te dotyczą. Bazując na ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Republiką Czeską i Republiką Słowacką oraz na Konwencji modelowej OECD Jednostka dominująca przypisuje koszty administracyjne, których w sposób prosty nie można alokować do przychodów jednostki macierzystej ani też do przychodów oddziału według klucza przychodów. Stosowane kryteria wyłączeń jednostek podporządkowanych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa kapitałowa korzysta z możliwości przewidzianej w art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyłączone zostają jednostki podporządkowane, których dane finansowe nie spełniają kryterium istotności, określonego przez Jednostkę dominującą oraz są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Przyjętym przez Jednostkę dominującą kryterium istotności jest 5% przychodów ze sprzedaży osiąganych przez Jednostkę dominującą. W przypadku jednak gdy jednostka, której dane są nieistotne, odgrywa znaczącą rolę w ramach Grupy dane finansowe tej jednostki zostają włączone do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku jednostki zależnej Greenagro S.A. Zmiany zasad (polityki) Rachunkowości Nie wystąpiły. S T R O N A 15 27

16 SKONSOLIDOWANY BILANS GRUPY KAPITAŁOWEJ FITEN S.A. III. SKONSOLIDOWANY BILANS A. AKTYWA TRWAŁE 30/09/ /09/2013 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 5 833,33 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 5 833,33 II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 1. Wartość firmy jednostki zależne ,65 2. Wartość firmy jednostki współzależne ,65 III. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe , ,73 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) , ,26 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,05 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,99 d) środki transportu , ,65 e) inne środki trwałe , ,78 2. Środki trwałe w budowie 4 372,44 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 9 765, , ,02 IV. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek V. Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe , ,56 a) w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych ,48 metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną udziały lub akcje ,48 inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe c) w pozostałych jednostkach , ,08 udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki , ,08 inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe , ,56 VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,30 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , , ,30 RAZEM AKTYWA TRWAŁE , ,53 [kwoty w złotych polskich]

17 GRUPA KAPITAŁOWA FITEN S.A. B. AKTYWA OBROTOWE I. Zapasy 30/09/ /09/ Materiały , ,45 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe , ,02 4. Towary , ,85 5. Zaliczki na poczet dostaw , , , ,18 II. Należności krótkoterminowe 1. Należności od jednostek powiązanych ,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: ,00 do 12 miesięcy ,00 powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek , ,75 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,53 do 12 miesięcy , ,53 powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , ,57 c) inne , ,46 d) dochodzone na drodze sądowej , , , ,75 III. Inwestycje krótkoterminowe 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,40 a) w jednostkach zależnych i współzależnych ,74 udziały lub akcje ,29 inne papiery wartościowe udzielone pożyczki ,45 inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w jednostkach stowarzyszonych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) w pozostałych jednostkach , ,91 udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki , ,91 inne krótkoterminowe aktywa finansowe d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,75 środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,75 inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe , ,40 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, z tego: , ,55 Aktywa z tytułu niezakończonych projektów biogazowych ,38 RAZEM AKTYWA OBROTOWE , ,88 AKTYWA RAZEM , ,41 [kwoty w złotych polskich]

18 GRUPA KAPITAŁOWA FITEN S.A. PASYWA 30/09/ /09/2013 A. KAPITAŁ WŁASNY I. Kapitał (fundusz)* podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz)* zapasowy , ,27 V. Kapitał (fundusz)* z aktualizacji wyceny (60 746,97) 6 929,85 VI. Pozostałe kapitały (fundusze)* rezerwowe , ,12 VII. Różnice kursowe z przeliczenia VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ( ,21) ( ,00) IX. Zysk (strata) netto ( ,48) ( ,97) X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) RAZEM KAPITAŁ WŁASNY , ,27 B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH I. Ujemna wartość firmy jednostki zależne II. Ujemna wartość firmy jednostki współzależne D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I. Rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,88 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne ,47 długoterminowa krótkoterminowa ,47 3. Pozostałe rezerwy , ,56 długoterminowa krótkoterminowa , , , ,91 II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek , ,90 a) kredyty i pożyczki , ,55 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe , ,35 d) inne , ,90 III. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych ,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: ,00 do 12 miesięcy ,00 powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek , ,25 a) kredyty i pożyczki , ,83 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe , ,75 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,31 do 12 miesięcy , ,31 powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy ,99 f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,46 h) z tytułu wynagrodzeń , ,62 i) inne , ,28 3. Fundusze specjalne , ,25 IV. Rozliczenia międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,08 długoterminowe , ,69 krótkoterminowe , , , ,08 RAZEM ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,14 PASYWA RAZEM , ,41 [kwoty w złotych polskich]

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany)

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) BILANS SKONSOLIDOWANY Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Informacje o Fundacji... 3

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011

Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 Instytut Globalnej Odpowiedzialności Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROZDZIAŁ SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO III. DODATKOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

90 MLN PLN 39 OSÓB. Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy. Z poważaniem, Roman Pluszczew Prezes Zarządu FITEN S.A.

90 MLN PLN 39 OSÓB. Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy. Z poważaniem, Roman Pluszczew Prezes Zarządu FITEN S.A. Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy pierwszy kwartał 2015 roku był dla Grupy FITEN okresem dużej aktywności we wszystkich segmentach naszej działalności. Szczególnie warte uwagi były działania zmierzające

Bardziej szczegółowo

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy W imieniu Zarządu FITEN S.A. przedstawiam Państwu raport kwartalny za pierwszy kwartał 2014 roku, będący podsumowaniem najważniejszych wydarzeń, które miały wpływ na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Podstawowe dane o spółce... 2 2.STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE FUNDACJI DLA ZWIEZĄT ARGOS ZA 2012 ROK (nr KRS 0000286138) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA Fundacja dla Zwierząt Argos, 04-886 Warszawa, ul Garncarska 37a, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: FUNDACJA OŚRODEK BADAŃ NAD MIGRACJAMI, 00-407 Warszawa, ul. Okrąg 8/10b lok. 13 2. Informacje o posiadanych

Bardziej szczegółowo

BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R.

BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BILANS RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 01 r Nazwa: Fundacja Instytut Architektury Siedziba: 30-318 Kraków, ul. Bałuckiego 5B/6 Zarząd Fundacji Instytut Architektury przedstawia

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 Stowarzyszenie WARKA ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka NIP 7971851483 Rachunek wyników za 2013 rok sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" Olsztyn 2010 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI Olsztyn 2010 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 010 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Olsztyn 010 rok Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Ruch na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych WYZWANIE z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dworcowa 87/8 SPRAWOZDANIE FINANSOWE z działalności stowarzyszenia za rok 2011 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 1 do ustawy z dnia Załącznik nr 1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA INNYCH JEDNOSTEK NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO. ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok. Warszawa, 31.03.

FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO. ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok. Warszawa, 31.03. Warszawa, 31.03.2014r FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok SPIS TREŚCI 1. BILANS 2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo