CENTRALNE LABORATORIUM CENTRAL LABORATORY FOR RADIOLOGICAL PROTECTION POMIARY DAWEK NEUTRONÓW PRĘDKICH W CENTRALNYM LABORATORIUM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRALNE LABORATORIUM CENTRAL LABORATORY FOR RADIOLOGICAL PROTECTION POMIARY DAWEK NEUTRONÓW PRĘDKICH W CENTRALNYM LABORATORIUM"

Transkrypt

1 CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ CENTRAL LABORATORY FOR RADIOLOGICAL PROTECTION CLOR-SO'D ч 1 Raport jg7jr^ POMIARY DAWEK NEUTRONÓW PRĘDKICH W CENTRALNYM LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ J. jasiak T. Musiałowica < Ił"' > : t WARSZAWA Ч Х ł Шо<^

2 CENTRALCE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLÓ CENTRAL LABORATORY FOR RADIOLOGICAL PRC T RCT!ON Warsaw. Poland Raport Nr CL0K-80/D POMIARY DAWEK NEUTRONÓW PRĘDKICH W CENTRALNYM LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PERSONNEL FILM MONITORING OF FAST NEUTRONS IN CENTRAL LABORATORY FOE RADIOLOGICAL PROTECTION ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ДОЗ ОТ БЫСТРЫХ НЕЙТРОНОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЙ ПО РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ Jasiak

3 Tale report baa Ътвт rapreeaeoi dlreetly free the b«st available «*py Распространяет? ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ при Уполномоченном Правительства ПНР по Использованию Ядерной Энергии Дворец Культуры и Науки Варшава, ПОЛЬША Available fraat IDCLEAB intbflf тошдаsei «sens»f the Pel lab 6ev«nintBt G«vaiaalea«r tos Uea ef Racl 7«lace ef Cmliwa Warsaw 5 Brakaje 1 ibfeanwcjl 0 IP SIGH?а1яожеев ка Bsąia de Spraw łybersyataa Verasav», Pałac Enłtw; i W y d a j e Ceturalne Д-aboratortuin Ochrony Radiologicznej Nakład 525 egz., Obj^toać ark. wyd. 0,78 t Ark. druk. 1,25, Data #л?и7т masz y lo P 4su Р гже * autora Z V^/ fq7qr,oddano do druku /0./X.70/:, Bruk ukończono X7?r ; SP-O9/23O/66, Zam. nr

4 Centrala Lsboratoritam Oohroaj Radiologieaa j pro»adz± kontrolę obnie&ia od neutronów prędkien przy pomocy błon dobtuetxyosnych firmy Kodak, typ A /Kodak Personal Neutron Monitoring Film s Typ k/ 9 Błony sizorсцл aif źródłem Po-Be* Wywoływanie я яуш!ув?аеш Eodax D-19b* Liczenie śladó prsiy pomocy mikroakopu a ursądzeniem projekcyjnym typ Ш$, produkcji P20 e Posiękaae- ± s 2500 razy e Dla żrodła Fo-Be usyskano średnio 1 e 6 *10^ śladów/csa^ram pray założeniu 9 ż 2«67 ^ n/csr odpowiada róanoraażnikowi dasaki 1 rem. Is Central Łabor&tor^' for Radiological Protection a personnel a<sutr\on monitoring service i в carried out s using Kodak ШШ Vlliaa Type A» The f lisas are calibrated «eita Po-Be sourc шłd developed in Kodak Deve- 1ор г D-19b e Th conntiue; % recoil proton tracks is mad by using a projector microscope type MP-3 /PZO Warsisa^a/o The total magnification on the screen is 2500 e ТЫ атахаве 1 в б«^10^ tracks per square tiii t r eorregpondiag to 1 mm «sas found /assutaing that 2,67* 10' ш' ш2 correspond t dos equivalent of 1 / Центральная Лаборатория ко Радиологической Зади- применяв! для осуществления контроля облучения от быстрых нейтронов фотоплёнки ф~ж Kodak /"Kodak иш Pilą, д м /дадиб]говка EISHOK проводится нейтронами из источншш Ро-Ве» Проявление плёнок в проявителе Kodak В»19Ъ. прогшоз о^дши в верной ацуяьсии считается с шшощв никроокопа типа МРЗ / Ъ ШО Varazana"/* Полное увеличение.- 25Q0. Жшщ иоючшша нейтронов Р -Ве

5 2-1. Па celo oceny zagrożenia indywidualnego pracowników od promieniowania neutronowego o energii ou C,5 do 20 MeV stosuje się najczęściej emulsje jądrowe* Detektor ten jest wystarczająco czuły, a ponadto zachowany w archiwum pozwala na sprawdzenie dokonanego pomiaru w dowolnym czasie, co posiada szczególne znaczenie przy kontroli dawek indywidualnych» Emulsje jądrowe stosowane są także do określania rozkładu dawek szczególnie w miejscach trudno dostępnych lub w przypadkach małej mocy dawki, gdy niezbędny jest długi czas ekspozycji* Neutrony prędkie są wykrywane przy pomocy emulsji jądrowych w wyniku ich sprężystych zderzeń z jądrami wodoru, Sródłesn powstającego obrazu utajonego jest jonizujące działanie protonów odrzutu» Siady protonów, widoczne po wywołaniu w postaci zaczernianych ziaren esaulsji, aogą być miarą przepływu i energii neutronów* Jako najmniejsze rozpoznawalne $lady protonów traktuje się najczęściej zaczernienie złocone z trseoh ziareno Potrzebna do utworzenia takiego śladu energia protonu wynosi 0,25 MeV [i] Od energii zależy nie tylko długość lecz i ilość śladów. Liczenie śladów protonów w emulsji jest bardzo pracochłonne, dlatego też w praktyce przy ocenie narażenia pracowników ogranicza się zwykle do oszacowania dawki bez wyznaczania energii aeufcronow. Wyznaczani na podstawie długości śladów byłoby - w przystosunkowo cienkich warstw emiusji stosowanych d kontroli Indywidualnej - dose problematy &m f ф$& snaozna esęać protonów o dużej energii opaszcs cienką OTod pojęciem da«ki rozunie sif wielkość równoważnika detft&i wyrażoną w remach*

6 malagi przed osiągnięciem s^ego maksymalnego zasięgu e Dasekę ocenia się na podstawie zależności między башка i ilością śladów na określonej powierzchni. Na ilość śladó emulsji ma $pły także оракошг-- nie błony, geometria napromieniania c rozproszenie wsteczne, czas i шапшк! klimatyczne między napromienianiem i wywoływaniem błony itp. w roku 1965 ' oparciu o dane literaturowe i łas~ ne badanias Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej rozpoczęło po raz pierwszy Polsce konti4>lę da ek indywidualnych przy narażeniu od neutronó prędkicho T matem niniejszego raportu jss*; opis zastosowanej przea ULUR metody. 2 o BŁUHY W CentralAym Laboratorium Ochrony Radiologicznej do pomlaró dawek indywidualnych neutronów prędkich stosuje się błony produkoraane przez firmę Eastman Kodak /Kodak Personal Neutron Monitoring Film» Type A/. Przekrój poprseczny oraz niektóre dane w/w błony dozymetrycznej ш оракошап±и fabrycznym przedstawione są na rys. 1 e Firma Kodak jest j dynym g znanym aa świecie producentem błon dozymetrycsnyc&a przystosowanych do pomiaru da seek iadywidualoyeh - i to zadecydosało о шуьогг dosta cy e Produkociane są de typy błons typ A i typ B 9 Typ В saffiera tę samą saulsję s lecz w inaym opakowaniu, specjalnie opracowanym я celu яут6яаад1а?.fearakt rystyki n rgetyes& 5 bło^e Opakowanie to zostało шукоааа ш о- pareiu o prace przeproeadzone Oak Ridg Mationsl Labo- Typ B s

7 я USA i w niektórych krajach Europy Zachodniej, j st znaczni droższy od typu A i nabycie go m Polsce napotyka na решав trudności. Ponadto, badani przeprowadzone w NBP p] i Szwecji [4] podwasają bardzo opinię o przewadze zalet typu В nad typom A. Powyższe względy skłoniły CLOR do zastosowania błon dozymetrycznycb. Kodak typu A. Charakterystyka energetyczna błony typu A w opakowaniu fabrycznym przedstawiona jest na rys* 2 Powyższą charakterystykę opracowano w oparcia-o teoretyczne obliczenia B» Piescha [5] dla energii neutronów E>O e 425 MeV oraz o podane prze* ICEP [6] i IAEA [7]zależności między gęstością strumienia neutronów o różnej energii i mocą dawki 2,5 mrem/godz. 3. WZOECOWAWIE Do wzorcowania błon stosowano śródła Po-Be produkcji radzieckiej i angielskiej /Amersham PI)H W 1СЮ, 0 15 mm, h 1? mm/. Wzorcowania przeprowadzano я powietrzu z odległości od 25 cm do 1 щ przy kierunku strumienie prostopadłym do płaszczyzny błony, Błoiay w opakowaniu fabrycznym były /patrz rozdz* 4/ dodatkowo umieszczane między okładkami z kadmu i w torebce z folii polietylenowej. Dla porównania przeprowadzono także wzorcowanie neutronami o energii 14 MeV z akceleratora kaskadowego o wydajności 2, n/sek. Wyniki wzorcowania przedstawione są w tabeli 1*

8 4 e кошжоы штк хттнюшгтж Centrala. Laboratorium Oohronj Badiologiczneo objęło я r e 1965 kontrolą йшток indywidualnych, niektó- 2?, wytypowaa prsez służbę d Instytutu Badań Jądrowych s osoby zatrudniona przy WWB - ktorz w E«a" 9 akeeleratorz liniowa generatorze Van de Graaffa 3 i przj śródłack berylooyoh. Błoay noszoa są przea okres 1 aieaiacao W celu ods^pasts-^iaia etsentualneggo pły ix netatr, - дбш t rmio Bjcb, D kaeetka błonj składa się z okładek :эdmocqroh o grubości 1 шш в zakryisjącycli błonę do poło^e tmljbti zmian wilgotności otoczenia aa cofani się obrasta «ita^on go 5 całość zaspamna jest torebce s folii polis,tjl ao(ie^ /8 mg/cm / e Da^kę oo się рогошт;)ае ilość śladó na określonej powierzchni błony pomiarowej z ilością śladów natakiej samej p błoiiy wzorcowej przjjfflająec e ż ilość' śladóii px'opors jonalaa do wielkości da v kl.. Ш podstawi ш-та±к6^ ^zo.rcotsania Po-»Be przyjęto 9 że <Ja&- 1 odpowiada 1 S 6«10 śl/cm, przy założeniu, że 2 9 б7 -Ю' a/em 2 /To-Be/ a at гошпоша^пв da^c 1 rem _2]. Fonie aź należy się spodaie^ać s że a otoczeniu reaktora do siidii śródł nergii 8 przy oceni daeski i sależnośei energetycsnej błonj Kodak typu 1 sy aaraienia osób aatzadnlouyoh da ki - ^spólos^nsaik korekcji

9 Błony dozyaietryczn wywoływane są в skonstruowanym urządzeniu /rye e 4/«W czasie wywoływa nia гашка wras s błonami porfisssaaa jest w odstępach 1 Wywoływacz s Kodak Developer В-19Ь, сааз wywoływania 3 min, ratara 20 C. Kąpiel przerywająca! rostwór octowego lodowatego - 1 min* Utrwalać zs Kodak tfrdfix, czas utrwalania 20 ш±дв Płukanie: w wodzie bieżącej 2 godziny, następnie jednorazowe przepłukanie я wodzi desty» Suszenie: я powietrzu o temperaturze pokojowej Dla porównania błony były także яуяоłykane ywacau rentgenooakisn ILFORD D-»19 oraz к 15-procentorostKorse wywoływacza o składzies netol g nydioohiaon 8,25 g aiaresell sodiii 75 f OO g węglan sodu /bezwodny/ 4O,70 g brosaśk potasu 4,00 g wodc destylowana uzupełniona do 1СХЮ,00 оа^ 15-pa?ooeato«iy roztwór sporządza się a / koncentratu bezpośrednio przed wywołaniem. Czas y»oływania 15 шал» tenrpesaisur EO o C e Ni steiss^zouio zasadniczych sóznle w oi błon «ywołynanyoli «różaych wywoływaćaaoh.

10 7 б» IICHHTKA LICZSNIl ŚLADÓW Do liczenia śladów protonó odrzutu ^ emulsji używany jest mikroskop produkcji Polskich Zakładó Optycznych z powiększalnikiem typu MP-3* ślady odczytyraan są a powierzchni błony znajdującej się я czasie napromieniania pod filtrem kadmoroyau Jako najmniejsze czytelne ślady przyjęte ślady ziożon z 4 ziaren,, Łączne powiększenie mikroskopu i powiększalnika stosowane obecnie wynosi 2500 razy s Przy tym powieksaeniu używany jest obiektyw 100 z olejkisa nym /kropla olejku bezpośrednio na błonie/ a Na każdej o błonie kontroluje się ścieżkę o powierzchni 1 mm /0,056 x 1?e9 am/ tj 9 około 319 pól widzenia mikroskopu 9 sprawdzając dla każdego pola całą warstwę emulsji /tzn e na różnych głębokościach/. Do zliczania śladów uźysea się licznika elektrycznego uruchamianego przyciskiem nożnym w momencie, gdy zauemżon;? ślad przesuиа się przez oś symetrii kontrolowanego pola» Rozrzut statystyczny liczby śladów z 10 ścieżek tej samej błony zabierał się n granicach -18%-f +12%, a błąd liczenia śladóra na tej samej ścieżce przez 3 o soby saesierał się и granicach -7% т +3%*? в WNIOSKI Liczba śladów 1 g 6 e 10 śl cm гешг, odczytyfflanych я CLOR przy sorcoeuaniu błon Kodak typu A źródłem Po»B s nie odbiega od danych uzyskanych przez inne plasó^ki Karlsruhe fsi - 1,62 "10 9 Stads^ik [4] - 1 f 25 « Freiburg [3] - 2,75 Ю śl-^cia można stąd wyciągnąć ^niosek że technika liczenia śla-

11 ~ 8 - dów jest właściwa. Źródłem największych błędów przy wyznaczaniu wielkości równoważnika dawki jest nieliniowość charakterystyki energetycznej błony oraz cofanie się obrazu utajonego. Uwzględnienie odpowiedniego współczynnika równego 2, uwzględniającego założoną ró; nicę w widmie energetycznym dla osób pracujących w otoczeniu reaktora i akceleratora, jak również współczynnika uwzględniającego cofanie się obrazu utajonego, zmniejsza te błędy. Systematyczne błędy przy liczeniu śladów są częś ciowo kompensowane przez to, że ta sama osoba odczytuje błony wzorcowe i kontrolne. PODZIĘKOWANIE Autorzy składają podziękowanie dr L.Medveczky z Instytutu Badań Jądrowych Węgierskiej Akademii Nauk w Debrecenie za umożliwienie i pomoc we wzorcowaniu błon a także E.Pęśko za wykonanie pomiarów do niniejszej pracy.

12 LITERATURA 1 e J*S e Caekas S c nt Developments in ЕЦщ Monitoring of Fast Neutrons 9 Nucleonics 6 2. l,pi schs Zur Dosimetrie schneller Neutronem ait Kernspurfilmen» Atonspraxis 5 /1963/ 3* H.Dreaels Bestimmung d r Belastung durch schnelle Neutronen mit Kernspurfilmen im Rahmen der routinemmssigen ParsonenSiberudchaag. 3 /1961/. Ц- о S e Hagsgerd 9 COeWildes Personal Neutron Monitoring AT ŁB Atomenergi o Sympoaium on Neutron Dosimetry, Harwell e EePieschs Some Remarks on Past Neutron Dosimetry ^ith Nuclear Track Filnu Syaiposium on Personnel Dosimetry Techniques for External Radiation^ Madryt, 6» Protection Against Electromagnetic Radiation Above 3 Me and Electrons 9 Neutrons and Protons» ICRP Publication 4 9 Report of Committee IV Л953-59Л adopted with revisions adopted 1963»? Basic Safety Standards for Radiation Protection^, Safety Series No,9, IAEA, Vienna /1962Д

13 Tabela 1. Wyniki wzorcowania błon dozymetrycznych źródłem Po-Be oraz przy pomocy akceleratora 14 MeV Źródło wzorcowe Wydajność [n/sekj Ilość odczytanych śladów /powyżej 4 ziaren/ [śl/cia remj Ilość śladów średnio [śl/cm rea] Ро-Вэ 2,7 х ,21 х 10 4 T 2,14 х S 56 х 10 4 I -1. o Akcelerator kaskadowy 14 MeV 2,926 х ,652 х 10 4 T 0,87 х ,75 х 10 4

14 Przekrój poprzeczny Poszczególne warstwy Ciężar powierz' chniowy mg/cm Ciężar właściwy g/c or Zawartość wodori przy 50% wilgowzglę4. mg/снг 1 - paplar biały 2 - " czarny газет opakowanie z przodu ,0 1,05 7,36 6,9 73,6 72,4 średnio 73 ± 0,6 12,0 3,64 1,6 58,3 4 - podłoże 5 - papier czarny podwójny 6 - papier biały razem opakowanie a tyłu 25,6 1 e 28 53,6 1,0 7,4-73,5 74,0 średnio 73,15 + 0,75 Rys e 1. Przekrój poprseczoy i niektóre dane błony Kodak Personal Neutron Monitoring Film» Type 1

15 ? I ja 20(0 3 \ 18 \ 16 1 /4 4 Kierunek padania neutronów j Ыопа Kodak Type A w opakowaniu -papier 24,d тд/ст г -emu/s/a 12 mg/cm* -podtoże 25,6 тд/ст г.papier 28,0 rr.gjem 2 12 io-ną \ 2\ 2. Monitoring błony Energio neutronów fmevj

16 в w // energia neutronó pienia U-235 energetyczny szybkich neutronów roaazcze~ 1/ i neutronów Po»Ba /krzywa 2/ f2l*

17 a/ b/ Rys. 4. Urządaenia do wywoływania neutronowych błon dozymetrycznyoh: a/ na 20 sat. błon b/ na 50 szt. błon.

18 Hja 9 5e Mikroskop Р2Ю typ л

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Polskie Towarzystwo Nukleoniczne ISSN 1428-2135 Raport PTN - 5/2001 PL0100800 32/ 28 PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Warszawa 2001 LI SZKOŁY NA WYCIECZKĘ EDUKACYJNĄ", CZYLI

Bardziej szczegółowo

RAPORT Nr <258/ХШ/РР SPEKTRALNY REJESTRATOR TEMPERATURY SRT. ях&рны^мфпьйовшщ WARSZAWA 1971 IN STYTUT В/ШĄŃ : J Ą DROW Y С Н

RAPORT Nr <258/ХШ/РР SPEKTRALNY REJESTRATOR TEMPERATURY SRT. ях&рны^мфпьйовшщ WARSZAWA 1971 IN STYTUT В/ШĄŃ : J Ą DROW Y С Н Nr 1258/XYHI/PP IN STYTUT В/ШĄŃ : J Ą DROW Y С Н ях&рны^мфпьйовшщ ИНСТИТУТ INSTITUTE- ÓF NOG!LEAR RESEARCH; RAPORT Nr

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ENERGII ATOMOWEJ INSTITUTE OF ATOMIC ENERGY

INSTYTUT ENERGII ATOMOWEJ INSTITUTE OF ATOMIC ENERGY IEA ISSN-1232-5317 INSTYTUT ENERGII ATOMOWEJ INSTITUTE OF ATOMIC ENERGY PL040193Ó RAPORT IAE-95/A WSTĘP DO ANALIZY FIZYKO-TECHNICZNEJ UKŁADU AKCELERATOR, ŹRÓDŁO SPALACYJNE I POKRYTYCZNY REAKTOR JĄDROWY

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE I WERYFIKACJA MODELU DLA OCENY DAWEK OD IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH JODU I CEZU UWALNIANYCH DO ŚRODOWISKA

OPRACOWANIE I WERYFIKACJA MODELU DLA OCENY DAWEK OD IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH JODU I CEZU UWALNIANYCH DO ŚRODOWISKA CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ mgr Paweł Krajewski OPRACOWANIE I WERYFIKACJA MODELU DLA OCENY DAWEK OD IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH JODU I CEZU UWALNIANYCH DO ŚRODOWISKA Praca doktorska wykonana

Bardziej szczegółowo

UNIWESYTET OPOLSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII INSTYTUT FIZYKI

UNIWESYTET OPOLSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII INSTYTUT FIZYKI UNIWESYTET OPOLSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII INSTYTUT FIZYKI PRACA LICENCJACKA Marek Piotrów Automatyzacja układu do skanowania powierzchni w scyntygrafie SCINTIMAT 2G. Praca licencjacka wykonana

Bardziej szczegółowo

DOZYMETRIA BIOLOGICZNA. Wstęp. 1. Co to jest dozymetria biologiczna?

DOZYMETRIA BIOLOGICZNA. Wstęp. 1. Co to jest dozymetria biologiczna? DOZYMETRIA BIOLOGICZNA Wstęp Promieniowanie jonizujące jest stałym elementem środowiska a jego zastosowanie - częścią naszej cywilizacji. Praktycznie nie ma w nowoczesnym państwie człowieka, który nie

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego Eryk Bunsch Robert Sitnik Digitalizacja w muzeach 02/2014 Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2014 ISBN

Bardziej szczegółowo

XIV Spotkanie Inspektorów Ochrony Radiologicznej

XIV Spotkanie Inspektorów Ochrony Radiologicznej XIV Spotkanie Inspektorów Ochrony Radiologicznej MATERIAŁY KONFERENCYJNE ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej Poznań 1 PROGRAM XIV spotkania Inspektorów Ochrony Radiologicznej

Bardziej szczegółowo

RADIATION PROTECTION GLOSSARY AND ENGLISH POLISH DICTIONARY

RADIATION PROTECTION GLOSSARY AND ENGLISH POLISH DICTIONARY RADIATION PROTECTION GLOSSARY AND ENGLISH POLISH DICTIONARY OCHRONA RADIOLOGICZNA ENCYKLOPEDYCZNY SŁOWNIK ANGIELSKO POLSKI Tadeusz Musiałowicz CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ Wydanie 5-te

Bardziej szczegółowo

H. Niewodniczański INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS Kraków, Poland.

H. Niewodniczański INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS Kraków, Poland. H. Niewodniczański INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS Kraków, Poland. PL9701686 RAPORT NR 1679/PS Badania Defektów Sieci Krystalicznej Metodą Anihilacji Pozytonów Jerzy Dryzek Instytut Fizyki Jądrowej 31-342

Bardziej szczegółowo

Praca naukowo-badawcza z zakresu prewencji wypadkowej

Praca naukowo-badawcza z zakresu prewencji wypadkowej Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa Praca naukowo-badawcza z zakresu prewencji wypadkowej Ocena zagrożeń związanych z polami elektromagnetycznymi

Bardziej szczegółowo

iii W К RAKOWIE INSTITUTE OF NtidLEAJa DOBÓR PARAMETRÓW ELEKTROSTATYCZNEJ SOCZEWKI UNIPOTENCJALNEJ. PROGRAM DLA MASZYNY ODRA 1204 1NP No 852/E

iii W К RAKOWIE INSTITUTE OF NtidLEAJa DOBÓR PARAMETRÓW ELEKTROSTATYCZNEJ SOCZEWKI UNIPOTENCJALNEJ. PROGRAM DLA MASZYNY ODRA 1204 1NP No 852/E 1NP No 852/E ^ W К RAKOWIE INSTITUTE OF NtidLEAJa " '- : " V'-' C R A C O W ; REPORT No 852/E DOBÓR PARAMETRÓW ELEKTROSTATYCZNEJ SOCZEWKI UNIPOTENCJALNEJ. PROGRAM DLA MASZYNY ODRA 1204 S. LAZARSftl, E.LIPIftSKA,

Bardziej szczegółowo

Radiografia cyfrowa w przemysłowym laboratorium badań nieniszczących

Radiografia cyfrowa w przemysłowym laboratorium badań nieniszczących Radiografia cyfrowa w przemysłowym laboratorium badań nieniszczących Bogdan Piekarczyk Technic-Control Sp. z o.o. Szczecin www.technic-control.pl 1. Wstęp Radiografia przemysłowa od ponad 100 lat wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Program symulacyjny Viessmann do obliczania i optymalizacji instalacji z pompami ciepła

Program symulacyjny Viessmann do obliczania i optymalizacji instalacji z pompami ciepła Program symulacyjny Viessmann do obliczania i optymalizacji instalacji z pompami ciepła Stan: Styczeń 2013 Vito-WP Strona 1 Spis treści 1. Wprowadzenie...5 2. Ogólna zasada działania programu...6 3. Projekty...9

Bardziej szczegółowo

Symulacja oddziaływania ciężkich jonów z materiałem komórkowym.

Symulacja oddziaływania ciężkich jonów z materiałem komórkowym. Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Grzegorz Knor Nr albumu: 215957 Symulacja oddziaływania ciężkich jonów z materiałem komórkowym. Praca magisterska na kierunku Fizyka w zakresie Fizyki Medycznej Praca

Bardziej szczegółowo

Pomiary charakterystyk użytkowych diagnostycznych systemów rentgenowskich cyfrowe systemy obrazowania

Pomiary charakterystyk użytkowych diagnostycznych systemów rentgenowskich cyfrowe systemy obrazowania Pomiary charakterystyk użytkowych diagnostycznych systemów rentgenowskich cyfrowe systemy obrazowania Zalecenia Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej str. 1 Niniejszy dokument, jest dokumentem roboczym,

Bardziej szczegółowo

Nowa metoda ustawiania napędów przemysłowych

Nowa metoda ustawiania napędów przemysłowych Nowa metoda ustawiania napędów przemysłowych Zbigniew Plutecki, Janusz Smykała, Sławomir Szymaniec 1. Wstęp Jednym z najważniejszych warunków bezawaryjnej pracy zespołów maszynowych jest prawidłowe ustawienie

Bardziej szczegółowo

ISSN 2080-5632 METROLOGIA. Biuletyn Głównego Urzędu Miar. Nr 2 vol. 7 czerwiec 2012

ISSN 2080-5632 METROLOGIA. Biuletyn Głównego Urzędu Miar. Nr 2 vol. 7 czerwiec 2012 ISSN 2080-5632 METROLOGIA Biuletyn Głównego Urzędu Miar Nr 2 vol. 7 czerwiec 2012 W bieżącym numerze: Wystąpienie Pani Prezes Janiny Marii Popowskiej w dniu obchodów Światowego Dnia Metrologii 18 maja

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl/publ/reports/2011/ Kraków, grudzień 2011 Raport Nr 2053/AP Linia eksperymentalna

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE E. Dąbrowska, M. Nakielska, M. Teodorczyk,... INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE ELECTRONIC MATERIALS KWARTALNIK T. 40-2012 nr 1 Wydanie publikacji dofinansowane przez

Bardziej szczegółowo

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Wykład - 4 V rok fizyki Semestr zimowy Plan:. Mikroskopia - mikroskopy optyczne (zasada działania, wady) - mikroskop

Bardziej szczegółowo

Terapia nowotworów przy użyciu ciężkich jonów

Terapia nowotworów przy użyciu ciężkich jonów Terapia nowotworów przy użyciu ciężkich jonów Fizyczne i biologiczne podstawy terapii Realizacja techniczna w GSI Wyniki kliniczne Opracowanie przeznaczone dla lekarzy, pacjentów i studentów. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

3 1-03 DYSPERSYJNY MODEL TRANSPORTU MEDIÓW W RADIOZNACZNIKOWYCH BADANIACH PRACY WYBRANYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH. Edward filer illinium PL0000404

3 1-03 DYSPERSYJNY MODEL TRANSPORTU MEDIÓW W RADIOZNACZNIKOWYCH BADANIACH PRACY WYBRANYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH. Edward filer illinium PL0000404 Edward filer illinium PL0000404 ISSN 1425-7343 RAPORTY IChTJ. SERIA A nr 1/99 DYSPERSYJNY MODEL TRANSPORTU MEDIÓW W RADIOZNACZNIKOWYCH BADANIACH PRACY WYBRANYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH INSTYTUT CHEMII

Bardziej szczegółowo

HYDROENERGO Władysław Kiełbasa ul. Chełmońskiego 18 84-200 WEJHEROWO, POLAND

HYDROENERGO Władysław Kiełbasa ul. Chełmońskiego 18 84-200 WEJHEROWO, POLAND HYDROENERGO Władysław Kiełbasa ul. Chełmońskiego 18 84-200 WEJHEROWO, POLAND Tel./fax : +48 58 572 61 20, Fax : +48 58 742 11 18 Mobile phone: +48 602 704 318 E-mail : hydroenergo@hydroenergo.com http://www.hydroenergo.com

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji. w dziedzinie FIZYKA MEDYCZNA

Program specjalizacji. w dziedzinie FIZYKA MEDYCZNA CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w dziedzinie FIZYKA MEDYCZNA Program dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera na kierunkach: fizyka, fizyka

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, Poland.

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, Poland. INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, Poland. www.ifj.edu.pl/reports/2003.html Kraków, kwiecień 2003 Raport Nr 1921/B SPEKTROMETRIA JĄDROWA W BADANIU

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE METOD ENERGETYCZNYCH W OBLICZENIACH PRĘDKOŚCI ZDERZENIA SAMOCHODU

WYKORZYSTANIE METOD ENERGETYCZNYCH W OBLICZENIACH PRĘDKOŚCI ZDERZENIA SAMOCHODU WYKORZYSTANIE METOD ENERGETYCZNYCH W OBLICZENIACH PRĘDKOŚCI ZDERZENIA SAMOCHODU ANDRZEJ ŻUCHOWSKI 1 Wojskowa Akademia Techniczna Streszczenie W pracy rozważono relacje pomiędzy deformacją czołowej strefy

Bardziej szczegółowo

w numerze: Profesjonalne pomiary dla wszystkich branż Zagrożenie wybuchem Wstępnie i rzeczowo nr 1/2010 (11)

w numerze: Profesjonalne pomiary dla wszystkich branż Zagrożenie wybuchem Wstępnie i rzeczowo nr 1/2010 (11) Profesjonalne pomiary dla wszystkich branż www.podkontrola.pl ISSN 1897-1008 nr 1/2010 (11) w numerze: dobra praktyka: Pomiary kontrolne przepływomierzy Szybko, sprawnie, na obiekcie temat wydania: Zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika dotyczący naświetlania i obróbki błon do produkcji płytek drukowanych wrzesień 2005 TI-2642_pl

Przewodnik użytkownika dotyczący naświetlania i obróbki błon do produkcji płytek drukowanych wrzesień 2005 TI-2642_pl DANE TECHNICZNE / BŁONA DO PRODUKCJI PŁYTEK DRUKOWANYCH Przewodnik użytkownika dotyczący naświetlania i obróbki błon do produkcji płytek drukowanych wrzesień 2005 TI-2642_pl Wybrali Państwo błonę firmy

Bardziej szczegółowo