Grupa PUŁAWY ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY 2012 INTEGRATED ANNUAL REPORT of the PUŁAWY Group

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa PUŁAWY ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY 2012 INTEGRATED ANNUAL REPORT 2012. of the PUŁAWY Group"

Transkrypt

1 Grupa PUŁAWY ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY 2012 INTEGRATED ANNUAL REPORT 2012 of the PUŁAWY Group

2 Wydrukowanie kopii niniejszego Raportu na papierze Cocoon Offset 350g/m 2 i 160g/m 2 ma następujący wpływ na środowisko naturalne *: The printing of 1,000 copies of this Report on Cocoon Offset 350g/m 2 and 160g/m 2 paper has the following environmental impacts *: CO kg 233 kg km litrów / litres kwh kg mniej odpadów less waste mniej gazów cieplarnianych less greenhouse gases krótsza podróż samochodem średniej klasy europejskiej shorter journey by car of an average European class mniej zużytej wody less water consumed mniej zużytej energii less energy consumed mniej zużytego drewna less wood consumed * W porównaniu z papierem niemakulaturowym. Źródło: European BREF (dane dotyczące papieru z włókien pierwotnych). Dane dotyczące emisji gazów zweryfikowane przez The Carbon Neutral Company. Compared to non-recycled paper. Source: European BREF (data concerning primary fibre paper). Data on gas emissions verified by The Carbon Neutral Company.

3 Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A Integrated Annual Report of the PUŁAWY Group 2012

4 Spis treści List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 4 List Prezesa Zarządu 6 Wybrane podstawowe dane 8 CHEMIA w służbie zrównoważonego rozwoju, wywiad z Pawłem Jarczewskim, Prezesem Zarządu Zakładów Azotowych PUŁAWY S.A. 12 Wprowadzenie 17 O nas 18 Struktura organizacyjna 26 Akcjonariat 28 Interesariusze 34 Angażowanie interesariuszy 34 Komunikacja z interesariuszami 34 Członkostwo w organizacjach 38 Nagrody i wyróżnienia 40 Ład korporacyjny 44 Misja i wizja 45 Zarządzanie i strategia działania 46 Systemy zarządzania 46 Przestrzeganie Dobrych Praktyk 48 Zgłaszanie rekomendacji 48 Ryzyka działalności w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju 50 Rada Nadzorcza 58 Kompetencje i skład 58 Członkowie niezależni 64 Wynagrodzenie 64 Unikanie konfliktu interesów 64 Zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju 64 Zarząd 66 Kompetencje i skład 66 Wynagrodzenie 70 Unikanie konfliktu interesów 72 Giełda 75 Otoczenie rynkowe 83 Koniunktura i rynek międzynarodowy 84 Rynek nawozowy 86 Rynek melaminy 86 Rynek kaprolaktamu 86 Rynek AdBlue 88 Rynek nadtlenku wodoru 88 Rynek kwasu siarkowego 88 Koniunktura i rynek krajowy 90 Rynek surowców 92 Segmenty działalności 97 Podejście do zarządzania 98 Segment Agro 102 Segment Chemia 108 Segment Energetyka 112 Pozostała działalność 114 Środowisko 117 Polityka środowiskowa 118 Minimalizowanie wpływu na środowisko 124 Energia 124 Woda 126 Ścieki 128 Emisje 130 Odpady 134 Bioróżnorodność 138 Społeczeństwo 143 Pracownicy 148 Zatrudnienie 148 Relacje z pracownikami 154 Bezpieczeństwo pracy 154 Rozwijanie kwalifikacji pracowników 160 Relacje ze społeczeństwem 164 Programy współpracy 164 Rozwój infrastruktury 168 Sponsoring i działalność filantropijna 170 Prawa człowieka 172 Swoboda zrzeszania się i prawo do sporów zbiorowych 172 Działania korygujące 172 Odpowiedzialność za produkt 174 O Raporcie 177 Pomocne terminy związane z działalnością Grupy PUŁAWY 180 Tabela Content Index 185

5 Table of Contents Statement by the Chairman of the Supervisory Board 5 Statement by the President of the Management Board 7 Financial Highlights 9 CHEMICAL Industry Fostering Sustainable Development, interview with Paweł Jarczewski, President of the Management Board of Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. 13 Introduction 17 About Us 19 Organisational Structure 27 Shareholder Structure 29 Stakeholders 35 Stakeholder engagement 35 Communication with stakeholders 35 Membership in Organisations 39 Awards and Distinctions 40 Corporate Governance 44 Mission and Vision 45 Management and Business Strategy 47 Management systems 47 Compliance with the Code of Best Practice 49 Provision of recommendations 49 Operational Risks Related to Sustainable Development 51 Supervisory Board 59 Powers and composition 59 Independent members 65 Compensation 65 Avoiding conflicts of interest 65 Commitment to sustainable development 65 Management Board 67 Powers and composition 67 Remuneration 71 Avoiding conflicts of interest 73 Stock Market 75 Market Environment 83 Economic Climate and International Markets 85 Fertiliser market 87 Melamine market 87 Caprolactam market 87 AdBlue market 89 Hydrogen peroxide market 89 Sulphuric acid market 89 Economic Climate and the Domestic Market 91 Feedstock market 93 Operating Segments 97 Management Approach 99 Agro Segment 103 Chemical Segment 109 Energy Segment 113 Other Operations 115 Environment 117 Environmental Policy 119 Mitigating Environmental Impacts 125 Energy 125 Water 127 Wastewater 129 Emissions 131 Waste 135 Biodiversity 139 Society 143 Employees 149 Employment 149 Employee relations 155 Occupational health and safety 155 Developing personnel qualifications 161 Relations with local community 165 Cooperation programmes 165 Infrastructure development 169 Sponsorship and philanthropy 171 Human rights 173 Freedom of association and right to collective bargaining 173 Corrective actions 173 Product responsibility 175 About this Report 177 The PUŁAWY Group s operations glossary 181 Content Index 185

6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Szanowni Państwo, rok 2012 był przełomowy dla wszystkich uczestników rynku polskiej chemii. Przed branżą stoi ogromne wyzwanie konsolidacji polskich spółek chemiczno-nawozowych w ramach Grupy Azoty. Z tym większą satysfakcją dzielę się z Państwem Zintegrowanym Raportem Rocznym, w którym Grupa PUŁAWY prezentuje nie tylko najlepsze w branży wyniki finansowe i szeroko realizowany program inwestycyjny, ale również, po raz pierwszy w tak szerokim ujęciu, działania nakierowane na troskę o społeczeństwo i środowisko. PUŁAWY stawiają na innowacyjność i rozwój. W ciągu ostatnich 5 lat łączne nakłady na inwestycje przekroczyły miliard złotych, a tylko w omawianym okresie przeznaczono na nie 289 mln zł. W roku obrotowym 2011/2012 realizowano m.in. budowę pionierskiej instalacji odsiarczania spalin, która jest pierwszą taką w Europie i trzecią na świecie. Z kolei modernizacja Ciągu Produkcyjnego Tlenownia Amoniak - Mocznik otrzymała prestiżowy tytuł Modernizacja Roku. Projekty PUŁAW to budowanie wartości dla akcjonariuszy poprzez stałe podnoszenie efektywności procesów i widoczne wzmacnianie pozycji rynkowej. Inwestycje w rozwój to także dbałość o środowisko naturalne, wszystkie grupy interesariuszy, a przede wszystkim miejsce pracy przeszło osób. Chcę zwrócić Państwa uwagę również na wypracowywane przez PUŁAWY wyniki. Mimo tak intensywnego rozwoju i nakładów inwestycyjnych, Grupa po raz kolejny odnotowała spektakularne, kilkudziesięcioprocentowe wzrosty w kategoriach: zysk z działalności operacyjnej, EBITDA czy zysk netto. To dane, które wyraźnie podkreślają efektywność zarządzania podmiotem. Zarząd Spółki charakteryzuje się ogromną świadomością rynku nie tylko krajowego, ale także światowego. Jego obecność w międzynarodowych strukturach branżowych stwarza niepowtarzalną szansę reagowania i wpływu na zagadnienia dotyczące Grupy i polskiej chemii, chociażby kwestii limitów CO 2 czy przystąpienia Rosji do WTO. Biorąc pod uwagę zmieniające się otoczenie rynkowe i rosnące zainteresowanie polskim rynkiem zagranicznej konkurencji, Zarząd PUŁAW za jedno z kluczowych działań uznał dalsze rozszerzanie kompetencji marketingowych i dystrybucyjnych. W tym celu Grupa wzmocniła m.in. swoją markę poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów oraz zmianę nazw i identyfikacji wizualnej dotychczasowych. Chcę też podkreślić rolę Grupy w budowaniu eksperckiego ośrodka, jakim jest Centrum Kompetencji PUŁAWY. Ta współpraca do tej pory odrębnie funkcjonujących środowisk: przemysłu chemicznego, przedsiębiorców rolnych oraz instytucji naukowych i edukacyjnych stała się platformą służącą kształtowaniu i promowaniu nowoczesnego modelu przedsiębiorcy rolnego. Zatem nie tylko inwestycje w biznes, ale również w edukację przyniosły puławskiej Spółce w 2011 roku tytuł Tego, który zmienił polski przemysł. Jako perspektywiczne i odpowiedzialne podejście do biznesu widzę realizację projektu Elektrownia PUŁAWY. Jej celem jest zabezpieczenie przyszłych potrzeb energetycznych i wrażliwość na sprawy emisji CO 2. Zasadność powstania projektu została dodatkowo potwierdzona w expose Prezesa Rady Ministrów. Jestem przekonany, że lektura niniejszego raportu pozwoli Państwu zgodzić się z oceną Grupy PUŁAWY - istotnego uczestnika procesów konsolidacyjnych. Realizowana strategia i profesjonalizm Zarządu pozwoli dodatkowo wzmocnić pozycję powstającego podmiotu, jako lidera polskiej, a docelowo światowej chemii. Z poważaniem, Cezary Możeński Przewodniczący Rady Nadzorczej Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. 4 GRUPa Puławy ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY 2012

7 Statement by the Chairman of the Supervisory Board Ladies and Gentlemen, The year 2012 was a breakthrough year for the entire chemicals market in Poland. The industry is facing a major challenge: the consolidation of the Polish chemical and fertiliser companies within the Azoty Group. It is, therefore, my great pleasure to share with you this Integrated Annual Report, which presents the PUŁAWY Group not only as the best financial performer in the industry but also as the sponsor of an extensive investment programme; it also contains a report on the Group s social and environmental responsibility efforts, which covers an unprecedented range of themes. The PUŁAWY Group believes in innovation and development. Total capital expenditure spent in the past five years has been in excess of PLN 1bn, including PLN 289m in the reporting period alone. Projects executed in the 2011/2012 financial year included the construction of an innovative flue gas desulphurisation unit, which is the first system of its kind in Europe and third in the world. The project involving modernisation of the oxygen-ammonia-urea production line was awarded the prestigious title of Modernisation Project of the Year. The Group s capex programme aims to create value for shareholders by enhancing process efficiency on a continuous basis and by substantially strengthening the Group s market position. Investing in growth also means protecting the natural environment, stakeholder interests and, above all, the jobs of more than 4,000 people. I would also like to draw your attention to the Group s financial performance. Despite the intensive development and generous capital expenditure, the Group was able to achieve remarkable high double-digit growth of operating profit, EBITDA and net profit. The metrics show that the organisation is being managed efficiently. Members of the parent s Management Board have a deep insight into both domestic and global markets. Their presence in international trade organisations offers a unique opportunity to react to and influence issues that concern the Group as well as Poland s chemical industry in general, including carbon emission caps or Russia s accession to the WTO. Considering the fast-changing market environment and the growing interest of foreign competitors in the Polish market, the Management Board has put further expansion of marketing and distribution capabilities among its top priorities. To this effect, the Group has taken a number of steps, including strengthening of its brand through launching new products and changing the names and visual branding of the existing ones. I would also like to emphasise the Group s role in the process of building a centre of expertise, the PUŁAWY Competence Centre. The collaboration between business circles that have so far functioned separately from each other, that is the chemical industry, agricultural entrepreneurs, and scientific and educational institutions, has provided a platform for developing and promoting a modern concept of agricultural entrepreneur. It is not only investment in business growth but also investment in education that earned the Company the 2011 title of Champion of Change in Polish Industry. I regard the PUŁAWY Power Plant project as an example of a future-oriented and responsible approach to business. The project s aim is to secure future energy supplies and address the issue of carbon emissions. The rationale behind the project was additionally confirmed in the Prime Minister s address to the Polish parliament. I am certain that having read the report you will all agree that the Group is an important participant in the ongoing consolidation processes. The strategy pursued and the Management Board s competent approach will further strengthen the position of the newly emerged group as a leader of the domestic and, ultimately, global chemicals markets. Yours faithfully, Cezary Możeński Chairman of the Supervisory Board Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. INTEGRATED ANNUAL REPORT 2012 Puławy group 5

8 List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, z ogromną satysfakcją przekazuję w Państwa ręce pierwszy w polskiej branży chemicznej Zintegrowany Raport Roczny. Rok obrotowy 2011/2012 był kolejnym, w którym celem dla Zarządu, obok wzmocnienia pozycji rynkowej Grupy PUŁAWY, było budowanie firmy odpowiedzialnej społecznie. Chcę podkreślić, że wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki finansowe i realizowaliśmy rekordowy program inwestycyjny, mając na uwadze nie tylko efekt biznesowy, ale także ekologiczny i społeczny. W budowaniu Grupy PUŁAWY dbamy o wzrost wartości jej aktywów w długim horyzoncie czasu i dla każdej z grup interesariuszy. Jesteśmy silniejsi jako Grupa dzięki rozwojowi i inwestycjom w innowacje, a wyniki finansowe po raz kolejny odzwierciedlają efekty naszej pracy. Przychody Grupy z działalności operacyjnej osiągnęły poziom 3 990,77 mln zł, co oznacza wzrost o 35% w stosunku do roku ubiegłego; EBITDA jest wyższa o 88%, osiągając wartość 778,53 mln zł. Rekordowy był również zysk netto Grupy, który wyniósł 600,48 mln zł i przewyższył niemal dwukrotnie ubiegłoroczny. Nasz sukces od kilku lat opieramy o realizację ambitnego planu inwestycyjnego, który będzie budować wartość Grupy również w przyszłości. W omawianym roku obrotowym prowadziliśmy projekty o łącznej wartości ponad 289 mln zł. Wśród nich znajduje się powstający stokaż amoniaku, który dodatkowo podniesienie efektywność Grupy i bezpieczeństwo jej funkcjonowania czy uruchomiona już, pionierska na skalę światową, instalacja odsiarczania spalin metodą mokrą amoniakalną. Zakończenie tej ostatniej inwestycji zapewni nie tylko ośmiokrotną redukcję tlenków siarki, ale również pozwoli pozyskać cenny komponent w produkcji nowych nawozów w postaci siarczanu amonu. Stawiamy na innowacje. Wdrażamy pełną ofertę reduktantów dla spalarni, elektrowni, elektrociepłowni, cementowni. Wszystkie te produkty mają swoje marki produktowe - Likam, Pulnox, AdBlue. Potężnym projektem, wartym 236,5 mln zł jest także budowa instalacji do produkcji stałych nawozów na bazie mocznika i siarczanu amonu, dzięki której możliwe będzie istotne rozszerzenie oferty produktowej. Realizowane inwestycje odpowiadają nie tylko na bieżące potrzeby klientów, ale wyprzedzają oczekiwania i przygotowują Grupę na przyszłe scenariusze rynkowe. Wzmacniamy zatem markę PUŁAWY, wprowadzając m.in. nowe produkty nawozowe takie jak PULAN, PULSAR i PULREA. Posiadamy obecnie około 12% zdolności produkcyjnych mocznika w Unii Europejskiej, a w wypadku saletry amonowej oraz RSM około 10%. W najbliższych dwóch latach wprowadzimy też kolejne produkty nawozowe o nazwie: PULASKA i PULGRAN wytwarzane na bazie mocznika i siarczanu amonu. Jesteśmy liderem przemian na rynku rolnym w Polsce. Podejmujemy działania, które z jednej strony wzmacniają nasze kompetencje marketingowe i dystrybucyjne, a z drugiej rozwiązują ważne dla naszych klientów kwestie. Jednym z przykładów jest zawiązanie wspólnie z uznanymi partnerami konsorcjum o nazwie Centrum Kompetencji PUŁAWY. To pierwsze w Polsce miejsce dla realizacji przedsięwzięć służących kształtowaniu i promowaniu nowoczesnego modelu przedsiębiorcy rolnego; podnoszeniu kompetencji w zakresie efektywności gospodarowania rolników; popularyzacji badań dotyczących nawożenia oraz budowaniu nowych relacji pomiędzy biznesem a nauką. Szerokie i perspektywiczne myślenie o rozwoju Grupy, znajduje również wyraz w postępującej realizacji projektu Elektrownia PUŁAWY. Zabezpieczenie przyszłych potrzeb energetycznych i wrażliwość na sprawy emisji CO 2 to wyznaczniki naszej determinacji w tym projekcie. Jesteśmy przekonani, że w najbliższych latach zabezpieczenie firm chemicznych w nowoczesne i niskoemisyjne źródło energii elektrycznej i ciepła będzie na równi ważne z zabezpieczeniem w podstawowy surowiec, jakim jest gaz ziemny. Grupa PUŁAWY aktywnie reprezentuje polski i europejski przemysł chemiczny w procesach tworzenia prawa w zakresie nawozów i nawożenia oraz chemicznej części pakietu klimatyczno-energetycznego w Unii Europejskiej; jest również zapleczem dla agend polskiego rządu w tych procesach. Dalszy rozwój Grupy PUŁAWY wpisze się w plany konsolidacji polskiej chemii, której ramy współtworzą Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. W rozpoczętym już procesie, głównym udziałowcem (83,7%) PUŁAW zostały Zakłady Azotowe w Tarnowie- Mościcach S.A. Jak podkreśla największy akcjonariusz nowopowstałej Grupy Azoty: Skarb Państwa, jako uczestnik procesu konsolidacji będzie nadzorował jej przebieg tak, aby była fuzją dwóch równorzędnych podmiotów. Nasze kompetencje w zakresie budowania nowoczesnej Grupy, pozwalają odgrywać Zakładom Azotowym PUŁAWY S.A. znaczącą rolę w budowie narodowego czempiona chemicznego Grupy Azoty. Z poważaniem, Paweł Jarczewski Prezes Zarządu Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. 6 GRUPa Puławy ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY 2012

9 Statement by the President of the Management Board Ladies and Gentlemen, It is with enormous pleasure that I present this Integrated Annual Report, the first such report to be released in the Polish chemical industry. The year 2011/2012 was another financial year when the focus of the Management Board, in addition to strengthening the Group s market position, was to build a socially responsible business organisation. Let me emphasise that we achieved an excellent financial performance and implemented a uniquely extensive investment programme with due regard given not only to the bottom line, but also to a range of environmental and social matters. In building the PUŁAWY Group, we make sure to increase the value of our assets over the long term for the benefit of each stakeholder group. We are stronger as a group thanks to development and our commitment to innovation, and we again saw the results of our efforts reflected in the Group s financial performance. The Group posted PLN 3,990.77m in revenue an improvement of 35% year over year, with EBITDA up by 88%, at PLN m. The Group s net profit also came in at an all-time high of PLN m, a nearly twofold increase on the previous year. Our success in recent years has been driven by the ambitious investment plan, which will continue to add to the Group s value going forward. In the financial year under review, we were carrying out projects with a total value in excess of PLN 289m. They included the ammonia storage and distribution facilities, still under construction, which will deliver further efficiency gains and operational security, and the flue gas desulphurisation unit using the wet ammonia method, already put in service, which is a pioneering project on the global scale. Once completed, the latter project will allow us to achieve an eightfold reduction in SOx emissions, while providing PUŁAWY with a valuable component for the production of new fertilisers, i.e. ammonium sulphate. We believe in innovation. We are launching a full range of reducing agents for incineration, power, CHP and cement plants. All those products have their own distinctive brands - Likam, Pulnox, and AdBlue. Another major project, executed at a cost of PLN 236.5m, is the construction of a unit for production of solid fertilisers based on urea and ammonium sulphate, which will allow us to significantly expand our product mix. The projects have been undertaken to satisfy the current needs of our customers, while anticipating future expectations and preparing the Group for future market trends. We are strengthening the PUŁAWY brand by bringing to the market new fertiliser products, such as PULAN, PULSAR, and PULREA. At present, we operate c.a. 12% of the EU s total urea production capacity, and c.a. 10% of the ammonium nitrate and UAN capacities. Over the next two years, we are going to launch two new urea- and ammonium-sulphate-based fertiliser products under the names of PULASKA and PULGRAN. We lead the transformation of the Polish agricultural market. We undertake projects designed to strengthen our marketing and distribution capabilities, while addressing some major issues faced by our customers. An example was the forming of a consortium with several reputed partners, under the name of the PUŁAWY Competence Centre. It is Poland s first platform for the implementation of projects designed to foster a modern concept of an agricultural entrepreneur, to raise farmers competence in efficient management of their businesses, to popularise research in soil fertilising, and to build new relationships between business and science. A broad and forward-looking perspective on the Group s development is also evident in the PUŁAWY Power Plant project. Our resolve to carry through the project stems from the need to satisfy our future energy needs, and from our sensitivity to carbon emission issues. We believe that in the years to come it will be equally important for chemical producers to secure access to modern and low-emission energy sources, as it is to secure supplies of natural gas, the key feedstock. The PUŁAWY Group actively represents the Polish and European chemical industry in the process of creating the legislative framework pertaining to fertilisers and their application, as well as the EU s climate and energy package to the extent relating to the chemical industry, while offering expert support to Polish government agencies throughout those processes. The PUŁAWY Group will continue to develop within the framework of the consolidation plan for the Polish chemical industry. During the process, which is already afoot, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. has become the principal shareholder of ZA PUŁAWY (with an equity interest of 83.7%). As reiterated by the largest shareholder of the newly established Azoty Group, the State Treasury, a participant of the consolidation, will oversee the process to ensure that it is a merger of equals. Our successful track record of building a modern corporate group will help PUŁAWY play a major role in developing the Azoty Group, a national champion in the chemical industry. Yours faithfully, Paweł Jarczewski President of the Management Board Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. INTEGRATED ANNUAL REPORT 2012 Puławy group 7

10 Wybrane podstawowe dane Dane na koniec roku obrotowego Przychody ze sprzedaży (mln zł) Zysk netto (mln zł) 2008/ / / /2012 Jednostkowe Jednostkowe Jednostkowe Skonsolidowane Jednostkowe Skonsolidowane 2 236, , , , , ,33 186,99 35,54 226,07 279,43 595,56 600,48 EBITDA (mln zł) 252,94 84,05 345,38 413,60 731,25 778,53 Rentowność EBITDA (%) EBIT (mln zł) 184,07 15,18 278,40 327,64 648,76 664,05 Rentowność EBIT (%) Kapitał własny (mln zł) Zadłużenie netto (mln zł) ROE (zysk netto/ kapitał własny w %) ROA (zysk netto/ aktywa w %) Kapitalizacja (mln zł) Zatrudnienie (etaty) , , , , , ,65-281,35-94,22-72,80-89,70-438,91-471, Dane pochodzą z publikowanych na stronie internetowej jednostkowych i skonsolidowanych raportów rocznych za poszczególne okresy. Dynamika wzrostu wybranych wskaźników w roku obrotowym 2011/2012 w stosunku do roku 2010/2011 Przychody ze sprzedaży wzrost o 30% Zysk netto wzrost o 163% EBITDA wzrost o 112% EBIT wzrost o 133% ROE wzrost o 100% ROA wzrost o 100% 8 GRUPa Puławy ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY 2012

11 Financial Highlights As at end of FY Revenue (PLNm) Net profit (PLNm) 2008/ / / /2012 Separate Separate Separate Consolidated Separate Consolidated 2, , , , , , EBITDA (PLNm) EBITDA margin (%) 11% 4% 12% 14% 20% 20% EBIT (PLNm) EBIT margin (%) 8% 1% 10% 11% 18% 17% Equity (PLNm) 1, , , , , , Net debt (PLNm) ROE (net profit/ equity) ROA (net profit/ assets) Capitalisation (PLNm) Employment (FTEs) 11% 2% 12% 14% 25% 24% 9% 2% 10% 11% 20% 19% 1,510,085,000 1,204,245,000 2,265,127,500 1,932,526,500 3,338 3,319 3,296 4,315 3,271 4,326 Data sourced from separate and consolidated annual accounts for the respective periods, published on the Company website. Year-on-year growth in FY 2011/2012 Revenue up by 30% Net profit up by 163% EBITDA up by 112% EBIT up by 133% ROE up by 100% ROA up by 100% INTEGRATED ANNUAL REPORT 2012 Puławy group 9

12 Przychody ze sprzedaży (mln zł) Przychody ze sprzedaży (mln zł) EBIT (mln zł) EBIT (mln zł) , , , , ,76 664, , , ,07 327,64 278, , / / / / / / / /2012 Grupa Kapitałowa Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. Grupa Kapitałowa Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. Zysk netto (mln zł) Zysk netto (mln zł) EBITDA (mln zł) EBITDA (mln zł) ,53 731, ,56 600, ,99 35,54 226,07 279, ,94 84,05 345,38 413, / / / / / / / /2012 Grupa Kapitałowa Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. Grupa Kapitałowa Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. ROE (zysk netto/kapitał własny) ROE (zysk netto/kapitał własny) 100% ROA ROA (zysk (zysk netto/aktywa) netto/aktywa) 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 0% 11% 2008/2009 2% 2009/ % 14% 2010/ % 24% 2011/ % 0% 9% 2008/2009 2% 2009/ % 11% 2010/ % 19% 2011/2012 Grupa Kapitałowa Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. Grupa Kapitałowa Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. 10 GRUPa Puławy ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY 2012

13 Revenue (PLNm) Revenue (PLNm) EBIT (mln zł) EBIT (PLNm) 4,000 3,500 3,000 2, , , , ,500 2, , ,000 1,500 1, / / / / / / / /2012 The Group Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. The Group Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. Net profit (PLNm) Net profit (PLNm) EBITDA (mln zł) EBITDA (PLNm) / / / / / / / /2012 The Group Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. The Group Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. ROE (net profit/equity) ROE (net profit/equity) ROA ROA (net (net profit/assets) profit/assets) 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 0% 11% 2008/2009 2% 2009/ % 14% 2010/ % 24% 2011/ % 0% 9% 2008/2009 2% 2009/ % 11% 2010/ % 19% 2011/2012 The Group Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. The Group Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. INTEGRATED ANNUAL REPORT 2012 Puławy group 11

14 CHEMIA w służbie zrównoważonego rozwoju Wywiad z Pawłem Jarczewskim, Prezesem Zarządu Zakładów Azotowych PuławY S.A. Obecny Raport Roczny, to pierwszy w historii Zakładów Azotowych PUŁAWY raport zintegrowany, prezentujący działalność spółki w wymiarze biznesowym, społecznym i środowiskowym. Dlaczego zdecydowano się na jego przygotowanie w takiej formule? Jednym z najważniejszych czynników budujących sukces każdej firmy jest stabilność. Poprzez prowadzenie działalności zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, tę stabilność Zakłady Azotowe PUŁAWY gwarantują zarówno swoim pracownikom, którzy mają kluczowy wpływ na sukces Firmy, jak i akcjonariuszom, klientom, partnerom biznesowym oraz pozostałym interesariuszom. Osiągane przez Spółkę wyniki finansowe, zdecydowanie lepsze niż wyniki całej branży, to zasługa konsekwentnie realizowanej strategii biznesowej, zgodnej z założeniami społecznej odpowiedzialności biznesu, uwzględniającej nie tylko biznesowe, ale również społeczne i środowiskowe aspekty naszej działalności. Najlepszym sposobem na podsumowanie działalności oraz zaprezentowanie uzyskiwanych przez firmę wyników finansowych w szerszej, również długoterminowej perspektywie, jest właśnie raport zintegrowany. Jest on odzwierciedleniem całościowego zaangażowania Spółki nie tylko w pomnażanie zysku, ale wzrost jej wartości. Raport Zintegrowany to standard, do którego zmierzać powinny wszystkie firmy, a zwłaszcza te największe stanowiące wzór do naśladowania dla innych. Jako drugi w Europie producent nawozów azotowych, czujemy odpowiedzialność, by być również pionierem w zakresie kompleksowego i przejrzystego raportowania działalności zarówno w aspekcie finansowym, jak i pozafinansowym. Przygotowanie raportu w takiej formule, to duży wysiłek dla organizacji, jednak pozwala on osiągnąć niewspółmiernie duże korzyści. Najbardziej znaczące, to lepsza identyfikacja silnych i słabych stron organizacji oraz szans i zagrożeń związanych z jej otoczeniem. Kompleksowe spojrzenie na te kwestie, z uwzględnieniem czynników biznesowych, społecznych i środowiskowych jest ważnym elementem analizy działalności organizacji pod kątem poszukiwania przewagi konkurencyjnej w dłuższej perspektywie. Powiedział Pan o istotnej roli społecznej odpowiedzialności biznesu w dzisiejszym podejściu do zarządzania organizacją. Jak rozumie Pan tę odpowiedzialność w kontekście PUŁAW, jako firmy reprezentującej branżę chemiczną? Powstanie i rozwój przemysłu chemicznego na początku XX wieku wiązało się ściśle z koniecznością odpowiedzi przemysłu na rosnące potrzeby społeczeństw, przede wszystkim w zakresie wyżywienia. To w tym okresie, w latach kryzysu, które nastąpiły po zakończeniu I Wojny Światowej, branża wzięła na siebie olbrzymią odpowiedzialność za zaspokojenie podstawowych potrzeb ludności. W obliczu nowego wyzwania związanego ze stale rosnącą populacją Ziemi, podstawowa misja Chemii oraz naszej Spółki pozostaje aktualna. Bez wysokiej jakości nawozów zaspokojenie potrzeb żywieniowych 6,6 mld, a w nieodległej perspektywie 9 mld ludzi byłoby po prostu niemożliwe. Jako firma działająca na rynku globalnym Zakłady Azotowe PUŁAWY doskonale rozumieją ogromny zakres swojej odpowiedzialności. O jej skali dobitnie świadczy m.in. konieczność importowania na nasz kontynent żywności stanowiącej ekwiwalent ok. 35 mln hektarów ziemi, by zaspokoić potrzeby społeczeństwa europejskiego. Obecne wyzwanie PUŁAW to nie tylko dostarczenie wysokiej jakości nawozów, ale również wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego poprzez wytwarzanie produktów takich jak melamina i kaprolaktam, z których pozyskiwane są kleje, laminaty, czy tworzywa konstrukcyjne wykorzystywane w produkcji samochodów. Choć wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, Chemia jest obecna w ich codziennym życiu. Podstawową odpowiedzialnością PUŁAW jest zagwarantowanie, by produkty, z których korzystają ci użytkownicy, były bezpieczne i gwarantowały wysoką jakość oraz, by proces ich wytwarzania spełniał najwyższe standardy jakości i troski o środowisko naturalne. Spółka spełnia te oczekiwania, przede wszystkim poprzez stale realizowane inwestycje proekologiczne oraz zwiększanie efektywności produkcyjnej. 12 GRUPa Puławy ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY 2012

15 CHEMICAL Industry Fostering Sustainable Development Interview with Paweł Jarczewski, President of the Management Board of Zakłady Azotowe PuławY S.A. This Annual Report is the Company s first ever integrated report, presenting PUŁAWY s operations in the business, community and environmental dimensions. Why have you opted to use the integrated format? Stability is one of the factors contributing to any company s success. By conducting operations in line with the sustainable development concept, PUŁAWY offers stability both to its employees, who are of key importance to our success, and to its shareholders, clients, trading partners and other stakeholders. We owe our financial performance, broadly surpassing the performance of the industry as a whole, to our consistently implemented business strategy, which is in line with the corporate social responsibility concept and takes into consideration not only the business aspects, but also the social and environmental aspects of our operations. An integrated report is the best way to sum up our operations, but also to present the Company s financial results in a broader perspective, including a longer-term view. Such a format reflects the full extent of our commitment, not only to boosting its profit, but also to growing the Company s profit value as a whole. An integrated report is a standard that should be pursued by all companies, and especially the largest businesses which serve as role models for others. As the second largest producer of fertilisers in Europe, we feel it is our responsibility to pioneer comprehensive and transparent reporting on both the financial and the non-financial aspects of our activities. Preparing a report in such a format is quite an effort for an organisation, which, however, offers incommensurate benefits. The most important of these include better identification of the strong and weak points of the organisation and of the opportunities and threats in its environment. Obtaining a comprehensive view of those issues, in the context of all business, social and environmental factors, is an important element of an analysis of an organisation s business done with a view to identifying its long-term competitive advantage. You have pointed to the important role of corporate social responsibility in the modern approach to managing an organisation. What is your understanding of such responsibility in the case of PUŁAWY as a chemical company? The origination and development of the chemical industry at the beginning of the 20th century was closely connected with the expectation that the industry will respond to the growing needs of societies, mainly with respect to providing a sufficient amount of food. In that period, during the years of the crisis that followed World War I, the chemical industry took responsibility for satisfying people s basic needs. In the face of a new challenge posed by the constant growth of the world s population, the primary mission of the chemical industry and of our Company remains the same. Without quality fertilisers it would not be possible to meet the food needs of the world s 6.6bn people, and within not a very distant future - 9bn people. As a global market player, PUŁAWY is very well aware of the vast scope of its responsibility. The scale of this responsibility is best demonstrated by the fact that we need to import to Europe amounts of food equivalent to production from about 35m hectares of land, to meet the needs of the continent s population. The challenge currently faced by Zakłady PUŁAWY is not only to supply high quality fertilisers, but also to support the general economic and social advancement by manufacturing certain products, such as melamine and caprolactam, from which glues, laminates or structural plastics used in production of cars are made. Although many people are hardly aware of that, chemical science is present in their everyday lives. Our basic responsibility is to guarantee that products used by consumers are safe and of high quality and that the processes in which they are made meet the highest standards of quality and environmental care. The Company meets these expectations mainly by consistently implementing various environmental protection projects and enhancing its production efficiency. In the years from 1985 to 2011, PUŁAWY considerably limited its emissions INTEGRATED ANNUAL REPORT 2012 Puławy group 13

16 W latach PUŁAWY znacznie ograniczyły emisję zanieczyszczeń, redukując ją w przypadku zanieczyszczeń pyłowych aż o 94%. Widocznym przejawem codziennego zaangażowania Spółki w realizowanie zasady zrównoważonego rozwoju jest m.in. uczestnictwo w prowadzonym przez stowarzyszenie Fertilizers Europe programie Opieka nad produktem dla nawozów. Spełnianie jego wymagań gwarantuje bezpieczeństwo w całym cyklu życia produktu od momentu pozyskania surowca, po dostarczenie towaru do klienta. W nadchodzących latach spodziewany jest spadek koniunktury, a co za tym idzie pogorszenie warunków funkcjonowania branży chemicznej. Czy w czasach kryzysu można pozwolić sobie na bycie odpowiedzialnym? Zdecydowanie tak. Odpowiedzialne zarządzanie, dla którego punktem odniesienia jest perspektywa długookresowa nakazuje, by w sytuacji trudnej stworzyć warunki do funkcjonowania organizacji w warunkach jeszcze trudniejszych. W czasach kryzysu, firmy obarczone są zdecydowanie większą odpowiedzialnością niż w czasach koniunktury, kiedy większy jest margines błędu. Jest to prawdziwy test sprawności działania dla przedsiębiorstwa oraz jego odpowiedzialności wobec wszystkich interesariuszy, a zwłaszcza pracowników. Najlepszą strategią, jaką można realizować w takiej sytuacji jest inwestowanie w szeroko rozumiany rozwój organizacji zarówno w kapitał intelektualny, a więc stałe podnoszenie kwalifikacji i zaangażowania pracowników, jak i w zwiększanie efektywności operacyjnej oraz rozwijanie nowych produktów, pozwalających na poszerzenie grona klientów. Właśnie taką strategię proaktywnego inwestowania z powodzeniem realizują PUŁAWY. W odpowiedzi na trudne warunki działalności związane z wysoką ceną gazu w naszej części Europy, zrealizowaliśmy inwestycje znacznie zwiększające naszą efektywność. Dziś, aby wyprodukować jedną tonę amoniaku, nasze instalacje konsumują średnio 845 m 3 gazu ziemnego to wynik o 30% lepszy niż średnia światowa. Decydując się na początku XXI wieku na inwestycje pozwalające na zwiększenie produkcji mocznika, udało nam się skutecznie wzmocnić naszą pozycję na rynkach zagranicznych. Podejmując decyzje o realizowaniu tych długofalowych inwestycji kierujemy się przede wszystkim odpowiedzialnością wobec akcjonariuszy Spółki oraz jej pracowników, dla których kluczową wartością jest stabilność jej działania. Jej gwarantem jest właśnie planowanie w długiej perspektywie oraz konsekwentne wywiązywanie się z podjętych zobowiązań. Jest to szczególnie istotne w wypadku tak dużego przedsiębiorstwa, jakim są PUŁAWY, będące największym pracodawcą w regionie. Należy pamiętać, że średni staż pracy w Spółce to 18 lat, a jej pracownicy to niejednokrotnie kolejne pokolenia członków jednej rodziny. W związku z tym, mamy pełną świadomość, że ponosimy odpowiedzialność nie tylko za obecnych pracowników, ale za znacznie szerzej rozumianą społeczność lokalną, stanowiąca najbliższe otoczenie Spółki. Odpowiedzialność biznesowa, zwłaszcza w obliczu kryzysu, to także podejmowanie skutecznych działań mających wpływ nie tylko na rozwój firmy, ale całej branży, w której ona funkcjonuje. To najlepszy sposób na zapewnienie jej dobrobytu w dłuższej perspektywie, wykraczającej poza kadencję Zarządu. Kierując się tą przesłanką, Zakłady Azotowe PUŁAWY kontynuują zapoczątkowaną w 2011 roku inicjatywę międzysektorowego Centrum Kompetencji. Stanowi ono pole wymiany doświadczeń i wspólnych wdrożeń polskich instytucji naukowych, przedsiębiorców rolnych oraz przemysłu nawozowego. Dzięki twórczemu zderzeniu różnych punktów widzenia, platforma ta pozwoliła na zainicjowanie debaty na temat przyszłości oraz wyzwań polskiego rolnictwa. Poszukując nowych kierunków rozwoju Spółki, nawiązaliśmy ponadto współpracę z Instytutem Nawozów Sztucznych w Puławach w zakresie komercyjnego wykorzystania procesów biotechnologicznych produkcji ekstraktów roślinnych do wykorzystania w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym. Jest to jeden z przejawów długoterminowej strategii Spółki polegającej na zwiększaniu udziału produktów wysoko przetworzonych w ogóle sprzedaży. Jesteśmy głęboko przekonani, że hołdowanie zasadzie zrównoważonego rozwoju jest najlepszą odpowiedzią na wyzwania, jakie nas czekają. Biznes, który działa w oderwaniu od otoczenia, w którym funkcjonuje, zaniedbuje relacje ze społecznością i środowiskiem lub stara się je w sposób jednostronny wykorzystywać, skazany jest w dłuższej perspektywie na porażkę. Zakłady Azotowe PUŁAWY są tak silne, jak silne są ich relacje ze wszystkimi interesariuszami, a od jakości tej współpracy zależą nasze wyniki. 14 GRUPa Puławy ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY 2012

17 of pollutants, e.g. particulate emissions were cut by as much as 94%. The Company s everyday commitment to sustainable development is well demonstrated by its participation in the Product Stewardship Programme for fertilisers, run by Fertilizers Europe. Meeting the requirements imposed by the programme guarantees safety throughout the entire product life cycle from purchasing raw materials to delivery of the final product to the customer. A market downturn and a consequent deterioration of market conditions are expected for the chemical sector in the coming years. At the time of economic recession, can you afford to act responsibly? Definitely yes. Responsible management with a long-term focus requires that in difficult times you create conditions supporting your operations in an even more challenging environment. When the economy hits a downturn, companies bear much greater responsibility than at the time of flourishing markets, when the room for error is wider. For a business, hard times are a real test of its efficiency and responsibility towards all the stakeholders, particularly the employees. The best strategy to be pursued in such circumstances is to invest in broadly understood development of the organisation - both intellectual capital, understood as ongoing qualification improvement and involvement of the workforce, increase of operational efficiency, and development of new products to capture new customers. It is such strategy of pro-active investment that is being successfully implemented by the Company. In response to the challenging conditions caused by the high price of natural gas in our part of Europe, we have invested in projects significantly boosting our efficiency. Today, in order to produce one tonne of ammonia our installations use on average 845 cubic meters of natural gas, which is 30% less than the global average. The decision made at the beginning of the 21st century to implement projects that would allow us to increase urea output, has helped PUŁAWY to effectively strengthen its position on foreign markets. When making a decision to carry out such long-term projects, we are guided in the first place by the sense of responsibility towards the Company s shareholders and employees, for whom the stability of PUŁAWY s operations is the core value. The stability is indeed secured by long-term planning and consistent fulfilment of obligations. It is all the more important in the case of such a huge organisation as PUŁAWY, the largest employer in the region. It should be remembered that the average length of service at the Company is 18 years, and the employees are frequently subsequent generations of the same families. We are therefore fully aware of our responsibility not only for our staff, but also for the much wider local community, the Company s immediate environment. Business responsibility, especially in the face of economic crisis, also involves taking effective measures, influencing not only the development of the company, but also that of the entire sector. It is the best way to ensure the company s prosperity in a longer term, well beyond the term of office of the Management Board. With this goal in mind, PUŁAWY is continuing the inter-sector Competence Centre project launched in The project provides a common platform for exchanging experiences and carrying out joint implementations for Polish scientific institutions, agricultural entrepreneurs and the fertiliser industry. By enabling a creative mix of various perspectives, the platform has served to initiate a debate on the future of and challenges faced by the Polish agricultural sector. As part of the search for new growth directions for the Company, we have partnerred with the Artificial Fertilizer Institute of Puławy, in the area of commercial applications of biotechnological processes production of plant extracts to be used in the pharmaceutical, cosmetic and food industries. This cooperation is one of the elements of the Company s long-term strategy aimed at increasing the share of high value added products in total sales. We deeply believe that focus on fostering sustainable growth is the best response to the challenges ahead of us. A business oblivious to its environment, neglecting its relations with the community and the environment or trying to take advantage of such relations just for its own benefit is bound to collapse in a longer term. The strength of PUŁAWY is as great as the strength of its relations with all the stakeholders, and the quality of the relations determines our performance. INTEGRATED ANNUAL REPORT 2012 Puławy group 15

18

19 Wprowadzenie Zadaniem Grupy PUŁAWY jest nie tylko dostarczanie wysokiej jakości nawozów, ale i wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. Najlepszą strategią na sprostanie wyzwaniom jest rozwój organizacji doskonalenie jej kapitału intelektualnego i wzrost zaangażowania pracowników, a także zwiększanie efektywności operacyjnej i rozwijanie produktów odpowiadających potrzebom klientów. Introduction The PUŁAWY Group s objective is not only to supply high quality fertilisers, but also to support Poland s general economic and social development. The best strategy to meet these challenges is to invest in the development of the organisation, including to improve its intellectual capital and increase the involvement of the workforce, as well as to increase operational efficiency and develop products meeting the customers needs. ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY 2012 GRUPa Puławy 17

20 Wprowadzenie O nas Niniejszy Zintegrowany Raport Roczny dotyczy działalności Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. (zwanej dalej Grupa PUŁAWY), której podmiotem dominującym są Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. (PUŁAWY, Spółka, Firma) z siedzibą w Puławach, będące od ponad 40 lat liderem polskiego przemysłu nawozowo-chemicznego oraz jednym z największych producentów nawozów azotowych i produktów chemicznych w Europie. Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność 1 maja 1961 r., kiedy powołana została Dyrekcja Zakładów Azotowych PUŁAWY w Budowie. Oficjalnie przyjętą datą rozpoczęcia produkcji jest 4 czerwca 1966 r. tego dnia podczas uruchomienia pierwszej instalacji stwierdzono, iż zachodzi w niej proces syntezy amoniaku. Do końca lat 60. Zakłady systematycznie rozbudowywano. W tzw. Puławach II rozpoczęto produkcję saletry amonowej i kwasu azotowego. Oddano również do użytku wytwórnie ciekłego dwutlenku węgla, suchego lodu i worków polietylenowych. Gdańsk Człuchów Dobre Miasto Kolejna dekada stała pod znakiem budowy instalacji do produkcji chemikaliów. Dzięki tym inwestycjom Zakłady Azotowe PUŁAWY stały się znaczącym wytwórcą zaawansowanych technologicznie produktów chemicznych, zwłaszcza melaminy i kaprolaktamu. W latach 80. skoncentrowano się na działaniach związanych z ochroną środowiska. Przyjęto do realizacji pionierski w branży Kompleksowy program zamierzeń w zakresie ochrony środowiska w Zakładach Azotowych PUŁAWY na lata i dalsze oraz oddano do użytku biologiczną oczyszczalnię ścieków generowanych przez instalacje do produkcji kaprolaktamu. Ofertę produktową w segmencie nawozowym uzupełniono o roztwór saletrzano-mocznikowy RSM. Lata 90. to przede wszystkim okres przemian technologicznych i organizacyjnych. Zmodernizowano praktycznie wszystkie linie produkcyjne, a także wprowadzono do oferty nowe produkty - nadtlenek wodoru oraz nadboran sodu. Jednocześnie dokonano zmian organizacyjnych, które pozwoliły Firmie dopasować się do warunków gospodarki rynkowej. 1 września 1992 r. przedsiębiorstwo państwowe Zakłady Azotowe PUŁAWY zostało przekształcone w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Zakłady Azotowe PUŁAWY Spółka Akcyjna. W pierwszej dekadzie XXI w. znacząco rozbudowano moce produkcyjne segmentu chemikaliów. Oddano do użytku instalacje Melamina II i Melamina III, dzięki czemu Spółka stała się trzecim na świecie producentem tego produktu z 7% udziałem w rynku globalnym i 20% w rynku europejskim. W tym samym czasie wzbogacono ofertę produktową - przede wszystkim o AdBlue, czyli wodny roztwór mocznika stosowany jako reduktor w systemach selektywnej katalizacji spalin w pojazdach samochodowych. Chorzów Puławy Równolegle rozpoczęto proces prywatyzacji PUŁAW. Jesienią 2005 r. Spółka udanie zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obrotu giełdowego wprowadzonych zostało na rynku podstawowym: akcji zwykłych na okaziciela serii A, do akcji zwykłych na okaziciela serii B. Pierwsze notowanie na GPW nastąpiło 28 listopada 2005 r. Na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI w. rozpoczęto budowę silnej Grupy PUŁAWY, działającej w segmencie nawozowym i chemicznym. Po przejęciu Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych Fosfory Sp. z o.o. oraz chorzowskiej spółki Azoty Adipol S.A. zwiększył się dostęp całej grupy kapitałowej do rynku. 18 GRUPa Puławy ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY 2012

21 Introduction About Us This Integrated Annual Report describes the operations of the Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. Group (the PUŁAWY Group), whose parent is Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. of Puławy (PUŁAWY, the Company). For more than 40 years PUŁAWY has been the leader of the Polish fertiliser and chemical industry and one of the largest producers of nitrogen fertilisers and chemicals in Europe. The enterprise began its operations on May 1st 1961, when the Management of Zakłady Azotowe PUŁAWY w Budowie (Zakłady Azotowy PUŁAWY under Construction) was appointed. The officially confirmed date of production launch is June 4th 1966, when during the start-up of the first production unit it was determined that ammonia synthesis actually took place in the process unit. The plant had been steadily expanded until the end of the 1960s. The production of ammonium nitrate and nitric acid was launched at the so-called PUŁAWY II complex. Production plants for liquefied carbon dioxide, dry ice and polyethylene bags were also placed in service. Over the following decade, all efforts were focused on the construction of the chemicals production unit. As a result of the projects undertaken at that time, PUŁAWY became a major producer of advanced chemical products, especially melamine and caprolactam. Concurrently, the privatisation process of PUŁAWY was launched. In the autumn of 2005, the Company shares were successfully floated on the Warsaw Stock Exchange. The following were introduced to trading on the main market: 11,560,000 Series A ordinary bearer shares, and up to 5,515,000 Series B ordinary bearer shares. The shares first trading day was November 28th At the turn of the first and second decades of the 21st century, efforts were undertaken to build a strong PUŁAWY Group operating in the fertiliser and chemical segments. Following the acquisition of Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory Sp. z o.o. of Gdańsk and Azoty-Adipol S.A. of Chorzów, the Group expanded its market presence. In the 1980s, the Company focused its efforts on environmental protection. The PUŁAWY Comprehensive Environmental Protection Programme for and Beyond, a pioneering programme of such type in the industry, was approved for implementation, and a biological treatment plant for the wastewater generated by the caprolactam production unit was placed in service. The range of products offered in the fertiliser segment was extended to include urea-ammonium nitrate solution (UAN). The 1990s was mainly a period of technological and organisational transformation. Practically all production lines were modernised and new products - hydrogen peroxide and sodium perborate - were added to the product mix. At the same time certain organisational changes were introduced, to adjust the Company to the market economy. On September 1st 1992, Zakłady Azotowe Puławy, then a state-owned enterprise, was transformed into a state owned joint-stock company operating under the name of Zakłady Azotowe PUŁAWY Spółka Akcyjna. In the first decade of the 21st century, the production capacity of the chemical segment was significantly expanded. The Melamine II and Melamine III units were placed in service, and thus PUŁAWY became the world s third largest producer of melamine, with a 7% and 20% share in the global and European markets, respectively. The Company also expanded its product range, mainly by adding AdBlue, a water solution of urea used as a reducing agent in the systems for selective catalytic reduction of exhaust gases from motor vehicle engines. INTEGRATED ANNUAL REPORT 2012 Puławy group 19

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Tadeusz Filipek, dr Monika Skowrońska Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. Tadeusz Filipek, dr Monika Skowrońska Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie prof. dr hab. Tadeusz Filipek, dr Monika Skowrońska Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 1 Prognozowany wzrost: produkcji zbóż, światowej populacji ludności, zużycia nawozów i areałów rolniczych [adapted

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Space tailored for your logistics+

Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre 22,588 sqm of warehouse space for development Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre ul. Logistyczna 1, 41-200 Sosnowiec Magazyn szyty

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Warszawa, 16 marca 2015 r. Informacja prasowa Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Grupa Azoty zakończyła rok 2014 przychodami ze sprzedaży na poziomie blisko 9.9 mld zł (9,8 mld zł w roku 2013) przy

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw Strategic planning Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw 7S Formula Strategy 5 Ps Strategy as plan Strategy as ploy Strategy as pattern Strategy as position Strategy as perspective Strategy

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

1. PBG GROUP: CONTACT DETAILS

1. PBG GROUP: CONTACT DETAILS OTHER INFORMATION 1. PBG GROUP: CONTACT DETAILS TABLE 1: PARENT UNDERTAKING Company Address Tel. No./Fax www e-mail PBG S.A. www.pbg-sa.pl polska@pbg-sa.pl TABLE 2: DIRECT SUBSIDIARIES Company Address

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r.

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. List prezesa zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Krótko po udanym

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

A new window to the East+

A new window to the East+ Goodman Lublin Logistics Centre 17,000 sqm of modern logistics space A new window to the East Goodman Lublin Logistics Centre ul. Metalurgiczna 62, 20-234 Lublin Nowa, wysokiej jakości powierzchnia magazynowa

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2014 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment CSR / ESG

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE FORUM BRANŻOWYCH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE SZANSA DLA INNOWACJI CZY ZAGROŻENIE DLA GOSPODARKI? STANOWISKO PRZEMYSŁU ANDRZEJ WERKOWSKI PRZEWODNICZĄCY FORUM CO2 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Career in IT. in IT it is a comprehensive. the employers. IN THE IT SECTOR. source of knowledge. of HR publications, the strongest interest of

Career in IT. in IT it is a comprehensive. the employers. IN THE IT SECTOR. source of knowledge. of HR publications, the strongest interest of REACH THE BEST SPECIALISTS IN THE IT SECTOR Publication date: June 17, 2015 Materials deadline: June 5, 2015 CAREER IN IT is the report in the series of HR publications, it enjoys the strongest interest

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2017

OFERTA REKLAMOWA 2017 OFERTA REKLAMOWA 2017 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 7LAT NA RYNKU POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON 4 600 000 WYGENEROWALI

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+ Goodman Toruń Logistics Centre Up to 26,000 sqm available for built to suit development regional choices Goodman Toruń Logistics Centre Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice/Toruń, Poland Elastyczna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Countries? Dr Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz 2011 Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych Maciej Bieokiewicz Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Społeczna Odpowiedzialnośd Biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility,

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. r. List Prezes Zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy częścią Grupy Azoty

Jesteśmy częścią Grupy Azoty Segment OXO Jesteśmy częścią Grupy Azoty Grupa Azoty S.A. w skrócie Jedna z największych firm chemicznych w Europie Nr 1 w Polsce w nawozach, poliamidach, produktach OXO, melaminie i bieli tytanowej Nr

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2015 Obszary działań CSR Grupy GPW EDUKACJA PRACOWNICY RYNEK ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment Social

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYSTEMOWA TYPOWE ZADANIA ANALIZY SYSTEMOWEJ:

ANALIZA SYSTEMOWA TYPOWE ZADANIA ANALIZY SYSTEMOWEJ: ANALIZA SYSTEMOWA ANALIZA SYSTEMOWA: zbiór metod i technik analitycznych, ocenowych i decyzyjnych, służących racjonalnemu rozwiązywaniu systemowych sytuacji decyzyjnych, badanie wspomagające działania

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 Wprowadzenie 9 Część I. Zarządzanie marketingowe 1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 1.1. Różne koncepcje roli marketingu w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Solvency II. 25 kwietnia 2014. Michał Herbich

Solvency II. 25 kwietnia 2014. Michał Herbich Solvency II 25 kwietnia 2014 Michał Herbich Solvency II system trzech filarów Pillar Pillar Pillar 1 Valuation of assets Valuation of liabilities (Technical Provisions) Capital requirements (Solvency Capital

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej.

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej. Początki działalności naszej firmy sięgają jeszcze lat czterdziestych minionego stulecia. W ciągu kolejnych dekad, wraz z rozbudową mocy wytwórczych krajowej energetyki i górnictwa, systematycznie rozwijaliśmy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2013. Grupa Kapitałowa ICP GROUP S.A. Warszawa, 30 kwietnia 2014 r.

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2013. Grupa Kapitałowa ICP GROUP S.A. Warszawa, 30 kwietnia 2014 r. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2013 Grupa Kapitałowa ICP GROUP S.A. Warszawa, 30 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY ICP GROUP S.A... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 III. SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo