Grupa PUŁAWY ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY 2012 INTEGRATED ANNUAL REPORT of the PUŁAWY Group

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa PUŁAWY ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY 2012 INTEGRATED ANNUAL REPORT 2012. of the PUŁAWY Group"

Transkrypt

1 Grupa PUŁAWY ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY 2012 INTEGRATED ANNUAL REPORT 2012 of the PUŁAWY Group

2 Wydrukowanie kopii niniejszego Raportu na papierze Cocoon Offset 350g/m 2 i 160g/m 2 ma następujący wpływ na środowisko naturalne *: The printing of 1,000 copies of this Report on Cocoon Offset 350g/m 2 and 160g/m 2 paper has the following environmental impacts *: CO kg 233 kg km litrów / litres kwh kg mniej odpadów less waste mniej gazów cieplarnianych less greenhouse gases krótsza podróż samochodem średniej klasy europejskiej shorter journey by car of an average European class mniej zużytej wody less water consumed mniej zużytej energii less energy consumed mniej zużytego drewna less wood consumed * W porównaniu z papierem niemakulaturowym. Źródło: European BREF (dane dotyczące papieru z włókien pierwotnych). Dane dotyczące emisji gazów zweryfikowane przez The Carbon Neutral Company. Compared to non-recycled paper. Source: European BREF (data concerning primary fibre paper). Data on gas emissions verified by The Carbon Neutral Company.

3 Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A Integrated Annual Report of the PUŁAWY Group 2012

4 Spis treści List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 4 List Prezesa Zarządu 6 Wybrane podstawowe dane 8 CHEMIA w służbie zrównoważonego rozwoju, wywiad z Pawłem Jarczewskim, Prezesem Zarządu Zakładów Azotowych PUŁAWY S.A. 12 Wprowadzenie 17 O nas 18 Struktura organizacyjna 26 Akcjonariat 28 Interesariusze 34 Angażowanie interesariuszy 34 Komunikacja z interesariuszami 34 Członkostwo w organizacjach 38 Nagrody i wyróżnienia 40 Ład korporacyjny 44 Misja i wizja 45 Zarządzanie i strategia działania 46 Systemy zarządzania 46 Przestrzeganie Dobrych Praktyk 48 Zgłaszanie rekomendacji 48 Ryzyka działalności w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju 50 Rada Nadzorcza 58 Kompetencje i skład 58 Członkowie niezależni 64 Wynagrodzenie 64 Unikanie konfliktu interesów 64 Zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju 64 Zarząd 66 Kompetencje i skład 66 Wynagrodzenie 70 Unikanie konfliktu interesów 72 Giełda 75 Otoczenie rynkowe 83 Koniunktura i rynek międzynarodowy 84 Rynek nawozowy 86 Rynek melaminy 86 Rynek kaprolaktamu 86 Rynek AdBlue 88 Rynek nadtlenku wodoru 88 Rynek kwasu siarkowego 88 Koniunktura i rynek krajowy 90 Rynek surowców 92 Segmenty działalności 97 Podejście do zarządzania 98 Segment Agro 102 Segment Chemia 108 Segment Energetyka 112 Pozostała działalność 114 Środowisko 117 Polityka środowiskowa 118 Minimalizowanie wpływu na środowisko 124 Energia 124 Woda 126 Ścieki 128 Emisje 130 Odpady 134 Bioróżnorodność 138 Społeczeństwo 143 Pracownicy 148 Zatrudnienie 148 Relacje z pracownikami 154 Bezpieczeństwo pracy 154 Rozwijanie kwalifikacji pracowników 160 Relacje ze społeczeństwem 164 Programy współpracy 164 Rozwój infrastruktury 168 Sponsoring i działalność filantropijna 170 Prawa człowieka 172 Swoboda zrzeszania się i prawo do sporów zbiorowych 172 Działania korygujące 172 Odpowiedzialność za produkt 174 O Raporcie 177 Pomocne terminy związane z działalnością Grupy PUŁAWY 180 Tabela Content Index 185

5 Table of Contents Statement by the Chairman of the Supervisory Board 5 Statement by the President of the Management Board 7 Financial Highlights 9 CHEMICAL Industry Fostering Sustainable Development, interview with Paweł Jarczewski, President of the Management Board of Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. 13 Introduction 17 About Us 19 Organisational Structure 27 Shareholder Structure 29 Stakeholders 35 Stakeholder engagement 35 Communication with stakeholders 35 Membership in Organisations 39 Awards and Distinctions 40 Corporate Governance 44 Mission and Vision 45 Management and Business Strategy 47 Management systems 47 Compliance with the Code of Best Practice 49 Provision of recommendations 49 Operational Risks Related to Sustainable Development 51 Supervisory Board 59 Powers and composition 59 Independent members 65 Compensation 65 Avoiding conflicts of interest 65 Commitment to sustainable development 65 Management Board 67 Powers and composition 67 Remuneration 71 Avoiding conflicts of interest 73 Stock Market 75 Market Environment 83 Economic Climate and International Markets 85 Fertiliser market 87 Melamine market 87 Caprolactam market 87 AdBlue market 89 Hydrogen peroxide market 89 Sulphuric acid market 89 Economic Climate and the Domestic Market 91 Feedstock market 93 Operating Segments 97 Management Approach 99 Agro Segment 103 Chemical Segment 109 Energy Segment 113 Other Operations 115 Environment 117 Environmental Policy 119 Mitigating Environmental Impacts 125 Energy 125 Water 127 Wastewater 129 Emissions 131 Waste 135 Biodiversity 139 Society 143 Employees 149 Employment 149 Employee relations 155 Occupational health and safety 155 Developing personnel qualifications 161 Relations with local community 165 Cooperation programmes 165 Infrastructure development 169 Sponsorship and philanthropy 171 Human rights 173 Freedom of association and right to collective bargaining 173 Corrective actions 173 Product responsibility 175 About this Report 177 The PUŁAWY Group s operations glossary 181 Content Index 185

6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Szanowni Państwo, rok 2012 był przełomowy dla wszystkich uczestników rynku polskiej chemii. Przed branżą stoi ogromne wyzwanie konsolidacji polskich spółek chemiczno-nawozowych w ramach Grupy Azoty. Z tym większą satysfakcją dzielę się z Państwem Zintegrowanym Raportem Rocznym, w którym Grupa PUŁAWY prezentuje nie tylko najlepsze w branży wyniki finansowe i szeroko realizowany program inwestycyjny, ale również, po raz pierwszy w tak szerokim ujęciu, działania nakierowane na troskę o społeczeństwo i środowisko. PUŁAWY stawiają na innowacyjność i rozwój. W ciągu ostatnich 5 lat łączne nakłady na inwestycje przekroczyły miliard złotych, a tylko w omawianym okresie przeznaczono na nie 289 mln zł. W roku obrotowym 2011/2012 realizowano m.in. budowę pionierskiej instalacji odsiarczania spalin, która jest pierwszą taką w Europie i trzecią na świecie. Z kolei modernizacja Ciągu Produkcyjnego Tlenownia Amoniak - Mocznik otrzymała prestiżowy tytuł Modernizacja Roku. Projekty PUŁAW to budowanie wartości dla akcjonariuszy poprzez stałe podnoszenie efektywności procesów i widoczne wzmacnianie pozycji rynkowej. Inwestycje w rozwój to także dbałość o środowisko naturalne, wszystkie grupy interesariuszy, a przede wszystkim miejsce pracy przeszło osób. Chcę zwrócić Państwa uwagę również na wypracowywane przez PUŁAWY wyniki. Mimo tak intensywnego rozwoju i nakładów inwestycyjnych, Grupa po raz kolejny odnotowała spektakularne, kilkudziesięcioprocentowe wzrosty w kategoriach: zysk z działalności operacyjnej, EBITDA czy zysk netto. To dane, które wyraźnie podkreślają efektywność zarządzania podmiotem. Zarząd Spółki charakteryzuje się ogromną świadomością rynku nie tylko krajowego, ale także światowego. Jego obecność w międzynarodowych strukturach branżowych stwarza niepowtarzalną szansę reagowania i wpływu na zagadnienia dotyczące Grupy i polskiej chemii, chociażby kwestii limitów CO 2 czy przystąpienia Rosji do WTO. Biorąc pod uwagę zmieniające się otoczenie rynkowe i rosnące zainteresowanie polskim rynkiem zagranicznej konkurencji, Zarząd PUŁAW za jedno z kluczowych działań uznał dalsze rozszerzanie kompetencji marketingowych i dystrybucyjnych. W tym celu Grupa wzmocniła m.in. swoją markę poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów oraz zmianę nazw i identyfikacji wizualnej dotychczasowych. Chcę też podkreślić rolę Grupy w budowaniu eksperckiego ośrodka, jakim jest Centrum Kompetencji PUŁAWY. Ta współpraca do tej pory odrębnie funkcjonujących środowisk: przemysłu chemicznego, przedsiębiorców rolnych oraz instytucji naukowych i edukacyjnych stała się platformą służącą kształtowaniu i promowaniu nowoczesnego modelu przedsiębiorcy rolnego. Zatem nie tylko inwestycje w biznes, ale również w edukację przyniosły puławskiej Spółce w 2011 roku tytuł Tego, który zmienił polski przemysł. Jako perspektywiczne i odpowiedzialne podejście do biznesu widzę realizację projektu Elektrownia PUŁAWY. Jej celem jest zabezpieczenie przyszłych potrzeb energetycznych i wrażliwość na sprawy emisji CO 2. Zasadność powstania projektu została dodatkowo potwierdzona w expose Prezesa Rady Ministrów. Jestem przekonany, że lektura niniejszego raportu pozwoli Państwu zgodzić się z oceną Grupy PUŁAWY - istotnego uczestnika procesów konsolidacyjnych. Realizowana strategia i profesjonalizm Zarządu pozwoli dodatkowo wzmocnić pozycję powstającego podmiotu, jako lidera polskiej, a docelowo światowej chemii. Z poważaniem, Cezary Możeński Przewodniczący Rady Nadzorczej Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. 4 GRUPa Puławy ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY 2012

7 Statement by the Chairman of the Supervisory Board Ladies and Gentlemen, The year 2012 was a breakthrough year for the entire chemicals market in Poland. The industry is facing a major challenge: the consolidation of the Polish chemical and fertiliser companies within the Azoty Group. It is, therefore, my great pleasure to share with you this Integrated Annual Report, which presents the PUŁAWY Group not only as the best financial performer in the industry but also as the sponsor of an extensive investment programme; it also contains a report on the Group s social and environmental responsibility efforts, which covers an unprecedented range of themes. The PUŁAWY Group believes in innovation and development. Total capital expenditure spent in the past five years has been in excess of PLN 1bn, including PLN 289m in the reporting period alone. Projects executed in the 2011/2012 financial year included the construction of an innovative flue gas desulphurisation unit, which is the first system of its kind in Europe and third in the world. The project involving modernisation of the oxygen-ammonia-urea production line was awarded the prestigious title of Modernisation Project of the Year. The Group s capex programme aims to create value for shareholders by enhancing process efficiency on a continuous basis and by substantially strengthening the Group s market position. Investing in growth also means protecting the natural environment, stakeholder interests and, above all, the jobs of more than 4,000 people. I would also like to draw your attention to the Group s financial performance. Despite the intensive development and generous capital expenditure, the Group was able to achieve remarkable high double-digit growth of operating profit, EBITDA and net profit. The metrics show that the organisation is being managed efficiently. Members of the parent s Management Board have a deep insight into both domestic and global markets. Their presence in international trade organisations offers a unique opportunity to react to and influence issues that concern the Group as well as Poland s chemical industry in general, including carbon emission caps or Russia s accession to the WTO. Considering the fast-changing market environment and the growing interest of foreign competitors in the Polish market, the Management Board has put further expansion of marketing and distribution capabilities among its top priorities. To this effect, the Group has taken a number of steps, including strengthening of its brand through launching new products and changing the names and visual branding of the existing ones. I would also like to emphasise the Group s role in the process of building a centre of expertise, the PUŁAWY Competence Centre. The collaboration between business circles that have so far functioned separately from each other, that is the chemical industry, agricultural entrepreneurs, and scientific and educational institutions, has provided a platform for developing and promoting a modern concept of agricultural entrepreneur. It is not only investment in business growth but also investment in education that earned the Company the 2011 title of Champion of Change in Polish Industry. I regard the PUŁAWY Power Plant project as an example of a future-oriented and responsible approach to business. The project s aim is to secure future energy supplies and address the issue of carbon emissions. The rationale behind the project was additionally confirmed in the Prime Minister s address to the Polish parliament. I am certain that having read the report you will all agree that the Group is an important participant in the ongoing consolidation processes. The strategy pursued and the Management Board s competent approach will further strengthen the position of the newly emerged group as a leader of the domestic and, ultimately, global chemicals markets. Yours faithfully, Cezary Możeński Chairman of the Supervisory Board Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. INTEGRATED ANNUAL REPORT 2012 Puławy group 5

8 List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, z ogromną satysfakcją przekazuję w Państwa ręce pierwszy w polskiej branży chemicznej Zintegrowany Raport Roczny. Rok obrotowy 2011/2012 był kolejnym, w którym celem dla Zarządu, obok wzmocnienia pozycji rynkowej Grupy PUŁAWY, było budowanie firmy odpowiedzialnej społecznie. Chcę podkreślić, że wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki finansowe i realizowaliśmy rekordowy program inwestycyjny, mając na uwadze nie tylko efekt biznesowy, ale także ekologiczny i społeczny. W budowaniu Grupy PUŁAWY dbamy o wzrost wartości jej aktywów w długim horyzoncie czasu i dla każdej z grup interesariuszy. Jesteśmy silniejsi jako Grupa dzięki rozwojowi i inwestycjom w innowacje, a wyniki finansowe po raz kolejny odzwierciedlają efekty naszej pracy. Przychody Grupy z działalności operacyjnej osiągnęły poziom 3 990,77 mln zł, co oznacza wzrost o 35% w stosunku do roku ubiegłego; EBITDA jest wyższa o 88%, osiągając wartość 778,53 mln zł. Rekordowy był również zysk netto Grupy, który wyniósł 600,48 mln zł i przewyższył niemal dwukrotnie ubiegłoroczny. Nasz sukces od kilku lat opieramy o realizację ambitnego planu inwestycyjnego, który będzie budować wartość Grupy również w przyszłości. W omawianym roku obrotowym prowadziliśmy projekty o łącznej wartości ponad 289 mln zł. Wśród nich znajduje się powstający stokaż amoniaku, który dodatkowo podniesienie efektywność Grupy i bezpieczeństwo jej funkcjonowania czy uruchomiona już, pionierska na skalę światową, instalacja odsiarczania spalin metodą mokrą amoniakalną. Zakończenie tej ostatniej inwestycji zapewni nie tylko ośmiokrotną redukcję tlenków siarki, ale również pozwoli pozyskać cenny komponent w produkcji nowych nawozów w postaci siarczanu amonu. Stawiamy na innowacje. Wdrażamy pełną ofertę reduktantów dla spalarni, elektrowni, elektrociepłowni, cementowni. Wszystkie te produkty mają swoje marki produktowe - Likam, Pulnox, AdBlue. Potężnym projektem, wartym 236,5 mln zł jest także budowa instalacji do produkcji stałych nawozów na bazie mocznika i siarczanu amonu, dzięki której możliwe będzie istotne rozszerzenie oferty produktowej. Realizowane inwestycje odpowiadają nie tylko na bieżące potrzeby klientów, ale wyprzedzają oczekiwania i przygotowują Grupę na przyszłe scenariusze rynkowe. Wzmacniamy zatem markę PUŁAWY, wprowadzając m.in. nowe produkty nawozowe takie jak PULAN, PULSAR i PULREA. Posiadamy obecnie około 12% zdolności produkcyjnych mocznika w Unii Europejskiej, a w wypadku saletry amonowej oraz RSM około 10%. W najbliższych dwóch latach wprowadzimy też kolejne produkty nawozowe o nazwie: PULASKA i PULGRAN wytwarzane na bazie mocznika i siarczanu amonu. Jesteśmy liderem przemian na rynku rolnym w Polsce. Podejmujemy działania, które z jednej strony wzmacniają nasze kompetencje marketingowe i dystrybucyjne, a z drugiej rozwiązują ważne dla naszych klientów kwestie. Jednym z przykładów jest zawiązanie wspólnie z uznanymi partnerami konsorcjum o nazwie Centrum Kompetencji PUŁAWY. To pierwsze w Polsce miejsce dla realizacji przedsięwzięć służących kształtowaniu i promowaniu nowoczesnego modelu przedsiębiorcy rolnego; podnoszeniu kompetencji w zakresie efektywności gospodarowania rolników; popularyzacji badań dotyczących nawożenia oraz budowaniu nowych relacji pomiędzy biznesem a nauką. Szerokie i perspektywiczne myślenie o rozwoju Grupy, znajduje również wyraz w postępującej realizacji projektu Elektrownia PUŁAWY. Zabezpieczenie przyszłych potrzeb energetycznych i wrażliwość na sprawy emisji CO 2 to wyznaczniki naszej determinacji w tym projekcie. Jesteśmy przekonani, że w najbliższych latach zabezpieczenie firm chemicznych w nowoczesne i niskoemisyjne źródło energii elektrycznej i ciepła będzie na równi ważne z zabezpieczeniem w podstawowy surowiec, jakim jest gaz ziemny. Grupa PUŁAWY aktywnie reprezentuje polski i europejski przemysł chemiczny w procesach tworzenia prawa w zakresie nawozów i nawożenia oraz chemicznej części pakietu klimatyczno-energetycznego w Unii Europejskiej; jest również zapleczem dla agend polskiego rządu w tych procesach. Dalszy rozwój Grupy PUŁAWY wpisze się w plany konsolidacji polskiej chemii, której ramy współtworzą Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. W rozpoczętym już procesie, głównym udziałowcem (83,7%) PUŁAW zostały Zakłady Azotowe w Tarnowie- Mościcach S.A. Jak podkreśla największy akcjonariusz nowopowstałej Grupy Azoty: Skarb Państwa, jako uczestnik procesu konsolidacji będzie nadzorował jej przebieg tak, aby była fuzją dwóch równorzędnych podmiotów. Nasze kompetencje w zakresie budowania nowoczesnej Grupy, pozwalają odgrywać Zakładom Azotowym PUŁAWY S.A. znaczącą rolę w budowie narodowego czempiona chemicznego Grupy Azoty. Z poważaniem, Paweł Jarczewski Prezes Zarządu Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. 6 GRUPa Puławy ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY 2012

9 Statement by the President of the Management Board Ladies and Gentlemen, It is with enormous pleasure that I present this Integrated Annual Report, the first such report to be released in the Polish chemical industry. The year 2011/2012 was another financial year when the focus of the Management Board, in addition to strengthening the Group s market position, was to build a socially responsible business organisation. Let me emphasise that we achieved an excellent financial performance and implemented a uniquely extensive investment programme with due regard given not only to the bottom line, but also to a range of environmental and social matters. In building the PUŁAWY Group, we make sure to increase the value of our assets over the long term for the benefit of each stakeholder group. We are stronger as a group thanks to development and our commitment to innovation, and we again saw the results of our efforts reflected in the Group s financial performance. The Group posted PLN 3,990.77m in revenue an improvement of 35% year over year, with EBITDA up by 88%, at PLN m. The Group s net profit also came in at an all-time high of PLN m, a nearly twofold increase on the previous year. Our success in recent years has been driven by the ambitious investment plan, which will continue to add to the Group s value going forward. In the financial year under review, we were carrying out projects with a total value in excess of PLN 289m. They included the ammonia storage and distribution facilities, still under construction, which will deliver further efficiency gains and operational security, and the flue gas desulphurisation unit using the wet ammonia method, already put in service, which is a pioneering project on the global scale. Once completed, the latter project will allow us to achieve an eightfold reduction in SOx emissions, while providing PUŁAWY with a valuable component for the production of new fertilisers, i.e. ammonium sulphate. We believe in innovation. We are launching a full range of reducing agents for incineration, power, CHP and cement plants. All those products have their own distinctive brands - Likam, Pulnox, and AdBlue. Another major project, executed at a cost of PLN 236.5m, is the construction of a unit for production of solid fertilisers based on urea and ammonium sulphate, which will allow us to significantly expand our product mix. The projects have been undertaken to satisfy the current needs of our customers, while anticipating future expectations and preparing the Group for future market trends. We are strengthening the PUŁAWY brand by bringing to the market new fertiliser products, such as PULAN, PULSAR, and PULREA. At present, we operate c.a. 12% of the EU s total urea production capacity, and c.a. 10% of the ammonium nitrate and UAN capacities. Over the next two years, we are going to launch two new urea- and ammonium-sulphate-based fertiliser products under the names of PULASKA and PULGRAN. We lead the transformation of the Polish agricultural market. We undertake projects designed to strengthen our marketing and distribution capabilities, while addressing some major issues faced by our customers. An example was the forming of a consortium with several reputed partners, under the name of the PUŁAWY Competence Centre. It is Poland s first platform for the implementation of projects designed to foster a modern concept of an agricultural entrepreneur, to raise farmers competence in efficient management of their businesses, to popularise research in soil fertilising, and to build new relationships between business and science. A broad and forward-looking perspective on the Group s development is also evident in the PUŁAWY Power Plant project. Our resolve to carry through the project stems from the need to satisfy our future energy needs, and from our sensitivity to carbon emission issues. We believe that in the years to come it will be equally important for chemical producers to secure access to modern and low-emission energy sources, as it is to secure supplies of natural gas, the key feedstock. The PUŁAWY Group actively represents the Polish and European chemical industry in the process of creating the legislative framework pertaining to fertilisers and their application, as well as the EU s climate and energy package to the extent relating to the chemical industry, while offering expert support to Polish government agencies throughout those processes. The PUŁAWY Group will continue to develop within the framework of the consolidation plan for the Polish chemical industry. During the process, which is already afoot, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. has become the principal shareholder of ZA PUŁAWY (with an equity interest of 83.7%). As reiterated by the largest shareholder of the newly established Azoty Group, the State Treasury, a participant of the consolidation, will oversee the process to ensure that it is a merger of equals. Our successful track record of building a modern corporate group will help PUŁAWY play a major role in developing the Azoty Group, a national champion in the chemical industry. Yours faithfully, Paweł Jarczewski President of the Management Board Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. INTEGRATED ANNUAL REPORT 2012 Puławy group 7

10 Wybrane podstawowe dane Dane na koniec roku obrotowego Przychody ze sprzedaży (mln zł) Zysk netto (mln zł) 2008/ / / /2012 Jednostkowe Jednostkowe Jednostkowe Skonsolidowane Jednostkowe Skonsolidowane 2 236, , , , , ,33 186,99 35,54 226,07 279,43 595,56 600,48 EBITDA (mln zł) 252,94 84,05 345,38 413,60 731,25 778,53 Rentowność EBITDA (%) EBIT (mln zł) 184,07 15,18 278,40 327,64 648,76 664,05 Rentowność EBIT (%) Kapitał własny (mln zł) Zadłużenie netto (mln zł) ROE (zysk netto/ kapitał własny w %) ROA (zysk netto/ aktywa w %) Kapitalizacja (mln zł) Zatrudnienie (etaty) , , , , , ,65-281,35-94,22-72,80-89,70-438,91-471, Dane pochodzą z publikowanych na stronie internetowej jednostkowych i skonsolidowanych raportów rocznych za poszczególne okresy. Dynamika wzrostu wybranych wskaźników w roku obrotowym 2011/2012 w stosunku do roku 2010/2011 Przychody ze sprzedaży wzrost o 30% Zysk netto wzrost o 163% EBITDA wzrost o 112% EBIT wzrost o 133% ROE wzrost o 100% ROA wzrost o 100% 8 GRUPa Puławy ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY 2012

11 Financial Highlights As at end of FY Revenue (PLNm) Net profit (PLNm) 2008/ / / /2012 Separate Separate Separate Consolidated Separate Consolidated 2, , , , , , EBITDA (PLNm) EBITDA margin (%) 11% 4% 12% 14% 20% 20% EBIT (PLNm) EBIT margin (%) 8% 1% 10% 11% 18% 17% Equity (PLNm) 1, , , , , , Net debt (PLNm) ROE (net profit/ equity) ROA (net profit/ assets) Capitalisation (PLNm) Employment (FTEs) 11% 2% 12% 14% 25% 24% 9% 2% 10% 11% 20% 19% 1,510,085,000 1,204,245,000 2,265,127,500 1,932,526,500 3,338 3,319 3,296 4,315 3,271 4,326 Data sourced from separate and consolidated annual accounts for the respective periods, published on the Company website. Year-on-year growth in FY 2011/2012 Revenue up by 30% Net profit up by 163% EBITDA up by 112% EBIT up by 133% ROE up by 100% ROA up by 100% INTEGRATED ANNUAL REPORT 2012 Puławy group 9

12 Przychody ze sprzedaży (mln zł) Przychody ze sprzedaży (mln zł) EBIT (mln zł) EBIT (mln zł) , , , , ,76 664, , , ,07 327,64 278, , / / / / / / / /2012 Grupa Kapitałowa Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. Grupa Kapitałowa Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. Zysk netto (mln zł) Zysk netto (mln zł) EBITDA (mln zł) EBITDA (mln zł) ,53 731, ,56 600, ,99 35,54 226,07 279, ,94 84,05 345,38 413, / / / / / / / /2012 Grupa Kapitałowa Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. Grupa Kapitałowa Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. ROE (zysk netto/kapitał własny) ROE (zysk netto/kapitał własny) 100% ROA ROA (zysk (zysk netto/aktywa) netto/aktywa) 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 0% 11% 2008/2009 2% 2009/ % 14% 2010/ % 24% 2011/ % 0% 9% 2008/2009 2% 2009/ % 11% 2010/ % 19% 2011/2012 Grupa Kapitałowa Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. Grupa Kapitałowa Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. 10 GRUPa Puławy ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY 2012

13 Revenue (PLNm) Revenue (PLNm) EBIT (mln zł) EBIT (PLNm) 4,000 3,500 3,000 2, , , , ,500 2, , ,000 1,500 1, / / / / / / / /2012 The Group Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. The Group Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. Net profit (PLNm) Net profit (PLNm) EBITDA (mln zł) EBITDA (PLNm) / / / / / / / /2012 The Group Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. The Group Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. ROE (net profit/equity) ROE (net profit/equity) ROA ROA (net (net profit/assets) profit/assets) 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 0% 11% 2008/2009 2% 2009/ % 14% 2010/ % 24% 2011/ % 0% 9% 2008/2009 2% 2009/ % 11% 2010/ % 19% 2011/2012 The Group Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. The Group Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. INTEGRATED ANNUAL REPORT 2012 Puławy group 11

14 CHEMIA w służbie zrównoważonego rozwoju Wywiad z Pawłem Jarczewskim, Prezesem Zarządu Zakładów Azotowych PuławY S.A. Obecny Raport Roczny, to pierwszy w historii Zakładów Azotowych PUŁAWY raport zintegrowany, prezentujący działalność spółki w wymiarze biznesowym, społecznym i środowiskowym. Dlaczego zdecydowano się na jego przygotowanie w takiej formule? Jednym z najważniejszych czynników budujących sukces każdej firmy jest stabilność. Poprzez prowadzenie działalności zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, tę stabilność Zakłady Azotowe PUŁAWY gwarantują zarówno swoim pracownikom, którzy mają kluczowy wpływ na sukces Firmy, jak i akcjonariuszom, klientom, partnerom biznesowym oraz pozostałym interesariuszom. Osiągane przez Spółkę wyniki finansowe, zdecydowanie lepsze niż wyniki całej branży, to zasługa konsekwentnie realizowanej strategii biznesowej, zgodnej z założeniami społecznej odpowiedzialności biznesu, uwzględniającej nie tylko biznesowe, ale również społeczne i środowiskowe aspekty naszej działalności. Najlepszym sposobem na podsumowanie działalności oraz zaprezentowanie uzyskiwanych przez firmę wyników finansowych w szerszej, również długoterminowej perspektywie, jest właśnie raport zintegrowany. Jest on odzwierciedleniem całościowego zaangażowania Spółki nie tylko w pomnażanie zysku, ale wzrost jej wartości. Raport Zintegrowany to standard, do którego zmierzać powinny wszystkie firmy, a zwłaszcza te największe stanowiące wzór do naśladowania dla innych. Jako drugi w Europie producent nawozów azotowych, czujemy odpowiedzialność, by być również pionierem w zakresie kompleksowego i przejrzystego raportowania działalności zarówno w aspekcie finansowym, jak i pozafinansowym. Przygotowanie raportu w takiej formule, to duży wysiłek dla organizacji, jednak pozwala on osiągnąć niewspółmiernie duże korzyści. Najbardziej znaczące, to lepsza identyfikacja silnych i słabych stron organizacji oraz szans i zagrożeń związanych z jej otoczeniem. Kompleksowe spojrzenie na te kwestie, z uwzględnieniem czynników biznesowych, społecznych i środowiskowych jest ważnym elementem analizy działalności organizacji pod kątem poszukiwania przewagi konkurencyjnej w dłuższej perspektywie. Powiedział Pan o istotnej roli społecznej odpowiedzialności biznesu w dzisiejszym podejściu do zarządzania organizacją. Jak rozumie Pan tę odpowiedzialność w kontekście PUŁAW, jako firmy reprezentującej branżę chemiczną? Powstanie i rozwój przemysłu chemicznego na początku XX wieku wiązało się ściśle z koniecznością odpowiedzi przemysłu na rosnące potrzeby społeczeństw, przede wszystkim w zakresie wyżywienia. To w tym okresie, w latach kryzysu, które nastąpiły po zakończeniu I Wojny Światowej, branża wzięła na siebie olbrzymią odpowiedzialność za zaspokojenie podstawowych potrzeb ludności. W obliczu nowego wyzwania związanego ze stale rosnącą populacją Ziemi, podstawowa misja Chemii oraz naszej Spółki pozostaje aktualna. Bez wysokiej jakości nawozów zaspokojenie potrzeb żywieniowych 6,6 mld, a w nieodległej perspektywie 9 mld ludzi byłoby po prostu niemożliwe. Jako firma działająca na rynku globalnym Zakłady Azotowe PUŁAWY doskonale rozumieją ogromny zakres swojej odpowiedzialności. O jej skali dobitnie świadczy m.in. konieczność importowania na nasz kontynent żywności stanowiącej ekwiwalent ok. 35 mln hektarów ziemi, by zaspokoić potrzeby społeczeństwa europejskiego. Obecne wyzwanie PUŁAW to nie tylko dostarczenie wysokiej jakości nawozów, ale również wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego poprzez wytwarzanie produktów takich jak melamina i kaprolaktam, z których pozyskiwane są kleje, laminaty, czy tworzywa konstrukcyjne wykorzystywane w produkcji samochodów. Choć wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, Chemia jest obecna w ich codziennym życiu. Podstawową odpowiedzialnością PUŁAW jest zagwarantowanie, by produkty, z których korzystają ci użytkownicy, były bezpieczne i gwarantowały wysoką jakość oraz, by proces ich wytwarzania spełniał najwyższe standardy jakości i troski o środowisko naturalne. Spółka spełnia te oczekiwania, przede wszystkim poprzez stale realizowane inwestycje proekologiczne oraz zwiększanie efektywności produkcyjnej. 12 GRUPa Puławy ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY 2012

15 CHEMICAL Industry Fostering Sustainable Development Interview with Paweł Jarczewski, President of the Management Board of Zakłady Azotowe PuławY S.A. This Annual Report is the Company s first ever integrated report, presenting PUŁAWY s operations in the business, community and environmental dimensions. Why have you opted to use the integrated format? Stability is one of the factors contributing to any company s success. By conducting operations in line with the sustainable development concept, PUŁAWY offers stability both to its employees, who are of key importance to our success, and to its shareholders, clients, trading partners and other stakeholders. We owe our financial performance, broadly surpassing the performance of the industry as a whole, to our consistently implemented business strategy, which is in line with the corporate social responsibility concept and takes into consideration not only the business aspects, but also the social and environmental aspects of our operations. An integrated report is the best way to sum up our operations, but also to present the Company s financial results in a broader perspective, including a longer-term view. Such a format reflects the full extent of our commitment, not only to boosting its profit, but also to growing the Company s profit value as a whole. An integrated report is a standard that should be pursued by all companies, and especially the largest businesses which serve as role models for others. As the second largest producer of fertilisers in Europe, we feel it is our responsibility to pioneer comprehensive and transparent reporting on both the financial and the non-financial aspects of our activities. Preparing a report in such a format is quite an effort for an organisation, which, however, offers incommensurate benefits. The most important of these include better identification of the strong and weak points of the organisation and of the opportunities and threats in its environment. Obtaining a comprehensive view of those issues, in the context of all business, social and environmental factors, is an important element of an analysis of an organisation s business done with a view to identifying its long-term competitive advantage. You have pointed to the important role of corporate social responsibility in the modern approach to managing an organisation. What is your understanding of such responsibility in the case of PUŁAWY as a chemical company? The origination and development of the chemical industry at the beginning of the 20th century was closely connected with the expectation that the industry will respond to the growing needs of societies, mainly with respect to providing a sufficient amount of food. In that period, during the years of the crisis that followed World War I, the chemical industry took responsibility for satisfying people s basic needs. In the face of a new challenge posed by the constant growth of the world s population, the primary mission of the chemical industry and of our Company remains the same. Without quality fertilisers it would not be possible to meet the food needs of the world s 6.6bn people, and within not a very distant future - 9bn people. As a global market player, PUŁAWY is very well aware of the vast scope of its responsibility. The scale of this responsibility is best demonstrated by the fact that we need to import to Europe amounts of food equivalent to production from about 35m hectares of land, to meet the needs of the continent s population. The challenge currently faced by Zakłady PUŁAWY is not only to supply high quality fertilisers, but also to support the general economic and social advancement by manufacturing certain products, such as melamine and caprolactam, from which glues, laminates or structural plastics used in production of cars are made. Although many people are hardly aware of that, chemical science is present in their everyday lives. Our basic responsibility is to guarantee that products used by consumers are safe and of high quality and that the processes in which they are made meet the highest standards of quality and environmental care. The Company meets these expectations mainly by consistently implementing various environmental protection projects and enhancing its production efficiency. In the years from 1985 to 2011, PUŁAWY considerably limited its emissions INTEGRATED ANNUAL REPORT 2012 Puławy group 13

16 W latach PUŁAWY znacznie ograniczyły emisję zanieczyszczeń, redukując ją w przypadku zanieczyszczeń pyłowych aż o 94%. Widocznym przejawem codziennego zaangażowania Spółki w realizowanie zasady zrównoważonego rozwoju jest m.in. uczestnictwo w prowadzonym przez stowarzyszenie Fertilizers Europe programie Opieka nad produktem dla nawozów. Spełnianie jego wymagań gwarantuje bezpieczeństwo w całym cyklu życia produktu od momentu pozyskania surowca, po dostarczenie towaru do klienta. W nadchodzących latach spodziewany jest spadek koniunktury, a co za tym idzie pogorszenie warunków funkcjonowania branży chemicznej. Czy w czasach kryzysu można pozwolić sobie na bycie odpowiedzialnym? Zdecydowanie tak. Odpowiedzialne zarządzanie, dla którego punktem odniesienia jest perspektywa długookresowa nakazuje, by w sytuacji trudnej stworzyć warunki do funkcjonowania organizacji w warunkach jeszcze trudniejszych. W czasach kryzysu, firmy obarczone są zdecydowanie większą odpowiedzialnością niż w czasach koniunktury, kiedy większy jest margines błędu. Jest to prawdziwy test sprawności działania dla przedsiębiorstwa oraz jego odpowiedzialności wobec wszystkich interesariuszy, a zwłaszcza pracowników. Najlepszą strategią, jaką można realizować w takiej sytuacji jest inwestowanie w szeroko rozumiany rozwój organizacji zarówno w kapitał intelektualny, a więc stałe podnoszenie kwalifikacji i zaangażowania pracowników, jak i w zwiększanie efektywności operacyjnej oraz rozwijanie nowych produktów, pozwalających na poszerzenie grona klientów. Właśnie taką strategię proaktywnego inwestowania z powodzeniem realizują PUŁAWY. W odpowiedzi na trudne warunki działalności związane z wysoką ceną gazu w naszej części Europy, zrealizowaliśmy inwestycje znacznie zwiększające naszą efektywność. Dziś, aby wyprodukować jedną tonę amoniaku, nasze instalacje konsumują średnio 845 m 3 gazu ziemnego to wynik o 30% lepszy niż średnia światowa. Decydując się na początku XXI wieku na inwestycje pozwalające na zwiększenie produkcji mocznika, udało nam się skutecznie wzmocnić naszą pozycję na rynkach zagranicznych. Podejmując decyzje o realizowaniu tych długofalowych inwestycji kierujemy się przede wszystkim odpowiedzialnością wobec akcjonariuszy Spółki oraz jej pracowników, dla których kluczową wartością jest stabilność jej działania. Jej gwarantem jest właśnie planowanie w długiej perspektywie oraz konsekwentne wywiązywanie się z podjętych zobowiązań. Jest to szczególnie istotne w wypadku tak dużego przedsiębiorstwa, jakim są PUŁAWY, będące największym pracodawcą w regionie. Należy pamiętać, że średni staż pracy w Spółce to 18 lat, a jej pracownicy to niejednokrotnie kolejne pokolenia członków jednej rodziny. W związku z tym, mamy pełną świadomość, że ponosimy odpowiedzialność nie tylko za obecnych pracowników, ale za znacznie szerzej rozumianą społeczność lokalną, stanowiąca najbliższe otoczenie Spółki. Odpowiedzialność biznesowa, zwłaszcza w obliczu kryzysu, to także podejmowanie skutecznych działań mających wpływ nie tylko na rozwój firmy, ale całej branży, w której ona funkcjonuje. To najlepszy sposób na zapewnienie jej dobrobytu w dłuższej perspektywie, wykraczającej poza kadencję Zarządu. Kierując się tą przesłanką, Zakłady Azotowe PUŁAWY kontynuują zapoczątkowaną w 2011 roku inicjatywę międzysektorowego Centrum Kompetencji. Stanowi ono pole wymiany doświadczeń i wspólnych wdrożeń polskich instytucji naukowych, przedsiębiorców rolnych oraz przemysłu nawozowego. Dzięki twórczemu zderzeniu różnych punktów widzenia, platforma ta pozwoliła na zainicjowanie debaty na temat przyszłości oraz wyzwań polskiego rolnictwa. Poszukując nowych kierunków rozwoju Spółki, nawiązaliśmy ponadto współpracę z Instytutem Nawozów Sztucznych w Puławach w zakresie komercyjnego wykorzystania procesów biotechnologicznych produkcji ekstraktów roślinnych do wykorzystania w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym. Jest to jeden z przejawów długoterminowej strategii Spółki polegającej na zwiększaniu udziału produktów wysoko przetworzonych w ogóle sprzedaży. Jesteśmy głęboko przekonani, że hołdowanie zasadzie zrównoważonego rozwoju jest najlepszą odpowiedzią na wyzwania, jakie nas czekają. Biznes, który działa w oderwaniu od otoczenia, w którym funkcjonuje, zaniedbuje relacje ze społecznością i środowiskiem lub stara się je w sposób jednostronny wykorzystywać, skazany jest w dłuższej perspektywie na porażkę. Zakłady Azotowe PUŁAWY są tak silne, jak silne są ich relacje ze wszystkimi interesariuszami, a od jakości tej współpracy zależą nasze wyniki. 14 GRUPa Puławy ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY 2012

17 of pollutants, e.g. particulate emissions were cut by as much as 94%. The Company s everyday commitment to sustainable development is well demonstrated by its participation in the Product Stewardship Programme for fertilisers, run by Fertilizers Europe. Meeting the requirements imposed by the programme guarantees safety throughout the entire product life cycle from purchasing raw materials to delivery of the final product to the customer. A market downturn and a consequent deterioration of market conditions are expected for the chemical sector in the coming years. At the time of economic recession, can you afford to act responsibly? Definitely yes. Responsible management with a long-term focus requires that in difficult times you create conditions supporting your operations in an even more challenging environment. When the economy hits a downturn, companies bear much greater responsibility than at the time of flourishing markets, when the room for error is wider. For a business, hard times are a real test of its efficiency and responsibility towards all the stakeholders, particularly the employees. The best strategy to be pursued in such circumstances is to invest in broadly understood development of the organisation - both intellectual capital, understood as ongoing qualification improvement and involvement of the workforce, increase of operational efficiency, and development of new products to capture new customers. It is such strategy of pro-active investment that is being successfully implemented by the Company. In response to the challenging conditions caused by the high price of natural gas in our part of Europe, we have invested in projects significantly boosting our efficiency. Today, in order to produce one tonne of ammonia our installations use on average 845 cubic meters of natural gas, which is 30% less than the global average. The decision made at the beginning of the 21st century to implement projects that would allow us to increase urea output, has helped PUŁAWY to effectively strengthen its position on foreign markets. When making a decision to carry out such long-term projects, we are guided in the first place by the sense of responsibility towards the Company s shareholders and employees, for whom the stability of PUŁAWY s operations is the core value. The stability is indeed secured by long-term planning and consistent fulfilment of obligations. It is all the more important in the case of such a huge organisation as PUŁAWY, the largest employer in the region. It should be remembered that the average length of service at the Company is 18 years, and the employees are frequently subsequent generations of the same families. We are therefore fully aware of our responsibility not only for our staff, but also for the much wider local community, the Company s immediate environment. Business responsibility, especially in the face of economic crisis, also involves taking effective measures, influencing not only the development of the company, but also that of the entire sector. It is the best way to ensure the company s prosperity in a longer term, well beyond the term of office of the Management Board. With this goal in mind, PUŁAWY is continuing the inter-sector Competence Centre project launched in The project provides a common platform for exchanging experiences and carrying out joint implementations for Polish scientific institutions, agricultural entrepreneurs and the fertiliser industry. By enabling a creative mix of various perspectives, the platform has served to initiate a debate on the future of and challenges faced by the Polish agricultural sector. As part of the search for new growth directions for the Company, we have partnerred with the Artificial Fertilizer Institute of Puławy, in the area of commercial applications of biotechnological processes production of plant extracts to be used in the pharmaceutical, cosmetic and food industries. This cooperation is one of the elements of the Company s long-term strategy aimed at increasing the share of high value added products in total sales. We deeply believe that focus on fostering sustainable growth is the best response to the challenges ahead of us. A business oblivious to its environment, neglecting its relations with the community and the environment or trying to take advantage of such relations just for its own benefit is bound to collapse in a longer term. The strength of PUŁAWY is as great as the strength of its relations with all the stakeholders, and the quality of the relations determines our performance. INTEGRATED ANNUAL REPORT 2012 Puławy group 15

18

19 Wprowadzenie Zadaniem Grupy PUŁAWY jest nie tylko dostarczanie wysokiej jakości nawozów, ale i wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. Najlepszą strategią na sprostanie wyzwaniom jest rozwój organizacji doskonalenie jej kapitału intelektualnego i wzrost zaangażowania pracowników, a także zwiększanie efektywności operacyjnej i rozwijanie produktów odpowiadających potrzebom klientów. Introduction The PUŁAWY Group s objective is not only to supply high quality fertilisers, but also to support Poland s general economic and social development. The best strategy to meet these challenges is to invest in the development of the organisation, including to improve its intellectual capital and increase the involvement of the workforce, as well as to increase operational efficiency and develop products meeting the customers needs. ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY 2012 GRUPa Puławy 17

20 Wprowadzenie O nas Niniejszy Zintegrowany Raport Roczny dotyczy działalności Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. (zwanej dalej Grupa PUŁAWY), której podmiotem dominującym są Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. (PUŁAWY, Spółka, Firma) z siedzibą w Puławach, będące od ponad 40 lat liderem polskiego przemysłu nawozowo-chemicznego oraz jednym z największych producentów nawozów azotowych i produktów chemicznych w Europie. Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność 1 maja 1961 r., kiedy powołana została Dyrekcja Zakładów Azotowych PUŁAWY w Budowie. Oficjalnie przyjętą datą rozpoczęcia produkcji jest 4 czerwca 1966 r. tego dnia podczas uruchomienia pierwszej instalacji stwierdzono, iż zachodzi w niej proces syntezy amoniaku. Do końca lat 60. Zakłady systematycznie rozbudowywano. W tzw. Puławach II rozpoczęto produkcję saletry amonowej i kwasu azotowego. Oddano również do użytku wytwórnie ciekłego dwutlenku węgla, suchego lodu i worków polietylenowych. Gdańsk Człuchów Dobre Miasto Kolejna dekada stała pod znakiem budowy instalacji do produkcji chemikaliów. Dzięki tym inwestycjom Zakłady Azotowe PUŁAWY stały się znaczącym wytwórcą zaawansowanych technologicznie produktów chemicznych, zwłaszcza melaminy i kaprolaktamu. W latach 80. skoncentrowano się na działaniach związanych z ochroną środowiska. Przyjęto do realizacji pionierski w branży Kompleksowy program zamierzeń w zakresie ochrony środowiska w Zakładach Azotowych PUŁAWY na lata i dalsze oraz oddano do użytku biologiczną oczyszczalnię ścieków generowanych przez instalacje do produkcji kaprolaktamu. Ofertę produktową w segmencie nawozowym uzupełniono o roztwór saletrzano-mocznikowy RSM. Lata 90. to przede wszystkim okres przemian technologicznych i organizacyjnych. Zmodernizowano praktycznie wszystkie linie produkcyjne, a także wprowadzono do oferty nowe produkty - nadtlenek wodoru oraz nadboran sodu. Jednocześnie dokonano zmian organizacyjnych, które pozwoliły Firmie dopasować się do warunków gospodarki rynkowej. 1 września 1992 r. przedsiębiorstwo państwowe Zakłady Azotowe PUŁAWY zostało przekształcone w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Zakłady Azotowe PUŁAWY Spółka Akcyjna. W pierwszej dekadzie XXI w. znacząco rozbudowano moce produkcyjne segmentu chemikaliów. Oddano do użytku instalacje Melamina II i Melamina III, dzięki czemu Spółka stała się trzecim na świecie producentem tego produktu z 7% udziałem w rynku globalnym i 20% w rynku europejskim. W tym samym czasie wzbogacono ofertę produktową - przede wszystkim o AdBlue, czyli wodny roztwór mocznika stosowany jako reduktor w systemach selektywnej katalizacji spalin w pojazdach samochodowych. Chorzów Puławy Równolegle rozpoczęto proces prywatyzacji PUŁAW. Jesienią 2005 r. Spółka udanie zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obrotu giełdowego wprowadzonych zostało na rynku podstawowym: akcji zwykłych na okaziciela serii A, do akcji zwykłych na okaziciela serii B. Pierwsze notowanie na GPW nastąpiło 28 listopada 2005 r. Na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI w. rozpoczęto budowę silnej Grupy PUŁAWY, działającej w segmencie nawozowym i chemicznym. Po przejęciu Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych Fosfory Sp. z o.o. oraz chorzowskiej spółki Azoty Adipol S.A. zwiększył się dostęp całej grupy kapitałowej do rynku. 18 GRUPa Puławy ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY 2012

21 Introduction About Us This Integrated Annual Report describes the operations of the Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. Group (the PUŁAWY Group), whose parent is Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. of Puławy (PUŁAWY, the Company). For more than 40 years PUŁAWY has been the leader of the Polish fertiliser and chemical industry and one of the largest producers of nitrogen fertilisers and chemicals in Europe. The enterprise began its operations on May 1st 1961, when the Management of Zakłady Azotowe PUŁAWY w Budowie (Zakłady Azotowy PUŁAWY under Construction) was appointed. The officially confirmed date of production launch is June 4th 1966, when during the start-up of the first production unit it was determined that ammonia synthesis actually took place in the process unit. The plant had been steadily expanded until the end of the 1960s. The production of ammonium nitrate and nitric acid was launched at the so-called PUŁAWY II complex. Production plants for liquefied carbon dioxide, dry ice and polyethylene bags were also placed in service. Over the following decade, all efforts were focused on the construction of the chemicals production unit. As a result of the projects undertaken at that time, PUŁAWY became a major producer of advanced chemical products, especially melamine and caprolactam. Concurrently, the privatisation process of PUŁAWY was launched. In the autumn of 2005, the Company shares were successfully floated on the Warsaw Stock Exchange. The following were introduced to trading on the main market: 11,560,000 Series A ordinary bearer shares, and up to 5,515,000 Series B ordinary bearer shares. The shares first trading day was November 28th At the turn of the first and second decades of the 21st century, efforts were undertaken to build a strong PUŁAWY Group operating in the fertiliser and chemical segments. Following the acquisition of Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory Sp. z o.o. of Gdańsk and Azoty-Adipol S.A. of Chorzów, the Group expanded its market presence. In the 1980s, the Company focused its efforts on environmental protection. The PUŁAWY Comprehensive Environmental Protection Programme for and Beyond, a pioneering programme of such type in the industry, was approved for implementation, and a biological treatment plant for the wastewater generated by the caprolactam production unit was placed in service. The range of products offered in the fertiliser segment was extended to include urea-ammonium nitrate solution (UAN). The 1990s was mainly a period of technological and organisational transformation. Practically all production lines were modernised and new products - hydrogen peroxide and sodium perborate - were added to the product mix. At the same time certain organisational changes were introduced, to adjust the Company to the market economy. On September 1st 1992, Zakłady Azotowe Puławy, then a state-owned enterprise, was transformed into a state owned joint-stock company operating under the name of Zakłady Azotowe PUŁAWY Spółka Akcyjna. In the first decade of the 21st century, the production capacity of the chemical segment was significantly expanded. The Melamine II and Melamine III units were placed in service, and thus PUŁAWY became the world s third largest producer of melamine, with a 7% and 20% share in the global and European markets, respectively. The Company also expanded its product range, mainly by adding AdBlue, a water solution of urea used as a reducing agent in the systems for selective catalytic reduction of exhaust gases from motor vehicle engines. INTEGRATED ANNUAL REPORT 2012 Puławy group 19

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report 2012 Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIZNESU RESPONSIBLE BUSINESS REPORT

RAPORT BIZNESU RESPONSIBLE BUSINESS REPORT RAPORT ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 2012 2013 RESPONSIBLE BUSINESS REPORT G R U PA K A P I TA Ł O WA L U B E L S K I W Ę G I E L B O G D A N K A S. A. Social Responsibility Report GK LW Bogdanka for 2013 I

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013. Annual Report 2013

Raport roczny 2013. Annual Report 2013 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 PCC EXOL SA Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Surfaktanty brzmiące obco, trudne słowo? Wbrew pozorom, są jednak nam tak bardzo bliskie. Surfaktanty towarzyszą

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2012 Annual Report

Raport Roczny 2012 Annual Report Raport Roczny 2012 Annual Report 2 Raport Roczny 2012 Annual Report Rynek farb i lakierów Market Spis treści size Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa

Bardziej szczegółowo

Raport. Roczny Annual. Report

Raport. Roczny Annual. Report Raport Roczny Annual Report 20 04 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Warsaw Stock Exchange Raport Roczny Annual Report 20 04 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Warsaw Stock Exchange RAPORT

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013. Annual Report 2013

Raport roczny 2013. Annual Report 2013 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 PCC Rokita SA Raport roczny 2013 Annual Report 2013 PCC Rokita: Raport roczny 2013 / Annual Report 2013 3 List Zarządu Letter from the Management Board Rok 2013 w

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2003 Annual Report

Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny PKO Banku Polskiego za rok 2003 Spis treści Wybrane dane finansowe na koniec 2002 r. i 2003 r. 3 List Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Raport społecznej odpowiedzialności biznesu. Corporate Social

Raport społecznej odpowiedzialności biznesu. Corporate Social Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Corporate Social Responsibility REPORT List Prezesa zarządu // PRESIDENT's letter to shareholders Zmiany kreują nowe możliwości Changes are creating new possibilities

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report 2002 Raport roczny Annual report Raport Roczny Annual Report 2002 Raport roczny 2002 Annual report 2 Raport roczny Annual report Spis treści Table of Contents Wybrane dane finansowe 5 Selected Financial

Bardziej szczegółowo

nasze kolory idą w świat our colours go out to the world Raport Roczny 2010 Annual Report

nasze kolory idą w świat our colours go out to the world Raport Roczny 2010 Annual Report nasze kolory idą w świat our colours go out to the world Raport Roczny 2010 Annual Report nasze kolory idą w świat Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA our colours go out to the world Zarząd oraz Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT PKO Bank Polski był mecenasem wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie Wyprawa w dwudziestolecie (styczeń marzec 2008). Była to pierwsza przekrojowa wystawa sztuki polskiej lat 1918 1939. Wszystkie ilustracje

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY2013 ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY2013 ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 2 List Przewodniczącego 4 Słowo wstępne Zarządu 8 Charakterystyka Spółki 20 Uzdatnianie wody 26 Oczyszczanie ścieków 32 Inwestycje 2013-20 Investments in 2013-20 40 Dla dobra

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2010 annual report Spis treści Contents Skład Rady Nadzorczej i Zarządu 2 2 The Supervisory Board and the Management Board List Andrzeja Krzemińskiego Prezesa EFL SA 6 8 Letter from Andrzej

Bardziej szczegółowo

2Spis treści / Contents

2Spis treści / Contents 2Spis treści / Contents 3 Wprowadzenie Introduction 4 List Prezesa Letter from the President 6 Struktura organizacyjna Organisational Structure 7 Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza, Akcjonariat Executive Board,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Raport Roczny Annual Report 2007 Raport Roczny Annual Report 2007 Spis treści Table of Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej짧T.C. Dębica S.A. 4 List Prezesa Zarządu T.C. Dębica S.A. 8 Władze Spółki

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Spis treści Table of Contents WYBRANE DANE FINANSOWE / FINANCIAL HIGHLIGHTS 3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ / LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD 4 LIST PREZESA ZARZĄDU / LETTER FROM

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS. Od Prezesa From the President & CEO. Władze Spółki Company authorities. Otoczenie biznesowe Business environment

SPIS TREŚCI CONTENTS. Od Prezesa From the President & CEO. Władze Spółki Company authorities. Otoczenie biznesowe Business environment SPIS TREŚCI CONTENTS Od Prezesa From the President & CEO Władze Spółki Company authorities Otoczenie biznesowe Business environment Biznes z wizją Business with a vision Kolekcja znanych marek A Collection

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r.

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 2013 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. 01 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 1 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2012 Przed Państwem 3. edycja Raportu Społecznej Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9

R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9 R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 9 Tradycja i nowoczesność Blending tradition and innovation R a p o r t R o c z n y 2009 A n n u a l R e p o r t Spis treści Table of Contents

Bardziej szczegółowo

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 2SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W POLSCE. WSTĘPNA ANALIZA Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 UNDP jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R+I POLSCE R&D&I MARKET IN POLAND

RYNEK B+R+I POLSCE R&D&I MARKET IN POLAND RYNEK B+R+I W POLSCE RYNEK B+R+I POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ, ROZWOJOWEJ I INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ, ROZWOJOWEJ I INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D&I MARKET

Bardziej szczegółowo