Weekly Newsletter. BISC Dragon Choir. Enter to learn. Leave to make the world a better place Term 1 Week 12 30th November 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Weekly Newsletter. BISC Dragon Choir. Enter to learn. Leave to make the world a better place Term 1 Week 12 30th November 2012"

Transkrypt

1 Weekly Newsletter Enter to learn. Leave to make the world a better place Term 1 Week 12 30th November 2012 BISC Dragon Choir The British International School of Cracow Ul. Smolensk , Krakow, Poland tel

2 Dear Parents, The last week was very eventful. We have had conferences, concerts and performances as well as early school closure due to a water shortage. Ninety people attended a great musical evening on Saturday 24th organized by BISC and thoroughly enjoyed it. You can read read more about it in this week s newsletter. Mr Zamojski (Head of Polish MEN School), Agata Zolkos ( IB Teacher of Polish) and Stan Kwiecinski (Head of BISC) took part in a conference organized by the Jagiellonian University and the Kuratorium on teaching polish to foreigners and emigrants on 29th November. We would like to encourage you to read the articles written by Mr Olaf Wajs entitled: Was it Worth Trading the Tail for a Tux? and Mrs Eva Malaga on Christmas in Spanish-speaking countries The Polish Drama Club led by Ms Rehorowska gave a fabolous performance The Adventures of Koziolek Matolek on 30th December, More in next week s newsletter. We would like to give you advance notice on incoming meetings: Parents-Teachers meeting Wednesday 19th December 2012 (Primary) and Thursday 20th December, 2012 (Secondary) from till by appointment only We wish you a nice weekend Stanislaw Kwiecinski and Lindsay Davidson Congratulations This week our certificate recipients were: Nursery Maciej - for making successful attempts at putting his shoes on independently and Pranav for remembering well what to do to stay healthy Reception Ella - for trying hard to recognise and say all of the sounds. Y1 All students received a certificate for their good work and sensible behaviour at the pottery. Y2 Chiara-Stella for great understanding of the concept of division and multiplication Y3 Luca - for making a fantastic effort in reading, Y4 Katharina - for her continuing maturity as a person which has resulted in outstanding behaviour in class and a great work ethic Y5 Ryoma - for being a good friend and a positive role model for his classmates Y6 Jan Ole - for being much more organized and trying his best in many areas of school

3 BISC Musical Salon Sródmiejski Osrodek Kultury Saturday November 24th, 7pm We were all very excited... Judging from the feedback, our musical salon was greatly enjoyed by all. The following artists gave charming performances Andean music by Cantu ensemble (Vivi Norris on panpipes and charango, Juana Niemiec, quena, panpipes and charango, Wendy Murphy on guitar, Felix Malaga on bombo), The Dragons Choir (various children from YR5,6,7), Ellie Murphy (yr10, piano), Abhiraj Singh (year 7, piano), Satia Rozynek (IB1, violin),claire McCready (IB2, singing) Faye Gossedge, our Primary school music teacher, very kindly provided piano support everywhere where required! This was very much a new direction for us and we are deeply releived that the idea was met with such support. We would like to take this opportunity to thank all of the parents and friends who turned up and listened we estimate that we had around 90 people there on the evening. We would also like to thank those from our community who spread the word further, via their own channels. We had a significant number of new faces in the audience, and this was thanks to you, our community. IB Drama Class invites you cordially to the newest Theatre Production OUR TEMPEST Monday December 10th 7.00 pm, Bagatela Studio Theatre ul. Sarego 7 Tickets 20PLN adults/10 Pln students available already iat the school office. Do not miss that event and book your place NOW!!! Christmas Concert Once again this year we are delighted to invite you to the Manggha Centre, at 2pm on December 18th 2012, to witness and participate in what promises to be a super performance by your children.

4 Photo S.Kwiecinski The Dragons Choir

5 Cantu ensemble Vivi Norris on panpipes and charango, Juana Niemiec, quena, panpipes and charango, Wendy Murphy on guitar, Felix Malaga on bombo Photo: S.Kwiecinski

6 Our soloists: Abhiraj Singh (year 7, piano), Ellie Murphy (yr10, piano), Satia Rozynek (IB1, violin), Claire McCready (IB2, singing) On appreciative and interested audience... Photo: S.Kwiecinski

7 Czy warto było porzucić ogon na rzecz fraka? Żadna książka nie zmieniła naszego zrozumienia samych siebie bardziej niż O powstawaniu gatunków Karola Darwina. Dzieło wywołało sensację w dniu publikacji 24 listopada 1859 roku i stało się międzynarodowym bestsellerem. Pomysł, że na skutek istnienia doboru naturalnego organizmy mogą stopniowo ewoluować, zszokował wiktoriańskich czytelników, stawiając pod znakiem zapytania to, w co wielu dotychczas niezachwianie wierzyło: istnienie Stwórcy, który jak za sprawą czarodziejskiej różdżki stworzył w ciągu jednego tygodnia życie na Ziemi. Darwin wierzył w dziedziczenie zmian, czyli w to, że pokolenia organizmów zmieniają się w czasie, a te, które lepiej znoszą zmiany klimatyczne oraz inne zmiany zachodzące w środowisku, mają większe szanse przetrwania i pozostawienia potomstwa. Ale nie będę pisał o takich truizmach. Skupmy się na tym, że z teorii ewolucji można wyciągnąć ciekawsze wnioski np. Współcześni Darwinowi socjologowie podsumowali jego koncepcję dziedziczenia zmian w wyniku doboru naturalnego za pomocą hasła: przeżywają najlepiej dostosowani i posłużyli się nim do wyjaśnienia relacji między klasami społecznymi. Zdaniem przedstawicieli tzw. darwinizmu społecznego, bogatsi i bardziej wpływowi członkowie społeczeństwa zasługują na swoje przywileje jako jednostki najlepiej dostosowane. Na podstawie darwinizmu społecznego wszelka pomoc osobom i grupom słabszym i upośledzonym stawała się czynem sprzecznym z naturą, niepotrzebnie chroniącym życie i cechy niedostosowanych jednostek. Brzmi jak pogląd wyjęty prosto z kieszeni jakiegoś przeintelektualizowanego nazisty. Książka O powstawaniu gatunków droga doboru naturalnego ukazała się w nakładzie zaledwie 1250 egzemplarzy i nikt nie spodziewał się, że wzbudzi ona większe zainteresowanie, do tego stopnia, że pierwszy nakład rozszedł się już w dniu publikacji. Najciekawsze było jednak to, że dzieło Darwina stało się przedmiotem sporów do dnia dzisiejszego. W 1935 roku książka została zakazana w Jugosławii; w 1937 roku ten sam los spotkał ja w Grecji. Należy przy okazji przypomnieć o późniejszym, bardziej drażniącym człowieka dziele O pochodzeniu człowieka, w której Darwin przedstawił teorię, zgodnie z którą protoplastą rodu ludzkiego jest ni mniej ni więcej tylko małpa. Adwersarze próbują skakać sobie do oczu i udowadniać, że świat zwierząt to zwierząt, a świat człowieka to świat człowieka, i że oba te światy nie mają z sobą nic wspólnego. A oto kilka przykładów, że te światy nie są nam tak odległe: Istnieje pewien gatunek małp, które uwielbiają pić jak się je tylko poczęstuje- herbatę, kawę i palić cygara. Ktoś kiedyś zapytał pewnego ewolucjonisty: że co to za teoria i jak można przyrównywać neandertalczyka z Neil Amstrongiem?* A no można, odpowiedział ewolucjonista- by posłużyć się eufemizmem- i neandertalczyk i Amstrong musieli korzystać z toalety. Istnieje legenda żydowska jeszcze z czasów biblijnych mówiąca o tym, że na początku pierwszy człowiek (Adam) nie był uczyniony na podobieństwo Boga, zwisał mu bowiem z tyłu ogon jak u zwierząt; ale później Bóg tego ogona człowieka pozbawił bo nie mógł go rozpoznać wśród tylu gatunków zwierząt. Będąc już na podwórku kultury żydowskiej zachowanie człowieka podobne do zwierząt ładnie opisuje Talmud: Chcesz zobaczyć jak bliskie podobieństwo jest między człowiekiem a zwierzętami poczęstuj tego pierwszego winem. Zanim człowiek napije się wina, jest jak pobożny baranek. Kiedy jednak wypije dwa kielichy, staje się mocny i odważny niczym lew i mówi do siebie >>Nikt mi nie dorówna!<< Gdy potem wypije więcej i upije się, dostaje małpiego rozumu, podskakuje i tańczy, wygaduje sprośności i sam nie wie, co robi. I wreszcie, kiedy człowiek wypije za dużo wina, plugawi siebie i odzież i jest jak świnia, tarzająca się w błocie. Zwierzęta są drobnymi przedsiębiorcami. Byle dotrwać do pierwszego ( podobnie jak człowiek o niskich dochodach). Zawsze im mało. Deko do przodu, deko do tyłu, i tak powoli wiążą jakoś koniec z końcem. Przez całe życie wciąż mają nadzieję, że jedno z ich dzieci przejmie pałeczkę i będzie mu w życiu lżej. Rozmnażanie jest sposobem na obarczanie kolejnego pokolenia nadzieją, którą sam nadaremnie żywiłeś. Ewolucja to interes rodzinny: rodzina żyje dla interesu, żeby móc żyć z interesu. Ale fortuny z tego nie będzie. Biolog i antropolog kultury Midas Dekkers powiedział, że firmy ludzkie trwają dwa góra trzy stulecia, ale większości nie udaje się świętować choćby 50-lecia istnienia. Tylko w przyrodzie można znaleźć takich, którzy mogą pochwalić się niemal wieczną działalnością jak choćby karaluchy nie zmieniły się prawie wcale od dwustu milionów lat. To jest dopiero firma. Nie da się jednak ukryć, że działalność człowieka na ziemi ma tendencje samobójcze. I to chyba jedyna różnica między człowiekiem a światem zwierząt. Człowiek bezmyślnie narusza biosferę, bezpowrotnie niszczy gatunki, zubożając pulę genową na całej ziemi. A przecież oczywiste jest, że powinniśmy życiu sprzyjać, próbując przynajmniej zachować pewne stałe parametry globu. * Neil Armstrong, pierwszy człowiek, który zrobił krok na Księżycu Olaf Wajs

8 Was it Worth Trading the Tail for a Tux? No book has changed our understanding of ourselves more than Charles Darwin's Origin of Species. The work caused a sensation the day it was published, November 24, 1859, and became an international bestseller. The idea that organisms can evolve gradually as a result of the existence of natural selection shocked Victorian readers, putting the firm beliefs of many into question: the existence of the Creator who created life on Earth in the course of one week as if by a kind of magic. Darwin believed in "heritable changes", that is that generations of organisms change over time, and those that better withstand climate change and other environmental changes, are more likely to survive and leave offspring. But I will not write about such truisms. Let's focus on the fact that interesting conclusions can be drawn from the theory of evolution. For example, Darwin's contemporary sociologists summarised the concept of heritable changes as a result of natural selection with the slogan: "the best suited survive" and they used it to explain the relationship between social classes. According to the so-called Social Darwinists, wealthier and more influential members of society deserved their privileges as individuals "most suited". On the basis of social Darwinism, assisting any vulnerable and disadvantaged individuals and groups became an act contrary to nature, unnecessarily protecting life and features of "unfit" individuals. Sounds like a simple idea pulled from the pocket of an intellectualised Nazi. On the Origin of Species by Means of Natural Selection was published with a print run of just 1,250 copies, and no one expected that it would arouse much interest; so much so that the first run was sold on the day of publication. Most interesting, however, is the fact that Darwin's work is the subject of dispute to this day. In 1935, the book was banned in Yugoslavia; in 1937, the same fate befell it in Greece. Here, it is worth to remember the later, more provocative work, The Descent of Man, in which Darwin presented his theory, according to which the ancestor of the human race was nothing less, and nothing more, than a mere monkey. Adversaries are trying to draw attention to themselves and prove that the animal world is the world of animals and the human world is the world of man, and that the two worlds have nothing in common. Alas, here are a few examples that show these worlds are not so distant: There is a species of monkeys that loves to drink if you just give them a treat tea and coffee, and to smoke cigars Someone once asked a certain evolutionist: what is this for a theory and how can you equate a Neanderthal with Neil Armstrong?* Well you can, said the evolutionist to use a euphemism here Both Neanderthals and Neil Armstrong had to use the toilet. There is a Jewish legend from biblical times that says that at the beginning, the first man (Adam) was not made in God's image, because he had a tail hanging on his behind, just like the animals, but later, God removed the tail because he could not recognise man among the many species of animals. Staying with Jewish culture, the Talmud delightfully describes how man's behaviour is comparable to that of the animals: "If you want to see how closely man and the animals resemble each other then help yourself to wine. Before a man drinks wine, he's like a devout lamb. But when he drinks two glasses, he becomes strong and brave like a lion, and says to himself >> No one can match me! << When he then drinks more and gets drunk, he takes the mind of a monkey, jumping and dancing, uttering obscenities and he does not know what do. And finally, when a man drinks too much wine, he dirties himself and his clothes and is like a pig wallowing in the mud." Animals are tiny entrepreneurs. They'll do anything to survive to the next hurdle (like people on low incomes). It is always too little. A step forward, a step backwards, and so slowly the ends are tied together. Throughout their whole life, they hold on to the hope that one of their children will take up the baton and have an easier life. Reproduction is a way of burdening the next generation with vain hope of survival. Evolution is a family concern: the family lives for the concern to be able to live from the concern. But there can be no fortune from this. Biologist and cultural anthropologist Midas Dekkers said that "People s firms last two or at most three centuries, but most do not even manage to celebrate 50 years of existence. Only in nature can you find brands that can boast of almost eternal activities, such as cockroaches, that have barely changed over two hundred million years." That is good business. One cannot hide however, that human activity on earth has suicidal tendencies. And this is probably the only difference between man and the animal world. Man thoughtlessly upsets the biosphere and irreversibly destroys species, depleting the whole world's gene pool. And yet it is clear that we need to foster life, trying at least to keep some of the fixed parameters of the globe. Written by Olaf Wajs Neil Armstrong, the first man to walk on the moon Translated by Lindsay Davidson

9 Dear Readers and Friends, We are happy to announce that our book Żydzi Wieliczki i Klasna Teksty i fotografie (The Jews of Wieliczka and Klasno Texts and photographs) got to the 2nd stage in the contest for the best historical book Historia zebrana We have received nominations from both the jury and the internauts. The list of nominations: We would be delighted if you would vote for our book here (we are in the category Historia niebanalna ): You can vote from 21 November to 2 December. There are interesting prizes waiting for internauts, such as sets of historical books. If your friends are interested in history please send them this information! Thank you for your support and we look forward to your votes! Best regards, Urszula and Wieslaw Zyznowski (Tomasz s and Milosz s parents) Drodzy Państwo, Dzięki głosom oddanym przez Internautów na książkę "Żydzi Wieliczki i Klasna Teksty i fotografie" w konkursie "Historia zebrana" przeszliśmy do II etapu! Otrzymaliśmy nominację zarówno internautów jak i jury. Pełna lista nominacji: poznalismy-nominacje-7327 Serdecznie zapraszamy do dalszego udziału w konkursie i głosowania na naszą książkę (jesteśmy w kategorii Historia niebanalna ): Będziemy wdzięczni za przesłanie tego maila do Waszych znajomychj! Na internautów czekają ciekawe nagrody m.in. zestawy książek konkursowych. Głosowanie trwa od 21 listopada do 2 grudnia. Z góry dziękujemy za Wasze zaangażowanie i liczymy na Wasze głosy także w tym etapie. Pozdrawiamy, Urszula i Wiesław Żyznowscy

10 Święta Bożego Narodzenia w Krajach Hiszpańskojęzycznych W krajach Ameryki Południowej i w Hiszpanii nie przywiązuje się tak wielkiej wagi do choinki, która stanowi jedynie dekorację. Najważniejsza jest szopka, którą w Hiszpanii określa się jako Belén, a w krajach Ameryki łacińskiej jako Nacimiento lub Pesebre. W niektórych krajach organizuje się konkursy szopek, a zwycięzcy nagradzani są przez gminę. W każdym domu rodzina buduje szopkę, tak dużą i okazałą jak te w Kościołach, gdyż tej nocy oczekujemy z wiarą błogosławieństwa Dzieciątka. Domy i ulice zdobią wielkie kolorowe gwiazdy i świąteczne wieńce z wilczomlecza, rośliny znanej u nas jako poinsencja albo gwiazda betlejemska. W niektórych regionach świętowanie zaczyna się 16 grudnia ceremonia zwaną posada (kwatera) lub novena. Na ulicach pojawiają się korowody wędrowców ubranych w tradycyjne stroje. Najważniejszymi postaciami są figury Marii Panny i św. Józefa. Wędrowcy przez dziewięć kolejnych dni pukają do domów w poszukiwaniu miejsca schronienia, czyli właśnie kwatery. Tych dziewięć dni obchodów ma symbolizować dziewięć miesięcy, kiedy brzemienna Maria i św. Józef wędrowali, aż w końcu dotarli do Betlejem. U rodziny, która udzieli symbolicznego schronienia wędrowcom, lub na rynku miasta następuje punkt kulminacyjny ceremonii rozbijanie penaty, czyli wielkiej kolorowej kuli uzbrojonej w siedem kolców, wypełnionej słodyczami. Kula symbolizuje szatana, a kolce siedem grzechów głównych. Jej rozbicie to symboliczne zniszczenie zła. W okresie świątecznym w każdym kościele można zobaczyć szopkę, w której siano zastępują miejscowe rośliny. W dekorowaniu kościoła i urządzaniu szopki bierze udział cała parafia. O północy w każdym domu usłyszymy kolędę Feliz Navidad. Wznosi się kieliszki i następuję toast, szampanem lub jabłecznikiem, a po nim uściski i życzenia wszystkiego najlepszego, podczas gdy któryś z członków rodziny umieszcza Dzieciątko Jezus w wcześniej przygotowanym żłóbku. Wieczerza wigilijna rozpoczyna się bardzo późno, nawet koło północy, jej uczestnicy wręczają sobie prezenty i zasiadają do stołu, na którym nie może zabraknąć pieczonego indyka lub świnki i słodyczy (m. in. paneton oraz gorąca czekolada). W ten sposób spędza się wspaniały wieczór, życząc zdrowia sąsiadom i znajomym i tańcząc przez całą noc. Jest to noc hałaśliwa i radosna, podczas której nikt nie śpi. Przez całą noc odpala się petardy i ognie sztuczne, jak w Sylwestra. Nawet dzieci bawią się na ulicach pokazując sobie nawzajem prezenty, które przyniósł im Święty Mikołaj. Tego dnia wszystkie dzieci noszą nowe ubrania z okazji Narodzin Dzieciątka. Na ulicach odbywają się różne targi, sprzedaje się zabawki i ubrania aż do późnej nocy (wiele osób otrzymuje bożonarodzeniową płacę bonusową za późno). Pasterka odbywa się o dwudziestej drugiej w Noc Wigilijną. Na świąteczną mszę idzie się 25 grudnia, jest to także dzień wizyt i spotkań towarzyskich. Podczas mojego pobytu w Polsce pielęgnuję te tradycje i każdego roku moja szopka jest większa, chociaż nie mogę poświęcić jej całego pomieszczenia, jak to robimy w Ameryce Łacińskiej. Jeśli ktoś zechce odwiedzić moja szopkę, serdecznie zapraszam, trzeba jednak pamiętać o zostawieniu Dzieciątku pieniążka, żeby otrzymać błogosławieństwo i żeby w przyszłym roku szopka była jeszcze większa. Navidad en el Mundo Hispano En los paises de America Latina y Espańa no se da tanta importancia al arbol (actualmente sólo es una decoracion). Para ellos lo mas importante es el Belen, llamado asi en Espańa y en Latinoamerica "Nacimiento o Pesebre". En algunos paises hay concursos de Belenes que son premiados por la Localidad. Todas las casas tienen un belen tan hermoso y grande como en las Iglesias, ya que esperamos esa noche con mucha fe la bendicion del Niño. Las casas y las calles se las adorna con estrellas grandes y roscas navideñas hechas de poinsettias rojas. En algunos regiones las celebraciones empiezan el día 16 de Diciembre con la ceremonía de posada, también conocida como novena. En las calles aparecen procesiones de caminantes en trajes tradicionales. Las personajes más importantes son la Virgen Maria y el Santo José. Durante nueve días siguientes, los caminantes llaman a las puertas de varias casas pidiendo posada. Los nueve días de pregrinación simbolizan los nueve meses cuando la Virgen embarazada y el Santo José caminaban hacía Belén. El punto culminante de la ceremonía el rompimiento de la piñata- tiene lugar en la casa de la familia que ofrece la posada simbólica a los caminantes o en la plaza mayor de la ciudad. La piñata es una grande bola de colores con siete puntas, llena de dulces. La piñata simboliza el Sátanas y sus puntas los siete pecados capitales. El rompimiento de la piñata simboliza la destrución del mal. En el periodo navideño en cada iglesia se puede notar un belén con el heno sustituido con plantas locales. La decoración de la iglesia y la prepación del belén son tareas comunes de todos los miembros de la parroquia. Llegadas las doce de la noche todos ponen el villancico Feliz Navidad, alzan sus copas y brindan con champan o sidra, dandose un caluroso abrazo deseandose lo mejor, mientras un miembro de la familia coloca al Divino Nińo en su pesebre. La cena de la Noche Buena empieza muy tarde, aún a medianoche. Los participantes empiezan por repartir los regalos y luego se ponen a la mesa donde nunca falta un pavo o lechon al horno y dulces (son importantes el paneton y el chocolate caliente). La misa navideña se la atiende el dia 25 de Diciembre cuando tambien la gente visita a sus familiares y amigos. Asi se pasa una gran velada, saludandose entre vecinos y amigos, y bailando toda la noche: es una noche muy bulliciosa y muy alegre, donde nadie duerme. Fuegos artificiales y cohetes son reventados durante toda la noche, igual que en Ańo Nuevo. Incluso los nińos juegan en las calles mostrando unos a otros los regalos que le trajo Papa Noel. Ese dia todos los nińos llevan nueva ropa para recibir al Nińo. En las calles hay una gran variedad de ferias donde se vende juguetes y ropa hasta altas horas de la noche del 24 (muchas personas reciben su aguinaldo muy tarde). La Misa de Gallo se realiza a las diez de la noche del dia 24. Desde que vivo en Polonia conservo estas costumbres y cada año mi belen es mas grande, pero no puedo dedicarle una habitacion completa como lo hacemos en Latinoamerica. El que desee puede visitar mi belen, pero es necesario tener en cuenta que hay que dejarle una propina al Nińo, para que le bendiga y para que el proximo ańo el belen sea aun mas grande.

11 Christmas in Spanish-speaking countries In the countries of Latin America there isn t as much emphasis on the Christmas tree, which is merely a decoration. The most important aspect of Christmas is the crib or manger, which in Spain is called a Belen, and in Latin-American countries a Nacimiento (Birth) or Pesebre. In some countries a Christmas crib competition is organised, which is judged by the Town Council. Every house has its own crib, built by the family, and sometimes as large and ceremonial as those in the churches. On Christmas Eve everyone awaits the birth of the Christ child. Houses and streets are decorated with large, colourful stars and decorative chains of a plant which is known as the Bethlehem star. In some regions, Christmas celebrations begin on the 16 th December with a ceremony known as the Posada or Novena. Parades of wanderers dressed in traditional clothes appear on the streets and knock on the doors of houses, searching for a place to stay. These nine days of celebration symbolise the nine months that Mary and Joseph wandered, until at last reaching Bethlehem. The central point of the ceremony takes place in the houses which offered a place to stay, or on the central square of the town. At this point the piñata is broken a large colourful ball decorated by seven thorns and filled with sweets. The ball symbolises Satan, and the thorns the seven deadly sins. The breaking of the ball represents the destruction of evil. During the Christmas period one can find a manger with hay in every church. The entire parish takes part in decorating the crib. At midnight the carol Feliz Navidad is sung in every house. Toasts of champagne or apple spirit are made, followed by exchanges of embraces and good wishes to everyone. The baby Jesus is then placed in the manger. The Christmas Eve supper begins as late as midnight. All participants in the feast exchange presents and sit at the table. Roast turkey or pork and sweets (for example paneton and hot chocolate) are always served. Christmas Eve is a wonderfully colourful evening, spent by wishing good health to neighbours and friends, and dancing till dawn. It is a noisy, joyful night during which no one sleeps! Fireworks are let off throughout the night, just like on New Year s Eve. Even children stay up late, playing on the streets and showing each other the presents that St. Nicholas brought. On this day all children wear new clothes in honour of the birth of Jesus. Various festive markets are held on the streets in which toys and clothes are sold till late at night. Midnight Mass is celebrated at 11.p.m. on Christmas Eve. Everyone attends mass on 25 th December. This is a day to visit people and get together for social events. Since coming to live in Poland I have observed the Christmas traditions of my country, and every year my crib gets bigger, although I can t sacrifice the entire flat to it, as is done in Latin America. If someone would like to visit my Christmas crib I invite you cordially. However, please remember to leave the Christ child a small offering of money, in order to receive a blessing that next year the crib will be even bigger! Eva Malaga Spanish teacher at BISC Message from SZLACHETNA PACZKA TEAM Dear Parents, We d like to thank all of you who have signed up and are contributing to the Szlachetna Paczka initiative. As the day we pack all the presents into boxes and wrap them approaches, we have one more favour to ask. We ll need a lot of sturdy, cardboard boxes and wrapping paper if you have any boxes lying around your house, we would be extremely grateful if you could donate them. Thank you!

12

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

* image:

* image: * image: http://www.decorailumina.com/navidad/mas-modelos-de-nacimientos-navidenos.html Święta Bożego Narodzenia w Krajach Hiszpańskojęzycznych W krajach Ameryki Południowej i w Hiszpanii nie przywiązuje

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Korespondencja osobista List

Korespondencja osobista List - Adres Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standardowy zapis adresu w Polsce: nazwa ulicy + numer ulicy kod pocztowy + miejscowość. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka English Challenge: 13 Days With Real-Life English Agnieszka Biały Kamil Kondziołka www.jezykipodroze.pl WYZWANIE: 13 dni z PRAKTYCZNYM Angielskim - Tego Nie Było w Szkole! Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2014 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów.

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. TRUE FALSE 1.1. X 1.2. X 1.3. X 1.4. X 1.5. X 1.6. X Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami?

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? Kwestionariusz dla uczniów (50 uczniów, wiek 11-18 lat) 1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? almost never; 0,06 about an hour; 0,15 More than 3 hours; 0,38 2 3 hours; 0,42 2. Jak najczęściej spędzasz

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

Hello Cheeky rozkład materiału

Hello Cheeky rozkład materiału Unit 1 Hello, Cheeky Monkey! witanie się i żegnanie z maskotką podawanie swojego imienia rozpoznawanie postaci w rozpoznawanie poszczególnych części ciała Hello/ Bye-bye Eyes Ears mouth What s that? Who

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne O Conditional If + podmiot + czasownik w czasie present simple podmiot + czasownik w czasie present simple powszechnych prawdach, takich jak prawa natury If you heat water to 100 o C, it boils Water boils

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE 1. Podajesz koleżance długopis, o który cię prosiła. Co jej przy tym powiesz? a) Thank you. b) Please. c) Here you are. 2. Zaczepiasz przechodnia na ulicy i pytasz go o drogę

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

Grupa Pancerniki ARMADILLOS

Grupa Pancerniki ARMADILLOS Plan nauczania języka angielskiego w Pijarskim Przedszkolu w Warszawie 2016/2017 Grupa Pancerniki ARMADILLOS English Teacher: Diana Kozińska Play, learn and grow together! Plan nauczania języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK

Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK Hi, I m an associate editor at Hakin9 magazine. I came across your blog and think you would make a great author, do you have anything you would like to

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Lesson 13 SŁOWNICTWO: SZKOŁA (part II)

Lesson 13 SŁOWNICTWO: SZKOŁA (part II) Lesson 13 SŁOWNICTWO: SZKOŁA (part II) Wersja B Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn Rodzaje szkół, przedmioty, oceny i wymagania 1. Uzupełnij zdania czasownikami z ramki. complete

Bardziej szczegółowo

Pudełko konwersacji. Joel Shaul

Pudełko konwersacji. Joel Shaul Pudełko konwersacji Celem tych ćwiczeń jest pomoc młodym ludziom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w zdobyciu wprawy w prowadzeniu ważnych i wzajemnych form rozmowy zamiast monologów i wykładów. 1. Wydrukuj

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i umiejętności językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom PP ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

ZAIMKI OSOBOWE. 1. I ja 2. you ty 3. he on. 1. we my 2. you wy 3. they oni, one she ona it ono, to

ZAIMKI OSOBOWE. 1. I ja 2. you ty 3. he on. 1. we my 2. you wy 3. they oni, one she ona it ono, to Liczba pojedyncza ZAIMKI OSOBOWE 1. I ja 2. you ty 3. he on 1. we my 2. you wy 3. they oni, one she ona it ono, to CZASOWNIK to be - być Liczba pojedyncza 1. I am ja jestem 2. you are ty jesteś 3. he is

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. T 1.2. F 1.3. Zdający stwierdza, czy tekst

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ. 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów.

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ. 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów. REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ I. Cele Konkursu: 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów. 2. Propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenki. 3.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (TAK) czy fałszywe (NIE). Wstaw znak w kratkę poprawnej odpowiedzi. 1.1

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

SP > EuroWeek - warsztaty językowe 2014

SP > EuroWeek - warsztaty językowe 2014 SP > EuroWeek - warsztaty językowe 2014 Autor: Stobnicki 10.05.2014. Zmieniony 19.05.2014. Gminny Zespół Szkół w Bielanach Wrocławskich SP EuroWeek - warsztaty językowe 2014 22-26 kwietnia 2014 >>> więcej

Bardziej szczegółowo

Please don't bring this up! I usually wake up very early.

Please don't bring this up! I usually wake up very early. 15 najważniejszych ANGIELSKICH PHRASAL VERBS I usually wake up very early. Please don't bring this up! Phrasal verbs - co to takiego? Zdecydowanie najtrudniejszą z punktu widzenia wielu uczących się grupą

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t Język angielski - zjazd 4-5.10 Revision-powtórzenie I.Wstaw odpowiednią formę czasownika być - to be: 1.He...an actor (+) 2.They.good students (+) 3.I..from Poland (+) 4.They..from Germany (-) 5.Philip.Spanish

Bardziej szczegółowo

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS PRZEDMIOTOWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, witaj na I etapie konkursu języka angielskiego. Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język angielski Język angielski. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Which person L (Liz) J (Jim) 1.1. thinks that a particular TV series is very

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Angielskie czasy" Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Copyright by Złote Myśli &, rok 2008 Autor: Tytuł: Angielskie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości Mówienie o przyszłości w języku angielskim kilka sposobów Czas Present Simple Czas Future Simple Czas Present Continuous Forma to be going to Czas Future

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań 36 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.2. Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa

Bardziej szczegółowo

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood!

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood! Scenariusz językowego przedstawienia teatralnego,,czerwony Kapturek połączonego z lekcją języka angielskiego,, Little Red Riding Hood by the Brothers Grimm (June 2013 ) Narrator 1 (a bird): SCENE 1 This

Bardziej szczegółowo

DRODZY WOKALIŚCI. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Ola Królik 1. Selah Sue - This World https://www.youtube.com/watch?

DRODZY WOKALIŚCI. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Ola Królik 1. Selah Sue - This World https://www.youtube.com/watch? DRODZY WOKALIŚCI. Podczas tegorocznych, zimowych warsztatów muzycznych będziecie mogli pośpiewać zarówno solo jak i w zespole. Pierwszego dnia odbędzie się spotkanie organizacyjne, zaraz po nim zabierzemy

Bardziej szczegółowo

5 Mówienie komplementów- Karty pracy

5 Mówienie komplementów- Karty pracy 5 Mówienie komplementów- Karty pracy Proponuję aby używać ten arkusz razem z innym darmowym materiałem: Compliment Picture Panels, który dostępny jest pod poniższym linkiem: http://bit.ly/1nebx2k Joel

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI Anita Leszczyńska KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI SUBJECT: Holidays and celebrations revision. (Święta i uroczystości powtórzenie.) Realizowane punkty programu nauczania: - zebranie i powtórzenie

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 Twój kolega/twoja koleżanka chce dowiedzieć się czegoś o Twojej klasie. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Liczba uczniów w klasie Atmosfera

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo