Weekly Newsletter. BISC Dragon Choir. Enter to learn. Leave to make the world a better place Term 1 Week 12 30th November 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Weekly Newsletter. BISC Dragon Choir. Enter to learn. Leave to make the world a better place Term 1 Week 12 30th November 2012"

Transkrypt

1 Weekly Newsletter Enter to learn. Leave to make the world a better place Term 1 Week 12 30th November 2012 BISC Dragon Choir The British International School of Cracow Ul. Smolensk , Krakow, Poland tel

2 Dear Parents, The last week was very eventful. We have had conferences, concerts and performances as well as early school closure due to a water shortage. Ninety people attended a great musical evening on Saturday 24th organized by BISC and thoroughly enjoyed it. You can read read more about it in this week s newsletter. Mr Zamojski (Head of Polish MEN School), Agata Zolkos ( IB Teacher of Polish) and Stan Kwiecinski (Head of BISC) took part in a conference organized by the Jagiellonian University and the Kuratorium on teaching polish to foreigners and emigrants on 29th November. We would like to encourage you to read the articles written by Mr Olaf Wajs entitled: Was it Worth Trading the Tail for a Tux? and Mrs Eva Malaga on Christmas in Spanish-speaking countries The Polish Drama Club led by Ms Rehorowska gave a fabolous performance The Adventures of Koziolek Matolek on 30th December, More in next week s newsletter. We would like to give you advance notice on incoming meetings: Parents-Teachers meeting Wednesday 19th December 2012 (Primary) and Thursday 20th December, 2012 (Secondary) from till by appointment only We wish you a nice weekend Stanislaw Kwiecinski and Lindsay Davidson Congratulations This week our certificate recipients were: Nursery Maciej - for making successful attempts at putting his shoes on independently and Pranav for remembering well what to do to stay healthy Reception Ella - for trying hard to recognise and say all of the sounds. Y1 All students received a certificate for their good work and sensible behaviour at the pottery. Y2 Chiara-Stella for great understanding of the concept of division and multiplication Y3 Luca - for making a fantastic effort in reading, Y4 Katharina - for her continuing maturity as a person which has resulted in outstanding behaviour in class and a great work ethic Y5 Ryoma - for being a good friend and a positive role model for his classmates Y6 Jan Ole - for being much more organized and trying his best in many areas of school

3 BISC Musical Salon Sródmiejski Osrodek Kultury Saturday November 24th, 7pm We were all very excited... Judging from the feedback, our musical salon was greatly enjoyed by all. The following artists gave charming performances Andean music by Cantu ensemble (Vivi Norris on panpipes and charango, Juana Niemiec, quena, panpipes and charango, Wendy Murphy on guitar, Felix Malaga on bombo), The Dragons Choir (various children from YR5,6,7), Ellie Murphy (yr10, piano), Abhiraj Singh (year 7, piano), Satia Rozynek (IB1, violin),claire McCready (IB2, singing) Faye Gossedge, our Primary school music teacher, very kindly provided piano support everywhere where required! This was very much a new direction for us and we are deeply releived that the idea was met with such support. We would like to take this opportunity to thank all of the parents and friends who turned up and listened we estimate that we had around 90 people there on the evening. We would also like to thank those from our community who spread the word further, via their own channels. We had a significant number of new faces in the audience, and this was thanks to you, our community. IB Drama Class invites you cordially to the newest Theatre Production OUR TEMPEST Monday December 10th 7.00 pm, Bagatela Studio Theatre ul. Sarego 7 Tickets 20PLN adults/10 Pln students available already iat the school office. Do not miss that event and book your place NOW!!! Christmas Concert Once again this year we are delighted to invite you to the Manggha Centre, at 2pm on December 18th 2012, to witness and participate in what promises to be a super performance by your children.

4 Photo S.Kwiecinski The Dragons Choir

5 Cantu ensemble Vivi Norris on panpipes and charango, Juana Niemiec, quena, panpipes and charango, Wendy Murphy on guitar, Felix Malaga on bombo Photo: S.Kwiecinski

6 Our soloists: Abhiraj Singh (year 7, piano), Ellie Murphy (yr10, piano), Satia Rozynek (IB1, violin), Claire McCready (IB2, singing) On appreciative and interested audience... Photo: S.Kwiecinski

7 Czy warto było porzucić ogon na rzecz fraka? Żadna książka nie zmieniła naszego zrozumienia samych siebie bardziej niż O powstawaniu gatunków Karola Darwina. Dzieło wywołało sensację w dniu publikacji 24 listopada 1859 roku i stało się międzynarodowym bestsellerem. Pomysł, że na skutek istnienia doboru naturalnego organizmy mogą stopniowo ewoluować, zszokował wiktoriańskich czytelników, stawiając pod znakiem zapytania to, w co wielu dotychczas niezachwianie wierzyło: istnienie Stwórcy, który jak za sprawą czarodziejskiej różdżki stworzył w ciągu jednego tygodnia życie na Ziemi. Darwin wierzył w dziedziczenie zmian, czyli w to, że pokolenia organizmów zmieniają się w czasie, a te, które lepiej znoszą zmiany klimatyczne oraz inne zmiany zachodzące w środowisku, mają większe szanse przetrwania i pozostawienia potomstwa. Ale nie będę pisał o takich truizmach. Skupmy się na tym, że z teorii ewolucji można wyciągnąć ciekawsze wnioski np. Współcześni Darwinowi socjologowie podsumowali jego koncepcję dziedziczenia zmian w wyniku doboru naturalnego za pomocą hasła: przeżywają najlepiej dostosowani i posłużyli się nim do wyjaśnienia relacji między klasami społecznymi. Zdaniem przedstawicieli tzw. darwinizmu społecznego, bogatsi i bardziej wpływowi członkowie społeczeństwa zasługują na swoje przywileje jako jednostki najlepiej dostosowane. Na podstawie darwinizmu społecznego wszelka pomoc osobom i grupom słabszym i upośledzonym stawała się czynem sprzecznym z naturą, niepotrzebnie chroniącym życie i cechy niedostosowanych jednostek. Brzmi jak pogląd wyjęty prosto z kieszeni jakiegoś przeintelektualizowanego nazisty. Książka O powstawaniu gatunków droga doboru naturalnego ukazała się w nakładzie zaledwie 1250 egzemplarzy i nikt nie spodziewał się, że wzbudzi ona większe zainteresowanie, do tego stopnia, że pierwszy nakład rozszedł się już w dniu publikacji. Najciekawsze było jednak to, że dzieło Darwina stało się przedmiotem sporów do dnia dzisiejszego. W 1935 roku książka została zakazana w Jugosławii; w 1937 roku ten sam los spotkał ja w Grecji. Należy przy okazji przypomnieć o późniejszym, bardziej drażniącym człowieka dziele O pochodzeniu człowieka, w której Darwin przedstawił teorię, zgodnie z którą protoplastą rodu ludzkiego jest ni mniej ni więcej tylko małpa. Adwersarze próbują skakać sobie do oczu i udowadniać, że świat zwierząt to zwierząt, a świat człowieka to świat człowieka, i że oba te światy nie mają z sobą nic wspólnego. A oto kilka przykładów, że te światy nie są nam tak odległe: Istnieje pewien gatunek małp, które uwielbiają pić jak się je tylko poczęstuje- herbatę, kawę i palić cygara. Ktoś kiedyś zapytał pewnego ewolucjonisty: że co to za teoria i jak można przyrównywać neandertalczyka z Neil Amstrongiem?* A no można, odpowiedział ewolucjonista- by posłużyć się eufemizmem- i neandertalczyk i Amstrong musieli korzystać z toalety. Istnieje legenda żydowska jeszcze z czasów biblijnych mówiąca o tym, że na początku pierwszy człowiek (Adam) nie był uczyniony na podobieństwo Boga, zwisał mu bowiem z tyłu ogon jak u zwierząt; ale później Bóg tego ogona człowieka pozbawił bo nie mógł go rozpoznać wśród tylu gatunków zwierząt. Będąc już na podwórku kultury żydowskiej zachowanie człowieka podobne do zwierząt ładnie opisuje Talmud: Chcesz zobaczyć jak bliskie podobieństwo jest między człowiekiem a zwierzętami poczęstuj tego pierwszego winem. Zanim człowiek napije się wina, jest jak pobożny baranek. Kiedy jednak wypije dwa kielichy, staje się mocny i odważny niczym lew i mówi do siebie >>Nikt mi nie dorówna!<< Gdy potem wypije więcej i upije się, dostaje małpiego rozumu, podskakuje i tańczy, wygaduje sprośności i sam nie wie, co robi. I wreszcie, kiedy człowiek wypije za dużo wina, plugawi siebie i odzież i jest jak świnia, tarzająca się w błocie. Zwierzęta są drobnymi przedsiębiorcami. Byle dotrwać do pierwszego ( podobnie jak człowiek o niskich dochodach). Zawsze im mało. Deko do przodu, deko do tyłu, i tak powoli wiążą jakoś koniec z końcem. Przez całe życie wciąż mają nadzieję, że jedno z ich dzieci przejmie pałeczkę i będzie mu w życiu lżej. Rozmnażanie jest sposobem na obarczanie kolejnego pokolenia nadzieją, którą sam nadaremnie żywiłeś. Ewolucja to interes rodzinny: rodzina żyje dla interesu, żeby móc żyć z interesu. Ale fortuny z tego nie będzie. Biolog i antropolog kultury Midas Dekkers powiedział, że firmy ludzkie trwają dwa góra trzy stulecia, ale większości nie udaje się świętować choćby 50-lecia istnienia. Tylko w przyrodzie można znaleźć takich, którzy mogą pochwalić się niemal wieczną działalnością jak choćby karaluchy nie zmieniły się prawie wcale od dwustu milionów lat. To jest dopiero firma. Nie da się jednak ukryć, że działalność człowieka na ziemi ma tendencje samobójcze. I to chyba jedyna różnica między człowiekiem a światem zwierząt. Człowiek bezmyślnie narusza biosferę, bezpowrotnie niszczy gatunki, zubożając pulę genową na całej ziemi. A przecież oczywiste jest, że powinniśmy życiu sprzyjać, próbując przynajmniej zachować pewne stałe parametry globu. * Neil Armstrong, pierwszy człowiek, który zrobił krok na Księżycu Olaf Wajs

8 Was it Worth Trading the Tail for a Tux? No book has changed our understanding of ourselves more than Charles Darwin's Origin of Species. The work caused a sensation the day it was published, November 24, 1859, and became an international bestseller. The idea that organisms can evolve gradually as a result of the existence of natural selection shocked Victorian readers, putting the firm beliefs of many into question: the existence of the Creator who created life on Earth in the course of one week as if by a kind of magic. Darwin believed in "heritable changes", that is that generations of organisms change over time, and those that better withstand climate change and other environmental changes, are more likely to survive and leave offspring. But I will not write about such truisms. Let's focus on the fact that interesting conclusions can be drawn from the theory of evolution. For example, Darwin's contemporary sociologists summarised the concept of heritable changes as a result of natural selection with the slogan: "the best suited survive" and they used it to explain the relationship between social classes. According to the so-called Social Darwinists, wealthier and more influential members of society deserved their privileges as individuals "most suited". On the basis of social Darwinism, assisting any vulnerable and disadvantaged individuals and groups became an act contrary to nature, unnecessarily protecting life and features of "unfit" individuals. Sounds like a simple idea pulled from the pocket of an intellectualised Nazi. On the Origin of Species by Means of Natural Selection was published with a print run of just 1,250 copies, and no one expected that it would arouse much interest; so much so that the first run was sold on the day of publication. Most interesting, however, is the fact that Darwin's work is the subject of dispute to this day. In 1935, the book was banned in Yugoslavia; in 1937, the same fate befell it in Greece. Here, it is worth to remember the later, more provocative work, The Descent of Man, in which Darwin presented his theory, according to which the ancestor of the human race was nothing less, and nothing more, than a mere monkey. Adversaries are trying to draw attention to themselves and prove that the animal world is the world of animals and the human world is the world of man, and that the two worlds have nothing in common. Alas, here are a few examples that show these worlds are not so distant: There is a species of monkeys that loves to drink if you just give them a treat tea and coffee, and to smoke cigars Someone once asked a certain evolutionist: what is this for a theory and how can you equate a Neanderthal with Neil Armstrong?* Well you can, said the evolutionist to use a euphemism here Both Neanderthals and Neil Armstrong had to use the toilet. There is a Jewish legend from biblical times that says that at the beginning, the first man (Adam) was not made in God's image, because he had a tail hanging on his behind, just like the animals, but later, God removed the tail because he could not recognise man among the many species of animals. Staying with Jewish culture, the Talmud delightfully describes how man's behaviour is comparable to that of the animals: "If you want to see how closely man and the animals resemble each other then help yourself to wine. Before a man drinks wine, he's like a devout lamb. But when he drinks two glasses, he becomes strong and brave like a lion, and says to himself >> No one can match me! << When he then drinks more and gets drunk, he takes the mind of a monkey, jumping and dancing, uttering obscenities and he does not know what do. And finally, when a man drinks too much wine, he dirties himself and his clothes and is like a pig wallowing in the mud." Animals are tiny entrepreneurs. They'll do anything to survive to the next hurdle (like people on low incomes). It is always too little. A step forward, a step backwards, and so slowly the ends are tied together. Throughout their whole life, they hold on to the hope that one of their children will take up the baton and have an easier life. Reproduction is a way of burdening the next generation with vain hope of survival. Evolution is a family concern: the family lives for the concern to be able to live from the concern. But there can be no fortune from this. Biologist and cultural anthropologist Midas Dekkers said that "People s firms last two or at most three centuries, but most do not even manage to celebrate 50 years of existence. Only in nature can you find brands that can boast of almost eternal activities, such as cockroaches, that have barely changed over two hundred million years." That is good business. One cannot hide however, that human activity on earth has suicidal tendencies. And this is probably the only difference between man and the animal world. Man thoughtlessly upsets the biosphere and irreversibly destroys species, depleting the whole world's gene pool. And yet it is clear that we need to foster life, trying at least to keep some of the fixed parameters of the globe. Written by Olaf Wajs Neil Armstrong, the first man to walk on the moon Translated by Lindsay Davidson

9 Dear Readers and Friends, We are happy to announce that our book Żydzi Wieliczki i Klasna Teksty i fotografie (The Jews of Wieliczka and Klasno Texts and photographs) got to the 2nd stage in the contest for the best historical book Historia zebrana We have received nominations from both the jury and the internauts. The list of nominations: We would be delighted if you would vote for our book here (we are in the category Historia niebanalna ): You can vote from 21 November to 2 December. There are interesting prizes waiting for internauts, such as sets of historical books. If your friends are interested in history please send them this information! Thank you for your support and we look forward to your votes! Best regards, Urszula and Wieslaw Zyznowski (Tomasz s and Milosz s parents) Drodzy Państwo, Dzięki głosom oddanym przez Internautów na książkę "Żydzi Wieliczki i Klasna Teksty i fotografie" w konkursie "Historia zebrana" przeszliśmy do II etapu! Otrzymaliśmy nominację zarówno internautów jak i jury. Pełna lista nominacji: poznalismy-nominacje-7327 Serdecznie zapraszamy do dalszego udziału w konkursie i głosowania na naszą książkę (jesteśmy w kategorii Historia niebanalna ): Będziemy wdzięczni za przesłanie tego maila do Waszych znajomychj! Na internautów czekają ciekawe nagrody m.in. zestawy książek konkursowych. Głosowanie trwa od 21 listopada do 2 grudnia. Z góry dziękujemy za Wasze zaangażowanie i liczymy na Wasze głosy także w tym etapie. Pozdrawiamy, Urszula i Wiesław Żyznowscy

10 Święta Bożego Narodzenia w Krajach Hiszpańskojęzycznych W krajach Ameryki Południowej i w Hiszpanii nie przywiązuje się tak wielkiej wagi do choinki, która stanowi jedynie dekorację. Najważniejsza jest szopka, którą w Hiszpanii określa się jako Belén, a w krajach Ameryki łacińskiej jako Nacimiento lub Pesebre. W niektórych krajach organizuje się konkursy szopek, a zwycięzcy nagradzani są przez gminę. W każdym domu rodzina buduje szopkę, tak dużą i okazałą jak te w Kościołach, gdyż tej nocy oczekujemy z wiarą błogosławieństwa Dzieciątka. Domy i ulice zdobią wielkie kolorowe gwiazdy i świąteczne wieńce z wilczomlecza, rośliny znanej u nas jako poinsencja albo gwiazda betlejemska. W niektórych regionach świętowanie zaczyna się 16 grudnia ceremonia zwaną posada (kwatera) lub novena. Na ulicach pojawiają się korowody wędrowców ubranych w tradycyjne stroje. Najważniejszymi postaciami są figury Marii Panny i św. Józefa. Wędrowcy przez dziewięć kolejnych dni pukają do domów w poszukiwaniu miejsca schronienia, czyli właśnie kwatery. Tych dziewięć dni obchodów ma symbolizować dziewięć miesięcy, kiedy brzemienna Maria i św. Józef wędrowali, aż w końcu dotarli do Betlejem. U rodziny, która udzieli symbolicznego schronienia wędrowcom, lub na rynku miasta następuje punkt kulminacyjny ceremonii rozbijanie penaty, czyli wielkiej kolorowej kuli uzbrojonej w siedem kolców, wypełnionej słodyczami. Kula symbolizuje szatana, a kolce siedem grzechów głównych. Jej rozbicie to symboliczne zniszczenie zła. W okresie świątecznym w każdym kościele można zobaczyć szopkę, w której siano zastępują miejscowe rośliny. W dekorowaniu kościoła i urządzaniu szopki bierze udział cała parafia. O północy w każdym domu usłyszymy kolędę Feliz Navidad. Wznosi się kieliszki i następuję toast, szampanem lub jabłecznikiem, a po nim uściski i życzenia wszystkiego najlepszego, podczas gdy któryś z członków rodziny umieszcza Dzieciątko Jezus w wcześniej przygotowanym żłóbku. Wieczerza wigilijna rozpoczyna się bardzo późno, nawet koło północy, jej uczestnicy wręczają sobie prezenty i zasiadają do stołu, na którym nie może zabraknąć pieczonego indyka lub świnki i słodyczy (m. in. paneton oraz gorąca czekolada). W ten sposób spędza się wspaniały wieczór, życząc zdrowia sąsiadom i znajomym i tańcząc przez całą noc. Jest to noc hałaśliwa i radosna, podczas której nikt nie śpi. Przez całą noc odpala się petardy i ognie sztuczne, jak w Sylwestra. Nawet dzieci bawią się na ulicach pokazując sobie nawzajem prezenty, które przyniósł im Święty Mikołaj. Tego dnia wszystkie dzieci noszą nowe ubrania z okazji Narodzin Dzieciątka. Na ulicach odbywają się różne targi, sprzedaje się zabawki i ubrania aż do późnej nocy (wiele osób otrzymuje bożonarodzeniową płacę bonusową za późno). Pasterka odbywa się o dwudziestej drugiej w Noc Wigilijną. Na świąteczną mszę idzie się 25 grudnia, jest to także dzień wizyt i spotkań towarzyskich. Podczas mojego pobytu w Polsce pielęgnuję te tradycje i każdego roku moja szopka jest większa, chociaż nie mogę poświęcić jej całego pomieszczenia, jak to robimy w Ameryce Łacińskiej. Jeśli ktoś zechce odwiedzić moja szopkę, serdecznie zapraszam, trzeba jednak pamiętać o zostawieniu Dzieciątku pieniążka, żeby otrzymać błogosławieństwo i żeby w przyszłym roku szopka była jeszcze większa. Navidad en el Mundo Hispano En los paises de America Latina y Espańa no se da tanta importancia al arbol (actualmente sólo es una decoracion). Para ellos lo mas importante es el Belen, llamado asi en Espańa y en Latinoamerica "Nacimiento o Pesebre". En algunos paises hay concursos de Belenes que son premiados por la Localidad. Todas las casas tienen un belen tan hermoso y grande como en las Iglesias, ya que esperamos esa noche con mucha fe la bendicion del Niño. Las casas y las calles se las adorna con estrellas grandes y roscas navideñas hechas de poinsettias rojas. En algunos regiones las celebraciones empiezan el día 16 de Diciembre con la ceremonía de posada, también conocida como novena. En las calles aparecen procesiones de caminantes en trajes tradicionales. Las personajes más importantes son la Virgen Maria y el Santo José. Durante nueve días siguientes, los caminantes llaman a las puertas de varias casas pidiendo posada. Los nueve días de pregrinación simbolizan los nueve meses cuando la Virgen embarazada y el Santo José caminaban hacía Belén. El punto culminante de la ceremonía el rompimiento de la piñata- tiene lugar en la casa de la familia que ofrece la posada simbólica a los caminantes o en la plaza mayor de la ciudad. La piñata es una grande bola de colores con siete puntas, llena de dulces. La piñata simboliza el Sátanas y sus puntas los siete pecados capitales. El rompimiento de la piñata simboliza la destrución del mal. En el periodo navideño en cada iglesia se puede notar un belén con el heno sustituido con plantas locales. La decoración de la iglesia y la prepación del belén son tareas comunes de todos los miembros de la parroquia. Llegadas las doce de la noche todos ponen el villancico Feliz Navidad, alzan sus copas y brindan con champan o sidra, dandose un caluroso abrazo deseandose lo mejor, mientras un miembro de la familia coloca al Divino Nińo en su pesebre. La cena de la Noche Buena empieza muy tarde, aún a medianoche. Los participantes empiezan por repartir los regalos y luego se ponen a la mesa donde nunca falta un pavo o lechon al horno y dulces (son importantes el paneton y el chocolate caliente). La misa navideña se la atiende el dia 25 de Diciembre cuando tambien la gente visita a sus familiares y amigos. Asi se pasa una gran velada, saludandose entre vecinos y amigos, y bailando toda la noche: es una noche muy bulliciosa y muy alegre, donde nadie duerme. Fuegos artificiales y cohetes son reventados durante toda la noche, igual que en Ańo Nuevo. Incluso los nińos juegan en las calles mostrando unos a otros los regalos que le trajo Papa Noel. Ese dia todos los nińos llevan nueva ropa para recibir al Nińo. En las calles hay una gran variedad de ferias donde se vende juguetes y ropa hasta altas horas de la noche del 24 (muchas personas reciben su aguinaldo muy tarde). La Misa de Gallo se realiza a las diez de la noche del dia 24. Desde que vivo en Polonia conservo estas costumbres y cada año mi belen es mas grande, pero no puedo dedicarle una habitacion completa como lo hacemos en Latinoamerica. El que desee puede visitar mi belen, pero es necesario tener en cuenta que hay que dejarle una propina al Nińo, para que le bendiga y para que el proximo ańo el belen sea aun mas grande.

11 Christmas in Spanish-speaking countries In the countries of Latin America there isn t as much emphasis on the Christmas tree, which is merely a decoration. The most important aspect of Christmas is the crib or manger, which in Spain is called a Belen, and in Latin-American countries a Nacimiento (Birth) or Pesebre. In some countries a Christmas crib competition is organised, which is judged by the Town Council. Every house has its own crib, built by the family, and sometimes as large and ceremonial as those in the churches. On Christmas Eve everyone awaits the birth of the Christ child. Houses and streets are decorated with large, colourful stars and decorative chains of a plant which is known as the Bethlehem star. In some regions, Christmas celebrations begin on the 16 th December with a ceremony known as the Posada or Novena. Parades of wanderers dressed in traditional clothes appear on the streets and knock on the doors of houses, searching for a place to stay. These nine days of celebration symbolise the nine months that Mary and Joseph wandered, until at last reaching Bethlehem. The central point of the ceremony takes place in the houses which offered a place to stay, or on the central square of the town. At this point the piñata is broken a large colourful ball decorated by seven thorns and filled with sweets. The ball symbolises Satan, and the thorns the seven deadly sins. The breaking of the ball represents the destruction of evil. During the Christmas period one can find a manger with hay in every church. The entire parish takes part in decorating the crib. At midnight the carol Feliz Navidad is sung in every house. Toasts of champagne or apple spirit are made, followed by exchanges of embraces and good wishes to everyone. The baby Jesus is then placed in the manger. The Christmas Eve supper begins as late as midnight. All participants in the feast exchange presents and sit at the table. Roast turkey or pork and sweets (for example paneton and hot chocolate) are always served. Christmas Eve is a wonderfully colourful evening, spent by wishing good health to neighbours and friends, and dancing till dawn. It is a noisy, joyful night during which no one sleeps! Fireworks are let off throughout the night, just like on New Year s Eve. Even children stay up late, playing on the streets and showing each other the presents that St. Nicholas brought. On this day all children wear new clothes in honour of the birth of Jesus. Various festive markets are held on the streets in which toys and clothes are sold till late at night. Midnight Mass is celebrated at 11.p.m. on Christmas Eve. Everyone attends mass on 25 th December. This is a day to visit people and get together for social events. Since coming to live in Poland I have observed the Christmas traditions of my country, and every year my crib gets bigger, although I can t sacrifice the entire flat to it, as is done in Latin America. If someone would like to visit my Christmas crib I invite you cordially. However, please remember to leave the Christ child a small offering of money, in order to receive a blessing that next year the crib will be even bigger! Eva Malaga Spanish teacher at BISC Message from SZLACHETNA PACZKA TEAM Dear Parents, We d like to thank all of you who have signed up and are contributing to the Szlachetna Paczka initiative. As the day we pack all the presents into boxes and wrap them approaches, we have one more favour to ask. We ll need a lot of sturdy, cardboard boxes and wrapping paper if you have any boxes lying around your house, we would be extremely grateful if you could donate them. Thank you!

12

Zaangażuj się Become Involved

Zaangażuj się Become Involved Zaangażuj się Become Involved Zaangażuj się Become Involved Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Foundation for the Development of the Education System Warszawa Warsaw 2012 Publikacja sfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Usakiewicz Not Just For Kicks Do zakopania jeden krok Poland Second Prize

Krzysztof Usakiewicz Not Just For Kicks Do zakopania jeden krok Poland Second Prize Krzysztof Usakiewicz Not Just For Kicks Do zakopania jeden krok Poland Second Prize Not Just For Kicks The match-up between Makabi and Inter did not attract many spectators. The weather was likely the

Bardziej szczegółowo

Logo projektu Konkurs na logo projektu E.U.R.O.P.E. był pierwszym poważnym wyzwaniem dla naszych. Project logo. The competition for the logo of the

Logo projektu Konkurs na logo projektu E.U.R.O.P.E. był pierwszym poważnym wyzwaniem dla naszych. Project logo. The competition for the logo of the ZIMA (WINTER) 2013 / 2014 NUMER (NUMBER) 1 GAZETKA PARTNERÓW PROJEKTU E.U.R.O.P.E REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU COMIUS 2013-2015 THE NEWSLETTER OF THE PROJECT E.U.R.O.P.E. PARTNERS IMEMTED UNDER COMIUS

Bardziej szczegółowo

20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury. Kulturalny Tarnów

20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury. Kulturalny Tarnów 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Kulturalny Tarnów Kulturalny Tarnów Tarnów 2012 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Kulturalny Tarnów 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Tarnów 2012 Spis treści Redakcja

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

HAPPY EASTER WESOŁEGO ALLELUJA! Editorial Board, Forum Board, Polish-American Cultural Center

HAPPY EASTER WESOŁEGO ALLELUJA! Editorial Board, Forum Board, Polish-American Cultural Center 6501 Lansing Ave. Cleveland, OH 44105 216-883-2828 e-mail: forumpacc@yahoo.com www.polishcenterofcleveland.org April 2014, No. 4/141 Kwiecień 2014, Nr 4/141 POLISH-AMERICAN WESOŁEGO ALLELUJA! Niech te

Bardziej szczegółowo

1200 najczęściej używanych angielskich słów.

1200 najczęściej używanych angielskich słów. 1200 najczęściej używanych angielskich słów. Jeśli chcesz minimalnym wysiłkiem opanować podstawy angielskiego i rozumieć go w co najmniej 80% wystarczy, że poznasz najczęściej używane w tym języku wyrazy.

Bardziej szczegółowo

WNOP odcinek 006 - po angielsku. Pat Flynn i Let Go - od bezrobotnego do blogera żyjącego ze swojej pasji

WNOP odcinek 006 - po angielsku. Pat Flynn i Let Go - od bezrobotnego do blogera żyjącego ze swojej pasji Podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy - transkrypt WNOP odcinek 006 - po angielsku Pat Flynn i Let Go - od bezrobotnego do blogera żyjącego ze swojej pasji Opis odcinka: /006 To jest podcast Więcej

Bardziej szczegółowo

Culture and civilisations

Culture and civilisations MODULE 4 Culture and civilisations 4 A Vocabulary: festivals and celebrations 1 Match the words with their definitions candle costume gift greetings card lantern Listening: three reports about festivals

Bardziej szczegółowo

Together We Can and We Will. OF NORTH AMERICA JANUARY/FEBRUARY/MARCH National 2014 Alliance www.pna-znp.org of North America1881-2014 Vol. 138; No.

Together We Can and We Will. OF NORTH AMERICA JANUARY/FEBRUARY/MARCH National 2014 Alliance www.pna-znp.org of North America1881-2014 Vol. 138; No. Together We Can and We Will ZGODA THE OFFICIAL PUBLICATION The OF THE official POLISH Publication NATIONAL of the ALLIANCE Polish OF NORTH AMERICA JANUARY/FEBRUARY/MARCH National 2014 Alliance www.pna-znp.org

Bardziej szczegółowo

1413 N. 20 th Street; St. Louis, MO 63106 314.421.5948 www.saintstan.org

1413 N. 20 th Street; St. Louis, MO 63106 314.421.5948 www.saintstan.org 1413 N. 20 th Street; St. Louis, MO 63106 314.421.5948 www.saintstan.org Christmas 2013 - January 2014 Boże Narodzenie 2013 - Styczeń 2014 St. Stanislaus Kostka Christmas 2013 / January 2014 * Boże Narodzenie

Bardziej szczegółowo

#44. north east. free magazine czasopismo bezpłatne. festival 4-5

#44. north east. free magazine czasopismo bezpłatne. festival 4-5 free magazine czasopismo bezpłatne north east festival 4-5 fot. Robert Wolański #44 Po co mi język polski? 10 What do I need Polish for? 11 Język bez granic: Uwaga! Fałszywy przyjaciel! 16 Language without

Bardziej szczegółowo

#49 GRUDZIEŃ/DECEMBER 2010

#49 GRUDZIEŃ/DECEMBER 2010 c z a s o p i s m o b e z p ł a t n e / f r e e m a g a z i n e #49 GRUDZIEŃ/DECEMBER 2010 Kids Don t Whine It s Dzieci nie marudzą Christmas Time! TEMAT NUMERUCzas na święta! s. 6 Polskie akcenty p. 7

Bardziej szczegółowo

#53. Eternal Youth a Little Closer? Wieczna młodość o. 2B News. Wiadomości 2B. Kop do zwyciestwa! Dig for Victory!

#53. Eternal Youth a Little Closer? Wieczna młodość o. 2B News. Wiadomości 2B. Kop do zwyciestwa! Dig for Victory! c z a s o p i s m o b e z p ł a t n e #53 / f r e e WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK / SEPEMBER-OCTOBER Paszport, pieniążek, aparat i niewiele więcej! s.6 Wiadomości 2B s.4 Kop do zwyciestwa! s.10 Wieczna młodość

Bardziej szczegółowo

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Matura podstawowa 2015 Use of English Writing Get ready for MATURA 2015 Intermediate Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Great Clarendon Street, Oxford,, United Kingdom Oxford University Press

Bardziej szczegółowo

July 2015 Lipiec 2015

July 2015 Lipiec 2015 July 2015 Lipiec 2015 St. Stanislaus Kostka Parish 1413 North 20th Street Saint Louis, MO 63106 314.421.5948 www.saintstan.org Office Hours / Biuro Czynne Monday, Tuesday, Thursday, Friday: 9:00 a.m. -

Bardziej szczegółowo

11 2014(21) POBIERZ NA LOTNISKU AIRPORT-FREE-WIFI. Ania Rusowicz

11 2014(21) POBIERZ NA LOTNISKU AIRPORT-FREE-WIFI. Ania Rusowicz MAGAZYN PORTU LOTNICZEGO SZCZECIN-GOLENIÓW IM. NSZZ SOLIDARNOŚĆ "SOLIDARITY" SZCZECIN-GOLENIÓW AIRPORT MAGAZINE 11 2014(21) POBIERZ NA LOTNISKU AIRPORT-FREE-WIFI Ania Rusowicz SPIS TREŚCI CONTENTS 6

Bardziej szczegółowo

Any American can become a President (theoretical possibility) I can always get you a cup of tea from the canteen (practical possibility)

Any American can become a President (theoretical possibility) I can always get you a cup of tea from the canteen (practical possibility) MODAL CAFÉ Lesson 1 Can Usage: Ability I can speak English Offering Can I buy you a drink? Possibility I can always go to the canteen and get you one. MAN A : MAN B: MAN A: MAN B: So what do you think

Bardziej szczegółowo

Kraków 2008 Polska Zielona Sieć www.zielonasiec.pl www.ekonsument.pl

Kraków 2008 Polska Zielona Sieć www.zielonasiec.pl www.ekonsument.pl Rozglądając się po mieście zobaczysz kiczowisko na Rynku Głównym, często ku wielkiej irytacji tubylców nazywanym przez przyjezdnych Starówką. Tu co krok mim, albo grajek i cała rzesza turystów i dzieci

Bardziej szczegółowo

Page 14 News of Polonia Pasadena, California October 2008

Page 14 News of Polonia Pasadena, California October 2008 Page 14 News of Polonia Pasadena, California October 2008 Polish Pioneers from 1 manufacturing of glass, pitch, tar, soap, ash and other products. The English Parliament had restricted the amount of English

Bardziej szczegółowo

#50. Get ready for a Naleśnika i Wesele. Przygotuj się na Dzień. Shrove Tuesday and królewskie. the Royal Wedding

#50. Get ready for a Naleśnika i Wesele. Przygotuj się na Dzień. Shrove Tuesday and królewskie. the Royal Wedding c z a s o p i s m o b e z p ł a t n e #50 / f r e e m a g a z i n e LUTY MARZEC / FEBRUARY MARCH 2011 Podglądnij skandal Investigate architectural architektoniczny Newcastle scandal of Newcastle - czytaj

Bardziej szczegółowo

Podróżowanie z Servasem

Podróżowanie z Servasem STOWARZYSZENIE SERVAS POLSKA Podróżowanie z Servasem Wrocław Warszawa 2014 3 Spis treści Część I Relacje POLSKICH podróżników Ted Karolak Od Florydy po Kalifornię 8 From Florida to California 8 Anna Sala-Wojnowska

Bardziej szczegółowo

Listopad 2013. November 2013 PARISH STAFF. 1413 North 20th Street Saint Louis, MO 63106 Phone: 314.421.5948 Fax: 314.588.

Listopad 2013. November 2013 PARISH STAFF. 1413 North 20th Street Saint Louis, MO 63106 Phone: 314.421.5948 Fax: 314.588. Listopad 2013 November 2013 PARISH STAFF 1413 North 20th Street Saint Louis, MO 63106 Phone: 314.421.5948 Fax: 314.588.8688 Website: www.saintstan.org Sunday Homilies: www.saintstan.org/homilies Office

Bardziej szczegółowo

6. Grand OFF Najlepsze Niezależne Filmy Świata the 6 th Grand OFF World Independent Film Awards

6. Grand OFF Najlepsze Niezależne Filmy Świata the 6 th Grand OFF World Independent Film Awards 6. Grand OFF Najlepsze Niezależne Filmy Świata the 6 th Grand OFF World Independent Film Awards organizatorzy / organisers Telewizja Kino Polska / Kino Polska Television Fundacja Cinema Art / Cinema Art

Bardziej szczegółowo

Together We Can and We Will ZGODA OF NORTH AMERICA THE OFFICIAL PUBLICATION. Protect those you love with PNA life insurance

Together We Can and We Will ZGODA OF NORTH AMERICA THE OFFICIAL PUBLICATION. Protect those you love with PNA life insurance Together We Can and We Will ZGODA THE OFFICIAL PUBLICATION The OF THE official POLISH Publication NATIONAL of the ALLIANCE Polish OF NORTH AMERICA APRIL/MAY/JUNE 2014 National www.pna-znp.org Alliance

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

Beata Sadowska TAKE YOUR FREE COPY. airport-free-wifi 08 / 2014 (11)

Beata Sadowska TAKE YOUR FREE COPY. airport-free-wifi 08 / 2014 (11) MAGAZYN MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA-MODLIN / MASOVIA WARSZAWA-MODLIN AIRPORT MAGAZINE TAKE YOUR FREE COPY airport-free-wifi Beata Sadowska 08 / 2014 (11) 6 TOWARZYSZ PODRÓŻY FELLOW TRAVELLER

Bardziej szczegółowo

Wyznacznikiem mojego sukcesu są sukcesy moich współpracowników

Wyznacznikiem mojego sukcesu są sukcesy moich współpracowników Zacznijmy od korzeni. Urodził się Pan w Katowicach. Jestem katowiczaninem w jakiś sposób z przypadku. Mój ojciec urodził się w Czechosłowacji, na Zaolziu. Studiował w czeskiej Pradze. W 1938 roku miał

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo