FAQ KODEKSU SIECI ALOKACJI ZDOLNOŚCI PRZESYŁOWYCH I ZARZĄDZANIA OGRANICZENIAMI NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA. Konstancin-Jeziorna, 4 kwietnia 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FAQ KODEKSU SIECI ALOKACJI ZDOLNOŚCI PRZESYŁOWYCH I ZARZĄDZANIA OGRANICZENIAMI NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA. Konstancin-Jeziorna, 4 kwietnia 2012 r."

Transkrypt

1 FAQ NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA PUBLICZNE KONSULTACJE KODEKSU SIECI W ZAKRESIE ALOKACJI ZDOLNOŚCI PRZESYŁOWYCH I ZARZĄDZANIA OGRANICZENIAMI Konstancin-Jeziorna, 4 kwietnia 2012 r.

2 NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE KODEKSU SIECI W ZAKRESIE ALOKACJI ZDOLNOŚCI PRZESYŁOWYCH I ZARZĄDZANIA OGRANICZENIAMI 1. Jaki jest cel niniejszego dokumentu? Dokument ma na celu omówienie przestawionego przez ENTSO-E do publicznej konsultacji Kodeksu Sieci w zakresie Alokacji Zdolności Przesyłowych i Zarządzania Ograniczeniami, zwanego dalej Kodeksem CACM (Network Code on Capacity Allocation and Congestion Management CACM Network Code). Niniejszy dokument został przygotowany w formie FAQ, czyli przedstawia odpowiedzi na najważniejsze pytania pojawiające się na kolejnych etapach procesu opracowywania Kodeksu CACM. Pytania i odpowiedzi zostały uporządkowane zgodnie ze strukturą Kodeksu. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu zostały przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą. Jednakże, w wyniku procesu publicznej konsultacji obecna wersja Kodeksu CACM może ulec zmianie, a co za tym idzie niektóre zapisy niniejszego dokumentu mogą stać się bezprzedmiotowe. 2. Czym jest Kodeks CACM? Kodeks CACM to zbiór przepisów regulujących organizację europejskiego rynku energii w zakresie alokacji zdolności przesyłowych, Rynku Dnia Następnego oraz Rynku Dnia Bieżącego. Z prawnego punktu widzenia Kodeks CACM jest odpowiednikiem Rozporządzenia, a więc będzie prawnie wiążący po publikacji przez Komisję Europejską. 3. Kogo będą obowiązywać przepisy Kodeksu CACM? Po przejściu przez proces komitologii (akceptacja Kodeksu przez komitet ekspertów z krajów członkowskich UE), Kodeks CACM uzyska status Rozporządzenia, a tym samym będzie obowiązywać wprost wszystkich uczestników rynku. 4. Jakie obszary mają być uregulowane przez Kodeks CACM? Kodeks Sieciowy CACM zakłada skoordynowane wyznaczanie zdolności przesyłowych. Koordynacja powinna się odbywać co najmniej na poziomie regionalnym, a docelowo wspólnie dla całej Europy. Preferowaną docelową metodą wyznaczania zdolności przesyłowej jest metoda Flow Based, stosowana w powiązaniu z alokacją zdolności przesyłowych w oparciu o market coupling (Flow-Based Market Coupling). W okresie przejściowym dopuszczalne jest stosowanie metody NTC oraz alokacji zdolności przesyłowych poprzez aukcje typu explicit. Kodeks CACM określa procedurę definiowania obszarów rynkowych oraz kryteria ich oceny uwzględniające wpływ sposobu definiowania

3 stref na efektywność rynku oraz bezpieczeństwo sytemu, w tym stopień oddziaływania wewnętrznych transakcji na pozostałe strefy rynkowe. Rynek Dnia Następnego (Day Ahead) ma zostać zbudowany w oparciu o algorytm: Single Price Coupling (inaczej, market coupling), który będzie jednocześnie wyznaczał ceny oraz wolumeny wymiany transgranicznej dla wszystkich obszarów rynkowych z uwzględnieniem zdolności przesyłowych pomiędzy nimi. Identyfikacja przyjętych ofert w algorytmie będzie ukierunkowana na maksymalizację nadwyżki rynkowej. Rynek Dnia Bieżącego (Intraday) ma zostać oparty o mechanizm handlu ciągłego (continuous implicit trade), w ramach którego na bieżąco będzie następować łączenie pojawiających się ofert kupna i sprzedaży przy uwzględnieniu możliwości przesyłu energii między obszarami rynkowymi. Po zawarciu transakcji będzie następować aktualizacja dostępnych zdolności przesyłowych. Zdolności przesyłowe na rynku dnia bieżącego mają być przydzielane bezpłatnie o ile nie będą występować istotne ograniczenia w ich dostępności. Docelowy mechanizm rynku dnia następnego ma mieć zasięg pan-europejski, i bazować na mechanizmie ELBAS, stosowanym na rynku skandynawskim, wzbogaconym o wycenę zdolności przesyłowych w przypadku pojawienia się nadwyżki popytu na zdolności przesyłowe nad podażą (obecnie ELBAS nie ma takiej funkcji). Kodeks CACM reguluje również kwestię gwarancji wyznaczonych zdolności przesyłowych pomiędzy obszarami rynkowymi (tzw. capacity firmness). Zgodnie z zapisami Kodeksu zdolności przesyłowe na rynku dnia następnego muszą być gwarantowane przez operatora najpóźniej na ½ godziny przed zamknięciem okresu zbierania ofert, zaś na rynku dnia bieżącego - po zawarciu transakcji. W przypadku działania siły wyższej zagwarantowana przepustowość może zostać ograniczona przy pełnej rekompensacie kosztów. 5. Czy europejski rynek energii zostanie wdrożony do końca 2014? Kodeks CACMto jeden z wielu kroków niezbędnych dla utworzenia jednolitego rynku energii elektrycznej. Należy tu wymienić m.in.: prace projektowe na szczeblu regionalnym, prace nad poprawą transparentności, optymalizacje procesów planowania czy rozbudowę infrastruktury w celu zmniejszenia ograniczeń sieciowych. Zgodnie z obecnym projektem Kodeksu, stanie się ona prawnie wiążący z dniem 1 września 2014 r. Warunkiem jest pozytywna opinia Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) i akceptacja Komisji Europejskiej, a czas publikacji przez Komisję Europejską zależy od uwag zgłaszanych w trakcie procedury komitologii. 6. Dlaczego ENTSO-E opracowuje Kodeks? Rola ENTSO-E w procesie tworzenie Kodeksu Sieciowego została określona zgodnie z Rozporządzeniem 714/2009 (trzeci pakiet energetyczny). Na ENTSO-E nałożono obowiązek opracowania Kodeksu spójnego z Wytycznymi Ramowymi przygotowanymi przez Europejskiego Regulatora (ACER). 7. Dlaczego zdecydowano się na ten poziom szczegółowości? Opracowany przez ENTSO-E i przedstawiony do publicznych konsultacji Kodeks CACM powinien być na tyle elastyczny, aby umożliwić wprowadzanie drobnych zmian w organizacji

4 rynku bez potrzeby każdorazowego przechodzenia przez długotrwały proces komitologii. Jednocześnie, zapisy Kodeksu powinny być na tyle jednoznaczne aby umożliwić niezbędną harmonizację. Poziom szczegółowości Kodeksu CACM wynika z powyższych uwarunkowań. 8. W jaki sposób można zgłaszać uwagi do Kodeksu? Uwagi do Kodeksu należy zgłaszać do ENTSO-E poprzez dedykowaną stronę internetową zawierającej także szczegółowy opis procedury zgłaszania uwag. W przypadku zgłoszeń inną drogą aniżeli wskazany interfejs internetowy, uwagi oraz komentarze nie zostaną uznane jako formalnie zgłoszone. Termin zgłaszania uwag przez zainteresowane strony mija z dniem 23 maja br. 9. W jaki sposób będą rozpatrywane zgłaszane uwagi? Wszystkie zgłoszone do ENTSO-E uwagi będą rozpatrywane przez zespoły robocze ENTSO-E opracowujące Kodeks. Niezbędne zmiany zostaną wprowadzone do ostatecznej wersji Kodeksu. Wszystkie zmiany zostaną objaśnione i uzasadnione. 10. W jaki sposób podmioty sektora były zaangażowane w proces tworzenia Kodeksu CACM? ENTSO-E stworzyło grupę konsultacyjną złożoną z europejskich organizacji branżowych (Europex, EFET, EWEA, Eurelectric, CEFIC, IFIEC, ACER, Komisja Europejska). Liczne spotkania grupy w trakcie tworzenia Kodeksu były źródłem wielu cennych wskazówek. 11. Jakie są kolejne kroki w procesie tworzenia Kodeksu CACM? Do dnia 23 maja br. będzie prowadzony przez ENTSO-E proces publicznej konsultacji. Po zebraniu uwag, ENTSO-E opracuje zaktualizowaną wersję Kodeksu i przedłoży go do akceptacji przez ACER do 30 września 2012 r. Następnie ACER zaopiniuje Kodeks oraz, zakładając, że będzie to opinia pozytywna, przekaże dokument do Komisji Europejskiej (KE). KE dokona weryfikacji Kodeksu celem sprawdzenia czy przyczynia się on do osiągnięcia celu nadrzędnego, tj. stworzenia dobrze funkcjonującego rynku energii elektrycznej w Europie, a następnie przekaże go do procedury komitologii. WYZNACZANIE ZDOLNOŚCI PRZESYŁOWYCH / CAPACITY CALCULATION 12. Jak można zmienić metodę wyznaczania zdolności przesyłowych? Obecnie Operatorzy wyznaczają zdolności przesyłowe za pomocą metody NTC. Przez ostatnie lata opracowywano metodę Flow-Based Allocation (FBA) i przewiduje się, że w przyszłości zastąpi ona obecnie stosowaną metodę NTC. Kodeks CACM zawiera propozycję kryteriów, które powinny być spełnione przed wdrożeniem metody FBA.

5 Podstawowy warunek do poprawa warunków bezpieczeństwa pracy systemu oraz zwiększenie efektywności procesu alokacji w stosunku do obecnie stosowanej metody NTC. Metoda FBA będzie wdrażana stopniowo, przez regiony które spełnią wyznaczone kryteria. W pierwszej kolejności metodą FBA zostaną objęte regiony Europy Kontynentalnej, na obszarach których występują znaczące powiązania pomiędzy wymianą energii na poszczególnych granicach. W regionach gdzie te powiązania są bardzo słabe lub nie występują, metodologia FBA nie oferuje wartości dodanej i najprawdopodobniej nie zostanie zaimplementowana. 13. Dlaczego wyznaczanie zdolności przesyłowych ma się odbywać na poziomie regionalnym? Wyznaczanie zdolności przesyłowych powinno odbywać się przynajmniej na poziomie regionalnym. Wynika to przede wszystkim z silnych współzależności wymiany transgranicznej w wielooczkowej sieci Europy Kontynentalnej. W przypadku stosowania metodologii NTC niezbędne jest przyjęcie wielu założeń dotyczących spodziewanego poziomu wymiany transgranicznej pomiędzy poszczególnymi obszarami rynkowymi, co wymaga ścisłej koordynacji. Również w przypadku metodologii FBA koordynacja jest niezbędna, bowiem wyznaczanie i alokacja zdolności przesyłowych odbywa się jednocześnie dla całego regionu. Z pragmatycznego punktu widzenia, wykorzystanie jednolitej metody wyznaczania zdolności przesyłowych dla całej Europy nie jest niezbędne już od pierwszego dnia obowiązywania Kodeksu. Stworzenie europejskiego mechanizmu opartego na FBA jest jednak celem do którego Operatorzy będą dążyć. 14. Jaki obszar geograficzny ma obejmować wspólny model sieci CGM (ang. Common Grid Model)? Wspólny model sieci CGM jest modelem europejskim. Ma obejmować całą Europę i zawierać wszystkie obszary synchroniczne. 15. Jakie są zadania podmiotów odpowiedzialnych za skoordynowane wyznaczanie zdolności przesyłowych CCCs (ang. Coordinated Capacity Calculators)? Funkcja podmiotu odpowiedzialnego za wyznaczanie regionalnych zdolności przesyłowych (Coordinated Capacity Calculator) będzie uzgadniana przez Operatorów na szczeblu regionalnym. Uzgodnienia te będą określały zakres odpowiedzialności, a także dotyczyły spraw organizacyjnych. Podmioty odpowiedzialne za skoordynowane wyznaczanie zdolności przesyłowych (CCCs) będą: wyznaczać zdolności przesyłowe;

6 zarządzać procesem weryfikacji wyznaczonych zdolności przesyłowych; wysyłać informacje o wyznaczonych zdolnościach przesyłowych do podmiotów odpowiedzialnych za alokowanie. 16. Jakie zadania w procesie skoordynowanego wyznaczania zdolności przesyłowych mają się odbywać na poziomie operatorów, krajów, regionów oraz europejskim? Scalanie modeli sieci poszczególnych OSP w ramach wspólnego modelu sieci CGM będzie realizowane na poziomie europejskim. Koordynacja i wyznaczanie zdolności przesyłowych odbywać się będzie przynajmniej na szczeblu regionalnym. Zbieranie danych od wytwórców i odbiorców oraz tworzenie krajowych modeli sieci będzie prowadzone na poziomie OSP / krajów. Funkcja podmiotu odpowiedzialnego za scalanie krajowych modeli sieci będzie uzgadniana przez Operatorów. Uzgodnienia te mogą obejmować np. wyznaczenie nowego podmiotu lub rozszerzenie zakresu odpowiedzialności już istniejącego podmiotu. 17. W jakim celu potrzebne są Operatorom informacje dotyczące kosztów wytwarzania energii w poszczególnych jednostkach wytwórczych? W procesie wyznaczania zdolności przesyłowych, Operatorzy muszą przewidywać punkty pracy poszczególnych jednostek wytwórczych, a w szczególności rozkład generacji w przypadku zmiany salda wymiany transgranicznej dla danego obszaru rynkowego. Oszacowanie jest dokonywane za pomocą tzw. Generation Shift Key (GSK). GSKs będą przygotowywane przez OSP z wykorzystaniem danych uzyskanych od wytwórców odnośnie spodziewanych kosztów wytwarzania. Dane te są niezbędne do poprawy dokładności wyznaczania zdolności przesyłowych. W obecnych uwarunkowaniach OSP przygotowując GSKs przyjmują wiele założeń i uproszczeń, co jest obarczone wysoka niepewnością, i w konsekwencji może skutkować koniecznością stosowania większych marginesów bezpieczeństwa. 18. Jak często w ciągu dnia będą wyznaczane zdolności przesyłowe? Możliwe są następujące warianty przebiegu procesu wyznaczania zdolności przesyłowych: Wariant 0: brak nowej rundy wyznaczania zdolności przesyłowych, za wyjątkiem sytuacji awaryjnych. Niealokowane zdolności w dniu D-1 przechodzą do dyspozycji rynku Intra-Day Wariant 1: wyznaczanie zdolności przesyłowych w dniu D-1 po nominacjach transakcji zawartych przez uczestników rynku w dniu D-1. Wariant 2: wyznaczanie zdolności przesyłowych w dniu D-1 po nominacjach transakcji zawartych przez uczestników rynku w dniu D-1, oraz w dniu D w sposób ciągły np. co 2 godziny.

7 OBSZARY RYNKOWE / BIDDING ZONES 19. Kto jest odpowiedzialny za określanie konfiguracji obszarów rynkowych? Za zatwierdzanie propozycji zmian konfiguracji obszarów rynkowych, przedłożonych przez Operatorów po uprzednim wykonaniu analizy techniczno-ekonomicznej, odpowiedzialni będą Regulatorzy. Propozycje zmian granic obszarów rynkowych, a w szczególności czas potrzebny do przygotowania się do zmiany, będą konsultowane ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Jeśli proponowany przez OSP kształt obszarów rynkowych zostanie odrzucony przez Regulatora, OSP może skorygować propozycję np. na podstawie dodatkowych analiz, i ponownie przedstawić do zatwierdzenia lub pozostać przy obecnym kształcie obszarów rynkowych. Organy regulacyjne powinny koordynować decyzje w tym zakresie na szczeblu regionalnym. 20. Jakie cechy posiadają obszary rynkowe? Dla danej jednostki czasu (np. godzina na rynku dnia następnego) jednostka wytwórcza lub odbiorcza może przynależeć tylko do jednego obszaru rynkowego. Obszar rynkowy musi być taki sam dla Rynków Dnia Następnego, Dnia Bieżącego i Rynku Praw Długoterminowych. Dla kolejnej jednostki czasu (np. następna godzina) jednostka może przynależeć już do innego obszaru rynkowego. Obszary rynkowe nie muszą pokrywać się z obszarami krajów. W jednym kraju może funkcjonować kilka obszarów rynkowych, jak również jeden obszar rynkowy może występować na terenie kilku krajów o ile jest to uzasadnione względami technicznoekonomicznymi. Takie obszary rynkowe muszą spełniać kryteria zdefiniowane w Kodeksie CACM. Opisany w Kodeksie proces ustalania granic obszarów rynkowych powinien obejmować wszystkie obszary rynkowe w Europie. Obecnie jednak dwa kraje: Włochy i Norwegia charakteryzują się szczególnymi uwarunkowaniami, mającymi wpływ na proces ustalania konfiguracji obszarów rynkowych. We Włoszech, niektóre obszary rynkowe mogą mieć niewielki lub żaden wpływ na sąsiednie sieci i uruchomienie procesu ustalania granic obszarów rynkowych może nie kreować żadnej wartości dodanej. W Norwegii, ze względu na udział hydro-generacji może dojść do zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii i może wystąpić potrzeba ustalenia tymczasowych, nowych granic obszarów rynkowych. Tego typu przypadki, wymagające szczególnego podejścia do procesu ustalania granic obszarów, muszą być zgłaszane do sąsiednich Operatorów i Regulatorów. Ewentualny sprzeciw Regulatorów powinien być zgłoszony do ACER. 21. Co zawiera raport dwuletni nt obecnych obszarów rynkowych?

8 Raport dwuletni składa się z analiz techniczno-ekonomicznych obecnych granic obszarów rynkowych dla całej Europy. Raport składa się z części technicznej oraz części dot. efektywności rynkowej. Analiza zawarta w części technicznej raportu jest przeprowadzona w oparciu o koszty zarządzania ograniczeniami (tzw. re-dispatching u), i uwzględnia wpływ transakcji zawartych wewnątrz danego obszaru rynkowego na przepływy w innych obszarach a także ograniczenia sieciowe. Analiza obejmuje również porównanie przepływów planowych będących wynikiem mechanizmu alokacji zdolności przesyłowych z przepływami fizycznie zrealizowanymi. Analiza ta jest szczególnie ważna dla sieci przesyłowej Europy Kontynentalnej, gdzie fizyczne przepływy na liniach łączących obszary rynkowe zależą w dużym stopniu od wymiany pomiędzy innymi obszarami rynkowymi. Analiza w części dot. efektywności rynkowej obejmuje płynność rynkową, warunki konkurencji i efektywność procesu kształtowania cen. Na podstawie tych analiz Regulatorzy i ACER określą potrzebę podjęcia działań celem poprawy obecnej sytuacji. Decyzję o publikacji raportu dwuletniego podejmują wspólnie krajowe organy regulacyjne oraz ACER. PRZEJRZYSTOŚĆ / TRANSPARENCY 22. Czy metodologa wyznaczania zdolności przesyłowych będzie dostępna publicznie? Metodologie wyznaczania zdolności przesyłowych będą opublikowane na stronach internetowych ENTSO-E. 23. Czy raport dwuletni dot. procesu wyznaczania zdolności przesyłowych zostanie opublikowany? Raport dwuletni dot. procesu wyznaczania zdolności przesyłowych będzie przedłożony ACER i Regulatorom. Decyzja o dalszej dystrybucji raportu zależy więc od nich. RYNKI DNIA NASTĘPNEGO / DAY AHEAD MARKETS 24. Co to jest Rynek Dnia Następnego? Rynek Dnia Następnego (Day Ahead Market) jest to tzw. rynek zorganizowany, prowadzony w oparciu o handel na giełdach energii. Uczestnicy rynku zawierają transakcje poprzez złożenie ofert kupna i sprzedaży energii w swoim obszarze rynkowym. 25. Co to jest market coupling?

9 Docelowy model dla rynku dnia następnego w Europie zakłada, że ceny dla każdego obszaru rynkowego mają być wyznaczane w sposób skoordynowany w ramach europejskiego mechanizmu market coupling. Alokacja zdolności przesyłowych ma być realizowana na podstawie różnicy cen pomiędzy poszczególnymi obszarami rynkowymi. Jest to więc model aukcji typu implicit, tj. aukcji łączących obrót prawami przesyłowymi i energią elektryczną. Uczestnicy rynku nie dokonują rezerwacji zdolności przesyłowych na potrzeby realizacji swoich transakcji, a jedynie dokonują transakcji zakupu/sprzedaży energii na rynku, do którego są geograficznie przypisani. Alokacja zdolności przesyłowych odbywa się w trakcie dokonywania obrotu energią, w sposób maksymalizujący łączną nadwyżkę rynkową (ang. market surplus). 26. Jakimi danymi będzie zasilany algorytm market coupling? Algorytm market coupling będzie wykorzystywał następujące dane: Zlecenia kupna i sprzedaży energii złożone przez uczestników rynku Dane dotyczące zdolności przesyłowych pomiędzy obszarami rynkowymi, dostarczone przez Operatorów, wyznaczone na podstawie danych o technicznych ograniczeniach sieci przesyłowej Dane o ograniczeniach sieciowych (Network Constraints) 27. Co to są ograniczenia sieciowe Network Constraints i dlaczego są one istotne? W Kodeksie pojawia się termin ograniczenia sieciowe (w Kodeksie Network constraints ). Są to wszystkie fizyczne ograniczenia systemu przesyłowego inne niż dostępne zdolności przesyłowe. Przykładowo, ograniczenia sieciowe mogą obejmować: ograniczenia rampy (zmiany wartości alokacji pomiędzy następującymi po sobie okresami czasu), straty, itd. Ograniczenia sieciowe muszą być uwzględniane w procesie alokacji zdolności przesyłowych dla Rynków Dnia Bieżącego i Dnia Następnego. 28. Co będzie wynikiem algorytmu market coupling? Kodeks określa jedynie minimalny zestaw wymagań, które algorytm musi spełniać: wyznaczanie cen dla każdego obszaru rynkowego dla danej jednostki czasowej w EUR/MWh, wyznaczanie pozycji netto dla każdego obszaru rynkowego określenie ofert zaakceptowanych i odrzuconych Algorytm może być jednak bardziej rozbudowany i wyznaczać inne wielkości ponad niezbędne ww. określone minimum, o ile miałoby to być użyteczne dla rynku energii. 29. Jakie produkty będą przetwarzane przez algorytm market coupling?

10 Katalog dostępnych produktów dostępnych do obrotu na Rynku Dnia Następnego nie jest ściśle określony. ENTSO-E starała się znaleźć kompromis między jasnym określeniem funkcjonalności algorytmu market coupling, a możliwością jego dalszego rozwoju. Warto przypomnieć, że po procesie komitologii, Kodeks CACM stanie się obowiązującym prawem, a jego zmiana będzie trudna i czasochłonna. Zgodnie z przepisami Kodeksu, algorytm market coupling musi być zdolny do przetwarzania produktów godzinowych, oraz różnych produktów blokowych, jak np. oferty wielogodzinowe 30. Jaka waluta będzie obowiązywała? Walutą, w której wyceniana będzie energia w ramach mechanizmu market coupling, jest EURO. Nie wyklucza to możliwości prowadzenia rozliczeń w walucie lokalnej na rynkach lokalnych i przeliczania zleceń na euro przed ich zgłoszeniem. 31. Co to jest czas zamknięcia bramki dla rynku dnia następnego i czy jest on zharmonizowany? Czas zamknięcia bramki to czas, po którym zdolności przesyłowe już nie mogą być alokowane (dla danej jednostki czasu). Kodeks określa czas zamknięcia bramki dla rynku dnia następnego jako godz. 12:00 CET. Czas zamknięcia bramki ma być taki sam w całej Europie. RYNKI DNIA BIEŻĄCEGO / INTRADAY MARKETS 32. Czy otwarcie i zamknięcie bramki dla rynku dnia bieżącego będzie zharmonizowane? Czas otwarcia bramki to czas po którym zdolności przesyłowe mogą być alokowane. Otwarcie bramki dla Rynku Dnia Bieżącego jest uzależnione od momentu zamknięcia bramki na Rynku Dnia Następnego oraz od czasu niezbędnego na oszacowanie pozostałych zdolności przesyłowych. Obecnie czas otwarcia bramki dla Rynku Dnia Bieżącego jest zharmonizowany na poziomie regionalnym (np. CWE, NORDPOOL), ale nie jest jeszcze zharmonizowany na poziomie europejskim. Zamknięcie bramki dla Rynku Dnia Bieżącego jest uzależnione od czasu potrzebnego Operatorom na weryfikację sytuacji w systemie przesyłowym i ewentualne działania dostosowawcze. Czas ten może być różny w zależności od Operatora. Obecnie czas

11 zamknięcia bramki dla Rynku Dnia Bieżącego jest do pewnego stopnia zharmonizowany na poziomie regionalnym, ale nie na poziomie europejskim. Art Kodeksu zaleca harmonizację czasu zamknięcia bramki dla Rynku Dnia Bieżącego. 33. Czy zdolności przesyłowe w ramach Rynku Dnia Bieżącego będą podlegały wycenie? Wycena zdolności na Rynku Dnia Bieżącego jest podstawowym wymogiem stawianym przez Wytyczne Ramowe ACER. ENTSO-E zostało zobowiązane do przygotowania rozwiązania umożliwiającego wycenę tych zdolności. Metodologia wyceny zdolności przesyłowych musi zostać opracowana i zatwierdzona przez Regulatorów. Zgodnie z planem działań na rzecz wdrożenia docelowego modelu Rynku Dnia Bieżącego przewiduje się, że funkcja wyceny zdolności przesyłowych zostanie wdrożona po zakończeniu implementacji mechanizmu market coupling dla Rynku Dnia Następnego. Art Kodeksu mówi, że alokowane zdolności przesyłowe maja podlegać wycenie tylko w przypadku niedoboru. Do momentu wyczerpania dostępnych zdolności przesyłowych, zdolności alokowane są bezkosztowo na podstawie czasu zgłoszenia żądania (first come first served). 34. W jaki sposób działa mechanizm handlu ciągłego (continuous implicit trading) dla Rynku Dnia Bieżącego? Handel ciągły jest realizowany z wykorzystaniem zorganizowanej platformy obrotu energią, np. w formie tzw. bulletin board, gdzie uczestnicy rynku w sposób ciągły zamieszczają oferty zakupu lub sprzedaży energii, określając wolumen i cenę po jakiej są skłonni dokonać transakcji. Pierwszy uczestnik rynku, który kliknie na daną ofertę akceptując ją, zawiera umowę. Możliwości handlu transgranicznego są determinowane przez dostępne zdolności przesyłowe. Są to zdolności, które zostały udostępnione przez OSP po przeprowadzeniu nowej rundy wyznaczania zdolności. Każdy uczestnik rynku widzi tylko te oferty, które są fizycznie możliwe do zrealizowania, tzn. istnieją wystarczające zdolności transgraniczne potrzebne do realizacji danej transakcji pomiędzy obszarami rynkowymi. Z punktu widzenia uczestników rynku, platformy handlu ciągłego są narzędziami negocjacyjnymi. Uczestnicy rynku mając podgląd najkorzystniejszych fizycznie dostępnych zleceń, wyrażają swoje preferencje poprzez zawarte transakcje, tzw. Point-and-Click. 35. Dlaczego Kodeks CACM przewiduje implementację regionalnych aukcji typu implicit jako uzupełnienie Rynku Dnia Bieżącego w standardowej formie continuous implicit trading. Zgodnie z Wytycznymi Ramowymi ACER, regionalne aukcje w formie implicit mogą funkcjonować równolegle do handlu ciągłego. W przypadku implementacji regionalnych aukcji powinny one funkcjonować tylko wewnątrz określonego obszaru rynkowego.

12 Nie mogą jednak zastąpić mechanizmu handlu ciągłego, który powinien umożliwiać zawieranie transakcji pomiędzy wszystkimi obszarami rynkowymi. GWARANCJA WYZNACZANYCH ZDOLNOŚCI PRZESYŁOWYCH / FIRMNESS AND COST RECOVERY 36. Czy zdolności przesyłowe są gwarantowane? Po upływie tzw. firmness deadline w dniu D-1, wszystkie zdolności przesyłowe są gwarantowane. Zdolności przesyłowe alokowane w ramach Rynku Dnia Bieżącego (po kliknięciu na ofertę i zawarciu transakcji) są także gwarantowane. 37. Jaką rekompensatę otrzyma uczestnik rynku w sytuacji awaryjnej lub w przypadku zaistnienia siły wyższej? W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej spowodowanej siłą wyższą, bezpieczeństwo pracy systemu posiada jest nadrzędne względem kwestii rynkowych. W tej szczególnej sytuacji, Operatorzy mają prawo do ograniczania zdolności przesyłowych, które zostały już alokowane. Kierując się prorynkowymi zasadami i zgodnie z Wytycznymi Ramowymi ACER, takie poniesione koszty wynikłe z ograniczeń są w pełni kompensowane. Zgodnie z zapisami Kodeksu CACM, wszelkie koszty niezbilansowania lub korzyści wynikające z takich ograniczeń są neutralizowane. To z kolei wymaga jasnych i jednoznacznych przepisów w zakresie zwrotu kosztów ponoszonych przez Operatorów. W przypadku zdolności przesyłowych alokowanych metodą explicit, uczestnicy rynku otrzymują zwrot w wysokości ceny nabycia tych praw. RYNEK PRAW DŁUGOTERMINOWYCH / FORWARD MARKETS 38. Dlaczego rynek praw długoterminowych nie jest regulowany w Kodeksie CACM? Komisja Europejska i ACER przyjęły zaproponowany przez ENTSO-E harmonogram, w którym datę rozpoczęcia prac nad Kodeksem regulującym rynek praw długoterminowych ustalono na czwarty kwartał 2012 r. Jeśli ten termin zostanie dotrzymany, kodeks sieci dot. rynku praw długoterminowych zostanie przedłożony do publicznych konsultacji w drugim kwartale 2013 r.

13 Obecnie ENTSO-E jest w trakcie organizacji prac przygotowawczych oraz konsultacji z podmiotami branżowymi. Podobnie jak to miało miejsce podczas prac przygotowawczych nad opracowywaniem Kodeksu CACM, ENTSO-E zamierza utworzyć grupę ekspercką przygotowującą szkielet przyszłego Kodeksu.

Kodeksy sieciowe wybrane zagadnienia i wyzwania

Kodeksy sieciowe wybrane zagadnienia i wyzwania Kodeksy sieciowe wybrane zagadnienia i wyzwania Rafał Gawin Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich, URE X Forum Obrotu, Iława, 5-7 czerwca 2017 r. Zagadnienia 1. Czym są kodeksy sieciowe? 2.

Bardziej szczegółowo

Projekt Kodeksu Sieci w zakresie Bilansowania

Projekt Kodeksu Sieci w zakresie Bilansowania Projekt Kodeksu Sieci w zakresie Bilansowania Warsztaty dla uczestników rynku Konstancin-Jeziorna, 02 sierpnia 2013 Program Warsztatów 10:00-10:30 Model docelowy dla rynku energii elektrycznej w Europie

Bardziej szczegółowo

Network Code Forward Capacity Allocation (NC FCA) Rynek długoterminowych praw przesyłowych

Network Code Forward Capacity Allocation (NC FCA) Rynek długoterminowych praw przesyłowych Network Code Forward Capacity Allocation (NC FCA) Rynek długoterminowych praw przesyłowych Jacek Ratz Konstancin-Jeziorna, 25 kwietnia 2013 roku 1 OBECNIE OPRACOWYWANE KODEKSY SIECIOWE Kodeksy niezbędne

Bardziej szczegółowo

Jednolity europejski rynek energii elektrycznej Rozwój wymiany transgranicznej: - mechanizmy - infrastruktura przesyłowa

Jednolity europejski rynek energii elektrycznej Rozwój wymiany transgranicznej: - mechanizmy - infrastruktura przesyłowa Jednolity europejski rynek energii elektrycznej Rozwój wymiany transgranicznej: - mechanizmy - infrastruktura przesyłowa 20 maj 2015 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Europejski rynek energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Rola giełdy na rynku energii elektrycznej. Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Warszawa, 25 kwietnia 2008 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Planowane regulacje na rynku energii w Unii Europejskiej

Planowane regulacje na rynku energii w Unii Europejskiej Planowane regulacje na rynku energii w Unii Europejskiej Jacek Brandt Towarowa Giełda Energii S.A. 1. Wstęp W drugiej połowie lat 1980. została zapoczątkowana reforma rynków energii elektrycznej w Europie.

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu NEUF 2007 Nowa Energia- User Friendly październik 2007, Warszawa Konkurencja na REE czy da się konkurować

Bardziej szczegółowo

Polska jako element wspólnego europejskiego rynku energii - docelowy model rynku Grzegorz Onichimowski Prezes TGE S.A.

Polska jako element wspólnego europejskiego rynku energii - docelowy model rynku Grzegorz Onichimowski Prezes TGE S.A. Polska jako element wspólnego europejskiego rynku energii - docelowy model rynku Grzegorz Onichimowski Prezes TGE S.A. Targi energii - Jachranka, 19 września 2011 r. 1 W jakim kierunku zmierzają europejskie

Bardziej szczegółowo

MC na połączeniu z Litwą (LITPOL)

MC na połączeniu z Litwą (LITPOL) MC na połączeniu z Litwą (LITPOL) Sylwester Biało Dyrektor Działu Rynku Towarowego Komitet Rynku Energii Elektrycznej Warszawa, 27 października 2015 MC na połączeniu z Litwą (LITPOL) 20 kwietnia 2015 zostało

Bardziej szczegółowo

Koncepcja European Energy Trading Platform (EETP) czy to jest możliwe?

Koncepcja European Energy Trading Platform (EETP) czy to jest możliwe? Koncepcja European Energy Trading Platform (EETP) czy to jest możliwe? Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu Towarowa Giełda Energii S.A. POWER RING 2007 w stronę europejskiej energetycznej platformy handlowej

Bardziej szczegółowo

Planowane regulacje na rynku energii w Unii Europejskiej

Planowane regulacje na rynku energii w Unii Europejskiej Planowane regulacje na rynku energii w Unii Europejskiej Jacek Brandt WARSZTATY GIEŁDOWE Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu i Forum CO2, TGE SA Warszawa, 25 października 2011, siedziba ARP 1 Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Krajowy i europejski rynek energii elektrycznej

Krajowy i europejski rynek energii elektrycznej Krajowy i europejski rynek energii elektrycznej Halina Bownik-Trymucha FORUM OBROTU Giżycko, 26 czerwca 2012 r. 1 Krajowy rynek energii elektrycznej główne problemy i wzywania Dostosowanie regulacji prawnych

Bardziej szczegółowo

TGE SA w 2012. Grzegorz Onichimowski. Giżycko, 25 czerwca 2012

TGE SA w 2012. Grzegorz Onichimowski. Giżycko, 25 czerwca 2012 FORUM OBROTU 2012: TGE SA w 2012 Grzegorz Onichimowski Giżycko, 25 czerwca 2012 TGE SA ZMIENIŁA WŁAŚCICIELA, ALE NIE ZMIENIŁA FILOZOFII SWEGO DZIAŁANIA Podtrzymujemy nasz stały dialog z Członkami TGE (Rada

Bardziej szczegółowo

Część I. Zasady obrotu. 1. Organizacja notowań i zawierania transakcji pozaseryjnych na RDN.

Część I. Zasady obrotu. 1. Organizacja notowań i zawierania transakcji pozaseryjnych na RDN. Część I. Zasady obrotu 1. Organizacja notowań i zawierania transakcji pozaseryjnych na RDN. 1.1. Obrót na RDN prowadzony jest w dwóch dniach poprzedzających Dzień na - kontraktach określonych w specyfikacjach

Bardziej szczegółowo

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ. Część ogólna

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ. Część ogólna Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr.. z dnia.. Tekst obowiązujący od dnia.

Bardziej szczegółowo

MC na połączeniu z Litwą (LITPOL)

MC na połączeniu z Litwą (LITPOL) Sylwester Biało Dyrektor Działu Rynku Towarowego VIII FORUM OBROTU Lidzbark Warmiński, 8-10 czerwca 2015 20 kwietnia 2015 zostało podpisane Memorandum of Understanding (MoU) w sprawie wspólnych zasad handlu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwiązań w zakresie zgłaszania na Rynku Bilansującym transakcji handlowych zawieranych na rynkach dnia bieżącego

Koncepcja rozwiązań w zakresie zgłaszania na Rynku Bilansującym transakcji handlowych zawieranych na rynkach dnia bieżącego Koncepcja rozwiązań w zakresie zgłaszania na Rynku Bilansującym transakcji handlowych zawieranych na rynkach dnia bieżącego - spotkanie konsultacyjne - Konstancin-Jeziorna, 27 marca 2009 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Wejście TGE do PCR: harmonogram sesji na RDN, waluta prowadzenia notowań

Wejście TGE do PCR: harmonogram sesji na RDN, waluta prowadzenia notowań Wejście TGE do PCR: harmonogram sesji na RDN, waluta prowadzenia notowań Leszek Prachniak Dyrektor Pionu Operacji Giełdowych IX FORUM OBROTU Janów Podlaski, 20-22 czerwca 2016 Struktura wolumenu obrotu

Bardziej szczegółowo

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r.

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r. Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR 20.04.2017 r. Rynek redukcji mocy - DSR Agenda: 1. Operatorskie środki zaradcze zapewnienie bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

Platforma GSA funkcjonująca zgodnie z zapisami CAM NC

Platforma GSA funkcjonująca zgodnie z zapisami CAM NC Platforma GSA funkcjonująca zgodnie z zapisami CAM NC Warszawa, 7.06.2016 r. 1 GAZ-SYSTEM Aukcje platforma aukcyjna GAZ-SYSTEM Przygotowując się do implementacji wymogów Europejskiego Kodeksu dotyczącego

Bardziej szczegółowo

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku 0 Wydobycie Wytwarzanie Przesył Dystrybucja Sprzedaż Potencjał rynkowy PGE PGE po konsolidacji będzie liderem na polskim rynku elektroenergetycznym, obecnym

Bardziej szczegółowo

Budowanie konkurencji na rynku energii. Grzegorz Onichimowski Prezes TGE S.A.

Budowanie konkurencji na rynku energii. Grzegorz Onichimowski Prezes TGE S.A. Budowanie konkurencji na rynku energii Grzegorz Onichimowski Prezes TGE S.A. Wprowadzenie obliga spowodowało znaczący wzrost wolumenu energii w segmencie giełdowym, GDZIE CENA JEST JAWNA - OGÓLNIE DOSTĘPNA

Bardziej szczegółowo

Program. Infrastruktura i Środowisko PODSUMOWANIE. Kraków, 4 października 2013 r.

Program. Infrastruktura i Środowisko PODSUMOWANIE. Kraków, 4 października 2013 r. Program 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko Konferencja konsultacyjna projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PODSUMOWANIE Kraków, 4 października 2013 r. KONSULTACJE SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ POLITECHNIKA LUBELSKA STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ LUBLIN XX KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Kazimierz Dolny, 21-23 maja 2014 r. Patronat Honorowy Rynek energii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chorzowie; Aleja Różana 2; 41-501 Chorzów INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia 2014 roku SPIS TREŚCI I.A.

Bardziej szczegółowo

Wnioski Prezesa URE z analizy uwag do Programu Uwalniania Gazu (wprowadzenie do dyskusji)

Wnioski Prezesa URE z analizy uwag do Programu Uwalniania Gazu (wprowadzenie do dyskusji) Wnioski Prezesa URE z analizy uwag do Programu Uwalniania Gazu (wprowadzenie do dyskusji) Warsztaty ws. Programu Uwalniania Gazu Warszawa, 28 maja 2012 r. Oczekiwania uczestników rynku gazu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w energetyce w sytuacji niepewności makroekonomicznej. Grzegorz Onichimowski TGE SA

Inwestycje w energetyce w sytuacji niepewności makroekonomicznej. Grzegorz Onichimowski TGE SA Inwestycje w energetyce w sytuacji niepewności makroekonomicznej Grzegorz Onichimowski TGE SA Inwestycje w energetyce Power RING 2009, Dec 2009 2 Ostatnia lekcja z prywatyzacji. 1. Wejście PGE SA na Giełdę

Bardziej szczegółowo

Integracja polskiego rynku energii z rynkiem europejskim aktualny stan realizacji regionalnych projektów w zakresie RDN (i RDB)

Integracja polskiego rynku energii z rynkiem europejskim aktualny stan realizacji regionalnych projektów w zakresie RDN (i RDB) Integracja polskiego rynku energii z rynkiem europejskim aktualny stan realizacji regionalnych projektów w zakresie RDN (i RDB) Jacek Brandt Dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Regulacji VIII FORUM

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 31/2014. w sprawie

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 31/2014. w sprawie Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 31/2014 w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z

Bardziej szczegółowo

Kontrakty Terminowe na Dostawę Energii Elektrycznej

Kontrakty Terminowe na Dostawę Energii Elektrycznej Kontrakty Terminowe na Dostawę Energii Elektrycznej Materiały do broszury informacyjnej o RTEE Strona 1 z 10 Kontrakty typu FORWARD Ogólne informacje: Notowane kontrakty: całodobowe (BASE) oraz szczytowe

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Michał Tryuk Wiceprezes Zarządu TGE S.A. Warszawa, 23 września 2014 r.

Michał Tryuk Wiceprezes Zarządu TGE S.A. Warszawa, 23 września 2014 r. Michał Tryuk Wiceprezes Zarządu TGE S.A. Warszawa, 23 września 2014 r. Towarowa Giełda Energii TGE powstała pod koniec 1999 roku z inicjatywy Ministra Skarbu Państwa jako niezbędny element liberalizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 21 stycznia 2010 r. Proces TTM Hurt

Warszawa, 21 stycznia 2010 r. Proces TTM Hurt Warszawa, 21 stycznia 2010 r. Proces TTM Hurt Proces TTM proces rozwoju i dostarczania usług Proces Time To Market (TTM) to proces przygotowania i wdrożenia oferty rynkowej; obejmuje etapy planowania/projektowania,

Bardziej szczegółowo

Pakiet komunikatów Komisji Europejskiej Wewnętrzny rynek energii elektrycznej: najlepsze wykorzystanie pomocy publicznej

Pakiet komunikatów Komisji Europejskiej Wewnętrzny rynek energii elektrycznej: najlepsze wykorzystanie pomocy publicznej Pakiet komunikatów Komisji Europejskiej Wewnętrzny rynek energii elektrycznej: najlepsze wykorzystanie pomocy publicznej Kontekst rynku wewnętrznego energii i wystarczalności generacji energii elektrycznej/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) GAZ-SYSTEM S.A.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) GAZ-SYSTEM S.A. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa, 24 lipiec 2012 r. 1 Założenia nowej IRiESP 1. Ułatwienie nowym podmiotom wejścia na rynek gazu. 2. Umożliwienie handlu

Bardziej szczegółowo

Giełdowa Platforma. Jan Noworyta Kamil Brodziński Forum Obrotu 2012 Giżycko, 26 czerwca 2012

Giełdowa Platforma. Jan Noworyta Kamil Brodziński Forum Obrotu 2012 Giżycko, 26 czerwca 2012 Giełdowa Platforma Informacyjna Jan Noworyta Kamil Brodziński Forum Obrotu 2012 Giżycko, 26 czerwca 2012 PODSTAWY PRAWNE Dyrektywa 2009/72/WE z 13 lipca 2009 dot. zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ UNIHUT S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres

Bardziej szczegółowo

iber izac ania r nku i ko i k n kuren kure a y w ania nadrz nadr ęd ę n an r apew ien ego arci a kon kuren kure łań ła nek poczt

iber izac ania r nku i ko i k n kuren kure a y w ania nadrz nadr ęd ę n an r apew ien ego arci a kon kuren kure łań ła nek poczt Grudzień 2012 Plan prezentacji Liberalizacja wyzwania dla rynku i konkurencji Analiza SWOT Wyzwania Misja Cele nadrzędne Wizja Stan rynku Zapewnienie skutecznego otwarcia rynku na konkurencję Wpływ działań

Bardziej szczegółowo

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ROLA DORADCY Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Agenda Wprowadzenie Doradca Techniczny Doradca Finansowo-Ekonomiczny Doradca Prawny Podsumowanie 3P Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Bardziej szczegółowo

Nowy instrument na rynku gazu dot. SGT

Nowy instrument na rynku gazu dot. SGT Nowy instrument na rynku gazu dot. SGT Sylwester Biało Dyrektor Działu Rynku Towarowego Komitet Rynku Energii Elektrycznej Warszawa, 27 października 2015 Rynek gazu planowane zmiany w Instrukcjach Operatora

Bardziej szczegółowo

REMIT Kto ma obowiązek publikować informacje wewnętrzne?

REMIT Kto ma obowiązek publikować informacje wewnętrzne? REMIT Kto ma obowiązek publikować informacje wewnętrzne? Autorzy: Łukasz Jankowski, radca prawny, szef Departamentu Prawa Energetycznego i Jakub Kasnowski, aplikant radcowski, Chałas i Wspólnicy Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje:

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: Załącznik nr 3 do Umowy nr... z dnia... zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. Procedura Odbioru a) proces uzgadniania wykazu Produktów do odbioru; b) proces uzgadniania

Bardziej szczegółowo

Nowy system notujący - harmonogram testów z CG. Artur Wrotek Z-ca Dyrektora IT ds. Rozwoju Aplikacji

Nowy system notujący - harmonogram testów z CG. Artur Wrotek Z-ca Dyrektora IT ds. Rozwoju Aplikacji Nowy system notujący - harmonogram testów z CG. Artur Wrotek Z-ca Dyrektora IT ds. Rozwoju Aplikacji VIII FORUM OBROTU Lidzbark Warmiński, 8-10 czerwca 2015 Przesłanki do podjęcia decyzji o wymianie systemu

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 15.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 163/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 543/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie dostarczania i

Bardziej szczegółowo

Aukcje powiązane z kontraktem (aukcje implicit 1 ) przykład Nord Pool

Aukcje powiązane z kontraktem (aukcje implicit 1 ) przykład Nord Pool Aukcje powiązane z kontraktem (aukcje implicit 1 ) przykład Nord Pool Kristian Svensson Dyrektor ds. sprzedaży Nord Pool Spot Szwecja 1. Aukcje typu explicit uczestnicy w trybie przetargowym nabywają prawo

Bardziej szczegółowo

REMIT. Łukasz Szatkowski radca prawny. 12 czerwca 2012 r. Weil, Gotshal & Manges

REMIT. Łukasz Szatkowski radca prawny. 12 czerwca 2012 r. Weil, Gotshal & Manges REMIT Łukasz Szatkowski radca prawny 12 czerwca 2012 r. / Zarys prezentacji Cel i obszar REMIT Zakres regulacji i definicje REMIT Insider trading Manipulacja na rynku Monitorowanie rynku i współpraca Gromadzenie

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014. Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014. Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 21.11.2013 2013/0165(COD) PROJEKT OPINII Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

adw. dr Mariusz Swora (WPiA UAM Poznań)

adw. dr Mariusz Swora (WPiA UAM Poznań) adw. dr Mariusz Swora (WPiA UAM Poznań) Konferencja Rynek energii w Polsce BIG BANG roku 2010 13 kwietnia 2011, Warszawa Obowiązek publicznego obrotu energią elektryczną w nowelizacji ustawy Prawo energetyczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4. do Umowy nr DSR/GL/GZ/./.../2017 o świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP - Program Gwarantowany.

Załącznik 4. do Umowy nr DSR/GL/GZ/./.../2017 o świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP - Program Gwarantowany. Załącznik 4 do Umowy nr DSR/GL/GZ/./.../2017 o świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP - Program Gwarantowany zawartej pomiędzy nazwa Wykonawcy.. a Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

IPE Trading Sp. z o.o. ul. Gotarda 9 02-683 Warszawa. Innowacyjny Projekt Energetyczny. Nowe otwarcie na rynku energii.

IPE Trading Sp. z o.o. ul. Gotarda 9 02-683 Warszawa. Innowacyjny Projekt Energetyczny. Nowe otwarcie na rynku energii. IPE Trading Sp. z o.o. ul. Gotarda 9 02-683 Warszawa Innowacyjny Projekt Energetyczny Nowe otwarcie na rynku energii. Jachranka 19-20 września 2013 Doświadczenia z rynku energii OTC i z rynku regulowanego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki. Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce

Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki. Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce Departament Energetyki Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce Zakres tematów Uregulowania unijne Regulacje krajowe Cele i Perspektywy Podsumowanie Uregulowania unijne Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Rynek Dnia Bieżącego. linia biznesowa energia elektryczna

Rynek Dnia Bieżącego. linia biznesowa energia elektryczna Rynek Dnia Bieżącego linia biznesowa energia elektryczna TGE kim jesteśmy? Nowy rynek na TGE - Rynek Dnia Bieżącego I slide 2 Pełna liberalizacja rynku energii elektrycznej - przed którą nie ma w Polsce

Bardziej szczegółowo

DEBATA: Klient na rynku energii forum odbiorców energii. M.Kulesa, TOE (www.toe.pl), Warszawa, 2006.02.06

DEBATA: Klient na rynku energii forum odbiorców energii. M.Kulesa, TOE (www.toe.pl), Warszawa, 2006.02.06 WYBRANE ZAGADNIENIA PROBLEMOWE konkurencja w elektroenergetyce liberalny rynek energii elektrycznej w Polsce zasada TPA jak korzystać z możliwości wyboru dostawy? oczekiwania i problemy klientów spory

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego OGŁOSZENIE Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz ogłasza zmiany statutu: 1) 26 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 z 5

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 z 5 Zakres obowiązków Koordynatora merytorycznego: 1) Opracowanie szczegółowego harmonogramu prac przewidzianych do realizacji w ramach zadania nr 1 (zgodnie z etapami 1-17 harmonogramu będącego elementem

Bardziej szczegółowo

Krajowy rynek energii elektrycznej jako element. europejskiego od Lizbony po Helsinki. 1. Liberalizacja rynku energii elektrycznej w Europie

Krajowy rynek energii elektrycznej jako element. europejskiego od Lizbony po Helsinki. 1. Liberalizacja rynku energii elektrycznej w Europie Krajowy rynek energii elektrycznej jako element zintegrowanego rynku europejskiego od Lizbony po Helsinki Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny

Bardziej szczegółowo

Europejski rynek gazu wdrażanie Dyrektywy UE w sprawie gazu

Europejski rynek gazu wdrażanie Dyrektywy UE w sprawie gazu Europejski rynek gazu wdrażanie Dyrektywy UE w sprawie gazu Konferencja «Power Ring bezpieczeństwo europejskiego rynku energetycznego» Warszawa, Polska, 1 grudnia 2006 dr Wolfgang Kerner, DG TREN, B1 1

Bardziej szczegółowo

UTP Nowoczesna technologia na GPW

UTP Nowoczesna technologia na GPW UTP Nowoczesna technologia na GPW Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. UTP nowoczesna technologia na GPW system opracowany i funkcjonujący w grupie NYSE Euronext należący do najnowocześniejszych rozwiązań funkcjonujących

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 23.9.2016 L 257/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1703 z dnia 22 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone

Bardziej szczegółowo

Zmiany, przed którymi stoją Operatorzy Systemów. dalszej liberalizacji rynku

Zmiany, przed którymi stoją Operatorzy Systemów. dalszej liberalizacji rynku Zmiany, przed którymi stoją Operatorzy Systemów Przesyłowych w świetle dalszej liberalizacji rynku Wojciech Jarosz Polityka Energetyczna dla Europy (EPE) Cele Wzrost bezpieczeństwa dostaw Zapewnienie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

i międzynarodowego rynku energii

i międzynarodowego rynku energii Techniczne aspekty krajowego i międzynarodowego rynku energii Konrad Purchała Forum Obrotu, 26 czerwca 2012 roku Podstawy bezpiecznej pracy systemu Generacja musi w każdym momencie bilansować zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Informacja (nr 21/2012) w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych

Bardziej szczegółowo

Organizacyjny aspekt projektu

Organizacyjny aspekt projektu Organizacyjny aspekt projektu Zarządzanie funkcjonalne Zarządzanie między funkcjonalne Osiąganie celów poprzez kierowanie bieżącymi działaniami Odpowiedzialność spoczywa na kierownikach funkcyjnych Efektywność

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić funkcjonowanie hurtowego rynku energii? Marek Chodorowski Prezes Zarządu ELNORD S.A.

Jak usprawnić funkcjonowanie hurtowego rynku energii? Marek Chodorowski Prezes Zarządu ELNORD S.A. Jak usprawnić funkcjonowanie hurtowego rynku energii? Marek Chodorowski Prezes Zarządu ELNORD S.A. Jak poprawić funkcjonowanie hurtowego rynku energii? Rozwiązanie KDT Transparentność rynku Przejrzystość

Bardziej szczegółowo

Raport OSP z konsultacji dotyczących zmiany zasad udziału w rynku bilansującym uczestników typu Przedsiębiorstwo Obrotu oraz Giełda Energii Warszawa, 8 września 2004 r. PSE-Operator S.A. OPERATOR SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Bieżącego

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Bieżącego Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Bieżącego Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Bieżącego zatwierdzone Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

Flex E. Elastyczność w nowoczesnym systemie energetycznym. Andrzej Rubczyński. Warszawa Warszawa r.

Flex E. Elastyczność w nowoczesnym systemie energetycznym. Andrzej Rubczyński. Warszawa Warszawa r. Flex E Elastyczność w nowoczesnym systemie energetycznym Warszawa Warszawa 28.03.2017 r. Andrzej Rubczyński Dlaczego system musi być elastyczny? Obecnie Elektrownie Odbiorcy Elektrownie podążają za popytem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2015 1 / 6

Warszawa, wrzesień 2015 1 / 6 REGULAMIN PROCEDURY BADANIA RYNKU W ZAKRESIE DŁUGOTERMINOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA PRZEPUSTOWOŚĆ ORAZ ROZBUDOWĘ POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH POMIĘDZY SYSTEMAMI PRZESYŁOWYMI POLSKI I NIEMIEC Warszawa, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Umowa na usługę doradczą w zakresie optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej

Umowa na usługę doradczą w zakresie optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej Umowa na usługę doradczą w zakresie optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE i DEFINICJE 1) Niniejszy dokument określa zasady świadczenia usługi optymalizacji zakupu energii

Bardziej szczegółowo

Zasady Bilansowania - stanowisko regulacyjne

Zasady Bilansowania - stanowisko regulacyjne Zasady Bilansowania - stanowisko regulacyjne Warszawa 14 marca 2016 Zawartość prezentacji 1. Podstawowe założenia do Informacji, 2. Zakres obowiązku zakupu w systemie świadectw pochodzenia. 3. Propozycja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

TAX NEWSLETTER DLA FRANCUSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO- HANDLOWEJ (CCIFP)

TAX NEWSLETTER DLA FRANCUSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO- HANDLOWEJ (CCIFP) TAX NEWSLETTER DLA FRANCUSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO- HANDLOWEJ (CCIFP) EWIDENCJA OBROTU NA KASACH FISKALNYCH PO 1 PAŹDZIERNIKA 2013 R. Szanowni Państwo, Od 1 kwietnia obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

FORUM OBROTU 2012: Market Coupling. Jacek Brandt Giżycko, 25 czerwca 2012

FORUM OBROTU 2012: Market Coupling. Jacek Brandt Giżycko, 25 czerwca 2012 FORUM OBROTU 2012: Projekt PCR, Market Coupling Jacek Brandt Giżycko, 25 czerwca 2012 oto jest pytanie Co to jest projekt MC, co to jest projekt PCR? ZASADA MARKET COUPLING -MAKSYMALIZACJA EFEKTU EKONOMICZNEGO

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E MINISTERSTWO FINANSÓW Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską S P R A W O Z D A N I E za okres od dnia 26 stycznia do dnia 31 marca 2009 r. z działalności Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.6 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT WERSJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU. na dofinansowanie bilateralnych projektów partnerskich ze środków

REGULAMIN NABORU. na dofinansowanie bilateralnych projektów partnerskich ze środków REGULAMIN NABORU na dofinansowanie bilateralnych projektów partnerskich ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL02 pn.: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2011 r. w sprawie sposobu przeprowadzania aukcji uprawnień do emisji

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2011 r. w sprawie sposobu przeprowadzania aukcji uprawnień do emisji ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia...................... 2011 r. w sprawie sposobu przeprowadzania aukcji uprawnień do emisji Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

3.8.2. Harmonogram notowań Praw majątkowych na RPM. Notowania Praw majątkowych na RPM odbywają się wg poniższego harmonogramu:

3.8.2. Harmonogram notowań Praw majątkowych na RPM. Notowania Praw majątkowych na RPM odbywają się wg poniższego harmonogramu: 3.8.1. Godziny notowań. Notowania odbywają się dwa dni w tygodniu: wtorek Pierwszy Dzień i czwartek Drugi Dzień (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 11:00 13:30, o ile Zarząd Giełdy

Bardziej szczegółowo

Rynek Energii Kierunki Rozwoju

Rynek Energii Kierunki Rozwoju Rynek Energii Kierunki Rozwoju Grupa Bilansująca Bełchatów, 5-6 czerwca 2014 Rynek Energii Kierunki Rozwoju Andrzej Śmiechowicz PGE S.A. Harmonogram prezentacji Grupa bilansująca - historia Zasady działania

Bardziej szczegółowo

3 Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych

3 Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych REGULAMIN Prowadzenia konsultacji społecznych przez Gminę Miasto Elbląg Konsultacje społeczne powinny tworzyć płaszczyznę do partycypacji publicznej mieszkańców miasta Elbląga oraz elbląskich organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) Oprogramowanie wspomagające procedury realizacji zakupów, w formie gotowej do implementacji platformy zakupowej w modelu zakupu licencji dla Polskiej Agencji Żeglugi

Bardziej szczegółowo

Gospodarka rynkowa. Rynkowy mechanizm popytu i podaży. Agnieszka Stus

Gospodarka rynkowa. Rynkowy mechanizm popytu i podaży. Agnieszka Stus Gospodarka rynkowa. Rynkowy mechanizm popytu i podaży. Agnieszka Stus Zagadnienia Rynki elastyczne i zmonopolizowane. Funkcje popytu i podaży (położenie, przesunięcie). Równowaga rynkowa. Prawo popytu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Hub gazowy w Polsce dywersyfikacja źródeł i autonomia w kreowaniu ceny na rynku

Hub gazowy w Polsce dywersyfikacja źródeł i autonomia w kreowaniu ceny na rynku Hub gazowy w Polsce dywersyfikacja źródeł i autonomia w kreowaniu ceny na rynku Dr Marcin Sienkiewicz Dyrektor TGE Hub Polska. IX FORUM OBROTU Janów Podlaski, 20-22 czerwca 2016 Strona Agenda Co to jest

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.5.2014 L 139/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 492/2014 z dnia 7 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WSE goes global with UTP

WSE goes global with UTP GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WSE goes global with UTP UTP - nowy system transakcyjny na GPW System transakcyjny UTP (Universal Trading Platform) to nowa jakość w dziedzinie technologii na warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac za 2014 r. KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2

Sprawozdanie z prac za 2014 r. KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2 KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2 Zadania zespołu w 2014 r. 1. Wdrożenie zmian w obsłudze płatności obsługiwanych w systemie SORBNET2 ustalonych i zgłoszonych przez KGU i zaakceptowanych przez

Bardziej szczegółowo

Przydziały dla energetyki i pozostałych sektorów. ; Krajowy Plan Inwestycyjny. Katarzyna Kłaczyńska, LL.M. 12 kwietnia 2013 r.

Przydziały dla energetyki i pozostałych sektorów. ; Krajowy Plan Inwestycyjny. Katarzyna Kłaczyńska, LL.M. 12 kwietnia 2013 r. Przydziały dla energetyki i pozostałych sektorów. ; Krajowy Plan Inwestycyjny Katarzyna Kłaczyńska, LL.M. 12 kwietnia 2013 r. Nowe zasady przydziału uprawnień Przydziały dla energetyki: Przydzielane zgodnie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Część I AKTYWNY ODBIORCA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA RYNKU BILANSUJACYM

ANKIETA. Część I AKTYWNY ODBIORCA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA RYNKU BILANSUJACYM ANKIETA Ankieta określająca zainteresowanie odbiorców i przedsiębiorstw obrotu aktywnym udziałem w Rynku Bilansującym (RB) oraz udziałem w programach przeciwawaryjnych Część I AKTYWNY ODBIORCA ENERGII

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Wzrost cen uprawnień do emisji CO 2 i spadki handlowanych wolumenów na rynku carbon w grudniu

Wzrost cen uprawnień do emisji CO 2 i spadki handlowanych wolumenów na rynku carbon w grudniu Toruń, 7 stycznia 2014 r. Wzrost cen uprawnień do emisji CO 2 i spadki handlowanych wolumenów na rynku carbon w grudniu W grudniu uprawnienia do emisji dwutlenku węgla (EUA) zyskały na wartości 11,26 proc.

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć dokument w języku angielskim.

Bardziej szczegółowo

ROLA GIEŁD ENERGII W PROCESIE BUDOWANIA JEDNOLITEGO UNIJNEGO RYNKU DNIA BIEŻĄCEGO I RYNKU DNIA NASTĘPNEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROLA GIEŁD ENERGII W PROCESIE BUDOWANIA JEDNOLITEGO UNIJNEGO RYNKU DNIA BIEŻĄCEGO I RYNKU DNIA NASTĘPNEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ Humanities and Social Sciences 2014 HSS, vol. XIX, 21 (4/2014), pp. 231-242 October-December Robert ZAJDLER 1 ROLA GIEŁD ENERGII W PROCESIE BUDOWANIA JEDNOLITEGO UNIJNEGO RYNKU DNIA BIEŻĄCEGO I RYNKU DNIA

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Warszawa, dnia 30 lipca 2013 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Informacja (nr 22/2013) w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie i wnioski

Podsumowanie i wnioski AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 11 Podsumowanie i wnioski W 869.11 2/6 I. Podstawowym zadaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Integracja rynków regionalnych energii elektrycznej w świetle przepisów prawa UE

Integracja rynków regionalnych energii elektrycznej w świetle przepisów prawa UE Energetyka Społeczeństwo Polityka 2/2015 Integracja rynków regionalnych energii elektrycznej w świetle przepisów prawa UE The integration of regional electricity markets in light of the provisions of the

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. 1 Projekt PO RYBY 2014-2020 został opracowany w oparciu o: przepisy prawa UE: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Prezesa URE na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej

Rola i zadania Prezesa URE na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej Departament Promowania Konkurencji Rola i zadania Prezesa URE na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej Warszawa, 18 października 2007 r. Adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa e mail: dpk@ure.gov.pl

Bardziej szczegółowo