INSTRUKCJA Opis funkcjonalności aplikacji ewniosek na rok 2015 w zakresie aktualizacji danych GIS oraz narzędzi dotyczących aktualizacji elementów EFA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA Opis funkcjonalności aplikacji ewniosek na rok 2015 w zakresie aktualizacji danych GIS oraz narzędzi dotyczących aktualizacji elementów EFA"

Transkrypt

1 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr Warszawa INSTRUKCJA Opis funkcjonalności aplikacji ewniosek na rok 2015 w zakresie aktualizacji danych GIS oraz narzędzi dotyczących aktualizacji elementów EFA 1

2 Spis treści 1. W jaki sposób przejść do zakładki Mapy? Narzędzia dostępne w zakładce Mapy Pasek Górny Mapy Narzędzia Legendy Pasek boczny w oknie Mapy Przykład dodanie Oczka wodnego poniżej 100 m 2 : Przykład dodanie Oczka wodnego od 100 m 2 do 1000 m 2 : Przykład wrysowanego oczka wodnego 100 m 2 do 1000 m Przykład dodanie Zadrzewienia grupowego/ zadrzewienia śródpolnego: Przykład dodanie liniowych elementów EFA - Rowu do 2m/ do 6m, Zadrzewienia liniowego, Miedzy śródpolnej, Żywopłotu/pasa zadrzewionego, Strefy buforowej, Pasy gruntu wzdłuż obrzeży lasu bez produkcji/ z produkcją: Przykład dodanego Rowu do 6 m: Przykład dodanego Rowu do 2 m: Przykład dodanego Zadrzewienia liniowego: Przykład dodanej Miedzy śródpolnej: Przykład dodanego Żywopłotu/ pasa zadrzewionego: Przykład dodanej Strefy buforowej: Przykład dodanego Pasa gruntu wzdłuż obrzeży lasu bez produkcji: Przykład dodanego Pasa gruntu wzdłuż obrzeży lasu z produkcją: Przykład dodanie Pomnika przyrody: Przykład dodanie Drzewa wolnostojącego: Przykład dodanie Obszaru zalesionego po 2008 r.:

3 Przykład dodanie Zagajnika o krótkiej rotacji bez nawozu/ środka ochrony: Przykład - dodanie Gruntów ugorowanych: Przykład dodanie Międzyplonu ścierniskowego: Przykład dodanie Międzyplonu ozimego: Przykład dodanie elementu EFA Wsiewki traw w plon główny: Przykład dodanie elementu EFA Obszary objęte uprawami wiążącymi azot: W jaki sposób można przekazać informację o obiektach dodatkowych? Przykład wrysowanie Przepustu na rowach: Przykład dodanie Przepustu: Przykład wrysowanie Powierzchni niekoszonej: Przykład wrysowanie Obszaru nieużytkowanego rolniczo: Przykład wrysowanie Miejsca zasadzenia drzew: Przykład Trwały użytek zielony cenny przyrodniczo: Przykład wrysowanie Elementu przyrody: Dodatkowe wytyczne:

4 1. W jaki sposób przejść do zakładki Mapy? Aplikacja ewniosek umożliwia wprowadzanie danych przestrzennych wniosku. Wprowadzone dane przestrzenne stanowią podstawę do wygenerowana wydruków mapy, uwidaczniających obiekty wrysowane na odpowiednich warstwach danych na tle działek ewidencyjnych (reprezentowanych za pomocą granic odniesienia). Wydruki generowane są podczas zatwierdzania wniosku i stanowią załączniki mapowe zastępujące klasyczne materiały graficzne. Przejście do wizualizacji następuje poprzez wybranie działki ewidencyjnej w zakładce Działki ewidencyjne wskazanie wybranej działki oraz przejście na zakładkę Mapa. W oknie wizualizacji pojawi się ortofotomapa z scentrowaną działką ewidencyjną oraz z naniesionymi wyłączeniami (pola zagospodarowania) i elementami EFA: W przypadku deklaracji nowej działki, należy w pierwszej kolejności użyć przycisku Dodaj. 4

5 Następnie należy przejść do zdefiniowania identyfikatora działki (województwo, powiat, gmina, obręb, arkusz mapy, numer działki ewidencyjnej) oraz pól dotyczących powierzchni na działce ewidencyjnej. W przypadku, gdy na działce będzie deklarowany element proekologiczny (EFA), należy również zaznaczyć check box zakładka Element proekologiczny.. Po zaznaczeniu tej opcji uaktywni się kolejna Zostanie ona wypełniona zawartością po narysowaniu obiektów EFA w oknie Mapy. 5

6 Po zdefiniowaniu nowej działki ewidencyjnej (zakładka Dane działki ewidencyjnej), należy użyć przycisku Zakończ edycję działki i po zapisaniu działki przejść do listy działek ewidencyjnych, zaznaczyć działkę kursorem myszy oraz przejść do zakładki Mapy. W oknie Mapy pojawi się obraz ortofotomapy z widoczną dodaną działką ewidencyjną. W prawym dolnym rogu okna Mapy zamieszczona jest poglądowa lokalizacja działki na tle mapy całej Polski. Po narysowaniu nowego obiektu EFA w oknie Mapy, po klinięciu opcji Pobierz powierzchnie elementów EFA, zakładka Element Proekologiczny została wypełniona treścią. Dane z tej zakładki będą stanowiły podstawę oceny, czy rolnik spełnił obowiązek zachowania 5% obszarów proekologicznych w swoim gospodarstwie. Rolnik ma obowiązek deklaracji obszarów proekologicznych będących w jego posiadaniu. Jeśli jakiś element nie jest w posiadaniu danego rolnika w tej zakładce istnieje możliwość skasowania tej informacji z wniosku. 6

7 Jednakże, w przypadku, gdy istnieje konieczność aktualizacji danych Agencji w zakresie obiektów widocznych na ortofotompie, a nie będących w jego posiadaniu istnieje możliwość wrysowania w oknie Mapy takiej informacji oraz ich nie deklarowania w zakładce Element Proekologiczny. W takim przypadku należy dany element skorygować w oknie Mapy, a w zakładce Element Proekologiczny skasować wybrany element przyciskiem Usuń. Wówczas informacja o aktualizacji danych Agencji zostanie przekazana, a jednocześnie wybrany element nie będzie brany do wyliczeń obszarów proekologicznych w danym gospodarstwie. Informacje o spersonalizowanych elementach proekologicznych, będące w posiadaniu ARiMR są dostępne w zakładce Karta informacyjna EFA. 7

8 2. Narzędzia dostępne w zakładce Mapy W zakładce Mapy znajdują się następujące rodzaje narzędzi Pasek Górny Mapy Narzędzia Skalowania W pasku górnym znajdują się przyciski powiększania/ pomniejszania obrazu ortofotomapy: Do powiększania/ pomniejszania obrazu ortofotomapy można wykorzystać również suwak zamieszczony z prawej strony okna mapy. Wprowadzając dane należy używać wielkich skal (dużego powiększenia widoku mapy), aby otrzymać możliwie jak najdokładniejszy przebieg nanoszonych granic. Należy jednak pamiętać, że rysowanie na ekranie w formie szkicu jest obarczone błędami ekranu, digitalizacji i odwzorowania. UWAGA Powiększanie możliwe jest do pewnego określonego progu skalowego (1:100). Jeśli ten próg zostanie osiągnięty, każde kolejne kliknięcie nie wywoła akcji powiększania, a ortofotomapa może stać się niewidoczna (biały obraz). 8

9 Narzędzia Nawigacji W górnym pasku narzędzi znajduje się również: - przycisk służący do nawigacji/ przesuwania okna mapy; Narzędzia Pomiarów - przycisk rozwijalny służący do pomiarów na działce ewidencyjnej (możliwe pomiary długości oraz powierzchni): Pomiar długości Pomiar powierzchni 9

10 Narzędzia Rysowania - narzędzie rysowania. Po użyciu tego przycisku pojawia się okno z dostępnymi funkcjami: - przycisk tworzenia nowego elementu; - przycisk modyfikacji elementów; - przycisk tworzenia enklaw; - przycisk usuwania enklaw; - przycisk kasowania elementów; - przycisk minimalizowania okna rysowania; - przycisk zamknięcia okna rysowania; Po użyciu przycisku możliwe jest wniesienie skreśleń mających na celu aktualizację danych GIS dotyczących granic referencyjnych, pól zagospodarowania oraz elementów EFA, bądź przekazania za pomocą skreślenia i opisu informacji o nowym wyłączeniu. 10

11 Zakładka Rysowanie Zakładka Rysowanie - Skreślenia W aplikacji dostępne są trzy rodzaje skreśleń: punktowe, liniowe, oraz powierzchniowe. Skreślenia punktowe najczęściej stosowane są dla elementów punktowych (np. drzew), ale możliwe jest również użycie tego typu skreślenia w przypadku skreślania całego obiektu, np. siedliska. Informacje szczegółowe na temat skreślenia należy wpisać w oknie opisu skreślenia, które pojawia się bezpośrednio po wrysowaniu skreślenia. Funkcjonalność skreślenia liniowego może być użyta w przypadku nieregularnych obiektów, natomiast skreślenie powierzchniowe przy obiektach powierzchniowych lub częściach obiektów powierzchniowych. Przykład skreślenia punktowego: Przykład opisu skreślenia: Opis skreślenia nie jest widoczny bezpośrednio w oknie mapy, nie jest również edytowalny, ale przekazane informacje będą dostępne pracownikom ARiMR podczas obsługi wniosków. Samo skreślenie można natomiast edytować/ zmodyfikować / przesunąć poprzez użycie przycisku lub usunąć przyciskiem. 11

12 Możliwe jest również zastosowanie funkcjonalności skreślenia liniowego: Przykład skreślenia liniowego: Przykład skreślenia powierzchniowego wraz z opisem podczas wstawiania opisu obszar mapy jest wyszarzany: 12

13 Zakładka Rysowanie Tworzenie enklaw Przy skreśleniach powierzchniowym możliwe jest również rysowanie enklaw za pomocą narzędzia. Po użyciu tego przycisku należy narysować enklawę znajdującą się w zasięgu skreślenia powierzchniowego (pojawią się długości boków oraz pole powierzchni enklawy): Następnie należy zatwierdzić rysowanie dwuklikiem. Po zatwierdzeniu rysowania enklawy narysowany obszar zostanie usunięty: Aby usunąć wrysowaną enklawę należy użyć przycisku oraz kliknąć myszą na wskazany obiekt. (usuwanie enklaw) 13

14 Aby usunąć cały narysowany obiekt/skreślenie należy użyć funkcji usuwania obiektu (skasuj elementy), a następnie wskazać elementy do usunięcia w oknie Mapy. Po wskazaniu obiektu do usunięcia pojawi się komunikat: Zakładka Rysowanie - Elementy EFA i Obiekty dodatkowe Dostępne tu funkcjonalności zostaną omówione w dalszej części Instrukcji Narzędzia Legendy - przycisk legendy map; Po użyciu powyższego przycisku zostanie wyświetlona pełna legenda warstw wektorowych znajdujących się w widoku Mapy. Aby przejrzeć wizurę wszystkich warstw, należy przesunąć suwak znajdujący się z prawej części okna: 14

15 Istnieje możliwość filtrowania legendy z podziałem na wyświetlane obiekty: Dostępne opcje na liście: - dla włączonych warstw w legendzie zostaną zamieszczone symbole warstw dla włączonych warstw w oknie Warstwy. Legenda będzie zawierała pełną listę symboli poszczególnych warstw. 15

16 Powyżej okno Warstwy (opisane w kolejnych rozdziałach). - skreślenia w legendzie zostanie zamieszczona symbolika skreśleń punktowych, liniowych i powierzchniowych. - EFA Elementy narysowane - w legendzie zostanie zamieszczona symbolika elementów EFA, które zostały wrysowane/ mogą zostać wrysowane przez użytkownika. 16

17 - EFA Elementy tłowe - w legendzie zostanie zamieszczona symbolika elementów EFA tłowych elementów nieedytowalnych, dostarczonych przez ARiMR. - Obiekty dodatkowe - w legendzie zostanie zamieszczona symbolika Obiektów dodatkowych: 17

18 - Dane tłowe w legendzie zostanie zamieszczona symbolika danych tłowych, innych niż elementy EFA. Są to: PEG JPO, PEG orne, typy pól zagospodarowania wraz z opisem oraz obszary specjalne (Natura 2000, Parki krajobrazowe, Rezerwaty przyrody i inne) Pasek boczny w oknie Mapy Aplikacja ewniosku daje możliwość wyświetlania wszystkich warstw jednocześnie lub wybranych przez użytkownika warstw. Aby przejść do zakładki z listą wyświetlanych warstw, należy wskazać lewym przyciskiem myszy ikonę. Po wskazaniu ikony zostanie rozwinięta pełna lista dostępnych warstw, którymi można zarządzać: 18

19 Znak przy danej warstwie oznacza możliwość rozwinięcia danej grupy warstw, np. po rozwinięciu warstwy Elementy EFA narysowane, pojawi się pełna lista wszystkich elementów EFA: Aby zamknąć grupę warstw należy nacisnąć znak. - zaznaczony check box oznacza, że warstwa będzie zaznaczona w widoku mapy. Odznaczenie check box-u w oknie Mapy. oznacza, że warstwa (grupa warstw) nie będzie wyświetlana 19

20 3. W jaki sposób można przekazać informację o nowych elementach EFA? Dodanie nowego elementu EFA następuje poprzez narzędzia Rysowania/ EFA elementy, po rozwinięciu dostępnej listy z elementami EFA: wybraniu elementu oraz po użyciu przycisku. Po dodaniu każdego elementu EFA należy zamieścić opis dotyczący rysowanego obiektu: a) W przypadku, gdy narysowany obiekt jest deklaracją elementu EFA (został zaznaczony check box w zakładce Dane działki ewidencyjne), należy wpisać kod z numeracją elementu zgodną z instrukcją wypełniania spersonalizowanego wniosku o przyznanie płatności i materiału graficznego na rok 2015, np. b) W przypadku, gdy narysowany obiekt nie jest deklaracją elementu EFA (nie został zaznaczony check box wstawić dowolny opis obiektu, np.: w zakładce Dane działki ewidencyjne), można 20

21 3.1 Przykład dodanie Oczka wodnego poniżej 100 m 2 : Na rozwijalnej liście należy wskazać oczko wodne poniżej 100 m 2 i użyć przycisku, a następnie narysować OW w oknie mapy. Podczas rysowania wyświetlana jest na bieżąco powierzchnia. Jeżeli wrysowywane jest oczko wodne poniżej 100 m 2, należy zwracać uwagę na wrysowywaną powierzchnię nie powinna przekroczyć 100 m 2. Jeżeli z wyświetlanych pomiarów wynika, że jest to obiekt większy oczko wodne od 100 m 2 do 1000 m 2, należy usunąć obiekt poprzez, na liście EFA elementy wskazać oczko wodne od 100 m 2 do 1000 m 2 i przejść do rysowania obiektu. 21

22 Po narysowaniu obiektu należy dodać opis dotyczący wrysowywanego obiektu, np.: Opis będzie widoczny na wyrysowanym obiekcie. Po zatwierdzeniu dodania oznaczenia elementu (przycisk OK.), w widoku mapy pojawi się nowy obiekt z naniesioną symboliką (tożsamą z legendą opisaną w punkcie niniejszej IS): 3.2. Przykład dodanie Oczka wodnego od 100 m 2 do 1000 m 2 : Na rozwijalnej liście należy wskazać oczko wodne od 100 m 2 do 1000 m 2 i użyć przycisku, a następnie narysować OW w oknie mapy. Podczas rysowania wyświetlana jest na bieżąco powierzchnia. Jeżeli wrysowywane jest oczko wodne od 100 m 2 do 1000 m 2, należy zwracać uwagę na wrysowywaną powierzchnię nie powinna być mniejsza niż 100 m 2 i większa niż 1000 m 2. Jeżeli z wyświetlanych pomiarów wynika, że jest to obiekt mniejszy niż 100 m 2 oczko wodne, należy usunąć obiekt poprzez, na liście EFA elementy wskazać oczko wodne poniżej 100 m 2 i przejść do rysowania obiektu. W przypadku, gdy z pomiarów wynika, że jest to obiekt większy niż 1000 m 2 - należy usunąć obiekt poprzez i przejść do rysowania wyłączenia (wody) poprzez narzędzie skreślenie powierzchniowe (patrz rozdział 2.1.4). 22

23 3.3. Przykład wrysowanego oczka wodnego 100 m 2 do 1000 m 2. Po zatwierdzeniu wrysowanego okna pojawi się okno Element EFA (analogiczne do okna dodanie Oczka wodnego poniżej 100 m 2 ), gdzie należy wpisać oznaczenie elementu EFA. Po zatwierdzeniu dodania oznaczenia elementu (przycisk OK.), w widoku mapy pojawi się nowy obiekt z naniesioną symboliką (tożsamą z legendą opisaną w punkcie niniejszej IS): 3.4. Przykład dodanie Zadrzewienia grupowego/ zadrzewienia śródpolnego: Na rozwijalnej liście należy wskazać Zadrzewienia grupowe/ zadrzewienie śródpolne i użyć przycisku, a następnie narysować obiekt w oknie Mapy oraz opisać oznaczenie elementu EFA. Podczas rysowania wyświetlana jest na bieżąco powierzchnia. Jeżeli z wyświetlanych pomiarów wynika, że jest to obiekt większy niż 3000 m 2 należy usunąć obiekt poprzez i przejść do rysowania nowego wyłączenia poprzez narzędzie skreślenie powierzchniowe (patrz rozdział 2.1.4). 23

24 3.5. Przykład dodanie liniowych elementów EFA - Rowu do 2m/ do 6m, Zadrzewienia liniowego, Miedzy śródpolnej, Żywopłotu/pasa zadrzewionego, Strefy buforowej, Pasy gruntu wzdłuż obrzeży lasu bez produkcji/ z produkcją: Na rozwijalnej liście należy wskazać jeden z liniowych elementów EFA (Rów do 2m/ do 6m, Zadrzewienie liniowe, Miedzę śródpolną, Żywopłot/pas zadrzewiony, Strefę buforową, Pasy gruntu wzdłuż obrzeży lasu bez produkcji/ z produkcją), a następnie użyć przycisku i narysować obiekt w oknie mapy oraz opisać oznaczenie elementu EFA. Po zatwierdzeniu w widoku mapy zostanie wstawiony element EFA Przykład dodanego Rowu do 6 m: 24

25 Przykład dodanego Rowu do 2 m: Przykład dodanego Zadrzewienia liniowego: 25

26 Przykład dodanej Miedzy śródpolnej: Przykład dodanego Żywopłotu/ pasa zadrzewionego: 26

27 Przykład dodanej Strefy buforowej: Przykład dodanego Pasa gruntu wzdłuż obrzeży lasu bez produkcji: 27

28 Przykład dodanego Pasa gruntu wzdłuż obrzeży lasu z produkcją: 28

29 3.6. Przykład dodanie punktowych elementów EFA Pomników przyrody, drzew wolnostojących: Na rozwijalnej liście należy wskazać jeden z punktowych elementów EFA (Pomnik przyrody lub drzewo wolnostojące), a następnie użyć przycisku i narysować obiekt w oknie Mapy oraz opisać oznaczenie elementu EFA. Po zatwierdzeniu w widoku Mapy zostanie wstawiony element EFA Przykład dodanie Pomnika przyrody: 29

30 Przykład dodanie Drzewa wolnostojącego: 30

31 3.7. Przykład dodanie powierzchniowych elementów EFA Obszary zalesione po 2008 roku, Zagajników o krótkiej rotacji bez nawozu/środka ochronnego, Gruntów ugorowanych, Międzyplonu ścierniskowego/ ozimego, Wsiewki traw w plon główny, Obszarów objętych uprawami wiążącymi azot. Na rozwijalnej liście należy wskazać jeden z powierzchniowych elementów EFA i użyć przycisku, a następnie narysować obiekt w oknie Mapy oraz opisać oznaczenie elementu EFA. Podczas rysowania wyświetlana jest na bieżąco powierzchnia obiektu Przykład dodanie Obszaru zalesionego po 2008 r.: Przykład dodanie Zagajnika o krótkiej rotacji bez nawozu/ środka ochrony: 31

32 Przykład - dodanie Gruntów ugorowanych: Przykład dodanie Międzyplonu ścierniskowego: 32

33 Przykład dodanie Międzyplonu ozimego: Przykład dodanie elementu EFA Wsiewki traw w plon główny: 33

34 Przykład dodanie elementu EFA Obszary objęte uprawami wiążącymi azot: 34

35 3. W jaki sposób można przekazać informację o obiektach dodatkowych? Dodanie informacji o obiektach dodatkowych następuje poprzez narzędzia Rysowania/ Obiekty dodatkowe, po rozwinięciu dostępnej listy z Obiektami dodatkowymi: 4.1. Przykład wrysowanie Przepustu na rowach: W celu dodania nowego przepustu na rowach należy na liście wskazać Przepusty a następnie przejść do widoku mapy i wstawić punkt na obiekcie Rów, w miejscu, w którym powinien zostać wrysowany przepust. Przy obiekcie Przepust nie ma konieczności dodawania opisu/ oznaczenia przepustu Przykład dodanie Przepustu: 35

36 4.3. Przykład wrysowanie Powierzchni niekoszonej: Na rozwijalnej liście należy wskazać obiekt Powierzchnia niekoszona i użyć przycisku, a następnie narysować obiekt w oknie Mapy. Podczas rysowania wyświetlana jest na bieżąco powierzchnia obiektu: Po zakończeniu rysowania Powierzchni niekoszonej (dwuklikiem) na działce pojawi się nowy obiekt. Przy obiekcie Powierzchni niekoszonej nie ma konieczności dodawania opisu/ oznaczenia. 36

37 4.4. Przykład wrysowanie Obszaru nieużytkowanego rolniczo: Na rozwijalnej liście należy wskazać obiekt Obszar nieużytkowany rolniczo, użyć przycisku, a następnie narysować obiekt w oknie Mapy. Podczas rysowania wyświetlana jest na bieżąco powierzchnia obiektu. Po zakończeniu rysowania Obszaru nieużytkowanego rolniczo (dwuklikiem) na działce pojawi się nowy obiekt. Przy obiekcie Obszar nieużytkowany rolniczo nie ma konieczności dodawania opisu/ oznaczenia Przykład wrysowanie Miejsca zasadzenia drzew: W celu dodania Miejsca zasadzenia drzew należy na liście wskazać Miejsce zasadzenia drzew, a następnie przejść do widoku Mapy i wstawić punkty na ortofotomapie. Przy obiekcie Miejsce zasadzenia drzew nie ma konieczności dodawania opisu/ oznaczenia obiektu: 4.6. Przykład Trwały użytek zielony cenny przyrodniczo: Trwałe użytki zielone cenne przyrodniczo są warstwą stałą, utworzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowymi (Dz. U. 2015, poz. 348) nie należy zmieniać ich zasięgu. 37

38 4.7. Przykład wrysowanie Elementu przyrody: Aby wrysować Element przyrody, na liście należy wskazać Element Przyrody, użyć przycisku, a następnie narysować obiekt w oknie Mapy. Podczas rysowania wyświetlana jest na bieżąco powierzchnia obiektu. Po zakończeniu rysowania (dwuklikiem) na działce pojawi się nowy obiekt. Przy obiekcie Element przyrody nie ma konieczności dodawania opisu/ oznaczenia. 4. Dodatkowe wytyczne: 1. Rysowanie obiektów powinno być dość precyzyjne, w tym celu należy korzystać z możliwości zbliżenia mapy (max. zbliżenie do skali 1:50). 2. Należy zwrócić uwagę na wrysowanie na działce (oraz w jej najbliższym sąsiedztwie) elementów przyrody takich jak: oczko wodne (do 100m 2 ), pomnik przyrody, rów o szerokości do 2 m ich wykazanie jest obowiązkowe. 3. Należy pamiętać o zaznaczeniu poprzez wrysowanie jako Skreślenia istniejących wyłączeń, których nie widać na ortofotomapie (np. nowy budynek, staw) a które istnieją w terenie. 4. W przypadku przywrócenia do użytkowania danego terenu, należy go obrysować jako nieistniejący obiekt (również zakładka Skreślenia) i dodać odpowiedni komentarz. 5. Informacje dotyczące danych GIS (skreślenia, dodanie nowych elementów EFA, nowych obiektów dodatkowych) dla każdej działki ewidencyjnej należy wnosić oddzielnie, po zakończeniu edycji działki - przycisk, należy wskazać kolejną działkę i przejść do zakładki Mapa. 38

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zasady wypełniania i składania wniosków o przyznanie płatności na 2011 rok za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej ARiMR w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania materiału graficznego

Zasady wypełniania materiału graficznego Zasady wypełniania materiału graficznego Brwinów, 23.02-01.03.2016 Agenda Instrukcje i wytyczne Nowy format materiału graficznego Legenda Wypełnianie materiału graficznego EFA - materiał graficzny Karty

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie materiału graficznego w zakresie EFA

Wypełnianie materiału graficznego w zakresie EFA Wypełnianie materiału graficznego w zakresie EFA W kampanii 2016 na przekazanym przez Agencję materiale graficznym zaznaczone zostały elementy proekologiczne EFA zidentyfikowane na ortofotomapie na podstawie

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... r. w... pomiędzy: 1)... /imię nazwisko rolnika*/ Nr identyfikacyjny...

Umowa. zawarta w dniu... r. w... pomiędzy: 1)... /imię nazwisko rolnika*/ Nr identyfikacyjny... Umowa zawarta w dniu... r. w... pomiędzy: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) zwanymi dalej stronami. 1 Na podstawie art. 47 ust. 4 rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) Nr 639/2014 z dnia 11 marca 2014

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie materiału graficznego w zakresie EFA

Wypełnianie materiału graficznego w zakresie EFA Wypełnianie materiału graficznego w zakresie EFA W kampanii 2015 na przekazanym przez Agencję materiale graficznym zaznaczone zostały potencjalne elementy proekologiczne (EFA), zidentyfikowane na postawie

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr Warszawa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr Warszawa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA wniosków o przyznanie płatności na rok 2014 za pomocą formularza umieszczonego na stronie

Bardziej szczegółowo

1.1 Zakładka Mapa. Kliknięcie zakładki "Mapa" spowoduje wyświetlenie panelu mapy:

1.1 Zakładka Mapa. Kliknięcie zakładki Mapa spowoduje wyświetlenie panelu mapy: 1.1 Zakładka Mapa Kliknięcie zakładki "Mapa" spowoduje wyświetlenie panelu mapy: Rys. 1 Zakładka Mapa Zakładka "Mapa" podzielona została na sześć części: 1. Legenda, 2. Pasek narzędzi, 3. Panel widoku

Bardziej szczegółowo

Scenariusze obsługi danych MPZP

Scenariusze obsługi danych MPZP Scenariusze obsługi danych MPZP S t r o n a 2 I. URUCHOMIENIE MODUŁU PLANOWANIE PRZESTRZENNE... 3 II. NARZĘDZIA OBSŁUGI MPZP... 4 III. WYSZUKIWANIE PLANU... 5 Scenariusz wyszukiwania planu... 5 IV. WYSZUKIWANIE

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo

Lokalna Platforma GIS w Gminie Nowe Miasto Lubawskie

Lokalna Platforma GIS w Gminie Nowe Miasto Lubawskie Lokalna Platforma GIS w Gminie Nowe Miasto Lubawskie 1 Spis treści 1. Interfejs użytkownika podstawowe funkcje i narzędzia mapy... 3 1.1. Drukowanie... 4 1.2. Zapisz do pdf... 5 1.3. Przesuwanie... 5 1.4.

Bardziej szczegółowo

Mapa interaktywna Śladami Przeszłości - przewodnik użytkownika

Mapa interaktywna Śladami Przeszłości - przewodnik użytkownika Mapa interaktywna Śladami Przeszłości - przewodnik użytkownika http://mapy.gis-expert.pl/lubelszczyzna/sladami_przeszlosci/ Nawigacja po mapie przy użyciu myszy i klawiatury 1. Przybliżanie umieść kursor

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geoportal wybrane zagadnienia dotyczące ochrony przyrody (wersja 1.0)

Instrukcja korzystania z serwisu Geoportal wybrane zagadnienia dotyczące ochrony przyrody (wersja 1.0) Instrukcja korzystania z serwisu Geoportal wybrane zagadnienia dotyczące ochrony przyrody (wersja 1.0) Poznań, 25.07.2011 r. W połowie 2010 roku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przygotowała interaktywną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników systemu wspomagającego planowanie przestrzenne.

Spis treści. Wstęp. Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników systemu wspomagającego planowanie przestrzenne. Instrukcja systemu Spis treści Wstęp...2 1. Interfejs użytkownika podstawowe funkcje i narzędzia mapy...3 1.1. Drukowanie...4 1.2. Zapisywanie mapy do pliku PDF...5 1.3. Przesuwanie...6 1.4. Obszar widoku...6

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Narzędzia do nawigacji znajdują się w lewym górnym rogu okna mapy. Przesuń w górę, dół, w lewo, w prawo- strzałki kierunkowe pozwalają przesuwać mapę w wybranym

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE APLIKACJI. Zbliż do obszaru dzielnicy umożliwia ustawienie widoku mapy do wybranej dzielnicy

DZIAŁANIE APLIKACJI. Zbliż do obszaru dzielnicy umożliwia ustawienie widoku mapy do wybranej dzielnicy Pasek narzędzi: DZIAŁANIE APLIKACJI W środkowej części górnego paska aplikacji umieszczono pasek grupujący ikony dostępnych narzędzi. Uruchomienie poszczególnych narzędzi następuje po kliknięciu odpowiadającej

Bardziej szczegółowo

Informator nawigacyjny dla Górnej Odry i Kanału Gliwickiego INSTRUKCJA OBSŁUGI

Informator nawigacyjny dla Górnej Odry i Kanału Gliwickiego INSTRUKCJA OBSŁUGI Informator nawigacyjny dla Górnej Odry i Kanału Gliwickiego INSTRUKCJA OBSŁUGI GLIWICE 2012 r. Informator Nawigacyjny Informator nawigacyjny dla Górnej Odry i Kanału Gliwickiego INSTRUKCJA OBSŁUGI Gliwice,

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com.

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com. GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com.pl e-mapa Podręcznik użytkownika Warszawa 2012 e-mapa podręcznik

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-10-19

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Aplikacja ArcMap nadaje się do edycji danych równie dobrze jak do opracowywania map. W tym ćwiczeniu rozbudujesz drogę prowadzacą do lotniska łącząc jej przedłużenie z istniejącymi

Bardziej szczegółowo

Gdańska Mapa Porządku

Gdańska Mapa Porządku Gdańska Mapa Porządku Instrukcja użytkownika www.qslab.pl kontakt@qslab.pl Opis ogólny aplikacji Mapa Porządku Miasta Gdańska została opracowana jako samodzielna aplikacja internetowa i mobilna bazująca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bazy danych portalu Czas w las

Instrukcja obsługi bazy danych portalu Czas w las Instrukcja obsługi bazy danych portalu Czas w las Łączenie z panelem administracyjnym Aby zarządzać informacjami o obiektach turystycznych i edukacyjnych Państwa Nadleśnictwa, zamieszczonych na stronie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o systemie mgodgik

1. Informacje o systemie mgodgik 1. Informacje o systemie mgodgik System mgodgik jest aplikacją umożliwiającą jednostkom wykonawstwa geodezyjnego zgłaszanie prac geodezyjnych, oraz pobieranie niezbędnych materiałów za pośrednictwem internetowej

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PROEKOLOGICZNE EFA - kwestie szczegółowe -

OBSZARY PROEKOLOGICZNE EFA - kwestie szczegółowe - OBSZARY PROEKOLOGICZNE EFA - kwestie szczegółowe - Szkolenie dla doradców rolnych z zazielenienia Warszawa, dnia 17 lipca 2014 r. Obszary proekologiczne (EFA) Gospodarstwa rolne o powierzchni do 15 ha

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Budownictwo Administracja Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-10-20 Sygnity S.A. Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP

Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP 1. Informacje ogólne WMS (Web Map Service) to opracowany przez OGC (Open Geospatial Consortium) międzynarodowy standard publikacji danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

3. Wypełnianie tabeli podstawowej pomocniczej zakładka dane 5. 6. Zakładki których nie może zmieniać sporządzający wnioski 16

3. Wypełnianie tabeli podstawowej pomocniczej zakładka dane 5. 6. Zakładki których nie może zmieniać sporządzający wnioski 16 Płatności Obszarowe 2012 v 2.x. wersja 2012 Podręcznik Użytkownika Microsoft Excel są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentacji 2D

Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji technicznej 2D dotyczy określonej części (detalu), uprzednio wykonanej w przestrzeni trójwymiarowej. Tworzenie rysunku 2D rozpoczynamy wybierając z menu

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej

Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej Daniel Starczewski Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1. Cel ankiety 2. Grupa ankietowanych - charakterystyka 3. Zakres opracowania ankiety 4.

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 2013-06-25

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 2013-06-25 http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 2013-06-25 Spis treści Spis treści... 1 1 Wstęp... 2 2 Elementy interfejsu użytkownika... 2 2.1 Widok ogólny... 2 2.2 Panel narzędzi... 3 2.2.1

Bardziej szczegółowo

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu 1. Edytor grafiki Draw 1.1. Okno programu Draw W bezpłatnym pakiecie OpenOffice zawarty jest program graficzny Draw (rysunek 1.1), wyposażony w liczne narzędzia do obróbki obiektów. Program możesz uruchomić,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej obsługi

Instrukcja szybkiej obsługi Instrukcja szybkiej obsługi Uwaga!!! Dla prawidłowego działania wymagany jest program Excel 2003 lub nowszy. Program należy ściągnąć ze strony internetowej i zapisać na dysku twardym. Wyjście z programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Aby skutecznie pracować z programem Agrinavia Map należy zrozumieć zasadę interfejsu aplikacji. Poniżej można odszukać zasady działania Agrinavia Map. Szczegółowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu Załącznik nr 1 mapowego dla portalu WWW Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu 1.1 Komponent mapowy Zleceniodawcy pozostawia się wolną rękę w wyborze technologii w jakiej zostanie stworzony

Bardziej szczegółowo

VectraPortal. VectraPortal. wersja Instrukcja użytkownika Podstawowa funkcjonalność serwisu. [czerwiec 2016]

VectraPortal. VectraPortal. wersja Instrukcja użytkownika Podstawowa funkcjonalność serwisu. [czerwiec 2016] VectraPortal wersja 1.6.9 Instrukcja użytkownika Podstawowa funkcjonalność serwisu [czerwiec 2016] Spis treści 1 Wymagania systemowe... 3 2 Podstawowa funkcjonalność serwisu... 3 2.1 Mapa... 3 2.2 Pasek

Bardziej szczegółowo

Ankieta: Dostępność obiektów użyteczności publicznej w Krakowie dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Ankieta: Dostępność obiektów użyteczności publicznej w Krakowie dla osób z niepełnosprawnością ruchową Ankieta: Dostępność obiektów użyteczności publicznej w Krakowie dla osób z niepełnosprawnością ruchową Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MIIP) Kraków, 2014 Spis treści 1. LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Rysowanie precyzyjne. Polecenie:

Rysowanie precyzyjne. Polecenie: 7 Rysowanie precyzyjne W ćwiczeniu tym pokazane zostaną różne techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2010, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Z uwagi na

Bardziej szczegółowo

POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI

POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Powiększanie mapy 2. Plakat 3. Schemat lekcji 4. Broszura informacyjna 5. Instrukcja obsługi Pasek narzędzi i menu wyboru Zmiana skali mapy Mini mapa - podgląd na położenie

Bardziej szczegółowo

BMTcom. Instrukcja użytkownika Portalu monitoringu hałasu komunikacyjnego miasta Opola NR REF. DOKUMENTU: 13/2014-2 NR WERSJI: 1.

BMTcom. Instrukcja użytkownika Portalu monitoringu hałasu komunikacyjnego miasta Opola NR REF. DOKUMENTU: 13/2014-2 NR WERSJI: 1. BMTcom Instrukcja użytkownika Portalu monitoringu hałasu komunikacyjnego miasta Opola NR UMOWY RB/1070/2014 NR REF. DOKUMENTU: 13/2014-2 NR WERSJI: 1 NR KOPII: 1 z 2 DATA: 28.11.2014r. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Bardziej szczegółowo

GIS / Projekt obiektu elektroenergetycznego. Ćwiczenia 2 Mapa wektorowa PG/ Warstwy

GIS / Projekt obiektu elektroenergetycznego. Ćwiczenia 2 Mapa wektorowa PG/ Warstwy GIS / Projekt obiektu elektroenergetycznego Ćwiczenia 2 Mapa wektorowa PG/ Warstwy Co to jest warstwa? W MapInfo rozpoczyna się pracę od otwarcia zbioru i wyświetlenia go w oknie mapy. Każdy zbiór stanowi

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012 Rysowanie precyzyjne 7 W ćwiczeniu tym pokazane zostaną wybrane techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2012, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Narysować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Interaktywnej Mapy Miasta i Gminy Pilica

Instrukcja korzystania z Interaktywnej Mapy Miasta i Gminy Pilica Instrukcja korzystania z Interaktywnej Mapy Miasta i Gminy Pilica Portal znajduje się pod adresem www.pilicaturystyczna.sipgminy.pl. Po wpisaniu go w przeglądarce internetowej zostaniemy skierowani do

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa INSTRUKCJA

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa INSTRUKCJA Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa INSTRUKCJA wypełniania i składania wniosku o przyznanie płatności na rok 2016 oraz oświadczenia o wystąpieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony: Wykonała: Anna Szulborska

Adres strony:  Wykonała: Anna Szulborska Adres strony: http://server.miasto.gdynia.pl/geoserwer/e-mapa.htm Wykonała: Anna Szulborska Strona internetowa - http://bemowo.emapa.net/ serwisu mapowego nie posiada strony głównej Przy łączu 15 Mbit/s

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA ZAŁĄCZNIKA GRAFICZNEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA ZAŁĄCZNIKA GRAFICZNEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA ZAŁĄCZNIKA GRAFICZNEGO do Wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych, o przyznanie płatności cukrowej i o przyznanie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku.

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku. ĆWICZENIE 1 - Podstawy modelowania 3D Rozdział zawiera podstawowe informacje i przykłady dotyczące tworzenia trójwymiarowych modeli w programie SolidWorks. Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale są podstawą

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok

WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok Wzór wniosku o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia.... (poz...) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

BeStCAD - Moduł ŻELBET 1. Przed przystąpieniem do tworzenia pręta zbrojeniowego narysuj polilinią kształt pręta.

BeStCAD - Moduł ŻELBET 1. Przed przystąpieniem do tworzenia pręta zbrojeniowego narysuj polilinią kształt pręta. BeStCAD - Moduł ŻELBET 1 Twórz pręt Tworzy pręty zbrojeniowe z polilinii. Ikona: Polecenie: ZBT Menu: Żelbet Twórz pręt Polecenie służy do zamiany polilinii i specjalnych bloków na pręty zbrojeniowe. Zasada

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Instrukcje

Podręcznik użytkownika. Instrukcje Podręcznik użytkownika W podręczniku użytkownika opisane są najważniejsze, podstawowe zasady pracy w programie. W celu zapoznania się z bardziej szczegółowym opisem, należy zapoznać się z dalszymi instrukcjami.

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA wypełniania i składania wniosku o przyznanie płatności na rok 2015 w systemie e-wniosek

INSTRUKCJA wypełniania i składania wniosku o przyznanie płatności na rok 2015 w systemie e-wniosek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa INSTRUKCJA wypełniania i składania wniosku o przyznanie płatności na rok 2015 w systemie e-wniosek Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Maskowanie i selekcja

Maskowanie i selekcja Maskowanie i selekcja Maska prostokątna Grafika bitmapowa - Corel PHOTO-PAINT Pozwala definiować prostokątne obszary edytowalne. Kiedy chcemy wykonać operacje nie na całym obrazku, lecz na jego części,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Konfigurator SWDE Instrukcja

Konfigurator SWDE Instrukcja Konfigurator SWDE Instrukcja Samouczki - krok po kroku Kompatybilność z SWDE Konfigurator SWDE Opis zakresu działalności i definicja kompatybilności Zgodność i kompatybilność Program pozwala filtrować

Bardziej szczegółowo

Rysowanie istniejącego profilu

Rysowanie istniejącego profilu BeStCAD - Moduł STAL 1 Rysowanie istniejącego profilu Rysuje przekrój poprzeczny lub widoki boczne pozycji istniejącej na rysunku. Ikona: Polecenie: STI Menu: Stal Rysuj istniejący Polecenie służy do rysowania

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

LEGISLATOR. Data dokumentu:24 maja 2013 Wersja: 1.3 Autor: Paweł Jankowski, Piotr Jegorow

LEGISLATOR. Data dokumentu:24 maja 2013 Wersja: 1.3 Autor: Paweł Jankowski, Piotr Jegorow LEGISLATOR Dokument zawiera opis sposobu tworzenia podpisów pod aktami dla celów wizualizacji na wydrukach Data dokumentu:24 maja 2013 Wersja: 1.3 Autor: Paweł Jankowski, Piotr Jegorow Zawartość Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Definicje księgowe ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.6 Wydanie: 2015-07. Definicje księgowe

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Definicje księgowe ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.6 Wydanie: 2015-07. Definicje księgowe Spis treści... 2 1. Dodawanie definicji księgowych... 2 2. Dodawanie Warunków do definicji księgowej... 6 3. Widok księgowy... 8 Strona 1 z 9 DEFINICJE KSIĘGOWE W module ASW41-Administrator dodano okno

Bardziej szczegółowo

3. Program do tworzenia prezentacji Impress

3. Program do tworzenia prezentacji Impress 3. Program do tworzenia prezentacji Impress 3.1. Okno programu Impress Po wywołaniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org Impress uruchamia się okno kreatora prezentacji, w którym

Bardziej szczegółowo

System Wymiany Informacji. Instrukcja obsługi mapy

System Wymiany Informacji. Instrukcja obsługi mapy Instrukcja obsługi mapy 1.1 Mapy umożliwia wizualizację systemu gazociągów przesyłowych (SGP) za pomocą interaktywnych map. Poniżej znajduje się opis narzędzi umożliwiających sprawne poruszanie się po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. programu 4Trans Grafik. autorstwa: PC NET SERVICE Stocerz Sp. J.

Instrukcja obsługi. programu 4Trans Grafik. autorstwa: PC NET SERVICE Stocerz Sp. J. Instrukcja obsługi programu 4Trans Grafik autorstwa: PC NET SERVICE Stocerz Sp. J. 4Trans Grafik - Pomoc Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych

Bardziej szczegółowo

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika Dziennik zdarzeń W programie SYMFONIA KADRY I PŁACE Premium edycja zdarzeń możliwa jest w dwóch miejscach: w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu PowRek

Instrukcja obsługi programu PowRek Instrukcja obsługi programu PowRek środa, 21 grudnia 2011 Spis treści Przeznaczenie programu... 4 Prezentacja programu... 5 Okno główne programu... 5 Opis poszczególnych elementów ekranu... 5 Nowy projekt...

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC Konsola MMC Aby maksymalnie, jak to tylko możliwe, ułatwić administrowanie systemem operacyjnym oraz aplikacjami i usługami w systemie Windows XP, wszystkie niezbędne czynności administracyjne można wykonać

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI NA ROK 2015

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI NA ROK 2015 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI NA ROK 2015 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zasady ogólne (1) Wnioski o przyznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Aby skorzystać z możliwości zgłoszenia zagrożenia bezpieczeństwa publicznego na mapie należy wykonać następujące czynności 1. Po wpisaniu adresu

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

3 Programy do tworzenia

3 Programy do tworzenia 3 Programy do tworzenia prezentacji PowerPoint 2007 3.1. Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 jest podobne jak w programie PowerPoint 2003.

Bardziej szczegółowo

CorelDRAW. 1. Rysunek rastrowy a wektorowy. 2. Opis okna programu

CorelDRAW. 1. Rysunek rastrowy a wektorowy. 2. Opis okna programu 1. Rysunek rastrowy a wektorowy CorelDRAW Różnice między rysunkiem rastrowym (czasami nazywanym bitmapą) a wektorowym są olbrzymie. Szczególnie widoczne są podczas skalowania (czyli zmiany rozmiaru) rysunku

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki.

AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki. AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki. Niniejsza instrukcja jest przewodnikiem po narzędziach służących do wstawiania i edycji obiektów rastrowych dostępnych

Bardziej szczegółowo

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM 0 Business Intelligence w przedsiębiorstwie INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 6.6 1 Spis treści Wstęp... 2 Nowości w wersji... 2 Wersjonowanie załączników... 2 Widoki list...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika portalu mapy akustycznej

Instrukcja użytkownika portalu mapy akustycznej Instrukcja użytkownika portalu mapy akustycznej Copyright SECTEC Spis treści 1 Informacje ogólne... 3 2 Moduły funkcjonalne... 4 2.1 Okno mapy... 4 2.2 Panel wyszukiwania... 5 2.3 Panel boczny... 6 2.4

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

Obszar pierwszy to pasek narzędzi (rys. 1) zawierający skróty do najczęściej uŝywanych funkcji. Rys. 1 Pasek Narzędzi

Obszar pierwszy to pasek narzędzi (rys. 1) zawierający skróty do najczęściej uŝywanych funkcji. Rys. 1 Pasek Narzędzi Do najwaŝniejszych zmian w CERTO v4.0 naleŝy: MoŜliwość wczytywania do programu plików graficznych zawierających rzuty lub przekroje budynku i zaznaczania na nich elementów wprowadzanych do programu CERTO.

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA TRÓJKĄTA 1 KONSTRUKCJA TRÓJKĄTA 2 KONSTRUKCJA CZWOROKĄTA KONSTRUKCJA OKRĘGU KONSTRUKCJA STYCZNYCH

KONSTRUKCJA TRÓJKĄTA 1 KONSTRUKCJA TRÓJKĄTA 2 KONSTRUKCJA CZWOROKĄTA KONSTRUKCJA OKRĘGU KONSTRUKCJA STYCZNYCH Wstęp Ten multimedialny program edukacyjny zawiera zadania konstrukcyjne pozwalające na samodzielne ćwiczenie i sprawdzenie wiadomości w zakresie konstrukcji podstawowych figur geometrycznych. Jest przeznaczony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

Monitoringu krajobrazu prace realizowane w roku 2013

Monitoringu krajobrazu prace realizowane w roku 2013 Monitoringu krajobrazu prace realizowane w roku 2013 Marek Rycharski, Zuzanna Oświecimska-Piasko Instytut Technologiczno-Przyrodniczy www.itep.edu.pl PLAN 1. Krajobraz obszarów wiejskich 2. Założenia ogólne

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012. Przygotowanie do druku

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012. Przygotowanie do druku Przygotowanie do druku Polecenie: Narysować dołączony do ćwiczenia rysunek (na ostatniej stronie!) zgodnie z wytycznymi. Przygotować rysunek do wydruku tak, aby przypominał przedstawiony na rysunku poniżej.

Bardziej szczegółowo

Inkscape. Warstwy w programie Inscape. Budowa palety - Warstwy. Ćwiczenie 2

Inkscape. Warstwy w programie Inscape. Budowa palety - Warstwy. Ćwiczenie 2 Ćwiczenie 2 Inkscape Warstwy w programie Inscape Wiesz już, że tworząc rysunek masz możliwość ułożenia kolejności obiektów wzglę dem siebie korzystając z poleceń zawartych w menu Edycja. Inscape do roz

Bardziej szczegółowo