INSTRUKCJA Opis funkcjonalności aplikacji ewniosek na rok 2015 w zakresie aktualizacji danych GIS oraz narzędzi dotyczących aktualizacji elementów EFA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA Opis funkcjonalności aplikacji ewniosek na rok 2015 w zakresie aktualizacji danych GIS oraz narzędzi dotyczących aktualizacji elementów EFA"

Transkrypt

1 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr Warszawa INSTRUKCJA Opis funkcjonalności aplikacji ewniosek na rok 2015 w zakresie aktualizacji danych GIS oraz narzędzi dotyczących aktualizacji elementów EFA 1

2 Spis treści 1. W jaki sposób przejść do zakładki Mapy? Narzędzia dostępne w zakładce Mapy Pasek Górny Mapy Narzędzia Legendy Pasek boczny w oknie Mapy Przykład dodanie Oczka wodnego poniżej 100 m 2 : Przykład dodanie Oczka wodnego od 100 m 2 do 1000 m 2 : Przykład wrysowanego oczka wodnego 100 m 2 do 1000 m Przykład dodanie Zadrzewienia grupowego/ zadrzewienia śródpolnego: Przykład dodanie liniowych elementów EFA - Rowu do 2m/ do 6m, Zadrzewienia liniowego, Miedzy śródpolnej, Żywopłotu/pasa zadrzewionego, Strefy buforowej, Pasy gruntu wzdłuż obrzeży lasu bez produkcji/ z produkcją: Przykład dodanego Rowu do 6 m: Przykład dodanego Rowu do 2 m: Przykład dodanego Zadrzewienia liniowego: Przykład dodanej Miedzy śródpolnej: Przykład dodanego Żywopłotu/ pasa zadrzewionego: Przykład dodanej Strefy buforowej: Przykład dodanego Pasa gruntu wzdłuż obrzeży lasu bez produkcji: Przykład dodanego Pasa gruntu wzdłuż obrzeży lasu z produkcją: Przykład dodanie Pomnika przyrody: Przykład dodanie Drzewa wolnostojącego: Przykład dodanie Obszaru zalesionego po 2008 r.:

3 Przykład dodanie Zagajnika o krótkiej rotacji bez nawozu/ środka ochrony: Przykład - dodanie Gruntów ugorowanych: Przykład dodanie Międzyplonu ścierniskowego: Przykład dodanie Międzyplonu ozimego: Przykład dodanie elementu EFA Wsiewki traw w plon główny: Przykład dodanie elementu EFA Obszary objęte uprawami wiążącymi azot: W jaki sposób można przekazać informację o obiektach dodatkowych? Przykład wrysowanie Przepustu na rowach: Przykład dodanie Przepustu: Przykład wrysowanie Powierzchni niekoszonej: Przykład wrysowanie Obszaru nieużytkowanego rolniczo: Przykład wrysowanie Miejsca zasadzenia drzew: Przykład Trwały użytek zielony cenny przyrodniczo: Przykład wrysowanie Elementu przyrody: Dodatkowe wytyczne:

4 1. W jaki sposób przejść do zakładki Mapy? Aplikacja ewniosek umożliwia wprowadzanie danych przestrzennych wniosku. Wprowadzone dane przestrzenne stanowią podstawę do wygenerowana wydruków mapy, uwidaczniających obiekty wrysowane na odpowiednich warstwach danych na tle działek ewidencyjnych (reprezentowanych za pomocą granic odniesienia). Wydruki generowane są podczas zatwierdzania wniosku i stanowią załączniki mapowe zastępujące klasyczne materiały graficzne. Przejście do wizualizacji następuje poprzez wybranie działki ewidencyjnej w zakładce Działki ewidencyjne wskazanie wybranej działki oraz przejście na zakładkę Mapa. W oknie wizualizacji pojawi się ortofotomapa z scentrowaną działką ewidencyjną oraz z naniesionymi wyłączeniami (pola zagospodarowania) i elementami EFA: W przypadku deklaracji nowej działki, należy w pierwszej kolejności użyć przycisku Dodaj. 4

5 Następnie należy przejść do zdefiniowania identyfikatora działki (województwo, powiat, gmina, obręb, arkusz mapy, numer działki ewidencyjnej) oraz pól dotyczących powierzchni na działce ewidencyjnej. W przypadku, gdy na działce będzie deklarowany element proekologiczny (EFA), należy również zaznaczyć check box zakładka Element proekologiczny.. Po zaznaczeniu tej opcji uaktywni się kolejna Zostanie ona wypełniona zawartością po narysowaniu obiektów EFA w oknie Mapy. 5

6 Po zdefiniowaniu nowej działki ewidencyjnej (zakładka Dane działki ewidencyjnej), należy użyć przycisku Zakończ edycję działki i po zapisaniu działki przejść do listy działek ewidencyjnych, zaznaczyć działkę kursorem myszy oraz przejść do zakładki Mapy. W oknie Mapy pojawi się obraz ortofotomapy z widoczną dodaną działką ewidencyjną. W prawym dolnym rogu okna Mapy zamieszczona jest poglądowa lokalizacja działki na tle mapy całej Polski. Po narysowaniu nowego obiektu EFA w oknie Mapy, po klinięciu opcji Pobierz powierzchnie elementów EFA, zakładka Element Proekologiczny została wypełniona treścią. Dane z tej zakładki będą stanowiły podstawę oceny, czy rolnik spełnił obowiązek zachowania 5% obszarów proekologicznych w swoim gospodarstwie. Rolnik ma obowiązek deklaracji obszarów proekologicznych będących w jego posiadaniu. Jeśli jakiś element nie jest w posiadaniu danego rolnika w tej zakładce istnieje możliwość skasowania tej informacji z wniosku. 6

7 Jednakże, w przypadku, gdy istnieje konieczność aktualizacji danych Agencji w zakresie obiektów widocznych na ortofotompie, a nie będących w jego posiadaniu istnieje możliwość wrysowania w oknie Mapy takiej informacji oraz ich nie deklarowania w zakładce Element Proekologiczny. W takim przypadku należy dany element skorygować w oknie Mapy, a w zakładce Element Proekologiczny skasować wybrany element przyciskiem Usuń. Wówczas informacja o aktualizacji danych Agencji zostanie przekazana, a jednocześnie wybrany element nie będzie brany do wyliczeń obszarów proekologicznych w danym gospodarstwie. Informacje o spersonalizowanych elementach proekologicznych, będące w posiadaniu ARiMR są dostępne w zakładce Karta informacyjna EFA. 7

8 2. Narzędzia dostępne w zakładce Mapy W zakładce Mapy znajdują się następujące rodzaje narzędzi Pasek Górny Mapy Narzędzia Skalowania W pasku górnym znajdują się przyciski powiększania/ pomniejszania obrazu ortofotomapy: Do powiększania/ pomniejszania obrazu ortofotomapy można wykorzystać również suwak zamieszczony z prawej strony okna mapy. Wprowadzając dane należy używać wielkich skal (dużego powiększenia widoku mapy), aby otrzymać możliwie jak najdokładniejszy przebieg nanoszonych granic. Należy jednak pamiętać, że rysowanie na ekranie w formie szkicu jest obarczone błędami ekranu, digitalizacji i odwzorowania. UWAGA Powiększanie możliwe jest do pewnego określonego progu skalowego (1:100). Jeśli ten próg zostanie osiągnięty, każde kolejne kliknięcie nie wywoła akcji powiększania, a ortofotomapa może stać się niewidoczna (biały obraz). 8

9 Narzędzia Nawigacji W górnym pasku narzędzi znajduje się również: - przycisk służący do nawigacji/ przesuwania okna mapy; Narzędzia Pomiarów - przycisk rozwijalny służący do pomiarów na działce ewidencyjnej (możliwe pomiary długości oraz powierzchni): Pomiar długości Pomiar powierzchni 9

10 Narzędzia Rysowania - narzędzie rysowania. Po użyciu tego przycisku pojawia się okno z dostępnymi funkcjami: - przycisk tworzenia nowego elementu; - przycisk modyfikacji elementów; - przycisk tworzenia enklaw; - przycisk usuwania enklaw; - przycisk kasowania elementów; - przycisk minimalizowania okna rysowania; - przycisk zamknięcia okna rysowania; Po użyciu przycisku możliwe jest wniesienie skreśleń mających na celu aktualizację danych GIS dotyczących granic referencyjnych, pól zagospodarowania oraz elementów EFA, bądź przekazania za pomocą skreślenia i opisu informacji o nowym wyłączeniu. 10

11 Zakładka Rysowanie Zakładka Rysowanie - Skreślenia W aplikacji dostępne są trzy rodzaje skreśleń: punktowe, liniowe, oraz powierzchniowe. Skreślenia punktowe najczęściej stosowane są dla elementów punktowych (np. drzew), ale możliwe jest również użycie tego typu skreślenia w przypadku skreślania całego obiektu, np. siedliska. Informacje szczegółowe na temat skreślenia należy wpisać w oknie opisu skreślenia, które pojawia się bezpośrednio po wrysowaniu skreślenia. Funkcjonalność skreślenia liniowego może być użyta w przypadku nieregularnych obiektów, natomiast skreślenie powierzchniowe przy obiektach powierzchniowych lub częściach obiektów powierzchniowych. Przykład skreślenia punktowego: Przykład opisu skreślenia: Opis skreślenia nie jest widoczny bezpośrednio w oknie mapy, nie jest również edytowalny, ale przekazane informacje będą dostępne pracownikom ARiMR podczas obsługi wniosków. Samo skreślenie można natomiast edytować/ zmodyfikować / przesunąć poprzez użycie przycisku lub usunąć przyciskiem. 11

12 Możliwe jest również zastosowanie funkcjonalności skreślenia liniowego: Przykład skreślenia liniowego: Przykład skreślenia powierzchniowego wraz z opisem podczas wstawiania opisu obszar mapy jest wyszarzany: 12

13 Zakładka Rysowanie Tworzenie enklaw Przy skreśleniach powierzchniowym możliwe jest również rysowanie enklaw za pomocą narzędzia. Po użyciu tego przycisku należy narysować enklawę znajdującą się w zasięgu skreślenia powierzchniowego (pojawią się długości boków oraz pole powierzchni enklawy): Następnie należy zatwierdzić rysowanie dwuklikiem. Po zatwierdzeniu rysowania enklawy narysowany obszar zostanie usunięty: Aby usunąć wrysowaną enklawę należy użyć przycisku oraz kliknąć myszą na wskazany obiekt. (usuwanie enklaw) 13

14 Aby usunąć cały narysowany obiekt/skreślenie należy użyć funkcji usuwania obiektu (skasuj elementy), a następnie wskazać elementy do usunięcia w oknie Mapy. Po wskazaniu obiektu do usunięcia pojawi się komunikat: Zakładka Rysowanie - Elementy EFA i Obiekty dodatkowe Dostępne tu funkcjonalności zostaną omówione w dalszej części Instrukcji Narzędzia Legendy - przycisk legendy map; Po użyciu powyższego przycisku zostanie wyświetlona pełna legenda warstw wektorowych znajdujących się w widoku Mapy. Aby przejrzeć wizurę wszystkich warstw, należy przesunąć suwak znajdujący się z prawej części okna: 14

15 Istnieje możliwość filtrowania legendy z podziałem na wyświetlane obiekty: Dostępne opcje na liście: - dla włączonych warstw w legendzie zostaną zamieszczone symbole warstw dla włączonych warstw w oknie Warstwy. Legenda będzie zawierała pełną listę symboli poszczególnych warstw. 15

16 Powyżej okno Warstwy (opisane w kolejnych rozdziałach). - skreślenia w legendzie zostanie zamieszczona symbolika skreśleń punktowych, liniowych i powierzchniowych. - EFA Elementy narysowane - w legendzie zostanie zamieszczona symbolika elementów EFA, które zostały wrysowane/ mogą zostać wrysowane przez użytkownika. 16

17 - EFA Elementy tłowe - w legendzie zostanie zamieszczona symbolika elementów EFA tłowych elementów nieedytowalnych, dostarczonych przez ARiMR. - Obiekty dodatkowe - w legendzie zostanie zamieszczona symbolika Obiektów dodatkowych: 17

18 - Dane tłowe w legendzie zostanie zamieszczona symbolika danych tłowych, innych niż elementy EFA. Są to: PEG JPO, PEG orne, typy pól zagospodarowania wraz z opisem oraz obszary specjalne (Natura 2000, Parki krajobrazowe, Rezerwaty przyrody i inne) Pasek boczny w oknie Mapy Aplikacja ewniosku daje możliwość wyświetlania wszystkich warstw jednocześnie lub wybranych przez użytkownika warstw. Aby przejść do zakładki z listą wyświetlanych warstw, należy wskazać lewym przyciskiem myszy ikonę. Po wskazaniu ikony zostanie rozwinięta pełna lista dostępnych warstw, którymi można zarządzać: 18

19 Znak przy danej warstwie oznacza możliwość rozwinięcia danej grupy warstw, np. po rozwinięciu warstwy Elementy EFA narysowane, pojawi się pełna lista wszystkich elementów EFA: Aby zamknąć grupę warstw należy nacisnąć znak. - zaznaczony check box oznacza, że warstwa będzie zaznaczona w widoku mapy. Odznaczenie check box-u w oknie Mapy. oznacza, że warstwa (grupa warstw) nie będzie wyświetlana 19

20 3. W jaki sposób można przekazać informację o nowych elementach EFA? Dodanie nowego elementu EFA następuje poprzez narzędzia Rysowania/ EFA elementy, po rozwinięciu dostępnej listy z elementami EFA: wybraniu elementu oraz po użyciu przycisku. Po dodaniu każdego elementu EFA należy zamieścić opis dotyczący rysowanego obiektu: a) W przypadku, gdy narysowany obiekt jest deklaracją elementu EFA (został zaznaczony check box w zakładce Dane działki ewidencyjne), należy wpisać kod z numeracją elementu zgodną z instrukcją wypełniania spersonalizowanego wniosku o przyznanie płatności i materiału graficznego na rok 2015, np. b) W przypadku, gdy narysowany obiekt nie jest deklaracją elementu EFA (nie został zaznaczony check box wstawić dowolny opis obiektu, np.: w zakładce Dane działki ewidencyjne), można 20

21 3.1 Przykład dodanie Oczka wodnego poniżej 100 m 2 : Na rozwijalnej liście należy wskazać oczko wodne poniżej 100 m 2 i użyć przycisku, a następnie narysować OW w oknie mapy. Podczas rysowania wyświetlana jest na bieżąco powierzchnia. Jeżeli wrysowywane jest oczko wodne poniżej 100 m 2, należy zwracać uwagę na wrysowywaną powierzchnię nie powinna przekroczyć 100 m 2. Jeżeli z wyświetlanych pomiarów wynika, że jest to obiekt większy oczko wodne od 100 m 2 do 1000 m 2, należy usunąć obiekt poprzez, na liście EFA elementy wskazać oczko wodne od 100 m 2 do 1000 m 2 i przejść do rysowania obiektu. 21

22 Po narysowaniu obiektu należy dodać opis dotyczący wrysowywanego obiektu, np.: Opis będzie widoczny na wyrysowanym obiekcie. Po zatwierdzeniu dodania oznaczenia elementu (przycisk OK.), w widoku mapy pojawi się nowy obiekt z naniesioną symboliką (tożsamą z legendą opisaną w punkcie niniejszej IS): 3.2. Przykład dodanie Oczka wodnego od 100 m 2 do 1000 m 2 : Na rozwijalnej liście należy wskazać oczko wodne od 100 m 2 do 1000 m 2 i użyć przycisku, a następnie narysować OW w oknie mapy. Podczas rysowania wyświetlana jest na bieżąco powierzchnia. Jeżeli wrysowywane jest oczko wodne od 100 m 2 do 1000 m 2, należy zwracać uwagę na wrysowywaną powierzchnię nie powinna być mniejsza niż 100 m 2 i większa niż 1000 m 2. Jeżeli z wyświetlanych pomiarów wynika, że jest to obiekt mniejszy niż 100 m 2 oczko wodne, należy usunąć obiekt poprzez, na liście EFA elementy wskazać oczko wodne poniżej 100 m 2 i przejść do rysowania obiektu. W przypadku, gdy z pomiarów wynika, że jest to obiekt większy niż 1000 m 2 - należy usunąć obiekt poprzez i przejść do rysowania wyłączenia (wody) poprzez narzędzie skreślenie powierzchniowe (patrz rozdział 2.1.4). 22

23 3.3. Przykład wrysowanego oczka wodnego 100 m 2 do 1000 m 2. Po zatwierdzeniu wrysowanego okna pojawi się okno Element EFA (analogiczne do okna dodanie Oczka wodnego poniżej 100 m 2 ), gdzie należy wpisać oznaczenie elementu EFA. Po zatwierdzeniu dodania oznaczenia elementu (przycisk OK.), w widoku mapy pojawi się nowy obiekt z naniesioną symboliką (tożsamą z legendą opisaną w punkcie niniejszej IS): 3.4. Przykład dodanie Zadrzewienia grupowego/ zadrzewienia śródpolnego: Na rozwijalnej liście należy wskazać Zadrzewienia grupowe/ zadrzewienie śródpolne i użyć przycisku, a następnie narysować obiekt w oknie Mapy oraz opisać oznaczenie elementu EFA. Podczas rysowania wyświetlana jest na bieżąco powierzchnia. Jeżeli z wyświetlanych pomiarów wynika, że jest to obiekt większy niż 3000 m 2 należy usunąć obiekt poprzez i przejść do rysowania nowego wyłączenia poprzez narzędzie skreślenie powierzchniowe (patrz rozdział 2.1.4). 23

24 3.5. Przykład dodanie liniowych elementów EFA - Rowu do 2m/ do 6m, Zadrzewienia liniowego, Miedzy śródpolnej, Żywopłotu/pasa zadrzewionego, Strefy buforowej, Pasy gruntu wzdłuż obrzeży lasu bez produkcji/ z produkcją: Na rozwijalnej liście należy wskazać jeden z liniowych elementów EFA (Rów do 2m/ do 6m, Zadrzewienie liniowe, Miedzę śródpolną, Żywopłot/pas zadrzewiony, Strefę buforową, Pasy gruntu wzdłuż obrzeży lasu bez produkcji/ z produkcją), a następnie użyć przycisku i narysować obiekt w oknie mapy oraz opisać oznaczenie elementu EFA. Po zatwierdzeniu w widoku mapy zostanie wstawiony element EFA Przykład dodanego Rowu do 6 m: 24

25 Przykład dodanego Rowu do 2 m: Przykład dodanego Zadrzewienia liniowego: 25

26 Przykład dodanej Miedzy śródpolnej: Przykład dodanego Żywopłotu/ pasa zadrzewionego: 26

27 Przykład dodanej Strefy buforowej: Przykład dodanego Pasa gruntu wzdłuż obrzeży lasu bez produkcji: 27

28 Przykład dodanego Pasa gruntu wzdłuż obrzeży lasu z produkcją: 28

29 3.6. Przykład dodanie punktowych elementów EFA Pomników przyrody, drzew wolnostojących: Na rozwijalnej liście należy wskazać jeden z punktowych elementów EFA (Pomnik przyrody lub drzewo wolnostojące), a następnie użyć przycisku i narysować obiekt w oknie Mapy oraz opisać oznaczenie elementu EFA. Po zatwierdzeniu w widoku Mapy zostanie wstawiony element EFA Przykład dodanie Pomnika przyrody: 29

30 Przykład dodanie Drzewa wolnostojącego: 30

31 3.7. Przykład dodanie powierzchniowych elementów EFA Obszary zalesione po 2008 roku, Zagajników o krótkiej rotacji bez nawozu/środka ochronnego, Gruntów ugorowanych, Międzyplonu ścierniskowego/ ozimego, Wsiewki traw w plon główny, Obszarów objętych uprawami wiążącymi azot. Na rozwijalnej liście należy wskazać jeden z powierzchniowych elementów EFA i użyć przycisku, a następnie narysować obiekt w oknie Mapy oraz opisać oznaczenie elementu EFA. Podczas rysowania wyświetlana jest na bieżąco powierzchnia obiektu Przykład dodanie Obszaru zalesionego po 2008 r.: Przykład dodanie Zagajnika o krótkiej rotacji bez nawozu/ środka ochrony: 31

32 Przykład - dodanie Gruntów ugorowanych: Przykład dodanie Międzyplonu ścierniskowego: 32

33 Przykład dodanie Międzyplonu ozimego: Przykład dodanie elementu EFA Wsiewki traw w plon główny: 33

34 Przykład dodanie elementu EFA Obszary objęte uprawami wiążącymi azot: 34

35 3. W jaki sposób można przekazać informację o obiektach dodatkowych? Dodanie informacji o obiektach dodatkowych następuje poprzez narzędzia Rysowania/ Obiekty dodatkowe, po rozwinięciu dostępnej listy z Obiektami dodatkowymi: 4.1. Przykład wrysowanie Przepustu na rowach: W celu dodania nowego przepustu na rowach należy na liście wskazać Przepusty a następnie przejść do widoku mapy i wstawić punkt na obiekcie Rów, w miejscu, w którym powinien zostać wrysowany przepust. Przy obiekcie Przepust nie ma konieczności dodawania opisu/ oznaczenia przepustu Przykład dodanie Przepustu: 35

36 4.3. Przykład wrysowanie Powierzchni niekoszonej: Na rozwijalnej liście należy wskazać obiekt Powierzchnia niekoszona i użyć przycisku, a następnie narysować obiekt w oknie Mapy. Podczas rysowania wyświetlana jest na bieżąco powierzchnia obiektu: Po zakończeniu rysowania Powierzchni niekoszonej (dwuklikiem) na działce pojawi się nowy obiekt. Przy obiekcie Powierzchni niekoszonej nie ma konieczności dodawania opisu/ oznaczenia. 36

37 4.4. Przykład wrysowanie Obszaru nieużytkowanego rolniczo: Na rozwijalnej liście należy wskazać obiekt Obszar nieużytkowany rolniczo, użyć przycisku, a następnie narysować obiekt w oknie Mapy. Podczas rysowania wyświetlana jest na bieżąco powierzchnia obiektu. Po zakończeniu rysowania Obszaru nieużytkowanego rolniczo (dwuklikiem) na działce pojawi się nowy obiekt. Przy obiekcie Obszar nieużytkowany rolniczo nie ma konieczności dodawania opisu/ oznaczenia Przykład wrysowanie Miejsca zasadzenia drzew: W celu dodania Miejsca zasadzenia drzew należy na liście wskazać Miejsce zasadzenia drzew, a następnie przejść do widoku Mapy i wstawić punkty na ortofotomapie. Przy obiekcie Miejsce zasadzenia drzew nie ma konieczności dodawania opisu/ oznaczenia obiektu: 4.6. Przykład Trwały użytek zielony cenny przyrodniczo: Trwałe użytki zielone cenne przyrodniczo są warstwą stałą, utworzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowymi (Dz. U. 2015, poz. 348) nie należy zmieniać ich zasięgu. 37

38 4.7. Przykład wrysowanie Elementu przyrody: Aby wrysować Element przyrody, na liście należy wskazać Element Przyrody, użyć przycisku, a następnie narysować obiekt w oknie Mapy. Podczas rysowania wyświetlana jest na bieżąco powierzchnia obiektu. Po zakończeniu rysowania (dwuklikiem) na działce pojawi się nowy obiekt. Przy obiekcie Element przyrody nie ma konieczności dodawania opisu/ oznaczenia. 4. Dodatkowe wytyczne: 1. Rysowanie obiektów powinno być dość precyzyjne, w tym celu należy korzystać z możliwości zbliżenia mapy (max. zbliżenie do skali 1:50). 2. Należy zwrócić uwagę na wrysowanie na działce (oraz w jej najbliższym sąsiedztwie) elementów przyrody takich jak: oczko wodne (do 100m 2 ), pomnik przyrody, rów o szerokości do 2 m ich wykazanie jest obowiązkowe. 3. Należy pamiętać o zaznaczeniu poprzez wrysowanie jako Skreślenia istniejących wyłączeń, których nie widać na ortofotomapie (np. nowy budynek, staw) a które istnieją w terenie. 4. W przypadku przywrócenia do użytkowania danego terenu, należy go obrysować jako nieistniejący obiekt (również zakładka Skreślenia) i dodać odpowiedni komentarz. 5. Informacje dotyczące danych GIS (skreślenia, dodanie nowych elementów EFA, nowych obiektów dodatkowych) dla każdej działki ewidencyjnej należy wnosić oddzielnie, po zakończeniu edycji działki - przycisk, należy wskazać kolejną działkę i przejść do zakładki Mapa. 38