INSTRUKCJA Opis funkcjonalności aplikacji ewniosek na rok 2015 w zakresie aktualizacji danych GIS oraz narzędzi dotyczących aktualizacji elementów EFA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA Opis funkcjonalności aplikacji ewniosek na rok 2015 w zakresie aktualizacji danych GIS oraz narzędzi dotyczących aktualizacji elementów EFA"

Transkrypt

1 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr Warszawa INSTRUKCJA Opis funkcjonalności aplikacji ewniosek na rok 2015 w zakresie aktualizacji danych GIS oraz narzędzi dotyczących aktualizacji elementów EFA 1

2 Spis treści 1. W jaki sposób przejść do zakładki Mapy? Narzędzia dostępne w zakładce Mapy Pasek Górny Mapy Narzędzia Legendy Pasek boczny w oknie Mapy Przykład dodanie Oczka wodnego poniżej 100 m 2 : Przykład dodanie Oczka wodnego od 100 m 2 do 1000 m 2 : Przykład wrysowanego oczka wodnego 100 m 2 do 1000 m Przykład dodanie Zadrzewienia grupowego/ zadrzewienia śródpolnego: Przykład dodanie liniowych elementów EFA - Rowu do 2m/ do 6m, Zadrzewienia liniowego, Miedzy śródpolnej, Żywopłotu/pasa zadrzewionego, Strefy buforowej, Pasy gruntu wzdłuż obrzeży lasu bez produkcji/ z produkcją: Przykład dodanego Rowu do 6 m: Przykład dodanego Rowu do 2 m: Przykład dodanego Zadrzewienia liniowego: Przykład dodanej Miedzy śródpolnej: Przykład dodanego Żywopłotu/ pasa zadrzewionego: Przykład dodanej Strefy buforowej: Przykład dodanego Pasa gruntu wzdłuż obrzeży lasu bez produkcji: Przykład dodanego Pasa gruntu wzdłuż obrzeży lasu z produkcją: Przykład dodanie Pomnika przyrody: Przykład dodanie Drzewa wolnostojącego: Przykład dodanie Obszaru zalesionego po 2008 r.:

3 Przykład dodanie Zagajnika o krótkiej rotacji bez nawozu/ środka ochrony: Przykład - dodanie Gruntów ugorowanych: Przykład dodanie Międzyplonu ścierniskowego: Przykład dodanie Międzyplonu ozimego: Przykład dodanie elementu EFA Wsiewki traw w plon główny: Przykład dodanie elementu EFA Obszary objęte uprawami wiążącymi azot: W jaki sposób można przekazać informację o obiektach dodatkowych? Przykład wrysowanie Przepustu na rowach: Przykład dodanie Przepustu: Przykład wrysowanie Powierzchni niekoszonej: Przykład wrysowanie Obszaru nieużytkowanego rolniczo: Przykład wrysowanie Miejsca zasadzenia drzew: Przykład Trwały użytek zielony cenny przyrodniczo: Przykład wrysowanie Elementu przyrody: Dodatkowe wytyczne:

4 1. W jaki sposób przejść do zakładki Mapy? Aplikacja ewniosek umożliwia wprowadzanie danych przestrzennych wniosku. Wprowadzone dane przestrzenne stanowią podstawę do wygenerowana wydruków mapy, uwidaczniających obiekty wrysowane na odpowiednich warstwach danych na tle działek ewidencyjnych (reprezentowanych za pomocą granic odniesienia). Wydruki generowane są podczas zatwierdzania wniosku i stanowią załączniki mapowe zastępujące klasyczne materiały graficzne. Przejście do wizualizacji następuje poprzez wybranie działki ewidencyjnej w zakładce Działki ewidencyjne wskazanie wybranej działki oraz przejście na zakładkę Mapa. W oknie wizualizacji pojawi się ortofotomapa z scentrowaną działką ewidencyjną oraz z naniesionymi wyłączeniami (pola zagospodarowania) i elementami EFA: W przypadku deklaracji nowej działki, należy w pierwszej kolejności użyć przycisku Dodaj. 4

5 Następnie należy przejść do zdefiniowania identyfikatora działki (województwo, powiat, gmina, obręb, arkusz mapy, numer działki ewidencyjnej) oraz pól dotyczących powierzchni na działce ewidencyjnej. W przypadku, gdy na działce będzie deklarowany element proekologiczny (EFA), należy również zaznaczyć check box zakładka Element proekologiczny.. Po zaznaczeniu tej opcji uaktywni się kolejna Zostanie ona wypełniona zawartością po narysowaniu obiektów EFA w oknie Mapy. 5

6 Po zdefiniowaniu nowej działki ewidencyjnej (zakładka Dane działki ewidencyjnej), należy użyć przycisku Zakończ edycję działki i po zapisaniu działki przejść do listy działek ewidencyjnych, zaznaczyć działkę kursorem myszy oraz przejść do zakładki Mapy. W oknie Mapy pojawi się obraz ortofotomapy z widoczną dodaną działką ewidencyjną. W prawym dolnym rogu okna Mapy zamieszczona jest poglądowa lokalizacja działki na tle mapy całej Polski. Po narysowaniu nowego obiektu EFA w oknie Mapy, po klinięciu opcji Pobierz powierzchnie elementów EFA, zakładka Element Proekologiczny została wypełniona treścią. Dane z tej zakładki będą stanowiły podstawę oceny, czy rolnik spełnił obowiązek zachowania 5% obszarów proekologicznych w swoim gospodarstwie. Rolnik ma obowiązek deklaracji obszarów proekologicznych będących w jego posiadaniu. Jeśli jakiś element nie jest w posiadaniu danego rolnika w tej zakładce istnieje możliwość skasowania tej informacji z wniosku. 6

7 Jednakże, w przypadku, gdy istnieje konieczność aktualizacji danych Agencji w zakresie obiektów widocznych na ortofotompie, a nie będących w jego posiadaniu istnieje możliwość wrysowania w oknie Mapy takiej informacji oraz ich nie deklarowania w zakładce Element Proekologiczny. W takim przypadku należy dany element skorygować w oknie Mapy, a w zakładce Element Proekologiczny skasować wybrany element przyciskiem Usuń. Wówczas informacja o aktualizacji danych Agencji zostanie przekazana, a jednocześnie wybrany element nie będzie brany do wyliczeń obszarów proekologicznych w danym gospodarstwie. Informacje o spersonalizowanych elementach proekologicznych, będące w posiadaniu ARiMR są dostępne w zakładce Karta informacyjna EFA. 7

8 2. Narzędzia dostępne w zakładce Mapy W zakładce Mapy znajdują się następujące rodzaje narzędzi Pasek Górny Mapy Narzędzia Skalowania W pasku górnym znajdują się przyciski powiększania/ pomniejszania obrazu ortofotomapy: Do powiększania/ pomniejszania obrazu ortofotomapy można wykorzystać również suwak zamieszczony z prawej strony okna mapy. Wprowadzając dane należy używać wielkich skal (dużego powiększenia widoku mapy), aby otrzymać możliwie jak najdokładniejszy przebieg nanoszonych granic. Należy jednak pamiętać, że rysowanie na ekranie w formie szkicu jest obarczone błędami ekranu, digitalizacji i odwzorowania. UWAGA Powiększanie możliwe jest do pewnego określonego progu skalowego (1:100). Jeśli ten próg zostanie osiągnięty, każde kolejne kliknięcie nie wywoła akcji powiększania, a ortofotomapa może stać się niewidoczna (biały obraz). 8

9 Narzędzia Nawigacji W górnym pasku narzędzi znajduje się również: - przycisk służący do nawigacji/ przesuwania okna mapy; Narzędzia Pomiarów - przycisk rozwijalny służący do pomiarów na działce ewidencyjnej (możliwe pomiary długości oraz powierzchni): Pomiar długości Pomiar powierzchni 9

10 Narzędzia Rysowania - narzędzie rysowania. Po użyciu tego przycisku pojawia się okno z dostępnymi funkcjami: - przycisk tworzenia nowego elementu; - przycisk modyfikacji elementów; - przycisk tworzenia enklaw; - przycisk usuwania enklaw; - przycisk kasowania elementów; - przycisk minimalizowania okna rysowania; - przycisk zamknięcia okna rysowania; Po użyciu przycisku możliwe jest wniesienie skreśleń mających na celu aktualizację danych GIS dotyczących granic referencyjnych, pól zagospodarowania oraz elementów EFA, bądź przekazania za pomocą skreślenia i opisu informacji o nowym wyłączeniu. 10

11 Zakładka Rysowanie Zakładka Rysowanie - Skreślenia W aplikacji dostępne są trzy rodzaje skreśleń: punktowe, liniowe, oraz powierzchniowe. Skreślenia punktowe najczęściej stosowane są dla elementów punktowych (np. drzew), ale możliwe jest również użycie tego typu skreślenia w przypadku skreślania całego obiektu, np. siedliska. Informacje szczegółowe na temat skreślenia należy wpisać w oknie opisu skreślenia, które pojawia się bezpośrednio po wrysowaniu skreślenia. Funkcjonalność skreślenia liniowego może być użyta w przypadku nieregularnych obiektów, natomiast skreślenie powierzchniowe przy obiektach powierzchniowych lub częściach obiektów powierzchniowych. Przykład skreślenia punktowego: Przykład opisu skreślenia: Opis skreślenia nie jest widoczny bezpośrednio w oknie mapy, nie jest również edytowalny, ale przekazane informacje będą dostępne pracownikom ARiMR podczas obsługi wniosków. Samo skreślenie można natomiast edytować/ zmodyfikować / przesunąć poprzez użycie przycisku lub usunąć przyciskiem. 11

12 Możliwe jest również zastosowanie funkcjonalności skreślenia liniowego: Przykład skreślenia liniowego: Przykład skreślenia powierzchniowego wraz z opisem podczas wstawiania opisu obszar mapy jest wyszarzany: 12

13 Zakładka Rysowanie Tworzenie enklaw Przy skreśleniach powierzchniowym możliwe jest również rysowanie enklaw za pomocą narzędzia. Po użyciu tego przycisku należy narysować enklawę znajdującą się w zasięgu skreślenia powierzchniowego (pojawią się długości boków oraz pole powierzchni enklawy): Następnie należy zatwierdzić rysowanie dwuklikiem. Po zatwierdzeniu rysowania enklawy narysowany obszar zostanie usunięty: Aby usunąć wrysowaną enklawę należy użyć przycisku oraz kliknąć myszą na wskazany obiekt. (usuwanie enklaw) 13

14 Aby usunąć cały narysowany obiekt/skreślenie należy użyć funkcji usuwania obiektu (skasuj elementy), a następnie wskazać elementy do usunięcia w oknie Mapy. Po wskazaniu obiektu do usunięcia pojawi się komunikat: Zakładka Rysowanie - Elementy EFA i Obiekty dodatkowe Dostępne tu funkcjonalności zostaną omówione w dalszej części Instrukcji Narzędzia Legendy - przycisk legendy map; Po użyciu powyższego przycisku zostanie wyświetlona pełna legenda warstw wektorowych znajdujących się w widoku Mapy. Aby przejrzeć wizurę wszystkich warstw, należy przesunąć suwak znajdujący się z prawej części okna: 14

15 Istnieje możliwość filtrowania legendy z podziałem na wyświetlane obiekty: Dostępne opcje na liście: - dla włączonych warstw w legendzie zostaną zamieszczone symbole warstw dla włączonych warstw w oknie Warstwy. Legenda będzie zawierała pełną listę symboli poszczególnych warstw. 15

16 Powyżej okno Warstwy (opisane w kolejnych rozdziałach). - skreślenia w legendzie zostanie zamieszczona symbolika skreśleń punktowych, liniowych i powierzchniowych. - EFA Elementy narysowane - w legendzie zostanie zamieszczona symbolika elementów EFA, które zostały wrysowane/ mogą zostać wrysowane przez użytkownika. 16

17 - EFA Elementy tłowe - w legendzie zostanie zamieszczona symbolika elementów EFA tłowych elementów nieedytowalnych, dostarczonych przez ARiMR. - Obiekty dodatkowe - w legendzie zostanie zamieszczona symbolika Obiektów dodatkowych: 17

18 - Dane tłowe w legendzie zostanie zamieszczona symbolika danych tłowych, innych niż elementy EFA. Są to: PEG JPO, PEG orne, typy pól zagospodarowania wraz z opisem oraz obszary specjalne (Natura 2000, Parki krajobrazowe, Rezerwaty przyrody i inne) Pasek boczny w oknie Mapy Aplikacja ewniosku daje możliwość wyświetlania wszystkich warstw jednocześnie lub wybranych przez użytkownika warstw. Aby przejść do zakładki z listą wyświetlanych warstw, należy wskazać lewym przyciskiem myszy ikonę. Po wskazaniu ikony zostanie rozwinięta pełna lista dostępnych warstw, którymi można zarządzać: 18

19 Znak przy danej warstwie oznacza możliwość rozwinięcia danej grupy warstw, np. po rozwinięciu warstwy Elementy EFA narysowane, pojawi się pełna lista wszystkich elementów EFA: Aby zamknąć grupę warstw należy nacisnąć znak. - zaznaczony check box oznacza, że warstwa będzie zaznaczona w widoku mapy. Odznaczenie check box-u w oknie Mapy. oznacza, że warstwa (grupa warstw) nie będzie wyświetlana 19

20 3. W jaki sposób można przekazać informację o nowych elementach EFA? Dodanie nowego elementu EFA następuje poprzez narzędzia Rysowania/ EFA elementy, po rozwinięciu dostępnej listy z elementami EFA: wybraniu elementu oraz po użyciu przycisku. Po dodaniu każdego elementu EFA należy zamieścić opis dotyczący rysowanego obiektu: a) W przypadku, gdy narysowany obiekt jest deklaracją elementu EFA (został zaznaczony check box w zakładce Dane działki ewidencyjne), należy wpisać kod z numeracją elementu zgodną z instrukcją wypełniania spersonalizowanego wniosku o przyznanie płatności i materiału graficznego na rok 2015, np. b) W przypadku, gdy narysowany obiekt nie jest deklaracją elementu EFA (nie został zaznaczony check box wstawić dowolny opis obiektu, np.: w zakładce Dane działki ewidencyjne), można 20

21 3.1 Przykład dodanie Oczka wodnego poniżej 100 m 2 : Na rozwijalnej liście należy wskazać oczko wodne poniżej 100 m 2 i użyć przycisku, a następnie narysować OW w oknie mapy. Podczas rysowania wyświetlana jest na bieżąco powierzchnia. Jeżeli wrysowywane jest oczko wodne poniżej 100 m 2, należy zwracać uwagę na wrysowywaną powierzchnię nie powinna przekroczyć 100 m 2. Jeżeli z wyświetlanych pomiarów wynika, że jest to obiekt większy oczko wodne od 100 m 2 do 1000 m 2, należy usunąć obiekt poprzez, na liście EFA elementy wskazać oczko wodne od 100 m 2 do 1000 m 2 i przejść do rysowania obiektu. 21

22 Po narysowaniu obiektu należy dodać opis dotyczący wrysowywanego obiektu, np.: Opis będzie widoczny na wyrysowanym obiekcie. Po zatwierdzeniu dodania oznaczenia elementu (przycisk OK.), w widoku mapy pojawi się nowy obiekt z naniesioną symboliką (tożsamą z legendą opisaną w punkcie niniejszej IS): 3.2. Przykład dodanie Oczka wodnego od 100 m 2 do 1000 m 2 : Na rozwijalnej liście należy wskazać oczko wodne od 100 m 2 do 1000 m 2 i użyć przycisku, a następnie narysować OW w oknie mapy. Podczas rysowania wyświetlana jest na bieżąco powierzchnia. Jeżeli wrysowywane jest oczko wodne od 100 m 2 do 1000 m 2, należy zwracać uwagę na wrysowywaną powierzchnię nie powinna być mniejsza niż 100 m 2 i większa niż 1000 m 2. Jeżeli z wyświetlanych pomiarów wynika, że jest to obiekt mniejszy niż 100 m 2 oczko wodne, należy usunąć obiekt poprzez, na liście EFA elementy wskazać oczko wodne poniżej 100 m 2 i przejść do rysowania obiektu. W przypadku, gdy z pomiarów wynika, że jest to obiekt większy niż 1000 m 2 - należy usunąć obiekt poprzez i przejść do rysowania wyłączenia (wody) poprzez narzędzie skreślenie powierzchniowe (patrz rozdział 2.1.4). 22

23 3.3. Przykład wrysowanego oczka wodnego 100 m 2 do 1000 m 2. Po zatwierdzeniu wrysowanego okna pojawi się okno Element EFA (analogiczne do okna dodanie Oczka wodnego poniżej 100 m 2 ), gdzie należy wpisać oznaczenie elementu EFA. Po zatwierdzeniu dodania oznaczenia elementu (przycisk OK.), w widoku mapy pojawi się nowy obiekt z naniesioną symboliką (tożsamą z legendą opisaną w punkcie niniejszej IS): 3.4. Przykład dodanie Zadrzewienia grupowego/ zadrzewienia śródpolnego: Na rozwijalnej liście należy wskazać Zadrzewienia grupowe/ zadrzewienie śródpolne i użyć przycisku, a następnie narysować obiekt w oknie Mapy oraz opisać oznaczenie elementu EFA. Podczas rysowania wyświetlana jest na bieżąco powierzchnia. Jeżeli z wyświetlanych pomiarów wynika, że jest to obiekt większy niż 3000 m 2 należy usunąć obiekt poprzez i przejść do rysowania nowego wyłączenia poprzez narzędzie skreślenie powierzchniowe (patrz rozdział 2.1.4). 23

24 3.5. Przykład dodanie liniowych elementów EFA - Rowu do 2m/ do 6m, Zadrzewienia liniowego, Miedzy śródpolnej, Żywopłotu/pasa zadrzewionego, Strefy buforowej, Pasy gruntu wzdłuż obrzeży lasu bez produkcji/ z produkcją: Na rozwijalnej liście należy wskazać jeden z liniowych elementów EFA (Rów do 2m/ do 6m, Zadrzewienie liniowe, Miedzę śródpolną, Żywopłot/pas zadrzewiony, Strefę buforową, Pasy gruntu wzdłuż obrzeży lasu bez produkcji/ z produkcją), a następnie użyć przycisku i narysować obiekt w oknie mapy oraz opisać oznaczenie elementu EFA. Po zatwierdzeniu w widoku mapy zostanie wstawiony element EFA Przykład dodanego Rowu do 6 m: 24

25 Przykład dodanego Rowu do 2 m: Przykład dodanego Zadrzewienia liniowego: 25

26 Przykład dodanej Miedzy śródpolnej: Przykład dodanego Żywopłotu/ pasa zadrzewionego: 26

27 Przykład dodanej Strefy buforowej: Przykład dodanego Pasa gruntu wzdłuż obrzeży lasu bez produkcji: 27

28 Przykład dodanego Pasa gruntu wzdłuż obrzeży lasu z produkcją: 28

29 3.6. Przykład dodanie punktowych elementów EFA Pomników przyrody, drzew wolnostojących: Na rozwijalnej liście należy wskazać jeden z punktowych elementów EFA (Pomnik przyrody lub drzewo wolnostojące), a następnie użyć przycisku i narysować obiekt w oknie Mapy oraz opisać oznaczenie elementu EFA. Po zatwierdzeniu w widoku Mapy zostanie wstawiony element EFA Przykład dodanie Pomnika przyrody: 29

30 Przykład dodanie Drzewa wolnostojącego: 30

31 3.7. Przykład dodanie powierzchniowych elementów EFA Obszary zalesione po 2008 roku, Zagajników o krótkiej rotacji bez nawozu/środka ochronnego, Gruntów ugorowanych, Międzyplonu ścierniskowego/ ozimego, Wsiewki traw w plon główny, Obszarów objętych uprawami wiążącymi azot. Na rozwijalnej liście należy wskazać jeden z powierzchniowych elementów EFA i użyć przycisku, a następnie narysować obiekt w oknie Mapy oraz opisać oznaczenie elementu EFA. Podczas rysowania wyświetlana jest na bieżąco powierzchnia obiektu Przykład dodanie Obszaru zalesionego po 2008 r.: Przykład dodanie Zagajnika o krótkiej rotacji bez nawozu/ środka ochrony: 31

32 Przykład - dodanie Gruntów ugorowanych: Przykład dodanie Międzyplonu ścierniskowego: 32

33 Przykład dodanie Międzyplonu ozimego: Przykład dodanie elementu EFA Wsiewki traw w plon główny: 33

34 Przykład dodanie elementu EFA Obszary objęte uprawami wiążącymi azot: 34

35 3. W jaki sposób można przekazać informację o obiektach dodatkowych? Dodanie informacji o obiektach dodatkowych następuje poprzez narzędzia Rysowania/ Obiekty dodatkowe, po rozwinięciu dostępnej listy z Obiektami dodatkowymi: 4.1. Przykład wrysowanie Przepustu na rowach: W celu dodania nowego przepustu na rowach należy na liście wskazać Przepusty a następnie przejść do widoku mapy i wstawić punkt na obiekcie Rów, w miejscu, w którym powinien zostać wrysowany przepust. Przy obiekcie Przepust nie ma konieczności dodawania opisu/ oznaczenia przepustu Przykład dodanie Przepustu: 35

36 4.3. Przykład wrysowanie Powierzchni niekoszonej: Na rozwijalnej liście należy wskazać obiekt Powierzchnia niekoszona i użyć przycisku, a następnie narysować obiekt w oknie Mapy. Podczas rysowania wyświetlana jest na bieżąco powierzchnia obiektu: Po zakończeniu rysowania Powierzchni niekoszonej (dwuklikiem) na działce pojawi się nowy obiekt. Przy obiekcie Powierzchni niekoszonej nie ma konieczności dodawania opisu/ oznaczenia. 36

37 4.4. Przykład wrysowanie Obszaru nieużytkowanego rolniczo: Na rozwijalnej liście należy wskazać obiekt Obszar nieużytkowany rolniczo, użyć przycisku, a następnie narysować obiekt w oknie Mapy. Podczas rysowania wyświetlana jest na bieżąco powierzchnia obiektu. Po zakończeniu rysowania Obszaru nieużytkowanego rolniczo (dwuklikiem) na działce pojawi się nowy obiekt. Przy obiekcie Obszar nieużytkowany rolniczo nie ma konieczności dodawania opisu/ oznaczenia Przykład wrysowanie Miejsca zasadzenia drzew: W celu dodania Miejsca zasadzenia drzew należy na liście wskazać Miejsce zasadzenia drzew, a następnie przejść do widoku Mapy i wstawić punkty na ortofotomapie. Przy obiekcie Miejsce zasadzenia drzew nie ma konieczności dodawania opisu/ oznaczenia obiektu: 4.6. Przykład Trwały użytek zielony cenny przyrodniczo: Trwałe użytki zielone cenne przyrodniczo są warstwą stałą, utworzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowymi (Dz. U. 2015, poz. 348) nie należy zmieniać ich zasięgu. 37

38 4.7. Przykład wrysowanie Elementu przyrody: Aby wrysować Element przyrody, na liście należy wskazać Element Przyrody, użyć przycisku, a następnie narysować obiekt w oknie Mapy. Podczas rysowania wyświetlana jest na bieżąco powierzchnia obiektu. Po zakończeniu rysowania (dwuklikiem) na działce pojawi się nowy obiekt. Przy obiekcie Element przyrody nie ma konieczności dodawania opisu/ oznaczenia. 4. Dodatkowe wytyczne: 1. Rysowanie obiektów powinno być dość precyzyjne, w tym celu należy korzystać z możliwości zbliżenia mapy (max. zbliżenie do skali 1:50). 2. Należy zwrócić uwagę na wrysowanie na działce (oraz w jej najbliższym sąsiedztwie) elementów przyrody takich jak: oczko wodne (do 100m 2 ), pomnik przyrody, rów o szerokości do 2 m ich wykazanie jest obowiązkowe. 3. Należy pamiętać o zaznaczeniu poprzez wrysowanie jako Skreślenia istniejących wyłączeń, których nie widać na ortofotomapie (np. nowy budynek, staw) a które istnieją w terenie. 4. W przypadku przywrócenia do użytkowania danego terenu, należy go obrysować jako nieistniejący obiekt (również zakładka Skreślenia) i dodać odpowiedni komentarz. 5. Informacje dotyczące danych GIS (skreślenia, dodanie nowych elementów EFA, nowych obiektów dodatkowych) dla każdej działki ewidencyjnej należy wnosić oddzielnie, po zakończeniu edycji działki - przycisk, należy wskazać kolejną działkę i przejść do zakładki Mapa. 38

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zasady wypełniania i składania wniosków o przyznanie płatności na 2011 rok za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej ARiMR w zakresie

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... r. w... pomiędzy: 1)... /imię nazwisko rolnika*/ Nr identyfikacyjny...

Umowa. zawarta w dniu... r. w... pomiędzy: 1)... /imię nazwisko rolnika*/ Nr identyfikacyjny... Umowa zawarta w dniu... r. w... pomiędzy: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) zwanymi dalej stronami. 1 Na podstawie art. 47 ust. 4 rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) Nr 639/2014 z dnia 11 marca 2014

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie materiału graficznego w zakresie EFA

Wypełnianie materiału graficznego w zakresie EFA Wypełnianie materiału graficznego w zakresie EFA W kampanii 2015 na przekazanym przez Agencję materiale graficznym zaznaczone zostały potencjalne elementy proekologiczne (EFA), zidentyfikowane na postawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geoportal wybrane zagadnienia dotyczące ochrony przyrody (wersja 1.0)

Instrukcja korzystania z serwisu Geoportal wybrane zagadnienia dotyczące ochrony przyrody (wersja 1.0) Instrukcja korzystania z serwisu Geoportal wybrane zagadnienia dotyczące ochrony przyrody (wersja 1.0) Poznań, 25.07.2011 r. W połowie 2010 roku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przygotowała interaktywną

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP

Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP 1. Informacje ogólne WMS (Web Map Service) to opracowany przez OGC (Open Geospatial Consortium) międzynarodowy standard publikacji danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentacji 2D

Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji technicznej 2D dotyczy określonej części (detalu), uprzednio wykonanej w przestrzeni trójwymiarowej. Tworzenie rysunku 2D rozpoczynamy wybierając z menu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Aby skutecznie pracować z programem Agrinavia Map należy zrozumieć zasadę interfejsu aplikacji. Poniżej można odszukać zasady działania Agrinavia Map. Szczegółowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu Załącznik nr 1 mapowego dla portalu WWW Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu 1.1 Komponent mapowy Zleceniodawcy pozostawia się wolną rękę w wyborze technologii w jakiej zostanie stworzony

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA wypełniania i składania wniosku o przyznanie płatności na rok 2015 w systemie e-wniosek

INSTRUKCJA wypełniania i składania wniosku o przyznanie płatności na rok 2015 w systemie e-wniosek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa INSTRUKCJA wypełniania i składania wniosku o przyznanie płatności na rok 2015 w systemie e-wniosek Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej

Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej Daniel Starczewski Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1. Cel ankiety 2. Grupa ankietowanych - charakterystyka 3. Zakres opracowania ankiety 4.

Bardziej szczegółowo

BMTcom. Instrukcja użytkownika Portalu monitoringu hałasu komunikacyjnego miasta Opola NR REF. DOKUMENTU: 13/2014-2 NR WERSJI: 1.

BMTcom. Instrukcja użytkownika Portalu monitoringu hałasu komunikacyjnego miasta Opola NR REF. DOKUMENTU: 13/2014-2 NR WERSJI: 1. BMTcom Instrukcja użytkownika Portalu monitoringu hałasu komunikacyjnego miasta Opola NR UMOWY RB/1070/2014 NR REF. DOKUMENTU: 13/2014-2 NR WERSJI: 1 NR KOPII: 1 z 2 DATA: 28.11.2014r. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Bardziej szczegółowo

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 2013-06-25

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 2013-06-25 http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 2013-06-25 Spis treści Spis treści... 1 1 Wstęp... 2 2 Elementy interfejsu użytkownika... 2 2.1 Widok ogólny... 2 2.2 Panel narzędzi... 3 2.2.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej obsługi

Instrukcja szybkiej obsługi Instrukcja szybkiej obsługi Uwaga!!! Dla prawidłowego działania wymagany jest program Excel 2003 lub nowszy. Program należy ściągnąć ze strony internetowej i zapisać na dysku twardym. Wyjście z programu

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu PowRek

Instrukcja obsługi programu PowRek Instrukcja obsługi programu PowRek środa, 21 grudnia 2011 Spis treści Przeznaczenie programu... 4 Prezentacja programu... 5 Okno główne programu... 5 Opis poszczególnych elementów ekranu... 5 Nowy projekt...

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI NA ROK 2015

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI NA ROK 2015 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI NA ROK 2015 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zasady ogólne (1) Wnioski o przyznanie

Bardziej szczegółowo

BeStCAD - Moduł ŻELBET 1. Przed przystąpieniem do tworzenia pręta zbrojeniowego narysuj polilinią kształt pręta.

BeStCAD - Moduł ŻELBET 1. Przed przystąpieniem do tworzenia pręta zbrojeniowego narysuj polilinią kształt pręta. BeStCAD - Moduł ŻELBET 1 Twórz pręt Tworzy pręty zbrojeniowe z polilinii. Ikona: Polecenie: ZBT Menu: Żelbet Twórz pręt Polecenie służy do zamiany polilinii i specjalnych bloków na pręty zbrojeniowe. Zasada

Bardziej szczegółowo

Konfigurator SWDE Instrukcja

Konfigurator SWDE Instrukcja Konfigurator SWDE Instrukcja Samouczki - krok po kroku Kompatybilność z SWDE Konfigurator SWDE Opis zakresu działalności i definicja kompatybilności Zgodność i kompatybilność Program pozwala filtrować

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

3 Programy do tworzenia

3 Programy do tworzenia 3 Programy do tworzenia prezentacji PowerPoint 2007 3.1. Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 jest podobne jak w programie PowerPoint 2003.

Bardziej szczegółowo

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku.

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku. ĆWICZENIE 1 - Podstawy modelowania 3D Rozdział zawiera podstawowe informacje i przykłady dotyczące tworzenia trójwymiarowych modeli w programie SolidWorks. Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale są podstawą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Rysowanie precyzyjne. Polecenie:

Rysowanie precyzyjne. Polecenie: 7 Rysowanie precyzyjne W ćwiczeniu tym pokazane zostaną różne techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2010, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Z uwagi na

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników

Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników B a z a e k s p e r t ó w Projekt techniczny oraz powykonawcza dokumentacja techniczna Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników Białystok 2013 Dokument jest poufny i przeznaczony wyłącznie do wiadomości

Bardziej szczegółowo

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Nabór Przedszkola Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM 0 Business Intelligence w przedsiębiorstwie INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 6.6 1 Spis treści Wstęp... 2 Nowości w wersji... 2 Wersjonowanie załączników... 2 Widoki list...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012 Rysowanie precyzyjne 7 W ćwiczeniu tym pokazane zostaną wybrane techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2012, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Narysować

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki.

AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki. AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki. Niniejsza instrukcja jest przewodnikiem po narzędziach służących do wstawiania i edycji obiektów rastrowych dostępnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Definicje księgowe ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.6 Wydanie: 2015-07. Definicje księgowe

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Definicje księgowe ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.6 Wydanie: 2015-07. Definicje księgowe Spis treści... 2 1. Dodawanie definicji księgowych... 2 2. Dodawanie Warunków do definicji księgowej... 6 3. Widok księgowy... 8 Strona 1 z 9 DEFINICJE KSIĘGOWE W module ASW41-Administrator dodano okno

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Moduł Ochrona przyrody. Starostwo Powiatowe w Chełmie

Materiały szkoleniowe Moduł Ochrona przyrody. Starostwo Powiatowe w Chełmie Moduł Ochrona przyrody Starostwo Powiatowe w Chełmie Informacje o dokumencie: Autor: Katarzyna Świtalska Tytuł: Wersja: 1.0 Liczba stron: 32 Data utworzenia: 2014-10-15 Data ost. modyfikacji: 2014-10-17

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury Obsługa za pomocą klawiatury Różnego typu interfejsy wykorzystują różne metody reagowania i wydawania poleceń przez użytkownika. W środowisku graficznym najpopularniejsza jest niewątpliwie mysz i inne

Bardziej szczegółowo

Maskowanie i selekcja

Maskowanie i selekcja Maskowanie i selekcja Maska prostokątna Grafika bitmapowa - Corel PHOTO-PAINT Pozwala definiować prostokątne obszary edytowalne. Kiedy chcemy wykonać operacje nie na całym obrazku, lecz na jego części,

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Portal Geostatystyczny podstawowe informacje

Portal Geostatystyczny podstawowe informacje URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY KRAKOWIE Portal Geostatystyczny podstawowe informacje Banki i bazy danych GUS Banki i bazy danych to wygodne narzędzia umożliwiające szybki dostęp do danych statystycznych

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

LEGISLATOR. Data dokumentu:24 maja 2013 Wersja: 1.3 Autor: Paweł Jankowski, Piotr Jegorow

LEGISLATOR. Data dokumentu:24 maja 2013 Wersja: 1.3 Autor: Paweł Jankowski, Piotr Jegorow LEGISLATOR Dokument zawiera opis sposobu tworzenia podpisów pod aktami dla celów wizualizacji na wydrukach Data dokumentu:24 maja 2013 Wersja: 1.3 Autor: Paweł Jankowski, Piotr Jegorow Zawartość Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Obsługa modułu GeoPlan

Obsługa modułu GeoPlan Obsługa modułu GeoPlan GEO-MAP pozwala na przeniesienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do postaci akceptowalnej przez oprogramowanie. Pozwala to na automatyzację wykonywania wyrysów

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE MAPY EWIDENCJI GRUNTÓW

WYKONANIE MAPY EWIDENCJI GRUNTÓW TEMAT 6 WYKONANIE MAPY EWIDENCJI GRUNTÓW Na podstawie danych uzyskanych z obliczenia i wyrównania przybliŝonego ciągu zamkniętego (dane współrzędne punktów 1, 2, 3, 4, 5) oraz wyników pomiaru punktów 11,

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18 Dokumentacja programu Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy Zielona Góra 2015-06-18 Głównym celem funkcjonalnym modułu Gabinet zabiegowy jest komunikacja z laboratoriami diagnostycznym w celu

Bardziej szczegółowo

PŁATNOŚĆ ZA ZAZIELENIENIE

PŁATNOŚĆ ZA ZAZIELENIENIE Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa PŁATNOŚĆ ZA ZAZIELENIENIE październik 2014 r. Płatność za zazielenienie (1) q Płatność za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska płatność

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

2 Arkusz kalkulacyjny

2 Arkusz kalkulacyjny 2 Arkusz kalkulacyjny Excel 2007 2.1. Tworzenie skoroszytów Tworzenie, budowa oraz zapisywanie skoroszytów w programie Excel 2007 nie uległy zasadniczym różnicom w stosunku do programu Excel 2003, dlatego

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZAZIELENIENIE

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZAZIELENIENIE Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZAZIELENIENIE Rolniku! Sprawdź, co to dla Ciebie oznacza! Szanowni Państwo! Drodzy Rolnicy! Wspólna Polityka Rolna do 2020 roku, w znacznie większym stopniu

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Grafika w aplikacjach lp. Jak zmienić kolor tła?

Grafika w aplikacjach lp. Jak zmienić kolor tła? Grafika w aplikacjach lp W tym rozdziale znajdziesz informacje jak osadzić w tworzonym programie zdjęcia, rysunki, wykresy i inne elementy graficzne. W środowisku lp autor ma dostęp do następujących obiektów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski e-bip Managment Dokument zawiera szczegółowy opis zarządzania serwisem e-bip dla jednostek organizacyjnych. Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski,

Bardziej szczegółowo

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Informacje ogólne Korzystanie z ćwiczeń Podczas rysowania w AutoCADzie, praca ta zwykle odbywa się w przestrzeni modelu. Przed wydrukowaniem rysunku,

Bardziej szczegółowo

AutoCAD 1. Otwieranie aplikacji AutoCAD 2011. AutoCAD 1

AutoCAD 1. Otwieranie aplikacji AutoCAD 2011. AutoCAD 1 AutoCAD 1 Omówienie interfejsu programu AutoCAD (menu rozwijalne, paski przycisków, linia poleceń, linia informacyjna, obszar roboczy); rysowanie linii i okręgu; rysowanie precyzyjne z wykorzystaniem trybów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

IPLA HELP. W celu uruchomienia aplikacji IPLA należy pobrać wersję instalacyjną programu iplasetup.exe i zapisać ją na dysku twardym komputera.

IPLA HELP. W celu uruchomienia aplikacji IPLA należy pobrać wersję instalacyjną programu iplasetup.exe i zapisać ją na dysku twardym komputera. IPLA HELP Spis treści 1. Instalacja programu...1 2. Wymagania techniczne...2 3. Okno logowania...2 4. Opcje IPLA...4 5. Zakładka Media...6 6. Zakładka RSS...8 7. Zakładka Kontakty...9 8. Zakładka Pokoje...

Bardziej szczegółowo

Kurs Adobe Photoshop Elements 11

Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Gladiatorx1 Część III kursu zawiera opis interfejsu edytora zdjęć w TRYBIE SZYBKIEJ EDYCJI 2014-12- 12 Spis treści Część III- Edytor zdjęć... 2 Tryb Szybka edycja... 2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit W celu uruchomienia programów DOS na Windows 7 Home Premium 64 bit lub Windows 8/8.1 można wykorzystać programy DoxBox oraz D-Fend

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 Notowania BRE Statica 3 instalacja programu, funkcje dedykowane. Notowania BRE Statica 3 to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

Projektowanie nadruków życzeń wewnątrz kartek UNICEF poprzez stronę internetową

Projektowanie nadruków życzeń wewnątrz kartek UNICEF poprzez stronę internetową Projektowanie nadruków życzeń wewnątrz kartek UNICEF poprzez stronę internetową Podstawowe informacje Przyjmujemy zamówienia na nadruk wewnątrz kartek UNICEF w druku: cyfrowym (niezależnie od nakładu)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ dla szkół i placówek oświatowych Moduł: DANE ZBIORCZE czerwiec 2013 2

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3 Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...12 Aktualności...12 Fotogaleria i galeria wideo...13 Download...15 Przekierowanie...16 Formularz...17 Katalog produktów...18 Komponenty...18 Pokaz

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking. Logowanie

CitiDirect Online Banking. Logowanie 1 CitiDirect Online Banking Logowanie CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com Logowanie W przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

UONET+ - moduł Sekretariat

UONET+ - moduł Sekretariat UONET+ - moduł Sekretariat Jak na podstawie wbudowanego szablonu utworzyć własny szablon korespondencji seryjnej? W systemie UONET+ w module Sekretariat można tworzyć różne zestawienia i wydruki. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Sigma moduł Arkusz. Nauczyciel wspomagający powinien mieć w umowie przypisane stanowisko nauczyciel wspomagający.

Sigma moduł Arkusz. Nauczyciel wspomagający powinien mieć w umowie przypisane stanowisko nauczyciel wspomagający. Sigma moduł Arkusz Jak przydzielić do zajęć nauczyciela wspomagającego? W klasach integracyjnych zajęcia powinny być prowadzone przed dwóch nauczycieli: nauczyciela przedmiotu oraz nauczyciela wspomagającego,

Bardziej szczegółowo

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych)

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) ELF Instrukcja użytkownika (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) Agencja Rynku Rolnego 2015 ELF - Instrukcja użytkownika Strona 2 z 13 Spis Treści 1. Opis systemu 3 2. Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

4.2. Ustawienia programu

4.2. Ustawienia programu 4.2. Ustawienia programu Zmiana wielkości dokumentu Pracując w programie MS Excel 2010 niejednokrotnie doświadczysz sytuacji, w której otwarty przez Ciebie arkusz nie będzie mieścił się na ekranie monitora.

Bardziej szczegółowo

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku?

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Magazyn Optivum Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Aby w programie Magazyn Optivum przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku, należy wykonać następujące czynności: 1. Przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

1.12.2 Strefa czasowa, język...44 1.12.3 Sposób kolorowania wczytanych tras według prędkości...45 1.12.4 Powiadomienia z raportów na adres email...

1.12.2 Strefa czasowa, język...44 1.12.3 Sposób kolorowania wczytanych tras według prędkości...45 1.12.4 Powiadomienia z raportów na adres email... Spis treści Praca z systemem SMOK WWW 1.1 Logowanie do systemu...4 1.2 Praca z mapą...4 1.2.1 Poruszanie się po mapie...4 1.2.2 Powiększanie, pomniejszanie...5 1.2.3 Drukowanie widoku mapy...8 1.3 Praca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Od 1 czerwca br. rusza nabór wniosków od rolników, którzy chcą posadzić las.

Od 1 czerwca br. rusza nabór wniosków od rolników, którzy chcą posadzić las. Od 1 czerwca br. rusza nabór wniosków od rolników, którzy chcą posadzić las. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 czerwca do 31 lipca br. będzie przyjmować wnioski o wsparcie od rolników,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Sklep internetowy ROCKWOOL Spis treści Uruchomienie sklepu... 2 Okno główne... 2 Katalog produktów... 3 Wyszukiwanie produktów... 3 Opis szczegółowy produktu... 4 Dodanie produktu

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010

oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 Aplikacja mobilna systemu mlearning Wszystkie znaki handlowe i znaki towarowe stanowią własnośd ich legalnych posiadaczy. 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x I n s t r u k c j a E a s y S h i p 5. 3. x Strona 1 Spis treści 1. Konfiguracja aplikacji... 3 2. Przygotowanie listu przewozowego... 4 3. Dodawanie Nadawcy...

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Funkcje standardowe. Filtrowanie

Funkcje standardowe. Filtrowanie SoftwareStudio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641, 061 66 90 642 061 66 90 643, 061 66 90 644 Fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Funkcje standardowe Filtrowanie 2 Filtrowanie

Bardziej szczegółowo

1. Klienci... 2. 2. Logowanie i Pulpit... 9. 3. Mój profil... 10. 4. Wyniki testów... 12. 5. Moje CV... 13. 6. Kapitał Kariery...

1. Klienci... 2. 2. Logowanie i Pulpit... 9. 3. Mój profil... 10. 4. Wyniki testów... 12. 5. Moje CV... 13. 6. Kapitał Kariery... Spis treści 1. Klienci... 2 2. Logowanie i Pulpit... 9 3. Mój profil... 10 4. Wyniki testów... 12 5. Moje CV... 13 6. Kapitał Kariery... 15 6.1. Moje kwalifikacje i doświadczenie... 16 6.2. Moje kompetencje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Widok menu Administracja dla użytkownika o typie Pracownik Instytucji...

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Moduł Mapa inwestora. Starostwo Powiatowe w Chełmie

Materiały szkoleniowe Moduł Mapa inwestora. Starostwo Powiatowe w Chełmie Moduł Mapa inwestora Starostwo Powiatowe w Chełmie Informacje o dokumencie: Autor: Zespół ds. szkoleo Tytuł: Wersja: 1.0 Liczba stron: 23 Data utworzenia: 2014-10-13 Data ost. modyfikacji: 2014-10-13 Kontakt

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie tabeli Kwerendy (zapytania) Selekcja Projekcja Złączenie Relacja 1 Relacja 2 Tworzenie kwedend w widoku projektu Wybór tabeli (tabel) źródłowych Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

SolidWorks ćwiczenie 1

SolidWorks ćwiczenie 1 SolidWorks ćwiczenie 1 Zagadnienia: trójwymiarowa przestrzeń modelu, szkicownik; szkicowanie prostych kształtów na wybranej płaszczyźnie istniejącego modelu, wymiarowanie szkiców (wymiary geometryczne

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej Instrukcja dla użytkowników 2 Informacje giełdowe Informacje giełdowe umożliwiają obserwację opóźnionych o co najmniej 15 minut notowań instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Umiejętność gromadzenia, a potem przetwarzania, wykorzystania i zastosowania informacji w celu rozwiązania jakiegoś problemu, jest uważana za jedną z kluczowych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox Niniejsza instrukcja podpowie Państwu jak zainstalować oraz aktywować program GfK e-trendy poprzez przeglądarkę Mozilla Firefox.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie Landing Page

Przewodnik... Tworzenie Landing Page Przewodnik... Tworzenie Landing Page Spis treści Kreator strony landing page Stwórz stronę Zarządzaj stronami 2 Kreator strony landing page Kreator pozwala stworzyć własną stronę internetową z unikalnym

Bardziej szczegółowo