Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2

3 PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja naukowa Joanna Nowakowska-Grunt Materiały dydaktyczne dla studentów kierunku Logistyka CZĘSTOCHOWA

4 AUTORZY Beata Skowron-Grabowska rozdział 1 Agata Mesjasz-Lech rozdział 2 Joanna Nowakowska-Grunt rozdział 3 RECENZENCI Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron dr hab. inż. Jerzy Szkutnik, Prof. PCz REDAKCJA TECHNICZNA I KOMPUTEROWY SKŁAD TEKSTU Anna Wiśniewska-Sałek Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ISBN Copyright by Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Częstochowa 2008 Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Częstochowa, al. Armii Krajowej 36 B, tel. (0 34) , Wydanie I 3

5 Spis treści Wstęp Procesy zaopatrzenia w przedsiębiorstwie Zarządzanie zapasami Kalkulacja kosztów logistyki w rachunku kosztów działań Zastosowanie metody programowania dynamicznego w sterowaniu zapasami Przepływy międzygałęziowe a koncepcja łańcucha dostaw Logistyka w praktyce - studia przypadków Przypadek przedsiębiorstwa handlowego X Analiza działań z zakresu logistyki miejskiej na przykładzie Ostrowca Świętokrzyskiego Badanie efektywności wybranych elementów systemu logistycznego przedsiębiorstwa transportowego APIS TRANSPORT Analiza producenta pasz X Przykład producenta piwa Przykład przedsiębiorstwa z branży metalowej firmy Zet 114 Literatura

6 Wstęp Przedsiębiorstwa funkcjonujące obecnie na rynku coraz bardziej poszukują rozwiązań, które sprawiłyby, iż osiągną one przewagę rynkową w dłuższym okresie. Jest to tym trudniejsze, że rynek, w tym także procesy jego globalizacji powodują wysoką konkurencję pomiędzy podmiotami. Właściwy dobór składników z zakresu logistyki daje możliwość uzyskania przewagi nad konkurentami, a to z kolei pozwala osiągać długofalowe cele firmy. Obserwowaną obecnie tendencją jest dążenie do integracji współpracujących za sobą jednostek. Osiąganie integracji jest właśnie jednym z obszarów, gdzie tradycyjne traktowane zarządzanie musi określić nowy wymiar. Z jednej strony współpracujące ze sobą jednostki pragną zachować swoją tożsamość i uprawnienia decyzyjne, z drugiej zaś strony potrzeba jak najwszechstronniejszych uzgodnień i koordynacji działalności, oznaczającą rezygnację z wielu indywidualnych cech przedsiębiorstwa. Takie podejście jest charakterystyczne dla zarządzania łańcuchami dostaw, które zdobywa w ostatnich latach coraz szersze znaczenie. W tym kontekście poszukiwanie rozwiązań z zakresu zarządzania logistycznego, dotyczy rozwiązań, które mogą być zastosowane w całych łańcuchach dostaw. Jest to działanie kompleksowe, wymagające od przedsiębiorstw współpracujących w łańcuchu ścisłego partnerstwa i elastyczności, tak aby efekt końcowy ich działań marketingowo-logistycznych zaspokoił w najlepszy sposób oczekiwania klientów. Skala makroekonomiczna problemów logistycznych obejmuje wszelkie zagadnienia związane z przepływem dóbr w całych gospodarkach. Przedsiębiorstwa działają na rynku współpracując ze sobą w tworzeniu całych łańcuchów logistycznych łączących ze sobą producentów, przedsiębiorstwa zaopatrujące i dystrybutorów w jeden, kompleksowy system, którego zadaniem jest jak najsprawniejsze przeprowadzenie procesów przepływu dóbr w celu zaspokojenia potrzeb klienta. Ponieważ następuje powszechna globalizacja gospodarki, świat staje się totalną wioską, zagadnienia związane z przepływem dóbr w takim organizmie także nabierają specjalnego znaczenia. Budowa mniej lub bardziej skomplikowanych łańcuchów logistycznych wymaga spełnienia określonych warunków, przede wszystkim z zakresu wskazania możliwej integracji działań w obrębie rozbudowanych łańcuchów logistycznych. Obecnie bacznie zwraca się uwagę na logistykę jako funkcję przekrojową, a także przejaw procesów dostosowawczych, wymaganych do zrealizowania w przedsiębiorstwach chcących podjąć wyzwania międzynarodowe. Charakter zachodzących w przedsiębiorstwach procesów logistycznych jest ściśle powiązany z wszystkimi procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwach, zarówno procesami materialnymi, takimi jak procesy produkcyjne, jak również z całą szeroko pojętą sferą regulacji (czyli de facto procesami zarządzania: zarówno w aspekcie strategicznym, jak i operacyjnym). Taki szeroki charakter warunkuje konieczność właściwej koordynacji, konieczność nieustannego monitorowania relacji pomiędzy różnymi elementami systemu. Niniejsza praca stanowi przyczynek do rozważań o praktycznych rozwiązaniach, jakie mogą zostać zastosowane w sferze logistycznej, w przedsiębiorstwach funkcjonujących w wielu różnorodnych branżach, tak aby w najlepszy sposób osiągały one założone przez siebie cele. W zamierzeniu autorek ma stać się pomocą dla studentów kierunku Logistyka w zdobywaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowej analizy różnorodnych zagadnień logistycznych. 5

7 Rozdział 1 Procesy zaopatrzenia w przedsiębiorstwie Środki produkcji są podstawowymi przedmiotami procesów zaopatrzenia w przedsiębiorstwie. W literaturze przedmiotu do środków produkcji możemy zaliczyć środki finansowe, informacyjne, kadrowe oraz różnego rodzaju usługi. W węższym ujęciu do środków produkcji zaliczamy surowce, części, półfabrykaty, energię oraz maszyny i urządzenia niezbędne do produkcji 1. Środki produkcji dzieli się na dwie grupy: stałe i zmienne 2. W pierwszej grupie znajdują się surowce i materiały, w drugiej z kolei maszyny i urządzenia. Jednym z podstawowych sposobów pozyskania środków produkcji jest ich zakup. Według definicji podawanej w literaturze zakup to...transakcja dokonana na podstawie umowy sprzedaży, w wyniku której zostają nabyte przez przedsiębiorstwo od innych jednostek dobra lub usługi przeznaczone do zużycia lub eksploatacji 3. Inna definicja określa zakupy jako...rodzaj działalności służby zaopatrzenia zmierzającej do uzyskania przez przedsiębiorstwo potrzebnych mu towarów lub usług 4. Sam zakup można lepiej zrozumieć analizując cele, jakie się mu stawia. Mianowicie celem zakupów...jest kupowanie towarów właściwej jakości, we właściwych ilościach, po właściwej cenie, z właściwego źródła i we właściwym czasie 5. Już z samej definicji wynika pierwszy cel zakupu, jakim jest nabycie odpowiedniego materiału po odpowiedniej cenie. Pozostałymi celami są 6 : - zapewnienie dostawy materiałów do przedsiębiorstwa, - otrzymanie towaru najlepszego w swojej klasie jakości, - ustalenie solidnych i konkurencyjnych źródeł dostaw, - zmniejszenie kosztów samych zakupów oraz związanych z nimi obszarów. Powyższe cele wyznaczają ogólną strategię zakupów. Według M. Dudzik strategię zakupów można zdefiniować jako...wybór celów, rodzajów zasad i reguł, które w określonym czasie nadają kierunek zakupowym działaniom przedsiębiorstwa, wyznaczając rozmiary, kombinacje i alokacje środków w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. 7. Decyzje w tej dziedzinie obejmują ustalenie dróg zaopatrzenia, czyli zakupów bezpośrednich, poprzez pośrednika lub w handlu hurtowym 8. W zależności od rodzaju zakupu powstają problemy dotyczące zarówno liczby dostawców, jak i ich rozproszenia w terenie. Duża liczba dostawców powoduje zmniejszenie ryzyka uzależnienia się od jednego lub dwóch dostawców. Jednocześnie zmniejszenie liczby dostawców pozwala na obniżenie kosztów koordynacji zaopatrzenia. Mogą one również dotyczyć innych dziedzin np. uwzględniających przedmiot zakupu: pojedynczy element lub całe moduły Famielec J. Wybór między wytwarzaniem a zakupem środków produkcji w strategii przedsiębiorstw przemysłowych Kraków 1994 Zeszyty Naukowe AE s Milewski R. Elementarne zagadnienia ekonomiczne PWN Warszawa 1999 s Famielec J. Wybór między wytwarzaniem a zakupem środków produkcji w strategii przedsiębiorstw przemysłowych Kraków 1994 Zeszyty Naukowe AE s Antonowicz M. Zakup artykułów zaopatrzenia materiałowego w firmach USA Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 2/ Antonowicz M. Zakup artykułów zaopatrzenia materiałowego w firmach USA Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 2/ opracowano na podstawie: Antonowicz M. Zakup artykułów zaopatrzenia materiałowego w firmach USA Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 2/ Dudzik M. Strategie zakupowe Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 1/ Pfohl H. Ch Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania Biblioteka Logistyka Poznań 1998 s Dudzik M. Strategie zakupowe Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 1/2001 6

8 Problem decyzyjny zakupu właściwych środków produkcji jest ściśle związany z marketingiem zakupów 11. Przez pojęcie marketingu zakupów rozumie się przemyślany zespół decyzji i działań przedsiębiorstwa produkcyjnego lub usługowego, określający jego politykę i strategię w dziedzinie zasilania w środki produkcji, pozwalający na dokonanie zakupów każdego materiału na najbardziej korzystnych dla przedsiębiorstwa zasadach. Zasadami tymi powinny być rozpoznanie maksymalnie dużej liczby źródeł zaopatrzenia oraz uzyskanie wpływu na działania dostawców (np. poprzez negocjacje) i procesy zachodzące na rynkach zaopatrzeniowych 12. W procesach zasilania przedsiębiorstw produkcyjnych w środki produkcji występują różne zachowania. Znając ogólny sposób postępowania, mamy do wyboru dwa podstawowe typy zachowań przedsiębiorstwa 13 : zachowania aktywne pozwalające w sposób optymalny wykorzystać istniejące warunki na rynku zaopatrzenia, i dostosowujące się do zmiennego otoczenia, zachowania pasywne wyczerpujące tylko obecne uwarunkowania rynkowe. Pierwszy typ zachowań charakteryzuje się odważną, a nawet agresywną postawą wobec otoczenia poprzez silne oddziaływanie zarówno na dostawców, jak i klientów. Jest on dokonywany poprzez aktywne wyszukiwanie okazji dotyczących wyboru źródeł zasilania oraz scentralizowane zarządzanie przedsiębiorstwem 14. Drugi typ zachowań charakteryzuje przedsiębiorstwa, w których występuje rozproszenie kapitału, a tym samym decentralizacja zarządzania. O zasilaniu przedsiębiorstw decyduje wówczas wiele jednostek organizacyjnych, które mają duże uprawnienia w wyborze źródeł zaopatrzenia. W przypadku gdy priorytetem przedsiębiorstwa jest osiągnięcie przewagi na rynku, powinno ono przejawiać zachowania pierwszego typu. Drugi typ zachowań powoduje przyjęcie postawy defensywnej zarówno wobec dostawców, jak i odbiorców, co utrudnia osiągnięcie wyznaczonych celów. Wymienione prawidłowości kształtują ogólne zasady dotyczące zasilania przedsiębiorstw produkcyjnych w środki produkcji. Warunki rynkowe tworzą także płaszczyznę decyzyjną dla przedsiębiorstwa w obszarze zasilania materiałowego w środki produkcji. Zasilanie to może być realizowane przez otoczenie w formie zakupu. Można zatem równolegle rozważać taki wariant decyzyjny, w którym materiały, półfabrykaty oraz pozostałe środki produkcji pozyskuje się z produkcji własnej. W zależności od tego jaki jest horyzont czasowy 15 dla przyjętego wariantu oraz jakie jest znaczenie środka produkcji dla przedsiębiorstwa należy rozpatrzyć schemat przedstawiony na rysunku 1. Na rynku występują materiały o różnych właściwościach. Przedsiębiorstwo analizuje parametry materiałów oferowanych na rynku, uwzględnia wymagania produkcyjne i usługowe. Można stosować także inne kryteria oceny. Wniosek z tych analiz może uzasadniać inne rozwiązanie niż zakup. Rysunek 1 przedstawia możliwości zasilania przedsiębiorstwa w środki produkcji, czyli m.in. w materiały, półfabrykaty i produkty gotowe do montażu. W zależności od gałęzi przemysłu, w jakiej funkcjonuje przedsiębiorstwo, środkiem produkcji w większości będzie materiał lub produkt gotowy do montażu. Ciągle zmieniające się warunki otoczenia zmuszają przedsiębiorstwa produkcyjne do systematycznych poszukiwań optymalnych rozwiązań w sferze zasilania materiałowo-technicznego. 10 Kot S. Looking for the Suitable Indicators for SC Performance Evaluation [in:] Economic Aspects of Industrial Reconversion Ed. M. Nowicka-Skowron, R. Lecsroart, Virton Skowronek Cz., Sariusz-Wolski Z. Logistyka w przedsiębiorstwie PWE Warszawa 1995 s Wojciechowski T. Marketing i logistyka na rynku środków produkcji PWE Warszawa 1995 s Szczepankiewicz W. Logistyka marketingowa Wyd. AE Kraków 1996 s Pr. zbiorowa. pod red. Krupskiego R. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1999 s Krawczyk S. Zarządzanie procesami logistycznymi PWE Warszawa 2001 s.314 7

9 Rys. 1.1 Źródła zasilania przedsiębiorstwa w środki produkcji Źródło: Famielec J. Wybór między wytwarzaniem a zakupem środków produkcji w strategii przedsiębiorstw przemysłowych Kraków 1994 Zeszyty Naukowe AE s. 17 Podjęcie decyzji o zmianie formy zasilania materiałowego w przedsiębiorstwie, np. wyeliminowanie zakupu na rzecz wytwarzania przez własne przedsiębiorstwo, wymaga przeprowadzenia szczegółowych analiz, zwłaszcza w aspekcie strategii działania. Rozszerzanie asortymentu własnej produkcji, wymaga przede wszystkim oceny charakteru bazy wytwórczej. Wybór zakupu jako źródła zasilania w przedsiębiorstwie wymaga, zatem opracowania właściwej polityki zakupów środków materiałowo technicznych (rysunek 2). Na całość polityki zakupowej ma wpływ pięć podstawowych elementów takich jak polityka kształtowania ilości i jakości materiałów, polityka cenowa, wobec dostawcy oraz polityka selekcji. 8

10 Rys. 1.2 Polityka kształtowania zakupów w przedsiębiorstwie Źródło: S. Abt Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie PWE Warszawa 1998 s. 69 Na powyższym rysunku przedstawione zostały instrumenty za pomocą, których można kształtować politykę i marketing zakupów a tym samym wpływać na przedmiot i źródła zasilania przedsiębiorstwa. Podstawowym elementem, który decyduje o wyborze źródła zasilania z użyciem wyżej wymienionych elementów jest polityka cenowa oraz kształtowania jakości. W przeprowadzanych uzgodnieniach z dostawcami szczególną uwagę zwracają te dwa instrumenty. Ważnym elementem wpływającym w ostatnich czasach na politykę zakupów jest wykorzystywany w przedsiębiorstwie system informacji. Proces realizacji zakupów Zaopatrzenie w przedsiębiorstwie może być realizowane przez odpowiednie służby, których zadaniem jest zasilenie przedsiębiorstwo we wszystkie niezbędne składniki, które służą realizacji procesów produkcyjnych. 9

11 Baza danych Lista potrzebnych dóbr Lista dostawców W arunki dostawców Okreś len ie zapotrzebowania Lista zakupów W ymagania własne Przeglą d ofert i wybór dostawcy Przygotowanie zamówień K ontrola realiza cji Zapytania ostrzeż enia Przesła nie zamówień do dostawcy K on trola iloś ci i jakoś ci D yspozycje lokalizacji Transport wewnę trz n y Opakowania zwrotne Dokumentacja przyję cia dostawy Przyję cie dostawy Gromadzeni, sprawdzanie i księ gowanie faktur Kontrola dokumentów P łatnoś ci Rys. 1.3 Schemat procesu zakupów Źródło: S. Krawczyk, Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa 2001, s. 371 Na rysunku 1.3 widoczny jest schemat postępowania w dziale zakupów w przedsiębiorstwie. Przedstawione zostały poszczególne etapy, w jakich proces ten przebiega. 1.1 Zarządzanie zapasami Przedsiębiorstwa z pewnością dążą do redukcji zapasów w celu minimalizacji kosztów. Jednak istnieją pewne czynniki, które utrudniają te dążenia. W dzisiejszych czasach poziom własnej produkcji spada coraz bardziej. W rezultacie implementacji takich strategii jak modular sourcing 16, gdzie przedsiębiorstwo zdobywa kompletne moduły składające się z wielu części złożonych przez dostawcę, organizacje produkują mniejsze ilości części produktów samodzielnie. Odebrane dostawy składowane są w magazynach w celu zapewnienia ciągłości produkcji, ponieważ zapasy umożliwiają odłączenie procesów przedsiębiorstwa od procesów produkcyjnych dostawców, z którymi związane są obszary ryzyka. Efektywne kosztowo oraz odpowiednio zaplanowane dostawy wyrobów do zakładów produkcyjnych, lub klientów stają się kluczowym czynnikiem w utrzymaniu dobrych wyników finansowych przedsiębiorstwa. Sprawia to, że obszar konfliktów spowodowanych zmianą produkcji staje się jeszcze bardziej dostrzegalny. Zmniejszenie proporcji produkcji własnej często wiąże się ze wzrostem stanu zapasów. Podobnie, zapotrzebowanie na zapasy będzie rosło, jeśli partie dostaw wyrobów nie są odpowiednio zsynchronizowane na całej długości łańcucha wartości dodanej. W tym przypadku, różnica pomiędzy ilością towaru odbieranego, a otrzymywanego musi zostać złożona w magazynie. Na drugim końcu łańcucha dostaw, klienci wymagają jak najkrótszych terminów dostaw. Jeśli proces produkcyjny nie może zostać przyspieszony, odpowiedni poziom zapasów musi zostać utrzymany w celu 16 Specyficzna forma outsourcingu, która oznacza zakup całych modułów produktów u oferentów zewnętrznych. Pod pojęciem modułu rozumiane są tzw. kompleksowe części składające się z wielu komponentów, które także złożone są z licznych części. 10

12 zaspokojenia wymagań co do terminów dostaw. Z drugiej strony, przedsiębiorstwa chciałyby ograniczyć koszty związane z utrzymywaniem zapasów. Jest zatem pożądane, aby zmniejszyć i zminimalizować poziom zapasów. Inwestycje w zapasy często są najbardziej kapitałochłonne w działalności gospodarczej i mogą stanowić nawet 25% całości aktywów. Zarządzanie zapasami wiąże się z grupą kluczowych celów, które często są ze sobą sprzeczne. Cele związane z dużą wydajnością działań logistycznych, jak np. krótki czas opóźnień dostaw oraz wysoki standard obsługi uzupełniają się wzajemnie, ale często są osiągane poprzez wysokie poziomy zapasów, ponieważ duża ich ilość pozwala zaspokoić zmienne oczekiwania odbiorców. Z drugiej strony, przedsiębiorstwa często dążą do redukcji kosztów związanych z logistyką zapasów poprzez zmniejszenie stanu zapasów. Cele zarządzania zapasami, tj. duża wydajność działań logistycznych oraz niskie koszty działań logistycznych stoją ze sobą w sprzeczności. Nie ma zdefiniowanego optimum pomiędzy tymi celami. W celu osiągnięcia ogólnej rentowności, konieczne jest znalezienie odpowiedniej równowagi pomiędzy efektywnością logistyki, a kosztami działań logistycznych. Opóźnienie dostaw Element średniego opóźnienia dostaw (DD m ) to średnia ilość kalendarzowych dni zakupowych (SCD), podczas których dostawy są opóźnione z powodu braku towaru w magazynie. W celu obliczenia tego elementu, za każdym razem, gdy występuje niedobór (SQ i : ilość brakującego towaru [w szt.]), ilość brakującego towaru mnożona jest przez długość czasu, gdy towar jest niedostępny (ST i : okres braku towaru na jedno zamówienie i [SCD]). Wyrażenie to jest dzielone przez całkowite zapotrzebowanie na dany towar w badanym okresie (DQ i : zapotrzebowanie na towar na jedno zamówienie i [w szt.]). Poniżej wskazano całe równanie: Tabela 1.1Wskaźniki wydajności dla kierowników ds. gospodarki materiałowej Kierownik ds. gospodarki materiałowej-wskaźnik wydajności (przykład) Nazwa Definicja Norma Poziom zapasów elementów Zapasy na początku 1 miesiąc miesiąca/ wydanie w miesiącu Pewność dostaw elementów Moment rzeczywistego zakończenia w odniesieniu do ostatecznego terminu ustalonego dla wszystkich zamówień podzespołów 100% Czas realizacji dla wstępnej trasy kierownika materiałowego Czas realizacji: planowanie materiałowe Okres od obliczenia wymagań do czasu, gdy elementy są gotowe do montażu zgodnie ze wszystkimi zleceniami zakupu Okres od obliczenia konieczności do chwili uzyskania instrukcji do poszczególnych zleceń zakupu 19 tygodni 2 tygodnie Czas realizacji: zaopatrzenie Okres od otrzymania 2 tygodnie 11

13 Czas realizacji: dostawca Czas realizacji: transport Czas realizacji: odbiór inspekcja Czas realizacji: selekcja wstępna Pewność dostaw: dostawcy Pewność zapasów instrukcji dotyczące zlecenia od momentu potwierdzenia przez dostawcę Okres od potwierdzenia do momentu zgłoszenia zakończenia dostawy Okres od zgłoszenia zakończenia dostawy do momentu odbioru przy bramie Okres od odbioru przy bramie do momentu umieszenia w magazynie według zamówienia zakupu Okres od zlecenia wydania podzespołu do momentu wstępnej selekcji według zamówienia podzespołu Data rzeczywistej dostawy w odniesieniu do najpóźniej daty ustalonej w zamówieniu zakupu Części niezgodne w odniesieniu do całkowitej ilości części 10 tygodni 2 tygodnie 3 tygodnie 3 tygodnie 95% 100% Przykład 1.1 Fabryka papieru produkuje tekturę falistą na opakowania oraz papier. W zakresie materiałów potrzebnych do produkcji to makulatura i dodatki chemiczne barwiące i odsączające. W systemie zaopatrzenia w materiały można wyróżnić dwa kręgi dostawców: - duży dostawca makulatury czyli nazywany składem dużym z którym zawierany jest roczny kontrakt na dostawy materiałów, przy czym istnieje aneks renegocjujący ceny co 3 miesiące w związku ze zmianami cen wynikających ze zmian w popycie i podaży, - dostawcy lokalni makulatury nie mający stałych umów z fabryką, terminy płatności są odległe, często jest rekompensata następuje w postaci wyrobów gotowych; drobni zbieracze mają podpisane umowy z super i hipermarketami oraz zakładami poligraficznymi, Proporcja pomiędzy dużymi i małymi dostawcami wynosi 70% do 30%. Harmonogram dostaw makulatury do fabryki. Globalna ilość surowca jaka ma być dostarczana do fabryki w ciągu miesiąca jest uszczegółowiana na miesiąc przed. Występuje sezonowość dostaw: w okresie zimowym, ze względu na warunki atmosferyczne, występują trudności w dostawach i podobnie jest w okresie letnim ze względu na ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych w czasie upałów. Surowiec można magazynować dla potrzeb produkcji od 7 do 14 dni, przy czym najczęściej zapasy tworzy się na okres około 7-10 dni. Zapas na 14 dni tworzy się rzadko, ze względu na bardzo dużą obojętność surowca. Paczki są pakowane poprzez prasowanie przez prasy pod dużym ciśnieniem w kostki, a następnie pakowane na samochód. Waga paczek, od dużych dostawców, które zmieszczą się na samochód to około 22 do 23 ton. Waga tej samej ilości paczek od lokalnych dostawców, prasowanych przez inne prasy, mieszczących się na ten sam samochód to około 10 do 15 ton. 12

14 Rozwiązaniem transportowym najczęściej stosowanym w przypadku lokalnych dostawców jest odbiór własny fabryki. Naliczone marże przez lokalnych dostawców dyskwalifikują ich jako obsługę transportową. Fabryka tektury funkcjonuje na rynku międzynarodowym. Zgodnie z ustawą o ochronie środowiska z dnia , która reguluje obrót surowcami wtórnymi. Pytania 1. Zaproponuj możliwe rozwiązania transportowe dla fabryki papieru oraz przy obecnych cenach paliwa wyznacz możliwe koszty przewozu? 2. Korzystając z powyższej tabeli ustal poziom pewności dostaw i zapasów dla fabryki papieru. 3. Podaj możliwe kierunki rozwoju fabryki oraz wyznacz rodzaje współpracy? 13

15 Zadanie 1.1 Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej zamawia węgiel kamienny celem wytwarzania energii cieplnej dla odbiorców ciepła. Z uwagi na sezonowy charakter dostaw ciepła wymagane jest określenie zapasów rezerwowych oraz maksymalnych. Zapasy rezerwowe umożliwiają zapewnienie ciągłości dostaw energii cieplnej, natomiast określenie zapasów maksymalnych wynika z konieczności ograniczenia kosztów zamrożenia kapitału w zapasach. Przedsiębiorstwo sporządza harmonogram dostaw węgla kamiennego uwzględniając, że: X dw - średnie zużycie węgla/dzień wynosi 10 t w okresie 15 IX do 15 IV t dw- czas dostawy, od momentu złożenia zamówienia wynosi 7 dni X max - maksymalny zapas w dniach- 60 dni Dla obliczenia zapasu rezerwowego w dniach niezbędne jest zastosowanie wzoru: Z min / w dniach / = t dw = 7 dni Zatem wielość zapasu rezerwowego /w tonach/ wynosi: Z min / w tonach / = Z min /w dniach/ * t dw Z min / w tonach/ = 7 dni * 10t = 70 ton Zapas maksymalny obliczany zgodnie ze wzorem: Z max / w tonach/ =X dw * X max = 10 t * 60 dni Z max / w tonach/ =600t Zadanie 1.2 Objętość jednej sztuki wynosi 4 m 3. Przedsiębiorstwo posiada magazyn materiałów o wymiarach 100m* 15m* 12 m /wysokość/. W magazynie składowane są materiały w ilości 2000sztuk, przy czym każda sztuka waży 30 kg. Dopuszczalny współczynnik obciążenia powierzchni magazynowej wynosi 50 kg\m 2 natomiast możliwości wypełnienia kubatury, określone współczynnikiem wypełnienia kształtują się na poziomie 0,90. Jaka jest powierzchnia składowania i stopień obciążenia powierzchni magazynowej? C= 2000szt*30 kg/szt= kg P m= 100m/długość magazynu/ * 15 m / szerokość/ P m = 1500 m 2 Powierzchnia składowa Współczynnik obciążenia powierzchni / faktyczny/ wynosi: W op: C / Ciężar składowanych materiałów 60000kg = 2 P m 1500m 14

16 W op = 40 kg\m 2 O m objętość materiałów 2000szt * 6 m 3 = m 3 V m kubatura magazynu 100m * 15m * 12m = m 3 W wk - współczynnik wypełnienia kubatury 3 O W m 12000m 2 wk = = = 0, 67 3 V 18000m 3 m Wielkość obciążenia powierzchni oraz wypełnienie kubatury wskazują, że przedsiębiorstwo może jednocześnie zakupić materiały i składować je w magazynie. Zadanie 1.3 W przedsiębiorstwie operuje się pojęciem powierzchni użytkowej magazynu, która umożliwia składowanie, kompletowanie zapasów magazynowych / w m 2 /. Za podstawę określenia potrzeb w zakresie składowania uznaje się wielkość powierzchni użytkowej magazynu. Obliczenie tej powierzchni umożliwia następujący wzór: P t sk = t O sk Z 360 t : Z pu W W W n P to sk k u i= 0 Gdzie: P t sk - potrzeby powierzchni magazynowej w toku t ( w tys. m 2 ), O t sk - obrót składowy w toku t ( w tys. zł), Z t - planowany poziom zapasów w dniach w toku t, Z pu - wartość zapasu magazynowego na 1 m 2 powierzchni użytkowej w toku t, W 1 W... 2 W - wskaźniki korygujące potrzeby magazynowe, uwzględniające n technologie składowania, P to sk - wielkość powierzchni składowej magazynów w toku t 0 U -ubytki powierzchni magazynowej w kolejnych latach okresu t 0 - t k Podstawowym problemem jest określenie optymalnej wielkości zaopatrzenia, z uwagi na konieczność minimalizacji całkowitych kosztów zaopatrzenia, zamówienia i utrzymania zapasów. Obliczenie całkowitych kosztów zaopatrzenia umożliwia wzór: E.Gołembska: Logistyka jako zarządzanie łańcuchem dostaw, AE w Poznaniu, Poznań 1994, s.5 15

17 TC i = Pi D + Q i * i DS I C + i Q 2* Gdzie: TC i -koszt zaopatrzenia dla wielkości Q i Pi - cena jednostkowa wielkości Q i D -średni roczny popyt w jednostkach, S - koszt zrealizowania zamówienia, Q i - wielkość zaopatrzenia, dostawy w jednostkach, I -roczny koszt przemieszczenia dostawy, - koszt jednostkowy magazynowania18 Ci Tabela 1.2 Procesy logistyczne związane z zakupem Złożenie zamówienia Dokonanie zamówienia Przesalanie zamówienia ( poczta, telefon) Umieszczenie zamówienia w magazynie Zbieranie i przygotowywanie zamówień Przygotowanie dokumentacji Dokonanie rozliczeń finansowych Gromadzenie zamówień dla poszczególnych asortymentów produktów w magazynach Zamówienie powierzchni magazynowej Określenie poziomu zapasów magazynowych Sporządzenie dokumentacji zamówień produktów Przekazanie producentom zamówień na brakujące produkty Dostarczenie produktu Spedycja produktów z frontu przeładunkowego magazynów Spedycja produktu z fabryki Proces obsługi klienta odbierającego produkt Źródło: E. Gołembska, Logistyka jako zarządzanie łańcuchem dostaw, AE w Poznaniu, Poznań 1994, s.36 Zadanie 1.4 Przedsiębiorstwo produkcyjne posiada zapasy materiałowe w trzech asortymentach. Pozycję materiałów wykazują zróżnicowane w zakresie rocznego zapotrzebowania ceny oraz liczby zamówień w ciągu roku 19. Dane powyższe przedstawia tabela nr ibidem, s Opracowano na podstawie : Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw przemysłowych. Zbiór przykładów i zadań. Praca zbiorowa pod red. J.Rokity, PWE, W-wa

18 Tabela 1.3 Zestawienie popytu na materiały w przedsiębiorstwie A Rodzaje materiałów i Zapotrzebowanie Roczne Bi Cena Jednostkowa Kji Liczba zamówień w ciągu roku N Średnia wartość zapasów Bi kji J = 2 12 A , = *10 Y , = *15 Z , = *2 Razem Procesy zaopatrzenia materiałowego przedsiębiorstwa poddawane są optymalizacji w dwóch możliwych wariantach: - ta sama wartość zapasów oraz łączny roczny koszt, - ta sama całkowita liczba zamówień i łączny roczny koszt. Funkcję łącznego rocznego kosztu (TC) można zapisać wg wzoru: TC = Bkz XkjCz + x 2 gdzie: x liczba sztuk zamawianych w jednej dostawie, kj koszt jednostkowy, kz koszt zamawiania jednej sztuki, Cz roczny koszt składowania zapasów wartości jednego złotego, B roczne zapotrzebowanie Optymalizacji, wg przedstawionych wariantów, dokonujemy zgodnie z celem polegającym na minimalizacji całkowitej liczby zamówień w ciągu roku, przy założonym limicie średniej wartości zapasów kz i Cz przyjmują wartości stałe. Tym samym minimalizujemy łączny roczny koszt, z jednoczesnym założeniem istnienia określonego kosztu składowania średniej wartości zapasów. Powyższe założenia przedstawia równanie: Bi Minimum ograniczone TCi = min i Xi Xikji (kz) + (stałe) (Cz), i 2 17

19 Identyczny sposób stosujemy do określenia celu drugiego, który identyfikujemy jako minimalizację średniej wartości zapasu zachowując założenie polegające na ograniczeniu całkowitej liczby zamówień w roku. Przedstawione uwarunkowania decydują o minimalizacji kosztu przechowywania średniej wartości zapasów, z zachowaniem ograniczenia rocznych kosztów zamawiania.. Równanie opisujące powyższe zależności przyjmuje następującą postać: (minimum ograniczone) i Xikji TCi = (min) (Cz) + (stałe) i 2 i Bi (kz) Xi Powyższe wzory wymagają przyjęcia podstawowych twierdzeń o występowaniu ekstremum funkcji. Twierdzenie 1 (o warunku koniecznym istnienia ekstremum). Jeżeli funkcja f(x) osiąga ekstremum w punkcie X 0 D f ( f(x 0 ) = f ekstr.) oraz jest różniczkowalna w tym punkcie ( tzn. istnieje f (x 0 ) ), to f (x 0 ) = 0. Twierdzenie 2 (o warunku dostatecznym istnienia ekstremum) a) Jeżeli f (x 0 ) = 0 oraz f (x 0 ) > 0, to f(x 0 ) = f min, b) Jeżeli f (x 0 ) = 0 oraz f (x 0 ) < 0, to f(x 0 ) = f max, c) Jeżeli f (x 0 ) = 0 i f (x 0 ) = 0 to funkcja f może ale nie musi osiągać ekstremum w punkcie x 0 Przykład 1 f(x) = x 2 f (x) = 2x f (x) = 0 dla x = 0 tzn. f (0) = 0 f (x) = 2 f (0) = 2 > 0 zatem f(0) = fmin = 0. Przykład 2 f(x) = x 2 +3x+7, f (x) = -2x+3 = -2( x- 2 3 ) f ( 2 3 ), punkt x = 2 3 jest punktem stacjonarnym, f (x) = -2, f ( 2 3 ) = -2<0; zatem f max = f( ) = + +7 = = 4 18

20 Ekstremum funkcji 2 zmiennych. Twierdzenie 3 (o warunku koniecznym istnienia ekstremum) Jeżeli funkcja f ( x, y ) ma pochodne cząstkowe ( ) y x 0 0 D f, y x 0 a także f ( ) 0 = f ekstr. ( ) f x y x 0 0 oraz ( ) f y y x 0 0 w punkcie ' Uwaga 1. Każdy punkt ( x, y) spełniający koniunkcję f x stacjonarnym. f x p 0 f y p 0 ' ' Uwaga 2. Z koniunkcji ( ) = ( ) ekstremalną. = 0 nie wynika, że ( ) p f 0 ' = f = 0 nazywa się punktem y jest wartością Twierdzenie 4 ( o warunku dostatecznym istnienia ekstremum) P, Przy oznaczeniach: ( x y) x y P 0 0 =, ( ) f, = ' ( x y) ' ' = ( x, y), ( x, y) 0 f x f y i dotyczących funkcji ( x y) a) Jeżeli ' f ( P ) 0 b) Jeżeli ' f ( P ) 0 c) Jeżeli ' f ( P ) 0 d) Jeżeli ' f ( P ) 0 f,, prawdziwe są implikacje: 0, '' '' f xx ( P ) >0 i ( ) 0 f P >0, to 0 f ( P ) 0, '' '' f xx ( P ) <0 i ( ) 0 f P >0, to 0 f ( P ) 0 i '' f ( P ) <0, to ( ) 0 f P0 0 i '' f ( P ) = 0, to liczba ( ) 0 f P0 = [,0] = [,0] = [,0] = [,0] wartością ekstremalną. 0 = f min 0 = f max nie jest wartością ekstremalną może chociaż nie musi być 19

Systemy rachunku kosztów

Systemy rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów Tradycyjny rachunek kalkulacyjny kosztów oparty na rozmiarach produkcji kalkulacja doliczeniowa (zleceniowa), doliczanie kosztów wydziałowych kalkulacja podziałowa (procesowa)

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji KALKULACJE KOSZTÓW Jednostką kalkulacyjną jest wyrażony za pomocą odpowiedniej miary produkt pracy (wyrób gotowy, wyrób nie zakończony, usługa) stanowiący przedmiot obliczania jednostkowego kosztu wytworzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności działań logistycznych

Ocena efektywności działań logistycznych Wydział Ekonomiczno-Rolniczy - SGGW Dr Mariusz Maciejczak LOGISTYKA Ocena efektywności działań logistycznych Opracowanie na podstawie: materiałów z konferencji Zarządzanie Dystrybucją i Magazynowaniem,

Bardziej szczegółowo

Ustalanie kosztów procesów, produktów i usług z programem ADONIS. Zbigniew Misiak Daria Świderska - Rak Jolanta Rutkowska

Ustalanie kosztów procesów, produktów i usług z programem ADONIS. Zbigniew Misiak Daria Świderska - Rak Jolanta Rutkowska Ustalanie kosztów procesów, produktów i usług z programem ADONIS Zbigniew Misiak Daria Świderska - Rak Jolanta Rutkowska Metody rachunku kosztów Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów A i B metodą tradycyjną

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH 5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH Praktyka działania udowadnia, że funkcjonowanie organizacji w sektorze publicznym, jak i poza nim, oparte jest o jej zasoby. Logistyka organizacji wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami logistyki

Zarządzanie kosztami logistyki Zarządzanie kosztami logistyki Opis Synchronizacja wymagań rynku z potencjałem przedsiębiorstwa wymaga racjonalnych decyzji, opartych na dobrze przygotowanych i przetworzonych informacjach. Zmieniające

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów działań sterowany czasem (Time-Driven ABC)

Rachunek kosztów działań sterowany czasem (Time-Driven ABC) Rachunek kosztów działań sterowany czasem (Time-Driven ABC) Spis treści I. Rachunek kosztów działań sterowany czasem (time-driven ABC)... 2 1. Geneza time-driven ABC... 2 2. Ogólna koncepcja TD ABC....

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności działań logistycznych

Ocena efektywności działań logistycznych Dr Mariusz Maciejczak Ocena efektywności działań logistycznych Opracowanie na podstawie: materiałów z konferencji Zarządzanie Dystrybucją i Magazynowaniem, zorganizowanej przez Deloitte&Touche. Warszawa

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł 1) I. S O B A

Bardziej szczegółowo

W procesie budżetowania najpierw sporządza się część operacyjną budżetu, a po jej zakończeniu przystępuje się do części finansowej.

W procesie budżetowania najpierw sporządza się część operacyjną budżetu, a po jej zakończeniu przystępuje się do części finansowej. Budżetowanie Budżetowanie to: Proces ciągłego analizowania, programowania, realizowania i pomiaru wykonania zadań właściwych poszczególnym komórkom organizacyjnym, mający na celu efektywną kontrolę nad

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów

Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł 1) I. S O B A Ń S K A ( R E D. ), R A C

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG Andrew Page Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Bernd Hentschel Technische Fachhochschule Wildau Gudrun Lindstedt Projektlogistik GmbH OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Wstęp Jednym z powodów utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa jest utrzymywanie zbyt wysokich poziomów zapasów,

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników rachunku kosztów i analizy finansowej

Lista wskaźników rachunku kosztów i analizy finansowej Lista wskaźników rachunku kosztów i analizy finansowej FiM Consulting Sp. z o.o. Ul. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl 1 WPROWADZENIE DO LISTY WSKAŹNIKÓW 1. Wskaźniki - są

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP LOGISTYKA PRODUKCJI C3 PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH, PODSTAWOWYCH OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP 2 Logistyka materiałowa Logistyka zaopatrzenia Logistyka dystrybucji Magazyn Pośrednictwo Magazyn Surowce

Bardziej szczegółowo

Istota i klasyfikacja kosztów logistyki

Istota i klasyfikacja kosztów logistyki Istota i klasyfikacja kosztów logistyki dr Robert Piechota Koszty logistyki (M. Kufel) są szczegółową kategorią kosztów, oznaczającą pieniężne odzwierciedlenie zużycia substancji majątkowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Poszerzona funkcjonalność procesów logistycznych na przykładzie systemu Plan-de-CAMpagne

Poszerzona funkcjonalność procesów logistycznych na przykładzie systemu Plan-de-CAMpagne Poszerzona funkcjonalność procesów logistycznych na przykładzie systemu Plan-de-CAMpagne W dzisiejszych czasach mamy do czynienia z dynamicznie zmieniającym się rynkiem dóbr i usług, w którym aby przetrwać,

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013)

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013) Zagadnienia na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2012/2013) Specjalność: Logistyka handlu i dystrybucji 1. Jakiego rodzaju kryteria uwzględniane są

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. As Easy As ABC rachunek kosztów działań prosty jak abecadło

Rozdział IV. As Easy As ABC rachunek kosztów działań prosty jak abecadło 4. Rozdział IV As Easy As ABC rachunek kosztów działań prosty jak abecadło Rozdział IV As Easy As ABC rachunek kosztów działań prosty jak abecadło 61 4.1 Procesowy rachunek kosztów Rachunek kosztów działań

Bardziej szczegółowo

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Wykorzystywane do optymalizacji efektów przy istniejącym profilu działalności w krótkich okresach czasu. Podstawą analizy są relacje pomiędzy

Bardziej szczegółowo

1. WYZNACZANIE CELÓW 2. OCENA (KONTROLA) EFEKTÓW DZIAŁALNOŚCI

1. WYZNACZANIE CELÓW 2. OCENA (KONTROLA) EFEKTÓW DZIAŁALNOŚCI Planowanie i kontrola w organizacjach zdecentralizowanych Agenda 1. Budowa systemu planowania i kontroli w organizacji zdecentralizowanej 2. System ośrodków odpowiedzialności 3. owanie Dr Marcin Pielaszek

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie szeregu zagadnień, dotyczących

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. CEL RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ.

CZĘŚĆ I. CEL RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ. P r z e r o b o w y r a c h u n e k k o s z t ó w S t r o n a 1 CZĘŚĆ I. CEL RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ. Literatury na temat rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów jest tak dużo, że każdy zainteresowany

Bardziej szczegółowo

Jarosław Perek kpmh.pl. www.kpmh.pl

Jarosław Perek kpmh.pl. www.kpmh.pl . WYDATKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE Uwagi ogólne: Środki trwałe w (tak samo jak środki trwałe ) stanowią część aktywów trwałych (majątku trwałego) w jednostce. Niemniej środki trwałe w to aktywa, które

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Materiały szkoleniowe. Część 2 Zagadnienia Część 1. Parametry procesu produkcyjnego niezbędne dla logistyki Część 2. Produkcja na zapas i zamówienie

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład III dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 KALKULACJA KOSZTÓW Kalkulacja kosztów jest to czynność obliczeniowa zmierzająca do ustalenia kosztów przypadających

Bardziej szczegółowo

SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej.

SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej. SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej. Wstęp SigmaMRP to nowość na polskim rynku, która jest już dostępna w ofercie firmy Stigo. Program MRP (ang. Material Requirements

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa 1.1. Magazyn i magazynowanie 1.1.1. Magazyn i magazynowanie - podstawowe wiadomości 1.1.2. Funkcje i zadania magazynów 1.1.3. Rodzaje magazynów 1.1.4. Rodzaje zapasów 1.1.5. Warunki

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją dr Mariusz Maciejczak. PROGRAMy. Istota sterowania

Zarządzanie produkcją dr Mariusz Maciejczak. PROGRAMy. Istota sterowania Zarządzanie produkcją dr Mariusz Maciejczak PROGRAMy www.maciejczak.pl Istota sterowania W celu umożliwienia sobie realizacji złożonych celów, każda organizacja tworzy hierarchię planów. Plany różnią się

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski ZAPASY Zapasy - niezagospodarowane dobra rzeczowe, utrzymywane przez firmę celem użycia w przyszłości (dalsze przetwarzanie,

Bardziej szczegółowo

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH Efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, którego celem jest zapoznanie specjalistów

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania zaopatrzeniem oraz proces realizacji zamówienia w wybranym przedsiębiorstwie.

Strategia zarządzania zaopatrzeniem oraz proces realizacji zamówienia w wybranym przedsiębiorstwie. Kinga Styczyńska Strategia zarządzania zaopatrzeniem oraz proces realizacji zamówienia w wybranym przedsiębiorstwie. W dzisiejszych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem jest dość złożonym procesem. Spowodowane

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych RYNEK BUDOWLANY Przedsiębiorstwo na rynku budowlanym Orientacja rynkowa przedsiębiorstwa 1 - Dostosowanie działalności do

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP Produkcja Produkcja Moduł dostarcza bogaty zestaw narzędzi do kompleksowego zarządzania procesem produkcji. Zastosowane w nim algorytmy pozwalają na optymalne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Kiedy przeciętna firmazaczyna interesować się szczegółową rentownością swoich produktów Przychody Koszty Szukanie problemów w innych

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

Sage ERP X3 dla produkcji

Sage ERP X3 dla produkcji Wstęp Sage ERP X3 jest systemem oferującym kompleksowe rozwiązania we wszystkich obszarach związanych z zarządzaniem produktem począwszy od fazy projektowania poprzez wycenę, planowanie, realizację, rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych przykład

Projektowanie bazy danych przykład Projektowanie bazy danych przykład Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeń wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING W ADMINISTRACJI

CONTROLLING W ADMINISTRACJI Kierunek studiów Stopień studiów Forma studiów ADMINISTRACJA I niestacjonarne SYLABUS PRZEDMIOTU CONTROLLING W ADMINISTRACJI 1. DANE PODSTAWOWE Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Imię

Bardziej szczegółowo

Wieloetapowe zagadnienia transportowe

Wieloetapowe zagadnienia transportowe Przykład 1 Wieloetapowe zagadnienia transportowe Dwóch dostawców o podaży 40 i 45 dostarcza towar do trzech odbiorców o popycie 18, 17 i 26 za pośrednictwem dwóch punktów pośrednich o pojemnościach równych

Bardziej szczegółowo

Planowanie produkcji. Łańcuch logistyczny. Organizacja procesów biznesowych. Organizacja procesów biznesowych. Organizacja procesów biznesowych

Planowanie produkcji. Łańcuch logistyczny. Organizacja procesów biznesowych. Organizacja procesów biznesowych. Organizacja procesów biznesowych owanie 1/1 Łańcuch logistyczny Dostawca Produkcja Magazyny Dystrybucja Klient 2 Łańcuch logistyczny Dostawca Produkcja Magazyny Dystrybucja Klient 3 1 Jaki klient - taka produkcja Odbiorca anonimowy Odbiorca

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją III

Zarządzanie Produkcją III Zarządzanie Produkcją III Dr Janusz Sasak Operatywne zarządzanie produkcją pojęcia podstawowe Asortyment produkcji Program produkcji Typ produkcji ciągła dyskretna Tempo i takt produkcji Seria i partia

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Planowanie i sterowanie produkcją i realizacją usług. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl

TEMAT: Planowanie i sterowanie produkcją i realizacją usług. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl TEMAT: Planowanie i sterowanie produkcją i realizacją usług prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 Def. planowania: to element zarządzania polega na decydowaniu o podjęciu działań

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie Biznes Plan

Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie Biznes Plan Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie Biznes Plan Leszno, wiosna 2011 roku Cel zajęć Ogólne zapoznanie z biznesplanem Zapoznanie z pojęciami związanymi z modelowaniem Pogłębienie znajomości

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant III. Zarządzanie produkcją 1. Umieszczanie w bazie informacji o dostawcach

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej Działalność pomocnicza działalność, której celem jest świadczenie usług na rzecz innych wydziałów/jednostek w przedsiębiorstwie usługi/świadczenia

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. ul. Wały Dwernickiego 117/121 42-202 Częstochowa Pracownia Informatyki Numeron Sp.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system gospodarki odpadami w oparciu o zasady logistyki

Zintegrowany system gospodarki odpadami w oparciu o zasady logistyki III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów Zagospodarowanie odpadów w świetle nowych przepisów prawnych Zintegrowany system gospodarki odpadami w oparciu

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik logistyk; symbol 333107 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE NARZĘDZIA Solver DO ROZWIĄZYWANIA ZAGADNIEŃ TRANSPORTOWYCH Z KRYTERIUM KOSZTÓW

WYKORZYSTANIE NARZĘDZIA Solver DO ROZWIĄZYWANIA ZAGADNIEŃ TRANSPORTOWYCH Z KRYTERIUM KOSZTÓW WYKORZYSTANIE NARZĘDZIA Solver DO ROZWIĄZYWANIA ZAGADNIEŃ TRANSPORTOWYCH Z KRYTERIUM KOSZTÓW Zadania transportowe Zadania transportowe są najczęściej rozwiązywanymi problemami w praktyce z zakresu optymalizacji

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa 1. Koszty w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym 2. Ewidencja materiałów i towarów dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych -

Rachunek kosztów pełnych - Rachunek kosztów pełnych - kalkulacja dr Adam Chmielewski Jakie są cele rachunku kosztów? kalkulacja kosztów wycena zapasów ustalanie wyniku finansowego podejmowanie decyzji, np.: cenowych asortymentowych

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów. Konwersatorium!!! Listy zadań. Rachunkowość Obecność obowiązkowa (odrabianie zajęć) Aktywność premiowana Kalkulatory projekt?

Rachunek kosztów. Konwersatorium!!! Listy zadań. Rachunkowość Obecność obowiązkowa (odrabianie zajęć) Aktywność premiowana Kalkulatory projekt? Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Rachunek kosztów Konwersatorium!!! Listy zadań Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych

Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych Autor: St. Krzyżaniak, A. Niemczyk, J. Majewski, P. Andrzejczyk Magazyn jest nieodzownym elementem systemu logistycznego. Bez prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNICZNYCH

CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNICZNYCH CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNICZNYCH OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika obsługi turystycznej należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

dr Tomasz M. Zieliński ABC Akademia Sp. z o.o. tomasz.zielinski@abcakademia.com.pl

dr Tomasz M. Zieliński ABC Akademia Sp. z o.o. tomasz.zielinski@abcakademia.com.pl dr Tomasz M. Zieliński ABC Akademia Sp. z o.o. tomasz.zielinski@abcakademia.com.pl Green Controlling and Finance - innowacyjny program studiów podyplomowych Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach TYTUŁ PREZENTACJI Podejście systemowe w zarządzaniu logistyką Zarządzanie łańcuchem dostaw w pionowo zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II)

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Zadanie 1 W spółce Alfa" wycena obrotu materiałowego prowadzona jest w cenach rzeczywistych ustalonych na poziomie ceny zakupu fakturowanej przez dostawców.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Wpoprzedniej części cyklu (nr 11/2009) Studium przypadku Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie MK. 12 www.controlling.infor.

Wpoprzedniej części cyklu (nr 11/2009) Studium przypadku Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie MK. 12 www.controlling.infor. Studium przypadku w przedsiębiorstwie MK Michał Seheńczuk konsultant w departamencie systemów Business Intelligence w ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl Wdrożenie sytemu

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Zadanie 1 Zadekretuj poniższe zdarzenia gospodarcze oraz określ rodzaj operacji. Przykład: 1) WB - Otrzymano 5-letni kredyt bankowy przelewem

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO HANDLOWCA. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO HANDLOWCA. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO HANDLOWCA WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak SPIS TREŚCI: 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 2. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA 3. SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów działań jest prezentowany

Rachunek kosztów działań jest prezentowany As Easy As ABC prosty jak abecadło Tomasz Zieliński prezes zarządu ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl Niniejsze opracowanie otwiera cykl czterech artykułów As Easy As ABC,

Bardziej szczegółowo

... Zarządzanie Produkcją (MRP)

... Zarządzanie Produkcją (MRP) 1 Zarządzanie Produkcją 3 Techniczne przygotowanie produkcji 4 Planowanie produkcji 4 Planowanie zapotrzebowań materiałowych 5 Planowanie i realizacja zleceń 5 Planowanie zdolności produkcyjnych 5 Sterowanie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne Konkurencja a procesy operacyjne W czasie nasilających się procesów globalizacyjnych akcent działań konkurencyjnych przesuwa się z obszaru generowania znakomitych

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI Jak skutecznie planować, nadzorować i rozliczać proces dostawy w firmie produkcyjnej? Studium przypadku. Andrzej Kułakowski interlan SP. J. systemy informatyczne dla

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka BiBlioteka Jak rozliczyć księgi rachunkowe za rok obrotowy Obowiązki sprawozdawcze Ujmowanie aktywów i pasywów w pozycjach bilansu Elementy tworzenia rachunku zysków i strat Inwentaryzacja Ustawa o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie 1.

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów okołoprodukcyjnych ilościowo i wartościowo

Rozliczanie kosztów okołoprodukcyjnych ilościowo i wartościowo Rozliczanie kosztów okołoprodukcyjnych ilościowo i wartościowo Wstęp Prowadząc działalność produkcyjną ważnym jest, aby zarządzający mieli szersze spojrzenie na rozliczenia kosztów prowadzonej działalności

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów dla inżyniera

Rachunek kosztów dla inżyniera Rachunek kosztów dla inżyniera Wykład 8. Rachunek kosztów normatywnych analiza odchyleń kosztów rzeczywistych od kosztów normatywnych Zofia Krokosz-Krynke, Dr inż., MBA zofia.krokosz-krynke@pwr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Chojnów dnia 08.09.2014 r. Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Monitoring rynku energii elektrycznej

Monitoring rynku energii elektrycznej Monitoring rynku energii elektrycznej Opracowano w Departamencie Promowania Konkurencji URE (Biuletyn URE 6/2001) Proces przekształceń rynkowych, jaki przechodzi obecnie sektor elektroenergetyczny w Polsce

Bardziej szczegółowo