Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2

3 PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja naukowa Joanna Nowakowska-Grunt Materiały dydaktyczne dla studentów kierunku Logistyka CZĘSTOCHOWA

4 AUTORZY Beata Skowron-Grabowska rozdział 1 Agata Mesjasz-Lech rozdział 2 Joanna Nowakowska-Grunt rozdział 3 RECENZENCI Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron dr hab. inż. Jerzy Szkutnik, Prof. PCz REDAKCJA TECHNICZNA I KOMPUTEROWY SKŁAD TEKSTU Anna Wiśniewska-Sałek Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ISBN Copyright by Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Częstochowa 2008 Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Częstochowa, al. Armii Krajowej 36 B, tel. (0 34) , Wydanie I 3

5 Spis treści Wstęp Procesy zaopatrzenia w przedsiębiorstwie Zarządzanie zapasami Kalkulacja kosztów logistyki w rachunku kosztów działań Zastosowanie metody programowania dynamicznego w sterowaniu zapasami Przepływy międzygałęziowe a koncepcja łańcucha dostaw Logistyka w praktyce - studia przypadków Przypadek przedsiębiorstwa handlowego X Analiza działań z zakresu logistyki miejskiej na przykładzie Ostrowca Świętokrzyskiego Badanie efektywności wybranych elementów systemu logistycznego przedsiębiorstwa transportowego APIS TRANSPORT Analiza producenta pasz X Przykład producenta piwa Przykład przedsiębiorstwa z branży metalowej firmy Zet 114 Literatura

6 Wstęp Przedsiębiorstwa funkcjonujące obecnie na rynku coraz bardziej poszukują rozwiązań, które sprawiłyby, iż osiągną one przewagę rynkową w dłuższym okresie. Jest to tym trudniejsze, że rynek, w tym także procesy jego globalizacji powodują wysoką konkurencję pomiędzy podmiotami. Właściwy dobór składników z zakresu logistyki daje możliwość uzyskania przewagi nad konkurentami, a to z kolei pozwala osiągać długofalowe cele firmy. Obserwowaną obecnie tendencją jest dążenie do integracji współpracujących za sobą jednostek. Osiąganie integracji jest właśnie jednym z obszarów, gdzie tradycyjne traktowane zarządzanie musi określić nowy wymiar. Z jednej strony współpracujące ze sobą jednostki pragną zachować swoją tożsamość i uprawnienia decyzyjne, z drugiej zaś strony potrzeba jak najwszechstronniejszych uzgodnień i koordynacji działalności, oznaczającą rezygnację z wielu indywidualnych cech przedsiębiorstwa. Takie podejście jest charakterystyczne dla zarządzania łańcuchami dostaw, które zdobywa w ostatnich latach coraz szersze znaczenie. W tym kontekście poszukiwanie rozwiązań z zakresu zarządzania logistycznego, dotyczy rozwiązań, które mogą być zastosowane w całych łańcuchach dostaw. Jest to działanie kompleksowe, wymagające od przedsiębiorstw współpracujących w łańcuchu ścisłego partnerstwa i elastyczności, tak aby efekt końcowy ich działań marketingowo-logistycznych zaspokoił w najlepszy sposób oczekiwania klientów. Skala makroekonomiczna problemów logistycznych obejmuje wszelkie zagadnienia związane z przepływem dóbr w całych gospodarkach. Przedsiębiorstwa działają na rynku współpracując ze sobą w tworzeniu całych łańcuchów logistycznych łączących ze sobą producentów, przedsiębiorstwa zaopatrujące i dystrybutorów w jeden, kompleksowy system, którego zadaniem jest jak najsprawniejsze przeprowadzenie procesów przepływu dóbr w celu zaspokojenia potrzeb klienta. Ponieważ następuje powszechna globalizacja gospodarki, świat staje się totalną wioską, zagadnienia związane z przepływem dóbr w takim organizmie także nabierają specjalnego znaczenia. Budowa mniej lub bardziej skomplikowanych łańcuchów logistycznych wymaga spełnienia określonych warunków, przede wszystkim z zakresu wskazania możliwej integracji działań w obrębie rozbudowanych łańcuchów logistycznych. Obecnie bacznie zwraca się uwagę na logistykę jako funkcję przekrojową, a także przejaw procesów dostosowawczych, wymaganych do zrealizowania w przedsiębiorstwach chcących podjąć wyzwania międzynarodowe. Charakter zachodzących w przedsiębiorstwach procesów logistycznych jest ściśle powiązany z wszystkimi procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwach, zarówno procesami materialnymi, takimi jak procesy produkcyjne, jak również z całą szeroko pojętą sferą regulacji (czyli de facto procesami zarządzania: zarówno w aspekcie strategicznym, jak i operacyjnym). Taki szeroki charakter warunkuje konieczność właściwej koordynacji, konieczność nieustannego monitorowania relacji pomiędzy różnymi elementami systemu. Niniejsza praca stanowi przyczynek do rozważań o praktycznych rozwiązaniach, jakie mogą zostać zastosowane w sferze logistycznej, w przedsiębiorstwach funkcjonujących w wielu różnorodnych branżach, tak aby w najlepszy sposób osiągały one założone przez siebie cele. W zamierzeniu autorek ma stać się pomocą dla studentów kierunku Logistyka w zdobywaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowej analizy różnorodnych zagadnień logistycznych. 5

7 Rozdział 1 Procesy zaopatrzenia w przedsiębiorstwie Środki produkcji są podstawowymi przedmiotami procesów zaopatrzenia w przedsiębiorstwie. W literaturze przedmiotu do środków produkcji możemy zaliczyć środki finansowe, informacyjne, kadrowe oraz różnego rodzaju usługi. W węższym ujęciu do środków produkcji zaliczamy surowce, części, półfabrykaty, energię oraz maszyny i urządzenia niezbędne do produkcji 1. Środki produkcji dzieli się na dwie grupy: stałe i zmienne 2. W pierwszej grupie znajdują się surowce i materiały, w drugiej z kolei maszyny i urządzenia. Jednym z podstawowych sposobów pozyskania środków produkcji jest ich zakup. Według definicji podawanej w literaturze zakup to...transakcja dokonana na podstawie umowy sprzedaży, w wyniku której zostają nabyte przez przedsiębiorstwo od innych jednostek dobra lub usługi przeznaczone do zużycia lub eksploatacji 3. Inna definicja określa zakupy jako...rodzaj działalności służby zaopatrzenia zmierzającej do uzyskania przez przedsiębiorstwo potrzebnych mu towarów lub usług 4. Sam zakup można lepiej zrozumieć analizując cele, jakie się mu stawia. Mianowicie celem zakupów...jest kupowanie towarów właściwej jakości, we właściwych ilościach, po właściwej cenie, z właściwego źródła i we właściwym czasie 5. Już z samej definicji wynika pierwszy cel zakupu, jakim jest nabycie odpowiedniego materiału po odpowiedniej cenie. Pozostałymi celami są 6 : - zapewnienie dostawy materiałów do przedsiębiorstwa, - otrzymanie towaru najlepszego w swojej klasie jakości, - ustalenie solidnych i konkurencyjnych źródeł dostaw, - zmniejszenie kosztów samych zakupów oraz związanych z nimi obszarów. Powyższe cele wyznaczają ogólną strategię zakupów. Według M. Dudzik strategię zakupów można zdefiniować jako...wybór celów, rodzajów zasad i reguł, które w określonym czasie nadają kierunek zakupowym działaniom przedsiębiorstwa, wyznaczając rozmiary, kombinacje i alokacje środków w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. 7. Decyzje w tej dziedzinie obejmują ustalenie dróg zaopatrzenia, czyli zakupów bezpośrednich, poprzez pośrednika lub w handlu hurtowym 8. W zależności od rodzaju zakupu powstają problemy dotyczące zarówno liczby dostawców, jak i ich rozproszenia w terenie. Duża liczba dostawców powoduje zmniejszenie ryzyka uzależnienia się od jednego lub dwóch dostawców. Jednocześnie zmniejszenie liczby dostawców pozwala na obniżenie kosztów koordynacji zaopatrzenia. Mogą one również dotyczyć innych dziedzin np. uwzględniających przedmiot zakupu: pojedynczy element lub całe moduły Famielec J. Wybór między wytwarzaniem a zakupem środków produkcji w strategii przedsiębiorstw przemysłowych Kraków 1994 Zeszyty Naukowe AE s Milewski R. Elementarne zagadnienia ekonomiczne PWN Warszawa 1999 s Famielec J. Wybór między wytwarzaniem a zakupem środków produkcji w strategii przedsiębiorstw przemysłowych Kraków 1994 Zeszyty Naukowe AE s Antonowicz M. Zakup artykułów zaopatrzenia materiałowego w firmach USA Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 2/ Antonowicz M. Zakup artykułów zaopatrzenia materiałowego w firmach USA Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 2/ opracowano na podstawie: Antonowicz M. Zakup artykułów zaopatrzenia materiałowego w firmach USA Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 2/ Dudzik M. Strategie zakupowe Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 1/ Pfohl H. Ch Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania Biblioteka Logistyka Poznań 1998 s Dudzik M. Strategie zakupowe Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 1/2001 6

8 Problem decyzyjny zakupu właściwych środków produkcji jest ściśle związany z marketingiem zakupów 11. Przez pojęcie marketingu zakupów rozumie się przemyślany zespół decyzji i działań przedsiębiorstwa produkcyjnego lub usługowego, określający jego politykę i strategię w dziedzinie zasilania w środki produkcji, pozwalający na dokonanie zakupów każdego materiału na najbardziej korzystnych dla przedsiębiorstwa zasadach. Zasadami tymi powinny być rozpoznanie maksymalnie dużej liczby źródeł zaopatrzenia oraz uzyskanie wpływu na działania dostawców (np. poprzez negocjacje) i procesy zachodzące na rynkach zaopatrzeniowych 12. W procesach zasilania przedsiębiorstw produkcyjnych w środki produkcji występują różne zachowania. Znając ogólny sposób postępowania, mamy do wyboru dwa podstawowe typy zachowań przedsiębiorstwa 13 : zachowania aktywne pozwalające w sposób optymalny wykorzystać istniejące warunki na rynku zaopatrzenia, i dostosowujące się do zmiennego otoczenia, zachowania pasywne wyczerpujące tylko obecne uwarunkowania rynkowe. Pierwszy typ zachowań charakteryzuje się odważną, a nawet agresywną postawą wobec otoczenia poprzez silne oddziaływanie zarówno na dostawców, jak i klientów. Jest on dokonywany poprzez aktywne wyszukiwanie okazji dotyczących wyboru źródeł zasilania oraz scentralizowane zarządzanie przedsiębiorstwem 14. Drugi typ zachowań charakteryzuje przedsiębiorstwa, w których występuje rozproszenie kapitału, a tym samym decentralizacja zarządzania. O zasilaniu przedsiębiorstw decyduje wówczas wiele jednostek organizacyjnych, które mają duże uprawnienia w wyborze źródeł zaopatrzenia. W przypadku gdy priorytetem przedsiębiorstwa jest osiągnięcie przewagi na rynku, powinno ono przejawiać zachowania pierwszego typu. Drugi typ zachowań powoduje przyjęcie postawy defensywnej zarówno wobec dostawców, jak i odbiorców, co utrudnia osiągnięcie wyznaczonych celów. Wymienione prawidłowości kształtują ogólne zasady dotyczące zasilania przedsiębiorstw produkcyjnych w środki produkcji. Warunki rynkowe tworzą także płaszczyznę decyzyjną dla przedsiębiorstwa w obszarze zasilania materiałowego w środki produkcji. Zasilanie to może być realizowane przez otoczenie w formie zakupu. Można zatem równolegle rozważać taki wariant decyzyjny, w którym materiały, półfabrykaty oraz pozostałe środki produkcji pozyskuje się z produkcji własnej. W zależności od tego jaki jest horyzont czasowy 15 dla przyjętego wariantu oraz jakie jest znaczenie środka produkcji dla przedsiębiorstwa należy rozpatrzyć schemat przedstawiony na rysunku 1. Na rynku występują materiały o różnych właściwościach. Przedsiębiorstwo analizuje parametry materiałów oferowanych na rynku, uwzględnia wymagania produkcyjne i usługowe. Można stosować także inne kryteria oceny. Wniosek z tych analiz może uzasadniać inne rozwiązanie niż zakup. Rysunek 1 przedstawia możliwości zasilania przedsiębiorstwa w środki produkcji, czyli m.in. w materiały, półfabrykaty i produkty gotowe do montażu. W zależności od gałęzi przemysłu, w jakiej funkcjonuje przedsiębiorstwo, środkiem produkcji w większości będzie materiał lub produkt gotowy do montażu. Ciągle zmieniające się warunki otoczenia zmuszają przedsiębiorstwa produkcyjne do systematycznych poszukiwań optymalnych rozwiązań w sferze zasilania materiałowo-technicznego. 10 Kot S. Looking for the Suitable Indicators for SC Performance Evaluation [in:] Economic Aspects of Industrial Reconversion Ed. M. Nowicka-Skowron, R. Lecsroart, Virton Skowronek Cz., Sariusz-Wolski Z. Logistyka w przedsiębiorstwie PWE Warszawa 1995 s Wojciechowski T. Marketing i logistyka na rynku środków produkcji PWE Warszawa 1995 s Szczepankiewicz W. Logistyka marketingowa Wyd. AE Kraków 1996 s Pr. zbiorowa. pod red. Krupskiego R. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1999 s Krawczyk S. Zarządzanie procesami logistycznymi PWE Warszawa 2001 s.314 7

9 Rys. 1.1 Źródła zasilania przedsiębiorstwa w środki produkcji Źródło: Famielec J. Wybór między wytwarzaniem a zakupem środków produkcji w strategii przedsiębiorstw przemysłowych Kraków 1994 Zeszyty Naukowe AE s. 17 Podjęcie decyzji o zmianie formy zasilania materiałowego w przedsiębiorstwie, np. wyeliminowanie zakupu na rzecz wytwarzania przez własne przedsiębiorstwo, wymaga przeprowadzenia szczegółowych analiz, zwłaszcza w aspekcie strategii działania. Rozszerzanie asortymentu własnej produkcji, wymaga przede wszystkim oceny charakteru bazy wytwórczej. Wybór zakupu jako źródła zasilania w przedsiębiorstwie wymaga, zatem opracowania właściwej polityki zakupów środków materiałowo technicznych (rysunek 2). Na całość polityki zakupowej ma wpływ pięć podstawowych elementów takich jak polityka kształtowania ilości i jakości materiałów, polityka cenowa, wobec dostawcy oraz polityka selekcji. 8

10 Rys. 1.2 Polityka kształtowania zakupów w przedsiębiorstwie Źródło: S. Abt Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie PWE Warszawa 1998 s. 69 Na powyższym rysunku przedstawione zostały instrumenty za pomocą, których można kształtować politykę i marketing zakupów a tym samym wpływać na przedmiot i źródła zasilania przedsiębiorstwa. Podstawowym elementem, który decyduje o wyborze źródła zasilania z użyciem wyżej wymienionych elementów jest polityka cenowa oraz kształtowania jakości. W przeprowadzanych uzgodnieniach z dostawcami szczególną uwagę zwracają te dwa instrumenty. Ważnym elementem wpływającym w ostatnich czasach na politykę zakupów jest wykorzystywany w przedsiębiorstwie system informacji. Proces realizacji zakupów Zaopatrzenie w przedsiębiorstwie może być realizowane przez odpowiednie służby, których zadaniem jest zasilenie przedsiębiorstwo we wszystkie niezbędne składniki, które służą realizacji procesów produkcyjnych. 9

11 Baza danych Lista potrzebnych dóbr Lista dostawców W arunki dostawców Okreś len ie zapotrzebowania Lista zakupów W ymagania własne Przeglą d ofert i wybór dostawcy Przygotowanie zamówień K ontrola realiza cji Zapytania ostrzeż enia Przesła nie zamówień do dostawcy K on trola iloś ci i jakoś ci D yspozycje lokalizacji Transport wewnę trz n y Opakowania zwrotne Dokumentacja przyję cia dostawy Przyję cie dostawy Gromadzeni, sprawdzanie i księ gowanie faktur Kontrola dokumentów P łatnoś ci Rys. 1.3 Schemat procesu zakupów Źródło: S. Krawczyk, Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa 2001, s. 371 Na rysunku 1.3 widoczny jest schemat postępowania w dziale zakupów w przedsiębiorstwie. Przedstawione zostały poszczególne etapy, w jakich proces ten przebiega. 1.1 Zarządzanie zapasami Przedsiębiorstwa z pewnością dążą do redukcji zapasów w celu minimalizacji kosztów. Jednak istnieją pewne czynniki, które utrudniają te dążenia. W dzisiejszych czasach poziom własnej produkcji spada coraz bardziej. W rezultacie implementacji takich strategii jak modular sourcing 16, gdzie przedsiębiorstwo zdobywa kompletne moduły składające się z wielu części złożonych przez dostawcę, organizacje produkują mniejsze ilości części produktów samodzielnie. Odebrane dostawy składowane są w magazynach w celu zapewnienia ciągłości produkcji, ponieważ zapasy umożliwiają odłączenie procesów przedsiębiorstwa od procesów produkcyjnych dostawców, z którymi związane są obszary ryzyka. Efektywne kosztowo oraz odpowiednio zaplanowane dostawy wyrobów do zakładów produkcyjnych, lub klientów stają się kluczowym czynnikiem w utrzymaniu dobrych wyników finansowych przedsiębiorstwa. Sprawia to, że obszar konfliktów spowodowanych zmianą produkcji staje się jeszcze bardziej dostrzegalny. Zmniejszenie proporcji produkcji własnej często wiąże się ze wzrostem stanu zapasów. Podobnie, zapotrzebowanie na zapasy będzie rosło, jeśli partie dostaw wyrobów nie są odpowiednio zsynchronizowane na całej długości łańcucha wartości dodanej. W tym przypadku, różnica pomiędzy ilością towaru odbieranego, a otrzymywanego musi zostać złożona w magazynie. Na drugim końcu łańcucha dostaw, klienci wymagają jak najkrótszych terminów dostaw. Jeśli proces produkcyjny nie może zostać przyspieszony, odpowiedni poziom zapasów musi zostać utrzymany w celu 16 Specyficzna forma outsourcingu, która oznacza zakup całych modułów produktów u oferentów zewnętrznych. Pod pojęciem modułu rozumiane są tzw. kompleksowe części składające się z wielu komponentów, które także złożone są z licznych części. 10

12 zaspokojenia wymagań co do terminów dostaw. Z drugiej strony, przedsiębiorstwa chciałyby ograniczyć koszty związane z utrzymywaniem zapasów. Jest zatem pożądane, aby zmniejszyć i zminimalizować poziom zapasów. Inwestycje w zapasy często są najbardziej kapitałochłonne w działalności gospodarczej i mogą stanowić nawet 25% całości aktywów. Zarządzanie zapasami wiąże się z grupą kluczowych celów, które często są ze sobą sprzeczne. Cele związane z dużą wydajnością działań logistycznych, jak np. krótki czas opóźnień dostaw oraz wysoki standard obsługi uzupełniają się wzajemnie, ale często są osiągane poprzez wysokie poziomy zapasów, ponieważ duża ich ilość pozwala zaspokoić zmienne oczekiwania odbiorców. Z drugiej strony, przedsiębiorstwa często dążą do redukcji kosztów związanych z logistyką zapasów poprzez zmniejszenie stanu zapasów. Cele zarządzania zapasami, tj. duża wydajność działań logistycznych oraz niskie koszty działań logistycznych stoją ze sobą w sprzeczności. Nie ma zdefiniowanego optimum pomiędzy tymi celami. W celu osiągnięcia ogólnej rentowności, konieczne jest znalezienie odpowiedniej równowagi pomiędzy efektywnością logistyki, a kosztami działań logistycznych. Opóźnienie dostaw Element średniego opóźnienia dostaw (DD m ) to średnia ilość kalendarzowych dni zakupowych (SCD), podczas których dostawy są opóźnione z powodu braku towaru w magazynie. W celu obliczenia tego elementu, za każdym razem, gdy występuje niedobór (SQ i : ilość brakującego towaru [w szt.]), ilość brakującego towaru mnożona jest przez długość czasu, gdy towar jest niedostępny (ST i : okres braku towaru na jedno zamówienie i [SCD]). Wyrażenie to jest dzielone przez całkowite zapotrzebowanie na dany towar w badanym okresie (DQ i : zapotrzebowanie na towar na jedno zamówienie i [w szt.]). Poniżej wskazano całe równanie: Tabela 1.1Wskaźniki wydajności dla kierowników ds. gospodarki materiałowej Kierownik ds. gospodarki materiałowej-wskaźnik wydajności (przykład) Nazwa Definicja Norma Poziom zapasów elementów Zapasy na początku 1 miesiąc miesiąca/ wydanie w miesiącu Pewność dostaw elementów Moment rzeczywistego zakończenia w odniesieniu do ostatecznego terminu ustalonego dla wszystkich zamówień podzespołów 100% Czas realizacji dla wstępnej trasy kierownika materiałowego Czas realizacji: planowanie materiałowe Okres od obliczenia wymagań do czasu, gdy elementy są gotowe do montażu zgodnie ze wszystkimi zleceniami zakupu Okres od obliczenia konieczności do chwili uzyskania instrukcji do poszczególnych zleceń zakupu 19 tygodni 2 tygodnie Czas realizacji: zaopatrzenie Okres od otrzymania 2 tygodnie 11

13 Czas realizacji: dostawca Czas realizacji: transport Czas realizacji: odbiór inspekcja Czas realizacji: selekcja wstępna Pewność dostaw: dostawcy Pewność zapasów instrukcji dotyczące zlecenia od momentu potwierdzenia przez dostawcę Okres od potwierdzenia do momentu zgłoszenia zakończenia dostawy Okres od zgłoszenia zakończenia dostawy do momentu odbioru przy bramie Okres od odbioru przy bramie do momentu umieszenia w magazynie według zamówienia zakupu Okres od zlecenia wydania podzespołu do momentu wstępnej selekcji według zamówienia podzespołu Data rzeczywistej dostawy w odniesieniu do najpóźniej daty ustalonej w zamówieniu zakupu Części niezgodne w odniesieniu do całkowitej ilości części 10 tygodni 2 tygodnie 3 tygodnie 3 tygodnie 95% 100% Przykład 1.1 Fabryka papieru produkuje tekturę falistą na opakowania oraz papier. W zakresie materiałów potrzebnych do produkcji to makulatura i dodatki chemiczne barwiące i odsączające. W systemie zaopatrzenia w materiały można wyróżnić dwa kręgi dostawców: - duży dostawca makulatury czyli nazywany składem dużym z którym zawierany jest roczny kontrakt na dostawy materiałów, przy czym istnieje aneks renegocjujący ceny co 3 miesiące w związku ze zmianami cen wynikających ze zmian w popycie i podaży, - dostawcy lokalni makulatury nie mający stałych umów z fabryką, terminy płatności są odległe, często jest rekompensata następuje w postaci wyrobów gotowych; drobni zbieracze mają podpisane umowy z super i hipermarketami oraz zakładami poligraficznymi, Proporcja pomiędzy dużymi i małymi dostawcami wynosi 70% do 30%. Harmonogram dostaw makulatury do fabryki. Globalna ilość surowca jaka ma być dostarczana do fabryki w ciągu miesiąca jest uszczegółowiana na miesiąc przed. Występuje sezonowość dostaw: w okresie zimowym, ze względu na warunki atmosferyczne, występują trudności w dostawach i podobnie jest w okresie letnim ze względu na ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych w czasie upałów. Surowiec można magazynować dla potrzeb produkcji od 7 do 14 dni, przy czym najczęściej zapasy tworzy się na okres około 7-10 dni. Zapas na 14 dni tworzy się rzadko, ze względu na bardzo dużą obojętność surowca. Paczki są pakowane poprzez prasowanie przez prasy pod dużym ciśnieniem w kostki, a następnie pakowane na samochód. Waga paczek, od dużych dostawców, które zmieszczą się na samochód to około 22 do 23 ton. Waga tej samej ilości paczek od lokalnych dostawców, prasowanych przez inne prasy, mieszczących się na ten sam samochód to około 10 do 15 ton. 12

14 Rozwiązaniem transportowym najczęściej stosowanym w przypadku lokalnych dostawców jest odbiór własny fabryki. Naliczone marże przez lokalnych dostawców dyskwalifikują ich jako obsługę transportową. Fabryka tektury funkcjonuje na rynku międzynarodowym. Zgodnie z ustawą o ochronie środowiska z dnia , która reguluje obrót surowcami wtórnymi. Pytania 1. Zaproponuj możliwe rozwiązania transportowe dla fabryki papieru oraz przy obecnych cenach paliwa wyznacz możliwe koszty przewozu? 2. Korzystając z powyższej tabeli ustal poziom pewności dostaw i zapasów dla fabryki papieru. 3. Podaj możliwe kierunki rozwoju fabryki oraz wyznacz rodzaje współpracy? 13

15 Zadanie 1.1 Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej zamawia węgiel kamienny celem wytwarzania energii cieplnej dla odbiorców ciepła. Z uwagi na sezonowy charakter dostaw ciepła wymagane jest określenie zapasów rezerwowych oraz maksymalnych. Zapasy rezerwowe umożliwiają zapewnienie ciągłości dostaw energii cieplnej, natomiast określenie zapasów maksymalnych wynika z konieczności ograniczenia kosztów zamrożenia kapitału w zapasach. Przedsiębiorstwo sporządza harmonogram dostaw węgla kamiennego uwzględniając, że: X dw - średnie zużycie węgla/dzień wynosi 10 t w okresie 15 IX do 15 IV t dw- czas dostawy, od momentu złożenia zamówienia wynosi 7 dni X max - maksymalny zapas w dniach- 60 dni Dla obliczenia zapasu rezerwowego w dniach niezbędne jest zastosowanie wzoru: Z min / w dniach / = t dw = 7 dni Zatem wielość zapasu rezerwowego /w tonach/ wynosi: Z min / w tonach / = Z min /w dniach/ * t dw Z min / w tonach/ = 7 dni * 10t = 70 ton Zapas maksymalny obliczany zgodnie ze wzorem: Z max / w tonach/ =X dw * X max = 10 t * 60 dni Z max / w tonach/ =600t Zadanie 1.2 Objętość jednej sztuki wynosi 4 m 3. Przedsiębiorstwo posiada magazyn materiałów o wymiarach 100m* 15m* 12 m /wysokość/. W magazynie składowane są materiały w ilości 2000sztuk, przy czym każda sztuka waży 30 kg. Dopuszczalny współczynnik obciążenia powierzchni magazynowej wynosi 50 kg\m 2 natomiast możliwości wypełnienia kubatury, określone współczynnikiem wypełnienia kształtują się na poziomie 0,90. Jaka jest powierzchnia składowania i stopień obciążenia powierzchni magazynowej? C= 2000szt*30 kg/szt= kg P m= 100m/długość magazynu/ * 15 m / szerokość/ P m = 1500 m 2 Powierzchnia składowa Współczynnik obciążenia powierzchni / faktyczny/ wynosi: W op: C / Ciężar składowanych materiałów 60000kg = 2 P m 1500m 14

16 W op = 40 kg\m 2 O m objętość materiałów 2000szt * 6 m 3 = m 3 V m kubatura magazynu 100m * 15m * 12m = m 3 W wk - współczynnik wypełnienia kubatury 3 O W m 12000m 2 wk = = = 0, 67 3 V 18000m 3 m Wielkość obciążenia powierzchni oraz wypełnienie kubatury wskazują, że przedsiębiorstwo może jednocześnie zakupić materiały i składować je w magazynie. Zadanie 1.3 W przedsiębiorstwie operuje się pojęciem powierzchni użytkowej magazynu, która umożliwia składowanie, kompletowanie zapasów magazynowych / w m 2 /. Za podstawę określenia potrzeb w zakresie składowania uznaje się wielkość powierzchni użytkowej magazynu. Obliczenie tej powierzchni umożliwia następujący wzór: P t sk = t O sk Z 360 t : Z pu W W W n P to sk k u i= 0 Gdzie: P t sk - potrzeby powierzchni magazynowej w toku t ( w tys. m 2 ), O t sk - obrót składowy w toku t ( w tys. zł), Z t - planowany poziom zapasów w dniach w toku t, Z pu - wartość zapasu magazynowego na 1 m 2 powierzchni użytkowej w toku t, W 1 W... 2 W - wskaźniki korygujące potrzeby magazynowe, uwzględniające n technologie składowania, P to sk - wielkość powierzchni składowej magazynów w toku t 0 U -ubytki powierzchni magazynowej w kolejnych latach okresu t 0 - t k Podstawowym problemem jest określenie optymalnej wielkości zaopatrzenia, z uwagi na konieczność minimalizacji całkowitych kosztów zaopatrzenia, zamówienia i utrzymania zapasów. Obliczenie całkowitych kosztów zaopatrzenia umożliwia wzór: E.Gołembska: Logistyka jako zarządzanie łańcuchem dostaw, AE w Poznaniu, Poznań 1994, s.5 15

17 TC i = Pi D + Q i * i DS I C + i Q 2* Gdzie: TC i -koszt zaopatrzenia dla wielkości Q i Pi - cena jednostkowa wielkości Q i D -średni roczny popyt w jednostkach, S - koszt zrealizowania zamówienia, Q i - wielkość zaopatrzenia, dostawy w jednostkach, I -roczny koszt przemieszczenia dostawy, - koszt jednostkowy magazynowania18 Ci Tabela 1.2 Procesy logistyczne związane z zakupem Złożenie zamówienia Dokonanie zamówienia Przesalanie zamówienia ( poczta, telefon) Umieszczenie zamówienia w magazynie Zbieranie i przygotowywanie zamówień Przygotowanie dokumentacji Dokonanie rozliczeń finansowych Gromadzenie zamówień dla poszczególnych asortymentów produktów w magazynach Zamówienie powierzchni magazynowej Określenie poziomu zapasów magazynowych Sporządzenie dokumentacji zamówień produktów Przekazanie producentom zamówień na brakujące produkty Dostarczenie produktu Spedycja produktów z frontu przeładunkowego magazynów Spedycja produktu z fabryki Proces obsługi klienta odbierającego produkt Źródło: E. Gołembska, Logistyka jako zarządzanie łańcuchem dostaw, AE w Poznaniu, Poznań 1994, s.36 Zadanie 1.4 Przedsiębiorstwo produkcyjne posiada zapasy materiałowe w trzech asortymentach. Pozycję materiałów wykazują zróżnicowane w zakresie rocznego zapotrzebowania ceny oraz liczby zamówień w ciągu roku 19. Dane powyższe przedstawia tabela nr ibidem, s Opracowano na podstawie : Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw przemysłowych. Zbiór przykładów i zadań. Praca zbiorowa pod red. J.Rokity, PWE, W-wa

18 Tabela 1.3 Zestawienie popytu na materiały w przedsiębiorstwie A Rodzaje materiałów i Zapotrzebowanie Roczne Bi Cena Jednostkowa Kji Liczba zamówień w ciągu roku N Średnia wartość zapasów Bi kji J = 2 12 A , = *10 Y , = *15 Z , = *2 Razem Procesy zaopatrzenia materiałowego przedsiębiorstwa poddawane są optymalizacji w dwóch możliwych wariantach: - ta sama wartość zapasów oraz łączny roczny koszt, - ta sama całkowita liczba zamówień i łączny roczny koszt. Funkcję łącznego rocznego kosztu (TC) można zapisać wg wzoru: TC = Bkz XkjCz + x 2 gdzie: x liczba sztuk zamawianych w jednej dostawie, kj koszt jednostkowy, kz koszt zamawiania jednej sztuki, Cz roczny koszt składowania zapasów wartości jednego złotego, B roczne zapotrzebowanie Optymalizacji, wg przedstawionych wariantów, dokonujemy zgodnie z celem polegającym na minimalizacji całkowitej liczby zamówień w ciągu roku, przy założonym limicie średniej wartości zapasów kz i Cz przyjmują wartości stałe. Tym samym minimalizujemy łączny roczny koszt, z jednoczesnym założeniem istnienia określonego kosztu składowania średniej wartości zapasów. Powyższe założenia przedstawia równanie: Bi Minimum ograniczone TCi = min i Xi Xikji (kz) + (stałe) (Cz), i 2 17

19 Identyczny sposób stosujemy do określenia celu drugiego, który identyfikujemy jako minimalizację średniej wartości zapasu zachowując założenie polegające na ograniczeniu całkowitej liczby zamówień w roku. Przedstawione uwarunkowania decydują o minimalizacji kosztu przechowywania średniej wartości zapasów, z zachowaniem ograniczenia rocznych kosztów zamawiania.. Równanie opisujące powyższe zależności przyjmuje następującą postać: (minimum ograniczone) i Xikji TCi = (min) (Cz) + (stałe) i 2 i Bi (kz) Xi Powyższe wzory wymagają przyjęcia podstawowych twierdzeń o występowaniu ekstremum funkcji. Twierdzenie 1 (o warunku koniecznym istnienia ekstremum). Jeżeli funkcja f(x) osiąga ekstremum w punkcie X 0 D f ( f(x 0 ) = f ekstr.) oraz jest różniczkowalna w tym punkcie ( tzn. istnieje f (x 0 ) ), to f (x 0 ) = 0. Twierdzenie 2 (o warunku dostatecznym istnienia ekstremum) a) Jeżeli f (x 0 ) = 0 oraz f (x 0 ) > 0, to f(x 0 ) = f min, b) Jeżeli f (x 0 ) = 0 oraz f (x 0 ) < 0, to f(x 0 ) = f max, c) Jeżeli f (x 0 ) = 0 i f (x 0 ) = 0 to funkcja f może ale nie musi osiągać ekstremum w punkcie x 0 Przykład 1 f(x) = x 2 f (x) = 2x f (x) = 0 dla x = 0 tzn. f (0) = 0 f (x) = 2 f (0) = 2 > 0 zatem f(0) = fmin = 0. Przykład 2 f(x) = x 2 +3x+7, f (x) = -2x+3 = -2( x- 2 3 ) f ( 2 3 ), punkt x = 2 3 jest punktem stacjonarnym, f (x) = -2, f ( 2 3 ) = -2<0; zatem f max = f( ) = + +7 = = 4 18

20 Ekstremum funkcji 2 zmiennych. Twierdzenie 3 (o warunku koniecznym istnienia ekstremum) Jeżeli funkcja f ( x, y ) ma pochodne cząstkowe ( ) y x 0 0 D f, y x 0 a także f ( ) 0 = f ekstr. ( ) f x y x 0 0 oraz ( ) f y y x 0 0 w punkcie ' Uwaga 1. Każdy punkt ( x, y) spełniający koniunkcję f x stacjonarnym. f x p 0 f y p 0 ' ' Uwaga 2. Z koniunkcji ( ) = ( ) ekstremalną. = 0 nie wynika, że ( ) p f 0 ' = f = 0 nazywa się punktem y jest wartością Twierdzenie 4 ( o warunku dostatecznym istnienia ekstremum) P, Przy oznaczeniach: ( x y) x y P 0 0 =, ( ) f, = ' ( x y) ' ' = ( x, y), ( x, y) 0 f x f y i dotyczących funkcji ( x y) a) Jeżeli ' f ( P ) 0 b) Jeżeli ' f ( P ) 0 c) Jeżeli ' f ( P ) 0 d) Jeżeli ' f ( P ) 0 f,, prawdziwe są implikacje: 0, '' '' f xx ( P ) >0 i ( ) 0 f P >0, to 0 f ( P ) 0, '' '' f xx ( P ) <0 i ( ) 0 f P >0, to 0 f ( P ) 0 i '' f ( P ) <0, to ( ) 0 f P0 0 i '' f ( P ) = 0, to liczba ( ) 0 f P0 = [,0] = [,0] = [,0] = [,0] wartością ekstremalną. 0 = f min 0 = f max nie jest wartością ekstremalną może chociaż nie musi być 19