PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 Atelier KaTo Pracownia projektowa K a t a r z y n a G r y c h o w s k a Katowice, ul. Zielonogórska 15/3 Pracownia projektowa K atarzyn a G rych o w ska tel. mob.: PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Opracowany zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego NAZWA: Projekt i przebudowa pomieszczeń Szpitala na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (VII piętro). W PROCEDURZE: Zaprojektuj i wybuduj OPRACOWUJĄCY: Atelier KaTo Pracownia Projektowa Katarzyna Grychowska Katowice, ul. Zielonogórska 15/3 mgr inż. arch. Katarzyna Grychowska upr. bud. do proj. nr 4/08/SLOKK DATA OPRACOWANIA: r. Katowice, kwiecień 2015r.

2 SPIS TREŚCI OPRACOWANIA: A. STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa zamówienia. 2. Adres inwestycji. 3. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia wg CPV. 4. Zamawiający. 5. Opracowujący program funkcjonalno-użytkowy. B. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Spodziewane efekty inwestycji Zgodność robót z dokumentacją i Programem Funkcjonalno-Użytkowym Zakres dopuszczalnych zmian Roboty dodatkowe Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres robót Dane ogólne (stan docelowy) zakresu dot. zamówienia Zakres robót Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Opis stanu istniejącego Opis istniejących elementów konstrukcyjnych Opis istniejących elementów wykończeniowych Istniejące instalacje Przeznaczenie terenu Wymagania w zakresie ochrony środowiska Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe budynku po przeprowadzeniu inwestycji Układ funkcjonalno-użytkowy i założenia funkcjonalne Dane powierzchniowe Zestawienie poszczególnych pomieszczeń Określenie wielkości możliwych przekroczeń parametrów funkcjonalno-użytkowych. 2. Wymagania ogólne zamawiającego w stosunku do przedmiotu umowy Wymagania zamawiającego w odniesieniu do dokumentacji projektowej Wymagania zamawiającego w odniesieniu do budowy Wymagania ogólne Przekazanie terenu budowy Zabezpieczenia terenu budowy Bezpieczeństwo i higiena pracy Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Materiały szkodliwe dla otoczenia Ochrona własności publicznej i prywatnej Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 2

3 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych Materiały Przechowywanie i składowanie materiałów Sprzęt Transport Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonanie robót Kontrola Certyfikaty i deklaracje Prawo autorskie Dokumenty budowlane i dokumentacja projektowa Przechowywanie dokumentów budowy Odbiór robót Obmiar robót Szkolenia Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń Podstawa płatności. 3. Wymagania szczegółowe zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Zagospodarowanie terenu Wymagania budowlane Wytyczne dotyczące materiałów budowlanych i wykończeniowych Wytyczne dotyczące instalacji elektrycznej i słaboprądowej Wytyczne dotyczące instalacji sanitarnej Wytyczne dotyczące instalacji gazów medycznych Ochrona przeciwpożarowa Przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych. C. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 1. Dokument potwierdzający zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami, z odrębnych przepisów Załącznik nr Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Załącznik nr Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego Załącznik nr Wymagane parametry techniczne wyposażenia i zestawienie wyposażenia - Załącznik nr Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych: 5.1. Schemat poglądowy; SYTUACJA - Rys. nr 1: 5.2. Schemat poglądowy; rzut piętra siódmego w kontekście sąsiadujących budynków - Rys. nr 2: 5.3. Stan istniejący rzut piętra siódmego - Rys. nr 3: 5.4. Zmiany rzut piętra siódmego - Rys. nr 4: 5.5. Stan docelowy rzut piętra siódmego - Rys. nr 5: 5.6. Wyposażenie rzut piętra siódmego - Rys. nr 6: 3

4 A. STRONA TYTUŁOWA: PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 1. Nazwa przedmiotu zamówienia. Projekt i przebudowa pomieszczeń Szpitala na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (VII piętro). 2. Adres inwestycji. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibińskiego śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; Katowice, ul. Medyków 14; Dz. Ligota 65 nr dz.1/10, Dz. Ligota 90 nr dz.7/29, km62. Dz. 7/36 obręb Ligota 3. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia wg CPV Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Usługi architektoniczne i podobne Roboty rozbiórkowe Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty budowlane w zakresie klinik Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne elektryczne Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych Instalowanie linii telefonicznych Instalowanie infrastruktury okablowania Układanie kabli Instalowanie okablowania komputerowego Instalacyjne roboty elektrotechniczne Instalacje niskiego napięcia Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnej Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Instalowanie centralnego ogrzewania Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Roboty instalacyjne gazowe Roboty instalacyjne przeciwpożarowe Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 4

5 Tynkowanie Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie Instalowanie framug drzwiowych Instalowanie ram okiennych Instalowanie drzwi Instalowanie okien Instalowanie sufitów podwieszanych Instalowanie kuchni na wymiar Instalowanie ścianek działowych Instalowanie zabudowanych mebli Pokrywanie podłóg i ścian Kładzenie glazury Kładzenie wykładzin elastycznych Wykładanie i tapetowanie ścian Roboty malarskie i szklarskie Roboty malarskie Roboty remontowe i renowacyjne. 4. Zamawiający. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibińskiego śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; Katowice, ul. Medyków 14; Dz. Ligota 65 nr dz.1/10, Dz. Ligota 90 nr dz.7/29, km62. Dz. 7/36 obręb Ligota 5. Opracowujący program funkcjonalno-użytkowy Atelier KaTo Pracownia Projektowa Katarzyna Grychowska Katowice, ul. Zielonogórska 15/3 mgr inż. arch. Katarzyna Grychowska upr. bud. do proj. nr 4/08/SLOKK 5

6 B. CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. Zamówienie obejmuje: Opracowanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi niezbędnymi pracami przedprojektowymi obejmującymi przebudowę pomieszczeń Szpitala na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (VII piętro). Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych pomieszczeń Szpitala na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (VII piętro). Uzyskanie niezbędnych pozwoleń budowlanych jak i użytkowych. Warunki realizacji całego Zamówienia: Na wykonanie robót budowlanych przynajmniej 5 lat gwarancji, Na użyte materiały i wyposażenie zgodnie z gwarancją producenta. Wyjątkiem są urządzenia w przypadku, których w treści niniejszego dokumentu wskazano odrębne warunki gwarancji Spodziewane efekty inwestycji. Spodziewanym efektem inwestycji jest przebudowa pomieszczeń Szpitala objętych zakresem opracowania o łącznej powierzchni (po zrealizowaniu inwestycji) ok. 580m². Przedmiot zamówienia dot. zamierzeń budowlanych szczegółowo został przedstawiony w części rysunkowej Zgodność robót z dokumentacją i Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU). PFU powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium: - Dokumentacja projektowa - Umowa - Program Funkcjonalno- Użytkowy (PFU) Wątpliwości w zakresie zgodności wymagań bądź w zakresie wystąpienia sprzeczności pomiędzy PFU, normami, dokumentacją projektową powinny być wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystąpieniem do robót budowlanych. Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót. Dane określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z założeniami określonymi w PFU wymaganiami i standardami, a odstępstwa od tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Obowiązuje wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowanych zgodnie z obowiązującymi normami polskimi i UE, o ile dokumentacja projektowa lub PFU nie formułuje kryteriów jakościowych ostrzejszych niż te Normy Zakres dopuszczalnych zmian. Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie zamówienia obejmuje: Zastosowanie innych rodzajów materiałów, urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno- 6

7 użytkowych niż wymienione w PFU, jednak pod warunkiem, iż ich parametry techniczne i technologiczne oraz standardy wykonania i funkcjonowania będą nie gorsze niż to określa i opisuje PFU. Zastosowanie innych rodzajów materiałów, urządzeń lub rozwiązań funkcjonalnoużytkowych niż wymienione w PFU, jeżeli konieczność taka będzie wynikała ze zmiany przepisów lub norm budowlanych zaistniałych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. Zastosowanie innych rodzajów materiałów urządzeń lub rozwiązań funkcjonalnoużytkowych niż wymienione w PFU, jeżeli konieczność taka będzie wynikała z nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od jakości wykonywanych przez Wykonawcę usług, zaistniałych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. Każda zmiana musi uzyskać akceptację Zamawiającego i jego Inspektora Nadzoru Roboty dodatkowe. Ustala się, iż roboty dodatkowe, nieprzewidziane na etapie sporządzania Programu Funkcjonalno-Użytkowego mogą wystąpić w następujących przypadkach i zakresach: W przypadku odkrycia w trakcie prac - nieznanych i niemożliwych do przewidzenia elementów budowlanych lub instalacyjnych wymagających przebudowy. W przypadku zmiany przepisów budowlanych w zakresie objętym zamówieniem. Wszelkie inne roboty budowlane i instalacyjne oraz prace projektowe niewymienione powyżej Wykonawca zobowiązany jest wykonać, jakby stanowiły jeden z elementów umowy zamówienia, a wynagrodzenie za nie mieści się w całkowitej cenie ryczałtowej określonej w umowie, nie powodując jej podwyższenia Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres robót Dane ogólne (stan istniejący) segmentu C budynku nr 1 objętego zamówieniem /wg danych wpisanych do księgi obiektu/. Budynek nr 1, Segment C jedenastopiętrowy budynek, - powierzchnia zabudowy = 1.125m 2 ; - kubatura = m 3 ; Zakres robót. Ogólny zakres robót objętych zamówieniem polegać będzie na wykonaniu pełnej przebudowy pomieszczeń zlokalizowanych na siódmym piętrze segmentu C, a w szczególności: W ZAKRESIE BUDOWLANYM: - przebudowy pomieszczeń oddziału w celu poprawy ich funkcjonalności i doprowadzenia do zgodności projektowanego układu przestrzennego z obowiązującymi przepisami oraz nowymi potrzebami funkcjonalno-przestrzennymi. - związane z tym przebudowy części pomieszczeń (wyburzenia, demontaż ścianek działowych, demontaż drzwi i armatury sanitarnej, murowanie nowych ścian, zamurowania otworów, itp.). W ZAKRESIE INSTALACYJNYM: - wykonaniu niezbędnych - ze względu na zmiany funkcjonalne części pomieszczeń, jak również na stan techniczny - instalacji technicznych i technologicznych, w tym : - instalacji wodociągowych (wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji); - instalacji kanalizacji sanitarnej; 7

8 - instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; - instalacji centralnego ogrzewania; - instalacji gazów medycznych (tlen, próżnia); - instalacji elektrycznych; - instalacji teletechnicznych, sieci okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną, telefoniczną, monitoringu, zabezpieczeń p.poż.; - wprowadzenie systemu kontroli dostępu i sygnalizacji włamania; - instalacji przyzywowej (DECT); W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentami formalno-prawnymi, opisanej w pkt niniejszego PFU w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia wyżej wymienionych robót budowlanych. Ostateczne rozstrzygnięcia, co do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia określać będzie dokumentacja projektowa opracowana na podstawie PFU: projekty budowlane, projekty wykonawcze, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które muszą zostać pozytywnie uzgodnione z Zamawiającym oraz jego Nadzorem Inwestorskim oraz uzyskać prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. PFU i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego (istniejące dokumentacje, inwentaryzacje, ekspertyzy itp. dotyczące przedmiotowego obiektu) stanowią składniki umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w otrzymanych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W załącznikach PFU znajdują się szkice, które należy traktować, jako rozwiązania koncepcyjne (wytyczne). Szczegółowe rozwiązania mogą odbiegać od ww. propozycji, jeśli wynika to z wymagań zawartych w obowiązujących rozporządzeniach czy normach lub są korzystniejsze pod względem funkcjonalnoużytkowym Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Opis stanu istniejącego. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest zlokalizowany na siódmym piętrze, w segmencie C budynku nr 1. Pozostałe piętra budynku obejmują: centralną sterylizatornię (niski parter), pomieszczenia dyrekcji, hol wejściowy, szatnię ogólnodostępną oraz szatnię studentów (wysoki parter), pracownię gastroenterelogii (pierwsze piętro), pracownie USG, EKG, itp. wraz z częścią dydaktyczną (drugie piętro), pracownie USG, spirometria, urodynamika (trzecie piętro), blok operacyjny ginekologii wraz z traktem porodowym (czwarte piętro), rehabilitacja ambulatoryjna, poradnia wieku starczego wraz z częścią dydaktyczną (piąte piętro), blok operacyjny neurochirurgii (szóste piętro), blok operacyjny chirurgii przewodu pokarmowego (ósme piętro), poddasze techniczne (dziewiąte piętro) Opis istniejących elementów konstrukcyjnych. Ściany zewnętrzne szkielet żelbetowy prefabrykowany, Ściany wewnętrzne bloczki gazobetonowe grubości 24 cm, cegła dziurawka 6,5 cm, Stropy prefabrykowane wielkopłytowe gęstożebrowe, Nadproża płyty prefabrykowane o rozpiętości 6 m, Schody i szyby windowe żelbet, 8

9 Opis istniejących elementów wykończeniowych. Tynki wewnętrzne wapienne, malowane do pełnej wysokości farbą emulsyjną, w pomieszczeniach mokrych na ścianach płytki ceramiczne. Posadzki wewnętrzne w pomieszczeniach objętych opracowaniem występują na podłodze płytki ceramiczne, wykładzina PCW. Sufity istniejące sufity malowane lub podwieszane wykonane z paneli aluminiowych. Parapety zewnętrzne istniejące stalowe. Parapety wewnętrzne istniejące parapety lastrykowe. Stolarka okienna: nowa biała PCV, aluminiowa szara, Stolarka drzwiowa: zewnętrzna PCV, wewnętrzna różna: drewniana, stalowa, PCV Istniejące instalacje. Budynek uzbrojony jest w następujące instalacje: segment C: - instalacja elektryczna światła i siły; - instalacja wod.- kan., cwu; - instalacja c.o.; - instalacja wentylacyjna; - instalacja p.poż.; - instalacja odgromowa; - dwa dźwigi osobowo-towarowe Przeznaczenie terenu Budynek szpitala zlokalizowany jest na działkach o numerach: 1/10, 7/29 i 7/36 obręb Ligota w Katowicach Ligocie przy ul. Medyków 14. Działki posiadają dogodną komunikację kołową i pieszą oraz tereny zieleni uporządkowanej. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest zlokalizowany na siódmym piętrze, w segmencie C budynku nr Wymagania w zakresie ochrony środowiska Projektowana inwestycja nie stwarza zagrożeń dla środowiska, nie pogarsza jego stanu na terenach przyległych, nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny, nie będzie oddziaływać negatywnie na ludzi Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe części budynku po przeprowadzeniu inwestycji Układ funkcjonalno-użytkowy i założenia funkcjonalne do wykonania projektu. Po przeprowadzonej przebudowie istniejących pomieszczeń podział funkcjonalny będzie kształtował się następująco: Układ kondygnacji segmentu C zapewnia ruch dwutraktowy tj. w układzie występują dwa korytarze (jak do tej pory). Pomieszczenia oddziału zlokalizowane są wzdłuż jednego z nich i zajmują większą część siódmego piętra w segmencie C. W skład oddziału wchodzą: duża sala nadzoru poznieczuleniowego (9stanowisk) wraz z punktem obserwacyjnym, 9

10 izolatka (śluza, łazienka i jednostanowiskowa sala nadzoru), pokój jednostanowiskowy z łazienką, punkt pielęgniarski z pomieszczeniem przygotowania pielęgniarskiego, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, pomieszczenie dla rodzin pacjentów leżących na oddziale, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, dyżurki lekarskie, łazienka personelu oraz brudownik. Wejścia z obu korytarzy na oddział odbywają się poprzez śluzy. Ponadto pomiędzy jednym a drugim korytarzem zlokalizowane są pomieszczenia magazynowe oraz szatnie personelu. Z drugiego korytarza dostępne są pomieszczenia dydaktyczne: sala seminaryjna, biuro oraz sekretariat Dane powierzchniowe Tabela nr 1: Zestawienie powierzchni całkowitej po przebudowie Lp. Ozn. pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m Śluza 8, Pomieszczenie porządkowe 6, Pomieszczenie dla rodzin 14, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 14, Punkt pielęgniarski 13, Pomieszczenie przygotowania pielęgniarskiego 17, Korytarz wewnętrzny 56, Sala jednostanowiskowa (VIP) 22,20 9 8a Łazienka 6, Śluza 4, a Izolatka 18, b Łazienka 5, Sala intensywnej terapii (9 stanowisk) 154, Brudownik 11, Przedsionek 21, Dyżurka 12, Dyżurka 12, Śluza 4, WC personelu 5, Mycie sprzętu 6, Pomieszczenie sanitarno-higieniczne 7, Magazyn aparatury i sprzętu 10, Korytarz 37, Szatnia 15-osobowa 12, a Łazienka 3, Pom. personelu 6, a Łazienka 5, Sekretariat 25, Biuro 12, Sala seminaryjna 38, WC personelu 3,80 Podane powierzchnie są orientacyjne razem: 579,05 Uwaga: Dopuszcza się zmianę powierzchni projektowanych pomieszczeń, w granicach ±15%, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, wynikającej z uzasadnionych 10

11 potrzeb poszczególnych zadań. Niniejszą zmianę należy wprowadzić na etapie sporządzania dokumentacji projektowej Zestawienie poszczególnych pomieszczeń. Ogólne wskazówki dotyczące projektowania układu funkcjonalnego przebudowywanych części budynku: Proces projektowania należy prowadzić przede wszystkim w oparciu o stan istniejący, mając na uwadze jak najszersze wykorzystanie obecnego układu i elementów budowlanych (ścianek działowych, otworów drzwiowych itd.). Poniższa tabela zawiera zestawienie pomieszczeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowoprojektowanego oddziału. Przedstawione w nich dane powierzchniowe są szacunkowe i obrazują tylko założenia do projektowania. Tabela nr2: Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe pomieszczeń. WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE POMIESZCZEŃ Lp. Nazwa pomieszcz. Wys. pomieszcz. /bez sufitów podwieszanych/ Obwód pomieszcz. [m b ] Powierzchnia Ścian [m 2 ] Pow. Podłogi/sufitu [m 2 ] [m] piętro, segment C, budynek nr 1 ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII 1 Śluza 3,00-2,50 12,64 38,00 8,70 2 Pomieszczenie 3,00-2,50 11,04 33,00 6,75 porządkowe 3 Pomieszczenie dla 3,00-2,50 13,60 41,00 14,30 rodzin 4 Gabinet diagnostycznozabiegowy 3,00-2,50 14,00 42,00 14,35 5 Punkt pielęgniarski 3,00-2,50 12,40 37,20 13,20 6 Pomieszczenie przygotowania pielęgniarskiego 3,00-2,50 12,00 36,00 17,20 7 Korytarz wewnętrzny 3,00-2,50 43,56 130,68 56,30 8 Sala (VIP) 3,00-2,50 15,37 46,10 22,20 9 Łazienka 3,00-2,50 10,48 31,44 6,40 10 Śluza 3,00-2,50 9,34 28,02 4,60 11 Izolatka 3,00-2,50 12,41 37,23 18,00 12 Łazienka 3,00-2,50 10,10 30,30 5,60 13 Sala intensywnej terapii 3,00-2,50 94,00 282,00 154,75 (9 stanowisk) 14 Brudownik 3,00-2,50 21,30 64,00 11,45 15 Przedsionek 3,00-2,50 19,50 58,50 21,20 16 Dyżurka 3,00-2,50 12,20 36,60 12,30 17 Dyżurka 3,00-2,50 12,10 36,30 12,00 18 Śluza 3,00-2,50 13,20 39,60 4,40 19 WC personelu 3,00-2,50 13,20 39,60 5,25 11

12 20 Mycie sprzętu 3,00-2,50 9,60 28,80 6,80 21 Pomieszczenie 3,00-2,50 10,90 32,70 7,00 sanitarno-higieniczne 22 Magazyn aparatury i 3,00-2,50 13,90 41,70 10,90 sprzętu 23 Korytarz 3,00-2,50 40,00 120,00 37,00 24 Szatnia 15-osobowa 3,00-2,50 14,60 43,80 12,20 25 Łazienka 3,00-2,50 8,70 26,10 3,50 26 Pom. personelu 3,00-2,50 11,30 33,90 6,40 27 Łazienka 3,00-2,50 13,00 39,00 5,90 28 Sekretariat 3,00-2,50 15,10 45,30 25,70 29 Biuro 3,00-2,50 12,20 36,60 12,20 30 Sala seminaryjna 3,00-2,50 18,20 54,60 38,70 31 WC personelu 3,00-2,50 12,30 36,90 3,80 Razem: 542, ,00 579,05 Uwaga: dokumentację projektową na każdym jej etapie (projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt wnętrz) należy konsultować z Zamawiającym. Uwzględnia się możliwość miejscowego obniżenia sufitu poniżej 2,50m ze względu na prowadzenie instalacji m.in. kanałów wentylacyjnych zgodnie z wytycznymi w warunkach technicznych. Projekt wraz z kosztorysami należy opracować w taki sposób by zapewnić możliwość wykonania poszczególnych prac budowlanych przy jednoczesnym funkcjonowaniu obiektu i poszczególnych działów Szpitala. Prace obejmują: A.1. Dostosowanie do obowiązujących przepisów Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii pod względem układu funkcjonalnego, budowlanego oraz instalacji; A.2. Demontaż ceramiki sanitarnej, grzejników, drzwi i innych elementów zużytych oraz wyburzenia i przebicia zgodnie z rysunkiem nr 3 przedstawiającym proponowane zmiany (ingerencja w układ konstrukcyjny wymaga przedstawienia opinii/ekspertyzy konstrukcyjnej na etapie tworzenia projektu budowlanego); A.3. Demontaż osłon ścian, sufitów podwieszonych i starych parapetów wewnętrznych oraz demontaż wszystkich elementów wykończeniowych jak wykładziny, płytki itp.; A.4. Wymurowanie nowych ścian i zamurowanie otworów drzwiowych (płyty g-k na konstrukcji stalowej lub bloczki z betonu komórkowego) A.5. W ramach sal nadzoru poznieczuleniowego ze względu na podwyższony standard higieny należy zrezygnować z grzejników - temperaturą oraz wentylacją w pomieszczeniach sterować poprzez instalację wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją (w układzie z centralą); A.6. Osadzić nowe parapety (postforming) okna należy wyposażyć w elementy ograniczające dostęp promieni słonecznych w celu zapobiegania przegrzania się pomieszczeń (osłony muszą być zmywalne i odporne na częste dezynfekcje, niewskazane są żaluzje); A.7. Zamontować grzejniki w pozostałej części zakresu opracowania np. w łazienkach, pom. biurowych, gabinecie diagnostyczno-zabiegowym, pom. rodziny czy przygotowania pielęgniarskiego; A.8. Rozprowadzić instalację wod.- kan. z uwzględnieniem wymiany odcinka pionów w zakresie opracowywanej kondygnacji; podejścia wykończyć białym montażem; A.9. Rozprowadzić instalację elektryczną i zamontować osprzęt elektryczny wraz z kompletnymi oprawami ( w tym słaboprądową, telekomunikacyjną i sygnalizacji p.poż.) 12

13 z uwzględnieniem wymiany rozdzielni poziomych, tablic itp. w zakresie działania kondygnacji i tranzytu przez ww. kondygnację). W projekcie należy uwzględnić rozwiązania wpływające na możliwość efektywnego wykorzystania energii (np. poprzez zastosowanie opraw LED); A.10. Rozprowadzić instalację wentylacji mechanicznej (klimatyzację); A.11. Rozprowadzić instalację gazów medycznych wraz z montażem osprzętu (uwzględnić podwójny zestaw gazów: tlenu, sprężonego powietrza, próżni) A.12. Wykonanie nowych warstw podłóg wykończonych pcw, wykonanie nowych tynków gipsowych (wyrównanie i wygładzenie ścian oraz sufitów w przypadku nie stosowania sufitów podwieszonych zależne od rozprowadzenia projektowanej instalacji); A.13. Osadzić nowe ościeża (stalowe) oraz drzwi (aluminiowe); A.14. Montaż okładzin ściennych lub malowanie (uwzględnić min. dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie); A.15. Montaż sufitów podwieszonych (o zwiększonej klasie higienicznej) uwzględnić nadruk na panelach sufitowych w salach nadzoru poznieczuleniowego nad łóżkiem pacjenta; A.16. Montaż elementów wykończenia wnętrz (dozowniki, pojemniki, itp.) oraz montaż zabudów meblowych. A.17. Wymiana hydrantów wewnętrznych i osprzętu wykorzystywanego do gaszenia w ramach dostosowania oddziału i części dydaktyki do przepisów pożarowych (opracowywany zakres dotyczy budynku wysokiego i musi spełniać przepisy dot. obiektów tej kategorii); A.18. Wymiana drzwi dźwigów osobowo-towarowych i wymiana kaset przyzywowych oraz systemu sterującego zjazdem dźwigu podczas pożaru; A.19. Dostawa sprzętu ruchomego (wytyczne dot. wyposażenia szczegółowo opisane w kartach wyposażenia); A.20. Wykonać oznaczenia oddziału i pomieszczeń dydaktycznych (tabliczki informacyjne, kierunkowe), oznaczyć punkt pielęgniarski, zamontować tabliczki drzwiowe, oznaczyć numerację poszczególnych drzwi (wraz z sygnaturą/brelokiem kluczy), wykonać oznaczniki na meblach ze względu na przeznaczenie wg wytycznych Użytkownika; Uwaga: osprzęt wyposażenia jak i elementów poszczególnych instalacji muszą być wyposażone w elementy wymienne zapewniające możliwość weryfikacji poprawności działania tych elementów. Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu dodatkowe elementy wymienne w ilości zgodnej z wytycznymi w kartach wyposażenia, a jeżeli element nie został ujęty np. źródło światła należy na każdy punkt dostarczyć po jednym elemencie, który ulega wymianie Określenie wielkości możliwych przekroczeń parametrów funkcjonalnoużytkowych (powiększeń lub pomniejszeń). Dane określone w PFU uważa się za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Maksymalne odchylenie od założonych parametrów nie mogą przekraczać (±) 15%. Powyższe rygory nie dotyczą zmiany powierzchni pomieszczeń wynikającej z ich dokładniejszego - niż to wynika z dostarczonych przez Zamawiającego dokumentów - pomiaru dokonanego przez Wykonawcę lub powierzchni wytyczonych normami czy odrębnymi obowiązującymi przepisami. 13

14 2. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Celem zmian (funkcjonalnych, budowlanych i instalacyjnych) wprowadzanych w ramach niniejszego zamówienia jest przystosowanie ich do obecnych wymagań funkcjonalnych dla obiektów służby zdrowia jak i nowych potrzeb Szpitala. Konieczne jest: zwiększenie powierzchni sal nadzoru poznieczuleniowego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz utworzenie niezbędnych pomieszczeń medycznych i pomocniczych wymaganych na oddziale wg obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia; organizacja prawidłowego układu funkcjonalnego oddziału; zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu w zakresie p.poż., ewakuacji ludzi, ochrony osób i mienia; stworzenie prawidłowych powiązań funkcjonalnych pomiędzy pomieszczeniami na oddziale jak i samego oddziału z pozostałą częścią Szpitala; zapewnienie dla nowego założenia: instalacji gazów medycznych (tlen, próżnia, sprężone powietrze i niezależne odciągi gazów medycznych), instalacji teletechnicznych i telekomunikacyjnych; dostosowanie do nowych potrzeb pomieszczeń dydaktycznych jak i pomieszczeń ich uzupełniających Wymagania zamawiającego w odniesieniu do dokumentacji projektowej. Do zakresu obowiązków Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowej należy wykonanie: a) Opracowania inwentaryzacji stanu istniejącego, jako podkładu do wykonania projektu budowlanego. b) Opracowania opinii architektoniczno-konstrukcyjnego ze względu na przebudowę. c) Opracowania wielobranżowego projektu budowlanego obejmującego całość zamówienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. d) Opracowania wielobranżowego projektu wykonawczego z projektem wnętrz; e) Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. f) Opracowanie Przedmiarów robót i Kosztorysów Inwestorskich. Zamawiający wymaga, na podstawie niniejszego opisu, wykonania dokumentacji technicznej, która będzie zawierać następujące elementy: WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY w pełnym zakresie zamówienia. wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 6 egzemplarzy; wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja edytowalna zapisana w formatach dwg,. doc., xls. WIELOBRANŻOWY PROJEKT WYKONAWCZY Z PROJEKTEM WNĘTRZ dotyczy pierwszego zakresu do realizacji. wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze; wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i złożonej w segregatorze: 2 egzemplarze (segregator opisany ze spisem treści i ponumerowanymi stronami); wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja edytowalna zapisana w formatach dwg., doc., xls. 14

15 SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT w pełnym zakresie zamówienia wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze; wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja edytowalna zapisana w formatach doc. PRZEDMIAR I KOSZTORYS INWESTORSKI w pełnym zakresie zamówienia wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze; wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja zapisana w formatach edytowalnych przez program NORMA PRO 4.33a (2011). DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA DLA REALIZOWANEGO ZAKRESU. wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze; wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja edytowalna zapisana w formatach doc., xls. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w zakresie i formie zgodnej z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 poz j.t.), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012, poz. 739) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz.U ) oraz zawierać wszelkie wymagane prawem opracowania niezbędne dla tego rodzaju przedsięwzięcia w tym: Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wykonany w zakresie i formie zgodnej z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012, poz. 462) i umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę; Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzoną z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47, poz. 401), Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego, (Dz.U. z 2013 poz. 1129) Charakterystykę energetyczną obiektu w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, (Dz.U. z 2008 Nr 201, poz ze zm.) Kosztorysy inwestorskie - sporządzone na podstawie przedmiaru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 15

16 robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 Nr 130, poz. 1389). Przedmiary robót w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz.U. z 2013 poz j.t.). Wykonawca wykona pełną dokumentację projektową wraz z wszystkimi wymaganymi przepisami uzgodnieniami, opiniami, decyzjami oraz uzyska pozwolenie na budowę. Zamawiający otrzyma dokumentację na własność wraz z przeniesieniem praw autorskich na Zamawiającego. Opracowania projektowe powinny obejmować następujące branże: a) Budowlaną. Architektura; Konstrukcja; b) Technologii medycznej w tym zestawienie wyposażenia. c) Sanitarną. Instalacja wodociągowa; Instalacja kanalizacji; Instalacja centralnego ogrzewania; Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; Instalacja gazów medycznych (tlen, próżnia); d) Instalacji elektrycznych z uwzględnieniem konieczności przeprojektowania głównej rozdzielni elektrycznej i wewnętrznych linii zasilających wraz z uwzględnieniem UPS do zapewnienia prawidłowej obsługi Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (m.in. w trybie pracy awaryjnej). e) Instalacji teletechnicznych. Sieć i instalacja telefoniczna i komputerowa; Telewizja przemysłowa CCTV /monitoring/; Instalacja domofonowa; Instalacja Systemu Kontroli Dostępu SKD z centralą (100 kart + karta kodująca); Instalacja Systemu Przyzywowego (IP-DECT) z centralą; Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP); System regulacji zegarów cyfrowych z serwerem NTP; Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) z centralą - wyłącznie w zakresie oddziału, realizacja umożliwi w przyszłości wpięcie do systemu dla całego obiektu; Celem planowanych działań jest przystosowanie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i części dydaktycznej objętej opracowaniem do obowiązujących przepisów budowlanych, a w szczególności do: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U z pn. zmianami. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 16

17 Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2013 r. poz. 739). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz.U ). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U r. Nr 109 poz. 719) z pn. zm. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U r. Nr 169 poz.1650, z pn. zm.). Ustawa z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2005r. Nr 196 poz. 1631, z pn. zm.) i pokrewne; UWAGA: W przypadku, gdy spełnienie wymagań funkcjonalnych będzie stało w sprzeczności z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie lub też spełnienie tych warunków było niemożliwe ze względu na istniejącą strukturę budynku-wykonawca (projektant) w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz w jego imieniu uzyska odpowiednie odstępstwa od obowiązujących przepisów technicznobudowlanych. Dotyczyć to może: warunków przeciwpożarowych, dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych, wysokości stopni, pochylni, szerokości i wysokości przejść, doświetlenia pomieszczeń w budynku itp. Zakres prac projektowych należy wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającym wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do odbioru technicznego i oddania do użytkowania części, objętych zamówieniem. Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 117 z pn. zm.). Wykonawca powinien niezwłocznie uzupełniać dokumentację oraz rysunki wykonawcze dostarczone Inspektorowi Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robót. Przedstawiciel Zamawiającego na budowie wszelkie uwagi lub komentarze do otrzymanej dokumentacji projektowej sformułuje na piśmie. Należy je uważać za przyjęte przez Wykonawcę, jeśli nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie. Dokumentacja powykonawcza Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w tym: rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych, po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków powykonawczych zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru. 17

18 2.2. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do przebudowy Wymagania ogólne. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z wcześniej opracowaną dokumentacją projektową oraz ze sztuką budowlaną. Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte po uzyskaniu przez Wykonawcę prawomocnego pozwolenia na budowę. UWAGA: Przewiduje się, iż przebudowy prowadzone będą na czynnym i funkcjonującym obiekcie, co Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w przewidywanej organizacji placu budowy. Tabela nr 3: Przewidywany harmonogram realizacji poszczególnych zadań. E T A P Y O P I S wykonanie projektu (PB) i złożenie dokumentacji w Urzędzie 1 etap nie później niż 45 dni od podpisania umowy 2 etap 3 etap wykonanie projektu (PW, projektu wnętrz) i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz z pozwoleniem na budowę nie później niż 3 miesiące od podpisania umowy wykonanie wszystkich prac budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. nie później niż 3 miesiące od przekazania terenu budowy Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca powinien przedstawić i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram realizacji Inwestycji. Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. W razie zaistniałej konieczności: koszty budowy i organizacji objazdów tymczasowych na czas budowy obciążają Wykonawcę. przebudowę urządzeń kolidujących z projektowaną budową należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z ich użytkownikami Przekazanie terenu budowy. Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy oraz dokumentację przetargową. Ponadto Wykonawca będzie miał prawo do wglądu lub wypożyczenia dokumentacji inwestycji będącej w posiadaniu Zamawiającego. Pozostałe niezbędne dla tej inwestycji dokumenty, zgody, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca uzyska lub sporządzi we własnym zakresie Zabezpieczenie terenu budowy Ze względu na ciągłość funkcjonowania kompleksu szpitalnego w trakcie trwania budowy, Wykonawcy zostanie przekazany - dla organizacji zaplecza budowy - jedynie wydzielony fragment terenu inwestycji. Trasy wjazdowe na plac budowy należy 18

19 uzgodnić z Inwestorem. Usytuowanie placu budowy wraz z placami składowymi na materiały budowlane nie powinno się krzyżować ani ingerować w wewnętrzne ciągi komunikacyjne kompleksu szpitalnego. Nie może też powodować niszczenia istniejących nawierzchni dróg. Wyjazd na drogę publiczną z placu budowy powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczaniem nawierzchni i podlegać okresowemu oczyszczaniu (tj. kontroli i nadzorowi ze strony Wykonawcy). Wszędzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementów zagospodarowania terenu, ich stan powinien zostać przywrócony do stanu sprzed budowy. Nieprzydatne materiały rozbiórkowe, muszą zostać wywiezione na wysypisko komunalne (Zamawiającemu należy przedstawić potwierdzające dokumenty). Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z istniejących przyłączy elektrycznych pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia z Zamawiającym i jego Inspektorem Nadzoru potrzebnego zapasu mocy. Woda i energia elektryczna dla potrzeb budowy może być pobierana z istniejących sieci, pod warunkiem ich opomiarowania umożliwiającego rozliczenie Wykonawcy (wykonana na koszt Wykonawcy). Przed przystąpieniem do robót należy dokonać szczegółowych pomiarów elementów istniejących, a ewentualne rozbieżności, które mogłyby powodować odstępstwa od wymiarów projektowanych należy zgłosić Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności za następstwa i za wyniki działalności w zakresie: organizacji i wykonywania robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, w tym pacjentów i personelu medycznego, przebywających na terenie szpitala, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy i przepisów ppoż, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego przedstawicieli, bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony mienia związanego z budową, zabezpieczenie placu budowy. Podczas realizacji inwestycji należy wziąć pod uwagę stan dróg zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego inwestycją i przestrzegać ograniczeń co do nacisku na osie dla pojazdów transportujących sprzęt i materiały budowlane Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podczas realizacji robót Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy na budowie. Jest on zobowiązany do zapoznania się z obowiązującym regulacjami placówki medycznej oraz jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, a także spełnienia wymogów stawianych przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U ). Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy. Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywał pracę w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 19

20 powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i prowadzenia robót Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację składowisk materiałów budowlanych jak i gromadzenia odpadów, zabezpieczenie istniejącego drzewostanu na czas wykonywania robót, utrzymanie w czystości wszystkich dróg dojazdowych związanych z transportem materiałów i sprzętu budowlanego, środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej: utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy, materiały łatwopalne składować należy w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy Materiały szkodliwe dla otoczenia. Nie dopuszcza się do stosowania materiałów szkodliwych dla otoczenia (np. wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wykonać rozbiórki części przegród budowlanych, kolidujących z projektowaną funkcją budynku, wybicia nowych otworów drzwiowych oraz zamurowania otworów zbędnych. Materiał rozbiórkowy z budynków usuwać należy do pojemników na odpady, w sposób niestwarzający niebezpieczeństwa dla ludzi, a następnie wywozić: gruz budowlany do zakładu przerabiającego odpady cementowe i ceglane, stal do skupu złomu, pozostałe materiały na miejskie wysypisko odpadów (zgodnie z wcześniejszym zapisem). 20

21 2.2.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej. Ze względu na nieprzerwane użytkowanie obiektów szpitalnych w czasie budowy, roboty budowlane muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa oraz ograniczeniem do minimum uciążliwości związanych z realizacją inwestycji, takich jak: hałas, emisja pyłów, organizacja budowy, dojazd do terenu itp. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie (spowodowane jego działalnością) uszkodzenia zabudowy użytkowanej przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących obiektów i instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym na terenie Szpitala Stosowanie się do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakichkolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych dla znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakiegokolwiek prawa patentowego pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywołane zostaną konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywołanych norm i przepisów o ile w ramach Nadzoru Inwestorskiego nie postanowi się inaczej. W przypadku, gdy przywołane normy i przepisy odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż przywołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy przywołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia Materiały. Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Materiały wytwarzane na terenie budowy będą musiały uzyskać akceptację Inspektora 21

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. Jaracza 18a Nazwa zadania : Remont pom. magazynu książek na poziomie parteru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Załącznik nr 7 do specyfikacji SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zadania: Roboty remontowe na terenie Szkoły Podstawowej nr 126 w Krakowie Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego - Wołosate. b. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu Załącznik nr 1 Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice I. Zamówienie obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy (zwany dalej PFU) Adaptacja ogólnobudowlana istniejącej pracowni rtg i usg Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie dla instalacji nowego tomografu komputerowego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA robót remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Zamierzenie budowlane: Remont trybun stadionu Adres obiektu budowlanego: Baligród, działka nr 705 Inwestor: Gmina Baligród ul. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 r.

Warszawa, październik 2012 r. Załącznik do SIWZ nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY remontu istniejących pomieszczeń w Oddziałach Dermatologii Dorosłych i Laryngologii w budynku D oraz w Oddziale I Wewnętrznym w budynku A Międzyleskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków 1 2 Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wrzelówkę w km 0+048 drogi powiatowej nr 2604L Wilków-Majdany-Zakrzów-Janiszów w m. Wilków, JNI 01007079. Spis treści I. Część opisowa Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Poczta Polska S.A. Region Infrastruktury w Gdańsku ul. Targ Rakowy 7/8 80-940 Gdańsk PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja instalacji elektrycznej w UP Łęczyce projekt +wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi. Załącznik nr 12 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW ŚLĄSKI W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE Jordanów Śląski. CPV 37535200-9 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie.

Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. Zamówienie obejmuje wykonanie: projektu technologicznego projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM nr 2 przy ul. F. Akinsa 6 w Dziekanowie Leśnym, na działce nr 167, obręb Dziekanów Leśny. INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie robót budowlanych rozbudowy zbiornika retencyjnego oczyszczalni wód opadowych JW. 1156 Poznań Krzesiny, dz. 130/1, 151/1, obręb

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ulicy Stary Rynek Oliwski 18 na potrzeby UP Gdańsk 5 Adres: ul. Stary Rynek Oliwski 18, 80-305 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na częściowej przebudowie Sali kolumnowej i Sali ślubów w ramach zadania Modernizacja Sali ślubów oraz klatki

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu `Załącznik nr 1 Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice I. Zamówienie obejmuje:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST 0 Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie REMONTU CZĘŚCI BUDYNKU G MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRUDNOWSKIEGO W WARSZAWIE, ODDZIAŁ NEUROLOGII

Zgłoszenie REMONTU CZĘŚCI BUDYNKU G MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRUDNOWSKIEGO W WARSZAWIE, ODDZIAŁ NEUROLOGII WDI OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W OSTROŁĘCE ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka NIP: 7582332286, REGON: 142676434 TEL/FAX: (29) 646 13 51 e-mail: wdi.obslugainwestycji@interia.pl, www.wdi.ostroleka.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Remont części pomieszczeń w budynku Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Borucino gm. Stężyca

Przedmiot zamówienia: Remont części pomieszczeń w budynku Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Borucino gm. Stężyca Przedmiot zamówienia: Remont części pomieszczeń w budynku Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Borucino gm. Stężyca ST. 3/ /MP/2016 1. Specyfikacja techniczna wykonania robót Kod Klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia Wykonanie w formule Zaprojektuj i wybuduj dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa altany śmietnikowej na potrzeby budynku położonego przy ulicy Kobielskiej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót REMONT III PIĘTRA BUDYNKU NR 6 (KOSZAROWY) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIEGO 36 W TORUNIU INWESTOR: J.W. 4620 12 WOG TORUŃ Ul. Okólna 37 87-100

Bardziej szczegółowo

P r a c o w n i a P r o j e k t o w o U s ł u g o w a

P r a c o w n i a P r o j e k t o w o U s ł u g o w a P r a c o w n i a P r o j e k t o w o U s ł u g o w a s.c. Ryszard Świętek Jacek Światak ul. Bema 10b/2, 32-602 Oświęcim; tel (033) 844-30-33; fax (033)-844-54-31; e-mail: archis@archis.pl egz. 5. Nr umowy:

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa drogi gminnej w m. Olchowo Załącznik nr 1 WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH r. Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do umowy nr MOK.WID.B/V/1/27/R- /272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

BRANŻA : BUDOWLANA. Zeszyt 3. Inwestor: Bank Gospodarstwa Krajowego. Obiekt: mgr inż. Wojciech Karpiński Upr. bud. nr ST-434/88

BRANŻA : BUDOWLANA. Zeszyt 3. Inwestor: Bank Gospodarstwa Krajowego. Obiekt: mgr inż. Wojciech Karpiński Upr. bud. nr ST-434/88 TELIN Szymon Pętlak, ul.lucerny 10, 04-687 Warszawa kom 601 097 055, tel. 22 815 39 57, fax 22 815 95 17 biuro@telin.com.pl, www.telin.com.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWOLANO

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 Kraśnik, 2013.04.11 Miejska Biblioteka Publiczna ul. Koszarowa 10A 23-200 Kraśnik Tel./fax 81 8252897 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 I. ZAMAWIAJĄCY DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ul. Koszarowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO Inwestor : Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie Zadanie: Modernizacja pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE: "Modernizacja kotłowni C.O. w Urzędzie Miasta i Gminy Kańczuga Wykonanie dokumentacji modernizacji, wykonanie modernizacji kotłowni oraz rozruch kotłowni wraz z instalacjami

Bardziej szczegółowo

Szamotuły, dnia r.

Szamotuły, dnia r. Szamotuły, dnia 26.05.2015r. O Ś W I A D C Z E N I E P R O J E K T A N T A Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z późn. zmianami) oświadczam,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego wzdłuż hali 7

Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego wzdłuż hali 7 I N S T Y T U T M E T A L U R G I I Ż E L A Z A im. Stanisława Staszica ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice tel. (032) 2345-200 fax (032) 2345-300 Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH e-1 Inwestor : Dom Kultury w Kętach ul. Żwirki i Wigury 2a 32-650 Kęty Adres inwestycji : Dom Kultury w Kętach ul. Zwirki i Wigury 2a 32-650

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) Zmiana sposobu użytkowania mieszkania służbowego w Zespole Szkół nr 17 w Bydgoszczy na punkt przedszkolny. ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie załącznik nr 1 Obiekt: Budynek Sądów Rejonowych dla Warszawy Pragi- Południe i Pragi Północ w Warszawie Inwestor: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie Temat: Wykonanie robót malarskich

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 2. Zawartość opracowania 3. Wykaz prac remontowych 4. Część graficzna: 4.1. Rzuty skala 1:100 rys. nr 1 Prace remontowe w pomieszczeniach Oddziału Zakaźnego C

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGIA WYPOSAŻENIA, STANDARDY WYKOŃCZENIA - BUDYNEK NR 2A

AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGIA WYPOSAŻENIA, STANDARDY WYKOŃCZENIA - BUDYNEK NR 2A AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 TEMAT: ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM OPIEKI NAD KOBIETĄ I DZIECKIEM - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NR 15, 16, 17 ORAZ BUDOWA BUDYNKU 2A WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam.

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam. Strona1 Data opracowania: 2012-12-10 Nr opracowania: 2/12/2012 INWESTOR Powiat Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna OBIEKT Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I DOSTOSOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO "MARIA"

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I DOSTOSOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO MARIA 4. H A M M E R - B U D PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I DOSTOSOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO "MARIA" dla potrzeb PRZYCHODNI REHABILITACYJNEJ a n e k s d o t. P r a c o w n i R e n t g e n a w BZLR w

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4 Szczeciński Park Szczecin, 22.06. 2009 r. Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kolumba 86/89 70 035Szczecin KRS: Nr 0000116662 Kapitał zakładowy: 8 808 000 PLN NIP: 955-200-02-38 tel. +48 914 892 050

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu nad rzeką Słupianką w ciągu ulicy Harcerskiej w Płocku

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu nad rzeką Słupianką w ciągu ulicy Harcerskiej w Płocku PROJEKT BUDOWLANY Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu nad rzeką Słupianką w ciągu ulicy Harcerskiej w Płocku Spis treści I. Część opisowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 1do siwz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT : Pawilony wystawowe oraz budynek toalet ADRES : Marszew 24 gm. Pleszew pow. pleszewski woj. wielkopolskie INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

TOM III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TOM III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TOM III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Program Funkcjonalno-Użytkowy (zgodnie z Rozporządzeniem Dz.U. z 2004 r Nr 130, poz.1389 w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU.

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. 2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. A.P.P. ARCHITEKA - 139 - 2.9.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2.9.1.1. Podstawowe parametry i ogólny zakres prac objętych zadaniem. Zadanie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO INWESTYCJA: INWESTOR: Prace remontowe w Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku ul. Kościuszki 7 Miejski Ośrodek Kultury pl. Targowy 10 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej nadmuchowej w budynku Sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy ul.wojska Polskiego 17 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr MOK.WID.C/MOK/V/P1/31/I-./272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: Temat: Branża: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR RODZAJ OBIEKTU: Rozbudowa budynku Remizy OSP w Żurowej NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Szerzyny ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 38-246 Szerzyny 521

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 02 / 09 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. 2. Adres obiektu budowlanego: Sosnowiec ul. Szpitalna 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. 2. Adres obiektu budowlanego: Sosnowiec ul. Szpitalna 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT Nr 001 1. Nazwa zmówienia: Remont ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń szpitalnych w budynku szpitalnym przy ul. Szpitalnej 1 oraz remont pomieszczeń dla

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Wymiana paneli ściennych z łatwopalnych na osłony w klasie odporności ogniowej EI30 w budynku Urzędu Gminy w Zakroczymiu wraz z robotami towarzyszącymi.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:. Zadanie Przedłużenie ul. Pięknej na wysokości ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. 2. Zadanie 2 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Opracowany zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Postępowanie nr 04/Z/PN/12 Załącznik nr 4 do SIWZ/umowy SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT I PIĘTRA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY ul. ŁOMŻYŃSKIEJ 54 w BYDGOSZCZY ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Kraków, marzec 2014 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budowlano-instalacyjnego zespołów mieszkalnych w południowej części Domu Studenckiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa inwestycji: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 - Segment D 2. Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA Oznaczenie CPV : 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych Uporządkowanie przewodów kominowych dymowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Remont wraz z termomodernizacją budynku socjalnego Polanowicach 1.2. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Modernizacja budynku placówki BZPO-W przy ul. Stolarskiej 2 w Bydgoszczy z uwzględnieniem ekspertyzy bezpieczeństwa pożarowego.

Modernizacja budynku placówki BZPO-W przy ul. Stolarskiej 2 w Bydgoszczy z uwzględnieniem ekspertyzy bezpieczeństwa pożarowego. Nr postępowania: 06/Z/PN/12 Załącznik nr 4 do SIWZ /oferty/umowy SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja budynku placówki BZPO-W przy ul. Stolarskiej 2 w Bydgoszczy ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego II. Opis techniczny III. Informacja o BiOZ IV. Rysunki Architektura 1/4 Rzut fragmentu parteru--- Oddział Patomorfologii 2/4 Przekrój

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRO ARCH GLIWICE

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRO ARCH GLIWICE PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRO ARCH GLIWICE ul. Wrocławska 6/7 44-100 Gliwice tel./fax: (0-32) 331 40 85 kom: 602 352 705 e-mail: aglazer@interia.pl. NIP: 631-102-90-03 TEMAT: REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TEMAT DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO SEJFU ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NR 4 I 4a W SĄDZIE REJONOWYM W ŁAŃCUCIE ARDES INWESTYCJI Sąd Rejonowy w Łańcucie ul. Grunwaldzka 10, 37-100

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie przedmiotu zamówienia na wykonanie projektu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA stanu technicznego istniejącego budynku głównego Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie w związku z projektowanymi nadprożami. ADRES INWESTYCJI: Tarnów, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Informacje ogólne Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące "Wykonania robót w branży hydraulicznej

Bardziej szczegółowo

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 2

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 2 1. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1 2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 2 2.1 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 2 2.2 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE INWESTOR ADRES KOD CPV ADRES BUDOWY OPRACOWANIE. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14 Działka ozn. nr ewidencyjnym 16, obręb 2-01-02

OPRACOWANIE INWESTOR ADRES KOD CPV ADRES BUDOWY OPRACOWANIE. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14 Działka ozn. nr ewidencyjnym 16, obręb 2-01-02 WDI OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O. ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka NIP: 7582332286, REGON: 142676434 TEL/FAX: (29) 646 13 51 wdi.obslugainwestycji@interia.pl, www.wdi.ostroleka.pl OPRACOWANIE SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo