(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2191831. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.11.2009 09252572."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (51) T3 Int.Cl. A61K 31/4412 ( ) A61P 11/00 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2011/13 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: Modyfikowanie leczenia pirfenidonem dla pacjentów z atypową funkcją wątroby (30) Pierwszeństwo: US P US P US US (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2010/22 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2011/09 (73) Uprawniony z patentu: Intermune, Inc., Brisbane, US (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 WILLIAMSON ZIEGLER BRADFORD, Ross, US JAVIER SZWARCBERG, San Mateo, US (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Janina Kossowska PRZEDSIĘBIORSTWO RZECZNIKÓW PATENTOWYCH PATPOL SP. Z O.O. SKR. POCZT Warszawa 130 Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 Opis TŁO Dziedzina ujawnienia [0001] Ujawnienie dotyczy głównie pirfenidonu i zastosowań do zmniejszania działań niepożądanych związanych z leczeniem chorób i zaburzeń. Bardziej konkretnie, ujawnienie dotyczy pirfenidonu i zastosowań do zmniejszania nieprawidłowej funkcji wątroby związanej z leczeniem 5-metylo-1-fenylo-2-(1H)-pirydonem ( pirfenidon ). Krótki opis związanej technologii [0002] Patenty amerykańskie nr nr 3,974,281, 4,042,699 i 4,052,509 dotyczą głównie podawania pirfenidonu. Patenty amerykańskie nr nr 5,310,562, 5,518,729 i 5,716, 632, wszystkie należą do Margolin. [0003] Włóknienie płuc może być wywołane przez wiele różnych stanów, w tym, sarkoidozę, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, kolagenowe schorzenie naczyń i ekspozycję wziewną. Idiopatyczne włóknienie płuc (IPF) jest odrębną jednostką charakteryzująca się trudnościami w oddychaniu, radiograficznymi nieprawidłowościami i postępującą utratą funkcji płuc. Jest ono stale postępujące i pociąga za sobą poważne rokowania ze średnią przewidywaną długością życia 2-3 lat. [0004] Pirfenidon podawano pacjentom z IPF. W badaniach ostatniej szansy (ang. compassionate-use) Raghu i in. ( Treatment of idiopathic pulmonary fibrosis with a new antifibrotic agent, pirfenidone: results of a prospective, open-label phase II study. Am J Respir Crit Care Med 159: , 1999) donieśli o podawaniu pirfenidonu. Nie odnotowano żadnych zdarzeń niepożądanych w hematologii lub chemii krwi. [0005] Nagai i in. przeprowadzili niekontrolowane, otwarte badanie pirfenidonu u pacjentów ( Open label compassionate use one-year treatment with pirfenidone to patients with chronic pulmonary fibrosis Internal Medicine 41: , 2002). Podczas leczenia nie doniesiono o zaburzeniach wątroby, nieprawidłowościach hematologicznych, albo reakcjach alergicznych lub wstrząsowych. [0006] Moises in. A double-blind, multicenter study comparing pirfenidone and prednisone for moderate-tosevere pulmonary fibrosis. Chest 124:1165, 2005 donieśli o podawaniu pirfenidonu. [0007] Azuma i in. Double-blind, placebo-controlled trial of pirfenidone in patients with idiopatic pulmonary fibrosis. Am J Respir Crit Care Med 171: , 2005) opisują podawanie pirfenidonu do maksimum 1800 mg /dzień pirfenidonu i referują protokół o stopniowym zmniejszaniu i ponownej prowokacji lekiem po zdarzeniu niepożądanym. [0008] Nieprawidłowa funkcja wątroby może objawiać się jako nieprawidłowości w poziomach biomarkerów funkcji wątroby, w tym, transaminazy alaninowej, transaminazy asparaginianowej, bilirubiny i/lub fosfatazy alkalicznej i może być wskaźnikiem uszkodzenia wątroby wywołanego lekiem. Patrz FDA Draft Guidance for Industry. Drug-Induced Liver Injury: Premarketing Clinical Evaluation, październik STRESZCZENIE [0009] Jeden aspekt wynalazku dostarcza pirfenidonu do podawania terapeutycznie skutecznej dawki pirfenidonu pacjentowi, który wykazywał nieprawidłowe biomarkery funkcji wątroby zgodnie z zastrzeżeniami po podaniu pirfenidonu do leczenia włóknienia np. idiopatycznego włóknienia płuc (IPF), jak przedstawiono w zastrzeżeniach. W niektórych wykonaniach pacjentem określa się tego, kto wykazuje znacząco nieprawidłowy poziom jednego, dwóch trzech lub więcej biomarkerów funkcji wątroby, np. poziom nieprawidłowości w Stopniu 2, po podaniu początkowej pełnej dawki docelowej pirfenidonu, np mg/dzień lub 2403 mg/dzień. U takich pacjentów dawkę pirfenidonu obniża się lub zaprzestaje podawania do czasu, gdy poziomy nieprawidłowości biomarkerów osiągną albo są w prawidłowym zakresie, po czym pirfenidon jest podawany pacjentom we wzrastających dawkach pirfenidonu, aż do początkowej dawki docelowej. Alternatywnie, dawka pirfenidonu nie jest wcale zmniejszona, ale nadal monitorowane są biomarkery wątrobowe. W 1

3 innym wykonaniu, po ewentualnym przejściowym zmniejszeniu dawki lub zaprzestaniu, pirfenidon jest do podawania pacjentom leczonym pirfenidonem w trwale zmniejszonej dawce 1602 mg/dzień. Jak tu stosowano początkowa pełna dawka docelowa oznacza terapeutycznie skuteczną dawkę zatwierdzoną przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków, albo podobną agencję w obcym państwie, ewentualnie innym niż Japonia. W niektórych wykonaniach, początkowa pełna dawka docelowa pirfenidonu wynosi 2400 mg/dzień lub 2403 mg/dzień, lub 34 mg/kg/dzień (np mg/kg/dzień) zgodnie z zastrzeżeniami, lub od 2200 do 2600 mg/dzień pirfenidonu lub od 31 mg/kg/dzień do 37 mg/kg/dzień zgodnie z zastrzeżeniami. Całkowitą dawkę dzienną podaje się raz, dwa lub trzy razy na dzień. [0010] Zatem, wynalazek dostarcza pirfenidonu do podawania pirfenidonu pacjentowi w dawkach 2400 mg/dzień lub 2403 mg/dzień po ustaleniu, że funkcja wątroby pacjenta po podaniu pirfenidonu wykazuje nieprawidłowość w Stopniu 2. W niektórych wykonaniach wynalazek obejmuje kontynuowanie pełnej dawki docelowej, np mg/dzień lub 2403 mg/dzień bez przejściowego przerwania lub zmniejszenia dawki. Biomarkery funkcji wątroby pacjenta mogą być nadal monitorowane. W niektórych wykonaniach, wynalazek obejmuje (a) podawanie dawki niższej niż 2400 mg/dzień przez okres, np. jednego tygodnia, dwóch tygodni, trzech tygodni, czterech tygodni, jednego miesiąca, sześciu tygodni lub dwóch miesięcy, po którym następuje (b) podawanie dawki 2400 mg/dzień lub 2403 mg/dzień. W konkretnych wykonaniach pirfenidon przejściowo przestaje się podawać przed etapem (a). [0011] W niektórych wykonaniach wynalazku, pirfenidon podaje się pacjentowi wykazującemu nieprawidłowość funkcji wątroby w Stopniu 2 w następujący sposób: (a) podawanie 1600 mg/dzień lub 1602 mg/dzień pirfenidonu przez jeden tydzień lub do czasu, gdy biomarkery funkcji wątroby powracają do Stopnia 0 lub Stopnia 1, (b) podawanie początkowej pełnej dawki docelowej przez okres przynajmniej jednego tygodnia, dwóch tygodni, trzech tygodni, czterech tygodni lub miesiąca, dwóch miesięcy, lub trzech miesięcy, lub jednego roku, lub dwóch lat, lub trzech lat, lub czterech lat, lub pięciu lat, lub siedmiu lat, lub dziesięciu lat. Korzystnie, całkowitą dawkę dzienną podaje się trzy razy dziennie z jedzeniem. [0012] W niektórych wykonaniach wynalazku pirfenidon podaje się pacjentowi wykazującemu nieprawidłowość funkcji wątroby w Stopniu 2 w następujący sposób: (a) podawanie 800 mg/dzień lub 801 mg/dzień pirfenidonu przez jeden tydzień lub do czasu, gdy biomarkery funkcji wątroby powrócą do Stopnia 0 lub Stopnia 1, (b) podawanie 1600 mg/dzień lub 1602 mg/dzień pirfenidonu przez jeden tydzień i (c) ) podawanie początkowej pełnej dawki docelowej przez okres przynajmniej jednego tygodnia, dwóch tygodni, trzech tygodni, czterech tygodni lub miesiąca, dwóch miesięcy lub trzech miesięcy, lub jednego roku, lub dwóch lat, lub trzech lat, lub czterech lat, lub pięciu lat, lub siedmiu lat, lub dziesięciu lat. Korzystnie, całkowitą dawkę dzienną podaje się trzy razy dziennie z jedzeniem. [0013] W niektórych wykonaniach wynalazku pirfenidon podaje się pacjentowi wykazującemu nieprawidłowość funkcji wątroby w Stopniu 2 w następujący sposób: (a) przerwanie podawania pirfenidonu przez jeden tydzień lub do czasu, gdy biomarkery funkcji wątroby powrócą do Stopnia 0 lub Stopnia 1, (b) podawanie 800 mg/dzień lub 801 mg/dzień pirfenidonu przez jeden tydzień (c) podawanie 1600 mg/dzień lub 1602 mg/dzień pirfenidonu przez jeden tydzień i (d) podawanie początkowej pełnej dawki docelowej przez okres przynajmniej jednego tygodnia, dwóch tygodni, trzech tygodni, czterech tygodni lub miesiąca, dwóch miesięcy lub trzech miesięcy, lub jednego roku, lub dwóch lat, lub trzech lat, lub czterech lat, lub pięciu lat, lub siedmiu lat, lub dziesięciu lat. Korzystnie, całkowitą dawkę dzienną podaje się trzy razy dziennie z jedzeniem. [0014] Alternatywnie, pirfenidon podaje się pacjentowi wykazującemu nieprawidłowość funkcji wątroby w Stopniu 2, przy permanentnie zmniejszonej dawce, np. 800 mg/dzień lub 801 mg/dzień, lub 1600 mg/dzień lub 1602 mg/dzień. W niektórych wykonaniach pirfenidon podaje się pacjentowi wykazującemu nieprawidłowość funkcji wątroby w Stopniu 2 w następujący sposób: podawanie 1600 mg/dzień lub 1602 mg/dzień pirfenidonu przez okres przynajmniej jednego tygodnia, dwóch tygodni, trzech tygodni, czterech tygodni lub miesiąca, dwóch miesięcy, lub trzech miesięcy, lub jednego roku, lub dwóch lat, lub trzech lat, lub czterech lat, lub pięciu lat, lub siedmiu lat, lub dziesięciu lat. W niektórych wykonaniach wynalazku pirfenidon podaje się pacjentowi wykazującemu nieprawidłowość funkcji wątroby w Stopniu 2, w następujący sposób: (a) podawanie 800 mg/dzień lub 801 mg/dzień pirfenidonu przez jeden tydzień lub do czasu, gdy biomarkery funk- 2

4 cji wątroby są w prawidłowych granicach i (b) podawanie 1600 mg/dzień lub 1602 mg/dzień pirfenidonu pacjentowi przez okres przynajmniej jednego tygodnia, dwóch tygodni, trzech tygodni, czterech tygodni lub miesiąca, dwóch miesięcy, lub trzech miesięcy, lub jednego roku, lub dwóch lat, lub trzech lat, lub czterech lat, lub pięciu lat, lub siedmiu lat, lub dziesięciu lat. [0015] W kolejnych wykonaniach pirfenidon podaje się pacjentowi wykazującemu nieprawidłowość funkcji wątroby w Stopniu 2, w następujący sposób: (a) przerywanie pirfenidonu przez jeden tydzień lub do czasu, gdy biomarkery funkcji wątroby wrócą do Stopnia 0 lub Stopnia 1, (b) podawanie 800 mg/dzień lub 801 mg/dzień pirfenidonu przez tydzień lub do czasu, gdy biomarkery funkcji wątroby są w prawidłowych granicach, (c) podawanie 1600 mg/dzień lub 1602 mg/dzień pirfenidonu pacjentowi przez okres przynajmniej jednego tygodnia, dwóch tygodni, trzech tygodni, czterech tygodni lub miesiąca, dwóch miesięcy, lub trzech miesięcy lubjednego roku, lub dwóch lat, lub trzech lat, lub czterech lat, lub pięciu lat, lub siedmiu lat, lub dziesięciu lat. W jeszcze innym wykonaniu pirfenidon podaje się pacjentowi wykazującemu nieprawidłowość funkcji wątroby w Stopniu 2, następująco: (a) przerywanie pirfenidonu przez jeden tydzień lub do czasu, gdy biomarkery funkcji wątroby wrócą do Stopnia 0 lub Stopnia1 i (b) podawanie 1600 mg/dzień lub 1602 mg/dzień pirfenidonu pacjentowi przez okres przynajmniej jednego tygodnia, dwóch tygodni, trzech tygodni, czterech tygodni lub miesiąca, dwóch miesięcy, lub trzech miesięcy, lub jednego roku, lub dwóch lat, lub trzech lat, lub czterech lat, lub pięciu lat, lub siedmiu lat, lub dziesięciu lat. [0016] W dowolnym z wykonań tu opisanych, jakakolwiek ze zmniejszonych dawek pirfenidonu może być podawana przez okres 2 dni, 3 dni, 4 dni, 5 dni, 6 dni, jednego tygodnia, dwóch tygodni lub do czasu, gdy poziom przynajmniej jednego biomarkera funkcji wątroby powrócił do prawidłowych granic, lub do czasu, gdy wszystkie biomarkery funkcji wątroby powróciły do prawidłowych granic. [0017] Biomarkerem funkcji wątroby jest transaminaza alaninowa i/lub transaminaza asparaginianowa i/lub ewentualnie bilirubina, i/lub fosfataza alkaliczna. U niektórych pacjentów przyjmujących pirfenidon zaobserwowano podwyższoną gamma-glutamylotransferazę bez klinicznego pogorszenia funkcji wątroby, a zatem sama podwyższona gamma-glutamylotransferaza nie jest konieczną oznaką uszkodzenia wątroby. W dowolnym z opisanych tu wykonań z biomarkerów funkcji wątroby można wykluczyć gammaglutamylotransferazę. Nieprawidłowy poziom transaminazy alaninowej lub transaminazy asparaginianowej i ewentualnie fosfatazy alkalicznej jest wyższy niż 2,5 krotny wzrost w porównaniu z górną granicą normy (ULN). Nieprawidłowy poziom transaminazy alaninowej lub transaminazy asparaginianowej i ewentualnie fosfatazy alkalicznej jest wyższy niż 2,5 do 5-krotny wzrost w porównaniu z górną granicą normy (ULN), tj. nieprawidłowość funkcji wątroby w Stopniu 2. Nieprawidłowy poziom bilirubiny może być wyższy niż 1,5- do 3- krotny wzrost w porównaniu z górną granicą normy (ULN), tj. nieprawidłowość funkcji wątroby w Stopniu 2. [0018] W niektórych wykonaniach nieprawidłowym biomarkerom funkcji wątroby, np. podwyższonej transaminazie alaninowej i/lub transaminazie asparaginianowej i ewentualnie podwyższonej bilirubinie, towarzyszą kliniczne oznaki pogorszenia funkcji wątroby, takie jak żółtaczka. [0019] Dalsze aspekty i korzyści będą oczywiste dla specjalistów w dziedzinie z przeglądu następującego szczegółowego opisu, w połączeniu z przykładami. Podczas gdy wynalazek dopuszcza wykonania w różnych postaciach, opis poniżej obejmuje konkretne wykonania z uwzględnieniem, że ujawnienie jest ilustrujące. SZCZEGÓŁOWY OPIS [0020] Wynalazek dostarcza pirfenidonu do podawania pełnej, terapeutycznie skutecznej dawki pirfenidonu pacjentowi, który wykazał nieprawidłowe poziomy biomarkerów funkcji wątroby po podaniu pacjentowi pirfenidonu, jak przedstawiono w zastrzeżeniach. Ponieważ nieprawidłowości funkcji wątroby mogą wskazywać na uszkodzenie wątroby wywołane lekiem (hepatotoksyczność), ważne jest określenie, czy nieprawidłowości odzwierciedlają uszkodzenie wątroby czy jedynie wskazują na ograniczoną toksyczność, która ustąpi z upływem czasu podczas kontynuowania przyjmowania leku. Zgodnie z niniejszym wynalazkiem nawet pacjenci, którzy wykazują nieprawidłowość funkcji wątroby, mogą kontynuować przyjmowanie pirfenidonu w początkowej pełnej dawce docelowej, ewentualnie, po krótkim okresie przerwania pirfenidonu lub przyjmo- 3

5 wanie pirfenidonu w zmniejszonej dawce. Ten reżim podawania ma zaletę maksymalizowania czasu z pełną dawką docelową leku, a zatem potencjał dla korzystnego efektu terapeutycznego. [0021] Wynalazek, ewentualnie, obejmuje określenie nieprawidłowości funkcji wątroby u pacjenta otrzymującego pirfenidon i monitorowanie biomarkerów funkcji wątroby u pacjenta otrzymującego zmniejszoną dawkę pirfenidonu. W każdym z opisanych tu aspektów wynalazku AST i/lub ALT są podwyższone tj. do Stopnia 2. AST i bilirubina mogą być podwyższone lub AST lub ALP mogą być podwyższone, lub AST i GGT mogą być podwyższone, lub ALT i bilirubina mogą być podwyższone, lub ALT i ALP mogą być podwyższone, lub ALT i GGT mogą być podwyższone np. do Stopnia 2: mogą być podwyższone trzy biomarkery funkcji wątroby np. ALT i AST i bilirubina, lub ALT i AST i ALP, do Stopnia 2. W każdym z opisanych tu wykonań z biomarkerów funkcji wątroby można wykluczyć gamma-glutamylotransferazę [0022] W niektórych wykonaniach wynalazku pirfenidon podaje się pacjentowi wykazującemu po podaniu pirfenidonu nieprawidłowość funkcji wątroby w Stopniu 2 w następujący sposób: (a) podawanie przez pewien czas przynajmniej 1600 mg/dzień lub 1602 mg/dzień pirfenidonu lub 23 mg/kg/dzień (tj mg/kg/dzień), dopóki dawki są objęte zastrzeżeniami lub od mg/dzień pirfenidonu, lub od 20 mg/kg/dzień do 26 mg/kg/dzień, dopóki dawki są objęte zastrzeżeniami. W niektórych wykonaniach, po etapie (a) następuje etap (b) podawania pełnej dawki docelowej. W innych wykonaniach, początkową pełną dawkę docelową podaje się stale bez czasowego zmniejszenia lub zaprzestania podawania dawki. W niektórych wykonaniach etap (a) wynosi 2 dni, 3 dni, 4 dni, 5 dni, 6 dni, jeden tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie, cztery tygodnie, 1 miesiąc lub do czasu, gdy poziom przynajmniej jednego biomarkera funkcji wątroby powrócił do granic normy, lub do czasu, gdy wszystkie biomarkery funkcji wątroby powróciły do granic normy. W niektórych wykonaniach, etap (b) przeprowadza się przez okres przynajmniej jednego tygodnia, dwóch tygodni, trzech tygodni, czterech tygodni lub miesiąca, dwóch miesięcy lub trzech miesięcy, lub jednego roku, lub dwóch lat, lub trzech lat, lub czterech lat, lub pięciu lat, lub siedmiu lat, lub dziesięciu lat, lub więcej. Ewentualnie, wynalazek obejmuje pomiar jednego lub więcej biomarkerów funkcji wątroby podczas etapu (a) i/lub etapu (b). [0023] W niektórych wykonaniach wynalazku pirfenidon podaje się pacjentowi wykazującemu nieprawidłowość funkcji wątroby w Stopniu 2 w następujący sposób: (a) podawanie przynajmniej 800 mg/dzień lub 801 mg/dzień pirfenidonu lub 11 mg/kg/dzień ( np mg/kg/dzień) dopóki objęte zastrzeżeniami, lub od mg/dzień, lub od mg/dzień, lub od 8 mg/kg/dzień do 15 mg/kg/dzień dopóki objęte zastrzeżeniami, przez pewien czas, (b) podawanie przynajmniej 1600 mg/dzień lub 1602 mg/dzień pirfenidonu, lub 23 mg/kg/dzień (np mg/kg/dzień ) dopóki są objęte zastrzeżeniami lub od mg/dzień pirfenidonu, lub 20 mg/kg/dzień do 26 mg/kg/dzień, dopóki objęte zastrzeżeniami, przez pewien czas i (c) podawanie początkowej całkowitej dawki docelowej. W niektórych wykonaniach etap (a) wynosi 2 dni, 3 dni, 4 dni, 5 dni, 6 dni, jeden tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie, cztery tygodnie, 1 miesiąc lub do czasu, gdy poziom przynajmniej jednego biomarkera funkcji wątroby powrócił do granic normy, lub do Stopnia 1, lub do czasu, gdy wszystkie biomarkery lub funkcja wątroby powróciła do granic normy, lub do Stopnia 1. W niektórych wykonaniach etap (b) wynosi 2 dni, 3 dni, 4 dni, 5 dni, 6 dni, jeden tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie, cztery tygodnie, 1 miesiąc, lub do czasu, gdy poziom przynajmniej jednego biomarkera funkcji wątroby powrócił do granic normy lub do Stopnia 1, lub do czasu, gdy wszystkie biomarkery funkcji wątroby powróciły do granic normy lub do Stopnia 1. W niektórych wykonaniach wynalazku, etap (c) przeprowadza się przez okres przynajmniej jednego tygodnia, dwóch tygodni, trzech tygodni, czterech tygodni lub miesiąca, dwóch miesięcy, lub trzech miesięcy, lubjednego roku, lub dwóch lat, lub trzech lat, lub czterech lat, lubpięciu lat, lub siedmiu lat, lub dziesięciu lat, lub więcej. Ewentualnie, wynalazek obejmuje pomiar jednego lub więcej biomarkerów funkcji wątroby podczas etapu (a) i/lub etapu (b), i/lub etapu (c). [0024] W niektórych wykonaniach wynalazku pirfenidon podaje się pacjentowi wykazującemu nieprawidłowość funkcji wątroby w Stopniu 2 w następujący sposób: (a) przerwanie podawania perfenidonu przez pewien czas, (b) podawanie przynajmniej 800 mg/dzień lub 801 mg/dzień pirfenidonu, lub 11 mg/kg/dzień ( np mg/kg/dzień), dopóki objęte zastrzeżeniami, lub od mg/dzień, lub od mg/dzień, lub od 8 mg/kg/dzień do 15 mg/kg/dzień, dopóki objęte zastrzeżeniami, przez pewien czas, (c) podawanie przynajmniej 1600 mg/dzień lub 1602 mg/dzień pirfenidonu, lub 23 mg/kg/dzień, (tj mg/kg/dzień ), dopóki objęte zastrzeżeniami, lub od mg/dzień pirfenidonu, lub od 20 mg/kg/dzień do 26 mg/kg/dzień, dopóki objęte zastrzeżeniami, przez pewien czas, i (d) podawanie początkowej całkowitej dawki docelowej. 4

6 W niektórych wykonaniach, etap (a) wynosi 2 dni, 3 dni, 4 dni, 5 dni, 6 dni, jeden tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie, cztery tygodnie, 1 miesiąc, lub do czasu, gdy poziom przynajmniej jednego biomarkera funkcji wątroby powrócił do granic normy, lub do Stopnia 1, lub do czasu, gdy wszystkie biomarkery funkcji wątroby powróciły do granic normy, lub do Stopnia 1. W niektórych wykonaniach etap (b) wynosi 2 dni, 3 dni, 4 dni, 5 dni, 6 dni, jeden tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie, cztery tygodnie, 1 miesiąc lub do czasu, gdy poziom przynajmniej jednego biomarkera funkcji wątroby powrócił do granic normy, lub do Stopnia 1, lub do czasu, gdy wszystkie biomarkery funkcji wątroby powróciły do granic normy lub do Stopnia 1. W niektórych wykonaniach etap (c) wynosi 2 dni, 3 dni, 4 dni, 5 dni, 6 dni, jeden tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie, cztery tygodnie, 1 miesiąc lub do czasu, gdy poziom przynajmniej jednego biomarkera funkcji wątroby powrócił do granic normy lub do Stopnia 1, lub do czasu, gdy wszystkie biomarkery funkcji wątroby powróciły do granic normy lub do Stopnia 1. W niektórych wykonaniach wynalazku, etap (d) przeprowadza się przez okres przynajmniej jednego tygodnia, dwóch tygodni, trzech tygodni, czterech tygodni lub miesiąca, dwóch miesięcy, lub trzech miesięcy, lub jednego roku, lub dwóch lat, lub trzech lat, lub czterech lat, lub pięciu lat, lub siedmiu lat, lub dziesięciu lat, lub więcej. Ewentualnie, wynalazek obejmuje pomiar jednego lub więcej biomarkerów funkcji wątroby podczas etapu (a) i/lub etapu (b), i/ lub etapu (c) i/ lub etapu (d). [0025] Pirfenidon może być podawany w postaciach tabletki lub kapsułki, w jakiejkolwiek innej postaci dawkowania doustnego, a typowo wytwarzany jest do podawania doustnego. Przykładowe postaci kapsułek opisano w WO 2007/ (Zgłosz. Międzynarodowe Nr PCT/US2006/037057). [0026] Leczeniu pirfenidonem mogą towarzyszyć działania niepożądane, w tym, nadwrażliwość na światło z wysypką, anoreksja (zmniejszone łaknienie), dolegliwość żołądkowa, nudności, zgaga, senność (ospałość), zmęczenie, zakażenie górnych dróg oddechowych, gorączka, dodatnia krew utajona w moczu, podwyższenie białka C-reaktywnego (CRP), spadek wagi, ból głowy, obstrukcja i złe samopoczucie. U pacjentów przyjmujących pirfenidon linia podstawowa funkcji wątroby pacjenta może być, i typowo jest, prawidłowa jako działanie niepożądane (AE) może także wystąpić nieprawidłowa funkcja wątroby. Przed otrzymaniem pirfenidonu,. Funkcję wątroby można ocenić różnymi sposobami znanymi w dziedzinie, takimi jak testy chemiczne krwi mierzące biomarkery funkcji wątroby. Przykłady biomarkerów funkcji wątroby obejmują, ale nie wyłącznie, transaminazę alaninową (ALT), transaminazę asparaginianową (AST), bilirubinę, fosfatazę alkaliczną (ALP), i gamma-glutamylotransferazę (GGT). [0027] Transaminaza alaninowa (ALT) zwana również surowiczą transaminazą glutaminianowopirogronianową (SGPT) lub aminotransferazą alaninową (ALAT), katalizuje przeniesienie grupy aminowej z alaniny do α- ketoglutaranu z wytworzeniem pirogronianu i glutaminianu. Gdy wątroba jest uszkodzona, poziomy ALT we krwi mogą wzrastać z powodu wycieku ALT do krwi z uszkodzonych lub martwiczych hepatocytów. [0028] Transaminaza asparaginianowa (AST) zwana również surowiczą transaminazą glutaminianowoszczawiooctanową (SGOT albo GOT), albo aminotransferazą asparaginianową (ASAT) katalizuje przeniesienie grupy aminowej z asparaginianu do α- ketoglutaranu z wytworzeniem szczawiooctanu i glutaminianu. AST może wzrastać w odpowiedzi na uszkodzenie wątroby. Podwyższone AST może również wynikać z uszkodzenia innych źródeł, w tym, czerwonych krwinek, mięśnia sercowego, mięśnia szkieletowego, tkanki nerki i tkanki mózgowej. Stosunek AST do ALT można stosować jako biomarker uszkodzenia wątroby. [0029] Bilirubina jest katabolitem hemu, który jest usuwany z organizmu przez wątrobę. Przyłączenie bilirubiny do kwasu glukuronowego przez hepatocyty wytwarza bilirubię bezpośrednią, produkt rozpuszczalny w wodzie, który jest łatwo usuwany z ciała. Bilirubina pośrednia nie jest związana, a suma bilirubiny bezpośredniej i pośredniej stanowi bilirubinę całkowitą. Podwyższona bilirubina całkowita może wskazywać na upośledzenie wątroby. [0030] Fosfataza alkaliczna (ALP) hydrolizuje grupy fosforanowe z różnych cząsteczek i jest obecna w komórkach wyściółki przewodów żółciowych wątroby. Poziomy ALP w surowicy mogą wzrastać w odpowiedzi na uszkodzenie wątroby i są wyższe u dorastających dzieci i starszych pacjentów z chorobą Pageta. Jednak, podwyższone poziomy ALP zazwyczaj odzwierciedlają chorobę dróg żółciowych. 5

7 [0031] Stopnie działań ubocznych dla nieprawidłowej funkcji wątroby są tu określone przez zmodyfikowane Ogólne Kryteria Toksyczności (CTC) przedstawione w Tabeli 1. Patrz the Common Terminology Criteria for Adverse Events v 3.0 (CTCAE) opublikowane 9 sierpnia 2006 przez Narodowy Instytut Rakowy (the National Cancer Institute). Tabela 1. Zmodyfikowane Ogólne Kryteria Toksyczności Stopień Toksyczność ALT WNL >ULN-2,5 x ULN >2,5-5 x ULN > 5-20 x ULN >20 x ULN AST WNL >ULN-2,5 x ULN > 2,5-5 x ULN >5-20 x ULN >20 x ULN Bilirubina WNL >ULN-1,5 x ULN >1,5-3 x ULN > 3-10 x ULN >10 x ULN ALP WNL >ULN-2,5 x ULN >2,5-5 x ULN >5-20 x ULN >20 x ULN GGT WNL >ULN-2,5 x ULN >2,5-5 x ULN >5-20 x ULN >20 x ULN (WNL =w granicach normy; ULN = górna granica normy [0032] ULN dla różnych wskaźników funkcji wątroby zależy od stosowanego oznaczenia, populacji pacjentów i każdego zakresu wartości normy laboratoryjnej dla wyszczególnionych biomarkerów, lecz mogą być łatwo wyznaczone przez biegłego lekarza praktyka. Przykładowe wartości dla zakresów normy dla populacji zdrowych dorosłych są przedstawione w Tabeli 2 poniżej. Patrz Cecil Textbook of Medicine, strony , W.B. Saunders & Co. (1985). Tabela 2 ALT AST Bilirubina 8-20 j/l 8-20 j/l 0,2-1,0 mg/dl 3,4-17,1 µmol/l ALP GGT j/l Mężczyźni:9-50 j/l Kobiety: 8-40 j/l [0033] Poziomy Stopnia 0 charakteryzują się poziomami biomarkera w granicach normy (WNL). Norma funkcji wątroby, jak tu stosowano, odnosi się do działań niepożądanych w Stopniu 0. Nieprawidłowa funkcja wątroby, jak tu stosowano, odnosi się do działań niepożądanych w Stopniu 1 i powyżej. [0034] Nieprawidłowości funkcji wątroby w Stopniu 1 obejmują podwyższenie ALT, AST, ALP lub GGT większe niż ULN i mniejsze niż lub równe 2,5 razy ULN. Nieprawidłowości funkcji wątroby w Stopniu 1 obejmują również podwyższenia poziomów bilirubiny większe niż ULN i mniejsze lub równe 1,5-raza ULN 6

8 [0035] Nieprawidłowości funkcji wątroby w Stopniu 2 obejmują podwyższenie transaminazy alaninowej (ALT), transaminazy asparaginianowej (AST), fosfatazy alkalicznej (ALP) lub gamma-glutamylotransferazy (GGT) większe niż 2,5 razy i mniejsze niż lub równe 5 razy górna granica normy (ULN). Nieprawidłowości funkcji wątroby w Stopniu 2 obejmują także podwyższenia poziomów bilirubiny większe niż 1,5 raza i mniejsze niż, lub równe do 3 razy ULN. [0036] Nieprawidłowości funkcji wątroby w Stopniu 3 obejmują podwyższenie ALT, AST, ALP lub GGT większe niż 5 razy i mniejsze niż lub równe do 20 razy ULN. Nieprawidłowości funkcji wątroby w Stopniu 3 obejmują również podwyższenie poziomów bilirubiny większe niż 3 razy i mniejsze niż lub równe do 10 razy ULN. [0037] Nieprawidłowości funkcji wątroby w Stopniu 4 obejmują podwyższenie ALT, AST, ALP lub GGT większe niż 20 razy ULN. Nieprawidłowości funkcji wątroby w Stopniu 4 obejmują również podwyższenie poziomów bilirubiny większe niż 10 ULN. [0038] Niniejsze ujawnienie dostarcza pirfenidon do leczenia pacjenta mającego idiopatyczne włóknienie wątroby i otrzymującego całkowitą dawkę docelową pirfenidonu, przy czym całkowita dawka docelowa wynosi 2400 lub 2403 mg pirfenidonu na dzień. Zgodnie z wynalazkiem, pacjentowi z nieprawidłową funkcją wątroby, jak przedstawiono w zastrzeżeniach, podaje się drugą dawkę pirfenidonu, przy czym druga dawka wynosi 1600 lub 1602 mg pirfenidonu na dzień do czasu, gdy funkcja wątroby znajdzie się w granicach normy, z późniejszym podawaniem pacjentowi całkowitej dawki docelowej 2400 lub 2403 mg pirfenidonu na dzień. [0039] Uważa się, że ujawnienie tutaj, obejmuje wykonania obejmujące dowolną kombinację jednego lub więcej dodatkowych ewentualnych elementów, cech i etapów dalej tu opisanych (w tym, te opisane w przykładach), o ile nie stwierdzono inaczej. [0040] Należy rozumieć, że wynalazek dostarcza pirfenidonu jako leku, przy czym, wzór podawania leku obejmuje podawanie zgodnie z dowolnymi sposobami tu opisanymi. [0041] Należy rozumieć, że wynalazek dostarcza pirfenidonu do stosowania w leczeniu pacjenta z idiopatycznym włóknieniem płuc zgodnie z dowolnymi reżimami leczniczymi, jak opisano powyżej, w odniesieniu do wynalazku do podawania pirfenidonu pacjentowi do leczenia idiopatycznego włóknienia płuc. Pirfenidon pakuje się i przekazuje do stosowania w leczeniu pacjenta z idiopatycznym włóknieniem wątroby, zgodnie z takimi reżimami leczenia. Pirfenidon podaje się pacjentowi zgodnie z reżimami leczniczymi, jak opisane powyżej. Pacjentem jest ktoś, kto wykazał nieprawidłowe biomarkery funkcji wątroby po podaniu pirfenidonu jak opisano powyżej w odniesieniu do wynalazku do podawania pirfenidonu pacjentowi w celu leczenia idiopatycznego włóknienia płuc. [0042] W szczególności, wynalazek obejmuje pirfenidon do stosowania w leczeniu pacjenta z idiopatycznym włóknieniem płuc, przy czym pacjent wykazuje nieprawidłowość w Stopniu 2 w jednym lub więcej biomarkerach funkcji wątroby po podaniu pirfenidonu, jak przedstawiono w zastrzeżeniach, przy czym pacjentowi podaje się pirfenidon w dawkach 2400 mg/dzień lub 2403 mg/dzień. Ewentualnie, przed podawaniem pirfenidonu w dawce 2400 mg/dzień lub 2403 mg/dzień podaje się temu pacjentowi pirfenidon w dawkach niższych niż 2400 mg/dzień przez pewien czas. [0043] Ponadto, wynalazek obejmuje pirfenidon do stosowania w leczeniu pacjenta z idiopatycznym zwłóknieniem płuc, przy czym pacjent wykazuje nieprawidłowości w Stopniu 2 w jednym lub więcej biomarkerach funkcji wątroby po podaniu pirfenidonu, jak przedstawiono w zastrzeżeniach, przy czym pacjentowi podaje się pirfenidon w dawkach 1600 mg/dzień lub 1602 mg/dzień. Ewentualnie, przed podaniem pirfenidonu w dawce niższej niż 1600 mg/dzień lub 1602 mg/dzień, pacjentowi temu podaje się pirfenidon w dawkach niższych niż 1600 mg/dzień przez pewien czas. [0044] Należy rozumieć, że wynalazek dostarcza zastosowania pirfenidonu w wytwarzaniu leku do leczenia pacjenta z idiopatycznym włóknieniem płuc zgodnie z dowolnym z reżimów leczenia, jak opisano powyżej, w odniesieniu do dowolnej cechy wynalazku. Leki wytwarzane według tego aspektu wynalazku są przeznaczo- 7

9 ne do stosowania w leczeniu pacjenta z idiopatycznym włóknieniem płuc zgodnie z takimi reżimami leczniczymi. Lek tak wytwarzany podawany jest pacjentowi zgodnie z takimi reżimami leczniczymi jak opisano powyżej. Pacjentem jest ktoś, kto wykazał nieprawidłowe biomarkery funkcji wątroby po podaniu pirfenidonu jak opisano powyżej, w odniesieniu do pirfenidonu według wynalazku do podawania pirfenidonu pacjentowi do leczenia idiopatycznego włóknienia płuc. [0045] W szczególności, wynalazek obejmuje zastosowanie pirfenidonu w wytwarzaniu leku do leczenia pacjenta z idiopatycznym włóknieniem płuc, przy czym pacjent ten wykazywał nieprawidłowości w Stopniu 2 w jednym lub więcej biomarkerach funkcji wątroby po podaniu pirfenidonu, przy czym pacjentowi podaje się pirfenidon w dawkach 2400 mg/dzień lub 2403 mg/dzień. Ewentualnie, przed podaniem pirfenidonu w dawce 2400 mg/dzień lub 2403 mg/dzień, pacjentowi temu podaje się pirfenidon w dawkach niższych niż 2400 mg/dzień przez pewien czas. [0046] W odniesieniu do aspektów wynalazku odnoszących się do pirfenidonu do stosowania w leczeniu pacjenta z idiopatycznym włóknieniem płuc i do stosowania pirfenidonu w wytwarzaniu leku do leczenia pacjenta z idiopatycznym włóknieniem płuc, preferencje wyrażone w odniesieniu do korzystnych wykonań aspektu wynalazku, odnoszących się do pirfenidonu do podawania pirfenidonu pacjentowi do leczenia idiopatycznego włóknienia płuc, stosuje się w ten sam sposób. Podobnie, przykłady odnoszą się do pirfenidonu do stosowania w leczeniu pacjenta z idiopatycznym włóknieniem płuc i do stosowania pirfenidonu w wytwarzaniu leku do leczenia pacjenta z idiopatycznym włóknieniem płuc. PRZYKŁADY [0047] Następujące przykłady są dostarczone do zilustrowania. Przykład 1 Reżim dawkowania pirfenidonu [0048] Pacjenci rozpoczynają leczenie pirfenidonem od otrzymania wzrastających dawek pirfenidonu przez okres 15 dni, aż do osiągnięcia pełnej dawki podtrzymującej. Konkretnie, od 1 do 7 dnia pacjentom podaje się jedną kapsułkę 267 mg pirfenidonu trzy razy dziennie. Podczas 8 do 14 dnia, pacjenci otrzymują dwie kapsułki 267 mg pirfenidonu trzy razy dziennie. Od 15 dnia i później, pacjentów leczy się trzema kapsułkami 267 mg pirfenidonu trzy razy dziennie. Pirfenidon podaje się doustnie i każda dawka powinna być przyjęta z jedzeniem. Jeśli pacjent nie jest w stanie jeść, wówczas dawka pirfenidonu powinna być przyjęta z mlekiem lub sokiem (wyłączając sok grejpfrutowy). [0049] Pirfenidon znany jest z tego, że wywołuje reakcje nadwrażliwości na światło, dlatego też, w czasie okresu leczenia pacjenci powinni stosować blokadę przeciw słoneczną, która chroni przynajmniej przed UV- A, z czynnikiem ochraniającym przed słońcem (SPF) 50. W dodatku, pacjenci powinni nosić odpowiednią odzież, aby zminimalizować ekspozycję na słońce i, jeżeli to możliwe, unikać innych leków o których wiadomo, że wywołują reakcje nadwrażliwości na światło. [0050] Gdy osiągnie się pełną dawkę podtrzymującą, pirfenidon podaje się pacjentom doustnie trzy razy na dzień, aby dostarczyć dzienną dawkę 2403 mg pirfenidonu. Każda z trzech dawek 801 mg pirfenidonu obejmuje trzy kapsułki po 267 mg pirfenidonu każda. Składnikami kapsułek pirfenidonu 267 mg są pirfenidon (82,15%); sól sodowa kroskarmelozy (8,15%), celuloza mikrokrystaliczna (7,39%), povidon, USP, EP (1,85%; i stearynian magnezu (0,46%). [0051] Pacjentów leczy się pirfenidonem aż do 72 tygodni. Niektórych pacjentów leczono dłużej niż 72 tygodnie. W tygodniach 2, 4, 6, 12 i później co 12 tygodni (±2 tygodnie ), podczas okresu leczenia, z wyjątkiem 72 tygodnia i wizyty kończącej leczenie, pacjenci są badani i zbierane są wywiady, jak szczegółowo opisano w etapach poniżej. [0052] 1. Wywiad od pacjenta zbiera się w celu objęcia przeglądem niekorzystnych działań (AE) i ostrych niekorzystnych działań (SAE), stosowania współtowarzyszących leków, stosowania tlenu, hospitalizacji, nasilenia się IPF lub ostrej oddechowej dekompensacji i dawkowania. 8

10 [0053] 2. Pacjentów poddaje się badaniu fizycznemu i mierzy się siły życiowe oraz wagę. [0054] 3. Funkcję płuc ocenia się spirometrią przed i po podaniu leków rozszerzających oskrzela. Mierzono natężoną pojemność życiową (FVC)i natężoną objętość wydechową pierwszosekundową (FEV1). [0055] 4. Wykonywano kliniczne testy laboratoryjne, w tym hematologiczne, chemie surowicy, testy ciążowe dla kobiet zdolnych do posiadania dzieci i analizy moczu z badaniem mikroskopowym. [0056] 5. Podaje się kwestionariusze, w tym, kwestionariusz Shortness of Breath Questionaire (UCSD SOBQ) Uniwersytetu w San Diego, Kalifornia, Kwestionariusz Oddechowy (ang. Respiratory Questionaire) (SGRQ) szpitala St. George s Hospital i kwestionariusz Jakości Życia (ang. Quality of Life) Światowej Organizacji Zdrowia (WHO QOL). Po 72 tygodniu otrzymuje się tylko UCSD SOBQ i SGRQ w zaplanowanych co 12 tygodni wizytach. [0057] Dodatkowo, co 24 tygodnie, zaczynając od 12 tygodnia (na przykład, 12, 36 i 60 tygodniu) wykonywano pomiary elektrokardiograficzne (ECG). Dane ECG otrzymuje się przed podaniem leków rozszerzających oskrzela w celu pomiarów testu funkcji płuc (PFT). W czasie wizyty w 36 tygodniu otrzymuje się dane farmakokinetyczne (PK) dla wybranych pacjentów. [0058] Jeśli pacjent doświadcza Stopnia 1 lub większego podwyższenia transaminazy alaninowej (ALT), transaminazy asparaginianowej (AST) lub bilirubiny nie w zakresie linii podstawowej wynalazku lub po rozpoczęciu dawkowania pirfenidonu, aż do i łącznie z 6 tygodniem, musi być wykonany dodatkowy test bezpieczeństwa chemii krwi między tygodniami 8 i 10. Przykład 2 Modyfikacja reżimu dawkowania pirfenidonu w odpowiedzi na podwyższenia testu funkcji wątroby (LFT) do Stopnia 2 [0059] Pacjentów leczy się pirfenidonem zgodnie z Przykładem 1. Podczas przebiegu leczenia pirfenidonem, pacjenci wykazujący nieprawidłowe wyniki testu funkcji wątroby są kandydatami do modyfikacji dawki. Jak opisano w Przykładzie 1, testy chemiczne w surowicy przeprowadza się w planowanych odstępach podczas okresu leczenia, w celu monitorowania różnych parametrów, w tym, biomarkerów funkcji wątroby, takich jak transaminaza alaninowa (ALT), transaminaza asparaginianowa (AST), bilirubina, fosfataza alkaliczna (ALP) i gamma-glutamylotransferaza (GGT). [0060] Jeżeli pacjent doświadcza w Stopniu 2 wzrostu w którymkolwiek z AST lub ALT, dawkę pirfenidonu zmniejsza się do jednej kapsułki pirfenidonu 267 mg trzy razy na dzień. Podczas otrzymywania zmniejszonej dawki pirfenidonu, pacjent poddawany jest dodatkowemu monitorowaniu AST, ALT i bilirubiny. Zmniejszoną dawkę pirfenidonu utrzymuje się przynajmniej do czasu, gdy AST, ALT i bilirubina są wszystkie w Stopniu 1 lub w granicach normy (Stopień 0). Zmniejszoną dawkę pirfenidonu można podawać przez czas do osiągnięcia przez AST, ALT i bilirubinę Stopnia 1 lub Stopnia 0. [0061] W dowolnym czasie, gdy AST i ALT ustąpiły do Stopnia 0 lub Stopnia 1, dawkę pirfenidonu można ponownie podwyższyć w sposób zgodny z podnoszeniem dawki początkowej, aż do dawki 6 kapsułek na dzień. Po ustąpieniu AST, ALT i bilirubiny do Stopnia 0 lub Stopnia 1 dawkę pirfenidonu można również ponownie podwyższyć, w sposób zgodny z podwyższeniem dawki początkowej, aż do dawki maksimum 9 kapsułek na dzień. [0062] Testy chemiczne w surowicy przeprowadza się ewentualnie w zaplanowanych odstępach podczas okresu podwyższania, np. co tydzień lub co 2 tygodnie, lub co 3 tygodnie, lub co miesiąc, w celu monitorowania różnych parametrów, w tym, biomarkerów funkcji wątroby, takich jak transaminaza alaninowa (ALT), transaminaza asparaginianowa (AST), bilirubina, fosfataza alkaliczna (ALP) i gamma-glutamylotransferaza (GGT). 9

11 Przykład 3 Tymczasowe przerwanie dawkowania pirfenidonu w odpowiedzi na podwyższenia testu funkcji wątroby do Stopnia 2 [0063] ] Pacjentów leczy się pirfenidonem zgodnie z Przykładem 1. Podczas przebiegu leczenia pirfenidonem, pacjenci wykazujący nieprawidłowe wyniki testu funkcji wątroby są kandydatami do modyfikacji dawki. Jak opisano w Przykładzie 1, testy chemiczne w surowicy przeprowadza się w planowanych odstępach podczas okresu leczenia, w celu monitorowania różnych parametrów, w tym, biomarkerów funkcji wątroby, takich jak transaminaza alaninowa (ALT), transaminaza asparaginianowa (AST), bilirubina, fosfataza alkaliczna (ALP) i gamma-glutamylotransferaza (GGT). [0064] Jeżeli pacjent doświadcza w Stopniu 2 wzrostu w którymkolwiek z AST lub ALT, przerywa się podawanie dawki pirfenidonu. Po przerwaniu podawania dawki pirfenidonu pacjent podlega dodatkowemu monitorowaniu AST, ALT i bilirubiny. Dawkowanie pirfenidonu przerywa się przynajmniej do czasu, po którym AST, ALT i bilirubina osiągnęły Stopień 1 lub granice normy (Stopień 0). Dawkowanie pirfenidonu można przerwać do czasu, gdy AST, ALT i bilirubina osiągną Stopień 1 lub Stopień 0. [0065] Po ustąpieniu AST, ALT i bilirubiny do Stopnia 0 lub Stopnia 1, jeśli pacjent pozostawał bez leku przez 14 dni lub dłużej, dawka pirfenidonu jest ponownie podwyższana w sposób zgodny z podwyższaniem dawki początkowej, aż do dawki 6 do 9 kapsułek na dzień, tj.1602 mg/dzień lub 2403 mg/dzień. Alterntywnie, po ustąpieniu AST, ALT i bilirubiny do Stopnia 0 lub Stopnia 1, dawkę pirfenidonu ponownie ustawia się na dawkę 6 kapsułek na dzień, tj mg/dzień i ponownie zwiększa po 1 tygodniu do maksimum 9 kapsułek na dzień. [0066] Testy chemiczne w surowicy przeprowadza się ewentualnie w zaplanowanych odstępach podczas okresu podwyższania, np. co tydzień lub co 2 tygodnie, lub co miesiąc, w celu monitorowania różnych parametrów, w tym, biomarkerów funkcji wątroby, takich jak transaminaza alaninowa (ALT), transaminaza asparaginianowa (AST), bilirubina, fosfataza alkaliczna (ALP) i gamma-glutamylotransferaza (GGT). Przykład 4 Modyfikacja reżimu dawkowania pirfenidonu do 2 kapsułek trzy razy na dzień w odpowiedzi na podwyższenia testu funkcji wątroby (LFT) do Stopnia 2 [0067] Pacjentów leczy się pirfenidonem zgodnie z Przykładem 1. Podczas przebiegu leczenia pirfenidonem, pacjenci wykazujący nieprawidłowe wyniki testu funkcji wątroby są kandydatami do modyfikacji dawki. Jak opisano w Przykładzie 1, testy chemiczne w surowicy przeprowadza się w planowanych odstępach podczas okresu leczenia, w celu monitorowania różnych parametrów, w tym, biomarkerów funkcji wątroby, takich jak transaminaza alaninowa (ALT), transaminaza asparaginianowa (AST), bilirubina, fosfataza alkaliczna (ALP) i gamma-glutamylotransferaza (GGT). [0068] Jeżeli pacjent doświadcza w Stopniu 2 wzrostu w którymkolwiek z AST lub ALT, dawkę pirfenidonu zmniejsza się do dwóch kapsułek 267 mg pirfenidonu trzy razy dziennie, tj mg/dzień. W trakcie otrzymywania zmniejszonej dawki pirfenidonu, pacjent podlega dodatkowemu monitorowaniu AST, ALT i bilirubiny. Zmniejszoną dawkę pirfenidonu kontynuuje się przynajmniej do czasu, gdy AST, ALT i bilirubina są wszystkie w Stopniu 1 lub w granicach normy (Stopień 0). Zmniejszoną dawkę pirfenidonu można podawać przez pewien czas, po osiągnięciu przez AST, ALT i bilirubinę Stopnia 1 lub Stopnia 0. [0069] Po 1 tygodniu leczenia 1602 mg/dzień, jeśli AST, ALT i bilirubina ustąpiły do Stopnia 0 lub Stopnia 1, dawkę pirfenidonu można ponownie podwyższyć do maksimum 9 kapsułek na dzień, tj mg. Przykład 5 Bez modyfikacji reżimu dawkowania pirfenidonu w odpowiedzi na podwyższenia testu funkcji wątroby (LFT) do Stopnia 1 lub Stopnia 2 10

12 [0070] Pacjentów leczono pirfenidonem zgodnie z Przykładem 1. Podczas przebiegu leczenia pirfenidonem, pacjenci wykazywali nieprawidłowe wyniki testu funkcji wątroby. Jak opisano w Przykładzie 1 testy chemiczne w surowicy przeprowadzono w zaplanowanych odstępach podczas okresu leczenia w celu monitorowania różnych parametrów, w tym biomarkerów funkcji wątroby takich jak transaminaza alaninowa (ALT), transaminaza asparaginianowa (AST), bilirubina, fosfataza alkaliczna (ALP) i gamma-glutamylotransferaza (GGT). [0071] Jeśli pacjent wykazał podwyższenie w Stopniu 2, w którymkolwiek z AST lub ALT, niektórym pacjentom nie zmniejszano dawki pirfenidonu. Pacjent kontynuował przyjmowanie pełnej dawki docelowej 2403 mg/dzień. W trakcie otrzymywania pełnej dawki docelowej, monitorowano poziomy AST, ALT i bilirubiny u pacjenta. Przykład 6 Częstość występowania nieprawidłowości funkcji wątroby i odpowiedź reżimu dawkowania [0072] Nieprawidłowości funkcji wątroby w stopniu 1 (nie w zakresie wynalazku) [0073] W badaniu 345 pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc otrzymujących pirfenidon trzy razy dziennie w całkowitej dawce dziennej 2403 mg/dzień, 49 pacjentów, którzy nie wykazali nieprawidłowości funkcji wątroby przy linii podstawowej po podaniu pirfenidonu, wykazało Stopień 1 podwyższenia w poziomach AST lub ALT. Z 49 pacjentów, trzech pacjentów z podwyższeniem testu funkcji wątroby w Stopniu 1 miało natychmiastowe leczenie niekorzystnego zdarzenia podwyższonego AST lub ALT. U jednego pacjenta badaną dawkę leku zmniejszono do 1602 mg/dzień dla przypomnienia uczestnictwa w badaniu (od dnia 51 do dnia 602), a Stopień 1 nieprawidłowości AST lub ALT powrócił do Stopnia 0. Dla drugiego pacjenta, badaną dawkę leku zmniejszono do 1602 mg/dzień, a następnie zwiększono do 2403 mg/dzień dla przypomnienia uczestnictwa w badaniu, a ALT powróciła do Stopnia 0. Trzeciemu pacjentowi zmniejszono badaną dawkę leku do 801 mg/dzień, ostatecznie kończąc badanie na 1602 mg/dzień, w których to czasie ALT powróciła do Stopnia 0. Pozostali pacjenci (46 pacjentów) nie otrzymywali zmodyfikowanej dawki. [0074] Nieprawidłowości funkcji wątroby w Stopniu 2 [0075] U piętnastu pacjentów po podaniu 2403 mg/dzień pirfenidonu rozwinęły się nieprawidłowości w AST i/lub ALT w teście funkcji wątroby w Stopniu 2. Z piętnastu pacjentów u 12 doniesiono o natychmiastowym leczeniu niekorzystnego zdarzenia podwyższenia AST lub ALT lub zapalenia wątroby. Podwyższenia w teście funkcji wątroby dla pozostałych trzech pacjentów nie udokumentowano jako niekorzystnego zdarzenia ( omówione poniżej). [0076] Z dwunastu pacjentów, dwóch pacjentów otrzymywało stałe podawanie pirfenidonu w pełnej dawce dziennej 2403 mg/dzień. Test funkcji wątroby jednego pacjenta powrócił do Stopnia 0. U innego pacjenta wystąpił przypadek stłuszczenia wątroby i nieprawidłowości w Stopniu 1 przed leczeniem pirfenidonem i zmniejszenie dawki nastąpiło z przyczyn nie mających związku (wysypka i biegunka), nie z powodu nieprawidłowych testów funkcji wątroby i zakończono badanie z podwyższeniem w Stopniu 1. [0077] Dwaj pacjenci mieli tymczasowo zmniejszoną dawkę lub tymczasowe zaprzestanie podawania pirfenidonu i zostali ponownie sprowokowani i ponownie zwiększono dawkę do pełnej. Zakończyli oni badanie na pełnej dawce 2403 mg/dzień z prawidłowymi enzymami wątrobowymi. [0078] Siedmiu pacjentów poddano stałemu zmniejszeniu dawki pirfenidonu, w niektórych przypadkach po tymczasowym przerwaniu podawania leku, przez zakończenie badania, 3 pacjentów otrzymywało 801 mg/dzień, a 4 pacjentów otrzymywało 1602 mg/dzień. Za wyjątkiem jednego pacjenta, nie podjęto próby ponownego prowokowania tych pacjentów wyższą dawką. Pacjent, który został ponownie sprowokowany, otrzymał pełną dawkę 2403 mg/dzień, ale dawkę tę później zmniejszono z powodu nawrotu podwyższenia poziomów ALT w Stopniu 2. Każdy z siedmiu pacjentów zakończył badanie na ustąpieniu transaminaz z wyjątkiem jednego pacjenta, który miał podwyższenie w Stopniu 1 przy zakończeniu badania. [0079] Jeden pacjent zakończył leczenie z powodu nieprawidłowych testów funkcji wątroby w poziomach AST i/lub ALT. Dawkę dla tego pacjenta początkowo zmniejszono do 1602 mg/dzień, następnie zaprzesta- 11

13 wano podawania, a następnie powrócono do 1602 mg/dzień. Jednak dla tego pacjenta leczenie przerwano ostatecznie z powodu podwyższenia AST w Stopniu 2, zbieżnego z podwyższeniem ALT w Stopniu 3 w testach funkcji wątroby. [0080] Z trzech pacjentów, u których podwyższenia w teście funkcji wątroby nie udokumentowano jako niekorzystnego zdarzenia, jeden miał podwyższenie AST i ALT przy linii podstawowej w Stopniu 1 i doświadczył podwyższenia AST w Stopniu 1 w ostatniej udokumentowanej ocenie. Pacjent ten nie otrzymał żadnej zmodyfikowanej dawki po podwyższeniu w Stopniu 2 poziomów AST i/lub ALT. Drugi pacjent z podniesieniem transaminazy w Stopniu 2, miał tymczasowo przerwane leczenie z powodu ostrej mózgowej okluzji tętnic. Poziomy transaminaz powróciły do normy, gdy dawka została podwyższona z powrotem do 2403 mg/dzień i pacjent zakończył badanie na pełnej dawce z prawidłowymi transaminazami. Trzeci pacjent nie miał nieprawidłowości w teście funkcji wątroby podczas leczenia aż do 422 dnia, następnie pacjent doświadczył podniesienia AST w Stopniu 2 i ALT w Stopniu 1 z niewydolnością oddechową z powodu IPF. Badanie leku przerwano tego samego dnia z powodu niewydolności oddechowej. Pacjenta hospitalizowano w 434 dniu, a zmarł w dniu 439 z powodu niewydolności oddechowej. [0081] Nieprawidłowości Funkcji Wątroby w Stopniu 3 (nie w zakresie wynalazku) [0082] U czterech pacjentów rozwinęła się nieprawidłowość funkcji wątroby w Stopniu 3 w poziomach AST i/lub ALT, po podawaniu pirfenidonu, u wszystkich, którzy mieli leczenie pojawiło się zauważalne niekorzystne zdarzenie w postaci podwyższonej AST i/lub ALT. Dwóch z czterech pacjentów przerwało badanie leku z powodu podwyższonych testów funkcji wątroby. W obu przypadkach, nieprawidłowości nie ustąpiły, z ostatnio udokumentowanymi nieprawidłowościami w Stopniu 2 i Stopniu 3. Dwaj inni pacjenci mieli nieprawidłowości w Stopniu 1 w badaniu przesiewowym i/lub przy linii podstawowej. Jeden pacjent zaprzestał leczenia z powodu transplantacji płuc w czasie, gdy ostatnie udokumentowane wartości wykazały w Stopniu 1. Inny pacjent przerwał badanie leku (decyzja badającego), a następnie zakończył badanie leku (decyzja sponsora). Podwyższenie AST i ALT ustabilizowało się na ostatniej udokumentowanej wartości. Zastrzeżenia patentowe 1. Pirfenidon do stosowania w leczeniu pacjenta z idiopatycznym włóknieniem płuc (IPF), przy czym pacjent ten wykazuje nieprawidłowość w Stopniu 2 w jednym lub więcej biomarkerach funkcji wątroby po podaniu pirfenidonu, pacjent wykazuje nieprawidłowy poziom transaminazy alaninowej (ALT) i/lub transaminazy asparaginianowej (AST), który jest większy niż 2,5 do 5-krotny wzrost w porównanym z górną granicą normy, po podaniu pirfenidonu, i (a) pacjentowi podaje się pirfenidon w dawkach co najmniej 1600 mg/dzień lub 1602 mg/dzień. 2. Pirfenidon do stosowania w leczeniu pacjenta z idiopatycznym włóknieniem płuc (IPF), przy czym pacjent wykazuje nieprawidłowość w Stopniu 2 w jednym lub więcej biomarkerach funkcji wątroby po podaniu pirfenidonu, pacjent ten wykazuje nieprawidłowy poziom transaminazy alaninowej (ALT) i/lub transaminazy asparaginianowej (AST), który jest większy niż 2,5 do 5-krotny wzrost w porównanym z górną granicą normy, po podaniu pirfenidonu, i (a) pacjentowi podaje się pirfenidon w dawkach co najmniej 2400 mg/dzień lub 2403 mg/dzień. 3. Pirfenidon do stosowania w leczeniu pacjenta według zastrzeżenia 1, w którym przed etapem (a), przez pewien czas pacjentowi podaje się pirfenidon w dawkach niższych niż 1600 mg/dzień. 4. Pirfenidon do stosowania w leczeniu pacjenta według zastrzeżenia 2, w którym przed etapem (a), przez pewien czas pacjentowi podaje się pirfenidon w dawkach niższych niż 2400 mg/dzień. 5. Pirfenidon do stosowania w leczeniu pacjenta według zastrzeżeń 1-4, w którym przed etapem (a), przerywa się podawanie pirfenidonu pacjentowi przez pewien czas, ewentualnie jeden tydzień lub do czasu, gdy biomarkery funkcji wątroby znajdą się w prawidłowych granicach. 12

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 400 mg newirapiny (w postaci bezwodnej).

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 400 mg newirapiny (w postaci bezwodnej). 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Viramune 400 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 400 mg newirapiny (w postaci bezwodnej).

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Tyverb 250 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera jednowodny ditozylan lapatynibu,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. Atorvagen, 20 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. Atorvagen, 20 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Atorvagen, 20 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 2.1. Opis ogólny Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg atorwastatyny

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Revolade 25 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Każda tabletka powlekana zawiera eltrombopag

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Simvagen 20 20 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera jako substancję czynną 20 mg symwastatyny..

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pravafenix 40 mg/160 mg, kapsułki twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka twarda zawiera 40 mg soli sodowej prawastatyny

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lescol, 20 mg, kapsułki twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Substancja czynna: fluwastatyna (w postaci fluwastatyny sodowej). Jedna

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1603553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.03.2004 04721345.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1603553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.03.2004 04721345. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 16033 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.03.04 0472134.9 (13) (1) T3 Int.Cl. A61K 31/26 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO Strona 1 z 21 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Kwetaplex 100 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana 100 mg zawiera 100 mg kwetiapiny

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bonviva 150 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg kwasu ibandronowego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ezetrol, 10 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 10 mg ezetymibu (Ezetimibum). Substancja pomocnicza o

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO, OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO, OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO, OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Etiagen XR, 50 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Bardziej szczegółowo

Państwo Członkowskie Podmiot odpowiedzialny Nazwa własna Nazwa Moc Postać farmaceutyczna Droga podania

Państwo Członkowskie Podmiot odpowiedzialny Nazwa własna Nazwa Moc Postać farmaceutyczna Droga podania ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTACI FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DRÓG PODANIA, PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE POSIADAJĄCE POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH 1 Państwo Członkowskie

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ALIMTA 500 mg proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO PLLLY00478/04/2015

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO PLLLY00478/04/2015 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO PLLLY00478/04/2015 Data ostatniej aktualizacji tekstu: 04/2015 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO STRATTERA 10 mg kapsułki, twarde STRATTERA 18 mg kapsułki, twarde STRATTERA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg kwasu ibandronowego (w postaci jednowodnej soli sodowej)

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg kwasu ibandronowego (w postaci jednowodnej soli sodowej) CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ibandronic Acid Mylan, 150 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg kwasu ibandronowego

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zoledronic acid Actavis 4 mg/5 ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Neupogen 300 µg/ml (30 mln j.m./ml) roztwór do wstrzykiwań Filgrastym (Filgrastimum) 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda fiolka zawiera

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bonviva 150 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg kwasu ibandronowego

Bardziej szczegółowo

Zespół mielodysplastyczny Podręcznik dla pacjenta

Zespół mielodysplastyczny Podręcznik dla pacjenta Zespół mielodysplastyczny Podręcznik dla pacjenta John M. Bennett John M. Bennett Emerytowany profesor onkologii medycznej laboratoryjnej i patologii University of Rochester Kolegium Medycyny i Stomatologii

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Symquel XR, 50 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Symquel XR, 200 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Symquel XR, 300 mg, tabletki

Bardziej szczegółowo

Każda tabletka zawiera sitagliptyny fosforan jednowodny, co odpowiada 50 mg sitagliptyny i 1000 mg metforminy chlorowodorku.

Każda tabletka zawiera sitagliptyny fosforan jednowodny, co odpowiada 50 mg sitagliptyny i 1000 mg metforminy chlorowodorku. 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Janumet 50 mg/1000 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera sitagliptyny fosforan jednowodny, co odpowiada 50 mg sitagliptyny i 1000 mg

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Tarceva 25 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera 25 mg erlotynibu (w postaci

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Privigen 100 mg/ml roztwór do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Immunoglobulina ludzka normalna (Ig iv.) Jeden ml zawiera:

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Jedna tabletka powlekana 150 mg zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Jedna tabletka powlekana 150 mg zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny). CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Kefrenex, 150 mg, tabletki powlekane. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka powlekana 150 mg zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1806136. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.10.2005 05790245.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1806136. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.10.2005 05790245. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1806136 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.10.2005 05790245.4

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lysodren 500 mg tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 500 mg mitotanu. Pełny wykaz substancji pomocniczych,

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Herceptin, 150 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka zawiera

Bardziej szczegółowo