8 PRONOMINÁ (ZÁMENÁ ZAIMKI) A NUMERÁLIÁ (ČÍSLOVKY LICZEBNIKI)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "8 PRONOMINÁ (ZÁMENÁ ZAIMKI) A NUMERÁLIÁ (ČÍSLOVKY LICZEBNIKI)"

Transkrypt

1 8 RONOMINÁ (ZÁMENÁ ZAIMKI) A NUMERÁLIÁ (ČÍLOVKY LICZEBNIKI) 8.1 RONOMINÁ Zámená (pronominá) ako autosyntagmatický, nekvalitatívny slovný druh s deiktickou funkciou, odkazujú na substantíva, adjektíva, adverbiá a numeráliá. Nemajú vlastné kategórie, podľa formálnej paralely s pomenovacími slovnými druhmi sa delia na: substantívne: ja, sa, čo, kto, niekto, nikto, nič ja, się, co, kto, ktoś, nikt, nic; adjektívne: môj, aký, taký, nejaký, čí, ktorý mój, jaki, taki, jakiś, czyj, który; adverbiálne 55 : tu, ako, tak, tam, kde, kam, nikde, všade, vždy tutaj, jak, tak, tam, gdzie, dokąd, nigdzie, wszędzie, zawsze; numerálne: koľko, koľkí, toľko, toľkí, veľa ile, ilu, tyle, tylu, wiele/u. Klasifikácia zámen ersonáliá osobné pronominá osesíva privlastňovacie pronominá Reflexíva zvratné pronominá Demonstratíva ukazovacie pronominá Interogatíva opytovacie pronominá Relatíva vzťažné pronominá Indefinitá neurčité pronominá Determinatíva vymedzovacie pronominá ja, ty, on, ona, ono, my, oni; vy wy, ony one môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich mój, twój, jego, jej, nasz, wasz, ich sa się; privlastňovacie reflexíva: svoj swój ten, tamten, tam, tak, onen ów, taký taki, toľko tyle, tento kto, čo co, aký jaki, ktorý który, čí czyj, kam, kde dokąd, gdzie, kedy kiedy, koľko ile kto, čo co, aký jaki, ktorý który, čí czyj, kde, kam gdzie, dokąd, kedy kiedy, koľko ile niekto, niečo, nejaký, niečí, niekde, niekedy ktoś, coś, jakiś, czyjś, gdzieś, kiedyś každý każdy, všetci wszyscy (pozitívne vymedzenie), iný inny (odlišnosť referencie), ten istý ten sam, tenże (totožnosť referencie); nikto nikt, nič nic, nijaký żaden, ničí niczyj, nikam nigdzie, nikde nigdzie, nikdy nigdy (negatívne vymedzenie) ronominá majú v texte anaforickú funkciu odkazovanie dozadu (Janko prišiel. Videla si ho?) alebo kataforickú funkciu odkazovanie dopredu (Kto prišiel? Janko.) ersonáliá V slovenčine aj poľštine osobné pronominá sú podľa formy substantívne a majú vlastné skloňovanie (často supletívne), v G, D, A majú krátke tvary (ma, ťa, ho, sa, mi, ti, mu, si), ktoré sa používajú ako enklitiky v pozícii na druhom mieste po slove s prízvukom Videl ma./on ma videl./mňa videl. *Ma videl.; Kúpil mi mlieko. On mi kúpil mlieko./mne kúpil mlieko. *Mi kúpil. (*hovorové). Dlhé tvary zámen: ( mňa, teba, jeho/neho, seba, mne, tebe, jemu/nemu, sebe mnie, ciebie, jego/niego, siebie, mnie, tobie, jemu/niemu, sobie) sa v obidvoch jazykoch používajú po predložkách ( Hľadel na mňa., Mlieko kúpil pre teba. atrzył na mnie., Mleko kupił 55 V poľštine sa uvádzajú v gramatikách pri pronominách hlavne flektívne pronominá. 203 t r a n a

2 8 RONOMINÁ (ZÁMENÁ ZAIMKI) A NUMERÁLIÁ (ČÍLOVKY LICZEBNIKI) dla ciebie.), na začiatku výpovede a pri dôraze ( Mne kúpil mlieko., Mňa nevidel., Jeho sa to netýka., Jemu to nepovedali., eba nevidí. Mnie kupił mleko., Mnie nie widział., Jego to nie dotyczy., Jemu tego nie powiedzieli, iebie nie widzi.). Ak sa s krátkymi tvarmi zámen spája zvratné sloveso, stoja tvary ho, mu v slovenčine až za zvratným sa, napr. bojím sa ho, a to v budúcom čase (nebudem sa ho báť) aj v kondicionáli (nebál by som sa ho). V poľštine je slovosled iný, porov. nie będę go się bać, nie bałbym się go. o predložkách v oboch jazykoch je pri skloňovaní rodových zámen on, ona, ono, oni, ony one vždy tvar s hláskou [ň] na neho, k nemu, k nej, o ňu, o nej, o nich, na ne, s ňou, s ním, s nimi na niego, ku niemu/do niego, ku/do niej, o nią, o niej, o nich, na nie, z nią, z nim, z nimi. Osobné pronominá sa delia na: bezrodové (ja, ty, my, vy, sa, čo wy, się, co) a rodové (on, ona, ono, oni, ony one). Bezrodové personálne pronominá oľština lovenčina oľština lovenčina N ja ja N my my G mnie/mię mňa/ma G nas nás D mnie/mi mne/mi D nam nám A mnie/mię mňa/ma A nas nás L (o) mnie mne L (o) nas nás I mną mnou I nami nami N ty ty N wy vy G ciebie/cię teba/ťa G was vás D tobie/ci tebe/ti D wam vám A ciebie/cię teba/ťa A was vás L (o) tobie tebe L (o) was vás I tobą tebou I wami vami ersonálne pronominá ty, wy majú v hovorovej poľštine tvary vokatívu, ktorý je synkretický s nominatívom (Ej, ty, obejrzyj się! Wy tam, ciszej mówcie!). re poľštinu je príznačný rovnaký tvar pronomina ja v G a D, t. j. mnie. Rodové personálne pronominá oľština lovenčina oľština lovenčina G MAKULÍNA L N on- on- Nžo on-i on-i N iné on-e on-y G jego/z niego/go jeho/z neho/ho G ich/z nich ich/z nich D jemu/ku niemu/mu jemu/k nemu/mu D im/ku nim im/k nim A jego/na niego/go/nań jeho/na neho/ho/naňho/naň A ich/na nich ich/na nich Anž je/na nie ich/na ne L (o) nim ňom L (o) nich nich I nim ním I nimi nimi FEMINÍNA N on-a on-a N on-e on-y G jej/bez niej jej/bez nej G ich/bez nich ich/bez nich D jej/ku niej jej/k nej D im/ku nim im/k nim A ją/na nią ju/na ňu A je/na nie ich/na ne L (o) niej nej L (o) nich nich I nią ňou I nimi nimi NEUTRÁ N on-o on-o N on-e on-y G jego/bez niego/go jeho/bez neho/ho G ich/bez nich ich/bez nich 204 t r a n a

3 M. okolová M. Vojteková W. Mirosławska M. Kyseľová: lovenčina a poľština. ynchrónne porovnanie s cvičeniami D jemu/ku niemu/mu jemu/k nemu/mu D im/ku nim im/k nim A je/nie jeho/ho/neho/naň A je/na nie ich/na ne L (o) nim ňom L (o) nich nich I nim ním I nimi nimi Špecifické je v slovenčine aj v poľštine jednoslovné spojenie akuzatívnej či genitívnej prepozície, ktorá sa končí na vokál, a zámena on, ono: na-ň-, o-ň-, za-ň-, pre-ň-, preň-ho, ceze-ň-, nade-ň-, pode-ň-, na-ň-ho, do-ň- weń, doń, zań, nań. oľské tvary sú v porovnaní so slovenskými knižné a omnoho menej frekventované. Tieto spojenia majú rovnaké významy ako predložkové väzby o neho, pre neho, na neho, za neho, do neho w niego, do niego, za niego, na niego Reflexíva ersonálne reflexívum nemá nominatívny tvar, v G, D a A má v slovenčine krátke tvary (sa, si), ktoré sa používajú ako enklitiky v pozícii na druhom mieste po slove s prízvukom Videl sa tam. Kúpil si (sebe/pre seba) to. Dlhé tvary zámen sa v slovenčine a poľštine používajú po predložkách ( na seba na siebie), na začiatku výpovede a pri dôraze ( seba nevidia siebie nie widzą, sebe to nekúpili sobie tego nie kupili). Zámenný tvar sa/się sa prehodnocuje v gramatických pasívnych tvaroch na gramatickú morfému (vyrába sa), vo verbálnych lexémach na derivačnú morfému (skloniť sa) alebo v reflexívach tantum na prázdnu lexikálnu morfému (smiať sa), zámenný tvar si sa prehodnocuje na derivačnú morfému (pomyslieť si) a na prázdnu morfému (všimnúť si). V poľštine je frekventovaný len krátky enklitický tvar się v G a A, porov. ekvivalenciu reflexív typu myslieť si s poľskými nereflexívnymi verbami myśleć. oľština lovenčina N G siebie/się seba D sobie (k) sebe/si A siebie/się (na) seba/sa L (o) sobie sebe I (z) sobą (so) sebou osesíva V skloňovaní adjektiválneho posesíva môj mój sú v obidvoch jazykoch prvky menného skloňovania v N a A, v ostatných pádoch má slovenčina posesívne skloňovanie bez vokálu e v koncovkách -ho, -mu (porov. aj typ otcov), poľština má v pádoch okrem N a A zložené skloňovanie podľa adjektív. osesívne pronominá jeho jego, jej, ich, ktoré vznikli z genitívnych tvarov osobných zámen, sú v obidvoch jazykoch nesklonné. oľština lovenčina oľština lovenčina G MAKULÍNA L N mój- môj- Nžo moi moj-i N iné moj-e (m-e) moj-e G moj-ego (m-ego) môj-ho G moich (m-ych) moj-ich D moj-emu (m-emu) môj-mu D moim (m-ym) moj-im Ažo moj-ego (m-ego) môj-ho Ažo moich (m-ych) moj-ich Ažz moj-ego (m-ego) môj-ho Ažz moj-e (m-e) moj-e Anž mój môj Anž moj-e (m-e) moj-e L (o) mo-im (m-ym) moj-om L (o) moich (m-ych) moj-ich I mo-im (m-ym) moj-ím I moimi (m-ymi) moj-imi 205 t r a n a

4 8 RONOMINÁ (ZÁMENÁ ZAIMKI) A NUMERÁLIÁ (ČÍLOVKY LICZEBNIKI) FEMINÍNA N moj-a (m-a) moj-a N moj-e (m-e) moj-e G moj-ej (m-ej) moj-ej G moich (m-ych) moj-ich D moj-ej (m-ej) moj-ej D moim (m-ym) moj-im A moj-ą (m-ą) moj-u A moj-e (m-e) moj-e L (o) moj-ej (m-ej) moj-ej L (o) moich (m-ych) moj-ich I moj-ą (m-ą) moj-ou I moimi (m-ymi) moj-imi NEUTRÁ N moj-e (m-e) moj-e N moj-e (m-e) moj-e G mojego (m-ego) môj-ho G mo-ich (m-ych) moj-ich D moj-emu (m-emu) môj-mu D mo-im (m-ym) moj-im A moj-e (m-e) moj-e A moj-e (m-e) moj-e L (o) mo-im (m-ym) moj-om L (o) mo-ich (m-ych) moj-ich I mo-im (m-ym) moj-ím I mo-imi (m-ymi) moj-imi Tvary vokatívu, ktorý je synkretický s nominatívom, má uvedené posesívne pronominum v konštrukciách typu: Moja kochana mamo!, Mój miły gościu!. odľa typu môj s koncovkami ako pri posesívnych adjektívach (otcov-ho, otcov-mu) a pri vzore kuli (kuli-ho, kuli-mu) sa v slovenčine skloňujú posesíva tvoj, náš, váš a reflexívne posesívum svoj. V poľštine sú pri type mój a) neutrálne dlhé tvary (mojego/twojego); b) knižné krátke kontrahované tvary v celej paradigme (mego/twego), okrem nominatívu maskulín (mój, moi). V poľštine má pronomen nasz, wasz adjektívne skloňovanie: oľština lovenčina oľština lovenčina G MAKULÍNA a NEUTRÁ L Nm nasz- náš- Nžo nas-i naš-i Nn nasz-e naš-e N iné nasz-e naš-e G nasz-ego náš-ho G naszych naš-ich D nasz-emu náš-mu D naszym naš-im Ažo, žz nasz-ego náš-ho Ažo naszych naš-ich Am iné nasz- náš Am iné nasz-e naš-e An nasz-e naš-e An nasz-e naš-e L (o) nasz-ym naš-om L (o) naszych naš-ich I nasz-ym naš-ím I naszymi naš-imi FEMINÍNA N nasz-a naš-a N nasz-e naš-e G nasz-ej naš-ej G nasz-ych naš-ich D nasz-ej naš-ej D nasz-ym naš-im A nasz-ą naš-u A nasz-e naš-e L (o) nasz-ej naš-ej L (o) nasz-ych naš-ich I nasz-ą naš-ou I nasz-ymi naš-imi Tvar vokatívu je synkretický s nominatívom a používa sa v osloveniach typu: Kochany nasz naczelniku!. V slovenčine sa môže posesívnosť vyjadriť aj datívom, ktorý sa v slovakistike označuje ako posesívny datív (bližšie porov ): môj otec je chorý otec mi je chorý; jeho otec zomrel otec mu zomrel. V poľštine sa o posesívnom datíve uvažuje vo frazeologizmoch Ojciec dzieciom. Na imię jej Kasia. (Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, 2003, s. 108), resp. o kumulácii sémy in/benefitnosť a posesívnosť (Dąbrowska, 1997): Józefowi umarł ojciec., porov. Jeho matka/matka mu zomrela. Jego matka/matka mu umarła., Brat mu je chorý. Brat mu choruje., estra sa im vydáva. iostra im wychodzi za mąż. 206 t r a n a

5 M. okolová M. Vojteková W. Mirosławska M. Kyseľová: lovenčina a poľština. ynchrónne porovnanie s cvičeniami Demonstratíva Zámenné paradigmatické skloňovanie je pri deklinácii vždy rodových demonstratív ten, tá ta, to, tento, knižne sa používa aj pronomen onen ów, owa, owo, aj ona, ono, v obidvoch jazykoch má prvky menného skloňovania. ri zámene ten v slovenčine je t-ový základ stály, podobne ako pri adjektívach nepodlieha alternácii (tí, tie tvrdá výslovnosť, v poľštine ci). odľa zámena ten sa skloňujú všetky jeho deriváty (tamten, tenhľa, ten istý, tenže), ale pri zámene tento je v genitíve tvar tohto, nie tohoto. oľština lovenčina oľština lovenčina G MAKULÍNA L N ten ten Nžo/iné ci/te tí/tie G tego toho G tych tých D temu tomu D tym tým Ažo tego toho Ažo tych tých Ažz tego toho Ažz te tie Anž ten ten Anž te tie L (o) tym tom L (o) tych tých I tym tým I tymi tými FEMINÍNA N ta tá N te tie G tej tej G tych tých D tej tej D tym tým A tę tú A te tie L (o) tej tej L (o) tych tých I tą tou I tymi tými NEUTRÁ G L N to to N te tie G tego toho G tych tých D temu tomu D tym tým A to to A te tie L (o) tym tom L (o) tych tých I tym tým I tymi tými Demonstratíva taký, takýto taki sa skloňujú ako adjektíva, adverbiálne demonstratíva tam, tak, toľko, toľkoto tyle sú neflektívne. oľština (ako napr. aj ruština) má redukovaný dvojstupňový systém demonstratív (opozícia bližší a vzdialený: ten a tamten), slovenčina a čeština majú trojstupňový systém demonstratív (Běličová, 1998, apierz, 2003), napr. tento ten tamten, porov. tento, tentohľa, tento tu, tuto ten ten tamten, tamtoten, henten, taký takýto taki. oľština lovenčina oľština lovenčina G MAKULÍNA L N ów onen Nž/nž owi/owe oní/oné G owego oného G owych oných D owemu onému D owym oným Ažo owego oného Ažo owych oných Ažz owego oného Ažz owe oné Anž ów onen Anž owe oné L (o) owym onom L (o) owych oných I owym oným I owymi onými FEMINÍNA N owa oná N owe oné G owej onej G owych oných D owej onej D owym oným 207 t r a n a

6 8 RONOMINÁ (ZÁMENÁ ZAIMKI) A NUMERÁLIÁ (ČÍLOVKY LICZEBNIKI) A ową onú A owe oné L (o) owej onej L (o) owych oných I ową onou I owymi onými NEUTRÁ N owo ono (oné) N owe oné G owego oného G owych oných D owemu onému D owym oným A owo ono (oné) A owe oné L (o) owym onom L (o) owych oných I owym oným I owymi onými Demostratíva sa používajú na referenčnú deixu aj na koreferenčnú deixu, porov. apierz (2003) Interogatíva oľština lovenčina oľština lovenčina N kt-o kt-o N c-o č-o G k-ogo k-oho G cz-ego č-oho D k-omu k-omu D cz-emu č-omu A k-ogo k-oho A c-o č-o L (o) k-im k-om L (o) cz-ym č-om I k-im k-ým I cz-ym č-ím V slovenskej deklinácii sa prejavuje analógia medzi skloňovaním interogatív kto a čo (G, D, L). ronomen kto je vždy maskulínne (pri zhode vyžaduje vždy tvar maskulína: Kto to urobil? Hanka.), čo je neutrálne (Čo sa stalo? Katastrofa.). Interogatíva sa používajú aj ako relatíva (ovedz, kto to urobil.). odľa zámen kto, čo sa skloňujú všetky ich deriváty (niekto, nikto, dačo, ktosi). Adjektiválne interogatíva sa skloňujú podľa adjektív ( aký jaki, Npl. jacy, ktorý który, Npl. którzy), slovenské pronomen čí sa skloňuje podľa adjektív, poľský ekvivalent czyj sa skloňuje ako mój (Npl. czyi), adverbiálne interogatíva sú neflektívne ( kam dokąd, kde gdzie, kedy kiedy, koľko ile, ilu) Relatíva Relatíva sú zhodné s interogatívami, uvádzajú vedľajšie vety ako konjunkcie, ale na rozdiel od konjunkcií nestrácajú autosyntagmatickosť a flektívnosť Determinatíva oľština lovenčina oľština lovenčina G MAKULÍNA L N wszystek- všetok- Nžo/nž wszysc-y/wszystki-e všetc-i/všetk-y G wszystki-ego všetk-ého G wszystk-ich všetk-ých D wszystki-emu všetk-ému D wszystk-im všetk-ým Ažo Ažo wszystk-ich všetk-ých Ažz Ažz wszystki-e všetk-y Anž wszystek- všetok- Anž wszystki-e všetk-y L (o) wszystk-im všetk-om L (o) wszystk-ich všetk-ých I wszystk-im všetk-ým I wszystk-imi všetk-ými FEMINÍNA N wszystk-a všetk-a N wszystki-e všetk-y G wszystki-ej všetk-ej G wszystk-ich všetk-ých D wszystki-ej všetk-ej D wszystk-im všetk-ým A wszystk-ą všetk-u A wszystki-e všetk-y 208 t r a n a

7 M. okolová M. Vojteková W. Mirosławska M. Kyseľová: lovenčina a poľština. ynchrónne porovnanie s cvičeniami L (o) wszystki-ej všetk-ej L (o) wszystk-ich všetk-ých I wszystk-ą všetk-ou I wszystk-imi všetk-ými NEUTRÁ N wszystk-o všetk-o N wszystki-e všetk-y G wszystki-ego všetk-ého G wszystk-ich všetk-ých D wszystki-emu všetk-ému D wszystk-im všetk-ým A wszystk-o všetk-o A wszystki-e všetk-y L (o) wszystk-im všetk-om L (o) wszystk-ich všetk-ých I wszystk-im všetk-ým I wszystk-imi všetk-ými Determinatíva vymedzujú v dvoch smeroch: a) kvantitatívne (pozitívne: každý każdy, všetci wszyscy; negatívne: nikto nikt, nič nic, nijaký żaden, ničí niczyj, nikam nigdzie, nikde nigdzie, nikdy nigdy); b) kvalitatívne (stotožňovacie: ten istý ten sam, tenże; odlišovacie: iný inny). oľština lovenčina oľština lovenčina G MAKULÍNA L N sam 56 sám Nžo/iné sami/same sami/samy G samego samého G samych samých D samemu samému D samym samým Ažo samego samého Ažo samych samých Ažz samego samého Ažz same samy Ainé sam sám A iné same samy L (o) samym samom L (o) samych samých I samym samým I samymi samými FEMINÍNA N sama sama N same samy G samej samej G samych samých D samej samej D samym samým A samą samu A same samy L (o) samej samej L (o) samych samých I samą samou I samymi samými NEUTRÁ N samo samo N same samy G samego samého G samych samých D samemu samému D samym samým A samo samo A same samy L (o) samym samom L (o) samych samých I samym samým I samymi samými Adjektívne pronominá patria ku kvalitatívnemu kongruentnému skloňovaniu podľa vzoru pekný (iný inny, nijaký żaden, každý każdy, Npl. os. każdzi) alebo cudzí (ničí), poľský ekvivalent niczyj sa skloňuje podľa mój. ronomen sám, všetok sa v slovenčine skloňuje ako číslovka jeden, pronomen samý sa skloňuje ako adjektívum pekný. ronominá s komponentom ten, kto, čo co majú zámenné skloňovanie. lovenské adjektiválne pronomen samý má v poľštine zámenný ekvivalent sam alebo je uvedený význam vyjadrený lexikálne pomocou wyłącznie (samí chlapci sami chłopcy/wyłącznie chłopcy), apierz (2003, s. 34) Indefinitá Niekoľko desiatok neurčitých slovenských pronomín zodpovedá len niekoľkým poľským pronominám, porov. apierz (2003, s. 30). V poľštine sa neurčitosť vyjadruje najčastejšie 56 oľské zámeno sam je ekvivalentom slovenského zámena sám (am to zrobiłem., Został w domu sam., am sobie przeczysz.) alebo adjektíva samotný (Czytał do samego południa.). Zriedka korešponduje so slovenským zámenom ten istý: To ten sam człowiek. (Je to ten istý človek.). Ekvivalentom slovenského zámena samý je význam lexikálne vyjadrený pomocou tylko, wyłącznie a sam (Były tam tylko/wyłącznie/same kobiety. Boli tam samé ženy.). 209 t r a n a

8 8 RONOMINÁ (ZÁMENÁ ZAIMKI) A NUMERÁLIÁ (ČÍLOVKY LICZEBNIKI) postfixom -ś, ktorý sa pridáva k interogatívam, pričom sa v poľštine aj v slovenčine skloňujú rovnako ako interogatíva: ktoś, coś, jakiś, czyjś, gdzieś, kiedyś. lovenčina má širší repertoár neurčitých (indefinitných) zámen: niekto, niečo, nejaký, niečí, niekde, niekedy; dakto, dačo, dajaký, dačí, dakde, dakedy; voľakto, voľačo, voľajaký, voľačí, voľakde, voľakedy atď. Modifikácia sa realizuje v smere: a) neurčitosti od opytovacích zámen: prefixálne indefinitá: dakto, dačo, dajaký, daktorý, dakde, dakedy, dakoľko; voľakto, voľačo, voľaktorý, voľakde, voľakedy; všelikto, všeličo, všelikde; niekto, niečo, nejaký, niektorý, niekde, niekedy, niekoľko; podaktorý, poniektorý; niejaki, niektóry, nieco, niejako; postfixálne indefinitá: ktosi, čosi, ktorýsi, akýsi, kdesi, kedysi, kamsi, koľkosi; ktoś, coś, jakiś, czyjś, gdzieś, kiedyś; b) ľubovoľnosti od opytovacích zámen: prefixálne indefinitá: bárskto, bársčo, bársaký, bársktorý, bárskde, bárskedy; hocikto, hocičo, hocijaký, hociktorý, hocikde, hocikedy; byle kto, byle co, byle jaki, byle czyj, byle gdzie, byle kiedy; postfixálne indefinitá: ktokoľvek, čokoľvek, ktorýkoľvek, akýkoľvek, kdekoľvek, kedykoľvek, kamkoľvek; ktokolwiek, cokolwiek, jakikolwiek, czyjkolwiek, gdziekolwiek, kiedykolwiek; ktośkolwiek, cośkolwiek, jakiśkolwiek, gdzieśkolwiek; kto bądź, co bądź, jaki bądź, gdzie bądź, ktokolwiek bądź, cokolwiek bądź, jakikolwiek bądź, gdziekolwiek bądź, kiedykolwiek bądź Derivácia pronomín ronominá sú derivačne uzavretou skupinou, súvisí to s ich všeobecným významom na hranici plnovýznamových slovných druhov a gramatických slov. ronominá sa odvodzujú zo zámen sufixálne (onaký, inakší), prefixálne (prečo, načo, začo), špecificky kompozične (tamto, kdečo, kadečo). Zriedkavý je viacslovný typ aký-taký, taký istý a postfixálne tvorenie (tomuto, čosi, toto, čokoľvek). refixálne a postfixálne utvorené pronominá majú rovnaké skloňovanie ako ich motivanty. Najväčší derivačný potenciál majú opytovacie pronominá, čiastočne ukazovacie pronominá. Modifikácia sa realizuje v smere: a) neurčitosti od opytovacích zámen: prefixálne indefinitá: príklady pozri 8.1.8; b) konkretizácie a zdôraznenia od ukazovacích zámen: prefixálne determinatíva: dotiaľ, dovtedy, odvtedy, odtade, potade, potiaľ, stade; postfixálne determinatíva: tento, tenhľa, toľkýto, takýto, tuhľa, tutohľa, tentohľa, tamže, tenže. Od opytovacích zámen sa tvoria prefixálne aj vymedzovacie pronominá (nikto, nič, nijaký, nikde, nikdy) a neflektívne interogatívne pronominá bez zmeny klasifikácie (nakedy, odkedy, dokedy, skade, pokade). Derivácia iných slovných druhov zo zámen je možná, ale zriedkavá: tykať, onikať, vykať, mojkať, osvojiť si, svojeť, svojský, tentovať, ondiať, každučký, samučký, vždycky, dakedajší, onehdajší, niekdajší, voľakedajší, tunajší, tamojší. V poľštine sú pri numerálnom pronomen koľko osobitné lexémy: pre jednotky kilku/kilka, pre viac než desať: kilkunastu/kilkanaście, pre desiatky: kilkudziesięciu/kilkadziesiąt, pre stovky: kilkuset/kilkaset. orov. aj lexémy, ktoré sa vzťahujú na kolektíva: kilkoro, kilkanaścioro, kilkadziesięcioro; wieleset, paręset; lexémy, ktoré sa vzťahujú na zlomkové numeráliá: ile, ileś, ilekolwiek. 210 t r a n a

9 M. okolová M. Vojteková W. Mirosławska M. Kyseľová: lovenčina a poľština. ynchrónne porovnanie s cvičeniami 8.2 NUMERÁLIÁ Číslovky (numeráliá) sú pomenovania kvantitatívnych významov. odľa presnosti pomenovania sa delia na určité a neurčité (málo, veľa, mnoho, trochu), ďalšie delenie: primárne základné kardináliá kolektívne násobné adverbiálne zlomkové jeden, dva dwa, nula zero, sto, tisíc tysiąc jedny, dvoje dwoje, troje, štvoro czworo, pätoro pięcioro trikrát/tri razy trzy razy, stokrát/sto ráz stokroć, stokrotnie, sto razy pol pół, štvrť ćwierć sekundárne 57 radové ordináliá násobné adjektívne druhové prvý pierwszy, druhý drugi, tretí trzeci, štvrtý czwarty, stý setny, tisíci tysięczny dvojnásobný podwójny, dwukrotny; trojnásobný potrójny, trzykrotny, štvornásobný poczwórny, czterokrotny; stonásobný stokrotny dvojaký dwojaki, trojaký trojaki, štvoraký czworaki, storaký sturodzajowy/stu rodzajów Gramatické kategórie vyplývajú z formálnych vlastností numerálií podľa toho, či sú substantívne, adjektívne alebo adverbiálne. ubstantívne číslovky majú v samostatnom postavení vlastnú kategóriu pádu, čiastočne rodu životnosti, napr. boli siedmi. Numeráliá 1 4 majú v nesamostatnom postavení zhodu (jeden človek, dvaja ľudia), numeráliá 5 a viac môžu mať v nominatíve zhodu v spojení so životnými maskulínami (piati ľudia), inak majú väzbu s Gpl. (päť ľudí, žien, stolov, detí), syntagmaticky sú prívlastkami. Adjektívne numeráliá majú zhodu číslovkového tvaru s nadradeným substantívom (prví sú muži), adverbiálne sú neflektívne (tretíkrát). Rozdiely medzi jazykmi sú lexikálne (nula zero), ale hlavne hláskoslovné (tri trzy, päť pięć, piaty piąty) či ortografické (dva dwa), porov. Mieczkowska, Zásady tvorenia sú rovnaké: -násť -naście, -desiat -dziesiąt, sto -ście, -sta, -set, porov. tvorenie základných a radových čísloviek: KARDINÁLIÁ ZÁKLADNÉ ČÍLOVKY ORDINÁLIÁ RADOVÉ ČÍLOVKY oľština lovenčina oľština lovenčina 0 zero nula 0. zerowy nultý 1 jeden, -a, -o jeden, -a, -o 1. pierwszy prvý 2 dwa (dwaj/dwóch/dwu, dwie) dva (dvaja, dve) 2. drugi druhý 3 trzy (trzej/trzech) tri (traja) 3. trzeci tretí 4 cztery (czterej/czterech) štyri (štyria) 4. czwarty štvrtý 5 pięć (pięciu) päť (piati) 5. piąty piaty 6 sześć (sześciu) šesť (šiesti) 6. szósty šiesty 7 siedem (siedmiu) sedem (siedmi) 7. siódmy siedmy 8 osiem (ośmiu) osem (ôsmi) 8. ósmy ôsmy 9 dziewięć (dziewięciu) deväť (deviati) 9. dziewiąty deviaty 10 dziesięć (dziesięciu) desať (desiati) 10. dziesiąty desiaty 11 jedenaście (jedenastu) jedenásť (jedenásti) 11. jedenasty jedenásty 12 dwanaście (dwunastu) dvanásť (dvanásti) 12. dwunasty dvanásty 13 trzynaście (trzynastu) trinásť (trinásti) 13. trzynasty trinásty 14 czternaście (czternastu) štrnásť (štrnásti) 14. czternasty štrnásty 15 piętnaście (piętnastu) pätnásť (pätnásti) 15. piętnasty pätnásty 16 szesnaście (szesnastu) šestnásť (šestnásti) 16. szesnasty šestnásty 20 dwadzieścia (dwudziestu) dvadsať (dvadsiati) 20. dwudziesty dvadsiaty 21 dwadzieścia jeden (dwudziestu jeden) dvadsaťjeden (jedenadvadsiati) 21. dwudziesty pierwszy dvadsiaty prvý 57 V slovenčine sa ako numeráliá nie vždy vyčleňujú a pokladajú sa za adjektíva (okolová, 1995). 211 t r a n a

10 8 RONOMINÁ (ZÁMENÁ ZAIMKI) A NUMERÁLIÁ (ČÍLOVKY LICZEBNIKI) 22 dwadzieścia dwa dvadsaťdva 22. dwudziesty drugi dvadsiaty druhý (dwudziestu dwóch) (dvadsiati dvaja) 23 dwadzieścia trzy dvadsaťtri (dvadsiati 23. dwudziesty trzeci dvadsiaty tretí (dwudziestu trzech) traja) 30 trzydzieści (trzydziestu) tridsať (tridsiati) 30. trzydziesty tridsiaty 50 pięćdziesiąt (pięćdziesięciu) päťdesiat (päťdesiati) 50. pięćdziesiąty päťdesiaty 90 dziewięćdziesiąt deväťdesiat 90. dziewięćdziesiąty deväťdesiaty (dziewięćdziesięciu) (deväťdesiati) 100 sto (stu) sto 100. setny stý oľština lovenčina oľština lovenčina 101 sto jeden (stu jeden) stojeden 101. sto pierwszy stoprvý 150 sto pięćdziesiąt stopäťdesiat 150. sto pięćdziesiąty stopäťdesiaty (stu pięciudziesięciu) (stopäťdesiati) 200 dwieście (dwustu) dvesto 200. dwusetny dvestý 300 trzysta (trzystu) tristo 300. trzechsetny trojstý 400 czterysta (czterystu) štyristo 400. czterechsetny štvorstý 500 pięćset (pięciuset) päťsto 500. pięćsetny päťstý 600 sześćset (sześciuset) šesťsto 600. sześćsetny šesťstý 1000 tysiąc (o tysiącu osobach) tisíc tysięczny/tysiączny tisíci 1001 tysiąc jeden tisíc jeden tysiąc pierwszy tisíci prvý 2000 dwa tysiące dvetisíc dwutysięczny dvojtisíci 5000 pięć tysięcy päťtisíc pięciotysięczny päťtisíci milion milión milionowy miliónty dwa miliony dva milióny dwumilionowy dvojmiliónty pięć milionów päť miliónov pięciomilionowy päťmiliónty Základným postupom tvorenia čísloviek je kompozícia bez spájacej submorfémy (päť-st-o). Jednotlivé koreňové morfémy čísloviek sa často píšu v sklonnej podobe osobitne. Tvorenie spájaním morfém je v zásade neobmedzené až po nekonečno, tým sa číslovky odlišujú od ostatných slovných druhov Kardináliá Číslovky 1 4 majú kvantitatívne kongruentné osobitné skloňovanie; podľa vzoru päť sa skloňujú číslovky 5 a vyššie. Niektoré numeráliá sú výnimkami a skloňujú sa ako substantíva, napr. sto (neutrum), tisíc, milión (maskulína), miliarda (feminínum) tysiąc, milion, miliard (maskulína), ktoré majú substantívne skloňovanie ako substantíva príslušného rodu. ri skloňovaní troch základných čísloviek a ich derivátov je v slovenčine špecifická gramatická morféma s infixom -aj-, a to v N pri spájaní so životnými maskulínami: dv-aj:a, tr-aj:a, obaj:a, aj ostatné číslovky (4 99) vyjadrujú v spojení so životnými maskulínami životnosť (piati, štyria, deväťdesiati deviati muži), porov. dwaj staruszkowie dvaja starčekovia, sześciu kolegów šiesti kolegovia/šesť kolegov. oľština lovenčina oľština lovenčina MAKULÍNA N jeden- jeden- Nžo/nž jedn-i/jedn-e 58 jedn-i/jedn-y G jedn-ego jedn-ého G jedn-ych jedn-ých D jedn-emu jedn-ému D jedn-ym jedn-ým Ažo jedn-ego jedn-ého Ažo jedn-ych jedn-ých Ažz jedn-ego jedn-ého Ažz jedn-e jedn-y Anž jeden- jeden- Anž jedn-e jedn-y L (o) jedn-ym jedn-om L (o) jedn-ych jedn-ých I jedn-ym jedn-ým I jedn-ymi jedn-ými 58 lurálová forma číslovky jeden v obidvoch jazykoch je skupinovou číslovkou (jedny husle, jedne skrzypce). 212 t r a n a

11 M. okolová M. Vojteková W. Mirosławska M. Kyseľová: lovenčina a poľština. ynchrónne porovnanie s cvičeniami FEMINÍNA N jedn-a jedn-a N jedn-e jedn-y G jedn-ej jedn-ej G jedn-ych jedn-ých D jedn-ej jedn-ej D jedn-ym jedn-ým A jedn-ą jedn-u A jedn-e jedn-y L (o) jedn-ej jedn-ej L (o) jedn-ych jedn-ých I jedn-ą jedn-ou I jedn-ymi jedn-ými NEUTRÁ N jedn-o jedn-o N jedn-e jedn-y G jedn-ego jedn-ého G jedn-ych jedn-ých D jedn-emu jedn-ému D jedn-ym jedn-ým A jedn-o jedn-o A jedn-e jedn-y L (o) jedn-ym jedn-om L (o) jedn-ych jedn-ých I jedn-ym jedn-ým I jedn-ymi jedn-ými Číslovka dva, oba má v slovenčine duálový inštrumentál dvoma, oboma dnes už len ako variant popri tvare dvomi, obomi, v poľštine sa duálové tvary vyskytujú aj v ostatných pádoch (dwóch/dwu; obóch/obu). V Nsg. v spojení s osobnými maskulínami sú tri fakultatívne tvary: dwaj + substantívum v nominatíve (dwaj chłopcy)/dwóch + substantívum v genitíve (dwóch chłopców)/dwu + substantívum v genitíve (dwu chłopców); analogicky aj obydwaj/obydwóch/obydwu. oľština lovenčina oľština lovenčina Nžo dw-aj dv-aja Nžo trz-ej, czter-ej tr-aja, štyr-ia dw-óch/dw-u ( + Gen.) trzech, czterech ( + Gen.) Nnž dw-a dv-a Nnž trz-y, czter-y tr-i, štyr-i Nf dwi-e dv-e Nf trz-y, czter-y tr-i, šty-ri Nn dw-a miasta (dwoje dzieci) dv-e Nn trz-y, czter-y tr-i, štyr-i G dw-óch/dw-u dv-och G trz-ech, czter-ech tr-och, štyr-och D dw-om/dw-u dv-om D trz-em, czter-em tr-om, štyr-om Amžo dw-óch/dw-u dv-och Amžo trz-ech, czter-ech tr-och, štyr-och Am dw-a dv-a Am trz-y, czter-y tr-i, štyr-i Af dwi-e dv-e Af trz-y, czter-y tr-i, štyr-i An dw-a miasta dv-e An trz-y, czter-y tr-i, štyr-i L (o) dw-óch/dw-u dv-och L (o) trz-ech, czter-ech tr-och, štyr-och I dw-oma; pre feminína dwi-ema/dw-oma dv-oma/ dv-omi I trz-ema, czter-ema tr-omi/tr-oma, štyr-mi V poľštine sa odlišuje kontext: Rozmawialiśmy z dwojgiem ludzi. (muž a žena) a z dwoma ludźmi s dvoma ľuďmi (rovnakého pohlavia). Nie było dwóch/dwojga ludzi. owiedziałem to czterem osobom, ale czworgu dzieciom. Rozmawiali o trzech sprawach, studentach/trojgu studentach; widzieli go z dwoma psami, ale z dwojgiem dzieci; pięć kobiet, ale pięciu studentów päť žien, päť študentov/piati študenti. oľština lovenčina oľština lovenčina a) flektívne b) neflektívne a) flektívne b) neflektívne Nžo pięci-u piat-i Nžo piętnast-u pätnást-i Niné pięć päť Niné piętnaści-e pätnásť G pięci-u piat-ich G piętnast-u pätnást-ich D pięci-u piat-im D piętnast-u pätnást-im Ažo pięci-u piat-ich päť Ažo piętnast-u pätnást-ich pätnásť Ainé pięć päť Ainé piętnaści-e pätnásť L (o) pięci-u piat-ich L (o) piętnast-u pätnást-ich I pięci-u/ pięci-oma piat-imi I piętnast-u/ piętnast-oma pätnást-imi 213 t r a n a

12 8 RONOMINÁ (ZÁMENÁ ZAIMKI) A NUMERÁLIÁ (ČÍLOVKY LICZEBNIKI) orov. skloňovanie 6 19, desiatky a stovky do 900 (sto stu, dwieście dwustu, trzysta trzystu). Číslovky 5 a vyššie sa spájajú so substantívami v Gpl. Číslovky, ktoré možno písať osobitne, sa pokladajú za jednu lexému, ak im zodpovedá jeden číselný zápis, napr (tisíc deväťsto deväťdesiatšesť). V účtovníctve, v poštových poukážkach píšeme číslovky dovedna (tisícpäťdesiat). V slovenčine sa číslovka dvesto neskloňuje, v poľštine sa skloňujú obidva komponenty: dwieście dwustu, porov. aj flexiu prvého komponentu pri pięciuset (od 500 do 900), ale trzysta trzystu, czterysta czterystu a) flektívne b) neflektívne a) flektívne b) neflektívne Nžo pięćdziesięci-u päťdesiat-i Nžo pięciuset Niné pięćdziesiąt päťdesiat Niné pięćset G pięćdziesięci-u päťdesiat-ich G pięciuset D pięćdziesięci-u päťdesiat-im D pięciuset päťdesiat päťsto Ažo pięćdziesięci-u päťdesiat-ich Ažo pięciuset Ainé pięćdziesiąt päťdesiat Ainé pięćset L (o) pięćdziesięci-u päťdesiat-ich L (o) pięciuset I pięćdziesięci-u/pięćdziesięci-oma päťdesiat-imi I pięciuset Ordináliá Radové číslovky sú adjektiváliá, najčastejšie sa skloňujú podľa vzoru pekný či skôr krásny (prvý, druhý, piaty, ôsmy), zriedkavo cudzí (tretí) a tvoria sa zväčša pravidelne od základných čísloviek. V slovenčine sa radové číslovky vyjadrujú číslom a bodkou, v poľštine iba číslom (pri označovaní hodín, dátumu, čísla strany v bibliografickom údaji, porov. 1. máj 1 maja) alebo číslom a bodkou (v ostatných prípadoch, napr. yn chodzi do 5. klasy.) Zlomkové numeráliá Vyskytujú sa v obidvoch jazykoch: 1/2 pol pół; 1,5 poldruha półtora, 1/3 jedna tretina jedna trzecia, 1/4 štvrtina, štvrť jedna czwarta, ćwierć, 1/5 pätina jedna piąta. Číslovka półtora (litra) má v mužskom a strednom rode koncovku -a, v ženskom -ej: półtorej godziny. Desatinné čísla: 0,2 nula celých, dve desatiny zero i dwie dziesiąte; 3,24 tri celé, dvadsaťštyri stotín trzy i dwadzieścia cztery setne; 3,245 tri celé, dvesto štyridsaťpäť tisícin trzy i dwieście czterdzieści pięć tysięcznych Kolektíva Kolektíva sa používajú v obidvoch jazykoch v tej istej funkcii ako kardináliá v spojení s pomnožnými substantívami: dvoje huslí dwoje skrzypiec, troje dverí troje drzwi, pätoro nohavíc, jedny nožnice pięcioro spodni, jedne nożyce. oľské tvary kolektív sa používajú navyše aj na označenie skupín rozličného pohlavia (było nas pięcioro bolo nás päť/boli sme piati) a pri mláďatách (czworo kurcząt štyri kurence). V slovenčine sa tu využívajú tvary základných čísloviek pre životné maskulína: dvaja profesori (pán a pán profesor, pán profesor a pani profesorka) dwoje profesorów (pan i pani profesor), traja súrodenci (bez rozlíšenia rodu) troje rodzeństwa (s rozlíšením rodu), porov. Mieczkowska, 2003, s oľština lovenčina oľština lovenčina N dwoje N czworo G dwojga G czworga D dwojgu D czworgu A dwoje dvoje A czworo štvoro L o dwojgu L o czworgu I dwojgiem I czworgiem 214 t r a n a

Mówię po polsku Waldemar Szyngwelski

Mówię po polsku Waldemar Szyngwelski Mówię po polsku Waldemar Szyngwelski Lekcja numer 3 Poznajemy godziny i pytamy o nie. Rozmawiamy o tym, co mamy w zwyczaju robić każdego dnia. 0 zero 1 jeden 2 dwa 3 trzy 4 cztery 5 pięć 6 sześć 7 siedem

Bardziej szczegółowo

Co to jest? Kto to jest?

Co to jest? Kto to jest? Gramatyka Co to jest? Kto to jest? Co to jest? To jest Krzesło Książka Samochód! To są drzwi. To są okulary. Kto to jest? To jest Moja siostra. Dziadek. Dziecko. Rodzaj męski: - spółgłoska (pan, samochód)

Bardziej szczegółowo

Polsk språk 1 POL1110

Polsk språk 1 POL1110 1 Polsk språk 1 POL1110 Forelesning 5 H2006 ORDKLASSER alle polske ord kan deles i to grupper som bøyes og som ikke bøyes ordklassene bøyes substantiv adjektiv pronomen verb tallord ikke bøyes adverb partikler

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego w sezonie zimowym 2006/2007. Spółka z o.o.

OGŁOSZENIE. zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego w sezonie zimowym 2006/2007. Spółka z o.o. Pleszew dnia 25.10.2006 r. ZDP 343 12 / 06 OGŁOSZENIE o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie informuje, Ŝe w wyniku postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MEDYCZNEGO

STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MEDYCZNEGO STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MEDYCZNEGO Tekst jednolity w brzmieniu obowiązującym od dnia 22 grudnia 2016 r. (uwzględniający zmiany, które wejdą w życie w dniu 6 Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NR 03/2010/DN/BZPU

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NR 03/2010/DN/BZPU Gdańsk, dnia 02.07.2010 r. L.Dz. 03/2010/DN/BZPU-1 WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NR 03/2010/DN/BZPU Wybór najkorzystniejszej oferty Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ZDANIA POJEDYNCZEGO

BUDOWA ZDANIA POJEDYNCZEGO BUDOWA ZDANIA POJEDYNCZEGO polski.gim26.gda.pl 1 1. Zdanie jest to wypowiedzenie zawierające przynajmniej jedno orzeczenie. np. Ania rozmawia przez telefon. Pada deszcz. polski.gim26.gda.pl 2 2. RÓWNOWAŻNIK

Bardziej szczegółowo

pięćdziesiąt trzy czterdzieści siedem dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa siedemdziesiąt dziewięć siedemdziesiąt

pięćdziesiąt trzy czterdzieści siedem dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa siedemdziesiąt dziewięć siedemdziesiąt MATEMATYKA DLA 3 KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ / ODPOWIEDZI 1. liczba dziesiątki jedności słownie 53... 5... 3... pięćdziesiąt trzy 47 9 8 79 70... 4... 7...... 9... 8...... 7... 9... 7... 0... czterdzieści

Bardziej szczegółowo

Joanna Szczepańska, Liczby jajeczne. Szkoła Podstawowa nr 119 im. Janiny Porazińskiej w Krakowie ul. Czerwieńskiego Kraków.

Joanna Szczepańska, Liczby jajeczne. Szkoła Podstawowa nr 119 im. Janiny Porazińskiej w Krakowie ul. Czerwieńskiego Kraków. Szkoła Podstawowa nr 119 im. Janiny Porazińskiej w Krakowie ul. Czerwieńskiego 1 31-319 Kraków Liczby jajeczne Joanna Szczepańska uczennica klasy 6 B Praca nadesłana na konkurs prac matematycznych organizowany

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr 5.568/2014

AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr 5.568/2014 Repertorium A nr 5.568/2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące czternastego roku (26.06.2014 r.), w Poznaniu, przy ulicy Perkuna nr 25, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&ie=utf8&prev...

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&ie=utf8&prev... Benchmarki - - PassMark Lista benchmarkingu procesorów Strona 1 z 55 Koszyk Poszukiwanie Dom Oprogramowanie Wyposażenie Benchmarki Usługi Sklep Wsparcie Forum O nas Strona główna» Benchmarki» Lista Benchmarki

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Monitoring kolónií svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris) na poľsko-slovenskej hranici a pytliactvo

Monitoring kolónií svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris) na poľsko-slovenskej hranici a pytliactvo Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim PPWSZ, Nowy Targ 2012, s. 83 86 Rozvoj kultúrneho a prírodného turizmu na slovensko-poľskom pohraničí PPWSZ, Nowy Targ 2012, s.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MOMO SPÓŁKA AKCYJNA

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MOMO SPÓŁKA AKCYJNA Repertorium A numer 7270/2012 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dwunastego (29-06-2012) asesor notarialny Anna Marta Dołbakowska zastępca Joanny Lewczuk notariusza w

Bardziej szczegółowo

AZOTOWYCH PUŁAWY S.A.

AZOTOWYCH PUŁAWY S.A. Projekt uchwały przedstawiony przez Przedstawiciela Akcjonariusza Skarbu Państwa dotyczący pkt. 7 porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 01.07.2008 r. do dnia 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16 Włocławek, dnia 8. maja 2014 roku ZP/05/2014 Internet/Tablica ogłoszeń Dotyczy: postępowania opublikowanego na portalu BZP pod nr 112024-2014 z dnia 02. 04. 2014 r. na sukcesywną dostawę sprzętu jednorazowego

Bardziej szczegółowo

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu!

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Jesteś już uczniem i właśnie rozpoczynasz swoją przygodę ze szkołą. Poznajesz nowe koleżanki i nowych kolegów. Tworzysz razem z nimi grupę klasową i katechetyczną. Podczas

Bardziej szczegółowo

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : 2. PUBLIKACJA ZAMÓWIENIA: 3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CPV: Roboty budowlane Dostawy Usługi X

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : 2. PUBLIKACJA ZAMÓWIENIA: 3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CPV: Roboty budowlane Dostawy Usługi X ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 52 90 133 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000045146, NIP 725-18-01-126,

Bardziej szczegółowo

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości Przyjaźń Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca

Bardziej szczegółowo

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO I. Proszę wybrać odpowiednie do rysunku zdanie. 0. On wsiada do autobusu. On wysiada z autobusu. On jedzie autobusem. 1. On wsiada do tramwaju. On

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, 30.06.2014 r. SP2.230.3.2014 Ogłoszenie o wyborze oferty

Olsztyn, 30.06.2014 r. SP2.230.3.2014 Ogłoszenie o wyborze oferty do stołówki Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie - wykonanie pakietu nr I Mrożonki i przetwory mrożone - Podstawowej nr 2 w Olsztynie zawiadamia, że oferta firmy UNIFREEZE SP. z o.o., Miesiączkowo 110,

Bardziej szczegółowo

Ankieta. Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży.

Ankieta. Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży. Ankieta Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży www.fundamentywiary.pl Pytania ankiety i instrukcje Informacje wstępne Wybierz datę przeprowadzenia ankiety w czasie typowego spotkania grupy młodzieżowej.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16 Włocławek, dnia 17. kwietnia 2015 r. ZP/06/2015 Internet/Tablica Ogłoszeń Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/06/2015, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem

Bardziej szczegółowo

dla najmłodszych polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com

dla najmłodszych polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com dla najmłodszych.1. polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com Rodzice i dzieci w islamie (...) rodzicom okazujcie dobroć i bliskim krewnym, i sierotom, i biednym. Przemawiajcie do ludzi uprzejmie!

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Kalisza z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Kalisza z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej Kalisza z dnia... w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Wykaz zmian do projektów uchwał Nazwa uchwały: Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 21 czerwca 2011 roku Liczba głosów, którymi fundusz dysponował

Bardziej szczegółowo

TEST SPRAWDZAJĄCY UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM DLA KLASY IV NA PODSTAWIE TEKSTU PT. DZIEŃ DZIECKA

TEST SPRAWDZAJĄCY UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM DLA KLASY IV NA PODSTAWIE TEKSTU PT. DZIEŃ DZIECKA TEST SPRAWDZAJĄCY UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM DLA KLASY IV NA PODSTAWIE TEKSTU PT. DZIEŃ DZIECKA Drogi uczniu! Instrukcja dla użytkownika testu Najpierw przeczytaj uważnie tekst. Następnie rozwiązuj

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A.

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. 1. Tytuł Statutu w dotychczasowym brzmieniu: STATUT BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Bardziej szczegółowo

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr )

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr ) AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr 4-5 2009) Ten popularny aktor nie lubi udzielać wywiadów. Dla nas jednak zrobił wyjątek. Beata Rayzacher:

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

Książeczki dziesięciogroszowe. WARSZAWA. W DRUKARNI 8. LEWENTALA, Nowy Swiat Nr. 89. 1883, http://rcin.org.pl

Książeczki dziesięciogroszowe. WARSZAWA. W DRUKARNI 8. LEWENTALA, Nowy Swiat Nr. 89. 1883, http://rcin.org.pl Książeczki dziesięciogroszowe. I. NAUKA RACHUNKÓW. Cztéry działania z liczbami całkowitemi. WARSZAWA. W DRUKARNI 8. LEWENTALA, Nowy Swiat Nr. 89. 1883, NAUKA RACHUNKÓW. Cztéry działania z liczbami całkowitemi.

Bardziej szczegółowo

STARY TESTAMENT, RUT 23. RUT MOABITKA

STARY TESTAMENT, RUT 23. RUT MOABITKA RUT MOABITKA 116 - Już dziesięć lat minęło od śmierci mojego męża Elimelecha. A teraz umarli także moi synowie Zostałyśmy już same - Powiedziała smutna Noemi i odwróciła się w stronę paleniska, żeby jej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. MSIG 260/2013 (4377) poz. 18606 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18606. Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu. (załącznik nr 6) [BMSiG-11973/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Subfundusz

Bardziej szczegółowo

STATUT BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA Projekt zmian Statutu BGŻ S.A. W związku z planowanym połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. ( BGŻ S.A. ) i BNP Paribas Bank Polska S.A. przeprowadzanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

TRYB ROZKAZUJĄCY A2 / B1 (wersja dla studenta)

TRYB ROZKAZUJĄCY A2 / B1 (wersja dla studenta) TRYB ROZKAZUJĄCY A2 / B1 (wersja dla studenta) Materiał prezentuje sposób tworzenia form trybu rozkazującego dla każdej koniugacji (I. m, -sz, II. ę, -isz / -ysz, III. ę, -esz) oraz część do ćwiczeń praktycznych.

Bardziej szczegółowo

Mobilita v prihraničnom regióne impulz pre rozvoj trvalých vzťahov. Mobilność w przygranicznym regionie - impulsem do rozwoju trwałych kontaktów

Mobilita v prihraničnom regióne impulz pre rozvoj trvalých vzťahov. Mobilność w przygranicznym regionie - impulsem do rozwoju trwałych kontaktów Mobilita v prihraničnom regióne impulz pre rozvoj trvalých vzťahov Mobilność w przygranicznym regionie - impulsem do rozwoju trwałych kontaktów Poľsko, Krosno, 14.06.-04.07.2010 Mobilność w przygranicznym

Bardziej szczegółowo

Dany jest ciąg określony wzorem dla. Oblicz i. Piąty wyraz ciągu określonego wzorem, gdzie jest równy A) 1 B) 5 C) 10 D) 0,5.

Dany jest ciąg określony wzorem dla. Oblicz i. Piąty wyraz ciągu określonego wzorem, gdzie jest równy A) 1 B) 5 C) 10 D) 0,5. Zadanie 1 Dany jest ciąg określony wzorem dla. Oblicz i. Zadanie 2 Piąty wyraz ciągu określonego wzorem, gdzie jest równy A) 1 B) 5 C) 10 D) 0,5. Zadanie 3 Dany jest ciąg o wzorze ogólnym, gdzie. Piąty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Kalisza z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Kalisza z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej Kalisza z dnia... w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej

Bardziej szczegółowo

DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 FAX /22/

Bardziej szczegółowo

Zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa SA

Zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa SA 2015-06-29 14:35 Zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa SA Komunikat w sprawie zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki FAM Grupa

Bardziej szczegółowo

5 ELEMENT NIE 5.1. PÍSANIE NIE OSOBITNE

5 ELEMENT NIE 5.1. PÍSANIE NIE OSOBITNE 5 ELEMENT NIE Element nie je viacfunkčný. Môže byť samostatnou lexikálnou jednotkou vo funkcii častice alebo spojky alebo morfémou. Ak je nositeľom významu syntakticko-lexikálnej kategórie negácie, hodnotíme

Bardziej szczegółowo

Paulina Grzelak MAGICZNY ŚWIAT BAJEK

Paulina Grzelak MAGICZNY ŚWIAT BAJEK Paulina Grzelak MAGICZNY ŚWIAT BAJEK Copyright by Paulina Grzelak & e-bookowo Grafika na okładce: shutterstock Projekt okładki: e-bookowo ISBN 978-83-7859-450-5 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Anna Kraszewska ( nauczyciel religii) Katarzyna Nurkowska ( nauczyciel języka polskiego) Publiczne Gimnazjum nr 5 w Białymstoku SCENARIUSZ JASEŁEK

Anna Kraszewska ( nauczyciel religii) Katarzyna Nurkowska ( nauczyciel języka polskiego) Publiczne Gimnazjum nr 5 w Białymstoku SCENARIUSZ JASEŁEK Anna Kraszewska ( nauczyciel religii) Katarzyna Nurkowska ( nauczyciel języka polskiego) Publiczne Gimnazjum nr 5 w Białymstoku SCENARIUSZ JASEŁEK Czas wydarzeń : 24 grudnia Występują : Mama Tata Dzieci

Bardziej szczegółowo

Liczba głosów Nordea OFE na WZA: 4 878 225, udział w głosach na WZA: 5,06%. Liczba głosów obecnych na WZA: 96 454 807.

Liczba głosów Nordea OFE na WZA: 4 878 225, udział w głosach na WZA: 5,06%. Liczba głosów obecnych na WZA: 96 454 807. Warszawa, 26 marca 2012r. Sprawozdanie z Akcjonariuszy spółki NFI Octava, które odbyło się w dniu 23 marca 2012 roku w Warszawie w hotelu Polonia w sali Wilno & Lwów w Alejach Jerozolimskich 45 Liczba

Bardziej szczegółowo

Dnia szóstego października roku dwa tysiące szóstego ( ) w siedzibie

Dnia szóstego października roku dwa tysiące szóstego ( ) w siedzibie notariusz 30-83 Gdańsk, ul. Piwna V2 tel./fax 320-30-53 320-30-6 NIP 534-77.33.57 Repertorium A nr 7609 /2006 y-7 r pj, AKT NOTARIALNY Dnia szóstego października roku dwa tysiące szóstego (06.0.2006) w

Bardziej szczegółowo

ROZPACZLIWIE SZUKAJĄC COPYWRITERA. autor Maciej Wojtas

ROZPACZLIWIE SZUKAJĄC COPYWRITERA. autor Maciej Wojtas ROZPACZLIWIE SZUKAJĄC COPYWRITERA autor Maciej Wojtas 1. SCENA. DZIEŃ. WNĘTRZE. 2 Biuro agencji reklamowej WNM. Przy komputerze siedzi kobieta. Nagle wpada w szał radości. Ożesz japierdziuuuuu... Szefie!

Bardziej szczegółowo

lekkim w ilości 2 szt.

lekkim w ilości 2 szt. Ełk, dnia 13.08.2013r. Nr sprawy: T - 343-10 - 2013 wg. rozdzielnika Informacja o wyborze najkorzystniejszej Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 5 stycznia 2015 r.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 5 stycznia 2015 r. FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 5 stycznia 2015 r. (NINIEJSZY FORMULARZ NIE ZASTĘPUJE DOKUMENTU PEŁNOMOCNICTWA) I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 1 REPERTORIUM A NR 8174 /2014 AKT NOTARIALNY Dnia osiemnastego lipca dwa tysiące czternastego roku (18-07-2014), w obecności mojej KRZYSZTOFA BORAWSKIEGO Notariusza w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public

Zamówienie public Zamówienie public... - 286458-2015 14/08/2015 S156 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Łódź: Implanty chirurgiczne 2015/S 156-286458

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2001 Certyfikat Systemu Jakości

Bardziej szczegółowo

Galeria polskich noblistów: W. Szymborska, Cz. Miłosz, W. Reymont, H. Sienkiewicz, L. Wałęsa

Galeria polskich noblistów: W. Szymborska, Cz. Miłosz, W. Reymont, H. Sienkiewicz, L. Wałęsa Ad@ i J@ś na matematycznej wyspie materiały dla ucznia, klasa III, pakiet 54, s. 1 1 Galeria polskich noblistów: W. Szymborska, Cz. Miłosz, W. Reymont, H. Sienkiewicz, L. Wałęsa Wykonaj polecenia. a) Podpisz

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ PASOWANIA NA UCZNIA

SCENARIUSZ PASOWANIA NA UCZNIA SCENARIUSZ PASOWANIA NA UCZNIA My rycerze a Krainy Wiedzy, witamy zebranych na zamku pierwszoklasistów, którzy przybyli pobierać nauki w naszej szkole. Jak stary obyczaj nakazuje, wszyscy rycerze uczniowie

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Streszczenie MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY

Streszczenie. Streszczenie MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY Streszczenie MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY 8 Kleofas ma okulary! MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY Mikołajek opowiada, że po przyjściu do szkoły on i wszyscy koledzy z klasy bardzo się zdziwili, gdy zobaczyli, że Kleofas,

Bardziej szczegółowo

TONSIL ACOUSTIC COMPANY SPÓŁKI AKCYJNEJ

TONSIL ACOUSTIC COMPANY SPÓŁKI AKCYJNEJ RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TONSIL ACOUSTIC COMPANY SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ZA OKRES OD DNIA 01.04.2011 R. DO DNIA 30.06.2011 R. (II KWARTAŁ 2011 R.) WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY P R O T O K Ó Ł

AKT NOTARIALNY P R O T O K Ó Ł REPERTORIUM A nr 2148/2011 AKT NOTARIALNY Dnia piętnastego czerwca roku dwa tysiące jedenastego (15.06.2011) przede mną Anną Wypiorczyk notariuszem w Łodzi, prowadzącą Kancelarię Notarialną przy ulicy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DOT. WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (Art KSH)

FORMULARZ DOT. WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (Art KSH) FORMULARZ DOT. WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (Art. 402 3 KSH) Ja/Działając w imieniu* (Imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza Mocodawcy) Adres: PESEL/REGON/KRS*: Akcjonariusz/a* spółki pod firmą:

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r.

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. I. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór

Bardziej szczegółowo

Czesław i Łukasz Kuncewicz. matematyka. sprawdziany kompetencji. dla klasy 4 szkoły podstawowej

Czesław i Łukasz Kuncewicz. matematyka. sprawdziany kompetencji. dla klasy 4 szkoły podstawowej Czesław i Łukasz Kuncewicz matematyka sprawdziany kompetencji dla klasy 4 szkoły podstawowej Łódź 2000 Korekta Grażyna Pysznicka-Kozik Projekt okładki Jacek Wilk Skład Krzysztof Jodłowski Czesław i Łukasz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ K A N (.: KI,A iii A NOTA UIA1 NA :V07V\RilJSZ Bożena Wójciak V: bzczecin, ul. b Krzywoustego WYPIS te!. 0-91-488 80 15. fax 0 91-433 77 05 NIP 955 ' Repertorium "A" numer: 921 /2012 AKT NOTARIALNY Dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień 12.06.2014r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień 12.06.2014r. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień 12.06.2014r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz ślubowania uczniów klasy pierwszej

Scenariusz ślubowania uczniów klasy pierwszej Scenariusz ślubowania uczniów klasy pierwszej Obsada: - prowadząca - Wielki Magik - pomocnicy magika (2 3 osoby) Pomoce: - 2-3 miotły - 2-3 zraszacze - 2-3 kredy - ołówek z biało-czerwoną kokardą - dyplomy

Bardziej szczegółowo

Pierwsza Komunia Święta... i co dalej

Pierwsza Komunia Święta... i co dalej Ewa Czerwińska ilustracje: Anna Gryglas Pierwsza Komunia Święta... i co dalej Wydawnictwo WAM Fotografia z uroczystości Boże dary dla każdego Pierwsza Komunia Święta... i co dalej Ewa Czerwińska ilustracje:

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY

KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY EWANGELIA WEDŁUG ŚW ŁUKASZA ( rozdział 6) CZY CZYTASZ ZE ZROZUMIENIEM? PYTANIA 1. KONKURS BIBLIJNY EWANGELIA WEDŁUG ŚW ŁUKASZA ( rozdział 6) CZY CZYTASZ ZE ZROZUMIENIEM? KLUCZ DO ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

AKT ZAŁOŻYCIELSKI. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. w Olsztynie

AKT ZAŁOŻYCIELSKI. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. w Olsztynie AKT ZAŁOŻYCIELSKI Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Olsztynie Tekst jednolity na dzień 29.12.2016r. I. Postanowienia ogólne. 1. Firma Spółki brzmieć

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. na dzień 7 kwietnia 2015 roku. [ zwołanie Zgromadzenia ]

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. na dzień 7 kwietnia 2015 roku. [ zwołanie Zgromadzenia ] Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. na dzień 7 kwietnia 2015 roku [ zwołanie Zgromadzenia ] Zarząd EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2015 r. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Przetargowej otwarcie Ofert

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Przetargowej otwarcie Ofert Siedlce, 23 października 2014 r. DPS.252.2.2014 Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Przetargowej otwarcie Ofert W dniu 22 października 2014 r. o godz. 10.30 w pokoju nr 20 w Domu nad stawami DPS w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Joanna Charms. Domek Niespodzianka

Joanna Charms. Domek Niespodzianka Joanna Charms Domek Niespodzianka Pomysł na lato Była sobie panna Lilianna. Tak, w każdym razie, zwracała się do niej ciotka Małgorzata. - Dzień dobry, Panno Lilianno. Czy ma Panna ochotę na rogalika z

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Repertorium A 1208/2015 AKT NOTARIALNY Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (30.06.2015r.)przede mną, notariusz Marią Karp, w siedzibie prowadzonej przeze mnie Kancelarii Notarialnej

Bardziej szczegółowo

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w dniu 13 maja 2016 r., wraz z informacją dotyczącą głosowań. Uchwała nr 1 z dnia 13 maja 2016 roku Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

Zniewolenie. Najdłuższa scena dialogowa. Maciej Rogala

Zniewolenie. Najdłuższa scena dialogowa. Maciej Rogala Zniewolenie Najdłuższa scena dialogowa Maciej Rogala 1 WN. SALA SZKOLENIOWA - DZIEŃ prowadzi szkolenie. Około stu osób na sali. Śmiechy. Naszych klientów nazywają owcami. Kto powie dlaczego? GŁOSY Z SALI

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1: usługi piaskarką na nośniku samochodowym z pługiem do odśnieżania jednostronnym lekkim w ilości 2 szt.

Zadanie Nr 1: usługi piaskarką na nośniku samochodowym z pługiem do odśnieżania jednostronnym lekkim w ilości 2 szt. Ełk, dnia 21.09.2010r. Nr sprawy: T - 343-20 - 2010 wg. rozdzielnika Informacja o wyborze najkorzystniejszej Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

1 ORTOEPICKÉ A ORTOGRAFICKÉ ROZDIELY

1 ORTOEPICKÉ A ORTOGRAFICKÉ ROZDIELY 1 ORTOEICKÉ A ORTOGRAFICKÉ ROZDIELY Grafika a výslovnosť v slovenčine a poľštine Grafémy Hlásky Jazyky ríklady v slovenčine ríklady v poľštine a [a] krátke a auto, ulicami, muža auto, ulicami, męża á [a:]

Bardziej szczegółowo

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0 KOCHAMY DOBREGO BOGA Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0 Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2011 Spis treści Ogólna prezentacja podręcznika Jesteśmy dziećmi Boga...3 Program

Bardziej szczegółowo

Olaf Tumski: Tomkowe historie 3. Copyright by Olaf Tumski & e-bookowo Grafika i projekt okładki: Zbigniew Borusiewicz ISBN

Olaf Tumski: Tomkowe historie 3. Copyright by Olaf Tumski & e-bookowo Grafika i projekt okładki: Zbigniew Borusiewicz ISBN Olaf Tumski Olaf Tumski: Tomkowe historie 3 Copyright by Olaf Tumski & e-bookowo Grafika i projekt okładki: Zbigniew Borusiewicz ISBN 978-83-63080-60-0 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo Kontakt:

Bardziej szczegółowo

Treść projektowanych zmian Statutu Alior Banku S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień:

Treść projektowanych zmian Statutu Alior Banku S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień: Treść projektowanych zmian Statutu Alior Banku S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień: Proponuje się zmianę dotychczasowego 7 ust. 1 Statutu Banku poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Warszawa S.A. w dniu 19.04.2016 r. Uchwała Nr 1 w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na Przewodniczącego powołuje się

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamówieniu

Informacja o zamówieniu Informacja o zamówieniu Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka )

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa UCHWAŁY PODJĘTE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa UCHWAŁY PODJĘTE Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa UCHWAŁY PODJĘTE UCHWAŁA Nr 1/2015 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI DTP SPÓŁKA AKCYJNA. 1. Treść żądania ze wskazaniem jego podstawy prawnej.

INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI DTP SPÓŁKA AKCYJNA. 1. Treść żądania ze wskazaniem jego podstawy prawnej. INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI DTP SPÓŁKA AKCYJNA W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU 1. Treść żądania ze wskazaniem jego podstawy prawnej. W wyniku rozliczenia w dniu 26 kwietnia 2016 roku transakcji nabycia

Bardziej szczegółowo

Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom?

Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom? 092/04 Ile rodzice poświęcają swoim dzieciom? Warszawa, grudzień 2004 r. Polacy posiadający dzieci w wieku 6-18 lat mają dla nich więcej niż 10 lat temu. Większość rodziców chodzi z dziećmi do rodziny

Bardziej szczegółowo

L.dz. DZP-1542/2009 Kraków OGŁOSZENIE

L.dz. DZP-1542/2009 Kraków OGŁOSZENIE L.dz. DZP-54/009 Kraków 009..5 OGŁOSZENIE o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1 Uchwała Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

UMOCOWANIE AKCJONARIUSZ MOCODAWCA FIRMA / NAZWA. MIejscowość: Kod pocztowy: Ulica: Numer domu i lokalu: REGON

UMOCOWANIE AKCJONARIUSZ MOCODAWCA FIRMA / NAZWA. MIejscowość: Kod pocztowy: Ulica: Numer domu i lokalu: REGON FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA OSOBY PRAWNEJ NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W Milanówku Wykorzystanie niniejszego formularza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 11 czerwca 2014r.

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 11 czerwca 2014r. Uchwała Nr 1 w sprawie: wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Pan -a/-ią. strona 1 z 19 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać przewodniczącego

UCHWAŁA nr Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać przewodniczącego UCHWAŁA nr 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać przewodniczącego walnego zgromadzenia w osobie Miłosława Awedyka. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bardziej szczegółowo

Kombinatoryka. Jerzy Rutkowski. Teoria. P n = n!. (1) Zadania obowiązkowe

Kombinatoryka. Jerzy Rutkowski. Teoria. P n = n!. (1) Zadania obowiązkowe Kombinatoryka Jerzy Rutkowski 2. Elementy kombinatoryki 2.1. Permutacje Definicja 1. Niech n N. Permutacją n-elementowego zbioru A nazywamy dowolną funkcję różnowartościową f : {1,..., n} A. Innymi słowy:

Bardziej szczegółowo

MAŁA JADWINIA nr 11. o mała Jadwinia p. dodatek do Jadwiżanki 2 (47) Opracowała Daniela Abramczuk

MAŁA JADWINIA nr 11. o mała Jadwinia p. dodatek do Jadwiżanki 2 (47) Opracowała Daniela Abramczuk o mała Jadwinia p MAŁA JADWINIA nr 11 Opracowała Daniela Abramczuk Zdjęcie na okładce Julia na huśtawce pochodzą z książeczki Julia święta Urszula Ledóchowska za zgodą Wydawnictwa FIDES. o Mała Jadwinia

Bardziej szczegółowo

Uzupełnij: Vorname:..

Uzupełnij: Vorname:.. Uzupełnij: Vorname:.. Name: Geburtsdatum:.. Land:. Adresse:. Telefonnummer: E-Mail:.. Schule:... Klasse:... Geschwister:.. Lieblingsfach: Lieblingslehrer:. Freunde: Haustiere:.. Hobbys:. Freizeit:. Tam,

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 28 września 2009 roku

Aneks nr 3 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 28 września 2009 roku Aneks nr 3 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 28 września 2009 roku Niniejszy aneks został przygotowany w związku z: - rejestracją przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

W brzuchu mamy. Moje imię

W brzuchu mamy. Moje imię W brzuchu mamy Pierwszy dowód na to, że jestem! Pokazałem rodzicom, że jestem chłopcem! Data: Ostatnie zdjęcie z brzucha mamy! Do zobaczenia na zewnątrz! Moje imię Imię dla mnie zostało wybrane przez.

Bardziej szczegółowo