8 PRONOMINÁ (ZÁMENÁ ZAIMKI) A NUMERÁLIÁ (ČÍSLOVKY LICZEBNIKI)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "8 PRONOMINÁ (ZÁMENÁ ZAIMKI) A NUMERÁLIÁ (ČÍSLOVKY LICZEBNIKI)"

Transkrypt

1 8 RONOMINÁ (ZÁMENÁ ZAIMKI) A NUMERÁLIÁ (ČÍLOVKY LICZEBNIKI) 8.1 RONOMINÁ Zámená (pronominá) ako autosyntagmatický, nekvalitatívny slovný druh s deiktickou funkciou, odkazujú na substantíva, adjektíva, adverbiá a numeráliá. Nemajú vlastné kategórie, podľa formálnej paralely s pomenovacími slovnými druhmi sa delia na: substantívne: ja, sa, čo, kto, niekto, nikto, nič ja, się, co, kto, ktoś, nikt, nic; adjektívne: môj, aký, taký, nejaký, čí, ktorý mój, jaki, taki, jakiś, czyj, który; adverbiálne 55 : tu, ako, tak, tam, kde, kam, nikde, všade, vždy tutaj, jak, tak, tam, gdzie, dokąd, nigdzie, wszędzie, zawsze; numerálne: koľko, koľkí, toľko, toľkí, veľa ile, ilu, tyle, tylu, wiele/u. Klasifikácia zámen ersonáliá osobné pronominá osesíva privlastňovacie pronominá Reflexíva zvratné pronominá Demonstratíva ukazovacie pronominá Interogatíva opytovacie pronominá Relatíva vzťažné pronominá Indefinitá neurčité pronominá Determinatíva vymedzovacie pronominá ja, ty, on, ona, ono, my, oni; vy wy, ony one môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich mój, twój, jego, jej, nasz, wasz, ich sa się; privlastňovacie reflexíva: svoj swój ten, tamten, tam, tak, onen ów, taký taki, toľko tyle, tento kto, čo co, aký jaki, ktorý który, čí czyj, kam, kde dokąd, gdzie, kedy kiedy, koľko ile kto, čo co, aký jaki, ktorý który, čí czyj, kde, kam gdzie, dokąd, kedy kiedy, koľko ile niekto, niečo, nejaký, niečí, niekde, niekedy ktoś, coś, jakiś, czyjś, gdzieś, kiedyś každý każdy, všetci wszyscy (pozitívne vymedzenie), iný inny (odlišnosť referencie), ten istý ten sam, tenże (totožnosť referencie); nikto nikt, nič nic, nijaký żaden, ničí niczyj, nikam nigdzie, nikde nigdzie, nikdy nigdy (negatívne vymedzenie) ronominá majú v texte anaforickú funkciu odkazovanie dozadu (Janko prišiel. Videla si ho?) alebo kataforickú funkciu odkazovanie dopredu (Kto prišiel? Janko.) ersonáliá V slovenčine aj poľštine osobné pronominá sú podľa formy substantívne a majú vlastné skloňovanie (často supletívne), v G, D, A majú krátke tvary (ma, ťa, ho, sa, mi, ti, mu, si), ktoré sa používajú ako enklitiky v pozícii na druhom mieste po slove s prízvukom Videl ma./on ma videl./mňa videl. *Ma videl.; Kúpil mi mlieko. On mi kúpil mlieko./mne kúpil mlieko. *Mi kúpil. (*hovorové). Dlhé tvary zámen: ( mňa, teba, jeho/neho, seba, mne, tebe, jemu/nemu, sebe mnie, ciebie, jego/niego, siebie, mnie, tobie, jemu/niemu, sobie) sa v obidvoch jazykoch používajú po predložkách ( Hľadel na mňa., Mlieko kúpil pre teba. atrzył na mnie., Mleko kupił 55 V poľštine sa uvádzajú v gramatikách pri pronominách hlavne flektívne pronominá. 203 t r a n a

2 8 RONOMINÁ (ZÁMENÁ ZAIMKI) A NUMERÁLIÁ (ČÍLOVKY LICZEBNIKI) dla ciebie.), na začiatku výpovede a pri dôraze ( Mne kúpil mlieko., Mňa nevidel., Jeho sa to netýka., Jemu to nepovedali., eba nevidí. Mnie kupił mleko., Mnie nie widział., Jego to nie dotyczy., Jemu tego nie powiedzieli, iebie nie widzi.). Ak sa s krátkymi tvarmi zámen spája zvratné sloveso, stoja tvary ho, mu v slovenčine až za zvratným sa, napr. bojím sa ho, a to v budúcom čase (nebudem sa ho báť) aj v kondicionáli (nebál by som sa ho). V poľštine je slovosled iný, porov. nie będę go się bać, nie bałbym się go. o predložkách v oboch jazykoch je pri skloňovaní rodových zámen on, ona, ono, oni, ony one vždy tvar s hláskou [ň] na neho, k nemu, k nej, o ňu, o nej, o nich, na ne, s ňou, s ním, s nimi na niego, ku niemu/do niego, ku/do niej, o nią, o niej, o nich, na nie, z nią, z nim, z nimi. Osobné pronominá sa delia na: bezrodové (ja, ty, my, vy, sa, čo wy, się, co) a rodové (on, ona, ono, oni, ony one). Bezrodové personálne pronominá oľština lovenčina oľština lovenčina N ja ja N my my G mnie/mię mňa/ma G nas nás D mnie/mi mne/mi D nam nám A mnie/mię mňa/ma A nas nás L (o) mnie mne L (o) nas nás I mną mnou I nami nami N ty ty N wy vy G ciebie/cię teba/ťa G was vás D tobie/ci tebe/ti D wam vám A ciebie/cię teba/ťa A was vás L (o) tobie tebe L (o) was vás I tobą tebou I wami vami ersonálne pronominá ty, wy majú v hovorovej poľštine tvary vokatívu, ktorý je synkretický s nominatívom (Ej, ty, obejrzyj się! Wy tam, ciszej mówcie!). re poľštinu je príznačný rovnaký tvar pronomina ja v G a D, t. j. mnie. Rodové personálne pronominá oľština lovenčina oľština lovenčina G MAKULÍNA L N on- on- Nžo on-i on-i N iné on-e on-y G jego/z niego/go jeho/z neho/ho G ich/z nich ich/z nich D jemu/ku niemu/mu jemu/k nemu/mu D im/ku nim im/k nim A jego/na niego/go/nań jeho/na neho/ho/naňho/naň A ich/na nich ich/na nich Anž je/na nie ich/na ne L (o) nim ňom L (o) nich nich I nim ním I nimi nimi FEMINÍNA N on-a on-a N on-e on-y G jej/bez niej jej/bez nej G ich/bez nich ich/bez nich D jej/ku niej jej/k nej D im/ku nim im/k nim A ją/na nią ju/na ňu A je/na nie ich/na ne L (o) niej nej L (o) nich nich I nią ňou I nimi nimi NEUTRÁ N on-o on-o N on-e on-y G jego/bez niego/go jeho/bez neho/ho G ich/bez nich ich/bez nich 204 t r a n a

3 M. okolová M. Vojteková W. Mirosławska M. Kyseľová: lovenčina a poľština. ynchrónne porovnanie s cvičeniami D jemu/ku niemu/mu jemu/k nemu/mu D im/ku nim im/k nim A je/nie jeho/ho/neho/naň A je/na nie ich/na ne L (o) nim ňom L (o) nich nich I nim ním I nimi nimi Špecifické je v slovenčine aj v poľštine jednoslovné spojenie akuzatívnej či genitívnej prepozície, ktorá sa končí na vokál, a zámena on, ono: na-ň-, o-ň-, za-ň-, pre-ň-, preň-ho, ceze-ň-, nade-ň-, pode-ň-, na-ň-ho, do-ň- weń, doń, zań, nań. oľské tvary sú v porovnaní so slovenskými knižné a omnoho menej frekventované. Tieto spojenia majú rovnaké významy ako predložkové väzby o neho, pre neho, na neho, za neho, do neho w niego, do niego, za niego, na niego Reflexíva ersonálne reflexívum nemá nominatívny tvar, v G, D a A má v slovenčine krátke tvary (sa, si), ktoré sa používajú ako enklitiky v pozícii na druhom mieste po slove s prízvukom Videl sa tam. Kúpil si (sebe/pre seba) to. Dlhé tvary zámen sa v slovenčine a poľštine používajú po predložkách ( na seba na siebie), na začiatku výpovede a pri dôraze ( seba nevidia siebie nie widzą, sebe to nekúpili sobie tego nie kupili). Zámenný tvar sa/się sa prehodnocuje v gramatických pasívnych tvaroch na gramatickú morfému (vyrába sa), vo verbálnych lexémach na derivačnú morfému (skloniť sa) alebo v reflexívach tantum na prázdnu lexikálnu morfému (smiať sa), zámenný tvar si sa prehodnocuje na derivačnú morfému (pomyslieť si) a na prázdnu morfému (všimnúť si). V poľštine je frekventovaný len krátky enklitický tvar się v G a A, porov. ekvivalenciu reflexív typu myslieť si s poľskými nereflexívnymi verbami myśleć. oľština lovenčina N G siebie/się seba D sobie (k) sebe/si A siebie/się (na) seba/sa L (o) sobie sebe I (z) sobą (so) sebou osesíva V skloňovaní adjektiválneho posesíva môj mój sú v obidvoch jazykoch prvky menného skloňovania v N a A, v ostatných pádoch má slovenčina posesívne skloňovanie bez vokálu e v koncovkách -ho, -mu (porov. aj typ otcov), poľština má v pádoch okrem N a A zložené skloňovanie podľa adjektív. osesívne pronominá jeho jego, jej, ich, ktoré vznikli z genitívnych tvarov osobných zámen, sú v obidvoch jazykoch nesklonné. oľština lovenčina oľština lovenčina G MAKULÍNA L N mój- môj- Nžo moi moj-i N iné moj-e (m-e) moj-e G moj-ego (m-ego) môj-ho G moich (m-ych) moj-ich D moj-emu (m-emu) môj-mu D moim (m-ym) moj-im Ažo moj-ego (m-ego) môj-ho Ažo moich (m-ych) moj-ich Ažz moj-ego (m-ego) môj-ho Ažz moj-e (m-e) moj-e Anž mój môj Anž moj-e (m-e) moj-e L (o) mo-im (m-ym) moj-om L (o) moich (m-ych) moj-ich I mo-im (m-ym) moj-ím I moimi (m-ymi) moj-imi 205 t r a n a

4 8 RONOMINÁ (ZÁMENÁ ZAIMKI) A NUMERÁLIÁ (ČÍLOVKY LICZEBNIKI) FEMINÍNA N moj-a (m-a) moj-a N moj-e (m-e) moj-e G moj-ej (m-ej) moj-ej G moich (m-ych) moj-ich D moj-ej (m-ej) moj-ej D moim (m-ym) moj-im A moj-ą (m-ą) moj-u A moj-e (m-e) moj-e L (o) moj-ej (m-ej) moj-ej L (o) moich (m-ych) moj-ich I moj-ą (m-ą) moj-ou I moimi (m-ymi) moj-imi NEUTRÁ N moj-e (m-e) moj-e N moj-e (m-e) moj-e G mojego (m-ego) môj-ho G mo-ich (m-ych) moj-ich D moj-emu (m-emu) môj-mu D mo-im (m-ym) moj-im A moj-e (m-e) moj-e A moj-e (m-e) moj-e L (o) mo-im (m-ym) moj-om L (o) mo-ich (m-ych) moj-ich I mo-im (m-ym) moj-ím I mo-imi (m-ymi) moj-imi Tvary vokatívu, ktorý je synkretický s nominatívom, má uvedené posesívne pronominum v konštrukciách typu: Moja kochana mamo!, Mój miły gościu!. odľa typu môj s koncovkami ako pri posesívnych adjektívach (otcov-ho, otcov-mu) a pri vzore kuli (kuli-ho, kuli-mu) sa v slovenčine skloňujú posesíva tvoj, náš, váš a reflexívne posesívum svoj. V poľštine sú pri type mój a) neutrálne dlhé tvary (mojego/twojego); b) knižné krátke kontrahované tvary v celej paradigme (mego/twego), okrem nominatívu maskulín (mój, moi). V poľštine má pronomen nasz, wasz adjektívne skloňovanie: oľština lovenčina oľština lovenčina G MAKULÍNA a NEUTRÁ L Nm nasz- náš- Nžo nas-i naš-i Nn nasz-e naš-e N iné nasz-e naš-e G nasz-ego náš-ho G naszych naš-ich D nasz-emu náš-mu D naszym naš-im Ažo, žz nasz-ego náš-ho Ažo naszych naš-ich Am iné nasz- náš Am iné nasz-e naš-e An nasz-e naš-e An nasz-e naš-e L (o) nasz-ym naš-om L (o) naszych naš-ich I nasz-ym naš-ím I naszymi naš-imi FEMINÍNA N nasz-a naš-a N nasz-e naš-e G nasz-ej naš-ej G nasz-ych naš-ich D nasz-ej naš-ej D nasz-ym naš-im A nasz-ą naš-u A nasz-e naš-e L (o) nasz-ej naš-ej L (o) nasz-ych naš-ich I nasz-ą naš-ou I nasz-ymi naš-imi Tvar vokatívu je synkretický s nominatívom a používa sa v osloveniach typu: Kochany nasz naczelniku!. V slovenčine sa môže posesívnosť vyjadriť aj datívom, ktorý sa v slovakistike označuje ako posesívny datív (bližšie porov ): môj otec je chorý otec mi je chorý; jeho otec zomrel otec mu zomrel. V poľštine sa o posesívnom datíve uvažuje vo frazeologizmoch Ojciec dzieciom. Na imię jej Kasia. (Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, 2003, s. 108), resp. o kumulácii sémy in/benefitnosť a posesívnosť (Dąbrowska, 1997): Józefowi umarł ojciec., porov. Jeho matka/matka mu zomrela. Jego matka/matka mu umarła., Brat mu je chorý. Brat mu choruje., estra sa im vydáva. iostra im wychodzi za mąż. 206 t r a n a

5 M. okolová M. Vojteková W. Mirosławska M. Kyseľová: lovenčina a poľština. ynchrónne porovnanie s cvičeniami Demonstratíva Zámenné paradigmatické skloňovanie je pri deklinácii vždy rodových demonstratív ten, tá ta, to, tento, knižne sa používa aj pronomen onen ów, owa, owo, aj ona, ono, v obidvoch jazykoch má prvky menného skloňovania. ri zámene ten v slovenčine je t-ový základ stály, podobne ako pri adjektívach nepodlieha alternácii (tí, tie tvrdá výslovnosť, v poľštine ci). odľa zámena ten sa skloňujú všetky jeho deriváty (tamten, tenhľa, ten istý, tenže), ale pri zámene tento je v genitíve tvar tohto, nie tohoto. oľština lovenčina oľština lovenčina G MAKULÍNA L N ten ten Nžo/iné ci/te tí/tie G tego toho G tych tých D temu tomu D tym tým Ažo tego toho Ažo tych tých Ažz tego toho Ažz te tie Anž ten ten Anž te tie L (o) tym tom L (o) tych tých I tym tým I tymi tými FEMINÍNA N ta tá N te tie G tej tej G tych tých D tej tej D tym tým A tę tú A te tie L (o) tej tej L (o) tych tých I tą tou I tymi tými NEUTRÁ G L N to to N te tie G tego toho G tych tých D temu tomu D tym tým A to to A te tie L (o) tym tom L (o) tych tých I tym tým I tymi tými Demonstratíva taký, takýto taki sa skloňujú ako adjektíva, adverbiálne demonstratíva tam, tak, toľko, toľkoto tyle sú neflektívne. oľština (ako napr. aj ruština) má redukovaný dvojstupňový systém demonstratív (opozícia bližší a vzdialený: ten a tamten), slovenčina a čeština majú trojstupňový systém demonstratív (Běličová, 1998, apierz, 2003), napr. tento ten tamten, porov. tento, tentohľa, tento tu, tuto ten ten tamten, tamtoten, henten, taký takýto taki. oľština lovenčina oľština lovenčina G MAKULÍNA L N ów onen Nž/nž owi/owe oní/oné G owego oného G owych oných D owemu onému D owym oným Ažo owego oného Ažo owych oných Ažz owego oného Ažz owe oné Anž ów onen Anž owe oné L (o) owym onom L (o) owych oných I owym oným I owymi onými FEMINÍNA N owa oná N owe oné G owej onej G owych oných D owej onej D owym oným 207 t r a n a

6 8 RONOMINÁ (ZÁMENÁ ZAIMKI) A NUMERÁLIÁ (ČÍLOVKY LICZEBNIKI) A ową onú A owe oné L (o) owej onej L (o) owych oných I ową onou I owymi onými NEUTRÁ N owo ono (oné) N owe oné G owego oného G owych oných D owemu onému D owym oným A owo ono (oné) A owe oné L (o) owym onom L (o) owych oných I owym oným I owymi onými Demostratíva sa používajú na referenčnú deixu aj na koreferenčnú deixu, porov. apierz (2003) Interogatíva oľština lovenčina oľština lovenčina N kt-o kt-o N c-o č-o G k-ogo k-oho G cz-ego č-oho D k-omu k-omu D cz-emu č-omu A k-ogo k-oho A c-o č-o L (o) k-im k-om L (o) cz-ym č-om I k-im k-ým I cz-ym č-ím V slovenskej deklinácii sa prejavuje analógia medzi skloňovaním interogatív kto a čo (G, D, L). ronomen kto je vždy maskulínne (pri zhode vyžaduje vždy tvar maskulína: Kto to urobil? Hanka.), čo je neutrálne (Čo sa stalo? Katastrofa.). Interogatíva sa používajú aj ako relatíva (ovedz, kto to urobil.). odľa zámen kto, čo sa skloňujú všetky ich deriváty (niekto, nikto, dačo, ktosi). Adjektiválne interogatíva sa skloňujú podľa adjektív ( aký jaki, Npl. jacy, ktorý który, Npl. którzy), slovenské pronomen čí sa skloňuje podľa adjektív, poľský ekvivalent czyj sa skloňuje ako mój (Npl. czyi), adverbiálne interogatíva sú neflektívne ( kam dokąd, kde gdzie, kedy kiedy, koľko ile, ilu) Relatíva Relatíva sú zhodné s interogatívami, uvádzajú vedľajšie vety ako konjunkcie, ale na rozdiel od konjunkcií nestrácajú autosyntagmatickosť a flektívnosť Determinatíva oľština lovenčina oľština lovenčina G MAKULÍNA L N wszystek- všetok- Nžo/nž wszysc-y/wszystki-e všetc-i/všetk-y G wszystki-ego všetk-ého G wszystk-ich všetk-ých D wszystki-emu všetk-ému D wszystk-im všetk-ým Ažo Ažo wszystk-ich všetk-ých Ažz Ažz wszystki-e všetk-y Anž wszystek- všetok- Anž wszystki-e všetk-y L (o) wszystk-im všetk-om L (o) wszystk-ich všetk-ých I wszystk-im všetk-ým I wszystk-imi všetk-ými FEMINÍNA N wszystk-a všetk-a N wszystki-e všetk-y G wszystki-ej všetk-ej G wszystk-ich všetk-ých D wszystki-ej všetk-ej D wszystk-im všetk-ým A wszystk-ą všetk-u A wszystki-e všetk-y 208 t r a n a

7 M. okolová M. Vojteková W. Mirosławska M. Kyseľová: lovenčina a poľština. ynchrónne porovnanie s cvičeniami L (o) wszystki-ej všetk-ej L (o) wszystk-ich všetk-ých I wszystk-ą všetk-ou I wszystk-imi všetk-ými NEUTRÁ N wszystk-o všetk-o N wszystki-e všetk-y G wszystki-ego všetk-ého G wszystk-ich všetk-ých D wszystki-emu všetk-ému D wszystk-im všetk-ým A wszystk-o všetk-o A wszystki-e všetk-y L (o) wszystk-im všetk-om L (o) wszystk-ich všetk-ých I wszystk-im všetk-ým I wszystk-imi všetk-ými Determinatíva vymedzujú v dvoch smeroch: a) kvantitatívne (pozitívne: každý każdy, všetci wszyscy; negatívne: nikto nikt, nič nic, nijaký żaden, ničí niczyj, nikam nigdzie, nikde nigdzie, nikdy nigdy); b) kvalitatívne (stotožňovacie: ten istý ten sam, tenże; odlišovacie: iný inny). oľština lovenčina oľština lovenčina G MAKULÍNA L N sam 56 sám Nžo/iné sami/same sami/samy G samego samého G samych samých D samemu samému D samym samým Ažo samego samého Ažo samych samých Ažz samego samého Ažz same samy Ainé sam sám A iné same samy L (o) samym samom L (o) samych samých I samym samým I samymi samými FEMINÍNA N sama sama N same samy G samej samej G samych samých D samej samej D samym samým A samą samu A same samy L (o) samej samej L (o) samych samých I samą samou I samymi samými NEUTRÁ N samo samo N same samy G samego samého G samych samých D samemu samému D samym samým A samo samo A same samy L (o) samym samom L (o) samych samých I samym samým I samymi samými Adjektívne pronominá patria ku kvalitatívnemu kongruentnému skloňovaniu podľa vzoru pekný (iný inny, nijaký żaden, každý każdy, Npl. os. każdzi) alebo cudzí (ničí), poľský ekvivalent niczyj sa skloňuje podľa mój. ronomen sám, všetok sa v slovenčine skloňuje ako číslovka jeden, pronomen samý sa skloňuje ako adjektívum pekný. ronominá s komponentom ten, kto, čo co majú zámenné skloňovanie. lovenské adjektiválne pronomen samý má v poľštine zámenný ekvivalent sam alebo je uvedený význam vyjadrený lexikálne pomocou wyłącznie (samí chlapci sami chłopcy/wyłącznie chłopcy), apierz (2003, s. 34) Indefinitá Niekoľko desiatok neurčitých slovenských pronomín zodpovedá len niekoľkým poľským pronominám, porov. apierz (2003, s. 30). V poľštine sa neurčitosť vyjadruje najčastejšie 56 oľské zámeno sam je ekvivalentom slovenského zámena sám (am to zrobiłem., Został w domu sam., am sobie przeczysz.) alebo adjektíva samotný (Czytał do samego południa.). Zriedka korešponduje so slovenským zámenom ten istý: To ten sam człowiek. (Je to ten istý človek.). Ekvivalentom slovenského zámena samý je význam lexikálne vyjadrený pomocou tylko, wyłącznie a sam (Były tam tylko/wyłącznie/same kobiety. Boli tam samé ženy.). 209 t r a n a

8 8 RONOMINÁ (ZÁMENÁ ZAIMKI) A NUMERÁLIÁ (ČÍLOVKY LICZEBNIKI) postfixom -ś, ktorý sa pridáva k interogatívam, pričom sa v poľštine aj v slovenčine skloňujú rovnako ako interogatíva: ktoś, coś, jakiś, czyjś, gdzieś, kiedyś. lovenčina má širší repertoár neurčitých (indefinitných) zámen: niekto, niečo, nejaký, niečí, niekde, niekedy; dakto, dačo, dajaký, dačí, dakde, dakedy; voľakto, voľačo, voľajaký, voľačí, voľakde, voľakedy atď. Modifikácia sa realizuje v smere: a) neurčitosti od opytovacích zámen: prefixálne indefinitá: dakto, dačo, dajaký, daktorý, dakde, dakedy, dakoľko; voľakto, voľačo, voľaktorý, voľakde, voľakedy; všelikto, všeličo, všelikde; niekto, niečo, nejaký, niektorý, niekde, niekedy, niekoľko; podaktorý, poniektorý; niejaki, niektóry, nieco, niejako; postfixálne indefinitá: ktosi, čosi, ktorýsi, akýsi, kdesi, kedysi, kamsi, koľkosi; ktoś, coś, jakiś, czyjś, gdzieś, kiedyś; b) ľubovoľnosti od opytovacích zámen: prefixálne indefinitá: bárskto, bársčo, bársaký, bársktorý, bárskde, bárskedy; hocikto, hocičo, hocijaký, hociktorý, hocikde, hocikedy; byle kto, byle co, byle jaki, byle czyj, byle gdzie, byle kiedy; postfixálne indefinitá: ktokoľvek, čokoľvek, ktorýkoľvek, akýkoľvek, kdekoľvek, kedykoľvek, kamkoľvek; ktokolwiek, cokolwiek, jakikolwiek, czyjkolwiek, gdziekolwiek, kiedykolwiek; ktośkolwiek, cośkolwiek, jakiśkolwiek, gdzieśkolwiek; kto bądź, co bądź, jaki bądź, gdzie bądź, ktokolwiek bądź, cokolwiek bądź, jakikolwiek bądź, gdziekolwiek bądź, kiedykolwiek bądź Derivácia pronomín ronominá sú derivačne uzavretou skupinou, súvisí to s ich všeobecným významom na hranici plnovýznamových slovných druhov a gramatických slov. ronominá sa odvodzujú zo zámen sufixálne (onaký, inakší), prefixálne (prečo, načo, začo), špecificky kompozične (tamto, kdečo, kadečo). Zriedkavý je viacslovný typ aký-taký, taký istý a postfixálne tvorenie (tomuto, čosi, toto, čokoľvek). refixálne a postfixálne utvorené pronominá majú rovnaké skloňovanie ako ich motivanty. Najväčší derivačný potenciál majú opytovacie pronominá, čiastočne ukazovacie pronominá. Modifikácia sa realizuje v smere: a) neurčitosti od opytovacích zámen: prefixálne indefinitá: príklady pozri 8.1.8; b) konkretizácie a zdôraznenia od ukazovacích zámen: prefixálne determinatíva: dotiaľ, dovtedy, odvtedy, odtade, potade, potiaľ, stade; postfixálne determinatíva: tento, tenhľa, toľkýto, takýto, tuhľa, tutohľa, tentohľa, tamže, tenže. Od opytovacích zámen sa tvoria prefixálne aj vymedzovacie pronominá (nikto, nič, nijaký, nikde, nikdy) a neflektívne interogatívne pronominá bez zmeny klasifikácie (nakedy, odkedy, dokedy, skade, pokade). Derivácia iných slovných druhov zo zámen je možná, ale zriedkavá: tykať, onikať, vykať, mojkať, osvojiť si, svojeť, svojský, tentovať, ondiať, každučký, samučký, vždycky, dakedajší, onehdajší, niekdajší, voľakedajší, tunajší, tamojší. V poľštine sú pri numerálnom pronomen koľko osobitné lexémy: pre jednotky kilku/kilka, pre viac než desať: kilkunastu/kilkanaście, pre desiatky: kilkudziesięciu/kilkadziesiąt, pre stovky: kilkuset/kilkaset. orov. aj lexémy, ktoré sa vzťahujú na kolektíva: kilkoro, kilkanaścioro, kilkadziesięcioro; wieleset, paręset; lexémy, ktoré sa vzťahujú na zlomkové numeráliá: ile, ileś, ilekolwiek. 210 t r a n a

9 M. okolová M. Vojteková W. Mirosławska M. Kyseľová: lovenčina a poľština. ynchrónne porovnanie s cvičeniami 8.2 NUMERÁLIÁ Číslovky (numeráliá) sú pomenovania kvantitatívnych významov. odľa presnosti pomenovania sa delia na určité a neurčité (málo, veľa, mnoho, trochu), ďalšie delenie: primárne základné kardináliá kolektívne násobné adverbiálne zlomkové jeden, dva dwa, nula zero, sto, tisíc tysiąc jedny, dvoje dwoje, troje, štvoro czworo, pätoro pięcioro trikrát/tri razy trzy razy, stokrát/sto ráz stokroć, stokrotnie, sto razy pol pół, štvrť ćwierć sekundárne 57 radové ordináliá násobné adjektívne druhové prvý pierwszy, druhý drugi, tretí trzeci, štvrtý czwarty, stý setny, tisíci tysięczny dvojnásobný podwójny, dwukrotny; trojnásobný potrójny, trzykrotny, štvornásobný poczwórny, czterokrotny; stonásobný stokrotny dvojaký dwojaki, trojaký trojaki, štvoraký czworaki, storaký sturodzajowy/stu rodzajów Gramatické kategórie vyplývajú z formálnych vlastností numerálií podľa toho, či sú substantívne, adjektívne alebo adverbiálne. ubstantívne číslovky majú v samostatnom postavení vlastnú kategóriu pádu, čiastočne rodu životnosti, napr. boli siedmi. Numeráliá 1 4 majú v nesamostatnom postavení zhodu (jeden človek, dvaja ľudia), numeráliá 5 a viac môžu mať v nominatíve zhodu v spojení so životnými maskulínami (piati ľudia), inak majú väzbu s Gpl. (päť ľudí, žien, stolov, detí), syntagmaticky sú prívlastkami. Adjektívne numeráliá majú zhodu číslovkového tvaru s nadradeným substantívom (prví sú muži), adverbiálne sú neflektívne (tretíkrát). Rozdiely medzi jazykmi sú lexikálne (nula zero), ale hlavne hláskoslovné (tri trzy, päť pięć, piaty piąty) či ortografické (dva dwa), porov. Mieczkowska, Zásady tvorenia sú rovnaké: -násť -naście, -desiat -dziesiąt, sto -ście, -sta, -set, porov. tvorenie základných a radových čísloviek: KARDINÁLIÁ ZÁKLADNÉ ČÍLOVKY ORDINÁLIÁ RADOVÉ ČÍLOVKY oľština lovenčina oľština lovenčina 0 zero nula 0. zerowy nultý 1 jeden, -a, -o jeden, -a, -o 1. pierwszy prvý 2 dwa (dwaj/dwóch/dwu, dwie) dva (dvaja, dve) 2. drugi druhý 3 trzy (trzej/trzech) tri (traja) 3. trzeci tretí 4 cztery (czterej/czterech) štyri (štyria) 4. czwarty štvrtý 5 pięć (pięciu) päť (piati) 5. piąty piaty 6 sześć (sześciu) šesť (šiesti) 6. szósty šiesty 7 siedem (siedmiu) sedem (siedmi) 7. siódmy siedmy 8 osiem (ośmiu) osem (ôsmi) 8. ósmy ôsmy 9 dziewięć (dziewięciu) deväť (deviati) 9. dziewiąty deviaty 10 dziesięć (dziesięciu) desať (desiati) 10. dziesiąty desiaty 11 jedenaście (jedenastu) jedenásť (jedenásti) 11. jedenasty jedenásty 12 dwanaście (dwunastu) dvanásť (dvanásti) 12. dwunasty dvanásty 13 trzynaście (trzynastu) trinásť (trinásti) 13. trzynasty trinásty 14 czternaście (czternastu) štrnásť (štrnásti) 14. czternasty štrnásty 15 piętnaście (piętnastu) pätnásť (pätnásti) 15. piętnasty pätnásty 16 szesnaście (szesnastu) šestnásť (šestnásti) 16. szesnasty šestnásty 20 dwadzieścia (dwudziestu) dvadsať (dvadsiati) 20. dwudziesty dvadsiaty 21 dwadzieścia jeden (dwudziestu jeden) dvadsaťjeden (jedenadvadsiati) 21. dwudziesty pierwszy dvadsiaty prvý 57 V slovenčine sa ako numeráliá nie vždy vyčleňujú a pokladajú sa za adjektíva (okolová, 1995). 211 t r a n a

10 8 RONOMINÁ (ZÁMENÁ ZAIMKI) A NUMERÁLIÁ (ČÍLOVKY LICZEBNIKI) 22 dwadzieścia dwa dvadsaťdva 22. dwudziesty drugi dvadsiaty druhý (dwudziestu dwóch) (dvadsiati dvaja) 23 dwadzieścia trzy dvadsaťtri (dvadsiati 23. dwudziesty trzeci dvadsiaty tretí (dwudziestu trzech) traja) 30 trzydzieści (trzydziestu) tridsať (tridsiati) 30. trzydziesty tridsiaty 50 pięćdziesiąt (pięćdziesięciu) päťdesiat (päťdesiati) 50. pięćdziesiąty päťdesiaty 90 dziewięćdziesiąt deväťdesiat 90. dziewięćdziesiąty deväťdesiaty (dziewięćdziesięciu) (deväťdesiati) 100 sto (stu) sto 100. setny stý oľština lovenčina oľština lovenčina 101 sto jeden (stu jeden) stojeden 101. sto pierwszy stoprvý 150 sto pięćdziesiąt stopäťdesiat 150. sto pięćdziesiąty stopäťdesiaty (stu pięciudziesięciu) (stopäťdesiati) 200 dwieście (dwustu) dvesto 200. dwusetny dvestý 300 trzysta (trzystu) tristo 300. trzechsetny trojstý 400 czterysta (czterystu) štyristo 400. czterechsetny štvorstý 500 pięćset (pięciuset) päťsto 500. pięćsetny päťstý 600 sześćset (sześciuset) šesťsto 600. sześćsetny šesťstý 1000 tysiąc (o tysiącu osobach) tisíc tysięczny/tysiączny tisíci 1001 tysiąc jeden tisíc jeden tysiąc pierwszy tisíci prvý 2000 dwa tysiące dvetisíc dwutysięczny dvojtisíci 5000 pięć tysięcy päťtisíc pięciotysięczny päťtisíci milion milión milionowy miliónty dwa miliony dva milióny dwumilionowy dvojmiliónty pięć milionów päť miliónov pięciomilionowy päťmiliónty Základným postupom tvorenia čísloviek je kompozícia bez spájacej submorfémy (päť-st-o). Jednotlivé koreňové morfémy čísloviek sa často píšu v sklonnej podobe osobitne. Tvorenie spájaním morfém je v zásade neobmedzené až po nekonečno, tým sa číslovky odlišujú od ostatných slovných druhov Kardináliá Číslovky 1 4 majú kvantitatívne kongruentné osobitné skloňovanie; podľa vzoru päť sa skloňujú číslovky 5 a vyššie. Niektoré numeráliá sú výnimkami a skloňujú sa ako substantíva, napr. sto (neutrum), tisíc, milión (maskulína), miliarda (feminínum) tysiąc, milion, miliard (maskulína), ktoré majú substantívne skloňovanie ako substantíva príslušného rodu. ri skloňovaní troch základných čísloviek a ich derivátov je v slovenčine špecifická gramatická morféma s infixom -aj-, a to v N pri spájaní so životnými maskulínami: dv-aj:a, tr-aj:a, obaj:a, aj ostatné číslovky (4 99) vyjadrujú v spojení so životnými maskulínami životnosť (piati, štyria, deväťdesiati deviati muži), porov. dwaj staruszkowie dvaja starčekovia, sześciu kolegów šiesti kolegovia/šesť kolegov. oľština lovenčina oľština lovenčina MAKULÍNA N jeden- jeden- Nžo/nž jedn-i/jedn-e 58 jedn-i/jedn-y G jedn-ego jedn-ého G jedn-ych jedn-ých D jedn-emu jedn-ému D jedn-ym jedn-ým Ažo jedn-ego jedn-ého Ažo jedn-ych jedn-ých Ažz jedn-ego jedn-ého Ažz jedn-e jedn-y Anž jeden- jeden- Anž jedn-e jedn-y L (o) jedn-ym jedn-om L (o) jedn-ych jedn-ých I jedn-ym jedn-ým I jedn-ymi jedn-ými 58 lurálová forma číslovky jeden v obidvoch jazykoch je skupinovou číslovkou (jedny husle, jedne skrzypce). 212 t r a n a

11 M. okolová M. Vojteková W. Mirosławska M. Kyseľová: lovenčina a poľština. ynchrónne porovnanie s cvičeniami FEMINÍNA N jedn-a jedn-a N jedn-e jedn-y G jedn-ej jedn-ej G jedn-ych jedn-ých D jedn-ej jedn-ej D jedn-ym jedn-ým A jedn-ą jedn-u A jedn-e jedn-y L (o) jedn-ej jedn-ej L (o) jedn-ych jedn-ých I jedn-ą jedn-ou I jedn-ymi jedn-ými NEUTRÁ N jedn-o jedn-o N jedn-e jedn-y G jedn-ego jedn-ého G jedn-ych jedn-ých D jedn-emu jedn-ému D jedn-ym jedn-ým A jedn-o jedn-o A jedn-e jedn-y L (o) jedn-ym jedn-om L (o) jedn-ych jedn-ých I jedn-ym jedn-ým I jedn-ymi jedn-ými Číslovka dva, oba má v slovenčine duálový inštrumentál dvoma, oboma dnes už len ako variant popri tvare dvomi, obomi, v poľštine sa duálové tvary vyskytujú aj v ostatných pádoch (dwóch/dwu; obóch/obu). V Nsg. v spojení s osobnými maskulínami sú tri fakultatívne tvary: dwaj + substantívum v nominatíve (dwaj chłopcy)/dwóch + substantívum v genitíve (dwóch chłopców)/dwu + substantívum v genitíve (dwu chłopców); analogicky aj obydwaj/obydwóch/obydwu. oľština lovenčina oľština lovenčina Nžo dw-aj dv-aja Nžo trz-ej, czter-ej tr-aja, štyr-ia dw-óch/dw-u ( + Gen.) trzech, czterech ( + Gen.) Nnž dw-a dv-a Nnž trz-y, czter-y tr-i, štyr-i Nf dwi-e dv-e Nf trz-y, czter-y tr-i, šty-ri Nn dw-a miasta (dwoje dzieci) dv-e Nn trz-y, czter-y tr-i, štyr-i G dw-óch/dw-u dv-och G trz-ech, czter-ech tr-och, štyr-och D dw-om/dw-u dv-om D trz-em, czter-em tr-om, štyr-om Amžo dw-óch/dw-u dv-och Amžo trz-ech, czter-ech tr-och, štyr-och Am dw-a dv-a Am trz-y, czter-y tr-i, štyr-i Af dwi-e dv-e Af trz-y, czter-y tr-i, štyr-i An dw-a miasta dv-e An trz-y, czter-y tr-i, štyr-i L (o) dw-óch/dw-u dv-och L (o) trz-ech, czter-ech tr-och, štyr-och I dw-oma; pre feminína dwi-ema/dw-oma dv-oma/ dv-omi I trz-ema, czter-ema tr-omi/tr-oma, štyr-mi V poľštine sa odlišuje kontext: Rozmawialiśmy z dwojgiem ludzi. (muž a žena) a z dwoma ludźmi s dvoma ľuďmi (rovnakého pohlavia). Nie było dwóch/dwojga ludzi. owiedziałem to czterem osobom, ale czworgu dzieciom. Rozmawiali o trzech sprawach, studentach/trojgu studentach; widzieli go z dwoma psami, ale z dwojgiem dzieci; pięć kobiet, ale pięciu studentów päť žien, päť študentov/piati študenti. oľština lovenčina oľština lovenčina a) flektívne b) neflektívne a) flektívne b) neflektívne Nžo pięci-u piat-i Nžo piętnast-u pätnást-i Niné pięć päť Niné piętnaści-e pätnásť G pięci-u piat-ich G piętnast-u pätnást-ich D pięci-u piat-im D piętnast-u pätnást-im Ažo pięci-u piat-ich päť Ažo piętnast-u pätnást-ich pätnásť Ainé pięć päť Ainé piętnaści-e pätnásť L (o) pięci-u piat-ich L (o) piętnast-u pätnást-ich I pięci-u/ pięci-oma piat-imi I piętnast-u/ piętnast-oma pätnást-imi 213 t r a n a

12 8 RONOMINÁ (ZÁMENÁ ZAIMKI) A NUMERÁLIÁ (ČÍLOVKY LICZEBNIKI) orov. skloňovanie 6 19, desiatky a stovky do 900 (sto stu, dwieście dwustu, trzysta trzystu). Číslovky 5 a vyššie sa spájajú so substantívami v Gpl. Číslovky, ktoré možno písať osobitne, sa pokladajú za jednu lexému, ak im zodpovedá jeden číselný zápis, napr (tisíc deväťsto deväťdesiatšesť). V účtovníctve, v poštových poukážkach píšeme číslovky dovedna (tisícpäťdesiat). V slovenčine sa číslovka dvesto neskloňuje, v poľštine sa skloňujú obidva komponenty: dwieście dwustu, porov. aj flexiu prvého komponentu pri pięciuset (od 500 do 900), ale trzysta trzystu, czterysta czterystu a) flektívne b) neflektívne a) flektívne b) neflektívne Nžo pięćdziesięci-u päťdesiat-i Nžo pięciuset Niné pięćdziesiąt päťdesiat Niné pięćset G pięćdziesięci-u päťdesiat-ich G pięciuset D pięćdziesięci-u päťdesiat-im D pięciuset päťdesiat päťsto Ažo pięćdziesięci-u päťdesiat-ich Ažo pięciuset Ainé pięćdziesiąt päťdesiat Ainé pięćset L (o) pięćdziesięci-u päťdesiat-ich L (o) pięciuset I pięćdziesięci-u/pięćdziesięci-oma päťdesiat-imi I pięciuset Ordináliá Radové číslovky sú adjektiváliá, najčastejšie sa skloňujú podľa vzoru pekný či skôr krásny (prvý, druhý, piaty, ôsmy), zriedkavo cudzí (tretí) a tvoria sa zväčša pravidelne od základných čísloviek. V slovenčine sa radové číslovky vyjadrujú číslom a bodkou, v poľštine iba číslom (pri označovaní hodín, dátumu, čísla strany v bibliografickom údaji, porov. 1. máj 1 maja) alebo číslom a bodkou (v ostatných prípadoch, napr. yn chodzi do 5. klasy.) Zlomkové numeráliá Vyskytujú sa v obidvoch jazykoch: 1/2 pol pół; 1,5 poldruha półtora, 1/3 jedna tretina jedna trzecia, 1/4 štvrtina, štvrť jedna czwarta, ćwierć, 1/5 pätina jedna piąta. Číslovka półtora (litra) má v mužskom a strednom rode koncovku -a, v ženskom -ej: półtorej godziny. Desatinné čísla: 0,2 nula celých, dve desatiny zero i dwie dziesiąte; 3,24 tri celé, dvadsaťštyri stotín trzy i dwadzieścia cztery setne; 3,245 tri celé, dvesto štyridsaťpäť tisícin trzy i dwieście czterdzieści pięć tysięcznych Kolektíva Kolektíva sa používajú v obidvoch jazykoch v tej istej funkcii ako kardináliá v spojení s pomnožnými substantívami: dvoje huslí dwoje skrzypiec, troje dverí troje drzwi, pätoro nohavíc, jedny nožnice pięcioro spodni, jedne nożyce. oľské tvary kolektív sa používajú navyše aj na označenie skupín rozličného pohlavia (było nas pięcioro bolo nás päť/boli sme piati) a pri mláďatách (czworo kurcząt štyri kurence). V slovenčine sa tu využívajú tvary základných čísloviek pre životné maskulína: dvaja profesori (pán a pán profesor, pán profesor a pani profesorka) dwoje profesorów (pan i pani profesor), traja súrodenci (bez rozlíšenia rodu) troje rodzeństwa (s rozlíšením rodu), porov. Mieczkowska, 2003, s oľština lovenčina oľština lovenčina N dwoje N czworo G dwojga G czworga D dwojgu D czworgu A dwoje dvoje A czworo štvoro L o dwojgu L o czworgu I dwojgiem I czworgiem 214 t r a n a

Polsk språk 1 POL1110

Polsk språk 1 POL1110 1 Polsk språk 1 POL1110 Forelesning 5 H2006 ORDKLASSER alle polske ord kan deles i to grupper som bøyes og som ikke bøyes ordklassene bøyes substantiv adjektiv pronomen verb tallord ikke bøyes adverb partikler

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego w sezonie zimowym 2006/2007. Spółka z o.o.

OGŁOSZENIE. zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego w sezonie zimowym 2006/2007. Spółka z o.o. Pleszew dnia 25.10.2006 r. ZDP 343 12 / 06 OGŁOSZENIE o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie informuje, Ŝe w wyniku postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

5 ELEMENT NIE 5.1. PÍSANIE NIE OSOBITNE

5 ELEMENT NIE 5.1. PÍSANIE NIE OSOBITNE 5 ELEMENT NIE Element nie je viacfunkčný. Môže byť samostatnou lexikálnou jednotkou vo funkcii častice alebo spojky alebo morfémou. Ak je nositeľom významu syntakticko-lexikálnej kategórie negácie, hodnotíme

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16 Włocławek, dnia 17. kwietnia 2015 r. ZP/06/2015 Internet/Tablica Ogłoszeń Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/06/2015, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A.

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. 1. Tytuł Statutu w dotychczasowym brzmieniu: STATUT BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Wykaz zmian do projektów uchwał Nazwa uchwały: Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału

Bardziej szczegółowo

Książeczki dziesięciogroszowe. WARSZAWA. W DRUKARNI 8. LEWENTALA, Nowy Swiat Nr. 89. 1883, http://rcin.org.pl

Książeczki dziesięciogroszowe. WARSZAWA. W DRUKARNI 8. LEWENTALA, Nowy Swiat Nr. 89. 1883, http://rcin.org.pl Książeczki dziesięciogroszowe. I. NAUKA RACHUNKÓW. Cztéry działania z liczbami całkowitemi. WARSZAWA. W DRUKARNI 8. LEWENTALA, Nowy Swiat Nr. 89. 1883, NAUKA RACHUNKÓW. Cztéry działania z liczbami całkowitemi.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, 30.06.2014 r. SP2.230.3.2014 Ogłoszenie o wyborze oferty

Olsztyn, 30.06.2014 r. SP2.230.3.2014 Ogłoszenie o wyborze oferty do stołówki Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie - wykonanie pakietu nr I Mrożonki i przetwory mrożone - Podstawowej nr 2 w Olsztynie zawiadamia, że oferta firmy UNIFREEZE SP. z o.o., Miesiączkowo 110,

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Liczba głosów Nordea OFE na WZA: 4 878 225, udział w głosach na WZA: 5,06%. Liczba głosów obecnych na WZA: 96 454 807.

Liczba głosów Nordea OFE na WZA: 4 878 225, udział w głosach na WZA: 5,06%. Liczba głosów obecnych na WZA: 96 454 807. Warszawa, 26 marca 2012r. Sprawozdanie z Akcjonariuszy spółki NFI Octava, które odbyło się w dniu 23 marca 2012 roku w Warszawie w hotelu Polonia w sali Wilno & Lwów w Alejach Jerozolimskich 45 Liczba

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY P R O T O K Ó Ł

AKT NOTARIALNY P R O T O K Ó Ł REPERTORIUM A nr 2148/2011 AKT NOTARIALNY Dnia piętnastego czerwca roku dwa tysiące jedenastego (15.06.2011) przede mną Anną Wypiorczyk notariuszem w Łodzi, prowadzącą Kancelarię Notarialną przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Czesław i Łukasz Kuncewicz. matematyka. sprawdziany kompetencji. dla klasy 4 szkoły podstawowej

Czesław i Łukasz Kuncewicz. matematyka. sprawdziany kompetencji. dla klasy 4 szkoły podstawowej Czesław i Łukasz Kuncewicz matematyka sprawdziany kompetencji dla klasy 4 szkoły podstawowej Łódź 2000 Korekta Grażyna Pysznicka-Kozik Projekt okładki Jacek Wilk Skład Krzysztof Jodłowski Czesław i Łukasz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 11 czerwca 2014r.

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 11 czerwca 2014r. Uchwała Nr 1 w sprawie: wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1: usługi piaskarką na nośniku samochodowym z pługiem do odśnieżania jednostronnym lekkim w ilości 2 szt.

Zadanie Nr 1: usługi piaskarką na nośniku samochodowym z pługiem do odśnieżania jednostronnym lekkim w ilości 2 szt. Ełk, dnia 21.09.2010r. Nr sprawy: T - 343-20 - 2010 wg. rozdzielnika Informacja o wyborze najkorzystniejszej Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAMIERZONYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENA WIND MOBILE S.A. z dnia 6 maja 2015 roku

TREŚĆ ZAMIERZONYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENA WIND MOBILE S.A. z dnia 6 maja 2015 roku Wind Mobile S.A. KRAKÓW TREŚĆ ZAMIERZONYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENA WIND MOBILE S.A. z dnia 6 maja 2015 roku Zarząd spółki pod firmą Wind Mobile

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień 12.06.2014r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień 12.06.2014r. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień 12.06.2014r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Kredyt Inkaso S.A., ul. Domaniewska

Bardziej szczegółowo

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16. Raport nr 46/2015. Data: 29.06.2015 r. 17:54

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16. Raport nr 46/2015. Data: 29.06.2015 r. 17:54 FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 46/2015 Data: 29.06.2015 r. 17:54 Tytuł: Stanowisko Zarządu FAM Grupa Kapitałowa S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ PROJEKTY UCHWAŁ w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd INTER CARS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 395, art. 399 w

Bardziej szczegółowo

bez względu na to jak się ubierasz, jakiej słuchasz muzyki, gdzie mieszkasz i z kim się przyjaźnisz,

bez względu na to jak się ubierasz, jakiej słuchasz muzyki, gdzie mieszkasz i z kim się przyjaźnisz, Światowy Dzień AIDS obchodzony jest co roku 1 grudnia. Uroczyste obchody niosą przesłanie współczucia, nadziei, solidarności z ludźmi żyjącymi z HIV i AIDS, a także zrozumienia problemów związanych z HIV,

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych Police S.A, działając na podstawie 55 ust. 5 pkt a) i pkt b) Statutu Spółki,

-PROJEKT- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych Police S.A, działając na podstawie 55 ust. 5 pkt a) i pkt b) Statutu Spółki, W SPRAWIE ZBYCIA CAŁOŚCI NALEŻĄCYCH DO Z.CH. POLICE S.A. UDZIAŁÓW KONCEPT SP. Z O.O., AUTOMATIKA SP. Z O.O. I REMECH SP. Z O.O. ORAZ OBJĘCIA W ZAMIAN ZA ZBYTE UDZIAŁY, UDZIAŁÓW W PODWYŻSZONYM KAPITALE

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie ogólne (Wszystkie przedszkolaki)

Rozliczenie ogólne (Wszystkie przedszkolaki) Strona 1 z # Rozliczenie ogólne (Wszystkie przedszkolaki) Sporządzono: 2015-10-01 16:28:23 Operator: ADMIN SDR Junior 8.24 Rozliczenie za okres: wrzesień 2015 Grupa: Grupa 1 Mog. Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000270135 Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000270135 Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Człuchów, dnia 27.03.2015 roku S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z A R O K 2 0 1 4 z działalności Człuchowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Hospicjum z siedzibą w Człuchowie I. Dane organizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. z dnia 2 lutego 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

Uchwała Nr.. z dnia 2 lutego 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu Uchwała Nr.. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana.. ------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A. ( WEZWANIE )

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A. ( WEZWANIE ) WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A. ( WEZWANIE ) zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OŁAWIE W 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OŁAWIE W 2008 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OŁAWIE W 28 ROKU I. INFORMACJE WSTĘPNE. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie działa na podstawie: ) ustawy z dnia 2 marca 24 r. o

Bardziej szczegółowo

J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków,

J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków, J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków, którzy twierdzą, że właściwie w ogóle nie rozmawiają ze swoimi dziećmi, odkąd skończyły osiem czy dziewięć lat. To może wyjaśniać, dlaczego przesiadują

Bardziej szczegółowo

zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku

zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku Załącznik do RB 3/2011 z dnia 3 czerwca 2011 roku PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ( Spółka ) z dnia 18 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ( Spółka ) z dnia 18 czerwca 2015 roku Uchwała Nr 1 wyboru Przewodniczącego Spółki. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera się Przewodniczącego w osobie... Uchwała Nr 2 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

20 lipca 2015 r. Page 1 of 6

20 lipca 2015 r. Page 1 of 6 20 lipca 2015 r. Stanowisko Zarządu TVN S.A. dotyczące Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TVN S.A. ogłoszonego przez Southbank Media Limited w dniu 6 lipca 2015 r. Zarząd TVN S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska

BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska spektakl edukacyjno-profilaktyczny dla najmłodszych. (Scenografia i liczba aktorów - zależne od wyobraźni i możliwości technicznych reżysera.) Uczeń A - Popatrz

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2001 Certyfikat Systemu Jakości

Bardziej szczegółowo

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawla II w Worcester Opracował: Maciej Liegmann 30/03hj8988765 03/03/2012r. Wspólna decyzja? Anglia i co dalej? Ja i Anglia. Wielka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 6 sierpnia 2014 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 6 sierpnia 2014 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 6 sierpnia 2014 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą

Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą Jako mała dziewczynka miałam wiele marzeń. Chciałam pomagać innym ludziom. Szczególnie starzy, samotni

Bardziej szczegółowo

Raport z diagnozy poziomu poczucia bezpieczeństwa w szkole uczniów oraz rodziców

Raport z diagnozy poziomu poczucia bezpieczeństwa w szkole uczniów oraz rodziców Raport z diagnozy poziomu poczucia bezpieczeństwa w szkole uczniów oraz rodziców Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2012/2013 1 Diagnoza za pomocą anonimowej ankiety została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 25 marca 2015 roku Liczba głosów obecnych

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Radecznica, dn. 28-01-2015r. OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Zgodnie z treścią przepisu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

I. W zakresie wspierania działań z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej.

I. W zakresie wspierania działań z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej. Załącznik do Zarządzenia Nr 70/2011 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie przyznania dotacji i ich wysokości na rzecz organizacji pozarządowych Organizacje pozarządowe realizujące

Bardziej szczegółowo

Protokół z rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów żywnościowych do Domu nad stawami DPS w Siedlcach w 2015 roku

Protokół z rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów żywnościowych do Domu nad stawami DPS w Siedlcach w 2015 roku ZP DPS.252.2.2014 Siedlce, 07 listopada 2014 r. Protokół z rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów żywnościowych do Domu nad stawami DPS w Siedlcach w 2015 roku W dniu 07 listopada

Bardziej szczegółowo

L.dz. DZP-1582/2010 Kraków 2010.12.06 OGŁOSZENIE

L.dz. DZP-1582/2010 Kraków 2010.12.06 OGŁOSZENIE 1 L.dz. DZP-1582/2010 Kraków 2010.12.0 OGŁOSZENIE o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona

Bardziej szczegółowo

Nazwijmy go Siedem B (prezentujemy bowiem siedem punktów, jakim BYĆ ) :)

Nazwijmy go Siedem B (prezentujemy bowiem siedem punktów, jakim BYĆ ) :) Czy potrafimy rozmawiać z dziećmi o niepełnosprawności? Czy sprawia nam to trudność? Czujemy się zakłopotani tematem? Sami nie wiemy, jak go ugryźć? A może unikamy go całkiem, skoro nas bezpośrednio nie

Bardziej szczegółowo

..w.- -----------------------------------------------------------

..w.- ----------------------------------------------------------- ... A Nr ~191/1014 AKT NOT ARIALNY Dnia trzydziestego maja dwa tysiące czternastego roku (30-05-2014), w Sopocie przy ;1/Ky Powstańców Warszawy nr 19, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie ollcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trakcja Polska S.A. w dniu 22 czerwca 2010 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trakcja Polska S.A. w dniu 22 czerwca 2010 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trakcja Polska S.A. w dniu 22 czerwca 2010 r. Ad. 1. porządku obrad: w sprawie wyboru Przewodniczącego 1.Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globe Trade Centre Spółka

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie. Kochany Tato, za tydzień Dzień Ojca. W szkole wystawiamy przedstawienie. Pani dała mi główną rolę. Będą występowa-

Przedstawienie. Kochany Tato, za tydzień Dzień Ojca. W szkole wystawiamy przedstawienie. Pani dała mi główną rolę. Będą występowa- Przedstawienie Agata od kilku dni była rozdrażniona. Nie mogła jeść ani spać, a na pytania mamy, co się stało, odpowiadała upartym milczeniem. Nie chcesz powiedzieć? mama spojrzała na nią z troską. Agata

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r.

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ CZWARTY Lepsze poznanie Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 4, 1-13 Diabeł kusi Jezusa,

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla ucznia. Badanie Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia Etap VII, 2014. Miejsce na kod ucznia

Ankieta dla ucznia. Badanie Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia Etap VII, 2014. Miejsce na kod ucznia UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Ankieta dla ucznia Badanie Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia Etap VII, 2014 Miejsce na kod ucznia Ankieta, o której wypełnienie Cię prosimy, zawiera

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 34 / 2012

Raport bieżący nr 34 / 2012 COMP KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 34 / 2012 Data sporządzenia: 2012-06-29 Skrócona nazwa emitenta COMP Temat Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ZUK Elzab S.A. Podstawa

Bardziej szczegółowo

11 czerwca 2012 roku, o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej notariusza Sławomira Strojnego w Warszawie, przy ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa

11 czerwca 2012 roku, o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej notariusza Sławomira Strojnego w Warszawie, przy ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA I DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA Zarząd spółki A.PL INTERNET z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 6 (02-676 Warszawa), zarejestrowanej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aforti Holding S.A., które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2015 roku w Warszawie, Ja niżej podpisany: Imię i nazwisko:.. Stanowisko:...

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-25/2015 Radom, dnia 2015.06.11

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-25/2015 Radom, dnia 2015.06.11 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy I. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy I. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Pana/ią... II. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Akcja edukacja. zadania treningowe z Języka polskiego ZESTAW 8. Zadanie 1. Mama Majki miała na imię A. Lineczka. B. Marysia. C. Aldona. D. Halina.

Akcja edukacja. zadania treningowe z Języka polskiego ZESTAW 8. Zadanie 1. Mama Majki miała na imię A. Lineczka. B. Marysia. C. Aldona. D. Halina. zadania treningowe z Języka polskiego Akcja edukacja ZESTAW 8. Irena Landau Uszy do góry Dzwoniła ciocia Aldona i odwołała przyjazd Reni. Mama nacisnęła w telefonie specjalny guzik i głos cioci było słychać

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2012 R. Uchwała Nr 1 Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 4 i 5 Regulaminu Walnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Krakowie, działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera w głosowaniu tajnym Panią/a na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Ludzie listy piszą. Struktura i forma listu

Ludzie listy piszą. Struktura i forma listu Ludzie listy piszą. Struktura i forma listu 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: wie, jakie są cechy listu, zna rodzaje listów, zna zwroty grzecznościowe oraz zasady ich pisowni. b) Umiejętności Uczeń potrafi:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AFORTI HOLDING S.A. w siedzibie Spółki, w Warszawie, na dzień 21 lipca 2014 r., godz. 10.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AFORTI HOLDING S.A. w siedzibie Spółki, w Warszawie, na dzień 21 lipca 2014 r., godz. 10. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AFORTI HOLDING S.A. w siedzibie Spółki, w Warszawie, na dzień 21 lipca 2014 r., godz. 10.00 Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

W wyniku analizy ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił: Część 1

W wyniku analizy ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił: Część 1 WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 FAX /22/

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. Zadanie 1 Kuchnie elektryczne 32 szt.

Ogłoszenie. Zadanie 1 Kuchnie elektryczne 32 szt. Kraków; dnia..0 r. L.dz. DZP-/0 Ogłoszenie Dotyczy: wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb jednostek Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu spółki Czerwona Torebka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu spółki Czerwona Torebka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu spółki Czerwona Torebka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia Zarząd Spółki Czerwona Torebka

Bardziej szczegółowo

PA.3402.18.2015.JD Rzeszów, dnia 19.08.2015 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PA.3402.18.2015.JD Rzeszów, dnia 19.08.2015 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PA.3402.18.2015.JD Rzeszów, dnia 19.08.2015 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę szkoleniową w zakresie Profesjonalna organizacja imprez okolicznościowych

Bardziej szczegółowo

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Do pkt 2 porządku obrad Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając

Bardziej szczegółowo

- 0 głosów przeciw, --------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 głosów przeciw, -------------------------------------------------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyłączenia tajności przy wyborze komisji skrutacyjnej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Kartoszynie wyłącza tajność przy wyborze komisji skrutacyjnej. ------------------------

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" S.A. z dnia 02 lipca 2015 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOVITA S.A. z dnia 02 lipca 2015 r. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" S.A. z dnia 02 lipca 2015 r. Uchwała Nr 1 z dnia 02 lipca 2015 /drugiego lipca dwa tysiące piętnastego/ roku, w sprawie wyboru przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. publicznej z firmy Petrofox S.A. (societe anonyme)

Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. publicznej z firmy Petrofox S.A. (societe anonyme) Komunikat nr 109/2010 z dnia 2010-10-05 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej z firmy Petrofox S.A. (societe anonyme) Zarząd "Instal-Lublin" S.A. informuje, że w dniu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Paged Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd spółki Paged Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (

Ogłoszenie Zarządu Paged Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd spółki Paged Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Ogłoszenie Zarządu Paged Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd spółki Paged Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 395, art. 399 w związku

Bardziej szczegółowo

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Co to są prawa?....3 Co to jest dobro dziecka?....4 Co to jest ochrona przed dyskryminacją?....5 Co to jest ochrona?....6 Co to jest sąd?...7 Co to jest

Bardziej szczegółowo

KULTURALNY UCZEŃ GATUNEK ZAGROŻONY WYGINIĘCIEM???

KULTURALNY UCZEŃ GATUNEK ZAGROŻONY WYGINIĘCIEM??? KULTURALNY UCZEŃ GATUNEK ZAGROŻONY WYGINIĘCIEM??? A MOŻE JUŻ WYGINIĘTY??? Gdzie ci... dżentelmeni??? Prawdziwi tacy? Orły, sokoły, herosy! Gdzie ci... dżentelmeni??? Gdzie oni są??? Gdzie oni są??? Dżentelmen

Bardziej szczegółowo

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków.

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków. Cześć, Jak to jest, że rzeczywistość mamy tylko jedną i czy aby na pewno tak jest? I na ile to może przydać się Tobie, na ile to może zmienić Twoją perspektywę i pomóc Tobie w osiąganiu tego do czego dążysz?

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. z dnia 29czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

Uchwała Nr.. z dnia 29czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu Uchwała Nr.. z dnia 29czerwca 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana.. -----------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SUNEX S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SUNEX S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SUNEX S.A. Zarząd SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Przetarg nieograniczony na sprzedaż akcji spółek: Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. w Szczecinku, Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 26 czerwca 2014 roku

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 26 czerwca 2014 roku Uchwała nr 1 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

Niewiedza wzbudza strach Wiedza dodaje sił

Niewiedza wzbudza strach Wiedza dodaje sił Informacje Niemieckiego Stowarzyszenia Prewencji i Interwencji (DGfPI e.v.) Przeciwko Psychicznemu, Fizycznemu i Emocjonalnemu Znęcaniu Się Nad Dziećmi oraz Ich Zaniedbywaniu Niewiedza wzbudza strach Czy

Bardziej szczegółowo

Pewien człowiek miał siedmiu synów, lecz ciągle nie miał córeczki, choć

Pewien człowiek miał siedmiu synów, lecz ciągle nie miał córeczki, choć troszeczkę, z każdego kubeczka wypiła łyczek, do ostatniego kubeczka rzuciła zaś obrączkę, którą zabrała ze sobą. Nagle usłyszała trzepot piór i poczuła podmuch powietrza. Karzełek powiedział: Panowie

Bardziej szczegółowo

Marta Stańczak Klasa I a Zespół Placówek Oświatowych im. Adama Mickiewicza Gimnazjum w Kuczborku-Osadzie

Marta Stańczak Klasa I a Zespół Placówek Oświatowych im. Adama Mickiewicza Gimnazjum w Kuczborku-Osadzie Marta Stańczak Klasa I a Zespół Placówek Oświatowych im. Adama Mickiewicza Gimnazjum w Kuczborku-Osadzie Pojęcie procentu PROCENT - to inaczej ułamek o mianowniku 100. Jeden procent danej liczby, to jedna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 czerwca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość: obszar Gminy

Bardziej szczegółowo

Tak wygląda biuro Oriflame Polska od środka

Tak wygląda biuro Oriflame Polska od środka Tak wygląda biuro Oriflame Polska od środka Gdyby, to była mafia już bym nie żyła... Oto jak z koleżankami otrzymujemy kosmetyki, bawimy się wyśmienicie i jeszcze przy tym zarabiamy (oraz jak możesz do

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez NWZ Yawal S.A. w dniu 26.09.2014 r.

Uchwały podjęte przez NWZ Yawal S.A. w dniu 26.09.2014 r. Uchwały podjęte przez NWZ Yawal S.A. w dniu 26.09.2014 r. Uchwała nr 1 z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ DRODZY PARAFIANIE! W dniach od 9 16 marca nasza Wspólnota przeżywać będzie Misje parafialne. Tak jak przed ponad dwoma tysiącami

Bardziej szczegółowo

KONKURS. śycie i twórczość Fryderyka Franciszka Chopina Imię, nazwisko i klasa

KONKURS. śycie i twórczość Fryderyka Franciszka Chopina Imię, nazwisko i klasa KONKURS śycie i twórczość Fryderyka Franciszka Chopina Imię, nazwisko i klasa Przed Tobą znajduje się test, który składa się z 40 pytań. Pytania 1-30 to pytania testowe, jednokrotnego wyboru, natomiast

Bardziej szczegółowo

Od dwudziestu lat jesteśmy rodziną zastępczą

Od dwudziestu lat jesteśmy rodziną zastępczą Od dwudziestu lat jesteśmy rodziną zastępczą Bohaterami kolejnego reportażu z cyklu Rodzina zastępcza szansą na szczęśliwe dzieciństwo, jest małżeństwo z miejscowości pod Ciechanowem Pani Grażyna i Pan

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE ŻYCIE CHRZEŚCIJAN

WSPÓLNE ŻYCIE CHRZEŚCIJAN WSPÓLNE ŻYCIE CHRZEŚCIJAN Teksty biblijne: Dz. Ap. 4, 32 37, Ew. Mat. 6, 19 21 Tekst pamięciowy: Ks. Przyp. 14, 21; Ew. Mat. 6, 21 ( ) Szczęśliwy ten, kto lituje się nad ubogimi Albowiem, gdzie jest skarb

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III. 1

W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III. 1 JĘZYK NIEMIECKI DLA GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I REALIZACJA WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH OKREŚLONYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III.

Bardziej szczegółowo