TURBOSPRÊ ARKI NOWE REGENEROWANE TUNING

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TURBOSPRÊ ARKI NOWE REGENEROWANE TUNING"

Transkrypt

1 R E K L A M A #257 EGZEMPLARZ BEZP ATNY To ju koniec auto karambol szczegó³y strona 7 TURBOSPRÊ ARKI NOWE REGENEROWANE TUNING Tuning: Audi A4 B7 Avant Kazusy prawne Ekologia w motoryzacji Wywiad: Nathan Millward Ranking kredytów samochodowych Testy: Citroen DS3 1.6 HTP 150KM Volkswagen Multivan Edition BiTDI 4Motion KRAKÓW ISSN wyd.a nr 3 (257) MARZEC 2014 Ekologia I Finanse I Prawo I Rynek I Testy I Tuning I Wywiad

2 wydaj Kraków Os. 2 Pu³ku Lotniczego 2b tel ,00 z³ na ca³oroczn¹ obs³ugê samochodu sprawdÿ na: www. vulko.pl MECHANIKA SAMOCHODOWA MECHANIKA SAMOCHODOWA AUTO - WYDECH - Kraków, ul. Bieñczycka 2a Hurtownia: tel. (12) , tel./fax Serwis: tel. (12) , zapraszamy: pn.-pt.: , sb.: AUTO Dominik Migas SERWIS tel tel. kom ul. Che³moñskiego 264 czynne: pn.-pt.: 8-18, sob.: 8-14 Mechanika i elektryka samochodowa Serwis opon - Naprawa i obs³uga klimatyzacji Czêœci zamienne do wszystkich marek Specjalizacja: Hyundai, Kia Pomoc drogowa 24h tel MECHANIKA Wszystko dla Twojego uk³adu wydechowego ASTRO AUTO SERWIS ul. Cechowa 36 (Kurdwanów) tel.: (12) , kom.: DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA ELEKTRYKA, alternatory, rozruszniki BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO I WULKANIZACJA I konkurencyjne ceny T UMIKI, katalizatory - spawanie Czêœ ci do wsz Y s tkic h au t 02 Kraków, ul. Wielicka 250 tel , ZAPRASZAMY: poniedzia³ek - pi¹tek: , sob: BEZP ATNA WYMIANA OLEJU Mobil SERWIS: - komputerowa diagnostyka samochodów - pe³ny serwis pogwarancyjny - klimatyzacja ( monta - obs³uga ) - serwis ogumienia SKLEP: - czêœci zamienne do samochodów, oryginalne i tañsze zamienniki UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE: - korzystne pakiety KREDYTY: - samochodowe - gotówkowe ( expresowo ) T³umiki - Katalizatory - Haki / Mechanika Pojazdowa / Wulkanizacja Kraków, ul. ó³kiewskiego 28 (Rondo Grzegórzeckie) tel. (12) , zapraszamy: pn.-pt.: , sb.: WYMIANA KLOCKÓW HAMULCOWYCH PLECIONKI SPRZEDA - MONTA - WYMIANA T UMIKÓW I AKCESORIÓW T UMIKI Wypo yczamy samochody BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO: - kompleksowe bezgotówkowe naprawy blacharsko-lakierniczne - ca³odobowa pomoc drogowa tel PRZEGL DY REJESTRACYJNE WSZYSTKICH POJAZDÓW DO 3,5 T dla kierowcow.pl motoryzacja inaczej dla.pl motoryzacja inaczej ZALECAMY PRODUKTY C êœ i d Y tki h t z c o wsz s c au 03

3 PLAC TARGOWY BIEÑCZYCE TEMAT NUMERU Chevrolet to ju koniec Kiedy w 2005 roku Chevrolet wraca³ do Europy, zastêpuj¹c upad³¹ markê Daewoo, nikt nie myœla³, e jego obecnoœæ na tych rynkach potrwa tylko 10 lat, a tak naprawdê nawet krócej. Robert Lorenc 5 grudnia 2013 Ten dzieñ na d³ugo zapamiêtaj¹ nie tylko dealerzy Chevroleta w ca³ej Europie, ale równie klienci, zwolennicy i przeciwnicy tej marki. Tego dnia centrala General Motors ustami swojego prezesa Dana Akersona w komunikacie prasowym og³osi³a: Poczynaj¹c od roku 2016, GM bêdzie rywalizowa³ na europejskich rynkach wolumenowych pod szyldem cenionych marek Opel oraz Vauxhall. Z kolei nale ¹ca do grupy marka Chevrolet wycofa siê ze sprzeda y nowych samochodów w segmencie g³ównym rynku Europy Zachodniej i Wschodniej, g³ównie z powodu skomplikowanego modelu biznesowego oraz trudnej sytuacji ekonomicznej w Europie. Równoczeœnie Akerson zaznaczy³ i nadal kontynuowana bêdzie sprzeda Chevroleta na rynkach krajów by³ego Zwi¹zku Radzieckiego i Rosji. Równolegle, w ci¹gu najbli szych trzech lat, wzmacniana bêdzie pozycja i ekspansja na rynku europejskim marki Cadillac poprzez rozszerzenie sieci dystrybucji oraz wprowadzenia licznych produktów. Takiego oto swoistego œw. Miko³aja przygotowa³ General Motors. Mocarstwowe zapêdy Kiedy Chevrolet zastêpowa³ Daewoo d³ugo musia³ przekonywaæ klientów do zainteresowania swoimi produktami. Sam pocz¹tek nie wygl¹da³ zbyt okazale, a oferowane samochody mia³y jedynie zamienione logo z Daewoo na Chevroleta. Jednak za mark¹ sta³ (i nadal stoi) jeden z najwiêkszych koncernów motoryzacyjnych na œwiecie, dodatkowo d³ugo ju obecny na rynku z samochodami marki Opel. St¹d te stopniowo coraz wiêkszym zaufaniem klienci zaczêli da yæ równie siostrzan¹ markê Chevroleta. Kiedy w pierwszej po³owie 2011 roku sprzeda w Europie osi¹gnê³a 252 tys. sztuk (wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku o 8 procent), a w samej tylko Polsce zwiêkszy³a siê prawie o 20 procent, zaczêto snuæ dalekosiê ne plany i wizje. W tym samym roku prezes GM Dan Akerson mówi³: "Powa nie rozwa am produkcjê Chevroleta w Europie", a za³o one plany sprzeda y mia³y osi¹gn¹æ magiczn¹ liczbê miliona aut rocznie w 2016 roku. 04 Jeszcze rok póÿniej wydawa³o siê e wszystko idzie we w³aœciwym kierunku. Chevrolet rozpocz¹³ na niespotykan¹ dot¹d skale promocje marki za poœrednictwem jednych z najwiêkszych i najbardziej rozpoznawalnych klubów pi³karskich w Anglii Manchesteru United i Liverpoolu FC. Szczególnie umowa podpisana z MU przyku³a uwagê mediów, nie tylko sportowych. Opiewa³a na 357 mln funtów i gwarantowa³a obecnoœæ loga na koszulkach dru yny do 2021 roku. Nawet wsród zagorza³ych przeciwników marki wycofanie siê fabrycznego zespo³u w sezonie 2013 z serii WTCC, zdobywaj¹c sezon wczeœniej mistrzostwo w klasyfikacji indywidualnej i zespo³owej, nie by³o sygna³em ostrzegawczym i dzwonkiem alarmowym przed zbli aj¹cymi siê zmianami. Chevrolet na œwiecie W 2013 roku koncern General Motors Co. sprzeda³ na œwiecie ponad 9,71 mln samochodów marek Chevrolet, Cadillac, Buick i Opel/Vauxhall (4 proc. wiêcej ni przed rokiem). Na samego Chevroleta przypad³o 4,98 mln sztuk (19,3 tys. wiêcej ni w 2012 r.) stawiaj¹c tym samym j¹ jako najchêtniej kupowan¹ markê koncernu i rówoczeœnie 4 na œwiecie. Bazuj¹c na tych samych danych ciekaw¹ informacj¹ okazuje siê spadek zainteresowania klientów diamentem w koronie GM, czyli mark¹ Opel/Vauxhall. Nabywców znalaz³o 1,06 mln sztuk, co stanowi mniej o 4,06 tys. sztuk ni przed rokiem. i w Europie oraz Polsce Europejscy klienci marki okazuj¹ wyj¹tkow¹ stabilnoœæ. Sprzeda samochodów spod szyldu Chevroleta ca³y czas oscyluje w okolicach 200 tys. sztuk rocznie i nie mia³ na ni¹ wiêkszego wp³ywu kryzys gospodarczy. Po trudnych pocz¹tkach w Polsce marka radzi³a sobie coraz lepiej zwiêkszaj¹c z roku na rok sprzeda. Patrz¹c siê tylko na trzy ostatnie lata wzrost wydaje siê nadwymiar interesuj¹cy rok Chevrolet w Polsce zamkn¹³ sprzedaj¹c sztuk samochodów, a ju rok póÿniej osi¹gn¹³ wynik szt. (wzrost r/r o 36,7%). Jak okaza³o siê w 2013 roku nie by³ to wypadek przy pracy, gdy wynik ten zosta³ jeszcze poprawiony i osi¹gn¹³ sztuk (2% wzrost r/r). Kanibalizm Dlaczego zatem GM poœwiêca Chevroleta w Europie? Markê, która ma sta³¹ grupê klientów. Markê, która co istotne - jest w Europie mark¹ dochodow¹ (œrednio oko³o 500 dolarów na samochodzie) na rzecz Opla/Vauxhalla? foto: GM Corp. Marek znanych i rozpoznawalnych, ale dostêpnych tylko w Europie. Marek, które co gorsza s¹ deficytowe i generuj¹ œredni¹ stratê na ka dym sprzedanym aucie w okolicach 950 dolarów. Od d³u szego ju czasu wiêkszoœæ ekspertów w bran y zwraca³a uwagê na zjawisko kanibalizmu w koncernie. Klienci do tej pory kupuj¹cy osobowe samochody Opla, zaczêli przychylniej spogl¹daæ w kierunku Chevroleta i coraz czêœciej wybieraæ samochody tej marki. Patrz¹c siê tylko z perspektywy Polski potwierdzaj¹ to wyniki obu marek. Rok 2011 obie marki zamknê³y sprzedaj¹c sztuk (Opel: / Chevrolet: 7 660), 2012: ( / ), a w 2013 dostarczy³y do klientów aut ( / ). Wygl¹da zatem i sprzeda aut GM jest na stabilnym poziomie tyle ile traci Opel, zyskuje Chevrolet. Tyle e Chevrolet mia³ przyci¹gn¹æ nowych klientów, a nie zabraæ ich siostrzanej marce. Widaæ, e w³odarze GM nie potrafili sprawnie zarz¹dzaæ markami tak jak zrobili to w koncernie VW. Tam zjawisko kanibalizmu praktycznie nie wystêpuje. Bardzo dok³adnie i precyzyjnie okreœlona jest grupa odbiorców ich marek. Inna dla Audi, inna dla VW, Skody i Seata. Opel i Chevrolet nie maj¹ tak jasno sprecyzowanych i ró nych grup odbiorców. Ró nica miêdzy nimi jest praktycznie niezauwa alna, a tym samym przeznaczone s¹ dla tych samych klientów. Wiêc oni wybieraj¹ samochody wg. ich mniemania identyczne, acz tañsze, czyli Chevrolety. Skoro zatem GM sam nie potrafi odró niæ swoich marek to po co utrzymywaæ je obie? I z tego punktu wydaje siê w³aœciw¹ decyzja o wycofaniu Chevroleta z Europy. Tylko dlaczego decyzja pad³a na Chevroleta - markê dochodow¹ i globaln¹ - a nie Opla/Vauxhalla markê lokaln¹ i deficytow¹? Z perspektywy Polski ten ruch nie wydaje siê byæ przemyœlany, jednak z perspektywy Europy nie jest to ju takie oczywiste. Opel/Vauxhall ci¹gle sprzedaje w Europie oko³o 5 razy wiêcej aut (w okolicach 1 miliona rocznie), ni Chevrolet i bardziej prawdopodobne jest i 200 tysiêcy klientów Chevroleta pozostanie wiernymi koncernowi i przekona siê do Opla/Vauxhalla ni na odwrót. Dodatkowo Opel jest mark¹ o ponad 150 letniej tradycji, daj¹cej zatrudnienie ludzom w Europie (prawie po³owê w Niemczech i w fabryce w Gliwicach), przy 750 osobach zatrudnionych w Chevrolet Europe do obs³ugi tej marki. Wydaje siê zatem i GM, chc¹c pozostawiæ jedn¹ markê w Europie, praktycznie nie mia³ innego wyboru. Karko³omn¹ oraz nieakceptowaln¹ dla zdecydowanej wiêkszoœci ludzi by³aby inna decyzja. Koszty Na chwilê obecn¹ zatem los Chevroleta wydaje siê byæ przes¹dzony. Nie oznacza to jednak, e z dnia na dzieñ samochody tej marki znikn¹ z naszych dróg. Teoretycznie do koñca 2015 roku ma byæ prowadzona ich sprzeda. Teoretycznie, bo w praktyce GM chce jak najszybciej jej zaprzestania. Dlaczego? Ka dy dodatkowy miesi¹c sprzeda y dwóch marek opóÿnia podanie kroplówki Oplowi i wyd³u a zajmowanie siê Chevroletem (od sprzedania ostatniego egzemplarza przez okres 10 lat producent musi zapewniæ dostêpnoœæ do czêœci). Dlatego ju pod koniec 2013 roku dealerzy zaczêli otrzymywaæ wypowiedzenia autoryzacji (standardowo o d³ugoœci 2 lat) i równolegle podjête zosta³y z nimi rozmowy o skróceniu okresu wypowiedzenia. Równoczeœnie importer w Polsce zapowiedzia³ e ma zamiar sprzedaæ wiêkszoœæ zapasów swoich i dealerów do koñca czerwca 2014 roku oraz od lipca 2014 nie zamierza prowadziæ wiêkszych dzia³añ reklamowych i promocyjnych. W praktyce oznacza to, e Chevrolet ostatnie egzemplarze swoich aut planuje sprzedaæ w Polsce do koñca pierwszej po³owy bie ¹cego roku. A co z umowami sponsorskimi? Ta podpisana do koñca sezonu 2015/16 z Liverpoolem FC ju zosta³a skorygowana i zamiast Chevroleta pojawi³ siê Vauxhall. W praktyce nie rozpoczêta jeszcze z Manchester United wydaje siê byæ aktualnie mocno przep³acona. Jednak nie dla w³adz GM, które odrzucaj¹ t¹ tezê twierdz¹c e by³a podpisywana z myœl¹ o Azji. " Ka dy, kto kiedykolwiek mieszka³ w Europie albo rozumie j¹ wie, e ma³o Niemców popiera brytyjskie kluby pi³karskie. Oni wol¹ Bundesligê" - stwierdzi³ w Detroit szef GM na Amerykê P³n., tak e globalny szef marki Chevrolet, Alan Batey. - " My nigdy nie robiliœmy tego dla Europy. Zrobiliœmy to, bo pi³ka no na jest sportem ca³ego œwiata. Zrobiliœmy to dla naszych wschodz¹cych rynków, zw³aszcza dla Chin i Azji". Ot takie bronienie s³usznoœci podjêtej wczeœniej decyzji. Bêd¹c jednak sprawiedliwym, wg. danych Manchester United, niemal po³owa jego 659 mln fanów mieszka w Azji, w tym 108 mln w Chinach, dalsze 173 mln na Bliskim Wschodzie i Afryce, 71 mln w obu Amerykach, a tylko 90 mln w Europie. Zamykaj¹c temat kosztów trzeba wspomnieæ, i General Motors w bilansie firmy za 2013 rok, dokona³ odpisu w wysokoœci 700 mln dolarów na pokrycie kosztów restrukturyzacji zwi¹zanej z wycofaniem Chevroleta z Europy. Zaklinanie rzeczywistoœci Co zatem czeka nas w najbli szej przysz³oœci? Chc¹c zrealizowaæ plan sprzeda y wszystkich posiadanych modeli do koñca czerwca (w styczniu sprzedano 820 sztuk), mo emy spodziewaæ siê promocji na niespotykan¹ dot¹d skalê w Chevrolecie. Czy póÿniej zobaczymy samochody koncepcyjne Chevroleta ze znaczkiem Opla? Czy poœwiêcenie Chevroleta w Europie spowoduje odrodzenie siê Opla? Najbli sze miesi¹ce i lata dadz¹ odpowiedzi na te pytania i poka ¹, czy General Motors mia³ racjê i post¹pi³ s³usznie decyduj¹c k siê na wycofanie Chevroleta z Europy. dk CZÊŒCI NOWE I U YWANE DO SAMOCHODÓW JAPOÑSKICH ORAZ KOREAÑSKICH TOMEX OS. SPÓ DZIELCZE Al. Gen. Andersa OS. PRZY ARCE OS. TEATRALNE CENTRUM N. HUTY Kraków ul. Fatimska 2 OBROÑCÓW KRZY A KOCMYRZOWSKA OS. KRAKOWIAKÓW czêœci FATIMSKA tel.: (12) tel. kom.: tel. kom.: CIENISTA BULWAROWA 05

4 TEST Citroen DS3 1.6 HTP 150KM Dobra, Soczysta, ale jednak Cytryna Producenci, nie tylko samochodów, ci¹gle szukaj¹ nowych produktów i funkcji. Niegdyœ telefon s³u y³ tylko do dzwonienia lub wysy³ania krótkich wiadomoœci o spóÿnieniu siê na rodzinny obiad z teœciow¹, a dzisiaj zastêpuj¹ aparat fotograficzny, tablet, pilota od telewizora i wiele innych. Tekst: Wojciech Dorosz (99octanow.pl) To oczywiœcie wi¹ e siê z udogodnieniami dla nas, konsumentów. Mamy w jednym urz¹dzeniu funkcje wielu, co pozwala oszczêdzaæ miejsce, czas i pieni¹dze. Do tego samego wniosku doszli producenci samochodów, którzy nawet najbardziej niepraktyczne nadwozie czy typ pojazdu potrafi¹ zaprojektowaæ tak, eby wielodzietna rodzina do trzeciego pokolenia wstecz mog³a pojechaæ na drugi koniec Europy na wakacje zu ywaj¹c litr paliwa. Ale w koñcu ile mo na jeÿdziæ do bólu praktycznym samochodem. Konstruktorzy równie tu zwietrzyli interes i buduj¹ ma³e i sympatyczne autka pokroju Smarta czy te Polo. Tyle tylko, e w nich równie nie ma zbytnio miejsca na szaleñstwa czy indywidualizm. Stworzono wiêc kolejn¹ niszê pod postaci¹ niewielkich samochodów klasy premium. Wszystko zaczê³o siê od Mini, które œwietnie jeÿdzi³o i mia³o relatywnie mocne silniki. To wszystko mia³o jednak bardzo ma³e znaczenie. Wa niejsze, e mo na by³o dostosowaæ jego wygl¹d do w³asnego gustu. Kolorowe lusterka, wstawki we wnêtrzu czy dach z szachownic¹ nie by³y problemem. Raz przetarty szlak siêgania po stare imiona pod p³aszczykiem luksusu zaczêli obieraæ inni producenci. Oœmieleni sukcesami innych do gry w³¹czyli siê Francuzi. Do tej pory maluchy Citroena zalicza³y na ogó³ ty³y sprzeda owe i nawet pierwsze C3 nawi¹zuj¹ce do 2CV nie by³o hitem. Nowy model równie wpisuje siê w podobn¹ manierê, ale od podbijania niewieœcich serc i siêgania do mêskich portfeli teraz Citroen ma liniê DS. Pierwsza ró nica to liczba drzwi. Korzystasz z tylnych siedzeñ bierzesz C3 i godzisz siê z losem, bowiem DS3 jest tylko trzydrzwiowe. Ale z drugiej strony nie ma siê co za³amywaæ, gdy oba modele niewiele siê ró ni¹. Parê diod LED w zderzaku, srebrne lusterka rodem z szybkich Audi, listwa na drzwiach i inne lampy z ty³u. No i oczywiœcie inny kolor dachu i s³upek B, który koñczy siê w trzech czwartych drogi, po prostu sza³. Nie zrozumcie mnie Ÿle, DS3 wygl¹da jak ma³y klejnocik, ale w porównaniu w bardziej plebejsk¹ siostr¹ nie b³yszczy ju tak bardzo. W œrodku jest podobnie. Tak, s¹ inne wskaÿniki, kierownica i mo liwoœæ koloryzacji wnêtrza, a materia³y s¹ miejscami wiêcej ni bardzo dobre, ale to ci¹gle C3. Ja wiem, e ciêcia kosztów, ale odrobina pieprzu i fantazji za³atwi³aby sprawê. Przynajmniej jest cicho, wiêc na materia³ach wyg³uszaj¹cych nie oszczêdzano. Plusem jest wyposa enie. Przy odrobinie grzebania w konfiguratorze mo emy mieæ malucha niczym Klasê C, jest wiêcej ni potrzeba, a wszystko funkcjonalne i to bez typowej dla marki kreatywnej technologii. Motor to jednostka wspólna dla BMW i PSA. 1.6 HTP legitymuje siê moc¹ 150 koni mechanicznych i 240 Nm co przek³ada siê na przyspieszenie do pierwszej setki w nieco ponad siedem sekund. Odpycha siê zatem dzielnie mimo sprawiaj¹cej ma³o solidne wra enie niesportowej skrzyni biegów. Trzeba równie uwa aæ na zdecydowanie starty spod œwiate³, kontrola trakcji lubi wówczas nadawaæ Morsem poematy. Mo na by przypuszczaæ, e taka moc idzie w parze z twardym zawieszeniem, ale w koñcu po pierwsze jesteœmy w Citroenie, a po drugie to spadkobierca legendarnego modelu DS, przynajmniej w teorii. Mo e nie ma tu hydropneumatycznego zawieszenia, ale komfort jest ponadprzeciêtny, a przez studzienki mo na przelatywaæ ogniem. Wad¹ jest naturalnie nieco za du e przechylanie siê w szybko pokonywanych zakrêtach i ma³o precyzyjny uk³ad kierowniczy. Jednak wiêkszych obaw nie ma i pokonywanie serpentyn to przyjemnoœæ, mo e nie do koñca czysta ale zabawa bywa przednia. Tylko nie przesadzajcie z póÿnym dohamowywaniem bo uk³ad czasem sprawia wra enie, e nie ogrania do koñca mocy. Na szczêœcie nie prowadzi to do niebezpiecznych sytuacji. DS3 to droga impreza. Podstawowy model jest dro szy od C3-ki o dobre piêtnaœcie tysiêcy z³otych winduj¹c cenê do blisko szeœædziesiêciu, a tyle ju kosztuje wiêksza C4-rka. Bior¹c najmocniejszy silnik i szafowanie z opcjami daje wynik niemal trzycyfrowy, a to ju teren Coopera S i A1 1.4 TFSI, które maj¹ po trzydzieœci piêæ koni wiêcej. Niby autko tr¹ci presti em i stylem, ale jednak jest drogo. 06 Prawdê mówi¹c Citroen ca³kiem sprytnie to wykombinowa³. Projektuj¹c auto miejskie stworzy³ sobie furtkê zmieniaj¹c liczbê drzwi, dodaj¹c mocniejszy silnik i mo liwoœæ wyboru koloru dachu uznaj¹c to za now¹ modê, jakie to francuskie. DS3 to nic innego jak C3 w sukience Jean-Paul Gaultier. To udany samochód, ale kosztuj¹cy o wiele za du o. Fiesta ST startuje od 70 tysiêcy, a Polo GTI od nieca³ych 80. Szukaj¹c komfortowego samochodu wybierzcie inny silnik, sportowego Mini, a praktyczniejszego po prostu coœ wiêkszego. k d k foto: CITROEN / DMCC / PUB oraz CITROEN COMMUNICATION / DMCC / PUB 07

5 TEST Volkswagen Multivan Edition BiTDI 4Motion Volkswagen Multivan - pokochasz podró e Idealny samochód na dalekie wyprawy powinien byæ przestronny, komfortowy, dobrze wyposa ony, mocny i oszczêdny. Wszystko co niezbêdne, znaleÿliœmy w Multivanie. Niestety liczne dodatki sprawi³y, e jego cena przekroczy³a próg tysiêcy z³otych!. ukasz Szewczyk U ytkowy Volkswagen Transporter sta³ siê œwietnym punktem wyjœcia do stworzenia palety wielofunkcyjnych samochodów. Transporter jest propozycj¹ dla klientów potrzebuj¹cych auta do ciê kiej pracy z du ¹ iloœci¹ towaru. Osobowy Caravelle stanowi ciekaw¹, wiêksz¹ alternatywê dla vana, a California jest samochodem kempingowym z aneksem kuchennym i ³ó kami. Pomostem miêdzy modelami Caravelle i California jest Multivan. Stoliki, liczne pó³ki i schowki, zmienny uk³ad siedzeñ, rozk³adana tylna kanapa oraz opcjonalny pakiet Dobranoc (zas³ony szyb, Fotele mo na przesuwaæ, obracaæ i demontowaæ. Je eli zajdzie potrzeba, wystarczy kilkanaœcie minut, by ekskluzywnego vana przekszta³ciæ w auto dostawcze z ogromnym przedzia³em baga owym. Do demonta u czy nawet przesuwania foteli przyda siê jednak krzepa - wyposa enie wnêtrza jest ciê kie. Sporej si³y trzeba u yæ nawet do przesuwania wielofunkcyjnego stolika. Jego podstawa ma spore rozmiary. Je eli priorytetem jest przestronnoœæ kabiny, z opcji o wartoœci 620 z³ warto zrezygnowaæ. W autach bez przesuwanych lewych drzwi do Edition 25 otrzymuje te utwardzone i obni one o 20 mm zawieszenie, które wspó³pracuje ze stabilizatorami o zwiêkszonej œrednicy. Wci¹ zapewnia satysfakcjonuj¹cy komfort i sprawia, e na zakrêtach Multivan ani myœli jeÿdziæ wolnej od samochodów osobowych. Pokonuje je sprawnie, chocia z wyczuwaln¹ i nieuniknion¹ przy tych rozmiarach i masie bezw³adnoœci¹. Utwardzone podwozie i opcjonalne ko³a AZEV R w rozmiarze 255/45 R18 przeciêtnie sprawdzaj¹ siê na wyboistych drogach. Nierównoœci nie zawsze s¹ cicho wybierane, a "praca" nadwozia skutkuje ha³asami elementów wykoñczeniowych. Maj¹c na wzglêdzie stan polskich dróg warto pozostaæ przy seryjnych 235/55 R17. W naszej strefie klimatycznej du o bardziej przydatnym dodatkiem bêdzie opcjonalny napêd na cztery ko³a 4Motion ze sprzêg³em Haldex. Kto dop³aci nieca³e 11 tysiêcy z³otych otrzyma vana, który pozwoli czerpaæ przyjemnoœæ z jazdy tak e na oœnie onych drogach. Je eli w planach s¹ wyjazdy w okolice sporadycznie odwiedzane przez p³ugi œnie ne lub z du ymi ró nicami wysokoœci, warto pomyœleæ o zamówieniu (2899 z³otych) rêcznie sterowanej blokady tylnego mostu, która mo e zostaæ za³¹czona przy prêdkoœci do 45 km/h. W Multivanach bez tego dodatku o trakcjê bêdzie walczy³a tradycyjna kontrola trakcji. Selektywne hamowanie mniej przyczepnych kó³ jest mniej efektywnym sposobem dzielenia momentu obrotowego od pe³nej blokady, a do tego skraca ywotnoœæ tarcz oraz klocków hamulcowych. Volkswagen zadba³, aby wiêkszych rozterek nie by³o podczas wybierania silnika. Dostêpne s¹ wy³¹cznie czterocylindrowe motory o pojemnoœci dwóch litrów. Paletê "benzyn" tworz¹ wolnoss¹cy 2.0 (115 KM) oraz do³adowane 2.0 TSI (150 i 204 KM). Na amatorów turbodiesli czekaj¹ 2.0 TDI z pojedyncza turbin¹ (84, 102, 114 i 140 KM) lub podwójnie do³adowany 2.0 BiTDI (180KM). zaczyna dynamicznie przyspieszaæ po momencie zawahania. Po g³êbokim dociœniêciu gazu skrzynia potrafi zbyt mocno redukowaæ. Kierowca mo e wzi¹æ sprawy we w³asne rêce i wybraæ bieg selektorem skrzyni. Szkoda, e przy kierownicy zabrak³o manetek do zmiany prze³o eñ. Przyda³yby siê podczas wyprzedzania. Ciekaw¹ funkcj¹ przek³adni jest "wolny bieg". Kiedy kierowca zdejmuje nogê z gazu, nastêpuje wysprzêglenie. Samochód toczy siê si³¹ pêdu, co w niektórych sytuacjach wp³ywa korzystniej na spalanie ni odcinanie dop³ywu paliwa na za³¹czonym biegu, które prowadzi do redukcji prêdkoœci. Hamowanie silnikiem rozpoczyna siê, gdy kierowca po zdjêciu nogi z gazu naciœnie na hamulec. "Wolny bieg" jest nieaktywny w trybie Sport. W trybie D mo e zostaæ wy³¹czony z poziomu komputera pok³adowego. Najtañsza wersja Multivana, czyli Startline z 84-konnym silnikiem 2.0 TDI, kosztuje 95 tys. z³. Prezentowany Multivan w du o bardziej ekskluzywnej wersji Edition 25 startuje z poziomu 136 tysiêcy z³otych. Kto zamiast 115-konnego 2.0 z manualn¹ skrzyni¹ za yczy sobie 2.0 BiTDI z DSG, wyda przynajmniej 183 tys. z³. Przeró ne opcje podnios³y wartoœæ testowanego Edition 25 do z³. Obszerna paleta wersji silnikowych, wyposa eniowych i opcji sprawia, e ka dy jest w stanie skompletowaæ Multivana perfekcyjnie odpowiadaj¹cego indywidualnym potrzebom. Elastycznoœæ oferty w po³¹czeniu z komfortem, przestronnoœci¹ i funkcjonalnoœci¹ wnêtrza przes¹dzi³y o sukcesie modelu. k d k fragment testu pochodzi z: lampka do czytania, szuflady i pokrowiec na siedzenia) sprawiaj¹, e Multivan równie dobrze sprawdza siê podczas codziennej eksploatacji, jak w trakcie wyprawy w nieznane, kiedy mo e z powodzeniem pe³niæ rolê hotelu na ko³ach. 08 Obszerne fotele gwarantuj¹ wygodê nawet na d³ugich trasach. Szczególnie komfortowo jest w dwóch pierwszych rzêdach w wy szych wersjach wyposa eniowych ka de z siedzeñ ma dwa indywidualne pod³okietniki z p³ynn¹ regulacj¹ k¹ta nachylenia. Ogromna przednia szyba oraz poziom, na którym umieszczono siedziska foteli w kapitalny sposób u³atwiaj¹ obserwowanie sytuacji przed mask¹. W testowanym Multivanie na komfort jazdy pracowa³a te opcjonalna, trójstrefowa klimatyzacja z licznymi nawiewami. Dziêki nim aden z pasa erów nie móg³ narzekaæ na dyskomfort termiczny. dyspozycji i tak bêdzie stolik na œcianie bocznej. Lewe drzwi przesuwne s¹ oferowane w wersji tradycyjnej lub z funkcj¹ elektrycznego domykania. Ostatnia, w ramach pakietu Edition 25, jest standardem w przypadku prawych drzwi oraz pokrywy baga nika. Multivan Edition 25 zosta³ zaprezentowany w 2010 roku. Wówczas Volkswagen œwiêtowa³ 25-rocznicê uruchomienia produkcji pierwszego Multivana. Minê³y trzy lata, ale Edition 25 wci¹ jest oferowany. Samochód, poza okolicznoœciowymi naklejkami, czarnym dachem oraz przyciemnionymi tylnymi szybami wyró nia siê wzbogaconym wyposa eniem standardowym. W jego sk³ad wchodz¹ m.in. komfortowe siedzenia, pó³automatyczna klimatyzacja, system audio RCD 310, tempomat oraz system monitorowania martwego pola Side Assist. Flagowy silnik 2.0 BiTDI doskonale pasuje do charakteru Multivana. Nisko po³o one maksimum momentu obrotowego sprawia, e rzadko kiedy musi krêciæ siê powy ej 2500 obr./min. Maksymalne 180 KM i 400 Nm zapewniaj¹ te bardzo przyzwoite osi¹gi 12,1 s do setki oraz prêdkoœæ maksymaln¹ na poziomie 188 km/h. Auto przyspiesza sprawnie do 120 km/h. PóŸniej daje o sobie znaæ du a powierzchnia czo³owa i wynikaj¹ce z niej opory aerodynamiczne. Zu ycie paliwa waha siê od 8 l/100km (spokojna jazda w trasie) do l/100km (szybka jazda autostrad¹, wawa jazda po mieœcie). Œrednio z baku ubywa 10 l/100km. W 2,4-tonowym samochodzie z napêdem na cztery ko³a to bardzo przyzwoity wynik. Testowany Multivan otrzyma³ opcjonaln¹, 7-biegow¹ przek³adniê DSG. Sprawdza siê, chocia niektórych mo e irytowaæ chwila zastanowienia podczas ruszania auto OS. GRÊBA ÓW, UL. GEODETÓW 18 B 09 KRZYSIEK

6 INFORMATOR PRAWNY Kazusy prawne Odpowiadaj¹: Ernest Horodecki ( Prawnik Ekspert Availo), Micha³ Mêdryk ( Adwokat Ekspert Availo) Moi rodzice zawarli umowê darowizny, w myœl której z chwil¹ œmierci ojca w³asnoœæ nale ¹cego do niego samochodu przejdzie nieodp³atnie na jego onê, moj¹ mamê. Po œmierci ojca, chcia³am uregulowaæ sprawy spadkowe i przedstawi³am z mam¹ w wydziale komunikacji tak¹ umowê. Urzêdnik stwierdzi³, e umowa taka jest niewa na, bo powinien byæ to testament i stwierdzenie nabycia spadku. Proszê o pomoc. auto karambol TURBOSPRÊ ARKI NOWE REGENEROWANE TUNING ŒRODKI DO KONSERWACJI W przedstawionym przez Pani¹ stanie faktycznym trzeba siê zastanowiæ nad nastêpuj¹cymi pytaniami: Czy ta umowa nale y do umów o spadek po osobie yj¹cej, wskazanych w art KC (kodeksu cywilnego)? Czy ta umowa jest sprzeczna z art. 941 KC? Jakie zarzuty mo e podnosiæ osoba podwa aj¹ca umowê? Rodzice Pani zawarli umowê darowizny z zastrze eniem terminu - w³asnoœæ samochodu przechodzi na drug¹ stronê w chwili œmierci. Jest to darowizna na wypadek œmierci. Stwierdziæ nale y, e nie jest to umowa o spadek. Spadek to ogó³ praw i obowi¹zków nale ¹cych do spadkodawcy w chwili jego œmierci i przechodz¹cych na jego nastêpców prawnych. Jednoczeœnie art KC stwierdza, i nie nale ¹ do spadku prawa i obowi¹zki zmar³ego œciœle zwi¹zane z jego osob¹, jak równie prawa, które z chwil¹ jego œmierci przechodz¹ na oznaczone osoby niezale nie od tego, czy s¹ one spadkobiercami. Prawo zmar³ego, jakim jest w³asnoœæ samochodu, przechodzi w chwili jego œmierci na oznaczon¹ osobê obdarowanego. Spe³nione zatem zostaj¹ przes³anki z art KC - samochód nie nale y do spadku. Umowa darowizny na wypadek œmierci nie jest umow¹ o spadek. Artyku³ 941 KC brzmi: Rozrz¹dziæ maj¹tkiem na wypadek œmierci mo na jedynie przez testament. Rozrz¹dzenie jest czynnoœci¹ U ytkownik wieczysty nieruchomoœci ma tylko czêœæ uprawnieñ, jakie przys³uguj¹ w³aœcicielowi. Korzystne dla u ytkownika mo e okazaæ siê przekszta³cenie jego prawa we w³asnoœæ. Mo liwoœæ tak¹ daje obecnie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekszta³ceniu prawa u ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci. Ustawa szczegó³owo okreœla, kto mo e ¹daæ przekszta³cenia, przewiduj¹c jednak kilka wyj¹tków. Przede wszystkim mog¹ wyst¹piæ o to osoby fizyczne i prawne bêd¹ce w dniu 13 paÿdziernika 2005 r. u ytkownikami wieczystymi nieruchomoœci. Z ¹daniem przekszta³cenia mog¹ wyst¹piæ tak e wspó³u ytkownicy wieczyœci, których suma udzia³ów wynosi co najmniej po³owê. Je eli jednak co najmniej jeden wspó³u ytkownik wieczysty zg³osi sprzeciw, postêpowanie ulega zawieszeniu. W takim przypadku wspó³u ytkownicy mog¹ ¹daæ rozstrzygniêcia przez s¹d, który orzeknie maj¹c na wzglêdzie cel zamierzonej czynnoœci oraz interesy wszystkich wspó³w³aœcicieli. Decyzjê o przekszta³ceniu wydaje: - starosta w przypadku nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa (organem wy szego stopnia jest wojewoda) - organ wykonawczy jednostki samorz¹du terytorialnego w przypadku nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ tej jednostki. Prawo u ytkowania wieczystego przekszta³ca siê w prawo w³asnoœci nieruchomoœci z dniem, w którym decyzja sta³a siê ostateczna. Decyzja ta stanowi podstawê wpisu do ksiêgi wieczystej. Przekszta³cenie wi¹ e siê z op³at¹, któr¹ nowy w³aœciciel prawn¹ jednostronn¹. Oznacza to, e dla jego skutecznoœci wystarczy oœwiadczenie woli jednej osoby. Darowizna natomiast jest umow¹ - zgodnym oœwiadczeniem woli co najmniej dwóch stron. Darczyñca zobowi¹zuje siê do bezp³atnego œwiadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego maj¹tku, zaœ obdarowany to œwiadczenie przyjmuje. Umowa darowizny nie jest rozrz¹dzeniem, choæby nawet skutek tej czynnoœci nast¹pi³ z chwil¹ œmierci darczyñcy. Wynika st¹d, e umowa zawarta miêdzy rodzicami nie jest rozrz¹dzeniem, a wiêc nie jest sprzeczna z art. 941 KC, przepis ten bowiem odnosi siê tylko do rozrz¹dzeñ. W myœl orzeczenia S¹du Najwy szego z dnia r. (sygn. III CZP 79/13) dopuszczalne jest zawarcie umowy darowizny na wypadek œmierci, je eli jej przedmiotem s¹ konkretne rzeczy lub prawa, a umowa nie jest sprzeczna z zasadami wspó³ ycia spo³ecznego. Nale y zatem stwierdziæ, e tylko indywidualnie oznaczony pojazd mo e byæ przedmiotem darowizny na wypadek œmierci. Urzêdnicy wydzia³u komunikacji nie mog¹ powo³ywaæ siê k zatem na niewa noœæ takiej umowy. dk Jestem u ytkownikiem wieczystym nieruchomoœci. W ostatnich latach bardzo wysoko wzros³y ceny op³at z tytu³u wieczystego u ytkowania. Proszê o informacjê, w jaki sposób mogê przekszta³ciæ takie prawo we w³asnoœæ. 10 Partner rubryki musi uiœciæ by³emu. Op³ata jest ustalana w decyzji o przekszta³ceniu, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoœciami. U ytkownik wieczysty mo e wnioskowaæ o roz³o enie tej op³aty na raty. Wierzytelnoœæ z tytu³u op³aty podlega zabezpieczeniu hipotek¹ przymusow¹ na nieruchomoœci objêtej przekszta³ceniem. W przypadku nieruchomoœci nale ¹cych do Skarbu Pañstwa, osoba fizyczna bêd¹ca u ytkownikiem wieczystym przed dniem 5 grudnia 1990 r. oraz jej nastêpca prawny ma prawo do 50% bonifikaty od op³aty, pod warunkiem zwrócenia siê o to z odpowiednim wnioskiem. W odniesieniu do nieruchomoœci lub jej czêœci wpisanej do rejestru zabytków op³atê obni a siê o 50%. Na podstawie zarz¹dzenia wojewody lub uchwa³y rady gminy, powiatu albo sejmiku mo e zostaæ udzielona wy sza bonifikata. Nowy w³aœciciel nieruchomoœci mo e zostaæ zobowi¹zany do zwrotu bonifikaty, jeœli przed up³ywem piêciu lat od dnia przekszta³cenia zby³a lub wykorzysta³a nieruchomoœæ na inne cele ni te, które stanowi³y podstawê udzielenia bonifikaty. Nie dotyczy to: - zbycia na rzecz osoby bliskiej, - spó³dzielni mieszkaniowej w przypadku ustanowienia odrêbnej w³asnoœci na rzecz cz³onków, - w³aœcicieli lokali, którym przekszta³cono udzia³ w prawie u ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci. Ustawa w art. 5 okreœla pewne kategorie osób, na rzecz k których przekszta³cenie nastêpuje nieodp³atnie. dk komunikacja dla.pl motoryzacja inaczej PASTY, ELE MYJ CE Sprzeda : Kraków Al. 29-go Listopada 153 kom tel. (12) HURT - DETAL HURTOWNIA CZÊŒCI SAMOCHODOWYCH Wieliczka, ul. Narutowicza 24 tel , tel , RABAT DLA TAXI DOSTAWA GRATIS TWÓJ PRAWNIK OD RÊKI tel. informacyjne: komunikacja FPHU Strefa Serwisowa Piotr Ziarko Naprawa uk³adów klimatyzacji KOMPLEKSOWE SPRAWDZENIE AUTA PRZED KUPNEM Geometria - Mechanika pojazdowa - Wulkanizacja Szybkie wymiany oleju - Diagnostyka komputerowa silnika SPRZÊG A ul. Cechowa 100 b, Kraków, tel./fax: zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek: , sobota: U HAMULCE ELEMENTY ZAWIESZENIA AMORTYZATORY HAMULCE UK ADY ROZRZ DU USZCZELKI PASKI KLINOWE I ROZRZ DU CONTITECH ELEKTRYKA KNECHT FILTRY SONDY, ŒWIECE PANEWKI zeskanuj kod i dowiedz siê wiêcej Nazwy firm i ich znaki towarowe zosta³y u yte w celach informacyjnych i s¹ zastrze one przez ich w³aœcicieli C êœ i d Y tki h t z c o wsz s c au 11

7 INFORMATOR FINANSOWY Gdzie po kredyt na nowy samochód? Chcesz kupiæ nowe auto i szukasz najlepszego kredytu? Analitycy porównywarki finansowej Comperia.pl przygotowali najnowszy ranking kredytów samochodowych. SprawdŸ, który bank ma obecnie najkorzystniejsz¹ ofertê dla Ciebie! Marta Oœko (Comperia.pl) Planujesz zakup nowego samochodu i nie posiadasz wystarczaj¹cych œrodków na realizacjê tego zamiaru? Rozwi¹zaniem mo e byæ kredyt samochodowy, dostêpny zarówno w salonach samochodowych, jak i uniwersalnych bankach. Nale y jednak pamiêtaæ, e nie zawsze produkt oferowany przez dealera jest najlepszy. Przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy warto na w³asn¹ rêkê porozgl¹daæ siê za atrakcyjnym kredytem samochodowym. Analitycy Comperia.pl sprawdzili, który bank najtaniej sfinansuje zakup nowego auta o wartoœci 50 tys. z³, przy za³o eniu, e kupuj¹cy dysponuje 10 tys. wk³adem w³asnym, a kredyt bêdzie sp³aca³ przez 4 lata. Internet, bez koniecznoœci wychodzenia z domu. Wad¹ to, e oferta dostêpna jest jedynie dla klientów banku, posiadaj¹cych rachunek ekonto i indywidualnie wyliczony limit kredytowy w ramach Oferty dla Ciebie. W przypadku tego kredytu obowi¹zkowe jest wykupienie ubezpieczenia. Klient ma mo liwoœæ wyboru jednego z trzech pakietów Standard (koszt 1785,60 z³), Komfort (koszt 2688 z³) i Presti (koszt 3648 z³). Zajmuj¹cy drugie miejsce Kredyt samochodowy - oferta z Ranking na najlepszy kredyt na nowe auto, wartoœæ samochodu 50 tys. z³, kwota kredytu 40 tys. z³, okres sp³aty 4 lata Bank Nazwa oferty Rata Prowizja Oprocentowanie rzeczywiste mbank Kredyt samochodowy online - oferta z ubezpieczeniem 944,86 1,00% 6,48% mbank Kredyt samochodowy - oferta z ubezpieczeniem 957,97 3,00% 7,24% Kredyt samochodowy mbank online 962,56 1,00% 7,50% Santander Consumer Bank Kredyt samochodowy 973,04 2,00% 8,10% mbank Kredyt samochodowy 975,92 3,00% 8,27% Kredyt samochodowy Getin Noble Bank 984,20 - nowe BNP Paribas Volkswagen Bank Polska Kredyt samochodowy Bankowy kredyt samochodowy - Volkswagen 984,20 1,00% 1,00% 8,74% 8,74% 986,18 5,00% 8,85% dla.pl motoryzacja inaczej NAPRAWA POJAZDÓW osobowych, ciê arowych i dostawczych oraz koparek i maszyn budowlanych (MAN, SCANIA, DAF, VOLVO, IVECO, MERCEDES, RENAULT, DUTZ, OPEL, BMW, VW, AUDI, SKODA i inne) REGENERACJA WTRYSKIWACZY ORAZ POMP WYSOKIEGO CIŒNIENIA DIESEL SERWIS KRAKÓW ul. NIEPO OMSKA 55 REGENERACJA WTRYSKIWACZY BOSCH COMMON RAIL tel./fax kom NAPRAWA SILNIKÓW WYSOKOPRÊ NYCH NAPRAWA POMP WTRYSKOWYCH do samochodów osobowych i ciê arowych Wieliczka ul. Sowiñskiego 7 tel.: (12) tel. kom.: SKLEP AKCESORII RAJDOWYCH SERWIS CZYNNY: PN.-PT.:8-17 DIAGNOSTYKA SAMOCHODOWA AUTOELEKTRONIKA NAPRAWA I ADAPTACJA STEROWNIKÓW AIRBAG, ABS, ECU, IMMO... NAWIGACJE SAMOCHODOWE RADIO-CODE IMPORTER CZÊŒCI SILNIKOWYCH NAPRAWA FAP, DPF DOPASOWANIE KLUCZYKÓW NAPRAWA I OS UGA UK ADÓW KLIMATYZACJI SERWIS SAMOCHODÓW AMERYKAÑSKICH Kraków, ul. Koœciuszkowców 16 tel. (12) naprawy, regulacje, przegl¹dy -czêœci zamienne -naprawy automatycznych skrzyñ biegów zapraszamy: pn. - pt CER MOTOR KRAKÓW ul. Przewóz 34a, Kraków tel.: , TURBINY CZÊŒCI DO TURBIN OSOBOWE - DOSTAWCZE - CIÊ AROWE - MASZYNY ROLNICZE - MASZYNY BUDOWLANE - WÓZKI WID OWE C êœ i d Y tki h t z c o wsz s c au Raiffeisen Polbank Kredyt samochodowy 1032,84 2,00% 11,52% Deutsche Bank PBC 12 db Kredyt motoryzacyjny 1192,11 2,00% 20,53% Ÿród³o: porównywarka finansowa Comperia.pl Przy okreœlonych za³o eniach najlepsze kredyty samochodowe na nowe auto ma obecnie mbank zaj¹³ wszystkie miejsca na podium! Klient, który zdecyduje siê na produkt, który zdoby³ z³oty medal, czyli Kredyt samochodowy online - oferta z ubezpieczeniem, zap³aci miesiêcznie prawie 945 z³. Rzeczywiste oprocentowanie zobowi¹zania wynosi 6,48 proc. Bank pobiera 1 proc. prowizji za udzielenie kredytu. Zalet¹ tego produktu jest to, e decyzja kredytowa zostaje podjêta w 15 min, a zaraz po niej klient otrzymuje pieni¹dze. Ca³¹ procedurê mo na przeprowadziæ przez Partner rubryki ubezpieczeniem przeznaczony jest ju dla wszystkich, nie tylko klientów mbanku. Miesiêczna rata zobowi¹zania wynosi prawie 960 z³, a RRSO 7,24 proc. Kredytobiorca musi siê liczyæ z 3 proc. prowizj¹ za udzielenie po yczki. W tym przypadku równie obowi¹zkowe jest ubezpieczenie, jego koszt to 1920 z³. Unikn¹æ tego kosztu mog¹ osoby, które zdecyduj¹ siê na trzeci produkt mbanku - Kredyt samochodowy online. Niestety, po yczka ta dostêpna jest jedynie dla klientów k banku. dk DO SAMOCHODÓW FRANCUSKICH PRUSY 13, Kocmyrzów tel ; pn.-pt.: , sob.: czêœci mechaniczne i elektryczne - uk³ady zawieszenia i wspomagania - filtry, oleje, akumulatory 13

8 TUNING Audi A4 B7 Avant Audi A4 B7 Avant by Jakub P. Tekst: Tomasz Papaj (polishworks.pl) W³aœciciel auta: Jakub Pisarek, Fotograf: Maciej Sulek Opis auta: Pewnie wielu z Was pomyœli "Kolejne kombi, do tego czerwone. Czym ono mo e zachwyciæ. Auto musi byæ czarne (kolor do wyboru)". Ale jednak to A4 przykuwa wzrok. Do³o enie do seryjnego auta wszystkich elementów pakietu S-line i posadzenie auta na glebie ju daje du o. Ale Jakub na tym nie poprzesta³. Auto otrzyma³o dok³adkê z Cupry R, dodatkowo w przednim zderzaku znalaz³a siê blenda tablicy US, która ³adnie zgrywa siê z pakietem Shadow. Ciekawostk¹ w tym aucie jest zawieszenie, poniewa auto posiada gwint AP i zawieszenie AIR RIDE autorstwa Jakuba, co w po³¹czeniu z 19-stkami w czarnym kolorze daje nam ciekawie wygl¹daj¹ce auto. Jakub wykona³ te pewn¹ modyfikacjê lamp, która powinna byæ montowana fabrycznie, no dobra mo e nie seryjnie, ale chocia jako wyposa enie opcjonalne w Audi A4 B7. Chodzi o tylne lampy w aktualnie przeciwmg³owe, Przednie lampy zmienione na Bixenon Skrêtny + DRL LED + czarne œrodki. Lotka Audi Pakiet Sport, Listwy drzwi S4, Zderzak S-line, Grill S-line Black, Blenda USA na przednim zderzaki - brak tablicy, Relingi Black, Tylna dok³adka zderzaka S-line na dwie rury, Felgi 19" black, Lusterka black, Dok³adka przedniego zderzaka od Seata Cupra R, Szyby œciemnione, Znaczki S-line na drzwiach, Tylna wycieraczka Q5, Korekta lakieru Wnêtrze: Podsufitka Black, Kierownica Skórzana Podgrzewana, Siedzenia RECARO, Skórzana ga³ka zmiany biegów, Skórzana r¹czka rêcznego S4, Nak³adki peda³ów RS4 + Podstopnica, Skórzana tapicerka drzwi + blendy BOSE, Lodówka w schowku, Skórzany Pod³okietnik, przycisk wczeœniej dla.pl motoryzacja inaczej 5% R A B A T U Z K A T A L O G I E M Kraków ul. Ujastek 11 tel fax Diesel Centrum Transbud Nowa Huta S.A. Profesjonalny SERWIS aparatury wtryskowej do samochodów osobowych i ciê arowych NAPRAWY I DIAGNOSTYKA: pomp rzêdowych sterowanych mechanicznie i elektrycznie pomp rozdzielaczowych VE, VE-EDC pomp wtryskowych VP 29/30, VP 44 pomp wysokiego ciœnienia cp 1, cp 2, cp3 wtryskiwaczy wszystkich typów wtryskiwaczy COMMON RAIL pompowtryskiwaczy i pomp pld C êœ i d Y tki h t z c o wsz s c au technologi LED. Tutaj mamy akurat wnêtrza zaadaptowane z Audi A6 C6 i odpowiednio dopasowane, dziêki czemu ty³ tego Audi wygl¹da imponuj¹co. Przednie lamy otrzyma³y czarne œrodki oraz zagoœci³y w nich skrêtne Bixenony wraz z LEDowymi DRL. We wlotach powietrza w przednim zderzaku zauwa ymy rury od centralnego IC, który przeœwituje nam w dolnej czêœci grilla. To nam zdradza, e coœ by³o d³ubane pod mask¹. Nowe Turbo, wtryski hybrydowe, usuniêcie DPF i kilka innych zmian na pewno pozwoli³y na zwiêkszenie mocy, my czekamy na wyniki z hamowni. Audi Jakuba udowadnia po raz kolejny, e auta typu kombi (w Audi nazwane Avant) nadaj¹ siê do tuningu. Dziêki czemu ciesz¹ oko w³aœciciela i innych pasjonatów motoryzacji, a jednoczeœnie zachowuj¹ swoj¹ praktycznoœæ i du a przestrzeñ baga ow¹. 14 Opis modyfikacji stylistycznych: Tylne lampy zmodyfikowane na wzór A6 C6 + LED Engine Start RS4, Tylny Pod³okietnik MC Donald, Listwy progów S-line, Pakiet Schowki Opis modyfikacji mechanicznych: Turbo CAHA, Wtryski hybrydowe, uk³ad dolotowy z centralnym IC, brak DPF, uk³ad wydechowy 3.0 TDI z koñcówkami Ulter Sport, brak EGR. Hamulce zmienione na 345mm przód i 300mm ty³. Zawieszenie gwintowane AP + AIR RIDE w³asnej roboty. Opis modyfikacji car-audio: System BOSE Marka i model: Audi A4 B7 Avant Rocznik: 2006 Silnik/moc obecna: 2.0TDI8VxxPS-czeka na pomiar Silnik/moc fabryczna: 2.0 TDI 8 V 140 PS Felga/opona: 19'' o szerokoœci 8,5' + dystanse lato Przynale noœæ do klubów: A4-klub.pl SKUPUJEMY WSZYSTKIE POJAZDY! rozbite, skorodowane, niesprawne wystawiamy zaœwiadczenia niezbêdne do wydzia³u komunikacji, oraz dokumenty do wyrejestrowania pojazdu G³ogoczów 819 Wadowice Kraków Myœlenice Stacja Demonta u Pojazdów dysponujemy w³asnym transportem sprzeda u ywanych czêœci samochodowych z gwarancj¹! mo liwy monta w naszym serwisie opony nowe i u ywane tel. 12/ , tel. kom , 15

9 Czêœci nowe i u ywane do samochodów dostawczych Partner 2000, ul. Danalówka 6, Kraków tel , zapraszamy pon.-pt.: 9:00-19:00 sb.: 9:00-13:00 MECHANIKA POJAZDOWA NAPRAWY BIE CE WULKANIZACJA Wies³aw Banachowicz ELEKTROMECHANIKA KLIMATYZACJA GEOMETRIA KÓ Kraków, ul. Dzielskiego 6a tel pn.-pt.: 8:00-16:00 AUTORYZOWANY SERWIS OLEJOWY DROBNE US UGI, NAPRAWY BIE CE TYPU: WYMIANA OLEJU, HAMULCÓW, FILTRÓW, T UMIKÓW SPRZEDA OPON NOWYCH I U YWANYCH, WYMIANA I NAPRAWA - ATANIE OPON, PRZECHOWALNIA OPON PRZEK ADKI od 60z³ AUTOELEKTRONIKA - KLIMATYZACJA ul. any 28, Kraków-Ruczaj (wjazd od ul. Pszczelnej) TEL specjalizacja airbag AUTOELEKTRONIKA KLIMATYZACJA naprawa modu³ów elektronicznych sterowniki, immobilisery, RADIOCODE, liczniki itp. pe³na diagnostyka komputerowa pn.-pt. 9-17, sb. wg uzgodnieñ C êœ i d z c o wsz s c au Y tki h t F.H.U. Drift Polska Krzysztof Machaj os. Dywizjonu 303 nr 3, Kraków tel , SKLEP MOTORYZACYJNY akumulatory, czêœci, akcesoria, chemia, kosmetyki samochodowe, gad ety, œruby, nakrêtki, szpilki, zawory, wentyle, pierœcienie centruj¹ce, œruby i nakrêtki przeciwkradzie owe ul. D³uga 179, Mas³omi¹ca Micha³owice tel MECHANIKA POJAZDOWA Pawe³ Leszczyñski PROFESJONALNE: DIAGNOSTYKA ROZRZ DY PRZEGL DY OKRESOWE SPRZÊG A NAPRAWY ZAWIESZEÑ HAMULCE NAPRAWY AUT TERENOWYCH REMONTY SILNIKÓW REGENERACJA TYLNYCH ZAWIESZEÑ (PEUGEOT, CITROEN, RENAULT) PRZYSTOSOWANIE AUT Z KIEROWNIC PO PRAWEJ STRONIE DO RUCHU EUROPEJSKIEGO dla kierowcow.pl motoryzacja inaczej dla.pl motoryzacja inaczej Sklep z czêœciami i Serwis Aut Francuskich Sklep: tel w. 21 tel Andrzej Zêbala & Tomasz Kulis Serwis: tel w. 22 tel.kom Kraków, ul. Podskale 11a (rejon Ronda Matecznego) s.c. - PROSTOWANIE FELG NISKIE CENY!!! ul. Klonowica 15c,tel: WULKANIZACJA - OPONY NOWE I U YWANE - WYMIANA, NAPRAWA OPON - PRZECHOWALNIA OPON C êœ i d Y tki h t z c o wsz s c au AUTO SERWIS Castrol Castrol Authorised Dealer 16 NAPRAWA FELG MAREK CZAJA SPECJALIZACJA ZAK ADU: - naprawa felg stalowych i aluminiowych do pojazdów samochodowych - lakierowanie proszkowe Wieliczka, ul. Podleœna 3, tel. (12) , PE NY ZAKRES US UG ul. Stadionowa 1, Kraków tel , tel. kom opony zakupione w naszej firmie wymieniamy i wywa amy GRATIS ~ KOMPUTEROWY POMIAR GEOMETRII KÓ ~ KOMPUTEROWE WYWA ANIE KÓ ~ BEZSTYKOWA WYMIANA OPON ~ POMPOWANIE KÓ AZOTEM ~ PNEUMATYCZNE SMAROWANIE ~ WYMIANA P YNU CH ODZ CEGO ~ NAPRAWA ZAWIESZEÑ AUTO SERVICE s.c. B. Fija³kowski, P. Dudek KRAKÓW, OS. S ONECZNE 8A TEL CZYNNE: pn.-pt.: , sob.: p³atnik VAT OLEJE SILNIKOWE Castrol zakupione w naszej firmie oraz FILTRY OLEJOWE wymieniamy GRATIS ~ MYCIE PODWOZIA, NADWOZIA I SILNIKA ~ PRANIE TAPICERKI ~ PODCIŒNIENIOWA WYMIANA OLEJÓW ~ ODGRZYBIANIE OZONEM UK ADÓW KLIMATYZACJI ~ WYMIANA CZYNNIKA CH ODZ CEGO KLIMATYZACJI 17

10 WYKAZ POLECANYCH STACJI BENZYNOWYCH Dane adresowe Asortyment paliw Us³ugi Bieruñ, ul. Krakowska 107, tel Chy ne 297A, tel Czarny Dunajec, ul. Kolejowa 30D, tel Gorlice, ul. Biecka, tel Kraków, ul. Bulwarowa 1, tel Kraków, Al. Jana Paw³a II 37b, tel Kraków, ul. Opolska 60, tel Kraków Pasternik 65, tel Kraków Pasternik 66, tel Kraków, ul. Powstañców Wlkp. 13, tel Kraków, ul. Wielicka 22, tel Kraków, ul. Zakopiañska 290, tel Ksi¹ Wielki Chrusty, tel Mogilany, ul. Krakowska 24, tel Niepo³omice, ul. Akacjowa, tel Nowy S¹cz, ul. Tarnowska 177, tel S³omniki, ul. Krakowska 62, tel Kraków, ul. Kapelanka 14, tel Kraków, os. Kombatantów 20, tel Kraków, Al. Pokoju 91, tel Wieliczka, ul. Krakowska 37, tel Kraków, ul. G. Libertowska 2, tel Kraków, ul. Opolska 9, tel Kraków, ul. Bratys³awska 1, tel Kraków, ul. J. Conrada 36, tel Kraków, ul. J. Conrada 33, tel Kraków, ul. Kapelanka 37, tel Kraków, ul. Marii Konopnickiej 78, tel Kraków, Al. Pokoju 65, tel Kraków, ul. Stoja³owskiego 1, tel Kraków, ul. Wielicka 77, tel Kraków, ul. Witosa 20, tel Kraków, ul. Zakopiañska 48, tel Kraków, ul. Armii Krajowej 10, tel Kraków, os. Dywizjonu a, tel Kraków, ul. Lublañska 16a, tel Kraków, ul. Mogilska 81, tel Kraków, ul. Powstañców Wlkp.17,tel Kraków, ul. Wielicka 183, tel LPG Pb 95, Pb 98, ON Pb 95, Pb 98, ON Pb 95, DN-98, ON, DN-ON Pb 95, DN-98, ON, DN-ON, LPG Pb 95, DN-98, ON, DN-ON, LPG Pb 95, DN-98, ON, DN-ON, LPG FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND, LPG FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND, LPG FS 95, FSD, VPN, VPND FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND, LPG FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND, LPG FS 95, FSD, VPN, VPND, LPG FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG S, O, K S, K, R S, O, K S, M, O, K, MR, R S, O, K S S, M, O, K, MR, FF, R S, O, K S, O, K, MR, FF S, M, O, K, MR S, M, O, K, MR S, M, O, K, R S S, K, R S, MR S, M, O, K S, K S, K, FF S, M, O, K, N S, M, O, K, FF, R S, K, FF, S, K, FF S, M, O, K S, M, O, K, G, R S, K, G S, M, O, K, G S, M, O, K, G S, K, FF S, M, O, K, G S, M, O, K, G, FF S, M, O, K, G S, M, O, K S, M, O, K, G S, M, O, K, W, FF S, M, O, K, G, W, FF S, M, O, K, W, FF S, M, O, K, G, W, FF S, M, O, K, W, FF S, M, O, K, G, W, FF dla kierowcow.pl motoryzacja inaczej ekologia w motoryzacji 18 LEGENDA PALIWA: Pb 95: benzyna bezo³owiowa Eurosuper 95; Pb 98: benzyna bezo³owiowa 98; ON: olej napêdowy; LPG: gaz; SP-95: suprema; SP-98: suprema 98 oktanowa; FS 95: FuelSave 95; FSD: FuelSave Diesel; VPN: benzyna V-Power Nitro+; VPNR: benzyna V-Power Nitro+ Racing; VPND: olej napêdowy V-Power Nitro+ Diesel; DN-98: benzyna DYNAMIC; DN-ON: olej napêdowy DYNAMIC. US UGI: S: sklep 24h, M: myjnia, MR: myjnia rêczna, O: odkurzacz, K: pompowanie opon (kompresor), G: sprzeda butli z gazem p³ynnym, N: najazd samochodowy, W: wypo yczalnia przyczep, FF: fast food, P: prysznic, R: restauracja Z OMOWANIE POJAZDÓW - ZAŒWIADCZENIA SKUP POJAZDÓW tel: Dodatek wspó³finansowany ze œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

11 MPK dba o ekologiczny i bezpieczny transport Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie dba nie tylko o komfort i bezpieczeñstwo pasa erów. Wielk¹ wagê przyk³adaj¹ tak e do tego, aby tabor by³ przyjazny œrodowisku. Marek Gancarczyk Autobusy z silnikiem Euro 6 w Krakowie Efektem troski o œrodowisko jest m.in. zakup 28 autobusów z silnikiem Euro 6. Dostawa tych pojazdów to efekt podpisanej przed czterema laty umowy z firm¹ Solaris Bus&Coach SA, w efekcie której MPK SA zamówi³o 100 autobusów. W tym roku do koñca czerwca do Krakowa dotrze ich ostatnia partia. Nowe pojazdy bêd¹ spe³nia³y najwy sze europejskie normy emisji spalin. Warto podkreœliæ, e nowe pojazdy s¹ wyposa one w klimatyzacjê, monitoring i nowoczesny system informacji pasa erskiej. W ka dym pojeÿdzie znajdzie siê tak e automat biletowy. Nowoczesne wagony NGT8 przyjazne dla pasa era i œrodowiska Pasa erowie, którzy podró uj¹ nowymi tramwajami NGT8 na pewno doceniaj¹ komfort i bezpieczeñstwo podró y. Tramwaj wyró nia nie tylko nowoczesny design. Niezwykle wa ne s¹ zastosowane w nim rozwi¹zania techniczne, które sprawiaj¹, e jest to wagon przyjazny dla pasa era i œrodowiska. Dziêki nowoczesnym rozwi¹zaniom zosta³a ograniczona iloœæ drgañ emitowanych przez jad¹cy tramwaj - w efekcie powoduje to mniejsze zu ycie torowisk. Specjalne os³ony zamontowane na podwoziu t³umi¹ tak e ha³as. Wagon posiada klimatyzacjê, która zdecydowanie poprawia komfort podró y w okresie letnim. Tramwaj jest tak e wyposa ony w nawiewowy system ogrzewania wnêtrza, który zapewnia odpowiednio wysok¹ temperaturê w okresie jesienno-zimowym. Bezpieczeñstwo podró uj¹cym zapewnia nowoczesny monitoring oraz system "interkom" (mo liwoœæ kontaktu pasa erów z prowadz¹cym poprzez urz¹dzenia zamontowane obok drzwi tramwaju). MPK SA kupi³o 24 takie wagony Bombardiera w ramach unijnego projektu Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakow-skiej - etap II. Dziêki temu wiêksz¹ czêœæ kosztów tych tramwajów pokry³a dotacja z unijnych funduszy. 20 Na zdjêciach: Wagon NGT8 jad¹cy z Ma³ego P³aszowa. [po prawej] Autobus Solaris z poprzednich dostaw. 21

KATALOG. Mercedes Benz. Nowy. dla kierowców. [prezentacja] Najdro szy. Opel Astra. Lexus. kamper œwiata? [ caravaning ] OPC [ tuning ]

KATALOG. Mercedes Benz. Nowy. dla kierowców. [prezentacja] Najdro szy. Opel Astra. Lexus. kamper œwiata? [ caravaning ] OPC [ tuning ] [ www.katalogdla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni] WYszukiwarka z c o wsz s c au C êœ i d Y tki h t ISSN 1429-7078 wyd.a nr 6 (236) CZERWIEC 2012 KRAKÓW - WIELICZKA Opel Astra OPC [ tuning ] Lexus RX

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców OFF-ROAD. z c o wsz s c au

KATALOG. dla kierowców OFF-ROAD. z c o wsz s c au [ www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni] z c o wsz s c au C êœ i d Y tki h t R E K L A M A ARHER ul. Kapelanka 40 tel. 12/ 261 00 77 szczegó³y strona 3 ISSN 1429-7078 wyd.a nr 5 (223) MAJ 2011

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców KRÊ EL & KRÊ EL. NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE najwiêksze doœwiadczenie i mo liwoœæ korzystnego zakupu

KATALOG. dla kierowców KRÊ EL & KRÊ EL. NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE najwiêksze doœwiadczenie i mo liwoœæ korzystnego zakupu PREZENTACJA AUT TUNING PRZEGL D P ATNEJ PRASY MOTORYZACYJNEJ R E K L A M A MTM szczegó³y strona 8 ISSN 1429-7078 wyd.a nr 10 (180) PA DZIERNIK 2007 KRAKÓW - WIELICZKA NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

T UMIKI PE NY ASORTYMENT CZÊŒCI ZAMIENNYCH CITROEN PEUGEOT RENAULT. CRACOW BUSINESS CORPORATION sklep i serwis KATALOG

T UMIKI PE NY ASORTYMENT CZÊŒCI ZAMIENNYCH CITROEN PEUGEOT RENAULT. CRACOW BUSINESS CORPORATION sklep i serwis KATALOG R E K L A M A oferujemy szeroki wybór akcesoriów do tuningu i sportu samochodowego SKLEPY US UGI Regeneracja g³owic samochodowych Spawanie aluminium F.H.U. Kazimierz Papie ul. Kosocicka 23, 30-694 Kraków

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców. Jedyny w Ma³opolsce. bezkosztowych rat. przyjdÿ i sprawdÿ MTM

KATALOG. dla kierowców. Jedyny w Ma³opolsce. bezkosztowych rat. przyjdÿ i sprawdÿ MTM MTM NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE najwiêksze doœwiadczenie i mo liwoœæ korzystnego zakupu 50% pierwszej wp³aty, pozosta³e 50% w 15 nieoprocentowanych miesiêcznych ratach bezkosztowych rat przyjdÿ

Bardziej szczegółowo

41-710 Ruda Œl¹ska, ul. Katowicka 31 tel.: 032/ 3423 090, 3423 092 fax: 032/ 3400 153 tel. kom.: 0503 312 447 www.motomaximus.pl

41-710 Ruda Œl¹ska, ul. Katowicka 31 tel.: 032/ 3423 090, 3423 092 fax: 032/ 3400 153 tel. kom.: 0503 312 447 www.motomaximus.pl [ www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni] VECTOR - sysyemy GPS - szczegó³y strona 14 MOTOMA R E K L A M A szczegó³y strona 12 ISSN 1429-7078 wyd.b nr 6/2008 15.08-15.09.2008 CZÊSTOCHOWA-ŒL SK-ZAG

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców

KATALOG. dla kierowców szczegó³y strona 10 ISSN 1429-7078 wyd.b nr 2/2008 15.04-15.05.2008 PREZENTACJA AUT TUNING PRZEGL D P ATNEJ PRASY MOTORYZACYJNEJ CZÊSTOCHOWA-ŒL SK-ZAG ÊBIE MOTOMA IMUS 41-710 Ruda Œl¹ska, ul. Katowicka

Bardziej szczegółowo

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Wiadomoœci Krzysztof Oleksowicz Prezes Zarządu Inter Cars S.A. Inter Cars S.A. dzisiaj Konkurujmy po europejsku. Przez 45 lat socjalizmu przyzwyczailiśmy się

Bardziej szczegółowo

Nr 1 26.04.2004 COROLLA VERSO TEST VW GOLF V 1.9 TDI 105 KM NOWY SALON LIBERATORA TEST SEAT IBIZA 1.9 TDI 130 KM PIKNIK OFF-ROAD Z SUZUKI

Nr 1 26.04.2004 COROLLA VERSO TEST VW GOLF V 1.9 TDI 105 KM NOWY SALON LIBERATORA TEST SEAT IBIZA 1.9 TDI 130 KM PIKNIK OFF-ROAD Z SUZUKI Nr 1 26.04.2004 COROLLA VERSO TEST VW GOLF V 1.9 TDI 105 KM NOWY SALON LIBERATORA TEST SEAT IBIZA 1.9 TDI 130 KM PIKNIK OFF-ROAD Z SUZUKI Zenon Go³¹b Czekanie na majówkê najomy postanowi³ sprzedaæ samochód,

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców WWW.SYSTEMYGPS.PL. vector. [ www.katalogdlakierowcow.pl SATELITARNY SYSTEM GPS DO ZARZ DZANIA I NADZORU FLOTY POJAZDÓW I MASZYN

KATALOG. dla kierowców WWW.SYSTEMYGPS.PL. vector. [ www.katalogdlakierowcow.pl SATELITARNY SYSTEM GPS DO ZARZ DZANIA I NADZORU FLOTY POJAZDÓW I MASZYN MOTOMAXIMUS - szczegó³y strona 14 [ www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni] R E K L A M A szczegó³y strona 18 ISSN 1429-7078 wyd.b nr 7/2008 15.09-15.10.2008 CZÊSTOCHOWA-ŒL SK-ZAG ÊBIE SATELITARNY

Bardziej szczegółowo

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce!

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! Scania w Polsce MAGAZYN NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! OD WYDAWCY Byæ blisko, by poznaæ oczekiwania klientów Drodzy Czytelnicy, Nie mamy w¹tpliwoœci, e aby spe³niaæ oczekiwania klientów, u

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

W numerze: Obok: TERESA KACHNIARZ, dyrektor Oddzia³u Raiffeisen Bank Polska SA we Wroc³awiu. luty 2001 Nr 2 (100) Oni nam, my sobie. s.5.

W numerze: Obok: TERESA KACHNIARZ, dyrektor Oddzia³u Raiffeisen Bank Polska SA we Wroc³awiu. luty 2001 Nr 2 (100) Oni nam, my sobie. s.5. C M Y K Wroc³aw luty 2001 Nr 2 (100) ISSN 1427-0633 BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŒL SKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ W numerze: Oni nam, my sobie Fair Play Zysk plus wra liwoœæ Dom Polski przyczó³ek dla biznesu s.5

Bardziej szczegółowo

RachunkowoϾ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO

Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski Egzemplarz bezp³atny Nr 4/2007 MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Mówmy jednym g³osem ROZMOWA Z DR. WOJCIECHEM KRUKIEM,

Bardziej szczegółowo

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40)

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Fina³ konkursu Top Team 2007 OD WYDAWCY w numerze: Str. 3 Aktualnoœci Rekordowy rok Str. 4-9 Aktualnoœci Najlepsi na œwiecie Str. 10-11 Aktualnoœci

Bardziej szczegółowo

www.evobus.pl kwiecieñ 2008 BusKurier 1 (14) 2008 BusKurier MAGAZYN O AUTOBUSACH MERCEDES-BENZ I SETRA Setra i PowerShift Pod koniec zesz³ego roku na drogach Badenii-Wirtembergii dziennikarze testowali

Bardziej szczegółowo

WWW.SYSTEMYGPS.PL. vector SATELITARNY SYSTEM GPS DO ZARZ DZANIA I NADZORU FLOTY POJAZDÓW I MASZYN. Wybrane mo liwoœci systemu:

WWW.SYSTEMYGPS.PL. vector SATELITARNY SYSTEM GPS DO ZARZ DZANIA I NADZORU FLOTY POJAZDÓW I MASZYN. Wybrane mo liwoœci systemu: R E K L A M A WWW.YTEMYGP.PL ATELITARNY YTEM GP DO ZARZ DZANIA I NADZORU FLOTY POJAZDÓW I MAZYN Wybrane mo liwoœci systemu: Lokalizacja i podgl¹d pojazdu w czasie rzeczywistym Informacja o przebytych trasach

Bardziej szczegółowo

SCANIA W POLSCE MAGAZYN NR 1/2005 (31) Scania - Ciê arówka Roku Polskiego Trakera

SCANIA W POLSCE MAGAZYN NR 1/2005 (31) Scania - Ciê arówka Roku Polskiego Trakera SCANIA W POLSCE MAGAZYN NR 1/2005 (31) Scania - Ciê arówka Roku Polskiego Trakera OD WYDAWCY w numerze: Str. 3 Aktualnoœci Przeprowadzka do Tarnowa Nasza strategia Str. 4 Aktualnoœci Zmodernizowany serwis

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (47) wrzesieñ 2007 PRZEGL D ISSN 1641-7992 ENERGETYCZNY. Rok za³o enia 1996 IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŒRODOWISKA

Numer 3 (47) wrzesieñ 2007 PRZEGL D ISSN 1641-7992 ENERGETYCZNY. Rok za³o enia 1996 IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŒRODOWISKA PRZEGL D Numer 3 (47) wrzesieñ 2007 ISSN 1641-7992 ENERGETYCZNY Rok za³o enia 1996 IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŒRODOWISKA Z DZIA ALNOŒCI IZBY Naszym zadaniem bêdzie wskazywanie najlepszych rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Raport URTiP za rok 2004 4 7. Jest konkurencja, czy jej nie ma? Konwergencja kontrola treœci dla operatorów. IMS wydajne sieci wielous³ugowe

Raport URTiP za rok 2004 4 7. Jest konkurencja, czy jej nie ma? Konwergencja kontrola treœci dla operatorów. IMS wydajne sieci wielous³ugowe 2 Telefonia komórkowa w Polsce SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 83-921962-6-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Raport URTiP za rok 2004 4 7 Antywirus dla komórek 8 9 Robert B³aszczyk: Jest

Bardziej szczegółowo

po pogrzebie SPRAWA BUDOWY BASENU ZDOMINOWA A OBRADY SESJI RADY MIEJSKIEJ

po pogrzebie SPRAWA BUDOWY BASENU ZDOMINOWA A OBRADY SESJI RADY MIEJSKIEJ Nr 37 (419) 14 wrzeœnia 2007 ISSN 1508-6720 Nr indeksu 360759 Cena 2,20 z³ (w tym 7% VAT) e-mail: redakcja@zycie-gostynia.eu Fot. D. Jañczak ZABICI po pogrzebie Czytaj na str. 3 KROBIA Zostawcie nam przychodniê

Bardziej szczegółowo

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem Nathalie Bolgert Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem 1 Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem Copyright 2003 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze one.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8 2 CONTACT CENTER nowoczesna obs³uga Klienta SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-14-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Nr 2 19.05.2004 SERCE NOWE TESTY B M W X 3 3. 0 I M ITSUBISHI OUTLANDER CITROEN C 2 1. 6 V T R

Nr 2 19.05.2004 SERCE NOWE TESTY B M W X 3 3. 0 I M ITSUBISHI OUTLANDER CITROEN C 2 1. 6 V T R Nr 2 19.05.2004 HONDY NOWE SERCE ACCORD TESTY B M W X 3 3. 0 I M ITSUBISHI OUTLANDER CITROEN C 2 1. 6 V T R ZAMÓWIENIA: tel./fax: (22) 773 18 43 Zenon Go³¹b Taniej czyli dro ej eny benzyny rosn¹ i ma³o

Bardziej szczegółowo

Czysta elegancja z odrobin¹ subtelnoœci

Czysta elegancja z odrobin¹ subtelnoœci Inspiracja w akcji Nowoczesne linie nadwozia od samego pocz¹tku zdradzaj¹ prawdziwy charakter najnowszej Sonaty. To stylowy, komfortowy i niezwykle wygodny model. Sonata jest najnowszym dzie³em wielokrotnie

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

29.04. 2013 r. NR 07 REGIONALNA Bezp³atnie Rok XXII ISSN 1425-1876 Nie masz roweru - mo esz go wypo yczyæ Z 50 do 150 wzroœnie liczba stacji Veturilo, miejskiego systemu do wypo yczania rowerów. Przybêdzie

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl Poznan, marzec - kwiecien 2012 nr 2/163 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Rok Spó³dzielczoœci. Dla m³odych. Ryszard Lorek Wiceprezes Zarz¹du SGB-Banku S.A. str. 3 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-12

Bardziej szczegółowo