TURBOSPRÊ ARKI NOWE REGENEROWANE TUNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TURBOSPRÊ ARKI NOWE REGENEROWANE TUNING"

Transkrypt

1 R E K L A M A #257 EGZEMPLARZ BEZP ATNY To ju koniec auto karambol szczegó³y strona 7 TURBOSPRÊ ARKI NOWE REGENEROWANE TUNING Tuning: Audi A4 B7 Avant Kazusy prawne Ekologia w motoryzacji Wywiad: Nathan Millward Ranking kredytów samochodowych Testy: Citroen DS3 1.6 HTP 150KM Volkswagen Multivan Edition BiTDI 4Motion KRAKÓW ISSN wyd.a nr 3 (257) MARZEC 2014 Ekologia I Finanse I Prawo I Rynek I Testy I Tuning I Wywiad

2 wydaj Kraków Os. 2 Pu³ku Lotniczego 2b tel ,00 z³ na ca³oroczn¹ obs³ugê samochodu sprawdÿ na: www. vulko.pl MECHANIKA SAMOCHODOWA MECHANIKA SAMOCHODOWA AUTO - WYDECH - Kraków, ul. Bieñczycka 2a Hurtownia: tel. (12) , tel./fax Serwis: tel. (12) , zapraszamy: pn.-pt.: , sb.: AUTO Dominik Migas SERWIS tel tel. kom ul. Che³moñskiego 264 czynne: pn.-pt.: 8-18, sob.: 8-14 Mechanika i elektryka samochodowa Serwis opon - Naprawa i obs³uga klimatyzacji Czêœci zamienne do wszystkich marek Specjalizacja: Hyundai, Kia Pomoc drogowa 24h tel MECHANIKA Wszystko dla Twojego uk³adu wydechowego ASTRO AUTO SERWIS ul. Cechowa 36 (Kurdwanów) tel.: (12) , kom.: DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA ELEKTRYKA, alternatory, rozruszniki BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO I WULKANIZACJA I konkurencyjne ceny T UMIKI, katalizatory - spawanie Czêœ ci do wsz Y s tkic h au t 02 Kraków, ul. Wielicka 250 tel , ZAPRASZAMY: poniedzia³ek - pi¹tek: , sob: BEZP ATNA WYMIANA OLEJU Mobil SERWIS: - komputerowa diagnostyka samochodów - pe³ny serwis pogwarancyjny - klimatyzacja ( monta - obs³uga ) - serwis ogumienia SKLEP: - czêœci zamienne do samochodów, oryginalne i tañsze zamienniki UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE: - korzystne pakiety KREDYTY: - samochodowe - gotówkowe ( expresowo ) T³umiki - Katalizatory - Haki / Mechanika Pojazdowa / Wulkanizacja Kraków, ul. ó³kiewskiego 28 (Rondo Grzegórzeckie) tel. (12) , zapraszamy: pn.-pt.: , sb.: WYMIANA KLOCKÓW HAMULCOWYCH PLECIONKI SPRZEDA - MONTA - WYMIANA T UMIKÓW I AKCESORIÓW T UMIKI Wypo yczamy samochody BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO: - kompleksowe bezgotówkowe naprawy blacharsko-lakierniczne - ca³odobowa pomoc drogowa tel PRZEGL DY REJESTRACYJNE WSZYSTKICH POJAZDÓW DO 3,5 T dla kierowcow.pl motoryzacja inaczej dla.pl motoryzacja inaczej ZALECAMY PRODUKTY C êœ i d Y tki h t z c o wsz s c au 03

3 PLAC TARGOWY BIEÑCZYCE TEMAT NUMERU Chevrolet to ju koniec Kiedy w 2005 roku Chevrolet wraca³ do Europy, zastêpuj¹c upad³¹ markê Daewoo, nikt nie myœla³, e jego obecnoœæ na tych rynkach potrwa tylko 10 lat, a tak naprawdê nawet krócej. Robert Lorenc 5 grudnia 2013 Ten dzieñ na d³ugo zapamiêtaj¹ nie tylko dealerzy Chevroleta w ca³ej Europie, ale równie klienci, zwolennicy i przeciwnicy tej marki. Tego dnia centrala General Motors ustami swojego prezesa Dana Akersona w komunikacie prasowym og³osi³a: Poczynaj¹c od roku 2016, GM bêdzie rywalizowa³ na europejskich rynkach wolumenowych pod szyldem cenionych marek Opel oraz Vauxhall. Z kolei nale ¹ca do grupy marka Chevrolet wycofa siê ze sprzeda y nowych samochodów w segmencie g³ównym rynku Europy Zachodniej i Wschodniej, g³ównie z powodu skomplikowanego modelu biznesowego oraz trudnej sytuacji ekonomicznej w Europie. Równoczeœnie Akerson zaznaczy³ i nadal kontynuowana bêdzie sprzeda Chevroleta na rynkach krajów by³ego Zwi¹zku Radzieckiego i Rosji. Równolegle, w ci¹gu najbli szych trzech lat, wzmacniana bêdzie pozycja i ekspansja na rynku europejskim marki Cadillac poprzez rozszerzenie sieci dystrybucji oraz wprowadzenia licznych produktów. Takiego oto swoistego œw. Miko³aja przygotowa³ General Motors. Mocarstwowe zapêdy Kiedy Chevrolet zastêpowa³ Daewoo d³ugo musia³ przekonywaæ klientów do zainteresowania swoimi produktami. Sam pocz¹tek nie wygl¹da³ zbyt okazale, a oferowane samochody mia³y jedynie zamienione logo z Daewoo na Chevroleta. Jednak za mark¹ sta³ (i nadal stoi) jeden z najwiêkszych koncernów motoryzacyjnych na œwiecie, dodatkowo d³ugo ju obecny na rynku z samochodami marki Opel. St¹d te stopniowo coraz wiêkszym zaufaniem klienci zaczêli da yæ równie siostrzan¹ markê Chevroleta. Kiedy w pierwszej po³owie 2011 roku sprzeda w Europie osi¹gnê³a 252 tys. sztuk (wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku o 8 procent), a w samej tylko Polsce zwiêkszy³a siê prawie o 20 procent, zaczêto snuæ dalekosiê ne plany i wizje. W tym samym roku prezes GM Dan Akerson mówi³: "Powa nie rozwa am produkcjê Chevroleta w Europie", a za³o one plany sprzeda y mia³y osi¹gn¹æ magiczn¹ liczbê miliona aut rocznie w 2016 roku. 04 Jeszcze rok póÿniej wydawa³o siê e wszystko idzie we w³aœciwym kierunku. Chevrolet rozpocz¹³ na niespotykan¹ dot¹d skale promocje marki za poœrednictwem jednych z najwiêkszych i najbardziej rozpoznawalnych klubów pi³karskich w Anglii Manchesteru United i Liverpoolu FC. Szczególnie umowa podpisana z MU przyku³a uwagê mediów, nie tylko sportowych. Opiewa³a na 357 mln funtów i gwarantowa³a obecnoœæ loga na koszulkach dru yny do 2021 roku. Nawet wsród zagorza³ych przeciwników marki wycofanie siê fabrycznego zespo³u w sezonie 2013 z serii WTCC, zdobywaj¹c sezon wczeœniej mistrzostwo w klasyfikacji indywidualnej i zespo³owej, nie by³o sygna³em ostrzegawczym i dzwonkiem alarmowym przed zbli aj¹cymi siê zmianami. Chevrolet na œwiecie W 2013 roku koncern General Motors Co. sprzeda³ na œwiecie ponad 9,71 mln samochodów marek Chevrolet, Cadillac, Buick i Opel/Vauxhall (4 proc. wiêcej ni przed rokiem). Na samego Chevroleta przypad³o 4,98 mln sztuk (19,3 tys. wiêcej ni w 2012 r.) stawiaj¹c tym samym j¹ jako najchêtniej kupowan¹ markê koncernu i rówoczeœnie 4 na œwiecie. Bazuj¹c na tych samych danych ciekaw¹ informacj¹ okazuje siê spadek zainteresowania klientów diamentem w koronie GM, czyli mark¹ Opel/Vauxhall. Nabywców znalaz³o 1,06 mln sztuk, co stanowi mniej o 4,06 tys. sztuk ni przed rokiem. i w Europie oraz Polsce Europejscy klienci marki okazuj¹ wyj¹tkow¹ stabilnoœæ. Sprzeda samochodów spod szyldu Chevroleta ca³y czas oscyluje w okolicach 200 tys. sztuk rocznie i nie mia³ na ni¹ wiêkszego wp³ywu kryzys gospodarczy. Po trudnych pocz¹tkach w Polsce marka radzi³a sobie coraz lepiej zwiêkszaj¹c z roku na rok sprzeda. Patrz¹c siê tylko na trzy ostatnie lata wzrost wydaje siê nadwymiar interesuj¹cy rok Chevrolet w Polsce zamkn¹³ sprzedaj¹c sztuk samochodów, a ju rok póÿniej osi¹gn¹³ wynik szt. (wzrost r/r o 36,7%). Jak okaza³o siê w 2013 roku nie by³ to wypadek przy pracy, gdy wynik ten zosta³ jeszcze poprawiony i osi¹gn¹³ sztuk (2% wzrost r/r). Kanibalizm Dlaczego zatem GM poœwiêca Chevroleta w Europie? Markê, która ma sta³¹ grupê klientów. Markê, która co istotne - jest w Europie mark¹ dochodow¹ (œrednio oko³o 500 dolarów na samochodzie) na rzecz Opla/Vauxhalla? foto: GM Corp. Marek znanych i rozpoznawalnych, ale dostêpnych tylko w Europie. Marek, które co gorsza s¹ deficytowe i generuj¹ œredni¹ stratê na ka dym sprzedanym aucie w okolicach 950 dolarów. Od d³u szego ju czasu wiêkszoœæ ekspertów w bran y zwraca³a uwagê na zjawisko kanibalizmu w koncernie. Klienci do tej pory kupuj¹cy osobowe samochody Opla, zaczêli przychylniej spogl¹daæ w kierunku Chevroleta i coraz czêœciej wybieraæ samochody tej marki. Patrz¹c siê tylko z perspektywy Polski potwierdzaj¹ to wyniki obu marek. Rok 2011 obie marki zamknê³y sprzedaj¹c sztuk (Opel: / Chevrolet: 7 660), 2012: ( / ), a w 2013 dostarczy³y do klientów aut ( / ). Wygl¹da zatem i sprzeda aut GM jest na stabilnym poziomie tyle ile traci Opel, zyskuje Chevrolet. Tyle e Chevrolet mia³ przyci¹gn¹æ nowych klientów, a nie zabraæ ich siostrzanej marce. Widaæ, e w³odarze GM nie potrafili sprawnie zarz¹dzaæ markami tak jak zrobili to w koncernie VW. Tam zjawisko kanibalizmu praktycznie nie wystêpuje. Bardzo dok³adnie i precyzyjnie okreœlona jest grupa odbiorców ich marek. Inna dla Audi, inna dla VW, Skody i Seata. Opel i Chevrolet nie maj¹ tak jasno sprecyzowanych i ró nych grup odbiorców. Ró nica miêdzy nimi jest praktycznie niezauwa alna, a tym samym przeznaczone s¹ dla tych samych klientów. Wiêc oni wybieraj¹ samochody wg. ich mniemania identyczne, acz tañsze, czyli Chevrolety. Skoro zatem GM sam nie potrafi odró niæ swoich marek to po co utrzymywaæ je obie? I z tego punktu wydaje siê w³aœciw¹ decyzja o wycofaniu Chevroleta z Europy. Tylko dlaczego decyzja pad³a na Chevroleta - markê dochodow¹ i globaln¹ - a nie Opla/Vauxhalla markê lokaln¹ i deficytow¹? Z perspektywy Polski ten ruch nie wydaje siê byæ przemyœlany, jednak z perspektywy Europy nie jest to ju takie oczywiste. Opel/Vauxhall ci¹gle sprzedaje w Europie oko³o 5 razy wiêcej aut (w okolicach 1 miliona rocznie), ni Chevrolet i bardziej prawdopodobne jest i 200 tysiêcy klientów Chevroleta pozostanie wiernymi koncernowi i przekona siê do Opla/Vauxhalla ni na odwrót. Dodatkowo Opel jest mark¹ o ponad 150 letniej tradycji, daj¹cej zatrudnienie ludzom w Europie (prawie po³owê w Niemczech i w fabryce w Gliwicach), przy 750 osobach zatrudnionych w Chevrolet Europe do obs³ugi tej marki. Wydaje siê zatem i GM, chc¹c pozostawiæ jedn¹ markê w Europie, praktycznie nie mia³ innego wyboru. Karko³omn¹ oraz nieakceptowaln¹ dla zdecydowanej wiêkszoœci ludzi by³aby inna decyzja. Koszty Na chwilê obecn¹ zatem los Chevroleta wydaje siê byæ przes¹dzony. Nie oznacza to jednak, e z dnia na dzieñ samochody tej marki znikn¹ z naszych dróg. Teoretycznie do koñca 2015 roku ma byæ prowadzona ich sprzeda. Teoretycznie, bo w praktyce GM chce jak najszybciej jej zaprzestania. Dlaczego? Ka dy dodatkowy miesi¹c sprzeda y dwóch marek opóÿnia podanie kroplówki Oplowi i wyd³u a zajmowanie siê Chevroletem (od sprzedania ostatniego egzemplarza przez okres 10 lat producent musi zapewniæ dostêpnoœæ do czêœci). Dlatego ju pod koniec 2013 roku dealerzy zaczêli otrzymywaæ wypowiedzenia autoryzacji (standardowo o d³ugoœci 2 lat) i równolegle podjête zosta³y z nimi rozmowy o skróceniu okresu wypowiedzenia. Równoczeœnie importer w Polsce zapowiedzia³ e ma zamiar sprzedaæ wiêkszoœæ zapasów swoich i dealerów do koñca czerwca 2014 roku oraz od lipca 2014 nie zamierza prowadziæ wiêkszych dzia³añ reklamowych i promocyjnych. W praktyce oznacza to, e Chevrolet ostatnie egzemplarze swoich aut planuje sprzedaæ w Polsce do koñca pierwszej po³owy bie ¹cego roku. A co z umowami sponsorskimi? Ta podpisana do koñca sezonu 2015/16 z Liverpoolem FC ju zosta³a skorygowana i zamiast Chevroleta pojawi³ siê Vauxhall. W praktyce nie rozpoczêta jeszcze z Manchester United wydaje siê byæ aktualnie mocno przep³acona. Jednak nie dla w³adz GM, które odrzucaj¹ t¹ tezê twierdz¹c e by³a podpisywana z myœl¹ o Azji. " Ka dy, kto kiedykolwiek mieszka³ w Europie albo rozumie j¹ wie, e ma³o Niemców popiera brytyjskie kluby pi³karskie. Oni wol¹ Bundesligê" - stwierdzi³ w Detroit szef GM na Amerykê P³n., tak e globalny szef marki Chevrolet, Alan Batey. - " My nigdy nie robiliœmy tego dla Europy. Zrobiliœmy to, bo pi³ka no na jest sportem ca³ego œwiata. Zrobiliœmy to dla naszych wschodz¹cych rynków, zw³aszcza dla Chin i Azji". Ot takie bronienie s³usznoœci podjêtej wczeœniej decyzji. Bêd¹c jednak sprawiedliwym, wg. danych Manchester United, niemal po³owa jego 659 mln fanów mieszka w Azji, w tym 108 mln w Chinach, dalsze 173 mln na Bliskim Wschodzie i Afryce, 71 mln w obu Amerykach, a tylko 90 mln w Europie. Zamykaj¹c temat kosztów trzeba wspomnieæ, i General Motors w bilansie firmy za 2013 rok, dokona³ odpisu w wysokoœci 700 mln dolarów na pokrycie kosztów restrukturyzacji zwi¹zanej z wycofaniem Chevroleta z Europy. Zaklinanie rzeczywistoœci Co zatem czeka nas w najbli szej przysz³oœci? Chc¹c zrealizowaæ plan sprzeda y wszystkich posiadanych modeli do koñca czerwca (w styczniu sprzedano 820 sztuk), mo emy spodziewaæ siê promocji na niespotykan¹ dot¹d skalê w Chevrolecie. Czy póÿniej zobaczymy samochody koncepcyjne Chevroleta ze znaczkiem Opla? Czy poœwiêcenie Chevroleta w Europie spowoduje odrodzenie siê Opla? Najbli sze miesi¹ce i lata dadz¹ odpowiedzi na te pytania i poka ¹, czy General Motors mia³ racjê i post¹pi³ s³usznie decyduj¹c k siê na wycofanie Chevroleta z Europy. dk CZÊŒCI NOWE I U YWANE DO SAMOCHODÓW JAPOÑSKICH ORAZ KOREAÑSKICH TOMEX OS. SPÓ DZIELCZE Al. Gen. Andersa OS. PRZY ARCE OS. TEATRALNE CENTRUM N. HUTY Kraków ul. Fatimska 2 OBROÑCÓW KRZY A KOCMYRZOWSKA OS. KRAKOWIAKÓW czêœci FATIMSKA tel.: (12) tel. kom.: tel. kom.: CIENISTA BULWAROWA 05

4 TEST Citroen DS3 1.6 HTP 150KM Dobra, Soczysta, ale jednak Cytryna Producenci, nie tylko samochodów, ci¹gle szukaj¹ nowych produktów i funkcji. Niegdyœ telefon s³u y³ tylko do dzwonienia lub wysy³ania krótkich wiadomoœci o spóÿnieniu siê na rodzinny obiad z teœciow¹, a dzisiaj zastêpuj¹ aparat fotograficzny, tablet, pilota od telewizora i wiele innych. Tekst: Wojciech Dorosz (99octanow.pl) To oczywiœcie wi¹ e siê z udogodnieniami dla nas, konsumentów. Mamy w jednym urz¹dzeniu funkcje wielu, co pozwala oszczêdzaæ miejsce, czas i pieni¹dze. Do tego samego wniosku doszli producenci samochodów, którzy nawet najbardziej niepraktyczne nadwozie czy typ pojazdu potrafi¹ zaprojektowaæ tak, eby wielodzietna rodzina do trzeciego pokolenia wstecz mog³a pojechaæ na drugi koniec Europy na wakacje zu ywaj¹c litr paliwa. Ale w koñcu ile mo na jeÿdziæ do bólu praktycznym samochodem. Konstruktorzy równie tu zwietrzyli interes i buduj¹ ma³e i sympatyczne autka pokroju Smarta czy te Polo. Tyle tylko, e w nich równie nie ma zbytnio miejsca na szaleñstwa czy indywidualizm. Stworzono wiêc kolejn¹ niszê pod postaci¹ niewielkich samochodów klasy premium. Wszystko zaczê³o siê od Mini, które œwietnie jeÿdzi³o i mia³o relatywnie mocne silniki. To wszystko mia³o jednak bardzo ma³e znaczenie. Wa niejsze, e mo na by³o dostosowaæ jego wygl¹d do w³asnego gustu. Kolorowe lusterka, wstawki we wnêtrzu czy dach z szachownic¹ nie by³y problemem. Raz przetarty szlak siêgania po stare imiona pod p³aszczykiem luksusu zaczêli obieraæ inni producenci. Oœmieleni sukcesami innych do gry w³¹czyli siê Francuzi. Do tej pory maluchy Citroena zalicza³y na ogó³ ty³y sprzeda owe i nawet pierwsze C3 nawi¹zuj¹ce do 2CV nie by³o hitem. Nowy model równie wpisuje siê w podobn¹ manierê, ale od podbijania niewieœcich serc i siêgania do mêskich portfeli teraz Citroen ma liniê DS. Pierwsza ró nica to liczba drzwi. Korzystasz z tylnych siedzeñ bierzesz C3 i godzisz siê z losem, bowiem DS3 jest tylko trzydrzwiowe. Ale z drugiej strony nie ma siê co za³amywaæ, gdy oba modele niewiele siê ró ni¹. Parê diod LED w zderzaku, srebrne lusterka rodem z szybkich Audi, listwa na drzwiach i inne lampy z ty³u. No i oczywiœcie inny kolor dachu i s³upek B, który koñczy siê w trzech czwartych drogi, po prostu sza³. Nie zrozumcie mnie Ÿle, DS3 wygl¹da jak ma³y klejnocik, ale w porównaniu w bardziej plebejsk¹ siostr¹ nie b³yszczy ju tak bardzo. W œrodku jest podobnie. Tak, s¹ inne wskaÿniki, kierownica i mo liwoœæ koloryzacji wnêtrza, a materia³y s¹ miejscami wiêcej ni bardzo dobre, ale to ci¹gle C3. Ja wiem, e ciêcia kosztów, ale odrobina pieprzu i fantazji za³atwi³aby sprawê. Przynajmniej jest cicho, wiêc na materia³ach wyg³uszaj¹cych nie oszczêdzano. Plusem jest wyposa enie. Przy odrobinie grzebania w konfiguratorze mo emy mieæ malucha niczym Klasê C, jest wiêcej ni potrzeba, a wszystko funkcjonalne i to bez typowej dla marki kreatywnej technologii. Motor to jednostka wspólna dla BMW i PSA. 1.6 HTP legitymuje siê moc¹ 150 koni mechanicznych i 240 Nm co przek³ada siê na przyspieszenie do pierwszej setki w nieco ponad siedem sekund. Odpycha siê zatem dzielnie mimo sprawiaj¹cej ma³o solidne wra enie niesportowej skrzyni biegów. Trzeba równie uwa aæ na zdecydowanie starty spod œwiate³, kontrola trakcji lubi wówczas nadawaæ Morsem poematy. Mo na by przypuszczaæ, e taka moc idzie w parze z twardym zawieszeniem, ale w koñcu po pierwsze jesteœmy w Citroenie, a po drugie to spadkobierca legendarnego modelu DS, przynajmniej w teorii. Mo e nie ma tu hydropneumatycznego zawieszenia, ale komfort jest ponadprzeciêtny, a przez studzienki mo na przelatywaæ ogniem. Wad¹ jest naturalnie nieco za du e przechylanie siê w szybko pokonywanych zakrêtach i ma³o precyzyjny uk³ad kierowniczy. Jednak wiêkszych obaw nie ma i pokonywanie serpentyn to przyjemnoœæ, mo e nie do koñca czysta ale zabawa bywa przednia. Tylko nie przesadzajcie z póÿnym dohamowywaniem bo uk³ad czasem sprawia wra enie, e nie ogrania do koñca mocy. Na szczêœcie nie prowadzi to do niebezpiecznych sytuacji. DS3 to droga impreza. Podstawowy model jest dro szy od C3-ki o dobre piêtnaœcie tysiêcy z³otych winduj¹c cenê do blisko szeœædziesiêciu, a tyle ju kosztuje wiêksza C4-rka. Bior¹c najmocniejszy silnik i szafowanie z opcjami daje wynik niemal trzycyfrowy, a to ju teren Coopera S i A1 1.4 TFSI, które maj¹ po trzydzieœci piêæ koni wiêcej. Niby autko tr¹ci presti em i stylem, ale jednak jest drogo. 06 Prawdê mówi¹c Citroen ca³kiem sprytnie to wykombinowa³. Projektuj¹c auto miejskie stworzy³ sobie furtkê zmieniaj¹c liczbê drzwi, dodaj¹c mocniejszy silnik i mo liwoœæ wyboru koloru dachu uznaj¹c to za now¹ modê, jakie to francuskie. DS3 to nic innego jak C3 w sukience Jean-Paul Gaultier. To udany samochód, ale kosztuj¹cy o wiele za du o. Fiesta ST startuje od 70 tysiêcy, a Polo GTI od nieca³ych 80. Szukaj¹c komfortowego samochodu wybierzcie inny silnik, sportowego Mini, a praktyczniejszego po prostu coœ wiêkszego. k d k foto: CITROEN / DMCC / PUB oraz CITROEN COMMUNICATION / DMCC / PUB 07

5 TEST Volkswagen Multivan Edition BiTDI 4Motion Volkswagen Multivan - pokochasz podró e Idealny samochód na dalekie wyprawy powinien byæ przestronny, komfortowy, dobrze wyposa ony, mocny i oszczêdny. Wszystko co niezbêdne, znaleÿliœmy w Multivanie. Niestety liczne dodatki sprawi³y, e jego cena przekroczy³a próg tysiêcy z³otych!. ukasz Szewczyk U ytkowy Volkswagen Transporter sta³ siê œwietnym punktem wyjœcia do stworzenia palety wielofunkcyjnych samochodów. Transporter jest propozycj¹ dla klientów potrzebuj¹cych auta do ciê kiej pracy z du ¹ iloœci¹ towaru. Osobowy Caravelle stanowi ciekaw¹, wiêksz¹ alternatywê dla vana, a California jest samochodem kempingowym z aneksem kuchennym i ³ó kami. Pomostem miêdzy modelami Caravelle i California jest Multivan. Stoliki, liczne pó³ki i schowki, zmienny uk³ad siedzeñ, rozk³adana tylna kanapa oraz opcjonalny pakiet Dobranoc (zas³ony szyb, Fotele mo na przesuwaæ, obracaæ i demontowaæ. Je eli zajdzie potrzeba, wystarczy kilkanaœcie minut, by ekskluzywnego vana przekszta³ciæ w auto dostawcze z ogromnym przedzia³em baga owym. Do demonta u czy nawet przesuwania foteli przyda siê jednak krzepa - wyposa enie wnêtrza jest ciê kie. Sporej si³y trzeba u yæ nawet do przesuwania wielofunkcyjnego stolika. Jego podstawa ma spore rozmiary. Je eli priorytetem jest przestronnoœæ kabiny, z opcji o wartoœci 620 z³ warto zrezygnowaæ. W autach bez przesuwanych lewych drzwi do Edition 25 otrzymuje te utwardzone i obni one o 20 mm zawieszenie, które wspó³pracuje ze stabilizatorami o zwiêkszonej œrednicy. Wci¹ zapewnia satysfakcjonuj¹cy komfort i sprawia, e na zakrêtach Multivan ani myœli jeÿdziæ wolnej od samochodów osobowych. Pokonuje je sprawnie, chocia z wyczuwaln¹ i nieuniknion¹ przy tych rozmiarach i masie bezw³adnoœci¹. Utwardzone podwozie i opcjonalne ko³a AZEV R w rozmiarze 255/45 R18 przeciêtnie sprawdzaj¹ siê na wyboistych drogach. Nierównoœci nie zawsze s¹ cicho wybierane, a "praca" nadwozia skutkuje ha³asami elementów wykoñczeniowych. Maj¹c na wzglêdzie stan polskich dróg warto pozostaæ przy seryjnych 235/55 R17. W naszej strefie klimatycznej du o bardziej przydatnym dodatkiem bêdzie opcjonalny napêd na cztery ko³a 4Motion ze sprzêg³em Haldex. Kto dop³aci nieca³e 11 tysiêcy z³otych otrzyma vana, który pozwoli czerpaæ przyjemnoœæ z jazdy tak e na oœnie onych drogach. Je eli w planach s¹ wyjazdy w okolice sporadycznie odwiedzane przez p³ugi œnie ne lub z du ymi ró nicami wysokoœci, warto pomyœleæ o zamówieniu (2899 z³otych) rêcznie sterowanej blokady tylnego mostu, która mo e zostaæ za³¹czona przy prêdkoœci do 45 km/h. W Multivanach bez tego dodatku o trakcjê bêdzie walczy³a tradycyjna kontrola trakcji. Selektywne hamowanie mniej przyczepnych kó³ jest mniej efektywnym sposobem dzielenia momentu obrotowego od pe³nej blokady, a do tego skraca ywotnoœæ tarcz oraz klocków hamulcowych. Volkswagen zadba³, aby wiêkszych rozterek nie by³o podczas wybierania silnika. Dostêpne s¹ wy³¹cznie czterocylindrowe motory o pojemnoœci dwóch litrów. Paletê "benzyn" tworz¹ wolnoss¹cy 2.0 (115 KM) oraz do³adowane 2.0 TSI (150 i 204 KM). Na amatorów turbodiesli czekaj¹ 2.0 TDI z pojedyncza turbin¹ (84, 102, 114 i 140 KM) lub podwójnie do³adowany 2.0 BiTDI (180KM). zaczyna dynamicznie przyspieszaæ po momencie zawahania. Po g³êbokim dociœniêciu gazu skrzynia potrafi zbyt mocno redukowaæ. Kierowca mo e wzi¹æ sprawy we w³asne rêce i wybraæ bieg selektorem skrzyni. Szkoda, e przy kierownicy zabrak³o manetek do zmiany prze³o eñ. Przyda³yby siê podczas wyprzedzania. Ciekaw¹ funkcj¹ przek³adni jest "wolny bieg". Kiedy kierowca zdejmuje nogê z gazu, nastêpuje wysprzêglenie. Samochód toczy siê si³¹ pêdu, co w niektórych sytuacjach wp³ywa korzystniej na spalanie ni odcinanie dop³ywu paliwa na za³¹czonym biegu, które prowadzi do redukcji prêdkoœci. Hamowanie silnikiem rozpoczyna siê, gdy kierowca po zdjêciu nogi z gazu naciœnie na hamulec. "Wolny bieg" jest nieaktywny w trybie Sport. W trybie D mo e zostaæ wy³¹czony z poziomu komputera pok³adowego. Najtañsza wersja Multivana, czyli Startline z 84-konnym silnikiem 2.0 TDI, kosztuje 95 tys. z³. Prezentowany Multivan w du o bardziej ekskluzywnej wersji Edition 25 startuje z poziomu 136 tysiêcy z³otych. Kto zamiast 115-konnego 2.0 z manualn¹ skrzyni¹ za yczy sobie 2.0 BiTDI z DSG, wyda przynajmniej 183 tys. z³. Przeró ne opcje podnios³y wartoœæ testowanego Edition 25 do z³. Obszerna paleta wersji silnikowych, wyposa eniowych i opcji sprawia, e ka dy jest w stanie skompletowaæ Multivana perfekcyjnie odpowiadaj¹cego indywidualnym potrzebom. Elastycznoœæ oferty w po³¹czeniu z komfortem, przestronnoœci¹ i funkcjonalnoœci¹ wnêtrza przes¹dzi³y o sukcesie modelu. k d k fragment testu pochodzi z: lampka do czytania, szuflady i pokrowiec na siedzenia) sprawiaj¹, e Multivan równie dobrze sprawdza siê podczas codziennej eksploatacji, jak w trakcie wyprawy w nieznane, kiedy mo e z powodzeniem pe³niæ rolê hotelu na ko³ach. 08 Obszerne fotele gwarantuj¹ wygodê nawet na d³ugich trasach. Szczególnie komfortowo jest w dwóch pierwszych rzêdach w wy szych wersjach wyposa eniowych ka de z siedzeñ ma dwa indywidualne pod³okietniki z p³ynn¹ regulacj¹ k¹ta nachylenia. Ogromna przednia szyba oraz poziom, na którym umieszczono siedziska foteli w kapitalny sposób u³atwiaj¹ obserwowanie sytuacji przed mask¹. W testowanym Multivanie na komfort jazdy pracowa³a te opcjonalna, trójstrefowa klimatyzacja z licznymi nawiewami. Dziêki nim aden z pasa erów nie móg³ narzekaæ na dyskomfort termiczny. dyspozycji i tak bêdzie stolik na œcianie bocznej. Lewe drzwi przesuwne s¹ oferowane w wersji tradycyjnej lub z funkcj¹ elektrycznego domykania. Ostatnia, w ramach pakietu Edition 25, jest standardem w przypadku prawych drzwi oraz pokrywy baga nika. Multivan Edition 25 zosta³ zaprezentowany w 2010 roku. Wówczas Volkswagen œwiêtowa³ 25-rocznicê uruchomienia produkcji pierwszego Multivana. Minê³y trzy lata, ale Edition 25 wci¹ jest oferowany. Samochód, poza okolicznoœciowymi naklejkami, czarnym dachem oraz przyciemnionymi tylnymi szybami wyró nia siê wzbogaconym wyposa eniem standardowym. W jego sk³ad wchodz¹ m.in. komfortowe siedzenia, pó³automatyczna klimatyzacja, system audio RCD 310, tempomat oraz system monitorowania martwego pola Side Assist. Flagowy silnik 2.0 BiTDI doskonale pasuje do charakteru Multivana. Nisko po³o one maksimum momentu obrotowego sprawia, e rzadko kiedy musi krêciæ siê powy ej 2500 obr./min. Maksymalne 180 KM i 400 Nm zapewniaj¹ te bardzo przyzwoite osi¹gi 12,1 s do setki oraz prêdkoœæ maksymaln¹ na poziomie 188 km/h. Auto przyspiesza sprawnie do 120 km/h. PóŸniej daje o sobie znaæ du a powierzchnia czo³owa i wynikaj¹ce z niej opory aerodynamiczne. Zu ycie paliwa waha siê od 8 l/100km (spokojna jazda w trasie) do l/100km (szybka jazda autostrad¹, wawa jazda po mieœcie). Œrednio z baku ubywa 10 l/100km. W 2,4-tonowym samochodzie z napêdem na cztery ko³a to bardzo przyzwoity wynik. Testowany Multivan otrzyma³ opcjonaln¹, 7-biegow¹ przek³adniê DSG. Sprawdza siê, chocia niektórych mo e irytowaæ chwila zastanowienia podczas ruszania auto OS. GRÊBA ÓW, UL. GEODETÓW 18 B 09 KRZYSIEK

6 INFORMATOR PRAWNY Kazusy prawne Odpowiadaj¹: Ernest Horodecki ( Prawnik Ekspert Availo), Micha³ Mêdryk ( Adwokat Ekspert Availo) Moi rodzice zawarli umowê darowizny, w myœl której z chwil¹ œmierci ojca w³asnoœæ nale ¹cego do niego samochodu przejdzie nieodp³atnie na jego onê, moj¹ mamê. Po œmierci ojca, chcia³am uregulowaæ sprawy spadkowe i przedstawi³am z mam¹ w wydziale komunikacji tak¹ umowê. Urzêdnik stwierdzi³, e umowa taka jest niewa na, bo powinien byæ to testament i stwierdzenie nabycia spadku. Proszê o pomoc. auto karambol TURBOSPRÊ ARKI NOWE REGENEROWANE TUNING ŒRODKI DO KONSERWACJI W przedstawionym przez Pani¹ stanie faktycznym trzeba siê zastanowiæ nad nastêpuj¹cymi pytaniami: Czy ta umowa nale y do umów o spadek po osobie yj¹cej, wskazanych w art KC (kodeksu cywilnego)? Czy ta umowa jest sprzeczna z art. 941 KC? Jakie zarzuty mo e podnosiæ osoba podwa aj¹ca umowê? Rodzice Pani zawarli umowê darowizny z zastrze eniem terminu - w³asnoœæ samochodu przechodzi na drug¹ stronê w chwili œmierci. Jest to darowizna na wypadek œmierci. Stwierdziæ nale y, e nie jest to umowa o spadek. Spadek to ogó³ praw i obowi¹zków nale ¹cych do spadkodawcy w chwili jego œmierci i przechodz¹cych na jego nastêpców prawnych. Jednoczeœnie art KC stwierdza, i nie nale ¹ do spadku prawa i obowi¹zki zmar³ego œciœle zwi¹zane z jego osob¹, jak równie prawa, które z chwil¹ jego œmierci przechodz¹ na oznaczone osoby niezale nie od tego, czy s¹ one spadkobiercami. Prawo zmar³ego, jakim jest w³asnoœæ samochodu, przechodzi w chwili jego œmierci na oznaczon¹ osobê obdarowanego. Spe³nione zatem zostaj¹ przes³anki z art KC - samochód nie nale y do spadku. Umowa darowizny na wypadek œmierci nie jest umow¹ o spadek. Artyku³ 941 KC brzmi: Rozrz¹dziæ maj¹tkiem na wypadek œmierci mo na jedynie przez testament. Rozrz¹dzenie jest czynnoœci¹ U ytkownik wieczysty nieruchomoœci ma tylko czêœæ uprawnieñ, jakie przys³uguj¹ w³aœcicielowi. Korzystne dla u ytkownika mo e okazaæ siê przekszta³cenie jego prawa we w³asnoœæ. Mo liwoœæ tak¹ daje obecnie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekszta³ceniu prawa u ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci. Ustawa szczegó³owo okreœla, kto mo e ¹daæ przekszta³cenia, przewiduj¹c jednak kilka wyj¹tków. Przede wszystkim mog¹ wyst¹piæ o to osoby fizyczne i prawne bêd¹ce w dniu 13 paÿdziernika 2005 r. u ytkownikami wieczystymi nieruchomoœci. Z ¹daniem przekszta³cenia mog¹ wyst¹piæ tak e wspó³u ytkownicy wieczyœci, których suma udzia³ów wynosi co najmniej po³owê. Je eli jednak co najmniej jeden wspó³u ytkownik wieczysty zg³osi sprzeciw, postêpowanie ulega zawieszeniu. W takim przypadku wspó³u ytkownicy mog¹ ¹daæ rozstrzygniêcia przez s¹d, który orzeknie maj¹c na wzglêdzie cel zamierzonej czynnoœci oraz interesy wszystkich wspó³w³aœcicieli. Decyzjê o przekszta³ceniu wydaje: - starosta w przypadku nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa (organem wy szego stopnia jest wojewoda) - organ wykonawczy jednostki samorz¹du terytorialnego w przypadku nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ tej jednostki. Prawo u ytkowania wieczystego przekszta³ca siê w prawo w³asnoœci nieruchomoœci z dniem, w którym decyzja sta³a siê ostateczna. Decyzja ta stanowi podstawê wpisu do ksiêgi wieczystej. Przekszta³cenie wi¹ e siê z op³at¹, któr¹ nowy w³aœciciel prawn¹ jednostronn¹. Oznacza to, e dla jego skutecznoœci wystarczy oœwiadczenie woli jednej osoby. Darowizna natomiast jest umow¹ - zgodnym oœwiadczeniem woli co najmniej dwóch stron. Darczyñca zobowi¹zuje siê do bezp³atnego œwiadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego maj¹tku, zaœ obdarowany to œwiadczenie przyjmuje. Umowa darowizny nie jest rozrz¹dzeniem, choæby nawet skutek tej czynnoœci nast¹pi³ z chwil¹ œmierci darczyñcy. Wynika st¹d, e umowa zawarta miêdzy rodzicami nie jest rozrz¹dzeniem, a wiêc nie jest sprzeczna z art. 941 KC, przepis ten bowiem odnosi siê tylko do rozrz¹dzeñ. W myœl orzeczenia S¹du Najwy szego z dnia r. (sygn. III CZP 79/13) dopuszczalne jest zawarcie umowy darowizny na wypadek œmierci, je eli jej przedmiotem s¹ konkretne rzeczy lub prawa, a umowa nie jest sprzeczna z zasadami wspó³ ycia spo³ecznego. Nale y zatem stwierdziæ, e tylko indywidualnie oznaczony pojazd mo e byæ przedmiotem darowizny na wypadek œmierci. Urzêdnicy wydzia³u komunikacji nie mog¹ powo³ywaæ siê k zatem na niewa noœæ takiej umowy. dk Jestem u ytkownikiem wieczystym nieruchomoœci. W ostatnich latach bardzo wysoko wzros³y ceny op³at z tytu³u wieczystego u ytkowania. Proszê o informacjê, w jaki sposób mogê przekszta³ciæ takie prawo we w³asnoœæ. 10 Partner rubryki musi uiœciæ by³emu. Op³ata jest ustalana w decyzji o przekszta³ceniu, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoœciami. U ytkownik wieczysty mo e wnioskowaæ o roz³o enie tej op³aty na raty. Wierzytelnoœæ z tytu³u op³aty podlega zabezpieczeniu hipotek¹ przymusow¹ na nieruchomoœci objêtej przekszta³ceniem. W przypadku nieruchomoœci nale ¹cych do Skarbu Pañstwa, osoba fizyczna bêd¹ca u ytkownikiem wieczystym przed dniem 5 grudnia 1990 r. oraz jej nastêpca prawny ma prawo do 50% bonifikaty od op³aty, pod warunkiem zwrócenia siê o to z odpowiednim wnioskiem. W odniesieniu do nieruchomoœci lub jej czêœci wpisanej do rejestru zabytków op³atê obni a siê o 50%. Na podstawie zarz¹dzenia wojewody lub uchwa³y rady gminy, powiatu albo sejmiku mo e zostaæ udzielona wy sza bonifikata. Nowy w³aœciciel nieruchomoœci mo e zostaæ zobowi¹zany do zwrotu bonifikaty, jeœli przed up³ywem piêciu lat od dnia przekszta³cenia zby³a lub wykorzysta³a nieruchomoœæ na inne cele ni te, które stanowi³y podstawê udzielenia bonifikaty. Nie dotyczy to: - zbycia na rzecz osoby bliskiej, - spó³dzielni mieszkaniowej w przypadku ustanowienia odrêbnej w³asnoœci na rzecz cz³onków, - w³aœcicieli lokali, którym przekszta³cono udzia³ w prawie u ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci. Ustawa w art. 5 okreœla pewne kategorie osób, na rzecz k których przekszta³cenie nastêpuje nieodp³atnie. dk komunikacja dla.pl motoryzacja inaczej PASTY, ELE MYJ CE Sprzeda : Kraków Al. 29-go Listopada 153 kom tel. (12) HURT - DETAL HURTOWNIA CZÊŒCI SAMOCHODOWYCH Wieliczka, ul. Narutowicza 24 tel , tel , RABAT DLA TAXI DOSTAWA GRATIS TWÓJ PRAWNIK OD RÊKI tel. informacyjne: komunikacja FPHU Strefa Serwisowa Piotr Ziarko Naprawa uk³adów klimatyzacji KOMPLEKSOWE SPRAWDZENIE AUTA PRZED KUPNEM Geometria - Mechanika pojazdowa - Wulkanizacja Szybkie wymiany oleju - Diagnostyka komputerowa silnika SPRZÊG A ul. Cechowa 100 b, Kraków, tel./fax: zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek: , sobota: U HAMULCE ELEMENTY ZAWIESZENIA AMORTYZATORY HAMULCE UK ADY ROZRZ DU USZCZELKI PASKI KLINOWE I ROZRZ DU CONTITECH ELEKTRYKA KNECHT FILTRY SONDY, ŒWIECE PANEWKI zeskanuj kod i dowiedz siê wiêcej Nazwy firm i ich znaki towarowe zosta³y u yte w celach informacyjnych i s¹ zastrze one przez ich w³aœcicieli C êœ i d Y tki h t z c o wsz s c au 11

7 INFORMATOR FINANSOWY Gdzie po kredyt na nowy samochód? Chcesz kupiæ nowe auto i szukasz najlepszego kredytu? Analitycy porównywarki finansowej Comperia.pl przygotowali najnowszy ranking kredytów samochodowych. SprawdŸ, który bank ma obecnie najkorzystniejsz¹ ofertê dla Ciebie! Marta Oœko (Comperia.pl) Planujesz zakup nowego samochodu i nie posiadasz wystarczaj¹cych œrodków na realizacjê tego zamiaru? Rozwi¹zaniem mo e byæ kredyt samochodowy, dostêpny zarówno w salonach samochodowych, jak i uniwersalnych bankach. Nale y jednak pamiêtaæ, e nie zawsze produkt oferowany przez dealera jest najlepszy. Przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy warto na w³asn¹ rêkê porozgl¹daæ siê za atrakcyjnym kredytem samochodowym. Analitycy Comperia.pl sprawdzili, który bank najtaniej sfinansuje zakup nowego auta o wartoœci 50 tys. z³, przy za³o eniu, e kupuj¹cy dysponuje 10 tys. wk³adem w³asnym, a kredyt bêdzie sp³aca³ przez 4 lata. Internet, bez koniecznoœci wychodzenia z domu. Wad¹ to, e oferta dostêpna jest jedynie dla klientów banku, posiadaj¹cych rachunek ekonto i indywidualnie wyliczony limit kredytowy w ramach Oferty dla Ciebie. W przypadku tego kredytu obowi¹zkowe jest wykupienie ubezpieczenia. Klient ma mo liwoœæ wyboru jednego z trzech pakietów Standard (koszt 1785,60 z³), Komfort (koszt 2688 z³) i Presti (koszt 3648 z³). Zajmuj¹cy drugie miejsce Kredyt samochodowy - oferta z Ranking na najlepszy kredyt na nowe auto, wartoœæ samochodu 50 tys. z³, kwota kredytu 40 tys. z³, okres sp³aty 4 lata Bank Nazwa oferty Rata Prowizja Oprocentowanie rzeczywiste mbank Kredyt samochodowy online - oferta z ubezpieczeniem 944,86 1,00% 6,48% mbank Kredyt samochodowy - oferta z ubezpieczeniem 957,97 3,00% 7,24% Kredyt samochodowy mbank online 962,56 1,00% 7,50% Santander Consumer Bank Kredyt samochodowy 973,04 2,00% 8,10% mbank Kredyt samochodowy 975,92 3,00% 8,27% Kredyt samochodowy Getin Noble Bank 984,20 - nowe BNP Paribas Volkswagen Bank Polska Kredyt samochodowy Bankowy kredyt samochodowy - Volkswagen 984,20 1,00% 1,00% 8,74% 8,74% 986,18 5,00% 8,85% dla.pl motoryzacja inaczej NAPRAWA POJAZDÓW osobowych, ciê arowych i dostawczych oraz koparek i maszyn budowlanych (MAN, SCANIA, DAF, VOLVO, IVECO, MERCEDES, RENAULT, DUTZ, OPEL, BMW, VW, AUDI, SKODA i inne) REGENERACJA WTRYSKIWACZY ORAZ POMP WYSOKIEGO CIŒNIENIA DIESEL SERWIS KRAKÓW ul. NIEPO OMSKA 55 REGENERACJA WTRYSKIWACZY BOSCH COMMON RAIL tel./fax kom NAPRAWA SILNIKÓW WYSOKOPRÊ NYCH NAPRAWA POMP WTRYSKOWYCH do samochodów osobowych i ciê arowych Wieliczka ul. Sowiñskiego 7 tel.: (12) tel. kom.: SKLEP AKCESORII RAJDOWYCH SERWIS CZYNNY: PN.-PT.:8-17 DIAGNOSTYKA SAMOCHODOWA AUTOELEKTRONIKA NAPRAWA I ADAPTACJA STEROWNIKÓW AIRBAG, ABS, ECU, IMMO... NAWIGACJE SAMOCHODOWE RADIO-CODE IMPORTER CZÊŒCI SILNIKOWYCH NAPRAWA FAP, DPF DOPASOWANIE KLUCZYKÓW NAPRAWA I OS UGA UK ADÓW KLIMATYZACJI SERWIS SAMOCHODÓW AMERYKAÑSKICH Kraków, ul. Koœciuszkowców 16 tel. (12) naprawy, regulacje, przegl¹dy -czêœci zamienne -naprawy automatycznych skrzyñ biegów zapraszamy: pn. - pt CER MOTOR KRAKÓW ul. Przewóz 34a, Kraków tel.: , TURBINY CZÊŒCI DO TURBIN OSOBOWE - DOSTAWCZE - CIÊ AROWE - MASZYNY ROLNICZE - MASZYNY BUDOWLANE - WÓZKI WID OWE C êœ i d Y tki h t z c o wsz s c au Raiffeisen Polbank Kredyt samochodowy 1032,84 2,00% 11,52% Deutsche Bank PBC 12 db Kredyt motoryzacyjny 1192,11 2,00% 20,53% Ÿród³o: porównywarka finansowa Comperia.pl Przy okreœlonych za³o eniach najlepsze kredyty samochodowe na nowe auto ma obecnie mbank zaj¹³ wszystkie miejsca na podium! Klient, który zdecyduje siê na produkt, który zdoby³ z³oty medal, czyli Kredyt samochodowy online - oferta z ubezpieczeniem, zap³aci miesiêcznie prawie 945 z³. Rzeczywiste oprocentowanie zobowi¹zania wynosi 6,48 proc. Bank pobiera 1 proc. prowizji za udzielenie kredytu. Zalet¹ tego produktu jest to, e decyzja kredytowa zostaje podjêta w 15 min, a zaraz po niej klient otrzymuje pieni¹dze. Ca³¹ procedurê mo na przeprowadziæ przez Partner rubryki ubezpieczeniem przeznaczony jest ju dla wszystkich, nie tylko klientów mbanku. Miesiêczna rata zobowi¹zania wynosi prawie 960 z³, a RRSO 7,24 proc. Kredytobiorca musi siê liczyæ z 3 proc. prowizj¹ za udzielenie po yczki. W tym przypadku równie obowi¹zkowe jest ubezpieczenie, jego koszt to 1920 z³. Unikn¹æ tego kosztu mog¹ osoby, które zdecyduj¹ siê na trzeci produkt mbanku - Kredyt samochodowy online. Niestety, po yczka ta dostêpna jest jedynie dla klientów k banku. dk DO SAMOCHODÓW FRANCUSKICH PRUSY 13, Kocmyrzów tel ; pn.-pt.: , sob.: czêœci mechaniczne i elektryczne - uk³ady zawieszenia i wspomagania - filtry, oleje, akumulatory 13

8 TUNING Audi A4 B7 Avant Audi A4 B7 Avant by Jakub P. Tekst: Tomasz Papaj (polishworks.pl) W³aœciciel auta: Jakub Pisarek, Fotograf: Maciej Sulek Opis auta: Pewnie wielu z Was pomyœli "Kolejne kombi, do tego czerwone. Czym ono mo e zachwyciæ. Auto musi byæ czarne (kolor do wyboru)". Ale jednak to A4 przykuwa wzrok. Do³o enie do seryjnego auta wszystkich elementów pakietu S-line i posadzenie auta na glebie ju daje du o. Ale Jakub na tym nie poprzesta³. Auto otrzyma³o dok³adkê z Cupry R, dodatkowo w przednim zderzaku znalaz³a siê blenda tablicy US, która ³adnie zgrywa siê z pakietem Shadow. Ciekawostk¹ w tym aucie jest zawieszenie, poniewa auto posiada gwint AP i zawieszenie AIR RIDE autorstwa Jakuba, co w po³¹czeniu z 19-stkami w czarnym kolorze daje nam ciekawie wygl¹daj¹ce auto. Jakub wykona³ te pewn¹ modyfikacjê lamp, która powinna byæ montowana fabrycznie, no dobra mo e nie seryjnie, ale chocia jako wyposa enie opcjonalne w Audi A4 B7. Chodzi o tylne lampy w aktualnie przeciwmg³owe, Przednie lampy zmienione na Bixenon Skrêtny + DRL LED + czarne œrodki. Lotka Audi Pakiet Sport, Listwy drzwi S4, Zderzak S-line, Grill S-line Black, Blenda USA na przednim zderzaki - brak tablicy, Relingi Black, Tylna dok³adka zderzaka S-line na dwie rury, Felgi 19" black, Lusterka black, Dok³adka przedniego zderzaka od Seata Cupra R, Szyby œciemnione, Znaczki S-line na drzwiach, Tylna wycieraczka Q5, Korekta lakieru Wnêtrze: Podsufitka Black, Kierownica Skórzana Podgrzewana, Siedzenia RECARO, Skórzana ga³ka zmiany biegów, Skórzana r¹czka rêcznego S4, Nak³adki peda³ów RS4 + Podstopnica, Skórzana tapicerka drzwi + blendy BOSE, Lodówka w schowku, Skórzany Pod³okietnik, przycisk wczeœniej dla.pl motoryzacja inaczej 5% R A B A T U Z K A T A L O G I E M Kraków ul. Ujastek 11 tel fax Diesel Centrum Transbud Nowa Huta S.A. Profesjonalny SERWIS aparatury wtryskowej do samochodów osobowych i ciê arowych NAPRAWY I DIAGNOSTYKA: pomp rzêdowych sterowanych mechanicznie i elektrycznie pomp rozdzielaczowych VE, VE-EDC pomp wtryskowych VP 29/30, VP 44 pomp wysokiego ciœnienia cp 1, cp 2, cp3 wtryskiwaczy wszystkich typów wtryskiwaczy COMMON RAIL pompowtryskiwaczy i pomp pld C êœ i d Y tki h t z c o wsz s c au technologi LED. Tutaj mamy akurat wnêtrza zaadaptowane z Audi A6 C6 i odpowiednio dopasowane, dziêki czemu ty³ tego Audi wygl¹da imponuj¹co. Przednie lamy otrzyma³y czarne œrodki oraz zagoœci³y w nich skrêtne Bixenony wraz z LEDowymi DRL. We wlotach powietrza w przednim zderzaku zauwa ymy rury od centralnego IC, który przeœwituje nam w dolnej czêœci grilla. To nam zdradza, e coœ by³o d³ubane pod mask¹. Nowe Turbo, wtryski hybrydowe, usuniêcie DPF i kilka innych zmian na pewno pozwoli³y na zwiêkszenie mocy, my czekamy na wyniki z hamowni. Audi Jakuba udowadnia po raz kolejny, e auta typu kombi (w Audi nazwane Avant) nadaj¹ siê do tuningu. Dziêki czemu ciesz¹ oko w³aœciciela i innych pasjonatów motoryzacji, a jednoczeœnie zachowuj¹ swoj¹ praktycznoœæ i du a przestrzeñ baga ow¹. 14 Opis modyfikacji stylistycznych: Tylne lampy zmodyfikowane na wzór A6 C6 + LED Engine Start RS4, Tylny Pod³okietnik MC Donald, Listwy progów S-line, Pakiet Schowki Opis modyfikacji mechanicznych: Turbo CAHA, Wtryski hybrydowe, uk³ad dolotowy z centralnym IC, brak DPF, uk³ad wydechowy 3.0 TDI z koñcówkami Ulter Sport, brak EGR. Hamulce zmienione na 345mm przód i 300mm ty³. Zawieszenie gwintowane AP + AIR RIDE w³asnej roboty. Opis modyfikacji car-audio: System BOSE Marka i model: Audi A4 B7 Avant Rocznik: 2006 Silnik/moc obecna: 2.0TDI8VxxPS-czeka na pomiar Silnik/moc fabryczna: 2.0 TDI 8 V 140 PS Felga/opona: 19'' o szerokoœci 8,5' + dystanse lato Przynale noœæ do klubów: A4-klub.pl SKUPUJEMY WSZYSTKIE POJAZDY! rozbite, skorodowane, niesprawne wystawiamy zaœwiadczenia niezbêdne do wydzia³u komunikacji, oraz dokumenty do wyrejestrowania pojazdu G³ogoczów 819 Wadowice Kraków Myœlenice Stacja Demonta u Pojazdów dysponujemy w³asnym transportem sprzeda u ywanych czêœci samochodowych z gwarancj¹! mo liwy monta w naszym serwisie opony nowe i u ywane tel. 12/ , tel. kom , 15

9 Czêœci nowe i u ywane do samochodów dostawczych Partner 2000, ul. Danalówka 6, Kraków tel , zapraszamy pon.-pt.: 9:00-19:00 sb.: 9:00-13:00 MECHANIKA POJAZDOWA NAPRAWY BIE CE WULKANIZACJA Wies³aw Banachowicz ELEKTROMECHANIKA KLIMATYZACJA GEOMETRIA KÓ Kraków, ul. Dzielskiego 6a tel pn.-pt.: 8:00-16:00 AUTORYZOWANY SERWIS OLEJOWY DROBNE US UGI, NAPRAWY BIE CE TYPU: WYMIANA OLEJU, HAMULCÓW, FILTRÓW, T UMIKÓW SPRZEDA OPON NOWYCH I U YWANYCH, WYMIANA I NAPRAWA - ATANIE OPON, PRZECHOWALNIA OPON PRZEK ADKI od 60z³ AUTOELEKTRONIKA - KLIMATYZACJA ul. any 28, Kraków-Ruczaj (wjazd od ul. Pszczelnej) TEL specjalizacja airbag AUTOELEKTRONIKA KLIMATYZACJA naprawa modu³ów elektronicznych sterowniki, immobilisery, RADIOCODE, liczniki itp. pe³na diagnostyka komputerowa pn.-pt. 9-17, sb. wg uzgodnieñ C êœ i d z c o wsz s c au Y tki h t F.H.U. Drift Polska Krzysztof Machaj os. Dywizjonu 303 nr 3, Kraków tel , SKLEP MOTORYZACYJNY akumulatory, czêœci, akcesoria, chemia, kosmetyki samochodowe, gad ety, œruby, nakrêtki, szpilki, zawory, wentyle, pierœcienie centruj¹ce, œruby i nakrêtki przeciwkradzie owe ul. D³uga 179, Mas³omi¹ca Micha³owice tel MECHANIKA POJAZDOWA Pawe³ Leszczyñski PROFESJONALNE: DIAGNOSTYKA ROZRZ DY PRZEGL DY OKRESOWE SPRZÊG A NAPRAWY ZAWIESZEÑ HAMULCE NAPRAWY AUT TERENOWYCH REMONTY SILNIKÓW REGENERACJA TYLNYCH ZAWIESZEÑ (PEUGEOT, CITROEN, RENAULT) PRZYSTOSOWANIE AUT Z KIEROWNIC PO PRAWEJ STRONIE DO RUCHU EUROPEJSKIEGO dla kierowcow.pl motoryzacja inaczej dla.pl motoryzacja inaczej Sklep z czêœciami i Serwis Aut Francuskich Sklep: tel w. 21 tel Andrzej Zêbala & Tomasz Kulis Serwis: tel w. 22 tel.kom Kraków, ul. Podskale 11a (rejon Ronda Matecznego) s.c. - PROSTOWANIE FELG NISKIE CENY!!! ul. Klonowica 15c,tel: WULKANIZACJA - OPONY NOWE I U YWANE - WYMIANA, NAPRAWA OPON - PRZECHOWALNIA OPON C êœ i d Y tki h t z c o wsz s c au AUTO SERWIS Castrol Castrol Authorised Dealer 16 NAPRAWA FELG MAREK CZAJA SPECJALIZACJA ZAK ADU: - naprawa felg stalowych i aluminiowych do pojazdów samochodowych - lakierowanie proszkowe Wieliczka, ul. Podleœna 3, tel. (12) , PE NY ZAKRES US UG ul. Stadionowa 1, Kraków tel , tel. kom opony zakupione w naszej firmie wymieniamy i wywa amy GRATIS ~ KOMPUTEROWY POMIAR GEOMETRII KÓ ~ KOMPUTEROWE WYWA ANIE KÓ ~ BEZSTYKOWA WYMIANA OPON ~ POMPOWANIE KÓ AZOTEM ~ PNEUMATYCZNE SMAROWANIE ~ WYMIANA P YNU CH ODZ CEGO ~ NAPRAWA ZAWIESZEÑ AUTO SERVICE s.c. B. Fija³kowski, P. Dudek KRAKÓW, OS. S ONECZNE 8A TEL CZYNNE: pn.-pt.: , sob.: p³atnik VAT OLEJE SILNIKOWE Castrol zakupione w naszej firmie oraz FILTRY OLEJOWE wymieniamy GRATIS ~ MYCIE PODWOZIA, NADWOZIA I SILNIKA ~ PRANIE TAPICERKI ~ PODCIŒNIENIOWA WYMIANA OLEJÓW ~ ODGRZYBIANIE OZONEM UK ADÓW KLIMATYZACJI ~ WYMIANA CZYNNIKA CH ODZ CEGO KLIMATYZACJI 17

10 WYKAZ POLECANYCH STACJI BENZYNOWYCH Dane adresowe Asortyment paliw Us³ugi Bieruñ, ul. Krakowska 107, tel Chy ne 297A, tel Czarny Dunajec, ul. Kolejowa 30D, tel Gorlice, ul. Biecka, tel Kraków, ul. Bulwarowa 1, tel Kraków, Al. Jana Paw³a II 37b, tel Kraków, ul. Opolska 60, tel Kraków Pasternik 65, tel Kraków Pasternik 66, tel Kraków, ul. Powstañców Wlkp. 13, tel Kraków, ul. Wielicka 22, tel Kraków, ul. Zakopiañska 290, tel Ksi¹ Wielki Chrusty, tel Mogilany, ul. Krakowska 24, tel Niepo³omice, ul. Akacjowa, tel Nowy S¹cz, ul. Tarnowska 177, tel S³omniki, ul. Krakowska 62, tel Kraków, ul. Kapelanka 14, tel Kraków, os. Kombatantów 20, tel Kraków, Al. Pokoju 91, tel Wieliczka, ul. Krakowska 37, tel Kraków, ul. G. Libertowska 2, tel Kraków, ul. Opolska 9, tel Kraków, ul. Bratys³awska 1, tel Kraków, ul. J. Conrada 36, tel Kraków, ul. J. Conrada 33, tel Kraków, ul. Kapelanka 37, tel Kraków, ul. Marii Konopnickiej 78, tel Kraków, Al. Pokoju 65, tel Kraków, ul. Stoja³owskiego 1, tel Kraków, ul. Wielicka 77, tel Kraków, ul. Witosa 20, tel Kraków, ul. Zakopiañska 48, tel Kraków, ul. Armii Krajowej 10, tel Kraków, os. Dywizjonu a, tel Kraków, ul. Lublañska 16a, tel Kraków, ul. Mogilska 81, tel Kraków, ul. Powstañców Wlkp.17,tel Kraków, ul. Wielicka 183, tel LPG Pb 95, Pb 98, ON Pb 95, Pb 98, ON Pb 95, DN-98, ON, DN-ON Pb 95, DN-98, ON, DN-ON, LPG Pb 95, DN-98, ON, DN-ON, LPG Pb 95, DN-98, ON, DN-ON, LPG FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND, LPG FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND, LPG FS 95, FSD, VPN, VPND FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND, LPG FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND, LPG FS 95, FSD, VPN, VPND, LPG FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG S, O, K S, K, R S, O, K S, M, O, K, MR, R S, O, K S S, M, O, K, MR, FF, R S, O, K S, O, K, MR, FF S, M, O, K, MR S, M, O, K, MR S, M, O, K, R S S, K, R S, MR S, M, O, K S, K S, K, FF S, M, O, K, N S, M, O, K, FF, R S, K, FF, S, K, FF S, M, O, K S, M, O, K, G, R S, K, G S, M, O, K, G S, M, O, K, G S, K, FF S, M, O, K, G S, M, O, K, G, FF S, M, O, K, G S, M, O, K S, M, O, K, G S, M, O, K, W, FF S, M, O, K, G, W, FF S, M, O, K, W, FF S, M, O, K, G, W, FF S, M, O, K, W, FF S, M, O, K, G, W, FF dla kierowcow.pl motoryzacja inaczej ekologia w motoryzacji 18 LEGENDA PALIWA: Pb 95: benzyna bezo³owiowa Eurosuper 95; Pb 98: benzyna bezo³owiowa 98; ON: olej napêdowy; LPG: gaz; SP-95: suprema; SP-98: suprema 98 oktanowa; FS 95: FuelSave 95; FSD: FuelSave Diesel; VPN: benzyna V-Power Nitro+; VPNR: benzyna V-Power Nitro+ Racing; VPND: olej napêdowy V-Power Nitro+ Diesel; DN-98: benzyna DYNAMIC; DN-ON: olej napêdowy DYNAMIC. US UGI: S: sklep 24h, M: myjnia, MR: myjnia rêczna, O: odkurzacz, K: pompowanie opon (kompresor), G: sprzeda butli z gazem p³ynnym, N: najazd samochodowy, W: wypo yczalnia przyczep, FF: fast food, P: prysznic, R: restauracja Z OMOWANIE POJAZDÓW - ZAŒWIADCZENIA SKUP POJAZDÓW tel: Dodatek wspó³finansowany ze œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

11 MPK dba o ekologiczny i bezpieczny transport Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie dba nie tylko o komfort i bezpieczeñstwo pasa erów. Wielk¹ wagê przyk³adaj¹ tak e do tego, aby tabor by³ przyjazny œrodowisku. Marek Gancarczyk Autobusy z silnikiem Euro 6 w Krakowie Efektem troski o œrodowisko jest m.in. zakup 28 autobusów z silnikiem Euro 6. Dostawa tych pojazdów to efekt podpisanej przed czterema laty umowy z firm¹ Solaris Bus&Coach SA, w efekcie której MPK SA zamówi³o 100 autobusów. W tym roku do koñca czerwca do Krakowa dotrze ich ostatnia partia. Nowe pojazdy bêd¹ spe³nia³y najwy sze europejskie normy emisji spalin. Warto podkreœliæ, e nowe pojazdy s¹ wyposa one w klimatyzacjê, monitoring i nowoczesny system informacji pasa erskiej. W ka dym pojeÿdzie znajdzie siê tak e automat biletowy. Nowoczesne wagony NGT8 przyjazne dla pasa era i œrodowiska Pasa erowie, którzy podró uj¹ nowymi tramwajami NGT8 na pewno doceniaj¹ komfort i bezpieczeñstwo podró y. Tramwaj wyró nia nie tylko nowoczesny design. Niezwykle wa ne s¹ zastosowane w nim rozwi¹zania techniczne, które sprawiaj¹, e jest to wagon przyjazny dla pasa era i œrodowiska. Dziêki nowoczesnym rozwi¹zaniom zosta³a ograniczona iloœæ drgañ emitowanych przez jad¹cy tramwaj - w efekcie powoduje to mniejsze zu ycie torowisk. Specjalne os³ony zamontowane na podwoziu t³umi¹ tak e ha³as. Wagon posiada klimatyzacjê, która zdecydowanie poprawia komfort podró y w okresie letnim. Tramwaj jest tak e wyposa ony w nawiewowy system ogrzewania wnêtrza, który zapewnia odpowiednio wysok¹ temperaturê w okresie jesienno-zimowym. Bezpieczeñstwo podró uj¹cym zapewnia nowoczesny monitoring oraz system "interkom" (mo liwoœæ kontaktu pasa erów z prowadz¹cym poprzez urz¹dzenia zamontowane obok drzwi tramwaju). MPK SA kupi³o 24 takie wagony Bombardiera w ramach unijnego projektu Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakow-skiej - etap II. Dziêki temu wiêksz¹ czêœæ kosztów tych tramwajów pokry³a dotacja z unijnych funduszy. 20 Na zdjêciach: Wagon NGT8 jad¹cy z Ma³ego P³aszowa. [po prawej] Autobus Solaris z poprzednich dostaw. 21

12 Technologia dla ekologii, czyli efektywnoœæ paliwowa jest w cenie Ekologia w transporcie staje siê coraz bardziej istotn¹ kwesti¹. Zmiany w prawie na poziomie Unii Europejskiej stawiaj¹ przed bran ¹ motoryzacyjn¹ coraz to nowe wyzwania w zakresie ekologii oraz ekonomiki jazdy. Z drugiej strony, pojawiaj¹ siê oczekiwania ze strony kierowców, by przy wci¹ rosn¹cych cenach paliwa auto zu ywa³o go jak najmniej oraz eby koszty eksploatacji pojazdu mala³y. Dlatego firmy oponiarskie inwestuj¹ w rozwój technologii bardziej przyjaznych œrodowisku. Czym charakteryzuje siê opona ekologiczna? W trakcie weryfikacji ekologicznoœci opony obserwuje siê ca³y cykl ycia opony od poziomu surowców a do gotowego wyrobu. Dobre eko-ogumienie to niew¹tpliwie produkty klasy premium to wyraz troski producentów o œrodowisko przy zastosowaniu najnowszych rozwi¹zañ technologicznych. Co to oznacza dla konsumentów? Opony ekologiczne cechuj¹ siê przede wszystkim niskimi oporami toczenia. To w³aœnie ten wskaÿnik w najwiêkszym stopniu przek³ada siê na redukcjê zu ycia paliwa, a tym samym emisji CO 2. Ponadto opony ekologiczne powinny posiadaæ wysok¹ ywotnoœæ oraz generowaæ niski poziom ha³asu. Ekologicznoœæ jest zatem w interesie zarówno producentów, jak i posiadaczy aut. Dziêki nowoczesnym oponom ograniczaj¹ oni wydatki na paliwo, a wysoka ywotnoœæ sprawia, e nie trzeba zbyt czêsto wymieniaæ zestawu ogumienia. To z kolei sprawia, e maleje iloœæ odpadów wytwarzanych przez firmy oponiarskie i konsumentów. Co istotne, praca nad ekologicznym produktem zaczyna siê ju na poziomie projektowania opony. Nad ca³ym procesem czuwaj¹ in ynierowie i projektanci, których zadaniem jest wykreowanie innowacyjnych technologii, dziêki którym opony mog¹ byæ bardziej przyjazne dla œrodowiska. Nowe rozwi¹zania s¹ nastêpnie wdra ane i wielokrotnie testowane pod k¹tem parametrów oraz bezpieczeñstwa. Dopiero dok³adnie sprawdzone produkty mog¹ zostaæ dopuszczone do sprzeda y t³umaczy Rados³aw Bó³kowski, Dyrektor Sprzeda y i Marketingu Opon Osobowych z Grupy Goodyear Polska. 22 Przyk³adem jest linia opon Goodyear EfficientGrip. Konstruktorzy tego ogumienia wykorzystali unikaln¹ technologiê FuelSaving. Zak³ada ona u ycie surowców o niskiej szkodliwoœci dla œrodowiska oraz specjaln¹ lekk¹ konstrukcjê. Razem elementy te zmniejszaj¹ iloœæ energii, która potrzebna jest do wprawienia opony w ruch, co sprawia, e auto wyposa one w tego rodzaju ogumienie zu ywa mniej paliwa i w efekcie jest bardziej przyjazne œrodowisku. Kolejnym elementem, który sk³ada siê na ekologicznoœæ Goodyear EfficientGrip Performance, jest zaawansowana warstwa CoolCushion 2, która dodatkowo redukuje straty energii opony, przyczyniaj¹c siê do uzyskania wysokich osi¹gów, jeœli chodzi o parametry widoczne na etykiecie. Zoptymalizowany uk³ad bloków barkowych i bardzo cienkie rowki zmniejszaj¹ poziom ha³asu generowanego przez oponê. A wszystko to bez kompromisów wobec bezpieczeñstwa i wysokich osi¹gów opony takich jak przede wszystkim doskona³a charakterystyka hamowania na mokrej nawierzchni. Jednym z najbardziej ekologicznych produktów dostêpnych w tej chwili na oponiarskim rynku jest równie opona Dunlop Sport BluResponse. Co wa ne opona ta powsta³a w oparciu o 125-letni¹ tradycjê Dunlopa zwyciêstw w wyœcigach samochodowych. Mieszanka bie nika zawiera m.in. polimery opracowane na potrzeby zmagañ sportowych pojazdów. I choæ sportowe auta i produkty nie kojarz¹ siê zwykle z dba³oœci¹ o œrodowisko, a raczej z wysokimi osi¹gami, to w tym przypadku uda³o siê po³¹czyæ te dwa aspekty. Dunlop Sport BluResponse osi¹gaj¹, w ramach europejskiego systemu etykietowania opon, klasê B pod wzglêdem efektywnoœci paliwowej oraz klasê A w zakresie przyczepnoœci na mokrej nawierzchni. To jedne z najwy szych parametrów wœród opon obecnie dostêpnych na rynku. W przypadku tej opony, mniejszy opór toczenia jest mo liwy dziêki zastosowaniu mieszanki generuj¹cej ma³¹ iloœæ ciep³a oraz specjalnej konstrukcji. Mieszanka gumowa Dunlop Sport BluResponse wytwarza ma³e iloœci ciep³a, poniewa wy sza spójnoœæ cz¹steczek w mieszance redukuje efekt gromadzenia siê ciep³a i zmniejsza tarcie. Na wiêksz¹ efektywnoœæ paliwow¹ ma wp³yw równie specjalna konstrukcja, która ogranicza odkszta³cenia opony i zmniejsza jej masê. Dunlop by³ ju wielokrotnie nagradzany za wysi³ki jakie wk³ada w dzia³ania proekologiczne. Przyk³adowo jesieni¹ 2013 r. opony Dunlop Sport BluResponse znalaz³y siê w finale Zielonej Kierownicy 2013 (Green Steering Wheel 2013), czyli dorocznego konkursu organizowanego w Niemczech przez wiod¹ce czasopismo motoryzacyjne AutoBild. Wyró nia on samochody oraz ich komponenty, które przyczyniaj¹ siê do rozwijania idei zrównowa onego rozwoju. Dunlop Sport BluResponse to jedyne opony wœród 25 produktów, które znalaz³y siê w finale konkursu. Oprócz ogumienia marki Dunlop wyró nienie otrzyma³y pojazdy elektryczne i hybrydowe oraz szereg kluczowych innowacji technologicznych zwi¹zanych z bardziej zrównowa onymi paliwami, materia³ami i technologiami. Warto pamiêtaæ, e to nie pierwsza nagroda przyznana przez AutoBild oponom Dunlop Sport BluResponse. Kilka miesiêcy temu produkt zaj¹³ pierwsze miejsce w zorganizowanym przez to czasopismo teœcie opon letnich i efektywnych paliwowo. Na zdjêciu: opona Dunlop SP Sport BluResponse Ÿród³o: Goodyear Dunlop Tires Polska 23

13 E-paliwa Audi In ynierowie Audi pracuj¹ nad syntetycznymi paliwami powoduj¹cymi czyste spalanie i nisk¹ emisjê spalin. Audi zakoñczy³o kolejny etap prac nad e-paliwami. Syntetyczne paliwa poddano w Ingolstadt cyklowi testów w komorze ciœnieniowej i w szklanym silniku. Wyniki badañ wyraÿnie œwiadcz¹, e e-paliwa Audi osi¹gaj¹ nawet lepsze wartoœci ni paliwa konwencjonalne. Nasz test pokazuje, e poza jazd¹ z wykorzystaniem odnawialnej energii elektrycznej, istniej¹ te inne koncepcje umo liwiaj¹ce pokonywanie d³ugich odcinków z minimaln¹ emisj¹ spalin. mówi Reiner Mangold, kierownik ds. rozwoju zrównowa onych produktów w Audi. In ynierowie z laboratoriów Audi skupili siê przede wszystkim na stworzeniu odpowiedniej mieszanki i na zbadaniu zachowania syntetycznych paliw podczas spalania. By przeœledziæ ca³y ten proces, w komorze ciœnieniowej, przy ciœnieniu 15 barów i temperaturze ok. 350 stopni Celsjusza, dokonali symulacji warunków panuj¹cych w jednostce napêdowej. Specjalna kamera dokumentowa³a zachowanie paliwa podczas wtrysku, poniewa podstaw¹ optymalnego spalania jest uzyskanie jak najczystszej mieszanki. Kolejny etap badañ przebiega³ w szklanym silniku. To, co na co dzieñ skrywaj¹ metalowe œciany cylindra, w tej konstrukcji stworzonej specjalnie do testów, jest doskonale widoczne. Przez okno ze szk³a kwarcowego eksperci obserwuj¹ jak paliwo jest rozprowadzane w cylindrze. Mog¹ oceniæ te interakcjê paliwa ze strumieniem powietrza w komorze spalania. Przy ka dym z maksymalnie trzech tysiêcy obrotów na minutê silnika testowego, nieznaczna iloœæ paliwa wtryskiwana jest do szklanego cylindra, gdzie ulega sprê eniu i zap³onowi, a powsta³e wskutek tego spaliny wydzielane s¹ na zewn¹trz. W przeciwieñstwie do paliw kopalnych, które zale nie od obszaru ich wydobywania maj¹ ró ny sk³ad, syntetyczne e-paliwa Audi s¹ ca³kowicie wolne od zanieczyszczeñ, a podczas spalania wydzielaj¹ mniej szkodliwych substancji. Nie zawieraj¹ olefinów i aromatów. Dziêki temu, paliwa syntetyczne zapewniaj¹ uzyskanie lepszej mieszanki, czyste spalanie i nisk¹ emisjê spalin. 24 In ynierowie chc¹ jeszcze bardziej zoptymalizowaæ proces produkcji e-etanolu i e-diesla. Gdy cel ten zostanie osi¹gniêty, nowe paliwa pojawi¹ siê na rynku. Koncern Audi wspólnie ze swoim partnerem, firm¹ Joule, u ytkuje instalacje badawcze s³u ¹ce do wytwarzania e-etanolu i e-diesla. W wytwórni tej, mikroorganizmy produkuj¹ najwy szej czystoœci paliwa z wykorzystaniem wody (s³onej, pó³s³onej lub œcieków), œwiat³a s³onecznego i dwutlenku wêgla. foto: Audi Press 25

14 nie ponosi odpowiedzialnoœci za realizowanie przez partnerów kuponów, ani za transakcje dokonywane za ich poœrednictwem. Wszelkie reklamacje winny byæ kierowane bezpoœrednio do firmy na któr¹ wystawiony jest kupon. Aby skorzystaæ z kuponu nale y zostawiæ go w firmie na któr¹ zosta³ wystawiony. kupony wa ne do WYWIAD Nathan Millward Baba po Garach Z Sydney do Londynu na motocyklu dla listonoszy -czêœæ 1 Naszym bohaterem jest Brytyjczyk - Nathan Millward, niezwyk³y ch³opak, którego spontaniczny pomys³, przerodzi³ siê w dziewiêciomiesiêczn¹ podró przez œwiat. Przejecha³ on motorowerem dla listonoszy trasê z Sydney do Londynu. Pomimo, e nie mia³ wsparcia rodziny, wierzy³ w swój cel i ta wiara go napêdza³a do pokonywania kolejnych kilometrów. Weronika Kwapisz (Ÿród³o: babapogarach.pl) [Weronika Kwapisz] Kiedy wpad³eœ na pomys³ zrealizowania takiej wyprawy? [Nathan Millward] By³em jeszcze w Anglii, a dziewczyna, która mi siê podoba³a mieszka³a w Australii, przez moment myœla³em o podró y e i tak nic by z tego nie wysz³o, gdy byliœmy dwójk¹ zupe³nie ró nych osób. Niestety. Ile lat mia³eœ, kiedy opuszcza³eœ Sydney? Skoñczy³em 29, trzeciego dnia wyprawy. zeskanuj kod i zamów ZADOWOLENIE NASZYCH CZYTELNIKÓW JEST NASZYM PRIORYTETEM. NIE MA NIC WA NIEJSZEGO NI SZYBKIE, PEWNE I BEZ SZUKANIA INFORMACJE, DLATEGO... wejdÿ na i zamów papierowe wydanie gazety z dostaw¹ do domu... ZAMÓW GAZETÊ DO DOMU KUPONY KUPONY RABATOWE RABATOWE Po prostu wytnij i zostaw w firmie na któr¹ wystawiony jest kupon. Bez adnych dodatkowych zobowi¹zañ i gwiazdek. 26 motocyklem przez pó³ œwiata, aby siê z ni¹ spotkaæ, ale w koñcu wybra³em samolot. W Sydney spêdzi³em 9 miesiêcy. Niestety wygaœniêcie wizy zbli a³o siê nieub³aganie i pomyœla³em, czemu by nie wróciæ z Sydney do Londynu motocyklem. Czyli Twoje serce, by³o Twoj¹ motywacj¹? Tak, tak przypuszczam. Polecia³em do Australii, bo j¹ kocha³em i wyjecha³em, gdy zda³em sobie sprawê, e to by³o za ma³o. Czêœæ mnie a³ujê, e nie zosta³em d³u ej, nie walczy³em, nie stara³em siê bardziej, ale mam œwiadomoœæ, Czy jeÿdzi³eœ kiedykolwiek wczeœniej motocyklem? Od najm³odszych lat interesowa³em siê motocyklami, na pierwsz¹ przeja d kê zabra³a mnie Tata, by³ to trialowski motocykl, o poj. 50cc. Mia³em wtedy 5 lat. Jak Twoi znajomi zareagowali na Twoje plany? Kiedy po raz pierwszy przyszed³ mi do g³owy pomys³ zrealizowania podró y, moi przyjaciele i rodzina myœleli, e to g³upota i starali siê odwieÿæ mnie od tego. Nie mia³em wsparcia od nikogo, wszyscy mówili mi, ebym raczej znalaz³ sobie pracê, a nie przemierza³ œwiat. >>>> foto: Nathan Millward dla.pl motoryzacja inaczej PROSTOWANIE FELG CENTRO SERWIS WYMIANY GUM OPON Kraków, ul. G³owackiego 14 tel. (12) tel./fax (12) Pompowanie kó³ azotem Zapraszamy: Poniedzia³ek - Pi¹tek od 8 do 18, Sobota od 8 do 14 Przegl¹d w sk³ad którego wchodzi kontrola: oœwietlenia, uk³adu wydechowego, zawieszenia, uk³adu kierowniczego, uk³adu hamulcowego, SERWIS AUDI-VW-SEAT-SKODA jakoœci oraz poziomu p³ynów. Dodatkowo: Kraków, ul. Przysz³oœci 10 tel badanie akumulatora i jego ³adowania. (kupon wa ny przy obs³udze usterek przegl¹dowych, Przed realizacj¹ kuponu prosimy o telefoniczn¹ rezerwacje terminu) zeskanuj kod i zamów us³ugê Nielimitowany roczny pakiet obs³ugi prawnej z zakresu prawa komunikacyjnego Aby skorzystaæ z kuponu nale y zeskanowaæ poni szy kod QR lub wejœæ na stronê i zamówiæ us³ugê. komunikacja tel. informacyjny: , sztuk dwustronnych pe³nokolorowych wizytówek z lakierem dyspersyjnym Aby zrealizowaæ kupon nale y wys³aæ maila (w temacie wpisuj¹c kdk) na adres: Cena nie zawiera przygotowania projektu. G SERWIS ul.pó³³anki 30 ( miêdzy przejazdami kolejowymi) Kraków tel Przegl¹d, sprawdzenie szczelnoœci i poziomu czynnika ch³odz¹cego w uk³adzie klimatyzacji Przed realizacj¹ kuponu prosimy o telefoniczn¹ rezerwacje terminu. kwota do zap³aty 0 z³,01 kwota do zap³aty 1,00 z³ kwota do zap³aty 40,00 z³ kwota do zap³aty 44,00 z³ kwota do zap³aty 80,00 z³ 27

15 >>>> Czy to prawda, e swoim rodzicom o podró y powiedzia³eœ trzeciego dnia eskapady? Tak, gdy w koñcu zdecydowa³em siê wyruszyæ postanowi³em, e nie powiem o tym nikomu przed startem, dopiero trzeciego dnia zdoby³em siê na odwagê, aby ich poinformowaæ. Mia³em œwiadomoœæ, e ich namowy mog¹ sprawiæ, i zmieniê zdanie i zabraknie mi odwagi, aby ruszyæ przed siebie. Nie wiele osób ma tyle si³y w sobie, aby pod¹ aæ w³asnymi œcie kami i tym samym znaleÿæ swoj¹ drogê do szczêœcia. Widzê, e to zagadnienie miêdzynarodowe? Tak, wydaje mi siê, e wszyscy jesteœmy tacy sami, czujemy siê zobligowani, aby dostosowaæ siê do oczekiwañ otoczenia. I ciê ko jest wydostaæ siê z tej matni. Nawet, gdy ju pisa³em ksi¹ kê na temat mojej podró y, znajomi pytali mnie, kiedy znajdê stosown¹ prace, kiedy siê ustatkujê. Dlaczego wybra³eœ w³aœnie taki motocykl, wiêkszoœæ doœwiadczonych motocyklistów nazwa³aby Ciê szaleñcem. Z Sydney do Londynu na motocyklu dla listonoszy? Dorothy musia³a mieæ czar? Mój pierwszy motocykl Doris, przejecha³ jedynie 1000km padaj¹c w Brisbane. Zamieni³em go na Dorothy (Dot), drugi dok³adnie taki sam. Wierzy³em, e Honda CT110 jest idealna do realizacji takiej podró y, widzê, ludzi kupuj¹cych wielkie BMW i myœlê, e to oni s¹ szaleñcami. Za du e, za ciê kie, za drogie... po prostu ostentacyjne. Pozna³em ten motocykl i mia³em œwiadomoœæ, e jest on bardzo prosto skonstruowany, co oznacza³o, e nie bêdzie mi sprawia³ k³opotów w trakcie podró y i e dam sobie radê z wymian¹ oleju czy opon. Wydaje mi siê, e "scena" wypraw motocyklowych sta³a siê zbyt komercyjna. Ludzie za-pominaj¹, e ka dy motocykl mo e byæ ekspedycyjnym. I wcale nie musi byæ on marki KTM czy BMW. Czy przez moment nie przesz³a Tobie myœl, e DOT mo e nie podo³aæ wspólnej przygodzie? Nie, nigdy. Czasami zmaga³a siê z wzniesieniami i u ich szczytu by³a czêsto wykoñczona, ale te motocykle s¹ niezniszczalne, a nawet jeœliby siê zepsu³a, dopcha³bym j¹ do Anglii. 28 Twoja podró pokazujê, e nie trzeba kupowaæ drogich gad etów, aby siê realizowaæ. Zreszt¹ nie wiem, co o tym s¹dzisz, ale wydaje mi siê, e w du ym stopniu, jesteœmy niewolnikami marketingu?! To prawda i myœlê, e wiele osób chce po prostu wygl¹daæ i czuæ siê jak Obie yœwiat i co ciekawe wydaj¹c ponad 60 tysiêcy na drogie motocykle s¹ wstanie siebie przekonaæ, i w³aœnie tacy siê staj¹. Wszystko sk³ada siê na image i ten niby w³aœciwy sprzêt... jakby mo na by³o kupiæ przygodê?! A przecie, mo na j¹ jedynie prze yæ. A jakbyœ opisa³ "prawdziw¹" Australiê... nie wybrze e znane z wystylizowanych ludzi, ale busz, pustkowia, bezgraniczne przestrzenie? Centrum jest inne. ycie jest prostsze, spo³ecznoœci ca³y czas istniej¹, miejscowoœci s¹ bardziej gor¹ce i suche, ale tak e bardziej przyjazne ni wybrze a i zdecydowanie piêkniejsze. Nie ma nic bardziej wspania³ego, ni australijski wschód s³oñca na œrodku pustkowia, porównuj¹c wszystkie kraje, przez które przemierza³em, mogê stwierdziæ z rêk¹ na sercu, e nale y on do moich ulubionych. Ale wyjazd z tego kraju nie by³ ³atwy, matka natura nie by³a yczliwa dla Ciebie. Aby dostaæ siê do Darwin mia³eœ kilka dni, utkn¹³eœ gdzieœ w po³owie? To mog³o ca³kowicie pokrzy owaæ Twoje plany. Tak, rzeczywiœcie, kiedy przemierza³em Outback trwa³ w³aœnie sezon deszczowy i la³o straszliwie, a droga zosta³a zmyta. Chyba nie mo emy zaplanowaæ wszystkiego, decyduj¹c siê na tak¹ wyprawê? Mia³em szczêœcie, e otworzono drogê na czas, zreszt¹ deszcz by³ ciep³y, wiêc nigdy mi nie dokucza³, nawet ca³kiem go polubi³em. Co do samych podró y tego typu, wiele z nich jest planowana tak, aby by³y idealne, œwietna pogoda, wspania³e warunki, perfekcyjny motocykl czy sprzêt. Wszystko takie doskona- ³e. A gdzie w tym ca³a przygoda?!? Jak siê spakowa³eœ na tak d³ug¹ podró? Nie umiem siê pakowaæ Mia³em ma³o czasu, aby wszystko przemyœleæ, po prostu zabra³em to, co wydawa³o mi siê niezbêdne. Szybko sobie zda³em sprawê, e zapomnia³em zakupiæ namiotu, pompki i wielu innych rzeczy, ale przecie to wszystko mog³em zdobyæ ju w trakcie podró y, zreszt¹ nigdy nie jesteœmy wstanie przewidzieæ, co nam mo e siê przydaæ, dopóki nie wyruszymy. Spogl¹dam na Twoje zdjêcia i wydaje mi siê, e wybra³eœ styl "hipster", Conversy, jako obuwie motocyklowe? To niezbyt typowy strój motocyklisty... Ludziom wydaje siê, e istnieje specjalny uniform dla motocyklowego globtrotera, e musisz mieæ drogie ubrania, drogi kaski czy kosztowne buty. Ale nie musisz, mo esz mieæ na sobie, co tylko zechcesz. Oczywiœcie musisz byæ ostro ny. Czasami jeÿdzi³em w szortach i sanda³ach i mia³em œwiadomoœæ, e gdybym siê wywróci³ to nieÿle bym siê poharata³, dlatego robi³em wszystko, aby mieæ pewnoœæ, e tak siê nie stanie. I tak, kiedy zgubi³em parê sanda³ów, to po prostu kupowa³em nowe. Wydaje mi siê, e niektórzy motocykliœci po prostu lubi¹ k bardziej przegl¹daæ katalogi, ni jeÿdziæ motocyklem. dk Z Sydney do Londynu na motocyklu dla listonoszy - czêœæ 2 w kwietniowym numerze. dla.pl motoryzacja inaczej Specjalizacja auta FRANCUSKIE AUTO SERVICE EURO-MOTO-CAR S.C. tel Kraków ul. Niepo³omska 54 KOMPLEKSOWE naprawy WSZYSTKICH marek mechanika, elektronika sprzeda oryginalnych czêœci do Renault remonty silników - benzyna, diesel remonty mechaniczne aut zabytkowych Auto Serwis Tomasz Gadzina wszystkie marki - specjalnoœæ samochody francuskie Regeneracja tylnych belek Kraków, Al. 29-go Listopada 166, tel SKLEP SERWIS Stêpniowski Krzysztof - czêœci do samochodów krajowych i zagranicznych - akcesoria - oleje, p³yny (olej Shell luzem) - elementy blacharskie - obs³uga i naprawa uk³adów: kierowniczego, zawieszenia, hamulcowego - wymiana: olejów, p³ynów eksploatacyjnych, filtrów, œwiec, sprzêg³a, rozrz¹du, pomp wody i termostatów, ³o ysk, przegubów, uszczelek silnika JESTEŒMY W SIECI - wymiana opon - kompleksowe wywa anie kó³ - geometria kó³ PERFECT SERVICE Niepo³omice, ul. Sosnowa 10 tel , tel. kom AKUMULATORY sprzeda - serwis ul. Prandoty 6 (zak³ad przeniesiony z ul. Krowoderskiej 60) /12/ czynne: pn.-pt.: , sob.: Redakcja : Kraków, Al. J. S³owackiego 17A tel./fax (12) Redaktor naczelny: Robert Lorenc Reklama: tel. (12) tel zeskanuj kod i sprawdÿ e-wersje Zamawianie internetowego wydania gazety: Wyprodukowano w Polsce Wydawca: Firma Us³ug Reklamowych "" Kraków, Aleja Juliusza S³owackiego 17A Wszelkie prawa zastrze one. " " dzia³a w oparciu o przepisy ustawy o prawie autorskim i "prawach pokrewnych" (Dz.U. z dn. 23 lutego 1994 r. nr 24, poz. 83) oraz przyjête zwyczaje edytorskie. Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania nades³anych tekstów i nanoszenia w³asnych tytu³ów. Pisownia artyku³ów zgodna z oryginaln¹. Za treœæ reklam i og³oszeñ Wydawca nie ponosi odpowiedzialnoœci. Fotografie, znaki graficzne firm oraz dane umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ prezentowanego Reklamodawcy. Wydawca ma prawo odmówiæ umieszczenia reklamy niezgodnej z przepisami lub interesem Wydawcy. wyd. A : KRAKÓW, numer zamkniêto: dla.pl C êœ i d Y tki h t z c o wsz s c au 29

16 TAPICERSTWO MEBLOWE TAPICERSTWO SAMOCHODOWE ul. Ojcowska 174B, tel. (12) , (12) , tel./fax (12) SKLEP FIRMOWY : ul. Marii Konopnickiej 28 (hotel FORUM) tel. (12) tel. (12) Czêœci do wszystkich marek samochodów. Dowóz do Klienta GRATIS - SPRZÊG A - LUSTERKA - - CH ODNICE - OŒWIETLENIE - UK ADY HAMULCOWE - ELEMENTY NADWOZI LAKIERY SAMOCHODOWE NARZÊDZIA LAKIERNICZE Lakiery w aerozolach - renowacja mebli ( wspó³czesne i antyki ) - wystroje wnêtrz i lokali wg. indywidualnego projektu - tapicerka skórzana i welurowa - pokrowce na siedzenia - naprawa foteli Czêœ ci do wsz Y s tkic h au t AWARYJNE OTWIERANIE SAMOCHODÓW - Leszek Sowiñski Kraków, ul. Malborska 93a ZAMKI SAMOCHODOWE STACYJKI - NOWE I U YWANE DORABIANIE KLUCZY Z IMMOBILAZEREM KODOWANIE AWARYJNE OTWIERANIE SAMOCHODÓW mechanika pojazdowa Kraków, ul. Centralna 75 tel. (12) dla kierowcow.pl motoryzacja inaczej dla.pl motoryzacja inaczej KRAKÓW Al. 29-go Listopada 154 tel. (12) Czêœci i akcesoria nowe i u ywane importowane z Francji do samochodów marki czynne: 9-17, sob Kraków, ul. Pachoñskiego 11, tel. (12) CITROEN PEUGEOT RENAULT Kraków, ul. Rybitwy 38a tel./fax (12) , tel C êœ i d Y tki h t z c o wsz s c au 30 MECHANIKA ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWA Kraków, ul. Cechowa 129 tel.: , nowe opony przek³adki opon klimatyzacja elektromechanika mechanika czêœci zamienne elektroniczna diagnostyka zapraszamy: pn. - pt.: , sob,: SPECJALIZACJA: do samochodów produkcji francuskiej PEUGEOT RENAULT CITROEN Kraków, ul. Pocieszka 17 tel. (12) Sklep czynny: Pon-PT: 9-17 Sobota:

(Dz. U. Nr 175, poz. 1459, z późn. zm.) stan na 9 października 2011 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r.

(Dz. U. Nr 175, poz. 1459, z późn. zm.) stan na 9 października 2011 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Art. 1. 1. Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi

Bardziej szczegółowo

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych i napraw samochodów osobowych naleŝących do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o.

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o. 2015-11-30 Informacje handlowe Informacje handlowe przygotowane przez: Łukasz Morawiak Tel. 661350374 Informacje handlowe przygotowane dla: NOMA AUTO SP. Z O.O. Leśna 2 42-600 Tarnowskie Góry Numer oferty:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 4872/5/6-959 Andrzej Pokrywa Andrzej Juszczak PGD/TYC/29003/6/05/20 Nr zlecenia Data raportu Data oględzin 23-05-206 23-05-206 Miejsce oględzin ul.

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OPINIA Nr: 132/DOA/05/13 Rzeczoznawca : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A. Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa Sygnatura akt: 320903 Zadanie: Ocena

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III ) w tym:

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III ) w tym: FORMULARZ OFERTY ZAŁĄCZNIK NR I (pieczęć Wykonawcy) dostawę dwóch samochodów osobowych na okres 60 miesięcy w ramach leasingu operacyjnego 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. RadoϾ z jazdy

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. Radoœæ z jazdy BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radoœæ z jazdy Rozwi¹zania dopasowane do Ciebie. Informacje o BMW Financial Services. Jako firma bêd¹ca integraln¹ czêœci¹ BMW Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 148168/5/16-9527 Data raportu inż. Andrzej Ciecieręga Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/24757/16/04/29 Miejsce oględzin Nr zlecenia 11-05-2016

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej grupy finansowej IMPULS-LEASING International. Poza Polską do Holdingu

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

W umowie określone zostaną odpowiednie części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę

W umowie określone zostaną odpowiednie części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę Załącznik nr 4 UMOWA NR... (wzór) zawarta w dniu..r. w Kielcach pomiędzy: 1/ Województwem Świętokrzyskim - Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z siedzibą ulica Łódzka

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy Ekspertyza numer: z dnia: 2012/03/05 Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE Zleceniodawca: Auto Przetarg Adres: ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Zadanie: Ocena stanu technicznego DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 z dnia: 2012/11/13 OCENA TECHNICZNA nr: Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Marka: CITROËN Model pojazdu:

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Jak chroni Twoje assistance? Polski rynek ubezpieczeń samochodowych

Jak chroni Twoje assistance? Polski rynek ubezpieczeń samochodowych Jak chroni Twoje assistance? Polski rynek ubezpieczeń samochodowych od kilku lat dynamicznie się rozwija. Jak podaje GUS w roku 2000 w Polsce było 14,1 mln zarejestrowanych pojazdów, a do roku 2008 ich

Bardziej szczegółowo

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Modele Wszystkie Częstotliwość przeglądów Co 1 rok / 15 000 km (w zależności, co nastąpi pierwsze) Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Przegląd

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy.

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy. Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy ciepła. Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Tel: +48 22 755 07 00 Fax: +48 22 755 07 01 E-mail: info@danfoss.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaù¹cznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech samochodów 9-osobowych, typu bus, w tym dwóch przystosowanych dla osób niepeùnosprawnych. W skùad przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r.

Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r. Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r. 1 Warunki członkostwa w Dynamic Motors Club. Dynamic Motors Club jest programem przygotowanym dla użytkowników samochodów BMW. o Dynamic

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE US UG SERWISOWYCH, CZÊŒCI ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT

PROPOZYCJE US UG SERWISOWYCH, CZÊŒCI ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT PROPOZYCJE US UG SERWISOWYCH, ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT Oferta ograniczona w czasie od 23 wrzeœnia do 30 listopada. 2013 r. -20% OFERTA DOTYCZY WYMIANY OLEJU SILNIKOWEGO NA OLEJ TOTAL ORAZ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR lokat i rachunków bankowych podane jest w skali roku. Lokaty po up³ywie terminu umownego odnawiaj¹ siê na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowi¹zuj¹cych dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy OCENA TECHNICZNA nr: 2732/Renault Master/WE137GJ Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska z dnia: 2015/10/16 Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

33 200 PLN cena do uzgodnienia

33 200 PLN cena do uzgodnienia LELLEK GROUP Źródło: http://portal.lellek.pl/lel/komis/auto10960,skoda.pdf?grupa=1 Wygenerowano: Piątek, 1 lipca 2016, 20:32 Skoda Fabia 1.6 TDI 75KM Dealer Skoda Używany ROK2013 MOC75 KM PRZEBIEG115 217

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; SPW -3431/ 14/11 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05 200 Wołomin; Jednostka prowadząca sprawę Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Małkinia Górna, dn. 24.09.2015 r. Znak sprawy: 4/2015/D/ZP Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania: Dostawa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE US UG SERWISOWYCH, CZÊŒCI ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT

PROPOZYCJE US UG SERWISOWYCH, CZÊŒCI ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT PROPOZYCJE US UG SERWISOWYCH, ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT Oferta ograniczona w czasie od 23 wrzeœnia do 30 listopada. 2013 r. -20% OFERTA DOTYCZY WYMIANY OLEJU SILNIKOWEGO NA OLEJ TOTAL ORAZ

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o.

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. zgodnie z art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO KOSZALIN / SKARBU PAŃSTWA * ZABUDOWANEJ BUDYNKAMI MIESZKALNYMI LUB GARAŻAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ N-07-02 PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia nr 1/10 z dnia 19 kwietnia 2010r INSTRUKCJA wydawania poleceń wyjazdów służbowych i rozliczania podróży służbowych pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie na

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Parametry samochodu pogotowia wod-kan przystosowanego do ciągnięcia przyczepy z minikoparką o masie eksploatacyjnej 1,9 Mg: 1. Samochód fabrycznie nowy.

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Warszawa, 10.02.2016 Piotr Truchan M: 609 244 093 piotr.truchan@trufinanse.pl WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Przyjęta wartość zabezpieczenia Kwota kredytu hipotecznego 540.000zł netto 540.000zł

Bardziej szczegółowo

Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500. 61/2011/ZP Strona 1

Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500. 61/2011/ZP Strona 1 /pieczęć / Parametry techniczne autobusu Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500 2. Szerokość autobusu (bez lusterek) [mm] min. 1900 3. Rozstaw osi [mm] min.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób Wydział/Jednostka prowadząca Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Trzebnicy Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wydanie licencji na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: UTWORZENIE PODSTRONY INTERNETOWEJ POWIATU RYCKIEGO DLA PROJEKTU PN. KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W POWIECIE RYCKIM WRAZ Z JEJ UTRZYMANIEM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN www.ampio.pl 1 SPIS TREŚCI Honda Civic... 3 Honda Accord... 5 Honda CR-V... 7 ver. zdj 1.3, 06.03.2007 2 Honda Civic Honda Civic 3D, 5D (model 2006)

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c.

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Ekspertyza numer: z dnia: 2016/04/22 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: FCE Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa Właściciel: FGA LEASING POLSKA SP. Z O.O. ul.

Bardziej szczegółowo

OPINIA Nr: RTM-148/14 Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308. ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce

OPINIA Nr: RTM-148/14 Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308. ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce z dnia: 2014/07/03 OPINIA Nr: Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308 Zleceniodawca: Urząd Gminy Krzeszyce Adres: ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce Właściciel: Urząd Gminy Krzeszyce Adres: ul. Skwierzyńska

Bardziej szczegółowo

Znamy ceny Espace i nowe modele Renault na 2015 rok - relacja własna

Znamy ceny Espace i nowe modele Renault na 2015 rok - relacja własna Znamy ceny Espace i nowe modele Renault na 2015 rok - relacja własna Nowe modele, ceny Espace i wiele innych informacji dla Was. Jak zwykle najszybciej w Sieci. W dniu dzisiejszym w Warszawie miało miejsce

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

Oferta Siemens dla branży mleczarskiej

Oferta Siemens dla branży mleczarskiej Oferta Siemens dla branży mleczarskiej Siemens Sp. z o.o. DF/PD Restricted Siemens AG 20XX All rights reserved. siemens.com/answers Oferta dla Przemysłu Zakłady przemysłowe oraz producenci maszyn Dlaczego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i Strona znajduje się w archiwum. Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i oprogramowanie ABBYY Fine Reader 7.0) wraz z serwisem i gwarancją Termin

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1 1 Regulamin Promocji Assistance 500+ 1 Organizator Promocji 1. Promocja Assistance 500+, zwana dalej Promocją organizowana

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - U M O W A

- PROJEKT - U M O W A Załącznik Nr 8 do SIWZ - PROJEKT - U M O W A zawarta w dniu.. w Dąbrowie pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Dąbrowie 95-047 Jeżów, Dąbrowa 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/386/2000 Rady Miejskiej w Gliwicach z 27 kwietnia 2000 roku.

Uchwała Nr XVII/386/2000 Rady Miejskiej w Gliwicach z 27 kwietnia 2000 roku. Uchwała Nr XVII/386/2000 Rady Miejskiej w Gliwicach z 27 kwietnia 2000 roku. w sprawie: określenia zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Gliwice oraz zasad nabywania nieruchomości przez

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ

SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ I) INFORMACJE OGÓLNE W ostatnich latach stosowanie licznych, szeroko rozpowszechnionych substancji syntetycznych napotkało na nowe ograniczenie, którym jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wielbark-ug.bip-wm.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wielbark-ug.bip-wm. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wielbark-ug.bip-wm.pl/public Wielbark: Dostawa samochodu ciężarowego wywrotki 8x4 (4 osiowy- 2 osie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 533/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego:

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wypeùniã i zaù¹czyã jako zaù¹cznik do oferty III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wpisaã tak - nie i (uwagi wùasne oferenta lub ¹dane dodatkowe dane techniczne) 1. Podwozie fabrycznie nowe

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo