Warszawa, dnia 10 pazdziernika 1994 r. Nr 5 ZARZADZENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "-- - - --- -- - ---- ------- Warszawa, dnia 10 pazdziernika 1994 r. Nr 5 ZARZADZENIE"

Transkrypt

1 DZIENNIK ISSN URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA Warszawa, dnia 10 pazdziernika 1994 r. Nr 5 TRESC: Poz. ZARZADZENIE 10 - Nr 22 Prezesa Glównego Urzedu Miar z dnia 16 wrzesnia 1994 r. w sprawie trybu postepowania przy wydawaniu decyzji dotyczacych przyrzadów pomia zgloszonych do zatwierdzenia typu... :.1' ~ ~Q~Te> ~~- 73 OBWIESZCZENIE 11 - Prezesa Glównego Urzedu Miar z dnia 19 sierpnia 1994 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrzadów pomia w okresie od 1 stycznia 1994 r. do 31 lipca 1994 r ZARZADZENIE NR 22 PREZESA GLÓWNEGO URZEDU MIAR z dnia 16 wrzesnia 1994 r. w sprawie trybu postepowania przy wydawaniu decyzji dotyczacych przyrzadów pomia zgloszonych do zatwierdzenia typu Na podstawie art. 16 ust. 3, art. 17 ust. 2 oraz art. 19 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248) zarzadza sie, co nastepuje: 1. Ustala sie tryb postepowania przy wydawaniu. decyzji dotyczacych przyrzadów pomia zgloszonych do zatwierdzenia typu zgodnie z zarzadzeniem Nr 3 Prezesa Glównego Urzedu Miar z dnia 3 stycznia 1994 r. w sprawie okreslenia przyrzadów pomia podlegajacych zatwierdzeniu typu oraz warunków i trybu zglaszania tych przyrzadów do zatwierdzenia typu (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr l, poz. 3) Zatwierdzenie typu przyrzadu pomiarowego dokonywane jest na podstawie badan na zgodnosc z wymaganiami okreslonymi w przepisach metrologicznych, normach, zaleceniach miedzynarodowych lub innych wlasciwych dokumentach. -, 2. Przy zatwierdzaniu typu w trybie uproszczonym dopuszcza sie odstapienie od czesci badan, o których mowa w ust. l, po stwierdzeniu, ze wskazania przyrzadu pomiarowego, odniesione do panstwowych wzorców jednostek miar, mieszcza sie w granicach okreslonych bledów pomiarów. n

2 poz. 10 DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA NR 5/94 74 I I 3.1. Badania, o których mowa w 2, sa wykonywane przez Glówny Urzad Miar, zwany dalej "Urzedem". I 2. Urzad moze powierzyc wykonanie calpsci lub czesci badan okregowym albo obwodowym urzedom miar.. 3. Urzad moze zazadac od wnioskodawcyi wykonania dodatkowych badan, niezbednych do zatwierdzenia typu przyrzadu pomiarowego, albo po uzgodnieniu z nim zlecic ich wykonanie. I 4.1. Prezes Urzedu wydaje decyzje o: 1) zatwierdzeniu typu przyrzadu poroiarowego, albo 2) zmianie decyzji o zatwierdzeniu typuprzyrzadu I pomiarowego, albo 3) odmowie zatwierdzenia typu przyrzadu, pomiarowego. 2. Prezes Urzedu moze wydac decyzje o zatwierdzeniu typu przyrzadu pomiarowego uznajac za równowazne zatwierdzeniu typu ~adania wykonane przez zagraniczne instytucje metrologiczne po stwierdzeniu, ze wymagania stawiane przez nie przyrzadom pomiarowym sa zgodne z wymaganiami administracjilmiar Rzeczypospolitej Polskiej, a metody badania i tryb dokumentowania wyników sa równorzedne. W tym wypadku nie nadaje sie znaku typu. 3. Wzory decyzji wymienionych w ust. 1 stanowia odpowiednio zalacznik nr 1, 2 i 3, a wymienionej w ust. 2 - zalacznik nr 4. " 4. Urzad prowadzi publicznie dostepny rejestr zatwierdzonych typów przyrzadów pomia, oglaszany w okresowo publikowanych obwieszczeniach Prezesa Urzedu w Dziemliku Urzedowym Miar i Probiernictwa Decyzja o zatwierdzeniu typu powinna zawierac co najmniej: 1) nazwe, adres i pieczec Prezesa Urzedu, 2) date wydania decyzji, 3) numer decyzji, 4) podstawe prawna wydania decyzji, 5) dane identyfikujace wnioskodawce oraz date i numer wniosku, 6) dane identyfikujace przyrzad pomi~owy (nazwe, znak fabryczny, klase dokladnosci itp.) oraz nazwe i adres wytwórcy, I 7) rozstrzygniecie w sprawie nadania z~aku zatwierdzenia typu, zwanego dalej "znakiem typu", oraz znak typu, w wypadkujego nadania, 8) stwierdzenie zgodnosci przyrzadów pomia z wymaganiami wlasciwych przepisów metrologicznych, norm, zalecen miedzynarodowych lub innych 9) 10) dokumentów, charakterystyke przyrzadów pomia (tj. dane techniczne, metrologiczne i inne), okreslenie terminu, do którego mozna wprowadzic przyrzady pomiarowe do obrotu, 11) pouczenie o mozliwosci wniesienia skargi do Naczelnego Sadu Administracyjnego, 12) podpis Prezesa Urzedu albo osoby upowaznionej. 2. Decyzja, o której mowa w ust.!, moze dodatkowo zawierac: 1) informacje o badaniach stanowiacych podstawe wydania decyzji, 2) okreslenie - w uzasadnionych wypadkach - liczby przyrzadów, które mozna wprowadzic do obrotu oraz wskazanie organu administracji miar, dokonujacego legalizacji pierwotnej lub uwierzytelnienia albo laboratorium pomiarowego akredytowanego, dokonujacego uwierzytelnienia.

3 poz. 10 DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA NR 5/94 76 Zalacznik nr 1 do zarzadzenia nr 22 Prezesa Glównego Urzedu Miar z dnia 16 wrzesnia 1994 r. (poz. 10) PREZES GLÓWNEGO URZEDU MIAR Warszawa. ul. Elektoralna 2 Warszawa, (data wydania decyzji) DECYZJA NR ZT (numer decyzji) Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248) - po rozpatrzeniu wniosku (data, numer wniosku oraz nazwa i adres wnioskodawcy) oraz na podstawie badan wykonanych przez (dane identyfikujace wykonawce badan) ZATWIERDZAM TYP (Nazwa i inne dane identyfikujace przyrzady pomiarowe - np. klasa dokladnosci, znak fabryczny przyrzadu) produkcji (nazwa i adres wytwórcy). (Nazwa przyrzadów pomia) znaku typu*. nadaje sie znak typu* (wedlug 7 ust. l zarzadzenia)/nie nadaje sie (Nazwa przyrzadów pomia) spelniaja wymagania okreslone w (nazwy, daty i numery aktów prawnych lub dokumentów). Charakterystyka: (Wlasciwosci techniczne, metrologiczne i inne) (Nazwa przyrzadów pomia) moga byc wprowadzone do obrotu do dnia (data) W liczbie ** (liczba szt.). Decyzja niniejsza jest ostateczna. Decyzja niniejsza moze byc zaskarzona do Naczelnego Sadu Administracyjnego z powodu jej niezgodnosci z prawem, za moim posrednictwem, w terminie 30 dni od daty jej doreczenia. * wybrac odpowiednia wersje ** podaje sie w uzasadnionych wypadkach (podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego w wypadku podpisu przez osobe upowazniona)

4 75 DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA NR 5/94 poz. 10,.., J. Decyzja o odmowie zatwierdzenia typu powinna zawierac skladniki wymienione w ust. 1 pkt 1-7-6, pkt lai Iloraz uzasadnienie wyjasniajace przyczyny odmowy Urzad moze odstapic od nadania znaku typu, o którym mowa w 5 ust. 1 pkt 7, gdy: 1) zatwierdzenie typu przyrzadu pomiarowego dokonywane jest w trybie uproszczonym, 2) zatwierdzenie typu dotyczy przyrzadu pomiarowego produkcji zagranicznej, 3) wlasciwe przepisy metrologiczne nie wymagaja oznaczania przyrzadów pomia znakiem typu. Znak typu sklada sie z duzych liter "RP" i "T", dwóch ostatnich cyfr roku, w którym zatwierdzono typ przyrzadu pomiarowego i kolejnego numeru znaku typu nadanego w danym roku. Jako przykladpodajesie znaktypu: RP T 94 15, gdzie94 - sa dwiemaostatnimicyframiroku 1994,a 15 jest kolejnymnumeremnadanegoznakutypuw 1994r Wnioskodawca powinien oznaczac przyrzady pomiarowe nadanym znakiem typu w sposób trwaly i czytelny. Znak typu powinien byc umieszczony na tabliczce znamionowej polaczonej trwale z przyrzadem pomiarowym lub bezposrednio na przyrzadzie. Jezeli jest to z przyczyn technicznych niemozliwe lub utrudnione, znak typu nalezy umiescic np. na opakowaniu, etykiecie, w instrukcji obslugi przyrzadu lub w innym dokumencie, dolaczonym do przyrzadu. Wprowadzenie w przyrzadach pomia, których typ zostal zatwierdzony, zmian konstrukcyjnych lub technologicznych oraz zmian zastosowanych materialów lub gotowych podzespolów wymaga zbadania przez wytwórce, czy maja one wplyw na wlasnosci metrologiczne tych przyrzadów. W wypadku stwierdzenia takiego wplywu wytwórca powinien wystapic z wnioskiem do Prezesa Urzedu o wydanie decyzji o zmianie pierwszej decyzji o zatwierdzeniu typu. 2. W wypadkach watpliwych ostateczne rozstrzygniecie o wplywie zmian wymienionych w ust. 1 na wlasnosci metrologiczne przyrzadów pomia nalezy do Prezesa Urzedu. 3. Decyzja o zmianie decyzji o zatwierdzeniu typu moze dotyczyc ponadto wypadków okreslonych w 5 ust. 1 pkt 10 lub ust. 2 pkt 2. Po zatwierdzeniu typu przyrzadu pomiarowego Urzad zachowuje dostarczona dokumentacje. Urzad moze takze, w uzgodnieniu z wnioskodawca, zatrzymac przyrzad pomiarowy albo jego elementy, jako wzór zatwierdzonego typu. W razie odmowy zatwierdzenia typu przyrzadu pomiarowego, Urzad zwraca zglaszajacemu dostarczone egzemplarze przyrzadu pomiarowego wraz z wyposazeniem dodatkowym, po uplywie okresu przyslugujacego na wniesienie skargi z tym, ze dokumentacja dostarczona przez wnioskodawce pozostaje w Urzedzie. W wypadku stwierdzenia, ze przyrzad pomiarowy wprowadzony do obrotu lub uzytkowania jest niezgodny z zatwierdzonym typem lub przestal odpowiadac wymaganiom, o których mowa w 2 ust. 1, Prezes Urzedu moze wydac decyzje o wygasnieciu decyzji o zatwierdzeniu typu. Traci moc zarzadzenie Nr 10 Prezesa Glównego Urzedu Miar z dnia 15 kwietnia 1994 r. w sprawie ustalenia trybu postepowania przy zatwierdzaniu typu przyrzadów pomia (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 4, poz. 7). Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia. Prezes Glównego Urzedu Miar Krzysztof j\;fordzinski

5 77 DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA NR 5/94 poz. 10 Zalacznik nr 2 do zarzadzenia nr 22 Prezesa Glównego Urzedu Miar z dnia 16 wrzesnia 1994 r. (poz. 10) PREZES GLÓWNEGO URZEDU MIAR Warszawa. ul. Elektoralna 2 Warszawa, (data wydania decyzji) DECYZJA NR ZT (numerpierwszej decyzji w tej sprawie) - (numer aktualnej decyzji) Na podstawie art. 16 ust. 3 (i art. 19)* ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248) - po rozpatrzeniu wniosku (data, numer wniosku oraz nazwa i adres wnioskodawcy) ZMIENIAM DECYZJE Nr ZT (numer i data wydania pierwszej decyzji w tej sprawie) Z pózniejszymi zmianami (numery i daty wydania poprzednich decyzji zmieniajacych) W czesci dotyczacej (okreslenie przedmiotu zmiany) W sposób nastepujacy: (opis zmian w punktach) Decyzj a niniej sza jest ostateczna. Decyzja niniejsza moze byc zaskarzona do Naczelnego Sadu Administracyjnego z powodu jej niezgodnosci z prawem, za moim posrednictwem, w terminie 30 dni od daty jej doreczenia. (podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego w wypadku podpisu przez osobe upowazniona) * podaje sie, jesli dotyczy zatwierdzenia typu na podstawie art. 19 ustawy

6 poz. 10 DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA NR 5/94 78 Zalacznik nr 3 do zarzadzenia nr 22 Prezesa Glównego Urzedu Miar z dnia 16 wrzesnia 1994 r. (poz. 10) PREZES GLÓWNEGO URZEDU MIAR Warszawa. ul. Elektoralna 2 Warszawa, (data wydania decyzji) DECYZJA NR OZT (numer decyzji) Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248) - po rozpatrzeniu wniosku (data, numer wniosku oraz naz'vvai adres wnioskodawcy) ODMAWIAM ZATWIERDZENIA TYPU (Nazwa i inne dane identyfikujace przyrzady pomiarowe - np. klasa dokladnosci, znak fabryczny przyrzadu) produkcji (nazwa i adres wytwórcy). Uzasadnienie: Decyzja niniejsza jest ostateczna. Decyzja niniejsza moze byc zaskarzona do Naczelnego Sadu Administracyjnego z powodu jej niezgodnosci z prawem, za moim posrednictwem, w terminie 30 dni od daty jej doreczenia. (podpis z podaniem imienia i naz'vviska oraz stanowiska sluzbowego w.wypadku podpisu przez osobe upowaznionqj

7 79 DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA NR 5/94 poz. 10 Zalacznik nr 4 do zarzadzenia nr 22 Prezesa Glównego Urzedu Miar z dnia 16 wrzesnia 1994 r. (poz. 10) PREZES GLÓWNEGO URZEDU MIAR Warszawa. ul. Elektoralna 2 Warszawa, (data wydania decyzji) DECYZJA NR ZT (numer decyzji) Na podstawie art. 16 ust. 3 i art. 19 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248) - po rozpatrzeniu wniosku (data,numer wnioskuoraz nazwa i adreswnioskodawcy)oraz na podstawie uznania za równowazne zatwierdzeniu typu badan wykonanych przez (nazwazagranicznej instytucji metrologicznej)po stwierdzeniu, ze wymagania stawiane (nazwa przyrzadów pomia) W wyzej wymienionej instytucji sa zgodne z wymaganiami administracji miar Rzeczypospolitej Polskiej, a metody badania i tryb dokumentowania wyników sa równorzedne ZATWIERDZAM TYP (Nazwa i inne dane identyfikujace przyrzady pomiarowe - np. klasa dokladnosci, znak fabryczny przyrzadu) produkcji (nazwa i adres wytwórcy). (Nazwaprzyrzadów pomia) nie nadaje sie znaku typu. (Nazwa przyrzadów pomia) spelniaja wymagania okreslone w (nazwy, daty i numery aktów prawnych lub dokumentów). Charakterystyka: (Wlasciwosci techniczne, metrologiczne i inne) (Nazwaprzyrzadówpomia) moga byc wprowadzone do obrotu do dnia (data) W liczbie* (liczbasztuk). Decyzj a niniej sza jest ostateczna. Decyzja niniejsza moze byc zaskarzona do Naczelnego Sadu Administracyjnego z powodu jej niezgodnosci z prawem, za moim posrednictwem, w terminie 30 dni od daty jej doreczenia. * podaje sie w uzasadnionych wypadkach (podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego w wypadku podpisu przez osobe upowazniona)

8 poz. 11 DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA NR 5/ OBWIESZCZENIE PREZESA GLÓWNEGO URZEDU MIAR z dnia 19 sierpnia 1994 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrzadów pomia w okresie od l stycznia 1994 r. do 31 lipca 1994 r. Na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz.248) oglasza sie w zalaczniku do niniejszego obwieszczenia rejestr zatwierdzonych, na podstawie decyzji Prezesa Glównego Urzedu Miar, typów przyrzadów pomia w okresie od l stycznia 1994 r. do 31 lipca 1994 r. Prezes Glównego Urzedu Miar Krzysztof J\1ordzinski Zalacznik do obwieszczenia Prezesa Glównego Urzedu Miar z dnia 19 sierpnia 1994 r. (poz. 11) REJESTR ZATWIERDZONYCH TYPÓW PRZYRZADÓW POMIAROWYCH W OKRESIE OD l STYCZNIA 1994 R. DO 31 LIPCA 1994 R. pomiarowego pomiarowego decyzji decyzji do pomlaobrotu I :; Przyrzady do pomiaru dlugosci i kata 1 Srednicomierze do drewna Przedsiebiorstwo ZT6 RP T o górnych granicach zakresów Wielobranzowe pomia 300 mm, "KRAMEKO" Sp. z o. o. 500 mm, 700 mm, 900 mm, ul. Mazowiecka 108, 1100 l11iti i 1500 mm Kraków

9 81 DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA NR 5/94 poz. 11 pomiarowego pomiarowego decyzji decyzji do pomiaobrotu l 2.J Przyrzady do pomiaru cisnienia, objetosci i przeplywu plynów 2 Urzadzenia wtórne liczydel Zaklad Innowacyjno ZT 14 nie nadano odmierzaczy paliw cieklych -Wdrozeniowy SAS-A, SAS-E Elektroniczne Systemy Sterowania i Automatyki "ESSiA", ul. Kochanowskiego 2, Grudziadz " j Zbiorniki pomiarowe PROMINOX z NEVERS ZT21 nie nadano schladzalników do mleka CEDEX, Francja HCAN o pojemnosciach od 1500 l do l 4 Zbiorniki pomiarowe Zaklady Urzadzen ZT22 RP T dwusciankowe o pojemnosci Chemicznych i Armatury 20 m3 Przemyslowej "CHEMAR" S.A., ul. Olszewskiego 6, Kielce 5 Pojemniki dokladniejsze Zaklad Slusarski Artur ZT23 RP T o pojemnosciach: 0,1 dm], Wikiera, 0,2 dm3,0,25 dm], 0,375 dm3, Kosina 298A 0,5 dmj, 0,7 dmj,0,75 dm3, l dm] 6 Kolby szklane zjednakreska Wytwórnia Szkla ZT24 nie nadano o pojemnosci 500 cm3,klasy Laboratoryjnego dokladnosci B Technicznego, Galanterii Szklanej, inz. RB. Lesniewscy, ul. Piaskowa 3, Wolomin 7 Pipety do butyrometrycznego Krakowska Wytwórnia ZT 35 nie nadano badania mleka pelnego Wyrobów Szklanych i smietany "KSG", ul. Lubicz 9, Kraków 8 Pipety wielomiarowe klasy Krakowska Wytwórnia ZT 36 nie nadano dokladnosci B na wylew Wyrobów Szklanych calkowity o pojemnosciach: "KSG", ul. Lubicz 9, l cm3,2 cmj, 5 cmj, 10 cmj, Kraków 25 cmj

10 poz. 11 DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA NR 5/94 82 pomiarowego pomiarowego decyzji decyzji do pomlaobrotu l Tluszczomierze: Szklarskie Zaklady ZT37 nie nadano do mleka pelnego Przetwórcze Spóldzielnia o zakresach pomia: Pracy "PRZELOM", 0-4%,0-5%,0-6%,0-7% i ul. Mostowa 12, 0-8% Kraków - do smietany o zakresach pomia: 0-40%, 0-45% i 0-50%, 10 Zbiorniki pomiarowe Przedsiebiorstwo ZT38 RP T dwusciankowe Produkcyjno-Uslugowe o pojemnosciach "ALLMET", 25 m] i 50 m] ul. Lotnicza 2, Elblag 11 Gazomierze turbinowe CGT ul. COMMON Wróblewskiego Sp. z o. 12/20, o., , Lódz ' ZT45 RP T Gazomierze turbinowe ALSI Przedsiebiorstwo ZT49 RP T Instalacji Przemyslowych i Sanitarnych "ALSI", inz. Aleksander Siepnewski, ul. Nizinna 30a, Poznan 13 Gazomierze rotorowe ROMET Ltd., ZT 50 RP T (przemyslowe) wielkosci: Matheson Blvd., 016, G25, G40, G65,01OO, Mississauga, Ontario G160,G250,G400 L4W2V2, Kanada 14 Gazomierze rotorowe DRESSER U.K. Ltd ZT 58 RP T (przemyslowe) wielkosci: Warrington Operations, 016, G25, G40, G65, 0100, Hardwick Grange, 0160, G250, G400, G650, Warrington, Cheshire Gl 000 WA14RF, Anglia 15 Wodomierze skrzydelkowe, MINOL-MESSTECHNIK ZT 59 nie nadano jednostrumieniowe, suche do W. Lehmann Gmbh & Co. wody zimnej, o nominalnym Nikolaus-Otto-Str. strumieniu objetosci an L.Echterdingen 2 1,5 mj/h MINOMESS Niemcy 16 Wodomierze skrzydelkowe, MINOL-MESSTECHNIK ZT60 nie nadano jednostrumieniowe, suche do W. Lehmann Gmbh & Co. wody cieplej, o nominalnym Nikolaus-Otto-Str. strumieniu objetosci an L.Echterdingen 2 1,5 m]/h MINOMESS. Niemcy 17 Wagi pelnouchylne 3207 Avery, Anglia ZT61 nie nadano CLE 8618., I 8

11 83 DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA NR 5/94 poz. 11 pomiarowego pomiarowego decyzji decyzji do pomiaobrotu l IStanowiskapomiarowe Przedsiebiorstwo ZT64 RP T do sprawdzania wodomierzy Wielobranzowe. SMl "TORFBUD" Sp. z o. o. ul. Jackowskiego 58 m. 8, Poznan 19 Stanowiska pomiarowe Przedsiebiorstwo ZT 65 RP T do sprawdzania wodomierzy Wielobranzowe SM2 "TORFBUD" Sp. z o. o. ul. Jackowskiego 58 m. 8, Poznan 20 Stanowiska pomiarowe Przedsiebiorstwo ZT66 RP T do sprawdzania wodomierzy Wielobranzowe SM3 "TORFBUD" Sp. z o. o. ul. Jackowskiego 58m. 8, Poznan 21 Wodomierze shzydelkowe, Fabryka Wodomierzy ZT 68 RP T jednostrumieniowe, suche "PoWoGaz" S.A. do wody goracej ul. Janickiego 23/25, o temperaturze do 120 oc, Poznan JS 120-3,5 22 Manometry do pomiaru Produkcja japonska dla ZT 87 nie nadano tetniczego cisnienia hwi dystrybutora: GRAHAM-FIELD INC. Hanppange, New York Manometry do pomiaru Produkcja koreanska ZT 88 nie nadano tetniczego cisnienia hwi SEIN Elektronics Co. Ltd. SE-2000 dla dystrybutora: MEDAKKU Budapeszt 24 Mierniki cisnienia Kujawska Fabryka ZT92 RP T i temperatury podwójne WP Manometrów 100-T/Ol,02, 03, 04, oraz "MERA-KFM", potrójne WP 76, 96, 98 ul. Legska 29/35, Wloclawek 25 Przeliczniki objetosci gazu Przedsiebiorstwo ZT 93 RP T "Korektory objetosci" Instalacji Przemyslowych BR 93 l i Sanitarnych "ALSI" inz. Aleksander Siepnewski, ul. Nizinna 30a, Poznan 26 Przeliczniki objetosci gazu Schlumberger Industries, ZT94 RP T MINICOR 200 lub SEVC 50 Avenue Jean Jaures, Montrouge Cedex, Francja

12 poz. 11 DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA NR 5/94 84 pomiarowego pomiarowego decyzji decyzji do pomlaobrotu \ :) Przeliczniki objetosci gazu J. B. ROMBACH, GmbH ZT95 RP T SEVC & Co. KG. Postfach , D Karlsruhe, Niemcy 28 Wodomierze skrzydelkowe, HLS -Polska Fabryka ZT 98 RP T jednostrumieniowe, suche, Liczników, Slupno, do wody zimnej JSb 15(3)N ul. Kiepury l, i JSb 20(5)N Radzymin 29 Wodomierze skrzydelkowe, HLS -Polska Fabryka ZT99 RP T jednostrumieniowe, suche, Liczników, Slupno, do wody cieplej JSb15(3)N ul. Kiepury l, i JSb 20(5)N Radzymin 30 Samochodowe cysterny AUREPA ZT 101 nie nadano pomiarowe Aurepa Chassis FAHRZEUGWERKE o pojemnosci 25 m) HEITGER GmbH und Co. Mannheim- NECRAU Casterfeldstrasse Samochodowa cysterna Wilhelm Schwarzmuller ZT 102 nie nadano l pomiarowa 30V2AIl Anhanger-u. o pojemnosci dm) Karosseriefabrik Hanzing b.scharding, Austria 32 Zbiorniki pomiarowe Panstwowy Osrodek ZT 103 RP T dwusciankowe o pojemnosci Maszynowy, 50 m) Podegrodzie, woj. Nowy Sacz "'''' -'-' Zbiorniki pomiarowe SIRlO ALIBERTI ZT 104 nie nadano - 2 o pojemnosci 10 m) -CALAMANDRA z CANELLI (AT) c/o STAB. CALAMANDRANA, Wlochy 34 Zbiorniki pomiarowe Cukrownia ZT 105 nie nadano o pojemnosci 5 m) "CHELMZA" S.A., ul. Bydgoska 4, Chelmza 35 Beczki aluminiowe do piwa: ZT 106 nie nadano o pojemnosci 30 I i 50 l (DREXLER FASS, AL- LEGIERUNG, INNEN BRENNLACKIERT), -o pojemnosci 20 I i 30 l (ORlGINAL, SCHMIDDING FASS), -o pojemnosci 30 l (ORIGINAL, SCHMIDDING BENSON FASS, ALUPLAST)

13 85 DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA NR 5/94 poz. 11 pomiarowego pomiarowego decyzji decyzji do pomiaobrotu Gazomierze laboratoryjne Meterfabrik Schlumberger ZT 111 nie nadano o pojemnosci komór B. V. Kamerlingh pomia 1 dm] i 5 dm] Onnesweg 63, Postbus 42, 3300 AA Dordrecht, Holandia 37 Kolby szklane z jedna kreska "E-MIL BORO", ZT 155 nie nadano o pojerrmosciach 5 mi, 10 mi, Wielka Brytania 20 mi, 25 mi, 50 mi, 100 mi, 200 mi, 250 mi, 500 mi, 1000mI,2000ml 38 Manometry do pomiarów Zaklad Mechaniki ZT 157 RP T tetniczego cisnienia krwi Precyzyjnej CMsE-2 "INCO-VERITAS" Sp. z o. o., ul. Swietlicowa 7/9, Konstancin -Jeziorna 39 Gazomierze bebnowe H. Wohigroth and Co., i ZT 162 nie nadano o pojemnosci komór Zlirich, Szwajcaria pomia 10 dm] LI OCU I i 50 dm>l50cu 40 Manometry do pomiaru NISSEI, Japonia ZT 172/94 nie nadano tetniczego cisnienia krwi DS-155E i DS Zbiorniki pomiarowe Zaklady Przemyslu ZT 173/94 nie nadano o pojemnosci 1200 dm] Spirytusowego "POLMOS", ul. Jana Olbrachta 14/16, Torun 42 Kolby szklane z jedna kreska Wytwórnia Szkla ZT 174/94 nie nadano o pojemnosci 10 cm\ klasy Laboratoryjnego, dokladnosci B Technicznego i Galanterii Szklanej inz. B.B. Lesniewscy, ul. Piaskowa 3, Wolomin Przyrzady do pomiaru temperatury i innych wielkosci cieplnych 43 Pary czujników temperatury Krakowska Fabryka ZT do cieplomierzy TOP Aparatów (zmiana Pt 100 i TOP Pt 500 Pomia S.A., ZT 173 ul. G. Zapolskiej 38, z Kraków )

14 poz. 11 DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA NR 5/94 86 pomiarowego pomiarowego decyzji decyzji do pomiaobrotu l \ Przeliczniki wskazujace Zaklad Uslug ZT 144 RP T do cieplomierzy do wody MREC 101 Elektronicznych i Wdrozen "ELCOMP" Sp. z o. o., ul. Lobzowska 20, Kraków 45 Termometry szklane lekarskie TROGE MEDICAL ZT 176/94 nie nadano GmbH, Milchstrasse 19, 2000 Hamburg 13 Przyrzady do pomiaru masy 46 Wagi pomostowe Torunskie Zaklady ZT l RP T przesuwnikowe KW 150 i KW 160 Urzadzen Mlynskich "SPOMASZ" ul. Grudziadzka 124/126, Torun 47 Elektroniczne wagi TERAOKA SEICO CO ZT2 300 kalkulacyjne DS-650 LTD., Japonia nie nadano I 48 Elektroniczne wagi Przedsiebiorstwo ZT3 RP T górnoszalkowe AM500 Produkcyjno-Uslugowe i AM500/R "AXIS" Sp. z o. o. ul. Marynarki Polskiej 96, Gdansk 49 Elektroniczne wagi Przedsiebiorstwo ZT4 RP T pomostowe B-60 i B-150 Produkcyjno-Uslugowe "AXIS" Sp. z o. o. ul. Marynarki Polskiej 96, Gdansk 50 Wzorce masy III rzedu o "GRAMET K.B." Zaklad IT 5 RP T masach nominalnych 500g, Produkcyjno-Uslugowy l kg, 2 kg, 5 kg, i 10 kg Wyrobów Metalowo-Technicznych, ul. Szymanskiego 15, Warszawa 51 Elektroniczne pomostowe Spóldzielnia Pracy ZT 17 RP T wagi samochodowe Specjalistyczna Wagarska WP "Automat", ul. Slowackiego 46, Slupsk 52 Wagi analityczne WA-33 Przedsiebiorstwo ZT29 RP T Produkcyjno -Doswiadczalne Robotów Przemyslowych "TECHMA-ROBOT", ul. Chlodna 52/54, Warszawa,

15 87 DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA NR 5/94 poz. 11 Termin Liczba pomrarowego pomrarowego decyzj i decyzji do pomlaobrotu Wagi analityczne WA-32 Przedsiebiorstwo ZT 30 RP T Produkcyjno -Doswiadczalne Robotów Przemyslowych "TECHMA-ROBOT", ul. Chlodna 52/54, Warszawa l 1 54 Wagi legalizacyjne stale II Przedsiebiorstwo ZT 31 RP T rzedu WL 3.2 Produkcyjno -Doswiadczalne Robotów Przemyslowych "TECHMA-ROBOT", ul. Chlodna 52/54, Warszawa 55 Wagi legalizacyjne stale II Przedsiebiorstwo ZT 32 RP T rzedu WL 25.2 Produkcyjno -Doswiadczalne Robotów Przemyslowych "TECHMA-ROBOT", ul. Chlodna 52/54, Warszawa I 56 Wagi legalizacyjne stale IV Przedsiebiorstwo ZT 33 RP T rzedu WL 25.4 Produkcyjno -Doswiadczalne Robotów Przemyslowych "TECHMA-ROBOT", ul. Chlodna 52/54, Warszawa } \ 57 Elektroniczne wagi Przedsiebiorstwo ZT 39 RP T pomostowe B-30 i B-151 Produkcyjno-Uslugowe "AXIS" Sp. z o. o., ul. Marynarki Polskiej 96, Gdansk 58 Wagi odwaznikowo-uchylne Tiumenski Zaklad ZT40 nie nadano RN 10C 13U Maszynowy i Kirowogradzki Zaklad Automatów Dozujacych (b. ZSSR)

16 poz. 11 DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA NR 5/94 88 pomiarowego pomiarowego decyzji decyzji do pomiaobrotu l Wagi nieautomatyczne Zaklad Mechaniki ZT41 RP T elektroniczne typoszeregu: Precyzyjnej "RADWAG", WPT 2000, WPT 2000 P, ul. Grudniowa 37/39, WPT 2,5 WPT 5, WPT 5S, Radom WPT 10, WPT 15, WPT 15 D, WPT 15 Z, WPT 30 P, WPT 30, WPT 50, WPT 100, WPT 150.0, WPT 150.k, WPT 150B, WPT 50.1, WPT 100.1, WPT 150.1, WPT 300.1, WPT K 60 Osobowe wagi Spóldzielnia Inwalidów ZT42 RP T dzwigniowo-sprezynowe "Rozwój", do uzytku domowego ul. Podmiejska 8,, "BEATA" Rawicz 61 Elektroniczna waga Dr. BRAND GmbH, ZT43 nie nadano l zawieszana ZKW/1 DOR 50 t Rombacher Hiltte 9, D-4630 Bochum l 62 Wagi przesuwnikowe WP-lO Spóldzielnia Pracy ZT46 RP T "Elwag", ul. Krótka 5, Leszno 63 Elektroniczne wagi RHEWA, Niemcy ZT47 nie nadano pomostowe Elektroniczne wagi NOVATRONIC S.A., ZT48 nie nadano kalkulacyjne typoszeregu Hiszpania Dibal: Dibal 100, Dibal 200, Dibal Cyfrowe mierniki do wag Przedsiebiorstwo Uslug i ZT 51 RP T nieautomatycznych TW-2 Ekspertyz Naukowo -Technicznych Sp. z o. o. "PROGRES", ul. Weglowa 25, Katowice 66 Wagi nieautomatyczne Zaklady ZT 55 RP T elektroniczne WSP, WKP Górniczo-Hutnicze iwzp "Sarbinów", Zaklad Produkcji Wag i Urzadzen ul. Zyzna 15, Czestochowa

17 89 DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA NR 5/94 poz. 11 pomiarowego pomiarowego decyzji decyzji do pomiaobrotu l I 67 Elektroniczne NOVATRONIC, S.A., ZT 56 nie nadano nieautomatyczne wagi Hiszpania kalkulacyjne typoszeregu Suprema: Suprema 500, Suprema 750, Suprema 1000, Suprema 1500, Suprema 2000, Suprema 4500, Suprema 4000, Suprema 4000 LP, Suprema S Elektroniczne wagi C. Schenck AG, ZT 57 nie nadano wagonowe (do wazenia D-6100 Darmstadt l, statycznego lub w ruchu) DGW-B Niemcy 69 Elektroniczna waga BERKEL, Niemcy ZT62 nie nadano O l kalkulacyjna ED-L2 70 Elektroniczne wagi L. Schenck AG, ZT 63 nie nadano samochodowe OFT-A Darmstadt l, i DFT-E2 Niemcy 71 Elektroniczne HANA INSTRUMENTS ZT69 nie nadano nieautomatyczne wagi Co., Korea Poludniowa kalkulacyjne HS-7600P 72 Elektroniczne MECA Engineering Co l ZT79 nie nadano nieautomatyczne wagi Ltd., Korea Poludniowa kalkulacyjne SMC Elektroniczne MEASUREMENT ZT SO nie nadano nieautomatyczne wagi SYSTEMS zawieszane MSI-4300 INTERNATIONAL, Seattle, USA 74 Elektroniczne MEASUREMENT ZT SI nie nadano nieautomatyczne wagi SYSTEMS zawieszane MSI-3360 INTERNATIONAL, Seattle, USA 75 Elektroniczne "TAMTRON", Tampere, l nieautomatyczne wagi Finladia ZT S2 nie nadano zawieszane typoszeregu MCS: MCS-500, MCS 2000, MCS-3200, MCS-6300, MCS-SOOO 76 Elektroniczne wagi KUBOTA, Japonia ZT S4 nie nadano S pomostowe KL BR I i ll.. '..''',..' '''w.,...."", --.-.",.,-.-", "---

18 poz. 11 DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA NR 5/94 90 pomiarowego pomiarowego decyzji decyzji do pomlaobrotu Elektroniczne wagi PAT-PIETZSCH ZT 85 nie nadano pomostowe przenosne Automatisierungstechnik SAW 10A i SAW loc GmbH, Niemcy do wyznaczania obciazenia kola/osi pojazdu drogowego 78 Elektroniczne wagi SARTORIUS AG, ZT90 nie nadano analityczne H11O 3400 G5ttingen, Niemcy 79 Przesuwnikowe wagi Spóldzielnia Inwalidów ZT 107 RP T dzwigniowo-sprezynowe "Nowe Zycie", do uzytku domowego ul. Warszawska 67, WD-10A Czestochowa 80 Cyfrowe mierniki do wag Mettler - Toledo, ZT 109 nie nadano nieautomatycznych 8142 Szwajcaria 81 Wzorce masy III rzedu GRAMET K. B. Zaklad ZT 110 nie nadano stosowane jako odwazniki Produkcyjno-Uslugowy kalibracyjne klasy F3 Wyrobów o masach nominalnych l kg, Metalowo-Technicznych, 2 kg, 5 kg i 10 kg ul. Szymanskiego 15, Warszawa 82 Wagi pelno-uchylne Fabryka Wag ZT 113 nie nadano l VCMS 200 Automatycznych w Liaskowcu,Bulgaria 83 Cyfrowe mierniki do wag MOLEN, Holandia ZT 114 nie nadano nieautomatycznych T/2000, T/3000, T/ Wagi elektroniczne Scanvaegt, Dania ZT 115 nie nadano nieautomatyczne z miernikiem 8300 (2 ostatnie cyfry oznaczenia wskazuja wersje miernika w zaleznosci od zastosowanych dodatkowych funkcji) 85 Wagi pelno-uchylne PH 3[( Tiumenski Zaklad ZT 116 nie nadano BY Maszynowy i Kirowogradzki Zaklad Automatów Dozujacych b. ZSRR 86 Wagi odwaznikowo-uchylne Tulinowski Zaklad ZT 117 nie nadano BH[( Wyrobów Metalowych b. ZSRR

19 91 DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA NR 5/94 poz. 11 pomiarowego pomiarowego decyzji decyzji do pomlaobrotu :) Elektroniczne wagi Bizerba-Werke Wilhelm ZT 131 nie nadano kalkulacyjne typoszeregu BW Kraut GmbH & Co. KG, obejmujacego wagijedno- Balingen, lub wielodzialkowe: BW 100, Wilhelm-Kraut-Str. 65, BW 200, BW 300, BW 400, 7460 Balingen,Niemcy BW 500 SB, BW 500 QS, BW Elektroniczne wagi Bizerba-Werke Wilhelm ZT 132 nie nadano kalkulacyjne typoszeregu Kraut GmbH & Co. KG, SW, obejmujacego wagi Balingen, jedno- lub wie1odzialkowe: Wilhelm-Kraut-Str. 65, SW 100, SW 200, SW 300, 7460 Balingen, Niemcy SW 400, SW 500 SB, SW 500 QS, SW Elektroniczne wagi Bizerba-Werke Wilhelm ZT 133 nie nadano kalkulacyjne typoszeregu Kraut GmbH & Co. KG, EW, obejmujacego wagi Balingen, jedno - lub wielodzialkowe: Wilhelm-Kraut-Str. 65, EW 100, EW 200, EW 300, EW Balingen, Niemcy 90 Cyfrowe mierniki do wag O.A. Schwimmbeck ZT 134 nie nadano nieautomatycznych GmbH Bremen, MMCS-SWI Hochschulring/Linzer Str., Bremen, Niemcy 91 Cyfrowe mierniki do wag O.A. Schwimmbeck ZT 135 nie nadano nieautomatycznych SWT GmbH Bremen, Hochschulring/Linzer Str., Bremen, Niemcy 92 Cyfrowe mierniki do wag O.A. Schwimmbeck ZT 136 nie nadano nieautomatycznych DEW-e GmbH Bremen, Hochschulring/Linzer Str., Bremen, Niemcy 93 System wag TEKA, Niemcy ZT 137 nie nadano l nieautomatycznych elektronicznych zbiornikowych (zainstalowanych w wezle betoniarskim) 94 Cyfrowe mierniki do wag Cardinal Scale ZT 138 nie nadano nieautomatycznych DR20 Manufacturing Co., USA 95 Cyfrowe mierniki do wag Cardinal Scale ZT 139 nie nadano nieautomatycznych 748 Manufacturing Co., USA 96 Cyfrowe mierniki do wag Cardinal Scale ZT 140 nie nadano nieautomatycznych 738 Manufacturing Co., USA

20 poz. 11 DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA NR 5/94 92 pomiarowego pomiarowego decyzji decyzji do pomraobrotu l Przesuwnikowe wagi Spóldzielnia Pracy ZT 141 RP T pomostowe WP-l 00 "ELWAG", ul. Krótka 5, Leszno 98 Elektroniczne CAS Corp., Korea ZT 142 nie nadano nieautomatyczne wagi kalkulacyjne EP-l O 99 Elektroniczne Leczyckie Zaklady ZT 143 RP T nieautomatyczne wagi Górnicze, ul. Górnicza 4, pomostowe jedno- lub dwuzakresowe Leczyca typoszeregu FH: FH-33, FH-44, FH-55, FH-66, FH-77, FH Wagi nieautomatyczne Spóldzielcze ZT 145 RP T elektromechaniczne Przedsiebiorstwo pomostowe WE-05 Produkcyjno-Uslugowe "WAGOSPRZET", ul. Lwowska 59, Chelm 101 Elektroniczne wagi SARTORIUS AG, ZT 146 nie nadano mikroanalityczne M500P Gottingen, Niemcy 102 Wagi automatyczne Lubelskie Fabryki Wag, ZT 151 RP T porcjujace PWT30 i PWT60 ul. Krochmalna 24, Lublin 103 Wagi nieautomatyczne CAS Corp., Korea ZT 152 nie nadano elektroniczne pomostowe DL Wagi nieautomatyczi1e CAS Corp., Korea ZT 153 nie nadano elektroniczne pomostowe 150AS 105 Wagi nieautomatyczne MEDESA Co. Ltd., ZT 154 RP T elektroniczne pomostowe Al. Jerozolimskie 53, CAT Warszawa 106 Wagi automatyczne Fr. HESSER ZT 158 nie nadano porcjujace AWE 2a Maschinenfabrik, Niemcy i AWE 3d 107 Waga automatyczna Schweizerische Industrie ZT 159 nie nadano porcjujaca AS 23 Gesellschaft, Szwajcaria 108 Waga automatyczna Gesellschaft rur ZT 160 nie nadano l porcjujaca 233 C 500 Automatische Waagen GmbH, Niemcy 109 Wagi samochodowe PFISTER, Niemcy ZT 161 nie nadano do wazenia dynamicznego MARS

21 93 DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA NR 5/94 poz. 11 pomiarowego pomiarowego decyzji decyzji do pomiaobrotu G O Wagi nieautomatyczne Lubelskie Fabryki Wag, ZT 166 RP T elektroniczne ul. Krochmalna 24, i elektromechaniczne Lublin (hybrydowe) pomostowe typoszeregu TP: TP-15/1, TP-30/1, TP-60/1, TP-150/1, TP-150/h, TP-300/1, TP-300/h, TP-600/4, TP-600/h, TP-1500/4, TP-1500/h, TP-3000/4, TP3000/h, TP-5000/h, TP-6000/4, TP-600/P i TP-1500/P 111 Wagi nieautomatyczne Zaklad Mechaniki ZT 167 RP T elektroniczne zbiornikowe Precyzyjnej i Uslug WEPZ Technicznych, ul. Iwaszkiewicza 12, Nysa 112 Wagi nieautomatyczne HOBART AG, Offenburg, ZT 170 nie nadano elektroniczne kalkulacyjne Niemcy P-6200 z drukarka etykiet 113 Elektroniczne wagi METTLER-TOLEDO ZT 175/94 nie nadano analityczne typoszeregu AB: AG, CH-8606 Greifensee, AB54, AB104, AB204 Szwajcaria 114 Wagi nieautomatyczne SOEHNLE-WAAGEN, ZT 177/94 nie nadano elektromechaniczne Niemcy pomostowe Elektroniczne wagi OHAUS ZT 178/94 nie nadano analityczne AP250D CORPORATION, Florham Park, USA 116 Wagi mikroanalityczne Przedsiebiorstwo ZT 179/94 RP T WA-30 Produkcyjno -Doswiadczalne Robotów Przemyslowych "TECHMA-ROBOT", ul. Chlodna 52/54, Warszawa 117 Elektroniczne wagi METTLER-TOLEDO ZT 180/94 nie nadano analityczne PM1200 AG, CH-8606 Greifensee, i PM2500 Delta Range Szwajcaria 118 Wagi przesuwnikowe Metalowo-Chemiczna ZT 181/94 RP T pomostowe WM-260 Spóldzielnia Pracy "METALWAG", ul. Polna 20, Kalisz I J!.

22 poz. 11 DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA NR 5/94 94 pomiarowego pomiarowego decyzji decyzji do pomraobrotu l \ Wagi nieautomatyczne Oy Pivotex Ab, Finlandia ZT 182/94 nie nadano elektroniczne samochodowe Scalex 1000 i Scalex 1000P Przyrzady do pomiaru sily i wytrzymalosci materialów 120 Wzorce twardosci Rockwella Zaklad Naprawy ZT25 RP T LA Aparatury Laboratoryjnej i Medycznej LABOR, ul. Zamknieta 6, Bielsko-Biala 121 Wglebniki diamentowe TECHNODIAMENT ZT26 RP T Rockwella TD Spólka z o. o., ul. Bokserska 37, Warszawa 122 Wglebniki diamentowe Fabryka Wyrobów ZT27 RP T Rockwella VIS Precyzyjnych VIS, ul. Kasprzaka 29/31, Warszawa 123 Wglebniki diamentowe Zaklad Narzedzi ZT28 RP T Rockwella P Diamentowych i Spiekanych inz. Czeslaw Pyrzyna, ul. Metalowców 6/7, Krasnik 124 Wglebniki diamentowe STROH, Niemcy ZT70 nie nadano Rockwella STROH Maszyny wytrzymalosciowe ELE International Ltd., ZT 71 nie nadano do statycznych prób sciskania Wielka Brytania betonu (prasy pólautomatyczne), typoszeregu ADR: ADR 250 kn, ADR 500 kn, ADR 1000 kn, ADR 1500 kn, ADR 2000 kn, ADR 3000 kn z elektronicznym miernikiem cyfrowym (Digital Display) 126 Maszyny wytrzymalosciowe Klaus B6hm Elektronik ZT72 nie nadano AFK 7, o obciazeniu GmbH, Niemcy maksymalnym 2000 N, do statycznych badan charakterystyk sprezyn 127 Twardosciomierz Vickersa Zwick GmbH & Co ZT 83 RP T l z zestawem D-7900 Ulm, Niemcy -31 komputerowym IBM-PC/XT/AT lub kompatybilnym

23 95 DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA NR 5/94 poz. 11 pomiarowego pomiarowego decyzji decyzji do pomlaobrotu l , Twardosciomierz uniwersalny GNEHM, ZT 156 nie nadano l BRICKERS 220 Oberdorfstrasse 9/11, Horgen, Szwajcaria Przyrzady do pomiaru parametrów ruchu 129 Elektroniczne taksometry Przedsiebiorstwo ZT 8 RP T TXPCF Produkcyjno-Uslugowe "cb electronics", ul. Przybyszewskiego43, Warszawa 130 Elektroniczne taksometry Przedsiebiorstwo ZT9 RP T TAX-I Produkcyjno -Uslugowo-Handlowe "YOLTRONIX", W. Skierski, A. Wozniak, Cz. Cetner, ul. Górczewska 124, Warszawa 131 Elektroniczne taksometry Zaklad Elektroniczny ZT 10 RP T TAXI-COMPUTER 2A "POLTRONIK", I Miroslaw Golaszewski, ul. Rynkowa 6, Warszawa 132 Elektroniczne taksometry "ELEKTRONIKA Z1 II RP T TX05 PROFESJONALNA", inz. Wojciech Michalowski, ul. Blonska 1O, Podkowa Lesna l"".:u Elektroniczne taksometry Przedsiebiorstwo ALWI-5 Elektroniczne ZTI2 RP T Produkcyjno-Uslugowe "ALWI-ELEKTRONIK", ul. Hauke Bosaka, Kielce 134 Predkosciomierz do kontroli SARCO OY ZT 13 nie nadano 1 predkosci w ruchu drogowym ELECTRONICS, "SPEEDCOMPUTER Finlandia TRIP-TRACK 135 Tachometr impulsowy FISTER TRADING ZT 15 DT-2236 GmbH, Niemcy nie nadano l 136 Tachometry impulsowe DT-5 FISTER TRADING ZT 16 nie nadano GmbH, Niemcy j 1 l

24 poz. 11 DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA NR 5/94 96 pomiarowego pomiarowego decyzji decyzji do pomiaobrotu Elektroniczne taksometry Zaklad Elektroniki ZT 52 RP T ENGA-2 Przemyslowej, mgr inz. Andrzej Jachimowicz, ul. Centralna 10, Opacz 138 Elektroniczne taksometry Zaklad ZT 53 RP T TAXEL-03 Elektromechaniczny "ELPOM", K. Pestkowski, M. Zaciewski, ul. Gajowicka 96, Wrodaw 139 Predkosciomierze Zaklady ZT 54 RP T z drogomierzami w zestawie Mechaniczno- Precyzyjne wskazników do samochodu "MERA-BLONIE", POLONEZ MR 93 ul. Grodziska 15, Blonie 140 Predkosciomierze MAGNETI MARELLI ZT 112 RP T z drogomierzami w zestawie POLAND, Spólka wskazników do samochodu Akcyjna, CINQUECENTO Zaklad w Sosnowcu ul. Gen. Zaruskiego Tachometry magnetyczne 750 Zaklady Mechanizmów ZT 118 RP T Precyzyjnych "MERA-POLTIK", ul. Wigury 21, Lódz 142 Tachometry magnetyczne 751 Zaklady Mechanizmów ZT 119 RP T Precyzyjnych "MERA-POLTIK", ul. Wigury 21, Lódz 143 Liczniki obrotów 752 Zaklady Mechanizmów ZT 120 RP T Precyzyjnych "MERA-POLTIK", ul. Wigury21, Lódz 144 Tachografy elektroniczne MANNESMANN ZT 121 nie nadano KIENZLE GmbH, D-7730 VS-Villingen, Niemcy 145 Tachografy elektroniczne MANNESMANN ZT 122 nie nadano KIENZLE GmbH, D-7730 VS-Villingen, Niemcy

25 97 DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA NR 5/94 poz. 11 pomiarowego pomiarowego decyzji decyzji do pomjaobrotu l 2, G Tachografy elektroniczne MANNESMANN ZT 123 nie nadano KIENZLE GmbH, D-7730 VS-Villingen, Niemcy 147 Tachografy elektroniczne MANNESMANN ZT 124 nie nadano KIENZLE GmbH, D-7730 VS-Villingen, Niemcy 148 Tachografy elektroniczne MANNESMANN ZT 125 nie nadano KIENZLE GmbH, D-7730 VS-Villingen, Niemcy 149 Tachografy elektroniczne MANNESMANN ZT 126 nie nadano KIENZLE GmbH, VS-Villingen, Niemcy 150 Tachografy elektroniczne MANNESMANN ZT 127 nie nadano KIENZLE GmbH, D-7730 VS-Villingen, Niemcy 151 Tachografy elektroniczne MANNESMANN ZT 128 nie nadano KIENZLE GmbH, D-7730 VS-Villingen, Niemcy 152 Tachografy elektroniozne MANNESMANN ZT 129 nie nadano KIENZLE GmbH, D-773OVS-Villingen, Niemcy 153 Elektroniczne taksometry Przedsiebiorstwo ZT IlTAX-1 Produkcyjno (zmiana -Uslugowo-Handlowe ZT9 "VOLTRONIX", z W. Skierski, A. Wozniak, ) Cz. Cetner, ul. Górczewska 124, Warszawa 154 Elektroniczne taksometry Przedsiebiorstwo ZT ALWI-5 Elektronicz'lle (zmiana Produkcyjno ZT12 -Uslugowe z "ALWI-ELEKTRONIK", ) ul. Hauke Bosaka, Kielce, I ;l.

26 poz. 11 DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA NR 5/94 98 pomiarowego pomiarowego decyzji decyzji do polmaobrotu l G Radarowe przyrzady do Zaklad Urzadzen ZT 150 RP T pomiaru predkosci pojazdów Radiolokacyjnych RAPID-1 "ZURAD", ul. Stacyjna 14, Ostrów Mazowiecka 156 Elektroniczne tachografy MOTOMETER GmbH, ZT 163 nie nadano EGK 100 D Leonberg, Niemcy 157 Elektroniczne tachografy MOTOMETER GmbH, ZT 164 nie nadano EGK D Leonberg, Niemcy 158 Elektroniczne tachografy TVI Europe Ltd., ZT 165 nie nadano VEEDER-ROOT Kilspindie Road, Dundee, seria 8400 i odmiana 8406 Scotland DD2 3QJ, Wielka Brytania Przyrzady do pomiaru wielkosci elektrycznych i magnetycznych 159 Przekladniki pradowe Zaklady Wytwórcze ZT7 RP T ISGO-lb Aparatury Wysokiego Napiecia "ZWAR", ul. Goclawska 12, Warszawa 160 Mu1timetrycyfrowe YF 3503 YU FONG Co., Tajwan ZT 18 RP T 94 l Mierniki uniwersalne cegowe YU FONG Co., Tajwan ZT 19 RP T YF Mierniki napiecia i pradu Lubuskie Zaklady ZT20 RP T cyftowetablicowe NZ5 Aparatów Elektrycznych "LUMEL", ul. Sulechowska l, Zielona Góra 163 Przekladniki pradowe ISS Fabryka Aparatury ZT44 RP T Elektromechanicznej -31 "FANINA", ul. Lwowska 37, Przemysl 164 Elektroniczne liczniki energii Zaklad Elektronicznych ZT67 RP T elektrycznej pradu Urzadzen Pomia trójfazowego LZM FDW "POZYTON" Sp. z o. o l PL ul. Staszica 8, Czestochowa

27 99 DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA NR 5/94 poz. 11 pomiarowego pomiarowego decyzji decyzji do polmaobrotu l Przekladniki napieciowe Zaklady Wytwórcze ZT74 RP T VSK I 20 Aparatury Wysokiego Napiecia "ZWAR", ul. Leszno 59, Przasnysz 166 Przekladniki pradowe J132-4 Zaklady Wytwórcze ZT75 RP T Aparatury Wysokiego Napiecia "ZWAR", Zaklad Produkcyjny Z-l "Goclawska", ul. Goclawska 12, Warszawa 167 Przekladniki pradowe SuIzbach Messwandler ZT 86 RP T EASK 61.4 GmbH, Sulzbach-Laufen, Niemcy 168 Przekladniki napieciowe ABB - STROEMBERG, ZT96 RP T KRES 12Al Finlandia 169 Przekladniki pradowe ABB - STROEMBERG, ZT 97 RP T KOMA 12Y1 Finlandia 170 Multimetry cyfrowe YF-1069 YU FONG Co., Tajwan ZT 147 RPT Kalibratory mocy i energii Przedsiebiorstwo ZT 168 RPT SQ 33 w ukladzie Wdrozeniowe "INMEL" trójfazowym, w wersjach Sp. z o. o., SQ 31, SQ 33A, SQ 31L, ul. Dabrowskiego 14, SQ 33L Zielona Góra 172 Tablicowe watomierze Lubelskie Zaklady ZT 169 RPT i waromierze (mierniki mocy Aparatów Elektrycznych czynnej i biernej) PA19 "LUMEL", ul. Sulechowska 1, Zielona Góra Przyrzady do pomiaru wielkosci chemicznych i fizykochemicznych 173 Termoalkoholomierze: Spóldzielnia Pracy ZT 34 nie nadano o zakresie (38-60)% obj. - Wytwórnia Precyzyjnych - o zakresie (30-40)% obj. Przyrzadów Szklanych AREOMETR, ul. Patriotów 179/181, WarszawalNowy Miedzeszyn 174 Wiskozymetry Pinkiewicza Zaklad ZT.91 nie nadano LABLT Produkcyjno-Handlowy LABLTs.c., ul. Koczargii28, Babice Stare I l

28 poz. 11 DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA NR 5/ Lp. Nazwa przyrzadu Wytwórca przyrzadu Data Numer Znak typu dzenia.rzadów pomiarowego pomiarowego decyzji decyzji do pommobrotu l ' 5 G 7 8 Przyrzady do pomiaru promieniowania optycznego 175 Spektrofotometry DRJ2000 HACH, USA ZT73 RP T Luksomierze ELX-2111 LUXMAT Sp. z o. o., ZT77 RP T ul. Wspólna 62, Warszawa 177 Spektrofotometry MILTON ROY, USA ZT 100 RP T SPECTRONIC GENESYS Spektrofotometry MILTON ROY, USA ZT 171 RP T SPECTRONIC 20 D Przyrzady do pomiaru wielkosci akustycznych i drgan mechanicznych 179 Kalibratory akustyczne 4231 Briiel & Kjaer, DK ZT76 RP T Naerum, Dania 180 Przyrzady do pomiaru drgal'! S.P.c. APPARATUS ZT78 RP T (wibrometry)ap Jednostka Innowacyjno -Wdrozeniowa, ul. Smolna 11/15, Warszawa 181 Trójosiowe przetworniki Brliel & Kjaer, DK ZT 108 nie nadano drgan 4326 Naerum, Dania Redakcja: Biuro Prawne Glównego Urzedu Miar, Warszawa, ul. Elektoralna 2. Druk, prenumerata i kolportaz: WydawnictwaNormalizacyjne "ALFA"-"WERO" Sp. z Warszawa, ul. Nowogrodzka 22 Pojedyncze egzemplarze Dziennika Urzedowego mozna nabywac w Centralnej Ksiegarni Norm, Warszawa, ul. Sienna 63, tel Tloczono z polecenia Prezesa Glównego Urzedu Miar cena: zl

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2003 r. Nr 1

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2003 r. Nr 1 Warszawa, dnia 11 kwietnia 2003 r. Nr 1 TREŚĆ: Poz.: OBWIESZCZENIA PREZESA GŁ ÓWNEGO URZĘ DU MIAR: 1 z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów w okresie od 1 października 2002 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 października 2001 r. Nr 3

Warszawa, dnia 24 października 2001 r. Nr 3 Warszawa, dnia 24 października 2001 r. Nr 3 Poz.: OBWIESZCZENIA 12 z dnia 4 września 2001 r. sprawie rejestru zatwierdzonych typów w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 marca 2001 r... 53 13 nr 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2002 r. Nr 1

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2002 r. Nr 1 Głównego Urzędu Miar Nr 1 Poz. 2 Warszawa, dnia 18 kwietnia 2002 r. Nr 1 -./ Poz.: OBWIESZCZENIA01 0232/ 1 z dnia 18 marca 2002 r. sprawie rejestru zatwierdzonych typów w okresie od 1 października 2001

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIAR. państwowe wzorce jednostek miar laboratoria wzorcujące prawna kontrola metrologiczna towary paczkowane probiernictwo

URZĄD MIAR. państwowe wzorce jednostek miar laboratoria wzorcujące prawna kontrola metrologiczna towary paczkowane probiernictwo INFORMATOR GŁO WNY URZĄD MIAR Mierzymy dla Wszystkich od 1919 r. państwowe wzorce jednostek miar laboratoria wzorcujące prawna kontrola metrologiczna towary paczkowane probiernictwo SPIS TREŚCI 3 4 5 Kalendarium

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH PODLEGAJĄCYCH LEGALIZACJI

WYKAZ PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH PODLEGAJĄCYCH LEGALIZACJI Przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej na mocy 1; 2; 4; 5; 8 i 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA IT8 AT-15-5988/2006

APROBATA TECHNICZNA IT8 AT-15-5988/2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (4822) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86 Czlonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

Metrologia w laboratorium Podstawowe definicje i czynności metrologiczne. Andrzej Hantz Kierownik Laboratorium Pomiarowego RADWAG Wagi Elektroniczne

Metrologia w laboratorium Podstawowe definicje i czynności metrologiczne. Andrzej Hantz Kierownik Laboratorium Pomiarowego RADWAG Wagi Elektroniczne Metrologia w laboratorium Podstawowe definicje i czynności metrologiczne Andrzej Hantz Kierownik Laboratorium Pomiarowego RADWAG Wagi Elektroniczne Metrologia podział metrologii Metrologia podział metrologii

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636 Opracowano na podstawie tj. Dz. z 2013 r. 1069. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Celem ustawy jest zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Wydanie 4 Aktualizacja rozdziału 1 31 października 2010 r. Następna aktualizacja rozdziału 1 31 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Wydanie 4 Aktualizacja rozdziału 1 31 maja 2010 r. Następna aktualizacja rozdziału 1 31 sierpnia 2010 r. Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia...2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia...2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia...2006 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Miar POLSKA ADMINISTRACJA MIAR 2005. Warszawa, maj 2006 r.

Główny Urząd Miar POLSKA ADMINISTRACJA MIAR 2005. Warszawa, maj 2006 r. Główny Urząd Miar POLSKA ADMINISTRACJA MIAR 2005 Warszawa, maj 2006 r. Rok 2005 był znaczący dla Głównego Urzędu Miar z kilku powodów: nawiązaliśmy bardzo dobrze rokującą współpracę z ośrodkami naukowymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 Wroclaw dnia 04.08.2008 r. Znak postepowania Szp/ZP-129/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 227, poz. 1367, z 2012

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1)

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) Kancelaria Sejmu s. 1/33 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) 1) Niniejsza ustawa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 11 323 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 28 sierpnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 11 323 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 28 sierpnia 2009 r. Komendy Głównej Policji Nr 11 323 Poz. 53 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa dnia 28 sierpnia 2009 r., Nr 11,, TRESC: Poz. : D E C Y Z J E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Wydanie 4 Aktualizacja Informatora i zakończenie jego opracowywania 31 grudnia 2011 r. Słowo wstępne Intensywny

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 187/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja Nr 187/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WUiAB/S/MJ/7331/4/07 UNP: 7568/WUiAB/- VII/O7 Szczecin, dnia 26 czerwca 2007r. Decyzja Nr 187/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 50 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2014 r. Poz. 1828 OBWIESZCZENIE. z dnia 21 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2014 r. Poz. 1828 OBWIESZCZENIE. z dnia 21 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 grudnia 2014 r. Poz. 1828 OBWIESZCZENIE ministra infrastruktury i rozwoju 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2014 r. Poz. 1828 OBWIESZCZENIE. z dnia 21 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2014 r. Poz. 1828 OBWIESZCZENIE. z dnia 21 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 grudnia 2014 r. Poz. 1828 OBWIESZCZENIE ministra infrastruktury i rozwoju 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. 2006 r. Nr 249, poz. 1834.

Bardziej szczegółowo

Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247

Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 248 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 249 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 250 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 251 Eldorado S.A. Prospekt

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne nr 12/2012 Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy Z dnia 2 października 2012 r.

Zarządzenie wewnętrzne nr 12/2012 Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy Z dnia 2 października 2012 r. Zarządzenie wewnętrzne nr 12/2012 Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy Z dnia 2 października 2012 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz organizacji i zakresu składnicy akt. Na

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1. Zamawiający Zamawiający: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska; Adres: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa; Telefon: (0-22) 579-28-75, Fax: (0-22) 825-41-29; Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r.

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 639 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiazkach przedsiebiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o oplacie produktowej i oplacie depozytowej Rozdzial 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postepowania: Przetarg nieograniczony nr RZP.340-04/07 o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej w zlotych równowartosci 60 000 euro Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 14 maja 2001 r. Nr 92 (1172) Poz. 19706-19850 ISSN 1426-580X Cena brutto 15,00 zł Poz. KRS 5201-5400 Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

D Inny: prosze wypelnic zalacznik A.IIf

D Inny: prosze wypelnic zalacznik A.IIf -. Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: 2005/PL/I6/C/PE/OII-06/1 Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen on-line: http://www.uzp.gov.pl

Bardziej szczegółowo