1000 Jahre Wahrenholz. Marian ZieliĔski w towarzystwie Alicji GórczyĔskiej wrċcza pamiatkowy puchar pani Friedhilde Evers - burmistrz Wahrenholz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1000 Jahre Wahrenholz. Marian ZieliĔski w towarzystwie Alicji GórczyĔskiej wrċcza pamiatkowy puchar pani Friedhilde Evers - burmistrz Wahrenholz"

Transkrypt

1 1000 Jahre Wahrenholz Marian ZieliĔski w towarzystwie Alicji GórczyĔskiej wrċcza pamiatkowy puchar pani Friedhilde Evers - burmistrz Wahrenholz

2 Od Redakcji Drogi czytelniku We wrze niowym numerze Powiatowego ABC zamie cili my informacj o olimpijczyku, Adamie Korolu, który wraz z trzema kolegami zdoby z oty medal na tegorocznych Igrzyskach Olimpijskich. Artyku ten odbi si szerokim echem nie tylko na terenie naszego powiatu, ale tak e poza jego granicami. Otrzymali my wzruszaj cy list od Dyonizego Wili skiego, mieszka ca W oc awka, który uzupe nia nasz wiedz o rodzinie Adama Korola a tak e bliskich z rodziny nadawcy listu. Drukujemy list czytelnika z W oc awka z niewielkimi zmianami. Wili ski Dyonizy W oc awek wrzesie Ul. Brzeska 5 w 69 rocznic napa ci Hitlera W oc awek i Stalina, pomimo paktu o nieagresji Redakcja Redakcja Gazeta Powiatowe ABC - miesi cznik w Radziejowie, ul. Ko ciuszki 20/22 Serdeczne Bóg zap a sk adam Gazecie Powiatowe ABC w Radziejowie, drukowanej vis a vis mojego jednorodzinnego domu przy ul. Brzeskiej 5 we W oc awku za podanie na stronie Sport o zacnym rodzie Dziubichów z P owiec, gdzie za miedz w Witowie urodzi em si sp dzi em dzieci stwo I m odo do wojny oraz po wojnie do 1956 roku. W latach 1946 I 1947 by em studentem Uniwersytetu Ludowego w Dobrem, gdzie nauki religii rzymsko katolickiej uczy raz w tygodniu ksi dz z Krzywos dzy, dok d chodzili my z Kierownictwem w niedziel I wi ta na msze w., a gdy by a niepogoda do kaplicy w Cukrowni Dobre. W Krzywos dzy przy ko ció ku drewnianym zerowej klasy (oznaczenie klasy zabytku przyp. red. ) by grób i zapewne jest wnuczki Adama Mickiewicza. Tam te przegra bitw z Moskalami Mieros awski, dowódca Powstania w 1863 roku, rodzony brat Biesiekierskiej z P owiec Klotyldy, której pomnik stoi na cmentarzu w Witowie, w pobli u grobów moich p. Rodziców, pochowanych po wojnie przez brata ks. Pra ata z Kalisza oraz trzech sióstr I szwagra. Dwie siostry zmar y w 11 dni jedna po drugiej. W Krzywos dzy poleg te brat Marii Konopnickiej przyby y na wie o Powstaniu z Francji, gdzie by studentem w Legge. Bardzo prosz z g bi serca o przes anie panu Dziubichowi mojego listu lub do kogo z rodziny, bo nie mam adresu. Po wojnie zrobi em amatorskie zdj cie lubne m odej parze: Franciszkowi I Apolonii Pawelec, którzy byli s siadami mojej p. Siostry Irenki. By em równie z nimi w Cz stochowie z pielgrzymk na Jasn Gór. Pozdrawiam serdecznie wójta Jerzego Zmierczaka, mojego dobroczy c, który przed dwoma laty na Z ote Gody ofiarowa mi pi kn poz acan laurk. Wdzi czny jestem równie wójtowi gminy Radziejów za przes ane mi pismo, w którym stwierdza, e dzi ki mnie odby a si uroczysto w rocznic bitwy pod P owcami, gdzie mój wnuczek, Zbigniew Cedro gra na saksofonie pie ni religijne, patriotyczne i bojowe. Szcz Bo e wójtowi, jego rodzinie oraz jego pracownikom. cz wyrazy g bokiego szacunku Wili ski Dyonizy, urodzony w Witowie w zawieruch I - wojny wiatowej w rosyjskiej niewoli Cara Rosji Miko aja rozstrzelanego wraz z rodzin przez bolszewików w 1918 r. gdy mia em pierwszy rok ycia. NAUCZYCIELU Uczy e mnie jak z prostych s ów wyczarowa wypracowanie eby wierszcze w nim zagra y i schronienie znalaz y w ród pochylonych liter jak w soczystej trawie uczy e cierpliwie jak z pojedynczych cyfr wyrze bi odpowied pozytywn na egzamin z dojrza o ci i matematyczne równanie uczy e codziennie jak pod wiatr przeciwno ci unosi dzielnie g ow aby z pokor wiat dotyka a prawd zaczarowa w proste s owa Ma gorzata Pietrzak POWIATOWE ABC GAZETA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO miesi cznik. Wydawca: Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Radziejowskiego Radziejów, ul. Ko ciuszki 20/22, tel. (054) , Redaguje Zespó : Wanda Wiatrowska (redaktor naczelna), Agnieszka Krygier (sekretarz redakcji), Arleta Brochocka, El bieta Raszka, Konrad Lewandowski, Józefa Wi niewska, Miros aw Czynsz Sk ad i druk: EXPOL, W oc awek, ul. Brzeska 4, tel./fax (054) , PISMO ZRZESZONE W STOWARZYSZENIU POLSKICH MEDIÓW Redakcja nie zwraca niezamówionych materia ów i zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz nie odpowiada za tre zamieszczanych og osze.

3 Wywiad 1 z wójtem Gminy Topólka Henrykiem Or owskim Prosz o doko czenie zda : 1. Obejmuj c stanowisko Wójta Gminy Topólka pochodz ce z wyboru najwy szego suwerena jakim jest spo eczno lokalna jestem zobligowany s u- y tym wszystkim, którzy mieszkaj b d przebywaj na terenie gminy Topólka. Zakres zada samorz du lokalnego zna em, poniewa w Urz -dzie Gminy pracowa em od roku, najpierw jako kierownik USC, a od czerwca 1990 roku pe ni em funkcj Sekretarza Gminy. Zna em zakres przypisanych samorz dowi obowi zków jak i mo liwo ci ich nansowania oraz potrzeby mieszka ców gminy Topólka. Moim priorytetem dzia ania by o i jest cis e nadzorowanie zada nakre lonych w wieloletnim programie rozwoju lokalnego, a w szczególno ci : a) zako czenie wodoci gowania cz ci zachodniej i po udniowej gminy (G uszynek, Mi achówek, Znaniewo, Chalno, Kamie czyk), b) inwestycje z zakresu ochrony rodowiska (oczyszczalnia cieków, oczyszczalnie przydomowe), c) przebudowa dróg gminnych, d) sprawy z zakresu szkolnictwa, kultury, e) doprowadzenie obiektów komunalnych do takiego stanu, by nie odbiega y wygl dem, estetyk od zadbanych, dobrze utrzymanych budynków b d cych w asno ci mieszka ców gminy, f) pozyskiwanie rodków pozabud etowych, Z perspektywy po owy kadencji mog powiedzie, e realizuj to, co zadeklarowa em obejmuj c t funkcj. Jest to mo liwe dzi ki dobrej wspó pracy z organem stanowi cym Rad Gminy oraz zaanga owaniu i fachowo ci moich pracowników. W tym roku zako czymy wodoci gowanie. W ci gu 2. lat przyby o 500 odbiorców wody. Logistycznie jeste my przygotowani na absorbcj rodków unijnych, szczególnie z RPO, PROW. W ci gu 2. lat przebudowali my 4 km dróg gminnych, wyposa yli my przedszkole w plac zabaw przy pomocy rodków z Urz du Marsza kowskiego. Obiekty komunalne ( wietlice, remizy OSP) zosta- y doprowadzone do nale ytego stanu. W wi kszo ci z nich odbywaj si zaj cia z m odzie. Przy moim wsparciu na bazie OSP Orle powsta o internetowe centrum kszta cenia na odleg o. Gmina Topólka przyst pi a do szeregu programów nansowanych ze rodków pozabud etowych ( PFRON program A Ucze na wsi), POKL nie bójmy si uczy itp.) Przeszkod w realizacji zamierze inwestycyjnych s zbyt ma e rodki tzw. Unijne (RPO, PROW), przeznaczone na konkursy ofert. Wywiad miesi ca Spotkanie z Pos em RP Ponadto rodki te uruchamiane s ze znacznym opó nieniem. Gmina dok ada wszelkich stara, by jak najwi cej rodków pozyska do bud etu w celu poprawy infrastruktury, a tym samym jako- ci ycia mieszka ców. 2. Autorytetem dla mnie jest na to pytanie nie mo na odpowiedzie w jednym zdaniu, poniewa ka dy z nas na pewno posiada kilka autorytetów. W sferze moralnej niekwestionowanym autorytetem jest dla mnie, jak dla wielu milionów Polaków, Jan Pawe II. Na pewno rodzice, te ciowie. W szkole redniej autorytetem by dla mnie profesor Adam Beci ski ( cz owiek prawy i wspania y wychowawca m odzie y), w sporcie Feliks Stamm, Kazimierz Górski, Henryk asak. W pracy zawodowej wysoko ceni okres wspó pracy z Tadeuszem Wyrzykowskim Prezesem PZGS w Radziejowie, gdzie rozpoczyna em swoj pierwsz prac zawodow. Szkoda, e w czasie transformacji polityczno gospodarczej wiele autorytetów zosta o sponiewieranych. 3. Moje do wiadczenie yciowe podpowiada mi e realizacja planów, zamierze jest realna, je eli w realizacj w cz si wszyscy, którzy maj wp yw na rozwój gminy. 4. Ceni u innych uczciwo, bezinteresowno i fachowo 5. Wzrusza mnie i jednocze nie napawa optymizmem zachowanie rodziców przy realizacji Programu A ucze na wsi. Cz rodziców postanowi a nie przeznacza pieni dzy z tego programu na dobra konsumpcyjne, a przeznaczy a je na nansowanie rozwoju dzieci, na kolonie j zykowe. Wzrusza mnie równie i bardzo cieszy to, e mamy tak wiele utalentowanej m odzie y szkolnej, co uwidacznia si w ro nego rodzaju konkursach poza gmin czy przygotowanych inscenizacjach artystycznych z ró nych okazji. 6. Relaksuj si Pracuj c na dzia ce oraz czytaj c warto ciowe ksi ki ( szczególnie historyczne). Doskona ym relaksem s spotkania rodzinne, zw aszcza czas, który sp dzam z wnucz tami Al, Lidzi i Krzysiem. 7. Moim hobby jest Rozrywka umys owa ( jestem zapalonym krzy ówkowiczem i szaradzist ). Równie poznawanie genezy obiektów zjogra cznych znajduj cych si na terenie gminy Topólka i poza jej granicami oraz sport. 8. Moim marzeniem jest by wszystkie zadania uj te w Programie Rozwoju Lokalnego i Wieloletniego Planu Zamierze Inwestycyjnych zosta y zrealizowane. Moim wielkim marzeniem jest równie to, by ludzie byli dla siebie yczliwi i wzi li sobie g boko do serca s owa ks. Twardowskiego pieszmy si kocha ludzi tak szybko odchodz. Im wi cej b dzie wzajemnego szacunku, tym ycie nasze, mimo wielu k opotów, trosk b dzie atwiejsze. Tego ycz wszystkim mieszka com mojej gminy.. Dzi kuj za rozmow Wanda Wiatrowska 25 wrze nia 2008 r.w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie odby o si spotkanie na temat Perspektywy i rozwój kszta cenia ponadgimnazjalnego ze szczególnym uwzgl dnieniem szkó zawodowych Spotkanie prowadzi y Panie: Pose na Sejm RP, Domicela Kopaczewska (druga od lewej,) Naczelnik Wydzia u Kszta cenia Ustawicznego MEN, Marzena M odziejewska (trzecia od lewej), którym towarzyszy y: Starszy Wizytator Kuratorium O wiaty-delegatura we W oc awku, El bieta Urba ska (pierwsza od lewej) oraz Dyrektor Delegatury Kuratorium O wiaty we W oc awku, Ma gorzata Oborska (druga z prawej). Go ci i uczestników spotkania powita Starosta Radziejowski, Marian Zieli ski. Redakcja

4 2 Informacje W pi tkowy poranek, 12 wrze nia br., delegacja powiatu radziejowskiego wyruszy a sprzed budynku starostwa do Wahrenholz, niemieckiej miejscowo ci z któr mamy podpisany Akt Partnerstwa. Celem wyjazdu by o uczestnictwo w uroczysto ci obchodów 1000 lecia Wahrenholz. Niemcy przygotowywali si do Jubileuszu prawie rok. Nasza grupa sk ada a si z przedstawicieli samorz du powiatowego ze starost, Marianem Zieli skim i Ann Bru dzi sk, skarbnikiem starostwa na czele. Towarzyszy a nam kapela Kujawioki z Osi cin. Program obchodów by bardzo atrakcyjny. 12 wrze nia o godzinie zainaugurowano jubileuszow uroczysto spotkaniem zaproszonych go ci i mieszka ców Wahrenholz. W udekorowanych zieleni namiotach zebra o si ponad 1000 osób. Rozpocz y si okoliczno ciowe wyst pienia przeplatane scenkami rodzajowymi z ycia Wahrenholz. Moderatorzy, którzy prowadzili uroczysto, zaprosili na scen Mariana Zieli skiego, starost powiatu radziejowskiego, który wr czy burmistrzyni Wahrenholz, 1000 Jahre und mehr Friedhilde Evers pi kny kryszta owy puchar - upominek z Polski. Kapela Kujawioki kilkakrotnie prezentowa a swoje umiej tno- ci przed niemieck publiczno ci. Za ka dym razem wzbudza a du e zainteresowanie i by a nagradzana gromkimi brawami. Uroczysto ci jubileuszowe trwa y 3 dni, od 12 do 14 wrze nia 2008 r. W niedziel wzi li my udzia w barwnym korowodzie, który przeszed ulicami Behtzhorn i Wahrenholz oraz uczestniczyli my w uroczystej mszy w. w ko ciele ewangelickim. Wszyscy wierni zgromadzeni w wi tyni wys uchali pie ni Czarna Madonna w wykonaniu kapeli Kujawioki. Burmistrzyni w imieniu w asnym i mieszka ców Wahrenholz dzi kowa a polskiej delegacji za aktywny udzia w uroczysto ci. Kilkakrotnie podkre li a, ze podpisany w 2002 r., Akt Partnerstwa nie jest martwym zapisem, ale przek ada si na konkretne dzia ania. Na tak wa nej dla Wahrenholz uroczysto ci nie mog o zdaniem Pani Burmistrz zabrakn przyjació z Polski. Wanda Wiatrowska Wyst p Kujawioków Przemarsz polskiej delegacji ulicami Wahrenholtz Kujawsko pomorscy rolnicy wi towali zako czenie niw W ostatni niedziel sierpnia 2008 r. w Koronowie kujawsko pomorscy rolnicy podzi kowali za niwa. Po wi ceniem chleba z tegorocznego ziarna zainaugurowali do- ynki wojewódzkie. Cho ten rok nie jest dla nas askawy, zawsze trzeba dzi kowa za to, co si ma i prosi, by nast pnym razem ziemia wyda a jeszcze lepsze plony mówili gospodarze. Do ynkow tradycj s wybory najpi kniejszych wie ców i ozdób. Jury w Koronowie mia o nie lada problem. Wszystkie by y robione z sercem, to wida mówiono podczas obrad. Trzeba by o jednak wy oni zwyci zców. W kategorii Wieniec tradycyjny wygra o Mszano (powiat brodnicki), drugie miejsce zaj o Chrostkowo (powiat lipnowski), a trzecie Lubichowo (dekanat pelpli ski). W kategorii wieniec wspó czesny jury nagrodzi o: KGW Brudzawy (powiat brodnicki), para w Niewie cinie (dekanat koronowski) oraz powiat wiecki. Nad naszym wie cem pracowali my przez tydzie, od rana do wieczora. M owie si buntowali gdy nie mia y my wtedy czasu nawet na to, eby przygotowa obiad mówi a jedna z gospody. Doceniony zosta równie trud w asny w przygotowanie stoisk promocyjnych. W ród wielu samorz dów, instytucji, rm i wytwórców, swoje walory prezentowa równie powiat radziejowski. W do ynkowym konkursie na najlepiej przygotowane stoisko powiatowe, radziejowianie zdobyli I miejsce, a w klasy kacji wszystkich stoisk trzecie. Zaprezentowali my nasze potrawy regionalne, r kodzie o, obrazy, koronki i hafty lokalnych twórców oraz ekologiczne d emy, nalewki i zio a. To s smaki mojego dzieci stwa bez chemii powiedzia Andrzej odygowski przedstawiciel powiatu radziejowskiego. Stoisko powiatu radziejowskiego przygotowane zosta o przez Powiatow Rad Kó Gospody Wiejskich wraz ze Starostwem Powiatowym. Zaanga owanymi bezpo rednio w przygotowanie ekspozycji by y: Anna Patyk przewodnicz ca Zarz du Powiatowego KGW, Renata Dzik, Maria Sta ewska i Gra yna Gawinecka oraz pracownicy Wydzia u Promocji. W przysz ym roku gospodarzem do ynek wojewódzkich b dzie Czernikowo (powiat toru ski). Tekst: Marek Szuszman Foto: Andrzej odygowski Panie z KGW w Dobrem, Anna Patyk oraz Renata Dzik wraz z Marsza kiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego Piotrem Ca beckim, Wiceprzewodnicz cym Sejmiku Województwa, Ryszardem Boberem, oraz cz onkiem zarz du Województwa Franciszkiem Z otnikiewiczem

5 Sport i Zdrowie 3 Obdarowaniu wolontariusze W miniony wtorek,16 bm. w sali konferencyjnej radziejowskiego magistratu odbyáa siċ inauguracja pracy szkolnych kóá PCK z terenu dziaáania Zarządu Rejonowego PCK w Radziejowie. W spotkaniu równieī wziċáa udziaá Alicja GórczyĔska, czáonek Zarządu OkrĊgowego PCK w Bydgoszczy. Podczas inauguracji rozstrzygniċto coroczny konkurs Gorączka Záota. ZwyciĊĪyáo Koáo PCK przy Gimnazjum Publicznym w Radziejowie, drugie miejsce zajċli máodzi wolontariusze z Koáa przy Szkole Podstawowej w OsiĊcinach, zağ trzecia lokata przypadáa wolontariuszom ze Szkoáy Podstawowej w Dobrem. SpoĞród dziaáających 25 szkolnych kóá w akcji wziċáo udziaá 19 a uzyskane w ten sposób fundusze zostaáy przeznaczone na zakup wyprawek dla Īaka. W nowym roku szkolnym 2008/2009 dziaáalnoğü szkolnych kóá skupi siċ na imprezach podkreğlających 50-lecie Honorowego Krwiodawstwa w Polsce, oraz 90-lecia Polskiego Czerwonego KrzyĪa(w 2009). Wtorkowym obradom towarzyszyáo szkolenie dotyczące zagroīeniom ze strony HIV/AIDS - bomby XI wieku, jak to podkreğlaáa - Maria GĊbicka, prowadząca szkolenie. Tekst i foto. Mirosáaw Kowalski Alina KrupiĔska, prezes ZR PCK w Radziejowie wrċcza nagrodċ za zwyciċstwo w akcji Gorączka záota - opiekunowi koáa PCK przy Gimnazjum Publicznym w Radziejowie, Krzysztofowi Marcjaniakowi. Dar serca ZarzØd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyæa w Radziejowie w imieniu swoim i rodziców maüej Zuzi serdecznie dziúkuje wszystkim ofiarodawcom, którzy wsparli akcjú charytatywnø Zuzia. Do tej pory ( r.) zebraliàmy zü. PieniØdze trafiø na konto kliniki w Poznaniu, w której Zuzia búdzie operowana. Janina Kowalska Strzelcy Mechanika w czoüówce DruĪyna strzelecka z radziejowskiego Mechanika wywalczyáa pierwsze miejsce w V Rundzie MiĊdzypowiatowej Lidze Strzeleckiej w Kobylnikach k/kruszwicy. W zawodach organizowanych przez Klub Strzelecki w Kruszwicy rywalizowali przedstawiciele 11 druīyn. Rywalizacja byáa zaciċta. Tylko jednym punktem druīyna reprezentująca Zespóá Szkóá Mechanicznych w Radziejowie w skáadzie Kamil Habecki, Mariusz Rzewódzki i Dariusz Skoczylas pokonaáa druīynċ z Kruszwicy.Trzecie miejsce zajċáa druīyna KOM ROL z Kobylnik.Indywidualnie zwyciċīyá Kamil Habecki z ZSM w Radziejowie z wynikiem 191/200pkt przed Kazimierzem PieczyĔskim 188 pkt z Kruszwicy i Hanną Fitas 187 pkt z Kruszwicy. Tekst i foto: Krzysztof RosiĔski Na stanowisku strzeleckim Dariusz Skoczylas czáonek zwyciċskiej druīyny Wspólne zdjċcie uczestników V Rundy zawodów strzeleckich w Kobylnikach Turniej PiÜki Siatkowej o Puchar Starosty Radziejowskiego r. w Pioáunowie odbyá siċ Turniej Piáki Siatkowej druīyn wiejskich o Puchar Starosty Radziejowskiego. W turnieju braáo udziaá siedem druīyn z naszego powiatu. Kolejno miejsca zajċli: Dragon Byczyna, Olimpia Nowa WieĞ, WKS Salonki, Pioáunowianka, Kuranty Powaákowice, MáodzieĪówka Pilichowo, Zjednoczeni Czoáowo. Puchary i dyplomy w imieniu Starosty wrċczyá Edward Kubisiak radny Rady Powiatu w Radziejowie. Organizator PTS Pioáunowianka: Longin Rogacki Edward Kubisiak, radny powiatu radziejowskiego wrċcza puchary

6 4 Karty z historii Cichociemny z Radziejowa W minion niedziel za spraw pierwszego programu Telewizji Polskiej rozpocz a si emisja trzynastoodcinkowego serialu Czas Honoru, który jest inspirowany histori nieformalnej grupy polskich o nierzy cichociemnych, która zosta a powo ana w Wielkiej Brytanii w czasie II wojny wiatowej. Polscy dywersanci przechodzili w Anglii wojskowe szkolenia i wracali do okupowanej Polski, aby walczy w konspiracji i zasilali szeregi Armii Krajowej. Tak si sk ada, e jednym z legendarnych 316 cichociemnych by rodowity radziejowianin, pp k. Antoni Iglewski. Legendarny o nierz urodzi si w Radziejowie 1 stycznia 1899 r. Syn Franciszka i Julii z Mazeckich. Przygoda z wojskiem rozpocz a si od dzia alno ci konspiracyjnej w POW. Jako cichociemny u ywa pseudonimów: Suse, Ig a, Nieczuja, Antoni, Mazecki, Vanadi, Ponar, Kujawiak i nazwisk W adys aw Dro d ewski, Jan Bara ski, Nikodem Galewski i Józef Sikorski. Od 1916 r. by cz onkiem Komendy Lokalnej Radziejów Obwodu Nieszawa Polskiej Organizacji Wojskowej. Po uko czeniu specjalnych kursów w 1917 roku zosta instruktorem-szkoleniowcem grup bojowych. 11 listopada 1918 roku wst pi do Wojska Polskiego i jako plutonowy bra udzia w walkach pod Inowroc awiem w czasie powstania wielkopolskiego. Równie uczestniczy w wojnie polsko-bolszewickiej w ramach 5.,14. i 31. pu ków piechoty. Od 1922 roku pe ni s u b jako sier ant w 81. pu ku piechoty i w mi dzyczasie uko czy gimnazjum matematyczno-przyrodnicze w Krakowie. Po zwolnieniu z wojska pracowa jako zast pca kierownika w szefostwie Budownictwa Wojskowego Okr gu Korpusu nr III w Grodnie i jako naczelnik Wydzia- u Przedsi biorstw Miejskich w Zarz dzie Miejskim w Grodnie. Przed 1 wrze nia 1939 r. zosta przydzielony do Oddzia u II Sztabu G ównego z zadaniem prowadzenia dywersji pozafrontowej w Prusach Wschodnich. Po kapitulacji na terenie Bia ostoczyzny za o y organizacj Polska Armia w Kraju-Odcinek om a-grodno. Nast pnie pe ni funkcj zast pcy komendanta okr gu Bia ostockiego SZP, pó niej p.o. komendanta Okr gu Bia ostockiego ZWZ. Od pa dziernika 1940 roku by szefem oddzia ów I i IV Obszaru nr 2 Bia ystok. 17 listopada 1940 r. podczas noclegu w Morusach k. Tykocina zosta aresztowany i wywieziony do Moskwy na ubiank. 24 czerwca zosta skazany przez najwy szy S d Wojenny na kar mierci. Na mocy Uk adu Sikorski-Majski zosta zwolniony i znalaz si w armii Gen. Andersa. W lutym 1942 r. zosta przerzucony do Wielkiej Brytanii, gdzie zosta przeszkolony do dzia a na ty ach wroga. Po awansie na porucznika zosta zrzucony w nocy z 17 na 18 lutego 1943 roku na teren kraju. Po krótkim okresie przygotowawczym zosta skierowany przez gen. Grota-Roweckiego do pracy w komendzie Okr gu Armii Krajowej Kraków. Nast pnie zosta szefem dywersji i partyzantki Inspektoratu rejonowego Maria /obwody Miechów, Olkusz, Pi czów/. W marcu Antoni Iglewski zorganizowa pierwszy w inspektoracie Maria oddzia partyzancki Skrzetuski. Pod koniec lipca 1944 bra udzia w walkach o utworzenie, a nast pnie utrzymanie terenu tzw. Rzeczpospolitej Kazimiersko Proszowickiej. W sierpniu 1944r. zosta dowódc samodzielnego Partyzanckiego baonu Szturmowego Suszarnia 106. dywizji AK. By jednocze nie z-c d-cy 106. dywizji AK. Jego oddzia przeprowadzi 184 wypady zbrojne, przeprowadzaj c likwidacje konfidentów i gestapowców. Po wojnie dzia a w konspiracyjnej organizacji nie, delegaturze Si Zbrojnych na kraj i WiN-ie. Po ujawnieniu w pa dzierniku 1945 r. przeniós si do Gdyni, potem Gda ska, i Wroc awia. W grudniu 1948 roku zosta aresztowany przez urz d Bezpiecze stwa i wyrokiem S du Wojewódzkiego w Krakowie zosta skazany na 8. lat wi zienia. W maju 1956r. na mocy amnestii z agodzono mu kar o po ow i jednocze nie uznano za odbyt. Po wyj ciu z wi zienia osiad we Wroc awiu. Pracowa jako naczelnik zaopatrzenia u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wroc awiu( ) i Wroc awskim Przedsi biorstwie budowlanym( ). W 1957 zweryfikowano go do stopnia podpu kownika. Od maja 1976 r. przebywa w Pa stwowym Domu Rencistów. Aktywnie udziela si w rodowisku Spadochroniarzy Cichociemnych. Napisa Wspomnienia z lat i kilka artyku ów do Wojskowego Przegl du Historycznego. By onaty z Mari z Ulatowskich ( ) urz dniczk. Dzieci nie mia. Zmar 27 stycznia 1979 r. we Wroc awiu. Pochowany zosta na cmentarzu parafialnym, w Radziejowie. Z inicjatywy Stowarzyszenia o nierzy AK przy wsparciu w adz Miasta i Gminy Miechów 15 sierpnia 1999 r. na Domu Towarowym K os przy ulicy Sienkiewicza zosta a ods oni ta tablica upami tniaj ca pp k Antoniego Iglewskiego. Za swoj o niersk s u b zosta dwukrotnie odznaczony Krzy em Virtuti Militari V klasy, Krzy em Niepodleg o ci z Mieczami, czterokrotnie Krzy em Walecznych, Srebrnym Krzy em Zas ugi, Krzy em Powsta ców Wielkopolskich, Krzy em Armii Krajowej, Krzy em Partyzanckim i innymi. Opracowa : Miros aw Kowalski na podstawie pierwszego opracowania yciorysu radziejowskiego Cichociemnego autorstwa Przemys awa Tomczaka, który ukaza si na amach Kroniki- Gazety Radziejowskiej nr 4 z 1997r. Tekst i foto. Miros aw Kowalski Na zdj ciu grobowiec zas u onego o nierza, który znajduje si tu obok rodziców s ynnego Ponara na radziejowskiej nekropoli parafialnej. Na fotografii Szymon Szynkowski, siostrzeniec który od blisko trzydziestu lat pami ta o swoim przodku.

7 Wie ci gminne z Topólki 5 Podzi kowali za zbiory Para alno Gminne Do ynki rozpocz y si uroczyst msz dzi kczynn, sprawowan w Ko ciele Para alnym p.w. Mi osierdzia Bo ego w Topólce przez Ksi dza Proboszcza Antoniego Wojciechowskiego. W tej podnios ej uroczysto- ci, oprócz mieszka ców gminy Topólka, uczestniczyli zaproszeni go cie. Swoj obecno ci zaszczycili nas Pose na Sejm RP, Marek Wojtkowski, Starosta Powiatu Radziejowskiego, Marian Zieli ski, Radny Rady Powiatu - cz onek Zarz du Powiatu Grzegorz ojewski, Proboszcz Para i Orle, ksi dz Tadeusz Stefaniak, Proboszcz Para i M koszyn ksi dz Krzysztof Szcze niak. Wielu spo ród zaproszonych nie mog o wzi udzia u w uroczysto ciach, ze wzgl du na wcze niejsze zobowi zania, przes ali jednak na r ce wójta gminy s owa kierowane do wszystkich mieszka ców z okazji tak donios ej uroczysto ci. Starostami tegorocznych do ynek byli: Czes awa Budzy ska i Karol Krzanowski. Z ich r k wójt gminy Henryk Or owski otrzyma okaza y bochen chleba, który zobowi za si sprawiedliwie podzieli i dba o to, by dla adnego z mieszka ców naszej gminy go nie zabrak o. Pi knym akcentem uroczysto ci by o odczytanie przez Ma gorzat Pietrzak, poetk z D bianek, nastrojowego wiersza jej autorstwa pt. niwa. Wójt gminy uhonorowa starostów do ynek pami tkowymi pucharami. Równie reprezentanci so ectw, które przygotowa y przepi kne do ynkowe wie ce i kosze, otrzymali pami tkowe puchary. Uroczysta msza wi ta zako czy a si wzruszaj cym momentem dzielenia chleba do ynkowego w ród uczestników. Tekst : Konrad Lewandowski Foto : Stanis aw Wojtysiak Po egnanie Lata wrze nia 2008 roku na stadionie w D biankach odby si nansowany ze rodków PPWOW Festyn Po egnanie lata Na terenie kompleksu sportowego zgromadzi o si wielu mieszka ców naszej gminy. Z gor cym aplauzem i ywym dopingiem obserwowali pi karski pojedynek pomi dzy reprezentacj Radnych i So tysów a reprezentacj Urz du Gminy. Zawodnicy obydwu dru yn dali z siebie wszystko. Zwyci y a reprezentacja Urz du Gminy, pokonuj c rywali 3:1. Wójt gminy nagrodzi zawodników pami tkowymi pucharami i dyplomami. Nale y podkre li, e mecz, pomimo sportowej zaciek o ci obydwu dru yn, odby si w przyjacielskiej atmosferze fair play. Mi ym akcentem festynu by y zmagania so ectw w konkurencjach sportowo - rekreacyjnych. Du o emocji wzbudzi y zawody w si owaniu na r k, podnoszeniu ci arka, strza y na bramk. Najbardziej ekscytuj c konkurencj by o jednak przeci ganie liny. Najlepsza okaza a si dru yna z so ectwa Czamaninek. Zwyci zców wszystkich konkurencji Wójt Gminy Henryk Or owski nagrodzi pami tkowymi pucharami i dyplomami. Nie zabrak o atrakcji dla najm odszych. Karuzela, zje d alnie czy mo liwo przeja d ki powozem zaprz onym w kucyka wywo a y szczery u miech i rumie ce na niejednej dzieci cej buzi. Uczestnikom festynu czas umila a kapela D bowiacy, prezentuj ca muzyk Kujaw. Impreza by a doskona okazj do spotkania, wspólnej zabawy, wymiany pogl dów. Sta a si miejscem do zaprezentowania sztuki ludowej i tradycji, poczucia przynale no- ci do Ma ej Ojczyzny, jak dla nas wszystkich jest gmina Topólka. Tekst : Konrad Lewandowski Foto : Stanis aw Wojtysiak Nowa Forma Wychowania Przedszkolnego Kieruj c si dobrem dzieci, ich wszechstronnym rozwojem oraz wnioskiem rodziców, gmina Topólka postanowi a utworzy od 1 wrze nia br. Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Topólce. Mie ci si on w lokalu przedszkola samorz dowego. Do Punktu Przedszkolnego w chwili obecnej ucz szcza siedemna cioro dzieci w wieku 3. i 4. lat. Zaj cia, prowadzone przez wykwali kowan kadr, odbywaj si codziennie, z wyj tkiem sobót i niedziel, po pi godzin dziennie. Przedszkole zapewnia maluchom zaj cia dydaktyczno - wychowawcze i ruchowe, pomaga integrowa si z rówie nikami i uczy wspó dzia ania w grupie, a przede wszystkim pracuj cym rodzicom daje mo liwo pozostawienia dziecka pod fachow opiek. Funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego nansowane jest w pe ni z bud etu gminy. Tekst i foto: Konrad Lewandowski

8 6 Wie ci gminne z Piotrkowa Kujawskiego Osi gni cia sportowców z Nowej Wsi Klub Olimpia za o ony zosta w lutym 2004 r. Prezesem zosta wybrany Edward Kubisiak emerytowany nauczyciel, jednocze nie opiekun i trener dru yny. Zast pc prezesa Ewin Dominiak, miejscowy przedsi biorca, skarbnikiem - Zenon Ch sy so tys wsi. Cz onkami klubu jest miejscowa m odzie oraz okoliczni pasjonaci siatkówki. Dzia alno g ównie opieramy na szkoleniu w sekcji pi ki siatkowej. Dru yna liczy 14. zawodników graj cych, a od stycznia szkolimy ch tn m odzie gimnazjaln. Zaj cia odbywaj si w sali gimnastycznej po Szkole Podstawowej w Nowej Wsi, w czwartki w godz , m odzicy pi tki W sezonie letnim wiczymy na wybudowanym przez nas i przy pomocy UMiG w Piotrkowie Kujawskim na boisku do siatkówki przy sali gimnastycznej. Mimo krótkiego czasu istnienia nasza dru yna siatkarska zajmuje czo owe miejsca w ró nych turniejach. 1. W sezonie 2005/2006 zaj li my - II miejsce w XII Regionalnym Grand Prix pi ki siatkowej TKKF Starówka w Koninie w grupie niezaawansowanej. - w turnieju o puchar Burmistrza MiG w Piotrkowie Kujawskim III miejsce. - w turnieju o puchar Przewodnicz cego MiG w Piotrkowie Kujawskim I miejsce. 2. W sezonie 2006/2007 zaj li my: - I miejsce o puchar Burmistrza S upcy - II miejsce o puchar Wójta gminy w Skulsku - III miejsce o puchar Burmistrza MiG w Piotrkowie Kujawskim - III miejsce w Powiatowej Lidze Regionalnej TKKF w Radziejowie - I miejsce XIII Regionalnym Grand Prix pi ki siatkowej TKKF Starówka w Koninie. - II miejsce z okazji obchodów wi ta Niepodleg o ci w Radziejowie. 3. W sezonie 2007/2008 zaj li my: - II miejsce o puchar Burmistrza S upcy - I miejsce z okazji obchodów wi ta Konstytucji 3 maja w Piotrkowie Kujawskim - III miejsce z okazji obchodów Dni Osi cin - III miejsce z okazji obchodów Dni Piotrkowa Kujawskiego - VI miejsce w Powiatowej Lidze Regionalnej TKKF w Radziejowie - III miejsce w Radziejowskiej Lidze Powiatowej Dru yn Wiejskich - II miejsce w turnieju pi ki siatkowej dru yn wiejskich o puchar Starosty Radziejowskiego W sk ad dru yny wchodz : J drzej Kubisiak kpt., Dariusz Czajkowski, Jakub Dominiak, Janusz Kwiatkowski, Rafa Habecki, Przemys aw Nowak, Mateusz Kowalski, Adam Karolak, Adam Kardasz, Micha Ha as, Ewin Dominiak, Gra yna Dominiak, Roman Strzelecki, Marcin Sujkowski, Hubert Kardasz. Bardzo du pomoc s u y nam UMiG w Piotrkowie Kujawskim, który cz sto u ycza rodka transportu oraz wspiera pomoc nansow na remont i malowanie sali gimnastycznej, modernizacj i budow boiska przy sali. Obecnie wspólnie z Rad So eck z o yli my wniosek na remont sali gimnastycznej ze rodków unijnych. Bardzo dobrze uk ada si wspó praca z Rad So eck i Warsztatami Terapii Zaj ciowej, które zajmuj obiekt po Szkole Podstawowej w Nowej Wsi. W przysz o ci chcemy podnie poziom osi gni i pozyska zawodników z s siednich miejscowo ci. Czekamy te z ut sknieniem na napraw sali gimnastycznej, a szczególnie parkietu, poniewa w obecnym czasie jest on w op akanym stanie i uniemo liwia nam wiczenia. Reaktywacja zespo u Bigos 2200 od lewej Adam Marynowski - saksofon,piotr Osi ski - perkusja, Adam Bru dzi ski gitara basowa,sebastian Benedykci ski wokal,gitara, Marcin Sylwestrzak-gitara Tekst i foto: Prezes Klubu: Edward Kubisiak Piotrkowska kapela najaktywniej dzia a a w latach Nazwa zespo u pochodzi od ceny bigosu w wagonie restauracyjnym Wars na trasie Brodnica-Inowroc aw. Grupa zosta a stworzona przez Sebastiana Benedykci skiego, Artura Szuszmana oraz Piotra Osi skiego. Muzyka nawi zuje do gatunku punk rock z elementami reggae. W swoim repertuarze posiadali wiele hitów, w tym: Arytmia miechu, Tu pij wódk wszyscy, Syjon, Europa utopia i wiele innych. W latach swojej wietno ci zespó poszczyci si mo e koncertami w Radziejowie, Skulsku, Lubra cu i W oc awku. Do najwi kszych sukcesów zaliczy mo emy zaj cie I i III miejsca na festiwalu rockowym w Skulsku. Nagrod publiczno ci oraz nagrod dla najlepszego wokalisty. Najwi kszym sukcesem Bigosu 2200 by o zakwali kowanie si na festiwal rockowy w Jarocinie. Zespó Bigos 2200 przygotowuje si do nagrania p yty w jednym z toru skich studiów muzycznych. Zespó przygotowa kolejne dwa nowe utwory: TW BOLEK i Amelia si mieje. Zespó wyst pi w klubie Wiatraczek w Bydgoszczy razem z legendarnym zespo em punk rockowym KSU na pocz tku grudnia tego roku. Obecnie grupa wyst puje w nast puj cym sk adzie: Sebastian Benedykci ski Benek - wokal, gitara, Adam Bru dzi ski Bolo - gitara basowa, Piotr Osi ski Osa - perkusja, Marcin Sylwestrzak Syluch - gitara oraz Adam Marynowski Ada junior - saksofon. Muzyka punk rockowa adresowana jest do mniejszej liczby s uchaczy. yczymy zespo owi nagrania debiutanckiej p yty, która odniesie sukces na polskim rynku muzycznym. Tekst i foto: Miros aw Czynsz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepe nosprawnych Przekroczy Granice Podzi kowanie dla sponsorów Zarz d Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepe nosprawnych PRZEKROCZY GRANICE w Nowej Wsi sk ada serdeczne podzi kowanie wszystkim darczy com i ludziom dobrej woli za pomoc oraz wsparcie nansowe, dzi ki któremu mo na by o zorganizowa wyjazd na turnus rehabilitacyjny do Jaros awca.w szczególno ci dzi kujemy: Urz dowi Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, Bankowi Spó dzielczemu w Piotrkowie Kujawskim, Urz dowi Gminy w Topólce, Firmie Intemo S.A. w Piotrkowie Kujawskim, Marzenie Czajkowskiej, Andrzejowi Schmidt, Tadeuszowi Boguckiemu, Firmie Budowlanej Zet- Bud Zbigniew Zietara, Firmie Budowlanej Rombud Roman Rac aw, Apostolatowi Maryjnemu w Piotrkowie Kujawskim, Krystynie Kurowskiej, Tadeuszowi Urbaniakowi, Firmie Farbud Jaros aw Skrzynecki, Józefowi Micha owskiemu, Zbigniewowi Miko ajczakowi, Agnieszce Graczyk, Marii i Paw owi Kowalczykom, Romanowi Michalakowi, Danieli Pomianowskiej, Firmie Domex Agnieszka i Arkadiusz Rybak, Pracownikom Poczty Polskiej o/byto, Robertowi Palakowi, Idziemu Pie ci skiemu, S awomirowi Graczykowi, Andrzejowi Graczykowi, S awomirowi Wydrze, Dawidowi Wydrze, Miros awowi Wiatrowskiemu, Zenonowi Ch semu, Firmie Gemini Rados aw i Bogumi Olejnik, Gabrieli Sarpi skiej, Mariuszowi Pomianowskiemu i Barbarze Bonkowskiej Apteka Nowa. Zarz d Stowarzyszenia

9 Wie ci gminne z Dobrego 7 Wielkie rodzinne biesiadowanie Dzielenie chlebem Regionalne Inspiracje Artystyczne Regionalne Inspiracje Artystyczne to nowy pomys Gminnego O rodka Kultury w Dobrem na promocj lokalnych artystów oraz twórców szerszemu gronu mieszka ców gminy Dobre. W ramach tej cyklicznej imprezy odbywaj si równie spotkania po czone z warsztatami prowadzonymi przez artystów dla dzieci i m odzie y z miejscowych szkó. We wrze niu mia a miejsce prezentacja twórczo ci Zenobii Skibi skiej z Bronis awia. Jest ona znana nie tylko w gminie Dobre, ale równie na terenie województwa, a tak e poza granicami kraju mia o miejsce spotkanie klasy VI ze Szko y Podstawowej w Dobrem z malark. Po pe nej emocji prelekcji uczestnicy zadawali dziesi tki pyta dotycz cych warsztatu pracy, szukania inspiracji oraz tajemnic techniki malowania. 31 sierpnia 2008 r. na stadionie sportowym w Dobrem, na zako czenie lata, odby o si wielkie rodzinne biesiadowanie. Ju od godz mo na by o obejrze wystaw byd a mlecznego zorganizowan przez Kujawsko Pomorski Zwi zek Hodowców Byd a Mlecznego, w której wzi li udzia wystawcy z 3 powiatów. By y puchary i nagrody dla najlepszych. Zorganizowano te loteri fantow, która cieszy a si du ym zainteresowaniem. Sprzedano ponad 500 losów. By y ciekawe nagrody. Kolejna taka wystawa odb dzie si dopiero za 2 lata. O godzinie 1300 odby y si uroczysto ci do ynkowe, które rozpocz y si uroczyst Msz w. celebrowan przez ks. Grzegorza Wawrzyniaka z Bronis awia oraz g ównego organizatora ks. Tomasza Jenera z Dobrego. Starost tegorocznych do ynek zosta Tomasz Czynsz, ojciec dwójki dzieci w wieku szkolnym - ukasza i Aleksandry, gospodaruj cy wraz z on Ma gorzat na gospodarstwie o pow. 60 ha. Wrodzone zami owanie i talent do pracy na roli popar wiedz zdobyt w Technikum Rolniczym w Przemystce oraz w Akademii Do ynkowy chleb Techniczno Rolniczej w Bydgoszczy, uzyskuj c tytu magistra in yniera Pan Tomasz to czo owy producent mleka w gminie Dobre. Kontynuuj c dzie o rodziców, od 3 lat prowadzi hodowl krów rasy HF z przychówkiem. Zwierz ta te, utrzymywane s w bardzo nowoczesnej oborze wybudowanej w 2007 r. Obora ta spe nia wszystkie wymogi Unii Europejskiej. Warunki w niej nale do najwy szych standardów zoohigienicznych. Dzi ki wykorzystywaniu najnowszych technologii i urz dze wydajno mleczna jak i jako mleka jest na najwy szym poziomie. Co drugi dzie osi ga ok l mleka, które jest odbierane bezpo rednio z gospodarstwa przez rm Danone. Poza tym starosta do ynek uprawia na swojej ziemi kukurydz, buraki cukrowe oraz zbo a paszowe. Co roku gospodarstwo odwiedzane jest przez wycieczki z kraju i z zagranicy m.in. z Francji i Niemiec. Corocznie Tomasz Czynsz bierze udzia w olimpiadach wiedzy rolniczej na szczeblu powiatu, województwa a tak e kraju. Staro cin do ynek by a Dorota Rosi ska, która wraz z m em Henrykiem prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 28 ha w Byczynie, przej te po rodzicach pana Henryka. Ma dwójk dzieci Faustyn i Paw a, pi kny, zadbany ogród i dom. Gospodarstwo staro ciny nale y do jednych z najlepszych w gminie. Specjalizuje si w hodowli trzody chlewnej w cyklu zamkni tym. Ponadto uprawia zbo a, rzepak i buraki cukrowe. Mimo tylu obowi zków w gospodarstwie pani Dorota zawsze znajduje czas na dzia alno spo eczn. Od wielu lat dzia a w Gminnej Radzie Ko a Gospody Wiejskich w Dobrem, za co otrzyma a wyró nienie i medal za prac spo eczn. Twierdzi, e nie trzeba by bogaczem, aby o arowa co cennego drugiemu cz owiekowi. Mo na podarowa mu odrobin swego czasu i uwagi. Ponadto wszystkie so ectwa wydelegowa y swoich przedstawicieli z chlebami upieczonymi z tegorocznych zbiorów, które po po wi ceniu by y dzielone w ród uczestników do ynek gminno - para alnych. Po Mszy w. mo na by o odwiedzi wystawy i pocz stowa si tradycyjnymi wyrobami. By a serwowana grochówka z kuchni polowej. Wystawy i tradycyjne jad o przygotowa y panie z Gminnej Rady Kó Gospody Wiejskich, Stowarzyszenia Promyk Nadziei, Zwi zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz miejscowa Ochotnicza Stra Po arna w Dobrem, która 24 sierpnia obchodzi a swój jubileusz 100- lecia istnienia. Od rozpocz si Piknik Rodzinny, który zako czy si ok. godz Impreza by a zorganizowana ze rodków unijnych w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich (PIS). Henryk Gapi ski Foto. Zbigniew Zasada Tekst i foto: Robert Stranc

10 8 WieĞci z gminy Radziejów Szansa dla bezrobotnych Gminny OĞrodek Pomocy Spoáecznej w Radziejowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitaá Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Spoáecznej, Dziaáanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziaáanie Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez oğrodki pomocy spoáecznej, od 1 maja do 31 grudnia 2008r. realizuje projekt systemowy Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziejów. Celem tego projektu jest zapewnienie równego dostċpu do zatrudnienia osobom zagroīonym wykluczeniem spoáecznym, poprzez przygotowanie ich do wejğcia lub powrotu na rynek pracy. Zadania okreğlone w projekcie adresowane są do osób bezrobotnych, korzystających z pomocy spoáecznej. Dziaáaniami projektu zostaáo objċtych 6. osób. Zaplanowano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji (aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, spoáecznej): - zorganizowanie, s nansowanie treningów umiejċtnoğci spoáecznych oraz warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, - przeszkolenie w zakresie technik komputerowych, - s nansowanie dojazdu na treningi, szkolenia, - s nansowanie badaĕ w zakresie medycyny pracy. W ramach projektu realizowane bċdą kursy zawodowe: - sprzedawca z obsáugą kas skalnych dla 2. osób - opiekun osób starszych, chorych i niepeánosprawnych dla 2. osób - kucharz dla 2. osób. Celami szczegóáowymi projektu jest: - zwiċkszenie motywacji do dziaáania i zaufania we wáasne siáy, - zwiċkszenie zdolnoğci komunikacyjnych uczestników projektu, - zwiċkszenie kwali kacji zawodowych i zdobycie umiejċtnoğci umoīliwiających ponowne wejğcie na rynek pracy. Plakat reklamujący program Tekst i foto. ElĪbieta Radzimska ZajĊcia komputerowe prowadzone w ramach projektu Zmagania rycerskie 24 sierpnia br. na polach páowieckich po raz kolejny odtwarzano waīny fragment historii Polski bitwċ páowiecką z 1331 roku. Tegoroczna inscenizacja pokazaáa, Īe agowa impreza gminy Radziejów przyciąga coraz liczniejszą widowniċ, która nie wystraszyáa siċ nawet ulewnego deszczu. Jak zwykle zwyciċstwo odniosáy wojska króla Wáadysáawa àokietka. PrestiĪu imprezie dodali swoją obecnoğcią: Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Dariusz Kurzawa oraz Czáonek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Franciszek Záotnikiewcz. Po bitewnych trudach goğcie i mieszkaĕcy gminy bawili siċ na festynie w parku páowieckim. Gwiazdą wieczoru byáa Eleni. Do zobaczenia za rok. Tekst/fot. AB/RS Gwiazda wieczoru - Eleni Franciszek Záotnikiewicz - Czáonek Zarządu Woj. Kujawsko-Pomorskiego wrċcza miecz odtwórcy roli àokietka Wójt Gminy Radziejów - Jerzy Zmierczak wrċcza biaáogáowom puchar za udziaá w bitwie

11 Wie ci gminne z Bytonia i Osi cin 9 Inwestycje drogowe w gminie Byto Uroczysty odbiór drogi przez cz onka zarz du województwa kujawsko-pomorskiego Franciszka Z otnikiewicza Dla gminy Byto, tak jak dla ka dej gminy w naszym powiecie czy województwie, budowa i modernizacja dróg jest jednym z najwa niejszych zada w asnych. Drogi s potrzebne ka demu mieszka cowi bez wzgl du na rodzaj prowadzonej dzia alno ci czy wykonywanego zawodu. Dlatego w spo eczno ci gminnej i reprezentuj cej j Radzie Gminy jest powszechna zgoda, eby na drogi przeznacza bardzo du e pieni dze z bud etu gminy. Gmina Byto w bie cym roku dysponuje bud etem w wysoko- ci 10,5 mln z otych. Z tego na wydatki inwestycyjne przeznaczono 1,7 mln z otych. Tylko na budow i modernizacj dróg gminnych wydatkowano do chwili obecnej 1131 tys. z oraz 218 tys. z na bie ce naprawy i utrzymanie dróg. Tak wielkie nak ady na drogi by y w tym roku mo liwe dzi ki bardzo du ej pomocy nansowej Zarz du Województwa Kujawsko Pomorskiego. Po raz pierwszy gmina Byto zakwali kowana zosta a do utworzonego w ubieg ym roku przez Marsza ka Województwa Funduszu Wsparcia. Dla naszej gminy by a to kwota 400 tys. z otych. Skorzystali my równie tak jak w latach poprzednich z b d cego w gestii Zarz du Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 44 tys. z otych. Za pozyskane i w asne rodki nansowe przebudowano i zmodernizowano prawie 6 km. dróg. Drog G uszyn Stefanowo na d ugo ci 2,1 km., utwardzono asfaltem za 685 tys. (400 tys. dotacja Marsza ka), drog wiesz Borowo utwardzono t uczniem wapiennym za 119 tys. (44 tys. dotacja z FOGR) oraz wykonano utwardzenie drogi osiedlowej w Bytoniu za 135 tys. z otych. Do ynki Gminno-Parafialne Wójt Zygmunt Sosnowski 31 sierpnia 2008 roku po raz pierwszy zorganizowano Do ynki Gminno-Para alne w Gminie Osi ciny. Uroczysto rozpocz przemarsz delegacji wokó stadionu. Nast pnie odby a si msza wi ta. Rolnicy i pracownicy zak adów przygotowali wie ce, które zosta y przyniesione przed o tarz polowy na stadionie w Osi cinach. Podzi kowano w ten sposób za ob te zbiory oraz obron naszego regionu przed kl skami, które nawiedzi y nasz kraj. Ks. kan. Zbigniew Caba ski dokona po wi cenia przyniesionych darów, które rozdano mieszka com przyby ym na Msz wi t. Sw obecno ci zaszczycili nas przedstawiciele samorz dów Starosta Powiatu Radziejowskiego Marian Zieli ski, Wójt Gminy, Jerzy Izydorski, Radni Gminy Osi ciny, zespo y folklorystyczne dzia aj ce w naszej gminie, Orkiestra Stra acka pod batut druha Piotra Zieli skiego. Ponadto na obchody do ynkowe przyby ksi dz z Ko cielnej Wsi, nowy gospodarz tamtejszej para i. Du ym zainteresowaniem cieszy a si przeja d ka bryczk, z której korzysta o wielu mieszka ców, a tak e wystawy sprz tu rolniczego, p odów rolnych, produktów i potraw regionalnych, które zorganizowa y rmy z pobliskiego regionu. Aeroklub W oc awski przygotowa dla uczestników zabawy przelot balonem. Wieczorem przygotowano pokaz sztucznych ogni. To dzi ki staraniom Dyrektora Gminnego O rodka Kultury w Osi cinach, Piotra Zieli skiego uda o si zorganizowa tak wspania imprez masow dla mieszka ców gminy Osi ciny. Do ynki Gminno Para alne zosta y do nansowane w kwocie 14 tys. z z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Tekst i foto: RomualD Trzeciak Starostowie Do ynek Wójt Gminy Osi ciny otwiera uroczysto Do ynek

12 10 Bezpiecze stwo POGOTOWIE RATUNKOWE INFORMUJE W miesi cu sierpniu Dzia Pomocy Dora nej zanotowa 639 ogó em zdarze Wypadki 15 Stany zagro enia ycia 155 Zachorowania 47 Wyjazdy lekarskie karetk wizytow 37 Wyjazdy piel gniarskie karetk wizytow 85 W Ambulatorium Izby Przyj udzielono pomocy 300 chorym. ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE DUSZNO zespó ratownictwa medycznego P wyjecha do miejscowo ci Topólka, gdzie 76 - letni m czyzna skar y si na siln duszno i ból w klatce piersiowej. Po przybyciu na miejsce zespó wykona pomiar ci nienia t tniczego krwi, wykonano wk ucie do y y. Na czas transportu pod czono tlen do oddychania. Pacjenta przewieziono do szpitala w Radziejowie. BÓL BRZUCHA zespó wyjazdowy S wyjecha do 94 - letniego m czyzny, u którego wyst pi silny ból brzucha. Po przyje dzie karetki wykonano pomiar ci nienia i t tna. uzyskano dost p do ylny. Wykonano badanie palpacyjne pow ok brzusznych. Chorego przewieziono do izby przyj w szpitalu w Radzejowie. URAZ NOGI zespó ratownictwa medycznego S wezwany zosta do miejscowo ci Wincentowo gm. Piotrów Kujawski, gdzie 66 - letnia kobieta dozna a urazu podudzia prawego. Po przybyciu ratownicy unieruchomili ko czyn za pomoc szyny Kramera, podano leki przeciwbólowe. Poszkodowan przewieziono do poradni chirurgicznej w szpitalu w Radziejowie. U DLONY zespó wyjazdowy P udzieli pomocy 24-letniemu m czy nie, który dozna reakcji uczuleniowej po u dleniu szerszenia. M czy nie podano leki odczulaj ce oraz tlen do oddychania, po czym przewieziono do szpitala. ZAS ABNI CIE w dniu tym zespó wyjazdowy S udzieli pomocy 60 - letniemu m czy nie, który zas ab. Wykonano pomiar glukozy, ci nienia t tniczego krwi oraz ekg, pod czono tlen do oddychania, przewieziono do szpitala w celu dalszej diagnostyki. WYPADEK zespó wyjazdowy S wezwany zosta do miejscowo ci Opatowice, gdzie dosz o do wypadku samochodowego. Zespó na miejscu zasta dwóch poszkodowanych: 22 - letniego m czyzn i 40 - letni kobiet. Na miejsce ratownicy za o yli wk ucie do y y, poszkodowanym za o ono ko nierze ortopedyczne w celu unieruchomienia odcinka szyjnego kr gos upa i przewieziono do szpitala w Radziejowie. UTRATA PRZYTOMNO CI zespó wyjazdowy S wyjecha do miejscowo ci Osi ciny, gdzie 55 letni m czyzna nagle straci przytomno. Po przybyciu pacjent nadal by nieprzytomny bez wyczuwalnego t tna i oddechu. Natychmiast wdro ono czynno ci resuscytacyjne, uzyskano dost p do y y, wykonano intubacje do tchawicy, rozpocz to wentylacj workiem samorozpr alnym. Chorego zabezpieczono medycznie, wdro ono odpowiednie leki oraz p yny. Przewieziony zosta do oddzia u wewn trznego szpitala w Radziejowie. BÓL W KLATCE PIERSIOWEJ zespó wyjazdowy S wezwany zosta do miejscowo- ci Borucinek gm. Osi ciny, gdzie pacjent uskar a si na bóle w klatce piersiowej. Po przybyciu wykonano badanie t tna, ci nienia t tniczego krwi, oraz badanie EKG. po uzyskaniu dost pu do y y podano leki stosowne w takich stanach chorobowych. W trybie pilnym chorego przewieziono do szpitala w Radziejowie. HIPOGLIKEMIA zespó ratownictwa medycznego,,s udzieli pomocy 44 - letniej kobiecie choruj cej na cukrzyc. U chorej dosz o do spadku poziomu cukru we krwi. Na miejscu wykonano pomiar poziomu glukozy we krwi, zmierzono ci nienie t tnicze krwi oraz t tno. Wykonano wk ucie do y y chorej podano 40 % glukoz, pod czono p yny infuzyjne. Kobiet przewieziono do szpitala w Radziejowie. ratownik medyczny: Rados aw Wo niak KOMENDA POWIATOWA POLICJI w Radziejowie Od 32 lat w niebieskim mundurze. Piotr Chrupek: Januszu, pretekstem naszej rozmowy jest uroczysto, która mia a miejsce w ostatni weekend sierpnia ( r) na dziedzi cu Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. W asy cie kompanii honorowej i pocztu sztandarowego odby a si ceremonia wr czenia medali za d ugoletni s u b, nadanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Komendant Wojewódzki Policji inspektor Krzysztof Gajewski wr czy Tobie z oty medal za d ugoletni s u b. Kiedy zacz a si Twoja przygoda z niebieskim mundurem? Aspirant sztabowy Janusz Rolewski: Dok adnie 1 grudnia 1976 roku. Nie by em pierwszy w rodzinie, który zdecydowa si na prac w Milicji Obywatelskiej, a od 1993 w Policji. Zapocz tkowa to mój brat Jerzy, który zarazi mnie my l o takim w a nie sp dzeniu aktywno ci zawodowej. Wst pi em do organów, nadal pe ni c s u b. W dalszej kolejno ci w naszych szeregach znalaz si kolejny brat, Dariusz -

13 Bezpiecze stwo 11 obecnie jeden z dzielnicowych na terenie Radziejowa. Córka Joanna jest cywilnym pracownikiem ksi gowo ci w tej samej rmie. Przez blisko 32 lata pracy przeszed em wszystkie stanowiska s u bowe: od posterunkowego, dzielnicowego, do kierownika posterunku w cznie, pracuj c bez ma a we wszystkich jednostkach terenowych powiatu radziejowskiego. Od 9. lat s u b pe ni jako specjalista d/s Wykrocze Sekcji Prewencji radziejowskiej komendy. P.Ch. Otrzyma e obecnie z oty medal. Wcze niej by y br zowy i srebrny? J.R. Faktycznie tak by o. Przed laty otrzyma em medale, o których wspominasz. Z uwagi na kadencyjno w odarzy Belwederu, ich nadanie podpisywali wszyscy Prezydenci III RP z wyj tkiem Prezydenta RP pochodz cego z Wybrze a. Odznaczono mnie równie w 2005 r. Z otym Krzy em Zas ugi. Mam tez medal za zas ugi dla nieistniej cego ju województwa w oc awskiego. Ceni posiadanie z otej odznaki przyznanej mi przez Niezale ny Samorz dny Zwi zek Zawodowy Policjantów. P.Ch. Zapewne nie przyszed e do s u by jedynie po medale, aczkolwiek jest to bardzo mi e i przyjemne, gdy prze o eni zauwa- aj i doceniaj zaanga owanie i prawid owo realizowane zadania s u bowe. J.R. Tak, to prawda, nie o to chodzi w naszej pracy. W codziennej s u bie staram si s u y spo ecze stwu najlepiej jak potra-. Dziel c si do wiadczeniem dochowa em si nast pców w postaci m odszych kolegów- policjantów, którzy zaczynali u mnie pierwsz prac, uczyli si policyjnego rzemios a, a obecnie pracuj w strukturach Policji, nie tylko w jednostkach naszego powiatu. Niektórzy zajmuj kierownicze stanowiska. P.Ch. Wiem, e nie tylko tymi sprawami si zajmujesz, bowiem by e jednym z za o ycieli dzia alno ci NSZZP, jeste radnym Rady Gminy w Osi cinach, aktywnym dzia aczem Towarzystwa Mi o ników Osi cin, a w chwilach wolnych jeste zbieraczem, m.on. elazek i odbiorników radiowych. J. R. Pod koniec lat 80. by em jednym z za o ycieli policyjnych zwi zków zawodowych. Przypominam sobie, e nie by o dobrej aury dla tych, którzy zaj li si tworzeniem tych struktur. Spotkania odbywa y si w bardzo hermetycznym gronie, w ostatniej chwili ustalanych miejscach, by nie zosta zdekonspirowanymi. Gdy ju zosta y one usankcjonowane, mia em przyjemno by na dwóch zjazdach krajowych, delegowany przez organizacj naszego regionu. W miejscu zamieszkania ( Osi ciny) mam zaszczyt by radnym Rady Gminy obecnej kadencji, wybranym w bezpo rednich wyborach przez mieszka ców, co tym bardziej mnie przekonuje, i dzia ania na rzecz tej spo eczno ci jako wspó mieszka ca, cz onka mi o ników Osi cin, radnego a w ko cu stró a prawa,, s dostrze one a obdarowanie mnie zaufaniem kolejny raz, jest motorem nap dowym inicjatyw, jakie podejmuj na rzecz moich wyborców. Niech przyk adem b dzie walka o star szko czy inicjatywy z br. np. mecz policjanci- ksi a, który odby si wiosn na stadionie w Osi cinach. Jako pierwszy radny poda em adres owy, na który otrzymuj sporo informacji i propozycji spraw do za atwienia. Ostatnia sprawa - zbieractwo, ostatnio zdoby em kolejny cenny eksponat, na skal szklanej tary, elazko na spirytus - o czym marzy em adnych kilka lat. P.Ch. Czego yczy by naszym m odszym kolegom w niebieskim mundurze? J.R. Obecnie wst puj cy do naszych szeregów to wykszta ceni, kompetentni i maj cy przygotowanie zawodowe, zaanga owani, ale bez do wiadczenia m odzi ludzie. To w a nie na nas, d ugoletnich policjantach, spoczywa obowi zek uzupe niania dotychczasowej teoretycznej wiedzy z praktyk. Ka da sprawa jest inna, nale y podchodzi indywidualnie i z zaanga owaniem do poszczególnych zada. Codziennie musz pami ta o s u ebno ci wobec spo ecze stwa. P.Ch. Bardzo dzi kuj za rozmow. Gratuluj przyznanego medalu, ycz spe nienia marze i zamierze, które sobie zapewne wytyczy e na najbli szy czas. J.R. Równie dzi kuj. aspirant sztabowy: Piotr Chrupek (foto: Joanna Dwojak, Grzegorz Urba ski- KPP Radziejów) Janusz Rolewski z wnuczkiem Z oty medal za d ugoletni s u b w policji

14 12 Bezpiecze stwo STRA PO ARNA INFORMUJE Od 20 sierpnia do 17 wrze nia 2008 r. Komenda Powiatowa Pa stwowej Stra y Po arnej w Radziejowie zanotowa a ogó em 84 zdarzenia, w tym: po ary 6, miejscowe zagro enia 75, alarmy fa szywe 3. W ramach miejscowych zagro e dosz o do zdarze m.in. niniejszego rodzaju: - 5 w komunikacji drogowej, w których 5 osób zosta o rannych, - 2 zwi zane z usuwaniem niebezpiecznie pochylonych drzew i zwisaj cych konarów, - 46 zwi zanych z usuwaniem gniazd i kokonów szerszeni i os, - 2 zdarzenia wypompowywania wody z zalanych obiektów. ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE: r. Radziejów, skrzy owanie dróg krajowej 62 i wojewódzkiej 266 w czasie prac ziemnych na stacji LPG robotnicy znale li jedn min i wyrzutnik granatów z okresu II Wojny wiatowej. Po zabezpieczeniu terenu dzia a s u by odpowiedzialne za bezpiecze stwo czeka y, a patrol saperski podejmie i wywiezie na poligon wojskowy znalezisko. Równie nast pnego dnia oraz w dniu w tym samym miejscu wykopano dalsze niewybuchy, które równie podj patrol saperski r. Radziejów, ul. Brzeska z nieustalonych przyczyn dosz o do potr cenia niepe nosprawnej osoby poruszaj cej si na wózku inwalidzkim. Dzia ania stra y polega y na zabezpieczeniu i o wietleniu miejsca zdarzenia. Straty materialne oszacowano na ok. 1 tys. z r. Biskupice, gm. Radziejów z przyczyn niezachowania nale ytej odleg o ci podczas manewru wyprzedzania dosz o do kolizji autobusu marki Mercedes z samochodem osobowym Fiat Seicento. Fiat wpad do przydro nego rowu. Straty materialne wyceniono na ok. 6 tys. z r. Radziejów, ul. Brzeska z powodu wystrzelenia iskry z pieca CO dosz o do po aru w piwnicy sklepu wielobran owego, w którym przechowywane by y materia y instalacyjne z PCV. W dzia aniach ga niczych udzia bra y 3 zast py ratownicze: 2 z JRG Radziejów i 1 z Miejskiej OSP w Radziejowie. Spaleniu uleg y rury PCV, dwa piece CO oraz elementy podbitki cian piwnicznych. Straty materialne oszacowano na ok. 30 tys. z w tym budynki 2 tys. z. Z YCIA KOMENDY: sierpnia 2008 r. jednostka Ochotniczej Stra y Po arnej w Dobrem obchodzi a jubileusz 100-lecia dzia alno ci, po czony z wr czeniem jednostce nowego sztandaru. W uroczystym apelu uczestniczyli m.in. z-ca komendanta wojewódzkiego PSP, bryg. Andrzej Wi ckowski oraz komendant powiatowy PSP, st.kpt. Piotr Muszy ski wrze nia 2008 r. na stadionie sportowym Zdrój w Ciechocinku reprezentacja komendy wzi a udzia w turnieju pi ki no nej o puchar Komendanta Powiatowego PSP w Aleksandrowie Kujawskim Puchar i dyplomy za osi gni te miejsca wr cza komendant wojewódzki PSP z Torunia wraz z komendantem powiatowym PSP z Aleksandrowa Kuj. Tekst i foto: Ireneusz Poturalski Dru yna PSP w Radziejowie - zdobywcy 4 miejsca

15 To warto wiedzie Ucz Si Pilnie, Bawi Si Grzecznie, Pracuj Bezpiecznie KRUS po ród wielu obowi zków dba równie o to, aby praca rolników by a bezpieczniejsz, by nie ulegali oni wypadkom przy pracy i nie zapadali na choroby zawodowe. Zawód rolnika jest z natury niebezpieczny. Rolnik musi pos ugiwa si wieloma maszynami, obs uguje zwierz ta, spieszy si, aby w por zasia i zebra plony. KRUS podczas szkole organizowanych w wioskach informuje rolników o niebezpiecze stwach zwi zanych z prac i o tym, jak si przed wypadkami uchroni. My li tak e o bezpiecze stwie dzieci wiejskich w my l przys owia: Czego Ja si nie nauczy, tego Jan nie b dzie umia. W tradycj rodzinnego gospodarstwa wpisana jest praca wszystkich domowników, równie i dzieci. Niezb dna jest jednak wiadomo, e s prace, których dzieci wykonywa nie powinny, bo zwyczajnie do nich nie doros y. Maj za ma o si, do wiadczenia, brakuje im wyobra ni, nie potrafi oceni niebezpiecze stwa, przewidzie skutków swoich zachowa, a zatrucie, czy przeci enie m odego organizmu mo e mie nieodwracalne skutki. Przy pracach w gospodarstwie nietrudno o nieszcz cie. Ka dego roku kilkana cioro dzieci traci ycie. Korzystaj c z pomocy dzieci i powierzaj c im wykonywanie jakich prac, wybierzmy takie, którym s one w stanie podo a bez nara ania si na niepotrzebne niebezpiecze stwo. Poni ej przedstawiamy wykaz prac, których nie powinny wykonywa dzieci do lat 15. Trzeba pami ta, ze na rodzicach i opiekunach spoczywa prawny i moralny obowi zek opieki nad dzieckiem, chronienia go przed niebezpiecze stwem. Kiedy wydarzy si wypadek, jest ju za pó no na zastanawianie si. Miejmy to zawsze na uwadze. Dzieci do lat 15 nie powinny: 1. Kierowa ci gnikami rolniczymi i innymi maszynami samobie nymi, 2. Obs ugiwa kombajnów do zbioru zbó, zielonek i okopowych, maszyn niwnych, kosiarek rolniczych, pras do s omy i siana, kopaczek do zbioru okopowych, 3. Sprz ga i rozprz ga maszyn i narz dzi rolniczych, przyczep i wozów z ci gnikami rolniczymi, a tak e pomaga przy tych czynno ciach, 4. Przebywa na pomostach sadzarek do ziemniaków oraz siewników i korygowa ich pracy poprzez str canie nadmiaru sadzeniaków lub przegarnianie ziarna w skrzyni nasiennej. 5. Obs ugiwa maszyn do przygotowywania pasz-sieczkarni, rutowników, gniotowników, mieszalników, rozdrabniaczy, 6. Obs ugiwa m ockarni, pracowa na jej górnym pomo cie oraz przy wspó pracuj cej prasie do s omy, 7. Przerzyna drewna przy u yciu pilarki tarczowej ( krajzegi, cylkularki) oraz wykonywa czynno ci pomocniczych przy tej racy: podawania i odbierania drewna, usuwania trocin, itp., 8. Pracowa przy u yciu pi a cuchowych ( przecinaniu pni, okrzesywaniu ga zi, prze wietlaniu drzew), 9. cina drzew, ci ga ich, za adowywa i roz adowywa, je li rednica pnia jest wi ksza ni 15cm., 10. Pracowa przy wy adunku i wysiewie wapna nawozowego, szczególnie wapna palonego, 11. Wykonywa prac przy u yciu chemicznych rodków ochrony ro lin, 12. Pomaga przy pracy z u yciem rozpuszczalników organicznych, 13. Topi i podgrzewa lepiku i smo y, 14. Obs ugiwa dmuchaw, przeno ników ta mowych i limakowych, 15. Pracowa przy wykonywaniu wykopów ziemnych i pomaga w g bokich wykopach, 16. Obs ugiwa i rozpala pieców centralnego ogrzewania, 17. Obs ugiwa parników i kot ów do gotowania, 18. Obs ugiwa rozp odników-buhajów, ogierów, knurów, tryków, 19. Pomaga przy za adunku i roz adunku zwierz t oraz ich uboju, 20. Opró nia zbiorników i wywozi gnojówki, gnojowicy i zawarto ci szamba, 21. Pracowa w silosach, zamkni tych zbiornikach i pojemnikach, 22. Obs ugiwa adowaczy i mechanicznych podno ników, 23. Pracowa na wysoko ci ponad 3 metry: na pomostach, drabinach, drzewach, dachach, itp. Cyklicznie pracownik KRUS przeprowadza pogadanki oraz konkursy wiedzy i konkursy plastyczne na temat bezpiecznej pracy i zabawy w gospodarstwach rolnych dla uczniów szkó podstawowych i gimnazjów z terenu Powiatu. Od tego roku szkolnego dzieci wiejskie otrzymuj równie broszury, plany lekcji, zak adki do podr czników, a najm odsze malowanki, przybli aj ce zasady bezpiecznych zachowa w gospodarstwie rolnym i domowym. Tematyk dot. bezpiecze stwa przedstawia im równie wy wietlany w trakcie pogadanek film pt.: Rodzina Pora ków. Mam nadziej, e zdobyta przez dzieci wiedza na zawsze pozostanie w ich pami ci. Przypominam, e zgodnie z ustaw o ubezpieczeniu spo ecznym rolników z dnia 20 grudnia 1990r. (Dz.U.Nr 50 poz.491 z 2008r) od dnia r osoby nie op acaj ce sk adek na ubezpieczenie spo eczne rolników (m.in. dzieci do lat 16) nie s uprawnione do ubiegania si o jednorazowe odszkodowanie z tytu u wypadku przy pracy rolniczej. Agnieszka Zalesiak KRUS PT w Radziejowie

16

POGRZEB POLEG EGO W AFGANISTANIE KPT. DANIELA AMBROZI SKIEGO

POGRZEB POLEG EGO W AFGANISTANIE KPT. DANIELA AMBROZI SKIEGO ZWI ZKOWCY OBRADUJ, PRACOWNICY SZUKAJ POMOCY Przysz a katastrofa dla Kotlina Czytaj na str. 7 Likwidator w szpitalu Czytaj na str. 3 ERKÓW Wojewoda wybierze szefa gminy Czytaj na str. 5 Nr ISSN 1230-851X

Bardziej szczegółowo

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s.

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s. GMINA RAWICZ Co z budow drogi na Hazach? s. 10 Radny z promilami za kierownic s. 5 OG OSZENIE Nr 12 (536) ISSN 1641-4802 25 marca 2011 e-mail: redakcja@zycie-rawicza.pl Cena 2,80 z (w tym 8 % VAT) Panika

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia ek, 09 pa dziernika 2006 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 1,50 z³ poniedzia ek 09 pa dziernika 2006 r. Nr 21/160/2006 Rok IV tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

Proboszcz zwróci si do gminy o 75 tys. z. s. 7. www.zycie-rawicza.pl

Proboszcz zwróci si do gminy o 75 tys. z. s. 7. www.zycie-rawicza.pl 5.000 z nagrody za wskazanie sprawców w amania s. 4 MIEJSKA GÓRKA Proboszcz zwróci si do gminy o 75 tys. z s. 7 BOJANOWO: Budynek sp on doszcz tnie s. 5 Dzi w numerze OG OSZENIE Nr 31 (555) ISSN 1641-4802

Bardziej szczegółowo

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Informacje Rady Powiatu, Zarzàdu Powiatu i Komisji Sta ych Rady Powiatu w Rypinie XV Bal RadoÊci Orszak Trzech Króli Komendant Powiatowy Paƒstwowej Stra y

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Urz du Miasta SESJA RADY MIEJSKIEJ RUMI

Biuletyn Informacyjny Urz du Miasta SESJA RADY MIEJSKIEJ RUMI Rumskie Nowiny Biuletyn Informacyjny Urz du Miasta W rzesie 2006 nr 9 (128) SESJA RADY MIEJSKIEJ RUMI Egzem plarz bezp atny W ostatnim dniu sierpnia odby a si pierwsza po okresie letnim Sesja Rady Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

- PROJEKTOWANIE - NADZORY BUDOWLANE - PROMOCJA WYROBÓW INFORMACJA TECHNICZNA - REKOMENDACJE - WYCENY MAJĄTKU PRZEGLĄDY TECHNICZNE BUDYNKÓW

- PROJEKTOWANIE - NADZORY BUDOWLANE - PROMOCJA WYROBÓW INFORMACJA TECHNICZNA - REKOMENDACJE - WYCENY MAJĄTKU PRZEGLĄDY TECHNICZNE BUDYNKÓW Rok XXIII Nr 4 (109) 2014 4 /2014 CUTOB-PZITB Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu Sp. z o.o. 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego

Bardziej szczegółowo

JUTROSIN. 29-latka z gminy Rawicz zosta a zatrzymana przez rawick policj podczas spaceru z dzie mi. Kobieta mia a ponad 3 promile alkoholu.

JUTROSIN. 29-latka z gminy Rawicz zosta a zatrzymana przez rawick policj podczas spaceru z dzie mi. Kobieta mia a ponad 3 promile alkoholu. fot. KPP Rawicz BOJANOWO NAPAD NA SZEWCA 28-latek napad na szewca w jego zak adzie w Bojanowie. Poszkodowany m czyzna ma p kni t czaszk. Napastnik zosta zatrzymany po policyjnym po cigu. RAWICZ Uciek,

Bardziej szczegółowo

Rodzi si milion piskl t

Rodzi si milion piskl t RAWICZ Ograbiona 91-latka Kobieta podaj ca si za pracownika Zwi zku Bojowników o Wolno i Demokracj ukrad a rawiczance 3 tys. z otych. Z apa z odzieja, który okrad mu siostr RAWICZ Pasa er golfa w szpitalu

Bardziej szczegółowo

- pogorszenie stanu bezpiecze stwa

- pogorszenie stanu bezpiecze stwa 9 MIEJSKA GÓRKA Nauczyciele przeciwko propozycji burmistrza POMYS PRZEKAZANIA SZKÓ I PRZEDSZKOLI STOWARZYSZENIU, AUTORSTWA KAROLA SKRZYPCZAKA USTAWI JEGO SAMEGO ORAZ NAUCZYCIELI I CZ RODZICÓW PO DWÓCH

Bardziej szczegółowo

15 lat Nadarzy skiego O rodka Kultury

15 lat Nadarzy skiego O rodka Kultury 15 lat Nadarzy skiego O rodka Kultury M ochów Nadarzyn arz Parole Urzut Woli ica Rozalin Pi tnastolecie Nadarzy skiego O rodka Kultury to fantastyczna okazja do podzi kowa. To, co osi gn NOK w ci gu 15

Bardziej szczegółowo

Nr 24 listopad/2006 Rok 3 ISSN 1732-3592

Nr 24 listopad/2006 Rok 3 ISSN 1732-3592 listopad 2006 strona 1 Nr 24 listopad/2006 Rok 3 ISSN 1732-3592 Szanowni Pañstwo! Chcielibyœmy przedstawiæ Pañstwu, w sposób uproszczony, najwa niejsze zagadnienia zwi¹zane z finansami powiatu koœciañskiego.

Bardziej szczegółowo

Wyjazd studyjny Szwajcaria - Czechy - Głubczyce

Wyjazd studyjny Szwajcaria - Czechy - Głubczyce ISSN 1505-4551 Egzemplarz bezpłatny Nr 4 (56) lipiec-sierpień 2014 Wyjazd studyjny Szwajcaria - Czechy - Głubczyce 4 20 Miedzynarodowy, Dzien Kul Bokashi ` Fot. Marta Krupińska W niedziel 14 wrze Podlaska

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 nr 6/253 1

Czerwiec 2014 nr 6/253 1 Na zbli aj¹ce siê Œwiêta najlepsze yczenia prze ywania Bo ego Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,

Bardziej szczegółowo

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne -2- GMINNE WIESCI REGION MIGRODZKI Program Aktywne wakacje - - nauka jazdy konnej w Nowym migrodzie upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe

Bardziej szczegółowo

Sonduj¹ gwiazdê. masz ciekawy temat - zadzwoñ

Sonduj¹ gwiazdê. masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia ek, 05 luty 2007 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 1,50 z³ poniedzia ek 05 luty 2007 r. Nr 3/168/2007 Rok V tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

Salon Technologii. Piekarskich i Cukierniczych 28.09. 2.10.2014. 28 września DZIEŃ PIEKARZA I CUKIERNIKA! Najlepsi z branży! AP-LED PRO ASCOBLOC

Salon Technologii. Piekarskich i Cukierniczych 28.09. 2.10.2014. 28 września DZIEŃ PIEKARZA I CUKIERNIKA! Najlepsi z branży! AP-LED PRO ASCOBLOC Poznań Salon Technologii Piekarskich i Cukierniczych 28.09. 2.10.2014 28 września DZIEŃ PIEKARZA I CUKIERNIKA! Najlepsi z branży! AKTUALNOŚCI AMPERO AP-LED AUTOMATYKA -OPP BFM GLOBAL CEIA CHIORINO COX

Bardziej szczegółowo

ZDRÓJ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA STR.5 POLICJA ŒCIGA A SIÊ NA ROWERACH BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 7 (23) 29.10.2007 r. RUSZY A BUDOWA HALI SPORTOWEJ W tym roku po raz pi¹ty do Po³czyna Zdroju przyjechali

Bardziej szczegółowo

BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz wy cieka t tema oñ zadzw poniedzia ek, 14 maja 2007 str. 1 1,50 z³ poniedzia ek 14 maja 2007 r. Nr 10/175/2007 Rok V tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160 10pap2497

Bardziej szczegółowo

Wizyta Ministra Rolnictwa w Białymstoku. Fot. Macebo www.pixabay.com. XVI Walne Zgromadzenie PIR

Wizyta Ministra Rolnictwa w Białymstoku. Fot. Macebo www.pixabay.com. XVI Walne Zgromadzenie PIR ISSN 1505-4551 Egzemplarz bezpłatny Nr 1 (59) styczeń-luty 2015 4 Wizyta Ministra Rolnictwa w Białymstoku Fot. Macebo www.pixabay.com 5 XVI Walne Zgromadzenie PIR PROSPERITA Sp. z o.o. ul. Lipowa 30/110,

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

W numerze: Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich w Czeszewie. strona 3. Czy NATO postawi na Wielkopolskê? - Trwaj¹ starania samorz¹dów.

W numerze: Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich w Czeszewie. strona 3. Czy NATO postawi na Wielkopolskê? - Trwaj¹ starania samorz¹dów. Oferty pracy z PUP we Wrzeœni. strona 11 W numerze: Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich w Czeszewie. strona 3 Czy NATO postawi na Wielkopolskê? - Trwaj¹ starania samorz¹dów. strona 5 Rozpoczê³a

Bardziej szczegółowo

Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala

Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala fot. R. Lipigórski Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala Jak poinformowa³a nas pani marsza³ek - Krystyna Poœlednia, Zarz¹d Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu w dniu 10 wrzeœnia zatwierdzi³ przyznanie

Bardziej szczegółowo

I. G os Przewodnicz cej Okr gowej Rady. Z prac Naczelnej Rady Piel gniarek. III. Z prac Okr gowej Rady Piel gniarek. III. Okr gowa Izba Informuje...

I. G os Przewodnicz cej Okr gowej Rady. Z prac Naczelnej Rady Piel gniarek. III. Z prac Okr gowej Rady Piel gniarek. III. Okr gowa Izba Informuje... BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP BIIULETYN IINFORMACYJJNY OKR GOWEJJ IIZBY PIIEL GNIIAREK IIPO O NYCH W BIIA EJJ PODLASSKIIEJJ Wydawca OIPIP w Bia ej Podlaskiej ul. Okopowa 3 pok. 218 21-500 Bia a Podlaska

Bardziej szczegółowo

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN 1509-1112 Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach czytaj na stronie 17 Podpisanie umowy partnerskiej Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl Wernisa w ratuszu

Bardziej szczegółowo

MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA

MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA Nr 213 kwiecieñ 2011 r. ISSN 1233-3093 cena 2,00 z³ www.sami-swoi.com.pl Radosnych i spokojnych Œwi¹t Wielkanocnych, bez pospiechu, troski zmartwieñ, pe³nych wiosennego optymizmu,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9

Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9 Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 03 11 2011 Numer: 22/364 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9 71-latek z Polkowic nie wyobra a sobie

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia ek, 20 listopada 2006 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 1,50 z³ poniedzia ek 20 listopada 2006 r. Nr 24/163/2006 Rok IV tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo