1000 Jahre Wahrenholz. Marian ZieliĔski w towarzystwie Alicji GórczyĔskiej wrċcza pamiatkowy puchar pani Friedhilde Evers - burmistrz Wahrenholz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1000 Jahre Wahrenholz. Marian ZieliĔski w towarzystwie Alicji GórczyĔskiej wrċcza pamiatkowy puchar pani Friedhilde Evers - burmistrz Wahrenholz"

Transkrypt

1 1000 Jahre Wahrenholz Marian ZieliĔski w towarzystwie Alicji GórczyĔskiej wrċcza pamiatkowy puchar pani Friedhilde Evers - burmistrz Wahrenholz

2 Od Redakcji Drogi czytelniku We wrze niowym numerze Powiatowego ABC zamie cili my informacj o olimpijczyku, Adamie Korolu, który wraz z trzema kolegami zdoby z oty medal na tegorocznych Igrzyskach Olimpijskich. Artyku ten odbi si szerokim echem nie tylko na terenie naszego powiatu, ale tak e poza jego granicami. Otrzymali my wzruszaj cy list od Dyonizego Wili skiego, mieszka ca W oc awka, który uzupe nia nasz wiedz o rodzinie Adama Korola a tak e bliskich z rodziny nadawcy listu. Drukujemy list czytelnika z W oc awka z niewielkimi zmianami. Wili ski Dyonizy W oc awek wrzesie Ul. Brzeska 5 w 69 rocznic napa ci Hitlera W oc awek i Stalina, pomimo paktu o nieagresji Redakcja Redakcja Gazeta Powiatowe ABC - miesi cznik w Radziejowie, ul. Ko ciuszki 20/22 Serdeczne Bóg zap a sk adam Gazecie Powiatowe ABC w Radziejowie, drukowanej vis a vis mojego jednorodzinnego domu przy ul. Brzeskiej 5 we W oc awku za podanie na stronie Sport o zacnym rodzie Dziubichów z P owiec, gdzie za miedz w Witowie urodzi em si sp dzi em dzieci stwo I m odo do wojny oraz po wojnie do 1956 roku. W latach 1946 I 1947 by em studentem Uniwersytetu Ludowego w Dobrem, gdzie nauki religii rzymsko katolickiej uczy raz w tygodniu ksi dz z Krzywos dzy, dok d chodzili my z Kierownictwem w niedziel I wi ta na msze w., a gdy by a niepogoda do kaplicy w Cukrowni Dobre. W Krzywos dzy przy ko ció ku drewnianym zerowej klasy (oznaczenie klasy zabytku przyp. red. ) by grób i zapewne jest wnuczki Adama Mickiewicza. Tam te przegra bitw z Moskalami Mieros awski, dowódca Powstania w 1863 roku, rodzony brat Biesiekierskiej z P owiec Klotyldy, której pomnik stoi na cmentarzu w Witowie, w pobli u grobów moich p. Rodziców, pochowanych po wojnie przez brata ks. Pra ata z Kalisza oraz trzech sióstr I szwagra. Dwie siostry zmar y w 11 dni jedna po drugiej. W Krzywos dzy poleg te brat Marii Konopnickiej przyby y na wie o Powstaniu z Francji, gdzie by studentem w Legge. Bardzo prosz z g bi serca o przes anie panu Dziubichowi mojego listu lub do kogo z rodziny, bo nie mam adresu. Po wojnie zrobi em amatorskie zdj cie lubne m odej parze: Franciszkowi I Apolonii Pawelec, którzy byli s siadami mojej p. Siostry Irenki. By em równie z nimi w Cz stochowie z pielgrzymk na Jasn Gór. Pozdrawiam serdecznie wójta Jerzego Zmierczaka, mojego dobroczy c, który przed dwoma laty na Z ote Gody ofiarowa mi pi kn poz acan laurk. Wdzi czny jestem równie wójtowi gminy Radziejów za przes ane mi pismo, w którym stwierdza, e dzi ki mnie odby a si uroczysto w rocznic bitwy pod P owcami, gdzie mój wnuczek, Zbigniew Cedro gra na saksofonie pie ni religijne, patriotyczne i bojowe. Szcz Bo e wójtowi, jego rodzinie oraz jego pracownikom. cz wyrazy g bokiego szacunku Wili ski Dyonizy, urodzony w Witowie w zawieruch I - wojny wiatowej w rosyjskiej niewoli Cara Rosji Miko aja rozstrzelanego wraz z rodzin przez bolszewików w 1918 r. gdy mia em pierwszy rok ycia. NAUCZYCIELU Uczy e mnie jak z prostych s ów wyczarowa wypracowanie eby wierszcze w nim zagra y i schronienie znalaz y w ród pochylonych liter jak w soczystej trawie uczy e cierpliwie jak z pojedynczych cyfr wyrze bi odpowied pozytywn na egzamin z dojrza o ci i matematyczne równanie uczy e codziennie jak pod wiatr przeciwno ci unosi dzielnie g ow aby z pokor wiat dotyka a prawd zaczarowa w proste s owa Ma gorzata Pietrzak POWIATOWE ABC GAZETA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO miesi cznik. Wydawca: Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Radziejowskiego Radziejów, ul. Ko ciuszki 20/22, tel. (054) , Redaguje Zespó : Wanda Wiatrowska (redaktor naczelna), Agnieszka Krygier (sekretarz redakcji), Arleta Brochocka, El bieta Raszka, Konrad Lewandowski, Józefa Wi niewska, Miros aw Czynsz Sk ad i druk: EXPOL, W oc awek, ul. Brzeska 4, tel./fax (054) , PISMO ZRZESZONE W STOWARZYSZENIU POLSKICH MEDIÓW Redakcja nie zwraca niezamówionych materia ów i zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz nie odpowiada za tre zamieszczanych og osze.

3 Wywiad 1 z wójtem Gminy Topólka Henrykiem Or owskim Prosz o doko czenie zda : 1. Obejmuj c stanowisko Wójta Gminy Topólka pochodz ce z wyboru najwy szego suwerena jakim jest spo eczno lokalna jestem zobligowany s u- y tym wszystkim, którzy mieszkaj b d przebywaj na terenie gminy Topólka. Zakres zada samorz du lokalnego zna em, poniewa w Urz -dzie Gminy pracowa em od roku, najpierw jako kierownik USC, a od czerwca 1990 roku pe ni em funkcj Sekretarza Gminy. Zna em zakres przypisanych samorz dowi obowi zków jak i mo liwo ci ich nansowania oraz potrzeby mieszka ców gminy Topólka. Moim priorytetem dzia ania by o i jest cis e nadzorowanie zada nakre lonych w wieloletnim programie rozwoju lokalnego, a w szczególno ci : a) zako czenie wodoci gowania cz ci zachodniej i po udniowej gminy (G uszynek, Mi achówek, Znaniewo, Chalno, Kamie czyk), b) inwestycje z zakresu ochrony rodowiska (oczyszczalnia cieków, oczyszczalnie przydomowe), c) przebudowa dróg gminnych, d) sprawy z zakresu szkolnictwa, kultury, e) doprowadzenie obiektów komunalnych do takiego stanu, by nie odbiega y wygl dem, estetyk od zadbanych, dobrze utrzymanych budynków b d cych w asno ci mieszka ców gminy, f) pozyskiwanie rodków pozabud etowych, Z perspektywy po owy kadencji mog powiedzie, e realizuj to, co zadeklarowa em obejmuj c t funkcj. Jest to mo liwe dzi ki dobrej wspó pracy z organem stanowi cym Rad Gminy oraz zaanga owaniu i fachowo ci moich pracowników. W tym roku zako czymy wodoci gowanie. W ci gu 2. lat przyby o 500 odbiorców wody. Logistycznie jeste my przygotowani na absorbcj rodków unijnych, szczególnie z RPO, PROW. W ci gu 2. lat przebudowali my 4 km dróg gminnych, wyposa yli my przedszkole w plac zabaw przy pomocy rodków z Urz du Marsza kowskiego. Obiekty komunalne ( wietlice, remizy OSP) zosta- y doprowadzone do nale ytego stanu. W wi kszo ci z nich odbywaj si zaj cia z m odzie. Przy moim wsparciu na bazie OSP Orle powsta o internetowe centrum kszta cenia na odleg o. Gmina Topólka przyst pi a do szeregu programów nansowanych ze rodków pozabud etowych ( PFRON program A Ucze na wsi), POKL nie bójmy si uczy itp.) Przeszkod w realizacji zamierze inwestycyjnych s zbyt ma e rodki tzw. Unijne (RPO, PROW), przeznaczone na konkursy ofert. Wywiad miesi ca Spotkanie z Pos em RP Ponadto rodki te uruchamiane s ze znacznym opó nieniem. Gmina dok ada wszelkich stara, by jak najwi cej rodków pozyska do bud etu w celu poprawy infrastruktury, a tym samym jako- ci ycia mieszka ców. 2. Autorytetem dla mnie jest na to pytanie nie mo na odpowiedzie w jednym zdaniu, poniewa ka dy z nas na pewno posiada kilka autorytetów. W sferze moralnej niekwestionowanym autorytetem jest dla mnie, jak dla wielu milionów Polaków, Jan Pawe II. Na pewno rodzice, te ciowie. W szkole redniej autorytetem by dla mnie profesor Adam Beci ski ( cz owiek prawy i wspania y wychowawca m odzie y), w sporcie Feliks Stamm, Kazimierz Górski, Henryk asak. W pracy zawodowej wysoko ceni okres wspó pracy z Tadeuszem Wyrzykowskim Prezesem PZGS w Radziejowie, gdzie rozpoczyna em swoj pierwsz prac zawodow. Szkoda, e w czasie transformacji polityczno gospodarczej wiele autorytetów zosta o sponiewieranych. 3. Moje do wiadczenie yciowe podpowiada mi e realizacja planów, zamierze jest realna, je eli w realizacj w cz si wszyscy, którzy maj wp yw na rozwój gminy. 4. Ceni u innych uczciwo, bezinteresowno i fachowo 5. Wzrusza mnie i jednocze nie napawa optymizmem zachowanie rodziców przy realizacji Programu A ucze na wsi. Cz rodziców postanowi a nie przeznacza pieni dzy z tego programu na dobra konsumpcyjne, a przeznaczy a je na nansowanie rozwoju dzieci, na kolonie j zykowe. Wzrusza mnie równie i bardzo cieszy to, e mamy tak wiele utalentowanej m odzie y szkolnej, co uwidacznia si w ro nego rodzaju konkursach poza gmin czy przygotowanych inscenizacjach artystycznych z ró nych okazji. 6. Relaksuj si Pracuj c na dzia ce oraz czytaj c warto ciowe ksi ki ( szczególnie historyczne). Doskona ym relaksem s spotkania rodzinne, zw aszcza czas, który sp dzam z wnucz tami Al, Lidzi i Krzysiem. 7. Moim hobby jest Rozrywka umys owa ( jestem zapalonym krzy ówkowiczem i szaradzist ). Równie poznawanie genezy obiektów zjogra cznych znajduj cych si na terenie gminy Topólka i poza jej granicami oraz sport. 8. Moim marzeniem jest by wszystkie zadania uj te w Programie Rozwoju Lokalnego i Wieloletniego Planu Zamierze Inwestycyjnych zosta y zrealizowane. Moim wielkim marzeniem jest równie to, by ludzie byli dla siebie yczliwi i wzi li sobie g boko do serca s owa ks. Twardowskiego pieszmy si kocha ludzi tak szybko odchodz. Im wi cej b dzie wzajemnego szacunku, tym ycie nasze, mimo wielu k opotów, trosk b dzie atwiejsze. Tego ycz wszystkim mieszka com mojej gminy.. Dzi kuj za rozmow Wanda Wiatrowska 25 wrze nia 2008 r.w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie odby o si spotkanie na temat Perspektywy i rozwój kszta cenia ponadgimnazjalnego ze szczególnym uwzgl dnieniem szkó zawodowych Spotkanie prowadzi y Panie: Pose na Sejm RP, Domicela Kopaczewska (druga od lewej,) Naczelnik Wydzia u Kszta cenia Ustawicznego MEN, Marzena M odziejewska (trzecia od lewej), którym towarzyszy y: Starszy Wizytator Kuratorium O wiaty-delegatura we W oc awku, El bieta Urba ska (pierwsza od lewej) oraz Dyrektor Delegatury Kuratorium O wiaty we W oc awku, Ma gorzata Oborska (druga z prawej). Go ci i uczestników spotkania powita Starosta Radziejowski, Marian Zieli ski. Redakcja

4 2 Informacje W pi tkowy poranek, 12 wrze nia br., delegacja powiatu radziejowskiego wyruszy a sprzed budynku starostwa do Wahrenholz, niemieckiej miejscowo ci z któr mamy podpisany Akt Partnerstwa. Celem wyjazdu by o uczestnictwo w uroczysto ci obchodów 1000 lecia Wahrenholz. Niemcy przygotowywali si do Jubileuszu prawie rok. Nasza grupa sk ada a si z przedstawicieli samorz du powiatowego ze starost, Marianem Zieli skim i Ann Bru dzi sk, skarbnikiem starostwa na czele. Towarzyszy a nam kapela Kujawioki z Osi cin. Program obchodów by bardzo atrakcyjny. 12 wrze nia o godzinie zainaugurowano jubileuszow uroczysto spotkaniem zaproszonych go ci i mieszka ców Wahrenholz. W udekorowanych zieleni namiotach zebra o si ponad 1000 osób. Rozpocz y si okoliczno ciowe wyst pienia przeplatane scenkami rodzajowymi z ycia Wahrenholz. Moderatorzy, którzy prowadzili uroczysto, zaprosili na scen Mariana Zieli skiego, starost powiatu radziejowskiego, który wr czy burmistrzyni Wahrenholz, 1000 Jahre und mehr Friedhilde Evers pi kny kryszta owy puchar - upominek z Polski. Kapela Kujawioki kilkakrotnie prezentowa a swoje umiej tno- ci przed niemieck publiczno ci. Za ka dym razem wzbudza a du e zainteresowanie i by a nagradzana gromkimi brawami. Uroczysto ci jubileuszowe trwa y 3 dni, od 12 do 14 wrze nia 2008 r. W niedziel wzi li my udzia w barwnym korowodzie, który przeszed ulicami Behtzhorn i Wahrenholz oraz uczestniczyli my w uroczystej mszy w. w ko ciele ewangelickim. Wszyscy wierni zgromadzeni w wi tyni wys uchali pie ni Czarna Madonna w wykonaniu kapeli Kujawioki. Burmistrzyni w imieniu w asnym i mieszka ców Wahrenholz dzi kowa a polskiej delegacji za aktywny udzia w uroczysto ci. Kilkakrotnie podkre li a, ze podpisany w 2002 r., Akt Partnerstwa nie jest martwym zapisem, ale przek ada si na konkretne dzia ania. Na tak wa nej dla Wahrenholz uroczysto ci nie mog o zdaniem Pani Burmistrz zabrakn przyjació z Polski. Wanda Wiatrowska Wyst p Kujawioków Przemarsz polskiej delegacji ulicami Wahrenholtz Kujawsko pomorscy rolnicy wi towali zako czenie niw W ostatni niedziel sierpnia 2008 r. w Koronowie kujawsko pomorscy rolnicy podzi kowali za niwa. Po wi ceniem chleba z tegorocznego ziarna zainaugurowali do- ynki wojewódzkie. Cho ten rok nie jest dla nas askawy, zawsze trzeba dzi kowa za to, co si ma i prosi, by nast pnym razem ziemia wyda a jeszcze lepsze plony mówili gospodarze. Do ynkow tradycj s wybory najpi kniejszych wie ców i ozdób. Jury w Koronowie mia o nie lada problem. Wszystkie by y robione z sercem, to wida mówiono podczas obrad. Trzeba by o jednak wy oni zwyci zców. W kategorii Wieniec tradycyjny wygra o Mszano (powiat brodnicki), drugie miejsce zaj o Chrostkowo (powiat lipnowski), a trzecie Lubichowo (dekanat pelpli ski). W kategorii wieniec wspó czesny jury nagrodzi o: KGW Brudzawy (powiat brodnicki), para w Niewie cinie (dekanat koronowski) oraz powiat wiecki. Nad naszym wie cem pracowali my przez tydzie, od rana do wieczora. M owie si buntowali gdy nie mia y my wtedy czasu nawet na to, eby przygotowa obiad mówi a jedna z gospody. Doceniony zosta równie trud w asny w przygotowanie stoisk promocyjnych. W ród wielu samorz dów, instytucji, rm i wytwórców, swoje walory prezentowa równie powiat radziejowski. W do ynkowym konkursie na najlepiej przygotowane stoisko powiatowe, radziejowianie zdobyli I miejsce, a w klasy kacji wszystkich stoisk trzecie. Zaprezentowali my nasze potrawy regionalne, r kodzie o, obrazy, koronki i hafty lokalnych twórców oraz ekologiczne d emy, nalewki i zio a. To s smaki mojego dzieci stwa bez chemii powiedzia Andrzej odygowski przedstawiciel powiatu radziejowskiego. Stoisko powiatu radziejowskiego przygotowane zosta o przez Powiatow Rad Kó Gospody Wiejskich wraz ze Starostwem Powiatowym. Zaanga owanymi bezpo rednio w przygotowanie ekspozycji by y: Anna Patyk przewodnicz ca Zarz du Powiatowego KGW, Renata Dzik, Maria Sta ewska i Gra yna Gawinecka oraz pracownicy Wydzia u Promocji. W przysz ym roku gospodarzem do ynek wojewódzkich b dzie Czernikowo (powiat toru ski). Tekst: Marek Szuszman Foto: Andrzej odygowski Panie z KGW w Dobrem, Anna Patyk oraz Renata Dzik wraz z Marsza kiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego Piotrem Ca beckim, Wiceprzewodnicz cym Sejmiku Województwa, Ryszardem Boberem, oraz cz onkiem zarz du Województwa Franciszkiem Z otnikiewiczem

5 Sport i Zdrowie 3 Obdarowaniu wolontariusze W miniony wtorek,16 bm. w sali konferencyjnej radziejowskiego magistratu odbyáa siċ inauguracja pracy szkolnych kóá PCK z terenu dziaáania Zarządu Rejonowego PCK w Radziejowie. W spotkaniu równieī wziċáa udziaá Alicja GórczyĔska, czáonek Zarządu OkrĊgowego PCK w Bydgoszczy. Podczas inauguracji rozstrzygniċto coroczny konkurs Gorączka Záota. ZwyciĊĪyáo Koáo PCK przy Gimnazjum Publicznym w Radziejowie, drugie miejsce zajċli máodzi wolontariusze z Koáa przy Szkole Podstawowej w OsiĊcinach, zağ trzecia lokata przypadáa wolontariuszom ze Szkoáy Podstawowej w Dobrem. SpoĞród dziaáających 25 szkolnych kóá w akcji wziċáo udziaá 19 a uzyskane w ten sposób fundusze zostaáy przeznaczone na zakup wyprawek dla Īaka. W nowym roku szkolnym 2008/2009 dziaáalnoğü szkolnych kóá skupi siċ na imprezach podkreğlających 50-lecie Honorowego Krwiodawstwa w Polsce, oraz 90-lecia Polskiego Czerwonego KrzyĪa(w 2009). Wtorkowym obradom towarzyszyáo szkolenie dotyczące zagroīeniom ze strony HIV/AIDS - bomby XI wieku, jak to podkreğlaáa - Maria GĊbicka, prowadząca szkolenie. Tekst i foto. Mirosáaw Kowalski Alina KrupiĔska, prezes ZR PCK w Radziejowie wrċcza nagrodċ za zwyciċstwo w akcji Gorączka záota - opiekunowi koáa PCK przy Gimnazjum Publicznym w Radziejowie, Krzysztofowi Marcjaniakowi. Dar serca ZarzØd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyæa w Radziejowie w imieniu swoim i rodziców maüej Zuzi serdecznie dziúkuje wszystkim ofiarodawcom, którzy wsparli akcjú charytatywnø Zuzia. Do tej pory ( r.) zebraliàmy zü. PieniØdze trafiø na konto kliniki w Poznaniu, w której Zuzia búdzie operowana. Janina Kowalska Strzelcy Mechanika w czoüówce DruĪyna strzelecka z radziejowskiego Mechanika wywalczyáa pierwsze miejsce w V Rundzie MiĊdzypowiatowej Lidze Strzeleckiej w Kobylnikach k/kruszwicy. W zawodach organizowanych przez Klub Strzelecki w Kruszwicy rywalizowali przedstawiciele 11 druīyn. Rywalizacja byáa zaciċta. Tylko jednym punktem druīyna reprezentująca Zespóá Szkóá Mechanicznych w Radziejowie w skáadzie Kamil Habecki, Mariusz Rzewódzki i Dariusz Skoczylas pokonaáa druīynċ z Kruszwicy.Trzecie miejsce zajċáa druīyna KOM ROL z Kobylnik.Indywidualnie zwyciċīyá Kamil Habecki z ZSM w Radziejowie z wynikiem 191/200pkt przed Kazimierzem PieczyĔskim 188 pkt z Kruszwicy i Hanną Fitas 187 pkt z Kruszwicy. Tekst i foto: Krzysztof RosiĔski Na stanowisku strzeleckim Dariusz Skoczylas czáonek zwyciċskiej druīyny Wspólne zdjċcie uczestników V Rundy zawodów strzeleckich w Kobylnikach Turniej PiÜki Siatkowej o Puchar Starosty Radziejowskiego r. w Pioáunowie odbyá siċ Turniej Piáki Siatkowej druīyn wiejskich o Puchar Starosty Radziejowskiego. W turnieju braáo udziaá siedem druīyn z naszego powiatu. Kolejno miejsca zajċli: Dragon Byczyna, Olimpia Nowa WieĞ, WKS Salonki, Pioáunowianka, Kuranty Powaákowice, MáodzieĪówka Pilichowo, Zjednoczeni Czoáowo. Puchary i dyplomy w imieniu Starosty wrċczyá Edward Kubisiak radny Rady Powiatu w Radziejowie. Organizator PTS Pioáunowianka: Longin Rogacki Edward Kubisiak, radny powiatu radziejowskiego wrċcza puchary

6 4 Karty z historii Cichociemny z Radziejowa W minion niedziel za spraw pierwszego programu Telewizji Polskiej rozpocz a si emisja trzynastoodcinkowego serialu Czas Honoru, który jest inspirowany histori nieformalnej grupy polskich o nierzy cichociemnych, która zosta a powo ana w Wielkiej Brytanii w czasie II wojny wiatowej. Polscy dywersanci przechodzili w Anglii wojskowe szkolenia i wracali do okupowanej Polski, aby walczy w konspiracji i zasilali szeregi Armii Krajowej. Tak si sk ada, e jednym z legendarnych 316 cichociemnych by rodowity radziejowianin, pp k. Antoni Iglewski. Legendarny o nierz urodzi si w Radziejowie 1 stycznia 1899 r. Syn Franciszka i Julii z Mazeckich. Przygoda z wojskiem rozpocz a si od dzia alno ci konspiracyjnej w POW. Jako cichociemny u ywa pseudonimów: Suse, Ig a, Nieczuja, Antoni, Mazecki, Vanadi, Ponar, Kujawiak i nazwisk W adys aw Dro d ewski, Jan Bara ski, Nikodem Galewski i Józef Sikorski. Od 1916 r. by cz onkiem Komendy Lokalnej Radziejów Obwodu Nieszawa Polskiej Organizacji Wojskowej. Po uko czeniu specjalnych kursów w 1917 roku zosta instruktorem-szkoleniowcem grup bojowych. 11 listopada 1918 roku wst pi do Wojska Polskiego i jako plutonowy bra udzia w walkach pod Inowroc awiem w czasie powstania wielkopolskiego. Równie uczestniczy w wojnie polsko-bolszewickiej w ramach 5.,14. i 31. pu ków piechoty. Od 1922 roku pe ni s u b jako sier ant w 81. pu ku piechoty i w mi dzyczasie uko czy gimnazjum matematyczno-przyrodnicze w Krakowie. Po zwolnieniu z wojska pracowa jako zast pca kierownika w szefostwie Budownictwa Wojskowego Okr gu Korpusu nr III w Grodnie i jako naczelnik Wydzia- u Przedsi biorstw Miejskich w Zarz dzie Miejskim w Grodnie. Przed 1 wrze nia 1939 r. zosta przydzielony do Oddzia u II Sztabu G ównego z zadaniem prowadzenia dywersji pozafrontowej w Prusach Wschodnich. Po kapitulacji na terenie Bia ostoczyzny za o y organizacj Polska Armia w Kraju-Odcinek om a-grodno. Nast pnie pe ni funkcj zast pcy komendanta okr gu Bia ostockiego SZP, pó niej p.o. komendanta Okr gu Bia ostockiego ZWZ. Od pa dziernika 1940 roku by szefem oddzia ów I i IV Obszaru nr 2 Bia ystok. 17 listopada 1940 r. podczas noclegu w Morusach k. Tykocina zosta aresztowany i wywieziony do Moskwy na ubiank. 24 czerwca zosta skazany przez najwy szy S d Wojenny na kar mierci. Na mocy Uk adu Sikorski-Majski zosta zwolniony i znalaz si w armii Gen. Andersa. W lutym 1942 r. zosta przerzucony do Wielkiej Brytanii, gdzie zosta przeszkolony do dzia a na ty ach wroga. Po awansie na porucznika zosta zrzucony w nocy z 17 na 18 lutego 1943 roku na teren kraju. Po krótkim okresie przygotowawczym zosta skierowany przez gen. Grota-Roweckiego do pracy w komendzie Okr gu Armii Krajowej Kraków. Nast pnie zosta szefem dywersji i partyzantki Inspektoratu rejonowego Maria /obwody Miechów, Olkusz, Pi czów/. W marcu Antoni Iglewski zorganizowa pierwszy w inspektoracie Maria oddzia partyzancki Skrzetuski. Pod koniec lipca 1944 bra udzia w walkach o utworzenie, a nast pnie utrzymanie terenu tzw. Rzeczpospolitej Kazimiersko Proszowickiej. W sierpniu 1944r. zosta dowódc samodzielnego Partyzanckiego baonu Szturmowego Suszarnia 106. dywizji AK. By jednocze nie z-c d-cy 106. dywizji AK. Jego oddzia przeprowadzi 184 wypady zbrojne, przeprowadzaj c likwidacje konfidentów i gestapowców. Po wojnie dzia a w konspiracyjnej organizacji nie, delegaturze Si Zbrojnych na kraj i WiN-ie. Po ujawnieniu w pa dzierniku 1945 r. przeniós si do Gdyni, potem Gda ska, i Wroc awia. W grudniu 1948 roku zosta aresztowany przez urz d Bezpiecze stwa i wyrokiem S du Wojewódzkiego w Krakowie zosta skazany na 8. lat wi zienia. W maju 1956r. na mocy amnestii z agodzono mu kar o po ow i jednocze nie uznano za odbyt. Po wyj ciu z wi zienia osiad we Wroc awiu. Pracowa jako naczelnik zaopatrzenia u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wroc awiu( ) i Wroc awskim Przedsi biorstwie budowlanym( ). W 1957 zweryfikowano go do stopnia podpu kownika. Od maja 1976 r. przebywa w Pa stwowym Domu Rencistów. Aktywnie udziela si w rodowisku Spadochroniarzy Cichociemnych. Napisa Wspomnienia z lat i kilka artyku ów do Wojskowego Przegl du Historycznego. By onaty z Mari z Ulatowskich ( ) urz dniczk. Dzieci nie mia. Zmar 27 stycznia 1979 r. we Wroc awiu. Pochowany zosta na cmentarzu parafialnym, w Radziejowie. Z inicjatywy Stowarzyszenia o nierzy AK przy wsparciu w adz Miasta i Gminy Miechów 15 sierpnia 1999 r. na Domu Towarowym K os przy ulicy Sienkiewicza zosta a ods oni ta tablica upami tniaj ca pp k Antoniego Iglewskiego. Za swoj o niersk s u b zosta dwukrotnie odznaczony Krzy em Virtuti Militari V klasy, Krzy em Niepodleg o ci z Mieczami, czterokrotnie Krzy em Walecznych, Srebrnym Krzy em Zas ugi, Krzy em Powsta ców Wielkopolskich, Krzy em Armii Krajowej, Krzy em Partyzanckim i innymi. Opracowa : Miros aw Kowalski na podstawie pierwszego opracowania yciorysu radziejowskiego Cichociemnego autorstwa Przemys awa Tomczaka, który ukaza si na amach Kroniki- Gazety Radziejowskiej nr 4 z 1997r. Tekst i foto. Miros aw Kowalski Na zdj ciu grobowiec zas u onego o nierza, który znajduje si tu obok rodziców s ynnego Ponara na radziejowskiej nekropoli parafialnej. Na fotografii Szymon Szynkowski, siostrzeniec który od blisko trzydziestu lat pami ta o swoim przodku.

7 Wie ci gminne z Topólki 5 Podzi kowali za zbiory Para alno Gminne Do ynki rozpocz y si uroczyst msz dzi kczynn, sprawowan w Ko ciele Para alnym p.w. Mi osierdzia Bo ego w Topólce przez Ksi dza Proboszcza Antoniego Wojciechowskiego. W tej podnios ej uroczysto- ci, oprócz mieszka ców gminy Topólka, uczestniczyli zaproszeni go cie. Swoj obecno ci zaszczycili nas Pose na Sejm RP, Marek Wojtkowski, Starosta Powiatu Radziejowskiego, Marian Zieli ski, Radny Rady Powiatu - cz onek Zarz du Powiatu Grzegorz ojewski, Proboszcz Para i Orle, ksi dz Tadeusz Stefaniak, Proboszcz Para i M koszyn ksi dz Krzysztof Szcze niak. Wielu spo ród zaproszonych nie mog o wzi udzia u w uroczysto ciach, ze wzgl du na wcze niejsze zobowi zania, przes ali jednak na r ce wójta gminy s owa kierowane do wszystkich mieszka ców z okazji tak donios ej uroczysto ci. Starostami tegorocznych do ynek byli: Czes awa Budzy ska i Karol Krzanowski. Z ich r k wójt gminy Henryk Or owski otrzyma okaza y bochen chleba, który zobowi za si sprawiedliwie podzieli i dba o to, by dla adnego z mieszka ców naszej gminy go nie zabrak o. Pi knym akcentem uroczysto ci by o odczytanie przez Ma gorzat Pietrzak, poetk z D bianek, nastrojowego wiersza jej autorstwa pt. niwa. Wójt gminy uhonorowa starostów do ynek pami tkowymi pucharami. Równie reprezentanci so ectw, które przygotowa y przepi kne do ynkowe wie ce i kosze, otrzymali pami tkowe puchary. Uroczysta msza wi ta zako czy a si wzruszaj cym momentem dzielenia chleba do ynkowego w ród uczestników. Tekst : Konrad Lewandowski Foto : Stanis aw Wojtysiak Po egnanie Lata wrze nia 2008 roku na stadionie w D biankach odby si nansowany ze rodków PPWOW Festyn Po egnanie lata Na terenie kompleksu sportowego zgromadzi o si wielu mieszka ców naszej gminy. Z gor cym aplauzem i ywym dopingiem obserwowali pi karski pojedynek pomi dzy reprezentacj Radnych i So tysów a reprezentacj Urz du Gminy. Zawodnicy obydwu dru yn dali z siebie wszystko. Zwyci y a reprezentacja Urz du Gminy, pokonuj c rywali 3:1. Wójt gminy nagrodzi zawodników pami tkowymi pucharami i dyplomami. Nale y podkre li, e mecz, pomimo sportowej zaciek o ci obydwu dru yn, odby si w przyjacielskiej atmosferze fair play. Mi ym akcentem festynu by y zmagania so ectw w konkurencjach sportowo - rekreacyjnych. Du o emocji wzbudzi y zawody w si owaniu na r k, podnoszeniu ci arka, strza y na bramk. Najbardziej ekscytuj c konkurencj by o jednak przeci ganie liny. Najlepsza okaza a si dru yna z so ectwa Czamaninek. Zwyci zców wszystkich konkurencji Wójt Gminy Henryk Or owski nagrodzi pami tkowymi pucharami i dyplomami. Nie zabrak o atrakcji dla najm odszych. Karuzela, zje d alnie czy mo liwo przeja d ki powozem zaprz onym w kucyka wywo a y szczery u miech i rumie ce na niejednej dzieci cej buzi. Uczestnikom festynu czas umila a kapela D bowiacy, prezentuj ca muzyk Kujaw. Impreza by a doskona okazj do spotkania, wspólnej zabawy, wymiany pogl dów. Sta a si miejscem do zaprezentowania sztuki ludowej i tradycji, poczucia przynale no- ci do Ma ej Ojczyzny, jak dla nas wszystkich jest gmina Topólka. Tekst : Konrad Lewandowski Foto : Stanis aw Wojtysiak Nowa Forma Wychowania Przedszkolnego Kieruj c si dobrem dzieci, ich wszechstronnym rozwojem oraz wnioskiem rodziców, gmina Topólka postanowi a utworzy od 1 wrze nia br. Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Topólce. Mie ci si on w lokalu przedszkola samorz dowego. Do Punktu Przedszkolnego w chwili obecnej ucz szcza siedemna cioro dzieci w wieku 3. i 4. lat. Zaj cia, prowadzone przez wykwali kowan kadr, odbywaj si codziennie, z wyj tkiem sobót i niedziel, po pi godzin dziennie. Przedszkole zapewnia maluchom zaj cia dydaktyczno - wychowawcze i ruchowe, pomaga integrowa si z rówie nikami i uczy wspó dzia ania w grupie, a przede wszystkim pracuj cym rodzicom daje mo liwo pozostawienia dziecka pod fachow opiek. Funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego nansowane jest w pe ni z bud etu gminy. Tekst i foto: Konrad Lewandowski

8 6 Wie ci gminne z Piotrkowa Kujawskiego Osi gni cia sportowców z Nowej Wsi Klub Olimpia za o ony zosta w lutym 2004 r. Prezesem zosta wybrany Edward Kubisiak emerytowany nauczyciel, jednocze nie opiekun i trener dru yny. Zast pc prezesa Ewin Dominiak, miejscowy przedsi biorca, skarbnikiem - Zenon Ch sy so tys wsi. Cz onkami klubu jest miejscowa m odzie oraz okoliczni pasjonaci siatkówki. Dzia alno g ównie opieramy na szkoleniu w sekcji pi ki siatkowej. Dru yna liczy 14. zawodników graj cych, a od stycznia szkolimy ch tn m odzie gimnazjaln. Zaj cia odbywaj si w sali gimnastycznej po Szkole Podstawowej w Nowej Wsi, w czwartki w godz , m odzicy pi tki W sezonie letnim wiczymy na wybudowanym przez nas i przy pomocy UMiG w Piotrkowie Kujawskim na boisku do siatkówki przy sali gimnastycznej. Mimo krótkiego czasu istnienia nasza dru yna siatkarska zajmuje czo owe miejsca w ró nych turniejach. 1. W sezonie 2005/2006 zaj li my - II miejsce w XII Regionalnym Grand Prix pi ki siatkowej TKKF Starówka w Koninie w grupie niezaawansowanej. - w turnieju o puchar Burmistrza MiG w Piotrkowie Kujawskim III miejsce. - w turnieju o puchar Przewodnicz cego MiG w Piotrkowie Kujawskim I miejsce. 2. W sezonie 2006/2007 zaj li my: - I miejsce o puchar Burmistrza S upcy - II miejsce o puchar Wójta gminy w Skulsku - III miejsce o puchar Burmistrza MiG w Piotrkowie Kujawskim - III miejsce w Powiatowej Lidze Regionalnej TKKF w Radziejowie - I miejsce XIII Regionalnym Grand Prix pi ki siatkowej TKKF Starówka w Koninie. - II miejsce z okazji obchodów wi ta Niepodleg o ci w Radziejowie. 3. W sezonie 2007/2008 zaj li my: - II miejsce o puchar Burmistrza S upcy - I miejsce z okazji obchodów wi ta Konstytucji 3 maja w Piotrkowie Kujawskim - III miejsce z okazji obchodów Dni Osi cin - III miejsce z okazji obchodów Dni Piotrkowa Kujawskiego - VI miejsce w Powiatowej Lidze Regionalnej TKKF w Radziejowie - III miejsce w Radziejowskiej Lidze Powiatowej Dru yn Wiejskich - II miejsce w turnieju pi ki siatkowej dru yn wiejskich o puchar Starosty Radziejowskiego W sk ad dru yny wchodz : J drzej Kubisiak kpt., Dariusz Czajkowski, Jakub Dominiak, Janusz Kwiatkowski, Rafa Habecki, Przemys aw Nowak, Mateusz Kowalski, Adam Karolak, Adam Kardasz, Micha Ha as, Ewin Dominiak, Gra yna Dominiak, Roman Strzelecki, Marcin Sujkowski, Hubert Kardasz. Bardzo du pomoc s u y nam UMiG w Piotrkowie Kujawskim, który cz sto u ycza rodka transportu oraz wspiera pomoc nansow na remont i malowanie sali gimnastycznej, modernizacj i budow boiska przy sali. Obecnie wspólnie z Rad So eck z o yli my wniosek na remont sali gimnastycznej ze rodków unijnych. Bardzo dobrze uk ada si wspó praca z Rad So eck i Warsztatami Terapii Zaj ciowej, które zajmuj obiekt po Szkole Podstawowej w Nowej Wsi. W przysz o ci chcemy podnie poziom osi gni i pozyska zawodników z s siednich miejscowo ci. Czekamy te z ut sknieniem na napraw sali gimnastycznej, a szczególnie parkietu, poniewa w obecnym czasie jest on w op akanym stanie i uniemo liwia nam wiczenia. Reaktywacja zespo u Bigos 2200 od lewej Adam Marynowski - saksofon,piotr Osi ski - perkusja, Adam Bru dzi ski gitara basowa,sebastian Benedykci ski wokal,gitara, Marcin Sylwestrzak-gitara Tekst i foto: Prezes Klubu: Edward Kubisiak Piotrkowska kapela najaktywniej dzia a a w latach Nazwa zespo u pochodzi od ceny bigosu w wagonie restauracyjnym Wars na trasie Brodnica-Inowroc aw. Grupa zosta a stworzona przez Sebastiana Benedykci skiego, Artura Szuszmana oraz Piotra Osi skiego. Muzyka nawi zuje do gatunku punk rock z elementami reggae. W swoim repertuarze posiadali wiele hitów, w tym: Arytmia miechu, Tu pij wódk wszyscy, Syjon, Europa utopia i wiele innych. W latach swojej wietno ci zespó poszczyci si mo e koncertami w Radziejowie, Skulsku, Lubra cu i W oc awku. Do najwi kszych sukcesów zaliczy mo emy zaj cie I i III miejsca na festiwalu rockowym w Skulsku. Nagrod publiczno ci oraz nagrod dla najlepszego wokalisty. Najwi kszym sukcesem Bigosu 2200 by o zakwali kowanie si na festiwal rockowy w Jarocinie. Zespó Bigos 2200 przygotowuje si do nagrania p yty w jednym z toru skich studiów muzycznych. Zespó przygotowa kolejne dwa nowe utwory: TW BOLEK i Amelia si mieje. Zespó wyst pi w klubie Wiatraczek w Bydgoszczy razem z legendarnym zespo em punk rockowym KSU na pocz tku grudnia tego roku. Obecnie grupa wyst puje w nast puj cym sk adzie: Sebastian Benedykci ski Benek - wokal, gitara, Adam Bru dzi ski Bolo - gitara basowa, Piotr Osi ski Osa - perkusja, Marcin Sylwestrzak Syluch - gitara oraz Adam Marynowski Ada junior - saksofon. Muzyka punk rockowa adresowana jest do mniejszej liczby s uchaczy. yczymy zespo owi nagrania debiutanckiej p yty, która odniesie sukces na polskim rynku muzycznym. Tekst i foto: Miros aw Czynsz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepe nosprawnych Przekroczy Granice Podzi kowanie dla sponsorów Zarz d Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepe nosprawnych PRZEKROCZY GRANICE w Nowej Wsi sk ada serdeczne podzi kowanie wszystkim darczy com i ludziom dobrej woli za pomoc oraz wsparcie nansowe, dzi ki któremu mo na by o zorganizowa wyjazd na turnus rehabilitacyjny do Jaros awca.w szczególno ci dzi kujemy: Urz dowi Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, Bankowi Spó dzielczemu w Piotrkowie Kujawskim, Urz dowi Gminy w Topólce, Firmie Intemo S.A. w Piotrkowie Kujawskim, Marzenie Czajkowskiej, Andrzejowi Schmidt, Tadeuszowi Boguckiemu, Firmie Budowlanej Zet- Bud Zbigniew Zietara, Firmie Budowlanej Rombud Roman Rac aw, Apostolatowi Maryjnemu w Piotrkowie Kujawskim, Krystynie Kurowskiej, Tadeuszowi Urbaniakowi, Firmie Farbud Jaros aw Skrzynecki, Józefowi Micha owskiemu, Zbigniewowi Miko ajczakowi, Agnieszce Graczyk, Marii i Paw owi Kowalczykom, Romanowi Michalakowi, Danieli Pomianowskiej, Firmie Domex Agnieszka i Arkadiusz Rybak, Pracownikom Poczty Polskiej o/byto, Robertowi Palakowi, Idziemu Pie ci skiemu, S awomirowi Graczykowi, Andrzejowi Graczykowi, S awomirowi Wydrze, Dawidowi Wydrze, Miros awowi Wiatrowskiemu, Zenonowi Ch semu, Firmie Gemini Rados aw i Bogumi Olejnik, Gabrieli Sarpi skiej, Mariuszowi Pomianowskiemu i Barbarze Bonkowskiej Apteka Nowa. Zarz d Stowarzyszenia

9 Wie ci gminne z Dobrego 7 Wielkie rodzinne biesiadowanie Dzielenie chlebem Regionalne Inspiracje Artystyczne Regionalne Inspiracje Artystyczne to nowy pomys Gminnego O rodka Kultury w Dobrem na promocj lokalnych artystów oraz twórców szerszemu gronu mieszka ców gminy Dobre. W ramach tej cyklicznej imprezy odbywaj si równie spotkania po czone z warsztatami prowadzonymi przez artystów dla dzieci i m odzie y z miejscowych szkó. We wrze niu mia a miejsce prezentacja twórczo ci Zenobii Skibi skiej z Bronis awia. Jest ona znana nie tylko w gminie Dobre, ale równie na terenie województwa, a tak e poza granicami kraju mia o miejsce spotkanie klasy VI ze Szko y Podstawowej w Dobrem z malark. Po pe nej emocji prelekcji uczestnicy zadawali dziesi tki pyta dotycz cych warsztatu pracy, szukania inspiracji oraz tajemnic techniki malowania. 31 sierpnia 2008 r. na stadionie sportowym w Dobrem, na zako czenie lata, odby o si wielkie rodzinne biesiadowanie. Ju od godz mo na by o obejrze wystaw byd a mlecznego zorganizowan przez Kujawsko Pomorski Zwi zek Hodowców Byd a Mlecznego, w której wzi li udzia wystawcy z 3 powiatów. By y puchary i nagrody dla najlepszych. Zorganizowano te loteri fantow, która cieszy a si du ym zainteresowaniem. Sprzedano ponad 500 losów. By y ciekawe nagrody. Kolejna taka wystawa odb dzie si dopiero za 2 lata. O godzinie 1300 odby y si uroczysto ci do ynkowe, które rozpocz y si uroczyst Msz w. celebrowan przez ks. Grzegorza Wawrzyniaka z Bronis awia oraz g ównego organizatora ks. Tomasza Jenera z Dobrego. Starost tegorocznych do ynek zosta Tomasz Czynsz, ojciec dwójki dzieci w wieku szkolnym - ukasza i Aleksandry, gospodaruj cy wraz z on Ma gorzat na gospodarstwie o pow. 60 ha. Wrodzone zami owanie i talent do pracy na roli popar wiedz zdobyt w Technikum Rolniczym w Przemystce oraz w Akademii Do ynkowy chleb Techniczno Rolniczej w Bydgoszczy, uzyskuj c tytu magistra in yniera Pan Tomasz to czo owy producent mleka w gminie Dobre. Kontynuuj c dzie o rodziców, od 3 lat prowadzi hodowl krów rasy HF z przychówkiem. Zwierz ta te, utrzymywane s w bardzo nowoczesnej oborze wybudowanej w 2007 r. Obora ta spe nia wszystkie wymogi Unii Europejskiej. Warunki w niej nale do najwy szych standardów zoohigienicznych. Dzi ki wykorzystywaniu najnowszych technologii i urz dze wydajno mleczna jak i jako mleka jest na najwy szym poziomie. Co drugi dzie osi ga ok l mleka, które jest odbierane bezpo rednio z gospodarstwa przez rm Danone. Poza tym starosta do ynek uprawia na swojej ziemi kukurydz, buraki cukrowe oraz zbo a paszowe. Co roku gospodarstwo odwiedzane jest przez wycieczki z kraju i z zagranicy m.in. z Francji i Niemiec. Corocznie Tomasz Czynsz bierze udzia w olimpiadach wiedzy rolniczej na szczeblu powiatu, województwa a tak e kraju. Staro cin do ynek by a Dorota Rosi ska, która wraz z m em Henrykiem prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 28 ha w Byczynie, przej te po rodzicach pana Henryka. Ma dwójk dzieci Faustyn i Paw a, pi kny, zadbany ogród i dom. Gospodarstwo staro ciny nale y do jednych z najlepszych w gminie. Specjalizuje si w hodowli trzody chlewnej w cyklu zamkni tym. Ponadto uprawia zbo a, rzepak i buraki cukrowe. Mimo tylu obowi zków w gospodarstwie pani Dorota zawsze znajduje czas na dzia alno spo eczn. Od wielu lat dzia a w Gminnej Radzie Ko a Gospody Wiejskich w Dobrem, za co otrzyma a wyró nienie i medal za prac spo eczn. Twierdzi, e nie trzeba by bogaczem, aby o arowa co cennego drugiemu cz owiekowi. Mo na podarowa mu odrobin swego czasu i uwagi. Ponadto wszystkie so ectwa wydelegowa y swoich przedstawicieli z chlebami upieczonymi z tegorocznych zbiorów, które po po wi ceniu by y dzielone w ród uczestników do ynek gminno - para alnych. Po Mszy w. mo na by o odwiedzi wystawy i pocz stowa si tradycyjnymi wyrobami. By a serwowana grochówka z kuchni polowej. Wystawy i tradycyjne jad o przygotowa y panie z Gminnej Rady Kó Gospody Wiejskich, Stowarzyszenia Promyk Nadziei, Zwi zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz miejscowa Ochotnicza Stra Po arna w Dobrem, która 24 sierpnia obchodzi a swój jubileusz 100- lecia istnienia. Od rozpocz si Piknik Rodzinny, który zako czy si ok. godz Impreza by a zorganizowana ze rodków unijnych w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich (PIS). Henryk Gapi ski Foto. Zbigniew Zasada Tekst i foto: Robert Stranc

10 8 WieĞci z gminy Radziejów Szansa dla bezrobotnych Gminny OĞrodek Pomocy Spoáecznej w Radziejowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitaá Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Spoáecznej, Dziaáanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziaáanie Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez oğrodki pomocy spoáecznej, od 1 maja do 31 grudnia 2008r. realizuje projekt systemowy Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziejów. Celem tego projektu jest zapewnienie równego dostċpu do zatrudnienia osobom zagroīonym wykluczeniem spoáecznym, poprzez przygotowanie ich do wejğcia lub powrotu na rynek pracy. Zadania okreğlone w projekcie adresowane są do osób bezrobotnych, korzystających z pomocy spoáecznej. Dziaáaniami projektu zostaáo objċtych 6. osób. Zaplanowano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji (aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, spoáecznej): - zorganizowanie, s nansowanie treningów umiejċtnoğci spoáecznych oraz warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, - przeszkolenie w zakresie technik komputerowych, - s nansowanie dojazdu na treningi, szkolenia, - s nansowanie badaĕ w zakresie medycyny pracy. W ramach projektu realizowane bċdą kursy zawodowe: - sprzedawca z obsáugą kas skalnych dla 2. osób - opiekun osób starszych, chorych i niepeánosprawnych dla 2. osób - kucharz dla 2. osób. Celami szczegóáowymi projektu jest: - zwiċkszenie motywacji do dziaáania i zaufania we wáasne siáy, - zwiċkszenie zdolnoğci komunikacyjnych uczestników projektu, - zwiċkszenie kwali kacji zawodowych i zdobycie umiejċtnoğci umoīliwiających ponowne wejğcie na rynek pracy. Plakat reklamujący program Tekst i foto. ElĪbieta Radzimska ZajĊcia komputerowe prowadzone w ramach projektu Zmagania rycerskie 24 sierpnia br. na polach páowieckich po raz kolejny odtwarzano waīny fragment historii Polski bitwċ páowiecką z 1331 roku. Tegoroczna inscenizacja pokazaáa, Īe agowa impreza gminy Radziejów przyciąga coraz liczniejszą widowniċ, która nie wystraszyáa siċ nawet ulewnego deszczu. Jak zwykle zwyciċstwo odniosáy wojska króla Wáadysáawa àokietka. PrestiĪu imprezie dodali swoją obecnoğcią: Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Dariusz Kurzawa oraz Czáonek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Franciszek Záotnikiewcz. Po bitewnych trudach goğcie i mieszkaĕcy gminy bawili siċ na festynie w parku páowieckim. Gwiazdą wieczoru byáa Eleni. Do zobaczenia za rok. Tekst/fot. AB/RS Gwiazda wieczoru - Eleni Franciszek Záotnikiewicz - Czáonek Zarządu Woj. Kujawsko-Pomorskiego wrċcza miecz odtwórcy roli àokietka Wójt Gminy Radziejów - Jerzy Zmierczak wrċcza biaáogáowom puchar za udziaá w bitwie

11 Wie ci gminne z Bytonia i Osi cin 9 Inwestycje drogowe w gminie Byto Uroczysty odbiór drogi przez cz onka zarz du województwa kujawsko-pomorskiego Franciszka Z otnikiewicza Dla gminy Byto, tak jak dla ka dej gminy w naszym powiecie czy województwie, budowa i modernizacja dróg jest jednym z najwa niejszych zada w asnych. Drogi s potrzebne ka demu mieszka cowi bez wzgl du na rodzaj prowadzonej dzia alno ci czy wykonywanego zawodu. Dlatego w spo eczno ci gminnej i reprezentuj cej j Radzie Gminy jest powszechna zgoda, eby na drogi przeznacza bardzo du e pieni dze z bud etu gminy. Gmina Byto w bie cym roku dysponuje bud etem w wysoko- ci 10,5 mln z otych. Z tego na wydatki inwestycyjne przeznaczono 1,7 mln z otych. Tylko na budow i modernizacj dróg gminnych wydatkowano do chwili obecnej 1131 tys. z oraz 218 tys. z na bie ce naprawy i utrzymanie dróg. Tak wielkie nak ady na drogi by y w tym roku mo liwe dzi ki bardzo du ej pomocy nansowej Zarz du Województwa Kujawsko Pomorskiego. Po raz pierwszy gmina Byto zakwali kowana zosta a do utworzonego w ubieg ym roku przez Marsza ka Województwa Funduszu Wsparcia. Dla naszej gminy by a to kwota 400 tys. z otych. Skorzystali my równie tak jak w latach poprzednich z b d cego w gestii Zarz du Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 44 tys. z otych. Za pozyskane i w asne rodki nansowe przebudowano i zmodernizowano prawie 6 km. dróg. Drog G uszyn Stefanowo na d ugo ci 2,1 km., utwardzono asfaltem za 685 tys. (400 tys. dotacja Marsza ka), drog wiesz Borowo utwardzono t uczniem wapiennym za 119 tys. (44 tys. dotacja z FOGR) oraz wykonano utwardzenie drogi osiedlowej w Bytoniu za 135 tys. z otych. Do ynki Gminno-Parafialne Wójt Zygmunt Sosnowski 31 sierpnia 2008 roku po raz pierwszy zorganizowano Do ynki Gminno-Para alne w Gminie Osi ciny. Uroczysto rozpocz przemarsz delegacji wokó stadionu. Nast pnie odby a si msza wi ta. Rolnicy i pracownicy zak adów przygotowali wie ce, które zosta y przyniesione przed o tarz polowy na stadionie w Osi cinach. Podzi kowano w ten sposób za ob te zbiory oraz obron naszego regionu przed kl skami, które nawiedzi y nasz kraj. Ks. kan. Zbigniew Caba ski dokona po wi cenia przyniesionych darów, które rozdano mieszka com przyby ym na Msz wi t. Sw obecno ci zaszczycili nas przedstawiciele samorz dów Starosta Powiatu Radziejowskiego Marian Zieli ski, Wójt Gminy, Jerzy Izydorski, Radni Gminy Osi ciny, zespo y folklorystyczne dzia aj ce w naszej gminie, Orkiestra Stra acka pod batut druha Piotra Zieli skiego. Ponadto na obchody do ynkowe przyby ksi dz z Ko cielnej Wsi, nowy gospodarz tamtejszej para i. Du ym zainteresowaniem cieszy a si przeja d ka bryczk, z której korzysta o wielu mieszka ców, a tak e wystawy sprz tu rolniczego, p odów rolnych, produktów i potraw regionalnych, które zorganizowa y rmy z pobliskiego regionu. Aeroklub W oc awski przygotowa dla uczestników zabawy przelot balonem. Wieczorem przygotowano pokaz sztucznych ogni. To dzi ki staraniom Dyrektora Gminnego O rodka Kultury w Osi cinach, Piotra Zieli skiego uda o si zorganizowa tak wspania imprez masow dla mieszka ców gminy Osi ciny. Do ynki Gminno Para alne zosta y do nansowane w kwocie 14 tys. z z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Tekst i foto: RomualD Trzeciak Starostowie Do ynek Wójt Gminy Osi ciny otwiera uroczysto Do ynek

12 10 Bezpiecze stwo POGOTOWIE RATUNKOWE INFORMUJE W miesi cu sierpniu Dzia Pomocy Dora nej zanotowa 639 ogó em zdarze Wypadki 15 Stany zagro enia ycia 155 Zachorowania 47 Wyjazdy lekarskie karetk wizytow 37 Wyjazdy piel gniarskie karetk wizytow 85 W Ambulatorium Izby Przyj udzielono pomocy 300 chorym. ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE DUSZNO zespó ratownictwa medycznego P wyjecha do miejscowo ci Topólka, gdzie 76 - letni m czyzna skar y si na siln duszno i ból w klatce piersiowej. Po przybyciu na miejsce zespó wykona pomiar ci nienia t tniczego krwi, wykonano wk ucie do y y. Na czas transportu pod czono tlen do oddychania. Pacjenta przewieziono do szpitala w Radziejowie. BÓL BRZUCHA zespó wyjazdowy S wyjecha do 94 - letniego m czyzny, u którego wyst pi silny ból brzucha. Po przyje dzie karetki wykonano pomiar ci nienia i t tna. uzyskano dost p do ylny. Wykonano badanie palpacyjne pow ok brzusznych. Chorego przewieziono do izby przyj w szpitalu w Radzejowie. URAZ NOGI zespó ratownictwa medycznego S wezwany zosta do miejscowo ci Wincentowo gm. Piotrów Kujawski, gdzie 66 - letnia kobieta dozna a urazu podudzia prawego. Po przybyciu ratownicy unieruchomili ko czyn za pomoc szyny Kramera, podano leki przeciwbólowe. Poszkodowan przewieziono do poradni chirurgicznej w szpitalu w Radziejowie. U DLONY zespó wyjazdowy P udzieli pomocy 24-letniemu m czy nie, który dozna reakcji uczuleniowej po u dleniu szerszenia. M czy nie podano leki odczulaj ce oraz tlen do oddychania, po czym przewieziono do szpitala. ZAS ABNI CIE w dniu tym zespó wyjazdowy S udzieli pomocy 60 - letniemu m czy nie, który zas ab. Wykonano pomiar glukozy, ci nienia t tniczego krwi oraz ekg, pod czono tlen do oddychania, przewieziono do szpitala w celu dalszej diagnostyki. WYPADEK zespó wyjazdowy S wezwany zosta do miejscowo ci Opatowice, gdzie dosz o do wypadku samochodowego. Zespó na miejscu zasta dwóch poszkodowanych: 22 - letniego m czyzn i 40 - letni kobiet. Na miejsce ratownicy za o yli wk ucie do y y, poszkodowanym za o ono ko nierze ortopedyczne w celu unieruchomienia odcinka szyjnego kr gos upa i przewieziono do szpitala w Radziejowie. UTRATA PRZYTOMNO CI zespó wyjazdowy S wyjecha do miejscowo ci Osi ciny, gdzie 55 letni m czyzna nagle straci przytomno. Po przybyciu pacjent nadal by nieprzytomny bez wyczuwalnego t tna i oddechu. Natychmiast wdro ono czynno ci resuscytacyjne, uzyskano dost p do y y, wykonano intubacje do tchawicy, rozpocz to wentylacj workiem samorozpr alnym. Chorego zabezpieczono medycznie, wdro ono odpowiednie leki oraz p yny. Przewieziony zosta do oddzia u wewn trznego szpitala w Radziejowie. BÓL W KLATCE PIERSIOWEJ zespó wyjazdowy S wezwany zosta do miejscowo- ci Borucinek gm. Osi ciny, gdzie pacjent uskar a si na bóle w klatce piersiowej. Po przybyciu wykonano badanie t tna, ci nienia t tniczego krwi, oraz badanie EKG. po uzyskaniu dost pu do y y podano leki stosowne w takich stanach chorobowych. W trybie pilnym chorego przewieziono do szpitala w Radziejowie. HIPOGLIKEMIA zespó ratownictwa medycznego,,s udzieli pomocy 44 - letniej kobiecie choruj cej na cukrzyc. U chorej dosz o do spadku poziomu cukru we krwi. Na miejscu wykonano pomiar poziomu glukozy we krwi, zmierzono ci nienie t tnicze krwi oraz t tno. Wykonano wk ucie do y y chorej podano 40 % glukoz, pod czono p yny infuzyjne. Kobiet przewieziono do szpitala w Radziejowie. ratownik medyczny: Rados aw Wo niak KOMENDA POWIATOWA POLICJI w Radziejowie Od 32 lat w niebieskim mundurze. Piotr Chrupek: Januszu, pretekstem naszej rozmowy jest uroczysto, która mia a miejsce w ostatni weekend sierpnia ( r) na dziedzi cu Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. W asy cie kompanii honorowej i pocztu sztandarowego odby a si ceremonia wr czenia medali za d ugoletni s u b, nadanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Komendant Wojewódzki Policji inspektor Krzysztof Gajewski wr czy Tobie z oty medal za d ugoletni s u b. Kiedy zacz a si Twoja przygoda z niebieskim mundurem? Aspirant sztabowy Janusz Rolewski: Dok adnie 1 grudnia 1976 roku. Nie by em pierwszy w rodzinie, który zdecydowa si na prac w Milicji Obywatelskiej, a od 1993 w Policji. Zapocz tkowa to mój brat Jerzy, który zarazi mnie my l o takim w a nie sp dzeniu aktywno ci zawodowej. Wst pi em do organów, nadal pe ni c s u b. W dalszej kolejno ci w naszych szeregach znalaz si kolejny brat, Dariusz -

13 Bezpiecze stwo 11 obecnie jeden z dzielnicowych na terenie Radziejowa. Córka Joanna jest cywilnym pracownikiem ksi gowo ci w tej samej rmie. Przez blisko 32 lata pracy przeszed em wszystkie stanowiska s u bowe: od posterunkowego, dzielnicowego, do kierownika posterunku w cznie, pracuj c bez ma a we wszystkich jednostkach terenowych powiatu radziejowskiego. Od 9. lat s u b pe ni jako specjalista d/s Wykrocze Sekcji Prewencji radziejowskiej komendy. P.Ch. Otrzyma e obecnie z oty medal. Wcze niej by y br zowy i srebrny? J.R. Faktycznie tak by o. Przed laty otrzyma em medale, o których wspominasz. Z uwagi na kadencyjno w odarzy Belwederu, ich nadanie podpisywali wszyscy Prezydenci III RP z wyj tkiem Prezydenta RP pochodz cego z Wybrze a. Odznaczono mnie równie w 2005 r. Z otym Krzy em Zas ugi. Mam tez medal za zas ugi dla nieistniej cego ju województwa w oc awskiego. Ceni posiadanie z otej odznaki przyznanej mi przez Niezale ny Samorz dny Zwi zek Zawodowy Policjantów. P.Ch. Zapewne nie przyszed e do s u by jedynie po medale, aczkolwiek jest to bardzo mi e i przyjemne, gdy prze o eni zauwa- aj i doceniaj zaanga owanie i prawid owo realizowane zadania s u bowe. J.R. Tak, to prawda, nie o to chodzi w naszej pracy. W codziennej s u bie staram si s u y spo ecze stwu najlepiej jak potra-. Dziel c si do wiadczeniem dochowa em si nast pców w postaci m odszych kolegów- policjantów, którzy zaczynali u mnie pierwsz prac, uczyli si policyjnego rzemios a, a obecnie pracuj w strukturach Policji, nie tylko w jednostkach naszego powiatu. Niektórzy zajmuj kierownicze stanowiska. P.Ch. Wiem, e nie tylko tymi sprawami si zajmujesz, bowiem by e jednym z za o ycieli dzia alno ci NSZZP, jeste radnym Rady Gminy w Osi cinach, aktywnym dzia aczem Towarzystwa Mi o ników Osi cin, a w chwilach wolnych jeste zbieraczem, m.on. elazek i odbiorników radiowych. J. R. Pod koniec lat 80. by em jednym z za o ycieli policyjnych zwi zków zawodowych. Przypominam sobie, e nie by o dobrej aury dla tych, którzy zaj li si tworzeniem tych struktur. Spotkania odbywa y si w bardzo hermetycznym gronie, w ostatniej chwili ustalanych miejscach, by nie zosta zdekonspirowanymi. Gdy ju zosta y one usankcjonowane, mia em przyjemno by na dwóch zjazdach krajowych, delegowany przez organizacj naszego regionu. W miejscu zamieszkania ( Osi ciny) mam zaszczyt by radnym Rady Gminy obecnej kadencji, wybranym w bezpo rednich wyborach przez mieszka ców, co tym bardziej mnie przekonuje, i dzia ania na rzecz tej spo eczno ci jako wspó mieszka ca, cz onka mi o ników Osi cin, radnego a w ko cu stró a prawa,, s dostrze one a obdarowanie mnie zaufaniem kolejny raz, jest motorem nap dowym inicjatyw, jakie podejmuj na rzecz moich wyborców. Niech przyk adem b dzie walka o star szko czy inicjatywy z br. np. mecz policjanci- ksi a, który odby si wiosn na stadionie w Osi cinach. Jako pierwszy radny poda em adres owy, na który otrzymuj sporo informacji i propozycji spraw do za atwienia. Ostatnia sprawa - zbieractwo, ostatnio zdoby em kolejny cenny eksponat, na skal szklanej tary, elazko na spirytus - o czym marzy em adnych kilka lat. P.Ch. Czego yczy by naszym m odszym kolegom w niebieskim mundurze? J.R. Obecnie wst puj cy do naszych szeregów to wykszta ceni, kompetentni i maj cy przygotowanie zawodowe, zaanga owani, ale bez do wiadczenia m odzi ludzie. To w a nie na nas, d ugoletnich policjantach, spoczywa obowi zek uzupe niania dotychczasowej teoretycznej wiedzy z praktyk. Ka da sprawa jest inna, nale y podchodzi indywidualnie i z zaanga owaniem do poszczególnych zada. Codziennie musz pami ta o s u ebno ci wobec spo ecze stwa. P.Ch. Bardzo dzi kuj za rozmow. Gratuluj przyznanego medalu, ycz spe nienia marze i zamierze, które sobie zapewne wytyczy e na najbli szy czas. J.R. Równie dzi kuj. aspirant sztabowy: Piotr Chrupek (foto: Joanna Dwojak, Grzegorz Urba ski- KPP Radziejów) Janusz Rolewski z wnuczkiem Z oty medal za d ugoletni s u b w policji

14 12 Bezpiecze stwo STRA PO ARNA INFORMUJE Od 20 sierpnia do 17 wrze nia 2008 r. Komenda Powiatowa Pa stwowej Stra y Po arnej w Radziejowie zanotowa a ogó em 84 zdarzenia, w tym: po ary 6, miejscowe zagro enia 75, alarmy fa szywe 3. W ramach miejscowych zagro e dosz o do zdarze m.in. niniejszego rodzaju: - 5 w komunikacji drogowej, w których 5 osób zosta o rannych, - 2 zwi zane z usuwaniem niebezpiecznie pochylonych drzew i zwisaj cych konarów, - 46 zwi zanych z usuwaniem gniazd i kokonów szerszeni i os, - 2 zdarzenia wypompowywania wody z zalanych obiektów. ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE: r. Radziejów, skrzy owanie dróg krajowej 62 i wojewódzkiej 266 w czasie prac ziemnych na stacji LPG robotnicy znale li jedn min i wyrzutnik granatów z okresu II Wojny wiatowej. Po zabezpieczeniu terenu dzia a s u by odpowiedzialne za bezpiecze stwo czeka y, a patrol saperski podejmie i wywiezie na poligon wojskowy znalezisko. Równie nast pnego dnia oraz w dniu w tym samym miejscu wykopano dalsze niewybuchy, które równie podj patrol saperski r. Radziejów, ul. Brzeska z nieustalonych przyczyn dosz o do potr cenia niepe nosprawnej osoby poruszaj cej si na wózku inwalidzkim. Dzia ania stra y polega y na zabezpieczeniu i o wietleniu miejsca zdarzenia. Straty materialne oszacowano na ok. 1 tys. z r. Biskupice, gm. Radziejów z przyczyn niezachowania nale ytej odleg o ci podczas manewru wyprzedzania dosz o do kolizji autobusu marki Mercedes z samochodem osobowym Fiat Seicento. Fiat wpad do przydro nego rowu. Straty materialne wyceniono na ok. 6 tys. z r. Radziejów, ul. Brzeska z powodu wystrzelenia iskry z pieca CO dosz o do po aru w piwnicy sklepu wielobran owego, w którym przechowywane by y materia y instalacyjne z PCV. W dzia aniach ga niczych udzia bra y 3 zast py ratownicze: 2 z JRG Radziejów i 1 z Miejskiej OSP w Radziejowie. Spaleniu uleg y rury PCV, dwa piece CO oraz elementy podbitki cian piwnicznych. Straty materialne oszacowano na ok. 30 tys. z w tym budynki 2 tys. z. Z YCIA KOMENDY: sierpnia 2008 r. jednostka Ochotniczej Stra y Po arnej w Dobrem obchodzi a jubileusz 100-lecia dzia alno ci, po czony z wr czeniem jednostce nowego sztandaru. W uroczystym apelu uczestniczyli m.in. z-ca komendanta wojewódzkiego PSP, bryg. Andrzej Wi ckowski oraz komendant powiatowy PSP, st.kpt. Piotr Muszy ski wrze nia 2008 r. na stadionie sportowym Zdrój w Ciechocinku reprezentacja komendy wzi a udzia w turnieju pi ki no nej o puchar Komendanta Powiatowego PSP w Aleksandrowie Kujawskim Puchar i dyplomy za osi gni te miejsca wr cza komendant wojewódzki PSP z Torunia wraz z komendantem powiatowym PSP z Aleksandrowa Kuj. Tekst i foto: Ireneusz Poturalski Dru yna PSP w Radziejowie - zdobywcy 4 miejsca

15 To warto wiedzie Ucz Si Pilnie, Bawi Si Grzecznie, Pracuj Bezpiecznie KRUS po ród wielu obowi zków dba równie o to, aby praca rolników by a bezpieczniejsz, by nie ulegali oni wypadkom przy pracy i nie zapadali na choroby zawodowe. Zawód rolnika jest z natury niebezpieczny. Rolnik musi pos ugiwa si wieloma maszynami, obs uguje zwierz ta, spieszy si, aby w por zasia i zebra plony. KRUS podczas szkole organizowanych w wioskach informuje rolników o niebezpiecze stwach zwi zanych z prac i o tym, jak si przed wypadkami uchroni. My li tak e o bezpiecze stwie dzieci wiejskich w my l przys owia: Czego Ja si nie nauczy, tego Jan nie b dzie umia. W tradycj rodzinnego gospodarstwa wpisana jest praca wszystkich domowników, równie i dzieci. Niezb dna jest jednak wiadomo, e s prace, których dzieci wykonywa nie powinny, bo zwyczajnie do nich nie doros y. Maj za ma o si, do wiadczenia, brakuje im wyobra ni, nie potrafi oceni niebezpiecze stwa, przewidzie skutków swoich zachowa, a zatrucie, czy przeci enie m odego organizmu mo e mie nieodwracalne skutki. Przy pracach w gospodarstwie nietrudno o nieszcz cie. Ka dego roku kilkana cioro dzieci traci ycie. Korzystaj c z pomocy dzieci i powierzaj c im wykonywanie jakich prac, wybierzmy takie, którym s one w stanie podo a bez nara ania si na niepotrzebne niebezpiecze stwo. Poni ej przedstawiamy wykaz prac, których nie powinny wykonywa dzieci do lat 15. Trzeba pami ta, ze na rodzicach i opiekunach spoczywa prawny i moralny obowi zek opieki nad dzieckiem, chronienia go przed niebezpiecze stwem. Kiedy wydarzy si wypadek, jest ju za pó no na zastanawianie si. Miejmy to zawsze na uwadze. Dzieci do lat 15 nie powinny: 1. Kierowa ci gnikami rolniczymi i innymi maszynami samobie nymi, 2. Obs ugiwa kombajnów do zbioru zbó, zielonek i okopowych, maszyn niwnych, kosiarek rolniczych, pras do s omy i siana, kopaczek do zbioru okopowych, 3. Sprz ga i rozprz ga maszyn i narz dzi rolniczych, przyczep i wozów z ci gnikami rolniczymi, a tak e pomaga przy tych czynno ciach, 4. Przebywa na pomostach sadzarek do ziemniaków oraz siewników i korygowa ich pracy poprzez str canie nadmiaru sadzeniaków lub przegarnianie ziarna w skrzyni nasiennej. 5. Obs ugiwa maszyn do przygotowywania pasz-sieczkarni, rutowników, gniotowników, mieszalników, rozdrabniaczy, 6. Obs ugiwa m ockarni, pracowa na jej górnym pomo cie oraz przy wspó pracuj cej prasie do s omy, 7. Przerzyna drewna przy u yciu pilarki tarczowej ( krajzegi, cylkularki) oraz wykonywa czynno ci pomocniczych przy tej racy: podawania i odbierania drewna, usuwania trocin, itp., 8. Pracowa przy u yciu pi a cuchowych ( przecinaniu pni, okrzesywaniu ga zi, prze wietlaniu drzew), 9. cina drzew, ci ga ich, za adowywa i roz adowywa, je li rednica pnia jest wi ksza ni 15cm., 10. Pracowa przy wy adunku i wysiewie wapna nawozowego, szczególnie wapna palonego, 11. Wykonywa prac przy u yciu chemicznych rodków ochrony ro lin, 12. Pomaga przy pracy z u yciem rozpuszczalników organicznych, 13. Topi i podgrzewa lepiku i smo y, 14. Obs ugiwa dmuchaw, przeno ników ta mowych i limakowych, 15. Pracowa przy wykonywaniu wykopów ziemnych i pomaga w g bokich wykopach, 16. Obs ugiwa i rozpala pieców centralnego ogrzewania, 17. Obs ugiwa parników i kot ów do gotowania, 18. Obs ugiwa rozp odników-buhajów, ogierów, knurów, tryków, 19. Pomaga przy za adunku i roz adunku zwierz t oraz ich uboju, 20. Opró nia zbiorników i wywozi gnojówki, gnojowicy i zawarto ci szamba, 21. Pracowa w silosach, zamkni tych zbiornikach i pojemnikach, 22. Obs ugiwa adowaczy i mechanicznych podno ników, 23. Pracowa na wysoko ci ponad 3 metry: na pomostach, drabinach, drzewach, dachach, itp. Cyklicznie pracownik KRUS przeprowadza pogadanki oraz konkursy wiedzy i konkursy plastyczne na temat bezpiecznej pracy i zabawy w gospodarstwach rolnych dla uczniów szkó podstawowych i gimnazjów z terenu Powiatu. Od tego roku szkolnego dzieci wiejskie otrzymuj równie broszury, plany lekcji, zak adki do podr czników, a najm odsze malowanki, przybli aj ce zasady bezpiecznych zachowa w gospodarstwie rolnym i domowym. Tematyk dot. bezpiecze stwa przedstawia im równie wy wietlany w trakcie pogadanek film pt.: Rodzina Pora ków. Mam nadziej, e zdobyta przez dzieci wiedza na zawsze pozostanie w ich pami ci. Przypominam, e zgodnie z ustaw o ubezpieczeniu spo ecznym rolników z dnia 20 grudnia 1990r. (Dz.U.Nr 50 poz.491 z 2008r) od dnia r osoby nie op acaj ce sk adek na ubezpieczenie spo eczne rolników (m.in. dzieci do lat 16) nie s uprawnione do ubiegania si o jednorazowe odszkodowanie z tytu u wypadku przy pracy rolniczej. Agnieszka Zalesiak KRUS PT w Radziejowie

16

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 35/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej W dniu 24 września 2015r. w Ponadregionalnym Centrum Kongresowym w Pawłowicach, będącym kompleksem pałacowo parkowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbyła się V Dolnośląska Konferencja Edukacji

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Hasło przewodnie Uśmiech jest dobry na wszystko Postanowienia ogólne: Przegląd Zespołów Kabaretowych Osób Niepełnosprawnych to jednodniowe przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci.

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci. O projekcie Fundacja Ekspert-Kujawy, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu, rozpoczyna realizację projektu Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska. Celem

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 31/09

P R O T O K Ó Ł NR 31/09 Protokół nr 31/09 Dnia 12 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Oświaty Wolsztyn, dnia 13 listopada 2009 roku Kultury,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2014-2015

Plan działania na rok 2014-2015 Plan działania na rok 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VII Promocja integracji społecznej Województwo Kujawsko-Pomorskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Na podstawie art. 95a ustawy

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku.

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Sosnowiec na

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto Konferencja Drogi ekspresowe S-74, S-12 i S-8 (Wrocław-Łódź) i ich strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski środkowo-wschodniej Dnia 04 czerwca 2008 r. w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r.

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2015r. ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1 Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni Przepisy wstępne Regulamin opracowano na podstawie: & 1 1. Art. 67 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Ankieta Aplikacyjna. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Ankieta Aplikacyjna. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego Załącznik 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie Kucharz Doskonały. Dziedzictwo kulinarne w pracy nauczycieli szkół gastronomicznych. Ankieta Aplikacyjna Tytuł projektu Nr projektu Priorytet,

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: krakow@rio.gov.pl (0-12) 422-59-73 WK-613-102/13 Kraków, 2014-01-29 Pan Karol

Bardziej szczegółowo

Andrzej Zielonka. Prezes Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca

Andrzej Zielonka. Prezes Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serce w Świnicach Warckich serdecznie zaprasza na Regionalny Festyn Sadowniczy Święto jabłka i sadów, który odbędzie się w dniach 26-27 września 2008 r. na bazie Ośrodka Szkolno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CXVIII/505/2012 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 12 września 2012 r.

UCHWAŁA NR CXVIII/505/2012 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 12 września 2012 r. UCHWAŁA NR CXVIII/505/2012 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 12 września 2012 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2013 Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 25 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 25 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu powiatu zgierskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego warsztaty: Dokumentowanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowanie: E. Rostkowska Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Witamy w przedszkolu

Witamy w przedszkolu Witamy w przedszkolu Wydanie: Biuro Szkolne Hafnarfjarðar 2005 Strandgötu 31 220 Hafnarfjörður tel: 555-5800 Fax: 585-5809 Adres internetowy: skolaskr@hafnarfjordur.is Zdjecia: Dzieci w przedszkolu Alfasteini

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r.

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Programu współpracy powiatu opoczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami upoważnionymi do prowadzenia działalności na lata 2012-2015 za rok 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 19 lutego 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia... 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA Opracowała Anna Mróz 1 Szanowni Państwo, przedstawiamy Państwu ofertę autorskiego projektu GKS Bełchatów, która dotyczy działań podjętych przez nasz klub

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

Innowacja organizacyjna

Innowacja organizacyjna Ekonomia świat kreuje, wiedza- sukces gwarantuje! E. Marchwacka Innowacja organizacyjna Jak założyć własną firmę, jakie prowadzić zasady jej rozliczania? zarejestrowana pod numerem 5361.2.110.2014 Opracowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991r. 2. Rozporz dzenie Rady Ministrów dnia 14

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Trafny wybór dla Twojego Dziecka! SP 5 Bytom Nowoczesność w historycznym budynku!

Trafny wybór dla Twojego Dziecka! SP 5 Bytom Nowoczesność w historycznym budynku! Serdecznie witamy w naszych stuletnich murach! Życie ludzkie jest jak tkanie pajęczyny przedszkole gimnazjum dalsza edukacja narodziny szkoła podstawowa szkoła średnia zawód, praca i szczęśliwe życie Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Dokumenty regulujące kwestie prawne związane z awansem zawodowym. ustawa z dnia 15 lipca 2004 r.

Dokumenty regulujące kwestie prawne związane z awansem zawodowym. ustawa z dnia 15 lipca 2004 r. Dokumenty regulujące kwestie prawne związane z awansem zawodowym ustawa z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta a oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. -

Bardziej szczegółowo

Kalendarium polsko niemieckiej współpracy sportowej w latach 1998 2006

Kalendarium polsko niemieckiej współpracy sportowej w latach 1998 2006 Kalendarium polsko niemieckiej współpracy sportowej w latach 1998 2006 Luty 1998 r. Rada Miasta Puławy otrzymuje od władz niemieckiego miasta Stendal i Prezydenta Lekkoatletycznego Związku Sportowego Stendaler

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie. Wystąpienie pokontrolne. Kraków, dnia maja 2011 r. Pan Ryszard Ścigała Prezydent Miasta Tarnowa

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie. Wystąpienie pokontrolne. Kraków, dnia maja 2011 r. Pan Ryszard Ścigała Prezydent Miasta Tarnowa NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie Kraków, dnia maja 2011 r. Pan Ryszard Ścigała Prezydent Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza 2 33-100 Tarnów P/10/074 LKR-4101-22-03/2010/2011 Wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 marca 2016 r. Poz. 2908 UCHWAŁA NR XV/126/2016 RADY GMINY RZEKUŃ. z dnia 9 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 23 marca 2016 r. Poz. 2908 UCHWAŁA NR XV/126/2016 RADY GMINY RZEKUŃ. z dnia 9 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 marca 2016 r. Poz. 2908 UCHWAŁA NR XV/126/2016 RADY GMINY RZEKUŃ z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 11a ust. 1 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

III URODZINOWY TURNIEJ O PUCHAR ROBERTA MALKA

III URODZINOWY TURNIEJ O PUCHAR ROBERTA MALKA III URODZINOWY TURNIEJ O PUCHAR ROBERTA MALKA Dnia 28 października odbył się po raz trzeci turniej piłki siatkowej pod patronatem Burmistrza Krapkowic zorganizowany przez klub Pila Vinco Krapkowice. Robert

Bardziej szczegółowo

UC H W A Ł A Nr XIV/114/04 RADY MIEJSKIEJ w KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 czerwca 2004 roku

UC H W A Ł A Nr XIV/114/04 RADY MIEJSKIEJ w KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 czerwca 2004 roku UC H W A Ł A Nr XIV/114/04 RADY MIEJSKIEJ w KOWALEWIE POMORSKIM w sprawie zasad udzielania stypendiów i nagród Gminy Kowalewo Pomorskie. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy miasta ChełmŜy. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK

II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK Aktualności Zawody Skate Jam w Okonku Burmistrz Miasta i Gminy Okonek i Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Okonku w ramach II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK

Bardziej szczegółowo

Zeszyt dobrych praktyk

Zeszyt dobrych praktyk Zeszyt dobrych praktyk - czyli przykłady wniosków dofinansowanych w roku 2009 przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu na tzw. małe projekty. Opracowanie: Milena Śroń Marcin Burzyński NR 1/2010 Lokalna

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY MIASTKOWO. Informacja z realizacji zadań oświatowych rok szkolny 2012/2013

URZĄD GMINY MIASTKOWO. Informacja z realizacji zadań oświatowych rok szkolny 2012/2013 URZĄD GMINY MIASTKOWO Informacja z realizacji zadań oświatowych rok szkolny 2012/2013 Miastkowo 2013 Spis treści: 1. Wstęp.3 2. Metryka.4 4. Sieć szkół.5 5. Kadra Nauczycielska..6 6. Doskonalenie zawodowe

Bardziej szczegółowo