TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS. Zurcon Buffer Seal YOUR PARTNER FOR SEALING TECHNOLOGY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS. Zurcon Buffer Seal YOUR PARTNER FOR SEALING TECHNOLOGY"

Transkrypt

1 TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS Zurcon Buffer Seal YOUR PARTNER FOR SEALING TECHNOLOGY

2 Twój partner w technologii uszczelniania Firma Trelleborg Sealing Solutions jest jednym z największych międzynarodowych dostawców uszczelnień, jedynym specjalizującym się zarówno w projektowaniu systemów uszczelniających, jak i tworzeniu materiałów do ich wykonania. Dostarczamy najlepsze rodzaje elastomerów, tworzyw termoplastycznych, politetrafluoroetylenów i kompozytów dla zastosowań w lotnictwie, przemy le i motoryzacji. Posiadając 50letnie do wiadczenie firma Trelleborg Sealing Solutions wspomaga swoich klientów w projektowaniu, przygotowywaniu prototypów, produkcji, testowaniu i instalowaniu uszczelnień za pomocą specjalnie do tego celu zaprojektowanych, doskonałych narzędzi. W skład naszej międzynarodowej sieci ponad 70 placówek wchodzi 30 zakładów produkcyjnych, 8 strategicznie zlokalizowanych centrów badawczorozwojowych, w tym laboratoria opracowujące nowe kompozyty, oraz placówki specjalizujące się w projektowaniu nowych rodzajów uszczelnień. Samodzielnie opracowując materiały wykonania uszczelnień korzystamy z naszej materiałowej bazy danych, obejmującej ponad 2000 prawnie zastrze onych kompozytów oraz wiele produktów unikalnych. Firma Trelleborg Sealing Solutions spełnia najwy sze oczekiwania klientów odno nie serwisu, dostarczając zarówno du e ilo ci czę ci standardowych, jak i pojedyncze, wykonane na zamówienie elementy poprzez swój zintegrowany system logistyczny, umo liwiający szybkie i sprawne zaopatrywanie klientów na całym wiecie w ponad ró nych rodzajów uszczelnień. Nasze placówki posiadają certyfikaty ISO 9001:2000 oraz ISO/TS 19949:2002, ponadto wiele naszych zakładów produkcyjnych spełnia normy QS9000 i VDA6.1. Firma Trelleborg Sealing Solutions jest wspierana przez jednego z największych wiatowych ekspertów od technologii polimerowych firmę Trelleborg AB Informacja zawarta w niniejszym katalogu stanowi informację ogólną i nie odnosi się do konkretnych zastosowań. Podane maksymalne wielko ci ci nienia, temperatury i prędko ci, oraz dane dotyczące rodzaju mediów są warto ciami granicznymi, okre lonymi w warunkach laboratoryjnych i nie zawsze mogą występować jednocze nie. W przypadku konkretnych zastosowań, ze względu na wzajemną interakcję, muszą być one odpowiednio ni sze. Jest zatem niezwykle istotne, aby klienci samodzielnie przetestowali, czy dany produkt i materiał jego wykonania są dla danego zastosowania odpowiednie, a z informacji zawartych w katalogu mogą korzystać na własne ryzyko. Firma Trelleborg Sealing Solutions w adnym wypadku nie ponosi odpowiedzialno ci za jakiekolwiek straty, szkody lub wydatki powstałe na skutek wykorzystania danych zawartych w niniejszym katalogu. Pomimo doło enia wszelkich starań, Trelleborg Sealing Solutions nie mo e zagwarantować całkowitej dokładno ci i kompletno ci podanych informacji. W celu uzyskanie najlepszych rekomendacji dla okre lonego zastosowania prosimy skontaktować się z lokalnym biurem firmy Trelleborg Sealing Solutions. Niniejsze wydanie zastępuje wszystkie poprzednie wydania. Niniejszy katalog, czy jakakolwiek jego czę ć nie mo e być powielana lub reprodukowana bez naszej zgody. Wszystkie znaki handlowe stanowią własno ć firmy Trelleborg AB. Kolor turkusowy uszczelnień jest zastrze onym znakiem handlowym firmy Trelleborg AB. Trelleborg AB. Wszystkie prawa zastrze one

3 Spis tre ci Uszczelnienie Wskazówki monta owe

4 Uszczelnienie Wstęp W przypadku zastosowań wysokoobcią eniowych pojedyncze uszczelnienie nie zawsze jest w stanie zapewnić pracę bez przecieków i odpowiednio długi, bezawaryjny okres u ytkowania. W związku z tym, opracowano specjalne systemy uszczelnień montowanych jedno za drugim, tworzących tzw. konfiguracje tandemowe. Ka dy element konfiguracji pełni okre loną funkcję, a ich wzajemne współdziałanie jest niezbędne, dla stworzenia skutecznego, wolnego od przecieków systemu uszczelniającego. Uszczelnienie wewnętrzne, wykonane z tworzywa Zurcon odznacza się doskonałą odporno cią na zu ycie i ekstruzję, nawet w przypadku ekstremalnych warunków eksploatacyjnych. Jednocze nie pozostawia ono na zewnątrz wystarczającą warstewkę filmu olejowego, aby zapewnić odpowiednie smarowanie i ywotno ć uszczelnienia zewnętrznego. W przypadku zastosowania pier cienia zgarniającego dwustronnego działania, zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny element konfiguracji tandemowej musi odznaczać się zdolno cią pompowania zwrotnego. Opis Uszczelnienie jednostronnego działania zostało zaprojektowane jako wysokoobciązeniowe uszczelnienie wewnętrzne tłoczyska. Stanowi ono połączenie pier cienia uszczelniającego Zurcon z pier cieniem podporowym. Budowa i wła ciwo ci Dzięki wykorzystaniu dwóch ró nych rodzajów materiałów zwiększona została skuteczno ć uszczelniania i okres u ytkowania uszczelnienia. Uszczelnienie zostało zaprojektowane w taki sposób, i skuteczno ć uszczelniania pozostaje taka sama niezale nie od ci nienia roboczego w systemie. W przypadku niskiego ci nienia skuteczno ć uszczelniania jest zapewniona dzieki sprę ysto ci tworzywa Zurcon. W przypadku wysokich ci nień pier cień podporowy chroni pier cień uszczelniający Zurcon przed wciskaniem w szczelinę ekstruzyjną. pi p Rysunek 1 Konfiguracja tandemowa

5 Tarcie Specjalnie zaprojektowany przekrój w kształcie litery U i zaokrąglona warga dynamiczna uszczelnienia Zurcon Buffer Seal gwarantuje optymalny rozkład ci nień i zapewnia nieprzerwane smarowanie tłoczyska w całym zakresie ci nień roboczych. Dekompresja W konfiguracji tandemowej uszczelnienie Zurcon Buffer Seal musi zapewniać szybką i całkowitą dekompresję w celu maksymalnej redukcji tarcia i zu ycia uszczelnienia zewnętrznego oraz zwiększenia skuteczno ci uszczelniania i okresu u ytkowania całego systemu uszczelniającego. Mechanizm dekompresji uruchamiany jest dzięki specjalnemu profilowi uszczelnienia z jego cienką, krótką i elastyczną wargą statyczną. Kanaliki promieniowe na tylnej stronie pier cienia uszczelniającego zapewniają bezpo redni dopływ medium do obydwu warg. Nawet niewielka ró nica pomiędzy ci nieniem w systemie, a ci nieniem pomiędzy zewnętrznym i wewnętrznym uszczelnieniem powoduje jego odchylenie i wyrównanie poziomu ci nienia. Rysunek 2 Uszczelnienie nie poddane działaniu ci nienia Przy braku ci nienia, nacięcia czołowe wargi dynamicznej zapewniają jej prawidłowe usadowienie eliminując w ten sposób ryzyko przedmuchu. Uszczelnienie jest gotowe do szybkiej aktywacji zabezpieczając w ten sposób uszczelnienie zewnętrzne przed nagłym skokiem ci nienia Rysunek 4 Dekompresja przy ci nieniu od strony zewnętrznej przekraczającym of 0.5 MPa (72.5 psi) Zalety Wytwarzane z tworzyw Zurcon i innych wysokiej jako ci materiałów Pasuje do rowków spełniających normy ISO 7425/2 Pasuje do rowków na uszczelnienia Stepseal Zdolno ć do pompowania zwrotnego w całym zakresie ci nień Odporne na działanie wysokich temperatur i ci nień Specjalny kształt dynamicznej wargi uszczelniającej zapewniający nadzwyczajną skuteczno ć uszczelniania Wyposa one w promieniowe kanaliki dekompresyjne zapobiegające narastaniu ci nienia między wewnętrznym i zewnętrznym uszczelnieniem Rysunek 3 Rozkład nacisku przy cisnieniu 40 MPa (5800 psi) Doskonała odporno ć na cieranie i zu ycie Niski poziom odkształceń trwałych

6 Przykłady zastosowań Zastosowania rednio i wysokoobcią eniowe: Urządzenia przeno ne D wigi samochodowe Sprzęt terenowy Materiały Zastosowania standardowe Dla komponentów hydraulicznych pracujących w olejach mineralnych lub mediach o dobrych własno ciach smarnych. Pier cień uszczelniający: Standardowy poliuretan Zurcon Z20 Pier cień podporowy: ywica poliacetylowa (POM) Nr referencyjny: Z2054 Materiały Zastosowania niskotemperaturowe Pier cień uszczelniający: Poliuretan Zurcon Z22 Premium Pier cień podporowy: ywica poliacetylowa (POM) Nr referencyjny: Z2254 Poliuretan Zurcon odznacza się wysoką odporno cią na cieranie i odkształcenia trwałe, wysoką odporno cią na ekstruzję i szerokim zakresem dopuszczalnych temperatur roboczych. Dane techniczne Warunki eksploatacyjne: Uszczelnienie jest uszczelnieniem tłoczyska przeznaczonym do pracy pod wysokim ci nieniem w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych. Ci nienie: Do 40 MPa (5800 psi) Skokowo do 60 MPa (8700 psi) Prędko ć: Do 1 m/s Temperatura: Zurcon Z20 Standard: 35 C to +110 C Zurcon Z22 Premium: 45 C to +110 C Media: Płyny hydrauliczne na bazie oleju mineralnego: 35 C to +110 C Estry syntetyczne i naturalne HEES, HETG: do +60 C Niepalne płyny hydrauliczne HFA/HFB: do +40 C Uwaga: Podana maksymalna dopuszczalna prędko ć i ci nienie nie mogą występować jednocze nie. W takim przypadku ciepło wydzielane na skutek tarcia mo e spowodować lokalny wzrost temperatury powy ej dopuszczalnej wielko ci. Nale y unikać du ych prędko ci przesuwu tłoczyska i ci nienia w tym samym czasie.

7 Wskazówki montażowe r maks. 0.3 L D1 Rysunek 5 Tabela I Rysunek monta owy Wymiary montażowe rednica tłoczyska dn f8/h9 dn S rednica rowka D Szeroko ć rowka L Luz promieniowy Nr zamówienia. S maks RUK3B0400Z RUK3B0450Z RUK3B0500Z RUK3B0550Z RUK3B0560Z RUK3B0600Z RUK3B0630Z RUK3B0650Z RUK3B0700Z RUK3B0750Z RUK3B0800Z RUK3B0850Z RUK3B0900Z RUK3B1000Z RUK3B1050Z RUK3B1100Z RUK3B1150Z RUK3B1250Z RUK3B1400Z2054 rednice tłoczysk podane wytłuszczonym drukiem są według normy ISO 7425/2.

8 Przykład zamówienia Uszczelnienie Buffer Seal typu RUK rednica tłoczyska: dn = 63.0 mm D1 = 78.5 mm rednica rowka: L = mm Szeroko ć rowka: Nr czę ci: RUK3B0630 RUK3 B 0630 Nr serii Typ (Standard) rednica tłoczyska x 10 Materiał Kompozyt: Nr zamówienia Z2054 (Zurcon Z20 + Pier cień podporowy POM) Oznaczenie standardu jako ci (Standard) Kod materiału Z2054

9 LOKALNY KONTAKT EUROPA Anglia Solihull (Irlandia, Afryka Południowa) +44 (0) Austria Wiedeń (Słowenia) +43 (0) Belgia DionValmont (Luxembourg) +32 (0) Bułgaria Sofia (Azerbejdżan, Białoruś, Grecja, Rumunia, Ukraina) +359 (0) Chorwacja Zagrzeb (Albania, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Serbia, Czarnogóra) +385 (0) Dania Kopenhaga Finlandia Vantaa (Estonia, Łotwa) +358 (0) Francja MaisonsLaffitte +33 (0) AMERYKA Ameryka Regionalny Brazylia São José dos Campos Kanada Centralna Etobicoke, ON Kanada Wschód Montreal, QC Kanada Zachód Langley, BC Meksyk Mexico City AZJA PACYFIK Azja Pacyfik Regionalny Chiny Hong Kong Chiny Shanghai +86 (0) Indie Bangalore +91 (0) Japonia Tokio +81 (0) Korea Seul +82 (0) AFRYKA, CENTRALNA AZJA I BLISKI WSCHÓD Afryka i Iran (wyłączając Afrykę Południową (patrz Anglia)) +41 (0) Hiszpania Madryt (Portugalia) +34 (0) Holandia Rotterdam +31 (0) Niemcy Stuttgart +49 (0) Norwegia Oslo Polska Warszawa (Litwa) +48 (0) Republika Czeska Rakovnik (Słowaja) Rosja Moskwa Szwajcaria Crissier +41 (0) Szwecja Jönköping +46 (0) USA, Great Lakes Fort Wayne, IN USA, East Mt. Juliet, TN USA, Midwest Schaumburg, IL USA, Northern California Fresno, CA USA, Northwest Portland, OR USA, Southwest Houston, TX Malezja Kuala Lumpur +60 (0) Taiwan Taichung Wietnam Ho Chi Minh City Singapur i inne kraje Południowej i Wschodniej Azji, Australazja Azja Centralna (Armenia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan) Turcja Istanbuł Węgry Budaörs +36 (06) Włochy Livorno Branża Lotnicza Europa, Północ (Anglia i Kraje Północne) +44 (0) Branża Lotnicza Europa, Południe i Zachód (Europa Kontynentalna i Bliski Wschód) +33 (0) Branża Samochodowa Europa +49 (0) Branża Lotnicza Płatowce Branża Lotnicza Dystrybucja i Inżynieria Branża Lotnicza Wschód Branża Lotnicza Zachód Branża Samochodowa Ameryka Północna Branża Samochodowa Ameryka Południowa Branża Lotnicza Chiny +86 (0) Branża Lotnicza Singapur Branża Samochodowa Chiny +86 (0) Branża Samochodowa Indie +91 (0) Bliski Wschód i Zatoka Perska +359 (0)

10 Trelleborg jest światowym liderem rozwiązań polimerowych, które uszczelniają, tłumią i chronią krytyczne aplikacje w wymagających środowiskach pracy. Nasze innowacyjne rozwiązania w zrównoważony sposób zwiekszają wydajność naszych klientów. Grupa Trelleborg jest obecna lokalnie w ponad 40 krajach na całym świecie. facebook.com/trelleborgsealingsolutions twitter.com/trelleborgseals youtube.com/trelleborgseals flickr.com/trelleborgsealingsolutions 2001 Trelleborg Group. W dniu publikacji, informacje tu zawarte uważane są za aktualne i dokładne. 99GB/L21011/1101

Parker - produkty i rozwiązania dla sektora morskiego

Parker - produkty i rozwiązania dla sektora morskiego Parker - produkty i rozwiązania dla sektora morskiego aerospace climate control electromechanical filtration fluid & gas handling hydraulics pneumatics process control sealing & shielding Nie zawiedź zaufania

Bardziej szczegółowo

Seria filtrów GL. Wysokowydajne filtry

Seria filtrów GL. Wysokowydajne filtry Seria filtrów GL Wysokowydajne filtry 2 Uwaga: skażenie! Wszystkie branże przemysłu stosują sprężone powietrze jako bezpieczny i niezawodny nośnik energii. Jednakże po wytworzeniu w chwili tłoczenia do

Bardziej szczegółowo

Parker icount Oil Sampler (IOS)

Parker icount Oil Sampler (IOS) Parker icount Oil Sampler (IOS) Przenośny sprzęt do monitorowania stanu olejów hydraulicznych i układów paliwowych Szybki, prosty i niedrogi sposób monitorowania jakości płynów System icountos (IOS) jest

Bardziej szczegółowo

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi informacje o prawach autorskich Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Produkty i rozwiązania HARTING

Produkty i rozwiązania HARTING Produkty i rozwiązania HARTING HARTING na świecie Zamiana życzeń klientów w konkretne rozwiązania Grupa technologiczna HARTING mająca siedzibę główną w Espelkamp, w Niemczech, rozwija technologię złączy

Bardziej szczegółowo

Komputery biurkowe HP. Wi cej korzy ci

Komputery biurkowe HP. Wi cej korzy ci Komputery biurkowe HP Wi cej korzy ci Seria komputerów HP Compaq Business Desktop pozwala łatwo wybrać komputer biurkowy idealnie spełniaj cy specyficzne wymagania biznesowe. mała firma rednia firma du

Bardziej szczegółowo

Zdrowie i Klimat Wewnętrzny

Zdrowie i Klimat Wewnętrzny Zdrowie i Klimat Wewnętrzny Szpitale Laboratoria Przemysł Farmaceutyczny The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna 2 05-500 Piaseczno tel.: 0-22 717 14 70 fax:

Bardziej szczegółowo

Przemysł EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS. Przemysł

Przemysł EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS. Przemysł Przemysł Design with CONFIDENCE EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS Przemysł Twój partner w aplikacjach i systemach przemysłowych Wiodące marki, doświadczenie, wsparcie Pentair Equipment Protection Pentair

Bardziej szczegółowo

D-Link Assist: Najlepsza obsługa serwisowa

D-Link Assist: Najlepsza obsługa serwisowa D-Link Assist: Najlepsza obsługa serwisowa Rapid Response Support D-Link Assist: natychmiastowa pomoc w każdej sytuacji Właściwe funkcjonowanie sieci komputerowej niejednokrotnie decyduje o sprawności

Bardziej szczegółowo

Systemy ochrony przeciwpożarowej

Systemy ochrony przeciwpożarowej Systemy ochrony przeciwpożarowej The art of handling air Człowiek na pierwszym miejscu Prawdziwą miarą skuteczności systemów wentylacji i klimatyzacji są ludzie. Człowiek zawsze jest na pierwszym miejscu.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny Wytyczne PL 1003 09, 2009 Wytyczne oceny przy certyfikacji wyrobów na znak jakości IGWP uszczelek z gumy do połączeń rur przeznaczonych do kanalizacji i instalacji zimnej wody pitnej Zatwierdzone do ankiety

Bardziej szczegółowo

Sysmac: w pełni zintegrowana platforma Jedno połączenie jedno oprogramowanie jeden sterownik

Sysmac: w pełni zintegrowana platforma Jedno połączenie jedno oprogramowanie jeden sterownik Sysmac: w pełni zintegrowana platforma Jedno połączenie jedno oprogramowanie jeden sterownik AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA Interfejsy HMI Programowanie Połączenie z bazą danych Systemy informatyczne STEROWANIE

Bardziej szczegółowo

DuPont TM Corian Exterior Cladding INNOWACJA W ARCHITEKTURZE

DuPont TM Corian Exterior Cladding INNOWACJA W ARCHITEKTURZE DuPont TM Corian Exterior Cladding DUPONT TM CORIAN Exterior Cladding INNOWACJA W ARCHITEKTURZE DuPont Corian Exterior Cladding Elewacje, które przemawiają do zmysłów Od ponad 200 lat firma DuPont wymyślając

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MIĘDZYNARODOWYCH 2015

CENNIK USŁUG MIĘDZYNARODOWYCH 2015 Cennik 0 CENNIK USŁUG MIĘDZYNARODOWYCH 0 Obowiązuje od stycznia 0 r. Cennik 0 ZAWSZE I WSZĘDZIE NA CZAS Jesteśmy najbardziej międzynarodową firmą ekspresową na świecie i z pasją obsługujemy Klientów. Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Transair: energooszczędne instalacje

Transair: energooszczędne instalacje Transair: energooszczędne instalacje Gazy osłonowe aerospace climate control electromechanical filtration fluid & gas handling hydraulics pneumatics process control sealing & shielding DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ

Bardziej szczegółowo

CENNIK usług telekomunikacyjnych dla Abonentów Biznesowych Truphone Poland Sp. z o.o. ( Truphone ) obowiązujacy od dnia 6 lipca 2015

CENNIK usług telekomunikacyjnych dla Abonentów Biznesowych Truphone Poland Sp. z o.o. ( Truphone ) obowiązujacy od dnia 6 lipca 2015 CENNIK usług telekomunikacyjnych dla Abonentów Biznesowych Poland Sp. z o.o. ( ) obowiązujacy od dnia 6 lipca 2015 1. Informacje Ogólne a) Wszystkie ceny i opłaty w niniejszym Cenniku podane są w złotych

Bardziej szczegółowo

Broszura produktów ogólnych

Broszura produktów ogólnych Broszura produktów ogólnych www.renold.com 2 I Ogólne Produkty Renolda Produkty Renold Wyjątkowa jakość i wydajność Wiodąca technologia Renold zapewnia praktyczne i ekonomiczne rozwiązania, łączące w sobie

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 30.9.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 257/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają

Bardziej szczegółowo

The art of handling air

The art of handling air The art of handling air The art of handling air Wysoka jakość powietrza stała się wyznacznikiem jakości życia. Niezależnie czy na otwartej przestrzeni, czy w zamkniętym pomieszczeniu czujemy się naprawdę

Bardziej szczegółowo

10.7.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 177/113

10.7.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 177/113 10.7.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 177/113 Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w świetle międzynarodowego prawa publicznego. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

PODRÓŻ PRZEZ FIRMY HEMPEL

PODRÓŻ PRZEZ FIRMY HEMPEL PODRÓŻ PRZEZ FIRMY HEMPEL 1 siedziba firmy biuro główne punkt dystrybucji + biuro główne punkt dystrybucji + fabryka + biuro główne biuro główne + fabryka fabryka USA Conroe Meksyk Veracruz Kanada Vancouver

Bardziej szczegółowo

Warunki i postanowienia

Warunki i postanowienia Warunki i postanowienia Członkostwo w programie Canon Professional Services (CPS) WARUNKI I POSTANOWIENIA Niniejsze warunki i postanowienia dotyczą członkostwa CPS oraz korzyści z członkostwa CPS zgodnie

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 28.4.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ wywołują

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA

STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Lista państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wraz ze stawkami podatku dochodowego od odsetek (stan aktualny) Lp. Państwo Miejsce pobrania podatku * Stawka

Bardziej szczegółowo

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services NORD DRIVESYSTEMS DRIVESYSTEMS. Inteligentne rozwiązania napędowe od 1965 roku

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services NORD DRIVESYSTEMS DRIVESYSTEMS. Inteligentne rozwiązania napędowe od 1965 roku Intelligent Drivesystems, Worldwide Services NORD NORD Wspólnie wprawimy wszystko w ruch Najlepsze perspektywy Jako przedsiębiorstwo rodzinne planujemy długoterminowo i na skalę międzynarodową: Obszerna

Bardziej szczegółowo

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Cennik Rodzina pomp Wilo-Stratos o ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Spis tre ci Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo Systemy solarne, geotermia Bezd

Bardziej szczegółowo

Systemy zautomatyzowane SSI SCHAEFER

Systemy zautomatyzowane SSI SCHAEFER Systemy zautomatyzowane SSI SCHAEFER Systemy zautomatyzowane SSI SCHAEFER SSI SCHAEFER/FRITZ SCHAEFER GmbH Neunkirchen jednocześnie międzynarodowa siedziba Grupy SSI SCHAEFER specjalizuje się nie tylko

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla budownictwa

Rozwiązania dla budownictwa Rozwiązania dla budownictwa STYROFOAM XPS - Izolacja Termiczna INSTA-STIK - klej poliuretanowy do izolacji termicznych GREAT STUFF - profesjonalna uszczelniająca piana montażowa Spis treści The Dow Chemical

Bardziej szczegółowo

WHN / EHN. kurtyna powietrzna. Marka nagrodzona godłem Quality International 2014 www.vtsgroup.com. lat

WHN / EHN. kurtyna powietrzna. Marka nagrodzona godłem Quality International 2014 www.vtsgroup.com. lat WHN / EHN kurtyna powietrzna wymiana urządzenia na nowe lat GWARANCJI Marka nagrodzona godłem Quality International 2014 www.vtsgroup.com Zeskanuj i sprawdź szczegóły vtsgroup.pl Wybierz jakość na miarę

Bardziej szczegółowo

Postaw na kompleksowe rozwiązania

Postaw na kompleksowe rozwiązania Usługi Obszar planowania, produkcja i logistyka, naprawa, szkolenia _NOWOŚĆ: PROGRAM USŁUG MULTILEVEL Postaw na kompleksowe rozwiązania Usługi dotyczące narzędzi Usługi w zakresie produkcji & logistyki

Bardziej szczegółowo