SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia."

Transkrypt

1 Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: Specjalności: Poziom studiów: SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PEDIATRIA Kod modułu LK.3.E.002 I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski Rodzaj studiów: stacjonarne X niestacjonarne X Rok studiów: I II III X IV X V X VI Typ modułu/ przedmiotu: Rodzaj modułu/ przedmiotu: Język wykładowy: Forma kształcenia obowiązkowy X polski X Wykład 35 Seminarium wiczenia 171 Laboratorium E-learning Zajęcia praktyczne Praktyki zawodowe inne Semestr studiów: Godziny X X 6X 7X 8X 9X X Cele kształcenia: RAZEM 206 Celem kształcenia jest nabycie wiedzy oraz praktycznych z zakresu gastroenterologii, pulmonologii, nefrologii, neurologii, endokrynologii, hematologii oraz reumatologii dziecięcej. Macierz efektów kształcenia dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych efektów kształcenia oraz formy realizacji zajęć. Numer efektu kształcenia Student, który zaliczy moduł ( przedmiot) wie/umie/potrafi: Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: Forma zajęć dydaktycznych * wpisz symbol 1

2 W01 zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w przypadku najczęstszych chorób dzieci: -ostrych i przewlekłych chorób górnych i dolnych dróg oddechowych, wad wrodzonych układu oddechowego, gruźlicy, mukowiscydozy, astmy, alergicznego nieżytu nosa, pokrzywki, wstrząsu anafilaktycznego, obrzęku naczynioworuchowegoniedokrwistości, skaz krwotocznych, stanów niewydolności szpiku, chorób nowotworowych wieku dziecięcego, w tym guzów litych dla wieku dziecięcego, -ostrych i przewlekłych bólów brzucha, wymiotów, biegunek, zaparć, krwawień z przewodu pokarmowego, choroby wrzodowej, nieswoistych chorób jelit, chorób trzustki, cholestaz i chorób wątroby, oraz innych chorób nabytych i wad wrodzonych przewodu pokarmowego, -zakażeń układu moczowego, wad wrodzonych układu moczowego, zespołu nerczycowego, kamicy nerkowej, ostrej i przewlekłej niewydolności nerek, ostrych i przewlekłych zapaleń nerek, chorób układowych nerek, zaburzeń oddawania moczu, choroby refluksowej pęcherzowo-moczowodowej, -zaburzeń wzrastania, chorób tarczycy i przytarczyc, chorób nadnerczy, cukrzycy, otyłości zaburzeń dojrzewania i funkcji gonad, -mózgowego porażenia dziecięcego, zapaleń mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, padaczki, -najczęstszych chorób zakaźnych wieku dziecięcego, -chorób tkanki łącznej, gorączki reumatycznej, młodzieńczego zapalenia stawów, tocznia układowego, zapalenia skórnomięśniowego test,w,s W02 zna zagadnienia: dziecka maltretowanego i wykorzystywania seksualnego, upośledzenia umysłowego, zaburzeń zachowania: psychoz, uzależnień, zaburzeń odżywiania i wydalania u dzieci test,w, W03 zna najczęściej występujące stany zagrożenia życia u dzieci, oraz zasady postępowania w tych stanach, test W04 zna zasady wysuwania podejrzenia oraz rozpoznawania śmierci mózgu test U01 przeprowadza wywiad lekarski z dzieckiem i jego rodziną U02 przeprowadza badanie psychiatryczne U03 zestawia pomiary antropometryczne i ciśnienia krwi z danymi na siatkach centylowych U04 ocenia stopień zaawansowania dojrzewania płciowego 2

3 U05 przeprowadza badania bilansowe U06 Przeprowadza diagnostykę różnicową najczęstszych chorób dzieci U07 ocenia i opisuje stan somatyczny i psychiczny pacjenta U08 bada sutki, węzły chłonne, gruczoł tarczowy oraz jamę brzuszną w aspekcie ostrego brzucha, a także wykonuje badanie palcem przez odbyt K01 Zachowuje ostrożność/krytycyzm w wyrażaniu opinii i konsultuje swoje spostrzeżenia z opinią doświadczonych lekarzy Karta obserwacji,w, K02 Jest wrażliwy na cierpienie dziecka i rozumie niepokój rodziców Karta obserwacji W K03 Zgodnie pracuje w zespole lekarsko-pielęgniarskim oraz w grupie studentów Karta obserwacji,w, * W- wykład; S- seminarium; - ćwiczenia; L- laboratorium; EL- e-learning; ZP- zajęcia praktyczne; PZ- praktyka zawodowa; Proszę oznaczyć krzyżykami w skali 1-3 jak powyższe efekty lokują państwa zajęcia w działach: przekaz wiedzy, czy kształtowanie postaw np.: Wiedza + + Umiejętności + ++ Postawy +++ Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) Forma nakładu pracy studenta Obciążenie studenta (h) (udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawdzenie, itp.) 1. Godziny kontaktowe Czas pracy własnej studenta 154 Sumaryczne obciążenie pracy studenta 360 Punkty ECTS za moduł/przedmiotu 12 Uwagi 3

4 Treść zajęć: (proszę wpisać hasłowo tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby przekładała się ona na zamierzone efekty kształcenia) 1. Bóle brzucha ostre i przewlekłe. Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego 2. Zaparcia przewlekłe. Biegunki przewlekłe. 3. Refluks żołądkowo-przełykowy i choroba refluksowa. 4. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Zakażenia Helicobacter pylori. 5. Nieswoiste zapalenia jelit 6. Zespoły złego wchłaniania. Celiakia. 7. Ciała obce w przewodzie pokarmowym. 8. Choroby wątroby i trzustki 9. Krwawienia z przewodu pokarmowego. 10. Zatrucia przypadkowe i celowe u dzieci, upojenie alkoholowe u dzieci. 11. Wady wrodzone układu oddechowego. 12. Przyczyny kaszlu u dzieci. 13. Ostre choroby układu oddechowego u dzieci. 14. Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci. 15. Astma oskrzelowa. Alergiczny nieżyt nosa. 16. Pokrzywka, wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy. 17. Mukowiscydoza. 18. Diagnostyka bólu stawów u dzieci 19. Młodzieńcze Idiopatyczne Zapalenie Stawów. 20. Młodzieńczy toczeń rumieniowy. 21. Układowe zapalenia naczyń u dzieci. 22. Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe u dzieci. 23. Ostre zapalenie kłębuszków nerkowych. 24. Przewlekła choroba nerek. 25. Kamica nerkowa. 26. Wady wrodzone układu moczowego. 27. Infekcje dróg moczowych. 28. Zespół nerczycowy. 29. Nadciśnienie tętnicze nerko pochodne i naczyniowo- nerkowe. 30. Zaburzenia oddawania moczu u dzieci. 31. Badanie neurologiczne dziecka 32. Odrębności w badaniu neurologicznym noworodka i niemowlęcia 33. Padaczka u dzieci i młodzieży. Stany napadowe niepadaczkowe diagnostyka, różnicowanie 34. Ostre choroby naczyniowe mózgu u dzieci. Bóle głowy u dzieci i młodzieży 35. Mózgowe porażenie dziecięce. Opóźnienie rozwoju umysłowego i zaburzenia zachowania u dzieci 36. Neuroinfekcje-etiopatogeneza, objawy, postepowanie. 37. Dziecko niskorosłe diagnostyka i leczenie 38. Otyłość u dzieci 39. Niedoczynność tarczycy wrodzona i nabyta u dzieci. 40. Przedwczesne i opóźnione dojrzewanie. Zaburzenia różnicowania płci u dzieci. 41. Zaburzenia czynności przytarczyc i metabolizmu wit.d3 u dzieci. 42. Wrodzony przerost nadnerczy i zaburzenia metabolizmu sterydów nadnerczowych u dzieci. 43. Guzy produkujące aminy katecholowe u dzieci 44. Diagnostyka i leczenie cukrzycy u dzieci 45. Niedokrwistości wieku dziecięcego 46. Limfadenopatia w pediatrii 47. Skazy krwotoczne u dzieci 48. Nowotwory wieku dziecięcego 49. Stany zagrożenia życia w onkologii i hematologii dziecięcej 50. Leczenie zakażeń u dzieci z obniżoną odpornością. 4

5 Literatura podstawowa i uzupełniająca, inne pomoce dydaktyczne: Kubicka K. Kawalec W. Pediatria. Podręcznik dla studentów. PZWL, G. Clayden, red. A. Milanowski, T. Lissauer. Pediatria. Urban&Partner, 2009 Sieniawska M, Wyszyńska T. Nefrologia dziecięca ( t. 1-3). PZWL 2003 Kowalczyk J (red).pediatria : nefrologia, hematologia, onkologia, reumatologia, pulmonologia.skrypt dla studentów. Lublin 2006 Behrman, Nelson. Pediatria S. Jóźwiak. Neurologia dziecięca R. Chazan red.: Pneumonologia praktyczna. Alfa-medica Press 2005 A. Antczak, red. Pulmonologia. Wielka Interna. Medical Tribune Polska, 2001 A. Romicka Zapalne choroby reumatyczne w wieku rozwojowym, 2010 A. Chybicka, K. Sawicz-Birkowska: Onkologia i Hematologia Dziecięca Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych (np. laboratorium, rzutnik multimedialny, inne ) rzutnik multimedialny, laptop, wyposażenie sali dydaktycznej :stoły, krzesła, zestaw do pracy interaktywnej, pracownia badań czynnościowych układu oddechowego, Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu: Egzamin teoretyczny testowy test wielokrotnego wyboru (50 pytań,uzyskanie minimum70% prawidłowych odpowiedzi). Test poprzedzony egzaminem klinicznym praktycznym zaliczenie praktyczne w postaci dokumentacji wywiadu lekarskiego, badania fizykalnego, proponowanych badan laboratoryjnych i rozpoznania różnicowego. Warunkiem dopuszczenia jest zaliczenie ćwiczeń w zakresie wiedzy, i kompetencji z zastosowaniem odpowiedniej metody weryfikacji jak wyżej. Nazwa i adres jednostki prowadzącej moduł/przedmiot, kontakt (tel./ ) Klinika Pediatrii UM w Lublinie tel Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej UM w Lublinie, tel , Klinika Nefrologii Dziecięcej UM w Lublinie tel Klinika Neurologii Dziecięcej tel , 5

6 Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej tel , l Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej tel , Nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących zajęcia Klinika Pediatrii UM w Lublinie Prof. dr hab. n.med. Elżbieta Pac-Kożuchowska, dr n.med. Agnieszka Mroczkowska-Juchkiewicz, dr n.med. Agnieszka Pawłowska-Kamieniak, dr n.med. Katarzyna Kominek, dr n.med. Dorota Gołyska, Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej UM w Lublinie Prof. dr. hab. n.med. Andrzej Emeryk, Dr hab. n.med. Agnieszka-Korobowicz-Markiewicz, Dr med. Grażyna Górnicka, Dr med. Violetta Opoka-Winiarska, Dr med. Jacek Postępski, lek. med. Magdalena Kowalska, Klinika Nefrologii Dziecięcej UM w Lublinie Prof. dr hab. Maria Małgorzata Zajączkowska, dr hab. n.med. Przemysław Sikora, dr n.med. Halina Borzęcka, dr n.med. Beata Bieniaś, dr n.med. Anna Wieczorkiewicz-Płaza, dr n.med. Leszek Piechuta, dr n.med. Marek Majewski, lek. Ewelina Książek. Klinika Neurologii Dziecięcej Prof. dr hab. n. med. Krystyna Mitosek-Szewczyk, dr n.med. Joanna Dubelt, dr n.med. Gołębiowska, dr n.med. Renata Koncewicz, dr n.med. Ewa Zienkiewicz, dr n.med. Ewa Dworzańska Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Dr hab. n. med. Iwona Beń-Skowronek, dr hab. n. med. Witold Kołłątaj, dr n. med. Maria Klatka, dr. n. med. Robert Piekarski, dr n. med. Bożena Banecka, dr n. med. Anna Bury Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Prof. dr hab. med. Jerzy R. Kowalczyk, dr hab. n. med. Katarzyna Drabko, dr n. med. Maria Jolanta Stefaniak, dr n. med. Marta Choma, dr n. med. Agnieszka Zaucha-Prażmo, dr n. med. Joanna Nurzyńska-Flak, dr n. med. Joanna Zawitkowska, dr n. med. Urszula Małek Podpis Kierownik jednostki prowadzącej zajęcia Prof. dr hab. n.med. Elżbieta Pac-Kożuchowska Prof. dr. hab. n.med. Andrzej Emeryk Prof. dr hab. Maria Małgorzata Zajączkowska Prof. dr hab. n. med. Krystyna Mitosek-Szewczyk Prof. dr hab. med. Jerzy R. Kowalczyk Podpis Dziekana Data sporządzenia sylabusa 6

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski SYLABUS Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Nefrologia Kod modułu LK.3.E.008 II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski Specjalności:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski. podstawowy X

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski. podstawowy X SYLABUS Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Propedeutyka chorób dzieci Kod modułu LK.3.E.002 II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski

Bardziej szczegółowo

SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym lekarski

SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym lekarski Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: Specjalności: SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Neurologia Kod modułu LK.3.E.016 II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym lekarski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW III ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW III ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW III ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PEDIATRIA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia.

SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: pecjalności: YLABU Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Psychologia lekarska Kod modułu LK.3.D.002 I Wydział Lekarski z Oddziałem tomatologicznym

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. obowiązkowy X fakultatywny kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. obowiązkowy X fakultatywny kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny Nazwa modułu/przedmiotu Protetyka stomatologiczna 2 Wydział Kierunek studiów Specjalności Poziom studiów Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Lekarsko-Stomatologiczny lekarsko-dentystyczny jednolite

Bardziej szczegółowo

SYLABUS 2012-2015. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

SYLABUS 2012-2015. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: SYLABUS 2012-2015 Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Kod modułu Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PO.1.OS-P Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

III, IV, V (stacjonarne) wykłady - 60 seminaria -20 zajęcia praktyczne -120

III, IV, V (stacjonarne) wykłady - 60 seminaria -20 zajęcia praktyczne -120 Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 631 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 631 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 maja 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.06.05 15:48:42 +02'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 631 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 670 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu

Bardziej szczegółowo

Lek. spec. Piotr Mrówczyński

Lek. spec. Piotr Mrówczyński KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ OS-IiPI CHOROBY ENĘTRZNE Internal Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

zajęcia 75 160 160 15 10 Suma 420 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta Zajęcia praktyczne / Seminaria/

zajęcia 75 160 160 15 10 Suma 420 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta Zajęcia praktyczne / Seminaria/ SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW IV ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2010 / 2011 Opracowanie edytorskie i druk: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w MEDYCYNIE RODZINNEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii Program dla lekarzy,

Bardziej szczegółowo

Spis treści tomu 1. Rozdział 1 Rozwój fizyczny oraz motoryczny dzieci i młodzieży Barbara Woynarowska... 1

Spis treści tomu 1. Rozdział 1 Rozwój fizyczny oraz motoryczny dzieci i młodzieży Barbara Woynarowska... 1 Rozdział 1 Rozwój fizyczny oraz motoryczny dzieci i młodzieży Barbara Woynarowska... 1 1.1 Rozwój osobniczy podstawowe pojęcia... 1 1.1.1 Sfery rozwoju i ich wzajemny związek... 1 1.1.2 Dojrzałość... 1

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW VI ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2013 / 2014 Opracowanie edytorskie i druk: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Nefrologia 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek )

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Plan i program nauczania zatwierdzony przez

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia PATOLOGIA.

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia PATOLOGIA. Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Lekarski

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek fizjoterapia Profil kształcenia x ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Nefrologia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO tryb stacjonarny 3,5 roku, 7 semestrów semestr 3 Informacje o wydziale Informacje o wydziale

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/ 2014

SYLABUS na rok 2013/ 2014 SYLABUS na rok 2013/ 2014 (1) Nazwa przedmiotu Psychiatria (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK STACJONARNE

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK STACJONARNE SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2013/2014 Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. Nazwa modułu/ przedmiotu TOKSYKOLOGIA 2. Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Medyczny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r.

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski : 2012.09.28 15:19:24 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA (PION MEDYCZNY)

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA (PION MEDYCZNY) ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA (PION MEDYCZNY) Kliniki i Oddziały Kliniczne I. Klinika Chorób Dzieci 1. Kliniką kieruje Ordynator/Kierownik Kliniki, któremu podlegają Kierownicy/Ordynatorzy Oddziałów,

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek chorobowych. wg międzynarodowej klasyfikacji ICD-10. leczonych w poszczególnych poradniach specjalistycznych

Wykaz jednostek chorobowych. wg międzynarodowej klasyfikacji ICD-10. leczonych w poszczególnych poradniach specjalistycznych zał. nr 6 do zarządzenia nr 65/2007/DSOZ Wykaz jednostek chorobowych wg międzynarodowej klasyfikacji ICD-10 leczonych w poszczególnych poradniach specjalistycznych 1 Spis treści: Świadczenia w zakresie

Bardziej szczegółowo