Załącznik nr 3.15 do Regulaminu kont dla firm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3.15 do Regulaminu kont dla firm"

Transkrypt

1 Obowiązuje od dnia: Zasady korzystania z usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma plus Rozdział I Postanowienia ogólne 1 W ramach usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma plus Bank Zachodni WBK S.A. umożliwia uzyskiwanie informacji o rachunkach Klienta prowadzonych przez Bank oraz składanie dyspozycji za pośrednictwem kanałów elektronicznych (np. internetu, telefonu stacjonarnego, SMS), w sposób i na warunkach określonych w niniejszych Zasadach. 2 Użyte w dalszej części Zasad określenia oznaczają: 1. Autoryzacja - udzielenie przez Klienta/Użytkownika zgody na wykonanie transakcji (dyspozycji) przed jej realizacją przez Bank w sposób określony w Umowie lub niniejszych Zasadach, 2. BZ WBK S.A. / Bank Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 3. Dodatkowe hasło hasło wymagane do identyfikacji Użytkownika w przypadku jego telefonicznego kontaktu z Doradcami Moja Firma plus, 4. Doradcy Moja Firma plus zespół pracowników Banku Zachodniego WBK S.A. świadczących pomoc techniczną i merytoryczną na rzecz Klientów/Użytkowników usługi Moja Firma plus, 5. Dzień roboczy Banku - dzień nie będący dniem wolnym Banku, 6. Dzień wolny Banku - dzień ustawowo wolny od pracy oraz sobota, 7. Klient Posiadacz korzystający z usługi Moja Firma plus, 8. NIK nadawany przez Bank Numer Identyfikacyjny Klienta składający się z 8 cyfr, który jest wykorzystywany przez Użytkownika w celu identyfikacji przy uruchamianiu i korzystaniu z usługi Moja Firma plus, 9. Oddział Banku jednostka organizacyjna Banku Zachodniego WBK S.A. prowadząca działalność operacyjną, 10. PIN hasło identyfikujące Użytkownika, zapewniające Użytkownikowi wyłączność dostępu do usługi Moja Firma plus, przekazywane w specjalnie zabezpieczonej kopercie. Hasło PIN jest znane tylko Użytkownikowi, któremu zostało wydane, 11. Posiadacz osoba prawna/jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dla której BZ WBK S.A. powadzi rachunek/rachunki, 12. Przewodnik usługi Moja Firma plus /Przewodnik - podręcznik obsługi usługi Moja Firma plus wydawany przez Bank, opisujący dostępne w ramach usługi Moja Firma plus funkcje i sposób korzystania z nich oraz zalecaną konfigurację sprzętu i oprogramowania niezbędnego do korzystania z usługi Moja Firma plus, wskazujący adresy/numery dostępowe do usługi Moja Firma plus, zalecenia dotyczące zasad bezpieczeństwa i inne szczegółowe informacje, 13. Rachunek prowadzony przez BZ WBK S.A. dla Posiadacza w ramach Regulaminu kont dla firm rachunek bankowy, do którego Bank oferuje usługę Moja Firma plus, 14. Rachunek typu a vista - rachunek otwarty na czas określony lub nieokreślony służący do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych na każde żądanie, 15. Regulacje wzorce umów łączące Bank i Klienta, w szczególności regulaminy, zasady oraz taryfy opłat i prowizji za czynności bankowe, 16. Skrzynka odbiorcza funkcjonalność usługi Moja Firma plus internet umożliwiająca informowanie Klienta przez Bank o Regulacjach lub ich zmianach, sprawach organizacyjnych związanych z serwisem BZWBK24 oraz przesyłanie Klientowi przez Bank komunikatów o treści marketingowej, 17. smskod - jednorazowy kod służący do identyfikacji Użytkownika i autoryzacji jego dyspozycji w ramach usługi Moja Firma plus, przesyłany na żądanie Użytkownika na numer telefonu GSM wskazany przez Klienta w Umowie, 18. Taryfa opłat i prowizji BZ WBK SA Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank za czynności bankowe dla firm, 19. Token urządzenie kryptograficzne generujące jednorazowe kody służące do identyfikacji Użytkownika i do autoryzacji jego dyspozycji w ramach usługi Moja Firma plus, 20. Umowa Umowa Usługi Bankowości Elektronicznej BZWBK24 Moja Firma plus, 21. Usługa Bankowości Elektronicznej BZWBK24 Moja Firma plus /usługa Moja Firma plus dostęp do usług bankowych za pośrednictwem kanałów elektronicznych np. internetu, telefonu stacjonarnego, SMS, 22. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca NIK, hasła PIN, opcjonalnie wykorzystująca token lub smskod, dokonująca dyspozycji w ramach Usługi Moja Firma plus, 23. Zablokowanie lub zastrzeżenie usługi Moja Firma plus polega na uniemożliwieniu dostępu do usługi Moja Firma plus wszystkich lub wybranych Użytkowników za pośrednictwem wszystkich lub wybranych kanałów elektronicznych bądź uniemożliwieniu wykorzystywania numeru telefonu komórkowego wskazanego do identyfikacji i akceptacji dyspozycji Użytkownika, 24. Zasady - Zasady korzystania z usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma plus. Rozdział II Rodzaje i zakres funkcjonalny usługi Moja Firma plus 3 1. W skład usługi Moja Firma plus wchodzą następujące serwisy wymagające do skorzystania z nich odpowiednio: a) Moja Firma plus internet - komputera osobistego podłączonego do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową, b) Moja Firma plus wap - telefonu komórkowego z WAP, c) Moja Firma plus telefon - telefonu z wybieraniem tonowym, d) Moja Firma plus sms telefonu komórkowego, 2. Serwisy usługi Moja Firma plus są w pełni automatyczne. 3. Szczegółowe informacje na temat zalecanej konfiguracji sprzętu i oprogramowania dostępne są w Przewodniku i na stronie internetowej 4. Wyposażenie techniczne (w szczególności komputer, telefon stacjonarny, telefon komórkowy) oraz oprogramowanie konieczne do korzystania z usługi Moja Firma plus Klient nabywa i utrzymuje na swój koszt. Powinno ono spełniać wymagania określone w ust. 2 powyżej oraz na stronie internetowej 5. Szczegółowy wykaz funkcji dostępnych w usłudze Moja Firma plus zawiera załącznik nr 1 do Zasad. 6. Szczegółowy opis funkcji dostępnych w usłudze Moja Firma plus i sposobu korzystania z nich dostępny jest w Przewodniku oraz na stronie internetowej Banku 7. Bank zastrzega sobie prawo rozszerzenia zakresu lub rezygnacji z niektórych funkcji dostępnych w usłudze Moja Firma plus w przypadku: a) wprowadzania nowych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, b) zmian w ofercie Banku, c) zmian technologii informatycznych wykorzystywanych w usłudze Moja Firma plus Usługa Moja Firma plus jest dostępna przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 2. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania przerw w dostępie do usługi Moja Firma plus w związku z koniecznością przeprowadzania okresowej konserwacji, a także z innych przyczyn niezależnych od Banku. O powyższym fakcie Klient będzie informowany z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez komunikaty zamieszczane na stronie logowania do serwisu Moja Firma plus internet. Rozdział III Warunki udostępnienia usługi Moja Firma plus 5 1. W ramach usługi Moja Firma plus, do dokonywania zleceń w imieniu i na rzecz Klienta uprawnieni są Użytkownicy wskazani przez Klienta. 2. Klient wskazuje Użytkowników oraz określa zakres ich uprawnień w Umowie. 3. Użytkownikiem usługi Moja Firma plus może być wyłącznie: a) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub b) osoba upoważniona przez Klienta, do uzyskiwania informacji o rachunkach prowadzonych na jego imię oraz rachunkach kredytowych, za pośrednictwem których rozliczane są udzielone Klientowi kredyty lub c) osoba upoważniona przez Klienta do składania dyspozycji w jego imieniu i na jego rzecz. 4. Uprawnienia Użytkownika do uzyskiwania informacji o rachunkach i do składania dyspozycji w ramach usługi Moja Firma plus muszą pozostawać w zgodzie z odpowiednimi dokumentami złożonymi przez Klienta w Banku. 5. Zawarcie Umowy i rejestracja Użytkowników przez Bank odbywa się wyłącznie w Oddziale Banku. 6. Klient w dowolnym momencie obowiązywania Umowy może dokonać zmiany Użytkowników oraz zakresu ich uprawnień. 7. Dla każdego Użytkownika Klient może ustalić: a) uprawnienia ogólne do rachunków, b) uprawnienia szczegółowe do rachunków, c) uprawnienia do podpisywania transakcji, d) uprawnienia do wykonywania poszczególnych typów przelewów, e) limity kwotowe zlecanych dyspozycji. 8. Uprawnienia ogólne i szczegółowe do rachunku warunkują dostęp Użytkownika do informacji o rachunku a także możliwość zlecania dyspozycji, w wyniku których ten rachunek jest obciążany lub uznawany. 9. Uprawnienia ogólne definiowane są oddzielnie dla trzech grup rachunków (rachunki bieżące, lokaty, rachunki kredytowe). Zdefiniowane uprawnienia dotyczą także rachunków danego rodzaju, które zostaną otwarte przez Klienta w przyszłości.

2 10. Uprawnienia szczegółowe definiowane są dla poszczególnych rachunków Klienta i mają charakter nadrzędny w stosunku do uprawnień ogólnych (uprawnienia ogólne obowiązują dla wszystkich rachunków z danej grupy, z wyjątkiem rachunków, dla których zostały zdefiniowane uprawnienia szczegółowe). 11. Szczegółowy opis możliwych do nadania Użytkownikom uprawnień ogólnych i szczegółowych zawiera Przewodnik Klient może nadać wybranym Użytkownikom uprawnienia administratora. 2. Nadawanie i odwoływanie uprawnień administratora następuje w Umowie. 3. Administrator ma możliwość dokonywania poprzez usługę Moja Firma plus internet zmian uprawnień innych Użytkowników w zakresie: a) uprawnień ogólnych do rachunków, b) uprawnień szczegółowych do rachunków, c) uprawnień do wykonywania poszczególnych typów przelewów. 4. Administrator ma możliwość dokonywania poprzez usługę Moja Firma plus internet blokowania/odblokowania możliwości korzystania przez Użytkowników z usługi Moja Firma plus. 5. Administrator nie może dokonywać zmian uprawnień Użytkowników w zakresie nadanych im limitów kwotowych i prawa do podpisywania dyspozycji. 6. Administrator nie może zmieniać żadnych własnych uprawnień Udostępnienie Klientowi usługi Moja Firma plus następuje po spełnieniu łącznie poniższych warunków: a) otwarcie i posiadanie w Banku dowolnego rachunku typu a vista, b) zawarcie Umowy w Oddziale Banku, c) zarejestrowanie usługi Moja Firma plus przez Bank (w tym zarejestrowanie Użytkowników), d) dokonanie aktywacji Użytkowników przez Bank (wydanie każdemu użytkownikowi haseł PIN i ewentualnie tokena). 2. Warunkiem udostępnienia możliwości wykonywania przez Klienta za pośrednictwem usługi Moja Firma plus operacji kupna/sprzedaży walut po kursie negocjowanym, jest zawarcie przez Klienta z Bankiem Umowy usług elektronicznej wymiany walut dokonywana za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej BZWBK24 internet. 3. Podpisy i stemple złożone przez Klienta na Umowie muszą być zgodne ze wzorem złożonym przez Klienta w Banku. 4. Bank ma prawo do odmowy zawarcia Umowy bez podania przyczyny. Rozdział IV Identyfikacja Klienta/Użytkownika w usłudze Moja Firma plus 8 1. Rejestracja usługi Moja Firma plus upoważnia Bank do przekazania każdemu Użytkownikowi numeru NIK, odpowiednich haseł PIN, oraz w przypadkach, gdy Klient o to wnioskował, tokena, które to Użytkownik odbiera osobiście w Oddziale Banku. 2. Token stanowi własność Banku i powinien być zwrócony przez Klienta w przypadku rozwiązania Umowy. 3. Numery NIK, hasła PIN oraz tokeny są wydawane bezterminowo przy czym hasła PIN wydane do serwisu Moja Firma plus internet należy obowiązkowo zmienić po pierwszym zalogowaniu się do tego serwisu Identyfikacja Klienta/Użytkownika w serwisie Moja Firma plus internet polega na prawidłowym podaniu numeru NIK i hasła PIN. Klient/Użytkownik wpisuje hasło PIN w całości (hasło zwykłe) lub podaje losowo wybrane przez system znaki hasła PIN (hasło maskowane). Opcjonalnie, na życzenie Użytkownika korzystającego tokena lub smskodu, identyfikacja może obejmować dodatkowo podanie odpowiednio jednorazowego kodu generowanego przez token lub smskodu przesłanego na telefon komórkowy Użytkownika. 2. Identyfikacja Klienta w serwisie Moja Firma plus telefon polega na prawidłowym podaniu numeru NIK i losowo wybranych znaków hasła PIN. 3. Identyfikacja Klienta w serwisach Moja Firma plus sms i Moja Firma plus wap polega na prawidłowym podaniu numeru NIK i hasła PIN. 4. W celu dokonania identyfikacji i rozpoczęcia korzystania w usługi Moja Firma plus Klient korzysta z adresów/numerów dostępowych wskazanych w Przewodniku. Rozdział V Informacje udostępniane w usłudze Moja Firma plus W usłudze Moja Firma plus dostępne są informacje o: a) wszystkich otwartych i prowadzonych przez Bank dla Klienta (w momencie zawarcia Umowy i w przyszłości) rachunkach oraz rachunkach kredytowych, za pośrednictwem których rozliczane są udzielone Klientowi przez Bank kredyty, b) wszystkich kartach debetowych wydanych do rachunków Klienta do chwili podpisania Umowy jak również wydanych w przyszłości. 2. Wyciąg w formie elektronicznej dostępny jest w usłudze Moja Firma plus internet od momentu jego wygenerowania przez Bank przez minimum 35 dni. 3. Klient korzystający za pośrednictwem serwisu Moja Firma plus internet z dostępnych w formie elektronicznej wyciągów z rachunku bankowego zobowiązany jest do ich archiwizowania w sposób umożliwiający odtworzenie w zwykłym toku czynności. Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki nie dokonania archiwizacji przez Klienta. 4. Zasady generowania wyciągu w usłudze Moja Firma plus w formie elektronicznej dla rachunku (m.in. częstotliwość, data generowania) ustalone są w umowie dotyczącej danego rachunku W ramach usługi Moja Firma plus internet dostępna jest Skrzynka odbiorcza, która umożliwia Bankowi informowanie Klienta o Regulacjach lub ich zmianach, sprawach organizacyjnych związanych z serwisem BZWBK24 oraz przesyłanie Klientowi przez Bank komunikatów o treści marketingowej. 2. Niektóre komunikaty przekazywane na Skrzynkę odbiorczą mogą mieć dołączone załączniki, które Klient/Użytkownik może zapisać na własnym komputerze w celu późniejszego ich odtworzenia w zwykłym toku czynności. 3. W odniesieniu do wybranych wiadomości przesyłanych na Skrzynkę odbiorczą Bank może wymagać potwierdzenia zapoznania się z nimi. 4. Każda informacja przekazana na Skrzynkę odbiorczą będzie miała podaną datę, do której będzie aktualna i dostępna w Skrzynce odbiorczej. 5. Klient/Użytkownik usługi Moja Firma plus zobowiązany jest do regularnego przeglądania Skrzynki odbiorczej. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się z informacjami przekazanymi na Skrzynkę odbiorczą. Rozdział VI Składanie i autoryzacja dyspozycji w usłudze Moja Firma plus Zawierając Umowę Klient wskazuje, które jego rachunki mogą być obciążane lub uznawane w ramach korzystania z usługi Moja Firma plus. 2. Złożenie przez Klienta dyspozycji za pomocą usługi Moja Firma plus nie wymaga pisemnego potwierdzenia złożonej dyspozycji. Wszystkie dane potrzebne do jej wykonania Klient określa drogą elektroniczną. Dyspozycja złożona za pomocą usługi Moja Firma plus pociąga za sobą skutki przewidziane dla pisemnej formy składania oświadczeń woli. 3. Autoryzacja dyspozycji w usłudze Moja Firma plus internet następuje poprzez wybranie na ekranie odpowiedniego przycisku i - w przypadku, gdy Bank uzna, że dana dyspozycja wymaga potwierdzenia tokenem/smskodem - podanie również odpowiednio jednorazowego kodu generowanego przez token lub smskodu przesłanego na telefon komórkowy. 4. W zależności od zakresu uprawnień nadanych Użytkownikom przez Klienta dana transakcja wymaga autoryzacji przez jednego lub kolejno dwóch Użytkowników. 5. Użytkownikowi mogą zostać udostępnione jednocześnie dwa narzędzia do autoryzacji dyspozycji token i smskod - przy czym, autoryzacji danej dyspozycji Klient może dokonać wyłącznie za pomocą jednego z nich. Sposób autoryzacji danej dyspozycji (narzędzie autoryzacji) Klient ustala przed rozpoczęciem jej składania przy wykorzystaniu opcji dostępnej w serwisie Moja Firma plus internet. W sytuacjach wyjątkowych Klient może dokonać zmiany aktywnego narzędzia autoryzacji w Oddziale Banku. 6. Kod wygenerowany przez token lub smskod przesłany na telefon komórkowy może być użyty do autoryzacji tylko tej operacji, na potrzeby której został wygenerowany. Możliwe jest także wygenerowanie jednego kodu dla utworzonej przez Użytkownika listy dyspozycji. 7. Autoryzując operację tokenem/smskodem kod wygenerowany przez token lub smskod przesłany na telefon komórkowy należy wprowadzić niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku wygaśnięcia ważności kodu wygenerowanego przez token lub smskodu należy ponowić proces składania dyspozycji. 8. Usługa Moja Firma plus umożliwia użytkownikom grupowanie zleceń w tzw. paczki, ułatwiające pracę nad dużą liczbą przelewów. Szczegółowy opis tej funkcjonalności zawiera Przewodnik. 9. W przypadku dokonywania przelewów międzybankowych (tj. przelewów na rachunki w innych bankach niż BZ WBK S.A.) powyżej określonej przez Bank kwoty, wskazanej w załączniku nr 2 do Zasad, wymagane jest podpisanie stosownego aneksu do Umowy a następnie dodatkowe telefoniczne potwierdzanie tych przelewów przez Klienta. Rozdział VII Realizacja dyspozycji w usłudze Moja Firma plus Bank przystępuje do realizacji dyspozycji składanych za pośrednictwem usługi Moja Firma plus, z zastrzeżeniem ust. 2, z chwilą ich otrzymania jednak nie później niż do końca następnego dnia roboczego Banku a w przypadku dyspozycji z przyszłą datą realizacji - w dniu wskazanym w dyspozycji. Realizacja dyspozycji następuje zgodnie z odpowiednimi regulaminami produktów i usług bankowych obowiązujących w Banku. 2. Przyjmuje się, że: a) dyspozycje złożone za pośrednictwem usługi Moja Firma plus w dniu roboczym Banku do godziny 19:00 otrzymane zostały przez Bank w dniu ich złożenia,

3 b) dyspozycje złożone w dni robocze Banku po godzinie 19:00 oraz dyspozycje złożone w dni wolne od pracy Banku otrzymane zostały przez Bank w następnym dniu roboczym Banku, chyba, że zostaną one zrealizowane przez Bank niezwłocznie, c) momentem otrzymania dyspozycji przez Bank jest wysłanie autoryzowanej dyspozycji przez Klienta. 3. Klient nie może odwołać dyspozycji od momentu jej otrzymania przez Bank za wyjątkiem dyspozycji złożonej z przyszłą datą realizacji. Taką dyspozycję Klient może odwołać jednak nie później niż do końca dnia roboczego Banku poprzedzającego dzień wskazany przez Klienta w dyspozycji. 4. Zlecenia stałe za pośrednictwem usługi Moja Firma plus można złożyć, odwołać lub zmodyfikować najpóźniej w dniu roboczym Banku poprzedzającym termin realizacji pierwszego/kolejnego przelewu w ramach tego zlecenia, przy czym powyższa dyspozycja złożona po godzinie 19:00 może nie zostać zrealizowana. 5. Do rozliczeń z Klientem Bank stosuje kursy walut Banku obowiązujące w momencie złożenia dyspozycji. 6. Warunki składania i realizacji dyspozycji kupna/sprzedaży walut po kursie negocjowanym określa Umowa usług elektronicznej wymiany walut dokonywana za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej BZWBK24 internet Dzień wykonania przez Bank dyspozycji otwarcia lokaty oznacza początek okresu umownego lokaty terminowej, a właściwą stawką oprocentowania lokaty jest stawka obowiązująca w dniu wykonania dyspozycji przez Bank. 2. Rachunek lokaty terminowej otwierany jest w Oddziale Banku prowadzącym rachunek a vista, z którego przelewane są środki na lokatę. 3. Rachunek lokaty terminowej otwierany jest w walucie rachunku, z którego pochodzą środki na lokatę. 4. Naliczone odsetki za kolejne okresy lokaty są zapisywane na rachunku lokaty. 5. Dyspozycje zamknięcia lokaty otwartej za pośrednictwem usługi Moja Firma plus mogą być składane zarówno w ramach usługi Moja Firma plus jak i w Oddziale Banku. Inne dyspozycje dotyczące odsetek od lokaty lub kwoty lokaty mogą być składane w trakcie trwania okresu lokaty wyłącznie w Oddziale Banku. 6. Składając dyspozycję zamknięcia lokaty Klient wskazuje rachunek własny, w walucie zgodnej z walutą lokaty, na który Bank przekaże środki z lokaty Klient powinien upewnić się, że wszelkie dyspozycje składane w ramach usługi Moja Firma plus są jednoznaczne i zgodne z jego intencją, w szczególności określają rachunki, które mają być obciążane i uznawane, właściciela tych rachunków oraz tytuł płatności. 2. Przyjęcie dyspozycji złożonej poprzez usługę Moja Firma plus Bank potwierdza w formie informacji udostępnianej poprzez te usługi. 3. W przypadku nie przyjęcia przez Bank dyspozycji złożonej poprzez usługę Moja Firma plus z powodu braku środków pieniężnych dla realizacji dyspozycji lub innych okoliczności uniemożliwiających jej przyjęcie przez Bank, Klient otrzyma za pośrednictwem usługi Moja Firma plus informację o przyczynie niezrealizowania dyspozycji przez Bank. 4. Potwierdzeniem wykonanych dyspozycji oraz pobranych opłat i prowizji są wyciągi bankowe z rachunków Klienta, udostępniane w sposób i terminach wskazanych w umowie dotyczącej danego rachunku oraz zestawienia dyspozycji udostępniane na bieżąco w ramach usługi Moja Firma plus. 5. W przypadku rozwiązania Umowy, złożone wcześniej poprzez usługę Moja Firma plus dyspozycje przelewów z przyszłą datą realizacji zostaną przekazane do realizacji zgodnie ze złożoną przez Klienta/Użytkownika dyspozycją. 6. Klient zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość wykonania zlecanych dyspozycji przeglądając wyciągi bankowe z rachunku Klienta, oraz zestawienia dyspozycji dostępne na bieżąco w ramach usługi Moja Firma plus w tym listę zleceń i historię rachunków. 7. Z zastrzeżeniem 26 ust. 5, Klient zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o nieprawidłowo wykonanych dyspozycjach, powiadomić Bank o stwierdzonych nieprawidłowościach Klient dokonując czynności obrotu dewizowego zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Prawa dewizowego oraz Regulaminu realizacji przez Bank Zachodni WBK S.A. dyspozycji dotyczących obrotu dewizowego z zagranicą i obrotu wartościami dewizowymi w kraju zlecanych drogą elektroniczną oraz realizacji przez Bank Zachodni WBK S.A. przelewów transgranicznych zlecanych drogą elektroniczną. 2. Klient rezydent zobowiązuje się do podania Bankowi na składanej przez siebie dyspozycji informacji o dokonywanym za pośrednictwem Banku obrocie dewizowym, w szczególności informacji dotyczących przeznaczenia środków pieniężnych będących przedmiotem takiego obrotu. Rozdział VIII Limity kwotowe transakcji i inne ograniczenia w usłudze Moja Firma plus W celu ochrony środków pieniężnych Klienta Bank udostępnia dodatkowe zabezpieczenia w formie kwotowych limitów transakcji. 2. W procesie rejestracji usługi Moja Firma plus w Umowie ustala się dla Klienta indywidualny dzienny limit przelewów na rachunki obce oznaczający maksymalną sumę pieniędzy, jaką Klient może przelać jednego dnia na dowolne rachunki obce (przelewy wysłane łącznie przez wszystkich Użytkowników). 3. W procesie rejestracji usługi Moja Firma plus ustala się dla Użytkownika dzienny limit przelewów na rachunki obce oznaczający maksymalną sumę pieniędzy, na jaką Użytkownik może podpisać jednego dnia dyspozycje przelewów na dowolne rachunki obce. 4. W ramach nadawania przez Klienta uprawnień Użytkownikom ustala się dla każdego z nich maksymalne kwoty limitów pojedynczych transakcji, które może on podpisywać z jednoosobową oraz dwuosobową akceptacją. Limity pojedynczej transakcji obejmują wszystkie typy transakcji (przelewy na rachunki własne, obce, walutowe, płacowe, ZUS, podatki, założenie lokaty, likwidację lokaty). 5. Limity pojedynczych transakcji nie są obowiązkowe. 6. Kwoty przelewów podlegają następującym limitom: a) w dniu podpisania dyspozycji - limitowi dziennemu Użytkownika, b) w dniu wysłania dyspozycji - limitowi dziennemu Klienta. 7. Indywidualne limity Klienta nie mogą przekraczać kwot maksymalnych ustalonych przez Bank. 8. Poza wskazanymi powyżej, Klienta obowiązują następujące limity o jednakowej wartości ustalonej dla wszystkich Klientów: a) limity dla zakładanych lokat terminowych, b) limity transakcji walutowych. 9. Szczegółowe wartości limitów kwotowych ustalone przez Bank zawiera załącznik nr 2 do Zasad Dyspozycja polecenia wypłaty złożona w usłudze Moja Firma plus może być skierowana tylko do wybranych przez Bank krajów a kwota takiej operacji może być określona tylko w wybranych przez Bank walutach. 2. Przelew24 umożliwia zakup towarów i usług tylko w sklepach internetowych, z którymi Bank podpisał umowę w zakresie tego mechanizmu płatności internetowych. 3. Zasilenia kont bezabonamentowych telefonów GSM są możliwe do wykonania tylko w przypadku operatorów telefonii komórkowych, z którymi Bank podpisał umowę w tym zakresie. Rozdział IX Zasady bezpieczeństwa usługi Moja Firma plus Klient/Użytkownik zobowiązany jest stosować się do zaleceń Banku w zakresie zasad bezpieczeństwa usługi Moja Firma plus; w szczególności Użytkownik powinien z należytą starannością chronić numer NIK, hasła PIN, Dodatkowe hasło i token oraz telefon komórkowy, jeżeli jego numer jest udostępniony Bankowi w celu identyfikacji Użytkownika lub autoryzacji jego dyspozycji. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ich udostępnianie osobom trzecim. 2. W przypadku wystąpienia podejrzeń o możliwość wejścia osób trzecich w posiadanie haseł PIN lub numeru PIN tokena, Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić te numery lub dokonać zablokowania/zastrzeżenia usług. 3. Użytkownik może dokonać zmiany hasła PIN samodzielnie (korzystając z odpowiedniej opcji danej usługi) lub w Oddziale Banku. 4. W trakcie korzystania z usługi Moja Firma plus internet komunikacja pomiędzy komputerem Klienta a serwerem Banku jest szyfrowana protokołem SSL z zastosowaniem certyfikatu uwierzytelnionego przez firmę VeriSign. Inc., wystawionego dla serwera bankowego o nazwie Przed zalogowaniem się Użytkownik, aby upewnić się, że rzeczywiście nawiązał połączenie z serwerem Banku, powinien sprawdzić certyfikat serwera. 5. Użytkownik nie powinien używać do logowania do usługi Moja Firma plus internet adresu lub linku przesłanego w wiadomości . Adres do logowania wskazany jest wyłącznie w Przewodniku oraz na stronie internetowej Banku W razie jego zmiany Klient zostanie poinformowany komunikatem przesłanym na Skrzynkę odbiorczą. 6. Użytkownik powinien rozłączyć się z usługą Moja Firma plus w przypadku odejścia albo nieobecności przy telefonie lub komputerze (w szczególności odłożyć słuchawkę, wylogować się z usługi Moja Firma plus w ramach dostępu za pośrednictwem internetu). 7. Jeżeli połączenie z usługą Moja Firma plus zostanie zerwane Użytkownik powinien zalogować się ponownie do usługi Moja Firma plus i sprawdzić, czy zapamiętane zostały ostatnie dyspozycje. 8. W trosce o bezpieczeństwo realizowanych transakcji oraz dla pełnego wykorzystania technologii zastosowanych w usłudze Moja Firma plus internet zaleca się aby Użytkownik korzystał z najnowszych dostępnych i stabilnych wersji popularnych przeglądarek internetowych. Lista przeglądarek internetowych, pod kątem których zostały zoptymalizowane i przetestowane strony usługi Moja Firma plus internet, zamieszczona jest (wraz z zalecaną konfiguracją przeglądarki) na stronie internetowej 9. Użytkownik zobowiązany jest do kontrolowania rejestrowanej przez usługi Moja Firma plus daty i godziny ostatniego logowania oraz sprawdzania, czy nie nastąpiła próba logowania przez osoby trzecie.

4 10. Klient/Użytkownik powinien poinformować niezwłocznie Bank o wszelkich podejrzanych przypadkach związanych z korzystaniem z usługi Moja Firma plus. Zgłoszenia takiego Klient może dokonać w Oddziale Banku lub u Doradców Moja Firma plus. 11. Szczegółowe informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa usługi Moja Firma plus zamieszczone są w Przewodniku oraz na stronie internetowej Rozdział X Zablokowanie oraz zastrzeżenie usługi Moja Firma plus W przypadku trzykrotnego błędnego podania hasła PIN podczas identyfikacji Użytkownika w ramach usługi Moja Firma plus, Bank zablokuje dostęp do usługi Moja Firma plus poprzez kanał, w ramach którego zdarzenie to miało miejsce. W przypadku logowania do usługi Moja Firma plus internet z wykorzystaniem maskowanego hasła PIN zablokowanie następuje po pięciokrotnym błędnym podaniu hasła PIN. Licznik pomyłek w podawaniu hasła jest zerowany po poprawnym zalogowaniu się. 2. Bank ma prawo do zablokowania dostępu do usługi Moja Firma plus lub możliwości korzystania z tokena/smskodu w przypadku stwierdzenia korzystania z usługi Moja Firma plus przez Klienta/Użytkownika w sposób sprzeczny z Umową, niniejszymi Zasadami, innymi uregulowaniami stanowiącymi integralną część Umowy oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W takim przypadku Bank prześle Klientowi informację o zablokowaniu wraz z uzasadnieniem listem poleconym na adres do korespondencji Klienta. 3. Klient/Użytkownik ma prawo do zablokowania na swoje życzenie dostępu do usługi Moja Firma plus: b) telefonicznie u Doradców Moja Firma plus Klientowi/Użytkownikowi przysługuje prawo do zastrzeżenia dostępu do usługi Moja Firma plus. 2. W przypadku wystąpienia podejrzeń o możliwość wejścia osób trzecich w posiadanie haseł PIN i niemożności samodzielnego dokonania zmiany hasła PIN oraz w innych uzasadnionych przypadkach należy niezwłocznie zgłosić zastrzeżenie: b) telefonicznie u Doradców Moja Firma plus Użytkownikowi przysługuje prawo do zastrzeżenia w ramach usługi Moja Firma plus numeru telefonu komórkowego, jeżeli numer ten jest udostępniony Bankowi w celu identyfikacji Użytkownika i akceptacji jego dyspozycji. 2. W przypadku utraty lub zniszczenia telefonu komórkowego, o którym mowa w ust. 1 lub w innych uzasadnionych przypadkach należy zgłosić zastrzeżenie: b) telefonicznie u Doradców Moja Firma plus Odblokowanie dostępu do usługi Moja Firma plus zablokowanej wskutek trzykrotnego (pięciokrotnego w przypadku logowania z maskowanym hasłem PIN) błędnego podania hasła PIN może być zrealizowane: b) telefonicznie poprzez kontakt z Doradcami Moja Firma plus. 2. Usunięcie zastrzeżenia usługi Moja Firma plus może nastąpić wyłącznie w Oddziale Banku i wymaga wydania nowego hasła/haseł PIN do usługi Moja Firma plus. 3. Klient/Użytkownik może odblokować zablokowaną na jego życzenie usługę Moja Firma plus w Oddziale Banku lub telefonicznie u Doradców Moja Firma plus. Nie wymaga to wydania nowego hasła/haseł PIN do usługi Moja Firma plus. Rozdział XI Zablokowanie, nieprawidłowe działanie, zgubienie i zniszczenie tokena Trzykrotne błędne podanie numeru PIN tokena powoduje jego zablokowanie. Użytkownik może odblokować token w Oddziale Banku lub telefonicznie przez kontakt z Doradcami Moja Firma plus. 2. Nieprawidłowo działający token może być wymieniony na nowy w Oddziale Banku. 3. Nieprawidłowo działający token zostaje sprawdzony przez Bank. W przypadku stwierdzenia, że przyczyna nieprawidłowego funkcjonowania tokena leży po stronie Użytkownika, Klient zostanie obciążony kosztami nowego tokena zgodnie z Taryfą opłat i prowizji BZ WBK S.A. 4. Utratę lub zniszczenie tokena Użytkownik zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie w Oddziale Banku lub u Doradców Moja Firma plus. Użytkownikowi zostanie wydany nowy token po uiszczeniu przez Klienta opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji BZ WBK S.A. 5. Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa powstałe wskutek zgubienia bądź zniszczenia przez Użytkownika tokena lub udostępnienia osobom trzecim numeru PIN do tokena. 6. W przypadku kilkakrotnego podania błędnego kodu przy zatwierdzeniu danej dyspozycji (odpowiednio: kodu wygenerowanego przez token 15 razy, smskodu 3 razy), możliwość dalszego korzystania odpowiednio z tokena lub smskodu zostanie zablokowane. Dyspozycję odblokowania można złożyć w Oddziale Banku lub telefonicznie za pośrednictwem Doradców Moja Firma plus. Rozdział XII Pomoc merytoryczna, techniczna Klient/Użytkownik usługi Moja Firma plus ma prawo do bezpłatnej pomocy merytorycznej i technicznej zamieszczonej na stronach internetowych Banku. 2. Klient/Użytkownik usługi Moja Firma plus może uzyskać pomoc także: a) dzwoniąc lub wysyłając a do Doradców Moja Firma plus, b) osobiście w Oddziale Banku. Kontaktowe numery telefonów i adresy mailowe do Doradców Moja Firma plus podane są w Przewodniku oraz na stronie internetowej 3. Doradcy Moja Firma plus świadczą pomoc telefoniczną: a) 24 godziny na dobę przez wszystkie dni roku w zakresie przyjmowania zgłoszeń o wszelkich podejrzanych przypadkach związanych z korzystaniem z usługi Moja Firma plus oraz dyspozycji: zastrzeżenia/odblokowania/zablokowania usługi Moja Firma plus, zastrzeżenia/odblokowania numeru telefonu komórkowego, jeżeli numer ten jest udostępniony Bankowi w celu identyfikacji Użytkownika i akceptacji jego dyspozycji, odblokowania tokena, b) w pozostałym zakresie w dni robocze Banku w godzinach od do Doradcy Moja Firma plus świadczący pomoc telefoniczną udzielają informacji oraz wykonują dyspozycje Użytkownika po dokonaniu identyfikacji rozmówcy za pomocą Dodatkowego hasła lub innych danych znanych Użytkownikowi. 5. Dodatkowe hasło Użytkownik ustala w Umowie. 6. W przypadku, gdy Użytkownik jest jednocześnie Klientem Indywidualnym, jego Dodatkowym hasłem jest hasło dostępu ustalone przez niego w Karcie Identyfikacyjnej Ludności. Rozdział XIII Reklamacje Klient ma prawo do reklamacji dotyczących funkcjonowania usługi Moja Firma plus oraz funkcjonowania tokena. 2. Klient może złożyć reklamację ustnie w dowolnej jednostce organizacyjnej Banku, pisemnie na adres Banku lub jego dowolnej jednostki organizacyjnej, telefonicznie lub w formie elektronicznej. Odpowiednie adresy, w tym poczty elektronicznej, oraz numery telefonów dostępne są w jednostkach organizacyjnych Banku oraz wskazane są na stronie internetowej Banku 3. Do reklamacji winny być dołączone kopie ewentualnych wyciągów bankowych lub innych dokumentów mogących służyć do wykazania zasadności reklamacji. 4. Reklamowany wadliwie działający token Klient jest zobowiązany dostarczyć osobiście do Oddziału Banku. 5. Z zastrzeżeniem 15 ust. 7, reklamacje dotyczące nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych lub innych dyspozycji zlecanych za pośrednictwem usługi Moja Firma plus powinny być zgłaszane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 45 dni po zakończeniu miesiąca, którego dotyczą. 6. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Bank pisemnie, telefonicznie, ustnie lub w formie elektronicznej niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony maksymalnie do 90 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Klientowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia. Rozdział XIV Zakres zobowiązań i odpowiedzialność Klient nie może podważać autentyczności dyspozycji prawidłowo uwierzytelnionej numerem NIK, hasłem PIN oraz za pomocą tokena, jeśli Użytkownik posiada token lub za pomocą smskodu, jeśli Klient wybrał taki sposób akceptacji dyspozycji. 2. Klienta obciążają operacje dokonane przez osoby, którym udostępnił numer NIK, hasła PIN, Dodatkowe hasło, token lub telefon komórkowy, jeżeli jego numer jest udostępniony Bankowi w celu identyfikacji Klienta lub akceptacji jego dyspozycji. 3. Bank nie odpowiada za ewentualne skutki wadliwego działania lub niezgodnego z prawem wykorzystania łączy telekomunikacyjnych znajdujących się poza dyspozycją Banku i szkody przez nie wywołane.

5 4. Bank odpowiada wyłącznie za udowodnione straty Klienta, spowodowane przez nieprawidłowe lub nieterminowe realizowanie przez Bank dyspozycji, chyba że są następstwem okoliczności, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności lub powstały z winy innych jednostek niż Bank uczestniczących w realizacji dyspozycji. 5. Jeśli wymaga tego bezpieczeństwo lub z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Banku, Bank ma prawo, nie ponosząc żadnej odpowiedzialności wobec Klienta, czasowo zawiesić działanie usługi Moja Firma plus na taki okres, jakiego wymaga naprawa usterki bądź rozwiązanie problemu związanego z bezpieczeństwem. O powyższym fakcie Klient będzie informowany poprzez komunikaty zamieszczane na stronach internetowych 6. Klient odpowiada za transakcje wykonane na podstawie dyspozycji osób trzecich do czasu zgłoszenia Bankowi dyspozycji zastrzeżenia dostępu do usługi Moja Firma plus, do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 150 euro. Równowartość 150 euro oblicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu zgłoszenia zastrzeżenia dostępu do usługi Moja Firma plus. 7. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 6 nie dotyczy transakcji dokonanych z winy Klienta/Użytkownika, w szczególności w przypadku: a) niezachowania przez Klienta/Użytkownika należytej staranności w ochronie numeru NIK, haseł PIN, Dodatkowego hasła, tokena lub telefonu komórkowego (jeżeli jego numer jest udostępniony Bankowi w celu identyfikacji Klienta lub autoryzacji jego dyspozycji), b) umożliwienia przez Klienta/Użytkownika dostępu osobom trzecim do numeru NIK i haseł PIN, Dodatkowego hasła, tokena lub telefonu komórkowego (jeżeli jego numer jest udostępniony Bankowi w celu identyfikacji Klienta lub akceptacji jego dyspozycji), c) niedopełnienia przez Klienta/Użytkownika niezwłocznego poinformowania Banku o stracie, kradzieży lub nadużyciu numeru NIK, haseł PIN, Dodatkowego hasła, tokena lub telefonu komórkowego (jeżeli jego numer jest udostępniony Bankowi w celu identyfikacji Klienta lub autoryzacji jego dyspozycji). Rozdział XV Opłaty Za korzystanie z usługi Moja Firma plus i z tokenów Bank pobiera od Klientów opłaty i prowizje ustalone w obowiązującej Taryfie opłat i prowizji BZ WBK S.A. 2. Taryfa opłat i prowizji BZ WBK S.A. dostępna jest w Oddziałach Banku oraz na stronie internetowej Banku 3. Opłaty i prowizje za korzystanie z usługi Moja Firma plus i z tokenów pobierane są z rachunku wskazanego przez Klienta w Umowie. 4. Opłaty i prowizje za przelewy zlecone za pośrednictwem usługi Moja Firma plus pobierane są z rachunku, z którego pochodzą środki na realizację dyspozycji. 5. Opłaty i prowizje, o których mowa powyżej, są pobierane przez Bank bez odrębnej dyspozycji Klienta. 6. W przypadku, gdy w dniu pobrania przez Bank opłaty lub prowizji Klient nie zapewni na rachunku bankowym środków w odpowiedniej wysokości, należność zostanie pobrana przez Bank z pierwszych wpływów na ten rachunek. Rozdział XVI Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy Klient może rozwiązać Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Bank może rozwiązać Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Bank może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem z ważnych powodów. Za ważne powody uprawniające Bank do rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem uznaje się naruszenie przez Klienta/Użytkownika postanowień Umowy, niniejszych Zasad i innych uregulowań stanowiących integralną część Umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: a) udostępnienie numeru NIK, haseł PIN, Dodatkowego hasła lub tokena osobom nieupoważnionym, b) uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Klienta, c) ujawnienie niezgodnej ze stanem faktycznym informacji w przekazanych Bankowi dokumentach i danych personalnych, d) brak środków na rachunkach Klienta przez okres kolejnych 3 miesięcy uniemożliwiający pobranie opłat i prowizji z tytułu korzystania z usługi Moja Firma plus, e) zamknięcie rachunku przeznaczonego do pobierania przez Bank opłat i prowizji, f) wykorzystanie usługi Moja Firma plus niezgodnie z ich przeznaczeniem. 4. Umowa wygasa z chwilą zamknięcia wszystkich rachunków prowadzonych dla Klienta oraz rachunków, za pośrednictwem których rozliczane są udzielone Klientowi kredyty. Rozdział XVII Postanowienia końcowe Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi Moja Firma plus zgodnie z postanowieniami Umowy, niniejszymi Zasadami i innymi uregulowaniami stanowiącymi integralną część Umowy oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Użytkowników w tym zakresie. 2. Treść obowiązujących Zasad oraz wszystkie dokumenty stanowiące integralną część Umowy są udostępnione w postaci elektronicznej na stronie internetowej a Klient ma możliwość ich pobrania w każdej chwili, przechowania i odtworzenia w zwykłym toku czynności. 3. Bank zobowiązuje się informować o zmianach w niniejszych Zasadach oraz wszystkich dokumentach stanowiących integralną część Umowy: a) Klienta, którego Umowa przewiduje dostępność usługi Moja Firma plus internet poprzez Skrzynkę odbiorczą, b) Klienta innego niż wskazany w pkt. a) powyżej - poprzez zamieszczenie treści zmian na wyciągach, dołączenie ich treści do wyciągów lub w poprzez odrębną korespondencję. Zawiadomienia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym pkt. b) oraz inne zawiadomienia związane z usługą Moja Firma plus, Bank przekazywać będzie posiadaczowi listem zwykłym na podany przez Klienta adres do korespondencji. Brak wypowiedzenia umowy przez Klienta w terminie 14 dni od daty udostępnienia przez Bank informacji o zmianach, w trybie określonym powyżej, skutkuje akceptacją tych zmian. 4. Wszelka korespondencja pomiędzy Bankiem a Klientem odbywa się na podany przez Klienta adres do korespondencji. 5. Klient zobowiązany jest do pisemnego informowania Banku o wszelkich zmianach danych zawartych w Umowie (np. adres do korespondencji). Skutki niedopełnienia tego obowiązku obciążają Klienta. 6. Bank udostępnia Przewodnik w postaci elektronicznej na stronie internetowej W przypadku telefonicznego kontaktu Klienta lub Użytkownika z Doradcami Moja Firma plus przeprowadzana rozmowa będzie przez Bank rejestrowana. 2. Klient oraz Użytkownik wyrażają zgodę na nagrywanie rozmów, określonych w ust.1, oraz wykorzystanie rozmów dla celów dowodowych Językiem obowiązującym w relacjach Banku z Klientem jest język polski. 2. Prawem właściwym do zawarcia i wykonywania Umowy jest prawo polskie. 3. Wszelkie spory wynikłe z Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Oddziału Banku. 4. Właściwym dla funkcjonowania usługi Moja Firma plus jest czas środkowoeuropejski. 5. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego.

6 Załącznik 1 do Zasad korzystania z usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma plus Dostępne funkcjonalności Dostępność w usługach Funkcjonalność internet telefon wap sms Uwagi 1. Dostępne informacje Lista rachunków + +* + +* * tylko 9 pierwszych rachunków Saldo rachunku Informacje szczegółowe o rachunku Historia operacji na rachunku ewyciąg (wyciąg operacji na rachunku) Lista kart debetowych Informacje szczegółowe o karcie debetowej Kursy walut (także archiwalne) Wykaz dyspozycji złożonych przez usługę Moja Firma plus Przelewy Przelewy między rachunkami własnymi złotowymi Przelewy walutowe między rachunkami własnymi Przelewy na rachunki obce Przelewy na rachunki ZUS Przelewy na rachunki Urzędów Skarbowych oraz innych organów podatkowych Zlecenia stałe ustanowienie, modyfikacja, usunięcie Przelewy walutowe krajowe i zagraniczne (Polecenie wypłaty) Przelewy w celu zasilania kont bezabonamentowych telefonów komórkowych Przelewy z tytułu zakupów towarów i usług dokonanych w sklepach internetowych (Przelew24) Uruchomienie i spłata kredytu rewolwingowego Przelewy płacowe Paczki przelewów efx (kupno/sprzedaż walut po kursie negocjowanym) Oszczędności Zakładanie lokat złotowych i walutowych Likwidowanie lokat złotowych i walutowych Wymiana danych z innymi systemami informatycznymi działającymi w firmie Wczytanie danych odbiorców przelewów Wczytanie listy przelewów Pobranie danych odbiorców przelewów Pobranie danych o operacjach na rachunku firmy zawartych w wybranym wyciągu Inne operacje Zamawianie papierowych potwierdzeń transakcji Zmiana numeru PIN usługi

7 Załącznik 2 do Zasad korzystania z usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma plus Limity kwotowe transakcji 1. Przelewy na rachunki obce: maksymalnie PLN dziennie 2. Operacje pomiędzy rachunkami własnymi Klienta w Banku: Rodzaj operacji Wartość minimalna operacji Wartość maksymalna operacji Zakładanie lokat terminowych określone w regulaminie danej lokaty PLN * *istnieje możliwość założenia jednego dnia kilku lokat o tej samej wartości np.: 5 x PLN. 3. Operacje walutowe dodatkowe ograniczenia: Rodzaj operacji Wartość minimalna operacji Wartość maksymalna operacji Przelewy pomiędzy rachunkami własnymi z przewalutowaniem (tj. zakup/sprzedaż waluty) 5 PLN** brak ograniczeń Przelew na rachunek obcy 5 PLN** równa dziennemu limitowi przelewów na rachunki obce** ** w przeliczeniu 4. Kwota, od której wymagane jest dodatkowe telefoniczne potwierdzania przelewów międzybankowych PLN

Załącznik nr 3.15 do Regulaminu kont dla firm

Załącznik nr 3.15 do Regulaminu kont dla firm Obowiązuje od dnia: 14.10.2012 Zasady korzystania z usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma plus Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Zasady świadczenia wybranych usług dla przedsiębiorstw i korporacji. Załącznik nr 3.16 do Regulaminu kont dla firm

Zasady świadczenia wybranych usług dla przedsiębiorstw i korporacji. Załącznik nr 3.16 do Regulaminu kont dla firm 1 Obowiązuje od dnia:1.08.2016 r. Zasady świadczenia wybranych usług dla przedsiębiorstw i korporacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3.5 do Regulaminu kont dla firm

Załącznik nr 3.5 do Regulaminu kont dla firm Obowiązuje od dnia: 29.04.2011 Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 W ramach usług bankowości elektronicznej Bank Zachodni WBK S.A. umożliwia uzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma plus

Zasady korzystania z usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma plus 1 Obowiązuje od dnia: 21.09.2014 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank Zachodni WBK S.A. Usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3.17 do Regulaminu kont dla firm

Załącznik nr 3.17 do Regulaminu kont dla firm Obowiązuje od dnia: 14.10.2012 Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 Mini Firma Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały Zarządu KBS w Wejherowie nr 87 z dnia 23.08.2005r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma plus

Zasady korzystania z usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma plus 1 Obowiązuje od dnia: 15.08.2015 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank Zachodni WBK S.A. Usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma

Bardziej szczegółowo

Zasady świadczenia wybranych usług dla przedsiębiorstw i korporacji 1 1

Zasady świadczenia wybranych usług dla przedsiębiorstw i korporacji 1 1 Zasady świadczenia wybranych usług dla przedsiębiorstw i korporacji 1 1 Obowiązuje od 01.05.2017 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski dla klientów korporacyjnych Spis treści strona Rozdział 1. Rozdział 2. Postanowienia ogólne...3 Zasady udostępniania serwisu HaloŚląski...4 Rozdział 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm CO TO JEST PAKIET MOJA FIRMA PLUS? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma plus

Zasady korzystania z usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma plus 1 Obowiązuje od dnia: 25.11.2017r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank Zachodni WBK S.A. Usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3.16 do Regulaminu kont dla firm

Załącznik nr 3.16 do Regulaminu kont dla firm Obowiązuje od dnia: 14.10.2012 Zasady korzystania z usługi bankowości elektronicznej ibiznes24 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi TeleBank

Regulamin usługi TeleBank ŁĄCKI BANK SPÓŁDZIELCZY Regulamin usługi TeleBank Protokół 7/08 Zarządu Łąckiego Banku Spółdzielczego z dnia 28.02.2008 Łącko, luty 2008 1 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. Uaktywnienie usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Suwałkach Nr 165 /2013 z dnia 18.04.2013 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebanknet DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH Suwałki,

Bardziej szczegółowo

CO MOŻNA ZROBIĆ ZA POŚREDNICTWEM Usługi TeleBOŚ? PEŁEN WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI

CO MOŻNA ZROBIĆ ZA POŚREDNICTWEM Usługi TeleBOŚ? PEŁEN WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI CO MOŻNA ZROBIĆ ZA POŚREDNICTWEM Usługi TeleBOŚ? PEŁEN WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI RACHUNKI Informacja o saldzie i dostępnych środkach na rachunku Informacja o przyznanym limicie na rachunku Informacja blokadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI Komunikat dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rodzaje rachunków opłat dla Serwisu telefonicznego HaloŚląski... 3 Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 Mini Firma

Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 Mini Firma 1 Obowiązuje od dnia: 15.08.2015 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank Zachodni WBK S.A. Usług bankowości elektronicznej BZWBK24 Mini Firma

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi e-skok

Umowa o świadczenie usługi e-skok Umowa o świadczenie usługi e-skok zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Wielkopolską Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową z siedzibą w Poznaniu, ul. Macieja Palacza 13,kod pocztowy 60-242

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 90/2013/JM z dnia 4 września 2013 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Załącznik do Uchwały Nr 31/03/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu z dnia 27 listopada 2014 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK REGULAMIN USŁUGI SMSBANK Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z Usługi bankowej SMSbank dla klientów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do informacji o kredytach hipotecznych w Systemie Bankowości Internetowej Banku BPH dla Klientów indywidualnych

Regulamin dostępu do informacji o kredytach hipotecznych w Systemie Bankowości Internetowej Banku BPH dla Klientów indywidualnych Regulamin dostępu do informacji o kredytach hipotecznych w Systemie Bankowości Internetowej Banku BPH dla Klientów indywidualnych 1 Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich Bank BPH S.A. umożliwia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 7 marca 2016

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 8 stycznia 2018

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie Przyjęto na posiedzeniu Zarządu Banku Spółdzielczego w Nadarzynie w dniu 21.03.2012r. Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA Załącznik nr. 8 do uchwały nr 15/06/2011 z dnia 30.06.2011 Regulamin świadczenia usługi eskok Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady świadczenia przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE Załącznik do Uchwały nr 20/08 Zarządu BS w Legionowie z dnia 24.04.2008 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE LEGIONOWO 2008 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym.

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym. REGULAMIN świadczenia usługi bankowości internetowej ebanknet dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Biała, czerwiec 2006 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne.... 3 II. Złożenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą umowa zawierana poprzez autoryzację przelewem - na podstawie internetowego ewniosku Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu

tabele funkcjonalności kanałów dostępu tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny założenie konta i aktywacja dostępu Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BANK SPÓŁDZIELCZY W WOLBROMIU

REGULAMIN BANK SPÓŁDZIELCZY W WOLBROMIU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/16/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 29.03.2011r. BANK SPÓŁDZIELCZY W WOLBROMIU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebanknet DLA POSIADACZY

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie

Regulamin promocji Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji prowadzonej w formie sprzedaży premiowej Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebo DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Wąchocku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebo DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Wąchocku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebo DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Wąchocku Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin świadczenia usług bankowości internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Portal Klienta system informatyczny służący

Bardziej szczegółowo

Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami

Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Promocja dla klientów nc+konto

Regulamin promocji Promocja dla klientów nc+konto 1 Regulamin promocji Promocja dla klientów nc+konto 1 Organizacja 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki promocji prowadzonej w formie sprzedaży premiowej Promocja dla klientów nc+konto (

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM. Poznań

REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM. Poznań REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM Poznań SPIS TREŚCI Rozdział 1... 3 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2... 4 Uruchomienie usługi bankowości elektronicznej...

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Bankowość Telefoniczna PekaoFirma24 dla Klientów Biznesowych. Banku Polska Kasa Opieki S.A.

R E G U L A M I N. Bankowość Telefoniczna PekaoFirma24 dla Klientów Biznesowych. Banku Polska Kasa Opieki S.A. R E G U L A M I N Bankowość Telefoniczna PekaoFirma24 dla Klientów Biznesowych Banku Polska Kasa Opieki S.A. . Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Bankowość Telefoniczna PekaoFirma24 dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Piaseczno, marzec 2005 r. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa: a)

Bardziej szczegółowo

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą umowa podpisywana w obecności kuriera - na podstawie internetowego ewniosku Poniższa oferta Banku Zachodniego WBK S.A. jest wiążąca w okresie pobytu kuriera w miejscu uzgodnionym z Posiadaczem w celu złożenia

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 Mini Firma

Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 Mini Firma 1 Obowiązuje od dnia: 25.11.2017r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank Zachodni WBK S.A. Usług bankowości elektronicznej BZWBK24 Mini

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla nowej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu Wygraj

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Załącznik nr 4 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi...

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 9 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 dla firm

Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 dla firm 1 Obowiązuje od dnia: 11.10.2015 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank Zachodni WBK S.A. Usług bankowości elektronicznej oraz reguły wzajemnej

Bardziej szczegółowo

będąca stroną zawartej z PGNiG OD umowy

będąca stroną zawartej z PGNiG OD umowy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny sp. z o.o. w Warszawie Region Karpacki w Tarnowie Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 1 Określenia używane w Regulaminie korzystania z bankowości elektronicznej przez klientów instytucjonalnych (dalej Regulamin),

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Dodawanie i usuwanie rachunków bankowych

PRZEWODNIK. Dodawanie i usuwanie rachunków bankowych PRZEWODNIK Dodawanie i usuwanie rachunków bankowych Aby móc w pełni korzystać z funkcjonalności Serwisu topfx.pl, w Panelu Transakcyjnym należy zdefiniować rachunek bankowy prowadzony w PLN oraz minimum

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET Wykaz zmian w Regulaminie Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych w walutach wymienialnych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH S.A. Rodział I Par. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 419/2015 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków identyfikacji Klientów w kanałach

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Rejestracja użytkownika

Rejestracja użytkownika Regulamin dostępu i korzystania z serwisu e-bok w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: a. Moduł - program komputerowy pozwalający na

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 654/2016 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków identyfikacji Klientów

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Garwolinie Regulamin świadczenia usługi Internet Banking dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Garwolinie

Bank Spółdzielczy w Garwolinie Regulamin świadczenia usługi Internet Banking dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Garwolinie Załącznik nr 2 do uchwały Nr 11 /2005 z dnia 13.05.2005 r. Zarządu BS w Garwolinie Bank Spółdzielczy w Garwolinie Regulamin świadczenia usługi Internet Banking dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji ( Regulamin ), z zastrzeżeniem Par.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu obowiązuje od r.

tabele funkcjonalności kanałów dostępu obowiązuje od r. tabele funkcjonalności kanałów dostępu obowiązuje od 24.07.2017 r. I. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny 1. Tabela funkcjonalności kanałów dostępu (zwana dalej Tabelą) wskazuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin KANTORU WALUTOWEGO dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów

Regulamin KANTORU WALUTOWEGO dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Regulamin KANTORU WALUTOWEGO dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Kantor Walutowy. 2 Usługa Kantor Walutowy

Bardziej szczegółowo