OPISY KURSÓW. Kod kursu: ETD 1063 Nazwa kursu: Technologie informatyczne Język wykładowy: polski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPISY KURSÓW. Kod kursu: ETD 1063 Nazwa kursu: Technologie informatyczne Język wykładowy: polski"

Transkrypt

1 OPISY KURSÓW Kod kursu: ETD 1063 Nazwa kursu: Technologie informatyczne Język wykładowy: polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa liczba godzin 1 1 ZZU * Semestralna liczba godzin ZZU* Forma zaliczenia ocena ocena Punkty ECTS 1 Liczba godzin 5 35 CNPS Poziom kursu (podstawowy/zaawansowany): studia I stopnia stacjonarne, podstawowy Wymagania wstępne: Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego: Krzysztof Urbański, dr inŝ. Imiona i nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Rok:...I... Semestr: Typ kursu (obowiązkowy/wybieralny): obowiązkowy Cele zajęć (efekty kształcenia): Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi narzędziami i technologiami informacyjnymi przydatnymi w toku studiów technicznych, począwszy od systemów operacyjnych, poprzez narzędzia biurowe, pakiety matematyczne, bazy danych, na podstawach programowania kończąc. Zakładana jest prezentacja i uŝycie przynajmniej dwóch konkurencyjnych produktów w kaŝdym z tych przypadków - wersji komercyjnej oraz GNU/open source/freeware. Forma nauczania (tradycyjna/zdalna): tradycyjna Krótki opis zawartości całego kursu: Kurs ma za zadanie zapoznać studentów z takim oprogramowaniem jak: Windows XP platforma Virtual PC 004, Linux, MySQL/Access, OpenOffice, Octave/Matlab, Corel Draw, Corel Photo Paint, Eagle. Microsoft Visual C++ 6.0/Dev C++. W trakcie realizacji kursu przedstawione takŝe zostaną metody projektowania i implementacji popularnych algorytmów. Wykład (podać z dokładnością do godzin): Zawartość tematyczna poszczególnych godzin wykładowych 1. Podstawy działania procesora. Urządzenia peryferyjne. Porównanie i charakterystyka systemów Windows i Linux. Systemy plików FAT3, NTFS, ext i ext3. Warunki licencjonowania GNU oraz MSDNAA. Liczba godzin

2 Szyfrowanie i autoryzacja.. Edytor tekstowy. struktura dokumentu tekstowego. Automatyzacja obróbki tekstu z uŝyciem makr. Arkusze kalkulacyjne, import i eksport danych. 3. Relacyjne bazy danych, język SQL, import, przechowywanie i eksport danych. Przetwarzanie danych w środowisku Matlab. 4. Wybrane aplikacje CAD. Przykład projektowania płytek drukowanych z uŝyciem programu Eagle. Grafika wektorowa i mapy bitowe. 5. Wprowadzenie do programowania: algorytm, warunki, rozgałęzienia, pętle. Schematy blokowe. Reprezentacja liczb całkowitych i zmiennoprzecinkowych. Konsola tekstowa: biblioteka stdio. 6. Tablice, struktury danych. Funkcje. Iteracja i rekurencja. Grafika Ŝółwia. 7. Formatowanie standardowego wejścia/wyjścia w C. Przedstawienie wybranych algorytmów. Demonstracja zastosowania języka C do programowania mikrokontrolera jednoukładowego ADuC84x. 8. Podsumowanie, zaliczenie. Ćwiczenia - zawartość tematyczna: Seminarium - zawartość tematyczna: Laboratorium - zawartość tematyczna: 1. Konfiguracja platformy Virtual PC 004. UŜytkowanie systemu Linux, narzędzi Winscp oraz PuTTY. Operacje na plikach i katalogach: kompresja, szyfrowanie, prawa własności, uprawnienia.. Wyszukiwarki internetowe, bazy biblioteczne. Bezpieczeństwo i poufność danych w Internecie, certyfikaty serwerów. Obróbka tekstu w pakiecie OpenOffice. Struktura dokumentów tekstowych posługiwanie się nagłówkami, akapitami, stylami. Automatyzacja zadań edytorskich. 3. Zastosowanie arkuszy kalkulacyjnych do przetwarzania i wizualizacji danych. Przetwarzanie danych z uŝyciem pakietu Matlab. 4. Projekt prostej bazy danych. Implementacja w bazie Access lub MySQL. Zastosowanie mechanizmu ODBC do wymiany danych. Import i eksport danych. 5. Grafika komputerowe: programy CorelDraw oraz CorelPhotoPaint. Grafika wektorowa oraz mapy bitowe. Dobór optymalnego sposobu kodowania grafiki w zaleŝności od zastosowań (wydruki wielkoformatowe, artykuły i sprawozdania, serwisy WWW). 6. Konfiguracja zintegrowanego środowiska programistycznego. Projektowanie prostych algorytmów w formie schematów blokowych. Tworzenie kodów źródłowych języka C na podstawie schematów blokowych. 7. Grafika Ŝółwia i rekurencja. Porównanie iteracyjnej i rekurencyjnej formy wybranych algorytmów. Projekt końcowy: Opracowanie programu w języku C generującego liczby o zadanych parametrach (np. zaszumiona funkcja będąca złoŝeniem lub więcej sinusoid). Przeniesienie zbioru danych do arkusza kalkulacyjnego lub środowiska Matlab/Octave. Narysowanie wykresu. Dla zaawansowanych: odszumienie i analiza widmowa (Matlab). Opracowanie wyników i przygotowanie sprawozdania końcowego w postaci: artykułu, plakatu lub strony WWW. Projekt - zawartość tematyczna: Literatura podstawowa: 1. Kuczmarski, Karol, Kurs C++, (GNU license) 1

3 . Bartlet, Jonathan, Programming from the Ground Up, (GNU license) 3. Brzóska, Jerzy, MATLAB : środowisko obliczeń naukowo-technicznych 4. Czajka, Marek, MATLAB : ćwiczenia : opanuj środowisko programistyczne MATLABa, napisz programy obliczeniowe, zilustruj wyniki obliczeń wykresami 5. Pratap, Rudra, Getting started with MATLAB 7 : a quick introduction for scientists and engineers 6. Dziewoński, Mirosław, OpenOffice.0 PL : oficjalny podręcznik Literatura uzupełniająca: 1. Eagle tutorial (http://www.cadsoft.de/tour/tour00.htm). Cheswick, William R., Firewalle i bezpieczeństwo w sieci: vademecum profesjonalisty 3. Neil Matthew, Richard Stones, LINUX. Programowanie, Wydawnictwo RM, Warszawa Maćkuś, BoŜena, Ćwiczenia z CorelDRAW 1 i Corel PHOTOPAINT 1 Warunki zaliczenia: wykład: ocena z kolokwium laboratorium: oceny z poszczególnych laboratoriów oraz projekt końcowy * - w zaleŝności od systemu studiów

4 DESCRIPTION OF THE COURSES Course code: ETD 1063 Course title: Informational technologies Language of the lecturer: Polish Course form Lecture Classes Laboratory Project Seminar Number of hours/week* 1 1 Number of hours/semester* Form of the course completion mark mark ECTS credits 1 Total Student s Workload 5 35 Level of the course (basic/advanced): First-cycle studies, mode of study: full-time studies, basic Prerequisites: Name, first name and degree of the lecturer/supervisor: Krzysztof Urbański, PhD Names, first names and degrees of the team s members: Year:...I... Semester: Type of the course (obligatory/optional): obligatory Aims of the course (effects of the course): Getting knowledge about various informational technologies being used during studies: basics of operating systems, network security, computational applications, CAD tools, basics of the C programming language. Form of the teaching (traditional/e-learning): traditional Course description: The course is devoted to introduce the students of electronics to the application of various informational technologies and computer-based tools. During the subsequent lectures commonly used applications and techniques will be presented, such as the Windows and Linux operating system principles, the Matlab and Octave tools, data processing and storage using spreadsheets and databases, computer aided desing, principles of the C programming language. Lecture: Particular lectures contents 9. Principles of operation of a processor. Peripherals. Comparison of the Windows and Linux operating systems. FAT3, NTFS, ext and ext3 filesystems. GNU and MSDNAA licensing. Encryption and authorization. Server certificates. 10. Text editor, document structure, text processing automation with macros. Spreadsheets, data exchange. 11. Relational databases, SQL language, data import, storage and export. Data processing with the Matlab. Number of hours

5 1. Selected CAD applications, PCB designing with the Eagle. Vector and bitmap computer graphics. 13. Introduction to programming: algorithm, conditions, branches, loops. Block diagrams. Integer and floating-point numbers representation. Console input and output: stdio library. 14. Arrays, data structures. Functions. Iteration and recursion. Turtle graphics. 15. Standard input/output formatting in C. Presentation of selected algorithms in C. Demonstration of the C language usage in ADuC84x microcontroller programming. 16. Summary, course completion. Classes the contents: Seminars the contents: Laboratory the contents: 1. VPC004 configuration. Using Linux, Winscp and PuTTY. File and directory operations, compression, encryption, ownership and rights.. Internet search engines. Secure Internet browsing and server certificates. Firewall configuration. Text processing with OpenOffice. Document structure. 3. Using spreadsheet as a data processing and presentation tool. Data processing with the Matlab. 4. Simple database project and design with Access or MySQL. Using ODBC drivers for data exchange. Data import and export. 5. Computer graphics: CorelDraw and CorelPhotoPaint. Vector and bitmap graphics. Choosing optimal graphics format for different targets. 6. IDE configuration and usage. Designing selected algorithms as block diagrams. Converting block diagrams into C-code. 7. Turtle graphics and recursion. Iterational and recursive form of selected algorithms. Final project: generating specified dataset with C. Importing data to the spreadsheet or Matlab. Plotting the data. De-noising and Fourier transformation. Publishing the report as an article, web page or poster. Project the contents: Basic literature: 1. Kuczmarski, Karol, Kurs C++, (GNU license). Bartlet, Jonathan, Programming from the Ground Up, (GNU license) 3. Brzóska, Jerzy, MATLAB : środowisko obliczeń naukowo-technicznych 4. Czajka, Marek, MATLAB : ćwiczenia : opanuj środowisko programistyczne MATLAB-a, napisz programy obliczeniowe, zilustruj wyniki obliczeń wykresami 5. Pratap, Rudra, Getting started with MATLAB 7 : a quick introduction for scientists and engineers 6. Dziewoński, Mirosław, OpenOffice.0 PL : oficjalny podręcznik Additional literature: 1. Eagle tutorial (http://www.cadsoft.de/tour/tour00.htm). Cheswick, William R., Firewalle i bezpieczeństwo w sieci: vademecum profesjonalisty 3. Neil Matthew, Richard Stones, LINUX. Programowanie, Wydawnictwo RM, Warszawa

6 4. Maćkuś, BoŜena, Ćwiczenia z CorelDRAW 1 i Corel PHOTOPAINT 1 Conditions of the course acceptance/credition: lecture: mark of final test laboratory: marks of particular laboratory exercises and final project * - depending on a system of studies

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI/CONTENTS Wentylacja

Bardziej szczegółowo

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE STUDIA STACJONARNE II STOPNIA OPISY KURSÓW SIATKA ZAJĘĆ IŚ, II STOPIEŃ, ST.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Wprowadzenie do elektroniki. Introduction to electronics. Elektronika i Telekomunikacja. / Stacjonarne. I stopnia inżynierskie

KARTA PRZEDMIOTU. Wprowadzenie do elektroniki. Introduction to electronics. Elektronika i Telekomunikacja. / Stacjonarne. I stopnia inżynierskie Załacznik nr 4 do ZW 33/0 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Nazwa w języku agnielskim: Kierunek: Wprowadzenie do elektroniki Introduction to electronics

Bardziej szczegółowo

II. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

II. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki INFORMATORECTS WYDZIAŁELEKTRONIKIMIKROSYSTEMÓWIFOTONIKI StudiaIiIISTOPNIASTACJONARNEiNIESTACJONARNE Wrocław2007 PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008 Redakcja: Opracowanie: Korekta: Doc.drinż.BronisławaOlszewska-Mateja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI

WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI INFORMATOR WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI CZĘŚĆ II SYLABUS PRZEDMIOTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA rok akademicki 2009/2010 Spis treści 1 PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND MANAGEMENT SUBJECT CARD. Name in Polish MODELOWANIE MAKROEKONOMICZNE

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND MANAGEMENT SUBJECT CARD. Name in Polish MODELOWANIE MAKROEKONOMICZNE Zał. nr 4 do ZW 33/0 FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND MANAGEMENT SUBJECT CARD Name in Polish MODELOWANIE MAKROEKONOMICZNE Name in English MACROECONOMIC MODELING Main field of study (if applicable): Management

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: STC-1-205-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: STC-1-205-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Technologie informacyjne Rok akademicki: 2014/2015 Kod: STC-1-205-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim EKONOMIA MENEDŻERSKA

KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim EKONOMIA MENEDŻERSKA Zał. nr 4 do ZW 33/0 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim EKONOMIA MENEDŻERSKA Nazwa w języku angielskim MANAGEMENT ECONOMICS Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia. Treści programowe. Uzyskane umiejętności. Przedmiot: Projektowanie cyfrowych układów ASIC w technologiach submikronowych

Cele kształcenia. Treści programowe. Uzyskane umiejętności. Przedmiot: Projektowanie cyfrowych układów ASIC w technologiach submikronowych Kierunek: Informatyka Poziom: jednolite magisterskie Przedmiot: Projektowanie cyfrowych układów ASIC w technologiach submikronowych Wymiar - wykład: 15 godz. laboratorium: 15 godz. System: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli OGÓLNE ZAŁOŻENIA STUDIÓW 2 Cel 2 Uczestnicy 2 Program studiów 2 Organizacja studiów 2 Uwagi 3 RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 4 PODSTAWY DZIAŁANIA I OBSŁUGI KOMPUTERA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- Studia podylomowe Podyplomowe Studium Zastosowań Informatyki czas trwania: 3 semestry

Bardziej szczegółowo

OPIS KURSU Języki programowania stron internetowych Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

OPIS KURSU Języki programowania stron internetowych Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium OPIS KURSU Nazwa kursu: Języki programowania stron internetowych Język wykładowy: Polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Semestralna 6 6 liczba godzin Forma zaliczenia Test

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / wybieralny / ogólnouczelniany *

Zał. nr 4 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / wybieralny / ogólnouczelniany * Zał. nr 4 do ZW 33/0 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Zaawansowana grafika komputerowa Nazwa w języku angielskim: Advanced Computer Graphics Kierunek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Nazwa Kod OPIS PRZEDMIOTU 1400-IN11TI-SP Administracji i Nauk Społecznych Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki, Forma studiów stacjonarne Rok/semestr I 1 i nazwisko koordynatora

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH

Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Wykład Laboratoria(Lab)

Wykład Laboratoria(Lab) . Przedmiot: Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie I stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne Algorytmizacja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH Zał. nr 4 do ZW 33/0 WYDZIAŁ INFORMATYKI ZARZADZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Administrowanie serwerami Linux Nazwa w języku angielskim Administering Linux Servers Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T, SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004-1 - Autorzy: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia (egzamin/zaliczenie) Advanced Internet Technologies

Forma zaliczenia (egzamin/zaliczenie) Advanced Internet Technologies KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Advanced Internet Technologies Forma zaliczenia (egzamin/zaliczenie) Egzamin Kierunek studiów Profil kształcenia Rok / semestr Informatyka i Ekonometria ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH studia I stopnia Lp Jednostka Kierujący pracą Temat Temat w języku angielskim 1 I-24 prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski Porównanie wydajności technologii

Bardziej szczegółowo

Sylabusy specjalizacji TECHNOLOGIE PROGRAMOWANIA

Sylabusy specjalizacji TECHNOLOGIE PROGRAMOWANIA Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy specjalizacji TECHNOLOGIE PROGRAMOWANIA informatyka studia pierwszego stopnia (inżynierskie) o profilu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 5. Liczba godzin: 30. 6. Wykład: - 8. Punkty ECTS: 2

SYLABUS. 5. Liczba godzin: 30. 6. Wykład: - 8. Punkty ECTS: 2 WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie SYLABUS 1. Kierunek: ADMINISTRACJA, rok akademicki 009/010. Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Załącznik nr 2A do SIWZ DZP.381.67.2013.UG Opracowanie pięciu nowych programów studiów podyplomowych w ramach projektu Zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu w zakresie narzędzi informatycznych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. Nazwa przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: Zakład, instytut: Semestry: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin w semestrze:

Opis przedmiotu. Nazwa przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: Zakład, instytut: Semestry: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin w semestrze: Opis przedmiotu Nazwa Kod Formuła Status Zakład, instytut: wykład, ćwiczenia obowiązkowy Analiza matematyczna i algebra liniowa Zakład Informatyki, Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Semestry: 1 2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo