SOLECKIE Z RATUSZA. Nr grudnia 2011 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 174 9 grudnia 2011 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755"

Transkrypt

1 Nr grudnia 2011 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN SOLEC KUJAWSKI ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH Z a³obnej karty Antoni Nawrocki XIII SESJA RM 8 grudnia zmar³ nagle Burmistrz Antoni Nawrocki. Jest nam wszystkim niebywale smutno. Odszed³ Cz³owiek, który dobrze i na zawsze wpisa³ siê w ycie miasta Od 1 paÿdziernika 1984 r. nieprzerwanie i z powodzeniem zarz¹dza³ gmin¹ Solec Kujawski. By³ sprawnym i skutecznym organizatorem, umiej¹cym pogodziæ dynamiczny i zrównowa ony rozwój gminy z interesami poszczególnych grup spo³ecznych. Odwaga i umiejêtnoœæ argumentacji w prezentowaniu spraw wa nych, choæ czasem trudnych skupia³a wokó³ niego wielu sojuszników. W gminie powsta³o wiele programów s³u ¹cych jej rozwojowi. Inicjatorem wiêkszoœci z nich by³ Burmistrz. Poprzez kompleksowe widzenie wielu spraw, wspó³dzia³anie z organami samorz¹du, nie tylko na szczeblu gminy ale równie Powiatu i województwa, by³a mo liwa realizacja wa nych inwestycji maj¹cych znaczenie dla regionu, a tak e kraju. Dziêki Jego determinacji Solec wykorzysta³ równie szanse stwarzane przez przyst¹pienie Polski do Unii Porz¹dek obrad Europejskiej. Przy znacznym udziale œrodków unijnych powsta³o i powstaje nadal na terenie gminy wiele wa nych inwestycji. Burmistrz wykorzystywa³ zatem wszystkie szanse pozwalaj¹ce na harmonijny rozwój gminy. Wiele z dzia³añ realizowanych przez gminê pod Jego kierunkiem zosta³o dostrze onych i nagrodzonych. Wynika³y one ze strategii rozwoju Solca, w której realizacji osobiœcie uczestniczy³. Jako radny powiatu (kadencja ) wspó³tworzy³ Strategiê Zrównowa onego Rozwoju Powiatu Bydgoskiego. Aktywnie uczestniczy³ w pracach zmierzaj¹cych do powstania aglomeracji bydgosko - toruñskiej. Jednym s³owem, A. Nawrocki uczestniczy³ we wszelkich inicjatywach s³u ¹cych rozwojowi nie tylko swojego miasta, lecz równie regionu. Chêtnie dzieli³ siê doœwiadczeniami w zarz¹dzaniu gmin¹. Wszystkiemu co robi³ przyœwieca³ jeden cel dobro wspólne naszej Ma³ej Ojczyzny. Jego pomys³y, inicjatywa, determinacja w realizacji celów i skutecznoœæ w dzia³aniu na rzecz gminy i regionu, umiejêtne wspó³dzia³anie z organami samorz¹du gminy, powiatu i województwa oraz bie ¹ca i efektywna wspó³praca z mieszkañcami i organizacjami pozarz¹dowymi zas³uguj¹ na najwy sze uznanie. Nasz Burmistrz by³ równie, a mo e przede wszystkim wspania³ym szefem, bêdzie nam Go bardzo brakowa³o Pracownicy Trzynast¹ sesjê w tej kadencji samorz¹du, zaplanowano na 14 grudnia br. z nastêpuj¹cym porz¹dkiem obrad: Sk³adanie interpelacji i wniosków. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Burmistrza Miasta i Gminy w okresie od 24 wrzeœnia 2011 r. do 9 grudnia 2011 r. zmiany bud etu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2011 rok. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata uchwalenia bud etu miasta i gminy Solec Kujawski na 2012 r. upowa nienia Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski do wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracjê wekslow¹ tytu³em zabezpieczenia sp³aty krótkoterminowego kredytu obrotowego. zaci¹gniêcia kredytu d³ugoterminowego na sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ. Dokoñczenie na str. 3 Msza pogrzebowa odbêdzie siê 10 grudnia w koœciele B³. Micha³a Kozala. Pocz¹tek uroczystoœci o godz Przed msz¹ od godz w koœciele bêdzie wystawiona trumna. Po mszy œw. kondukt a³obny uda siê ulicami miasta na miejsce ostatniego spoczynku Naszego Burmistrza (cmentarz przy ul. Ks. Piotra Skargi). Ksiêga kondolencyjna jest wy³o ona w sali konferencyjnej urzêdu miasta.

2 Nie po raz pierwszy ofiarami oszustów i ró nej maœci naci¹gaczy padaj¹ starsi mieszkañcy naszego miasta. Jak póÿniej t³umacz¹ dali siê zwieœæ przestêpcom. Zaufali i siê zawiedli. Gdyby chodzi³o o jedn¹, czy dwie osoby mo na by mówiæ o pechu, który niektórych przeœladuje. Kiedy jednak zjawisko przybiera masow¹ skalê, jak mantrê nale y powtarzaæ - nie ufajcie obcym, którzy chc¹ coœ sprzedawaæ, namawiaj¹ do zmiany operatora telekomunikacyjnego, oferuj¹ cudowne œrodki, czy koniecznie chc¹ wymieniaæ kuchenki gazowe, montowaæ drzwi po wp³aceniu zaliczki. Ostatnio w Solcu oszuœci próbuj¹ wy³udzaæ pieni¹dze znan¹ metod¹ na wnuczka. Dzwoni¹ do osoby starszej, nierzadko samotnej podaj¹c siê za krewnego, który mia³ wypadek samochodowy. Aby unikn¹æ k³opotów z policj¹, wystarczy, e zap³aci pewn¹ kwotê i bêdzie po sprawie. Po pieni¹dze przyœle znajomego, albo znajom¹ Po takim telefonie natychmiast Mi³oszowy zawrót g³owy Koñczy siê rok 2011 og³oszony przez Sejm RP Rokiem Czes³awa Mi³osza. Z tej okazji uczniowie Zespo³u Szkó³, pod czujnym okiem nauczyciela bibliotekarza (i zarazem poetki) Gra yny Rochny- WoŸniak (fot.1), uczci³y pamiêæ wielkiego Polaka. Dziêki goœcinnoœci soleckiego Centrum Aktywnoœci i Edukacji m³odzie mog³a zaprezentowaæ swój program w tym piêknym miejscu. Uczniowie gimnazjum: Magdalena Zaj¹c, Natalia Szulc, Sabina Ma³ecka, Fot. 1 Daria Kuczek i Adam Owsiñski z Zespo³u Szkó³ - profesjonalnie - wyrecytowali wiersze noblisty oraz przedstawili fakty z jego ycia. Ca³oœci towarzyszy³a prezentacja multimedialna ukazuj¹ca fotografie z ró nych okresów ycia poety. Wiele emocji wzbudzi³ tekst: Do polityka wyœpiewany przez Annê Sza³apak z tematycznymi obrazami dotykaj¹cymi najboleœniejszych okresów z historii naszego pañstwa: wojny, zbrodni katyñskiej, stanu wojennego, który wprowadzono 30 lat temu - 13 grudnia 1981 r. M³odzie odda³a ho³d Mi³oszowi - sk³adaj¹c symboliczne ró e pod zdjêciem poety (fot.2), a obecni goœcie uczcili go minut¹ ciszy. Wieczór ten by³ pe³en poetyckiego nastroju i pouczaj¹c¹ lekcj¹ historii i patriotyzmu. A nasze miasto Fot. 2 Fot. D. Adamczyk skontaktujmy siê z policj¹. Zadzwoñmy na komisariat lub do swojego dzielnicowego i poinformujmy o zaistnia³ej sytuacji. Policja bêdzie ju wiedzia³a co dalej Na tropie oszustów zrobiæ. Zatem nie chc¹c paœæ ofiar¹ oszustwa pamiêtajmy o podstawowych zasadach: - B¹dŸ ostro ny w kontakcie z nieznajomymi. - Nigdy nie przekazuj pieniêdzy osobom, których nie znasz. Nie ufaj osobom, które telefonicznie podaj¹ siê za krewnych lub ich przyjació³. - Zawsze potwierdzaj proœbê o pomoc, kontaktuj¹c siê osobiœcie: wykonaj telefon lub skontaktuj siê bezpoœrednio. - Wszelkie telefoniczne proœby, w tym z zagranicy o pomoc, gro ¹ utrat¹ pieniêdzy. - Gdy ktoœ dzwoni w takiej sprawie i pojawia siê jakiekolwiek podejrzenie, e to mo e byæ oszustwo, koniecznie powiadom Policjê! dziêki niemu przy³¹czy³o siê do obchodów Roku Mi³osza. Park Przemys³owy do kupienia Omówieniu planów zwi¹zanych z rozwojem gminy, realizacji drugiego etapu Parku Przemys³owego oraz mo liwoœci nabycia na w³asnoœæ terenów obecnie dzier awionych by³o poœwiêcone spotkanie z przedsiêbiorcami, którzy prowadz¹ swoje firmy w Parku Przemys³owym. Burmistrz Antoni Nawrocki mówi¹c o dalszych planach rozwoju Solca zwróci³ uwagê na kilka spraw. Mówi³ o rysuj¹cej siê koniecznoœci stworzenia komunikacji publicznej, tak by zachêciæ mieszkañców do korzystania np. z kolei. Jest to istotne z punktu widzenia rozwoju po³¹czeñ w ramach projektu Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT City, którego jeden z podprojektów w³aœnie realizujemy. Maj¹c mo liwoœæ dotarcia do dworca busem, czy autobusem, chêtniej bêdziemy rezygnowaæ z wyjazdu swoim samochodem. Istotne z punktu widzenia po³¹czenia dwóch dróg krajowych biegn¹cych po obu stronach Wis³y (nr 80 i nr 10) jest stworzenie przeprawy promowej. Dodatkowym efektem, co z kolei jest wa ne dla przedsiêbiorców, by³aby mo liwoœæ pozyskiwania pracowników z kolejnych obszarów naszego regionu. Pozyskiwaniu i utrzymaniu pracowników mog³oby równie s³u yæ zaanga owanie siê firm w projekty budownictwa wielorodzinnego. O zaawansowaniu robót przy infrastrukturze drugiego etapu Parku Przemys³owego mówi³ Piotr Kubiak, prezes Regionalnego Centrum przedsiêbiorczoœci. Prace postêpuj¹ sprawnie. Prowadzone s¹ rozmowy z potencjalnymi inwestorami. Pod koniec pierwszego pó³rocza z powodzeniem bêdzie ju mo na budowaæ nowe firmy w poszerzonej strefie przemys³owej. W nowej czêœci tak e bêd¹ przys³ugiwa³y Dokoñczenie na str.3 Zebranie kombatantów Soleckie ko³o Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych zaprasza wszystkich cz³onków ko³a na zebranie sprawozdawcze po³¹czone ze spotkaniem œwi¹tecznym. Zaplanowano je na 15 grudnia br. w sali konferencyjnej urzêdu miasta (ul. 23 Stycznia 7, wejœcie od strony koœcio³a). Pocz¹tek o godz

3 Najpierw odwadnianie Trwa wypompowywanie wody z rejonu budowy bezkolizyjnego przejazdu pod torami kolejowymi. Eurovia w ramach przygotowañ do tej operacji wybudowa³a studnie odwadniaj¹ce, z których woda przepompowywana jest do kanalizacji XIII SESJA RM Porz¹dek obrad Dokoñczenie ze str. 1 i dalej do Wis³y. Po zakoñczeniu osuszania terenu inwestycji i obni eniu lustra wód podziemnych o piêæ metrów, rozpoczn¹ siê roboty ziemne. Kiedy ziemia z miejsca, gdzie powstaje tunel zostanie usuniêta, firma przyst¹pi do wykonania tzw. korka betonowego, na którym bêdzie posadowiona konstrukcja wiaduktu. Prace przy betonowaniu maj¹ rozpocz¹æ siê jeszcze przed œwiêtami, planuje siê e nast¹pi to oko³o 20 grudnia. Miejmy nadziejê, e pogoda bêdzie nadal ³askawa. Po sukcesie Piotra Nowaka w miêdzynarodowym konkursie m³odych pianistów gratulacje z okazji zajêcia trzeciego miejsca przekazali mu przedstawiciele soleckiego samorz¹du. Podczas spotkania w urzêdzie, na które laureat przyszed³ wraz ze swoim tat¹, dyrektorem naszej szko³y muzycznej, rozmawiano o jego dalszych planach. G³ównym celem jest udzia³ w konkursie Chopinowskim, ale przed Piotrem, jak sam mówi, jeszcze du o ciê kiej pracy. wyra enia zgody na odst¹pienia od ¹dania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminê Solec Kujawski od ceny lokalu mieszkalnego wraz z udzia³em w u ytkowaniu wieczystym gruntu przy sprzeda y lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz ówczesnych najemców. przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po³o onego przy ul. Toruñskiej 51 w Solcu Kujawskim. Informacja o stanie realizacji zadañ oœwiatowych w mieœcie i gminie Solec Kujawski w roku szkolnym 2010/2011 oraz projekt zmian organizacyjnych dotycz¹cych sieci szkó³ podstawowych i gimnazjalnych w Solcu Kujawskim od roku szkolnego 2012/2013. uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Solcu Kujawskim. przyjêcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdzia³ania Narkomanii dla miasta i gminy Solec Kujawski na rok wyra enia zgody na zbycie samochodu stra ackiego marki JELCZ, nr rejestracyjny BDC 6071 rok produkcji 1989, z OSP Solec Kujawski. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. Wolne g³osy i wnioski. Relacja w kolejnym, œwi¹tecznym numerze. Protokó³ z sesji mo na znaleÿæ na Park Przemys³owy do kupienia Dokoñczenie ze str. 2 preferencje dla przedsiêbiorców. Przez 36 miesiêcy bêdzie obowi¹zywa³o, zreszt¹ jak w ca³ej gminie, zwolnienie z podatku od nieruchomoœci, oczywiœcie po spe³nieniu okreœlonych warunków. Jednym z nich jest zakoñczenie inwestycji tj. uzyskanie pozwolenia na u ytkowanie obiektów, do koñca 2013 r. Teresa Substyk, zastêpca burmistrza, poinformowa³a z kolei o mo liwoœci kupna przez firmy terenów dzier awionych w Parku Przemys³owym. Zgodnie z zawartymi umowami i preferencjami udzielonymi przez gminê, inwestorzy maj¹ prawo zakupu dzier awionego terenu za po³owê wartoœci rynkowej, obowi¹zuj¹cej w chwili zakupu. 3

4 Ósme miejsce w Unii Europejskiej Szeœciuset tancerzy i ca³kiem sporo widzów zgromadzi³ I Kujawsko - Pomorski Festiwal tañca. Aren¹ tanecznej rywalizacji by³a hala Oœrodka Sportu i Rekreacji. Jednym z turniejów by³y mistrzostwa okrêgu w tañcach standardowych i latynoamerykañskich. W kategorii tañców latynoamerykañskich trzecie miejsce zdoby³a para Sebastian Mróz i Joanna Szumkowska. Sebastian jest solecczaninem, wielokrotnie jego taneczne osi¹gniêcia by³y dostrze one, gdy otrzymywa³ stypendium artystyczne naszej gminy dla wybitnie uzdolnionych uczniów. Sebastian wraz ze swoj¹ partnerk¹ ju tydzieñ po soleckim turnieju wyjechali do Niemiec na Mistrzostwa Unii Europejskiej w Tañcach Latynoamerykañskich, gdzie zajêli 8 miejsce. W turnieju tañczy³o 28 par z szesnatu krajów. - Bior¹c pod uwagê bardzo wysoki poziom turnieju, wszyscy jesteœmy Dotacje czekaj¹ Do 5 stycznia 2012 r. mo na sk³adaæ wnioski konkursowe o dotacje z Programu Wspierania Aktywnoœci Lokalnej Razem Mo emy Wiêcej. O wsparcie finansowe mog¹ ubiegaæ siê organizacje pozarz¹dowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, posiadaj¹ce okreœlon¹ formê prawn¹, jak i podmioty kolegialne (np. rady so³eckie, ko³a gospodyñ wiejskich i inne), maj¹ce swoj¹ siedzibê i prowadz¹ce dzia³alnoœæ na ogromnie zadowoleni z osi¹gniêtego wyniku. Sebastian i Asia tañcz¹ w kategorii doros³ych dopiero pierwszy rok. Przysz³o wiêc im siê zmierzyæ z parami starszymi i, zapewne bardziej doœwiadczonymi - tak o wystêpie mówi³a Dorota Drzewiecka, siostra Sebastiana, która poinformowa³a nas o sukcesie brata. Na mistrzostwa pojecha³y dwie czo³owe pary z Polski (druga para zajê³a 19-20) nominowane przez Polskie Towarzystwo Taneczne na podstawie klasyfikacji Grand Prix Polski w Tañcach Latynoamerykñskich. S. Mróz i J. Szumkowska zajmuj¹ pi¹te miejsce w tej ogólnopolskiej klasyfikacji. Sebastian przygodê z tañcem rozpocz¹³ maj¹c osiem lat. Dzisiaj ju studiuje i mieszka w Warszawie, trenuj¹c w jednym z tamtejszych klubów tanecznych. Efekty projektu s¹ widoczne Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Miejsko - Gminny Oœrodek pomocy spo³ecznej przyjmuje zg³oszenia wszystkich chêtnych, którzy w 2012 r. chcieliby zostaæ objêci wsparciem w ramach projektu systemowego Nasza przysz³oœæ w naszych rêkach wspó³finansowanego ze œrodków z Unii Europejskiej. W poprzednim numerze pisaliœmy o spotkaniu podsumowuj¹cym projekt. O jego skutecznoœci niech œwiadczy to, e piêcioro uczestników, ju w czasie tegorocznej edycji podjê³o pracê. Dwoje zaraz po ukoñczeniu kursu. Kurs spawania pozwoli³ na podjêcie pracy w fabryce terenach wiejskich (wsie i miasta do 5 tys. mieszkañców). Wnioskowany grant nie mo e finansowaæ ca³oœci kosztów przedsiêwziêcia, a jedynie stanowiæ uzupe³nienie udzia³u w³asnego wnioskodawcy, œrodków lub nak³adów innych partnerów uczestnicz¹cych w realizacji projektu. Regulamin programu, zasady kwalifikacji oraz formularz wniosku s¹ dostêpne na s t r o n i e w zak³adce Dotacje. Soleckie muzeum wzbogaci³o siê o kolejny eksponat. Jest to element aren z m³yna, najprawdopodobniej poruszanego przy pomocy konnego kieratu (zanik³y one w XIX w.). Znaleziono go podczas robót ziemnych przy ul. Œw. Stanis³awa. Ten wa ¹cy prawie tonê kamieñ m³yñski przez dwa lata by³ przechowywany przez Wies³awa Zawiœlaka, któremu muzeum dziêkuje za opiekê nad zabytkiem. Obiekt zosta³ umieszczony na parterze muzeum, opodal wejœcia do placówki. autobusów, natomiast kolejna uczestniczka, po uzyskaniu kwalifikacji w zakresie obs³ugi kasy fiskalnej, komputera i fakturowania, rozpoczê³a pracê w handlu. Zachêcamy wiêc wszystkie osoby w wieku od 16 do 24 lat, które nie kontynuuj¹ nauki i nie pracuj¹, a chcia³yby skorzystaæ ze sfinansowania nauki lub szkolenia, mog¹ siê w tej sprawie kontaktowaæ z Beat¹ Rogowsk¹ pod nr tel Na sprzeda Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), burmistrz podaje do publicznej wiadomoœci, e na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miasta i Gminy przy ul. 23 Stycznia nr 7, zosta³y wywieszone wykazy nieruchomoœci lokalowych, przeznaczonych do sprzeda y. Wykazy obejmuj¹: 1.Nieruchomoœæ lokalow¹ po³o on¹ w Solcu Kujawskim przy ulicy wirki i Wigury 5/22. 2.Nieruchomoœæ lokalow¹ po³o on¹ w Solcu Kujawskim przy ulicy wirki i Wigury 19/11. 4

5 Przyjedzie rzecznik Pod koniec listopada w Zespole Szkó³ obchodzono Dzieñ yczliwoœci. By³ to dzieñ szczególny. W holu i klasach zakwit³y jasnofioletowe kokardy, kotyliony i wst¹ eczki wpiête przez uczniów we w³osy lub do stroju. Kolor ten przyjêto za symbol pierwszej spoœród 12. wartoœci promowanych w szkole - yczliwoœci. Wzmocnienie u dzieci podstawowych wartoœci (m. in. przyjaÿni, szacunku, uczciwoœci, yczliwoœci) jest celem programu Szko³a z charakterem. Dzieci z kl. Ic zaœpiewa³y o yczliwoœci. Zak³ada on, e dziêki inteligencji emocjonalnej kszta³tujemy inteligencjê moraln¹, co w dobie ogólnego kryzysu wartoœci w polskiej rodzinie i na œwiecie jest na wyraz istotne. Program bêdzie realizowany przez najbli sze trzy lata. Podczas Dnia yczliwoœci, rozstrzygniêto konkursy Ja + Ty = yczliwoœæ oraz Najbardziej yczliwy list powitalny dla uczniów rozpoczynaj¹cych naukê w szkole. Dzieci z klasy I c pod kierunkiem p. Magdaleny Przybysz zaœpiewa³y radosne piosenki o yczliwoœci równie po angielsku. Piêkne stroje ma³ych aktorów, dekoracje: drzewo wartoœci, drabina wartoœci i anio³y wartoœci tworzy³y niezapomniany klimat spotkania. Dzieñ yczliwoœci jest jednym z wielu dzia³añ prowadzonych w szkole na rzecz Podczas uroczystoœci szkolnej z okazji Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci w Gimnazjum Publicznym nr 2 uczniowie szko³y wziêli udzia³ w lekcji historii, poœwiêconej walce naszego narodu d¹ ¹cego do wyrwania Polski z zaborczej niewoli oraz postawom i wartoœciom wspó³czesnego patriotyzmu. M³odzie œpiewa³a pieœni patriotyczne, recytowa³a wiersze i prezentowa³a scenki teatralne. W prezentacji multimedialnej przedstawiono polskie drogi do niepodleg³oœci. Symboliczne przekazanie programu Szko³a z charakterem. Dyrektor SP 62 w Bydgoszczy przekazuje dyrektor soleckiego ZS. dzieci. Ju na 15 grudnia br. zaplanowano kolejne. - Z okazji Roku Korczakowskiego, którym bêdzie 2012 r., w naszej szkole odbêdzie siê konferencja Gdy œmieje siê dziecko, œmieje siê ca³y œwiat, przygotowana przez dzieci, nauczycieli i rodziców. W tym wa nym dla szko³y dniu, odwiedzi nas Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka. Spotka siê on z przedstawicielami trzech szkolnych, uczniowskich ministerstw (kl. I- III, kl. IV VI i gimnazjum). Po spotkaniu zaplanowaliœmy Koncert Otwartych Serc dla przyjació³ szko³y, w którym wyst¹pi¹ uczniowie i nauczyciele - mówi Ma³gorzata NiedŸwiedzka, dyrektor Zespo³u Szkó³. Z bydgoskiego archiwum (3) Jeszcze raz o niepodleg³oœci Chocia 11 listopada zosta³ og³oszony œwiêtem narodowym w 1937 roku, do tego czasu w ka dej szkole na terenie gminy, ka dego roku obchodzono uroczyœcie Œwiêto Odrodzenia Polski. W piœmie z Jednoklasowej Szko³y Powszechnej w Chroœnie do Inspektoratu Szkolnego w Bydgoszczy informowano o uroczystoœciach 11 listopada, która rozpoczê³a siê o godzinie 8:00 w gmachu szko³y. Plan uroczystoœci by³ nastêpuj¹cy: 1.Modlitwa 2.Wiersz W¹tpi¹cym M. Konopnickiej 3.Pieœñ Bo e coœ Polskê 4.Wiersz: Vaterlandsliebe 5.Przemówienie 6.Pieœñ Jeszcze Polska nie zginê³a 7.Wiersz Jedno serce 8.Modlitwa Chcê zaznaczyæ, e do szko³y w Chroœnie chodzi³y dzieci niemieckie, a mimo to równie one obchodzi³y polsk¹ uroczystoœæ. P. Ksiê niakiewicz 5

6 Soleckie Centrum Kultury Zaproszenia wci¹ aktualne Tymczasowa siedziba Soleckiego Centrum Kultury, ul. Koœciuszki 12, z dnia na dzieñ coraz bardziej têtni yciem. Nowy adres odnajduj¹ stali bywalcy, a tak e zupe³nie nowe osoby. Mimo szczup³ych pomieszczeñ ka dego dnia; od poniedzia³ku do niedzieli SCK proponuje zajêcia w sekcjach i klubach zainteresowañ. Oto edukacyjno artystyczny rozk³ad jazdy: PONIEDZIA EK - DODAÆ YCIA DO LAT - godz Alicja Zielas (spotkania aktywizuj¹ce osoby starsze i niepe³nosprawne) - CHÓR CANTABILE - godz Wojciech Rynduch - EMISJA G OSU - godz Krzysztof Filasiñski / WTOREK - ZAJÊCIA PLASTYCZNE - godz (dzieci do lat 8), godz (dzieci od lat 9) - Anna Trzciñska / ŒRODA - CHÓR CANTABILE - godz Wojciech Rynduch - EMISJA G OSU - godz Krzysztof Filasiñski - GRUPA "I CO DALEJ" - godz Krzysztof Filasiñski - ZESPÓ WOKALNY "INWENCJA" - godz Tomasz Rudny - TEATR AMATORSKI TEFF - godz Adrian Jakubowski / CZWARTEK - WARSZTATY DZIENNIKARSKIE - godz Piotr Szymañski - GRUPA TEATRALNA "SZLABAN" - godz Piotr Szymañski / PI TEK - KLUB SZALONEGO MA OLATA - godz Alicja Zielas - ZAJÊCIA TANECZNE - godz Agnieszka Najzer / SOBOTA - KLUB AKTYWNOŒCI M ODZIE Y "PSTRYK" - godz Miko³ajkowy maraton Co roku w okresie przedœwi¹tecznym Soleckie Centrum Kultury proponuje chwilê refleksji nad istot¹ œwi¹t Bo ego Narodzenia, jako czasu rodzinnego i pozbawionego u ywek. W tym roku wspólnie z Gminn¹ Komisj¹ ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i Miejsko - Gminnym Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej SCK zaproponowa³o solecczanom; g³ównie dzieciom i m³odzie y - Kotylionowe pl¹sy ze Œwiêtym Miko³ajem. I tak 6 grudnia na boisku przy ul. Koœciuszki 12 mia³ miejsce miko³ajkowy maraton tañca, piosenki i konkursów wszelakich. Œpiewa³a Monika awnikowska, tañczy³y dzieci z sekcji Agnieszki Najzer, a wœród konkursów najwiêkszym powodzeniem cieszy³y siê plastyczne (narysuj Miko³aja), zrêcznoœciowe i oczywiœcie taneczne. Tydzieñ wczeœniej og³oszono konkurs na bo onarodzeniowy kotylion i fraszkê /wierszyk na temat Œwiêtego Miko³aja. Najpiêkniejszy kotylion przygotowali Wiktoria Szulc, Vanessa Kemm, Sara Marsza³ek, Marysia Nowicka, Bartosz Rajca, Wojtek Szabla i Szymon Obremski. Naj³adniejszy utwór literacki przynios³a Zuzanna Kotrych. Gry i zabawy na boisku poprzedzi³ przejazd Œwiêtego Miko³aja doro k¹ w asyœcie Œnie ynek ulicami miasta, w gronie przebierañców i szczudlarzy. Wszystkiemu towarzyszy³o has³o: TrzeŸwe Œwiêta = Uœmiechniête Œwiêta! Wojciech Michalski / NIEDZIELA - ZESPO Y MUZYCZNE - Wojciech Michalski - GRY RPG - godz Wojciech Michalski / Od poniedzia³ku do pi¹tku prowadzone s¹ równie zajêcia indywidualne: - NAUKA GRY NA GITARZE - Wojciech Michalski - ZAJÊCIA RZE BIARSKIE - Janusz May - ZAJÊCIA KOMPUTEROWE - Adrian Jakubowski - ZESPÓ "SOLUŒ BAND" - Tomasz Rudny. Dom kultury ma tak e nowe propozycje. Dzieci z IV i V klas szko³y podstawowej zaprasza do powstaj¹cego w³aœnie TEATRZYKU. Ju zg³osi³o siê kilka dziewcz¹t. Kolejne osoby mile widziane (Ch³opaki do dzie³a!). Terminy prób bêd¹ dostosowane do planu lekcji, a zapisy przyjmowane s¹ w kulturalnej przybudówce, przy ulicy Koœciuszki 12 (tel ). Pierwsze spotkanie ju po gwiazdce. - Chcielibyœmy tak e poznaæ i zaprzyjaÿniæ siê z soleckim mi³oœnikami muzyki jazzowej. Marzy nam siê wspólne s³uchanie wspó³czesnej muzyki, wymiana nagrañ i byæ mo e autorska strona internetowa Strefa jazzu Czekam na jazowych wariatów - zaprasza Piotr Szymañski, z którym mo na kontaktowaæ siê pod numerem tel Umiej¹ dodawaæ ycia Nie siedz¹ w domu - dzia³aj¹! Spotykaj¹ siê z ciekawymi ludÿmi z ró nych artystycznych profesji, odwiedzaj¹ soleckie placówki kulturalne (muzeum Solca, biblioteka, muzeum stra y po arnej), wyje d aj¹ do bydgoskiego teatru, Multikina i Opery Nova, organizuj¹ tradycyjne spotkania andrzejkowe, rocznicowe, œwi¹teczne i towarzyskie, na których wspominaj¹ z jednej strony stare dzieje, a z drugiej poznaj¹ tajniki Internetu, integruj¹ siê ze œrodowiskiem m³odzie owym SCK. Próbuj¹ swoich si³ w rêkodzielnictwie i w ró nych dyscyplinach artystycznych. Nie zapominaj¹ o gimnastyce - p³ywaj¹ na basenie i spaceruj¹ po okolicy; wszak w zdrowym ciele zdrowy duch Mowa o seniorach skupionych w Soleckim Centrum Kultury w ramach projektu Dodaj ycia do lat, którego niezmordowanym realizatorem i przyjacielem wczeœniej urodzonych jest Alicja Zielas - instruktor SCK. Firmowym organizatorem projektu s¹ Stowarzyszenie Rezerwat Kultury i Serdecznoœci wraz z SCK. Okazj¹ do podsumowania tego co dzia³o siê dotychczas bêdzie SPOTKANIE WIGILIJNE uczestników projektu, które odbêdzie 19 grudnia w pomieszczeniach przy ul. Koœciuszki 12. 6

7 Oœrodek Sportu i Rekreacji Sportowy kalejdoskop Pluszowy miœ Pod koniec listopada rozegrano zawody Pluszowy Miœ dla uczniów klas I III szkó³ podstawowych. Rywalizowa³y dziesiêcioosobowe dru yny. W klasyfikacji klas I i II zwyciê yli uczniowie Zespo³u Szkó³, natomiast w grupie klas III wygra³a Szko³a Podstawowa nr 4. Ca³y turniej wygrali zawodnicy ZS, którzy reprezentowali gminê w rywalizacji powiatowej. Do hali OSiR przyjecha³o 200. zawodników siedmiu gmin powiatu. Dru yna Zespo³u Szkó³ zajê³a ostatecznie III lokatê za uczniami z Koronowa i Bia³ych B³ót. Indywidualnie pierwszaki zajê³y szóste miejsce, drugo i trzecioklasiœci czwarte. Liga halowa Po czwartej kolejce Soleckiej Ligi Pi³ki Halowej prowadzi zespó³ Ener G przed Roszakiem i Oldbojami. W najciekawszym spotkaniu ostatniej kolejki dotychczasowy lider pokona³ Oldbojów 3:2. W pozosta³ych meczach zdecydowane wygrane Camsat Granitu, Roszaka i Szukamy Sponsora. Najlepszym strzelcem jest Wojciech B³aszczak (Oldboje), który ma na koncie 16 strzelonych goli. Siatkówka W trzeciej rundzie Pa³uckiej Ligi Siatkówki Dziewcz¹t siatkarki MUKS Roszak pokona³y UKS Gniewkowo i uleg³y MUKS Sokó³ Pakoœæ. Dziewczêta gra³y w sk³adzie: Weronika Trokowska, Weronika JóŸwiakowska, Paulina Owieœna, Pamela Wysocka, Agnieszka Bojakowska, Emila Trawicka, Katarzyna Pietruszyñska, Karolina Kalota, Karolina Roszak, Erika Silvanoviæ, Dagmara Gêsta, Patrycja Proñko, Kinga Kot³owska, Dominika Ostafin i znajduj¹ siê na szóstym miejscu w tabeli rozgrywek, gromadz¹c 9 pkt. Trener Adam Michalak dziêkuje firmom Instel Bogdana i Janusza W VI Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 16 Karate Kyokushin. W Œwieciu wziê³o udzia³ 150 zawodników z ca³ej Polski. Solec Kujawski reprezentowa³o szeœcioro zawodników. Najlepiej spisa³a siê Martyna Filipiak, która zdoby³a tytu³ Mistrza Polski w kumite. Srebrne medale w kumite wywalczy³y tak e Martyna Wiemann oraz Julia Kmieæ. Zdobyte przez nasze dziewczyny punkty pozwoli³y na zajêcie w klasyfikacji dru ynowej kumite trzeciego miejsca. Solecki klub ust¹pi³ tylko zawodnikom z Turku Owieœnych oraz Komputerland Macieja Bojakowskiego za finansowe wsparcie dru yny, a Ma³gorzacie NiedŸwiedzkiej, dyrektor Zespo³u Szkó³ za udostêpnienie sali gimnastycznej. Grudniowe imprezy III runda eliminacji w koszykówce mê czyzn do XIV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Tuchola Londyn 2012 zaplanowano na sobotê 10 grudnia. Pocz¹tek zawodów w naszej hali o godz Od 17 do 18 grudnia bêdzie wystawa go³êbi rasowych i drobiu ozdobnego pocz¹tek o godz. 9.00, natomiast 20 grudnia na basenie, tak e od godz. 9.00, rozpoczn¹ siê pierwsze zawody p³ywackie o Wigilijnego Karpia. Raz z medalem, innym razem nie Bardzo pracowicie spêdzili ostatnie dwa weekendy badmintoniœci MLKS Solec Kujawski. Do niezbyt udanych startów zaliczyæ mo e, wracaj¹ca do formy po zatruciu pokarmowym Weronika Grudzina, wystêpy w turnieju Czech Junior International Ostatecznie nasza zawodniczka zawody ukoñczy³a na 9. miejscu (startowa³o 64. zawodników), przegrywaj¹c walkê o medale z póÿniejsz¹ srebrn¹ medalistk¹ imprezy- belgijk¹ Stephanie Van Wel w setach: 18:21;21:17;16:21. W tym samym czasie w Dru ynowych i Indywidualnych Mistrzostwach Europy U-17 wzi¹³ udzia³ nasz kadrowicz - Mi³osz Bochat. Reprezentacja Polski zajê³a ostatecznie dziwi¹te miejsce w rywalizacji dru ynowej. Pocieszeniem mo e byæ to, e w pojedynkach w dru ynie Mi³osz wraz z Mateuszem Œwierczyñskim wygrali Karatecy na podium i Torunia. W kata punktowane miejsca tu za podium wywalczyli M. Wiemann oraz Daniel Bieñkowski. W zawodach startowa³y tak e Olga Stolarczyk oraz Natalia Bobiñska, której niewiele zabrak³o, by wejœæ do fina³owej 8. w najliczniej reprezentowanej kategorii dziewcz¹t do lat 12. Trenerem soleckich karateków jest sensei Tomasz Marcysiak 2 dan, który od 13 ju lat prowadzi Klub Karate Kyokushin. By³ to 68. turniej, w którym klub z Solca Kujawskiego walczy³ na tatami. Tenis sto³owy Tenisiœci sto³owi soleckiego MLKS rozegrali mecz 10 kolejki IV ligi. Mecz ze spadkowiczem z III ligi - UKS Szaniec Œwiecie n/os¹ zapowiada³ siê niezwykle ciê ko i taki te by³, na szczêœcie nasi tenisiœci po ponad dwugodzinnym spotkaniu wygrali 8:6. Punkty zdobyli: Tomasz ojewski, Waldemar Ostrowski i Daniel Szczepañski - po 2, Szymon Paliwoda - 1 oraz debel ojewski- Szczepañski. Za mecz trzeba pochwaliæ ca³y zespó³, wola walki naprawdê godna podziwu. Teraz ostatnia kolejka I rundy sezonu. 10 grudnia podejmujemy Elektryk IV Toruñ. Torunianie zajmuj¹ w tabeli 2 lokatê, wyprzedzaj¹c nas bilansem ma³ych punktów. Jeœli uda siê wygraæ to spotkanie, zespó³ bêdzie w bardzo dobrej sytuacji przed runda rewan ow¹. Zajmuje bowiem 2 miejsce po pierwszej rundzie. Do III ligi awansuj¹ dwa najlepsze zespo³y. wszystkie pojedynki. W rywalizacji indywidualnej M. Bochat po zwyciêstwie nad reprezentantem Rumunii odpad³ z turnieju, w drugiej rundzie przegrywaj¹c z póÿniejszym Mistrzem Europy Alexem Lane z Anglii 4:21; 16:21. Nasz zawodnik zaj¹³ ostatecznie miejsce 17. W grze podwójnej Mi³osz wraz z M. Œwierczyñskim dotarli do najlepszej szesnastki mistrzostw. W Ogólnopolskim Turniej Seniorów Weronika Grudzina, graj¹ca jeszcze w kategorii juniorek, pokona³a wszystkie zawodniczki i zdoby³a z³oty medal. Pokona³a miêdzy innymi bardzo utytu³owan¹ i doœwiadczon¹ zawodniczkê UKS Kometa Sianów Dorotê Grzejdak 21:17; 21:19, a w finale wy ej notowan¹ w rankingu PZBad Kingê Rudolf z Czêstochowy w trzech setach 21:18; 13:21; 21:18. Druga nasza zawodniczka Emilia Korpus uplasowa³a siê na drugim miejscu w grupie eliminacyjnej i na 6. w ca³ym turnieju, przegrywaj¹c jedynie z przysz³¹ finalistk¹ King¹ Rudolf 10:21; 11:21. Wystêpuj¹c w grze mieszanej wraz z Piotrem Mezgierem (UKS Kometa Sianów) zajêli trzecie miejsce. Gra podwójna dla Aleksandry Rogowskiej i W. Grudziny zakoñczy³a siê równie wywalczeniem trzeciego miejsca. W IADOMOŒCI Wydawca: Urz¹d Miasta i Gminy, ul. 23 Stycznia 7, Solec Kujawski. Tel Redaguje Zbigniew Stefañski. Druk: Józef Œmigaj, Solec Kujawski. 7

8 Odszed³ od nas Wyj¹tkowy Cz³owiek, Wspania³y Gospodarz Miasta Œp. ANTONI NAWROCKI Burmistrz Solca Kujawskiego Najbli szym przekazujemy g³êbokie wyrazy wspó³czucia. Pogr¹ eni w bólu Radni Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim Z g³êbokim alem i smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ o nag³ej œmierci Naszego Burmistrza, Wyj¹tkowego Szefa, Wspania³ego Nauczyciela Œp. ANTONIEGO NAWROCKIEGO Najbli szym przekazujemy najszczersze wyrazy wspó³czucia. Pogr¹ eni w bólu Pracownicy Urzêdu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Wyj¹tkowym ludziom Z okazji Miêdzynarodowego Dnia Wolontariusza Miejsko - Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej sk³ada najserdeczniejsze podziêkowania wszystkim wolontariuszom za kolejny rok owocnej wspó³pracy na rzecz potrzebuj¹cych. Jesteœcie wyj¹tkowymi ludÿmi, którzy dojrzale postrzegaj¹ ycie i nikogo nie trzeba przekonywaæ jak wiele radoœci, ciep³a i yczliwoœci niesie ze sob¹ Wasza misja spo³eczna. Poœwiêcaj¹c swój wolny czas, dajecie cz¹stkê samego siebie m.in. uœmiech, dobre s³owo, wra liwoœæ i bezinteresownoœæ co sprawia, e potrzebuj¹cym yje siê ³atwiej i pogodniej. Potraficie z du ym zaanga owaniem i empati¹ pomagaæ innym. Jesteœcie wzorem do naœladowania dla Waszych kole anek i kolegów, jak i dla ca³ej spo³ecznoœci. To, co robicie dla innych niech bêdzie dla Was wielkim Ÿród³em radoœci i prze ywania pe³ni ycia. W dniu Waszego œwiêta, Drodzy Wolontariusze, yczymy zdrowia, wewnêtrznej satysfakcji, pomyœlnoœci, cierpliwoœci i sukcesów w realizacji w³asnych planów i zamierzeñ. Hanka Stamm dyrektor MGOPS Dy ury aptek Do 11 grudnia - Solecka (ul. Powstañców 7a) grudnia - Pod Lwem (ul. Leœna 12) grudnia - Pod Lwem (ul. Leœna 2) Wszystkim, którzy w tak bolesnej chwili dzielili z nami smutek i al, okazali wiele serca i yczliwoœci oraz uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej œp. Jerzego Jodko Jest praca Dyrektor Muzeum Solca im. ksiêcia Przemys³a w Solcu Kujawskim og³asza nabór na stanowisko Asystent Muzealny (1/2 etatu). Wymagane dokumenty nale y sk³adaæ osobiœcie w Muzeum Solca im. ksiêcia Przemys³a lub na adres: ul. Toruñska 8, Solec Kujawski (o dotrzymaniu terminu decyduje data wp³ywu). Szczegó³owe informacje dotycz¹ce wymagañ oraz dokumentów aplikacyjnych znajduj¹ siê na stronie internetowej O dopuszczeniu do konkursu b¹dÿ o odrzuceniu oferty z powodów formalnych oraz o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zainteresowane osoby zostan¹ powiadomione pisemnie lub telefonicznie. Termin sk³adania dokumentów up³ywa 20 grudnia 2011 r. Pañstwu Wies³awowi i Krystynie Gêsickim wyrazy szczerego wspó³czucia z powodu œmierci Mamy i Teœciowej sk³adaj¹ Dyrekcja oraz Pracownicy i Uczniowie Gimnazjum Publicznego nr 2 w Solcu Kujawskim najserdeczniej dziêkuje ONA z RODZIN Wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i al, okazali wiele serca i yczliwoœci oraz wziêli udzia³ w ostatniej drodze naszej kochanej Mamusi i Babci œp. Jadwigi Teresy Mitury serdeczne Bóg zap³aæ sk³adaj¹ CÓRKA z RODZIN oraz SYN

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ

JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ REGULAMIN Konkursu Plastycznego W ramach projektu: Polska wieś w Unii Europejskiej realizowanego ze środków Pomorskiego na lata 2007-2013 Ogłasza się konkurs plastyczny JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wieruszowskiego w 2011 roku w zakresie: A) Kultury B) Kultury fizycznej i sportu I. Cel konkursu Celem konkursu jest wyłonienie

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN Autor: Administrator 27.11.2013. Gmina Po wiêtne 23 listopada 2013 r. w hali Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w apach odby³ siê VII Turniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore.

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 73 /2016 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 czerwca 2016 r. Regulamin organizowania konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r. UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 września 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY LIPINKI O G Ł A S Z A OTWARTY KONKURS OFERT

WÓJT GMINY LIPINKI O G Ł A S Z A OTWARTY KONKURS OFERT WÓJT GMINY LIPINKI O G Ł A S Z A OTWARTY KONKURS OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO ZWIAZANEGO Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY LIPINKI W ROKU 2016 PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I INNE UPRAWNIONE

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Zakłady Elektroniczne WAREL S.A. z siedzibą w Warszawie

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Zakłady Elektroniczne WAREL S.A. z siedzibą w Warszawie Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Zakłady Elektroniczne WAREL S.A. z siedzibą w Warszawie Termin składania ofert upływa w dniu 30 marca 2009 r.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU GMINA UJSOŁY 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU 1. Promowanie wśród uczniów wiedzy na temat gminy, w której mieszkają

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 3 stycznia 2005r. Nr 1

Kielce, dnia 3 stycznia 2005r. Nr 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 3 stycznia 2005r. Nr 1 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 1 Nr XVI/52/2004 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 października 2004r. w sprawie wyrażenia

Bardziej szczegółowo

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Prezentację Multimedialną dla uczniów szkól gimnazjalnych pt. Moje Miejsce w Europie Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych w Biegu Alpejskim I. CEL ZAWODÓW: Małe Biegi Śnieżnickie Mistrzostwa Polski Młodzików w Biegu Anglosaskim

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r. UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r.

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. w sprawie: ustalenia kwot dofinansowania zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia.

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia. Projekt UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Oborniki na 2015 rok Na podstawie art. 4 1 Ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/180/09 RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

UCHWAŁA NR XXXIII/180/09 RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO UCHWAŁA NR XXXIII/180/09 RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Bolesławieckiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym Warszawa, dnia 28 sierpnia, 2012 rok Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 18055 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU Na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 oraz art. 4 ust. 1 pkt. 27 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234,

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne.

UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne. UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST. KONARSKIEGO W MIELCU

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST. KONARSKIEGO W MIELCU PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST. KONARSKIEGO W MIELCU Rok 2012/2013 L.p. Zadania Sposób realizacji 1. Rozpoczęcie roku szkolnego Powitanie klas I przez radiowęzeł,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE

KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE STRZAŁ DO BRAMKI HOKEJOWEJ ZADANIEM UCZESTNIKÓW JEST TRAFIENIE DO PUSTEJ BRAMKI OD UNIHOKEJA ZE STOPNIOWO ZWIĘKSZANEJ ODLEGŁOŚCI. ODLEGŁOŚĆ POCZĄTKOWA 5M. WYGRYWA OSOBA KTÓRA POZOSTANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 25 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 25 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Góry Kalwarii dla uczniów/studentów szczególnie

Bardziej szczegółowo