SOLECKIE Z RATUSZA. Nr grudnia 2011 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 174 9 grudnia 2011 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755"

Transkrypt

1 Nr grudnia 2011 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN SOLEC KUJAWSKI ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH Z a³obnej karty Antoni Nawrocki XIII SESJA RM 8 grudnia zmar³ nagle Burmistrz Antoni Nawrocki. Jest nam wszystkim niebywale smutno. Odszed³ Cz³owiek, który dobrze i na zawsze wpisa³ siê w ycie miasta Od 1 paÿdziernika 1984 r. nieprzerwanie i z powodzeniem zarz¹dza³ gmin¹ Solec Kujawski. By³ sprawnym i skutecznym organizatorem, umiej¹cym pogodziæ dynamiczny i zrównowa ony rozwój gminy z interesami poszczególnych grup spo³ecznych. Odwaga i umiejêtnoœæ argumentacji w prezentowaniu spraw wa nych, choæ czasem trudnych skupia³a wokó³ niego wielu sojuszników. W gminie powsta³o wiele programów s³u ¹cych jej rozwojowi. Inicjatorem wiêkszoœci z nich by³ Burmistrz. Poprzez kompleksowe widzenie wielu spraw, wspó³dzia³anie z organami samorz¹du, nie tylko na szczeblu gminy ale równie Powiatu i województwa, by³a mo liwa realizacja wa nych inwestycji maj¹cych znaczenie dla regionu, a tak e kraju. Dziêki Jego determinacji Solec wykorzysta³ równie szanse stwarzane przez przyst¹pienie Polski do Unii Porz¹dek obrad Europejskiej. Przy znacznym udziale œrodków unijnych powsta³o i powstaje nadal na terenie gminy wiele wa nych inwestycji. Burmistrz wykorzystywa³ zatem wszystkie szanse pozwalaj¹ce na harmonijny rozwój gminy. Wiele z dzia³añ realizowanych przez gminê pod Jego kierunkiem zosta³o dostrze onych i nagrodzonych. Wynika³y one ze strategii rozwoju Solca, w której realizacji osobiœcie uczestniczy³. Jako radny powiatu (kadencja ) wspó³tworzy³ Strategiê Zrównowa onego Rozwoju Powiatu Bydgoskiego. Aktywnie uczestniczy³ w pracach zmierzaj¹cych do powstania aglomeracji bydgosko - toruñskiej. Jednym s³owem, A. Nawrocki uczestniczy³ we wszelkich inicjatywach s³u ¹cych rozwojowi nie tylko swojego miasta, lecz równie regionu. Chêtnie dzieli³ siê doœwiadczeniami w zarz¹dzaniu gmin¹. Wszystkiemu co robi³ przyœwieca³ jeden cel dobro wspólne naszej Ma³ej Ojczyzny. Jego pomys³y, inicjatywa, determinacja w realizacji celów i skutecznoœæ w dzia³aniu na rzecz gminy i regionu, umiejêtne wspó³dzia³anie z organami samorz¹du gminy, powiatu i województwa oraz bie ¹ca i efektywna wspó³praca z mieszkañcami i organizacjami pozarz¹dowymi zas³uguj¹ na najwy sze uznanie. Nasz Burmistrz by³ równie, a mo e przede wszystkim wspania³ym szefem, bêdzie nam Go bardzo brakowa³o Pracownicy Trzynast¹ sesjê w tej kadencji samorz¹du, zaplanowano na 14 grudnia br. z nastêpuj¹cym porz¹dkiem obrad: Sk³adanie interpelacji i wniosków. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Burmistrza Miasta i Gminy w okresie od 24 wrzeœnia 2011 r. do 9 grudnia 2011 r. zmiany bud etu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2011 rok. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata uchwalenia bud etu miasta i gminy Solec Kujawski na 2012 r. upowa nienia Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski do wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracjê wekslow¹ tytu³em zabezpieczenia sp³aty krótkoterminowego kredytu obrotowego. zaci¹gniêcia kredytu d³ugoterminowego na sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ. Dokoñczenie na str. 3 Msza pogrzebowa odbêdzie siê 10 grudnia w koœciele B³. Micha³a Kozala. Pocz¹tek uroczystoœci o godz Przed msz¹ od godz w koœciele bêdzie wystawiona trumna. Po mszy œw. kondukt a³obny uda siê ulicami miasta na miejsce ostatniego spoczynku Naszego Burmistrza (cmentarz przy ul. Ks. Piotra Skargi). Ksiêga kondolencyjna jest wy³o ona w sali konferencyjnej urzêdu miasta.

2 Nie po raz pierwszy ofiarami oszustów i ró nej maœci naci¹gaczy padaj¹ starsi mieszkañcy naszego miasta. Jak póÿniej t³umacz¹ dali siê zwieœæ przestêpcom. Zaufali i siê zawiedli. Gdyby chodzi³o o jedn¹, czy dwie osoby mo na by mówiæ o pechu, który niektórych przeœladuje. Kiedy jednak zjawisko przybiera masow¹ skalê, jak mantrê nale y powtarzaæ - nie ufajcie obcym, którzy chc¹ coœ sprzedawaæ, namawiaj¹ do zmiany operatora telekomunikacyjnego, oferuj¹ cudowne œrodki, czy koniecznie chc¹ wymieniaæ kuchenki gazowe, montowaæ drzwi po wp³aceniu zaliczki. Ostatnio w Solcu oszuœci próbuj¹ wy³udzaæ pieni¹dze znan¹ metod¹ na wnuczka. Dzwoni¹ do osoby starszej, nierzadko samotnej podaj¹c siê za krewnego, który mia³ wypadek samochodowy. Aby unikn¹æ k³opotów z policj¹, wystarczy, e zap³aci pewn¹ kwotê i bêdzie po sprawie. Po pieni¹dze przyœle znajomego, albo znajom¹ Po takim telefonie natychmiast Mi³oszowy zawrót g³owy Koñczy siê rok 2011 og³oszony przez Sejm RP Rokiem Czes³awa Mi³osza. Z tej okazji uczniowie Zespo³u Szkó³, pod czujnym okiem nauczyciela bibliotekarza (i zarazem poetki) Gra yny Rochny- WoŸniak (fot.1), uczci³y pamiêæ wielkiego Polaka. Dziêki goœcinnoœci soleckiego Centrum Aktywnoœci i Edukacji m³odzie mog³a zaprezentowaæ swój program w tym piêknym miejscu. Uczniowie gimnazjum: Magdalena Zaj¹c, Natalia Szulc, Sabina Ma³ecka, Fot. 1 Daria Kuczek i Adam Owsiñski z Zespo³u Szkó³ - profesjonalnie - wyrecytowali wiersze noblisty oraz przedstawili fakty z jego ycia. Ca³oœci towarzyszy³a prezentacja multimedialna ukazuj¹ca fotografie z ró nych okresów ycia poety. Wiele emocji wzbudzi³ tekst: Do polityka wyœpiewany przez Annê Sza³apak z tematycznymi obrazami dotykaj¹cymi najboleœniejszych okresów z historii naszego pañstwa: wojny, zbrodni katyñskiej, stanu wojennego, który wprowadzono 30 lat temu - 13 grudnia 1981 r. M³odzie odda³a ho³d Mi³oszowi - sk³adaj¹c symboliczne ró e pod zdjêciem poety (fot.2), a obecni goœcie uczcili go minut¹ ciszy. Wieczór ten by³ pe³en poetyckiego nastroju i pouczaj¹c¹ lekcj¹ historii i patriotyzmu. A nasze miasto Fot. 2 Fot. D. Adamczyk skontaktujmy siê z policj¹. Zadzwoñmy na komisariat lub do swojego dzielnicowego i poinformujmy o zaistnia³ej sytuacji. Policja bêdzie ju wiedzia³a co dalej Na tropie oszustów zrobiæ. Zatem nie chc¹c paœæ ofiar¹ oszustwa pamiêtajmy o podstawowych zasadach: - B¹dŸ ostro ny w kontakcie z nieznajomymi. - Nigdy nie przekazuj pieniêdzy osobom, których nie znasz. Nie ufaj osobom, które telefonicznie podaj¹ siê za krewnych lub ich przyjació³. - Zawsze potwierdzaj proœbê o pomoc, kontaktuj¹c siê osobiœcie: wykonaj telefon lub skontaktuj siê bezpoœrednio. - Wszelkie telefoniczne proœby, w tym z zagranicy o pomoc, gro ¹ utrat¹ pieniêdzy. - Gdy ktoœ dzwoni w takiej sprawie i pojawia siê jakiekolwiek podejrzenie, e to mo e byæ oszustwo, koniecznie powiadom Policjê! dziêki niemu przy³¹czy³o siê do obchodów Roku Mi³osza. Park Przemys³owy do kupienia Omówieniu planów zwi¹zanych z rozwojem gminy, realizacji drugiego etapu Parku Przemys³owego oraz mo liwoœci nabycia na w³asnoœæ terenów obecnie dzier awionych by³o poœwiêcone spotkanie z przedsiêbiorcami, którzy prowadz¹ swoje firmy w Parku Przemys³owym. Burmistrz Antoni Nawrocki mówi¹c o dalszych planach rozwoju Solca zwróci³ uwagê na kilka spraw. Mówi³ o rysuj¹cej siê koniecznoœci stworzenia komunikacji publicznej, tak by zachêciæ mieszkañców do korzystania np. z kolei. Jest to istotne z punktu widzenia rozwoju po³¹czeñ w ramach projektu Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT City, którego jeden z podprojektów w³aœnie realizujemy. Maj¹c mo liwoœæ dotarcia do dworca busem, czy autobusem, chêtniej bêdziemy rezygnowaæ z wyjazdu swoim samochodem. Istotne z punktu widzenia po³¹czenia dwóch dróg krajowych biegn¹cych po obu stronach Wis³y (nr 80 i nr 10) jest stworzenie przeprawy promowej. Dodatkowym efektem, co z kolei jest wa ne dla przedsiêbiorców, by³aby mo liwoœæ pozyskiwania pracowników z kolejnych obszarów naszego regionu. Pozyskiwaniu i utrzymaniu pracowników mog³oby równie s³u yæ zaanga owanie siê firm w projekty budownictwa wielorodzinnego. O zaawansowaniu robót przy infrastrukturze drugiego etapu Parku Przemys³owego mówi³ Piotr Kubiak, prezes Regionalnego Centrum przedsiêbiorczoœci. Prace postêpuj¹ sprawnie. Prowadzone s¹ rozmowy z potencjalnymi inwestorami. Pod koniec pierwszego pó³rocza z powodzeniem bêdzie ju mo na budowaæ nowe firmy w poszerzonej strefie przemys³owej. W nowej czêœci tak e bêd¹ przys³ugiwa³y Dokoñczenie na str.3 Zebranie kombatantów Soleckie ko³o Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych zaprasza wszystkich cz³onków ko³a na zebranie sprawozdawcze po³¹czone ze spotkaniem œwi¹tecznym. Zaplanowano je na 15 grudnia br. w sali konferencyjnej urzêdu miasta (ul. 23 Stycznia 7, wejœcie od strony koœcio³a). Pocz¹tek o godz

3 Najpierw odwadnianie Trwa wypompowywanie wody z rejonu budowy bezkolizyjnego przejazdu pod torami kolejowymi. Eurovia w ramach przygotowañ do tej operacji wybudowa³a studnie odwadniaj¹ce, z których woda przepompowywana jest do kanalizacji XIII SESJA RM Porz¹dek obrad Dokoñczenie ze str. 1 i dalej do Wis³y. Po zakoñczeniu osuszania terenu inwestycji i obni eniu lustra wód podziemnych o piêæ metrów, rozpoczn¹ siê roboty ziemne. Kiedy ziemia z miejsca, gdzie powstaje tunel zostanie usuniêta, firma przyst¹pi do wykonania tzw. korka betonowego, na którym bêdzie posadowiona konstrukcja wiaduktu. Prace przy betonowaniu maj¹ rozpocz¹æ siê jeszcze przed œwiêtami, planuje siê e nast¹pi to oko³o 20 grudnia. Miejmy nadziejê, e pogoda bêdzie nadal ³askawa. Po sukcesie Piotra Nowaka w miêdzynarodowym konkursie m³odych pianistów gratulacje z okazji zajêcia trzeciego miejsca przekazali mu przedstawiciele soleckiego samorz¹du. Podczas spotkania w urzêdzie, na które laureat przyszed³ wraz ze swoim tat¹, dyrektorem naszej szko³y muzycznej, rozmawiano o jego dalszych planach. G³ównym celem jest udzia³ w konkursie Chopinowskim, ale przed Piotrem, jak sam mówi, jeszcze du o ciê kiej pracy. wyra enia zgody na odst¹pienia od ¹dania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminê Solec Kujawski od ceny lokalu mieszkalnego wraz z udzia³em w u ytkowaniu wieczystym gruntu przy sprzeda y lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz ówczesnych najemców. przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po³o onego przy ul. Toruñskiej 51 w Solcu Kujawskim. Informacja o stanie realizacji zadañ oœwiatowych w mieœcie i gminie Solec Kujawski w roku szkolnym 2010/2011 oraz projekt zmian organizacyjnych dotycz¹cych sieci szkó³ podstawowych i gimnazjalnych w Solcu Kujawskim od roku szkolnego 2012/2013. uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Solcu Kujawskim. przyjêcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdzia³ania Narkomanii dla miasta i gminy Solec Kujawski na rok wyra enia zgody na zbycie samochodu stra ackiego marki JELCZ, nr rejestracyjny BDC 6071 rok produkcji 1989, z OSP Solec Kujawski. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. Wolne g³osy i wnioski. Relacja w kolejnym, œwi¹tecznym numerze. Protokó³ z sesji mo na znaleÿæ na Park Przemys³owy do kupienia Dokoñczenie ze str. 2 preferencje dla przedsiêbiorców. Przez 36 miesiêcy bêdzie obowi¹zywa³o, zreszt¹ jak w ca³ej gminie, zwolnienie z podatku od nieruchomoœci, oczywiœcie po spe³nieniu okreœlonych warunków. Jednym z nich jest zakoñczenie inwestycji tj. uzyskanie pozwolenia na u ytkowanie obiektów, do koñca 2013 r. Teresa Substyk, zastêpca burmistrza, poinformowa³a z kolei o mo liwoœci kupna przez firmy terenów dzier awionych w Parku Przemys³owym. Zgodnie z zawartymi umowami i preferencjami udzielonymi przez gminê, inwestorzy maj¹ prawo zakupu dzier awionego terenu za po³owê wartoœci rynkowej, obowi¹zuj¹cej w chwili zakupu. 3

4 Ósme miejsce w Unii Europejskiej Szeœciuset tancerzy i ca³kiem sporo widzów zgromadzi³ I Kujawsko - Pomorski Festiwal tañca. Aren¹ tanecznej rywalizacji by³a hala Oœrodka Sportu i Rekreacji. Jednym z turniejów by³y mistrzostwa okrêgu w tañcach standardowych i latynoamerykañskich. W kategorii tañców latynoamerykañskich trzecie miejsce zdoby³a para Sebastian Mróz i Joanna Szumkowska. Sebastian jest solecczaninem, wielokrotnie jego taneczne osi¹gniêcia by³y dostrze one, gdy otrzymywa³ stypendium artystyczne naszej gminy dla wybitnie uzdolnionych uczniów. Sebastian wraz ze swoj¹ partnerk¹ ju tydzieñ po soleckim turnieju wyjechali do Niemiec na Mistrzostwa Unii Europejskiej w Tañcach Latynoamerykañskich, gdzie zajêli 8 miejsce. W turnieju tañczy³o 28 par z szesnatu krajów. - Bior¹c pod uwagê bardzo wysoki poziom turnieju, wszyscy jesteœmy Dotacje czekaj¹ Do 5 stycznia 2012 r. mo na sk³adaæ wnioski konkursowe o dotacje z Programu Wspierania Aktywnoœci Lokalnej Razem Mo emy Wiêcej. O wsparcie finansowe mog¹ ubiegaæ siê organizacje pozarz¹dowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, posiadaj¹ce okreœlon¹ formê prawn¹, jak i podmioty kolegialne (np. rady so³eckie, ko³a gospodyñ wiejskich i inne), maj¹ce swoj¹ siedzibê i prowadz¹ce dzia³alnoœæ na ogromnie zadowoleni z osi¹gniêtego wyniku. Sebastian i Asia tañcz¹ w kategorii doros³ych dopiero pierwszy rok. Przysz³o wiêc im siê zmierzyæ z parami starszymi i, zapewne bardziej doœwiadczonymi - tak o wystêpie mówi³a Dorota Drzewiecka, siostra Sebastiana, która poinformowa³a nas o sukcesie brata. Na mistrzostwa pojecha³y dwie czo³owe pary z Polski (druga para zajê³a 19-20) nominowane przez Polskie Towarzystwo Taneczne na podstawie klasyfikacji Grand Prix Polski w Tañcach Latynoamerykñskich. S. Mróz i J. Szumkowska zajmuj¹ pi¹te miejsce w tej ogólnopolskiej klasyfikacji. Sebastian przygodê z tañcem rozpocz¹³ maj¹c osiem lat. Dzisiaj ju studiuje i mieszka w Warszawie, trenuj¹c w jednym z tamtejszych klubów tanecznych. Efekty projektu s¹ widoczne Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Miejsko - Gminny Oœrodek pomocy spo³ecznej przyjmuje zg³oszenia wszystkich chêtnych, którzy w 2012 r. chcieliby zostaæ objêci wsparciem w ramach projektu systemowego Nasza przysz³oœæ w naszych rêkach wspó³finansowanego ze œrodków z Unii Europejskiej. W poprzednim numerze pisaliœmy o spotkaniu podsumowuj¹cym projekt. O jego skutecznoœci niech œwiadczy to, e piêcioro uczestników, ju w czasie tegorocznej edycji podjê³o pracê. Dwoje zaraz po ukoñczeniu kursu. Kurs spawania pozwoli³ na podjêcie pracy w fabryce terenach wiejskich (wsie i miasta do 5 tys. mieszkañców). Wnioskowany grant nie mo e finansowaæ ca³oœci kosztów przedsiêwziêcia, a jedynie stanowiæ uzupe³nienie udzia³u w³asnego wnioskodawcy, œrodków lub nak³adów innych partnerów uczestnicz¹cych w realizacji projektu. Regulamin programu, zasady kwalifikacji oraz formularz wniosku s¹ dostêpne na s t r o n i e w zak³adce Dotacje. Soleckie muzeum wzbogaci³o siê o kolejny eksponat. Jest to element aren z m³yna, najprawdopodobniej poruszanego przy pomocy konnego kieratu (zanik³y one w XIX w.). Znaleziono go podczas robót ziemnych przy ul. Œw. Stanis³awa. Ten wa ¹cy prawie tonê kamieñ m³yñski przez dwa lata by³ przechowywany przez Wies³awa Zawiœlaka, któremu muzeum dziêkuje za opiekê nad zabytkiem. Obiekt zosta³ umieszczony na parterze muzeum, opodal wejœcia do placówki. autobusów, natomiast kolejna uczestniczka, po uzyskaniu kwalifikacji w zakresie obs³ugi kasy fiskalnej, komputera i fakturowania, rozpoczê³a pracê w handlu. Zachêcamy wiêc wszystkie osoby w wieku od 16 do 24 lat, które nie kontynuuj¹ nauki i nie pracuj¹, a chcia³yby skorzystaæ ze sfinansowania nauki lub szkolenia, mog¹ siê w tej sprawie kontaktowaæ z Beat¹ Rogowsk¹ pod nr tel Na sprzeda Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), burmistrz podaje do publicznej wiadomoœci, e na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miasta i Gminy przy ul. 23 Stycznia nr 7, zosta³y wywieszone wykazy nieruchomoœci lokalowych, przeznaczonych do sprzeda y. Wykazy obejmuj¹: 1.Nieruchomoœæ lokalow¹ po³o on¹ w Solcu Kujawskim przy ulicy wirki i Wigury 5/22. 2.Nieruchomoœæ lokalow¹ po³o on¹ w Solcu Kujawskim przy ulicy wirki i Wigury 19/11. 4

5 Przyjedzie rzecznik Pod koniec listopada w Zespole Szkó³ obchodzono Dzieñ yczliwoœci. By³ to dzieñ szczególny. W holu i klasach zakwit³y jasnofioletowe kokardy, kotyliony i wst¹ eczki wpiête przez uczniów we w³osy lub do stroju. Kolor ten przyjêto za symbol pierwszej spoœród 12. wartoœci promowanych w szkole - yczliwoœci. Wzmocnienie u dzieci podstawowych wartoœci (m. in. przyjaÿni, szacunku, uczciwoœci, yczliwoœci) jest celem programu Szko³a z charakterem. Dzieci z kl. Ic zaœpiewa³y o yczliwoœci. Zak³ada on, e dziêki inteligencji emocjonalnej kszta³tujemy inteligencjê moraln¹, co w dobie ogólnego kryzysu wartoœci w polskiej rodzinie i na œwiecie jest na wyraz istotne. Program bêdzie realizowany przez najbli sze trzy lata. Podczas Dnia yczliwoœci, rozstrzygniêto konkursy Ja + Ty = yczliwoœæ oraz Najbardziej yczliwy list powitalny dla uczniów rozpoczynaj¹cych naukê w szkole. Dzieci z klasy I c pod kierunkiem p. Magdaleny Przybysz zaœpiewa³y radosne piosenki o yczliwoœci równie po angielsku. Piêkne stroje ma³ych aktorów, dekoracje: drzewo wartoœci, drabina wartoœci i anio³y wartoœci tworzy³y niezapomniany klimat spotkania. Dzieñ yczliwoœci jest jednym z wielu dzia³añ prowadzonych w szkole na rzecz Podczas uroczystoœci szkolnej z okazji Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci w Gimnazjum Publicznym nr 2 uczniowie szko³y wziêli udzia³ w lekcji historii, poœwiêconej walce naszego narodu d¹ ¹cego do wyrwania Polski z zaborczej niewoli oraz postawom i wartoœciom wspó³czesnego patriotyzmu. M³odzie œpiewa³a pieœni patriotyczne, recytowa³a wiersze i prezentowa³a scenki teatralne. W prezentacji multimedialnej przedstawiono polskie drogi do niepodleg³oœci. Symboliczne przekazanie programu Szko³a z charakterem. Dyrektor SP 62 w Bydgoszczy przekazuje dyrektor soleckiego ZS. dzieci. Ju na 15 grudnia br. zaplanowano kolejne. - Z okazji Roku Korczakowskiego, którym bêdzie 2012 r., w naszej szkole odbêdzie siê konferencja Gdy œmieje siê dziecko, œmieje siê ca³y œwiat, przygotowana przez dzieci, nauczycieli i rodziców. W tym wa nym dla szko³y dniu, odwiedzi nas Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka. Spotka siê on z przedstawicielami trzech szkolnych, uczniowskich ministerstw (kl. I- III, kl. IV VI i gimnazjum). Po spotkaniu zaplanowaliœmy Koncert Otwartych Serc dla przyjació³ szko³y, w którym wyst¹pi¹ uczniowie i nauczyciele - mówi Ma³gorzata NiedŸwiedzka, dyrektor Zespo³u Szkó³. Z bydgoskiego archiwum (3) Jeszcze raz o niepodleg³oœci Chocia 11 listopada zosta³ og³oszony œwiêtem narodowym w 1937 roku, do tego czasu w ka dej szkole na terenie gminy, ka dego roku obchodzono uroczyœcie Œwiêto Odrodzenia Polski. W piœmie z Jednoklasowej Szko³y Powszechnej w Chroœnie do Inspektoratu Szkolnego w Bydgoszczy informowano o uroczystoœciach 11 listopada, która rozpoczê³a siê o godzinie 8:00 w gmachu szko³y. Plan uroczystoœci by³ nastêpuj¹cy: 1.Modlitwa 2.Wiersz W¹tpi¹cym M. Konopnickiej 3.Pieœñ Bo e coœ Polskê 4.Wiersz: Vaterlandsliebe 5.Przemówienie 6.Pieœñ Jeszcze Polska nie zginê³a 7.Wiersz Jedno serce 8.Modlitwa Chcê zaznaczyæ, e do szko³y w Chroœnie chodzi³y dzieci niemieckie, a mimo to równie one obchodzi³y polsk¹ uroczystoœæ. P. Ksiê niakiewicz 5

6 Soleckie Centrum Kultury Zaproszenia wci¹ aktualne Tymczasowa siedziba Soleckiego Centrum Kultury, ul. Koœciuszki 12, z dnia na dzieñ coraz bardziej têtni yciem. Nowy adres odnajduj¹ stali bywalcy, a tak e zupe³nie nowe osoby. Mimo szczup³ych pomieszczeñ ka dego dnia; od poniedzia³ku do niedzieli SCK proponuje zajêcia w sekcjach i klubach zainteresowañ. Oto edukacyjno artystyczny rozk³ad jazdy: PONIEDZIA EK - DODAÆ YCIA DO LAT - godz Alicja Zielas (spotkania aktywizuj¹ce osoby starsze i niepe³nosprawne) - CHÓR CANTABILE - godz Wojciech Rynduch - EMISJA G OSU - godz Krzysztof Filasiñski / WTOREK - ZAJÊCIA PLASTYCZNE - godz (dzieci do lat 8), godz (dzieci od lat 9) - Anna Trzciñska / ŒRODA - CHÓR CANTABILE - godz Wojciech Rynduch - EMISJA G OSU - godz Krzysztof Filasiñski - GRUPA "I CO DALEJ" - godz Krzysztof Filasiñski - ZESPÓ WOKALNY "INWENCJA" - godz Tomasz Rudny - TEATR AMATORSKI TEFF - godz Adrian Jakubowski / CZWARTEK - WARSZTATY DZIENNIKARSKIE - godz Piotr Szymañski - GRUPA TEATRALNA "SZLABAN" - godz Piotr Szymañski / PI TEK - KLUB SZALONEGO MA OLATA - godz Alicja Zielas - ZAJÊCIA TANECZNE - godz Agnieszka Najzer / SOBOTA - KLUB AKTYWNOŒCI M ODZIE Y "PSTRYK" - godz Miko³ajkowy maraton Co roku w okresie przedœwi¹tecznym Soleckie Centrum Kultury proponuje chwilê refleksji nad istot¹ œwi¹t Bo ego Narodzenia, jako czasu rodzinnego i pozbawionego u ywek. W tym roku wspólnie z Gminn¹ Komisj¹ ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i Miejsko - Gminnym Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej SCK zaproponowa³o solecczanom; g³ównie dzieciom i m³odzie y - Kotylionowe pl¹sy ze Œwiêtym Miko³ajem. I tak 6 grudnia na boisku przy ul. Koœciuszki 12 mia³ miejsce miko³ajkowy maraton tañca, piosenki i konkursów wszelakich. Œpiewa³a Monika awnikowska, tañczy³y dzieci z sekcji Agnieszki Najzer, a wœród konkursów najwiêkszym powodzeniem cieszy³y siê plastyczne (narysuj Miko³aja), zrêcznoœciowe i oczywiœcie taneczne. Tydzieñ wczeœniej og³oszono konkurs na bo onarodzeniowy kotylion i fraszkê /wierszyk na temat Œwiêtego Miko³aja. Najpiêkniejszy kotylion przygotowali Wiktoria Szulc, Vanessa Kemm, Sara Marsza³ek, Marysia Nowicka, Bartosz Rajca, Wojtek Szabla i Szymon Obremski. Naj³adniejszy utwór literacki przynios³a Zuzanna Kotrych. Gry i zabawy na boisku poprzedzi³ przejazd Œwiêtego Miko³aja doro k¹ w asyœcie Œnie ynek ulicami miasta, w gronie przebierañców i szczudlarzy. Wszystkiemu towarzyszy³o has³o: TrzeŸwe Œwiêta = Uœmiechniête Œwiêta! Wojciech Michalski / NIEDZIELA - ZESPO Y MUZYCZNE - Wojciech Michalski - GRY RPG - godz Wojciech Michalski / Od poniedzia³ku do pi¹tku prowadzone s¹ równie zajêcia indywidualne: - NAUKA GRY NA GITARZE - Wojciech Michalski - ZAJÊCIA RZE BIARSKIE - Janusz May - ZAJÊCIA KOMPUTEROWE - Adrian Jakubowski - ZESPÓ "SOLUŒ BAND" - Tomasz Rudny. Dom kultury ma tak e nowe propozycje. Dzieci z IV i V klas szko³y podstawowej zaprasza do powstaj¹cego w³aœnie TEATRZYKU. Ju zg³osi³o siê kilka dziewcz¹t. Kolejne osoby mile widziane (Ch³opaki do dzie³a!). Terminy prób bêd¹ dostosowane do planu lekcji, a zapisy przyjmowane s¹ w kulturalnej przybudówce, przy ulicy Koœciuszki 12 (tel ). Pierwsze spotkanie ju po gwiazdce. - Chcielibyœmy tak e poznaæ i zaprzyjaÿniæ siê z soleckim mi³oœnikami muzyki jazzowej. Marzy nam siê wspólne s³uchanie wspó³czesnej muzyki, wymiana nagrañ i byæ mo e autorska strona internetowa Strefa jazzu Czekam na jazowych wariatów - zaprasza Piotr Szymañski, z którym mo na kontaktowaæ siê pod numerem tel Umiej¹ dodawaæ ycia Nie siedz¹ w domu - dzia³aj¹! Spotykaj¹ siê z ciekawymi ludÿmi z ró nych artystycznych profesji, odwiedzaj¹ soleckie placówki kulturalne (muzeum Solca, biblioteka, muzeum stra y po arnej), wyje d aj¹ do bydgoskiego teatru, Multikina i Opery Nova, organizuj¹ tradycyjne spotkania andrzejkowe, rocznicowe, œwi¹teczne i towarzyskie, na których wspominaj¹ z jednej strony stare dzieje, a z drugiej poznaj¹ tajniki Internetu, integruj¹ siê ze œrodowiskiem m³odzie owym SCK. Próbuj¹ swoich si³ w rêkodzielnictwie i w ró nych dyscyplinach artystycznych. Nie zapominaj¹ o gimnastyce - p³ywaj¹ na basenie i spaceruj¹ po okolicy; wszak w zdrowym ciele zdrowy duch Mowa o seniorach skupionych w Soleckim Centrum Kultury w ramach projektu Dodaj ycia do lat, którego niezmordowanym realizatorem i przyjacielem wczeœniej urodzonych jest Alicja Zielas - instruktor SCK. Firmowym organizatorem projektu s¹ Stowarzyszenie Rezerwat Kultury i Serdecznoœci wraz z SCK. Okazj¹ do podsumowania tego co dzia³o siê dotychczas bêdzie SPOTKANIE WIGILIJNE uczestników projektu, które odbêdzie 19 grudnia w pomieszczeniach przy ul. Koœciuszki 12. 6

7 Oœrodek Sportu i Rekreacji Sportowy kalejdoskop Pluszowy miœ Pod koniec listopada rozegrano zawody Pluszowy Miœ dla uczniów klas I III szkó³ podstawowych. Rywalizowa³y dziesiêcioosobowe dru yny. W klasyfikacji klas I i II zwyciê yli uczniowie Zespo³u Szkó³, natomiast w grupie klas III wygra³a Szko³a Podstawowa nr 4. Ca³y turniej wygrali zawodnicy ZS, którzy reprezentowali gminê w rywalizacji powiatowej. Do hali OSiR przyjecha³o 200. zawodników siedmiu gmin powiatu. Dru yna Zespo³u Szkó³ zajê³a ostatecznie III lokatê za uczniami z Koronowa i Bia³ych B³ót. Indywidualnie pierwszaki zajê³y szóste miejsce, drugo i trzecioklasiœci czwarte. Liga halowa Po czwartej kolejce Soleckiej Ligi Pi³ki Halowej prowadzi zespó³ Ener G przed Roszakiem i Oldbojami. W najciekawszym spotkaniu ostatniej kolejki dotychczasowy lider pokona³ Oldbojów 3:2. W pozosta³ych meczach zdecydowane wygrane Camsat Granitu, Roszaka i Szukamy Sponsora. Najlepszym strzelcem jest Wojciech B³aszczak (Oldboje), który ma na koncie 16 strzelonych goli. Siatkówka W trzeciej rundzie Pa³uckiej Ligi Siatkówki Dziewcz¹t siatkarki MUKS Roszak pokona³y UKS Gniewkowo i uleg³y MUKS Sokó³ Pakoœæ. Dziewczêta gra³y w sk³adzie: Weronika Trokowska, Weronika JóŸwiakowska, Paulina Owieœna, Pamela Wysocka, Agnieszka Bojakowska, Emila Trawicka, Katarzyna Pietruszyñska, Karolina Kalota, Karolina Roszak, Erika Silvanoviæ, Dagmara Gêsta, Patrycja Proñko, Kinga Kot³owska, Dominika Ostafin i znajduj¹ siê na szóstym miejscu w tabeli rozgrywek, gromadz¹c 9 pkt. Trener Adam Michalak dziêkuje firmom Instel Bogdana i Janusza W VI Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 16 Karate Kyokushin. W Œwieciu wziê³o udzia³ 150 zawodników z ca³ej Polski. Solec Kujawski reprezentowa³o szeœcioro zawodników. Najlepiej spisa³a siê Martyna Filipiak, która zdoby³a tytu³ Mistrza Polski w kumite. Srebrne medale w kumite wywalczy³y tak e Martyna Wiemann oraz Julia Kmieæ. Zdobyte przez nasze dziewczyny punkty pozwoli³y na zajêcie w klasyfikacji dru ynowej kumite trzeciego miejsca. Solecki klub ust¹pi³ tylko zawodnikom z Turku Owieœnych oraz Komputerland Macieja Bojakowskiego za finansowe wsparcie dru yny, a Ma³gorzacie NiedŸwiedzkiej, dyrektor Zespo³u Szkó³ za udostêpnienie sali gimnastycznej. Grudniowe imprezy III runda eliminacji w koszykówce mê czyzn do XIV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Tuchola Londyn 2012 zaplanowano na sobotê 10 grudnia. Pocz¹tek zawodów w naszej hali o godz Od 17 do 18 grudnia bêdzie wystawa go³êbi rasowych i drobiu ozdobnego pocz¹tek o godz. 9.00, natomiast 20 grudnia na basenie, tak e od godz. 9.00, rozpoczn¹ siê pierwsze zawody p³ywackie o Wigilijnego Karpia. Raz z medalem, innym razem nie Bardzo pracowicie spêdzili ostatnie dwa weekendy badmintoniœci MLKS Solec Kujawski. Do niezbyt udanych startów zaliczyæ mo e, wracaj¹ca do formy po zatruciu pokarmowym Weronika Grudzina, wystêpy w turnieju Czech Junior International Ostatecznie nasza zawodniczka zawody ukoñczy³a na 9. miejscu (startowa³o 64. zawodników), przegrywaj¹c walkê o medale z póÿniejsz¹ srebrn¹ medalistk¹ imprezy- belgijk¹ Stephanie Van Wel w setach: 18:21;21:17;16:21. W tym samym czasie w Dru ynowych i Indywidualnych Mistrzostwach Europy U-17 wzi¹³ udzia³ nasz kadrowicz - Mi³osz Bochat. Reprezentacja Polski zajê³a ostatecznie dziwi¹te miejsce w rywalizacji dru ynowej. Pocieszeniem mo e byæ to, e w pojedynkach w dru ynie Mi³osz wraz z Mateuszem Œwierczyñskim wygrali Karatecy na podium i Torunia. W kata punktowane miejsca tu za podium wywalczyli M. Wiemann oraz Daniel Bieñkowski. W zawodach startowa³y tak e Olga Stolarczyk oraz Natalia Bobiñska, której niewiele zabrak³o, by wejœæ do fina³owej 8. w najliczniej reprezentowanej kategorii dziewcz¹t do lat 12. Trenerem soleckich karateków jest sensei Tomasz Marcysiak 2 dan, który od 13 ju lat prowadzi Klub Karate Kyokushin. By³ to 68. turniej, w którym klub z Solca Kujawskiego walczy³ na tatami. Tenis sto³owy Tenisiœci sto³owi soleckiego MLKS rozegrali mecz 10 kolejki IV ligi. Mecz ze spadkowiczem z III ligi - UKS Szaniec Œwiecie n/os¹ zapowiada³ siê niezwykle ciê ko i taki te by³, na szczêœcie nasi tenisiœci po ponad dwugodzinnym spotkaniu wygrali 8:6. Punkty zdobyli: Tomasz ojewski, Waldemar Ostrowski i Daniel Szczepañski - po 2, Szymon Paliwoda - 1 oraz debel ojewski- Szczepañski. Za mecz trzeba pochwaliæ ca³y zespó³, wola walki naprawdê godna podziwu. Teraz ostatnia kolejka I rundy sezonu. 10 grudnia podejmujemy Elektryk IV Toruñ. Torunianie zajmuj¹ w tabeli 2 lokatê, wyprzedzaj¹c nas bilansem ma³ych punktów. Jeœli uda siê wygraæ to spotkanie, zespó³ bêdzie w bardzo dobrej sytuacji przed runda rewan ow¹. Zajmuje bowiem 2 miejsce po pierwszej rundzie. Do III ligi awansuj¹ dwa najlepsze zespo³y. wszystkie pojedynki. W rywalizacji indywidualnej M. Bochat po zwyciêstwie nad reprezentantem Rumunii odpad³ z turnieju, w drugiej rundzie przegrywaj¹c z póÿniejszym Mistrzem Europy Alexem Lane z Anglii 4:21; 16:21. Nasz zawodnik zaj¹³ ostatecznie miejsce 17. W grze podwójnej Mi³osz wraz z M. Œwierczyñskim dotarli do najlepszej szesnastki mistrzostw. W Ogólnopolskim Turniej Seniorów Weronika Grudzina, graj¹ca jeszcze w kategorii juniorek, pokona³a wszystkie zawodniczki i zdoby³a z³oty medal. Pokona³a miêdzy innymi bardzo utytu³owan¹ i doœwiadczon¹ zawodniczkê UKS Kometa Sianów Dorotê Grzejdak 21:17; 21:19, a w finale wy ej notowan¹ w rankingu PZBad Kingê Rudolf z Czêstochowy w trzech setach 21:18; 13:21; 21:18. Druga nasza zawodniczka Emilia Korpus uplasowa³a siê na drugim miejscu w grupie eliminacyjnej i na 6. w ca³ym turnieju, przegrywaj¹c jedynie z przysz³¹ finalistk¹ King¹ Rudolf 10:21; 11:21. Wystêpuj¹c w grze mieszanej wraz z Piotrem Mezgierem (UKS Kometa Sianów) zajêli trzecie miejsce. Gra podwójna dla Aleksandry Rogowskiej i W. Grudziny zakoñczy³a siê równie wywalczeniem trzeciego miejsca. W IADOMOŒCI Wydawca: Urz¹d Miasta i Gminy, ul. 23 Stycznia 7, Solec Kujawski. Tel Redaguje Zbigniew Stefañski. Druk: Józef Œmigaj, Solec Kujawski. 7

8 Odszed³ od nas Wyj¹tkowy Cz³owiek, Wspania³y Gospodarz Miasta Œp. ANTONI NAWROCKI Burmistrz Solca Kujawskiego Najbli szym przekazujemy g³êbokie wyrazy wspó³czucia. Pogr¹ eni w bólu Radni Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim Z g³êbokim alem i smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ o nag³ej œmierci Naszego Burmistrza, Wyj¹tkowego Szefa, Wspania³ego Nauczyciela Œp. ANTONIEGO NAWROCKIEGO Najbli szym przekazujemy najszczersze wyrazy wspó³czucia. Pogr¹ eni w bólu Pracownicy Urzêdu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Wyj¹tkowym ludziom Z okazji Miêdzynarodowego Dnia Wolontariusza Miejsko - Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej sk³ada najserdeczniejsze podziêkowania wszystkim wolontariuszom za kolejny rok owocnej wspó³pracy na rzecz potrzebuj¹cych. Jesteœcie wyj¹tkowymi ludÿmi, którzy dojrzale postrzegaj¹ ycie i nikogo nie trzeba przekonywaæ jak wiele radoœci, ciep³a i yczliwoœci niesie ze sob¹ Wasza misja spo³eczna. Poœwiêcaj¹c swój wolny czas, dajecie cz¹stkê samego siebie m.in. uœmiech, dobre s³owo, wra liwoœæ i bezinteresownoœæ co sprawia, e potrzebuj¹cym yje siê ³atwiej i pogodniej. Potraficie z du ym zaanga owaniem i empati¹ pomagaæ innym. Jesteœcie wzorem do naœladowania dla Waszych kole anek i kolegów, jak i dla ca³ej spo³ecznoœci. To, co robicie dla innych niech bêdzie dla Was wielkim Ÿród³em radoœci i prze ywania pe³ni ycia. W dniu Waszego œwiêta, Drodzy Wolontariusze, yczymy zdrowia, wewnêtrznej satysfakcji, pomyœlnoœci, cierpliwoœci i sukcesów w realizacji w³asnych planów i zamierzeñ. Hanka Stamm dyrektor MGOPS Dy ury aptek Do 11 grudnia - Solecka (ul. Powstañców 7a) grudnia - Pod Lwem (ul. Leœna 12) grudnia - Pod Lwem (ul. Leœna 2) Wszystkim, którzy w tak bolesnej chwili dzielili z nami smutek i al, okazali wiele serca i yczliwoœci oraz uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej œp. Jerzego Jodko Jest praca Dyrektor Muzeum Solca im. ksiêcia Przemys³a w Solcu Kujawskim og³asza nabór na stanowisko Asystent Muzealny (1/2 etatu). Wymagane dokumenty nale y sk³adaæ osobiœcie w Muzeum Solca im. ksiêcia Przemys³a lub na adres: ul. Toruñska 8, Solec Kujawski (o dotrzymaniu terminu decyduje data wp³ywu). Szczegó³owe informacje dotycz¹ce wymagañ oraz dokumentów aplikacyjnych znajduj¹ siê na stronie internetowej O dopuszczeniu do konkursu b¹dÿ o odrzuceniu oferty z powodów formalnych oraz o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zainteresowane osoby zostan¹ powiadomione pisemnie lub telefonicznie. Termin sk³adania dokumentów up³ywa 20 grudnia 2011 r. Pañstwu Wies³awowi i Krystynie Gêsickim wyrazy szczerego wspó³czucia z powodu œmierci Mamy i Teœciowej sk³adaj¹ Dyrekcja oraz Pracownicy i Uczniowie Gimnazjum Publicznego nr 2 w Solcu Kujawskim najserdeczniej dziêkuje ONA z RODZIN Wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i al, okazali wiele serca i yczliwoœci oraz wziêli udzia³ w ostatniej drodze naszej kochanej Mamusi i Babci œp. Jadwigi Teresy Mitury serdeczne Bóg zap³aæ sk³adaj¹ CÓRKA z RODZIN oraz SYN

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 SOLEC KUJAWSKI 1325-2010 685. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH W sierpniu koñczy siê rekrutacja do projektu realizowanego przez siedem gmin

Bardziej szczegółowo

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 192 28 wrzeœnia 2012 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 192 28 wrzeœnia 2012 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 Nr 192 28 wrzeœnia 2012 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 SOLEC KUJAWSKI 1325-2012 687. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH Jest nowy komendant Od 17 wrzeœnia br. nowym komendantem soleckiego komisariatu

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

S OWO BURMISTRZA MIASTA

S OWO BURMISTRZA MIASTA S OWO BURMISTRZA MIASTA Listopad okaza³ siê najcieplejszym miesi¹cem w ci¹gu ostatnich lat, a pocz¹tek grudnia te by³ ³agodny. Taka pogoda sprzyja³a prowadzeniu prac budowlanych, jak równie minimalizowa³a

Bardziej szczegółowo

MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA

MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA Nr 213 kwiecieñ 2011 r. ISSN 1233-3093 cena 2,00 z³ www.sami-swoi.com.pl Radosnych i spokojnych Œwi¹t Wielkanocnych, bez pospiechu, troski zmartwieñ, pe³nych wiosennego optymizmu,

Bardziej szczegółowo

pszczele domy w maciejowie przejrzysta gmina

pszczele domy w maciejowie przejrzysta gmina biuletyn informacyjny pszczele domy w maciejowie Przedstawiam kolejne zadania realizowane przez Gminê Kluczbork w ramach programu "Przejrzysta Gmina". ZARZ DZANIE PERSONELEM W URZÊDZIE Zarz¹dzanie Personelem

Bardziej szczegółowo

Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala

Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala fot. R. Lipigórski Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala Jak poinformowa³a nas pani marsza³ek - Krystyna Poœlednia, Zarz¹d Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu w dniu 10 wrzeœnia zatwierdzi³ przyznanie

Bardziej szczegółowo

Uchwa³y Rady Gminy Zgierz

Uchwa³y Rady Gminy Zgierz SAMORZ D Uchwa³y Rady Gminy Zgierz XVII sesja Rady Gminy Zgierz odby³a siê 19 stycznia. Radni podjêli uchwa³y w sprawach: zmiany uchwa³y Rady Gminy Zgierz z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie okreœlenia

Bardziej szczegółowo

ZDRÓJ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA STR.5 POLICJA ŒCIGA A SIÊ NA ROWERACH BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 7 (23) 29.10.2007 r. RUSZY A BUDOWA HALI SPORTOWEJ W tym roku po raz pi¹ty do Po³czyna Zdroju przyjechali

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Uroki kulturowe Ziemi Parczewskiej Zespó³ Pa³acowy w Milanowie

Uroki kulturowe Ziemi Parczewskiej Zespó³ Pa³acowy w Milanowie Powiat w obiektywie Œpiewaj¹cy S³owik 2011 w Parczewie Nr 5 (108) Maj 2011 Miesiêcznik spo³eczno-kulturalny Powiatu Parczewskiego Rok X Podsumowanie konkursu ortograficznego Z³ote Pióro Starosty Parczewskiego

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

DOŻYNKI. w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z PRODUKTEM LOKALNYM. www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl. 21 września 2010. Rok X XI nr 9 ( 360)

DOŻYNKI. w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z PRODUKTEM LOKALNYM. www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl. 21 września 2010. Rok X XI nr 9 ( 360) www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl Rok X XI nr 9 ( 360) 21 września 2010 Cena 2 zł (w tym 7% VAT) MIESIĘ CZNIK DOŻYNKI Z PRODUKTEM LOKALNYM w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z GMINY GAZETA APSKA Do³¹cz do

Bardziej szczegółowo

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach ISSN 1508-7298 W numerze: Nowy plac zabaw - str.4 FART - zapowiedÿ - str.7 Maj 2006 Wyrównywaæ szanse, inwestowaæ w zasoby ludzkie - programy Powiatowego Urzêdu Pracy w Janowie Lubelskim Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie h..c G er r. m 9 u n 00 y.2 pn tê.07 s a 3 N NR 12 (699) ROK XVII 19.06.2009 CENA 1,30z³ Dni Chojnowa 2009 C h o j n o w s k i e r o z m a i t o œ c i

Bardziej szczegółowo

siê Miêdzypowiatowa Spartakiada

siê Miêdzypowiatowa Spartakiada Bobolickie Wiadomoœci Samorz¹dowe nr 8(80) sierpieñ 2009 1 Pó³ wieku razem - na dobre i na z³e - str. 10 Nr 8(80) sierpieñ 2009 Program bobolickich do ynek - str. 12 Pod patronatem starosty koszaliñskiego

Bardziej szczegółowo

1(w tym 8% VAT) Adam Karasiewicz - laureatem nagrody marszałka. Zwycięzca - jak pokonać Dolinę Śmierci. Wiew Sitowia. Łapska Akademia Wokalna

1(w tym 8% VAT) Adam Karasiewicz - laureatem nagrody marszałka. Zwycięzca - jak pokonać Dolinę Śmierci. Wiew Sitowia. Łapska Akademia Wokalna Rok X XIII nr 11 ( 386) 22 listopadaa 2012 www.dklapy.pl www.gazetalapska.pl I N F O R M A C J E R E P O R T A Ż E R O Z R Y W K A CENA: 1 zł. 1(w tym 8% VAT) MIESIĘ CZNIK Adam Karasiewicz - laureatem

Bardziej szczegółowo

Pogoñ Po³czyn Zdrój rocznicowe wspomnienia STR. 12-13 Nr 15 13.09.2006 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Remonty na starówce PO CZYN PIÊKNIEJE W OCZACH, A TO JESZCZE NIE KONIEC! ALEJA PARKOWA BÊDZIE JAK NOWA

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

ISO dla wrzesiñskiego szpitala

ISO dla wrzesiñskiego szpitala ISO dla wrzesiñskiego szpitala Szpital Powiatowy we Wrzeœni jako jeden z nielicznych w Wielkopolsce dosta³ certyfikat ISO 9001:2000. Wdro enie systemu u³atwi nie tylko zrozumienie potrzeb pacjentów, ale

Bardziej szczegółowo

mut Wieczorek z Wojnowic. Niestety nie wszyscy Jubilaci przybyli na to sympatyczne spotkanie. Szanownych Jubilatów przywita³

mut Wieczorek z Wojnowic. Niestety nie wszyscy Jubilaci przybyli na to sympatyczne spotkanie. Szanownych Jubilatów przywita³ Rok 8 Nr 2 (53) luty marzec 2008 ISSN 1642 6371 Tego jeszcze nie by³o w dziejach krzanowickiego Urzêdu Stanu Cywilnego. A dwadzieœcia par obchodzi³o w tym roku obchodzi³o w tym roku Jubileusz 50-lecia

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l CZERWIEC 2001 Nasza Trójwieœ l miesiêcznik 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 6 (94) ROK IX CZERWIEC 2001 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. Cena 1,00 z³ 1 Czerwca Dzieñ Dziecka Nikt nie zrozumie, jak ktoœ tak ma³y

Bardziej szczegółowo

w Szczyg³owicach okoliczni wêdkarze i dzia³kowcy POD Irys. Teraz to ju nie to samo...

w Szczyg³owicach okoliczni wêdkarze i dzia³kowcy POD Irys. Teraz to ju nie to samo... www.przegladlokalny.pl Przysz³oœæ radia FAN wywo³a³a najwiêksze emocje podczas obrad knurowskiej Rady Miasta. Po emocjonuj¹cej dyskusji wiêkszoœæ radnych zgodzi³a siê na zbycie nawet ca³oœci udzia³ów prowadz¹cej

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 nr 6/253 1

Czerwiec 2014 nr 6/253 1 Na zbli aj¹ce siê Œwiêta najlepsze yczenia prze ywania Bo ego Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,

Bardziej szczegółowo

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska, W dniach 10-11 paÿdziernika w Mi³os³awiu odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z wrêczeniem presti owej, literackiej Nagrody Fundacji im. Koœcielskich. Nagroda przyznawana jest od 1962 r. i cieszy siê ogromnym

Bardziej szczegółowo