KARTA BADANIA WSTĘPNEGO OSOBY PRZYJMOWANEJ DO PRACY LUB PRACOWNIKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA BADANIA WSTĘPNEGO OSOBY PRZYJMOWANEJ DO PRACY LUB PRACOWNIKA"

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw Nr Poz. 851 Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. (poz. 851) KARTA BADANIA WSTĘPNEGO Załącznik nr 1 OSOBY PRZYJMOWANEJ DO PRACY LUB PRACOWNIKA WYPEŁNIA ZAKŁAD PRACY... dnia..... (pieczęć pracodawcy) SKIEROWANIE NA BADANIE WSTĘPNE Nazwisko i imię Urodzony/a w:... dnia... miesiąca... roku.... Adres zamieszkania:.... Nr dowodu tożsamości... nr PESEL I I I I I I I I I I I I Przewidywane zatrudnienie na stanowisku.... Na wyżej wymienionym stanowisku pracy występują udokumentowane czynniki: szkodliwe..... uciążliwe..., Aktualne wyniki badań i pomiarów wyżej wymienionych czynników szkodliwych dla zdrowia:..... Praca jednozmianowa, turnusowa, zmianowa.... Uwagi: BADANIE LEKARSKIE (pieczęć i podpis kierownika zakładu) WYPEŁNIA LEKARZ... dnia (pieczęć komór1<i organizacyjnej siualy medycyny pracy PKP) I. WYWIAD 1. Czy pracowav8 kiedykolwiek na kolei? Na jakim stanowiskulach i jak długo na katdym z nich? Niepotrzebne Inlllt.

2 Dziennik Ustaw Nr Poz Kiedy I z jakiego powodu odszedlfodeszła z PKP? Dotychczasowy przebieg za1r'u<tlienia poza PKP Na którym z za;nowanych wcześriej stanowisk występowały walu1ki szko<iwe kb uclątiwe, jakie I jak długo? Czy odbywał słutbę wotskową. a jęte. nie - czy przyczyną zwonenia był stan mowla? Czy badany/a mi~ kb ma tajcie dolegliwości, jak: napadowe utraty przytomności, zasłabnięcia, bóle głcniy, bóle za mostkiem i inne w kiatce piersiowej, ostre napady bólów brzucha, bóle kręgosllpa, pogorszenie wzroku i słuchu, wzrnotona nerwowość. inne, jakie? Choroby przebyte lub trwające,l.i8z'f. wypadki: Inne problemy zdrowo1ne: Leczenie szpitalne... Leczenie w poradni specjatistycznej... Spotywanie akoholu Palenie papierosów Spotywanie środków odurzających. substancji psychotropowych albo środ<ów zastępczych Czy badany/a l.iw8za się za zdrowegolą i cakowicie zdooegolą do pracy? Oświadczam. że moje oą>owiedzi są zgodne z prawdą :... dnia..... (podpis becs.negolej) IL BADANIE PRZEDMIOTOWE 1. Badanie okulistyczne:... dnia.... a) ostrość wzroku: OP... cc OL cc b) zdolność rozpoznawania barw... c) pole widzenia d) dno oka e) czy jest poratenie mięśni ocznych? f) czy badany/a zezuje? KATEGORIA WZROKU Uwagi: (piec:ztt I podpis 1IkerD) Nlepolmlbne slcrełllt.

3 Dziennik Ustaw Nr Poz Badanie laryngologiczne:... dnia..... a) wynik badania otoskopowego: ucho prawe... ucholewe... b) stan narzą<l.t równowagi: próba Romberga:... oczopląs samoistny... c) inne badania... d) wynik badania ak\lne1rycznego: szept ucho prawe... ucho lewe... mowa zwykła: ucho prawe ucho lewe... mowa głośna: e) badanie audome1ryczne: ucho prawe... ucho lewe.... Hz Uchop. db db db db db db db Ucho I. db db db db db db db KATEGORIA SŁUCHU:.... UWAGI:..... (płec:ąt I podpisiekard ) 3. Badania Internistyczne: Wzrost... cm Waga... kg RR... mmlhg Tętno... I min Budowa ciała: Skóra (wykwity, blizny, ta1ua2e, obrzęki, węzłoj chioryle i in.): Głowa (1kIwość, symetria twarzy, trenice, śk.iz6wki jamy us1nej, mlgdałd, zatulenia mowy): Stan uzębienia : Szyja (ruchomość, tę1nienia):.... Tarczyca (wlekość, szmery):.... Klatka piersiowa (syme1ryczność, ruchomość oddechowa, tkiwość, sutki, guzy):..... Płuca (odgłos opukowy, szmer oddechowy, szmery dodatkowe):..... Serce (okolica przedsercowa, granice, tony, szmery):....

4 Dziennik Ustaw Nr Poz. 851 Brzuch (wlel<ość. napięcie powłok. 1kIwość. perystaltyka. ocena narządów. objawy I opory patologiczne. przepukliny):... Układ moczowo - płciowy:... Naczynia obwodowe (obecnośt. syme1ryczność i cechy tę1na. poszerzenie tył i tyiaki. nleprawidlowe tę1nieria): Narząd ruchu:.... Układ nerwc:ni'f (napięcie i siła mięśniowa. czucie. O<hIchy, zborność, objaw Babińskiego):.... stan psychiczny (zachowanie. chwiejlość emocjonalna. objawy psychotyczne. jakie?): Badania dodatkowe: Morfologa Hb... Ht... E... L.... OB... GNkemla na czczo... Mocz.... EKG.... Rtg klatki piersiowej:... Inne: Rozpoznanie: Stopień zdolności do pracy:..... ORZECZENIE Badany/a: 1) wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych jest zdolny/a do wykonywania pracy na wylej wymienionym stanowisku * 2) wobec przeciwwskazań zd'owotnych jest niezdolny/a: - do pracy na wylej wymienionym stanowisku * - do pracy w PKP w ogóle * 3) wobec przeciwwskazań zct'owo~ u1racił/a zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy z dniem... * Termin badania okresowego (w razie stwierdzenia zdolności do pracy):... Uwagi (uzasadnienie poszerzenia zakresu badania profilaktycznego lub skrócenia częstotlwości wykonania badania okresowego i inne): dnia..... Nicpoll'zcbnc skrdlić.

5 Dziennik Ustaw Nr Poz. 851 Załącznik nr 2 KARTA BADANIA OKRESOWEGO PRACOWNIKA WYPEŁNIA ZAKŁAD PRACY... dnia.... (pieczęć pracodawcy) SKIEROWANIE NA BADANIE OKRESOWE Nazwisko i imię.... Urodzony/a w:..... dnia... miesiąca... roku.... Ac:tes zamieszkania:.... Nr dowodu t02samości nr PESEL I I I I I I I I I I I I Zatrudniony/a na stanowisku... od.... Na wylej wymienionym stanowisku pracy występl.tą udokumentowane czynniki: szkodhwe..... ucią1hwe.... Aktualne wyniki badań i pomiarów wylej wymienionych czynników szkodliwych dla zdrowia:.... Praca jednozmianowa. turnusowa. zmianowa Uwagi:.... BADANIE LEKARSKIE (pieczęć i podpis kierownika zakładu) WYPEŁNIA LEKARZ [... dnia..... (pieczęć komórki organizacyjnej słldby medycyny pracy PKP) I. WYWIAD 1. Dotychczasowy przebieg zatructlieria poza PKP:.... N_potrzebne slntllt.

6 Dziennik Ustaw Nr Poz Na ~ z za;nowanych wcześniej stanowisk występowałf wal1.l1kl szkoclwe kod uciąlmwe, jakle I jak dligo? 3. Ile godzin upłynęło od zakończenia pracy? Czy badany/a jest ~/a? Czy od czasu ostanego badania slitbowego chaovt'8'a? JeśI tak, wymienić choroby przebyte lub trwające : Czy obecnie czuje się zfkawy/a I zdolny/a do pracy?..... Oświadczam, te moje ~edzi są zgodne z prawdą:... dnia.... (podpis b8danepd U. BADANIE PRZEDMIOT<>!,~ 1. Badanie okulistyczne:... dnia..... a) ostrość wzroku: OP c c... OL ee b) zdolność rozpoznawania barw c) pole widzenia d) dno oka... e) CZ'f jest poratenle mięśni ocznych?... f) CZ'f badany/a z~je?... KATEGORIA WZROKU Uwagi... (P~t I podpis lekarze) 2. Badania laryngologiczne: dnia a) wynik badania otoskopowego: ucho prawe... ucho lewe b) stan narządu równowagi: próba Romberga:... oczopląs samoistny c) inne badania... NIepoIrabne 1kNłIIt.

7 Dziennik Ustaw Nr Poz. 851 d) wynik badania aja.me1rycznego: szept mowa zwykła: mowa giośna: e) badanie audiome1ryczne: ucho prawe... ucho lewe.... ucho prawe... ucho lewe.... ucho prawe... ucho lewe.... Hz 250 Uchop. Ucho I. db db db db db db db db db db. db db db db KATEGORIA SŁUCHU:.... UWAGI:.... (plecztt I podpis lekarze ) 3. Badania Internistyczne: Wzrost... cm Waga... kg RR... mmlhg T ę1no... I min Budowa ciała... Skora (wykwity, blizny, ta1uale, obrzęki, węzłf chłonne lin.):... Głowa (tkliwość, symetria twarzy, trenice, śluzówki jamy ustnej, migdałki, zaburzenia mowy):.... Stan uzębienia:.... Szyja (ruchomość, tętnienia):.... Tarczyca (wlekość, szmery):.... Klatka piersiowa (syme1ryczność, ruchomość oddechowa, tkliwość, sutki, guzy):... :..... Płuca (odgłos op~owy, szmer oddechowy, szmery dodatkowe):.... Serce (okolica przedsercowa, granice, tony, szmery):.... Brzuch (wielkość, napięcie powłok, tkliwość, perystaltyka, ocena narządów, objawy I opory patologiczne, przepukliny)....

8 Dziennik Ustaw Nr Poz. 851 Układ moczowo-płciowy.... Narząd ruchu.... Naczynia obwodowe (obecność. syme1ryczność I cechy tętla, poszerzerie tył I tylaki, nleprawtdlowe tętnienia) : Ukmd nerwowy (napięcie I siła mięśniowa, czucie, odruchy, zborność, objaw Babińskiego):.... Stan psychiczny (zachowanie, chwiejność emocjonalna, objawy ~ne, jakle?): Badania dodatkowe: Morfologia: Hb... Ht... E... l... OB... GHkernia na czczo... Mocz... EKG... Rtg klatki piersiowej: IrYle: Rozpoznanie: Stopień zdolności do pracy: ORZECZENIE Badany/a: 1) wobec braku przeciwwskazań zcrowotnych jest zdolny/a do pracy na obecnie zajmowanym (wytej wymienionym) stanowisku - bez ograniczeń * - z ograniczeniem * (jakim?)... (trwale, czasowo *) Termin badania 2) wobec przeciwwskazań zcrowotnych iest nlez~/a: do pracy na zajnowanym obecnie (wylej wymienionym) stanowisku * - do pracy w PKP w ogóle * W związku z ~ konieczne jest przeniesienie do pracy na Inne stanoyasko (wymienić)... na okres Termin badania okresowego (w razie stwierdzenia zdolności do pracy)... Uwagi (uzasadnienie poszerzenia zakresu badania profilaktycznego kjb skrócenia częstotliwości wykonania badania okresowego i Ime): dnia.... (pie~ć I pocipiilekarzii ~c:. b._1e proiil8idytzn.)

9 Dziennik Ustaw Nr Poz. 851 Załącznik nr 3 KARTA BADANIA KONTROLNEGO PRACOWNIKA WYPEŁNIA ZAKŁAD PRACY... dnia..... (Pieczęć pracodawcy) SKIEROWANIE NA BADANIE KONTROLNE Nazwisko i inlię.... Urodzony/a w: dnia... miesiąca roku.... Mes zamieszkania:..... Nr dowodu to.tsamości '" nr.pesel I I I I I I I I II I I Zatrudniony/a na stanowisku od.... Na wylej wymienionym stanowisku pracy występl4ą udokl.mentowane czynniki: szkodliwe ucią:tlwe Praca jednozmian0w8. turnusowa. zmianowa * przyczyna skierowania na badania kontrolne (pieczęć i podpis kierownika zaklackl) BADANIE LEKARSKIE WYPEŁNIA LEKARZ dnia (pieczęć komór1ci organizacyjnej swby medycyny pracy PKP) I. WYWIAD 1. Cl:'f przed zatrudnieniem na obecnie zajmowanym stanowisku pracował/a również na kolei?.... na jakim stanowisku/ach i jak długo na katdyrn z nich? Nlepołrabnelkrełllt.

10 Dziennik Ustaw Nr Poz Na ~ z za;nowanych wcześniej stanowisk występowały W8N'lkI szkcdwe lm ucląliwe. jakle I jak dkjgo? 3. Czy badany/a mlewava lm ma taicie doiegiwości,jak: * napadowe utraty przytomności, zasłabnięcia. bóle I zawroty głf:nty, bóle za mostdem I!me w klatce piersiowej. ostre napady bólów brzucha. bóle I<ręgosą)a. pogorszenie wzroku I słuchu. wzrnotona nerwowość. inne, jakie? Choroby przebyte lm trwające. wazy. wypacld: Czy badany/a uwata się za zcrowegolą I cał<owide zdohegolą do pracy? Dane dotyczące okoiczności Z'Mązanych ze skierowaniem na badanie kontror\e:.... OświadcZam. te moje oq,owiedzi są zgodne z prawdą:... dnia.... II. BADANIE PRZEDMIOTOWE 1. Badanie Interristyczne: Wzrost... cm Waga... kg RR... nvnihg Tętno:... /rnin. Budowa dała... Skóra (wykwity. blzny, ta1uate. obrzęki, węzły chionne lin.):... Głowa (1kiwość, symetria twarzy. trenice. śluzówki jamy us1nei. nigdał<i. zaburzenia mowy):.... Szyja (ruchomość. tę1nienia):.... Tarczyca (wiełkość, szmery):.... I<Jatka piersiowa (syme1ryczność, ruchomość oddechowa, tkliwość, sutki. guzy):..... Płuca (odgłos opukowy, szmer oddechowy, szmery dodatkowe):.... Serce (okolica przedsercowa, granice. tony, szmery):.... Brzuch (wiekość, napięcie pow4ok, tklwość, perystaltyka, ocena narządów, objawy I opory patologiczne. przepuclny):

11 Dziennik Ustaw Nr Poz. 851 Uldad moczowo-plciowy: Naczynia obwodowe (obecność. symetryczność i cechy tę1na, poszerzenie 2ył i lyiakl, nieprawidlowe tętrienia): Narząd 1'UCłlJ :.... Układ nerowy (napięcie i siła mięśniowa, czucie, ochjchy, zborność, objaw Babińskiego):..... stan psychiczny (zachowanie, chwiej10ść emocjonalna, objawy psychotyczne, jakle?): Kon8uHacje 8pecjali8tyczne: Badania dodatkowe: Rozpoznanie: Stopień zdolności do pracy:....

12 Dziennik Ustaw Nr Poz ORZECZENIE Badany/a: 1) wobec braku przeciwwskazań zdrowo1nych jest zdc*1y do wykonywaria pracy na obecnie za;nowanym (wytej wymierionym) s1anowlsku - bez ograriczen z ogariczeriern (jakim?)... (trwale, czasowo - na okres...) 2) wobec przeciwwskazań zttowo1nych jest rieztily/a do ~a/wykonywanla pracy : - na stanowisku... 1rwaIe, czasowo - na okres do pracy w PKP 1rWaIe, czasowo - na okres...:... - w związku z riezdolnośclą do pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku korieczne jest przeniesienie badanegojej do pracy na Inne stanowisko (wymlerić jakle?)... na okres... 3) wobec przeciwwskazań zdrowo1nych utradłfa zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy z enem UWAG!: dnia.... (~ I pocipiilik8iz8 praprow~go bmimiii prai'iiiiciyczi). * NIepobzabne 1In_.

13 Dziennik Ustaw Nr Poz. 851 Załącznik nr 4 KARTA BADANIA KONTROLNEGO po czasowej niezdolności do pracy dłuższej niż 30 dni WYPEŁNIA ZAKŁAD PRACY... ctlia.... (pieczęt pracodawcy) SKIEROWANIE NA BADANIE KONTROLNE po czasowej niezdohoścl do pracy dk.itszej nit 30 ctli Nazwisko I imię.... Urodzony/a w:... ctlia... niesiąca... roku.... Mes zamieszkania:.... Nr dowodu totsamoścl... nr PESEL I I I I I I I I I I I I ZatudnIony/a na stanowisku... od.... Na wytej ~erionym s1anowlsku pracy wysfępt4ą udoklinentowane czynniló: szkodiwe.... uclą.2iwe.... AIduahe wyi1ki badań I pomiarów wytej wynieronych czynników szkodiwych cia mowla:..... Praca jednozrnianowa, 1LrTlJsowa, zmianowa *..... Od kiedy pracownik jest nlezdołny do pracy z powo<ki choroby..... Uwagi.... (pieczęt i podpis kierownika zakładu) * Niepołrzilbnlllalłllt.

14 Dziennik Ustaw Nr Poz. 851 BADANIE LEKARSKIE WYPEŁNIA LEKARZ... dnia..... (p!ic:2lft komoitd Ol pllłziiqjnij liidby rrtnycyrrf JIIWCY PKP) L WYWIAD (ze szczegónym uwz~eriem prrfczfrrf orzekaria o czasowej riezdoooścl do pracy 1rWającej diu2ej rit 30 cti): L BADANIE PRZEDMIOTOWE.. WYNIKI BADM DODATKOWYCH I KONSULTACJI SPECJAUSTYCZNYCH (uznanych przez lekarza za riezbęche do oceny akluahego s1aro mowie pracownika) rv. ORZECZENIE Badany/a: 1) wobec braku przeciwwskazań z<towo1nych jest zdobi do wykonywarie pracy na obecnie za)nowanym (wytej wymierionym) s1anowisku - bez OSJ'llniczeń - z OSJ'llriczenlem (jakim?)...,... (1rwaIe, czasowo - na okres...) 2) wobec przeciwwskazań zcrowotnych jest riezdolny/a do ~ałtvykonyw8nia pracy: - na stanowisku... 1rwaIe, czasowo - na okres... - do pracy w PKP 1rwaIe, czasowo - na okres... UWAGI: dnla.... * NAIpcIIrabne... IIt.

15 Dziennik Ustaw Nr Poz. 851 Załącznik nr 5 (PIecZItt kam6itd Ol pllzkyjnlj Ikdby fmfłtcyrrf prky PKP) Nazwisko.... l.esz. Imię Dała li"odzeria.... nr PESEL: I I I I I I I I I I I I PROTOKÓŁ BADANIA PSYCHOLOGICZNEGO Miejsce pracy 1. StanowlslcD pracy Miejsce DIIIieszIcMIa 2. StanowiIko pracy w,.kszł*erie 3. StanowIsIcD pracy Lp. Data badajia Cel badania Klen.iący na badajie WYNIK BADANIA : I METODYKA I Lp. NRMIub ~ WynIkI ~ WynIkI IYIIIboIIeIłu luniwii lur'om " WynId luniwii III WynId

16 Dziennik Ustaw Nr Poz. 851 Załącznik nr 6 (pieczęć kolejowej komisji lekarskiej) Protokół badania w kolejowej komisji lekarskiej w... z dnia... r. 1. Nazwisko i imię badanego 2. a) czpry zawodowo (charakter swbowy,.. stanowisko skdbowe, jednostka nadrzędna) b) bierny zawodowo (emeryt, rencista, członek rodziny) data urodzenia c) osoba postronna nr PESEL: Nr dowodu t~amości Adres zamieszkania 4. Przebieg zatrudnienia w ogóle od r,... na PKP ocli'".... na obecnie zajmowanym stanowisku oci r Na czyj wniosek zarządzono badanie 6. a) data I miejsce ostatniego badania okresowego b) od kiedy badany nie pracuje (data) Dane z protokolu przypadkowego I data, okoliczności, przebieg wypadku. Badanie krwi na zawartość alkoholu tak nie wynik 8. Badanie podmiotowe: Wywiad - skargi badanego, czas powstania choroby, przebieg dotychczasowego leczeniaszpital, sanatorium, leczenie ambulatoryjne, nazwa zakładu lecmczego, oicres~, rozpoznanie kliniczne i wyniki leczenia. Przebyte choroby, operacje, wypadki (kiedy?). Czt odbywał.. wojskową, a jeżem nie - czy ~ zwolnienia był stan zdrowia.

17 Dziennik Ustaw Nr Poz Saganie przedmiatowe (wszystkie uldady, stan psychic:my) Wzrost... waga Badajitcy dnia r. Sluch.... SIa sluct.! U. prawe U. lewe Kategoria Wynik badana auclometryc:znego, i1nycti- Szept Mowazwylda (cyfrą) Mowa giośna (słownie)

18 Dziennik Ustaw Nr Poz BadaRCY... dnia... r. Wzrok (wg SneQena) Ostrość wzroku O.prawe O.I.ewe Kategoria ~s Bezszkiel... Wart0ś6 korekcji (~ pole widzenia zez Ze szldani (~;" dno oka'" Rozpoznanie barw rozstaw źrenic.. (tabace) WynIk badania diugość anomaloskopowego - zauszników... Rozpoznanie oicuiistye2ne. 12. Wyniki badań specjahstycznych i pomocnic:z:ych (data badania. nazwisko 1eIwza. data badań pomocniczych). 13. Rozpoznanie (z uwzgiędnleriem upośledzenia funkcji na~du ki!) ustroju). Nr statystyczny Stopień zdolności choroby podsta- do pracy wowej 14. Orzeczenie... (cyfrą) (siownie) ZdmydosWby a) trwale... A. na PKP w ogóle tak*'nie* b) czasowo... od do... B. Zdolny do siu2by a) trwale" na zajnowanym stanowisku tak * 'rie * b) czasowo ** od... do C. Na jakim stanowisku badany mate być zatrudniony? (liczba dni)...

19 Dziennik Ustaw Nr Poz. 851 D. ZastrzeDnla (owanlczenle dtwigaria ciętarów, wyiitc.zenle pracy nocnej lp.) E. Procent ~ uszczerbku na... Ł~czna lic2ba dri niezdaftości zdrowiu w ~ z wypacldem (~ do pracy wsluek wypadku w pracy - kolejowym *... (słownie) a) konieczny F. Urtop m-owotny na okres... b).zbędny G. lme (wniostcl o ~ do Naczelnika ZafZi\du, potrzeba skierowania do domu wyswonego kolejarza, konieczność przediułenia okresu zad<owego, rodzaj, typ pomocnic:ago środka leczniczego itp.) H. Ponowne badanie komisyjne a) Tak * - kiedy b) Nie 15. Uzasadnienie orzeczenia, podstawa prawna * Niepotrzebne skreśllt. - Właściwe podkreślć. U nieietnich inny doiunent stwierdzaj;tcy to;tsamość. Podać w ~dkach istotnych cia orzeczenia. Skład komisji: (Imię, nazwisko, stanowisko, specjalizacja) caonkowle: (imię, nazwisko, stanowisko, specjalizacja) (imię, nazwisko, stanowisko, specjalizacja) (imię, nazwisko, stanowisko, specjalizacja) (imię, nazwisko, stanowisko, specjalizacja) (imię, nazwisko, stanowisko, specjalizacja) (wmę, nazwisko, stanowisko, specjalizacja) (pi~tka, podpis) (Piec:D.tka, podpis) (~tka, podpis) (~,podpis) (plec:a.tka, podpis) (pie~, podpis) (pleczi\tka, podpis) Zatwierdzam m.p dnia '... r.

20 Dziennik Ustaw Nr Poz. 851 Załącznik nr 7 (p1eczęć komórki orgarizac\łlej skaby rnedfcyrrf pracy PKP) FORMUlARZ dochodzenia epidemiologicznego w związku ze zgłoszonym przypadkiem (podejrzeniem) choroby zawodowej DANE PERSONALNE 1. Nazwisko i imię data ur Miejsce zamieszkania Nazwa zakładu pracy (w pełnym brzmieniu i adres) Symbol GUS.., Stanowisko pracy zajmowane przez ww. w obecnym zakładzie (moli iwie najdokładniej - - wydział, oddział itp.) a) ostatnio... od... do..... b) poprzednio : od..... do :... od... ~ do od... do Poprzednie miejsca pracy i stanowiska - przed zatrudnieniem w obecnym zakładzie.... DANE 001YCZĄCE ZACHOROWANIA 1. Jednostka chorobowa (podejrzenie, rozpoznanie, stan przewlekły, ostry, śmiertelny) 2. Kto ustalił rozpoznanie - podejrzenie Podczas jakich badań rozpoznano chorobę.... (okresowe, kontrolne, porada Itp.) 4. Cz!( chorego z podejrzeniem skierowano celem ustalenia rozpoznania: a) gdzie, kiedy..... b) wyniki badania konsultacyjnego Cz!( u wy2ej wymienionego przeprowadzono wstępne badania lekarskie - kiedy, w jakim zakładzie i z jakim wynikiem (wg. dokumentacji) C'Z)j i jak często był wy2ej wymieniony poddawany badaniom okresowym, jaki był zakres tych badań oraz jakie były orzeczenia lekarskie po nich wydane (wg dokumentacji) Okoliczności, w jakich doszło do zachorowania (szczegółowo) Dalsze losy chorego (pozostaje nadal na tym samym stanowisku, przeniesienie okresowe, stałe Inne oddelegowania)

21 ... Dziennik Ustaw Nr Poz. 851 DANE DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA 1. Warunki higienicznosanitarne środowiska pracy. w którym zatrudnienie było przypuszczalną przyczyną zachorowania: a) czynnik szkodlr.vy i jego źródła...:... b) czynniki współistniejące. mające wpływ na powstanie zachorowania... t.. :... ~.. c) badania środowiskowe (kto. kiedy. wyniki)... : Czas ekspozycji pracownika. którego postępa.vanie dotyczy, na ww. czynniki szkodliwe (stale, dorywcze, okresoyłe itp.)... ;...,.... a) w danym zakładzie lat... miesięcy.... b) w poprzednich miejscach pracy... lat... miesi~... ~.... Ogólny okres ekspozycji....iat... miesięcy Ile osób w zakładzie narażonych jest na działanie tego samego czynnika szkodliwegol.... a) czy przeprowadzono badania tych osób (kiedy, ile, zakres).... b) czy były przypadki zachorowań na tę samą chorobę zawodową (kiedy, ile).... c) czy występowały inne choroby (zatrucia) zawodowe (kiedy, ile, jakie) Istniejące środki zabezpieczające przed ujemnym działaniem czynników szkodlr.vych wywołujących chorobę: a) techniczne... t b) ochrony osobistej......:... c) z jakich zabezpieczeń korzystał poszkodowany (szczegółowo)... ~ Środki zapobiegawcze podjęte obecnie przez:, a) zakład pracy...;...:... b) organy Inspekcji Sanitarnej...; Czy istniały moliiwości narażenia na czynnik szkodlr.vy poza miejscem pracy...: Inne uwagi i spostrze2:enia (w razie braku miejsca w załączniku)..., 8. Osoby udzielające informacji:... :... :.... (Imię, nazwisko I stanowisko przedstawiciela zakładu pracy) Data.... (pieczątka i podpis lekarza przeprowadzającego dochodzenie)

22 Dziennik Ustaw Nr Poz. 851 Załącznik nr 8 (piec:zift kom6rtd orgenizac:yjnej l&dtiy metjyc;yrrf precy PKP) OPINIA O STANIE ZDROWIA w związku ze zgłoszonym przypadkiem (podejrzeniem) choroby zawodowej WYDANO NA \NNIOSEK ~I" RE_S_ZAM IE_SZ ~ ~ ~II~ ~ IAD R_E_S_~ PRACY ~ STANOWISKO PRACY. NA KTORYM ISTNIEJE STAt PRACY NA NIE PRACUJE ZAGRotaE CHOR<>ęAZAWODOWĄ ST~ 00 LAT" CzynnoścI wykonywane na stanowisku pracy: CzynnIó szko<llwe I ~ występc.rce na stanowisku pracy: BADANIE PODMIOTOWE BADANIE PRZEDMIOTOWE (w SZ'CZlegÓh)Śd odcłiyienii. od 11OITIIY) Niepotrzebne skreślić.

23 _.~_ , - Dziennik Ustaw Nr Poz. 851 WYNIKI BAONJ DODATKOWYCH KONSULTACJE W~lk docllodziellll: ROZPOZNANIE KLINICZNE (w Jtzyku paisidm) UZASADNIENIE IIt---~pIeczęt IpodpII~1eIcarD 1._..._..._..._..._ OTRZYMU.IĄ: 1... lnipeidoi ~ w bIrt~ 3. W1ioIkIodawca * Niepotrzebne skreślić.

24 Dziennik Ustaw Nr Poz. 851 Załącznik nr 9... ctia.... ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE w wynicu badania leicankiego I oceny narueń występmcych na stanowisku pracy orzeka się, 18: PanII...,...:... lkodzonyia w... dnia... mlesill.ca... roku... Adres zamieszkania... Nr dowodu todamołcl... w.... (nazwa I adres pracodawcy) na stanawisicui na stanowisird * 1) wobec braku pnieciwwiicazaf zdrowotnych jest zdolny do wykonywania pracy na wyl wyrnienionym stanowisicu * - bez ograniczll!tt * - z ograrllczieliem (jijdm?)... * (łrwaie - czasowo) * 2) wobec: przecłwwsicuaii zdrowotnych jest ~ do ~ pracy I ~ pracy. na Iłallowlslcu... * (łrwaie - czasowo) * wpkp.... (łrwaie - czasowo) * 3) wobec przecłwwsicuaii zdrowotnych lb"acwa ZIdoInc* do wyicdnywania dotychczasowej pracy ż dniem Stan zdrowia badinegoiej określa: kategoria waliku... kategoria MdlI... stopiei\ zdolności do pracy... Data nalłępnego badania ola esowego..... * NIIpababI... (pieczęć I pcąhs lekarza) POUCZENIE: Osoba zaiteresowana I pracodlrm:a ~cy zaświadczenie lekarskie - w przypaclcu zastrzeafl co do treści tego załwtadcanla - moa wysbgjić w c:iwl7 dni od dily otrzymania zuwladc:anla z wniosiciem o ponowne badanie leicarside I wydarie zaświadczenia do właściwej poradni medycyny pracy, w przypaclcu SId'i załwladc:zenie ZDStało wydane w poradni medycyny pracy - do CerD1m NUcDwego Medycyny Kołejowej. Wiosek IkIada się za pośrectictwem Iebrza, 1cł6cy wydał zaśwladcanle.

25 Dziennik Ustaw Nr Poz. 851 Załącznik nr dnia.... ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE w wynicu badania lełcarsiciego I oceny naraileń wyst~cych na stanowisku pracy orzeka sit, te: PalIli : lkodzdny/a w... dnia mlesiltca... roku Adres zamieszkania... Nr dowodu tol:samołcl w.... (nazwa I achs pracoda'm:y) na stanowisku ze ~ na ~ce przeciwwskazani: 1) szkociiwy wpływ ~ pracy na zdrowie (lit kodeksu pracy) * 2) niernoanoś6 wykonywania dotychczasowej pracy przez 1cDbiet, w okresie ~ (lit piet 2 kp) * 3) za~, jakle stwarza wykonywana praca cia zdrowła miododanego (lit kp) * 4) podepenie powstania choroby zawodowej (lit. 230 t kp) * 5) ~ do wykonywania dotychczasowe, pracy ze ~ na ~ ~ ~ ~ sia.tici wypaclcu przy pracy (lit. 231 kp) stałfa się riezdolnyla do wykonywaria dotychczasowet pracy. W'" z ~ konieczne jest przelllesle. do pracy na Innym stanowisku na okres.... Uwagi lekarza: * NIIpaIrziIbne licriłiit. (~ I podpis lekarza) POUCZENIE: Osoba zaiteresowana I pracodawca CIIrZyrrIMcy zaświadczenie leicarside - w paypaclcu zastrzeałl co do treści tego załwildczeria - moa ~ w ~ 7 dni od daty oirzyrnania zanlaclcanla z wnioeiciem o ponowne badanie leiatriide I wydanie zaśwladczeria do właścłwej poradni ~ pracy, a w paypaclcu gdy zaświadczenie ZDStaIo wydane w poradni medycyny pracy - do CenInI'n Nii'*owego Medycyny Kolejowej. Wriosek slclacta sm: za połrecłiictwem 1eIcaaa, który W)'daI zaświadczenie.

26 Dziennik Ustaw Nr Poz. 851 Załącznik nr 11 (pieczęć kolejowej poradni medycyny pracy)... ctia..... ORZECZENIE W SPRAWIE CHOROBY ZAWOOCJWEJ wydane na wniosek: W wyniku badania lekarskiego, informacji uzyskanych z zebranej dokumentacji i dochodzenia epidemiologicznego w środowisku pracy orzeka się, Ze: u Panali Urodzonego/ej w... dnia... miesiąca... roku..... Adres zamieszkania... Nr doln'odu osobistego... zatrudnionego/ej w... na stanowisku... w nara2:eniu na:... rozpoznano chorobę Z8VII'Odową,: *.... brak jest podstaw do rozpoznania choroby.zawodowej: * Uzasadnienie: (~ I pcq,ll1eican:a) otrzyryl4ą: 1. Kolejowy Inspektor Pracy w Zainteresowany * NllpoIrZIIbne sicrmiit.

27 Dziennik Ustaw Nr Poz. 851 Załącznik nr 12 (pieczift kom6rid Ołuw... J kciiejcimj pcndnilmdyqny PrKY) Nazwa zakładu pracy REJESTR WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH l.łi. ImIfIIlRWllb 0ICIby Adra NIIzwII Nrlłll»- RodZIł o-. PatwIIr- ~cio st.nowlslca wlsk8wg DłwIIIcł- wydma dziinie PI"KY IW pnicowi1b prky G-1 cara odbiofu DłwIIIdcan/ ~ 8

Warszawa, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 133 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 9 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 133 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 9 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 133 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 66 4219 Poz. 349 349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie badań niezbędnych do otrzymania świadectwa maszynisty oraz zachowania jego ważności 2)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym Dziennik Ustaw Nr 8 546 Poz. 36 36 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym Na podstawie art. 67

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 26 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 26 lipca 2010 r. Dz.U.10.145.978 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej

Bardziej szczegółowo

Problemy orzecznicze w badaniach profilaktycznych

Problemy orzecznicze w badaniach profilaktycznych Ewa Wągrowska-Koski Marcin Rybacki Mariola Śliwińska - Kowalska Jolanta Walusiak - Skorupa Magdalena Lewańska Alicja Pas-Wyroślak Dorota Klimecka-Muszyńska Problemy orzecznicze w badaniach profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 738 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 738 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 738 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. z dnia 25 czerwca 1996 r.) Na podstawie art. 179 4 i art. 229 8 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

(Dz. U. z dnia 25 czerwca 1996 r.) Na podstawie art. 179 4 i art. 229 8 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: Dz.U. z 1996r. Nr 69 poz. 332 Ostatnia zmiana z dnia 21.12.2010r. ROZPORZĄDZENIE MINISTR ZDROWI I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Wypadki w pracy i choroby zawodowe

Wypadki w pracy i choroby zawodowe Wypadki w pracy i choroby zawodowe Co musi zrobić pracodawca w razie wypadku przy pracy Powiadamianie inspekcji pracy o wypadkach przy pracy jest możliwe przez całą dobę. Numery telefonów, pod którymi

Bardziej szczegółowo

z dnia w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami medycyny pracy

z dnia w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami medycyny pracy Projekt R O P O R Ą D E I E R D Y M I I S T R Ó W z dnia w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami medycyny pracy a podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w kresie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w kresie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku. Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie z dnia 30 października 2002r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 stycznia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 stycznia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 15 1144 Poz. 80 80 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Determinanty zdrowia. Mierniki stanu zdrowia. Podstawowe dane demograficzne

Determinanty zdrowia. Mierniki stanu zdrowia. Podstawowe dane demograficzne 4. Podstawy epidemiologii 31 ROZDZIAŁ 4 Podstawy epidemiologii Bartosz J. Sapilak Determinanty zdrowia. Mierniki stanu zdrowia. Podstawowe dane demograficzne Epidemiologia od greckiego źródłosłowu (epi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 120.7.2013 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 10 grudnia 2013r.

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 120.7.2013 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 10 grudnia 2013r. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 120.7.2013 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy. Na podstawie przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 19 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania na wypadek zaistnienia wypadku przy pracy

Procedura postępowania na wypadek zaistnienia wypadku przy pracy Procedura postępowania na wypadek zaistnienia wypadku przy pracy Procedurę stworzono na podstawie danych zawartych w Ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków

Bardziej szczegółowo

(tekst ujednolicony z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do 31 grudnia 1995 r.)

(tekst ujednolicony z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do 31 grudnia 1995 r.) ROPORĄEIE MIISTR SPRW WEWĘTRYH z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych. (tekst ujednolicony z uwzględnieniem zmian

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. mgr Feliks ŻOGAŁA

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. mgr Feliks ŻOGAŁA Bezpieczeństwo i Higiena Pracy mgr Feliks ŻOGAŁA - ustawa z 26.06.1974 Kodeks Pracy Dział X - ustawa z 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2003, nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), - ustawa z 13.04.2007 o Państwowej

Bardziej szczegółowo

Badania profilaktyczne pracowników. Aktualny stan prawny. Najczęstsze pytania i kontrowersje.

Badania profilaktyczne pracowników. Aktualny stan prawny. Najczęstsze pytania i kontrowersje. Badania profilaktyczne pracowników. Aktualny stan prawny. Najczęstsze pytania i kontrowersje. Lek. med. Jacek Jakubowski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Łodzi Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja

Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (art. 3 ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy: definicje, procedury postępowania, dokumentacja, orzecznictwo sądów (W12) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski. Warszawa, 2010 r.

Wypadki przy pracy: definicje, procedury postępowania, dokumentacja, orzecznictwo sądów (W12) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski. Warszawa, 2010 r. Wypadki przy pracy: definicje, procedury postępowania, dokumentacja, orzecznictwo sądów (W12) (W12) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, 2010 r. 1 Procedurę ustalania okoliczności wypadków określają;

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne Police SA

Zakłady Chemiczne Police SA Strona / stron 1 / 15 Spis treści Karta zmian nr 10 1. Cel...2 2. Przedmiot...2 3. Zakres...2 4. Odpowiedzialność...3 5. Tryb postępowania...4 5.1 Zasady ogólne...4 5.2 Zdarzenia wypadkowe...4 5.2.1 Zdarzenia

Bardziej szczegółowo

Stan prawny 2013-10-29 Dz.U.2010.15.80 (R) Orzekanie o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwość i tryb postępowan...

Stan prawny 2013-10-29 Dz.U.2010.15.80 (R) Orzekanie o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwość i tryb postępowan... Stan prawny 2013-10-29 Dz.U.2010.15.80 (R) Orzekanie o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwość i tryb postępowan... Strona 1 LexPolonica nr 2131458. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 1083

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 1083 Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 1083 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie postępowania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Nr sprawy......, data... Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wodzisławiu Śl. ul. Wałowa 30 44-300 Wodzisław Śl. WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Nazwisko dziecka

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 Załącznik nr 41 im. Królowej Jadwigi ul. Krakowskie Przedmieście 36 97-300 Piotrków Tryb.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 Załącznik nr 41 im. Królowej Jadwigi ul. Krakowskie Przedmieście 36 97-300 Piotrków Tryb. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU PRZY PRACY I POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 lipca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 131 10868 Poz. 888 888 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE W ZAKRESIE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH

SZKOLENIE OKRESOWE W ZAKRESIE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH SZKOLENIE OKRESOWE W ZAKRESIE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH Na stan warunków i organizacji pracy oraz zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony życia i zdrowia przed zagrożeniami

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANIE NA BADANIE PROFILAKTYCZNE (WSTĘPNE, OKRESOWE, KONTROLNE *)

SKIEROWANIE NA BADANIE PROFILAKTYCZNE (WSTĘPNE, OKRESOWE, KONTROLNE *) Pieczęć zakładu pracy Załącznik nr 5 (miejscowość, data) SKIEROWANIE NA BADANIE PROFILAKTYCZNE (WSTĘPNE, OKRESOWE, KONTROLNE *) 1. Imię i nazwisko... PESEL. 2. Adres 3. Stanowisko lub stanowiska pracy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia pracodawcy medycyna pracy (indeks MP 01)

Ogólne warunki ubezpieczenia pracodawcy medycyna pracy (indeks MP 01) Ubezpieczenia finansowe Ogólne warunki ubezpieczenia pracodawcy medycyna pracy (indeks MP 01) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści 1 Postanowienia ogólne.....................................................................................

Bardziej szczegółowo