Załącznik nr 2 do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2012r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 2 do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2012r."

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2012r. Działania w zakresie transgranicznego przemieszczanie odpadów Informacja obejmująca wskazaną tematykę powinna odpowiadać na postawione niżej pytania oraz zawierać dane przedstawione w poniższych tabelach. I. Charakterystyka zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów. II. Analiza wydawania decyzji w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów mpo (import, eksport i tranzyt) w 2012 r., w tym: 1. Porównanie z 2011 r. liczby ostatecznych decyzji wydanych w 2012 r. w podziale na kierunki przemieszczania odpadów dane zbiorcze zestawione w tabeli nr 1. Tabela nr 1. Zestawienie liczby ostatecznych decyzji wydanych w 2012 r. w rozbiciu na rodzaje przemieszczeń (w nawiasach wartości z roku 2011) Rodzaje rozstrzygnięć Liczba decyzji Ogółem Przywóz do kraju Wywóz z kraju Tranzyt Rozstrzygnięcia ogółem Decyzje zezwalające na przemieszczanie odpadów Decyzje sprzeciwiające się przemieszczaniu odpadów Milczące zgody 2. Omówienie tendencji w zakresie wydawanych decyzji na mpo oraz kierunków przemieszczania odpadów na przestrzeni kilku lat. 3. Liczba zmian wcześniej wydanych zezwoleń na mpo w 2012 r. 4. Charakterystyka wydanych w 2012 r. decyzji dotyczących mpo w podziale na kierunki przemieszczania odpadów, w tym: a) podanie ilości decyzji w rozbiciu na rodzaje rozstrzygnięć, oraz masy odpadów objętej ww. decyzjami, w tym m.in. porównanie przywozu odpadów do Polski z 1

2 krajów Unii Europejskiej i spoza UE, liczba zezwoleń wg kraju pochodzenia odpadów, b) omówienie głównych strumieni odpadów w wydanych decyzjach (masa odpadów (%), kraje wysyłki oraz odbioru głównych strumieni odpadów), w tym pokazanie tendencji w tym zakresie, c) udział odpadów niebezpiecznych w ogólnej masie odpadów, na którą Główny Inspektor Ochrony Środowiska udzielił zgody/wyraził sprzeciw na mpo (liczba decyzji, masa i rodzaj odpadów), w tym powody zgłoszenia sprzeciwu, kraje wysyłki oraz odbioru odpadów niebezpiecznych. III. Wyniki kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów prowadzone w podmiotach biorących udział w przywozie/wywozie odpadów wraz z kontrolami związanymi z wydawaniem zezwoleń wstępnych. 1. Ogólna informacja o przeprowadzonych kontrolach, w tym: a) liczba przeprowadzonych kontroli w podmiotach prowadzących legalną działalność, w tym: W roku 2012 WIOŚ Zielona Góra przeprowadził łącznie 5 kontroli podmiotów biorących udział w przywozie/wywozie odpadów. - w ilu przypadkach była to kontrola związana z wydawaniem zezwolenia wstępnego, Żadna z kontroli nie była związana z wydawaniem zezwolenia wstępnego. - w ilu przypadkach była to kontrola związana ze sprawdzeniem przestrzegania warunków decyzji GIOŚ, W 3 przypadkach dokonano sprawdzenia przestrzegania warunków decyzji GIOŚ. - w ilu kontrolach uczestniczyli przedstawiciele GIOŚ, W żadnej z przeprowadzonych kontroli nie uczestniczyli przedstawiciele GIOŚ. 2

3 b) liczba przeprowadzonych kontroli w podziale na kategorie naruszeń, Poniżej dokonano przyporządkowania przeprowadzonych kontroli do poszczególnych kategorii naruszeń (w przypadkach występowania uchybień): kategoria 1 0, kategoria 2 0, kategoria 3 0, kategoria 4 0. c) liczba skontrolowanych podmiotów, w tym liczba instalacji unieszkodliwiania, odpadów. W roku 2012 skontrolowano 5 podmiotów, w tym 1 instalację unieszkodliwiana Dane dot. liczby przeprowadzonych kontroli należy podać w tabeli 2. d) rodzaj skontrolowanych podmiotów np. cementownie, huty, przetwórnie tworzyw sztucznych. Rodzaje kontrolowanych podmiotów: 1. zakład prowadzący wtórny wytop metali nieżelaznych lub ich stopów, w tym oczyszczanie lub przetwarzanie metali z odzysku, 2. zakład utylizacji odpadów, 3. zakład przetwarzania zużytych baterii, 4. zakład przetwarzania odpadów kabli. 2. Charakterystyka stwierdzonych podczas kontroli naruszeń, w tym: a) liczba naruszeń decyzji GIOŚ dot. mpo w podziale na kategorie naruszeń, wraz z opisem najczęściej występujących (przykłady), Poniżej dokonano przyporządkowania przeprowadzonych kontroli do poszczególnych kategorii naruszeń (w przypadkach występowania uchybień): kategoria 1 0, kategoria 2 0, 3

4 kategoria 3 0, kategoria 4 0. b) liczba naruszeń przepisów prawa dot. gospodarowania odpadami oraz warunków posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami w podziale na kategorie naruszeń, wraz z opisem najczęściej występujących (przykłady). W wyniku przeprowadzonych kontroli w roku 2012 nie stwierdzono naruszeń przepisów prawa dot. gospodarowania odpadami oraz warunków posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami. Dane dot. liczby stwierdzonych naruszeń należy podać w tabeli Liczba i opis podjętych działań pokontrolnych tabela nr 2. Krótka charakterystyka działań pokontrolnych (czego najczęściej dotyczyły - przykłady). W wyniku przeprowadzonych kontroli w roku 2012 nie stwierdzono naruszeń przepisów prawa dot. gospodarowania odpadami oraz warunków posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami. 4. Szczegółowe omówienie wybranych przykładów kontroli. W czerwcu 2012 r. przeprowadzono kontrolę firmy BOLMET S.A. Zakład Produkcyjny w Szprotawie (ul. Przemysłowa 5, Szprotawa). Wskazywany podmiot jest eksploatującym instalacji do wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub ich stopów, w tym oczyszczania, odlewania lub przetwarzania metali z odzysku, o zdolności produkcyjnej wytopu większej niż 4 Mg na dobę w przypadku ołowiu lub kadmu oraz większej niż 20 Mg na dobę w przypadku pozostałych metali, z wyłączeniem metali szlachetnych. Działalność Zakładu obejmuje wtórny wytop metali nieżelaznych: ołowiu, cynku i aluminium. Ustalono stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami. Dla kontrolowanej instalacji ważną jest decyzja wydana w dniu 7 listopada 2008 r. przez Marszałka Województwa Lubuskiego o znaku DW.II.AGro /08, zmieniona decyzją z dnia 08 stycznia 2009 r. znak DW.II.AGro.781-2/09, oraz decyzją z dnia 27 września 2010 r. znak 4

5 DW.II /10. Decyzje wskazują następujące rodzaje i ilości odpadów możliwych do odzysku: Twardy cynk (kod: ), ilość (Mg/rok): 2 000, Ołów (kod: ), ilość (Mg/rok): , Cynk (kod: ), ilość (Mg/rok): , Aluminium (kod: ), ilość (Mg/rok): W wyniku kontroli ustalono jakie zostały wydane decyzje (w zakresie TPO) wydane Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie zezwalające na sprowadzanie określonych rodzajów odpadów, które zostaną poddane odzyskowi w procesie przetopu. Ponadto ustalono decyzje GIOŚ w postaci zezwolenia wstępnego ważne do r. Ostatecznie dokonano zestawienia bilansowego odpadów przywiezionych spoza kraju na teren instalacji celem przetworzenia. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. IV. Charakterystyka działań w zakresie przeciwdziałania nielegalnemu międzynarodowemu przemieszczaniu odpadów. 1. Charakterystyka nielegalnego międzynarodowego przemieszczania odpadów 1) Liczba przeprowadzonych kontroli w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów, podczas których wykryto nielegalne przemieszanie odpadów, z podziałem na pojazdy i pozostałe odpady. Należy zaznaczyć, iż z początkiem 2012 r. rozpoczęto kontrole 2 podmiotów podejrzanych o prowadzenie nielegalnego demontażu pojazdów pochodzących z zagranicy. Kontrole te nie zostały jednak do chwili obecnej zakończone. W jednym przypadku doszło do wyrejestrowania prowadzonej działalności gospodarczej i braku jakiegokolwiek kontaktu z właścicielem firmy. W konsekwencji zostało skierowane do właściwej Prokuratury Rejonowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W drugim przypadku do chwili obecnej trwa postępowanie odwoławcze przed sądem administracyjnym z uwagi na zarzut przedsiębiorcy skierowany pod adresem WIOŚ Zielona Góra i dotyczący złamania przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz z późn. zm.). 5

6 2) Krótkie omówienie przypadków nielegalnego przemieszczenia stwierdzonych, podczas kontroli. W wyżej wskazanych 2 przypadkach kontrole rozpoczęto jako interwencyjne bez wcześniejszego powiadomienia przedsiębiorcy. Kontrole te były przeprowadzane przy asyście funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji. Ustalenia poczynione w wyniku przeprowadzanych wizji terenu wskazywały na znaczne ilości używanych, niekompletnych pojazdów samochodowych najprawdopodobniej sprowadzonych z zagranicy. Widoczne były również duże ilości różnego rodzaju części samochodowych. 3) Liczba ujawnionych nielegalnych przemieszczeń odpadów, zgłoszonych do GIOŚ w rozbiciu na zgłoszenia WIOŚ, inne służby, właściwe organy innych państw. Charakterystyka tych przemieszczeń z podziałem na odpady pojazdów i pozostałe odpady. Instytucja zgłaszająca Nielegalne przemieszczenia odpadów zgłoszone do GIOŚ Odpady pojazdów Pozostałe rodzaje odpadów WIOŚ 0 0 Służba Celna 3 1 Straż Graniczna 0 0 Policja 0 0 Inspekcja Transportu Drogowego Właściwe organy innych Państw W przypadku przemieszczeń odpadów pojazdów stanowiły je pojazdy uszkodzone w wyniku wypadków, które nie nadawały się do naprawy bądź były przywożone w celach demontażu części. Jedno zgłoszenie dotyczyło mieszaniny tekstyliów, które jak się okazało były wwożone w oparciu o procedurę informowania na zasadzie załącznika nr VII z rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów. 6

7 4) Omówienie tendencji w zakresie nielegalnego przemieszczania odpadów w okresie kilkuletnim, z podziałem na przywóz, wywóz i tranzyt, z uwzględnieniem głównych strumieni odpadów Oceniając sytuację w latach należy stwierdzić, iż nielegalne przemieszczanie odpadów występowało przede wszystkim z ukierunkowaniem na wwóz odpadów na teren naszego kraju. Wszystkie zgłaszane do nas przypadki ze strony służb kontrolnych dotyczyły wwozu odpadów do Polski. Brak było informacji ze strony współdziałających służb kontrolnych o nielegalnym tranzycie odpadów lub ich nielegalnym wywozie z terenu kraju. 5) Charakterystyka nielegalnego przemieszczania odpadów w okresie kilkuletnim, pod kątem głównych strumieni odpadów (z podziałem na przywóz, wywóz i tranzyt). Charakteryzując sytuację w latach należy wskazać, iż nielegalne przemieszczanie odpadów występowało w dużej części w odniesieniu do odpadów pochodzących z branży motoryzacyjnej np. zużytych opon, katalizatorów, odpadów samochodów. Innym rodzajem odpadów, którego nielegalne przemieszczanie jest zgłaszane sukcesywnie do Inspektoratu to odpady tekstyliów (używana, niesortowana odzież, materiały tekstylne przeznaczone na czyściwo). Wszystkie zgłaszane do nas przypadki nielegalnych przemieszczeń dotyczyły wwozu odpadów do Polski. Brak było informacji ze strony współdziałających służb kontrolnych o nielegalnym tranzycie odpadów lub ich nielegalnym wywozie z terenu kraju. 6) Liczba przypadków nmpo z podziałem na odpady zwrócone do kraju wysyłki oraz zagospodarowane na terenie kraju, z uwzględnieniem głównych strumieni odpadów. Rozpatrując rok 2012 należy stwierdzić, iż wszystkie stwierdzone nielegalne przypadki przemieszczania odpadów na terenie naszego województwa dotyczyły pojazdów uszkodzonych w wyniku wypadków, które nie nadawały się do naprawy bądź były przywożone w celach demontażu części. Mając na względzie praktykę stosowaną w tego typu przypadkach należy stwierdzić, iż ostatecznie, jeżeli Główny Inspektorat Ochrony 7

8 Środowiska w Warszawie uzna, iż doszło do nielegalnego przemieszczania odpadów to kierunek dalszego działania będzie zakładał ich zagospodarowanie na terenie kraju. 2. Współpraca IOŚ z przedstawicielami innych służb (Służby Celnej, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego) w zakresie zwalczania nmpo 1. Działania Grupy G6, w tym realizowane na podstawie porozumień: 1) Liczba skierowanych do WIOŚ przez inne służby kontrolne wniosków o przeprowadzenie oceny towaru pod kątem kwalifikacji towaru do kategorii odpadu W roku 2012 WIOŚ Zielona Góra otrzymał od innych służb kontrolnych w sumie 4 wnioski o przeprowadzenie oceny towaru pod kątem kwalifikacji towaru do kategorii odpadu. 2) Liczba przeprowadzonych oględzin towaru na wniosek innych służb W roku 2012 WIOŚ Zielona Góra przeprowadził 2 razy oględziny zatrzymanych ładunków na podstawie wniosków otrzymanych od innych służb. Przeprowadzone oględziny dotyczyły oceny ładunków zatrzymanych na skutek działań kontrolnych Służby Celnej. 3) Liczba udzielonych pisemnych informacji, ze wskazaniem głównych kierunków przemieszczeń W roku 2012 w każdym przypadku (4) udzielono pisemnej informacji na temat rodzaju przemieszczanego odpadu. Wszystkie zgłaszane do nas przypadki nielegalnych przemieszczeń dotyczyły wwozu odpadów do Polski. Należy podać dane w tabeli nr 4 4) Omówienie strumieni odpadów, które budziły najwięcej wątpliwości Podczas przeprowadzania na wniosek innych organów ocen ładunków nie wystąpiły wątpliwości co do klasyfikacji rodzajowej odpadów. 5) Wspólne akcje kontrolne (kontrole drogowe, kolejowe i w portach) międzynarodowego przemieszczania odpadów IOŚ z przedstawicielami 8

9 innych służb, w ramach projektu Europejskie Akcje Inspekcyjne IMPEL TFS, charakterystyka stwierdzonych naruszeń. Kontrole w ramach akcji IMPEL TFS wykazały w 1 przypadku nielegalny wwóz na teren Polski odpadu w postaci uszkodzonego pojazdu. Należy wskazać, iż w jednym z okazanych dokumentów tj. The Hazardous Waste Regulations 2005 Consignment Note znajdował się zapis o kodzie odpadu tj Kod ten oznacza odpad niebezpieczny w postaci zużytego lub nie nadającego się do użytkowania pojazdu. Okazane dokumenty świadczyły o przewozie uszkodzonego pojazdu do polskiej firmy. Kontrole w ramach akcji IMPEL TFS: w marcu 2012 r. w punkcie kontroli drogowej (rejon Olszyna i rejon Świecko), WIOŚ Zielona Góra oraz Delegatura WIOŚ w Gorzowie Wlkp. przeprowadziły kontrolę wspólnie ze Strażą Graniczną, ITD., Służbą Celną oraz Policją, w czerwcu 2012 r. w punkcie kontroli drogowej (rejon Olszyna), WIOŚ Zielona Góra przeprowadził kontrolę wspólnie ze Strażą Graniczną, ITD oraz Służbą Celną, w październiku 2012 r. w punkcie kontroli drogowej (rejon Olszyna), WIOŚ Zielona Góra przeprowadził kontrolę wspólnie ze Strażą Graniczną, ITD oraz Służbą Celną. 6) Liczba innych kontroli z udziałem WIOŚ, efekty przeprowadzonych kontroli. W roku 2012 WIOŚ Zielona Góra przeprowadził wyłącznie kontrole wspólne z innymi służbami w ramach akcji IMPEL TFS. Należy podać dane w tabeli nr 5. 7) Szczegółowe omówienie wybranych przykładów. W dniu r., w związku z prowadzonymi działaniami kontrolnymi IMPEL TFS zatrzymany został przez Służbę Celną do kontroli zestaw transportowy ciągnik/naczepa z ładunkiem w postaci uszkodzonego pojazdu marki VAUXHALL Astra - wersja z kierownicą po prawej stronie. Przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze dokonali oceny w/w pojazdu. Transport opisywanego pojazdu następował z Anglii do Polski. Kierowca zatrzymany do kontroli wskazał, iż samochód załadowany został na naczepę samochodu ciężarowego w miejscowości Sandwich w Anglii. Okazane zostały do kontroli 9

10 dokumenty przynależne do pojazdu tj. The Hazardous Waste Regulations 2005 Consignment Note (angielski dokument opisujący rodzaj odpadu) oraz faktura. Nie okazano dowodu rejestracyjnego oraz żadnych innych dokumentów w tym decyzji zgody Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie na wwóz tego rodzaju odpadu z Anglii na teren Polski. Należy wskazać, iż w jednym z okazanych dokumentów, tj. The Hazardous Waste Regulations 2005 Consignment Note znajdował się zapis o kodzie odpadu tj Kod ten oznacza odpad niebezpieczny w postaci zużytego lub nie nadającego się do użytkowania pojazdu. Okazane dokumenty świadczyły o przewozie uszkodzonego pojazdu do polskiej firmy z przedsiębiorstwa Copart UK Limited Ramsgate Road, Sanwich, Kent. CT13 9ND. Przeprowadzone oględziny samochodu wykazały, iż uszkodzony był w dużej mierze (spłaszczony) dach pojazdu, wyłamany słupek boczny od strony kierowcy, zniszczone szyby, zdeformowany tył pojazdu. Po otworzeniu komory silnika sprawdzono bagnet, na którym widoczne były ślady oleju. Widoczny był również akumulator zamontowany w pojeździe. Cena pojazdu, stopień uszkodzenia oraz okazane dokumenty pozwoliły ustalić, iż zatrzymany pojazd jest odpadem niebezpiecznym o kodzie *, na którego przywóz do Polski wymagana jest zgoda decyzja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie. W związku z powyższym sporządzony został protokół oględzin wraz z dokumentacją zdjęciową oraz opinia dla Służby Celnej o nielegalnym przemieszczeniu odpadu w postaci uszkodzonego pojazdu. Wskazywany ładunek został zatrzymany przez Służbę Celną, która zawiadomiła o zdarzeniu Prokuraturę Rejonową oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. 3. Administracyjne kary pieniężne w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów. 1. Liczba wydanych decyzji wymierzających kary pieniężne za nielegalne przemieszczanie odpadów, z podziałem na rodzaj odpadów (pojazdy/inne niż pojazdy) oraz naruszenia warunków zezwoleń na międzynarodowe przemieszczanie odpadów, liczba odwołań od decyzji, liczba wszczętych postępowań egzekucyjnych W roku 2012 nie wydano żadnych decyzji wymierzających karę pieniężną w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów. 10

11 2. Łączna kwota wymierzonych kar pieniężnych, z podziałem na rodzaj odpadów (pojazdy/inne niż pojazdy) oraz za naruszenia warunków zezwoleń, kwota zapłaconych kar W roku 2012 nie wydano żadnych decyzji wymierzających karę pieniężną w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów. Należy podać dane w tabeli nr 6. 11

12 Tabela 2. Liczba przeprowadzonych kontroli i podjętych działań pokontrolnych w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów Ogółem/ liczba kontroli z udziałem GIOŚ Liczba kontroli Dot. zezwolenia wstępnego Dot. przestrzegania warunków decyzji GIOŚ Liczba kontroli, w których stwierdzono naruszenia w podziale na kategorie naruszeń Liczba skontrolowanych podmiotów / liczba skontrolowanych instalacji unieszkodliwiania Liczba wydanych zarządzeń pokontrolnych Działania pokontrolne Liczba wniosków do Prokuratury Liczba wniosków do innych organów (podać jakich) 5/ / Liczba innych podjętych działań Tabela 3. Liczba stwierdzonych naruszeń w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów Stwierdzone naruszenia Ogólna liczba naruszeń Liczba naruszeń decyzji GIOŚ na międzynarodowe przemieszczanie odpadów Liczba naruszeń przepisów prawa dot. gospodarowania odpadami oraz warunków posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami Tabela 4. Wnioski innych służb o przeprowadzenie oceny zatrzymanych towarów skierowane do WIOŚ Organ kontrolny Liczba skierowanych wniosków Liczba przeprowadzonych oględzin Liczba udzielonych pisemnych informacji Służba Celna Straż Graniczna ITD Policja Razem

13 Tabela 5. Wspólne kontrole międzynarodowego przemieszczania odpadów WIOŚ z innymi służbami Wspólne kontrole IMPEL TFS Organy uczestniczące w kontroli Służba Celna, Straż Graniczna, Policja, Inspekcja Transportu Drogowego Liczba skontrolowanych ładunków Liczba nielegalnych przemieszczeń odpadów Liczba stwierdzonych naruszeń decyzji GIOŚ oraz przepisów o mpo Inne Tabela 6. Administracyjne kary pieniężne w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów. Liczba wydanych decyzji w 2012r./liczba decyzji prawomocnych TPO 1 legalne z naruszeniami Wysokość nałożonych kar w 2012r./wysokość kar na podstawie decyzji prawomocnych Liczba odwołań od decyzji Liczba postęp. egzekucyjnych Kwota zapłaconych kar NTPO 2 NTPO TPO NTPO NTPO TPO NTPO Odpady Pozostałe odpadów pozostałe legalne z odpadów pozostałe legalne z odpadów pojazdów odpady pojazdów odpady naruszeniami pojazdów odpady naruszeniami pojazdów NTPO pozostałe odpady 1 TPO transgraniczne przemieszczanie odpadów 2 NTPO nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów 13

Działalność kontrolna WIOŚ

Działalność kontrolna WIOŚ Załącznik nr 1 do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2013 r. Działalność kontrolna WIOŚ Informacja obejmująca wskazaną w rozdz. II tematykę powinna odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Działalność kontrolna WIOŚ. do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2011r.

Załącznik nr 1. Działalność kontrolna WIOŚ. do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2011r. Załącznik nr 1 do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2011r. Działalność kontrolna WIOŚ Informacja obejmująca wskazaną w rozdz. II tematykę powinna odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2010 r. Działalność kontrolna WIOŚ

Załącznik nr 1 do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2010 r. Działalność kontrolna WIOŚ Załącznik nr 1 do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2010 r. Działalność kontrolna WIOŚ Informacja obejmująca wskazaną w rozdz. II tematykę powinna odpowiadać

Bardziej szczegółowo

RECYKLING POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI

RECYKLING POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI LWA-4101-20-00/2012 Nr ewid. 51/2013/P/12/180/LWA Informacja o wynikach kontroli RECYKLING POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon INFORMACJA Z KONTROLI PRAWID OWOŒCI WPROWADZANIA DO OBROTU I OZNAKOWANIA P YNÓW DO SPRYSKIWACZY SZYB SAMOCHODOWYCH, AKUMULATORÓW SAMOCHODOWYCH, OPON ORAZ CZÊŒCI I PRZEDMIOTÓW WYPOSA ENIA PODLEGAJ CYCH

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Małgorzata Porażyńska Okręgowy Inspektor Pracy

Szanowni Państwo! Małgorzata Porażyńska Okręgowy Inspektor Pracy Szanowni Państwo! Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy za 2014 rok. Dokument przedstawia efekty i rezultaty ubiegłorocznych działań inspekcji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2)

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2) Projekt z dnia 19 lipca 2012 r. USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1064 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 23 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1064 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 23 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1064 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie kontroli

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 185, poz.1243 ze zmianami)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 185, poz.1243 ze zmianami) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 185, poz.1243 ze zmianami) 1. Definicja odpadu. Odpady substancje lub przedmioty należące do jednej z kategorii, określonych

Bardziej szczegółowo

Obszar objęty planem kontroli został ujęty w następujące zagadnienia określone mianem celów kontroli oraz ogólnopolskich cykli kontrolnych:

Obszar objęty planem kontroli został ujęty w następujące zagadnienia określone mianem celów kontroli oraz ogólnopolskich cykli kontrolnych: WSTĘP Ogólna ocena istotnych zagadnień dla stanu środowiska na terenie województwa podlaskiego wykazuje, że w zakresie działalności kontrolnej najistotniejszymi kierunkami działań jest realizacja kontroli

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 686, 888, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW SPRAWOZDANIE Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2005

SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2005 SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2005 SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2005... 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE W 2009 ROKU

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE W 2009 ROKU 1. Kierunki działalności kontrolnej Podstawowym celem działań kontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie jest zapewnienie odpowiednich standardów jakości środowiska poprzez egzekwowanie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Kontrola legalności zatrudnienia I. Analiza wyników kontroli legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich oraz cudzoziemców II.

Bardziej szczegółowo

Lp. Data Miejscowość Opis zdarzenia Działania podjęte przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska Uwagi

Lp. Data Miejscowość Opis zdarzenia Działania podjęte przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska Uwagi Rejestr poważnych awarii i zdarzeń o znamionach poważnej awarii, które wystąpiły przed 2012 r., i dla których usuwanie skutków kontynuowane było w roku 2012. Lp. Data Miejscowość Opis zdarzenia Działania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Inspekcja Ochrony Środowiska jest powołana do kontroli przestrzegania przepisów

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Warszawa, czerwiec 2009 r. Spis treści: Str. 1.Wstęp. 5 2.

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2006

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2006 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2006 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW SPRAWOZDANIE Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy. z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2010 r. (skrót)

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy. z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2010 r. (skrót) Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2010 r. (skrót) Państwowa Inspekcja Pracy jest powołana do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 roku

SPRAWOZDANIE. z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 roku SPRAWOZDANIE z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 roku Warszawa 2014 Szanowni Państwo! Przedkładam sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 r. Prezentowany dokument stanowi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Warszawa, dnia 16 czerwca 2014 r. Poz. 2

DZIENNIK URZĘDOWY. Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Warszawa, dnia 16 czerwca 2014 r. Poz. 2 DZIENNIK URZĘDOWY Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Warszawa, dnia 16 czerwca 2014 r. Poz. 2 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 16/ 2 0 1 4 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik 2013 Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Warszawa 2013 Autor: Hanna Teodorowicz Przygotowanie niniejszej publikacji zostało

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 39 nr 495 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów... 185 40

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 19, 69-100 Słubice Tel. 95-7583608, fax: 95-7583609 e - mail: sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ]bg]ldïdoqrăfl 3DñVWZRZHM,QVSHNFML 3UDF\ Zb URNX :DUV]DZD

SPRAWOZDANIE ]bg]ldïdoqrăfl 3DñVWZRZHM,QVSHNFML 3UDF\ Zb URNX :DUV]DZD SPRAWOZDANIE SPIS TREŚCI Spis treści I. WPROWADZENIE 9 II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA INFORMACJE OGÓLNE 13 1. Wstęp 15 2. Kontrole 15 3. Decyzje inspektorów pracy 16 4. Decyzje nakazujące zaprzestanie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202 USTAWA. z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1) Rozdział 1.

Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202 USTAWA. z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202 USTAWA z dnia 20 stycznia 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1162, z 2014 r. poz. 822, 1322. o recyklingu pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wydział Inżynierii i Biotechnologii, Politechnika Częstochowska jurand@is.pcz.czest.pl Ustroń - Jaszowiec, 18-19 października 2012 Zakres tematyczny BLOK I BLOK

Bardziej szczegółowo