foto: Krzysztof Gruca

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "foto: Krzysztof Gruca"

Transkrypt

1 foto: Krzysztof Gruca

2 Państwowa Straż Pożarna województwa łódzkiego - Bilans 2009 roku Państwowa Straż Pożarna województwa łódzkiego - Bilans 2009 roku przekazanie samochodów pożarniczych prezentacja mobilnego medycznego zestawu ratunkowego Otwarcie powiatowego magazynu ds. zarządzania kryzysowego Rozmowa z Łódzkim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. bryg. Andrzejem Witkowskim uroczyste otwarcie symulatora pożarów podpisanie porozumienia ŁKW psp w Łodzi z DR lpr wschód polscy strażacy w anglii Anna Cydzik-Mularczyk: Jaki był 2009 rok dla strażaków województwa łódzkiego? st. bryg. Andrzej Witkowski: Rok 2009 był czasem pracowitym. Strażacy Państwowej Straży Pożarnej i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych naszego województwa interweniowali przy zdarzeniach. Jest to niewiele mniejsza liczba od rekordowej w ostatnim 10-leciu, odnotowanej w 2008 roku. Najwięcej z nich dotyczyło miejscowych zagrożeń. Z porównania roku 2009 i 2008 wynika 4% spadek ogółu zdarzeń, w tym największy w pożarach - 5,6%. Każde z nich wymaga użycia odpowiedniego specjalistycznego sprzętu oraz właściwego wyszkolenia i profesjonalnego przygotowania strażaków. A.CM.: Czy rok 2009 był dobrym czasem pod względem dosprzętowienia strażnic i bazy szkoleniowej? A.W.: Dysponujemy sprzętem ratowniczym w odpowiedniej liczbie, ale jego część (przede wszystkim samochody pożarnicze) ma przekroczony czas użytkowania. Całkowita wymiana na nowy, spełniający warunki określone przepisami jest niemożliwa ze względu na ograniczone możliwości finansowe komend województwa łódzkiego i jest to proces długotrwały. Dlatego też, poza standardowymi sposobami zdobywania środków na ten cel (budżet własny, samorządowy, P/WFOŚ), korzystamy z funduszy unijnych. Takim sposobem udało się z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata pozyskać 9 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Rok 2009 był czasem korzystnym dla rozwoju wojewódzkiej bazy szkoleniowej PSP w Sieradzu. Wykonana infrastruktura poligonu składającego się z szeregu specjalistycznych stanowisk ćwiczebnych, w tym stanowiska do symulacji katastrof budowlanych, stanowiska do ćwiczeń ewakuacji osób poszkodowanych z szybów, budynku do symulacji pożarów wewnętrznych, w pełni wyposażonej sali komputerowej i medycznej, w których strażacy uczą się udzielania poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy w połączeniu z uruchomionymi w roku ubiegłym komorą dymową i kontenerowym symulatorem pożarów sytuują Ośrodek Szkolenia KW PSP w Łodzi z siedzibą w Sieradzu w krajowej czołówce baz szkoleniowych PSP. W rezultacie pozwala to na prowadzenie szkoleń strażaków, druhów i ratowników innych służb nie tylko z terenów województwa łódzkiego w oparciu o bardzo nowoczesną bazę treningową. Powód do zadowolenia stanowi także Medyczny Mobilny Zestaw Ratunkowy (MMZR), który jest częścią pilotażowego programu zainicjowanego przez Ministra Gospodarki. Ten zestaw sprzętu medycznego jest przewidziany do nagłego użycia w zdarzeniach (katastrofach) masowych, w tym o charakterze biologicznym, chemicznym i radiacyjnym. Równie ważnym wydarzeniem 2009 roku było otwarcie powiatowego magazynu ds. zarządzania kryzysowego w Piotrkowie Trybunalskim finansowanego przez tamtejsze władze samorządowe. Docelowo w roku bieżacym powstanie drugi w powiecie radomszczańskim. Magazyny stanowić będą zabezpieczenie logistyczne uruchamiane m.in. w przypadku wystąpienia wichur i trąb powietrznych, jakie miały miejsce w ubiegłych latach w województwie łódzkim. Godne szczególnego uznania jest zaangażowanie w procesy inwestycyjne władz samorządowych. Dzięki niemu w bardzo poważnym stopniu zwiększyliśmy zakres inwestycji, co umożliwiło straży pożarnej województwa łódzkiego szybszy rozwój, a tym samym podniesienie poziomu bezpieczeństwa naszego regionu. A.CM.: Jak w 2009 roku wyglądało doskonalenie zawodowe strażaków? A.W.: Stan wyszkolenia strażaków województwa łódzkiego należy ocenić bardzo wysoko. Świadczyć może o tym liczba ukończonych kursów z zakresu ratownictwa medycznego, wysokościowego, chemiczno-ekologicznego i kierowania ruchem drogowym oraz trofea zdobyte w różnego rodzaju dyscyplinach sportowo-pożarniczych. Nie mniej jednak w trosce o wysoki poziom ochrony przeciwpożarowej rozpoczęliśmy realizację projektu pn. Skuteczna prewencja wymiana pracowników KW PSP w Łodzi i Shropshire Fire & Rescue Service finansowanego przez Unię Europejską z programu pn. Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci. Podczas wymiany partnerskiej delegacja polskich strażaków poznała zasady funkcjonowania angielskich jednostek Fire & Rescue Service. Zaobserwowane najlepsze rozwiązania będziemy chcieli zaadaptować w naszych strukturach. By podnosić kwalifikacje 300 strażaków i pracowników cywilnych komend powiatowych i miejskich PSP z terenu województwa łódzkiego podjęło bezpłatne szkolenia na kursach języka angielskiego i niemieckiego w ramach unijnego projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Znajomość języków obcych ułatwi współdziałanie ze strażami pożarnymi, służbami ratowniczymi i obywatelami innych państw w sytuacjach zagrożenia. Nabyte umiejętności będą wykorzystywane także przy obsłudze przez dyspozytorów PSP europejskiego numeru ratunkowego 112. W najbliższych latach na terenie naszego województwa rozgrywane będą międzynarodowe imprezy sportowe. Przygotowujemy się także do ważnego przedsięwzięcia rangi światowej mianowicie Prezydencji w Radzie UE w 2011 roku oraz Euro Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom UE wymaga znajomości języka obcego od dyspozytorów przyjmujących zgłoszenie, ale także funkcjonariuszy bezpośrednio biorących udział w akcjach ratowniczych. Dzięki tym umiejętnościom istnieje możliwość podniesienia poziomu bezpieczeństwa obywateli innych państw przebywających na terenie naszego województwa. A.CM.: Jakie były najważniejsze inicjatywy podjęte w 2009 roku przez KW PSP w Łodzi? A.W.: Z pewnością dużym wyzwaniem w 2009 roku były prace nad utworzeniem Systemu Powiadamiania Ratunkowego. Zgodnie z zatwierdzoną wojewódzką koncepcją SPR, w ramach środków na prace adaptacyjne, projektowe doposażono wybrane lokalizacje Centrów Powiadamiania Ratunkowego w zunifikowane elementy infrastruktury teleinformatycznej. Niezależnie od tych działań powstał projekt Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej tzw. Projekt OST 112, który ma na celu poprawę jakości współdziałania jednostek organizacyjnych Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego. W związku z tym przewiduje się budowę nowoczesnych systemów łączności, zarządzanych niezależnie od operatorów telekomunikacyjnych. Ponadto do obsługi numeru alarmowego 112 powstaje także System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego tzw. Projekt SI PR. Jego celem będzie zapewnienie wsparcia w realizacji zadań służb porządku publicznego i ratownictwa w zakresie obsługi wywołań na numer 112 i inne numery alarmowe poprzez wdrożenie ogólnokrajowej platformy teleinformatycznej na potrzeby funkcjonowania Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CPR) oraz Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego (WCPR). Ważne inicjatywy skupione są także wokół pozyskiwania funduszy unijnych. Jednostki organizacyjne PSP województwa łódzkiego podjęły działania w celu pozyskania środków finansowych m.in. na realizację projektów pn. System Zintegrowanych Stanowisk Kierowania i Dysponowania Zasobami Ratowniczymi Województwa Łódzkiego oraz Wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez doposażenie jednostek podległych KW PSP w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ratownictwa chemiczno-ekologicznego. KW PSP w Łodzi w partnerstwie z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi złożyła także projekt pn. Bezpieczne drogi województwa łódzkiego doposażenie służb ratowniczych i interwencyjnych. Od 2008 roku z funduszy unijnych udało się pozyskać dla PSP województwa łódzkiego kwotę ok. 33 mln zł. Nasze plany na przyszłość skupione są wokół dalszego pozyskiwania nowoczesnego sprzętu, remontu strażnic oraz intensyfikacji szkoleń strażaków. Będziemy kontynuować rozpoczęte projekty nabywania doświadczeń od zagranicznych służb ratunkowych oraz dążyć do zmniejszenia liczby ofiar pożarów poprzez propagowanie akcji instalowania czujek dymu i tlenku węgla w każdym mieszkaniu. A.CM.: Co Pan Komendant uznaje za największy sukces w roku ubiegłym? A.W.: Największym sukcesem jest dla nas podniesienie poziomu bezpieczeństwa w województwie poprzez spełnienie misji Państwowej Straży Pożarnej, jaką jest ratowanie życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska. Sukcesem, który umożliwi strażakom prowadzenie ćwiczeń i rozwijanie swoich umiejętności jest nowoczesny ośrodek szkolenia. Pozyskano także nowe samochody i kontynuowano ze środków ustawy modernizacyjnej i Urzędu Miasta Łodzi budowę strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 5 Komendy Miejskiej PSP w Łodzi. Cieszą nas także pierwsze działania związane z budową strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach, rozbudowy strażnicy KP PSP w Radomsku. Mimo znacznego zminiejszenia możliwości pozyskania środków z budżetu, związanego ze spowolnieniem gospodarczym, komendy PSP województwa łódzkiego poprzez własne zaangażowanie w poprawę warunków służby oraz dzięki przychylności i pomocy finansowej władz samorządowych dla naszej formacji mogły prowadzić prace konserwacyjne i modernizacyjne użytkowanych obiektów. Ważnym osiągnięciem było opracowanie wspólnie z Wojewodą Łódzkim koncepcji Systemu Powiadamiania Ratunkowego, w tym funkcjonowania 9 Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Zweryfikowano porozumienia z lokalnymi dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, dotyczące pomocy udzielanej przez jednostki PSP i OSP KSRG w sytuacjach nagłego zagrożenia życia i zdrowia ludzi, gdy zespoły ratownictwa medycznego z różnych przyczyn nie są w stanie udzielić pomocy poszkodowanym lub dotrą później na miejsce zdarzenia niż strażacy. Istotnym wydarzeniem w 2009 roku było także podpisanie porozumienia z Dyrektorem Regionalnym Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Wschód, dotyczące szczegółowych zasad współpracy jednostek KSRG i LPR na terenie województwa łódzkiego. Dzięki temu rozpocznie się proces szkoleń strażaków z OSP w KSRG, którzy w zdecydowanej liczbie akcji ratowniczych zabezpieczają miejsca lądowań i startów śmigłowca LPR. Ponadto na uwagę zasługują zintensyfikowane akcje edukacyjne i informacyjne, które znacząco wpływają na poprawę szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Wszystkie te działania składają się na jedno, najważniejsze, które zawsze będzie priorytetem w działaniach Państwowej Straży Pożarnej bezpieczeństwo mieszkańców i ratowanie ich życia, zdrowia i mienia. A.CM.: Jakie sprawy przysparzają najwięcej kłopotów? A.W.: Trudności, z którymi się borykamy wiążą się przede wszystkim z nie najlepszym stanem technicznym niektórych strażnic JRG województwa łódzkiego, powodującym m.in. większe koszty eksploatacji. Mamy także kłopoty z awaryjnością użytkowanego sprzętu z przekroczonym czasem eksploatacji, ale sukcesywne i zaplanowane oraz przemyślane działania strategiczne doprowadzą krok po kroku do usunięcia tych trudności. Dziękuję za rozmowę. 2 3

3 Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Łódź Specjalistyczną Grupę Poszukiwawczo- Ratowniczą Łódź tworzy 40 strażaków. W jej skład wchodzą: dowództwo grupy, sekcja poszukiwawcza i techniczna, zastęp medyczny i logistyczny. Do sekcji poszukiwawczej należą cztery psy ratownicze: Argo, Bilbo, Hato, Macho. Na wyposażeniu grupy znajdują się m.in.: liny ratownicze, uprzęże ewakuacyjne, drabinki, piły do cięcia stali i betonu, pilarki do drewna, zestawy ratownicze hydrauliczne, systemy geopozycjonowania satelitarnego (GPS), ponton, agregaty prądotwórcze, geofony, kamera wziernikowa oraz sprzęt medyczny. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej zadeklarowała gotowość polskiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej do wstąpienia w struktury INSARAG (Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwania i Ratownictwa, utworzonej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych) jako Ciężka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza USAR Poland. Doświadczenie i umiejętności poszczególnych grup oraz ich podopiecznych psów ratowników sprawdzone zostały przez specjalistów reprezentujących ONZ. Łódzcy strażacy spełnili wszystkie wymagania i wykonali specjalistyczne założenia. Tym samym w kwietniu 2009 roku, jako jedna z pięciu polskich grup zostali włączeni do międzynarodowego systemu ratowniczego i mogą być dysponowani do działań na całym świecie. Łódzka Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza w składzie: mł. bryg. Makary Szulc, st. kpt. Marcin Płotica, asp. Mirosław Jakubowski (ratownicy) wraz z psami wyspecjalizowanymi w poszukiwaniu żywych osób pod gruzami (Macho, Argo, Hato) oraz zastępca oficera łącznikowego st. kpt. Grzegorz Górczyński, a także ratownicy: kpt. Artur Baszczyński i asp. Dominik Szulc wzięła udział w misji na Haiti, które nawiedzone zostało 12 stycznia 2010 roku przez potężne trzęsienie ziemi. Pod gruzami zawalonych budynków zginęło około 200 tysięcy osób, kilkaset tysięcy zostało rannych. foto: Krzysztof Gruca Łódzcy strażacy z pomocą Haiti Na łamach Kuriera Strażackiego rozmowa z Dowódcą grupy mł. bryg. Makarym Szulcem na temat udziału w akcji ratowniczej na Haiti. Anna Cydzik-Mularczyk: Jak wyglądała rzeczywistość na miejscu tej tragedii? mł. bryg. Makary Szulc: Cały czas śledziliśmy w mediach to, co się tam dzieje. Jednak gdy dotarliśmy na miejsce nastąpiło zderzenie z tamtejszą rzeczywistością. Przekazy telewizyjne, relacje radiowe nie odzwierciedlały bezmiaru tej tragedii. Pierwsze na co zwróciliśmy uwagę, to panujący odrażający zapach, pochodzący nie tylko od rozkładających się zwłok, ale także spowodowany bardzo niskim poziomem higieny w tym kraju. Mnóstwo śmieci na ulicach, gnijące odpady, ścieki i brak kanalizacji, a w tym wszystkim ludzie, którzy przeżyli ogromną tragedię i pozostali bez podstawowych środków do życia, jak chociażby woda i pokarm. Zbyt mały zasób służb, powodował, że nie nadążano z wywożeniem zwłok, które wyciągnięte przez mieszkańców spod gruzów leżały na poboczach dróg. Mimo to życie toczyło się dalej. Ludzie o beznamiętnym wzroku wyglądali jakby oswoili się z tragiczną rzeczywistością. Jedynie dzieci się uśmiechały, szczególnie gdy otrzymały od nas jakiś podarunek. Nie zdawały sobie sprawy z tragedii, jaka spotkała ich kraj. A.CM.: Sytuacja na miejscu była trudna i momentami było niebezpiecznie, jak zapewniano wam bezpieczeństwo? M.S.: Byli z nami funkcjonariusze z Biura Ochrony Rządu. Poza tym wszystkie nasze działania na miejscu prowadzone były pod ochroną wojsk ONZ. Gdy pojawiały się niebezpieczne momenty np. słychać było w oddali jakieś strzały, natychmiast wycofywano nas ze strefy, w której prowadziliśmy działania ratownicze. Zdarzyło się to kilkukrotnie i utrudniło nam działania jeszcze dobrze nie rozpakowaliśmy sprzętu, a już musieliśmy z polecenia sztabu oddalić się od zagrożonego miejsca. Stacjonowaliśmy w bazie na lotnisku i tam każdorazowo spędzaliśmy noc. Ze względu na bezpieczeństwo, działania prowadzone były od świtu do zmroku. A.CM.: Co utrudniało wam działania? M.S: Już od samego początku pojawiły się problemy z transportem, zarówno lotniczym, jak i lądowym. Mieliśmy problemy z dojazdem na miejsce przewidzianych poszukiwań. Sami musieliśmy organizować sobie wszystko, nie mogliśmy liczyć na inne służby. Nie działały żadne struktury państwowe. Całą akcją dowodził OSOCC, czyli międzynarodowy sztab koordynacji działań ratowniczych i oni także nie byli w stanie zapewnić transportu dla wszystkich przebywających tam ratowników. Musieliśmy czasem godzinami czekać na ciężarówkę, a i wtedy nie należało narzekać, bo cieszyliśmy się, że w ogóle przyjechała. Wielokrotnie zawodziła również organizacja. Dużym problemem był brak rozpoznania rejonów nieprzeszukanych. OSOCC miał niekompletne dane, co powodowało, że jedno miejsce przeszukiwane było kilka razy. A.CM.: Gdy miało miejsce drugie trzęsienie ziemi, grupa, pomimo wszelkich trudności szybko zmobilizowała się i dotarła w miejsce epicentrum. T a k. P o drugim trzęsieniu ziemi, które wyniosło 6.1 w skali Richtera do miejsca oddalonego o 100 km od Port-au- Prince, z ciężkiej grupy z Polski zadysponowano 6 ratowników medycznych wraz z dwoma lekarzami. Utworzyli tam ambulatorium polowe z izbą przyjęć. W ciągu dwóch dni udzielili pomocy medycznej około 100 osobom poszkodowanym. Rannych było tak wielu, że w organizacji izby przyjęć oraz bezpieczeństwa ratowników musieli pomóc funkcjonariusze BOR. A.CM.: Jak radziliście sobie ze stresem? M.S: Siłę dawało nam to, że jesteśmy grupą, że działamy razem i mamy wspólny cel ratowanie. Wszyscy przeżywaliśmy tę tragedię. Jednak staraliśmy się ze sobą dużo rozmawiać, wyrzucać z siebie, to co przeszkadzało i w ten sposób udało się nam bezkontuzyjnie powrócić. Myślę, że w tej chwili nie jest najgorzej. A.CM.: Jak sprawowały się psy? M.S.: Mimo ciężkich warunków klimatycznych psy dawały sobie radę, zdały egzamin. Musieliśmy jednak pilnować by spragnione wody nie zaczerpnęły wszechobecnie występujących tam ścieków. Była to dla nich pierwsza tego typu wyczerpująca i o tak szerokim zakresie akcja. Sukcesem jest, że w takich trudnych warunkach nasze psy chętnie współpracowały. A.CM.: Co pozostaje w pamięci po tej akcji? M.S.: Na pewno w pamięci pozostaje obraz ogromnej tragedii ludzkiej, góry śmieci, płynące ścieki i myjący się w nich mieszkańcy. Ogromna nędza. Najważniejsze jest jednak to, że nie zostawiliśmy nikogo żywego pod gruzami. Pomogliśmy i to cieszy najbardziej. Było to dla nas cenne doświadczenie we wszystkich elementach działań. Do kolejnej tego typu akcji pojedziemy z większym bagażem doświadczeń. A.CM.: Co chciałby Pan na łamach Kuriera Strażackiego przekazać członkom łódzkiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej? M.S.: Chciałbym podziękować za zaangażowanie, z jakim podejmowali działania w czasie misji na Haiti. Dziękuję również tym strażakom, którzy zostali w Polsce, za to, że zawsze można liczyć na ich wysokie kwalifikacje. Szczególne podziękowania należą się kpt. Jędrzejowi Pawlakowi oraz asp. Ryszardowi Wiśniewskiemu z psem Bilbo za zrozumienie, którym wykazali się w momencie decyzji o ich pozostaniu w kraju, ze względu na przeciążenie samolotu. Chciałbym także podkreślić, że w harmonogramie dyżurów ujęci byliśmy do tej pory w wąskim zakresie osobowym, natomiast w drugim półroczu tego roku stanowimy trzon Polskiej Ciężkiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej USAR Poland i działamy już w pełnym składzie osobowym. Dziękuję za rozmowę. powitanie grupy 4 foto: Krzysztof Gruca po powrocie do kraju 5

4 fundusze unijne 15 stycznia 2010 roku Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 57/10 trzy projekty Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego o łącznej wartości ok. 15,3 mln zł zostały wyłonione do dofinansowania w ramach RPO WŁ Dofinansowanie otrzymały: projekt Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi pn.: Wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez doposażenie jednostek podległych Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ratownictwa chemiczno-ekologicznego Etap II o wartości ,00 zł, projekt dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim pn.: Zapobieganie skutkom zagrożeń naturalnych i nadzwyczajnych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim o wartości ,80 zł oraz projekt dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu pn.: Wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego poprzez doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu w sprzęt 16 stycznia br. około godziny 0.39 dyżurny operacyjny stanowiska kierowania KM PSP w Skierniewicach został powiadomiony o pożarze jednokondygnacyjnego, murowanego budynku jednorodzinnego w m. Święte Nowaki w gm. Maków, w powiecie skierniewickim. Strażacy po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastali pożar rozwinięty. Cały dach i wnętrze budynku objęte były ogniem. Działania strażaków z PSP i OSP z KSRG w pierwszej fazie działań polegały na podaniu 2 prądów wody w natarciu na płonący budynek (1. na dach budynku, 2. do wnętrza przez wypalone okno). Następnie wyważono drzwi wejściowe do budynku i rota zabezpieczona sprzętem ochrony dróg oddechowych wprowadziła do wnętrza budynku prąd wody. W trakcie przeszukiwania pomieszczeń wewnątrz budynku natrafiono na osobę poszkodowaną (kobieta lat 64). Z powodu braku możliwości technicznych (znaczna deformacja ciała na skutek oddziaływania promieniowania cieplnego) odstąpiono od resuscytacji. Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz stwierdził zgon kobiety. W celu dogaszenia pożaru oddymiono pomieszczenia i przeprowadzono częściową rozbiórkę budynku. Przypuszczalną przyczyną pożaru była nieostrożność osoby dorosłej w posługiwaniu się ogniem otwartym. ratowniczo-gaśniczy i ratownictwa chemiczno-ekologicznego o wartości ,00 zł. W ramach pierwszego projektu zostanie zakupionych 8 ciężkich i 8 średnich samochodów ratowniczogaśniczych, w ramach drugiego KP PSP w Tomaszowie Mazowieckim otrzyma ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy i podnośnik pożarniczy. Trzeci projekt polega na doposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu w średni samochód ratowniczo-gaśniczy. kpt. Wojciech Wieloch Andrzej Skowroński Śmiertelne żniwo pożaru budynku mieszkalnego w powiecie skierniewickim Poszkodowana w pożarze kobieta jest już piątą ofiarą śmiertelną w pożarach w tym roku. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego jest to wzrost o 400%. Całkowitemu spaleniu uległ budynek mieszkalny wraz z wyposażeniem. Straty oszacowano wstępnie na ok. 80 tys. złotych. W akcji ratowniczo-gaśniczej wzięło udział 6 strażaków z PSP, 11 strażaków z OSP w KSRG, 5 policjantów, 1 pracownik pogotowia energetycznego oraz 2 pracowników pogotowia ratunkowego. Akcja trwała 2 godziny i 46 minut. mł. bryg. Zbigniew Łyszkowicz foto: KM PSP w Skierniewicach 2009 Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej: bryg. Marek Skrobek, mł. bryg. Andrzej Bohdanowicz, st. kpt. Grzegorz Górczyński, kpt. Piotr Łukasik. Projekt Skuteczna prewencja wymiana kadry KW PSP w Łodzi i Shropshire Fire & Rescue Service Projekt Leonardo Dodatek s p e c j a l n y W dniach 7-12 grudnia 2009 r. przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi w osobach: bryg. Marek Skrobek (KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim), mł. bryg. Andrzej Bohdanowicz (KP PSP w Pabianicach), st. kpt. Grzegorz Górczyński (KM PSP w Łodzi), kpt. Piotr Łukasik (KW PSP w Łodzi) oraz tłumacz Katarzyna Adamczewska (KW PSP w Łodzi) wizytowali w jednostkach straży pożarnych w hrabstwie Shropshire (Wielka Brytania) w ramach projektu Skuteczna prewencja wymiana kadry KW PSP w Łodzi i Shropshire Fire & Rescue Service finansowanego przez Unię Europejską z programu pn. Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci. Głównym celem projektu była wymiana doświadczeń z zakresu prewencji pomiędzy angielskimi i polskimi strażakami. 6 7

5 2009 PROJEKT LEONARDO 2009 PROJEKT LEONARDO Łódzcy strażacy w Anglii Oficjalną część wizyty w Shropshire Fire & Rescue Service (SFRS) rozpoczęliśmy od spotkania powitalnego ze Stevem Worrallem Assistant Chief Fire Officer, podczas którego zapoznano nas z planem wizyty i rozkładem zajęć. W pierwszej kolejności przedstawiono nam działalność operacyjną SFRS. Obejrzeliśmy odpowiednik naszego WSKR, gdzie mieliśmy możliwość poznania struktury organizacyjnej, specyfiki pełnienia służby oraz zasad koordynacji działań ratowniczych. Zapoznaliśmy się także z mapami operacyjnymi, oprogramowaniem wspomagającym pracę stanowiska koordynacji. Następnie byliśmy gośćmi strażaków z JRG. Na terenie hrabstwa istnieją 23 jednostki straży pożarnej, z czego 4 to jednostki zawodowe a pozostałe 19 typu part-time (pracy dodatkowej) stanowią odpowiedniki naszych OSP KSRG z tą małą różnicą, że deklarujący przynależność strażacy mają co najmniej raz w tygodniu obowiązek uczestniczyć w trzygodzinnych szkoleniach, za co w zamian dostają stałe uposażenie oraz dodatek za uczestnictwo w akcjach ratowniczych. Strażacy pełniący służbę w takim charakterze pracują na co dzień w innych zakładach pracy, lecz w takiej odległości od siedziby jednostek, aby ich czas dotarcia do nich nie przekroczył 4-5 minut. W czterech jednostkach zawodowych na zmianie pełni służbę 24 strażaków, z czego 11 w Shrewsbury stolicy hrabstwa. W Shropshire strażacy pracują w systemie czterozmianowym z następującym rozkładem godzinowym: 2 dni po 9 godzin (od 9 00 do ), 2 dni po 15 godzin (od do 9 00 ), 3 dni wolne. Zmiany służbowe mają przypisane kolory: Blue Watch, White Watch, Green Watch oraz Red Watch. Zostaliśmy zapoznani z procedurami dysponowania sił i środków do poszczególnych zdarzeń oraz poziomami dowodzenia. Naszą szczególną uwagę zwrócił Incident Car samochód wspomagania dowodzenia na miejscu zdarzenia. Jego wyposażenie stanowią przede wszystkim sprzęt łączności oraz system Command Control wspierający prace dowódców na miejscu akcji. System zawiera bazy danych w formie elektronicznej: rozmieszczenie hydrantów, plany obiektów przemysłowych z rozrysowanymi planami dróg dojazdowych oraz pełną infrastrukturą innych instalacji, numery kontaktowe do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie zakładu, programy do prognozowania stref bezpiecznych przy zdarzeniach z materiałami niebezpiecznymi, bazy danych o materiałach niebezpiecznych, kontakty telefoniczne do specjalistów oraz szereg wielu przydatnych informacji wspomagających proces dowodzenia na miejscu zdarzenia. Samochód jest dysponowany do działań w przypadku uczestniczenia w zdarzeniu trzech lub więcej zastępów. Akcję koordynuje wtedy Incident Commander. Po wspólnym obiedzie ze strażakami jednostki w Shrewsbury, zapoznaliśmy się ze sprzętem, jakim dysponują brytyjskie straże pożarne. Prezentacja połączona była z rozstawieniem zestawu dekontaminacji masowej, który znajduje się na wyposażeniu SFRS. Zestaw został zakupiony w ramach rządowego programu bezpieczeństwa kraju na wypadek skażenia ludzi substancjami chemicznymi, biologicznymi i promieniotwórczymi. W odróżnieniu od organizacji systemu ratowniczego w Polsce, w Shropshire strażacy nie dysponują specjalistycznymi grupami ratowniczymi, nie posiadają tzw. odwodów operacyjnych. Każdy pojazd gaśniczy posiada na wyposażeniu zestawy sprzętu hydraulicznego oraz ubrania ochrony pełnej (gazoszczelne). W przypadku zdarzeń o dużym zasięgu, wymagających użycia większych sił i środków, sąsiadujące ze sobą hrabstwa mają podpisane umowy wzajemne. Duże wrażenie zrobił na nas obiekt treningowy do symulacji pracy strażaka w strefie zadymionej. Jest to symulator jednopiętrowego domu służący do ćwiczeń w strefie zadymionej z odwzorowaniem wyposażenia pomieszczeń, przejść pomiędzy kondygnacjami itp. Kolejny dzień był najbardziej wypełnionym programowo dniem naszej wizyty. W pierwszej części zostaliśmy zapoznani ze strukturą organizacyjną wydziałów prewencji ( Community Fire Safety oraz Business Fire Prevention ). Następnie odwiedziliśmy z naszymi przewodnikami tj. Johnem Harrisonem, Samem Hamerem, Robertem Rondelem, Delyth Humphreys wydział zajmujący się szeroko rozumianą edukacją społeczeństwa Community Fire Safety. Wydział ten ma bardzo NAMIOT DO DEKONTAMINACJI Z PODZIAŁEM NA CZĘŚĆ ŻEŃSKą, MĘSKĄ I DLA NIEPEŁNOSPRAW- NYCH SAMOCHÓD EDUKACYJNY WYPOSAŻENIE SPRZĘTOWE GARAŻY JEDNOSTKI CFS WYPOSAŻENIE SAMOCHODU OPERACYJNEGO istotne znaczenie w funkcjonowaniu Shropshire Fire & Rescue Service z uwagi na szeroko rozpowszechnianą ideę bezpieczeństwa w hrabstwie. Komórka ta podzielona została na szereg specjalizacji, a mianowicie osoby zajmujące się: ryzykiem (Persons at Risk Team), technicznymi rozwiązaniami (Community Fire Safety Technical Officers), edukacją młodzieży i ludzi starszych (Youth Services Team) oraz osoba zajmująca się dochodzeniami popożarowymi. Ciekawostką może być też fakt, że w wydziale jest też osoba odpowiedzialna tylko i wyłącznie za analizę fałszywych alarmów w hrabstwie, by zmniejszyć nakład środków finansowych będących konsekwencją wyjazdów do zdarzeń (koszty paliwa oraz wypłat dla strażaków biorących udział w akcjach). CFS zajmuje się tworzeniem i rozpropagowaniem wielu programów edukacyjnych oraz zapobiegających pożarom w budynkach mieszkalnych. Jednym z nich jest program montowania w mieszkaniach (za darmo) czujek dymu (odpowiednik naszego programu Czujka w każdym domu ). Dzięki tej akcji spadła liczba pożarów w hrabstwie i co się z tym wiąże liczba ofiar śmiertelnych w pożarach. Zainteresował nas będący na wyposażeniu wydziału samochód do edukacji społeczeństwa: na różnych imprezach plenerowych, tj. uroczystościach miejskich, jarmarkach; podczas wizyt w centrach handlowych itp. Samochód jest w pełni przygotowany do prezentowania tematyki bezpieczeństwa wśród społeczności lokalnej. Monitory, plansze pokazowe i wyspecjalizowany personel w bardzo obrazowy sposób przekazują wiedzę na temat właściwego zachowania w domu, na drodze, gdy znajdą się w sytuacji zagrożenia pożarowego. Następnym punktem programu tego dnia była wizyta w Centrum Edukacji Safe Side at Eastside w Birmingham, zajmującym się szkoleniem dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ośrodek Safeside jest interakcyjnym, nowatorskim, edukacyjnym centrum nauki o ogólno pojętym bezpieczeństwie. Oferuje 16 scenariuszy, które uczą małe dzieci zachowań w otaczającym nas świecie np. zachowań w sklepie, mieszkaniu, na drodze, w pociągu i autobusie, w okolicach wody itp. Informacje na temat tego ośrodka można uzyskać na stronie internetowej uk. Czwartek rozpoczął się ponownie w Shropshire Fire and Rescue Service, lecz tym razem zapoznawaliśmy się z pracą w drugim wydziale prewencji Business Fire Prevention. Komórka ta zajmuje się czynnościami kontrolnymi w obiektach (z wyłączeniem budynków mieszkalnych tam kontrolę prowadzi Community Fire Safety ), uzgadnianiem projektów technicznych w ramach przewidywanych prac budowlanych i modernizacyjnych, edukacją społeczeństwa w zakresie ruchu drogowego, uaktualnianiem danych w systemie wspomagania dowodzenia oraz współpracy w zakresie bezpieczeństwa z organami budowlanymi hrabstwa Shropshire. W zakres kontroli obiektów wchodzą: biura i sklepy, puby, kluby i restauracje, szkoły i przedszkola, obiekty ochrony zdrowia, obiekty tymczasowe typu namioty cyrkowe, hotele i akademiki, obiekty produkcyjno-magazynowe, imprezy masowe, kościoły i inne obiekty kultu religijnego oraz budynki hodowlane. Szczególnym punktem programu naszej wizyty było wieczorne spotkanie w straży pożarnej w miasteczku Oswestry z zamieszkałymi w okolicy Polakami. Celem spotkania było zintegrowanie środowiska polonijnego oraz zmniejszenie barier instytucjonalnych, jak również zapoznanie naszych rodaków z programem bezpłatnego instalowania czujek pożarowych w budynkach mieszkalnych. Szeroko rozpropagowane wśród Polonii spotkanie ze strażakami z Polski okazało się dużym sukcesem, a możliwość rozmowy z polską społecznością, sceptycznie nastawioną do państwowych instytucji w Anglii, spowodowało bardziej przyjazne spojrzenie na możliwość instalowania czujek w domach. Ciekawostką może być również to, że w wyniku spotkania jedna z Polek zadeklarowała chęć przystąpienia do pracy w straży pożarnej w Oswestry. Podczas tego spotkania uroczyście wręczono nam certyfikaty uczestnictwa w programie Leonardo da Vinci i pobytu w Shropshire Fire and Rescue Service. Spotkanie połączone z degustacją polskich potraw było wzruszające nie tylko dla nas, lecz SAMOCHÓD KONTENEROWY Dodatek s p e c j a l n9 y

6 2009 PROJEKT LEONARDO działania ratowniczo-gaśnicze również dla przybyłych tam polskich rodzin. Przedostatni dzień wizyty był przeznaczony na podsumowanie naszego pobytu u angielskich strażaków. Przekazaliśmy nasze spostrzeżenia i doświadczenia z tygodniowego pobytu. Było ono sposobnością do dogłębnego omówienia zagadnień, które najbardziej nas interesowały, tj: czujka w każdym domu, system wspomagania dowodzenia Command Control, Community Outreach Vehicle. Ważnym narzędziem wspomagającym propagowanie bezpieczeństwa wśród lokalnej społeczności Shropshire jest funkcjonująca strona UBRANIE GAZOszczelne MIASTECZKO BEZPIECZEŃSTWA DO ĆWICZEŃ internetowa SFRS: Poza informacjami na temat bieżącej działalności, znajdują się na niej wskazówki dotyczące bezpiecznego zachowania w domu, pracy, szkole itp. Godna pozazdroszczenia jest również duża liczba pracowników zatrudnionych w prewencji, mających wąski zakres swoich zadań i co się z tym wiąże mogą bardzo wnikliwie analizować przydzielone im zadania. System taki skutkuje zmniejszeniem liczby zdarzeń, a co za tym idzie zmniejszeniem liczby ofiar w pożarach. Na koniec spotkania zostaliśmy obdarowani pamiątkami z Shropshire, wśród których znalazły się także czujki dymu. Niemniej ważnym celem projektu była poprawa kompetencji kulturowych i językowych jego uczestników, kształtowanie otwartości i umiejętności adoptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich. Korzystając z okazji, że lądowaliśmy w Londynie nasi opiekunowie zadbali o to, abyśmy w dość krótkim czasie zobaczyli miejsca charakterystyczne dla stolicy Wielkiej Brytanii. Bardzo istotnym pod kątem kulturowym i historycznym punktem programu było zwiedzanie miasteczka Shrewsbury z Johnem Harrisonem, który poza pracą w miejscowej straży pożarnej zajmuje się oprowadzaniem wycieczek po historycznym mieście powstałym w XI wieku. Chodząc wąskimi uliczkami dotarliśmy m.in. do zamku Shrewsbury wzniesionego w 1067 roku, szkoły (w której uczył się Karol Darwin twórca teorii ewolucji) i wielu innych ciekawych miejsc, które zostaną na zawsze w naszej pamięci. Niezapomniane wrażenia to także wieczór na meczu Ligii Mistrzów FC Liverpool-FC Fiorentina (1:2). To było piłkarskie święto na stadionie Anfield Road, które pozostawi wspomnienia na długo. Życzylibyśmy sobie takich spotkań piłkarskich i takiej atmosfery podczas zbliżającego się Euro Bardzo rodzinna atmosfera panowała na świątecznej kolacji, która odbyła się w piątek. Uczestniczyli w niej pracownicy komendy z Shrewsbury. Wieczór z typowymi dla Anglii daniami świątecznymi pełen był rozmów, żartów, a nawet narodowych przyśpiewek. W sobotę, czyli ostatni dzień naszego pobytu, poranek przeznaczyliśmy na zakupienie pamiątek, które w Polsce będą nam przypominały o miłym i pełnym wrażeń tygodniu spędzonym u angielskich strażaków. Opuszczając hotel mieliśmy świadomość, że był to pracowity tydzień, w czasie którego poznaliśmy działania prewencyjne oraz operacyjne wyciągając z nich każdy z osobna jakieś wnioski, które można będzie zaadaptować na polskim gruncie. Zabrakło niestety czasu na dokładne zaznajomienie się z systemem szkolenia angielskich strażaków i wspólnie doszliśmy do wniosku, że następna wymiana powinna być przeznaczona głównie temu zagadnieniu oraz na zapoznanie się z nowoczesnymi systemami wspomagania dowodzenia i łączności. Mamy nadzieję, że artykuł ten pozwoli spojrzeć z innej perspektywy na temat prewencji. Warto było na miejscu zobaczyć pasję z jaką pracownicy Shropshire Fire and Rescue Service podchodzą do służby, warto było spotkać ludzi, którzy w temacie bezpieczeństwa krok po kroku udowadniają, jak ważne jest uświadamianie społeczeństwa już od najmłodszych lat. bryg. Marek Skrobek mł. bryg. Andrzej Bohdanowicz st. kpt. Grzegorz Górczyński kpt. Piotr Łukasik POŻAR PARAFINY Mroźna sobota 23 stycznia zapowiadała się spokojnie. Jednakże wczesnym popołudniem o godz pracownicy zakładu produkcji granulatów i mieszanek parafinowych do wytwarzania zniczy i świec w miejscowości Bałdrzychów, w gm. Poddębice, zgłosili pożar parafiny. W pierwszej fazie jego rozwoju pracownicy próbowali ugasić pożar przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego, jednakże podjęte działania nie dały zamierzonego efektu. Najprawdopodobniej w wyniku nadmiernego przegrzania w procesie technologicznym zbiornika z parafiną doszło do jego rozszczelnienia. Parafina, która wydostała się na urządzenia rozgrzewające uległa zapaleniu i rozprzestrzeniła pożar pod pozostałe zbiorniki. Działania ratowniczo-gaśnicze straży pożarnej polegały na: zabezpieczeniu miejsca pożaru, podaniu 3 prądów piany gaśniczej w natarciu, podaniu 2 prądów wody w obronie na elewację budynku zakładu, schładzaniu zbiorników po ugaszeniu pożaru, rozbiórce pokrycia dachowego w szczytowej części budynku zakładu, penetracji pogorzeliska. W akcji ratowniczo-gaśniczej uczestniczyły: 3 zastępy JRG PSP z Poddębic, 6 zastępów OSP z KSRG. Na miejsce akcji przybył Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Poddębicach kpt. W. Wydrzyński. Spaleniu uległy: 1 zbiornik wraz z ok. 8 tonami parafiny, izolacja termiczna oraz instalacja technologiczna 3 sąsiednich zbiorników, powłoka lakiernicza 4 poziomych zbiorników, pod którymi paliła się parafina, brama segmentowa, elewacja szczytowa Mikołaje w mundurach i częściowo pokrycie dachowe budynku zakładu. Straty oszacowano na ok. 150 tys. zł. Uratowane mienie, tj.: pozostałą część hali produkcyjnej wraz z parafiną w ilości ok. 50 ton, zbiornik z olejem opałowym (ok. 8 m 3 ) wykorzystywanym w procesie technologicznym, 9 zbiorników z parafiną (6 po ok. 30 ton, 3 po ok. 8 ton) oraz 2 zbiorniki puste oszacowano na ok. 300 tys. zł. kpt. Wiesław Grzybowski Będąc nierzadko świadkami ludzkich dramatów zdajemy sobie sprawę, że nie dla wszystkich święta będą takie, jak być powinny. A gdy taka sytuacja dotyka dzieci staje się to tym bardziej przykre. Odwiedziliśmy zatem dzieciaki leżące na oddziale dziecięcym sieradzkiego szpitala, wręczając każdemu z leżących tam naszego pluszaka strażaka. Wielu z nich święta spędzi na oddziale szpitalnym i choć otoczone są tam ciepłą i miłą opieką pań pielęgniarek to jednak nie to samo co święta w rodzinnym domu. Wizyta strażaków na szpitalnym oddziale to coś nowego w naszej służbie. Za rok znów tam będziemy, bo uśmiech dziecka leczy nie tylko ich choroby ale i nasze serca. st. kpt. Jarosław Wasylik Dodatek s p e c j a l n y 11

7 ratownictwo zwierząt ratownictwo zwierząt Węże (nie)strażackie Szkolenia w ramach przedmiotu Taktyka Działań Ratowniczych Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi z siedzibą w Sieradzu organizuje dla słuchaczy Szkolenia Podstawowego Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej oraz Szkolenia Uzupełniającego Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej wyjazdowe zajęcia edukacyjno - dydaktyczne do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi. Uczestnicy kursu wraz z opiekunem grupy mł. kpt. Piotrem Widerą kilka razy w roku biorą udział w zajęciach. Edukacja odbywa się w ramach przedmiotu Taktyka Działań Ratowniczych. W ogrodzie zoologicznym przyszli adepci sztuki pożarniczej poznają gatunki węży występujące nie tylko w Polsce ale i poza granicami oraz zapoznają się z metodami postępowania z tymi niebezpiecznymi zwierzętami. Na szkoleniu strażacy oprócz zajęć teoretycznych przechodzą podstawowe szkolenie z zakresu łapania oraz sposobów zabezpieczania i transportu gadów. Wiedzą teoretyczną i praktyczną dzieli się z uczniami Pan Włodzimierz Stanisławski Zastępca Dyrektora ds. hodowlanych, który już od wielu lat poświęca swój czas i prowadzi szkolenia oraz pokazy dla strażaków województwa łódzkiego. Pan Włodzimierz Stanisławski zawsze gotowy do współpracy na swoich wykładach z wielkim zaangażowaniem i pasją omawia zagadnienia z zakresu postępowania z dzikimi i niebezpiecznymi zwierzętami oraz dzieli się ciekawymi opowieściami o wydarzeniach związanych z wężami, które miały miejsce na przestrzeni ubiegłych lat. Pokazy praktyczne odbywają się w wiwarium, gdzie na prawdziwych okazach strażacy mogą sprawdzić swoje umiejętności i oko w oko spotkać się z żywym zwierzęciem. mł. kpt. Piotr Widera Pan Włodzimierz Stanisławski zgodził się na łamach Kuriera Strażackiego przedstawić podstawowe informacje w przedmiotowym temacie. Włodzimierz Stanisławski Gady, a zwłaszcza węże należą do najpopularniejszych zwierząt egzotycznych trzymanych w domowych hodowlach. Z drugiej strony są grupą zwierząt, której większość ludzi boi się lub - w najlepszym przypadku nie darzy sympatią. Wśród węży znajdujących się w amatorskich hodowlach zdarzają się gatunki niebezpieczne, takie jak duże węże dusiciele (boa i pytony), które ze względu na swoje rozmiary i siłę mięśni potrafią udusić dorosłego człowieka oraz mniejsze, ale śmiertelnie niebezpieczne węże jadowite. Niestety, te niebezpieczne zwierzęta często hodowane są w nieodpowiedni i nieodpowiedzialny sposób, dlatego mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi znajdujących się w ich sąsiedztwie. Zdarzają się sytuacje, w których zwierzęta te uciekają ze swoich pomieszczeń lub biorą udział w zdarzeniach takich jak pożary, wypadki drogowe lub inne nieprzewidziane sytuacje. Węże krajowe, choć gatunkowo nieliczne (tylko 4 gatunki rodzimej fauny możemy znaleźć w Polsce: zaskroniec pospolity, żmija zygzakowata, gniewosz plamisty i wąż Eskulapa) mogą również być przyczyną niebezpiecznych dla człowieka zdarzeń. Z doświadczeń Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi wynika, że węże (głównie krajowe) mogą dostawać się w różnych okolicznościach do pomieszczeń publicznych, takich jak sklepy, duże markety, magazyny i inne oraz do autobusów rejsowych PKS, taksówek prywatnych, a także do prywatnych mieszkań powodując w wielu przypadkach panikę i związane z nią niepożądane zachowania u ludzi. Ostatnio szczególnie częste są kontakty właścicieli prywatnych działek letniskowych z tymi nielubianymi zwierzętami, co w oczywisty sposób wiąże się z wkraczaniem ludzkich osiedli na dzikie do niedawna tereny w lasach i w ich sąsiedztwie. Ludzie alarmują wtedy prosząc o pomoc w usunięciu jadowitych żmij z ich terenu, żmij, które często okazują się być zupełnie nieszkodliwymi zaskrońcami. W ostatnich latach mamy także do czynienia z nasilającym się nowym zjawiskiem związanym z niebezpieczeństwem ze strony zwierząt egzotycznych: z pojawianiem się tych zwierząt w transportach owoców (np. pająki w bananach z Ameryki Południowej) bądź w przesyłkach naturalnego surowca, takiego jak włókno kokosowe (grzechotniki cejlońskie). Umiejętność postępowania z wężami, a zwłaszcza rozpoznawanie krajowych gatunków ma tutaj kluczowe znaczenie. W 90% obserwowanych przez nas przypadków sprawcą zamieszania bywał zaskroniec, dość powszechnie jeszcze występujący na terenie Polski, osiągający do 1,5 m długości niejadowity wąż. Społeczeństwo polskie w swojej zdecydowanej większości nie zna i nie potrafi rozpoznać napotkanego węża. Gdyby tu sytuacja była lepsza, większość akcji z angażowaniem służb, takich jak straż pożarna, byłaby niepotrzebna, bo ludzie poradziliby sobie sami. Strażacy mają wielką rolę do odegrania w reagowaniu na sygnały o niebezpiecznych zwierzętach, takich jak węże. Docierają bardzo szybko po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce zdarzenia, mogą pomóc natychmiast. Niepotrzebna tu jest broń palna, jak choćby w przypadku dużych kotów (vide pumy na południu Polski w 2009 r.), wystarczy trochę wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz niedrogi sprzęt ofiologiczny (rękawice skórzane, chwytak, worek bawełniany, pojemnik styropianowy i ewentualnie osłona na oczy w przypadku kobry plującej). W szkoleniach strażaków z terenu województwa łódzkiego, które odbywają się od roku 2002 w łódzkim zoo, wzięło udział około 1000 adeptów państwowej straży pożarnej. Ta grupa strażaków będzie mogła sprostać nie tylko problemom związanym z osami i szerszeniami, ale także z wężami, pająkami, jadowitymi płazami i innymi niebezpiecznymi zwierzętami. Przykładem tego może być Prosty sprzęt, który ułatwia schwytanie węża rękawice skórzane, chwytak, worek bawełniany wypadek drogowy z 7 stycznia 2010 r. w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego, w którym zginęli ludzie przewożący węże dusiciele (pyton tygrysi ciemnoskóry 2 szt., boa dusiciel 2 szt. i boa tęczowy 1 szt.). Dzięki sprawnej akcji przeprowadzonej przez strażaków z JRG KP PSP w Tomaszowie Mazowieckim, węże te udało się złapać i przewieźć w bezpieczny sposób do Ogrodu Zoologicznego w Łodzi. Ta akcja ratownicza potwierdza potrzebę organizowania szkoleń z zakresu ratownictwa zwierząt i konieczność wyposażenia JRG w podstawowy sprzęt ułatwiający schwytanie węży

8 zagrożenia Niebezpieczny tlenek węgla Tlenek węgla znowu zabija, Rodzinna tragedia, Dzieci zatruły się czadem podczas snu to nagłówki gazet mówiące o niebezpieczeństwie, jakie niesie ze sobą tlenek węgla. Gdy zbliża się okres ogrzewania mieszkań statystyki zatrważająco zwiększają swoje indeksy związane z przypadkami zatruć czadem. co to jest czad i dlaczego jest taki niebezpieczny dla zdrowia i życia? Tlenek węgla (potocznie nazywany czadem) jest gazem duszącym, bez smaku, zapachu i koloru, łatwo mieszającym się z powietrzem. Jest to gaz, który powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Stwarza zagrożenie w każdym stężeniu w niższym wywołuje utratę koordynacji ruchowej, zaś w dużym nagłą śmierć. Oddziałuje na centralny układ nerwowy i układ sercowo-naczyniowy. Tlenek węgla wchłania się do organizmu przez układ oddechowy, łączy się z hemoglobiną i tworzy związek zwany karboksyhemoglobiną. Zdolność wiązania się CO z hemoglobiną jest razy większa niż z tlenem. Karboksyhemoglobina nie może przyswajać tlenu i służyć jako jego przenośnik w organizmie. Zawartość tlenu we krwi zmniejsza się i rozwija stan niedobarwienia krwiopochodnego. Stężenie w powietrzu mg/m³ Tlenek węgla jest ponadto gazem zapalnym praktycznie w każdej temperaturze, a z powietrzem tworzy mieszaniny wybuchowe w szerokim zakresie stężeń. jak przeliczać stężenia masowe składników gazu? Bezwzględne stężenia masowe określają ile miligramów danego gazu występuje w 1 m3 powietrza w warunkach umownych (25 C). Wartości tych stężeń przeliczane są ze stężeń wyrażonych w [ppm] lub mg/m3, według następujących wzorów: 1. X ppm = (Y mg/m3)x(24.45) (masa molowa CO) (X ppm)x(masa molowa CO) 2. Y mg/m3 = Jeśli mamy podane stężenie w ppm to stosujemy 2 wzór, np.: (47 ppm)x(44 g/mol) Y mg/m3 = jakie nieprawidłowości występują najczęściej w budynkach mieszkalnych, które wpływają negatywnie na emisję tlenku węgla do otoczenia? Podczas akcji Budynki mieszkalne przeprowadzonej przez strażaków w 2009 roku na terenie województwa łódzkiego skontrolowano blisko 750 obiektów mieszkalnych starej zabudowy. Do najczęściej występujących nieprawidłowości możemy zaliczyć brak: kontroli technicznych instalacji, w tym Objawy sprawdzania szczelności przewodów kominowych, ich systematycznego czyszczenia oraz sprawdzania występowania dostatecznego ciągu powietrza. Należy zaznaczyć, że urządzenia techniczne, w których odbywa się proces spalania powinny być użytkowane zgodnie z instrukcją producenta. Powinny posiadać stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881). Często spotykane sytuacje w budynkach mieszkalnych to pozaklejane lub zasłonięte kratki wentylacyjne oraz wymienione na nowe, szczelne okna, które pogarszają wentylację i prowadzą do gromadzenia się tlenku węgla wewnątrz pomieszczeń. działania prewencyjne. Dzięki zintensyfikowanym działaniom pionu kontrolno-rozpoznawczego Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego oraz szeroko zakrojonej akcji edukacyjnej przy współpracy lokalnych mediów w okresie od 1 grudnia 2009 r. do 24 stycznia 2010 r. nie odnotowano ofiar śmiertelnych, a 16 osób zostało poszkodowanych w wyniku oddziaływania tlenku węgla na organizm ludzki. Niemniej 500 mdłości po 1-2 godzinach, zapaść po 2 godzinach, śmierć po 3-4godzinach trudności w poruszaniu się, śmierć po 2 godzinach śmierć po 45 minutach śmierć po 30 minutach szybka zapaść, utrata przytomności i śmierć w ciągu kilku minut jednak powinniśmy prowadzić nieustanną akcję edukacyjną w celu wyposażenia wszystkich budynków mieszkalnych w czujki tlenku węgla. jakie oddziaływania ma tlenek węgla na strażaków podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych? Dotychczas nie są dokładnie znane ilości wchłanianego tlenku węgla przez strażaków uczestniczących w akcjach gaszenia pożarów. Próby oszacowania tej wartości podjęto w Japonii, dokonując pomiarów stężenia tlenku węgla w powietrzu wydychanym przez strażaków ze Straży Pożarnej w Tokio, po powrocie z akcji gaśniczych do strażnicy. Badania prowadzono po pożarach dużych budynków murowanych i drewnianych o powierzchni ponad 300 m2 oraz budynków o konstrukcji betonowej i powierzchni przekraczającej 50 m2. Poddano nim 164 strażaków. Polegały one na pobieraniu próbek powietrza wydychanego w czasie 30 do 60 minut po ich powrocie do strażnicy oraz co najmniej 4 dni po zakończeniu akcji gaśniczej. Próbki wydychanego powietrza, pobrane po 20-sekundowym wstrzymaniu oddechu, badano w analizatorze podczerwieni. Wyniki analizowano oddzielnie w grupie 117 strażaków palących papierosy i w grupie 47 niepalących. Średnie stężenie tlenku węgla w wydychanym powietrzu po akcji wynosiło 19,5 mg/ m3 u niepalących strażaków, a u palących 23,5 mg/m3 (obecność hemoglobiny tlenkowęglowej, wynosiła odpowiednio 3,5% i 5,7%). Natomiast stężenie tlenku węgla po kilku dniach wolnych wynosiło 5,5 mg/m3 u niepalących strażaków Wydawca: Komenda Wojewódzka PSP w Łodzi ul. Wólczańska 111/ Łódź Kontakt: tel. (42) i 20,5 mg/m3 u palących (hemoglobina tlenkowęglowa 1,5% i 3,8%). Maksymalne stężenie tlenku węgla w wydychanym powietrzu w grupie niepalących wynosiło 72,5 mg/m3, zaś w grupie palących strażaków 71,5 mg/m3. Około 10% próbek pobranych po akcji charakteryzowała się wartością 6,7% wśród strażaków niepalących i 8,7% wśród palących. W zależności od konstrukcji budynku, odnotowano następujące wyniki: po pożarach w budynkach betonowych u strażaków niepalących średnia wartość tlenku węgla wyniosła 27,5 mg/m3, a u palących strażaków 31,8 mg/m3 po pożarach w budynkach murowanych odpowiednio 14,1 mg/m3 i 35,5 mg/m3 po pożarach w budynkach drewnianych odpowiednio 14,5 mg/m3 i 26,7 mg/m3. Zauważalna jest różnica stężeń tlenków węgla u strażaków niepalących po udziale w akcji gaśniczej w budynkach murowanych i drewnianych. Podczas badań dokonano również analizy zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu strażaków, w zależności od pełnionych funkcji podczas akcji ratowniczych w czasie pożarów. I tak, po dokonaniu analizy próbek powietrza wydychanego przez poszczególnych strażaków stwierdzono, że największe stężenie tlenku węgla zanotowano u strażaków biorących bezpośrednio udział w gaszeniu pożaru 42,7 mg/m3, następnie u strażaków pełniących funkcje dowódcze 34,5 mg/m3, a u pozostałych strażaków nie biorących udziału bezpośrednio w akcji gaszenia pożaru, np. kierowców-operatorów sprzętu 30,0 mg/ m3. W grupie badanych strażaków nie pełniących funkcji dowódczych, niezależnie od faktu palenia lub zagrożenia niepalenia papierosów, nie stwierdzono istotnych różnic w wartościach stężenia tlenku węgla. Analiza wyników badań nie wykazała istotnej zależności stężenia tlenku węgla od czasu ekspozycji i czasu trwania akcji ratowniczej, podczas gaszenia pożarów. Warto wiedzieć, że najwyższe dopuszczalne stężenie tlenku węgla w powietrzu na stanowiskach pracy (NDS) wynosi 30 mg/m3, a najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh) wynosi 180 mg/m3. jak postępować w przypadku zatruć tlenkiem węgla (CO)? W przypadku, kiedy dojdzie do zatrucia tlenkiem węgla należy zapewnić dopływ świeżego powietrza (w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie); z zapewnieniem własnego bezpieczeństwa ewakuować osobę poszkodowaną z pomieszczenia, w którym występuje zwiększona ekspozycja CO; wezwać służby ratunkowe; przeprowadzić ocenę osoby poszkodowanej, kontrola ABC (udrożnienie dróg oddechowych, sprawdzenie oddechu i tętna oraz innych oznak krążenia), jeżeli osoba poszkodowana jest nieprzytomna należy przystąpić do resuscytacji krążeniowo-oddechowej; jeśli to możliwe podać tlen (10-15 l/min). mł. kpt. Arkadiusz Makowski Iwona Cłapa Źródła: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2002 r.) Oddziaływanie tlenku węgla na strażaków w warunkach akcji ratowniczo-gaśniczych, Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, 2004 r., mgr Tomasz Sawicki. Redaktor Naczelna: Anna Cydzik-Mularczyk Rada Redakcyjna: st. asp. Leszek Błaszczyk, Iwona Cłapa, st. kpt. Dariusz Hałat, asp.sztab. Andrzej Janiczek, bryg. Paweł Kardas, mł. bryg. Mariusz Konieczny, asp. Dariusz Koślin, asp. sztab. Jerzy Kulicki, mł. kpt. Arkadiusz Makowski, st. kpt. Mariusz Makówka, st. kpt. Artur Michalak, bryg. Jacek Szeligowski, mł. bryg. Andrzej Tomicki, st. kpt. Jarosław Wasylik Skład: Anna Cydzik-Mularczyk, asp. Dariusz Koślin Rada redakcyjna zastrzega sobie prawo do stosowania zmian i skrótów. Druk: POLIGRAPHICA, ul. Dąbrowska 44, Konstantynów Łódzki Kurier Strażacki jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej

9 XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy SIĘ DZIAŁO!!! Na pierwszym planie p. Mirek Relację z przygody w straży pożarnej przygotował st. kpt. Jarosław Wasylik Łódzcy strażacy jak co roku wspierali Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Podczas tegorocznego finału zebrali ok zł, które przekazane zostały na onkologię dziecięcą. Finał WOŚP z udziałem straży pożarnej odbył się w: Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach, Bełchatowie, Brzezinach, Kutnie, Łasku, Łęczycy, Łowiczu, Koluszkach, Opocznie, Pabianicach, Pajęcznie, Poddębicach, Radomsku, Rawie Mazowieckiej, Sieradzu, Wieluniu i Zduńskiej Woli. Strażacy województwa łódzkiego wspomagali WOŚP poprzez przekazywanie pieniędzy zebranych ze strażackich licytacji m.in.: gadżetów z logo Państwowej Straży Pożarnej maskotek, kubków i kalendarzy, przejażdżek podnośnikiem, poduszkowcem itp. Wśród wielu atrakcji przygotowanych przez strażaków zobaczyć można było symulowany wypadek drogowy i ewakuację poszkodowanych z rozbitego pojazdu z użyciem technik ratowniczych i sprzętu specjalistycznego. Strażacy prezentowali techniki wysokościowe, uczyli uczestników WOŚP obsługi sprzętu strażackiego oraz technik udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Duże zainteresowanie wzbudzali strażacy w Galerii Łódzkiej. Przygotowano tam m.in. tyrolkę czyli zjazd na linie, zorganizowany przez łódzką specjalistyczną grupę ratownictwa wysokościowego. Jako pierwsza z możliwości zjazdu skorzystała Pani Jolanta Chełmińska Wojewoda Łódzki. Pojawiły się także wspaniałe motocykle należące do łódzkiej grupy motocyklowej Berserkers. Strażackie licytacje, które odbyły się w ramach WOŚP w Łodzi poprowadzili Pani Jolanta Chełmińska Wojewoda Łódzki oraz Pan Włodzimierz Fisiak Marszałek Województwa Łódzkiego. Dziękujemy wszystkim za okazane chorym dzieciakom serce. B.A. Niezwykle ciekawą przygodę w straży pożarnej można było wylicytować w KP PSP w Sieradzu. Licytację wygrał p. Mirek, który zapłacił 550 zł, oferując tym samym najwięcej. Co w zamian? Zaczął od obieraka czyli razem ze strażakami obrał ziemniaki na obiad. Następnie alarm ćwiczebny i wyjazd do komory dymowej. P. Mirek jak sam przyznał miał małe obawy przed wejściem do komory, ale poszło mu lepiej niż niejednemu słuchaczowi kursu szeregowych PSP. Przygody ciąg dalszy miał miejsce w trenażerze pożarowym, gdzie p. Mirek wszedł w skład roty gaszącej pożar kuchni, rurociągu, miał okazję otwierać drzwi, zza których buchały na niego płomienie, czy też poczołgać się pod płonącym sufitem. Nieco przegrzany został szybko wychłodzony na podnośniku SCH-50, którym wjechał na 50 metrów w górę. Na koniec kawa z komendantem i do domu. Dziękuję za tę przygodę, będzie co opowiadać kolegom powiedział p. Mirek otrzymując od Komendanta maskotkę sieradzkich strażaków. Wojewoda Łódzki na tyrolce Marszałek Województwa Łódzkiego na podnośniku Wojewoda Łódzki i Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi podczas licytacji Strażacy wolontariusze

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia.

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 55 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie określenia Zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego Na podstawie art.14 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dane na dzień 31.12.2015 r. powiatowym

Dane na dzień 31.12.2015 r. powiatowym Dane na dzień 31.12.2015 r. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska,

Bardziej szczegółowo

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.2. Działania na miejscu zdarzenia jednostek

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu Interwencje Straży Pożarnej na terenie miasta Zgierza Rodzaj interwencji 2012

Bardziej szczegółowo

Nowy sprzęt dla ratowników Harcerskiej Grupy Ratowniczej HGR Starówka

Nowy sprzęt dla ratowników Harcerskiej Grupy Ratowniczej HGR Starówka Nowy sprzęt dla ratowników Harcerskiej Grupy Ratowniczej HGR Starówka W dniu wczorajszym na terenie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego przy ul. Strzegomskiej 148 we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia

Bardziej szczegółowo

TABELA I WYKRES. ROTACJA STRAśAKÓW PSP W LATACH 2007 2009.

TABELA I WYKRES. ROTACJA STRAśAKÓW PSP W LATACH 2007 2009. ZAGADNIENIA KADROWE Stan zatrudnienia w Komendzie Powiatowej PSP w Pabianicach na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł 92 osoby w tym 88 funkcjonariuszy i 4 pracowników cywilnych z czego 3 etaty naleŝą do

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej st. bryg. mgr inż. Stanisław Sulenta Zadania Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

BADŹ CZUJNY!!! Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!!

BADŹ CZUJNY!!! Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!! Czad cichy zabójca BADŹ CZUJNY!!! Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!! OSTRZEGAMY! Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH I. Dane podstawowe. Załącznik nr 13 1. Numer ewidencyjny zdarzenia, data zgłoszenia do Powiatowego (Miejskiego) Stanowiska Kierowania lub podmiotu ksrg. 2.

Bardziej szczegółowo

- z jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:

- z jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: 8. Współpraca jednostek systemu z jednostkami współpracującymi z systemem, o których mowa w art. 15 ustawy, w szczególności informacje dotyczące: a) procedury współpracy Na terenie województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Wronki, 28 maja 2015 r. Ćwiczenia z ewakuacji na terenie obiektu/budynku administracyjnego Amika Wronki S.A.

Wronki, 28 maja 2015 r. Ćwiczenia z ewakuacji na terenie obiektu/budynku administracyjnego Amika Wronki S.A. Wronki, 28 maja 2015 r. Ćwiczenia z ewakuacji na terenie obiektu/budynku administracyjnego Amika Wronki S.A. Obowiązek praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji spoczywa na pracodawcy

Bardziej szczegółowo

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych Warszawa, 15 października 2015 r. st. bryg. Janusz Szylar Dowódca Mazowieckiej Brygady Odwodowej

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Piotr Pośpiech Starosta Kluczborski RAPORT. Zatwierdzam: Kluczbork, dnia r. I. TEMAT II. ZAŁOŻENIA III. CEL OLZ.ZM.

Piotr Pośpiech Starosta Kluczborski RAPORT. Zatwierdzam: Kluczbork, dnia r. I. TEMAT II. ZAŁOŻENIA III. CEL OLZ.ZM. Zatwierdzam: Kluczbork, dnia 05.11. 2010 r. Piotr Pośpiech Starosta Kluczborski OLZ.ZM.5320 I-7/10 RAPORT Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 13 października 2010 r. I. TEMAT Koordynacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO. Rozdział 1. Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO. Rozdział 1. Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania Załącznik Nr 4 do regulaminu organizacyjnego KP PSP w Jędrzejowie REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO Rozdział 1 Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania 1 1. Powiatowe Stanowisko

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie prowadzącego Zakład:

Oznaczenie prowadzącego Zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego Zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Telefon 81 722 51 10 Fax

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku.

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku. Zatwierdzam: Kluczbork, dnia 08.07.2013 r. OLZ.5530.3.2013.MZ RAPORT Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku. I. TEMAT Powiatowe manewry KSRG w zakresie ratownictwa medycznego

Bardziej szczegółowo

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I.

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej informuje, że wydało wszystkie części z ośmioczęściowego cyklu podręczników Szkolenie strażaków OSP. Wydane podręczniki zostały opracowane przez specjalistów

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM ul. Żydowska 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel./fax. 22 755 52 37, 22 755 27 75 www.kppsp.powiat-grodziski.pl ZASADY ORGANIZACJI I DYSPONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu.

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. W obecnym stanie prawnym, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU. Oznaczenie prowadzącego zakład:

NAZWA ZAKŁADU. Oznaczenie prowadzącego zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby PREZES ZARZĄDU UL. CHEMIKÓW 5, 09-411 PŁOCK Telefon 24 365-33 - 07 Fax 24 365-33 - 07 Strona WWW e-mail www.obr.pl

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE Informacja dotycząca interwencji w 2008 r. Interwencje straży pożarnych w roku 2008. Bielawa Dzierżoniów m. Dzierżoniów g. Łagiewniki Niemcza

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA "ABC MAŁEGO RATOWNIKA ROZKŁAD MATERIAŁU. Klasa 2

INNOWACJA PEDAGOGICZNA ABC MAŁEGO RATOWNIKA ROZKŁAD MATERIAŁU. Klasa 2 INNOWACJA PEDAGOGICZNA "ABC MAŁEGO RATOWNIKA ROZKŁAD MATERIAŁU Klasa 2 Uczeń: Treści edukacyjne potrafi ocenić sytuację w miejscu wypadku potrafi zadbać o swoje bezpieczeństwo w miejscu wypadku potrafi

Bardziej szczegółowo

NIE DLA CZADU KAMPANIA SPOŁECZNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLEŚNICY 8 październik 2014 r.

NIE DLA CZADU KAMPANIA SPOŁECZNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLEŚNICY 8 październik 2014 r. NIE DLA CZADU KAMPANIA SPOŁECZNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLEŚNICY 8 październik 2014 r. KAMPANIA ROZPOCZĘTA W 2010 ROKU - W SEZONIE GRZEWCZYM 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku XXI Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu 5 kwietnia 2016 r. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2015 roku

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2015 roku ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2015 roku Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Taktyka medycznych działań ratowniczych w zdarzeniach na drogach

Taktyka medycznych działań ratowniczych w zdarzeniach na drogach Taktyka medycznych działań ratowniczych w zdarzeniach na drogach Lek.Ignacy Baumberg GŁÓWNE ZAŁOŻENIA TAKTYCZNE 1/. PRZYBYCIE, ROZPOZNANIE, EW. UZNANIE ZDARZENIA ZA MASOWE 2/. ZABEZPIECZENIE MIEJSCA ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA TAKTYCZNE w firmie Drutex S.A. ul. Lęborska 31; Bytów

ĆWICZENIA TAKTYCZNE w firmie Drutex S.A. ul. Lęborska 31; Bytów ĆWICZENIA TAKTYCZNE w firmie Drutex S.A. ul. Lęborska 31; 77-00 Bytów Opracowanie: Wydział Operacyjny KPPSP w Bytowie Bytów, 20 maja 2016 r. Cel ćwiczeń 1. Zapoznanie służb ratowniczych, członków PZZK

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ Rozdział I Postanowienie ogólne. 1 Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie systemu zarządzania i reagowania W SYTUACJI WYSTĄPIENIA NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ NA TERENIE AGLOMERACJI OPOLSKIEJ

Doskonalenie systemu zarządzania i reagowania W SYTUACJI WYSTĄPIENIA NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ NA TERENIE AGLOMERACJI OPOLSKIEJ Doskonalenie systemu zarządzania i reagowania W SYTUACJI WYSTĄPIENIA NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ NA TERENIE AGLOMERACJI OPOLSKIEJ Zagrożenia obejmujące obszary przekraczające teren gminy Powodzie, podtopienia

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 269. Rozporządzenie. z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie szkoleń operatorów numerów alarmowych

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 269. Rozporządzenie. z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie szkoleń operatorów numerów alarmowych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 269 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1) z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie szkoleń operatorów numerów alarmowych

Bardziej szczegółowo

4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP

4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP Załącznik nr 4 Koordynatorzy Ratownictwa Medycznego ZADANIA 4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP 1. Nadzoruje organizację, przebieg szkoleń oraz realizację planu szkoleń w służbie. 2. Przygotowuje

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 października 2012 r. Tekst jednolity Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY Od 1992 roku Państwowa Straż Pożarna jest wiodącą służbą w ogólnokrajowym systemie organizacji działań ratowniczych, której przypisano m.in. zadanie zbudowania krajowego

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Opracowanie: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

st.bryg. dr inż. Jerzy Ranecki Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

st.bryg. dr inż. Jerzy Ranecki Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu st.bryg. dr inż. Jerzy Ranecki Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Duża liczba poszkodowanych (dziesiątki, setki). Bardzo duże zniszczenia obiektów przemysłowych (budynki,

Bardziej szczegółowo

Uzgodniono Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2/2011 Komendanta Powiatowego PSP w Pułtusku z dnia 18 stycznia 2011 r. REGULAMIN

Uzgodniono Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2/2011 Komendanta Powiatowego PSP w Pułtusku z dnia 18 stycznia 2011 r. REGULAMIN Uzgodniono Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2/2011 Komendanta Powiatowego.. PSP w Pułtusku z dnia 18 stycznia 2011 r. REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie 03-204 Warszawa, ul. Łabiszyńska 25 tel. 22 814 32 37, 22 814 32 48, tel./fax 22 675 88 66 DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku Założenia do organizacji i funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego w województwie Październik 2008 roku Geneza budowy centrów powiadamiania ratunkowego CPR Aktualna lokalizacja numeru alarmowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2014 roku

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2014 roku VIII Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu 31 marca 2015 r. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2014 roku Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU EDUKACJA DLA BEZEPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM

ROZKŁAD MATERIAŁU EDUKACJA DLA BEZEPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU EDUKACJA DLA BEZEPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Nr lekcji. Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach zasady bezpieczeństwa Kryteria

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 4 Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy na szczeblu gminy. Autor: Maciej Schroeder

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 4 Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy na szczeblu gminy. Autor: Maciej Schroeder SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 4 Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy na szczeblu gminy. Autor: Maciej Schroeder UWAGA DLA WYKŁADOWCY! Wykładowca na zajęciach powinien dysponować następującymi

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa Strona1 Wyciąg z: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (str. 195

Bardziej szczegółowo

LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE JAKO ELEMENT SYSTEMU PRM W RAMACH WSPÓŁPRACY ZE SŁUŻBAMI RATOWNICZYMI

LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE JAKO ELEMENT SYSTEMU PRM W RAMACH WSPÓŁPRACY ZE SŁUŻBAMI RATOWNICZYMI Lotnicze Pogotowie Ratunkowe LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE JAKO ELEMENT SYSTEMU PRM W RAMACH WSPÓŁPRACY ZE SŁUŻBAMI RATOWNICZYMI Agata Pawlak, SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 17 baz stałych oraz 1 sezonowa

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego zakład:

NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego zakład: Nazwa prowadzącego KINGSPAN SP. Z O.O. Zakład Adres siedziby 27-300 Lipsko; ul. Przemysłowa 20 Telefon 48 37 83 100 Fax 48 37 81 330 Strona WWW. www.plyty-warstwowe.kingspan.pl

Bardziej szczegółowo

Spotkanie rozpoczęło się od występu zespołu Niefies z Krymu, który zaprezentował tańce narodowe Tatarów krymskich.

Spotkanie rozpoczęło się od występu zespołu Niefies z Krymu, który zaprezentował tańce narodowe Tatarów krymskich. EDUKACJA NA WESOŁO Dobra zabawa połączona z edukacją na rzecz bezpieczeństwa to główny cel, jaki przyświecał organizatorom Dnia Otwartego Centrum Szkolenia Policji. Spontanicznie przekazywane opinie na

Bardziej szczegółowo

EWAKUACJA W SZKOLE JAK TO UGRYŹĆ??? Projekt autorski mł.. bryg. mgr inż.. Arkadiusz Nosal

EWAKUACJA W SZKOLE JAK TO UGRYŹĆ??? Projekt autorski mł.. bryg. mgr inż.. Arkadiusz Nosal EWAKUACJA W SZKOLE JAK TO UGRYŹĆ??? Projekt autorski mł.. bryg. mgr inż.. Arkadiusz Nosal Co to jest ewakuacja? EWAKUACJA - jest to zorganizowane działanie zmierzające do usuwania ludzi, zwierząt, mienia

Bardziej szczegółowo

2. Dyżurny Straży Miejskiej w Wałbrzychu pełni jednocześnie funkcję Dyżurnego Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

2. Dyżurny Straży Miejskiej w Wałbrzychu pełni jednocześnie funkcję Dyżurnego Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Załącznik do Zarządzenia Nr 272/09 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 27.04.2009 r. Procedura postępowania jednostek organizacyjnych podległych Prezydentowi Miasta Wałbrzycha w przypadku wystąpienia nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.494.000

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OCHRONA LUDNOŚCI I OBRONA CYWILNA W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego mł. kpt. Malwina Marcinkowska Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego mł. kpt. Malwina Marcinkowska Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego mł. kpt. Malwina Marcinkowska

Bardziej szczegółowo

SYLABUS Rok akademicki 2015/2016 Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Wydział o Zdrowiu UM w Lublinie Ratownictwo medyczne

SYLABUS Rok akademicki 2015/2016 Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Wydział o Zdrowiu UM w Lublinie Ratownictwo medyczne Nazwa modułu/przedmiotu: Wydział: Kierunek studiów: Specjalności: SYLABUS Rok akademicki 2015/2016 Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Ratownictwo specjalistyczne Kod modułu RM.1.034 Wydział o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU BĄDŹ INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Roczne podsumowanie działalności jednostek

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH ZATWIERDZAM KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH PROCEDURA DYSPONOWANIA SIŁ KSRG ORAZ DORAŹNEGO ZABEZPIECZENIA OPERACYJNEGO TERENU POWIATU PO ZADYSPONOWANIU ZASOBÓW RATOWNICZYCH DO

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ewakuacyjno ratownicze na terenie obiektów Centrum Serwisowego Amica Wronki S.A. Wronki, dnia 19.06.2015 r.

Ćwiczenia ewakuacyjno ratownicze na terenie obiektów Centrum Serwisowego Amica Wronki S.A. Wronki, dnia 19.06.2015 r. Ćwiczenia ewakuacyjno ratownicze na terenie obiektów Centrum Serwisowego Amica Wronki S.A. Wronki, dnia 19.06.2015 r. Wronki, dnia 19.06.2015 r. Obowiązek praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH bryg. Sławomir Klusek Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP GORZÓW WLKP. Gorzów Wlkp. 2014 akty prawne Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE. Sochaczew, styczeń 2013 r.

Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE. Sochaczew, styczeń 2013 r. Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2012 Sochaczew, styczeń 2013 r. 1. Działania ratownicze

Bardziej szczegółowo

3. Przedstawić organizację ochotniczych straży pożarnych.

3. Przedstawić organizację ochotniczych straży pożarnych. PROGRAM NAUCZANIA SŁUŻBA STRAŻY POŻARNEJ DLA KLASY MUNDUROWEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JACKA KACZMARSKIEGO W OLSZTYNKU I. Przedmiotowe cele nauczania i wychowania Celem kształcenia uczniów będzie

Bardziej szczegółowo

NaCoBeZu Edukacja dla bezpieczeństwa

NaCoBeZu Edukacja dla bezpieczeństwa Ochrona przed skutkami różnorodnych zagrożeń Ostrzeganie ludności o zagrożeniach, alarmowanie. Główne zadania ochrony ludności i obrony cywilnej Ostrzeganie ludności o zagrożeniach, alarmowanie. NaCoBeZu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza.

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej

Program szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej (szkolenie aktualizujące) Warszawa 2015 Opracowanie metodyczne i redakcyjne: Biuro Szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby

Bardziej szczegółowo

Konferencja Czad i ogień obudź czujność.

Konferencja Czad i ogień obudź czujność. Konferencja Czad i ogień obudź czujność. Działania Powiatu Poznańskiego na rzecz mieszkańców w zakresie prewencji przeciwpożarowej. Paweł Kurosz Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o przedłożonych zgłoszeniach zakładów, o których mowa w art. 250 ust. 1 Prawa ochrony środowiska

1. Informacje o przedłożonych zgłoszeniach zakładów, o których mowa w art. 250 ust. 1 Prawa ochrony środowiska Na podstawie art. 267 ust. 1 Prawa ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.), dalej Prawo ochrony środowiska, a także przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji

Bardziej szczegółowo

Warter Fuels S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Koralowa 60,

Warter Fuels S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Koralowa 60, INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBU POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNYCH AWARII PRZEMYSŁOWYCH NA TERENIE ZAKŁADU WARTER FUELS S.A. w PŁOCKU w oparciu o art. 261 ustęp. 5, art.

Bardziej szczegółowo

www.straz.bielsko.pl 1 W 2015 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej Z badań zleconych przez MSWiA w 2016 r. wynika, że świadomość na temat czadu i zagrożenia pożarowego jest niska.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Rajgród, dnia 19.10.2010 r. Sk. 0717-7/10 Gmina Rajgród ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród

ZAPYTANIE OFERTOWE. Rajgród, dnia 19.10.2010 r. Sk. 0717-7/10 Gmina Rajgród ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród Sk. 0717-7/10 Gmina Rajgród ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród Rajgród, dnia 19.10.2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem o cenę usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu p-poż

Bardziej szczegółowo

Czworonożni funkcjonariusze

Czworonożni funkcjonariusze Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/13452,czworonozni-funkcjonariusze.html Wygenerowano: Piątek, 5 lutego 2016, 06:03 Strona znajduje się w archiwum. Środa, 01 lipca 2015 Czworonożni funkcjonariusze

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej

PROTOKÓŁ z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2014 Komendanta Powiatowego PSP w Pucku z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie powołania i funkcjonowania Zespołu Inspekcyjnego Komendanta Powiatowego PSP w Pucku celem przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

USŁYSZEĆCZAD SKĘPE 2014 ROK

USŁYSZEĆCZAD SKĘPE 2014 ROK USŁYSZEĆCZAD SKĘPE 2014 ROK CZYM JEST TLENEK WEGLA? Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym (powoduje to problemy z jego wykryciem). Powstaje w wyniku niepełnego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009.

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego. W roku 2009 Członkowie Komisji spotkali się na 5 posiedzeniach w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

Sanok, października 2013 roku

Sanok, października 2013 roku Sanok, 24-25 października 2013 roku WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ POLSKICH RATOWNIKÓW WODNYCH dr Jerzy Telak, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Bardziej szczegółowo

Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie

Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Mińsku Mazowieckim woj. mazowieckie PR.0761.8.1.2017 Mińsk Mazowiecki dnia 14 luty 2017 r. Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie Komenda Powiatowa Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie. Organizacja i działanie Systemu Powiadamiania Ratunkowego

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie. Organizacja i działanie Systemu Powiadamiania Ratunkowego Organizacja i działanie Systemu Powiadamiania Ratunkowego Numer 112 jest jednolitym europejskim numerem alarmowym zarówno dla telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. Podstawy prawne funkcjonowania Systemu

Bardziej szczegółowo

Więcej pieniędzy dla strażaków ochotników w 2017 roku

Więcej pieniędzy dla strażaków ochotników w 2017 roku Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu Więcej pieniędzy dla strażaków ochotników w 2017 roku MSWiA zwiększa środki finansowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2017 roku dla jednostek OSP przeznaczono ponad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA, w Nowym Dworze Mazowieckim

REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA, w Nowym Dworze Mazowieckim 1. Zadania podstawowe Załącznik nr 10 do Decyzji Nr 121 Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28.12.2006r. w sprawie Regulaminu pracy i służby REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA,

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA DLA KADRY DOWÓDCZEJ SZCZEBLA STRATEGICZNEGO

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA DLA KADRY DOWÓDCZEJ SZCZEBLA STRATEGICZNEGO KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA DLA KADRY DOWÓDCZEJ SZCZEBLA STRATEGICZNEGO Warszawa 2012 I. ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE 1. Cel szkolenia Celem szkolenia

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU" Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015

FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015 FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU" Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015 Art. 14 ust. 1 Ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej:

Bardziej szczegółowo

Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego .... (pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w (miejscowość) (adres) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego zakład: Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna (miejsce na logo zakładu) Nazwa prowadzącego zakład Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Informacje opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 127,

Bardziej szczegółowo

RAMOWY WZÓR WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE

RAMOWY WZÓR WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia... (poz. ) RAMOWY WZÓR WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

R E A L I Z A C J A Z A J Ę Ć D Y D A K T Y C Z N Y C H

R E A L I Z A C J A Z A J Ę Ć D Y D A K T Y C Z N Y C H 05.03. 05.03. 05.03. 5.03. Struktura i organizacja ochrony przeciwpożarowej, PR - Kutno 1 Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ochrony ludności Służba wewnętrzna. Musztra PR - Kutno 2 Sprzęt ratowniczy i

Bardziej szczegółowo

Kampania społecznoedukacyjna. NIE dla czadu! Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Kampania społecznoedukacyjna. NIE dla czadu! Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Kampania społecznoedukacyjna NIE dla czadu! Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Warszawa, październik 2012 CZYM JEST TLENEK WEGLA? Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym,

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu W obecnym stanie prawnym, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych

Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Temat: STRUKTURA I ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OSP ORAZ OL PRZWIDZIANE 2h kpt. Grzesiak Mateusz Struktura organizacyjna Związek Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego stan prac w połowie okresu wdrażania Systemu Powiadamiania Ratunkowego Agnieszka Boboli Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP str. 2 Jednostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej w Polsce i ich zadania; Podstawy prawne funkcjonowania jednostek OSP i ZOSP RP; Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.

Bardziej szczegółowo

2) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowe (patrz ZAŁĄCZNIK);

2) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowe (patrz ZAŁĄCZNIK); Dokumenty wymagane do przedłożenia wraz z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu)

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 22 czerwca 2012 roku.

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 22 czerwca 2012 roku. Zatwierdzam: Kluczbork, dnia 05.07.2012 r. Piotr Pośpiech Starosta Kluczborski OLZ.5530.3.2012.MZ RAPORT Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 22 czerwca 2012 roku. I. TEMAT TEMAT: Koordynacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 210/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR 210/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR 210/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 24 października 2012 r. W sprawie : przyjęcia specjalizacji Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Myślenice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Klasa kosmetyki i wizażu z rozszerzonymi przedmiotami: język polski, biologia i historia

Klasa kosmetyki i wizażu z rozszerzonymi przedmiotami: język polski, biologia i historia pobierz podanie o przyjęcie do szkoły Zespół Szkół im. Szarych Szeregów w Tarczynie proponuje zapisy do następujących klas o profilu: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - NAUKA TRWA 3 LATA NOWOŚĆ!!! Klasa kosmetyki

Bardziej szczegółowo

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego zakład: Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna (miejsce na logo zakładu) Nazwa prowadzącego zakład Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - CHORZEŃ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - CHORZEŃ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - CHORZEŃ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym ZASOBY LUDZKIE Prowadzenie działań ratowniczych możliwe jest dzięki dysponowaniu odpowiednimi do sytuacji siłami i środkami.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU... WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I BEZPIECZEŃSTWA... REFERAT BEZPIECZEŃSTWA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU... WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I BEZPIECZEŃSTWA... REFERAT BEZPIECZEŃSTWA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU... WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I BEZPIECZEŃSTWA... REFERAT BEZPIECZEŃSTWA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO PODSTAWA PRAWNA: OBOWIĄZEK WDROŻENIA W POLSCE ROZWIĄZAŃ

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR) i technologicznych

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR) i technologicznych System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR) - nowoczesność rozwiązań technicznych i technologicznych Agenda obecny stan organizacji Systemu Powiadamiania Ratunkowego ramy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1 DO WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA LATA 2009-2011 Kraków,

Bardziej szczegółowo