6/2003 czerwiec 15 zł 50 gr (w tym 7% VAT)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6/2003 czerwiec 15 zł 50 gr (w tym 7% VAT)"

Transkrypt

1 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA Miêdzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów NA CD: RENESANS (ex-hitachi), OPROGRAMOWANIE CIMPLICITY DLA PLC 6/2003 czerwiec 15 zł 50 gr (w tym 7% VAT) 6/2003 czerwiec

2 Urz¹dzeniom produkowanym przez firmí GE Fanuc poúwiícaliúmy dotychczas niezbyt wiele miejsca w EP, ale teraz nadrabiamy to zaniedbanie, zaczynaj¹c od prezentacji rodziny sterownikûw PLC VersaMax. A U T O M A T Y K A Nowoczesne sterowniki PLC VersaMax System VersaMax jest systemem na do³¹czyê j¹ do dowolnej sieci pracuj¹cej z prídkoúci¹ 10 lub 100 Mb/s modu³owym, w sk³ad ktûrego wchodzi - oprûcz jednostek centralnych - szereg dodatkowych modu³ûw funkcjonal- lub EGD (Ethernet Global Data). z zapewnion¹ obs³ug¹ protoko³u SRTP nych (rozszerzenia I/O w tym analogowe, interfejsy komunikacyjne - m.in. konywanie operacji zmiennoprzecinko- Jednostki centralne umoøliwiaj¹ wy- DeviceNet, Genius, Profibus/Profibus wych oraz wykorzystanie procedur i regulatorûw PID o konfigurowanych para- DP, ASi (Master), Ethernet, zasilacze itp.). metrach w programach steruj¹cych ich prac¹. Zestawienie najwaøniejszych parametrûw sterownikûw VersaMax znajduje sií w tab. 1. Jednostki centralne VersaMax Jednostki centralne VersaMax umoøliwiaj¹ obs³ugí do 8 modu- ³Ûw i 7 kaset rozszerzaj¹cych, z kolei do kaødej z kaset moøna do³¹czyê rûwnieø do 8 modu³ûw (maksymalna odleg³oúê, na jak¹ moøna oddaliê kasety rozszerzaj¹ce od jednostki centralnej, wynosi 750 m). Kaøda jednostka CPU jest standardowo wyposaøona w zegar czasu rzeczywistego oraz dwa porty komunikacyjne: RS232 i RS485 (z zaimplementowan¹ obs³ug¹ protoko³ûw SNP/SNP-X, Modbus RTU (Master/Slave) i Custom ASCII Read/ Write). JednostkÍ centraln¹ CPUE05 (tab. 1) wyposaøono w interfejs sieciowy Ethernet, za pomoc¹ ktûrego moø- Co to jest VersaMax? Sterowniki VersaMax to nowa rodzina uniwersalnych, modułowych sterowników PLC, które mogą pracować jako sterowniki niezależne, a także jako część większego, rozproszonego systemu sterowania. Sterowniki VersaMax wyposaøono w moøliwoúê wymiany programu steruj¹cego podczas pracy (np. za poprzez interfejs sieciowy). Standardowo sterowniki VersaMax s¹ wyposaøone w pamiíê typu Flash, a opcjonalnie w podtrzymywan¹ bateryjnie pamiíê RAM umoøliwiaj¹c¹ przechowanie programu steruj¹cego, danych oraz predefiniowanych stanûw rejestrûw. OprÛcz typowych wejúê i wyjúê (cyfrowych i analogowych), jednostki centralne obs³uguj¹ liczniki impulsûw wysokiej czístotliwoúci oraz wyjúcia impulsowe PTO i PWM. RolÍ interfejsu uøytkownika w sterownikach VersaMax spe³nia 7 diod LED, sygnalizuj¹cych m.in. obecnoúê napiícia zasilaj¹cego 5 V, poprawne lub b³ídne zakoòczenie procedury autodiagnostycznej, prací lub zatrzymanie sterownika. Co nieco o peryferiach W sk³ad systemu VersaMax wchodz¹ m.in. modu³y rozszerzaj¹ce, ktûrych s¹ dwa rodzaje: nadawcze i odbiorcze. Modu³ IC200ETM001 jest modu³em nadawczym pozwalaj¹cym na do³¹czenie do jednostki centralnej VersaMax do 7 kaset rozszerzaj¹cych. Modu³ wyposaøony jest w port do pod³¹czania kaset rozszerzaj¹cych na odleg³oúê do 750 m. Maksymalna d³ugoúê kabla do kaset rozszerzaj¹cych uzaleøniona jest od uøytego modu³u odbiorczego oraz wymaganej prídkoúci transmisji i wynosi: - do 15 m - dla IC200ERM002, - do 250 m - dla IC200ERM001 i prídkoúci transmisji 1 Mb/s, - od m kb/s dla IC200ERM001. Modu³ oznaczony symbolem IC200ERM001 jest z kolei galwanicznie izolowanym odbiornikiem dla kaset rozszerzaj¹cych sterownika lub modu- ³Ûw wejúê/wyjúê. Moøna zastosowaê maksymalnie 7 kaset rozszerzaj¹cych, zawieraj¹cych po 8 modu³ûw wejúê/ wyjúê lub modu³ûw specjalnych. Ostatnim modu³em rozszerzaj¹cym jest IC200ERM002, ktûry zapewnia komunikacjí na odleg³oúê do 15 metrûw. Moøna zastosowaê maksymalnie 7 kaset rozszerzaj¹cych, zawieraj¹cych po 8 modu³ûw wejúê/wyjúê lub modu³ûw specjalnych. Modu³ ERM200 moøe byê pod³¹czany bezpoúrednio do jednostki centralnej (interfejsu komunikacyjnego) 135

3 A U T O M A T Y K A w wypadku, gdy do³¹czana jest tylko jedna kaseta rozszerzaj¹ca i jej odleg- ³oúÊ od modu³u nie przekracza 1 m. W ramach systemu VersaMax oferowane s¹ rûønorodne modu³y wejúciowowyjúciowe, ktûrych nie bídziemy szczegû³owo omawiaê ze wzglídu na ich duø¹ liczbí i relatywnie prost¹ funkcjí spe³nian¹ w systemie. Dla orientacji warto wiedzieê, øe dostípnych jest 22 wersji wejúê-wyjúê dyskretnych oraz 18 wersji wejúê-wyjúê analogowych i mieszanych. Atutem systemu VersaMax jest rûønorodnoúê dostípnych w nim sieciowych interfejsûw komunikacyjnych. Na przyk³ad modu³ IC200DBI001 jest interfejsem komunikacyjnym sieci DeviceNet, umoøliwiaj¹cym pod³¹czenie do systemu grupy lokalnych modu³ûw wejúê/wyjúê. Wymiana danych z jednostk¹ centraln¹ moøe obejmowaê maksymalnie 128 bajtûw danych wejúciowych i 128 bajtûw danych wyjúciowych oraz 2-bajtowe s³owo stanu i 2-bajtowe s³owo steruj¹ce. Takøe modu³ IC200PBI001 jest interfejsem komunikacyjnym - tym razem sieci Profibus-DP - umoøliwiaj¹cym pod³¹czenie lokalnych modu³ûw wejúê/wyjúê. Pracuje on jako urz¹dzenie podrzídne (Slave). Z urz¹dzeniem nadrzídnym (Master) moøe wymieniaê kaødorazowo 375 bajtûw danych wejúciowych i wyjúciowych. Interesuj¹cym modu³em komunikacyjnym jest IC200EBI001, spe³niaj¹cy rolí interfejsu Ethernet. Umoøliwia on pod³¹czenie modu³ûw systemu VersaMax do sieci Ethernet i wymianí 1024 bajtûw danych (na ktûre sk³ada sií po 256 bajtûw na kaødy z typûw danych: wejúciowych dyskretnych, wyjúciowych dyskretnych, wejúciowych analogowych, wyjúciowych analogowych). Czwartym interfejsem komunikacyjnym jest IC200GBI001, za pomoc¹ ktûrego moøna pod³¹czyê do systemu sieciowego Genius (natywny system sterownikûw VersaMax) grupí lokalnych modu³ûw wejúê/wyjúê. Wymiana danych z jednostk¹ centraln¹ moøe obejmowaê maksymalnie 128 bajtûw danych wejúciowych i 128 bajtûw danych wyjúciowych (w tym maksymalnie 64 kana³y analogowe). Z kolei IC200BEM002 spe³nia rolí modu³u komunikacyjnego do sieci Profibus DP. Pozwala on na wys³anie 384 bajtûw danych w tym maksymalnie 244 bajtûw danych wejúciowych i tyleø samo wyjúciowych. IC200BEM104 jest to modu³ komunikacyjny AS-i Master. Moøe on spe³niaê rolí interfejsu pomiídzy jednostk¹ centraln¹ VersaMax lub modu³em NIU a sieci¹ AS-i. Umoøliwia wymianí danych dyskretnych (20 bajtûw z wejúê i 20 bajtûw z wyjúê dyskretnych) z 31 urz¹dzeniami podrzídnymi (Slave). W przypadku Przemyślana konstrukcja Moduły VersaMax montowane są w podstawkach, spełniających rolę części magistrali i wyposażonych w terminale przyłączeniowe. Podstawki montowane są na szynie DIN i łączone ze sobą zatrzaskowo. wspû³pracy z sieci¹ DeviceNet niezbídny bídzie modu³ IC200BEM103. Moøe on pracowaê w sieci jako Master lub Slave, a takøe spe³niaê obie te role jednoczeúnie. Za jego poúrednictwem moøna nadawaê 512 bajtûw danych (przesy³ane jako bity lub jako s³owa) i tyle samo odbieraê. W sumie w ramach systemu VersaMax oferowanych jest siedem rûønych modu³ûw komunikacji sieciowej, dziíki czemu urz¹dzenia VersaMax mog¹ wspû³pra- Dodatkowe informacje Zestaw uruchomieniowy VersaMax udostêpni³a redakcji firma Astor, tel. (12) , fax: (12) , Dodatkowe informacje i oprogramowanie dla sterowników VersaMax s¹ dostêpne w Internecie pod adresami: - VersaMax.htm. - software.asp. cowaê z praktycznie dowolnymi innymi sterownikami w ramach jednego systemu sterowania. Podsumowanie Z tej krûtkiej prezentacji widaê, øe VersaMax jest uniwersalnym systemem steruj¹cym, w ktûrym sterownik PLC moøe spe³niaê rolí lokalnej ìcentraliî zarz¹dzaj¹cej prac¹ wielu modu³ûw interfejsowych. Modu³owoúÊ konstrukcji jest zalet¹ systemu VersaMax, poniewaø dziíki niej ³atwo jest dostosowaê budowí systemu steruj¹cego do wymagaò aplikacji, co wi¹øe sií z optymalizacj¹ kosztûw jego wykonania. MoøliwoúÊ zintegrowania w ramach systemu praktycznie dowolnego interfejsu sieciowego znakomicie u³atwia wspû³prací systemu VersaMax z urz¹dzeniami dostarczanymi przez innych producentûw, znacznie zwiíksza to elastycznoúê budowanych systemûw. Andrzej Gawryluk, AVT Tab. 1. Zestawienie podstawowych parametrów modułów CPU VersaMax Parametry jednostek centralnych CPU001 CPU002 CPU005 CPUE05 Prze³¹cznik trybu pracy Run/Stop Podtrzymywanie pamiêci RAM/pamiêæ Flash +/+ +/+ +/+ +/+ Diody statusowe LED Programowanie z u yciem listy instrukcji oraz w logice drabinkowej Liczba procedur Instrukcje zmiennoprzecinkowe Zegar czasu rzeczywistego Prêdkoœæ wykonywania 1 kb prostego 1,8 ms1,8 ms0,5 ms0,5 ms programu logicznego Wielkoœæ pamiêci przeznaczonej konfiguro- konfiguro- konfiguro- konfigurona program steruj¹cy walna 34 kb walna 42 kb walna 64 kb walna 64 kb Pamiêæ rejestrowa (%R) 2048 s³ów 2048 s³ów 2048 s³ów 2048 s³ów konfiguro- konfiguro- konfiguro- konfigurowalna walna walna walna Wejœcia dyskretne (%I) Wyjœcia dyskretne (%Q) Wejœcia analogowe (%AI) 256 bajtów 256 bajtów 256 bajtów 256 bajtów Wyjœcia analogowe (%AQ) 256 bajtów 256 bajtów 256 bajtów 256 bajtów Wewnêtrzne zmienne dyskretne z pamiêci¹ (%M) Wewnêtrzne zmienne dyskretne bez pamiêci (%T) Wymiary [mm] 66,8x128 66,8x ,7x x128 Pobór pr¹du 100 ma 100 ma 290 ma 650 ma 136

4 A U T O M A T Y K A Kameleon - to okreúlenie najlepiej oddaje filozofií karty APCI-1710 produkowanej przez niemieck¹ firmí Addi-Data. Raz zainstalowana w komputerze, moøe zmieniaê funkcjí zaleønie od bieø¹cych potrzeb uøytkownika. Moøe odczytywaê stany enkoderûw, zliczaê sygna³y impulsowe, mierzyê czístotliwoúê impulsûw lub komunikowaê sií z innym komputerem. Funkcje karty nie s¹ zdeterminowane sprzítowo, lecz przez uøytkownika, ktûry decyduje o tym, jak karta ma pracowaê w okreúlonej aplikacji. Wielofunkcyjna programowalna karta licznikowa APCI-1710 Karta APCI-1710 sk³ada sií z czterech programowalnych licznikowych modu³ûw funkcyjnych, ktûrych prac¹ zarz¹dza program SET1710 (rys. 1). DziÍki temu oprogramowaniu uøytkownik jednym poci¹gniíciem myszki moøe za³adowaê wybrane przez siebie funkcje do modu³ûw karty. Kaødy z 4 modu³ûw karty moøna skonfigurowaê jako: - licznik/uk³ad czasowy, lub 2x 16-bitowy licznik enkodera przyrostowego, - interfejsy enkoderûw bezwzglídnych/ssi, - miernik czístotliwoúci, - generator sygna³ûw PWM, - miernik czasu trwania impulsu, - 8 we/we cyfrowych, 24V, TTL, RS422. KartÍ moøna zaprogramowaê jednoczeúnie dowoln¹ kombinacj¹ czterech funkcji. Moøna teø jedn¹ funkcj¹ zaprogramowaê wszystkie 4 modu³y. Jednym z moøliwych zastosowaò karty APCI-1710 jest odczyt enkoderûw przyrostowych lub bezwzglídnych (SSI). Enkodery SSI zamieniaj¹ informacjí o po³oøeniu na dane szeregowe i przesy- ³aj¹ je za pomoc¹ interfejsu synchronicznego do odbiornika. Enkodery przyrostowe generuj¹ z kolei pewn¹ liczbí impulsûw na obrût. Dwa sygna³y wyjúciowe, przesuniíte w fazie o 90 stopni, daj¹ informacje o szybkoúci i kierunku obrotûw. Oba typy enkoderûw mog¹ byê obs³ugiwane przez APCI- 1710, przy rûønych pod³¹czeniach sygna³ûw, zaprogramowanych odpowiednio dla wybranej funkcji modu³u. Kaødy z 4 modu³ûw ma 12 izolowanych optycznie linii sygna³owych, wyprowadzonych na z³¹cze D-SUB50. Do obs³ugi enkodera przyrostowego w trybie licznika 32-bitowego jest wykorzystywane 8 sygna³ûw (w tym sygna³ indeksu i b³ídu). Alternatyw¹ jest pod³¹czenie dwûch enkoderûw do modu³u w trybie dwûch licznikûw 16-bitowych, jednak bez sygna³u indeksu i b³ídu. Dla enkodera SSI potrzebne s¹ tylko 2 sygna³y. Do jednego modu³u moøna wiíc pod- Rys. 1 Rys. 2 ³¹czyÊ jednoczeúnie 3 takie enkodery. W przypadku pracy z dwoma enkoderami pod³¹czonymi do modu³u w trybie licznikûw 16-bitowych, prowadzona jest analiza zboczy dla sygna³ûw A i B oraz C i D. Te cztery sygna³y s¹ odczytywane w takt wspûlnego zegara CLKX i buforowane. CzÍstotliwoúÊ zegara musi byê co najmniej czterokrotnie wyøsza od czístotliwoúci sygna³ûw A, B, C i D. Kierunek obrotu poszczegûlnych osi jest okreúlany przez uk³ad analizy zboczy na podstawie przesuniíê w fazie sygna³ûw A i B oraz C i D. Karta APCI-1710 jest dostarczana ze sterownikami czasu rzeczywistego dla Windows NT oraz standardowymi dla Windows 95/ 98 i LabVIEW, a takøe z przyk³adami programowania w C, C++, Visual Basic, Delphi. Karta do- 132

5 A U T O M A T Y K A 133

6 A U T O M A T Y K A Rys. 3 Rys. 4 Rys. 5 stípna jest teø w wersji dla magistrali CompactPCI - CPCI APCI-1710 w praktyce Moøliwoúci karty zilustrujemy kilkoma przyk³adami. Jako pierwszy omûwimy pomiar d³ugoúci drogi (rys. 2) i wp³yw przyjítej zasady pomiaru na jego dok³adnoúê. W prostym trybie pomiarowym moøna zmierzyê drogí czterokrotnie d³uøsz¹ niø w trybie poczwûrnym, przy takiej samej d³ugoúci licznika. Dlatego tryb prosty jest bardziej odpowiedni dla duøej liczby obrotûw lub szczegûlnie d³ugich drûg. W trybie poczwûrnym pozycjí przy obrotach moøna okreúliê z czterokrotnie wyøsz¹ dok³adnoúci¹, dlatego ten tryb nadaje sií bardziej do dok³adnych pomiarûw. Tryb podwûjny jest rozwi¹zaniem kompromisowym. W ten sposûb liczniki moøna dostosowaê do rûønych aplikacji w zaleønoúci od tego, czy wymagaj¹ one maksymalnej d³ugoúci drogi, czy maksymalnej dok³adnoúci odczytu. Innym przyk³adem jest pomiar prídkoúci (rys. 3). Programowalny uk³ad czasowy (timer) z okreúlon¹ czístotliwoúci¹ odniesienia wyznacza czas, podczas ktûrego enkoder przyrostowy musi okreúliê przebyt¹ drogí. Gdy uk³ad czasowy star- tuje, licznik enkodera jest ustawiony na ì0î. WartoúÊ licznika jest zapamiítywana, gdy uk³ad czasowy zostaje wyzerowany. PrÍdkoúÊ obrotow¹ otrzymuje sií przez podzielenie wartoúci licznika przez czístotliwoúê. KartÍ moøna skonfigurowaê takøe do jednoczesnego zliczania i rozpoznawania kierunku obrotûw. Tak d³ugo, jak enkoder obraca sií do przodu (sygna³ A ìwyprzedzaî sygna³ B), licznik zlicza w gûrí. Gdy zmienia kierunek obrotûw, licznik zlicza w dû³. Takie automatyczne rozpoznawanie kierunku jest stosowane w pozycjonowaniu, kiedy trzeba okreúlaê zmiany kierunku - np. przy uk³adaniu elementûw przez ramií robota. W trybie bezpoúrednim licznik moøna zaprogramowaê takøe do pracy jako prze³¹cznik zegar/bramka do pomiarûw czístotliwoúci lub okresûw (rys. 4). Sygna³ na wejúciu bramki uruchamia (zboczem opadaj¹cym) i zatrzymuje (zboczem narastaj¹cym) zliczania impulsûw na wejúciu zegara - sygna³ bramki decyduje o czasie zliczania. Pomiar d³ugoúci impulsu lub czístotliwoúci jest moøliwy tylko wtedy, gdy na wejúcie bramki (pomiar d³ugoúci impulsu) lub zegara (pomiar czístotliwoúci) podawany jest referencyjny sygna³ zegarowy ze zdefiniowan¹ i stabiln¹ czístotliwoúci¹. Jeúli bramka otwarta jest przez 1 sekundí, liczba zliczonych impulsûw odpowiada zmierzonej czístotliwoúci. Przy pomiarze czasu trwania impulsu, bramka jest otwierana i zamykana przez mierzony sygna³, tak wiíc okres moøna okreúliê przez zliczone na wejúciu zegarowym impulsy. Za pomoc¹ prezentowanej karty moøna mierzyê takøe d³ugoúê impulsûw i ich czístotliwoúê (rys. 5). Przed rozpoczíciem pomiarûw kierunek zliczania (w gûrí lub w dû³) moøna okreúliê programowo. Akwizycja i analiza d³ugoúci impulsu jest uøywana zw³aszcza do pomiarûw d³ugoúci elementûw metalowych za pomoc¹ indukcyjnych czujnikûw zbliøeniowych. Pomiar czístotliwoúci jest odpowiedni dla pomiarûw prídkoúci za pomoc¹ enkoderûw, poniewaø sygna³ indeksu generuje typowo jeden impuls na obrût. EG Dodatkowe informacje Opracowano na podstawie materia³ów firmy Addi-Data. Dystybutorem tej firmy w Polsce jest Egmont Instruments, tel. (22) , , fax: (22) , egmont.com.pl, 134

7 A U T O M A T Y K A Czujniki zbli eniowe firmy Omron W takich w³aúnie aplikacjach s¹ stosowane zbliøeniowe czujniki indukcyjne, ktûre doskonale nadaj¹ sií do wykrywania elementûw (np. fragmentûw maszyn) wykonanych z materia³ûw ferromagnetycznych. Jednym z producentûw czujnikûw tego typu jest japoòska firma Omron, w ofercie ktûrej znajduje sií wiele ich wariantûw o charakterystykach przystosowanych do aplikacji rûønego typu. Ze wzglídu na zasadí dzia³ania czujniki indukcyjne charakteryzu- j¹ sií rûøn¹ czu³oúci¹ dla rûønych metali, czego przyk³ady pokazano na rys. 1 i 2. DoúÊ interesuj¹c¹ rodzin¹ czujnikûw w ofercie Omrona s¹ czujniki z rodziny E2A, ktûre - dziíki wykorzystaniu wieloletnich doúwiadczeò i nowoczesnych technologii - maj¹ mniejsze wymiary od wiíkszoúci czujnikûw produkowanych dotychczas, charakteryzuj¹c sií przy tym dwukrotnie wiíkszym zasiígiem nominalnym. Typowym zadaniem stawianym wielu systemom automatyki jest nadzûr pracy maszyn i urz¹dzeò, w ktûrych z natury rzeczy jest wiele elementûw ruchomych, ktûrych po³oøenie trzeba kontrolowaê. Czujniki E2A s¹ produkowane w szerokiej gamie obudûw (o standardowych úrednicach gwintu: M8, M12, M18 oraz M30), w wersjach z wyprowadzonym kablem lub ze specjalnym, 3- lub 4-stykowym z³¹czem. Przy wyprowadzeniu kabla (lub przy z³¹czu) znajduje sií optyczny wskaünik zadzia³ania czujnika wykonany na diodzie LED (øû³tej). W zaleønoúci od zastosowania, czujniki mog¹ mieê ekranowane lub nieco wysuniíte z metalowej obudowy g³owice pomiarowe, co ma wp³yw na zasiíg ich dzia³ania i stromoúê charakterystyki czu³oúci (rys. 3 i 4). Rys. 1. Charakterystyka czułości czujnika E2A o średnicy 8 mm dla różnych metali Rys. 2. Charakterystyka czułości czujnika E2A o średnicy 30 mm dla różnych metali 129

8 A U T O M A T Y K A a) b) Rys. 3. Charakterystyki czułości czujników o różnych średnicach z głowicą ekranowaną W zaleønoúci od wymagaò docelowej aplikacji moøna stosowaê czujniki z wyjúciami typu NC (Normal Close) lub NO (Normal Open) z tranzystorami NPN lub PNP (rys. 5). Niezaleønie od typu wyjúcia, czujnik jest do³¹czany do systemu za pomoc¹ trzech przewodûw, z ktûrych dwa s³uø¹ do doprowadzenia zasilania ( VDC/10 ma), natomiast trzeci przekazuje sygna³ z wyjúcia czujnika. Maksymalne natíøenie pr¹du wp³ywaj¹cego/wyp³ywaj¹cego z wyjúcia czujnika nie moøe przekraczaê 200 ma. Naleøy pamiítaê, øe w obwodach wyjúciowych czuj- Rys. 4. Charakterystyki czułości czujników o różnych średnicach z głowicą nieekranowaną Rys. 5. Budowa obwodów wyjściowych i zasilania czujni ków z wyjściem z tranzystorem pnp (a) i npn (b) nikûw znajduj¹ sií zabezpieczenia antyprzepiíciowe oraz diody zabezpieczaj¹ce przed odwrûcon¹ polaryzacj¹ napiícia (za wyj¹tkiem czujnikûw o úrednicy obudowy 8 mm), a rolí bezpiecznika przetíøeniowego spe³nia szeregowo po³¹czone: wyjúciowa rezystancja tranzystora oraz dioda zabezpieczaj¹ca. Przed nieprawid³ow¹ polaryzacj¹ napiícia zasilania chroni wewnítrzne obwody czujnika specjalne zabezpieczenie, dziíki czemu zminimalizowano ryzyko jego elektrycznego uszkodzenia. Wszystkie czujniki z rodziny E2A spe³niaj¹ rozszerzone (zamiast 30-minutowego testu w temperaturze 30 o C jest przeprowadzany test w 20 cyklach: 1 godzina w temperaturze 80 o C/1 godzina w temperaturze 0 o C, przy czasie zmiany cyklu zaledwie 2 minuty) wymagania szczelnoúciowe IP67 (opisane w EP12/2002). Dodatkowo producent przeprowadza szokowy test termiczny, ktûrym poddawane s¹ wszystkie produkowane czujniki. Andrzej Gawryluk, AVT Dodatkowe informacje Artyku³ powsta³ na podstawie materia³ów udostêpnionych przez firmê Omron, tel. (22) , 130

9 A U T O M A T Y K A Kamera termograficzna V-20 Jak wiadomo wszystkie cia³a o temperaturze powyøej 0 K emituj¹ promieniowanie podczerwone. Czy moøna ten fakt wykorzystaê w jakiú sposûb? Odpowiedü wydaje sií oczywista - do budowy termometrûw. Musimy tylko wymyúliê odpowiedni¹ metodí pomiaru temperatury. atwo powiedzieê ìtylkoî. Zagadnienie bynajmniej nie jest takie trywialne. Jeszcze w latach 70. niemal ca³y úwiat naukowy twierdzi³, øe nie jest moøliwy szybki pomiar d³ugofalowego promieniowania podczerwonego bez specjalnych detektorûw ch³odzonych kriogenicznie (ciek³ym azotem). Powyøsze stanowisko wp³ywa³o doúê istotnie na przebieg prac konstrukcyjnych nad kamerami termograficznymi. Kamery wyposaøone w detektory ch³odzone kriogenicznie s¹ uci¹øliwe i drogie w eksploatacji. Jednak cz³owiek wielokrotnie prze³amywa³ bariery, ktûre wydawa³y sií nie do pokonania. Tak by³o i tym razem, a sprawa moøe byê szczegûlnie bliska nam Polakom, bo to w³aúnie polscy inøynierowie og³osili, øe wykonaj¹ detektor podczerwieni pracuj¹cy w duøo mniej drastycznych warunkach, zdecydowanie bardziej zbliøonych do ìpokojowychî. Oznacza to koniecznoúê sch³odzenia detektora do temperatury ok. minus trzydziestu kilku stopni Celsjusza. Jest to niew¹tpliwie duøo ³atwiejsze do osi¹gniícia, niø utrzymywanie detektora w temperaturze minus stu kilkudziesiíciu stopni, jak w przypadku detektorûw ch³odzonych kriogenicznie. Wystarcz¹ do tego choêby doúê powszechnie juø stosowane ogniwa Peltiera. Dziú kamera termowizyjna V-20 produkowana przez firmí VIGO System SA, pracuj¹ca na tej zasadzie, jest juø normalnym produktem handlowym, zdobywaj¹cym rynki nie tylko krajowe. Doczeka³a sií nawet juø drugiej generacji. Jest przy tym tania (jak na aparaturí tego typu) i niezawodna. Alternatywnymi przyrz¹dami dla kamer termowizyjnych s¹ pirometry. Ze wzglídu jednak na punktow¹ metodí pomiaru przegrywaj¹ z kamerami wszídzie tam, gdzie istotny jest pomiar rozk³adu temperatur. Znajduj¹ wiíc zastoso- wanie w grupie pomiarûw procesûw technologicznych. Kamera termograficzna tymczasem moøe byê wykorzystywana w diagnostyce przemys³owej, w warunkach utrudnionego dostípu do obiektu lub w miejscach nienadaj¹cych sií do pod³¹czenia na sta³e detektorûw temperatury (wysokie napiície, agresywne úrodowisko itp.). DziÍki niej moøna prowadziê zarûwno pomiary jednorazowe, jak i ci¹g³e. W pierwszym przypadku zainteresowana instytucja nie musi nawet kupowaê kamery, moøe zleciê jedynie wykonanie odpowiednich pomiarûw producentowi, Rys. 1. Główne okno programu Therm V 20 ktûry prowadzi rûwnieø takie us³ugi. W drugim przypadku uøytkownik uzyskuje bardzo atrakcyjn¹ formí monitorowania swoich obiektûw. Kamera V-20 po³¹czona z Internetem umoøliwia ci¹g³y nadzûr obiektûw, prowadzony w sposûb ca³kowicie bezobs³ugowy. Dodatkow¹ korzyúci¹ jest przy tym rûwnieø moøliwoúê jej zdalnego diagnozowania. Kamera oprûcz danych ter- 126

10 A U T O M A T Y K A a) b) c) Rys. 2. Wykres liniowy rozkładu temperatur wzdłuż prostej (a), histogram rozkładu temperatur zdjęty z całej powierzchni termogramu (b), histogram rozkładu temperatur wzdłuż wybranej prostej (c) mometrycznych moøe bowiem wysy³aê niezbídne informacje o swoim stanie (napiície baterii, stan ³adowania, temperatura detektora, minimalna i maksymalna temperatura pracy, liczba wykonanych skanûw, numer seryjny itd.). W razie koniecznoúci moøna wykonaê uaktualnienie oprogramowania wewnítrznego mikroprocesora, a takøe przeprowadziê autokalibracjí. Wszystkie dane konfiguracyjne s¹ przechowywane w wewnítrznej pamiíci Flash. Kamera V-20 jest oryginalnym produktem firmy VIGO System SA, pocz¹wszy od opracowania konstrukcji skoòczywszy na jej produkcji (w³¹cznie z wytwarzaniem samego detektora). Zastosowano w niej 16-bitowe przetwarzanie danych, zapewniaj¹ce tym samym uzyskanie bardzo wysokich rozdzielczoúci pomiarûw (8, 12 lub 16 bitûw). Kamera moøe pracowaê w trybie dok³adnym lub szybkim. Czas tworzenia obrazu za pomoc¹ kamery V-20 typowo wynosi 25s. Znajduje ona zastosowanie we wszelkiego rodzaju badaniach procesûw wolnozmiennych. Uøycie wbudowanego skanera liniowego (10Hz), jak rûwnieø zawíøenie obszaru skanowania pozwala na badanie niektûrych procesûw o wiíkszej prídkoúci zmian. W doúê oryginalny sposûb przewidziano wizualizacjí wynikûw. Jedn¹ z metod jest do³¹czenie komputera poprzez interfejs USB i wyúwietlanie wynikûw na jego monitorze, ale w warunkach terenowych mog³oby to byê niewygodne, nawet w przypadku wykorzystania notebookûw. Z tego wzglídu kamera moøe byê sprzedawana wraz z komputerem klasy palmtop. Ma nawet specjalnie przewidziany dla niego uchwyt. Na ekranie palmtopa jest wyúwietlany obraz widziany przez kamerí, a zainstalowane oprogramowanie umoøliwia natychmiastow¹ obrûbkí wynikûw. Trzeba pamiítaê, øe obraz z kamery termograficznej nie powstaje tak szybko, jak w tradycyjnej kamerze wideo. Nie zawsze ³atwe jest wiíc wycelowanie obiektywu w odpowiedni punkt. Aby u³atwiê tí czynnoúê, zastosowano wbudowany na sta³e wskaünik laserowy. Jego plamka wyznacza punkt leø¹cy na osi optycznej kamery. DoúÊ oczywista wydaje sií rûwnieø koniecznoúê umieszczenia kamery na statywie i to doúê masywnym. Jeúli powierzcha) b) c) Tab. 1. Parametry techniczne kamery V 20 dostosowywane indywidualnie do potrzeb i możliwości klienta Seria V-20E obudowa standardowa Typ kamery skaner dwuwymiarowy Rozdzielczoœæ przestrzenna sygna³owa 5 lub 10 mrad Zakres mierzonych temperatur uzgodniony podzakres z przedzia³u: o C Zakres spektralny µm lub µm Rozdzielczoœæ termiczna NETD w 30 C 0,05 o C...10 o C w zale noœci od modelu Dok³adnoœæ pomiaru 5% (10% dla modelu E10) K¹t skanowania w poziomie K¹t skanowania w pionie Zakres odleg³oœci dla pe³nej ostroœci 0,3 m do regulowany elektronicznie (opcja makro: pomiar z odleg³oœci 45 mm) Liczba linii maks. 240 Liczba punktów w linii maks. 240 Czas tworzenia obrazu Opcja skanera liniowego - czas skanowania wybranej linii Czas miêdzy kolejnymi skanami Detektor Temperatura otoczenia Wymiary Waga Zasilanie 30 o 30 o s 2,3...7,2 ms ms HgCdTe ch³odzony termoelektrycznie o C (zale nie od zakresu) 280x112x162 mm 4,5 kg 220 VAC lub 24/12 VDC lub akumulatorowe Rys. 3. Przykładowe palety barw używane w termogramach 127

11 A U T O M A T Y K A Rys. 4. Rozkład temperatury sporządzony w Excelu na podstawie danych z programu Therm V 20 nia mierzona jest znacznie mniejsza od ca³ego pola widzenia, moøna zaznaczyê myszk¹ interesuj¹cy nas obszar. Podczas tworzenia obrazu skanowany bídzie tylko zaznaczony fragment, skracaj¹c tym samym czas pomiaru. Opracowane termogramy mog¹ byê zapisywane na karcie pamiíciowej MMC o pojemnoúci do 256 MB. Umoøliwia ona zachowanie ponad 3500 termogramûw, a zastosowanie portu USB zapewnia w razie koniecznoúci szybki transfer danych. Powyøsze cechy kamery V-20 s¹ bardzo przydatne podczas prac w warunkach terenowych. Detektory podczerwieni stosowane w kamerach termograficznych moøna podzieliê na jednoelementowe i wieloelementowe. W V-20 zastosowano detektor jednoelementowy. Rozwi¹zanie takie przyczynia sií do obniøenia kosztu ca³ego urz¹dzenia i jednoczeúnie zapewnia, øe kaødy z punktûw sk³adaj¹cych sií na obraz powstaje w identycznych warunkach. Zastosowanie pojedynczego detektora niesie ze sob¹ zalety metrologiczne wynikaj¹ce z faktu, øe kaødy elementarny obszar obiektu mierzony jest tym samym detektorem i dok³adnoúê pomiaru jest duøo wiíksza niø w przypadku detektorûw wieloelementowych. Kamera to nie wszystko Moøna powiedzieê, øe bezpoúrednia praca z kamer¹ to tylko wstíp do pûüniejszego opracowania wynikûw pomiarowych. Dalsze czynnoúci bíd¹ prowadzone juø w warunkach biurowych, przy wykorzystaniu komputera i programu Therm V-20 (rys. 1). Program ten jest dostarczany razem z kamer¹. Uøytkownik nie ponosi dodatkowych kosztûw zwi¹zanych z jego nabyciem. Za pomoc¹ programu Therm V-20 moøe byê przygotowana niemal automatycznie dokumentacja prac pomiarowych, obejmuj¹ca opracowanie graficzne i tabelaryczne wynikûw. W jej sk³ad wchodz¹: pliki tekstowe z opisami pomiarûw, zdjícia mierzonych obiektûw (tradycyjne - wykonane np. aparatem cyfrowym), zestaw termogramûw, wykresy liniowe (rys. 2a) i histogramy rozk³adu temperatur (rys. 2b i 2c). Te ostatnie odnosz¹ sií do ca- ³ej powierzchni obrazu lub tylko do ustalonej krzywej ³amanej, przebiegaj¹cej przez wybrane punkty mierzonego obiektu. Gdyby proponowane w programie typy wykresûw nie odpowiada³y wymaganiom uøytkownika, moøe on skorzystaê np. z programu Excel po wczeúniejszym wyeksportowaniu do niego danych. Program Therm V-20 potrafi teø eksportowaê dane w formacie *.bmp. Do tworzenia termogramûw moøna wybraê najbardziej odpowiedni¹ paletí barw, wspomagan¹ filtrem temperatur i filtrem wyúwietlania - przyk³ady przedstawiono na rys. 3a, 3b i 3c. Podczas przesuwania kursora w obríbie okna roboczego widaê natychmiastowe wyúwietlenie uaktualnionych wspû³rzídnych ekranowych, a takøe temperatury wskazywanego punktu. RozdzielczoúÊ termiczna wynosi 0,05 o C. Moøna powiedzieê, øe kamera V-20 jest produktem unikatowym. SprzÍt tego typu jest produkowany przez niewielu wytwûrcûw úwiatowych. Cieszy wiíc fakt, øe wúrûd nich jest nasza rodzima firma. Kamera V-20 zdoby³a wiele nagrûd na rûønego rodzaju targach i wystawach. Kamera V-20 jest jedn¹ z wielu aplikacji detektorûw podczerwieni bíd¹cych podstawowym elementem w ofercie firmy VIGO System. WiÍcej informacji moøna znaleüê na stronie internetowej Jaros³aw Doliñski Dodatkowe informacje Wiêcej informacji mo na uzyskaæ w firmie VIGO System S.A., tel. (22) , 128

12 B I B L I O T E K A E P W Bibliotece EP prezentujemy książki dotyczące zagadnień związanych z różnymi dziedzinami techniki, jednak zawsze przydatne w pracy elektronika lub pomocne w uprawianiu elektronicznego hobby. Nasza opinia jest oczywiście subiektywna, ale wynika z wieloletniego doświadczenia zawodowego i chyba jest zgodna z oczekiwaniami tych, którzy chcą z książek korzystać, a nie przyozdabiać nimi półki. Aby nie marnować miejsca w EP, nie będziemy publikować recenzji książek ocenianych na jedną lub dwie lutownice. Przyjęliśmy szeroką skalę ocen, aby ułatwić Czytelnikom orientację w potencjalnej przydatności książki. Uwaga! Większość prezentowanych książek można zamówić w Dziale Handlowym AVT (patrz str. 125). Chcemy w ten sposób udostępnić je Czytelnikom EP. Tomasz Starecki, Mikrokontrolery 8051 w praktyce, BTC 2002 Nazwisko autora ksi¹øki jest z pewnoúci¹ doskonale znane Czytelnikom EP, napisa³ on bowiem promowan¹ przez nas kilka lat temu ksi¹økí ìmikrokontrolery jednouk³adowe rodziny 51î, ktûra z rozrzewnieniem jest wspominana do dziú. By³a to bowiem pierwsza na rynku wydawniczym ksi¹øka kompleksowo prezentuj¹ca ca- ³¹ Ûwczesn¹ rodziní mikrokontrolerûw '51, ze szczegû³owym opisem ich peryferii, rejestrûw specjalnych i wszelkich innych szczegûlnych cech, ktûre s¹ istotne dla konstruktorûw urz¹dzeò i programistûw. Bior¹c pod uwagí dobr¹ opinií tamtej ksi¹øki, przed autorem staní³o trudne zadanie przygotowania publikacji o rûwnie wysokim poziomie, lecz inaczej traktuj¹cej tematykí '51. Powaøn¹ zmianí juø na pierwszy rzut oka sugeruje tytu³ nowej ksi¹øki, a bior¹c pod uwagí dotychczasowe publikacje Wydawnictwa BTC z cyklu ìw praktyceî, mog³em sií spodziewaê sporych atrakcji. I tak jest w rzeczywistoúci: oprûcz ìklasycznychnieúmiertelnychî informacji o budowie rdzenia '51, organizacji pamiíci danych i programu, dzia³aniu uk³adu obs³ugi przerwaò czy rejestrach SFR (bíd¹cych zreszt¹ czíúciowym powtûrzeniem informacji z poprzedniej ksi¹øki), autor zawar³ w prezentowanej ksi¹øce takøe wiele zupe³nie nowych informacji. I tak, szczegûln¹ uwagí praktykûw przyci¹gnie z pewnoúci¹ dziesi¹ty rozdzia³ ksi¹øki, w ktûrym znajduj¹ sií przyk³ady wykorzystania mikrokontrolera w aplikacjach rûønego typu. SzczegÛlnie interesuj¹ce s¹: obs³uga klawiatur rûønego typu, sterowanie wielocyfrowych wyúwietlaczy LED oraz alfanumerycznych LCD, omûwienie sposobu korzystania z interfejsu UART oraz jego programowa implementacja, przyk³ady zastosowania interfejsûw SPI, I 2 C oraz 1- Wire, a takøe sposoby sterowania przez mikrokontroler obci¹øeò zasilanych napiíciem sieciowym 220V. Wszystkie przyk³ady zilustrowano programami napisanymi w asemblerze '51 (s¹ one dostípne takøe na stronie Wydawnictwa). Ponadto autor pokaza³ sposoby do³¹czenia do mikrokontrolerûw '51 zewnítrznej pamiíci danych i zewnítrznych peryferii (dziíki czemu pocz¹tkuj¹cy projektanci mog¹ sií zorientowaê, jak sií buduje prawdziwe systemy mikroprocesorowe). RÛwnie interesuj¹cy jest rozdzia³ 9, w ktûrym znajduj¹ sií opisy (sprzítowych i programowych) narzídzi uruchomieniowych, ze szczegûlnym uwzglídnieniem tych, ktûre s¹ dostípne bezp³atnie (podano wiele adresûw internetowych). Autor powaønie podszed³ do projektûw przyk³adowych, poniewaø specjalnie na potrzeby ksi¹øki przygotowa³ zestaw sprzítowy z mikrokontrolerem AT89S8252 (z pamiíci¹ programu typu Flash ISP), ktûry jest otoczony podstawowymi peryferiami. Na tym w³aúnie zestawie by³y testowane wszystkie programy, co dobrze wrûøy tym czytelnikom ksi¹øki, ktûrzy bíd¹ chcieli z nich skorzystaê. Jest to tym ³atwiejsze, øe w ksi¹øce opisano takøe bardzo prosty programator ISP, za pomoc¹ ktûrego moøna modyfikowaê zawartoúê pamiíci mirkokontrolera zastosowanego w zestawie. Uzupe³nieniem treúci ksi¹øki jest indeks hase³ oraz 6 dodatkûw, w ktûrych znajduj¹ sií informacje przydatne podczas poznawania i - pûüniej - pos³ugiwania sií mikrokontrolerami. SzczegÛlnie interesuj¹ce wydaj¹ mi sií dodatki, w ktûrych znajduj¹ sií tablice kodûw ASCII oraz kodûw znakûw wykorzystywanych przez sterownik wyúwietlacza LCD, schematy blokowe wielu nietypowych mikrokontrolerûw '51, wyprowadzenia mikrokontrolerûw w rûønych obudowach, a takøe skrûcony przegl¹d wybranych wersji '51. Reasumuj¹c: kompetentna ksi¹øka o silnej orientacji na konstruktorûw, ktûrzy chc¹ szybko i bezboleúnie - od strony praktycznej - poznaê moøliwoúci i tajniki mikrokontrolerûw z rodziny '51, ktûrej øywotnoúê dorûwnuje popularnoúci. Miko³aj Andrus 123

13 B I B L I O T E K A E P Legenda: ksi¹øka wybitna, polecamy! ksi¹øka o duøych walorach praktycznych, polecamy! moøe sií przydaê Andrzej MaczyÒski, ìsterowniki programowalne PLC. Budowa systemu i podstawy programowaniaî, Astor 2002 Jest to specyficzna ksi¹øka, spe³niaj¹ca jednoczeúnie role: podrícznika i przewodnika dla pocz¹tkuj¹cych po úwiecie: automatyki (od podstaw), sterownikûw PLC, ich peryferii i programowaniu (jízyk drabinkowy), a takøe oprogramowaniu wspomagaj¹cemu projektowanie kompletnych systemûw regulacji, sterowania i wizualizacji przebiegu nadzorowanych procesûw. Autor przygotowa³ bardzo przystípny kurs, dziíki ktûremu moøna doúê szybko poznaê podstawowe zagadnienia zwi¹zane z automatyzacj¹ procesûw sterowania i to praktycznie z kaødej ìstronyî. Istotne dla uøytkownikûw - choê z pewnoúci¹ czíúê CzytelnikÛw uzna to za wadí ksi¹øki - jest doúê szczegû³owe przywi¹zanie jej treúci do urz¹dzeò firmy GE Fanuc, ktûrej dystrybutorem jest wydawca ksi¹øki - firma Astor. Z jednej strony doúê ³atwo moøna odnieúê swoje pomys³y do konkretnych urz¹dzeò, zaú z drugiej reklama wciska sií drzwiami i oknami. Takie czasy! Andrzej Gawryluk Janusz Biernat, ìmetody i uk³ady arytmetyki komputerowejî, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc³awskiej 2001 Ksi¹øka o niezwyk³ej wartoúci uøytkowej, zw³aszcza dla bardziej ambitnych programistûw. Autor zawar³ w niej niemaløe kompletn¹ wiedzí zwi¹zan¹ z realizacj¹ obliczeò sta³oi zmiennoprzecinkowych za pomoc¹ uk³adûw cyfrowych, w tym przede wszystkim mikroprocesorûw. Tak wiíc, czytelnik moøe dowiedzieê sií z prezentowanej ksi¹øki, w jaki sposûb realizowane s¹ dzia³ania arytmetyczne (dodawanie, odejmowanie oraz mnoøenie liczb kodowanych na rûøne sposoby), jakich zabiegûw naleøy dokonaê, aby operacje trudne obliczeniowo (przede wszystkim czasoch³onne) wykonywaê w jak najkrûtszym czasie, a takøe z czego wynikaj¹ granice wydajnoúci cyfrowych systemûw obliczeniowych. W dodatku znalaz³y sií opisy standardûw IEEE754/854, a takøe polsko-angielski s³ownik terminûw. Ksi¹øka zdecydowanie nie naleøy do pozycji ³atwych, ale poruszana w niej tematyka nie jest zbyt wdziíczna. Niestety, implementacja algorytmûw obliczeniowych wymaga odpowiedniego przygotowania teoretycznego. Andrzej Gawryluk ukasz Komsta, ìkrûtkofalarstwo i radiokomunikacja - poradnikî, WKi 2001 W ksi¹øce zawarto podstawowe wiadomoúci o krûtkofalarstwie i radiokomunikacji, wúrûd ktûrych szczegûlnie przydatne jest przybliøenie funkcjonowania s³uøb radiokomunikacyjnych oraz CB, a takøe stosowane wspû³czeúnie rodzaje emisji radiowej. Czytelnicy nieznaj¹cy historii radiokomunikacji mog¹ sií - dziíki tej ksi¹øce - z ni¹ zapoznaê, z kolei czytelnicy zainteresowani podstawami prawnymi dzia³ania stacji radiowych znajd¹ w niej wykaz odpowiednich aktûw prawnych. S³owo ìporadnikî w tytule sugeruje kompletnoúê zawartej w ksi¹øce wiedzy elementarnej i tak jest w rzeczywistoúci - autor przedstawia w niej takøe zasady daleka od doskona³oúci nie warto kupowaê zdobywania uprawnieò radiooperatorskich, prezentuje stowarzyszenia i organizacje dzia³aj¹ce ìwokû³î radiokomunikacji, omawia regu³y rz¹dz¹ce propagacj¹ fal radiowych, sporo miejsca przeznaczy³ takøe na pokazanie moøliwoúci popularnych, fabrycznych urz¹dzeò radiowych. Przedstawione zosta³y kody stosowane podczas ³¹cznoúci rûønego typu (w tym profesjonalnych), rûønego typu anteny i systemy antenowe, nieco miejsca poúwiícono takøe przybliøeniu zagadnieò zwi¹zanych z radiow¹ sieci¹ pakietow¹. Przydatnym dodatkiem do ksi¹øki jest mapa (w postaci wk³adki) ilustruj¹ca podzia³ úwiata na strefy WAZ z zaznaczonymi prefiksami poszczegûlnych krajûw. Ksi¹øka z pewnoúci¹ zainteresuje tych naszych CzytelnikÛw, ktûrzy zajmuj¹ sií ³¹cznoúci¹ radiow¹. 124

14 P R O J E K T Y C Z Y T E L N I K Ó W Dział Projekty Czytelników zawiera opisy projektów nadesłanych do redakcji EP przez Czytelników. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za prawidłowe działanie opisywanych układów, gdyż nie testujemy ich laboratoryjnie, chociaż sprawdzamy poprawność konstrukcji. Prosimy o nadsyłanie własnych projektów z modelami (do zwrotu). Do artykułu należy dołączyć podpisane oświadczenie, że artykuł jest własnym opracowaniem autora i nie był dotychczas nigdzie publikowany. Honorarium za publikację w tym dziale wynosi 250, zł (brutto) za 1 stronę w EP. Przysyłanych tekstów nie zwracamy. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów. Inteligentna ładowarka akumulatorów NiCd/NiMH Rosn¹ca liczba urz¹dzeò przenoúnych stawia przed elektronikami nowe wyzwania. Jedno z nich podj¹³ Czytelnik, w wyniku czego powsta³ projekt prezentowany w artykule. Rekomendacje: ³atwy w wykonaniu projekt szybkiej ³adowarki do popularnych akumulatorûw stosowanych m.in. w przenoúnym sprzície audio. Z pewnoúci¹ kaødy uøytkownik przenoúnych urz¹dzeò zasilanych bateryjnie zosta³ kiedyú zaskoczony, gdy prûbuj¹c w³¹czyê swoje elektroniczne cacko, dowiedzia³ sií, øe... akumulatory sií wy³adowa³y. Nie ma z tym wiíkszego problemu, gdy jest to telefon komûrkowy wyposaøony w specjaln¹ ³adowarkÍ. Po godzinie czy dwûch moøemy na nowo korzystaê z urz¹dzenia. W duøo gorszej sytuacji s¹ ci, ktûrzy s³uchali muzyki z kasety czy p³yty, lub w úrodku nocy odmûwi³a pracy klasyczna latarka na dwa ìpaluszkiî. Zaopatrzeni w sklepow¹ ³adowarkÍ musz¹ oni odstawiê baterie na kilka godzin w celach regeneracyjnych. No i niestety walkman, ma³e ríczne radio, discman i latarka sta³y sií bezuøyteczne. Ale - g³owa do gûry - nadchodzi odsiecz... Uk³ad, ktûry chcia³bym zaprezentowaê, nie jest øadn¹ rewelacj¹, aczkolwiek posiada kilka przydatnych funkcji, ktûre w kilku s³owach postaram sií przybliøyê. DostÍpne na rynku popularne akumulatorki NiCd charakteryzuj¹ sií znamionowym napiíciem rûwnym 1,25 V. Jest to teoretyczne napiície ogniwa roz³adowanego do po- ³owy pojemnoúci. Reakcje elektrochemiczne zachodz¹ce w ogniwie podczas roz³adowywania s¹ odwracalne pod warunkiem, øe nie nast¹pi utrata gazu (tlenu w ogniwach NiCd, wodoru w Ni- MH). Przyczyn¹ ìwyciekuî moøe byê nadmierne roz³adowanie ogniwa (szeregowe po- ³¹czenie kilku ogniw w baterií) - gdy jego napiície spadnie do zera, p³yn¹cy wûwczas wsteczny pr¹d powoduje nagrzewanie, ulatnianie sií gazu i w efekcie zniszczenie lub nawet eksplozjí akumulatora. RÛwnieø podczas ³adowania duøym pr¹dem istnieje niebezpieczeòstwo prze³adowania ogniwa, co niesie podobne skutki. Dla unikniícia tego typu sytuacji uniwersalne ³adowarki regeneruj¹ ogniwa pr¹dem niegroø¹cym prze³adowaniem, niestety jest on tak ma³y (zwykle C/10 lub C/15, C - pojemnoúê ogniwa), øe ³adowanie trwa nawet 12 godzin. Przy tak odnawianych ogniwach istnieje niebezpieczeòstwo do- ³adowywania ogniw nieroz³adowanych. WystÍpuj¹cy tzw. efekt pamiíciowy powoduje redukcjí pojemnoúci w kolejnych cyklach do³adowywania. Szybka regeneracja polega na przep³ywie duøego (rzídu C) pr¹du przez ogniwa, dziíki czemu czas regeneracji skraca sií radykalnie. Stosowane s¹ dwie metody szybkiego ³adowania: sta³ym pr¹dem lub sta- ³ym napiíciem. Kilka s³ûw na temat tej pierwszej, ktûr¹ zastosowa³em w moim projekcie. Dla na³adowania baterii wymusza sií przep³yw sta³ego pr¹du przez po³¹czone szeregowo ogniwa. W miarí up³ywu czasu napiície na akumulatorach wzrasta. Moment pe³nego na³adowania jest wykrywany dziíki ujemnemu przyrostowi jego wartoúci. W ostatniej fazie procesu odnotowujemy takøe Projekt 110 spadek temperatury ogniwa, co rûwnieø moøe zagwarantowaê wykrycie chwili na³adowania. Ta metoda jest jednak mniej skuteczna ze wzglídu na trudnoúci zwi¹zane z pomiarem temperatury - wewnítrzny jest niemoøliwy, a zewnítrzny ma³o dok³adny. ìksi¹økowyî przebieg napiícia ³adowanych ogniw widaê na rys. 1. Z kolei na rys. 2 pokazano charakterystykí roz³adowywania ogniw NiCd i NiMH. Opis projektu Przejdümy teraz do omûwienia dzia³ania prostego uk³adu, ktûry pozwoli w stosunkowo krûtkim czasie na bezpieczne zregenerowanie roz³adowanych akumulatorûw. Sk³ada sií on z dwûch uk³adûw scalonych i kilku elementûw dyskretnych, a koszt jego budowy na pewno nie przekroczy ceny, za jak¹ s¹ oferowane zwyk³e 12-godzinne ³adowarki. ìmûzgiemî uk³adu jest popularny mikrokontroler AT89C2051 wspû³pracuj¹cy z uk³adem firmy Philips - PCF8591. Jest to poczwûrny przetwornik analogowo-cyfrowy sterowany interfejsem I 2 C. Uk³ad ten w swojej strukturze zawiera rûwnieø przetwornik C/A. Dane wejúciowe mikroprocesora stanowi¹ trzy jednobajtowe liczby bíd¹ce rezulta- Rys. 1 Rys. 2 89

15 P R O J E K T Y C Z Y T E L N I K Ó W Rys. 3 tem pomiarûw wykonanych przez uk³ad PCF8591. S¹ to napiícia odpowiednio na jednym ogniwie, na ca³ej baterii i napiície informuj¹ce o pr¹dzie ³adowania, powstaj¹ce na rezystorze w³¹czonym w szereg z ogniwami. Przetwornik pracuje w standardowej konfiguracji z diodowym zabezpieczeniem wejúê analogowych. Do sterowania czíúci¹ mocy uk³adu wykorzystano analogowe wyjúcie przetwornika C/A, ktûry okreúla wartoúê pr¹du ³adowania (schemat elektryczny na rys. 3). Do komunikacji z uøytkownikiem s³uøy wyúwietlacz LCD pracuj¹cy z czterobitow¹ magistral¹ danych oraz dioda LED sygnalizuj¹ca stan ³adowarki. Wprowadzeniu nastaw s³uø¹ dwa Rys. 4 przyciski chwilowe oznaczone jako WYB R (zmiana parametrûw) i OK (zatwierdzenie). Bezpoúrednie pod³¹czenie wyprowadzenia 14 (V ref ) przetwornika PCF8591 wprost do szyny zasilania nie jest dobrym rozwi¹zaniem ze wzglídu na niewielk¹ stabilnoúê napiícia. Alternatywnie, do stabilizacji napiícia referencyjnego moøna zastosowaê uk³ad LM385. Tranzystor mocy BD244 przy napiíciu zasilania 5 V i pr¹dzie ³adowania 500 ma praktycznie nie wymaga radiatora, ale naleøy pamiítaê, øe przy wzroúcie wartoúci pr¹du czy napiícia niewielki kawa³ek aluminium zredukuje jego temperaturí do bezpiecznego poziomu. Wartoúci wszystkich elementûw dyskretnych nie s¹ krytyczne i mog¹ byê dobierane indywidualnie przez kaødego uøytkownika-elektronika. Waøne jest jedynie, aby tranzystory dysponowa³y odpowiedni¹ moc¹ strat i maksymalnymi pr¹dami kolektorûw przekraczaj¹cymi wartoúê przewidywanego pr¹du przy pracy uk³adu. Dla wykorzystania pe³nej skali pr¹dowej ³adowarki, przy wysterowaniu tranzystora BC211 (ok. 5 V na bazie) przez tranzystor ³aduj¹cy BD244 przy potencjale jego kolektora ok. 3 V powinien p³yn¹ê pr¹d o natíøeniu ok. 1 A. ZespÛ³ roz³adowuj¹cy powinien umoøliwiê przep³yw pr¹du o wartoúci ok. 150 ma przy napiíciu na ogniwach ok. 2 V. To chyba wszystko, jeúli chodzi o fizyczn¹ stroní uk³adu, a teraz jego dzia³anie. Uproszczony diagram stanûw uk³adu przedstawiono na rys. 4. Zosta³ on zapisany w Basicu i skompilowany za pomoc¹ Bascoma (kody ürûd- ³owe s¹ dostípne w dziale Download na stronie znajd¹ sií takøe na CD-EP7/2003B). Po w³¹czeniu zasilania ³adowarka sprawdza obecnoúê ogniw. W przypadku ich nieznalezienia na wyúwietlaczu pojawia sií komunikat: BRAK OGNIW. Po w³oøeniu baterii uk³ad przystípuje do sprawdzenia ich stanu. W tym celu na 3 minuty zostaje za³¹czony tranzystor roz³adowuj¹cy, a procesor mierzy w tym czasie napiície na obu ogniwach, aby nie dopuúciê do nadmiernego roz³adowania ktûregokolwiek z nich. Moøliwe s¹ trzy przypadki: 1. Na obydwu ogniwach napiície spadnie poniøej ok. 0,8 V. 2. KtÛreú z ogniw bídzie nieroz³adowane. 3. Ogniwa nie wymagaj¹ ³adowania. W drugiej sytuacji uk³ad poprosi o wymianí zestawu, w trzecim poinformuje, øe ogniwa s¹ na³adowane. W obu przy- padkach moøliwe jest kontynuowanie ³adowania przez przytrzymanie klawisza OK na 2 sekundy, lecz jest to sytuacja niezbyt zdrowa dla baterii, co jest sygnalizowane pojawieniem sií symbolu wykrzyknika na wyúwietlaczu podczas ³adowania. Pierwszy przypadek to sytuacja podrícznikowa - ogniwa wymagaj¹ ³adowania - przechodzimy do menu, gdzie moøemy wybraê pr¹d ³adowania w zakresie ma z rozdzielczoúci¹ 100 ma. Oczywiste jest, øe wiíkszy pr¹d to krûtszy czas, jednak nie wszystkie ogniwa znosz¹ trudne warunki narzucone przez uøytkownika. Na uwadze naleøy mieê ich pojem- WYKAZ ELEMENTÓW Rezystory: 10Ω/5W; 3 x 3,3kΩ; 10kΩ; 1kΩ; 500Ω; 1Ω/5W; 3Ω/1W Kondensatory: 2 x 33pF; 2 x 100nF; 220µF/16V; 470µF/ 25V; 10µF/16V; 1µF/16V. Półprzewodniki: układy scalone: AT89C2051 (zaprogramo wany); PCF8591; LM7805, diody: 6 x 1N4148; LED (np. zielona), tranzystory: 2 x BD244/ BC313, BC211(lub podobne) Różne: rezonator kwarcowy 4MHz; 2 x mikroprzełączniki; LCD 16*1; goldpiny; ARK2 90 2/98

16 P R O J E K T Y C Z Y T E L N I K Ó W noúê i zalecenia producenta co do maksymalnego dopuszczalnego pr¹du ³adowania. Po wybraniu stosownej opcji potwierdzamy j¹ za pomoc¹ OK i uk³ad rozpoczyna ³adowanie. Okazuje sií, øe ogniwa nie lubi¹ nag³ych zmian pr¹du jak rûwnieø temperatury, dlatego ³adowarka stopniowo przez okres 3 minut zwiíksza wartoúê pr¹du. Po osi¹gniíciu zadanej wartoúci uk³ad - dziíki sprzíøeniu zwrotnemu - utrzymuje sta³¹ jego wartoúê, monitoruj¹c jednoczeúnie napiície na ogniwach w celu wykrycia stanu pe³nego na³adowania. W przypadku wyjícia ogniw podczas regeneracji uk³ad informuje o ich braku i przerwaniu ³adowania. Proces ³adowania moøna oczywiúcie zatrzymaê, choê nie jest to wskazane, naciskaj¹c oba przyciski na 2 sekundy. Po wykryciu stanu na³adowania uk³ad stopniowo zmniejsza pr¹d do zera, po czym informuje o zatrzymaniu ³adowania zapalon¹ diod¹ i informacj¹ na LCD. Moøna teraz bezpiecznie wyj¹ê jeszcze ciep³e nowe ogniwa, a uk³ad bídzie gotûw do za³adowania nowego zestawu do regeneracji. Uk³ad by³ testowany na ogniwach AA firmy Panasonic o pojemnoúci 800 mah. Przy pr¹dzie regeneracji 1000 ma ³adowarka pracowa³a niewiele ponad godziní. Wszelkie uwagi, spostrzeøenia, wykryte b³ídy w programie i sprzície proszí kierowaê na adres: Mariusz ¹d³o Uwaga! Program ürûd³owy do projektu opublikujemy na CD-EP7/2003B. 91

17 K U R S printf() jak korzystać z tej funkcji? Kilka s³ûw o STDIO.H Biblioteka o nazwie STDIO.H (STan- Dard Input-Output) zawiera szereg funkcji umoøliwiaj¹cych odczyt i wyprowadzanie znakûw do (z) standardowego urz¹dzenia wejúcia/wyjúcia. W ìduøymî komputerze role tych urz¹dzeò spe³niaj¹ klawiatura i monitor. W przypadku mikrokontrolera przyjíto, øe funkcje STDIO wykorzystuj¹ interfejs szeregowy UART (po konwersji poziomûw napiíê wyjúciowych - RS232), traktuj¹c go jako standardowe urz¹dzenie do komunikacji z uøytkownikiem. W przypadku kompilatora RC-51 (www.raisonance.com) nastawy UART dokonywane s¹ tuø po uruchomieniu napisanej dla mikrokontrolera aplikacji. Zajmuje sií tym funkcja _C_INIT_IO. Ustawia ona TIMER1 w mikrokontrolerze ë51 jako generator steruj¹cy transmisj¹, nadaj¹c jego rejestrowi TH1 predefiniowan¹ wartoúê pocz¹tkow¹. Domyúlnie jest to 0xE8, co odpowiada prídkoúci transmisji 1200 bps przy czístotliwoúci zegara 11,0592 MHz. WartoúÊ tí moøna zmieniê, uøywaj¹c polecenia #pragma (na przyk³ad polecenie #pragma DEFJ(TIM1_INIT=0xFD) przy tej samej czístotliwoúci generatora zegarowego, ustawi prídkoúê transmisji na wartoúê bps). Ale jeúli by³yby to tylko i wy- Tab. 1. Podstawowe przekształcenia funkcji printf() Znak formatuj¹cy d lub i o x lub X u c s f e lub E g lub G p n % int int char* double double double void* int* Pisz¹c program w jízyku C, czasami zadajemy sobie pytanie: czy naprawdí muszí tworzyê funkcjí dokonuj¹c¹ konwersji wartoúci dziesiítnej na szesnastkow¹? Przecieø chociaøby biblioteka o nazwie STDIO zawiera w sobie moøliwoúê formatowania zarûwno danych wejúciowych, jak i wyjúciowych. Czy nie ma moøliwoúci skorzystania z czyjejú pracy i zaoszczídzenia w³asnego czasu? Funkcje STDIO.H predefiniowane przez Raisonance, producenta pakietu RC-51 ³¹cznie instrukcje wysy³ania oraz odbioru znakûw, nie warto by by³o poruszaê tego tematu. Istnieje bowiem mnûstwo dobrych opracowaò na temat bibliotek wykorzystywanych przy programowaniu w jízyku C. printf() = formatowane wyjúcie Kaødy, kto kiedykolwiek wykorzystywa³ funkcje predefiniowane w STDIO.H wie, øe umoøliwiaj¹ one formatowanie danych. Zgodnie ze specyfikacj¹ standardu ANSI, szereg z nich dokonuje przekszta³ceò wewnítrznych wartoúci na zna- część 13 extern int _getkey(void); extern int getchar (void); extern char ungetchar (char c) reentrant; extern char *gets (char *s) reentrant; extern int putchar (const int c ); extern int puts (const char *s ) reentrant; extern int printf(const char *format,...) reentrant; extern int sprintf(char *buffer, const char *format,...) reentrant; extern int scanf(const char *format,...) reentrant; extern int sscanf(const char *buffer, const char *format,...) reentrant; Typ Opis przekszta³cenia przekszta³canego Przekszta³cenie do postaci: argumentu int liczba dziesiêtna ze znakiem int liczba ósemkowa bez znaku i bez wiod¹cego zera int liczba szesnastkowa bez znaku i bez wiod¹cego zera z u yciem ma³ych liter dla wzorca 0x i du ych dla 0X liczba dziesiêtna bez znaku pojedynczy znak po przekszta³ceniu do typu unsigned char tekst wypisywany do napotkania znaku koñca ³añcucha /0 lub osi¹gniêcia zadanej precyzji liczba dziesiêtna ze znakiem w postaci [-]xxx.yyy, gdzie liczba cyfr po kropce (yyy) okreœlona jest przez precyzjê liczba dziesiêtna ze znakiem w tzw. notacji in ynierskiej (na przyk³ad e-10); podobnie jak wy ej, liczba cyfr po kropce okreœlana jest przez precyzjê jeœli wyk³adnik potêgi jest mniejszy od -4 lub >= precyzji, to przyjmuje siê specyfikacjê identyczn¹ z wzorcem e (E); inaczej stosowana jest specyfikacja f wskaÿnik reprezentacja zale y od konkretnej implementacji liczbê znaków wypisanych w TYM wywo³aniu printf zapisuje siê do odpowiedniego argumentu; nie s¹ wykonywane adne przekszta³cenia nie ma przekszta³cenia (%%); zostanie wypisany znak % ki lub odwrotnie. W tym odcinku kursu szczegûln¹ uwagí poúwiícimy funkcji printf() daj¹cej programiúcie nie tylko szereg moøliwoúci wykorzystania, lecz rûwnieø pozwalaj¹cej na redukcjí czasu koniecznego do stworzenia aplikacji. Wyjúciowa funkcja printf() t³umaczy wewnítrzne wartoúci na znaki. Jednym s³owem - bajty danych zamieniane s¹ na postaê zrozumia³¹ przez cz³owieka: int printf(char *wzorzec, argument_1, argument_2... ) Przekszta³cenie odbywa sií wed³ug i pod nadzorem wzorca zapisanego we ìwzorzecî. Funkcja przekszta³ca, formatuje i wypisuje swoje argumenty do standardowego wyjúcia. Jak wspomnia³em wczeúniej, w przypadku mikrokontrolera 8051 jest to interfejs UART. Wzorzec zawiera obiekty dwojakiego rodzaju: zwyk- ³e znaki, ktûre s¹ przesy³ane do wyjúcia oraz specyfikacje przekszta³ceò. Kaøda z nich wskazuje na sposûb, w jaki zostanie przekszta³cony i wypisany dany argument. SpecyfikacjÍ przekszta³cenia rozpoczyna znak %, a koòczy znak dla niego charakterystyczny. MiÍdzy znakiem % i znakiem przekszta³cenia mog¹ - wed³ug nastípuj¹cej kolejnoúci - wyst¹piê: - znak ì-î (minus) polecaj¹cy dosuniície przekszta³conego argumentu do lewego kraòca jego pola, - liczba okreúlaj¹ca rozmiar pola (argument zostanie wypisany w postaci o rozmiarze co najmniej pola, a jeúli bídzie taka potrzeba, zostanie uzupe³niony znakami odstípu z prawej lub lewej strony w zaleønoúci od ø¹dania dosuniícia znakûw w lewo), - znak ì.î (kropka) oddzielaj¹cy rozmiar pola argumentu od jego precyzji, - liczba okreúlaj¹ca precyzjí, to jest 86

9/2003 wrzesień 15 zł 50 gr (w tym 7% VAT)

9/2003 wrzesień 15 zł 50 gr (w tym 7% VAT) ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA Miêdzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów www.ep.com.pl NA CD KATALOGI FIRM: ADVANTECH, MOXA TECHNOLOGIES, INFINEON 9/2003 wrzesień 15 zł 50 gr (w tym 7% VAT) 9/2003 wrzesieñ

Bardziej szczegółowo

8/2003 sierpień 15 zł 50 gr (w tym 7% VAT)

8/2003 sierpień 15 zł 50 gr (w tym 7% VAT) ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA Miêdzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów www.ep.com.pl NA CD: KATALOG ONSEMI, LABVIEW 7.0, BIBLIOTEKA AVR DLA PROTELA 8/2003 sierpień 15 zł 50 gr (w tym 7% VAT) 8/2003 sierpieñ

Bardziej szczegółowo

Spis treúci OD AUTOR W...11 1. WPROWADZENIE...13 2. BUDOWA KOMPUTERA I ZASADY JEGO DZIA ANIA...21 3. PROCESOR...33

Spis treúci OD AUTOR W...11 1. WPROWADZENIE...13 2. BUDOWA KOMPUTERA I ZASADY JEGO DZIA ANIA...21 3. PROCESOR...33 Spis treúci OD AUTOR W...11 1. WPROWADZENIE...13 1.1. Czym jest komputer i do czego s uøy?...13 1.2. Jakie komputery i kiedy zapoczπtkowa y rozwûj informatyki na úwiecie?...13 1.3. KtÛry komputer moøna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UØYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UØYTKOWNIKA INSTRUKCJA UØYTKOWNIKA INSTRUKCJA UØYTKOWNIKA O FIRMIE PSION TEKLOGIX Psion Teklogix produkuje i dostarcza ruchome systemy komputerowe do zastosowaò w przemyúle i sektorze uøytecznoúci publicznej. Ponad

Bardziej szczegółowo

Klocki RS485, część 4

Klocki RS485, część 4 P R O Klocki J E K RS485 T Y Klocki RS485, część 4 W czwartej, przedostatniej czíúci artyku³u przedstawiamy dwie karty wejúê: cyfrowych i analogowych. DziÍki nim, system zaprezentowany w cyklu artyku³ûw

Bardziej szczegółowo

Sprzętowy emulator procesorów AVR

Sprzętowy emulator procesorów AVR Sprzętowy emulator procesorów AVR AVT 5039 Sprzętowy emulator P R procesorów O J E K AVR T Y Wzrastaj¹ca z dnia na dzieò popularnoúê procesorûw RISC z rodziny AVR, produkowanych przez firmí ATMEL, spowodowa³a

Bardziej szczegółowo

Selektor linii telewizyjnych

Selektor linii telewizyjnych Selektor P R linii O telewizyjnych J E K T Y Selektor linii telewizyjnych kit AVT 323 Przedstawiamy, od dawna zapowiadane, urz¹dzenie niezbídne w serwisie telewizyjnym, przydatne takøe w szkolnych laboratoriach.

Bardziej szczegółowo

Konwerter USB< >RS485 z separacją galwaniczną

Konwerter USB< >RS485 z separacją galwaniczną Konwerter USB< >RS485 z separacją P R O J galwaniczną E K T Y Konwerter USB< >RS485 z separacją galwaniczną AVT 5098 Przedstawiamy kolejn¹ aplikacjí interfejsu USB, ktûry - dziíki uk³adom firmy FTDI -

Bardziej szczegółowo

Zabawka programowany pojazd, część 1

Zabawka programowany pojazd, część 1 Zabawka P R O J programowany E K T Y pojazd Zabawka programowany pojazd, część 1 AVT 5051 Nie wiem dlaczego we wszystkich pismach przeznaczonych dla elektronikûw obserwuje sií kompletny brak zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Yampp 3 Sprzętowy odtwarzacz MP3, część 1

Yampp 3 Sprzętowy odtwarzacz MP3, część 1 Yampp P R O 3 J sprzętowy E K T Yodtwarzacz MP3 Yampp 3 Sprzętowy odtwarzacz MP3, część 1 Coraz wiíksz¹ karierí robi¹ sprzítowe odtwarzacze MP3. Na rynku jest wiele urz¹dzeò tego typu, lecz trudno jest

Bardziej szczegółowo

Spis treúci WstÍp...7 Uk ad ksiπøki...8 Stosowane oznaczenia...8 Has a...9 Budowa widocznej strony internetowej...10 HTML...18

Spis treúci WstÍp...7 Uk ad ksiπøki...8 Stosowane oznaczenia...8 Has a...9 Budowa widocznej strony internetowej...10 HTML...18 Spis treúci WstÍp...7 Uk ad ksiπøki...8 Stosowane oznaczenia...8 Has a...9 Budowa widocznej strony internetowej...10 Analizowane pole...11 Ma e i wielkie litery w zapytaniach...11 Ograniczenie liczby odsy

Bardziej szczegółowo

Warsztaty tworzenia sieci akademickich

Warsztaty tworzenia sieci akademickich Warsztaty tworzenia sieci akademickich IT CUP 2002 Teleinformatyka dla przedsiębiorstw Podpis elektroniczny W numerze: Wydarzenia... 2 L&R w Krakowie... 5 Warsztaty tworzenia sieci akademickich... 8 Teleinformatyka

Bardziej szczegółowo

Spis treúci Przedmowa do wydania drugiego... 9 Uk ad ksiπøki... 9 Stosowane oznaczenia... 10 Has a... 11

Spis treúci Przedmowa do wydania drugiego... 9 Uk ad ksiπøki... 9 Stosowane oznaczenia... 10 Has a... 11 Spis treúci Przedmowa do wydania drugiego... 9 Uk ad ksiπøki... 9 Stosowane oznaczenia... 10 Has a... 11 Account... 12 Address book... 12 Administrator... 12 Adres... 12 Adres e-mail... 12 Adres IP...

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

Internet On/Off. Activity Link MODEM KABLOWY

Internet On/Off. Activity Link MODEM KABLOWY Internet On/Off Message Cable Cable PC Link Internet Activity Link MODEM KABLOWY Informacje dotyczπce bezpieczeòstwa OSTROØNIE Przed obs ugπ od πczyê zasilanie. OSTROØNIE Aby zapewniê niezawodne dzia anie

Bardziej szczegółowo

Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji

Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Nowości w NASK. Tomasz Chlebowski Dyrektorem Handlowym NASK. W numerze: Biuletyn informacyjny Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej

Nowości w NASK. Tomasz Chlebowski Dyrektorem Handlowym NASK. W numerze: Biuletyn informacyjny Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej Nowości w NASK Szanowni PaÒstwo! Ten wiosenny numer biuletynu zaczynamy od przedstawienia Tomasza Chlebowskiego, ktûry w lutym br. objπ stanowisko Dyrektora Handlowego NASK. Witamy i øyczymy wielu sukcesûw!

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Asynchroniczny konwerter RS232< >Midi

Asynchroniczny konwerter RS232< >Midi Asynchroniczny konwerter P R O RS232< >Midi J E K T Y Asynchroniczny konwerter RS232< >Midi AVT 842 W artykule prezentujemy uk³ad, ktûry umoøliwia wspû³prací standardowych interfejsûw RS232 i MIDI. Rys.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Ko ciuszki Wydzia Mechaniczny Instytut Informatyki Stosowanej STUDIA STACJONARNE PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Ko ciuszki Wydzia Mechaniczny Instytut Informatyki Stosowanej STUDIA STACJONARNE PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Ko ciuszki Wydzia Mechaniczny Instytut Informatyki Stosowanej Kierunek studiów: Informatyka Specjalno : Informatyka Stosowana STUDIA STACJONARNE PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

Bardziej szczegółowo

AUTONOMICZNY MODU POMIAROWY

AUTONOMICZNY MODU POMIAROWY dr in. Piotr Szulewski Instytut Technik Wytwarzania Politechnika Warszawska AUTONOMICZNY MODU POMIAROWY Powszechnie wyst puj ca tendencja zwi zana z wykorzystywaniem w obszarze automatyki przemys owej

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

120 Edytor Aplikacji PRO-2000

120 Edytor Aplikacji PRO-2000 120 Edytor Aplikacji PRO-2000 Do czego s³u y Edtor Aplikacji? 121 17. Do czego s³u y Edytor Aplikacji? Edytor Aplikacji jest kompletnym narzêdziem, s³u ¹cym do przygotowania aplikacji PRO-2000, pracuj¹cych

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Szybki dostęp do Internetu Technologia ADSL

Szybki dostęp do Internetu Technologia ADSL Szybki dostęp do Internetu Technologia ADSL Od wczesnych lat dziewiíêdziesi¹tych moøna by³o ³¹czyÊ odbiornik telewizyjny z systemem udostípniaj¹cym interaktywne przesy³anie danych. Kilka lat pûüniej, za

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM AUTOMATYCZNEGO POBORU OP AT PROJEKT PILOTA OWY

KRAJOWY SYSTEM AUTOMATYCZNEGO POBORU OP AT PROJEKT PILOTA OWY PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 77 Transport 2011 Gabriel Nowacki, Anna Niedzicka, Ewa Smoczy ska Centrum Zarz dzania i Telematyki Transportu/Instytut Transportu Samochodowego Robert Rozes aniec

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo