Katedra Fizyki SGGW 158. Ćwiczenie 158. Rząd maksimum, n = 1 Rząd maksimum, n = 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katedra Fizyki SGGW 158. Ćwiczenie 158. Rząd maksimum, n = 1 Rząd maksimum, n = 2"

Transkrypt

1 Kted Fizyki SGGW Nzwisko... Dt... N liście... Imię... Wydził... Dzień tyg.... Godzi... Ćwiczeie die zjwisk dyfkcji pojedyczej i podwójej szczeliie Długość fli świtł lse, [m] Odległość szczeli od eku, l [m] Długość fli lse odczytujemy z jego obudowy. Tbel I. Wyzczie szeokości szczeli Symbol szczeliy Współzęd mksimum dyfkcyjego Współzęd miimum dyfkcyjego Odległość x x Odległość śedi, x Obliczo szeokość szczeliy, Pod szeokość szczeliy, łąd względy pocetowy, p [%] Tbel II. Wyzczie odległości między szczelimi Symbol py szczeli Współzęd mksimum, = 0 Współzęd mksimum Rząd mksimum, = 1 Rząd mksimum, = 2 Odległość x 1 x 1 x 2 x 2 Śedi odległość, x Obliczo odległość szczeli, d Śedi obl. odległość szczeli, d Pod odległość szczeli, łąd względy pocetowy, d p [%] Podczs obliczeń zwcj uwgę jedostki! Zlecmy wykoie obliczeń pcowi zwykle potzebe są kosultcje z powdzącym.

2 fl płsk Kted Fizyki SGGW : die zjwisk dyfkcji pojedyczej i podwójej szczeliie CEL Celem doświdczei jest bdie tuy świtł popzez lizę zjwisk dyfkcji pojedyczej i podwójej szczeliie. Zjwisko dyfkcji pomiei świetlych jest ściśle związe z flową tuą świtł. Poleg oo ugiiu się postoliiowego biegu pomiei świetlych, potykjących swej dodze pzeszkody. TEORIA Dyfkcj i itefeecj świtł Zjwisk dyfkcji i itefeecji pomiei świetlych wskzują flową tuę świtł. Świtło, pzechodzące pzez szczeliy o wymich poówywlych z długością fli, uleg ugięciu, bowiem zgodie z zsdą Huyges, kżd szczeli stje się źódłem owej fli i wysył pomieie we wszystkich kieukch. Zjwisko ugii się fli otwoch bądź kwędzich pzesło zywmy dyfkcją, czyli ugiiem postoliiowego biegu pomiei. Ugięte wiązki (ewetulie zebe z pomocą soczewki), pdjące w to smo miejsce eku, ulegją itefeecji. Itefeecją fl zywmy kłdie się fl o tej smej ek częstotliwości, powodujące wzmocieie lub osłbieie tężei fli wypdkowej. W tych miejscch eku, w któych ugięte pomieie spotykją się w zgodych lse d fzch, stępuje ich wzmocieie i powstją jse pążki l itefeecyje. Rys. 1 Ukłd do bdie dyfkcji i itefeecji (doświdczeie Youg) jest pzedstwioy ys. 1. Itefeecj dwóch wąskich szczelich ( ). Świtło jest flą elektomgetyczą. Amplitud tej fli A, czyli tężeie pol elektyczego, zleży od czsu t i współzędej pzestzeej zgodie ze wzoem si 2 ct A A0, (1) gdzie: c pędkość świtł, długość fli, fz początkow. Jeżeli moochomtycze (jedobwe) świtło pd pzesłoę z dwiem szczelimi, ys. 2, to tężeie fli w pukcie P ekie jest sumą tężeń fl cząstkowych, dociejących do P z D puktów i D. Z dodi dwóch fukcji zgodych z ówiem (1) wyik, że mplitud fli wypdkowej A 0 jest ów Rys. 2 A0 2 A0 w puktch, w któych óżic dóg dociejących pomiei spełi wuek 2 1, 0, 1, 2,.... (2) Ztem w wyiku ifeecji uzyskmy wzmocieie fli w tych puktch eku, dl któych óżic dóg kłdjących się pomiei jest ów cłkowitej wielokotości długości fli. Zeową wtość mplitudy fli wypdkowej A 0 0 ), czyli wygszeie fli uzyskujemy, gdy óżic dóg pomiei ów jest iepzystej wielokotości połowy długości fli, C l D = d << l 1 2 ek P

3 Kted Fizyki SGGW , 0, 1, 2,.... (3) 2 Jeżeli odległość eku od szczeli l jest zczie większ, iż odległość pomiędzy szczelimi d, l d, to 2 1 C d si. Mmy, więc, stępujące wuki wystąpiei mksimów i miimów itefeecyjych: dsi wuek wystąpiei mksimum zędu, (4) dsi 2 1 wuek wystąpiei miimum zędu. (5) 2 Wuki te okeślją kąty ugięci pomiei, pod któymi ekie zobczymy pążki jse (wzmocieie) i cieme (wygszeie). Otzymy ekie ozkłd tężeń fli świetlej pzedstwi ysuek 3. Ntężeie Dyfkcj szczeliie o szeokości. Gdy fl świetl pd pojedyczą szczelię, ekie otzymujemy obz dyfkcyjy złożoy z jsych i ciemych pążków tym zem jedk jse pążki ie mją jedkowego tężei, ys. 4. Njjśiejszym pążkiem jest pążek zędu zeowego, położoy wpost szczeliy. Pążki położoe pwo i lewo od iego mją tym miejsze tężeie, im wyższy jest ich ząd. Dyfkcj spowodow jest kłdiem się fl pochodzących z óżych części szczeliy. Wuek wystąpiei miimum w obzie dyfkcyjym m postć si k, k 1, 2,..., (6) k szeokość szczeliy, k ząd miimum. Pzy tym wuku pomieie 1 i 2 będą w fzch pzeciwych i w pukcie P ie będzie świtł pomień pzechodzący pzez góą połowę szczeliy i pomień z dolej połowy, odległy od iego o 2 będą się wzjemie eutlizowć. Lsey Do bdi zjwisk dyfkcji i itefeecji bdzo pożąde jest zstosowie lseowych źódeł świtł. Wiązk świtł lseowego jest mło ozbież (silie ukieukow), moochomtycz (wąsk lii widmow) i w wysokim stopiu spój. Spójość moż zdefiiowć jko stbilość fzy fli zówo w pzestzei jk i w czsie (stbilość w pzestzei ozcz ustloy związek fz pomiędzy oddzielymi flmi, stbilość w czsie iezmieość fzy w pojedyczej fli. Poiżej omówioo mechizm powstwi świtł lseowego. Eegi elektou w tomie lub cząsteczce ie może być dowol zgodie z zsdmi mechiki kwtowej, tylko pewe jej wtości są dozwoloe. Mówimy, że elektoy mogą obsdzć jedyie okeśloe poziomy eegetycze w tomie lub cząsteczce. Świeceie p i gzów związe jest ze zmią eegii elektoów w tomch. Pzy pzejściu elektou z jedego poziomu eegetyczego iy, emitow jest lub pochłi pocj (kwt) eegii E, od któej zleży długość fli pomieiowi emitowego lub pochłiego: hc ; c pędkość świtł, h stł Plck. (7) E W omlych wukch pktyczie wszystkie tomy gzu zjdują się w stie podstwowym elektoy pzyjmują możliwie jiższe eegie, tz. obsdzją obity położoe jbliżej jąd. Rys Rys. 3 ek P k =2 k =1 k =1 k =2 A

4 Kted Fizyki SGGW Niech pomieiowie o długości fli dej wzoem (7), pd tom o poziomch eegetyczych odległych o E. Rozptzmy dw pzypdki: 1. Atom zjduje w iższym stie eegetyczym. Możliw jest wówczs bsopcj pomieiowi i pzejście do stu wyższego, ys. 6. Po pewym czsie ( s) stępuje pzejście do stu 1, połączoe z emisją pomieiowi. 2. Atom w chwili początkowej zjduje się w wyższym stie eegetyczym. Pod wpływem pomieiowi o długości fli odpowidjącej óżicy eegii poziomów (1) i (2) możliwy jest poces emisji wymuszoej, ys. 7. Pomieiowie emitowe pzy pzejściu do stu iższego m dokłdie te sm kieuek, częstotliwość i fzę co fl pdjąc. W efekcie, pzy pzejściu pzez ośodek pomieiowie uleg wzmocieiu. E 2 E 2 e E 2 E e 2 E = E2 - E1 hc hc = = E E E 1 E 1 E 1 E 1 e Rys. 6 Rys. 7 Pwdopodobieństw bsopcji i emisji wymuszoej są jedkowe. Wypdkowy efekt będzie wzmocieiem, jeśli w chwili początkowej większość tomów był w wyższym stie eegetyczym, co ozcz iwesję (odwóceie) obsdzeń poziomów eegetyczych. Lse, skostuowy po z piewszy w 1960, jest uządzeiem wykozystującym do geecji fli świetlej wspomią iwesję obsdzeń. Wzbudzie tomów powdzące do iwesji obsdzeń zywe jest pompowiem optyczym. Typowym pzedstwicielem lse gzowego jest lse helowo eoowy ( = 632,8 m). Podstwową częścią tego lse jest u szkl lub kwcow wypełio mieszią helu i eou, pod bdzo młym ciśieiem (ciśiei cząstkowe: phe 130 P, pne 13 P ). Do uy wlutowe są elektody, do któych pzykłd się pięcie powodujące wyłdowie elektycze i, w efekcie, wzbudzeie tomów wewątz uy. Wzbudzoe tomy emitują spoticzie świtło (we wszystkich kieukch), widzie w postci świecei uy lseowej. Obsdzei poszczególych poziomów zleżą od pmetów wyłdowi. W eoie występuje tk p poziomów, dl któych wyłdowie w uze powoduje, że obsdzeie poziomu góego jest większe iż dolego. Pomieiowie o długości fli odpowidjącej pzejściu pomiędzy tymi stmi jest wzmcie pzy pzejściu pzez ośodek. Piewsze kwty tkiego pomieiowi, ozpoczyjące poces emisji wymuszoej, pochodzą z emisji spoticzej. Pomieiowie to jest wzmcie, dopóki ie opuści uy lseowej im dłuższą dogę pzebyw wewątz uy, tym jest siliejsze. Njlepsze wuki wzmociei istieją dl pomieiowi emitowego wzdłuż uy. Dodie zwiecideł półpzepuszczlych końcch uy powoduje, że pomieiowie pzechodzi pzez ośodek wielokotie i jeszcze bdziej się wzmci. Powszeche są ówież lsey kystlicze, p. lse ubiowy, któego osową jest kysztł szfiu (Al 2 O 3 ) domieszkowy jomi C 3+, ( = 694,3 m). Efekt lseowy uzyskuje się w kysztle w ksztłcie cylidyczego pęt o śedicy ok. 1 cm i długości do kilkustu cm. N końcch pęt ubiowego są iesioe zwiecidł odbijjące. Pomieiowie "pompujące" jest wytwze pzez lmpę błyskową wypełioą kseoem, umieszczoą wokół kysztłu. Absobując zieloe świtło lmpy błyskowej tomy Lse ubiowy chomu ulegją wzbudzeiu. e

5 Kted Fizyki SGGW Efekt lseowy uzyskuje się tkże w półpzewodikowych złączch p, świecących pod wpływem stłego pądu elektyczego pzepływjącego pzez złącze w kieuku pzewodzei. Iwesję obsdzeń uzyskuje się w ciekiej wstwie pzy złączu, w obszze typu p. Ozcz to, że więcej elektoów zjduje się w pśmie pzewodictw, iż góych poziomch psm wlecyjego. Powcjącym do psm wlecyjego elektoom może towzyszyć emisj pomieiowi elektomgetyczego. W zleżości od kostukcji diody oz tężei pądu płyącego pzez złącze, świtło emitowe pzez źódło złączowe jest lbo iespóje mmy wówczs do czyiei z diodą elektolumiescecyją, lbo jest oo spóje źódło jest wtedy lseem złączowym. Njlepsze ezultty emisji lseowej uzyskuje się w tzw. heteozłączch, czyli złączch powstłych styku dwóch wstw o óżym skłdzie chemiczym (bzowym mteiłem półpzewodikowym do podukcji heteozłącz jest seek glu GAs). Lsey półpzewodikowe cechuje duż spwość pzemiy eegii elektyczej pomieistą, bdzo długi czs pcy użyteczej, mły pobó mocy i młe wymiy. Ok ćwiczei Oko podstwowe P58_DIFF.SWS zwie pzyciski steowi Oko Light Itesity vs Positio pzedstwi wykes zleżości tężei świtł od położei. UWAGA! W TYM ĆWICZENIU UŻYWANE JEST ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LASEROWEGO. NIE WOLNO GO KIEROWAĆ W KIERUNKU TWARZY! GROZI USZKODZENIEM WZROKU!

6 Kted Fizyki SGGW WYKONANIE ĆWICZENIA POTRZENE WYPOSAŻENIE Łw optycz, sttywy Itefejs Sciece Wokshop 500 Sod świtłowodow Czujik uchu obotowego Sljd z pojedyczą szczelią Lse Sljd z podwóją szczelią W części piewszej ćwiczei z pomocą sody świtłowodowej miezoe będzie tężeie pomieiowi świtł lseowego po pzejściu pzez pojedyczą szczelię, w części dugiej po pzejściu pzez podwóją szczelię. Z pomocą czujik uchu obotowego zmiezoe zostą względe położei mksimów uzyskych w wyiku zjwisk dyfkcji świtł lseowego. Pogm Sciece Wokshop umożliwi pzedstwieie wykesów tężei pomieiowi świetlego w fukcji położei. Pzygotowie ukłdu pomiowego Pzygotowie Kompute 1. Włącz zsilie stołu (ptz desk ozdzielcz stołu pzy Twojej lewej odze gdy siedzisz wpost kompute) pzekęć czewoą głkę w kieuku stzłek (powi wyskoczyć), pzekęć kluczyk jk w smochodzie i puść. Automtyczie włączy się itefejs. Kompute włącz pzyciskiem powe. 2. Automtyczie uuchomi się system opecyjy Widows i pogm Sciece Wokshop. Otwóz (File Ope) w ktlogu Liby\Physics dokumet P58_DIFF.SWS. N ekie zobczymy (po zmkięciu ok Expeimet Notes) oko podstwowe P58_DIFF i oko wykesu Light Itesity vs Positio, pzedstwijące zleżość tężei świtł od położei. Dyfkcj pojedyczej szczeliie PRZEIEG I REJESTRACJA POMIARÓW 1. Włącz źódło świtł lseowego. 2. Ustw sljd z pojedyczą szczelią dodze świtł, w odległości około 10 cm od lse. 3. Zobsewuj pążki świtł czewoego biłej ktce ppieu ustwioej postopdle pzed sodą świtłowodu. Ustw źódło świtł (lse) względem sljdu ze szczelią tk, by ktce, któ stowi ek, widocze były wyźe, oste pążki. 4. Ustw końcówkę świtłowodu dodze świtł lseowego w odległości powyżej 150 cm od sljdu ze szczelią. Istieje możliwość egulcji czułości seso świtł ustwi powdzący. Nleży zwócić uwgę włściwe ustwieie czoł świtłowodu wysokości pążków powstłych ktce. 5. W celu ozpoczęci pomiów, ciśij pzycisk REC. 6. Pzesuwj powoli i płyie końcówkę świtłowodu obcjąc pokętłem czujik uchu, tk by zjdowł się o w świetle lse. 7. Obsewuj zmię tężei świtł w fukcji położei w okie wykesu i tk dobiez pędkość pzesuwu końcówki świtłowodu, by otzymć w mię ciągły zbió puktów pomiowych. N wykesie powio pojwić się mksimum tężei dl zędu zeowego i zczie miejsze mksim, odpowidjące kolejym wzmocieiom świtł lseowego. 8. Po zkończeiu pzesuwu świtłowodu, ciśij pzycisk STOP.

7 Kted Fizyki SGGW ANALIZA DANYCH Nleży obliczyć szeokość szczeliy. Zgodie z ówiem (6), dl k = 1: si 1. Sius kąt 1, pod któym obsewowe jest piewsze miimum, moż obliczyć ze wzou 2 2 si 1 x x l, gdzie: x odległość śedi od śodk wzmociei zędu 0 do piewszego miimum, l odległość od szczeliy do płszczyzy uchu końcówki świtłowodu. 1. Okeśl współzęd posługując się w okie wykesu kusoem pecyzyjym (ys. 8). Xy Nciśij pzycisk kuso pecyzyjego w lewym dolym ogu wykesu. Pzeieś kuso do obszu wykesu. Kuso zmiei się w kzyż z itek pjęczych. Współzęde x i y położei kuso wyświetle są obok osi poziomej i pioowej. Pzesuń kuso wykesie do piewszego miimum dyfkcyjego i odczytj współzędą położei. Nstępie pzesuń kuso pecyzyjy śodek główego mksimum i poowie odczytj współzędą położei. Rys. 8. Wykes mksimów i miimów tężei świtł spowodowych zjwiskiem dyfkcji. 2. Odczytj odległość l. 3. Odczytj obudowie lse długość fli świtł lse. 4. Oblicz szeokość szczeliy. 5. Poówj obliczoą szeokość szczeliy z wtością zeczywistą, podą opwie sljdu. Oblicz w tym celu błąd względy pocetowy: p 100%.

8 Kted Fizyki SGGW Dyfkcj podwójej szczeliie PRZEIEG I REJESTRACJA POMIARÓW 1. Ustw sljd z podwóją szczelią dodze pomieiowi lseowego. 2. Wykoj czyości pomiowe opise dl pojedyczej szczeliy. ANALIZA DANYCH 1. Wykozystj wzó (4) do obliczei odległości d pomiędzy szczelimi: dsi Sius kąt ugięci zędu dy jest zleżością x si 2 2 x l Rys. 9. Pzykłdowy wygląd zejestowych zmi tężei świtł dl podwójej szczeliy. Odległość x okeśl odczytując wykesie współzęde położei wiezchołk mksimum zędu zeowego i kolejych zędów. 2. Poówj obliczoą odległość szczeli d z wtością zeczywistą d, podą opwie sljdu. Oblicz w tym celu błąd względy pocetowy: d d p 100%. d 3. Wyduk. W okie wykesu dobiez pmety tk (dyfkcji lub itefeecji), by wykes pezetowł się jkozystiej. Popoś powdzącego o wyduk.

CIĄGI LICZBOWE N = zbiór liczb naturalnych. R zbiór liczb rzeczywistych (zbiór reprezentowany przez punkty osi liczbowej).

CIĄGI LICZBOWE N = zbiór liczb naturalnych. R zbiór liczb rzeczywistych (zbiór reprezentowany przez punkty osi liczbowej). MATEMATYKA I - Lucj Kowlski {,,,... } CIĄGI LICZBOWE N zbiór liczb turlych. R zbiór liczb rzeczywistych (zbiór reprezetowy przez pukty osi liczbowej. Nieskończoy ciąg liczbowy to przyporządkowie liczbom

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 42 Wyznaczanie ogniskowych soczewek

Ćwiczenie 42 Wyznaczanie ogniskowych soczewek Ćwiczenie 4 Wyzncznie ogniskowych soczewek Wstęp teoretyczny: Krzyszto Rębils. utorem ćwiczeni w Prcowni izycznej Zkłdu izyki Uniwersytetu Rolniczego w Krkowie jest Józe Zpłotny. ZJWISK ZŁMNI ŚWITŁ Świtło,

Bardziej szczegółowo

co wskazuje, że ciąg (P n ) jest ciągiem arytmetycznym o różnicy K 0 r. Pierwszy wyraz tego ciągu a więc P 1 z uwagi na wzór (3) ma postać P

co wskazuje, że ciąg (P n ) jest ciągiem arytmetycznym o różnicy K 0 r. Pierwszy wyraz tego ciągu a więc P 1 z uwagi na wzór (3) ma postać P WIADOMOŚCI WSTĘPNE Odsetki powstają w wyiku odjęcia od kwoty teaźiejszej K kwoty początkowej K 0, zate Z = K K 0. Z ekooiczego puktu widzeia właściciel kapitału K 0 otzyuje odsetki jako zapłatę od baku

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie uniwersalnych narzędzi i technologii wybranych obszarów zdalnej edukacji do budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego

Wykorzystanie uniwersalnych narzędzi i technologii wybranych obszarów zdalnej edukacji do budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego Ośrodek Ksztłceni (OK) Zkłd Zwnsownych Technik Informcyjnych (Z-6) Zkłd Teletrnsmisji i Technik Optycznych (Z-14) Centrln Izb Pomirów Telekomunikcyjnych (P-12) Wykorzystnie uniwerslnych nrzędzi i technologii

Bardziej szczegółowo

REZERWOWANIE W SYSTEMACH DYNAMICZNEGO POZYCJONOWANIA STATKÓW WSPIERAJĄCYCH EKSPLORACJĘ DNA MORSKIEGO

REZERWOWANIE W SYSTEMACH DYNAMICZNEGO POZYCJONOWANIA STATKÓW WSPIERAJĄCYCH EKSPLORACJĘ DNA MORSKIEGO REZERWOWANIE W SYSTEMACH DYNAMICZNEGO POZYCJONOWANIA STATKÓW WSPIERAJĄCYCH EKSPLORACJĘ DNA MORSKIEGO Leszek CHYBOWSKI, Gzegoz NICEWICZ Pzedsiębioswo Amaoskie Pee Döhle, Hambug, Niemcy Isyu Nauk Podsawowych

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Ćwiczenie 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ 9.. Opis teoretyczny Soczewką seryczną nzywmy przezroczystą bryłę ogrniczoną dwom powierzchnimi serycznymi o promienich R i

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne w przykładach

Metody numeryczne w przykładach Metody umerycze w przyłdch Podręcz Poltech Lubels Poltech Lubels Wydzł Eletrotech Iformty ul. Ndbystrzyc 38A -68 Lubl Bet Pńczy Edyt Łus J Sor Teres Guz Metody umerycze w przyłdch Poltech Lubels Lubl Recezet:

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI. SPRAWOZDANIE Z PRACY LABORATORYJNEJ nr.........

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI. SPRAWOZDANIE Z PRACY LABORATORYJNEJ nr......... WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI prowdząc(y)... grup... podgrup... zespół... seestr... roku kdeckego... studet(k)... SPRAWOZDANIE Z PRACY LABORATORYJNEJ r......... pory wykoo

Bardziej szczegółowo

Badania nad kształtowaniem się wartości współczynnika podatności podłoża dla celów obliczeń statycznych obudowy tuneli

Badania nad kształtowaniem się wartości współczynnika podatności podłoża dla celów obliczeń statycznych obudowy tuneli AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII KATEDRA GEOMECHANIKI, BUDOWNICTWA I GEOTECHNIKI Rozpawa doktoska Badania nad kształtowaniem się watości współczynnika

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Czyiki wpływające a zmiaę watości pieiądza w czasie:. Spadek siły abywczej. 2. Możliwość iwestowaia. 3. Występowaie yzyka. 4. Pefeowaie bieżącej kosumpcji pzez człowieka. Watość

Bardziej szczegółowo

Metody inżynierii genetycznej wykorzystywane w obliczeniach molekularnych

Metody inżynierii genetycznej wykorzystywane w obliczeniach molekularnych Dodtek A Metody inżynierii genetycznej wykorzystywne w oliczenich molekulrnych A.1 BudowDNA DNA(kws dezoksyryonukleinowy) jest nośnikiem informcji genetycznej w orgnizmch żyjących n Ziemi. Cząsteczk DNA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BRYTYJSKIEGO RYNKU RENT HIPOTECZNYCH EQUITY RELEASE ORAZ KALKULACJA ŚWIADCZEŃ DLA POLSKICH ROZWIĄZAŃ Z WYKORZYSTANIEM RACHUNKU RENT ŻYCIOWYCH

ANALIZA BRYTYJSKIEGO RYNKU RENT HIPOTECZNYCH EQUITY RELEASE ORAZ KALKULACJA ŚWIADCZEŃ DLA POLSKICH ROZWIĄZAŃ Z WYKORZYSTANIEM RACHUNKU RENT ŻYCIOWYCH Batosz Lawędziak Uiwesytet Ekoomiczy w Katowicach Wydział Ekoomii Kateda Metod Statystyczo-Matematyczych w Ekoomii batoszlaw@ue.katowice.pl ANALIZA BRYTYJSKIEGO RYNKU RENT HIPOTECZNYCH EQUITY RELEASE ORAZ

Bardziej szczegółowo

Akustyczno-fonetyczne cechy mowy polskiej

Akustyczno-fonetyczne cechy mowy polskiej II PRACOWNIA FIZYCZNA Akustyczo-foetycze cechy mowy polskiej Opis ćwiczeia w ramach II Pracowi Fizyczej Adrzej Wicher Aleksader Sęk Jacek Koieczy Istytut Akustyki UAM Pozań, 5 . WSTĘP... 3. SYGNAŁY ORAZ

Bardziej szczegółowo

5. METODY MONTE CARLO A SYMULACJA POTOKÓW RUCHU (wg Drew, 1968)

5. METODY MONTE CARLO A SYMULACJA POTOKÓW RUCHU (wg Drew, 1968) 5. MEODY MONE CARLO A SYMULACJA POOKÓW RUCHU (wg Drew, 968) 5.. Wprowadzeie Moeta jest rzucaa aż do osiągięcia orła. Jeżeli to zdarzy się w pierwszym rzucie, gracz otrzymuje zł od baku. Jeżeli poraz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Analiza drgań wybranych dźwigarów powierzchniowych metodą elementów brzegowych

Analiza drgań wybranych dźwigarów powierzchniowych metodą elementów brzegowych a prawach rękopisu Istytut Iżyierii Lądowej Politechiki Wrocławskiej Aaliza drgań wybraych dźwigarów powierzchiowych metodą elemetów brzegowych Raport serii PRE r 5/ Praca doktorska autor mgr iż. Jacek

Bardziej szczegółowo

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zajęcia wyrówawcze z fizyki -Zestaw 5 -Teoria Optyka geometrycza i optyka falowa. Prawo odbicia i prawo załamaia światła, Bieg promiei świetlych w pryzmacie, soczewki i zwierciadła. Zjawisko dyfrakcji

Bardziej szczegółowo

KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH

KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH Janusz ROMANIK, Kzysztof KOSMOWSKI, Edwad GOLAN, Adam KRAŚNIEWSKI Zakład Radiokomunikacji i Walki Elektonicznej Wojskowy Instytut Łączności 05-30

Bardziej szczegółowo

Miary ryzyka a dualna teoria użyteczności Yaariego

Miary ryzyka a dualna teoria użyteczności Yaariego Uniwersytet Wrszwski Wydził Mtemtyki, Informtyki i Mechniki Jonn Dys Nr lbumu: 233996 Miry ryzyk duln teori użyteczności Yriego Prc mgistersk n kierunku MATEMATYKA Prc wykonn pod kierunkiem dr hb. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Sterowanie wirnikiem łożyskowanym magnetycznie w obróbce powierzchni n-falowych

Sterowanie wirnikiem łożyskowanym magnetycznie w obróbce powierzchni n-falowych Pomiry Automtyk Rootyk /5 Sterownie wirnikiem łożyskownym mgnetycznie w oróce powierzchni n-flowych Zdzisłw Gosiewski Arkdiusz Mystkowski * Przedstwiono wyniki dń n-flowego ruchu nieorcjącego się wirnik

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU. Wprowadzenie. = =

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU. Wprowadzenie. = = WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU Wprowadzeie. Przy przejśiu światła z jedego ośrodka do drugiego występuje zjawisko załamaia zgodie z prawem Selliusa siα

Bardziej szczegółowo

O sposobie poszukiwania dobrej metody inwestowania na giełdzie

O sposobie poszukiwania dobrej metody inwestowania na giełdzie Kzysztof PIASECKI Ademi Eonomiczn w Poznniu O sposobie poszuiwni dobe metody inwestowni n giełdzie Poblem bdwczy Podstwowym poblemem pzed im ste inwesto est oeślenie słdu i stutuy tiego potfel ego inwestyci

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA SPIS TREŚCI Rozdział I O egzamiie... Rozdział II Elemety matematyki fiasowej dr hab. Michał Szurek... 6 Rozdział III Wzory... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wartości i wektory własne

Wartości i wektory własne Michł Pzdoski Istytut echologii Iformcyych Iżyierii Lądoe ydził Iżyierii Lądoe Politechik Krkosk rtości i ektory łse ektorem łsym mcierzy A [ ] zymy kżdy iezeroy ektor V, który zchoue kieruek po ykoiu

Bardziej szczegółowo

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r c h n i p r k u c h n i p r Wejście smok fot. MJ W mrcu medi finnsowe obiegł informcj, że pierwsz ofert publiczn kcji spółki Helio może nie dojść do skutku. Okzło się, że komunikt dotyczący jej szczegółów

Bardziej szczegółowo

System do monitoringu komfotu termicznego ThermCondSys 5500

System do monitoringu komfotu termicznego ThermCondSys 5500 Edition 13.2 System do monitoingu komfotu temiznego ThemCondSys 5500 Instukj obsługi ADRES TELEFONE FAX E-MAIL UL. ODLEWNIKÓW 18 PL-44-100 GLIWICE POLAND +48-32 237-26-88 +48-32 231-81-19 OFFICE@SENSOR-ELECTRONIC.PL

Bardziej szczegółowo

Robot jako system komputerowy

Robot jako system komputerowy Robot jako system komputeoy Mateiał ykładoy opacoany pzez d. hab. inż. Maka Gaysiaka pofesoa na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej Rozdział Kiedy maszyna staje się obotem? Robot pojęcie niejasne

Bardziej szczegółowo

Technologie Materiałów Konstrukcyjnych i Wielofunkcyjnych

Technologie Materiałów Konstrukcyjnych i Wielofunkcyjnych Mteriły pomocicze dl tudetów II roku tudiów Wydziłu Nowych echologii i Chemii WA o kieruku Iżyieri mteriłow, do relizcji ćwiczei udytoryjego z przedmiotu: echologie Mteriłów Kotrukcyjych i Wielofukcyjych

Bardziej szczegółowo

Anna Malarska. statystyczna analiza danych. wspomagana programem SPSS

Anna Malarska. statystyczna analiza danych. wspomagana programem SPSS Ann Mlrsk sttystyczn nliz dnych wspomgn progrmem SPSS SPSS Polsk Krków 2005 Sttystyczn nliz dnych wspomgn progrmem SPSS 1.2 Grficzne formy prezentcji dnych 1.2.1 Wykres słupkowy, histogrm Częstości relizcji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo