SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę wyposaŝenia do zajęć z kosmetyki, masaŝu, zagadnień farmaceutycznych, zadań zawodowych higienistki stomatologicznej oraz wyposaŝenia pracowni protetyka słuchu i pracowni egzaminacyjnej w ramach realizacji projektu pt. Medyk na 6 szkoła kompetencji zawodowych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art.10 ust.1 i 39-46) o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Znak postępowania: SP Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP dnia numer ogłoszenia a takŝe zostało opublikowane na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego, ul. Mariańska 3a, Olsztyn Termin składania ofert: godz Termin otwarcia ofert: godz ZATWIERDZIŁ: Olsztyn, dnia Załączniki do SIWZ: 1. Instrukcja dla Wykonawców 2. Formularz oferty wraz z załącznikami 3. Istotne postanowienia Umowy 4. Załącznik nr 4 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Niniejsza Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 45 kolejno ponumerowanych stron. Załączniki do specyfikacji stanowią jej integralną część Strona 1 z 45

2 S p i s t r eści Instrukcja dla Wykonawców...3 I. Zamawiający...3 II. Tryb udzielenia zamówienia...3 III. Przedmiot zamówienia...3 IV. Termin wykonania zamówienia...5 V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków....5 VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu....6 VII. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów...6 VIII. Wymagania dotyczące wadium...7 IX. Termin związania ofertą...7 X. Opis sposobu przygotowania ofert...7 XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert...10 XII. Opis sposobu obliczania ceny oferty...10 XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert...11 XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego...11 XV. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy XVI. Środki ochrony prawnej...12 XVII. Oferty częściowe...13 XVIII. Umowa ramowa...13 XIX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających...13 XX. Opis i warunki oferty wariantowej...13 XXI. Poczta elektroniczna, strona internetowa...14 XXII. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a wykonawcą oraz informacja o zaliczkach...14 XXIII. Aukcja elektroniczna...14 XXIV. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu...14 XXV. Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp...14 XXVI. Wzór/projekt umowy...15 FORMULARZ OFERTY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI...21 Wzór Nr 1 - formularz ofertowy...21 Wzór Nr 2- oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 22 ust Wzór Nr 2a - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia...27 Wzór Nr 2b oświadczenie Wykonawcy z art. 24 ust. 1 pkt.2)...28 Wzór nr 3 Części zamówienia powierzone podwykonawcom...29 Załącznik nr 4 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia...30 Strona 2 z 45

3 Instrukcja dla Wykonawców I. Zamawiający 1. Zamawiający: Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie. 2. Adres zamawiającego: ul. Mariańska 3a, Olsztyn, telefon ( 089) wew. 21, fax. (089) wew Strona internetowa: 4. Adres 5. Godziny pracy: Pn., Wt., Śr., Czw-Pt , 6. NIP: II. Tryb udzielenia zamówienia 1. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty Euro oraz art.10 ust.1, art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów wykonawczych do niej ma na celu komisyjne wyłonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawcę: Dostawy wyposaŝenia do zajęć z kosmetyki, masaŝu, zagadnień farmaceutycznych, zadań zawodowych higienistki stomatologicznej oraz wyposaŝenia pracowni protetyka słuchu i pracowni egzaminacyjnej w ramach realizacji projektu pt. Medyk na 6 szkoła kompetencji zawodowych. Postępowanie znak: SP Podstawa prawna opracowania SIWZ: 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z późn. zm.), 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich moŝe Ŝądać Zamawiający od wykonawców oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U ), 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzaleŝniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U z późn. zm.), 4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U ), 5) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U z późn. zm.), 6) Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U z późn. zm.) 3. Definicje uŝyte w specyfikacji i informacje ogólne. 1) Zamawiający Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie 2) Postępowanie postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji 3) SIWZ niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 4) Ustawa Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 5) Zamówienie naleŝy przez to rozumieć zamówienie publiczne określone w art. 2 pkt 13) Ustawy Pzp, którego przedmiot został opisany w SIWZ oraz załącznikach 6) Wykonawca podmiot określony w art. 2 pkt 12) Ustawy Pzp, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoŝył ofertę na wykonanie zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia 7) Kc - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny 8) Kk - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny III. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposaŝenia do przeprowadzenia szkoleń podnoszących kwalifikacje dla 110 uczniów zamawiającego z zakresu kosmetyki, masaŝu, zagadnień farmaceutycznych, zadań zawodowych higienistki stomatologicznej oraz wyposaŝenia pracowni protetyka słuchu i pracowni egzaminacyjnej. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: a. Części I: WyposaŜenie do zajęć z kosmetyki i masaŝu: stemple - 2 komplety, zestaw kamieni do masaŝu z podgrzewaczami - 1 komplet, Ŝelazko antycelulitowe - 1 sztuka, bańki hińskie 6 kompletów, przyrząd do masaŝu lodem 12 sztuk, projektor 1 sztuka, ekran z uchwytem 1 sztuka, zestaw pędzli 5 kompletów b. Część II: WyposaŜenie do zajęć z farmacji: specjalistyczne szkło i opakowania 1 komplet, łaźnia wodna z mieszadłem magnetycznym - 1 sztuka, rzutnik multimedialny - 1 sztuka, dygestorium - 1 sztuka, mechaniczna wentylacja pomieszczenia z montaŝem - 1 sztuka c. Część III: WyposaŜenie pracowni protetyka słuchu: projektor multimedialny z uchwytem- 1 sztuka, ekran do projektora 1 sztuka, komputer przenośny 1 sztuka, licencja do oprogramowania Noah (do aparatów słuchowych) 1 sztuka, drukarka (do wydruku badań) 1 sztuka, kabina audiometryczna 1 sztuka, panel połączeniowy do kabiny 1 sztuka, interfejs Noah Link 2 sztuki, głośnik i mikrofon do komunikacji zwrotnej Strona 3 z 45

4 (do kabiny) 1 komplet, audiometr akustyczny z licencją 1 sztuka, tympanometr kliniczny 1 sztuka, komputer do urządzenia audiometrycznego - 1 sztuka, drukarka do urządzenia audiometrycznego 1 sztuka, fotel obrotowy do pobierania wycisków 1 sztuka, akcesoria i materiały otoplastyczne 3 komplety, otoskop z etui 2 sztuki, sztabka świetlna 2 sztuki, zestaw do badania akumetrycznego 2 sztuki, minutnik elektroniczny 2 sztuki, test do badania słuchu fenemowego 1 sztuka, sztuczne ucho do pobierania wycisków z końcówkami 4 sztuki, pistolet do pobierania wycisków z końcówkami 1 sztuka, masa do pistoletu 1 sztuka, aparat słuchowy RITE - 1 sztuka, aparat zauszny 1 sztuka, aparat zauszny duŝej mocy 1 sztuka d. Część IV: WyposaŜenie do zajęć dla higienistki stomatologicznej: Fantom - aparat stały (3 szt standardowe, 3 szt. Damon) 6 sztuk, dopychacz ligatur 6 sztuk, instrument do zamykania i otwierania zamków samoligaturujących 2 sztuki, instrument do zamków Damona zębów trzonowych 1 sztuka, etui do zamków - 6 sztuk, instrument do dopychania i usuwania ligatur elastycznych 6 sztuk, pęseta do zakładania zamków z regulatorem slotów 135mm 3 sztuki, kleszcze ortodontyczne do zaginania grotów 1 sztuka, kleszcze do cięcia ligatur 2 sztuki, rozwierak do policzków i ust 12 sztuk, preparat do wybielania 6 sztuk e. Część V: WyposaŜenie pracowni egzaminacyjnej: projektor z uchwytem 1 sztuka, drukarka laserowa kolor A4-1 sztuka, mysz USB 13 sztuk, laptopy egzaminacyjne (dla ucznia) 11 sztuk, laptop do administracji egzaminami 2 sztuki, router bezprzewodowy 1 sztuka, klimatyzacja przenośna 1 sztuka 3. Szczegółowy opis potrzeb zamawiającego (przedmiotu zamówienia), zawierający rodzaj wyposaŝenia został zawarty w załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ. Wymienione w załączniku nr 4 wyposaŝenie powinno być fabrycznie nowe oraz powinno posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. 4. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania kompatybilności (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) z istniejącymi urządzeniami zamawiającego wymienionymi w załączniku nr 4 do SIWZ. 2) Do wszystkich urządzeń naleŝy dołączyć wszystkie kable niezbędne do ich prawidłowego uŝytkowania (np. kabel zasilający, kabel USB itp.) 3) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez zamawiającego usterek na zasadach określonych w załączniku nr 4 do SIWZ oraz wzorze umowy. 4) Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej, umoŝliwiającej zgłaszanie wad lub usterek za pomocą Internetu lub telefonicznie 5) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych. 6) Wykonawca w ofercie wskaŝe producenta i model wyspecyfikowanego sprzętu. 7) Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczy listę numerów seryjnych dostarczonych urządzeń i oprogramowań - Protokołu Odbioru Jakościowego 5. Nazwy kody dotyczące przedmiotu zamówienia określane we Wspólnym Słowniku Zamówień: Audiometry, urządzenia stomatologiczne, Aparaty słuchowe, Medyczne urządzenia komputerowe, Produkty do pielęgnacji ciała, Laboratoryjne wyroby szklane, modele w skali, Urządzenia sterujące procesem przemysłowym, Meble laboratoryjne, Urządzenia wentylacyjne. 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu. 7. Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru, podłączenia, uruchomienia, zamontowania (zainstalowania) sprzętu oraz przeprowadzenia nieodpłatnego ogólnego przeszkolenia 2 osób wskazanych przez Zamawiającego. 8. Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń równowaŝnych w stosunku do wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod warunkiem, Ŝe zagwarantują one realizację dostawy i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od załoŝonych w załączniku nr 4 do SIWZ oraz będą zgodne pod względem: 1) Gabarytów i konstrukcji(wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, oraz liczba elementów składowych), 2) Charakteru uŝytkowego (toŝsamość funkcji), 3) Charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału), 4) Parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, wydajność), 5) Parametrów bezpieczeństwa uŝytkowania, 6) Funkcjonalności. 9. Zgodnie z art.36 ust.4 Ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wypełniając wzór nr 3 - jeŝeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców. 10. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł projektu Medyk na 6 szkoła kompetencji zawodowych Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Strona 4 z 45

5 IV. Termin wykonania zamówienia 1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy 2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia do końca marca 2014r., z tym Ŝe: Pozycje od 3) do 50) wymienione we wzorze nr 1 - formularz ofertowy pn. OFERTA CENOWA naleŝy dostarczyć do końca listopada 2013r. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykaŝą: 1) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadanie wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie Zamówienia, 5) wykaŝą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp. 2. Zamawiający dokona ustalenia czy Wykonawca w wystarczający sposób spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeŝeli wykaŝe, Ŝe: 1) W zakresie warunku wskazanego w V ust.1 pkt 1) SIWZ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w VI ust.1 pkt.2). Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga specjalnych uprawnień. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2) W zakresie warunku wskazanego w V ust.1 pkt 2) SIWZ posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w VI ust.1 pkt.2) SIWZ, Ŝe posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w VI ust.1 pkt.2) SIWZ. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 3) W zakresie warunku wskazanego w V ust.1 pkt 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca wykaŝe, Ŝe posiada: 3.1. potencjał kadrowy: dla uznania, Ŝe Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający Ŝąda, by Wykonawca złoŝył oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w VI ust.1 pkt 2) SIWZ, Ŝe dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w VI ust.1 pkt 2) SIWZ. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie potencjał techniczny: dla uznania, Ŝe Wykonawca spełnia warunek posiadania do dyspozycji potencjału technicznego Zamawiający Ŝąda, by Wykonawca złoŝył oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w VI ust.1 pkt 2) SIWZ, Ŝe dysponuje potencjałem technicznym potrzebnym do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w VI ust.1 pkt 2) SIWZ. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 4) W zakresie warunku wskazanego w V ust.1 pkt 4) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia dla uznania, Ŝe Wykonawca spełnia warunek Zamawiający Ŝąda, by Wykonawca złoŝył oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w VI ust.1 pkt 2) SIWZ, Ŝe znajduje się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w VI ust.1 pkt 2) SIWZ. 5) W zakresie warunku wskazanego w V ust.1 pkt 5) wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp Zamawiający Ŝąda by Wykonawca nie później niŝ na dzień składania ofert wykazał brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 Ustawy Pzp. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w VI ust.1 pkt 4) SIWZ oraz złoŝonego oświadczenia zgodnie z wzorem nr 2a, o którym mowa w VI ust.1 pkt 3) SIWZ. 3. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiać w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena potwierdzenia czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału, zawartych w ust. 2 nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w VI ust.1 SIWZ. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, Ŝe Wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowaniu po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. JeŜeli Wykonawca wykaŝe, Ŝe spełnienia warunki udziału w postępowaniu, polegając na zasobach innych podmiotów niezaleŝnie od charakteru prawnego łączącego go nim stosunków, a nie udowodni, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi na czas Strona 5 z 45

6 realizacji części zamówienia, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp. WyŜej wymienione pisemne zobowiązania innych podmiotów naleŝy do oferty załączyć w oryginale. VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów, które składają się na ofertę w kolejności jn. 1) Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru nr 1), 2) Podpisane oświadczenie Wykonawcy, Ŝe spełnia warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy Pzp (wg wzoru nr 2), 3) Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust.1 Ustawy Pzp (wg wzoru nr 2a). 4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 Ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt 2) Ustawy Pzp - zgodnie ze wzorem nr 2b. 5) Części zamówienia powierzone podwykonawcom wg wzoru 3 Wykonawca składa to oświadczenie, jeŝeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców. 6) Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeŝeli osobą podpisującą nie jest osoba upowaŝniona 2. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w VI ust.1 pkt 4) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 3. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w VI ust.1 pkt 4) SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby klub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów ich wystawienia, o których mowa w VI ust.1 pkt 4) SIWZ. 4. Dokumenty i oświadczenia określone w VI ust.1, pkt 2), SIWZ są to dokumenty i oświadczenia składane na potwierdzenie spełniania warunków działu w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp. 5. Dokumenty i oświadczenia określone w VI ust.1 pkt 3), 4) są to dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 6. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w VI ust.1 pkt 1), 5),6), są to inne oświadczenia i dokumenty, pełnomocnictwa wymagane w postępowaniu. VII. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów 1. Znak Postępowania: SP Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego naleŝy posługiwać się tym znakiem. 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 3. Wszelka korespondencja (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itd.) w postępowaniu Zamawiającym i kaŝdym z Wykonawców jest jawna i prowadzona w sposób pisemny, z powiadomieniem wszystkich wykonawców, którzy zgłosili zainteresowanie udziałem w przetargu z zachowaniem tajności źródła pytania. 4. Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą: pisemnie, faksem na numer (089) wew. 38 lub na adres (wskazany w I SIWZ). Zamawiający Ŝąda, aby korespondencja, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu przekazywana faksem lub drogą elektroniczną była potwierdzana pisemnie. Przepisy art. 27 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za wystarczający uwaŝa się podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie faksów lub poczty elektronicznej. W przypadku nie potwierdzenia przez wykonawcę odbioru w ciągu 2 dni od dnia nadania oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną Zamawiający do celów dowodowych posłuŝy się prawidłowym raportem nadania danych lub prawidłowego dokonania transmisji danych. 5. Do oświadczeń, dokumentów oraz pełnomocnictw uzupełnianych na podstawie art.26 ust.3 ustawy stosuję się formę określoną w 6 ust.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich moŝe Ŝądać Zamawiający od wykonawców oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U ). Nie istnieje zatem moŝliwość uzupełnienia w/w dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw za Strona 6 z 45

7 pośrednictwem faksu lub poczty elektroniczne bez opatrzenia przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pośrednictwem waŝnego kwalifikowanego certyfikatu. 6. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niŝ 2 dni przed upływem terminu składania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj.: r. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. 7. JeŜeli Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania wniosków, zapytań do SIWZ (art. 38 ust. 1b). 8. Zamawiający prześle treść pytania i wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia bez podawania źródła pytania oraz umieści treść odpowiedzi na stornie Zamawiającego 9. W przypadku rozbieŝności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą naleŝy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składnia ofert zmienić treść niniejszej specyfikacji zawiadamiając o tym pisemnie wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści treść odpowiedzi na stronie Zamawiającego 11. Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert, jeŝeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłuŝeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający zamieści tę informację na tej stronie. 12. Osobami upowaŝnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: 1) Marzenna Mrozowska, 2) Barbara Drygas. 13. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli oświadczeń, pełnomocnictw lub dokumentów, o których mowa w VI ust.1, którzy złoŝyli te dokumenty, oświadczenia i pełnomocnictwa, ale zawierają błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, Ŝe mimo ich wezwania oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia, dokumenty, pełnomocnictwa powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez usługi wymagań określonych w przez Zamawiającego nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp. VIII. Wymagania dotyczące wadium. 1. Zamawiający zgodnie z art.45 ust.2 Ustawy Pzp nie Ŝąda wniesienia wadium. IX. Termin związania ofertą 1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) Wykonawca związany jest ofertą 30 dni od daty upływu terminu składnia ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym, Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgodny na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy niŝ 60 dni. 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. X. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Warunki formalne sporządzenia oferty: 1) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 2) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty, niezaleŝnie od wyniku postępowania. Zamawiający w Ŝadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeŝeniem art. 93 ust. 4 Ustawy Pzp. 3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem, spięta lub zszyta w sposób uniemoŝliwiający jej rozpięcie (zdekompletowanie). KaŜdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 4) JeŜeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki naleŝy złoŝyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 5) Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, a później tekst przetłumaczony na język polski, Strona 7 z 45

8 będzie podstawą badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art.65 2 Kc W razie wątpliwości uznaje się, iŝ wersja polskojęzyczna jest wiąŝąca. 6) Oferta (formularz oferty, oświadczenia, dokumenty, wykazy, o których mowa w SIWZ) musi być podpisana lub zaparafowana przez osoby upowaŝnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. JeŜeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złoŝone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Ewentualne poprawki (w szczególności kaŝde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc.) w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być opisane i parafowane własnoręcznie przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy. 7) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu. 8) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w V ust.3 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 9) Zaleca się, aby oferta była złoŝona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty, przy czym Wykonawca moŝe: a) nie numerować czystych stron. 10) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli Wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane. 11) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, Ŝe nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU art. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz.U z późn. zm.) i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwale, oddzielenie spięte. Zgodnie z wyŝej cytowanym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich poufności. 12) W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeŝe w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów Ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na zasadach takich samych jak pozostałe, niezastrzeŝone dokumenty. 13) KaŜdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu. 14) Postępowanie prowadzi się w języku polskim. 15) Wszystkie załączniki do niniejszej Specyfikacji stanowią jej integralną część. 16) Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiającego będą odnotowane na kopercie jako oficjalny termin złoŝenia oferty. 17) Ofertę naleŝy złoŝyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący: a) koperta zewnętrzna - oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn.: Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie, ul. Mariańska 3a, Olsztyn, Oferta w postępowaniu SP na Dostawa wyposaŝenia do zajęć z kosmetyki, masaŝu, zagadnień farmaceutycznych, zadań zawodowych higienistki stomatologicznej oraz wyposaŝenia pracowni protetyka słuchu i pracowni egzaminacyjnej w ramach realizacji projektu pt. Medyk na 6 szkoła kompetencji zawodowych. - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj godz b) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyŝszych warunków. 18) Oferta musi obejmować całość zamówienia 19) Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie tej części zamówienia, której Wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 20) Treść zobowiązania podmiotu trzeciego, o którym mowa w V ust. 3 SIWZ powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. A w sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemoŝliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangaŝowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówieni. 21) Wymagane dokumenty ofertowe naleŝy przygotować w kolejności określonej w VI ust. 1. Strona 8 z 45

9 22) W razie wątpliwości za prawo właściwe dla postępowania i związanych z nim dokumentów uwaŝa się prawo polskie z uwzględnieniem Ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 2. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 1) Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany oraz wycofać złoŝoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert, pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert: a) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, Ŝe ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w X ust. 1 pkt 17) lit. a) z dopiskiem wycofanie. Koperty oznaczone WYCOFANIE będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złoŝonymi ofertami. b) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iŝ ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy teŝ przedłoŝenia nowych dokumentów Wykonawca winien dokumenty te złoŝyć. PowyŜsze oświadczenie i ew. dokumenty naleŝy zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak X ust. 1 pkt 17) lit. a), przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek zmiana. Koperty oznaczone ZMIANA zostano otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 2) Wykonawca nie moŝe wprowadzić zmiany do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert. 3) Oferty złoŝone po terminie składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwłocznie. 3. Oferty wspólne 1) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złoŝone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze. Dokument pełnomocnika naleŝy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. 2) Wypełniając formularz ofertowy jak równieŝ inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę w miejscu np. pieczęć adresowa Wykonawcy naleŝy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 4) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art.22 ust.1 ustawy Pzp, o którym mowa w VI ust. 1 pkt.2) SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą złoŝyć jako: - Oświadczenie podpisane przez lidera (pełnomocnika) lub - Oświadczenie (jeden druk) podpisane przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. b) Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w VII ust.1 pkt.3) SIWZ musi być złoŝone odrębnie przez kaŝdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. c) Oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ i zawierać wszystkie wymagane w VI oświadczenia i dokumenty, d) Dokument i oświadczenie, dotyczące własnej firmy wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w VI ust.1 pkt.4) SIWZ składa kaŝdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy; e) Dokumenty wspólne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jeŝeli są wymagane w SIWZ) składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, f) Wadium, (jeŝeli jest wymagane w SIWZ) moŝe wnieść jeden z wykonawców występujących wspólnie lub moŝe być wystawione na wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 5) Oferta składana przez spółkę cywilną, niezaleŝnie od kompletu dokumentów składanych przez spółkę winna zawierać dodatkowo od poszczególnych wspólników spółki cywilnej następujące dokumenty i oświadczenia: oświadczenie zgodnie z wzorem 2b złoŝone przez kaŝdego wspólnika, informację. 6) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum (list intencyjny), zawierającą, co najmniej: a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, c) czas obowiązywania umowy, który nie moŝe być krótszy, niŝ okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania rękojmi. 7) Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są: Strona 9 z 45

10 a) do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; b) spełniać warunki wymienione w V niniejszej SIWZ; c) do solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia; d) do solidarnej odpowiedzialności za wniesienie zabezpieczenia naleŝytego wykonania. XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty moŝna składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 36 (sekretariat) w terminie do dnia r. do godziny Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złoŝenia oferty z odnotowanym terminem jej złoŝenia oraz numerem, jakim oznakowana została oferta. 3. Oferta złoŝona po terminie zostanie zwrócona nie zwłocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 Ustawy Pzp). 4. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w pok. (sala konferencyjna) w dniu r. o godz Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców i ceny ofertowe oraz inne informacje, które Zamawiający moŝe podać zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. 7. W toku badania ofert Zamawiający dokona badania waŝności ofert w celu stwierdzenia liczby waŝnych ofert. W przypadku, gdyby wpłynęła mniej niŝ jedna waŝna oferta, przetarg zostanie uniewaŝniony. 8. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek zawierający informacje przewidziane w art. 86 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych. 9. Koperty oznaczone Wycofane zostaną odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwarte. 10. W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu ofert Wykonawców, którzy wprowadzili zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do ofert. 11. Zamawiający dokona badania ofert. Oferty, które nie będą spełniać wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz naruszą zasady ustawy zostaną przez Zamawiającego odrzucone. Odrzucenie oferty nastąpi zgodnie z przepisami art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 12. W toku dokonywania oceny złoŝonych ofert Zamawiający moŝe Ŝądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych przez nich ofert. 13. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących złoŝonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany treści złoŝonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny. 14. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia moŝe zwrócić się o udzielenie wyjaśnień przez Wykonawcę zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. 15. Poprawianie omyłek nastąpi w sposób określony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie - Przez oczywistą omyłkę pisarską naleŝy rozumieć widoczną, niezamierzoną niedokładność, błąd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części lub inną podobną usterkę w tekście, niebudzącą wątpliwości w jaki sposób winna być ona naprawiona; 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek - przez oczywistą omyłkę rachunkową naleŝy rozumieć błędy w działaniach arytmetycznych dokonywanych na składowych ceny; 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty naleŝy rozumieć omyłki, w odniesieniu do których, czynności ich poprawy Zamawiający moŝe dokonać samodzielnie, bez udziału Wykonawcy w tej czynności. niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona 4) JeŜeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której mowa w ust. 15 pkt.3) Wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa oferty zostanie uznana za skuteczną. XII. Opis sposobu obliczania ceny oferty. 1. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia, niezbędne do zrealizowania zamówienia. 2. Ceny jednostkowe podane w formularzu ofertowym (wzór nr 1) są cenami ryczałtowymi (zawierającą obowiązujący podatek VAT i nie zmiennymi do zakończenia realizacji dostaw). 3. Cenę oferty na daną części zamówienia (wartość brutto oferty) naleŝy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U z późn. zm.). 4. Cena brutto za realizację zamówienia zostanie wyliczona na podstawie wypełnionego formularza (wzór nr 1) jest to suma kwot naleŝnych wykonawcy za dostarczenie poszczególnych produktów. 5. Ostateczna cena oferty musi być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Strona 10 z 45

11 6. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy nie mają obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od towarów i usług, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, uwzględniają w cenie oferty podatek, który ma obowiązek zapłacić Zamawiający. 7. JeŜeli parametr miejsca tysięcznego jest poniŝej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeŝeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyŝej to parametr setny zaokrągla się w górę. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów naleŝy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na kaŝdym etapie wyliczenia ceny. 8. Ostateczną cenę oferty stanowi suma podana w formularzu ofertowym. 9. Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. 10. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia moŝe zwrócić się do kaŝdego wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo Ŝądania od kaŝdego wykonawcy wybranych pozycji lub kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodą szczegółową. 11. Wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy, powinny być doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty złoŝonej przez wykonawcę. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towarów i usług oraz podatku akcyzowego jest równoznaczne z błędnym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1 pkt.6) ustawy). 12. NaleŜy przewidzieć cały przebieg dostawy, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji Wykonawca winien uwzględnić w podanej cenie ofertowe. XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. 2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podanej w Formularzu oferty (wzór nr 1 Poz. 1-57). 3. Oceniana będzie kaŝda oferta wg poniŝszego kryterium. l.p. Opis kryteriów oceny Znaczenie 1 Cena 100 % 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniŝszą ceną brutto za realizację przedmiotu zamówienia 5. Liczba punktów, które moŝna uzyskać w w/w kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru: cena oferty najniŝszej spośród zaproponowanych w ofertach 1) ilość punktów badanej ceny oferty = x 100 pkt cena oferty badanej 6. Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia 7. Zamawiający moŝe przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. 8. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem następującej zasady : jeŝeli parametr miejsca tysięcznego jest poniŝej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeŝeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyŝej to parametr setny zaokrągla się w górę. XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium wyboru. 2. O wykluczeniu Wykonawcy(ów), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złoŝyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający przekaŝe wszystkim wykonawcom, którzy złoŝyli oferty informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-4) ustawy Pzp oraz zamieści informacje, określone w art. 92 ust.1 pkt 1) (informację o wyborze oferty najkorzystniejszej) na stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń. 4. Wybranemu wykonawcy Zamawiający wskaŝe termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, przed upływem terminu związania ofertą, nie wcześniej niŝ w 6 dniu od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku, gdy zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 Ustawy Pzp oraz VII ust. 1 i 4 SIWZ lub w 11 dniu, jeŝeli zostało ono przesłane w inny sposób. Strona 11 z 45

12 5. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu następujące dokumenty formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy (zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp) w przypadku ich niedostarczenia: 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców (umowę konsorcjum). 6. Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca jest zobowiązany przedłoŝyć Zamawiającemu do akceptacji projekt tejŝe umowy (art. 647Kc). XV. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy. 1. Zamawiający nie przewiduje pobierania zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. XVI. Środki ochrony prawnej. 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcom, a takŝe innym podmiotom, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŝ organizacjom wpisanym na listę, o które mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Prezes Krajowej Izby odwoławczej ul. Postępu 17a, Warszawa. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie podlega przepisom art ustawy Pzp. 3. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 3) odrzucenia oferty odwołującego. 4. Odwołanie powinno wykazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, które zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać musi zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wykazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 7. Wykonawca moŝe w terminie przewidziany do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany dla tej czynności w ustawie. 8. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie wnosi się: 1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeŝeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni jeŝeli zostały przesłane w inny sposób. 2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a takŝe wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 3) wobec innych czynności niŝ określone w ust. 8 pkt 1) i 2) SIWZ w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4) W przypadku, gdy mimo obowiązku Zamawiający nie przesłał zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niŝ w terminie: a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, b) 1 miesiąca, jeŝeli Zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych 9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia 10. Kopię odwołania Zamawiający przekazuje niezwłocznie, nie później niŝ w terminie 2 dni od dnia otrzymania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeŝeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją równieŝ na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego Strona 12 z 45

13 11. Wykonawca moŝe zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 12. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeŝeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 13. Zamawiający lub odwołujący moŝe zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niŝ do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeŝeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, Ŝe Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba moŝe wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga. 14. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeŝeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego. 6. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp 15. Zamawiający moŝe wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu. 16. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeŝeli: a) nie zawiera braków formalnych; b) uiszczono wpis. 17. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. 18. JeŜeli odwołanie nie moŝe otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczególności, o których mowa w art. 180 ust. 3 ustawy Pzp, niezłoŝenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złoŝenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwołania lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbę. 19. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby moŝe zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeŝeli zostały one złoŝone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności zamawiającego. 20. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu (zgodnie z przepisami art. 198a -198g ustawy Pzp) 21. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. 22. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 23. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego sądowi właściwemu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 24. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarŝonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takŝe wniosek o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 25. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego uniewaŝnia się zgodnie z art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych. XVII. Oferty częściowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. XVIII. Umowa ramowa Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. XIX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy Pzp. XX. Opis i warunki oferty wariantowej Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych. Strona 13 z 45

14 XXI. Poczta elektroniczna, strona internetowa 1. Strona internetowa ma następujący adres: 2. Adres poczty elektronicznej, na który naleŝy przesyłać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje: 3. Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania związane z postępowaniem będą ukazywały się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem XXII. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a wykonawcą oraz informacja o zaliczkach 1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych. 2. Rozliczenie między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. XXIII. Aukcja elektroniczna Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej. XXIV. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne z zastrzeŝeniem art. 93 ust.4 Pzp. XXV. Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymagał, by przy realizacji świadczenia uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje Ŝadnych wymagań w tym zakresie. Strona 14 z 45

15 XXVI. Wzór/projekt umowy Zawarta w dniu.2013r. w Olsztynie pomiędzy: Szkołą Policealną im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie z siedzibą Olsztyn, ul. Mariańska 3A reprezentowaną przez: -Panią. Dyrektora Szkoły zwaną dalej Zamawiającym NIP , REGON a nr KRS..., NIP..., REGON... zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: o następującej treści: Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z późn. zm.) nr postępowania Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie polegające na dostawie wyposaŝenia pracowni higienistki stomatologicznej, zwanego dalej: sprzętem lub przedmiotem umowy zgodnie ze złoŝoną ofertą, oraz warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia ceny. 2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust.1 obejmuję dostawę: 1) stemple 2 kpl 2) Zestaw kamieni do masaŝu z podgrzewaczem 3) śelazko antycelulitowe 4) Bańki chińskie 6 kpl. 5) Przyrząd do masaŝu lodem 12 szt. 6) projektor 7) Ekran z uchwytem 1szt. 8) Zestaw pędzli 5 kpl. 9) Specjalistyczne szkło i opakowania 1 kpl. 10) Łaźnia wodna z mieszadłem magnetycznym 11) Rzutnik multimedialny 12) dygestorium 1szt. 13) Mechaniczna wentylacja pomieszczenia z montaŝem 14) Projektor multimedialny z uchwytem 15) Ekran do projektora 16) Komputer przenośny 17) Licencja do oprogramowania Noah (do aparatów słuchowych) 18) Drukarka (do wydruku badań) 19) Kabina audiometryczna 20) Panel połączeniowy do kabiny 21) Interfejs Noah Link 2 szt. 22) Głośnik i mikrofon do komunikacji zwrotnej (do kabiny) 23) Audiometr akustyczny z licencją 24) Tympanometr kliniczny 25) Komputer do urządzenia audiometrycznego 26) Drukarka do urządzenia audiometrycznego 27) Fotel obrotowy do pobierania wycisków 28) akcesoria i materiały otoplastyczne 3 szt. 29) otoskop z etui 2 szt. Strona 15 z 45

16 30) sztabka świetlna 2 szt. 31) zestaw do badania akumetrycznego 2 szt. 32) minutnik elektroniczny 2 szt. 33) test do badania słuchu fenemowego 34) sztuczne ucho do pobierania wycisków z końcówkami 4 szt. 35) pistolet do pobierania wycisków z końcówkami 36) masa do pistoletu 37) aparat słuchowy - RITE 38) aparat zauszny 39) aparat zauszny duŝej mocy 40) Fantom - aparat stały (3 szt standardowe, 3 szt. Damon) 6 szt. 41) dopychacz ligatur 6 szt. 42) instrument do zamykania i otwierania zamków samoligaturujących 2 szt. 43) instrument do zamków Damona zębów trzonowych 44) etui do zamków 6 szt. 45) instrument do dopychania i usuwania ligatur elastycznych 6 szt. 46) pęseta do zakładania zamków z regulatorem slotów 135mm 3 szt. 47) kleszcze ortodontyczne do zaginania grotów 48) kleszcze do cięcia ligatur 2 szt. 49) rozwierak do policzków i ust 12 szt. 50) preparat do wybielania 6 szt. 51) projektor z uchwytem 52) drukarka laserowa kolor A4 53) mysz USB 13 szt. 54) laptopy egzaminacyjne (dla ucznia) 1 55) laptop do administracji egzaminami 2 szt. 56) router bezprzewodowy 57) klimatyzacja przenośna 3. Parametry sprzętu zostały określane w załączniku nr 4 do Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która wraz z ofertą wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy. 4. Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczy listę numerów seryjnych dostarczonych urządzeń Protokół Odbioru Jakościowego. 5. Świadczenie Wykonawcy obejmuje sprzedaŝ fabrycznie nowego, kompletnego, sprawnego technicznie sprzętu i dostarczenia go do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko wykonawcy 6. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł projektu Praktyka drogą do sukcesu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy 2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia do końca marca 2014r., z tym Ŝe: 1) Pozycje od 3) do 50) wymienione w 1 pkt 2 niniejszej umowy naleŝy dostarczyć do końca listopada 2013r Wykonawca zawiadomi zamawiającego o terminie dostawy najpóźniej na 2 dni przed tym terminem. 2. Po dostarczeniu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego dokona on odbioru ilościowego sprzętu. 3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do poszczególnych jednostek na własny koszt i własne ryzyko wraz z podłączeniem, uruchomieniem, zamontowaniem (zainstalowaniem) przedmiotu umowy. 4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z towarem karty gwarancyjne. 5. Dokumentem potwierdzającym odbiór towaru będzie Protokół Odbioru Jakościowego, w protokole będą wymienione numery fabryczne dostarczonego towaru oraz ilości. 6. Integralną częścią protokołów odbioru stanowić będą wymagane licencje, instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcje dotyczące eksploatacji. 7. W przypadku stwierdzenia, Ŝe dostarczony towar jest: 1) Niezgodny z opisem zawierającym specyfikację techniczną oferowanego sprzętu, o którym mowa w 1 ust.3 niniejszej umowy lub nie kompletny, Strona 16 z 45

17 2) Posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia Zamawiający odmówi części lub całości przedmiotu umowy, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający wyznaczy następnie termin dostarczenia przedmiotu umowy fabrycznie nowego, wolnego od wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona. 8. W przypadku innych uwag (zastrzeŝeń) Zamawiającego, dotyczących dostarczonego przedmiotu umowy Zamawiający wskaŝe w protokole odbioru przyczyny odmowy odbioru dostarczonego przedmiotu umowy wraz z określeniem terminu dostarczenia przedmiotu umowy nowego wolnego od wad. 9. Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania dostarczonego sprzętu, sprawdzenia jego prawidłowego funkcjonowania oraz do przeprowadzenia nieodpłatnego przeszkolenia 2ośób wskazanych przez Zamawiającego, w terminie dostawy sprzętu. 10. Osobami upowaŝnionymi do nadzoru technicznego, realizacji umowy oraz odbioru towaru ze strony Zamawiającego jest : tel Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru, podłączenia, uruchomienia, zamontowania (zainstalowania) sprzętu. 12. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest... tel Wynagrodzenie 1. Ryczałtowa wartość dostaw, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi brutto: zł (w tym podatek VAT) (słownie brutto:..) 2. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wyposaŝenie dostarczone i odebrany Protokołem Odbioru Jakościowego bez uwag (zastrzeŝeń). 3. Podstawa do zapłaty wynagrodzenia stanowić będzie faktura oraz dokumenty odbioru ilościowego i jakościowego (Protokół Odbioru Jakościowego bez uwag (zastrzeŝeń), podpisane przez upowaŝnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 4. NaleŜność za wykonaną dostawę, będącą przedmiotem umowy, zapłacona będzie w terminie 30 dni licząc od dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto. 5. Kwota określona w 4 ust. 1 zawiera całkowity koszt realizacji przedmiotu umowy jest stała i obowiązuje do końca jej realizacji. 6. Za dzień zapłaty uwaŝany będzie dzień złoŝenia przez Zamawiającego dyspozycji obciąŝenia rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia. 7. Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, zgodnym z ceną przedstawioną w ofercie. Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania przedmiotu umowy. 8. Wszelkie opłaty i wynagrodzenia autorskie za licencje, zawarte są w cenie, o której mowa w ust Gwarancja 1. Wykonawca dostarczy wraz z towarem dokument gwarancji jakości towaru wystawiony przez siebie lub producenta urządzenia, zobowiązujący wystawcę dokumentu (gwaranta) do usunięcia wady fizycznej towaru lub do dostarczenia towaru wolnego od wad, jeŝeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. 2. Warunki gwarancji będą przewidywały okres nie mniejszy niŝ 12 miesięcy (nie dotyczy oprogramowania). W karcie gwarancyjnej Wykonawca zamieści informacje zawierające nazwę i adres oraz telefony wykonawcy oraz podmiotu wykonującego serwis gwarancyjny 3. Wykonawca moŝe zaproponować dłuŝszy okres gwarancji niŝ wymagany w 5 ust Bieg okresów gwarancyjnych wyszczególnionych w 5 ust. 2 rozpoczyna się z dniem podpisania Protokołu Odbioru Jakościowego bez uwag (zastrzeŝeń). 5. Czas naprawy wyłączony będzie z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji zostanie automatycznie wydłuŝony o czas trwania naprawy. 6. W przypadku wykrycia wad nośników Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany w terminie 3 dni od daty zgłoszenia wady. 7. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem awarii, w tym dostarczenie uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego, stwierdzonej w przedmiocie niniejszej umowy obciąŝają wykonawcę. 8. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryty podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady oraz uszkodzenie powstałe w czasie poprawnego zgodnego z instrukcją uŝytkowania Wykonawca zapewni moŝliwość zgłaszania awarii sprzętu w okresie gwarancji telefonicznie, faksem oraz drogą mailową w godzinach od do od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zgłoszenie awarii po godz będzie taktowane, jak zgłoszenie o godz następnego dnia roboczego. Zgłoszenia awarii będą przyjmowane pod nr tel./faksu lub adres poczty elektronicznej.. Strona 17 z 45

18 2. Zgłoszenie telefoniczne musi być potwierdzone faksem. 3. Wykonawca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia wady i/lub awarii na nr faksu lub adres poczty elektronicznej, z którego zostało wysłane zgłoszenie. 4. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności serwisowych w czasie nieprzekraczającym dwóch dni roboczych od momentu zgłoszenia. 5. W przypadku stwierdzenia wady ukrytej sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na nowy w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia tej wady. 6. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu uŝytkowania sprzętu. 7. W przypadku, kiedy Wykonawca uzna za konieczna naprawę sprzętu w serwisie Wykonawca zapewni: 1) odbiór na własny koszt wadliwego sprzętu (towaru) w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych; 2) dostawę naprawionego sprzętu na własny koszt w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuŝszym niŝ 14 dni roboczych od odebrania sprzętu z siedziby zamawiającego 3) w przypadku braku moŝliwości usunięcia awarii w terminie 14 dni roboczych od dnia odebrania wadliwego sprzętu (towaru) z siedziby zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia i uruchomienia nowego sprzętu zastępczego o parametrach równowaŝnych z oferowanymi. Podstawiony sprzęt będzie miał zainstalowany uzgodniony z Zamawiającym system operacyjny i wszystkie dodatkowe, standardowe poprawki niezbędne do jego poprawnej pracy. 8. Koszt dojazdu ekipy serwisowej w ramach napraw gwarancyjnych i koszty transportu przedmiotu umowy naprawianego w ramach gwarancji poza siedzibą zamawiającego pokrywa Wykonawca. 9. JeŜeli Wykonawca nie podejmie naprawy w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia awarii, Zamawiający moŝe dokonać naprawy zastępczej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych. 10. W przypadku awarii sprzętu, która nie została usunięta w terminie 60 dni, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy o parametrach nie gorszych od sprzętu uszkodzonego. Wymiana sprzętu na nowy nastąpi najpóźniej w 60 dniu od zgłoszenia. 11. Zamawiający moŝe dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi takŝe po upływie terminów, o których mowa w 5 ust. 2 pkt.1) jeŝeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. W tym wypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku od dnia ujawnienia wady. 12. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, Ŝe udzielając licencji na korzystanie z programu nie narusza Ŝadnych praw osób trzecich oraz, Ŝe nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń wobec tych praw. Wykonawca zabezpiecza Zamawiającego w zakresie zakupionych przez niego licencji przed roszczeniami osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających naleŝytą ochronę przed roszczeniami osób trzecich oraz pokrycia wszelkich kosztów i strat z tym związanych, jak równieŝ związanych z naruszeniem przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 7. Podwykonawcy 1. Wykonawca zgodnie z ofertą zleca następujące części zamówienia podwykonawcom. 2. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 3. Do zawarcia umowy o wykonywanie usług przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. 4. JeŜeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dotyczącą wykonania usług określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeŝeń, uwaŝa się, Ŝe wyraził zgodę na zawarcie umowy. 5. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego i wykonawcy. Ustalenia ust. 4 stosuje się odpowiednio. 6. Umowy, o których mowa w ust. 3, 4, 5 powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. 7. Zawierający umowę z podwykonawcą Wykonawca oraz Zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonane przez podwykonawcę. 8. Odmienne postanowienia umów, o których mowa powyŝej, są niewaŝne. 9. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z wykonawcą. 10. W przypadku zawarcia umowy wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienie nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeŝeń do umowy zgłoszonych przez zamawiającego zgodnie z ustaleniami ust. 4, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w ust W sytuacji określonej w ust. 10 zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci: wstrzymania płatności naleŝności z tytułu realizacji umowy przez wykonawcę do czasu dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w ust. 9 oraz kary umowne. 12. Wykonawca zobowiązany jest do składania w terminie 20 dni od wystawienia faktury zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu Strona 18 z 45

19 zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były naleŝne podwykonawcy z tej faktury. 13. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia o którym mowa w ust. 12, Zamawiający zatrzyma z kolejnej naleŝności wykonawcy, kwotę w wysokości równej naleŝności podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia. 14. Ustalenia ust. 12 i 13 stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi podwykonawcami. 15. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłuŝenia terminu wykonania przedmiotu umowy powołując się na okoliczność wstrzymania płatności naleŝności przez zamawiającego z powodów określonych w ust. 11, 13 i Nie zastosowanie się wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów ust. 10, 12 i 14 upowaŝnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od wykonawcy i wszystkich podwykonawców ustaleń niniejszego paragrafu, aŝ do odstąpienia od umowy z wykonawcą z winy wykonawcy włącznie. 8. Kary umowne 1. Ustala się odpowiedzialność wykonawcy za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umowy poprzez zapłatę kar umownych 1) W przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez wykonawcę, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu umowy uwidocznionej w 4 ust.1 niniejszej umowy 2) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykonania umowy Zamawiający moŝe pomniejszyć kwotę wynagrodzenia maksymalnie o 25% ceny brutto uwidocznionej na fakturze skierowanej do zapłaty 3) W przypadku niedostarczenia w terminie przedmiotu umowy Zamawiający pomniejszy kwotę wynagrodzenia o 0,1% całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu umowy uwidocznionej w 4 ust.1 niniejszej umowy, za kaŝdy dzień zwłoki. 4) W przypadku nieterminowej realizacji napraw gwarancyjnych, Zamawiający obciąŝy wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu umowy uwidocznionej w 4 ust.1 niniejszej umowy, za kaŝdy dzień zwłoki. 5) W przypadku opóźnienia w dostarczeniu sprzętu zastępczego w ramach naprawy gwarancyjnej, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu umowy uwidocznionej w 4 ust.1 niniejszej umowy, za kaŝdy dzień zwłoki. 2. Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne: 1) w przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez zamawiającego, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu umowy uwidocznionej w 4 ust.1 niniejszej umowy, 2) w przypadku nieuzasadnionej zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci wykonawcy 0,2% całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu umowy uwidocznionej w 4 ust.1 niniejszej umowy, za kaŝdy dzień zwłoki. 3. NiezaleŜnie od kary umownej, określonej w 8 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do Ŝądania od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeŝonej kary umownej w przypadku niewykonania lub nienaleŝytego wykonania zobowiązania. 4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 5. Wykonawca nie moŝe odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 6. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 7. Zamawiający moŝe usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie. 8. Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeŝeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeŝonych kar umownych. 9. W kaŝdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych moŝe je potrącić z kaŝdych sum naleŝnych Wykonawcy lub/i skorzystać z zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 10. Wykonawca wyraŝa zgodę na potracenie kar z sum naleŝnych Wykonawcy. 9. Zmiana umowy 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy moŝe nastąpić za zgodą obydwu stron wyraŝoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŝności takiej zmiany. 2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w 2 ust. 2 niniejszej umowy, w szczególności: 1) wstrzymania wykonywania dostaw przez zamawiającego, 2) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania naleŝytej staranności, 3) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, 3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ŝe zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy 2) Zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy Strona 19 z 45

20 3) Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 4) W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy regulującego wysokość VAT z tym, Ŝe koszt wzrost stawki VAT w całości pokrywa Wykonawca. 5) Wyniknięcia rozbieŝności lub niejasności w rozumieniu pojęć uŝytych w umowie, których nie moŝna usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umoŝliwiać usunięcie rozbieŝności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 4. W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w ust.2 pkt.1)-3) strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, Ŝe minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 5. NiezaleŜnie od powyŝszych zmian określonych w 9 ust.1-3 niniejszej umowy zmiana umowy moŝe być zawsze dokonana, jeŝeli jest ona korzystna dla zamawiającego, pod warunkiem, Ŝe zmiana ta nie prowadzi do zmiany wysokości wynagrodzenie określonego w 4 ust.1 niniejszej umowy. 10. Odstąpienie od umowy 1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XVI Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w kaŝdej chwili: a) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. b) Wykonawca nie zrealizował dostawy w ciągu 10 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w 2 ust.2 niniejszej umowy c) Wykonawca przerwał realizację dostaw i przerwa ta trwa dłuŝej niŝ jeden miesiąc. d) W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 30% wartości brutto umowy określonej w 4 ust. 1 e) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy 2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy: a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie. b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru końcowego. c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iŝ wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec niego. 2. Umowa moŝe być rozwiązana przez kaŝdą ze stron z miesięcznym wypowiedzeniem. 3. Umowa moŝe być rozwiązana przez zamawiającego w kaŝdym czasie, ze skutkiem na koniec miesiąca w przypadku nienaleŝytego wywiązywania się z umowy przez wykonawcę lub uzasadnionej utraty zaufania przez zamawiającego w stosunku do wykonawcy. 4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności takiego oświadczenia. 5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w ciągu miesiąca od powzięcia wiadomości o powyŝszych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŝe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŝnego mu z tytułu wykonania części umowy, co zostanie potwierdzone protokołem sporządzonym przez przedstawicieli obu stron. 6. Zamawiający w razie dostąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru dostaw przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za dostawy, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 7. Zamawiający w razie dostąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, zobowiązuje się do dokonania odbioru wykonanych dostaw oraz zapłaty wynagrodzenia za te usługi, po potrąceniu przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w 8 ust.1 pkt.1) niniejszej umowy. 11. Postanowienia końcowe 1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązuję się rozwiązywać na drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemoŝności ustalenia kompromisu spory będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego 2. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa będą miły zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw. 3. Językiem Umowy, wszelkiej korespondencji, faktur i dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę jest język polski. 4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY Strona 20 z 45

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 Dostawa pakietu Microsoft Office dla systemu Mac OS X 5 licencji MOLP EDU (wersja Std). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) I. Informacje o Zamawiającym. Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, zwane w dalszej części Zamawiającym, zaprasza

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 4/DWF/PN/2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 4/DWF/PN/2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 4/DWF/PN/2014 Zamawiający: Adres do korespondencji: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Informacje o Zamawiającym: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, zwane w dalszej części

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Negocjacje z ogłoszeniem, znak: CPEzp-IX-SII-15-50-BG/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów tel. +48 (14) 623-55-00, fax +48 (14) 621-39-55 e-mail: tarr@tarr.tarnow.pl, www.tarr.tarnow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę przeprowadzenia szkoleń pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010 Dostawa zestawów dydaktycznych CCNA Security Standard Bundle na potrzeby Akademii Sieci Komputerowych CISCO przy Instytucie Informatyki PWSZ w Nysie. Ogłoszenie zostało

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ dla postępowania, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/OCB/ /2011 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21 Zamawiający: Raciborskie Centrum Kultury ul. Chopina 21 47-400 Racibórz tel. (032) 415 31 72, fax (032) 415 25 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr RCK-03/10

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa 60: AranŜacja, projekt i dostawa mebli i wyposaŝenia do sali klubowej i konferencyjnej (oznaczenie sprawy: ZP-25-Log-2009) Numer ogłoszenia: 227188-2009; data zamieszczenia: 07.07.2009

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi dowozu uczniów z dzielnic: Wygorzele, Jaroszowice, Urbanowice do ZSP Nr 2 Gimnazjum Nr 8 w Tychach, ul. Jedności 51 CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE Informacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do przedszkoli i uczniów do szkół

Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do przedszkoli i uczniów do szkół ZAMAWIAJĄCY: Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach, ul. Kwiatowa 7 47-300 KRAPKOWICE Tel. 77/ 44 60 370 Fax. 77/ 46 61 333 NIP: 755-17-97-914 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ Znak sprawy: 379/2014/PN/DZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ na opracowanie graficzne, skład oraz druk biuletynu Projekt Przedsiębiorczość na potrzeby projektu Rozwój

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH ul. DEKANA 10 64-100 LESZNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Usługi w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Biura Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tarnobrzeg, dnia 25.08.2014 r. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Tarnobrzegu woj. podkarpackie MT.2370.8.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.stycznia2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSPEKTORAT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2011 R. RESORTOWYCH SPZOZ/IB. Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON:

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON: I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. J.W. Dawida 1A, 50-527 Wrocław tel. 071 338 66 36, fax 071 373 11 65 strona internetowa: www.dodn.wroclaw.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Informacje o Zamawiającym. Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, zwane w dalszej części Zamawiającym, zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. SPORZĄDZENIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTE POD DROGĘ GMINNĄ 1.Zamawiający Powiat

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby regionalnej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA I MOTAś SYSTEMU EWAKUACJI I HIGIENIZACJI OSADU

p.n.: DOSTAWA I MOTAś SYSTEMU EWAKUACJI I HIGIENIZACJI OSADU M I EJ SK I E P R ZE DS IĘB I OR S TW O W OD OC IĄG ÓW I K AN AL I Z A CJ I S P. Z O. O. W LĘBOR KU UL. PIONIERÓW 2, 84-300 LĘBORK tel. (0 59) 863 47 71; fax (0 59) 863 47 70 SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA: dostawę

Bardziej szczegółowo

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu Strona 1 z 5 Wieleń: Szacowanie nieruchomości Gminy Wieleń w latach 2009-2010. Numer ogłoszenia: 9475-2009; data zamieszczenia: 09.01.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Czerwonak: wywóz nieczystości stałych w dwóch częściach: część I: świadczenie wywozu nieczystości stałych z terenu gminy wraz z podstawieniem pojemników. część II: wywóz nieczystości stałych z pojemników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Pro Design Sp. z o.o Poznań, ul. Śpiewaków 14

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Pro Design Sp. z o.o Poznań, ul. Śpiewaków 14 08.11.2011 r. OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Pro Design Sp. z o.o. 60-638 Poznań, ul. Śpiewaków 14 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1. Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo