Radiografia b yskowa pocz tki i tera niejszo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Radiografia b yskowa pocz tki i tera niejszo"

Transkrypt

1 1.Wprowadzenie. Radiografia b yskowa pocz tki i tera niejszo Grzegorz Jezierski Politechnika Opolska Znaczna wi kszo radiologicznych bada nieniszcz cych stosowanych w przemy le czy gospodarce dotyczy: badania zjawisk statycznych, ewentualnie wolnozmiennych (np. radioskopia spoin w rurach podczas ich produkcji w hutach itp.). przedmiotem bada s materia y powszechnie stosowane jak stopy metali, ceramika czy polimery, wykorzystywane jest przede wszystkim promieniowanie gamma ze sztucznych izotopów promieniotwórczych, promieniowanie rentgenowskie uzyskiwane z aparatów rtg. o napi ciu do 1MV, rzadziej z akceleratorów liniowych o energii max 12 MeV (patrz ró ne normy dotycz ce technik wykonywania przemys owych bada radiograficznych). W nawi zaniu do publikacji ksi kowej prof. D. Senczyka pt: Impulsowa defektoskopia rentgenowska (wydawnictwo Politechniki Pozna skiej 2003r), która by a demonstrowana na konferencji w Popowie w ubieg ym roku, warto mo e nieco przybli y t mniej znan naszym radiologom dziedzin bada radiologicznych. W krótkim materiale przedstawione zostan jedynie pocz tki radiografii b yskowej (termin radiografii przyj ty umownie w literaturze, bowiem faktycznie stosowane s cz ciej inne detektory promieniowania ni b ona radiograficzna) a tak e wspó czesne wielkie urz dzenia s u ce do nietypowych zastosowa (g ównie zwi zanych z broni j drow ). 2. Pocz tki radiografii b yskowej. Do powstania i decyduj cego rozwoju radiografii b yskowej (flash radiography) przyczyni a si niew tpliwie budowa pierwszej bomby atomowej w Stanach Zjednoczonych w ramach realizacji Projektu Manhattan (11 sierpie 1942r. 9 sierpie 1945r.). W nowo powsta ym laboratorium szybkich neutronów (Site Y) w Los Alamos (Nowy Meksyk) opracowano i realizowano dwa warianty uzyskania masy nadkrytycznej z materia ów rozszczepialnych, okre lane jako metoda dzia a oraz metoda implozyjna. W celu opanowania implozji w musiano znacznie rozwin diagnostyk, znale sposoby obserwacji i pomiarów zjawisk, które zaczyna y si ko czy y w czasie znacznie krótszym ni mgnienie oka. Przebieg zgniatania stalowych rur w do wiadczeniach Setha Neddermeyera mo na by o obserwowa za pomoc skierowanej na otwór rury kamery z lamp b yskow i 1

2 Rys.1. Metoda dzia a oraz metoda implozyjna bardzo szybk migawk, ale jak fizycy Wydzia u G mieli obserwowa kszta t fali detonacyjnej rozchodz cej si w litym materiale wybuchowym albo ci ni cie metalowej kuli, któr ten materia otacza. Rys.2. Pozosta o ci po te cie implozji bocznej rury Najpewniejsz metod by a metoda radiograficzna. Adaptacja diagnostyki radiograficznej (rentgenowskiej) do prowadzenia na coraz wi ksz skal bada implozji zmusza a do ochrony delikatnych aparatów rentgenowskich przed powtarzaj cymi si wybuchami do 100 kg materia ów wybuchowych naraz. Próby implozji przeprowadzano wi c mi dzy dwoma blisko 2

3 siebie po o onymi schronami. W jednym schronie znajdowa si impulsowy (b yskowy) aparat rentgenowski, a w drugim urz dzenia rejestruj ce. Badania tego typu nadawa y si do obserwacji zachowania si podczas testu samego materia u wybuchowego. Znacznie trudniejsze by o badanie zag szczenia metalicznego rdzenia. Stosowano w tym celu dwie techniki bada radiograficznych. Jedn z nich by o wykorzystanie promieniowania rentgenowskiego o bardzo du ej energii, uzyskiwanego z betatronu 1. W tym celu kierownik laboratorium w Los Alamos Robert Oppenheimer ci gn z Uniwersytetu stanu Illinois betatron o energii elektronów 15 MeV. Czas trwania impulsu emisji elektronów z betatronu wynosi 1 µs. Jako detektor stosowano komor mg ow (Wilsona) 2, w której powstaj tory jonizacyjne utworzone z kropelek wody zawieszonych w mgle, fotografowane za pomoc aparatu stereoskopowego. Przed komor mg ow umieszczono szk o o owiowe, w którym dochodz ce po przej ciu przez badany obiekt promieniowanie gamma o du ej energii powodowa o z kolei wytwarzanie tzw. elektronów odrzutu (elektrony powstaj ce w zjawisku Comptona) daj cych lady w komorze mg owej. Aby mo na by o zastosowa te technik nale a o opracowa uk ad synchronizuj cy, który szybko, ale precyzyjnie wywo uje kolejno: wybuch materia u wybuchowego, impuls promieniowania rentgenowskiego z betatronu, przesuni cie t oka komory mg owej w celu rozpr enia pary, oraz otwarcie migawki aparatu Rys.3. Obrazy radiologiczne kulistego rdzenia metalowego przed i po detonacji do fotografowania torów. 1 Betatron urz dzenie przyspieszaj ce elektrony po orbitach ko owych do du ej pr dko ci w polu magnetycznym. Uzyskany w ten sposób strumie elektronów kierowany jest na tarcz, aby wytworzy promieniowanie rentgenowskie o du ej energii. 2 Komora mg owa, komora Wilsona ladowy detektor promieniowania jonizuj cego, komora wype niona przesycon par. Jony powsta e w wyniku jonizacji wzd u toru przelotu cz stki jonizuj cej staj si zarodkami kondensacji i przy odpowiednim o wietleniu mog by fotografowane. 3

4 Ale znacznie ciekawsz by a metoda zaproponowana w listopadzie 1943r. przez Roberta Serbera, w której samo ród o promieniowania gamma umieszczano wewn trz tj. centrycznie badanego materia u (obiektu). Poniewa eksplozja umieszczonego na zewn trz badanego materia u, powodowa a jego kompresj (implozj do wewn trz) skutkowa o to zwi kszeniem absorpcji promieniowania gamma przenikaj cego na zewn trz do specjalnie opracowanego uk adu detekcji. Oczywi cie nie eksperymentowano z bezcennym plutonem, którym wówczas przecie nie dysponowano, a tylko z uranem zubo onym jako substytutem. Metod t Rys. 4. Schemat przedstawiaj cy eksperyment RaLa nazwano eksperymentem RaLa, od zastosowanego w tym przypadku ród a promieniowania (radiolantanu), tj. promieniotwórczego lantanu La-140 jako silnego ród a promieniowania gamma (o energii 0,49 MeV 46% i 1,6 MeV 96%) 3 o bardzo du ej aktywno ci. Izotop La- 140 (o okresie po owicznego rozpadu 40 h), powstaje wskutek rozpadu izotopu baru Ba-140 (okresie 12,8 dni), który to pierwiastek stanowi jeden z produktów reakcji rozszczepienia j der uranu. Sam bar Ba-140 wydzielany by z wypalonego paliwa reaktora X-10 w Oak Ridge (Tennessee) i w specjalnym pojemniku szybko przewo ony przez dwóch o nierzy wojskow ci arówk non-stop do odleg ego o 1500 mil Los Alamos. Tutaj natychmiast pod kierunkiem Gerharta Friedlandera dokonywano procesu chemicznego wydzielenia lantanu La-140, po czym umieszczano go w kapsule o kszta cie grochu. Operowano przy tym bardzo silnym ród em promieniowania, bo o aktywno ci a 1000 Ci 0,0018g lantanu ( rednica 0,1 mm). Poziom promieniowania od takiego ród a wynosi z odleg o ci 1 m odpowiednio Dla porównania znane w radiografii przemys owej ród o Co-60, (o okresie po owicznego rozpadu 5,3 lat) które wytworzono po raz pierwszy w latach 1930-tych emituje promieniowanie gamma o energii 1,173 oraz 1,333 MeV 4

5 R/h. U ywano do tego celu do prymitywnych na dzisiejsze czasy manipulatorów w postaci wyd u onych teleskopów, a ca o prac z tym zwi zanych nazywano dla utajnienia gor cymi. To w a nie wówczas narodzi si termin komór gor cych stosowany powszechnie do dzisiaj. Przy okazji warto zwróci uwag rys. 7 jak wówczas zdalnie operowano z tak silnymi ród ami promieniowania. Rys.5. Jeden z pierwszych uk adów badania zjawiska implozji Do rejestracji promieniowania gamma w eksperymentach RaLa zamiast komory mg owej (Wilsona) u ywano zespó czterech komór jonizacyjnych budowanych przez zespó pod kierunkiem Brunona Rossi'ego znanego badacza promieniowania kosmicznego. Oczywi cie Rys.6. Jeden z pó niejszych uk adów eksperymentu RaLa 5

6 podczas wykonywanego testu zarówno ród o, ca y zespó implozyjny jak i zespó detektorów ulega zniszczeniu, ale ju na nast pny dzie by o gotowe kolejne ród o Ba-140 a wi c i La- 140 oraz kolejne stanowisko testowe. W pó niejszych latach u ywano jako detektorów promieniowania detektorami z ciek ymi scyntylatorami. Eksperymenty z La-140 przeprowadzano w odleg ym jedna, dwie mile od laboratorium Los Alamos kanionie Bayo. Nikt wówczas jeszcze nie wiedzia, jakie ska enie wywo a promieniotwórczy lantan stosowany w tej metodzie. Luis Alvarez, który koordynowa pierwsze do wiadczenie, po yczy dwa czo gi z wojskowego poligonu, które pos u y y jako tymczasowe schrony. Generalnie eksperymenty RaLa by y przeprowadzane wówczas, kiedy wiatr wia w kierunku pó nocym. Jednak e czasami zda a y si nag e zmiany kierunku wiatru i wówczas na drodze do Los Alamos pojawia y si ska enia (moc dawki wynosi a 5-10 mr/h) Rys.7. Zdalne operowanie ród em La-140 o aktywno ci 1000 Ci 6

7 w zwi zku z czym chwilowo zatrzymywano ruch samochodów. Ogó em w latach (a wi c jeszcze po zako czeniu Projektu Manhattan ) przeprowadzono w Los Alamos 254 eksperymenty RaLa z u yciem lantanu La-140, (najwi kszy o aktywno ci 1600 Ci) które spowodowa y uwolnienie (przedostanie si do atmosfery) Ci La Radiografia b yskowa wspó czesne urz dzenia Poniewa obowi zuj cy obecnie z 1996r. - Uk ad o Ca kowitym Zakazie Prób J drowych - Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty (CTBT), który zakazuje wszelkich próbnych wybuchów broni j drowych lub innych wybuchów j drowych w ka dym miejscu na wiecie, powa nie ogranicza dotychczasowe prace nad konstrukcj nowych broni j drowych, jak równie utrudnia ocen gotowo ci bojowej zmagazynowanych dot d zapasów nie jest bowiem mo liwe testowanie w pe nej skali adunków j drowych nale a o przedsi wzi nowe metody i dzia ania, które by nie narusza y postanowie tego uk adu. St d te, aby sprawnie zarz dza pozosta ym uzbrojeniem i infrastruktur zdoln do jego udoskonalania, produkcji i testowania, uruchomiono w Stanach Zjednoczonych w 1995r. specjalny program badawczo-rozwojowy znany pod nazw :. Program Nadzoru i Zarz dzania Zasobami Broni Tab.1. Wydajno niektórych róde promieniowania jonizuj cego z odleg o ci 1 m. ród o promieniowania/dawka Aparat rtg g owicowy G200/8 200 kv i 8 ma* Aparat rtg ko pakowy MCN kv i 10 ma* MCN kV i 30 ma* Aparat rtg impulsowy 43734A 450 kv i 6 ka SF kv i 20 ka Akcelerator liniowy Neptun 10 Mitsubishi 12 MeV Izotop Co-60 (10 Ci) Ir-192 (50 Ci) La-140 (1000 Ci) Dawka niezb dna dla zaczernienia b ony D=2 Punkt zero w te cie Trinity (24 h po eksplozji) Dawka miertelna dla cz owieka Dopuszczalna dawka w latach obecnie PHERMEX (30 MeV) (obecnie po modernizacji ) DARHT (19,8 MeV, 2 ka) * Warto ci mierzone bez filtra i diafragmy. Wydajno R/min R/h 7,6 R/min 400 R/min 1000 R/min 0,2R w impulsie 25 ns 0,65R w impulsie 20 ns 2000 R/min 5500 R/min 13 R/h 24 R/h 1130 R/h (ok R/h z odl.30 cm) 0,3 3 R R/h R 30 R/rok (5R/2 miesi ce) 2 R/rok (20 msv/rok) 9 R w impulsie 200 ns 400 R w impulsie 200 ns 500 R w impulsie 60 ns 7

8 (Stockpile Stewardship and Management Program- SSMP). Niektórzy eksperci porównuj ten program na równi z realizowanym podczas II-ej wojny wiatowej Projektem Manhattan, czy pó niejszym Programem Apollo. Sam koszt planowanych instalacji i urz dze dla przeprowadzenia ww. bada ma wynie 2,6 miliarda $, a realizacja ca ego programu w przeci gu planowanych dziesi ciu lat a 20 miliardów $. G ównym celem programu SSMP jest potwierdzenie bezpiecze stwa i w a ciwych zdolno ci bojowych posiadanych zapasów broni j drowej. W ramach ww. programu realizowane s w trzech wytypowanych w tym celu laboratoriach pa stwowych tj. Los Alamos, Sandia w Albuquerque (Nowy Meksyk) i Lawrence Livermore (Kalifornia) oraz na poligonie w Nevadzie nast puj ce dzia ania: symulacje komputerowe, eksperymenty z syntez j drow w skali laboratoryjnej, przeprowadzanie wybuchów j drowych podkrytycznych (hydroj dowych), przeprowadzanie testów hydrodynamicznych. Testami hydrodynamicznymi nazywamy próby implozji bez u ycia materia u rozszczepialnego (U-235, Pu-239), ale z materia em inercyjnym, którym jest np. uran zubo ony czy pluton Pu Prefiks hydro oznacza tutaj, i materia cia a sta ego pod wp ywem fali uderzeniowej powsta ej wskutek eksplozji adunku chemicznego zachowuje si podobnie jak ciecz, a wi c mo e by opisany równaniami hydrodynamiki. Tego rodzaju testy maj na celu okre lenie w asno ci ró nych materia ów u ywanych w konstrukcji broni j drowej. Testy hydrodynamiczne stanowi y zawsze wa ne narz dzie eksperymentalne dla projektantów broni j drowej. W latach , tj. w okresie obowi zywania moratotium na stosowanie prób j drowych Stany Zjednoczone przeprowadzi y ponad 40 testów hyrdodynamicznych w p ytkich studniach na terenie Los Alamos oraz poligonie w stanie Nevada. Testy te na ogó s przeprowadzane w grubo ciennych zbiornikach stalowych, niekiedy o podwójnych ciankach, bowiem szrapnele z eksplozji mog penetrowa materia np. do g boko ci 25 mm w stali. Do obserwacji zachowania si materia ów rozszczepialnych podczas implozji (np. wywo anej materia ami wybuchowymi) u ywa si oczywi cie metody radiografii b yskowej wykorzystuj c do tego celu wysokoenergetyczne silne ród a promieniowania rentgenowskiego, tj. uzyskiwane z akceleratorów. Pierwsze akceleratory cz stek, które by y 4 Izotop plutonu Pu-242 jest rozszczepialny, ale przez neutrony o energii ponad 1 MeV, a ponadto jego masa krytyczna wynosi nieco ponad 100 kg, wi c jest 10-cio krotnie wi ksza ni dla Pu

9 niezb dne podczas prac zwi zanych z budow bomby atomowej, dzisiaj okazuj si by równie niezb dne dla utrzymania jej w stanie technicznej gotowo ci oraz Rys.8. Technicy wk adaj cy ma ilo materia u wybuchowego do zbiornika przeznaczonego dla testu hydrodynamicznego dalszego jej rozwoju. Aktualnie stosowane jest wiele ró nych urz dze, w ród których nale y wymieni wa niejsze z nich, tj. uruchomiony w 1963r. PHERMEX (Pulsed High-Energy Radiographic Machine Emitting X-rays) w Los Alamos czy FXR (Flash X-Ray) w Livermore (Kalifornia). Dla informacji mo na poda, i w jednym tylko 1997r. przeprowadzono 38 testów hydrodynamicznych z wykorzystaniem urz dzenia PHERMEX. Rys.9. Widok na eksplozj i bunkier z urz dzeniem PHERMEX 9

10 Rys.10. Obraz radiograficzny uzyskany przy u yciu PHERMEX zachowania si materia u (aluminium) jako p ynu (hydrodynamika) Nale y doda, i urz dzenia typu PHERMEX jakkolwiek budowane by y g ównie dla bada zachowania si materia ów wybuchowych, czy w ogóle zastosowa materia ów u ywanych do produkcji broni j drowych, to wykorzystywano je równie w celach czysto cywilnych np. rys.10. Na zako czenie warto wspomnie o innym du ym przedsi wzi ciu badawczym wykorzystuj cym radiografi b yskow. Otó w 2004r. w Los Alamos uruchomiono specjalne stanowisko do testów hydrodynamicznych, umo liwiaj ce dokonywanie bada radiograficznych równocze nie w dwóch wzajemnie prostopad ych kierunkach tzw. Dual- Rys.11. Widok na DARHT w Los Alamos 10

11 Axis Radiographic Hydrotest (DARHT). Koszt tej instalacji (powierzchnia 3,2 ha!) budowanej etapowo od 1997r. wyniós prawie 280 milionów dolarów. Obs ug stanowiska DARHT stanowi 150 osób. W dalszych planach przewidziane jest uruchomienie stanowiska do bada radiograficznych wysoce wybuchowych materia ów w trzech kierunkach tzw. AHF (Advanced Hydrotest Facility). Koszt tego ostatniego stanowiska szacuje si w zakresie 400 milionów do 1 miliarda dolarów. Podobnymi stanowiskami do przeprowadzania testów hydrodynamicznych dysponuj tak e inne mocarstwa atomowe jak np. Francja (AIRIX), Wielka Brytania (Moguls) oraz Federacja Rosyjska ( BIM-M). Niezale nie od radiografii b yskowej wykorzystuj cej promieniowanie X, w Los Alamos prowadzi si badania metod radiografii (b yskowej) wykorzystuj cej protony przyspieszane do energii 800 MeV w urz dzeniu zwanym LANSCE (Los Alamos Neutron Science Center), budowanym wcze niej jako Los Alamos Meson Physics Facility (LAMPF). Zastosowanie protonów jako cz stek na adowanych umo liwia wykorzystanie soczewek magnetycznych, co przyczynia si do uzyskania lepszej jako ci obrazu radiograficznego (analogicznie jak przy u yciu soczewek optycznych). Rys. 12. Widok na kulist stalow komor (o masie 3 ton) w urz dzeniu LANSCE, w której ma miejsce mikroeksplozja Tak wi c niezale nie od trudno ci technicznych okazuje si, i koszty zwi zane z utrzymaniem dzisiaj broni j drowej s bardzo wysokie i porównywalne z kosztami jej wyprodukowania. 11

12 4. Literatura KRAJOWA KONFERENCJA BADA RADIOGRAFICZNYCH - POPÓW Dominik Senczyk Impulsowa defektoskopia rentgenowska, Wydawnictwo Politechniki Pozna skiej, Pozna 2003r. 2. Gregory S. Cunningham, Christoher Morris - The Development of Flash Radiography The Manhattan Project, PHERMEX and DARHT, Proton Radiography at LANSCE, Los Alamos Science, Nr 28, 2003r. 3. John C. Taschner -The RaLa/ Bayo Canyon Implosion Program 4. Thomas Wangler, Paul W. Lisowski The LANSCE National User Facility, Los Alamos Science Nr 28, 2003r. 12

S³oñce na Ziemi. energia termoj¹drowa ante portas. Ludwik Dobrzyñski ukasz Adamowski. Narodowe Centrum Badañ J¹drowych Świerk, wrzesieñ 2011

S³oñce na Ziemi. energia termoj¹drowa ante portas. Ludwik Dobrzyñski ukasz Adamowski. Narodowe Centrum Badañ J¹drowych Świerk, wrzesieñ 2011 S³oñce na Ziemi energia termoj¹drowa ante portas arodowe Centrum Badañ J¹drowych Świerk, wrzesieñ 011 Ludwik Dobrzyñski ukasz Adamowski S³oñce na Ziemi energia termoj¹drowa ante portas Od autorów: Synteza

Bardziej szczegółowo

1.1.17 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM GEOLOGICZNEGO SKŁADOWANIA CO2

1.1.17 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM GEOLOGICZNEGO SKŁADOWANIA CO2 1.1.17 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM GEOLOGICZNEGO SKŁADOWANIA CO2 Rys. 1.1.17.1 Mapa topograficzna w rejonie Budziszewice-Zaosie rozkład skupisk ludzkich w rejonie struktury i otworów (symulacyjnych) do zatłaczania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA im. Stanis awa Staszica w Krakowie Wydzia Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Kierunek Elektrotechnika ukasz Mruk Analiza mo liwo ci wykorzystania niekonwencjonalnych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM AUTOMATYCZNEGO POBORU OP AT PROJEKT PILOTA OWY

KRAJOWY SYSTEM AUTOMATYCZNEGO POBORU OP AT PROJEKT PILOTA OWY PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 77 Transport 2011 Gabriel Nowacki, Anna Niedzicka, Ewa Smoczy ska Centrum Zarz dzania i Telematyki Transportu/Instytut Transportu Samochodowego Robert Rozes aniec

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Ko ciuszki Wydzia Mechaniczny Instytut Informatyki Stosowanej STUDIA STACJONARNE PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Ko ciuszki Wydzia Mechaniczny Instytut Informatyki Stosowanej STUDIA STACJONARNE PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Ko ciuszki Wydzia Mechaniczny Instytut Informatyki Stosowanej Kierunek studiów: Informatyka Specjalno : Informatyka Stosowana STUDIA STACJONARNE PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

Bardziej szczegółowo

Czym s kolej linowa i wyci g narciarski

Czym s kolej linowa i wyci g narciarski Wst p Co roku kilka milionów osób korzysta z przejazdu jedn z osiemdziesi ciu kolei linowych lub kilkuset wyci gów narciarskich znajduj cych si w Polsce. Mo na wi c przyj, e tego rodzaju urz dzenia s powszechnie

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwkorozyjna cianek zbiorników kontaktuj cych si z ziemi i elektrolitami. Ochrona katodowa normy, przepisy, zastosowania

Ochrona przeciwkorozyjna cianek zbiorników kontaktuj cych si z ziemi i elektrolitami. Ochrona katodowa normy, przepisy, zastosowania WOJCIECH SOKÓLSKI ochrona przed korozja 8/2010 SPZP CORRPOL Gda sk Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed Korozj SEP Ochrona przeciwkorozyjna cianek zbiorników kontaktuj cych si z ziemi i elektrolitami.

Bardziej szczegółowo

Lotnisko Doncaster Finningley Propozycje zagospodarowania lotniska. Raport o wp ywie na rodowisko Raport ko cowy

Lotnisko Doncaster Finningley Propozycje zagospodarowania lotniska. Raport o wp ywie na rodowisko Raport ko cowy Scott Wilson Lotnisko Doncaster Finningley Propozycje zagospodarowania lotniska Raport o wp ywie na rodowisko Raport ko cowy Podsumowanie nie techniczne Nowa przyszo dla Finningley LOTNISKO DONCASTER FINNINGLEY

Bardziej szczegółowo

spotkanie z promieniotwórczości¹

spotkanie z promieniotwórczości¹ spotkanie z promieniotwórczości¹ Ludwik Dobrzyñski Ewa Droste Robert Wo³kiewicz ukasz Adamowski Wojciech Trojanowski listopad 2010 Spotkanie z promieniotwórczości¹ wydanie drugie poprawione i rozszerzone.

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis awa Staszica w Krakowie. Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji rodowiska.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis awa Staszica w Krakowie. Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji rodowiska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis awa Staszica w Krakowie Wydzia Geodezji Górniczej i In ynierii rodowiska Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji rodowiska Praca Dyplomowa Fotogrametryczne

Bardziej szczegółowo

B I U R O T E C H N I C Z N E R y s z a r d M o r a w i e c Os. Widok 12C/1 (068)475-72-62 66-200 wiebodzin 0602-534-832

B I U R O T E C H N I C Z N E R y s z a r d M o r a w i e c Os. Widok 12C/1 (068)475-72-62 66-200 wiebodzin 0602-534-832 B I U R O T E C H N I C Z N E R y s z a r d M o r a w i e c Os. Widok 12C/1 (068)475-72-62 66-200 wiebodzin 0602-534-832 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT MURU OPOROWEGO

Bardziej szczegółowo

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE.

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. (Brak modelu) 2 arkusze- Arkusz 1. N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. Nr 568,176. Opatentowano 22 wrze nia 1896 r.. Rys. 1 wiadkowie : Wynalazca

Bardziej szczegółowo

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska Praktyka stosowania ergonomii Redakcja naukowa Ewa Górska Warszawa 2011 Recenzenci Joanna Lecewicz-Bartoszewska Jerzy Charytonowicz Jerzy Lewandowski Leszek Pacholski Leszek Solecki Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Zastosowania analizy ruchu oczu w badaniach spo ecznych

Zastosowania analizy ruchu oczu w badaniach spo ecznych Psychologia Spo eczna 2008 tom 3 1 (6) 73 86 ISSN 1896-1800 Zastosowania analizy ruchu oczu w badaniach spo ecznych Izabela Krejtz 1 Krzysztof Krejtz 2 Maksymilian Bielecki 3 1 Instytut Psychologii PAN

Bardziej szczegółowo

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD u l. Zwyci zców 46, 03-938 Warszawa tel. (022) 617 02 43, 672 88 30, f ax. (022) 672 88 29 e-mail: milso@miilso.com.pl, WWW.milso.com.pl INFORMATOR Dost pne s nast puj

Bardziej szczegółowo

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI Konrad D BA A Jacek DUDZI SKI NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano rodzaje nap dów bezpo rednich przeznaczonych do elektrycznych pojazdów

Bardziej szczegółowo

1. ZARZ DZANIE PROJEKTAMI Z LOTU PTAKA. 1.1 Przes anki rozwoju wiedzy o zarz dzaniu projektami

1. ZARZ DZANIE PROJEKTAMI Z LOTU PTAKA. 1.1 Przes anki rozwoju wiedzy o zarz dzaniu projektami 1. ZARZ DZANIE PROJEKTAMI Z LOTU PTAKA Projekt to problem z zaplanowanym rozwi zaniem. J. M. Juran 1.1 Przes anki rozwoju wiedzy o zarz dzaniu projektami Powstanie dyscypliny zwanej zarz dzaniem projektami

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 151. Tadeusz Leppert

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 151. Tadeusz Leppert UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 151 Tadeusz Leppert KSZTA TOWANIE TOCZENIEM WARSTWY WIERZCHNIEJ W WARUNKACH SKRAWANIA NA SUCHO LUB Z MINIMALNYM

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP

INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP 978-83-936098-0-2 (ca³oœæ) 978-83-936098-1-9 (t. 1) 978-83-936098-2-6 (t. 2) INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP - TOM 1 ISBN INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP TOM 1 BYDGOSZCZ 2012 Innowacja

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009

ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej na przyk

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w urz dach administracji publicznej Quality management in public administration offices

Zarz dzanie jako ci w urz dach administracji publicznej Quality management in public administration offices Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Agnieszka Lisowska mgr ukasz Ziemi ski Politechnika Koszali ska Zarz dzanie jako

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym

Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym Problemy zarz dzania, vol. 9, nr 1 (31): 34 52 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym Justyna

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU

AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU MARCIN MAJCHRZAK PRZEOBRA ENIA W ELEKTROENERGETYCE W WARUNKACH RYNKOWYCH (Studium przypadku grupy ENEA S.A.) PRACA MAGISTERSKA Promotor: Prof. zw. dr hab. Andrzej Czy ewski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Andrejko Dariusz, Kania Mariusz, atka Anna, Rydzak Leszek MOTROL, 2011, 13, 7 13 WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Dariusz Andrejko*,

Bardziej szczegółowo