Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego"

Transkrypt

1 Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011/2012 Opracowanie: mgr Justyna Franczak

2 Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011/2012 P O R Ó W N A N I E O G Ó L N E Z T Ł E M

3 PORÓWNANIE ŚREDNICH WYNIKÓW SZKOŁY Z WYNIKAMI KRAJU, WOJEWÓDZTWA, POWIATU, Z UWZGLĘDNIEINEM SKALI STANINOWEJ Uczniowie uzyskali średnie wyniki ze wszystkich części egzaminu wyższe od średnich krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Wynik szkoły w skali staninowej jest wyższy od wyników wojewódzkich średnio o jeden stanin oraz wyższy od wyników ogólnopolskich średnio o dwa staniny PRZEDMIOT ŚREDNIA SZKOŁY ŚREDNIA POWIATU ŚREDNIA WOJEWÓDZ. ŚREDNIA POLSKI Stanin w szkole Stanin w powiecie Stanin w wojewódz. Stanin W Polsce Język polski Historia i WOS Matematyka Przedmioty przyrodnicze Język angielski (podstawa) Język niemiecki (podstawa) 70% 67% 66% 65% % 62% 61% 61% % 51% 50% 47% % 51% 50% 50% % 66% 65% 63% % 50% 57% 57%

4 Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011/2012 J Ę Z Y K P O L S K I

5 ANALIZA JAKOŚCIOWA Zadania i wymagania, które uczniowie opanowali najlepiej (zadania bardzo łatwe, wg CKE łatwość 0,90 1,00) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji Uczeń wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje. III. Tworzenie wypowiedzi tworząc wypowiedzi dąży do precyzyjnego wysławiania się; świadomie dobiera synonimy dla wyrażenia zamierzonych treści. III. Tworzenie wypowiedzi tworząc wypowiedzi dąży do precyzyjnego wysławiania się; świadomie dobiera synonimy dla wyrażenia zamierzonych treści. Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE 12 0,99 (0,76) bardzo dobry 18 0,95 (0,89) bardzo dobry 10 0,94 (0,82) bardzo dobry II. Analiza i interpretacja tekstów kultury przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji. II. Analiza i interpretacja tekstów kultury rozpoznaje problematykę utworu przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje. 13 0,91 (0,71) bardzo dobry 1 0,91 (0,74) bardzo dobry

6 ANALIZA JAKOŚCIOWA Czynności, które okazały się trudne i bardzo trudne (łatwość 0,20 0,49 oraz 0 0,19 wg CKE) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE III. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń poprawnie używa znaków interpunkcyjnych ,11 (0,21) bardzo niski III. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń stosuje różne rodzaje zdań we własnych tekstach. Pisze poprawnie pod względem językowym ,19 (0,27) bardzo niski III. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń pisze poprawnie pod względem ortograficznym ,41 (0,46) niski

7 ANALIZA JAKOŚCIOWA Porównanie pozycji zadań w szkole z pozycją zadań w województwie i powiecie ze względu na kryterium łatwości zadań Wartość wskaźnika 0, 00 0,19 0, 20-0,49 0,50 0,69 0,70 0,89 0,90 1,00 Interpretacja bardzo trudne trudne umiarkowanie trudne łatwe bardzo łatwe Województwo 11 9 zadań 8 zadań 4 zadania 2, 4, 5, 6, 15, 16, 19, 21, 22. 3, 7, 8,9,10, 14,17, 20. 1, 12, 13,1, 8 Powiat 9 zadań 9 zadań 4 zadania 11,2, 3,4, 5, 6 19,21,22. 7, 8, 9, 10, 14, 15,16, 17, 20. 1, 12, 13, 18. Gimnazjum nr 1 6 zadań 11 zadań 5 zadań 2(0,66) 5 (0,61) 6 (0, 51) 11 ( 0,65) 19 (0,61) 22 (0,50) 3 ( 0,71) 4 ( 0,75) 7 ( 0,84) 8 (0,79) 9 ( 0,84) 14 ( 0,85) 15 ( 0,83) 16 ( 0,83) 17 (0,81) 20 ( 0,84) 21 ( 0,74) 1 (0,91) 12 (0,99) 13 (0,91) 18 (0,95) 10 ( 0,94) I. Dla naszych uczniów łatwiejsze niż dla statystycznego ucznia województwa, czy powiatu okazało się aż 6 zadań. II. W naszej szkole nie było zadań trudniejszych w porównaniu z wynikami dla województwa, czy powiatu. Były natomiast trudniejsze wymagania szczegółowe w zadaniach wieloczynnościowych.

8 WNIOSKI PO ANALIZIE ILOŚCIOWEJ I JAKOŚCIOWEJ TESTU Uczniom w naszej szkole, podobnie jak w powiecie i województwie, nie sprawiła kłopotu poprawność stylistyczna oraz prawidłowa segmentacja tekstu przy redagowaniu rozprawki. Umiarkowanie trudna okazała się jednak dla wszystkich treść samej rozprawki - zgodność z tematem, trafność argumentacji czy logika wywodu. Więcej problemów, o czym świadczy niski stopień osiągnięć przy redagowaniu rozprawki, przysporzyły zdającym umiejętności przestrzegania poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej. O ile umiejętności ortograficzne naszych uczniów mieściły się w przedziale zadań trudnych, to niestety poprawność językowa i interpunkcyjna okazały się być bardzo trudne i wypadły nieco gorzej niż w powiecie i województwie.

9 REKOMENDACJE PO ANALIZIE ILOŚCIOWEJ I JAKOŚCIOWEJ TESTU Największy nacisk w pracy dydaktycznej z kolejnymi rocznikami gimnazjalistów należy położyć na kształcenie umiejętności tworzenia własnego tekstu. Szczególny nacisk powinno kłaść się na doskonalenie pisania poprawnego pod względem językowym i stylistycznym oraz kształcenie i doskonalenie umiejętności ortograficznych i interpunkcyjnych. Należy ćwiczyć także czynności związane z uzasadnianiem trafności opinii oraz wyciągania wniosków. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni zwracać uczniom uwagę na zasady poprawnej pisowni - sprawdzać zapis pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym oraz zadawać prace domowe polegające na streszczaniu wskazanego tekstu. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni zwracać uczniom uwagę na poprawność językową i stylistyczną podczas wypowiedzi ustnych oraz stosowanych na swoim przedmiocie prac pisemnych. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni przy dobieraniu form i metod pracy na swoich lekcjach uwzględniać takie, które sprzyjają ćwiczeniu argumentowania oraz uzasadniania różnych sądów i opinii. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni zadawać prace domowe, których elementem będzie kilkuzdaniowa wypowiedź służąca doskonaleniu uzasadniania różnych opinii oraz ćwiczeniu poprawności językowej i stylistycznej. Więcej czasu powinno się poświęcić na rozwiązywanie zadań wieloczynnościowych. Należy zwracać uwagę, aby tego typu zadania ćwiczyć podczas lekcji powtórzeniowych na wszystkich przedmiotach. Egzamin pierwszy raz napisany w nowej formule wypadł lepiej niż w województwie i powiecie. dobrze,

10 Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011/2012 H I S T O R I A I W I E D Z A O S P O Ł E C Z E Ń S T W I E

11 ANALIZA JAKOŚCIOWA Zadania i wymagania, które uczniowie opanowali lepiej od pozostałych uczniów w powiecie (zadania łatwe i umiarkowanie trudne, wg CKE) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej Analiza i interpretacja historyczna (Polska dzielnicowa i zjednoczona, mapa) Wykorzystanie i tworzenie informacji (Środki masowego przekazu - odczytywanie diagramów z WOS) Analiza i interpretacja historyczna (Style architektoniczne) Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE 8 0,78 (0,70) zadawalający 21 0,75 (0,68) zadawalający 7 0,75 (0,68) zadawalający Chronologia historyczna (rozbiory i mapa) 14 0,73 (0,64) zadawalający Analiza i interpretacja historyczna (Państwo polskie za Piastów) Analiza i interpretacja historyczna (Rozwój cywilizacji przemysłowej; I wojna światowa i jej skutki) Analiza i interpretacja historyczna (Życie pod zaborami) 5 0,65 (0,49) niżej zadawalający 18 0,60 (0,42) niżej zadawalający 17 0,51 (0,48) niżej zadawalający

12 ANALIZA JAKOŚCIOWA Czynności, które okazały się trudne (łatwość 0,20 0,49 wg CKE) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE Chronologia historyczna (lokalizacja w czasie i przestrzeni) 1 0,33 (0,38) niski Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej (Władza sądownicza -Trybunał Konstytucyjny) Chronologia historyczna (wydarzenie pierwsze i ostatnie) ,35 (0,43) niski 0,39 (0,41) niski Analiza i interpretacja historyczna (Sprawa polska w I wojnie światowej) 20 0,49 (0,51) niski

13 WNIOSKI I REKOMENDACJE PO ANALIZIE ILOŚCIOWEJ I JAKOŚCIOWEJ TESTU Problemy z zadaniami badającymi lokalizację w czasie i przestrzeni cywilizacji starożytnej Mezopotamii i Egiptu. Należy zintensyfikować pracę z mapą z uwzględnieniem przyczyn środowiskowych i geograficznych. Problemy z chronologią musimy postawić większy nacisk na naukę dat i następstw procesów historycznych. Nie można pominąć zagadnień historii I wojny światowej, starać się tą wiedzę utrwalać w czasie procesu dydaktycznego. Sądy w Polsce i w państwie demokratycznym dwuinstancyjność sądów. Przyczyny błędów w zadaniach wynikały nie tylko z braku wiedzy i umiejętności lecz również nowej formy zadań. Zadania były wielokryterialne i uczniowie mieli z nimi sporo problemów. Wykraczały poza schematy wcześniej przez uczniów przyswojone. Należy kontynuować pracę z nowymi typami zadań. Nasi uczniowie nie mieli problemów z mapami oraz z interpretacją procesów historycznych dlatego ten tor kształcenia trzeba kontynuować. Bardzo dobrze wypadły zadania dotyczące rozpoznawania stylów architektonicznych, o tym aspekcie edukacji nie można zapominać na obecnym etapie kształcenia. Egzamin pierwszy raz napisany w nowej formule wypadł dobrze, lepiej niż w województwie i powiecie.

14 Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011/2012 M A T E M A T Y K A

15 ANALIZA JAKOŚCIOWA Zadania i wymagania, które uczniowie opanowali najlepiej (zadania bardzo łatwe i łatwe, wg CKE) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej V. Rozumowanie i argumentacja. 10. Figury płaskie (korzystanie z własności trójkątów prostokątnych podobnych; stosowanie twierdzenia o sumie kątów trójkąta-sp) I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 8. Wykresy funkcji (interpretowanie wykresu) I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 8. Wykresy funkcji (odczytywanie współrzędnych danych punktów). I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 9. Statystyka opisowa i wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa (interpretowanie diagramu, wyznaczanie średniej arytmetycznej). II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 5. Procenty (przedstawianie części pewnej wielkości jako procent). II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 2. Liczby wymierne (dodatnie i niedodatnie ); (dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby wymierne). II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 9. Statystyka opisowa i wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa (analiza doświadczenia losowego; porównywanie ułamków -SP). Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE 17 0,91 (0,76) bardzo dobry 6 0,91 (0,89) bardzo dobry 11 0,89 (0,82) dobry 1 0,80 (0,71) dobry 8 0,79 (0,74) zadawalający 5 0,71 (0,62) zadawalający 10 0,70 (0,59) zadawalający

16 ANALIZA JAKOŚCIOWA Czynności, które okazały się trudne (łatwość 0,20 0,49 wg CKE) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE V. Rozumowanie i argumentacja (rozpoznawanie kątów wierzchołkowych i kątów przyległych oraz korzystanie z ich własności; rozpoznawanie i nazywanie trójkątów równobocznych; stosuje twierdzenie o sumie kątów trójkąta-sp) IV. Użycie i tworzenie strategii. 1. Liczby wymierne dodatnie (stosowanie obliczeń na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów praktycznych). 7. Równania (rozwiązywanie zadań praktycznych za pomocą układów równań). III. Modelowanie matematyczne. 10. Figury płaskie (konstruowanie okręgu opisany na trójkącie oraz okrąg wpisany w trójkąt). I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. IV. Użycie i tworzenie strategii. V. Rozumowanie i argumentacja. 7. Równania (rozwiązywanie zadań praktycznych za pomocą układów równań) ,26 (0,21) niski 0,39 (0,27) niski 0,45 (0,46) niski 0,46 (0,37) niski

17 ANALIZA JAKOŚCIOWA Porównanie pozycji zadań w szkole z pozycją zadań w województwie i powiecie ze względu na kryterium łatwości zadań Wartość wskaźnika Nu mery zadań 0-0,19 Bardzo trudne 0,20 0,49 Trudne 0,50-0,69 Umiarkowanie trudne 0,70-0,89 Łatwe 0,90-1 Bardzo łatwe województwo 22 2, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 21,23 3, 5, 7, 9, 10, 18, 19, 20. 1, 6, 8, 11, Powiat Katowice ,2,4,12,13,14, 15,16,21,23 3,5,7,9,10,18, 19,20 1,6,8,11, Gimnazjum nr ,14,16,21 2,3,4,7,9,12, 13,15,18,19, 20,23 1,5,8,10,11 6,17 I. Dla naszych uczniów łatwiejsze niż dla statystycznego ucznia województwa, czy powiatu okazało się aż 10 zadań. II. W naszej szkole nie było zadań trudniejszych w porównaniu z wynikami dla województwa, czy powiatu.

18 WNIOSKI PO ANALIZIE ILOŚCIOWEJ I JAKOŚCIOWEJ TESTU W rozwiązaniach zadań z matematyki uczniowie na ogół potrafią: interpretować diagram słupkowy i tej podstawie wyznaczyć średnią arytmetyczną i medianę, interpretować wykres funkcji, przedstawić procentowo część pewnej wielkości, rozpoznać parę trójkątów prostokątnych podobnych.

19 WNIOSKI PO ANALIZIE ILOŚCIOWEJ I JAKOŚCIOWEJ TESTU Do słabych stron zaliczyć należy: obliczanie odległości między liczbami wymiernymi (o różnych znakach) na osi liczbowej, obliczanie potęg liczb całkowitych o wykładnikach naturalnych, opisywanie za pomocą wyrażeń algebraicznych współrzędnych punktu w układzie współrzędnych, rozpoznawanie rodzaju symetrii i wskazywanie środka symetrii pary trójkątów symetrycznych, wykonywanie obliczeń w sytuacji praktycznej w połączeniu z zamianą jednostek prędkości, wykorzystywanie własności środka okręgu opisanego na trójkącie w sytuacji rzeczywistej, stosowanie równania lub układu równań do rozwiązania zadania osadzonego w kontekście praktycznym, korzystanie z własności kątów wierzchołkowych i przyległych, obliczanie obwodów i pól figur płaskich.

20 REKOMENDACJE PO ANALIZIE ILOŚCIOWEJ I JAKOŚCIOWEJ TESTU W dalszej pracy należy zwrócić uwagę na: Wykorzystanie i tworzenie informacji. Użycie i tworzenie strategii. Rozumowanie i argumentację. Opisywanie i rozwiązywanie zadań osadzonych w kontekście praktycznym za pomocą równań lub układów, rozpoznawanie katów wierzchołkowych, przyległych i korzystania z ich własności, rozpoznawanie i nazywanie trójkątów, stosowanie twierdzenia o sumie kątów trójkąta oraz obliczanie pola i obwodów trójkątów i czworokątów. Egzamin pierwszy raz napisany w nowej formule wypadł dobrze, lepiej niż w województwie i powiecie.

21 Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011/2012 P R Z E D M I O T Y P R Z Y R O D N I C Z E

22 ANALIZA JAKOŚCIOWA - GEOGRAFIA Zadania i wymagania, które uczniowie opanowali najlepiej (zadania łatwe, wg CKE łatwość 0,70 0,89) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej wyjaśnia i poprawnie stosuje podstawowe pojęcia z zakresu demografii: przyrost naturalny, urodzenia i zgony. I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej określa położenie geograficzne punktów na mapie ,89 (0,81) dobry 20 0,85 (0,67) dobry I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów określa położenie geograficzne oraz matematycznogeograficzne punktów i obszarów wykazuje się znajomością podziału politycznego Europy. I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej posługuje się skalą mapy do obliczenia odległości w terenie analizuje i interpretuje treści map ogólno -geograficznych, tematycznych, turystycznych. 22 0,84 (0,75) dobry 19 0,83 (0,74) dobry

23 ANALIZA JAKOŚCIOWA - GEOGRAFIA Zadania i wymagania, które okazały się trudne (łatwość 0,20 0,49 wg CKE) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów wyjaśnia i poprawnie stosuje podstawowe pojęcia z zakresu demografii: przyrost naturalny, urodzenia i zgony charakteryzuje i porównuje, na podstawie różnych źródeł informacji geograficznej środowisko przyrodnicze krajów sąsiadujących z Polską, wykazuje ich zróżnicowanie społeczne i gospodarcze. I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów posługuje się ze zrozumieniem pojęciami: czas słoneczny przedstawia zmiany w oświetleniu Ziemi oraz w długości trwania dnia i nocy w różnych szerokościach geograficznych i porach roku. I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej posługuje się ze zrozumieniem pojęciem erozji, przedstawia rzeźbotwórczą rolę fal morskich. Nr zad Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE 0,41 (0,33) niski 23 0,26 (0,34) niski 21 0,25 (0,20) niski

24 ANALIZA JAKOŚCIOWA - BIOLOGIA Zadania i wymagania, które uczniowie opanowali najlepiej (zadania łatwe, wg CKE łatwość 0,70 0,89) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE V. Znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka. VII.3. wymienia najważniejsze choroby człowieka. VII.4. przedstawia czynniki sprzyjające rozwojowi choroby nowotworowej. VIII. 7. podaje przykłady cech człowieka sprzężonych z płcią VIII.9. podaje przykłady chorób człowieka. I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. IV. Rozumowanie i argumentacja. IV.4. adaptacje drapieżników do chwytania zdobyczy. IV.5. adaptacje do pasożytniczego trybu życia. IV. 9. opisuje zależności pokarmowe. I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. IV.2. wskazuje, zasoby o które konkurują gatunki między sobą i z innymi gatunkami. IV.4. przedstawia adaptacje drapieżników do chwytania zdobyczy. IV.5. przedstawia adaptacje do pasożytniczego trybu życia. IV.7. wykazuje, że symbioza (mutualizm) jest wzajemnie korzystna. 2 0,74 (0,65) zadawalający 4 0,71 (0,60) zadawalający 5 0,70 (0,65) zadawalający

25 ANALIZA JAKOŚCIOWA - BIOLOGIA Zadania i wymagania, które okazały się trudne (łatwość 0,20 0,49 wg CKE) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. III. Pozyskiwanie, wykorzystywanie i tworzenie informacji. IV.9. opisuje zależności pokarmowe. 3 0,41 (0,32) niski I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. IV. Rozumowanie i argumentacja. VIII.5. przedstawia dziedziczenie cech jednogenowych, posługując się podstawowymi pojęciami genetyki (allel, homozygota, heterozygota, dominacja, recesywność). 6 0,38 (0,33) niski

26 ANALIZA JAKOŚCIOWA - CHEMIA Zadania i wymagania, które uczniowie opanowali najlepiej (zadania łatwe, wg CKE łatwość 0,70 0,89) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE II. Rozumowanie zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. III. Opanowanie czynności praktycznych planuje i/lub wykonuje doświadczenia wyniku których można otrzymać wodorotlenek wskazuje na zastosowania wskaźników (fenoloftaleiny ), rozróżnia doświadczalnie kwasy i zasady za pomocą wskaźników. II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów opisuje rdzewienie żelaza i proponuje sposoby zabezpieczania produktów zawierających w swoim składzie żelazo przed rdzewieniem. I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów odczytuje z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach (symbol, nazwę, liczbę atomową, masę atomową ) oblicza masy cząsteczkowe prostych związków chemicznych. 10 0,76 (0,59) zadawalający 9 0,74 (0,67) zadawalający 7.2 0,73 (0,63) zadawalający

27 ANALIZA JAKOŚCIOWA - CHEMIA Zadania i wymagania, które okazały się trudne i bardzo trudne (łatwość 0 0,19 oraz 0,20 0,49 wg CKE) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów definiuje pojęcia: reakcje egzoenergetyczne (jako reakcje, którym towarzyszy wydzielanie się energii do otoczenia opisuje właściwości i wynikające z nich zastosowania niektórych wodorotlenków. I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów odczytuje z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach (symbol, nazwę, liczbę atomową, masę atomową) oblicza masy cząsteczkowe prostych związków chemicznych. II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. III. Opanowanie czynności praktycznych opisuje skład i właściwości powietrza opisuje rdzewienie żelaza. Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE 11 0,49 (0,63) niski 7.1 0,46 (0,39) niski 8 0,16 (0,16) bardzo niski

28 ANALIZA JAKOŚCIOWA - FIZYKA Zadania i wymagania, które uczniowie opanowali najlepiej (zadania łatwe, wg CKE łatwość 0,70 0,89) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu. Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE 13 0,78 (0,74) zadawalający

29 ANALIZA JAKOŚCIOWA - FIZYKA Zadania i wymagania, które okazały się trudne (łatwość 0,20 0,49 wg CKE) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE II. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników. III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych posługuje się pojęciem gęstości stosuje do obliczeń związek między masą, gęstością i objętością ciał stałych na podstawie wyników pomiarów wyznacza gęstość ciał stałych. 3.9.wyjaśnia pływanie ciał na podstawie prawa Archimedesa. I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych Zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych posługuje się pojęciem mocy prądu elektrycznego. III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych opisuje bieg promieni przechodzących przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą wyjaśnia pojęcia krótkowzroczności i dalekowzroczności oraz opisuje rolę soczewek w ich korygowaniu. 17 0,49 (0,40) niski 16 0,44 (0,41) niski 18 0,25 (0,28) niski

30 WNIOSKI I REKOMENDACJE PO ANALIZIE ILOŚCIOWEJ I JAKOŚCIOWEJ TESTU W dalszej pracy należy zwrócić uwagę na: GEOGRAFIA: Przyswojenie pojęć z zakresu demografii. Wykazywanie na podstawie źródeł zróżnicowania społecznego i gospodarczego krajów sąsiadujących z Polską. Umiejętność przedstawiania zmian w oświetleniu Ziemi oraz w długości trwania dnia i nocy w różnych szerokościach geograficznych i porach roku. Posługiwanie się ze zrozumieniem pojęciem erozji oraz umiejętność przedstawiania rzeźbotwórczej roli fal morskich. BIOLOGIA: Umiejętność opisywania zależności pokarmowych. Umiejętność przedstawiania dziedziczenia cech jednogenowych, posługując się podstawowymi pojęciami genetyki (allel, homozygota, heterozygota, dominacja, recesywność). Egzamin pierwszy raz napisany w nowej formule wypadł dobrze, lepiej niż w województwie i powiecie.

31 WNIOSKI I REKOMENDACJE PO ANALIZIE ILOŚCIOWEJ I JAKOŚCIOWEJ TESTU W dalszej pracy należy zwrócić uwagę na: CHEMIA: Definiowanie pojęć: reakcje egzoenergetyczne (jako reakcji, którym towarzyszy wydzielanie się energii do otoczenia). Umiejętność opisywania właściwości i wynikających z nich zastosowań niektórych wodorotlenków. Odczytywanie z układu okresowego informacji o pierwiastkach. Umiejętność obliczania masy cząsteczkowej związków chemicznych. Umiejętność opisywania składu i właściwości powietrza. Umiejętność opisywania procesu rdzewienia żelaza. FIZYKA: Posługiwanie się pojęciem gęstości. Praktyczne wykorzystanie do obliczeń związku między masą, gęstością i objętością ciał stałych oraz umiejętnosć wyznaczania gęstości na podstawie wyników pomiarów. Umiejętność wyjaśniania zdolności pływania ciał na podstawie prawa Archimedesa. Posługiwanie się pojęciem mocy prądu elektrycznego. Umiejętność opisywania biegu promieni przechodzących przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą. Umiejętności wyjaśniania pojęć: krótkowzroczności i dalekowzroczności oraz opisywania roli soczewek w korygowaniu tych wad. Egzamin pierwszy raz napisany w nowej formule wypadł dobrze, lepiej niż w województwie i powiecie.

32 Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011/2012 J Ę Z Y K A N G I E L S K I CZĘŚĆ PODSTAWOWA

33 ANALIZA JAKOŚCIOWA Zadania i wymagania, które uczniowie opanowali najlepiej (zadania bardzo łatwe, wg CKE łatwość 0,90-1,00) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE 2.3 Uczeń znajduje w tekście określone informacje. 2.3 Uczeń znajduje w tekście określone informacje. Uczeń określa intencje nadawcy /autora tekstu. Uczeń określa kontekst wypowiedzi. IV. Reagowanie na wypowiedzi. 6.3Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia 2.3 Uczeń znajduje w tekście określone informacje. 2.3 Uczeń znajduje w tekście określone informacje. 2.3 Uczeń znajduje w tekście określone informacje ,99 (0,89) bardzo dobry 3.2 0,96 (0,91) bardzo dobry 7.2 0,93 (0,85) bardzo dobry 7.1 0,93 (0,77) bardzo dobry 6.3 0,93 (0,90) bardzo dobry 2.1 0,93 (0,85) bardzo dobry 1.2 0,92 (0,77) bardzo dobry 2.4 0,91 (0,78) bardzo dobry

34 ANALIZA JAKOŚCIOWA Zadania i wymagania, które okazały się trudne (łatwość 0,20 0,49 wg CKE) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE I. Znajomość środków językowych. 1 Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych. 2.3 Uczeń znajduje w tekście określone informacje ,33 (0,28) niski 0,42 (0,44) niski IV. Reagowanie na wypowiedzi. 6.3 Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia ,50 (0,46) niżej zadawalający

35 ANALIZA JAKOŚCIOWA Porównanie pozycji zadań w szkole z pozycją zadań w województwie i powiecie ze względu na kryterium łatwości zadań Wartość wskaźnika 0 0,19 0,20 0,49 0,50 0,69 0,70 0,89 0,90-1 interpretacja Bardzo trudne trudne Umiarkowanie Numery zadań trudne łatwe bardzo łatwe Województwo ,3,4,5,6,8,9,10 2,7 - Powiat ,4,5,6,8,10 1,2,7,9 - szkoła ,4 1,5,6,8,9,10 2,7 I. Dla naszych uczniów łatwiejsze niż dla statystycznego ucznia województwa, czy powiatu okazało się aż 6 zadań. II. W naszej szkole nie było zadań trudniejszych w porównaniu z wynikami dla województwa, czy powiatu. W jednym z zadań wieloczynnościowych (3.1) wystąpiła natomiast jedna czynność (odnajdywanie informacji w tekście), która okazała się dla nich trudniejsza.

36 WNIOSKI I REKOMENDACJE PO ANALIZIE ILOŚCIOWEJ I JAKOŚCIOWEJ TESTU Najgorzej uczniowie poradzili sobie z zadaniem 11.2 gdzie należało wybrać odpowiedni czasownik modalny. Kolejnym słabym punktem okazało się dla naszych gimnazjalistów zadanie 3.1 odpowiedź na pytanie typu prawda/fałsz. Ostatnie z trudnych zadań dotyczyło dobrania właściwej reakcji do pytania, było to zadanie 4.1. Najłatwiejsze okazały się dla naszych uczniów zadania związane z rozumieniem tekstu pisanego czyli zakres, który rok temu wypadł najsłabiej. Największy nacisk w pracy dydaktycznej w naszym gimnazjum, należy położyć na doskonalenie umiejętności objętych obszarem I znajomość środków językowych, oraz IV reagowanie na wypowiedzi. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe stosowanie struktur leksykalno gramatycznych, logiczne powiązywanie informacji i znajomość słownictwa, co jest podstawą do odpowiedniego reagowania językowego. Egzamin pierwszy raz napisany w nowej formule wypadł bardzo dobrze, lepiej niż w województwie i powiecie.

37 Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011/2012 J Ę Z Y K A N G I E L S K I CZĘŚĆ ROZSZERZONA

38 ANALIZA JAKOŚCIOWA Zadania i wymagania, które uczniowie opanowali najlepiej (zadania łatwe, wg CKE łatwość 0,80-0,90) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu. Uczeń określa główną myśl tekstu. Uczeń określa główną myśl tekstu. Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu. Uczeń znajduje w tekście określone informacje ,88 (0,71) dobry 1.3 0,88 (0,77) dobry 4.2 0,83 (0,69) dobry 3.2 0,82 (0,68) dobry 1.5 0,79 (0,77) zadawalający Uczeń znajduje w tekście określone informacje ,79 (0,60) zadawalający 0,74 (0,61) zadawalający 0,71 (0,59) zadawalający Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu. Uczeń określa główną myśl tekstu ,71 (0,60) zadawalający 4.1 0,70 (0,56) zadawalający

39 ANALIZA JAKOŚCIOWA Zadania i wymagania, które okazały się trudne i bardzo trudne (łatwość 0,20 0,49 oraz 0,00-0,19 wg CKE) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej I. Znajomość środków językowych. 1 Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych. Nr zad Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE 0,12 (0,08) bardzo niski 0,20 (0,09) niski 0,32 (0,16) niski 0,34 (0,20) niski 0,37 (0,16)niski I. Znajomość środków językowych. 1 Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych.. Tworzenie wypowiedzi. Reagowanie na wypowiedzi. I. Znajomość środków językowych. 1 Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych ,41 (0,27) niski 8.3 0,43(0,43) niski 8.4 0,43 (0,41) niski 6.4 0,46 (0,39) niski

40 ANALIZA JAKOŚCIOWA Porównanie pozycji zadań w szkole z pozycją zadań w województwie i powiecie ze względu na kryterium łatwości zadań Wartość 0 0,19 0,20 0,49 0,50 0,69 0,70 0,89 0,90-1 wskaźnika interpretacja Bardzo trudne Umiarkowani łatwe bardzo łatwe Numery zadań trudne e trudne Województwo - 7 6,8 1,2,3,4,5 - Powiat 7 6,8 1,2,3,4,5 - - szkoła - 7,8 1,4,5,6 2,3 - I. Dla naszych uczniów łatwiejsze niż dla statystycznego ucznia województwa, czy powiatu okazały się 4 zadania. II. W naszej szkole nie było zadań trudniejszych w porównaniu z wynikami dla województwa, czy powiatu.

41 WNIOSKI I REKOMENDACJE PO ANALIZIE ILOŚCIOWEJ I JAKOŚCIOWEJ TESTU Najtrudniejszą częścią wersji rozszerzonej podobnie jak w przypadku podstawy, okazała się znajomość środków językowych. Do trudnych zaliczymy też pojawiającą się po raz pierwszy w nowej regule egzaminu wypowiedź pisemną. Najwięcej kłopotów przysporzyło naszym uczniom stopniowanie przymiotników i tworzenie nazw od czasowników. Trudne okazały się również: użycie odpowiedniej formy czasownika, użycie czasu przeszłego i zastosowanie przyimków, a także w tworzeniu wypowiedzi pisemnej zapis i poprawność. Dobrze wypadły zadania związane z określaniem głównej myśli tekstu oraz z określaniem głównej myśli poszczególnych części tekstu. Największy nacisk w pracy dydaktycznej w naszym gimnazjum, należy położyć na doskonalenie znajomości środków językowych w tym przyswajania i prawidłowego użycia czasów i struktur leksykalno - gramatycznych, oraz reagowanie na wypowiedzi w tym wypowiedź pisemną (poprawność zapisu). Egzamin pierwszy raz napisany w nowej formule wypadł bardzo dobrze, lepiej niż w województwie i powiecie.

42 Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011/2012 J Ę Z Y K N I E M I E C K I CZĘŚĆ PODSTAWOWA

43 ANALIZA JAKOŚCIOWA Zadania i wymagania, które uczniowie opanowali najlepiej (zadania bardzo łatwe, wg CKE łatwość 0,90-1,00) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE 2.3 Uczeń znajduje w tekście określone informacje. 2.3 Uczeń znajduje w tekście określone informacje. IV. Reagowanie na wypowiedzi. 6.6 Uczeń wyraża swoje emocje. IV. Reagowanie na wypowiedzi. 6.1 Uczeń nawiązuje kontakty towarzyskie 2.3 Uczeń określa kontekst wypowiedzi ,00 (0,76) bardzo dobry 3.2 1,00 (0,89) bardzo dobry ,00 (0,82) bardzo dobry 6.3 1,00 (0,71) bardzo dobry 7.4 1,00 (0,74) bardzo dobry 2.3 Uczeń znajduje w tekście określone informacje. I. Znajomość środków językowych. 1 posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych ,00 (0,62) bardzo dobry ,00 (0,59) bardzo dobry

44 ANALIZA JAKOŚCIOWA Zadania i wymagania, które okazały się trudne (łatwość 0,20 0,49 wg CKE) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej 2.2, 3.1 określa główną myśl tekstu Nr zad. 0,25 (0,08) niski 0,25 (0,55) niski 0,25 (0,45) niski Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE 6.3 Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia ,25 (0,32) niski 0,25 (0,24) niski 0,25 (0,28) niski 3.2 Uczeń znajduje w tekście określone informacje ,25 (0,46) niski 0,25 (0,42) niski I. Znajomość środków językowych. 1 posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych ,25 (0,27) niski 2.3 Uczeń znajduje w tekście określone informacje ,50(0,69) niżej zadawalający 0,50(0,59) niżej zadawalający 6.3 Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia. 2.3 Uczeń znajduje w tekście określone informacje ,50(0,38) niżej zadawalający 2.3 0,50 (0,30) niżej zadawalający I. Znajomość środków językowych ,50(0,39) niżej zadawalający

45 WNIOSKI I REKOMENDACJE PO ANALIZIE ILOŚCIOWEJ I JAKOŚCIOWEJ TESTU W tym roku szkolnym należy: Pracować nad umiejętnością czytania oraz słuchania ze zrozumieniem, szczególnie przy zadaniach rozpoznawania związków między poszczególnymi częściami tekstu, przyporządkowania nagłówków do fragmentów tekstu, a także wyszukiwania lub selekcjonowania informacji. Doskonalić znajomość podstawowych środków językowych (leksykalnych, gramatycznych oraz ortograficznych) potrzebnych do skutecznej komunikacji. W tym celu należy robić częste kartkówki ze słownictwa, przygotowywać uczniom arkusze pracy zbierające podstawowe zwroty i wyrażenia z danego działu nauczania służące jako powtórka. Pracować nad zadaniami ze słuchu typu określania głównej myśli tekstu oraz określania kontekstu sytuacyjnego i wyszukiwania lub selekcjonowania informacji. Kontynuować sposób i metody kształtowania umiejętności, z którymi uczniowie poradzili sobie najlepiej, gdyż okazały się słuszne. Zwrócić uwagę uczniom na olbrzymią rolę pracy samodzielnej i systematycznej. Zachęcać uczniów do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych odbywających się na terenie naszej szkoły, które za główny cel mają przygotować ich do egzaminu gimnazjalnego. Egzamin pierwszy raz napisany w nowej formule wypadł bardzo dobrze, lepiej niż w województwie i powiecie.

przeprowadzonego w kwietniu 2012 roku

przeprowadzonego w kwietniu 2012 roku Analiza wyników części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2012 roku zestawienie dla województwa kujawsko-pomorskiego W kwietniu 2012 roku egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

I ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

I ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH PROGRAM NAPRAWCZY OPRACOWANY W OPARCIU O WYNIKI I WNIOSKI Z WEWNĘTRZNEGO BADANIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY Przyjęty do realizacji w roku szkolnym 2011/2012 na posiedzeniu Rady

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKI IV ETAP EDUKACYJNY

PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKI IV ETAP EDUKACYJNY PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKI IV ETAP EDUKACYJNY ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Maria Zioło Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalny Innowacyjny Program Nauczania (GIPN) w zakresie matematyki dla III etapu edukacyjnego klasy I III gimnazjum

Gimnazjalny Innowacyjny Program Nauczania (GIPN) w zakresie matematyki dla III etapu edukacyjnego klasy I III gimnazjum Gimnazjalny Innowacyjny Program Nauczania (GIPN) w zakresie matematyki dla III etapu edukacyjnego klasy I III gimnazjum Podstawa programowa 1) odczytuje i zapisuje liczby naturalne dodatnie w systemie

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w roku 2014

Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w roku 2014 Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w roku 2014 Sprawozdanie 1 z egzaminu gimnazjalnego 2014 w województwie śląskim Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego 2014 w województwie śląskim Osiągnięcia uczniów

Bardziej szczegółowo

AUTORZY SPRAWOZDANIA:

AUTORZY SPRAWOZDANIA: RAPORT z procesu przygotowania do egzaminu maturalnego i wyników osiągniętych przez absolwentów Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku w 2012 roku AUTORZY SPRAWOZDANIA: Joanna Kupidłowska

Bardziej szczegółowo

część matematyczno-przyrodnicza

część matematyczno-przyrodnicza BIIULETYN IINFORMACYJNY N OKRĘGOWEJ KOMIISJII EGZAMIINACYJNEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków tel. (01) 61 81 01, 0, 03 fax: (01) 61 81 00 e-mail: oke@oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym AKTYWNIE NA MATEMATYCE Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym Przedmowa Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia,

Bardziej szczegółowo

Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w om y 18-400 om a. www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl

Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w om y 18-400 om a. www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w om y 18-400 om a www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl AUTOR: Dorota Mościcka WSPÓŁAUTORZY: Marzena Skibicka Jolanta Szczepańska PROJEKT OKŁADKI: Ivayla Świtajewska

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Bożena Żurawska Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bożena Żurawska Olsztyn 2010 Drodzy

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA PRZYRODA W 4. ODSŁONACH WDROŻENIE INNOWACYJNYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA W GIMNAZJACH 1 ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 1. Przyroda w 4 odsłonach biologia. Autor Iwona Tarnawa-Januszek 2. Przyroda w 4 odsłonach

Bardziej szczegółowo

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1. Cele kształcenia wymagania ogólne. NOWA ZAKRES PODSTAWOWY w postawie programowej obowiązującej począwszy od 01.09.2012 r. w klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Geografia to lubię! SPIS TREŚCI: str. 1. Koncepcja programu... 2 2. Cele edukacyjne w zakresie kształcenia i wychowania... 4 3. Treści

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Szkoła Podstawowa. kl. VI

Wymagania edukacyjne. Szkoła Podstawowa. kl. VI 1 Wymagania edukacyjne Szkoła Podstawowa kl. VI 2 Spis treści lp Przedmiot strona 1. J. polski 3 2. Matematyka 9 3. Zajęcia informatyczne 23 4. Muzyka 28 5. Plastyka 31 6. Zajęcia techniczne 33 7. Historia

Bardziej szczegółowo

Metodyka nauczania matematyki ze wspomaganiem e-learningowym

Metodyka nauczania matematyki ze wspomaganiem e-learningowym Metodyka nauczania matematyki ze wspomaganiem e-learningowym Zdzisław Porosiński Wstęp 2 Matematyka Re@ktywacja 6 Uczestnicy projektu 6 Wymagania techniczne 7 Funkcjonalność materiałów e-learningowych

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE JĘZYK POLSKI Standardy wymagań dla części wewnętrznej egzaminu maturalnego 1) wykazać się znajomością: a)

Bardziej szczegółowo

Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie

Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Zestawienie ogólnopolskie wraz z wynikami województw: lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

CO UCZEŃ SZKOŁY ŚREDNIEJ WIEDZIEĆ POWINIEN? Opracowała: Mgr Agnieszka Bojarska-Sokołowska Katedra Fizyki Relatywistycznej

CO UCZEŃ SZKOŁY ŚREDNIEJ WIEDZIEĆ POWINIEN? Opracowała: Mgr Agnieszka Bojarska-Sokołowska Katedra Fizyki Relatywistycznej CO UCZEŃ SZKOŁY ŚREDNIEJ WIEDZIEĆ POWINIEN? Opracowała: Mgr Agnieszka Bojarska-Sokołowska Katedra Fizyki Relatywistycznej Recenzenci:. dr hab. Sz. Brym, prof. UWM 2. mgr M. Chodakowska 3. mgr I. Jakóbowska

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Zestawienie ogólnopolskie

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Zestawienie ogólnopolskie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Zestawienie ogólnopolskie Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był na nowych zasadach.

Bardziej szczegółowo

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY REGULAMIN organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 I. WSTĘP Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Fizyka i astronomia. Biuletyn maturalny. Bolesława Kasprowicz-Kielich. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Fizyka i astronomia. Biuletyn maturalny. Bolesława Kasprowicz-Kielich. Centralna Komisja Egzaminacyjna Biuletyn maturalny Bolesława Kasprowicz-Kielich Fizyka i astronomia Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Bolesława Kasprowicz-Kielich

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa Warszawa 2009 1 SPIS TREŚCI 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze programu 3 2. Treści nauczania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW GEOGRAFIA III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń dokonuje obserwacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Wydział Badań i Ewaluacji CKE. Warszawa, listopad 2007. Wydanie 2., uzupełnione

Wydział Badań i Ewaluacji CKE. Warszawa, listopad 2007. Wydanie 2., uzupełnione ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW OCENIANIA I EGZAMINOWANIA Wydział Badań i Ewaluacji CKE Warszawa, listopad 7 Wydanie., uzupełnione ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW OCENIANIA I EGZAMINOWANIA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE

III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE Po zajęciach uczestnik: zna stosowane podczas budowy arkuszy egzaminacyjnych taksonomie celów kształcenia, operacjonalizuje cele kształcenia, zna treść zapisów

Bardziej szczegółowo

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO ZAKRES PODSTAWOWY Spis treści I. Podstawa prawna... 2 II. Cele Przedmiotowego Oceniania... 2 III.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA Zespół Dydaktyk Szczegółowych DIAGNOZA KOMPETENCJI GIMNAZJALISTÓW PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

RAPORT Z BADANIA Zespół Dydaktyk Szczegółowych DIAGNOZA KOMPETENCJI GIMNAZJALISTÓW PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE RAPORT Z BADANIA Zespół Dydaktyk Szczegółowych DIAGNOZA KOMPETENCJI GIMNAZJALISTÓW PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Warszawa, luty 2012 1. Analiza parametrów zestawu zadań 1.1 Charakterystyka zestawu zadań Arkusz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne język polski 1. Kryteria ocen z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego, tekstu prozy lub dramatu 3. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Innowacja w Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie 2013/2016

Innowacja w Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie 2013/2016 PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Z MATEMATYKI I INFORMATYKI Gimnazjum nr 38 im Marii Skłodowskiej - Curie 00-052 Warszawa ul. Świętokrzyska 18 a Tel 22 826 97 92 Dyr. mgr Małgorzata Król 1. Nazwa innowacji:

Bardziej szczegółowo