Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego"

Transkrypt

1 Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011/2012 Opracowanie: mgr Justyna Franczak

2 Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011/2012 P O R Ó W N A N I E O G Ó L N E Z T Ł E M

3 PORÓWNANIE ŚREDNICH WYNIKÓW SZKOŁY Z WYNIKAMI KRAJU, WOJEWÓDZTWA, POWIATU, Z UWZGLĘDNIEINEM SKALI STANINOWEJ Uczniowie uzyskali średnie wyniki ze wszystkich części egzaminu wyższe od średnich krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Wynik szkoły w skali staninowej jest wyższy od wyników wojewódzkich średnio o jeden stanin oraz wyższy od wyników ogólnopolskich średnio o dwa staniny PRZEDMIOT ŚREDNIA SZKOŁY ŚREDNIA POWIATU ŚREDNIA WOJEWÓDZ. ŚREDNIA POLSKI Stanin w szkole Stanin w powiecie Stanin w wojewódz. Stanin W Polsce Język polski Historia i WOS Matematyka Przedmioty przyrodnicze Język angielski (podstawa) Język niemiecki (podstawa) 70% 67% 66% 65% % 62% 61% 61% % 51% 50% 47% % 51% 50% 50% % 66% 65% 63% % 50% 57% 57%

4 Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011/2012 J Ę Z Y K P O L S K I

5 ANALIZA JAKOŚCIOWA Zadania i wymagania, które uczniowie opanowali najlepiej (zadania bardzo łatwe, wg CKE łatwość 0,90 1,00) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji Uczeń wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje. III. Tworzenie wypowiedzi tworząc wypowiedzi dąży do precyzyjnego wysławiania się; świadomie dobiera synonimy dla wyrażenia zamierzonych treści. III. Tworzenie wypowiedzi tworząc wypowiedzi dąży do precyzyjnego wysławiania się; świadomie dobiera synonimy dla wyrażenia zamierzonych treści. Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE 12 0,99 (0,76) bardzo dobry 18 0,95 (0,89) bardzo dobry 10 0,94 (0,82) bardzo dobry II. Analiza i interpretacja tekstów kultury przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji. II. Analiza i interpretacja tekstów kultury rozpoznaje problematykę utworu przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje. 13 0,91 (0,71) bardzo dobry 1 0,91 (0,74) bardzo dobry

6 ANALIZA JAKOŚCIOWA Czynności, które okazały się trudne i bardzo trudne (łatwość 0,20 0,49 oraz 0 0,19 wg CKE) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE III. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń poprawnie używa znaków interpunkcyjnych ,11 (0,21) bardzo niski III. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń stosuje różne rodzaje zdań we własnych tekstach. Pisze poprawnie pod względem językowym ,19 (0,27) bardzo niski III. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń pisze poprawnie pod względem ortograficznym ,41 (0,46) niski

7 ANALIZA JAKOŚCIOWA Porównanie pozycji zadań w szkole z pozycją zadań w województwie i powiecie ze względu na kryterium łatwości zadań Wartość wskaźnika 0, 00 0,19 0, 20-0,49 0,50 0,69 0,70 0,89 0,90 1,00 Interpretacja bardzo trudne trudne umiarkowanie trudne łatwe bardzo łatwe Województwo 11 9 zadań 8 zadań 4 zadania 2, 4, 5, 6, 15, 16, 19, 21, 22. 3, 7, 8,9,10, 14,17, 20. 1, 12, 13,1, 8 Powiat 9 zadań 9 zadań 4 zadania 11,2, 3,4, 5, 6 19,21,22. 7, 8, 9, 10, 14, 15,16, 17, 20. 1, 12, 13, 18. Gimnazjum nr 1 6 zadań 11 zadań 5 zadań 2(0,66) 5 (0,61) 6 (0, 51) 11 ( 0,65) 19 (0,61) 22 (0,50) 3 ( 0,71) 4 ( 0,75) 7 ( 0,84) 8 (0,79) 9 ( 0,84) 14 ( 0,85) 15 ( 0,83) 16 ( 0,83) 17 (0,81) 20 ( 0,84) 21 ( 0,74) 1 (0,91) 12 (0,99) 13 (0,91) 18 (0,95) 10 ( 0,94) I. Dla naszych uczniów łatwiejsze niż dla statystycznego ucznia województwa, czy powiatu okazało się aż 6 zadań. II. W naszej szkole nie było zadań trudniejszych w porównaniu z wynikami dla województwa, czy powiatu. Były natomiast trudniejsze wymagania szczegółowe w zadaniach wieloczynnościowych.

8 WNIOSKI PO ANALIZIE ILOŚCIOWEJ I JAKOŚCIOWEJ TESTU Uczniom w naszej szkole, podobnie jak w powiecie i województwie, nie sprawiła kłopotu poprawność stylistyczna oraz prawidłowa segmentacja tekstu przy redagowaniu rozprawki. Umiarkowanie trudna okazała się jednak dla wszystkich treść samej rozprawki - zgodność z tematem, trafność argumentacji czy logika wywodu. Więcej problemów, o czym świadczy niski stopień osiągnięć przy redagowaniu rozprawki, przysporzyły zdającym umiejętności przestrzegania poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej. O ile umiejętności ortograficzne naszych uczniów mieściły się w przedziale zadań trudnych, to niestety poprawność językowa i interpunkcyjna okazały się być bardzo trudne i wypadły nieco gorzej niż w powiecie i województwie.

9 REKOMENDACJE PO ANALIZIE ILOŚCIOWEJ I JAKOŚCIOWEJ TESTU Największy nacisk w pracy dydaktycznej z kolejnymi rocznikami gimnazjalistów należy położyć na kształcenie umiejętności tworzenia własnego tekstu. Szczególny nacisk powinno kłaść się na doskonalenie pisania poprawnego pod względem językowym i stylistycznym oraz kształcenie i doskonalenie umiejętności ortograficznych i interpunkcyjnych. Należy ćwiczyć także czynności związane z uzasadnianiem trafności opinii oraz wyciągania wniosków. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni zwracać uczniom uwagę na zasady poprawnej pisowni - sprawdzać zapis pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym oraz zadawać prace domowe polegające na streszczaniu wskazanego tekstu. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni zwracać uczniom uwagę na poprawność językową i stylistyczną podczas wypowiedzi ustnych oraz stosowanych na swoim przedmiocie prac pisemnych. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni przy dobieraniu form i metod pracy na swoich lekcjach uwzględniać takie, które sprzyjają ćwiczeniu argumentowania oraz uzasadniania różnych sądów i opinii. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni zadawać prace domowe, których elementem będzie kilkuzdaniowa wypowiedź służąca doskonaleniu uzasadniania różnych opinii oraz ćwiczeniu poprawności językowej i stylistycznej. Więcej czasu powinno się poświęcić na rozwiązywanie zadań wieloczynnościowych. Należy zwracać uwagę, aby tego typu zadania ćwiczyć podczas lekcji powtórzeniowych na wszystkich przedmiotach. Egzamin pierwszy raz napisany w nowej formule wypadł lepiej niż w województwie i powiecie. dobrze,

10 Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011/2012 H I S T O R I A I W I E D Z A O S P O Ł E C Z E Ń S T W I E

11 ANALIZA JAKOŚCIOWA Zadania i wymagania, które uczniowie opanowali lepiej od pozostałych uczniów w powiecie (zadania łatwe i umiarkowanie trudne, wg CKE) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej Analiza i interpretacja historyczna (Polska dzielnicowa i zjednoczona, mapa) Wykorzystanie i tworzenie informacji (Środki masowego przekazu - odczytywanie diagramów z WOS) Analiza i interpretacja historyczna (Style architektoniczne) Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE 8 0,78 (0,70) zadawalający 21 0,75 (0,68) zadawalający 7 0,75 (0,68) zadawalający Chronologia historyczna (rozbiory i mapa) 14 0,73 (0,64) zadawalający Analiza i interpretacja historyczna (Państwo polskie za Piastów) Analiza i interpretacja historyczna (Rozwój cywilizacji przemysłowej; I wojna światowa i jej skutki) Analiza i interpretacja historyczna (Życie pod zaborami) 5 0,65 (0,49) niżej zadawalający 18 0,60 (0,42) niżej zadawalający 17 0,51 (0,48) niżej zadawalający

12 ANALIZA JAKOŚCIOWA Czynności, które okazały się trudne (łatwość 0,20 0,49 wg CKE) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE Chronologia historyczna (lokalizacja w czasie i przestrzeni) 1 0,33 (0,38) niski Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej (Władza sądownicza -Trybunał Konstytucyjny) Chronologia historyczna (wydarzenie pierwsze i ostatnie) ,35 (0,43) niski 0,39 (0,41) niski Analiza i interpretacja historyczna (Sprawa polska w I wojnie światowej) 20 0,49 (0,51) niski

13 WNIOSKI I REKOMENDACJE PO ANALIZIE ILOŚCIOWEJ I JAKOŚCIOWEJ TESTU Problemy z zadaniami badającymi lokalizację w czasie i przestrzeni cywilizacji starożytnej Mezopotamii i Egiptu. Należy zintensyfikować pracę z mapą z uwzględnieniem przyczyn środowiskowych i geograficznych. Problemy z chronologią musimy postawić większy nacisk na naukę dat i następstw procesów historycznych. Nie można pominąć zagadnień historii I wojny światowej, starać się tą wiedzę utrwalać w czasie procesu dydaktycznego. Sądy w Polsce i w państwie demokratycznym dwuinstancyjność sądów. Przyczyny błędów w zadaniach wynikały nie tylko z braku wiedzy i umiejętności lecz również nowej formy zadań. Zadania były wielokryterialne i uczniowie mieli z nimi sporo problemów. Wykraczały poza schematy wcześniej przez uczniów przyswojone. Należy kontynuować pracę z nowymi typami zadań. Nasi uczniowie nie mieli problemów z mapami oraz z interpretacją procesów historycznych dlatego ten tor kształcenia trzeba kontynuować. Bardzo dobrze wypadły zadania dotyczące rozpoznawania stylów architektonicznych, o tym aspekcie edukacji nie można zapominać na obecnym etapie kształcenia. Egzamin pierwszy raz napisany w nowej formule wypadł dobrze, lepiej niż w województwie i powiecie.

14 Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011/2012 M A T E M A T Y K A

15 ANALIZA JAKOŚCIOWA Zadania i wymagania, które uczniowie opanowali najlepiej (zadania bardzo łatwe i łatwe, wg CKE) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej V. Rozumowanie i argumentacja. 10. Figury płaskie (korzystanie z własności trójkątów prostokątnych podobnych; stosowanie twierdzenia o sumie kątów trójkąta-sp) I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 8. Wykresy funkcji (interpretowanie wykresu) I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 8. Wykresy funkcji (odczytywanie współrzędnych danych punktów). I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 9. Statystyka opisowa i wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa (interpretowanie diagramu, wyznaczanie średniej arytmetycznej). II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 5. Procenty (przedstawianie części pewnej wielkości jako procent). II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 2. Liczby wymierne (dodatnie i niedodatnie ); (dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby wymierne). II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 9. Statystyka opisowa i wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa (analiza doświadczenia losowego; porównywanie ułamków -SP). Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE 17 0,91 (0,76) bardzo dobry 6 0,91 (0,89) bardzo dobry 11 0,89 (0,82) dobry 1 0,80 (0,71) dobry 8 0,79 (0,74) zadawalający 5 0,71 (0,62) zadawalający 10 0,70 (0,59) zadawalający

16 ANALIZA JAKOŚCIOWA Czynności, które okazały się trudne (łatwość 0,20 0,49 wg CKE) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE V. Rozumowanie i argumentacja (rozpoznawanie kątów wierzchołkowych i kątów przyległych oraz korzystanie z ich własności; rozpoznawanie i nazywanie trójkątów równobocznych; stosuje twierdzenie o sumie kątów trójkąta-sp) IV. Użycie i tworzenie strategii. 1. Liczby wymierne dodatnie (stosowanie obliczeń na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów praktycznych). 7. Równania (rozwiązywanie zadań praktycznych za pomocą układów równań). III. Modelowanie matematyczne. 10. Figury płaskie (konstruowanie okręgu opisany na trójkącie oraz okrąg wpisany w trójkąt). I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. IV. Użycie i tworzenie strategii. V. Rozumowanie i argumentacja. 7. Równania (rozwiązywanie zadań praktycznych za pomocą układów równań) ,26 (0,21) niski 0,39 (0,27) niski 0,45 (0,46) niski 0,46 (0,37) niski

17 ANALIZA JAKOŚCIOWA Porównanie pozycji zadań w szkole z pozycją zadań w województwie i powiecie ze względu na kryterium łatwości zadań Wartość wskaźnika Nu mery zadań 0-0,19 Bardzo trudne 0,20 0,49 Trudne 0,50-0,69 Umiarkowanie trudne 0,70-0,89 Łatwe 0,90-1 Bardzo łatwe województwo 22 2, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 21,23 3, 5, 7, 9, 10, 18, 19, 20. 1, 6, 8, 11, Powiat Katowice ,2,4,12,13,14, 15,16,21,23 3,5,7,9,10,18, 19,20 1,6,8,11, Gimnazjum nr ,14,16,21 2,3,4,7,9,12, 13,15,18,19, 20,23 1,5,8,10,11 6,17 I. Dla naszych uczniów łatwiejsze niż dla statystycznego ucznia województwa, czy powiatu okazało się aż 10 zadań. II. W naszej szkole nie było zadań trudniejszych w porównaniu z wynikami dla województwa, czy powiatu.

18 WNIOSKI PO ANALIZIE ILOŚCIOWEJ I JAKOŚCIOWEJ TESTU W rozwiązaniach zadań z matematyki uczniowie na ogół potrafią: interpretować diagram słupkowy i tej podstawie wyznaczyć średnią arytmetyczną i medianę, interpretować wykres funkcji, przedstawić procentowo część pewnej wielkości, rozpoznać parę trójkątów prostokątnych podobnych.

19 WNIOSKI PO ANALIZIE ILOŚCIOWEJ I JAKOŚCIOWEJ TESTU Do słabych stron zaliczyć należy: obliczanie odległości między liczbami wymiernymi (o różnych znakach) na osi liczbowej, obliczanie potęg liczb całkowitych o wykładnikach naturalnych, opisywanie za pomocą wyrażeń algebraicznych współrzędnych punktu w układzie współrzędnych, rozpoznawanie rodzaju symetrii i wskazywanie środka symetrii pary trójkątów symetrycznych, wykonywanie obliczeń w sytuacji praktycznej w połączeniu z zamianą jednostek prędkości, wykorzystywanie własności środka okręgu opisanego na trójkącie w sytuacji rzeczywistej, stosowanie równania lub układu równań do rozwiązania zadania osadzonego w kontekście praktycznym, korzystanie z własności kątów wierzchołkowych i przyległych, obliczanie obwodów i pól figur płaskich.

20 REKOMENDACJE PO ANALIZIE ILOŚCIOWEJ I JAKOŚCIOWEJ TESTU W dalszej pracy należy zwrócić uwagę na: Wykorzystanie i tworzenie informacji. Użycie i tworzenie strategii. Rozumowanie i argumentację. Opisywanie i rozwiązywanie zadań osadzonych w kontekście praktycznym za pomocą równań lub układów, rozpoznawanie katów wierzchołkowych, przyległych i korzystania z ich własności, rozpoznawanie i nazywanie trójkątów, stosowanie twierdzenia o sumie kątów trójkąta oraz obliczanie pola i obwodów trójkątów i czworokątów. Egzamin pierwszy raz napisany w nowej formule wypadł dobrze, lepiej niż w województwie i powiecie.

21 Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011/2012 P R Z E D M I O T Y P R Z Y R O D N I C Z E

22 ANALIZA JAKOŚCIOWA - GEOGRAFIA Zadania i wymagania, które uczniowie opanowali najlepiej (zadania łatwe, wg CKE łatwość 0,70 0,89) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej wyjaśnia i poprawnie stosuje podstawowe pojęcia z zakresu demografii: przyrost naturalny, urodzenia i zgony. I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej określa położenie geograficzne punktów na mapie ,89 (0,81) dobry 20 0,85 (0,67) dobry I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów określa położenie geograficzne oraz matematycznogeograficzne punktów i obszarów wykazuje się znajomością podziału politycznego Europy. I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej posługuje się skalą mapy do obliczenia odległości w terenie analizuje i interpretuje treści map ogólno -geograficznych, tematycznych, turystycznych. 22 0,84 (0,75) dobry 19 0,83 (0,74) dobry

23 ANALIZA JAKOŚCIOWA - GEOGRAFIA Zadania i wymagania, które okazały się trudne (łatwość 0,20 0,49 wg CKE) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów wyjaśnia i poprawnie stosuje podstawowe pojęcia z zakresu demografii: przyrost naturalny, urodzenia i zgony charakteryzuje i porównuje, na podstawie różnych źródeł informacji geograficznej środowisko przyrodnicze krajów sąsiadujących z Polską, wykazuje ich zróżnicowanie społeczne i gospodarcze. I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów posługuje się ze zrozumieniem pojęciami: czas słoneczny przedstawia zmiany w oświetleniu Ziemi oraz w długości trwania dnia i nocy w różnych szerokościach geograficznych i porach roku. I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej posługuje się ze zrozumieniem pojęciem erozji, przedstawia rzeźbotwórczą rolę fal morskich. Nr zad Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE 0,41 (0,33) niski 23 0,26 (0,34) niski 21 0,25 (0,20) niski

24 ANALIZA JAKOŚCIOWA - BIOLOGIA Zadania i wymagania, które uczniowie opanowali najlepiej (zadania łatwe, wg CKE łatwość 0,70 0,89) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE V. Znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka. VII.3. wymienia najważniejsze choroby człowieka. VII.4. przedstawia czynniki sprzyjające rozwojowi choroby nowotworowej. VIII. 7. podaje przykłady cech człowieka sprzężonych z płcią VIII.9. podaje przykłady chorób człowieka. I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. IV. Rozumowanie i argumentacja. IV.4. adaptacje drapieżników do chwytania zdobyczy. IV.5. adaptacje do pasożytniczego trybu życia. IV. 9. opisuje zależności pokarmowe. I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. IV.2. wskazuje, zasoby o które konkurują gatunki między sobą i z innymi gatunkami. IV.4. przedstawia adaptacje drapieżników do chwytania zdobyczy. IV.5. przedstawia adaptacje do pasożytniczego trybu życia. IV.7. wykazuje, że symbioza (mutualizm) jest wzajemnie korzystna. 2 0,74 (0,65) zadawalający 4 0,71 (0,60) zadawalający 5 0,70 (0,65) zadawalający

25 ANALIZA JAKOŚCIOWA - BIOLOGIA Zadania i wymagania, które okazały się trudne (łatwość 0,20 0,49 wg CKE) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. III. Pozyskiwanie, wykorzystywanie i tworzenie informacji. IV.9. opisuje zależności pokarmowe. 3 0,41 (0,32) niski I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. IV. Rozumowanie i argumentacja. VIII.5. przedstawia dziedziczenie cech jednogenowych, posługując się podstawowymi pojęciami genetyki (allel, homozygota, heterozygota, dominacja, recesywność). 6 0,38 (0,33) niski

26 ANALIZA JAKOŚCIOWA - CHEMIA Zadania i wymagania, które uczniowie opanowali najlepiej (zadania łatwe, wg CKE łatwość 0,70 0,89) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE II. Rozumowanie zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. III. Opanowanie czynności praktycznych planuje i/lub wykonuje doświadczenia wyniku których można otrzymać wodorotlenek wskazuje na zastosowania wskaźników (fenoloftaleiny ), rozróżnia doświadczalnie kwasy i zasady za pomocą wskaźników. II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów opisuje rdzewienie żelaza i proponuje sposoby zabezpieczania produktów zawierających w swoim składzie żelazo przed rdzewieniem. I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów odczytuje z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach (symbol, nazwę, liczbę atomową, masę atomową ) oblicza masy cząsteczkowe prostych związków chemicznych. 10 0,76 (0,59) zadawalający 9 0,74 (0,67) zadawalający 7.2 0,73 (0,63) zadawalający

27 ANALIZA JAKOŚCIOWA - CHEMIA Zadania i wymagania, które okazały się trudne i bardzo trudne (łatwość 0 0,19 oraz 0,20 0,49 wg CKE) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów definiuje pojęcia: reakcje egzoenergetyczne (jako reakcje, którym towarzyszy wydzielanie się energii do otoczenia opisuje właściwości i wynikające z nich zastosowania niektórych wodorotlenków. I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów odczytuje z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach (symbol, nazwę, liczbę atomową, masę atomową) oblicza masy cząsteczkowe prostych związków chemicznych. II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. III. Opanowanie czynności praktycznych opisuje skład i właściwości powietrza opisuje rdzewienie żelaza. Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE 11 0,49 (0,63) niski 7.1 0,46 (0,39) niski 8 0,16 (0,16) bardzo niski

28 ANALIZA JAKOŚCIOWA - FIZYKA Zadania i wymagania, które uczniowie opanowali najlepiej (zadania łatwe, wg CKE łatwość 0,70 0,89) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu. Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE 13 0,78 (0,74) zadawalający

29 ANALIZA JAKOŚCIOWA - FIZYKA Zadania i wymagania, które okazały się trudne (łatwość 0,20 0,49 wg CKE) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE II. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników. III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych posługuje się pojęciem gęstości stosuje do obliczeń związek między masą, gęstością i objętością ciał stałych na podstawie wyników pomiarów wyznacza gęstość ciał stałych. 3.9.wyjaśnia pływanie ciał na podstawie prawa Archimedesa. I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych Zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych posługuje się pojęciem mocy prądu elektrycznego. III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych opisuje bieg promieni przechodzących przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą wyjaśnia pojęcia krótkowzroczności i dalekowzroczności oraz opisuje rolę soczewek w ich korygowaniu. 17 0,49 (0,40) niski 16 0,44 (0,41) niski 18 0,25 (0,28) niski

30 WNIOSKI I REKOMENDACJE PO ANALIZIE ILOŚCIOWEJ I JAKOŚCIOWEJ TESTU W dalszej pracy należy zwrócić uwagę na: GEOGRAFIA: Przyswojenie pojęć z zakresu demografii. Wykazywanie na podstawie źródeł zróżnicowania społecznego i gospodarczego krajów sąsiadujących z Polską. Umiejętność przedstawiania zmian w oświetleniu Ziemi oraz w długości trwania dnia i nocy w różnych szerokościach geograficznych i porach roku. Posługiwanie się ze zrozumieniem pojęciem erozji oraz umiejętność przedstawiania rzeźbotwórczej roli fal morskich. BIOLOGIA: Umiejętność opisywania zależności pokarmowych. Umiejętność przedstawiania dziedziczenia cech jednogenowych, posługując się podstawowymi pojęciami genetyki (allel, homozygota, heterozygota, dominacja, recesywność). Egzamin pierwszy raz napisany w nowej formule wypadł dobrze, lepiej niż w województwie i powiecie.

31 WNIOSKI I REKOMENDACJE PO ANALIZIE ILOŚCIOWEJ I JAKOŚCIOWEJ TESTU W dalszej pracy należy zwrócić uwagę na: CHEMIA: Definiowanie pojęć: reakcje egzoenergetyczne (jako reakcji, którym towarzyszy wydzielanie się energii do otoczenia). Umiejętność opisywania właściwości i wynikających z nich zastosowań niektórych wodorotlenków. Odczytywanie z układu okresowego informacji o pierwiastkach. Umiejętność obliczania masy cząsteczkowej związków chemicznych. Umiejętność opisywania składu i właściwości powietrza. Umiejętność opisywania procesu rdzewienia żelaza. FIZYKA: Posługiwanie się pojęciem gęstości. Praktyczne wykorzystanie do obliczeń związku między masą, gęstością i objętością ciał stałych oraz umiejętnosć wyznaczania gęstości na podstawie wyników pomiarów. Umiejętność wyjaśniania zdolności pływania ciał na podstawie prawa Archimedesa. Posługiwanie się pojęciem mocy prądu elektrycznego. Umiejętność opisywania biegu promieni przechodzących przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą. Umiejętności wyjaśniania pojęć: krótkowzroczności i dalekowzroczności oraz opisywania roli soczewek w korygowaniu tych wad. Egzamin pierwszy raz napisany w nowej formule wypadł dobrze, lepiej niż w województwie i powiecie.

32 Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011/2012 J Ę Z Y K A N G I E L S K I CZĘŚĆ PODSTAWOWA

33 ANALIZA JAKOŚCIOWA Zadania i wymagania, które uczniowie opanowali najlepiej (zadania bardzo łatwe, wg CKE łatwość 0,90-1,00) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE 2.3 Uczeń znajduje w tekście określone informacje. 2.3 Uczeń znajduje w tekście określone informacje. Uczeń określa intencje nadawcy /autora tekstu. Uczeń określa kontekst wypowiedzi. IV. Reagowanie na wypowiedzi. 6.3Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia 2.3 Uczeń znajduje w tekście określone informacje. 2.3 Uczeń znajduje w tekście określone informacje. 2.3 Uczeń znajduje w tekście określone informacje ,99 (0,89) bardzo dobry 3.2 0,96 (0,91) bardzo dobry 7.2 0,93 (0,85) bardzo dobry 7.1 0,93 (0,77) bardzo dobry 6.3 0,93 (0,90) bardzo dobry 2.1 0,93 (0,85) bardzo dobry 1.2 0,92 (0,77) bardzo dobry 2.4 0,91 (0,78) bardzo dobry

34 ANALIZA JAKOŚCIOWA Zadania i wymagania, które okazały się trudne (łatwość 0,20 0,49 wg CKE) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE I. Znajomość środków językowych. 1 Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych. 2.3 Uczeń znajduje w tekście określone informacje ,33 (0,28) niski 0,42 (0,44) niski IV. Reagowanie na wypowiedzi. 6.3 Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia ,50 (0,46) niżej zadawalający

35 ANALIZA JAKOŚCIOWA Porównanie pozycji zadań w szkole z pozycją zadań w województwie i powiecie ze względu na kryterium łatwości zadań Wartość wskaźnika 0 0,19 0,20 0,49 0,50 0,69 0,70 0,89 0,90-1 interpretacja Bardzo trudne trudne Umiarkowanie Numery zadań trudne łatwe bardzo łatwe Województwo ,3,4,5,6,8,9,10 2,7 - Powiat ,4,5,6,8,10 1,2,7,9 - szkoła ,4 1,5,6,8,9,10 2,7 I. Dla naszych uczniów łatwiejsze niż dla statystycznego ucznia województwa, czy powiatu okazało się aż 6 zadań. II. W naszej szkole nie było zadań trudniejszych w porównaniu z wynikami dla województwa, czy powiatu. W jednym z zadań wieloczynnościowych (3.1) wystąpiła natomiast jedna czynność (odnajdywanie informacji w tekście), która okazała się dla nich trudniejsza.

36 WNIOSKI I REKOMENDACJE PO ANALIZIE ILOŚCIOWEJ I JAKOŚCIOWEJ TESTU Najgorzej uczniowie poradzili sobie z zadaniem 11.2 gdzie należało wybrać odpowiedni czasownik modalny. Kolejnym słabym punktem okazało się dla naszych gimnazjalistów zadanie 3.1 odpowiedź na pytanie typu prawda/fałsz. Ostatnie z trudnych zadań dotyczyło dobrania właściwej reakcji do pytania, było to zadanie 4.1. Najłatwiejsze okazały się dla naszych uczniów zadania związane z rozumieniem tekstu pisanego czyli zakres, który rok temu wypadł najsłabiej. Największy nacisk w pracy dydaktycznej w naszym gimnazjum, należy położyć na doskonalenie umiejętności objętych obszarem I znajomość środków językowych, oraz IV reagowanie na wypowiedzi. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe stosowanie struktur leksykalno gramatycznych, logiczne powiązywanie informacji i znajomość słownictwa, co jest podstawą do odpowiedniego reagowania językowego. Egzamin pierwszy raz napisany w nowej formule wypadł bardzo dobrze, lepiej niż w województwie i powiecie.

37 Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011/2012 J Ę Z Y K A N G I E L S K I CZĘŚĆ ROZSZERZONA

38 ANALIZA JAKOŚCIOWA Zadania i wymagania, które uczniowie opanowali najlepiej (zadania łatwe, wg CKE łatwość 0,80-0,90) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu. Uczeń określa główną myśl tekstu. Uczeń określa główną myśl tekstu. Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu. Uczeń znajduje w tekście określone informacje ,88 (0,71) dobry 1.3 0,88 (0,77) dobry 4.2 0,83 (0,69) dobry 3.2 0,82 (0,68) dobry 1.5 0,79 (0,77) zadawalający Uczeń znajduje w tekście określone informacje ,79 (0,60) zadawalający 0,74 (0,61) zadawalający 0,71 (0,59) zadawalający Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu. Uczeń określa główną myśl tekstu ,71 (0,60) zadawalający 4.1 0,70 (0,56) zadawalający

39 ANALIZA JAKOŚCIOWA Zadania i wymagania, które okazały się trudne i bardzo trudne (łatwość 0,20 0,49 oraz 0,00-0,19 wg CKE) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej I. Znajomość środków językowych. 1 Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych. Nr zad Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE 0,12 (0,08) bardzo niski 0,20 (0,09) niski 0,32 (0,16) niski 0,34 (0,20) niski 0,37 (0,16)niski I. Znajomość środków językowych. 1 Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych.. Tworzenie wypowiedzi. Reagowanie na wypowiedzi. I. Znajomość środków językowych. 1 Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych ,41 (0,27) niski 8.3 0,43(0,43) niski 8.4 0,43 (0,41) niski 6.4 0,46 (0,39) niski

40 ANALIZA JAKOŚCIOWA Porównanie pozycji zadań w szkole z pozycją zadań w województwie i powiecie ze względu na kryterium łatwości zadań Wartość 0 0,19 0,20 0,49 0,50 0,69 0,70 0,89 0,90-1 wskaźnika interpretacja Bardzo trudne Umiarkowani łatwe bardzo łatwe Numery zadań trudne e trudne Województwo - 7 6,8 1,2,3,4,5 - Powiat 7 6,8 1,2,3,4,5 - - szkoła - 7,8 1,4,5,6 2,3 - I. Dla naszych uczniów łatwiejsze niż dla statystycznego ucznia województwa, czy powiatu okazały się 4 zadania. II. W naszej szkole nie było zadań trudniejszych w porównaniu z wynikami dla województwa, czy powiatu.

41 WNIOSKI I REKOMENDACJE PO ANALIZIE ILOŚCIOWEJ I JAKOŚCIOWEJ TESTU Najtrudniejszą częścią wersji rozszerzonej podobnie jak w przypadku podstawy, okazała się znajomość środków językowych. Do trudnych zaliczymy też pojawiającą się po raz pierwszy w nowej regule egzaminu wypowiedź pisemną. Najwięcej kłopotów przysporzyło naszym uczniom stopniowanie przymiotników i tworzenie nazw od czasowników. Trudne okazały się również: użycie odpowiedniej formy czasownika, użycie czasu przeszłego i zastosowanie przyimków, a także w tworzeniu wypowiedzi pisemnej zapis i poprawność. Dobrze wypadły zadania związane z określaniem głównej myśli tekstu oraz z określaniem głównej myśli poszczególnych części tekstu. Największy nacisk w pracy dydaktycznej w naszym gimnazjum, należy położyć na doskonalenie znajomości środków językowych w tym przyswajania i prawidłowego użycia czasów i struktur leksykalno - gramatycznych, oraz reagowanie na wypowiedzi w tym wypowiedź pisemną (poprawność zapisu). Egzamin pierwszy raz napisany w nowej formule wypadł bardzo dobrze, lepiej niż w województwie i powiecie.

42 Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011/2012 J Ę Z Y K N I E M I E C K I CZĘŚĆ PODSTAWOWA

43 ANALIZA JAKOŚCIOWA Zadania i wymagania, które uczniowie opanowali najlepiej (zadania bardzo łatwe, wg CKE łatwość 0,90-1,00) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE 2.3 Uczeń znajduje w tekście określone informacje. 2.3 Uczeń znajduje w tekście określone informacje. IV. Reagowanie na wypowiedzi. 6.6 Uczeń wyraża swoje emocje. IV. Reagowanie na wypowiedzi. 6.1 Uczeń nawiązuje kontakty towarzyskie 2.3 Uczeń określa kontekst wypowiedzi ,00 (0,76) bardzo dobry 3.2 1,00 (0,89) bardzo dobry ,00 (0,82) bardzo dobry 6.3 1,00 (0,71) bardzo dobry 7.4 1,00 (0,74) bardzo dobry 2.3 Uczeń znajduje w tekście określone informacje. I. Znajomość środków językowych. 1 posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych ,00 (0,62) bardzo dobry ,00 (0,59) bardzo dobry

44 ANALIZA JAKOŚCIOWA Zadania i wymagania, które okazały się trudne (łatwość 0,20 0,49 wg CKE) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej 2.2, 3.1 określa główną myśl tekstu Nr zad. 0,25 (0,08) niski 0,25 (0,55) niski 0,25 (0,45) niski Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE 6.3 Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia ,25 (0,32) niski 0,25 (0,24) niski 0,25 (0,28) niski 3.2 Uczeń znajduje w tekście określone informacje ,25 (0,46) niski 0,25 (0,42) niski I. Znajomość środków językowych. 1 posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych ,25 (0,27) niski 2.3 Uczeń znajduje w tekście określone informacje ,50(0,69) niżej zadawalający 0,50(0,59) niżej zadawalający 6.3 Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia. 2.3 Uczeń znajduje w tekście określone informacje ,50(0,38) niżej zadawalający 2.3 0,50 (0,30) niżej zadawalający I. Znajomość środków językowych ,50(0,39) niżej zadawalający

45 WNIOSKI I REKOMENDACJE PO ANALIZIE ILOŚCIOWEJ I JAKOŚCIOWEJ TESTU W tym roku szkolnym należy: Pracować nad umiejętnością czytania oraz słuchania ze zrozumieniem, szczególnie przy zadaniach rozpoznawania związków między poszczególnymi częściami tekstu, przyporządkowania nagłówków do fragmentów tekstu, a także wyszukiwania lub selekcjonowania informacji. Doskonalić znajomość podstawowych środków językowych (leksykalnych, gramatycznych oraz ortograficznych) potrzebnych do skutecznej komunikacji. W tym celu należy robić częste kartkówki ze słownictwa, przygotowywać uczniom arkusze pracy zbierające podstawowe zwroty i wyrażenia z danego działu nauczania służące jako powtórka. Pracować nad zadaniami ze słuchu typu określania głównej myśli tekstu oraz określania kontekstu sytuacyjnego i wyszukiwania lub selekcjonowania informacji. Kontynuować sposób i metody kształtowania umiejętności, z którymi uczniowie poradzili sobie najlepiej, gdyż okazały się słuszne. Zwrócić uwagę uczniom na olbrzymią rolę pracy samodzielnej i systematycznej. Zachęcać uczniów do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych odbywających się na terenie naszej szkoły, które za główny cel mają przygotować ich do egzaminu gimnazjalnego. Egzamin pierwszy raz napisany w nowej formule wypadł bardzo dobrze, lepiej niż w województwie i powiecie.

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU w CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU w CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012 WYNIKI ZESTAWU w CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ Egzamin gimnazjalny organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012 WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej Dane statystyczne o uczniach (słuchaczach) przystępujących do egzaminu gimnazjalnego Liczbę uczniów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. KRÓLA JANA KAZIMIERZA W RAJCZY ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA Egzamin Gimnazjalny w części matematyczno przyrodniczej składał się z

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test matematyczno-przyrodniczy przedmioty przyrodnicze. Test GM-P1-122,

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test matematyczno-przyrodniczy przedmioty przyrodnicze. Test GM-P1-122, Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test matematyczno-przyrodniczy przedmioty przyrodnicze Test GM-P1-122, Zestaw zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych posłużył w dniu 25 kwietnia 2012 r. do sprawdzenia,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012 Od roku szkolnego 2011/2012 obowiązują nowe zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego. Egzamin sprawdzał opanowanie przez uczniów

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012. CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Matematyka WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012. CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Matematyka WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Matematyka WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Osiągnięcia gimnazjalistów z zakresu matematyki

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki Zestaw zadań egzaminacyjnych zawierał 23, w tym 20 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132 Zestaw zadań z zakresu matematyki posłużył w dniu 24 kwietnia 2013 roku do sprawdzenia u uczniów

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego. Program naprawczy na rok szkolny 2012/2013

Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego. Program naprawczy na rok szkolny 2012/2013 Program naprawczy na rok szkolny 2012/2013 Wstęp Program naprawczy powstał na bazie danych dostarczonych przez OKE w Poznaniu i raportów wewnętrznych opracowanych na potrzeby szkoły z egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA. III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum)

Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA. III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum) Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje i tworzy teksty o

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2012 EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2012 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W KLASACH III KWIECIEŃ 2012 W RAMACH PROGRAMU PODNOSZĄCEGO EFEKTYWOŚĆ KSZTAŁCENIA PPEK, REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 214 r. przeprowadzonego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Gimnazjum Nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi Do egzaminu gimnazjalnego w Zespole

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Zestaw zadań egzaminacyjnych z zakresu języka polskiego posłużył do sprawdzenia poziomu opanowania wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015. Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015. Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 205 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza z przedmiotów przyrodniczych Klasa 2 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 23 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Rozkład łatwości zadań

Rozkład łatwości zadań Klasa 3a średnia klasy: 22.52 pkt średnia szkoły: 21.93 pkt średnia ogólnopolska: 14.11 pkt Rozkład łatwości zadań 1 0.9 0.8 0.7 0.6 łatwość 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa trzecia.

Wymagania edukacyjne klasa trzecia. TEMAT Wymagania edukacyjne klasa trzecia. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Lekcja organizacyjna System dziesiątkowy System rzymski Liczby wymierne i niewymierne

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego Egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego odbył się 26 kwietnia 2012 roku. Uczniowie, którzy

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I INTERPRETACJA PRÓBNEGO EZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ

ANALIZA I INTERPRETACJA PRÓBNEGO EZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ANALIZA I INTERPRETACJA PRÓBNEGO EZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE STYCZEŃ 2014 ANALIZA I INTERPRETACJA

Bardziej szczegółowo

Myszyniec, dnia 27.10.2014 r.

Myszyniec, dnia 27.10.2014 r. Myszyniec, dnia 27.10.2014 r. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu matematyki przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w Publicznym Gimnazjum w Myszyńcu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W KLASACH III KWIECIEŃ 2013 W RAMACH PROGRAMU PODNOSZĄCEGO EFEKTYWNOŚĆ KSZTAŁCENIA PPEK, REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE 26 kwietnia 2012 roku w Gimnazjum w Budzowie odbył się egzamin gimnazjalny z języka

Bardziej szczegółowo

Analiza testu diagnostycznego (diagnoza bieżąca) PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Analiza testu diagnostycznego (diagnoza bieżąca) PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Analiza testu diagnostycznego (diagnoza bieżąca) PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE W RAMACH PPEK (PROGRAMU PODNOSZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM. Statystyczna analiza danych

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM. Statystyczna analiza danych ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM. 26. kwietnia 212 roku w Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Resku odbył się egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba uczniów z uwzględnieniem rodzaju arkusza i laureatów w poszczególnych klasach

Tabela 1. Liczba uczniów z uwzględnieniem rodzaju arkusza i laureatów w poszczególnych klasach Myszyniec, dnia 13.11.2013r. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu matematyki przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 w Publicznym Gimnazjum w Myszyńcu

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasistów w roku szkolnym 2013/2014

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasistów w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasistów w roku szkolnym 2013/2014 CHARAKTERYSTYKA SPRAWDZIANU Sprawdzian w klasie VI bada osiągnięcia uczniów kończących szkołę podstawową w zakresie czytania, pisania,

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2 TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH 1. Liczby 1-2 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1 1-2 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoioskich w Siennicy

Gimnazjum w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoioskich w Siennicy Gimnazjum w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoioskich w Siennicy Opracowanie wyników egzaminu gimnazjalnego za rok szkolny 2009/2010: Częśd matematyczno-przyrodnicza Częśd humanistyczna Częśd

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka angielskiego składał się z jedenastu zadań zamkniętych,

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008

PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008 PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W CZELADZI ANALIZA WYNIKÓW SPIS TREŚCI I. Informacje o wynikach próbnego sprawdzianu w Szkole Podstawowej nr 7 w Czeladzi 1. Informacje wstępne... 3 2. Standardowy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO KWIECIEŃ 2012

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO KWIECIEŃ 2012 GIMNAZJUM NR 4 IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W TYCHACH ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO KWIECIEŃ 2012 Materiał opracował zespół w składzie: 1. Dorota Baron 2. Joanna Maturska Tychy, sierpień 2012r.

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2 TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 0 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH 1. Liczby 1-. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 4. Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich 1 1-

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa pierwsza.

Wymagania edukacyjne klasa pierwsza. Wymagania edukacyjne klasa pierwsza. TEMAT WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I DZIAŁANIA Liczby Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników próbnego EGZAMINU GIMNAZJALNEGO gimnazjum ZSI w Lubinie część PRZYRODNICZA. listopad 2012r.

Analiza wyników próbnego EGZAMINU GIMNAZJALNEGO gimnazjum ZSI w Lubinie część PRZYRODNICZA. listopad 2012r. Analiza wyników próbnego EGZAMINU GIMNAZJALNEGO gimnazjum ZSI w Lubinie część PRZYRODNICZA listopad 2012r. I. WYNIKI TESTU 14.11.2012r. przeprowadzono w klasach trzecich gimnazjum próbny egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

Analiza i interpretacja próbnego sprawdzianu w klasie szóstej

Analiza i interpretacja próbnego sprawdzianu w klasie szóstej Analiza i interpretacja próbnego sprawdzianu w klasie szóstej 17 grudnia 2014 r. 1 Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI GIMNAZJUM

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI GIMNAZJUM WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI GIMNAZJUM I. Wymagania na poszczególne oceny semestralne i roczne Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: wykorzystuje na lekcjach matematyki wiadomości z innych przedmiotów,

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2015 część matematyczna

Egzamin gimnazjalny 2015 część matematyczna Egzamin gimnazjalny 2015 część matematyczna imię i nazwisko Kalendarz gimnazjalisty Tydz. Dział start 22.09 29 26.09 Przygotowanie do pracy zapoznanie się z informacjami na temat egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W NOWEJ FORMIE

EGZAMIN GIMNAZJALNY W NOWEJ FORMIE EGZAMIN GIMNAZJALNY W NOWEJ FORMIE OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Akty prawne dotychczas określające kształt egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

klasa I Dział Główne wymagania edukacyjne Forma kontroli

klasa I Dział Główne wymagania edukacyjne Forma kontroli semestr I 2007 / 2008r. klasa I Liczby wymierne Dział Główne wymagania edukacyjne Forma Obliczenia procentowe Umiejętność rozpoznawania podzbiorów zbioru liczb wymiernych. Umiejętność przybliżania i zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA III GIMNAZJUM

MATEMATYKA KLASA III GIMNAZJUM Ogólne wymagania edukacyjne Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: MATEMATYKA KLASA III GIMNAZJUM Potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych) Operuje twierdzeniami i je dowodzi

Bardziej szczegółowo

Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r.

Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r. Prywatne Gimnazjum Nr 8 im. Astrid Lindgren w Warszawie Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r. Analiza wyników Warszawa, 2012 rok Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był na nowych zasadach.

Bardziej szczegółowo

Algebra I sprawozdanie z badania 2014-2015

Algebra I sprawozdanie z badania 2014-2015 MATEMATYKA Algebra I sprawozdanie z badania 2014-2015 IMIĘ I NAZWISKO Data urodzenia: 08/09/2000 ID: 5200154019 Klasa: 11 Niniejsze sprawozdanie zawiera informacje o wynikach zdobytych przez Państwa dziecko

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-P1X, GM-P2, GM-P4, GM-P5, GM-P7, GM-P1L, GM-P1U KWIECIEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 1 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 1 gimnazjum edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 1 gimnazjum Semestr I Stopień Rozdział 1. Liczby Zamienia liczby dziesiętne na ułamki

Bardziej szczegółowo

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz.

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz. SPRAWDZIAN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Sprawdzian w szóstej klasie przeprowadzono 4 kwietnia 2013 r. W Gminie do sprawdzianu przystąpiło 148 uczniów Liczba uczniów piszących sprawdzian w poszczególnych szkołach:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM Na stopień dostateczny uczeń powinien umieć: Arytmetyka - zamieniać procent/promil na liczbę i odwrotnie, - zamieniać procent na promil i odwrotnie, - obliczać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KL. I

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KL. I WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KL. I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 1. Zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej 2. Rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne 3. Umie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza wstępna z matematyki Klasa pierwsza szkoły ponadgimnazjalnej

Diagnoza wstępna z matematyki Klasa pierwsza szkoły ponadgimnazjalnej Diagnoza wstępna z matematyki Klasa pierwsza szkoły ponadgimnazjalnej 1 Cel: Uzyskanie informacji o poziomie wiedzy i umiejętności uczniów, które pozwolą efektywniej zaplanować pracę z zespołem klasowym.

Bardziej szczegółowo

Matematyka, kl. 6. Konieczne umiejętności

Matematyka, kl. 6. Konieczne umiejętności Matematyka, kl. 6 Liczby naturalne i ułamki Program Matematyka z plusem Odczytywanie liczb na osi liczbowej. Zapisywanie potęg w postaci iloczynu i obliczanie ich wartości. Sprawność rachunkowa w pisemnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJN KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJN KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM Na ocenę dopuszczającą uczeń umie : WYMAGANIA EDUKACYJN KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM stosować cztery podstawowe działania na liczbach wymiernych, zna kolejność wykonywania działań

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia ponadprzedmiotowe

Osiągnięcia ponadprzedmiotowe W rezultacie kształcenia matematycznego uczeń potrafi: Osiągnięcia ponadprzedmiotowe Umiejętności konieczne i podstawowe czytać teksty w stylu matematycznym wykorzystywać słownictwo wprowadzane przy okazji

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu 2013 klas szóstych szkoły podstawowej

Analiza sprawdzianu 2013 klas szóstych szkoły podstawowej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza sprawdzianu 2013 klas szóstych szkoły podstawowej Opracowała: mgr Magdalena Balcy SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne... 3 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE SPRAWDZIAN W ROKU 2009 SPIS TREŚCI 1. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania gimnazjum - matematyka Opracowała mgr Katarzyna Kukuła 1 MATEMATYKA KRYTERIA OCEN Kryteria oceniania zostały określone przez podanie listy umiejętności, którymi uczeń musi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowała: Izabela Szyszka KATOLICKIE GIMNAZJUM W CHOJNICACH ROK SZKOLNY 2011/2012 Wynik procentowy poszczególnych uczniów ODDZIAŁ A KOD

Bardziej szczegółowo

Raport z egzaminu gimnazjalnego 2010 przeprowadzonego w ZS Nr 2 Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu Śląskim

Raport z egzaminu gimnazjalnego 2010 przeprowadzonego w ZS Nr 2 Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu Śląskim Raport z egzaminu gimnazjalnego 2 przeprowadzonego w ZS Nr 2 Gimnazjum nr w Wodzisławiu Śląskim 5 4 3 województwo 2 humanist. mat. - przyr. j. angielski Diagram przedstawia porównanie wyników średnich

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYNIKÓW MATURALNYCH PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE. szkoła województwo okręg kraj 59,46% 46,27% 45,33% 48% Średni wynik procentowy

RAPORT WYNIKÓW MATURALNYCH PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE. szkoła województwo okręg kraj 59,46% 46,27% 45,33% 48% Średni wynik procentowy RAPORT WYNIKÓW MATURALNYCH PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1. matematyka- 2014 2. 178 os. 3. Wyniki szkoły na tle: Wynik procentowy Wynik staninowy szkoła województwo okręg kraj 59,46% 46,27% 45,33% 48% 5 5/6?

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE SPRAWDZIAN W ROKU 2013 SPIS TREŚCI 1. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

Próbny sprawdzian międzyprzedmiotowy dla klas VI

Próbny sprawdzian międzyprzedmiotowy dla klas VI entrum Pomiarowo-ydaktyczne 80-299 Gdańsk, ul. Orfeusza 4/9 tel. (58) 522 91 93, faks (58) 732 74 84, e-mail: biuro@meritum-cpd.pl www.meritum-cpd.pl Próbny sprawdzian międzyprzedmiotowy dla klas VI Szkoła

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016

Kryteria oceniania z matematyki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 Kryteria oceniania z matematyki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 1) Liczby - zamienia liczby dziesiętne skończone na ułamki zwykłe i liczby mieszane, - zapisuje ułamek zwykły w postaci ułamka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Opracowały: Wanda Gunia Dorota Szczepanik Katarzyna Poradyło Maria Twardzik 1 5 kwietnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT PO SPRAWDZIANIE KLAS PIĄTYCH. Opracowały: Beata Jabłońska Agnieszka Rosochacka Wójtowicz

RAPORT PO SPRAWDZIANIE KLAS PIĄTYCH. Opracowały: Beata Jabłońska Agnieszka Rosochacka Wójtowicz RAPORT PO SPRAWDZIANIE KLAS PIĄTYCH Opracowały: Beata Jabłońska Agnieszka Rosochacka Wójtowicz CZERWIEC 2015 Sprawdzian z języka polskiego oraz matematyki przeprowadzony został w klasach V w dniu 15 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju:

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju: Efekty różnorodnych działań przygotowujących uczniów do sprawdzianu zewnętrznego analiza oferty zajęć wspierających oraz materiałów przygotowywanych przez nauczycieli Dzięki zaangażowaniu nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1 Matematyka Liczy się matematyka Klasa klasa Rozdział. Liczby zamienia liczby dziesiętne skończone na ułamki zwykłe i liczby mieszane zapisuje ułamek zwykły w postaci ułamka dziesiętnego skończonego porównuje

Bardziej szczegółowo

Klasa I gimnazjum Język polski

Klasa I gimnazjum Język polski Klasa I gimnazjum Język polski 1. Informacje ogólne Badanie osiągnięć uczniów I klas odbyło się 15 września 2011 r. Wyniki badań nadesłało 31 szkół. Analizie poddano wyniki 2129 uczniów ze 102 klas gimnazjalnych.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIE EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą

WYMAGANIE EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 1. Statystyka odczytać informacje z tabeli odczytać informacje z diagramu 2. Mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach 3. Mnożenie i dzielenie potęg o tych samych wykładnikach 4. Potęga o wykładniku

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności oraz proponowana literatura

Zakres wiedzy i umiejętności oraz proponowana literatura Zakres wiedzy i umiejętności oraz proponowana literatura I. Obszary umiejętności sprawdzane na każdym etapie Konkursu ZAŁĄCZNIK NR 1 1. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 1) interpretuje i tworzy tekst

Bardziej szczegółowo

S Z K O Ł A P O D S T A W O W A W C Z E R N I K O W I E

S Z K O Ł A P O D S T A W O W A W C Z E R N I K O W I E S Z K O Ł A P O D S T A W O W A W C Z E R N I K O W I E A N A L I Z A W Y N I K Ó W S P R A W D Z I A N U w r o k u 2 0 1 5 W R Z E S I E Ń 2 0 1 5 2 INFORMACJE OGÓLNE Sprawdzian w klasie szóstej szkoły

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego - 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (przedmioty przyrodnicze) Test GM-P1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego - 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (przedmioty przyrodnicze) Test GM-P1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego - 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (przedmioty przyrodnicze) Test GM-P1-132 Zestaw zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych posłużył w dniu 24 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagao edukacyjnych: K konieczny (ocena dopuszczająca) P podstawowy (ocena dostateczna) R rozszerzający (ocena dobra)

Poziom wymagao edukacyjnych: K konieczny (ocena dopuszczająca) P podstawowy (ocena dostateczna) R rozszerzający (ocena dobra) MATEMATYKA (wg programu Nie tylko wynik ) Wymagania programowe na poszczególne oceny Poziom wymagao edukacyjnych: K konieczny (ocena dopuszczająca) P podstawowy (ocena dostateczna) R rozszerzający (ocena

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU MATEMATYKA 2001 GIMNAZJUM KL. IA, ID ROK SZK. 2010/2011. Osiągnięcia ponadprzedmiotowe

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU MATEMATYKA 2001 GIMNAZJUM KL. IA, ID ROK SZK. 2010/2011. Osiągnięcia ponadprzedmiotowe WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU MATEMATYKA 2001 GIMNAZJUM KL. IA, ID ROK SZK. 2010/2011 W rezultacie kształcenia matematycznego uczeń potrafi: Umiejętności konieczne i podstawowe Osiągnięcia ponadprzedmiotowe

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Do egzaminu maturalnego w II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie z matematyki na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne z matematyki. dla uczniów klasy Ia i Ib. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie. w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania na poszczególne oceny szkolne z matematyki. dla uczniów klasy Ia i Ib. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie. w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania na poszczególne oceny szkolne z matematyki dla uczniów klasy Ia i Ib Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie w roku szkolnym 2015/2016 DZIAŁ I: LICZBY zaznacza na osi liczbowej punkty odpowiadające

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Egzamin na nowych zasadach Egzamin gimnazjalny w 2012 r. stanowi ważny moment w rozwoju polskiego systemu edukacji.

Bardziej szczegółowo

Rozkład łatwości zadań

Rozkład łatwości zadań Klasa 1a średnia klasy: 14.60 pkt średnia szkoły: 10.88 pkt średnia ogólnopolska: 10.95 pkt Rozkład łatwości zadań 1 0.9 0.8 0.7 0.6 łatwość 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8a 8b 8c 8d 9 10 11 12 13

Bardziej szczegółowo

Ułamki i działania 20 h

Ułamki i działania 20 h Propozycja rozkładu materiału Klasa I Razem h Ułamki i działania 0 h I. Ułamki zwykłe II. Ułamki dziesiętne III. Ułamki zwykłe i dziesiętne. Przypomnienie wiadomości o ułamkach zwykłych.. Dodawanie i odejmowanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze Wrzesień 2013 WSTĘP W 2013 roku do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 29 uczniów naszej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Publicznych w Łasinie. Szkoła Podstawowa. Analiza statystyczna wyników sprawdzianu szóstoklasisty. kwiecień 2013

Zespół Szkół Publicznych w Łasinie. Szkoła Podstawowa. Analiza statystyczna wyników sprawdzianu szóstoklasisty. kwiecień 2013 Zespół Szkół Publicznych w Łasinie Szkoła Podstawowa Analiza statystyczna wyników sprawdzianu szóstoklasisty kwiecień 2013 Opracował: Michał Chyliński, Krzysztof Olender Zestaw standardowy składał się

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2012

ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2012 ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2012 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. KOPERNIKA W CIESZYNIE POZIOM PODSTAWOWY Średni wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego Miejska Szkoła Podstawowa nr 3 w Knurowie W klasie VI przeprowadzono sprawdzian, który pisało 19 uczniów. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

2. Kryteria oceniania

2. Kryteria oceniania 2. Kryteria oceniania OSIĄGNIĘCIA PONADPRZEDMIOTOWE W rezultacie kształcenia matematycznego w klasie 1 gimnazjum uczeń potrafi: Umiejętności konieczne i podstawowe Umiejętności ponadpodstawowe Konieczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum - nie potrafi konstrukcyjnie podzielić odcinka - nie potrafi konstruować figur jednokładnych - nie zna pojęcia skali - nie rozpoznaje figur jednokładnych

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego klas III gimnazjum ZSI w Lubinie język polski kwiecień 2012 r. I. WYNIKI TESTU Do standardowego egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego w kwietniu 2012r. przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Chojnicach ANALIZA WYNIKÓW MATURALNYCH

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Chojnicach ANALIZA WYNIKÓW MATURALNYCH Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Chojnicach ANALIZA WYNIKÓW MATURALNYCH 2011 Sprawozdanie analiza wyników matur z języka polskiego 2011r. Niniejsza analiza dokonana została,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania

Rozkład materiału nauczania Dział/l.p. Ilość godz. Typ szkoły: TECHNIKUM Zawód: TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH Rok szkolny 2015/2016 Przedmiot: MATEMATYKA Klasa: III 2 godz/tyg 30 = 60 godzin Rozkład materiału nauczania Temat I. LOGARYTMY

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I: LICZBY I DZIAŁANIA Ocena dostateczna. Ocena dobra. Ocena bardzo dobra (1+2) (1+2+3+4) Uczeń: (1+2+3) Uczeń: określone warunki

DZIAŁ I: LICZBY I DZIAŁANIA Ocena dostateczna. Ocena dobra. Ocena bardzo dobra (1+2) (1+2+3+4) Uczeń: (1+2+3) Uczeń: określone warunki MATEMATYKA KLASA I I PÓŁROCZE -wyróżnia liczby naturalne, całkowite, wymierne -zna kolejność wykonywania działań -rozumie poszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne -porównuje liczby wymierne -zaznacza

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia przedmiotowe

Osiągnięcia przedmiotowe 1. Zbieranie, porządkowanie i prezentowanie danych przedstawione w tabelach przedstawione na przedstawiać dane w tabelach przedstawiać dane na przedstawione w tabelach przedstawione na porównywać informacje

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury I. Obszary umiejętności sprawdzane na każdym etapie Konkursu 1. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 1) interpretuje i tworzy tekst matematyczny,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 8 1. LICZBY RZECZYWISTE 2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 3. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI

SPIS TREŚCI WSTĘP... 8 1. LICZBY RZECZYWISTE 2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 3. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP.................................................................. 8 1. LICZBY RZECZYWISTE Teoria............................................................ 11 Rozgrzewka 1.....................................................

Bardziej szczegółowo

Projekt Planu wynikowego do programu MATEMATYKA 2001 Gimnazjum klasa 1. Osiągnięcia ponadprzedmiotowe

Projekt Planu wynikowego do programu MATEMATYKA 2001 Gimnazjum klasa 1. Osiągnięcia ponadprzedmiotowe W rezultacie kształcenia matematycznego uczeń potrafi: Umiejętności konieczne i podstawowe Osiągnięcia ponadprzedmiotowe KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZAJĄCE DOPEŁNIAJĄCE WYKRACZAJĄCE czytać teksty w stylu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki

Wymagania edukacyjne z matematyki Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I - program Matematyka z plusem" Dział: LICZBY I DZIAŁANIA Poziom konieczny - ocena dopuszczająca porównywać liczby wymierne, zaznaczać liczby wymierne na osi liczbowej,

Bardziej szczegółowo

Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 105 im. Astrid Lindgren w Warszawie

Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 105 im. Astrid Lindgren w Warszawie Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 105 im. Astrid Lindgren w Warszawie Raport z przeprowadzonego w kwietniu 2013r. sprawdzianu po szóstej klasie Analiza wyników Warszawa, 2013 rok Średni wynik egzaminu po szóstej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

SPRAWOZDANIE Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 SPRAWOZDANIE Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Opracowały: Wanda Gunia Dorota Szczepanik Katarzyna Poradyło Maria Twardzik 1 3 kwietnia

Bardziej szczegółowo

klasa III technikum I. FIGURY I PRZEKSZTAŁCENIA Wiadomości i umiejętności

klasa III technikum I. FIGURY I PRZEKSZTAŁCENIA Wiadomości i umiejętności I. FIGURY I PRZEKSZTAŁCENIA - zna i rozumie pojęcia, zna własności figur: ogólne równanie prostej, kierunkowe równanie prostej okrąg, równanie okręgu - oblicza odległość dwóch punktów na płaszczyźnie -

Bardziej szczegółowo

Jak czytać i interpretować dokumentację diagnozy edukacyjnej

Jak czytać i interpretować dokumentację diagnozy edukacyjnej Jak czytać i interpretować dokumentację diagnozy edukacyjnej Diagnozowanie osiągnięć uczniów to nie tylko formalny obowiązek szkoły, ale przede wszystkim niezbędny warunek skutecznego nauczania i uczenia

Bardziej szczegółowo