Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego"

Transkrypt

1 Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011/2012 Opracowanie: mgr Justyna Franczak

2 Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011/2012 P O R Ó W N A N I E O G Ó L N E Z T Ł E M

3 PORÓWNANIE ŚREDNICH WYNIKÓW SZKOŁY Z WYNIKAMI KRAJU, WOJEWÓDZTWA, POWIATU, Z UWZGLĘDNIEINEM SKALI STANINOWEJ Uczniowie uzyskali średnie wyniki ze wszystkich części egzaminu wyższe od średnich krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Wynik szkoły w skali staninowej jest wyższy od wyników wojewódzkich średnio o jeden stanin oraz wyższy od wyników ogólnopolskich średnio o dwa staniny PRZEDMIOT ŚREDNIA SZKOŁY ŚREDNIA POWIATU ŚREDNIA WOJEWÓDZ. ŚREDNIA POLSKI Stanin w szkole Stanin w powiecie Stanin w wojewódz. Stanin W Polsce Język polski Historia i WOS Matematyka Przedmioty przyrodnicze Język angielski (podstawa) Język niemiecki (podstawa) 70% 67% 66% 65% % 62% 61% 61% % 51% 50% 47% % 51% 50% 50% % 66% 65% 63% % 50% 57% 57%

4 Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011/2012 J Ę Z Y K P O L S K I

5 ANALIZA JAKOŚCIOWA Zadania i wymagania, które uczniowie opanowali najlepiej (zadania bardzo łatwe, wg CKE łatwość 0,90 1,00) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji Uczeń wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje. III. Tworzenie wypowiedzi tworząc wypowiedzi dąży do precyzyjnego wysławiania się; świadomie dobiera synonimy dla wyrażenia zamierzonych treści. III. Tworzenie wypowiedzi tworząc wypowiedzi dąży do precyzyjnego wysławiania się; świadomie dobiera synonimy dla wyrażenia zamierzonych treści. Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE 12 0,99 (0,76) bardzo dobry 18 0,95 (0,89) bardzo dobry 10 0,94 (0,82) bardzo dobry II. Analiza i interpretacja tekstów kultury przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji. II. Analiza i interpretacja tekstów kultury rozpoznaje problematykę utworu przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje. 13 0,91 (0,71) bardzo dobry 1 0,91 (0,74) bardzo dobry

6 ANALIZA JAKOŚCIOWA Czynności, które okazały się trudne i bardzo trudne (łatwość 0,20 0,49 oraz 0 0,19 wg CKE) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE III. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń poprawnie używa znaków interpunkcyjnych ,11 (0,21) bardzo niski III. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń stosuje różne rodzaje zdań we własnych tekstach. Pisze poprawnie pod względem językowym ,19 (0,27) bardzo niski III. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń pisze poprawnie pod względem ortograficznym ,41 (0,46) niski

7 ANALIZA JAKOŚCIOWA Porównanie pozycji zadań w szkole z pozycją zadań w województwie i powiecie ze względu na kryterium łatwości zadań Wartość wskaźnika 0, 00 0,19 0, 20-0,49 0,50 0,69 0,70 0,89 0,90 1,00 Interpretacja bardzo trudne trudne umiarkowanie trudne łatwe bardzo łatwe Województwo 11 9 zadań 8 zadań 4 zadania 2, 4, 5, 6, 15, 16, 19, 21, 22. 3, 7, 8,9,10, 14,17, 20. 1, 12, 13,1, 8 Powiat 9 zadań 9 zadań 4 zadania 11,2, 3,4, 5, 6 19,21,22. 7, 8, 9, 10, 14, 15,16, 17, 20. 1, 12, 13, 18. Gimnazjum nr 1 6 zadań 11 zadań 5 zadań 2(0,66) 5 (0,61) 6 (0, 51) 11 ( 0,65) 19 (0,61) 22 (0,50) 3 ( 0,71) 4 ( 0,75) 7 ( 0,84) 8 (0,79) 9 ( 0,84) 14 ( 0,85) 15 ( 0,83) 16 ( 0,83) 17 (0,81) 20 ( 0,84) 21 ( 0,74) 1 (0,91) 12 (0,99) 13 (0,91) 18 (0,95) 10 ( 0,94) I. Dla naszych uczniów łatwiejsze niż dla statystycznego ucznia województwa, czy powiatu okazało się aż 6 zadań. II. W naszej szkole nie było zadań trudniejszych w porównaniu z wynikami dla województwa, czy powiatu. Były natomiast trudniejsze wymagania szczegółowe w zadaniach wieloczynnościowych.

8 WNIOSKI PO ANALIZIE ILOŚCIOWEJ I JAKOŚCIOWEJ TESTU Uczniom w naszej szkole, podobnie jak w powiecie i województwie, nie sprawiła kłopotu poprawność stylistyczna oraz prawidłowa segmentacja tekstu przy redagowaniu rozprawki. Umiarkowanie trudna okazała się jednak dla wszystkich treść samej rozprawki - zgodność z tematem, trafność argumentacji czy logika wywodu. Więcej problemów, o czym świadczy niski stopień osiągnięć przy redagowaniu rozprawki, przysporzyły zdającym umiejętności przestrzegania poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej. O ile umiejętności ortograficzne naszych uczniów mieściły się w przedziale zadań trudnych, to niestety poprawność językowa i interpunkcyjna okazały się być bardzo trudne i wypadły nieco gorzej niż w powiecie i województwie.

9 REKOMENDACJE PO ANALIZIE ILOŚCIOWEJ I JAKOŚCIOWEJ TESTU Największy nacisk w pracy dydaktycznej z kolejnymi rocznikami gimnazjalistów należy położyć na kształcenie umiejętności tworzenia własnego tekstu. Szczególny nacisk powinno kłaść się na doskonalenie pisania poprawnego pod względem językowym i stylistycznym oraz kształcenie i doskonalenie umiejętności ortograficznych i interpunkcyjnych. Należy ćwiczyć także czynności związane z uzasadnianiem trafności opinii oraz wyciągania wniosków. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni zwracać uczniom uwagę na zasady poprawnej pisowni - sprawdzać zapis pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym oraz zadawać prace domowe polegające na streszczaniu wskazanego tekstu. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni zwracać uczniom uwagę na poprawność językową i stylistyczną podczas wypowiedzi ustnych oraz stosowanych na swoim przedmiocie prac pisemnych. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni przy dobieraniu form i metod pracy na swoich lekcjach uwzględniać takie, które sprzyjają ćwiczeniu argumentowania oraz uzasadniania różnych sądów i opinii. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni zadawać prace domowe, których elementem będzie kilkuzdaniowa wypowiedź służąca doskonaleniu uzasadniania różnych opinii oraz ćwiczeniu poprawności językowej i stylistycznej. Więcej czasu powinno się poświęcić na rozwiązywanie zadań wieloczynnościowych. Należy zwracać uwagę, aby tego typu zadania ćwiczyć podczas lekcji powtórzeniowych na wszystkich przedmiotach. Egzamin pierwszy raz napisany w nowej formule wypadł lepiej niż w województwie i powiecie. dobrze,

10 Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011/2012 H I S T O R I A I W I E D Z A O S P O Ł E C Z E Ń S T W I E

11 ANALIZA JAKOŚCIOWA Zadania i wymagania, które uczniowie opanowali lepiej od pozostałych uczniów w powiecie (zadania łatwe i umiarkowanie trudne, wg CKE) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej Analiza i interpretacja historyczna (Polska dzielnicowa i zjednoczona, mapa) Wykorzystanie i tworzenie informacji (Środki masowego przekazu - odczytywanie diagramów z WOS) Analiza i interpretacja historyczna (Style architektoniczne) Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE 8 0,78 (0,70) zadawalający 21 0,75 (0,68) zadawalający 7 0,75 (0,68) zadawalający Chronologia historyczna (rozbiory i mapa) 14 0,73 (0,64) zadawalający Analiza i interpretacja historyczna (Państwo polskie za Piastów) Analiza i interpretacja historyczna (Rozwój cywilizacji przemysłowej; I wojna światowa i jej skutki) Analiza i interpretacja historyczna (Życie pod zaborami) 5 0,65 (0,49) niżej zadawalający 18 0,60 (0,42) niżej zadawalający 17 0,51 (0,48) niżej zadawalający

12 ANALIZA JAKOŚCIOWA Czynności, które okazały się trudne (łatwość 0,20 0,49 wg CKE) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE Chronologia historyczna (lokalizacja w czasie i przestrzeni) 1 0,33 (0,38) niski Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej (Władza sądownicza -Trybunał Konstytucyjny) Chronologia historyczna (wydarzenie pierwsze i ostatnie) ,35 (0,43) niski 0,39 (0,41) niski Analiza i interpretacja historyczna (Sprawa polska w I wojnie światowej) 20 0,49 (0,51) niski

13 WNIOSKI I REKOMENDACJE PO ANALIZIE ILOŚCIOWEJ I JAKOŚCIOWEJ TESTU Problemy z zadaniami badającymi lokalizację w czasie i przestrzeni cywilizacji starożytnej Mezopotamii i Egiptu. Należy zintensyfikować pracę z mapą z uwzględnieniem przyczyn środowiskowych i geograficznych. Problemy z chronologią musimy postawić większy nacisk na naukę dat i następstw procesów historycznych. Nie można pominąć zagadnień historii I wojny światowej, starać się tą wiedzę utrwalać w czasie procesu dydaktycznego. Sądy w Polsce i w państwie demokratycznym dwuinstancyjność sądów. Przyczyny błędów w zadaniach wynikały nie tylko z braku wiedzy i umiejętności lecz również nowej formy zadań. Zadania były wielokryterialne i uczniowie mieli z nimi sporo problemów. Wykraczały poza schematy wcześniej przez uczniów przyswojone. Należy kontynuować pracę z nowymi typami zadań. Nasi uczniowie nie mieli problemów z mapami oraz z interpretacją procesów historycznych dlatego ten tor kształcenia trzeba kontynuować. Bardzo dobrze wypadły zadania dotyczące rozpoznawania stylów architektonicznych, o tym aspekcie edukacji nie można zapominać na obecnym etapie kształcenia. Egzamin pierwszy raz napisany w nowej formule wypadł dobrze, lepiej niż w województwie i powiecie.

14 Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011/2012 M A T E M A T Y K A

15 ANALIZA JAKOŚCIOWA Zadania i wymagania, które uczniowie opanowali najlepiej (zadania bardzo łatwe i łatwe, wg CKE) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej V. Rozumowanie i argumentacja. 10. Figury płaskie (korzystanie z własności trójkątów prostokątnych podobnych; stosowanie twierdzenia o sumie kątów trójkąta-sp) I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 8. Wykresy funkcji (interpretowanie wykresu) I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 8. Wykresy funkcji (odczytywanie współrzędnych danych punktów). I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 9. Statystyka opisowa i wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa (interpretowanie diagramu, wyznaczanie średniej arytmetycznej). II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 5. Procenty (przedstawianie części pewnej wielkości jako procent). II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 2. Liczby wymierne (dodatnie i niedodatnie ); (dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby wymierne). II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 9. Statystyka opisowa i wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa (analiza doświadczenia losowego; porównywanie ułamków -SP). Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE 17 0,91 (0,76) bardzo dobry 6 0,91 (0,89) bardzo dobry 11 0,89 (0,82) dobry 1 0,80 (0,71) dobry 8 0,79 (0,74) zadawalający 5 0,71 (0,62) zadawalający 10 0,70 (0,59) zadawalający

16 ANALIZA JAKOŚCIOWA Czynności, które okazały się trudne (łatwość 0,20 0,49 wg CKE) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE V. Rozumowanie i argumentacja (rozpoznawanie kątów wierzchołkowych i kątów przyległych oraz korzystanie z ich własności; rozpoznawanie i nazywanie trójkątów równobocznych; stosuje twierdzenie o sumie kątów trójkąta-sp) IV. Użycie i tworzenie strategii. 1. Liczby wymierne dodatnie (stosowanie obliczeń na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów praktycznych). 7. Równania (rozwiązywanie zadań praktycznych za pomocą układów równań). III. Modelowanie matematyczne. 10. Figury płaskie (konstruowanie okręgu opisany na trójkącie oraz okrąg wpisany w trójkąt). I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. IV. Użycie i tworzenie strategii. V. Rozumowanie i argumentacja. 7. Równania (rozwiązywanie zadań praktycznych za pomocą układów równań) ,26 (0,21) niski 0,39 (0,27) niski 0,45 (0,46) niski 0,46 (0,37) niski

17 ANALIZA JAKOŚCIOWA Porównanie pozycji zadań w szkole z pozycją zadań w województwie i powiecie ze względu na kryterium łatwości zadań Wartość wskaźnika Nu mery zadań 0-0,19 Bardzo trudne 0,20 0,49 Trudne 0,50-0,69 Umiarkowanie trudne 0,70-0,89 Łatwe 0,90-1 Bardzo łatwe województwo 22 2, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 21,23 3, 5, 7, 9, 10, 18, 19, 20. 1, 6, 8, 11, Powiat Katowice ,2,4,12,13,14, 15,16,21,23 3,5,7,9,10,18, 19,20 1,6,8,11, Gimnazjum nr ,14,16,21 2,3,4,7,9,12, 13,15,18,19, 20,23 1,5,8,10,11 6,17 I. Dla naszych uczniów łatwiejsze niż dla statystycznego ucznia województwa, czy powiatu okazało się aż 10 zadań. II. W naszej szkole nie było zadań trudniejszych w porównaniu z wynikami dla województwa, czy powiatu.

18 WNIOSKI PO ANALIZIE ILOŚCIOWEJ I JAKOŚCIOWEJ TESTU W rozwiązaniach zadań z matematyki uczniowie na ogół potrafią: interpretować diagram słupkowy i tej podstawie wyznaczyć średnią arytmetyczną i medianę, interpretować wykres funkcji, przedstawić procentowo część pewnej wielkości, rozpoznać parę trójkątów prostokątnych podobnych.

19 WNIOSKI PO ANALIZIE ILOŚCIOWEJ I JAKOŚCIOWEJ TESTU Do słabych stron zaliczyć należy: obliczanie odległości między liczbami wymiernymi (o różnych znakach) na osi liczbowej, obliczanie potęg liczb całkowitych o wykładnikach naturalnych, opisywanie za pomocą wyrażeń algebraicznych współrzędnych punktu w układzie współrzędnych, rozpoznawanie rodzaju symetrii i wskazywanie środka symetrii pary trójkątów symetrycznych, wykonywanie obliczeń w sytuacji praktycznej w połączeniu z zamianą jednostek prędkości, wykorzystywanie własności środka okręgu opisanego na trójkącie w sytuacji rzeczywistej, stosowanie równania lub układu równań do rozwiązania zadania osadzonego w kontekście praktycznym, korzystanie z własności kątów wierzchołkowych i przyległych, obliczanie obwodów i pól figur płaskich.

20 REKOMENDACJE PO ANALIZIE ILOŚCIOWEJ I JAKOŚCIOWEJ TESTU W dalszej pracy należy zwrócić uwagę na: Wykorzystanie i tworzenie informacji. Użycie i tworzenie strategii. Rozumowanie i argumentację. Opisywanie i rozwiązywanie zadań osadzonych w kontekście praktycznym za pomocą równań lub układów, rozpoznawanie katów wierzchołkowych, przyległych i korzystania z ich własności, rozpoznawanie i nazywanie trójkątów, stosowanie twierdzenia o sumie kątów trójkąta oraz obliczanie pola i obwodów trójkątów i czworokątów. Egzamin pierwszy raz napisany w nowej formule wypadł dobrze, lepiej niż w województwie i powiecie.

21 Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011/2012 P R Z E D M I O T Y P R Z Y R O D N I C Z E

22 ANALIZA JAKOŚCIOWA - GEOGRAFIA Zadania i wymagania, które uczniowie opanowali najlepiej (zadania łatwe, wg CKE łatwość 0,70 0,89) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej wyjaśnia i poprawnie stosuje podstawowe pojęcia z zakresu demografii: przyrost naturalny, urodzenia i zgony. I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej określa położenie geograficzne punktów na mapie ,89 (0,81) dobry 20 0,85 (0,67) dobry I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów określa położenie geograficzne oraz matematycznogeograficzne punktów i obszarów wykazuje się znajomością podziału politycznego Europy. I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej posługuje się skalą mapy do obliczenia odległości w terenie analizuje i interpretuje treści map ogólno -geograficznych, tematycznych, turystycznych. 22 0,84 (0,75) dobry 19 0,83 (0,74) dobry

23 ANALIZA JAKOŚCIOWA - GEOGRAFIA Zadania i wymagania, które okazały się trudne (łatwość 0,20 0,49 wg CKE) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów wyjaśnia i poprawnie stosuje podstawowe pojęcia z zakresu demografii: przyrost naturalny, urodzenia i zgony charakteryzuje i porównuje, na podstawie różnych źródeł informacji geograficznej środowisko przyrodnicze krajów sąsiadujących z Polską, wykazuje ich zróżnicowanie społeczne i gospodarcze. I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów posługuje się ze zrozumieniem pojęciami: czas słoneczny przedstawia zmiany w oświetleniu Ziemi oraz w długości trwania dnia i nocy w różnych szerokościach geograficznych i porach roku. I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej posługuje się ze zrozumieniem pojęciem erozji, przedstawia rzeźbotwórczą rolę fal morskich. Nr zad Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE 0,41 (0,33) niski 23 0,26 (0,34) niski 21 0,25 (0,20) niski

24 ANALIZA JAKOŚCIOWA - BIOLOGIA Zadania i wymagania, które uczniowie opanowali najlepiej (zadania łatwe, wg CKE łatwość 0,70 0,89) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE V. Znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka. VII.3. wymienia najważniejsze choroby człowieka. VII.4. przedstawia czynniki sprzyjające rozwojowi choroby nowotworowej. VIII. 7. podaje przykłady cech człowieka sprzężonych z płcią VIII.9. podaje przykłady chorób człowieka. I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. IV. Rozumowanie i argumentacja. IV.4. adaptacje drapieżników do chwytania zdobyczy. IV.5. adaptacje do pasożytniczego trybu życia. IV. 9. opisuje zależności pokarmowe. I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. IV.2. wskazuje, zasoby o które konkurują gatunki między sobą i z innymi gatunkami. IV.4. przedstawia adaptacje drapieżników do chwytania zdobyczy. IV.5. przedstawia adaptacje do pasożytniczego trybu życia. IV.7. wykazuje, że symbioza (mutualizm) jest wzajemnie korzystna. 2 0,74 (0,65) zadawalający 4 0,71 (0,60) zadawalający 5 0,70 (0,65) zadawalający

25 ANALIZA JAKOŚCIOWA - BIOLOGIA Zadania i wymagania, które okazały się trudne (łatwość 0,20 0,49 wg CKE) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. III. Pozyskiwanie, wykorzystywanie i tworzenie informacji. IV.9. opisuje zależności pokarmowe. 3 0,41 (0,32) niski I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. IV. Rozumowanie i argumentacja. VIII.5. przedstawia dziedziczenie cech jednogenowych, posługując się podstawowymi pojęciami genetyki (allel, homozygota, heterozygota, dominacja, recesywność). 6 0,38 (0,33) niski

26 ANALIZA JAKOŚCIOWA - CHEMIA Zadania i wymagania, które uczniowie opanowali najlepiej (zadania łatwe, wg CKE łatwość 0,70 0,89) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE II. Rozumowanie zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. III. Opanowanie czynności praktycznych planuje i/lub wykonuje doświadczenia wyniku których można otrzymać wodorotlenek wskazuje na zastosowania wskaźników (fenoloftaleiny ), rozróżnia doświadczalnie kwasy i zasady za pomocą wskaźników. II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów opisuje rdzewienie żelaza i proponuje sposoby zabezpieczania produktów zawierających w swoim składzie żelazo przed rdzewieniem. I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów odczytuje z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach (symbol, nazwę, liczbę atomową, masę atomową ) oblicza masy cząsteczkowe prostych związków chemicznych. 10 0,76 (0,59) zadawalający 9 0,74 (0,67) zadawalający 7.2 0,73 (0,63) zadawalający

27 ANALIZA JAKOŚCIOWA - CHEMIA Zadania i wymagania, które okazały się trudne i bardzo trudne (łatwość 0 0,19 oraz 0,20 0,49 wg CKE) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów definiuje pojęcia: reakcje egzoenergetyczne (jako reakcje, którym towarzyszy wydzielanie się energii do otoczenia opisuje właściwości i wynikające z nich zastosowania niektórych wodorotlenków. I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów odczytuje z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach (symbol, nazwę, liczbę atomową, masę atomową) oblicza masy cząsteczkowe prostych związków chemicznych. II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. III. Opanowanie czynności praktycznych opisuje skład i właściwości powietrza opisuje rdzewienie żelaza. Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE 11 0,49 (0,63) niski 7.1 0,46 (0,39) niski 8 0,16 (0,16) bardzo niski

28 ANALIZA JAKOŚCIOWA - FIZYKA Zadania i wymagania, które uczniowie opanowali najlepiej (zadania łatwe, wg CKE łatwość 0,70 0,89) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu. Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE 13 0,78 (0,74) zadawalający

29 ANALIZA JAKOŚCIOWA - FIZYKA Zadania i wymagania, które okazały się trudne (łatwość 0,20 0,49 wg CKE) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE II. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników. III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych posługuje się pojęciem gęstości stosuje do obliczeń związek między masą, gęstością i objętością ciał stałych na podstawie wyników pomiarów wyznacza gęstość ciał stałych. 3.9.wyjaśnia pływanie ciał na podstawie prawa Archimedesa. I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych Zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych posługuje się pojęciem mocy prądu elektrycznego. III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych opisuje bieg promieni przechodzących przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą wyjaśnia pojęcia krótkowzroczności i dalekowzroczności oraz opisuje rolę soczewek w ich korygowaniu. 17 0,49 (0,40) niski 16 0,44 (0,41) niski 18 0,25 (0,28) niski

30 WNIOSKI I REKOMENDACJE PO ANALIZIE ILOŚCIOWEJ I JAKOŚCIOWEJ TESTU W dalszej pracy należy zwrócić uwagę na: GEOGRAFIA: Przyswojenie pojęć z zakresu demografii. Wykazywanie na podstawie źródeł zróżnicowania społecznego i gospodarczego krajów sąsiadujących z Polską. Umiejętność przedstawiania zmian w oświetleniu Ziemi oraz w długości trwania dnia i nocy w różnych szerokościach geograficznych i porach roku. Posługiwanie się ze zrozumieniem pojęciem erozji oraz umiejętność przedstawiania rzeźbotwórczej roli fal morskich. BIOLOGIA: Umiejętność opisywania zależności pokarmowych. Umiejętność przedstawiania dziedziczenia cech jednogenowych, posługując się podstawowymi pojęciami genetyki (allel, homozygota, heterozygota, dominacja, recesywność). Egzamin pierwszy raz napisany w nowej formule wypadł dobrze, lepiej niż w województwie i powiecie.

31 WNIOSKI I REKOMENDACJE PO ANALIZIE ILOŚCIOWEJ I JAKOŚCIOWEJ TESTU W dalszej pracy należy zwrócić uwagę na: CHEMIA: Definiowanie pojęć: reakcje egzoenergetyczne (jako reakcji, którym towarzyszy wydzielanie się energii do otoczenia). Umiejętność opisywania właściwości i wynikających z nich zastosowań niektórych wodorotlenków. Odczytywanie z układu okresowego informacji o pierwiastkach. Umiejętność obliczania masy cząsteczkowej związków chemicznych. Umiejętność opisywania składu i właściwości powietrza. Umiejętność opisywania procesu rdzewienia żelaza. FIZYKA: Posługiwanie się pojęciem gęstości. Praktyczne wykorzystanie do obliczeń związku między masą, gęstością i objętością ciał stałych oraz umiejętnosć wyznaczania gęstości na podstawie wyników pomiarów. Umiejętność wyjaśniania zdolności pływania ciał na podstawie prawa Archimedesa. Posługiwanie się pojęciem mocy prądu elektrycznego. Umiejętność opisywania biegu promieni przechodzących przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą. Umiejętności wyjaśniania pojęć: krótkowzroczności i dalekowzroczności oraz opisywania roli soczewek w korygowaniu tych wad. Egzamin pierwszy raz napisany w nowej formule wypadł dobrze, lepiej niż w województwie i powiecie.

32 Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011/2012 J Ę Z Y K A N G I E L S K I CZĘŚĆ PODSTAWOWA

33 ANALIZA JAKOŚCIOWA Zadania i wymagania, które uczniowie opanowali najlepiej (zadania bardzo łatwe, wg CKE łatwość 0,90-1,00) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE 2.3 Uczeń znajduje w tekście określone informacje. 2.3 Uczeń znajduje w tekście określone informacje. Uczeń określa intencje nadawcy /autora tekstu. Uczeń określa kontekst wypowiedzi. IV. Reagowanie na wypowiedzi. 6.3Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia 2.3 Uczeń znajduje w tekście określone informacje. 2.3 Uczeń znajduje w tekście określone informacje. 2.3 Uczeń znajduje w tekście określone informacje ,99 (0,89) bardzo dobry 3.2 0,96 (0,91) bardzo dobry 7.2 0,93 (0,85) bardzo dobry 7.1 0,93 (0,77) bardzo dobry 6.3 0,93 (0,90) bardzo dobry 2.1 0,93 (0,85) bardzo dobry 1.2 0,92 (0,77) bardzo dobry 2.4 0,91 (0,78) bardzo dobry

34 ANALIZA JAKOŚCIOWA Zadania i wymagania, które okazały się trudne (łatwość 0,20 0,49 wg CKE) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE I. Znajomość środków językowych. 1 Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych. 2.3 Uczeń znajduje w tekście określone informacje ,33 (0,28) niski 0,42 (0,44) niski IV. Reagowanie na wypowiedzi. 6.3 Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia ,50 (0,46) niżej zadawalający

35 ANALIZA JAKOŚCIOWA Porównanie pozycji zadań w szkole z pozycją zadań w województwie i powiecie ze względu na kryterium łatwości zadań Wartość wskaźnika 0 0,19 0,20 0,49 0,50 0,69 0,70 0,89 0,90-1 interpretacja Bardzo trudne trudne Umiarkowanie Numery zadań trudne łatwe bardzo łatwe Województwo ,3,4,5,6,8,9,10 2,7 - Powiat ,4,5,6,8,10 1,2,7,9 - szkoła ,4 1,5,6,8,9,10 2,7 I. Dla naszych uczniów łatwiejsze niż dla statystycznego ucznia województwa, czy powiatu okazało się aż 6 zadań. II. W naszej szkole nie było zadań trudniejszych w porównaniu z wynikami dla województwa, czy powiatu. W jednym z zadań wieloczynnościowych (3.1) wystąpiła natomiast jedna czynność (odnajdywanie informacji w tekście), która okazała się dla nich trudniejsza.

36 WNIOSKI I REKOMENDACJE PO ANALIZIE ILOŚCIOWEJ I JAKOŚCIOWEJ TESTU Najgorzej uczniowie poradzili sobie z zadaniem 11.2 gdzie należało wybrać odpowiedni czasownik modalny. Kolejnym słabym punktem okazało się dla naszych gimnazjalistów zadanie 3.1 odpowiedź na pytanie typu prawda/fałsz. Ostatnie z trudnych zadań dotyczyło dobrania właściwej reakcji do pytania, było to zadanie 4.1. Najłatwiejsze okazały się dla naszych uczniów zadania związane z rozumieniem tekstu pisanego czyli zakres, który rok temu wypadł najsłabiej. Największy nacisk w pracy dydaktycznej w naszym gimnazjum, należy położyć na doskonalenie umiejętności objętych obszarem I znajomość środków językowych, oraz IV reagowanie na wypowiedzi. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe stosowanie struktur leksykalno gramatycznych, logiczne powiązywanie informacji i znajomość słownictwa, co jest podstawą do odpowiedniego reagowania językowego. Egzamin pierwszy raz napisany w nowej formule wypadł bardzo dobrze, lepiej niż w województwie i powiecie.

37 Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011/2012 J Ę Z Y K A N G I E L S K I CZĘŚĆ ROZSZERZONA

38 ANALIZA JAKOŚCIOWA Zadania i wymagania, które uczniowie opanowali najlepiej (zadania łatwe, wg CKE łatwość 0,80-0,90) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu. Uczeń określa główną myśl tekstu. Uczeń określa główną myśl tekstu. Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu. Uczeń znajduje w tekście określone informacje ,88 (0,71) dobry 1.3 0,88 (0,77) dobry 4.2 0,83 (0,69) dobry 3.2 0,82 (0,68) dobry 1.5 0,79 (0,77) zadawalający Uczeń znajduje w tekście określone informacje ,79 (0,60) zadawalający 0,74 (0,61) zadawalający 0,71 (0,59) zadawalający Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu. Uczeń określa główną myśl tekstu ,71 (0,60) zadawalający 4.1 0,70 (0,56) zadawalający

39 ANALIZA JAKOŚCIOWA Zadania i wymagania, które okazały się trudne i bardzo trudne (łatwość 0,20 0,49 oraz 0,00-0,19 wg CKE) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej I. Znajomość środków językowych. 1 Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych. Nr zad Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE 0,12 (0,08) bardzo niski 0,20 (0,09) niski 0,32 (0,16) niski 0,34 (0,20) niski 0,37 (0,16)niski I. Znajomość środków językowych. 1 Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych.. Tworzenie wypowiedzi. Reagowanie na wypowiedzi. I. Znajomość środków językowych. 1 Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych ,41 (0,27) niski 8.3 0,43(0,43) niski 8.4 0,43 (0,41) niski 6.4 0,46 (0,39) niski

40 ANALIZA JAKOŚCIOWA Porównanie pozycji zadań w szkole z pozycją zadań w województwie i powiecie ze względu na kryterium łatwości zadań Wartość 0 0,19 0,20 0,49 0,50 0,69 0,70 0,89 0,90-1 wskaźnika interpretacja Bardzo trudne Umiarkowani łatwe bardzo łatwe Numery zadań trudne e trudne Województwo - 7 6,8 1,2,3,4,5 - Powiat 7 6,8 1,2,3,4,5 - - szkoła - 7,8 1,4,5,6 2,3 - I. Dla naszych uczniów łatwiejsze niż dla statystycznego ucznia województwa, czy powiatu okazały się 4 zadania. II. W naszej szkole nie było zadań trudniejszych w porównaniu z wynikami dla województwa, czy powiatu.

41 WNIOSKI I REKOMENDACJE PO ANALIZIE ILOŚCIOWEJ I JAKOŚCIOWEJ TESTU Najtrudniejszą częścią wersji rozszerzonej podobnie jak w przypadku podstawy, okazała się znajomość środków językowych. Do trudnych zaliczymy też pojawiającą się po raz pierwszy w nowej regule egzaminu wypowiedź pisemną. Najwięcej kłopotów przysporzyło naszym uczniom stopniowanie przymiotników i tworzenie nazw od czasowników. Trudne okazały się również: użycie odpowiedniej formy czasownika, użycie czasu przeszłego i zastosowanie przyimków, a także w tworzeniu wypowiedzi pisemnej zapis i poprawność. Dobrze wypadły zadania związane z określaniem głównej myśli tekstu oraz z określaniem głównej myśli poszczególnych części tekstu. Największy nacisk w pracy dydaktycznej w naszym gimnazjum, należy położyć na doskonalenie znajomości środków językowych w tym przyswajania i prawidłowego użycia czasów i struktur leksykalno - gramatycznych, oraz reagowanie na wypowiedzi w tym wypowiedź pisemną (poprawność zapisu). Egzamin pierwszy raz napisany w nowej formule wypadł bardzo dobrze, lepiej niż w województwie i powiecie.

42 Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011/2012 J Ę Z Y K N I E M I E C K I CZĘŚĆ PODSTAWOWA

43 ANALIZA JAKOŚCIOWA Zadania i wymagania, które uczniowie opanowali najlepiej (zadania bardzo łatwe, wg CKE łatwość 0,90-1,00) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej Nr zad. Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE 2.3 Uczeń znajduje w tekście określone informacje. 2.3 Uczeń znajduje w tekście określone informacje. IV. Reagowanie na wypowiedzi. 6.6 Uczeń wyraża swoje emocje. IV. Reagowanie na wypowiedzi. 6.1 Uczeń nawiązuje kontakty towarzyskie 2.3 Uczeń określa kontekst wypowiedzi ,00 (0,76) bardzo dobry 3.2 1,00 (0,89) bardzo dobry ,00 (0,82) bardzo dobry 6.3 1,00 (0,71) bardzo dobry 7.4 1,00 (0,74) bardzo dobry 2.3 Uczeń znajduje w tekście określone informacje. I. Znajomość środków językowych. 1 posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych ,00 (0,62) bardzo dobry ,00 (0,59) bardzo dobry

44 ANALIZA JAKOŚCIOWA Zadania i wymagania, które okazały się trudne (łatwość 0,20 0,49 wg CKE) Wymaganie ogólne (element wymagania szczegółowego) z podstawy programowej 2.2, 3.1 określa główną myśl tekstu Nr zad. 0,25 (0,08) niski 0,25 (0,55) niski 0,25 (0,45) niski Łatwość w szkole (powiecie) Stopień osiągnięć wg CKE 6.3 Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia ,25 (0,32) niski 0,25 (0,24) niski 0,25 (0,28) niski 3.2 Uczeń znajduje w tekście określone informacje ,25 (0,46) niski 0,25 (0,42) niski I. Znajomość środków językowych. 1 posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych ,25 (0,27) niski 2.3 Uczeń znajduje w tekście określone informacje ,50(0,69) niżej zadawalający 0,50(0,59) niżej zadawalający 6.3 Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia. 2.3 Uczeń znajduje w tekście określone informacje ,50(0,38) niżej zadawalający 2.3 0,50 (0,30) niżej zadawalający I. Znajomość środków językowych ,50(0,39) niżej zadawalający

45 WNIOSKI I REKOMENDACJE PO ANALIZIE ILOŚCIOWEJ I JAKOŚCIOWEJ TESTU W tym roku szkolnym należy: Pracować nad umiejętnością czytania oraz słuchania ze zrozumieniem, szczególnie przy zadaniach rozpoznawania związków między poszczególnymi częściami tekstu, przyporządkowania nagłówków do fragmentów tekstu, a także wyszukiwania lub selekcjonowania informacji. Doskonalić znajomość podstawowych środków językowych (leksykalnych, gramatycznych oraz ortograficznych) potrzebnych do skutecznej komunikacji. W tym celu należy robić częste kartkówki ze słownictwa, przygotowywać uczniom arkusze pracy zbierające podstawowe zwroty i wyrażenia z danego działu nauczania służące jako powtórka. Pracować nad zadaniami ze słuchu typu określania głównej myśli tekstu oraz określania kontekstu sytuacyjnego i wyszukiwania lub selekcjonowania informacji. Kontynuować sposób i metody kształtowania umiejętności, z którymi uczniowie poradzili sobie najlepiej, gdyż okazały się słuszne. Zwrócić uwagę uczniom na olbrzymią rolę pracy samodzielnej i systematycznej. Zachęcać uczniów do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych odbywających się na terenie naszej szkoły, które za główny cel mają przygotować ich do egzaminu gimnazjalnego. Egzamin pierwszy raz napisany w nowej formule wypadł bardzo dobrze, lepiej niż w województwie i powiecie.

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU w CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU w CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012 WYNIKI ZESTAWU w CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ Egzamin gimnazjalny organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012 WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej Dane statystyczne o uczniach (słuchaczach) przystępujących do egzaminu gimnazjalnego Liczbę uczniów

Bardziej szczegółowo

I. WYNIKI TESTU. Średni wynik klas : klasa III A 59,6% (15,5 pkt) klasa III B 61,2% (15,9 pkt) Średni wynik szkoły 60,4% (15,7 pkt)

I. WYNIKI TESTU. Średni wynik klas : klasa III A 59,6% (15,5 pkt) klasa III B 61,2% (15,9 pkt) Średni wynik szkoły 60,4% (15,7 pkt) Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego część MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA z zakresu PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH kwiecień 2012 I. WYNIKI TESTU 25.04.2012 r. przeprowadzono, w klasach trzecich gimnazjum, zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. KRÓLA JANA KAZIMIERZA W RAJCZY ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA Egzamin Gimnazjalny w części matematyczno przyrodniczej składał się z

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012 Od roku szkolnego 2011/2012 obowiązują nowe zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego. Egzamin sprawdzał opanowanie przez uczniów

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test matematyczno-przyrodniczy przedmioty przyrodnicze. Test GM-P1-122,

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test matematyczno-przyrodniczy przedmioty przyrodnicze. Test GM-P1-122, Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test matematyczno-przyrodniczy przedmioty przyrodnicze Test GM-P1-122, Zestaw zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych posłużył w dniu 25 kwietnia 2012 r. do sprawdzenia,

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012. CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Matematyka WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012. CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Matematyka WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Matematyka WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Osiągnięcia gimnazjalistów z zakresu matematyki

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015 Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony od 21 do 23 kwietnia 2015 r. Składał się z trzech części. W części pierwszej humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki Zestaw zadań egzaminacyjnych zawierał 23, w tym 20 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wszystkich sprawdzanych czynności wraz z poziomem ich wykonania zawiera poniższa tabela.

Szczegółowy opis wszystkich sprawdzanych czynności wraz z poziomem ich wykonania zawiera poniższa tabela. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 Arkusz egzaminacyjny z przedmiotów przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2013 Spis treści I. WPROWADZENIE 4 II. SPRAWDZIAN 6 2.1. Wyniki uczniów szkół podstawowych artystycznych dotyczące

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132 Zestaw zadań z zakresu matematyki posłużył w dniu 24 kwietnia 2013 roku do sprawdzenia u uczniów

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. z przedmiotów przyrodniczych dla uczniów klas III

Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. z przedmiotów przyrodniczych dla uczniów klas III Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów przyrodniczych dla uczniów klas III Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie w roku szkolnym 2016/2017. Próbny egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2016 analiza

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2016 analiza Egzamin gimnazjalny z matematyki 2016 analiza Arkusz zawierał 23 zadania: 20 zamkniętych i 3 otwarte. Dominowały zadania wyboru wielokrotnego, w których uczeń wybierał jedną z podanych odpowiedzi. W pięciu

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014 PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014 1 1 Wstęp W kwietniu 2015 roku uczniowie klas szóstych będą pisać swój sprawdzian w nowej formule: część 1. - język polski i matematyka

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych, przeprowadzonego w roku szkolnym

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych, przeprowadzonego w roku szkolnym Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych, przeprowadzonego w roku szkolnym 2014/2015 1 Uczniowie bez dysfunkcji oraz uczniowie z dysleksją

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Sporządziła Kamila Chodak Góralice, październik 2015 Analiza wyników z języka niemieckiego- poziom podstawowy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 2. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-PX1, GM-P2, GM-P4, GM-P5, GM-P7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 2. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-PX1, GM-P2, GM-P4, GM-P5, GM-P7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-PX1, GM-P2, GM-P4, GM-P5, GM-P7 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 1)

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STYCZEŃ 2014

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STYCZEŃ 2014 PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STYCZEŃ 2014 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W KLASACH III STYCZEŃ 2014 W RAMACH PROGRAMU PODNOSZĄCEGO EFEKTYWOŚĆ KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA. III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum)

Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA. III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum) Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje i tworzy teksty o

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe dla klasy 3as i 3b gimnazjum matematyka

Wymagania przedmiotowe dla klasy 3as i 3b gimnazjum matematyka Wymagania przedmiotowe dla klasy 3as i 3b gimnazjum matematyka TEMAT 5. Przekątna kwadratu. Wysokość trójkąta równobocznego 6. Trójkąty o kątach 90º, 45º, 45º oraz 90º, 30º, 60º 1. Okrąg opisany na trójkącie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2012 EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2012 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W KLASACH III KWIECIEŃ 2012 W RAMACH PROGRAMU PODNOSZĄCEGO EFEKTYWOŚĆ KSZTAŁCENIA PPEK, REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2016 Test język obcy nowożytny język niemiecki (poziom podstawowy)

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2016 Test język obcy nowożytny język niemiecki (poziom podstawowy) Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2016 Test język obcy nowożytny język niemiecki (poziom podstawowy) Arkusz standardowy zawierał 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz

Bardziej szczegółowo

Wyniki procentowe poszczególnych uczniów

Wyniki procentowe poszczególnych uczniów K la s a 6 c Próbny sprawdzian w szóstej klasie Klasa 6c Wyniki procentowe poszczególnych uczniów 70% 60% 50% Polska (52%) 40% 30% 20% 10% 0% nr ucznia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 wynik w % 51

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu próbnego w kl.6a / r.szk. 2015/2016

Analiza wyników sprawdzianu próbnego w kl.6a / r.szk. 2015/2016 Analiza wyników sprawdzianu próbnego w kl.6a / r.szk. 2015/2016 Sprawdzian próbny napisało 19 uczniów klasy 6a, 1 uczeń nie przystąpił do sprawdzianu próbnego (nie był obecny w szkole). Jedna uczennica

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego. Program naprawczy na rok szkolny 2012/2013

Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego. Program naprawczy na rok szkolny 2012/2013 Program naprawczy na rok szkolny 2012/2013 Wstęp Program naprawczy powstał na bazie danych dostarczonych przez OKE w Poznaniu i raportów wewnętrznych opracowanych na potrzeby szkoły z egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 214 r. przeprowadzonego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Gimnazjum Nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi Do egzaminu gimnazjalnego w Zespole

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU PRÓBNEGO GIMNAZJALNEGO 2016 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU PRÓBNEGO GIMNAZJALNEGO 2016 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU PRÓBNEGO GIMNAZJALNEGO 2016 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE W dniu 19.01.2016r został przeprowadzony próbny egzamin gimnazjalny. Do egzaminu przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Zestaw zadań egzaminacyjnych z zakresu języka polskiego posłużył do sprawdzenia poziomu opanowania wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin gimnazjalny Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży

Próbny egzamin gimnazjalny Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży Próbny egzamin gimnazjalny 2016 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży Łatwość testu z matematyki dla klasy w % 60% 59% 50% 40% 43% 41% 30% 29% 20% 10% 0% Max ilość punktów - 29 Szkoła Klasa B

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2015 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2015 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2015 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE W dniu 22.04.2015r został przeprowadzony egzamin gimnazjalny. Do egzaminu przystąpiło 5 uczniów z klasy

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego na poziomie podstawowym. rok szkolny 2012/2013

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego na poziomie podstawowym. rok szkolny 2012/2013 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym rok szkolny 2012/2013 Arkusze egzaminacyjne z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym składały się z

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka rosyjskiego.

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka rosyjskiego. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka rosyjskiego. Egzamin gimnazjalny z języka rosyjskiego miał formę pisemną i został przeprowadzony 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015. Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015. Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 205 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza z przedmiotów przyrodniczych Klasa 2 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 23 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego Egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego odbył się 26 kwietnia 2012 roku. Uczniowie, którzy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 2. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 2. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 016/017 CZĘŚĆ. MATEMATYKA ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-M7 KWIECIEŃ 017 Zadanie 1. (0 1) II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji.

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z OPERONEM. styczeń 2015

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z OPERONEM. styczeń 2015 PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z OPERONEM styczeń 2015 1 1 Wstęp Przedstawione poniżej wyniki dotyczą sprawdzianu opracowanego zgodnie z nowymi zasadami przez Wydawnictwo OPERON. Sprawdzian

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był po raz trzeci na nowych

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 ANALIZA WYNIKÓW Część HUMANISTYCZNA HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Analiza ilościowa Najniższy wynik 29 22 Najwyższy wynik

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I INTERPRETACJA PRÓBNEGO EZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ

ANALIZA I INTERPRETACJA PRÓBNEGO EZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ANALIZA I INTERPRETACJA PRÓBNEGO EZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE STYCZEŃ 2014 ANALIZA I INTERPRETACJA

Bardziej szczegółowo

Myszyniec, dnia 27.10.2014 r.

Myszyniec, dnia 27.10.2014 r. Myszyniec, dnia 27.10.2014 r. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu matematyki przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w Publicznym Gimnazjum w Myszyńcu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa trzecia.

Wymagania edukacyjne klasa trzecia. TEMAT Wymagania edukacyjne klasa trzecia. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Lekcja organizacyjna System dziesiątkowy System rzymski Liczby wymierne i niewymierne

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI DLA KLASY II A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym nr 47 w Łodzi

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI DLA KLASY II A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym nr 47 w Łodzi ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI DLA KLASY II A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym nr 47 w Łodzi Rozkład materiału nauczania został opracowany na podstawie programu

Bardziej szczegółowo

Rozkład łatwości zadań

Rozkład łatwości zadań Klasa 3a średnia klasy: 22.52 pkt średnia szkoły: 21.93 pkt średnia ogólnopolska: 14.11 pkt Rozkład łatwości zadań 1 0.9 0.8 0.7 0.6 łatwość 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W KLASACH III KWIECIEŃ 2013 W RAMACH PROGRAMU PODNOSZĄCEGO EFEKTYWNOŚĆ KSZTAŁCENIA PPEK, REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2016 PRZEPROWADZONEGO W DNIU r.

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2016 PRZEPROWADZONEGO W DNIU r. ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2016 PRZEPROWADZONEGO W DNIU 05.04.2016r. Opracowanie: Małgorzata Połomska Anna Goss Agnieszka Gmaj 1 Sprawdzian w klasie szóstej został przeprowadzony 5 kwietnia 2016r. Przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego r. Test matematyczno-przyrodniczy (przedmioty przyrodnicze)

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego r. Test matematyczno-przyrodniczy (przedmioty przyrodnicze) Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego - 2014 r. Test matematyczno-przyrodniczy (przedmioty przyrodnicze) Zestaw standardowy zawierał 24 zadania zamknięte i składał się z czterech części przedmiotowych:

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI DLA KLASY III A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym nr 47 w Łodzi

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI DLA KLASY III A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym nr 47 w Łodzi ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI DLA KLASY III A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym nr 47 w Łodzi Rozkład materiału nauczania został opracowany na podstawie programu

Bardziej szczegółowo

r. rok szkolny 2012/2013

r. rok szkolny 2012/2013 04.04.2013r. rok szkolny 2012/2013 Do sprawdzianu po szkole podstawowej przystąpiło 71 uczniów. Wszyscy uczniowie pisali sprawdzian w wersji standardowej. Struktura arkusza sprawdzającego umiejętności

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A W Y N I K Ó W S P R A W D Z I A N U S Z Ó S T O K L A S I S T Ó W. r o k u

A N A L I Z A W Y N I K Ó W S P R A W D Z I A N U S Z Ó S T O K L A S I S T Ó W. r o k u S Z K O Ł A P O D S T A W O W A W C Z E R N I K O W I E A N A L I Z A W Y N I K Ó W S P R A W D Z I A N U S Z Ó S T O K L A S I S T Ó W w r o k u 2 2 W R Z E S I E Ń 22 2 CELE SPRAWDZIANU. Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

WSiP listopad 2015 OPERON grudzień 2015

WSiP listopad 2015 OPERON grudzień 2015 WSiP listopad 2015 OPERON grudzień 2015 JĘZYK POLSKI - WSIP CZĘŚD HUMANISTYCZNA JĘZYK POLSKI WYNIKI KLAS JĘZYK POLSKI Aby uzyskać lepsze wyniki z egzaminu należy popracować nad znajomością słownictwa.

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny półroczne i roczne w roku szkolnym

GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny półroczne i roczne w roku szkolnym GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny półroczne i roczne w roku szkolnym 2013-2014 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: wykorzystuje na lekcjach matematyki wiadomości z innych

Bardziej szczegółowo

Raport z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego. w Gimnazjum nr 1. w Wodzisławiu Śląskim

Raport z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego. w Gimnazjum nr 1. w Wodzisławiu Śląskim Raport z egzaminu gimnazjalnego 2012 przeprowadzonego w Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu Śląskim Część humanistyczna 80% 70% 60% 50% 40% 30% Województwo Powiat Gmina Szkoła 20% 10% 0% język polski Diagram

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM W ZSPiG W CZARNYM DUNAJCU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ROCZNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM W ZSPiG W CZARNYM DUNAJCU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ROCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM W ZSPiG W CZARNYM DUNAJCU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ROCZNE Przekształcenia algebraiczne Równania i układy równań Pojęcie funkcji. Własności funkcji. WYRAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka Sprawdzian został przeprowadzony 1 kwietnia 2015 r. Składał się z dwóch części. Obie części były przeprowadzone w formie pisemnej.

Bardziej szczegółowo

Analiza testu diagnostycznego (diagnoza bieżąca) PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Analiza testu diagnostycznego (diagnoza bieżąca) PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Analiza testu diagnostycznego (diagnoza bieżąca) PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE W RAMACH PPEK (PROGRAMU PODNOSZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 205 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Częśd matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych Klasa Arkusz egzaminu próbnego składał się z 2 zadao

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba uczniów z uwzględnieniem rodzaju arkusza i laureatów w poszczególnych klasach

Tabela 1. Liczba uczniów z uwzględnieniem rodzaju arkusza i laureatów w poszczególnych klasach Myszyniec, dnia 13.11.2013r. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu matematyki przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 w Publicznym Gimnazjum w Myszyńcu

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie Raport z ewaluacji wewnętrznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie Obszar :1 Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Wymaganie:1.1 Analizuje

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE 26 kwietnia 2012 roku w Gimnazjum w Budzowie odbył się egzamin gimnazjalny z języka

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM. Statystyczna analiza danych

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM. Statystyczna analiza danych ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM. 26. kwietnia 212 roku w Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Resku odbył się egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2 TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH 1. Liczby 1-2 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1 1-2 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT PO SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY

RAPORT PO SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego RAPORT PO SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY Lublin, 2016 r. 1 Wstęp 5 kwietnia 2016 roku uczniowie klas VI napisali sprawdzian szóstoklasisty. Składał się on z

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU KLAS 6 W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU KLAS 6 W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU KLAS 6 W ROKU SZKOLNYM 213/214 W roku szkolnym 213/214 do sprawdzianu przystąpiło 124 uczniów. Napisali oni sprawdzian na poziomie wyżej średnim. Karta wyników na skali staninowej

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego 2015

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego 2015 Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego 2015 Egzamin gimnazjalny poziom podstawowy Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie)

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE W dniu 15.02.2017r. został przeprowadzony próbny egzamin gimnazjalny. Do egzaminu przystąpiło

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) II. Znajomość metodyki badań biologicznych Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasistów w roku szkolnym 2013/2014

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasistów w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasistów w roku szkolnym 2013/2014 CHARAKTERYSTYKA SPRAWDZIANU Sprawdzian w klasie VI bada osiągnięcia uczniów kończących szkołę podstawową w zakresie czytania, pisania,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoioskich w Siennicy

Gimnazjum w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoioskich w Siennicy Gimnazjum w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoioskich w Siennicy Opracowanie wyników egzaminu gimnazjalnego za rok szkolny 2009/2010: Częśd matematyczno-przyrodnicza Częśd humanistyczna Częśd

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE I ANALIZA PRÓBNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE

ZESTAWIENIE I ANALIZA PRÓBNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE ZESTAWIENIE I ANALIZA PRÓBNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE 15 listopada 2012 roku w Gimnazjum w Budzowie odbył się próbny egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z analizy sprawdzianu zewnętrznego w roku szkolnym 2015/2016

Sprawozdanie z analizy sprawdzianu zewnętrznego w roku szkolnym 2015/2016 Sprawozdanie z analizy sprawdzianu zewnętrznego w roku 2015/2016 W dniu 5 kwietnia 2016r. po raz ostatni odbył się ogólnopolski sprawdzian dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych. Do sprawdzianu w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 1. Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych Arkusz egzaminacyjny w wersji standardowej części pierwszej zawierał 27 zadań,

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka angielskiego składał się z jedenastu zadań zamkniętych,

Bardziej szczegółowo

Analiza i interpretacja próbnego sprawdzianu w klasie szóstej

Analiza i interpretacja próbnego sprawdzianu w klasie szóstej Analiza i interpretacja próbnego sprawdzianu w klasie szóstej stycznia r. Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia kwietnia roku w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III GRUDZIEŃ 2011

ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III GRUDZIEŃ 2011 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III GRUDZIEŃ 2011 Do badania diagnostycznego z języka angielskiego przystąpiło 39 uczniów z dwóch oddziałów(1 uczeń

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2016 r. Test humanistyczny język polski

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2016 r. Test humanistyczny język polski Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2016 r. Test humanistyczny język polski Arkusz standardowy zawierał 22 zadania, w tym 20 zadań zamkniętych i 2 zadania otwarte. Wśród zadań zamkniętych pojawiły się

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-132 Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka angielskiego składał się z jedenastu zadań zamkniętych,

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Opracowała: Monika Mikocka Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015. I. Do egzaminu pisemnego z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN PO KLASIE VI. 1 kwietnia 2015 r.

SPRAWDZIAN PO KLASIE VI. 1 kwietnia 2015 r. SPRAWDZIAN PO KLASIE VI 1 kwietnia 2015 r. Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jest on powszechny i obowiązkowy co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna język polski

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna język polski Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna język polski Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich X 2015 Opracowała Wyniki egzaminu gimnazjalnego `2015 część humanistyczna j. polski 90 85 80 75

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był po raz drugi na nowych

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI uczniowie słabowidzący GRUDZIEŃ 2011

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008

PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008 PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W CZELADZI ANALIZA WYNIKÓW SPIS TREŚCI I. Informacje o wynikach próbnego sprawdzianu w Szkole Podstawowej nr 7 w Czeladzi 1. Informacje wstępne... 3 2. Standardowy

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny język polski

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny język polski Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny język polski Zestaw standardowy zawierał 22 zadania, w tym 20 zadań zamkniętych i 2 zadania otwarte. Wśród zadań zamkniętych dominowały

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE

ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE ZESTAWIENIE I ANALIZA EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy)

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Zestaw standardowy zawierał 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA KLASA 1, ZAKRES PODSTAWOWY

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA KLASA 1, ZAKRES PODSTAWOWY ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA KLASA 1, ZAKRES PODSTAWOWY Numer lekcji 1 2 Nazwa działu Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem nauczania i kryteriami wymagań Zbiór liczb rzeczywistych i jego 3 Zbiór

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012.

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012. ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012. Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych (S-1-122) w naszej szkole rozwiązywało 69 uczniów, jeden uczeń rozwiązywał

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie II gimnazjum do programu nauczania MATEMATYKA NA CZASIE

Wymagania na poszczególne oceny w klasie II gimnazjum do programu nauczania MATEMATYKA NA CZASIE Wymagania na poszczególne oceny w klasie II gimnazjum do programu nauczania MATEMATYKA NA CZASIE Wymagania konieczne K dotyczą zagadnień elementarnych, stanowiących swego rodzaju podstawę, powinien je

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w klasie trzeciej w roku 2012

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w klasie trzeciej w roku 2012 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA ul. Gronowa 22, 61 655 Poznań tel.: 61 854 01 60, fax: 61 852 14 41 www.oke.poznan.pl OKEP 4613/31/2012 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w klasie trzeciej w roku 2012 Szanowni

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2 TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 0 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH 1. Liczby 1-. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 4. Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich 1 1-

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO KWIECIEŃ 2012

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO KWIECIEŃ 2012 GIMNAZJUM NR 4 IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W TYCHACH ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO KWIECIEŃ 2012 Materiał opracował zespół w składzie: 1. Dorota Baron 2. Joanna Maturska Tychy, sierpień 2012r.

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2013/2014.

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2013/2014. Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2013/2014. Opracowała: Monika Mikocka Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. Do egzaminu pisemnego z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo