R/173/11/DI/B/374-1 FR4/253/12/KJJ/2246 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R/173/11/DI/B/374-1 FR4/253/12/KJJ/2246 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia r. MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT FINANSÓW RESORTU R/173/11/DI/B/374-1 FR4/253/12/KJJ/2246 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa infrastruktury Systemu Zdalnego Dostępu w sieci teleinformatycznej resortu finansów Ministerstwo Finansów informuje, że: 1. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 7 maja br., zwanej dalej SIWZ, w następujący sposób: Zmiany SIWZ: Rozdział XVIII ust. 1 pkt 1) lit a) otrzymuje brzmienie:. w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 z poźn. zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. Przy czym Wykonawca jest uprawniony do ul. Świętokrzyska 12, Warszawa tel.: fax:

2 uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji Umowy, oraz przekazał Zamawiającemu niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni, prawidłowo wystawioną fakturę wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń, Rozdział XIX ust. 3 SIWZ otrzymuje brzmienie: Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności kar umownych określonych w 12 Wzoru Umowy lub roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Rozdział XIX ust. 4 SIWZ otrzymuje brzmienie: Zamawiający zwolni Zabezpieczenie w wysokości: 1) 70% wartości Zabezpieczenia w terminie 30 dni po wykonaniu Przedmiotu Umowy określonego w 1 ust. 1 pkt 1.2 i uznaniu Umowy przez Zamawiającego za należycie wykonaną, co zostanie potwierdzone akceptacją przez Zamawiającego ostatniego rejestru, o którym mowa w 4 ust. 6; 2) 30% wartości Zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady określonej we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik C do SIWZ; Zmiany Wzoru Umowy: Pojęcia w tabeli Definicje zostały posortowane alfabetycznie oraz pojęcie: - Produkty otrzymuje brzmienie: Ogół wszystkich innych niż dokumentacja dokumentów, schematów, szablonów, algorytmów i innych efektów twórczych wytworzonych w związku z realizacją Umowy, ustalonych w jakiejkolwiek technice lub formie. - Oprogramowanie dedykowane otrzymuje brzmienie: Oprogramowanie komputerowe wytworzone przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy na potrzeby Systemu, w szczególności jako uzupełnienie istniejących funkcjonalności, wykonane na wniosek Zamawiającego lub w uzgodnieniu z Zamawiającym. 2

3 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Szczegółowy zakres zadań i obowiązków Wykonawcy dotyczący realizacji poszczególnych elementów przedmiotu Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie i zobowiązań dodatkowych zawierają poniższe postanowienia Umowy oraz Załącznik nr 1 do Umowy. W 3 ust. 19 Wzoru Umowy wykreśla się słowa: Wykonawca zobowiązuje się, w ramach ceny Umowy, określonej w 7 ust. 1 pkt 1.1, do przeszkolenia 7 (siedmiu) Administratorów wskazanych przez Zamawiającego w zakresie wykonywania czynności zgodnie z przypisanym im zadaniami, wg niżej określonych warunków: i zastępuje słowami: Wykonawca zobowiązuje się, w ramach ceny Umowy, określonej w 7 ust. 1 pkt 1.1, do przeszkolenia 7 (siedmiu) Administratorów wskazanych przez Zamawiającego w zakresie wykonywania czynności związanych z eksploatacją i utrzymaniem Systemu, z zapewnieniem poniżej określonych warunków: 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Wykonawca oświadcza, że w Systemie lub w wytworzonym oprogramowaniu dedykowanym zobowiązuje się zastosować ogólnodostępne oprogramowanie narzędziowe, w tym oprogramowanie własne i oświadcza, że nie zastosuje żadnych innych elementów, modułów, podsystemów, komponentów wobec, których Wykonawca, w ramach realizacji Umowy, nie udzielił lub nie zapewnił udzielenia Zamawiającemu odpowiednich licencji, sublicencji lub autorskich praw majątkowych. 5 ust. 7 otrzymuje brzmienie: Wykonawca oświadcza, że zapozna się ze stanem prawnym i środowiskiem IT Zamawiającego i oświadcza, że posiądzie wszelkie niezbędne informacje, nabędzie zezwolenia albo uprawnienia wymagane przez przepisy prawa w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę fachową a także dysponuje odpowiednim personelem i odpowiednimi środkami gwarantującymi profesjonalizm oraz najwyższy poziom realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiający na wniosek Wykonawcy udzieli informacji i wyjaśnień w zakresie stanu prawnego i środowiska IT Zamawiającego w zakresie koniecznym do realizacji Przedmiotu Umowy, z zachowaniem poufności lub praw osób trzecich. 3

4 5 ust. 10 otrzymuje brzmienie: Wykonawca oświadcza, że wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawcę i podmioty którymi będzie się posługiwał przy wykonaniu Umowy nie będzie prowadzić do wypełnienia przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie będzie stanowić naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej. 5 ust. 11 otrzymuje brzmienie: Wykonawca oświadcza, że podczas realizacji wdrożenia, zapozna się z systemami funkcjonującymi u Zamawiającego w obszarze IT współpracującymi i mającymi wpływ na wdrażany w ramach Umowy System oraz zobowiązuje się, że wdrożenie Systemu nie będzie negatywnie wpływało na funkcjonowanie infrastruktury systemowo narzędziowej w obszarze IT Zamawiającego i podmiotów w ramach, których System będzie funkcjonował. 5 ust. 14 otrzymuje brzmienie: W przypadku, gdy System, lub którykolwiek element Systemu nie będzie współdziałać ze sprzętem lub oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego w sposób prawidłowy, spowoduje zakłócenia, pogorszy lub obniży jakiekolwiek funkcjonalności środowiska sprzętowo programowego Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie czynności lub pokryć wszystkie koszty związane z przywróceniem sprawnego działania środowiska sprzętowoprogramowego Zamawiającego oraz zobowiązuje się na własny koszt dokonać niezbędnych modyfikacji przywracających prawidłowe działanie środowiska sprzętowo - programowego Zamawiającego. 5 ust. 15 otrzymuje brzmienie: Wykonawca oświadcza, że wszelkie dane i informacje przekazane lub udostępnione Zamawiającemu w wyniku wykonywania Umowy, nie są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawcy lub osób trzecich. W przypadku udostępnienia danych lub informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej nie później niż z datą udostępnienia takich informacji. 4

5 6 ust. 10 otrzymuje brzmienie: Zamawiający może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek osoby, o których mówi Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.7 do Umowy, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się należycie z obowiązków wynikających z Umowy. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma, zgodnie ze złożoną ofertą, łączne maksymalne wynagrodzenie w wysokości.. brutto (słownie:.), obejmujące, w szczególności wszelkie koszty, wydatki i obciążenia związane z realizacją Umowy oraz wynikające z przepisów prawa, w tym wynagrodzenie za udzielenie/zapewnienie licencji/sublicencji* na polach eksploatacji określonych w niniejszej Umowie, przeniesienie autorskich praw majątkowych, zezwolenia na wykonywanie praw zależnych, gwarancji, usług wsparcia, jak również wszystkie opłaty i podatki, w tym wartość należnego cła oraz podatku od towarów i usług (VAT), w tym: pkt 1.1 i 1.2 pozostają bez zmian. W 8 ust. 1 wykreśla się słowa: 1.4 utrwalanie, 1.5 przekazywanie, Po wykreśleniu powyższych zmienia się numeracja punktów. Jednocześnie Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie wszystkich czynności określonych powyżej bez jakichkolwiek ograniczeń. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 7 ust. 1 pkt 1.1 Umowy, Wykonawca udziela/zapewni udzielenie* Zamawiającemu licencji/sublicencji do dokumentacji związanej z dostarczonym w ramach wdrożenia Systemu oprogramowaniem na czas nieograniczony, do korzystania przez Zamawiającego na polach eksploatacji wymienionych w ust. 9 pkt 9.1 niniejszego paragrafu. 5

6 8 ust. 7 otrzymuje brzmienie: Wykonawca udziela/zapewni udzielenie* Zamawiającemu, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 7 ust. 1 pkt 1.1 Umowy, licencji/sublicencji do wszystkich nowych wersji oprogramowania, o których mowa w 11 ust. 8 Umowy na polach eksploatacji określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu. 8 ust. 9 otrzymuje brzmienie: W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 7 ust.1 pkt 1.1 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wszystkich Produktów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy, w szczególności: opracowań dokumentów określonych w 3 ust. 13 Umowy, opisów struktur katalogów, opisów standardu nazewnictwa plików źródłowych i plików wynikowych, wszystkich innych dokumentów będących wynikiem realizacji niniejszej Umowy, oraz do oprogramowania dedykowanego wytworzonego w ramach realizacji Umowy, kodów źródłowych, algorytmów, kodów wynikowych i innych efektów twórczych ustalonych w jakiejkolwiek postaci będących wynikiem realizacji niniejszej Umowy, do korzystania przez Zamawiającego oraz organy i jednostki resortu finansów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami na następujących polach eksploatacji: pkt 9.1 i następne pozostają bez zmian. 8 ust. 13 otrzymuje brzmienie: W ramach wynagrodzenia określonego w 7 ust.1 pkt 1.1 Umowy Wykonawca zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego lub osoby trzecie działające na zlecenie lub z upoważnienia Zamawiającego praw zależnych do opracowań Produktów, o których mowa w ust. 9 w ramach autorskich praw majątkowych, w tym do korzystania z utworów zależnych na polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie i oświadcza, że nie będzie z tego tytułu żądał dodatkowego wynagrodzenia. 8 ust. 14 otrzymuje brzmienie: W ramach wynagrodzenia określonego w 7 ust.1 pkt 1.1 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do opracowań Produktów, o których mowa w ust. 9. 6

7 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie: W przypadkach zgłoszenia roszczeń, o których mowa w ust. 3, przez osoby trzecie, Zamawiający powiadomi Wykonawcę, który niezwłocznie podejmie działania zmierzające, w szczególności do: usunięcia naruszeń, zaspokojenia roszczeń, zabezpieczenia Zamawiającego przed szkodami, odpowiedzialnością i kosztami. 10 ust. 3 pkt 3.2 otrzymuje brzmienie: 30% wartości Zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady zgodnie z postanowieniami art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny; 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności kar umownych określonych w 12 Umowy lub roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w 7 ust. 1 pkt 1.1 udziela Zamawiającemu gwarancji na płynne, prawidłowe tj. wolne od jakichkolwiek błędów funkcjonowanie Systemu, w tym również prawidłowe funkcjonowanie całego osprzętu i oprogramowania dostarczonych w ramach Umowy, przez okres 48 miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego. 11 ust. 7 otrzymuje brzmienie: Gwarancja na dostarczony w ramach Systemu osprzęt obowiązywać będzie do czasu upływu końca świadczenia usług gwarancyjnych, ale nie krócej niż gwarancja producenta. 11 ust. 21 otrzymuje brzmienie: Strony rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy poprzez wydłużenie terminu rękojmi do 48 miesięcy liczonych od daty podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego, określonego w 3 ust. 21. Zamawiający może wykonywać 7

8 uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z powyższych postanowień gwarancyjnych. Wybór trybu zaspokojenia roszeń z tytułu rękojmi lub gwarancji należy do Zamawiającego. 11 ust. 22 otrzymuje brzmienie: W wypadku stworzenia nowej wersji oprogramowania Systemu, Wykonawca w okresie gwarancji, zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego, do dostarczenia i zainstalowania nowej wersji oprogramowania Systemu oraz do dostarczenia do siedziby Zamawiającego nośników i procedur instalacyjnych wraz z opisem wprowadzonych zmian, w terminie i na zasadach określonych dla usunięcia błędu drobnego (ust. 2 pkt 2.2, ust. 3 i ust. 4). 11 ust. 23 otrzymuje brzmienie: W przypadku, kiedy Wykonawca nie przedstawia gwarancji jakości udzielonej przez producenta na osprzęt Systemu, o których mowa w ust. 7 lub nośniki oprogramowania, o których mowa w ust. 18, dokument gwarancyjny wystawiony przez Wykonawcę nie może zawierać następujących warunków: Ograniczać okresu gwarancji poprzez uwzględnienie naturalnego zużycia elementów wchodzących w skład zamawianej infrastruktury (z wyłączeniem elementów eksploatacyjnych ulegających naturalnemu zużyciu); Obowiązku dokonywania przez Zamawiającego innych, niż przewidziane w niniejszym paragrafie, płatnych przeglądów okresowych wykonywanych przez Wykonawcę lub podmioty wskazane przez Wykonawcę; Postanowień sprzecznych z powyższymi ustaleniami lub powodujących obciążenie Zamawijącego dodatkowymi kosztami związanymi z realizacją postanowień Umowy, a także zawierać dodatkowych warunków współpracy z Wykonawcą; Dotyczących innych płatnych działań nie ujętych w Umowie. Zapisy zawarte w dokumencie gwarancyjnym wystawionym przez Wykonawcę naruszające powyższe postanowienia uważane będą za nieważne. 13 ust. 3 pkt 3.2 otrzymuje brzmienie: w realizacji jakiegokolwiek obowiązku Wykonawcy określonego w Umowie powstaną, 8

9 opóźnienia przekraczające 2 miesiące; 13 ust. 3 pkt 3.3.otrzymuje brzmienie: Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności bezzasadnie nie stosuje się do uwag Zamawiającego dotyczących wykonania Umowy w kontekście obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy i osiągnięcia jej celu lub narusza inne postanowienia Umowy w sposób zagrażający jej wykonaniu na warunkach określonych w Umowie, w sytuacji gdy po upływie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania; 13 ust. 8 otrzymuje brzmienie: W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w części: 8.1. Strony zobowiązują się w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji Przedmiotu Umowy w części w jakiej odstąpienie nie nastąpiło, 8.2. wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie stwierdzonego ww. protokołem zakresu należycie wykonanych elementów Przedmiotu Umowy zaakceptowanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, 8.3. Strony dokonują rozliczenia prawidłowo wykonanych prac, od których Zamawiający nie odstąpił, do dnia odstąpienia od Umowy, w oparciu o odpowiednie stosowanie postanowień Umowy w szczególności w zakresie procedur odbioru, podstaw wystawiania faktur, terminów płatności. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności określonych w Załączniku nr 9 do Umowy. 14 ust. 6 zostaje wykreślony. 14 ust. 11 (uprzednio ust. 12) otrzymuje brzmienie: 9

10 Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew postanowieniom Umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu Przedmiotu Umowy, rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej Umowy w przypadkach, gdy: 3.1 w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 z poźn. zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku po wykonaniu którego wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. Przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz przekazał Zamawiającemu niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni, prawidłowo wystawioną fakturę wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń; 3.2 nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty; 3.3 niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji, gdy zmiana ta ingeruje w treść oferty lub jest istotna, lub o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy; 3.4 niezbędna jest zmiana terminu realizacji Umowy w przypadkach: zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, na które Strony nie miały wpływu, 10

11 wprowadzenia zmian w Umowie wymienionych w pkt. 3.2, 3.4 niniejszego ustępu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia tych zmian powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania Umowy, nie powodujących zmiany Przedmiotu Umowy; 3.6. zmiany miejsc dostaw, użytkowania, wykonywania świadczeń gwarancyjnych, świadczenia Usług stanowiących Przedmiot Umowy, oraz zmian adresów tych miejsc w wyniku zmian organizacyjnych i/lub zmian adresów Zamawiającego, jednostek nadzorowanych przez Zamawiającego, innych jednostek, na rzecz których, w imieniu których i/lub wspólnie z którymi Zamawiający udzielił zamówienia; 3.7. zmiany terminu realizacji Szkoleń na dłuższy lub krótszy w przypadku, gdy ze względu na zmiany organizacyjne Zamawiającego, jednostek nadzorowanych przez Zamawiającego, innych jednostek na rzecz których, w imieniu których i/lub wspólnie z którymi Zamawiający udzielił zamówienia, utrzymanie dotychczasowego terminu nie jest korzystne dla Zamawiającego. 2. Ministerstwo Finansów jednocześnie informuje, że otrzymało pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i udziela, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) następujących odpowiedzi: Pytanie 1: Dotyczy pkt. 11 Załącznika D do SIWZ Specyfikacja techniczna. Czy Wykonawca dobrze odczytuje wymaganie, że do spełnienia powyższego wystarczy rozwiązanie bazujące na użyciu Token RSA? Odpowiedź: Nie, do spełnienia warunku musi być zagwarantowana możliwość skorzystania z każdej z wymaganych metod autentykacji. Pytanie 2: Dotyczy pkt. 11 Załącznika D do SIWZ Specyfikacja techniczna. Wykonawca prosi o uszczegółowienie wymagania - jaką aplikację i jaki mechanizm uwierzytelniania Zamawiający określa w powyższym wymaganiu? Odpowiedź: Wymaganie dotyczy aplikacji wykonanej i dostarczonej przez producenta systemu zdalnego dostępu, która będzie możliwa do zainstalowania i uruchomienia na 11

12 urządzeniach mobilnych pracujących pod kontrolą wszystkich systemów operacyjnych wymienionych w SIWZ Pytanie 3: Dotyczy pkt. 11 Załącznika D do SIWZ Specyfikacja techniczna. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w który spełnione jest wymaganie importu wielu certyfikatów CA przy jednoczesnym używaniu jednego z zaimportowanych CA? Odpowiedź: Zamawiający wymaga by System Zdalnego Dostępu umożliwiał zarówno importowanie wielu certyfikatów głównych i pośrednich CA jak i późniejsze ich wykorzystywanie. Pytanie 4: Dotyczy pkt. 11 Załącznika D do SIWZ Specyfikacja techniczna. Wykonawca prosi o uszczegółowienie wymagania, co Zamawiający miał w intencji powyższego wymagania? w jakim celu maskowanie, w którym miejscu systemu (przeglądarka, sieć)? Odpowiedź: Maskowanie adresów URL ma występować na serwerach Systemu Zdalnego Dostępu w taki sposób by w przeglądarce na stacji klienckiej użytkownik logując się do portalu i uruchamiając na nim aplikacje otrzymywał URL który będzie prowadził wyłącznie do portalu. Niewidoczna ma być struktura katalogowa serwisów WWW ani adresacja wewnętrzna Zamawiającego. Pytanie 5: Dotyczy pkt. 11 Załącznika D do SIWZ Specyfikacja techniczna. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym sposób logowania jest uproszczony i ograniczony do pola login i pola password/certyfikat, czyli nie wymaga dodatkowego opracowywania interface'u użytkownika? Odpowiedź: Ekran logowania musi być w pełni konfigurowalny przez administratora a metoda autentykacji możliwa do zmiany przez użytkownika. Po zalogowaniu w zależności od zastosowanej metody użytkownik ma otrzymać różne zestawy aplikacji zgodne z szablonem bezpieczeństwa oraz posiadanymi uprawnieniami. 12

13 Pytanie 6: Dotyczy pkt. 11 Załącznika D do SIWZ Specyfikacja techniczna. Czy Wykonawca poprawnie odczytuje wymaganie, że jako aktywność użytkowników należy rozumieć zdarzenia związane z logowaniem użytkowników do VPN? Odpowiedź: Jako aktywność użytkownika należy rozumieć zdarzenia polegające na logowaniu użytkownika do systemu zdalnego dostępu jak również wszelkie działania powodujące uzyskanie dostępu do usług, serwerów i aplikacji udostępnianych przez System. Pytanie 7: Dotyczy pkt. 11 Załącznika D do SIWZ Specyfikacja techniczna. Czy Zamawiający dopuszcza realizację wsparcia danego systemu mobilnego poprzez logowanie się z telefonu do portalu SSL VPN? Odpowiedź: Tak. Pytanie 8: Dotyczy pkt. 11 Załącznika D do SIWZ Specyfikacja techniczna. Jaki procent obsługiwanych użytkowników ma być traktowany jako logujący się z "niezaufanego środowiska"? Odpowiedź: Zamawiający traktuje 100% użytkowników jako logujący się z niezaufanego środowiska. Pytanie 9: dot. Załącznik C do SIWZ Wzór umowy: ad. 5 ust Czy możliwe jest wykreślenie postanowienia zawartego w 5 ust. 15 Umowy wobec braku wiedzy na temat danych informacji, które mogą być przekazane przez Wykonawcę Zamawiającego w toku realizacji Umowy? Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji zapisu. ad. 6 ust Czy Wykonawca jest obowiązany do uwzględniania każdego wniosku Zamawiającego o zmianę jakiejkolwiek osoby wykonującej przedmiot Umowy? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis powyższego paragrafu. Patrz też 6 ust ust. 6 - Czy Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenie elektronicznego rejestru zgłoszeń nawet po ustaniu okresu asysty technicznej? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Wzoru Umowy Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia rejestru zgłoszeń przez cały okres gwarancji. 13

14 14 ust. 1 Czy Zamawiający również jest zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do informacji poufnych uzyskanych od Wykonawcy w ramach wykonywania przedmiotu Umowy? Odpowiedź: W odniesieniu do Wykonawcy Zamawijący zobowiązny jest do przestrzegania tajemnicy przedsiebiorcy po uzyskaniu takiej informacji od Wykonawcy, stosownie do 5 ust. 15 Wzoru Umowy. Pytanie 10: dot. Rozdz. XIX pkt SIWZ - Czy zaświadczenie, o którym mowa w Rozdz. XIX pkt może zostać wystawione przez oficjalnego przedstawiciela producenta oprogramowania w Polsce? Odpowiedź: Zaświadczenie, o którym mowa wyżej może zostać wystawione przez oficjalnego przedstawicielea producenta oprogramowania w Polsce pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w Rozdziale XIX SIWZ. Pytanie 11: W związku z rozbieżnością treści 10 ust. 3 Wzoru umowy (Załącznik C do SIWZ), cyt.: Zamawiający zwolni Zabezpieczenie w wysokości: % wartości Zabezpieczenia w terminie 30 dni po wykonaniu Przedmiotu Umowy określonego w 1 ust. 1 pkt. 1.2 i uznaniu Umowy przez Zamawiającego za należycie wykonaną, co zostanie potwierdzone akceptacją przez Zamawiającego ostatniego rejestru, o którym mowa w 4 ust. 6; % wartości Zabezpieczenia w terminie 30 dni po wykonaniu przez Wykonawcę drugiego serwisu prewencyjnego, o którym mowa w 11 ust. 11, co zostanie potwierdzone podpisanym przez Strony Protokołem Odbioru Usługi Serwisu bez zastrzeżeń. w stosunku do treści art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zgodnie z którym Zamawiający może pozostawić do 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i kwota ta jest zwracana Wykonawcy nie później niż 15 dni po upływie rękojmi za wady, 14

15 oraz brakiem określenia w SIWZ wymaganego okresu trwania rękojmi za wady, zwracamy się z prośbą o jednoznaczną informację, od którego momentu Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady oraz po jakim czasie (w miesiącach) wygasają. Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownej zmiany SIWZ. Pytanie 12: Zwracamy się z uprzejmą z prośbą o przesłanie na adres wskazany poniżej lub udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego wersji edytowalnej (format MS Word) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności załączników stanowiących wzory dokumentów załączanych do oferty. Odpowiedź: Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej zostaną zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego. Pytanie 13: Definicja Wdrożenia Czy określenie lub innej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego należy odnosić wyłącznie do lokalizacji wskazanej w 1 ust. 1 pkt 1.1. Umowy? Odpowiedź: Tak. Pytanie 14: Definicja Produktu Jak należy rozumieć sformułowanie inne efekty twórcze wytworzone w trakcie realizacji Umowy? Czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie słów w trakcie słowami w związku z? Umowa odnosi się do dokumentów, które będą związane z Przedmiotem Umowy. Nie dotyczy ona wszelkich dokumentów z nią niezwiązanych, które zostaną wytworzone w trakcie trwania Umowy. Odpowiedź: Sformułowanie nie dotyczy dokumentów niezwiązanych z Umową, które zostaną wytworzone w trakcie jej trwania. Zamawiający dokona stosownej zmiany SIWZ. Pytanie 15: Definicja Oprogramowania dedykowanego Czy wykonanie oprogramowania należy wiązać z treścią Umowy i oferty Wykonawcy, czy także z treścią ew. osobnego wniosku Zamawiającego, o którym mowa w tej definicji? Odpowiedź: Wniosek Zamawiającego może dotyczyć oprogramowania niezbędnego do prawidłowej realizcji przedmiotu umowy okreśłonego w 1 ust. 1 pkt

16 Pytanie 16: 1 ust. 2 O jakich produktach jest mowa w przedmiotowym zapisie? Czy dotyczy on zakresu wskazanego w 8 ust. 9 Umowy? Odpowiedź: Szczegółowe zapisy dotyczyące 1 ust. 2 zostały zawarte w 8 Wzoru Umowy. Zamawiający dokona stosownej zmiany SIWZ. Pytanie 17: 3 ust. 13 Jaka procedura będzie stosowana w sytuacji, w której pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą istniały rozbieżności co do wyników testów? - Czy wskazany 7-dniowy termin odnosi się do otrzymania informacji o gotowości Wykonawcy do dokonania odbioru jakościowego? Odpowiedź: Powyższa procedura odbioru została opisana we Wzorze Umowy w 3. Pytanie 18: 3 ust. 15 Czy zakres upoważnienia, o którym mowa w przedmiotowym ustępie obejmować ma także wyznaczanie dodatkowych terminów, uzgadnianie z Wykonawcą rozbieżności co do interpretacji wyników według kryteriów kryterium Pozytywnego Wyniku Testów oraz odstąpienia od Umowy w imieniu Zamawiającego zgodnie z 3 ust. 14? Odpowiedź: Nie. Pytanie 19: 3 ust. 19 W zakresie sformułowania zgodnie z przypisanymi im zadaniami o jakich zadaniach jest mowa w przedmiotowym zapisie i kto je wyznacza? W jaki sposób Wykonawca powinien ustalić, czy przygotowane przez niego szkolenie będzie mogło być wykonane stosownie do ww. wymogu? Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownej zmiany SIWZ. Pytanie 20: 3 ust. 19 pkt 19.6 W jakim zakresie wymagane jest wyżywienie, czy ma być ono zapewnione wyłącznie uczestnikom szkolenia? Odpowiedź: Zgodnie z 3 ust. 19 wyżywienie ma być zapewnione dla uczestników szkolenia wskazanych przez Zamawiającego. Pytanie 21: 3 ust. 19 pkt 11 Jak zostaną uregulowane kwestie szczegółowe dotyczące szkolenia np. skutek niepojawienia się części uczestników na szkoleniu? 16

17 Odpowiedź: Zamawiający zapewnia obecność wszystkich uczestników szkolenia. Pytanie 22: 3 ust. 19 pkt 12 Termin wykonania Szkolenia nie później niż 21 dni od zawarcia Umowy, oznacza, że szkolenie miałoby być wykonane na długo przed stworzeniem Systemu. Jak należy traktować tak wyznaczony termin w kontekście wymaganego zakresu szkolenia? Odpowiedź: Zakres szkoleń został określony w 3 ust. 19. Pytanie 23: 4 ust. 1 Jaki limit godzinowy przewiduje Zamawiający dla wykonywania obowiązków określonych w przedmiotowym ustępie? Odpowiedź: Zamawiający we Wzorze Umowy nie określił limitu godzinowego. Pytanie 24: 4 ust. 1 pkt Wykonawca zwraca uwagę na fakt, że obowiązki opisane w przedmiotowych punktach mogą zostać uznane za odrębne usługi, które nie zostały objęte Przedmiotem Umowy. Ich charakter wskazuje de facto na konieczność podjęcia działań daleko dalej idących niż związane z bieżącą eksploatacją stworzonego Systemu. Czy Zamawiający przewiduje możliwość ustalenia osobnego wynagrodzenia dla usług określonych w przedmiotowych punktach? Odpowiedź: Świadczenie usługi wsparcia określonej w 4 jest elementem przedmiotu umowy, natomiast cena została określona w 7 ust. 1 pkt 1.2. Pytanie 25: 4 ust. 4 Czy podane terminy dotyczą także czynności wskazanych w 4 ust. 1 pkt ? Odpowiedź: Terminy dotyczą wszystkich czynności świadczenia usługi wsparcia określonych w 4 ust. 1. Pytanie 26: 4 ust. 6 W jaki sposób będą rozstrzygane sytuacje, w których Wykonawca będzie posiadał uzasadnione zastrzeżenia w stosunku do uwag Zamawiającego? Odpowiedź: Warunki prowadzenia oraz akceptacji rejestru przez Zamawiającego zostały określone w 4 ust. 5 i 6. 17

18 Pytanie 27: 4 ust. 7 Czy zastrzeżenia zawarte w przedmiotowym ustępie odnoszą się także do czynności wskazanych w 4 ust. 1 pkt ? Odpowiedź: Zastrzeżenia dotyczą wszystkich czynności świadczenia usługi wsparcia określonych w 4 ust. 1. Pytanie 28: 5 ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie po słowach za wszelkie słów dotyczące wykonania obowiązków podwykonawcy w ramach wykonywania Umowy? Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie. Pytanie 29: 5 ust. 4 Co Zamawiający rozumie pod określeniem ogólnodostępne oprogramowanie narzędziowe? - Sformułowanie użyte w przedmiotowym ustępie oznacza zobowiązanie Wykonawcy do wykorzystania ogólnodostępnego oprogramowania narzędziowego. Czy w sytuacji, w której Wykonawca nie stwierdzi potrzeby wykorzystania takiego oprogramowania, będzie on mógł np. wykorzystać wyłącznie oprogramowanie własne? - Jak należy rozumieć zakaz dotyczący autorskich praw majątkowych osób trzecich? Zakaz wydaje się zbyt szeroki oznaczałby on brak możliwości użycia jakichkolwiek narzędzi, do których pełni autorskich praw majątkowych nie będzie posiadał Wykonawca. Narzędzia z licencjami np. typu open source mogą nie pozbawiać autorskich praw majątkowych ich twórców. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację przedmiotowego zapisu w zakresie umożliwiającym korzystanie z oprogramowania, do którego pełni autorskich praw majątkowych nie będzie posiadał Wykonawca (np. oprogramowania z licencjami typu open source) ew. usunięcie powyższego rygoru? W wielu zapisach Umowy Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do udzielania licencji na oprogramowanie, co stoi w sprzeczności z komentowanym zapisem. Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownej zmiany SIWZ. Pytanie 30: 5 ust. 7 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie po słowach środowiskiem IT Zamawiającego słów a Zamawiający umożliwi Wykonawcy takie zapoznanie 18

19 się,? Wykonawca może nie uzyskać wielu informacji przy braku udziału Zamawiającego. - Czy Zamawiający dopuszcza dodanie na końcu ustępu zdania: Termin wskazany w 2 ust. 1 Umowy ulega wydłużeniu o okres niezbędny dla uzyskania informacji, zezwoleń lub uprawnień, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.? W sytuacji, w której jakiekolwiek opóźnienia wynikną z czasu niezbędnego na uzyskanie np. zezwolenia, Wykonawca nie powinien odpowiadać za czas załatwienia sprawy przez np. organy administracyjne. Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownej zmiany SIWZ. Pytanie 31: 5 ust Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie po słowach wykonanie niniejszej Umowy słów przez Wykonawcę oraz po słowach do wypełnienia słów przez Wykonawcę? Wykonawca nie odpowiada w zakresie ujętym w przedmiotowym ustępie, za działania Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownej zmiany SIWZ. Pytanie 32: 5 ust Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie po słowach: w ramach Umowy System słów a Zamawiający umożliwi Wykonawcy takie zapoznanie się z odpowiednim wyprzedzeniem oraz na końcu ustępu słów: w zakresie w jakim Zamawiający umożliwi Wykonawcy powyższe zapoznanie się? Wykonawca nie może odpowiadać za całość infrastruktury Zamawiającego, a jedynie za te elementy, które będą bezpośrednio współpracowały z Systemem. Odpowiedź: Zamawiający dokonał zamian we wzorze umowy w zakresie pytania pierwszego, w pozostałym zakresie nie przewiduje zmian. Zgodnie z zapisem wzoru Umowy Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy odpowiedzialności za całość infrastruktury w obszarze IT Zamawiającego lecz infrastruktury w obszarze funkcjonowania Systemu, w zakresie jakiego można oczekiwać od profesjonalnego Wykonawcy. Pytanie 33: 5 ust. 14 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w taki sposób, aby odnosił się on wyłącznie do błędów wynikłych z niezgodnej z Umową realizacji Systemu? Wykonawca nie może odpowiadać za wszelkie błędy w innych aplikacjach Zamawiającego tylko dlatego, że nie będą one 19

20 właściwie współpracować z Systemem. Zamawiający nie może de facto przerzucać na Wykonawcę obowiązku wykonywania usług niewynikających z przedmiotu Umowy, przy założeniu odpowiedzialności quasi ubezpieczeniowej. - Czy Zamawiający dopuszcza dodanie na końcu zdania: Odpowiedzialność Wykonawcy na podstawie niniejszego ustępu zostaje ograniczona do 2% wartości Umowy brutto za każde osobne przywrócenie sprawnego działania, łącznie jednak nie więcej niż 20% wartości Umowy brutto.? Pytanie 34: 5 ust Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie przedmiotowego zapisu? Zapis jest nadmiernie uciążliwy, wymusza na Wykonawcy użycie wyłącznie narzędzi, które nie stanowiłyby tajemnicy przedsiębiorstwa co może istotnie wpłynąć na jakość produktu. Dodatkowo Wykonawca nie może brać odpowiedzialności za fakt klasyfikowania poszczególnych informacji przez osoby trzecie. Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownej zmiany SIWZ. Pytanie 35: 5 ust. 17 Czy przedmiotowy zapis dotyczy także oprogramowania użytego do stworzenia systemu, w tym oprogramowania, dla którego jego producent udziela licencji wyłącznie pod warunkiem zapewnienia asysty własnej producenta? Pytanie 36: 6 ust. 7 i ust. 8 Czy Zamawiający dopuszcza, aby możliwość zmian w składzie osobowym mogła wynikać z zakończenia stosunku pracy (rozwiązanie stosunku pracy, śmierć pracownika itd.)? Odpowiedź: Patrz 6 ust. 9 Wzoru Umowy. Pytanie 37: 7 ust. 12 Czy Zamawiający dopuszcza dodanie po słowie należności słowa bezsporne? 20

21 Pytanie 38: 8 ust. 1 pkt 1.1 Czy zapis należy rozumieć w ten sposób, że liczba 3500 użytkowników jest maksymalną liczbą użytkowników, której dotyczy przedmiotowy zapis? Odpowiedź: Przedmiotowy zapis dotyczy liczby licencji. Pytanie 39: 8 ust. 1 zdanie ostatnie Czy Zamawiający dopuszcza usunięcie przedmiotowego zdania? Zapis ten nie określa podmiotu uprawnienia, a ogólne określenie bez jakichkolwiek ograniczeń przeczy przepisom ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownych zmian SIWZ. Patrz zmiana 8 ust. 1 Wzoru Umowy. Pytanie 40: 8 ust. 4 i ust. 5 Od jakiego dnia mają zostać udzielone Zamawiającemu licencje/sublicencje, o których mowa w przedmiotowym ustępie? Czy charakter tych licencji należy rozumieć w ten sposób, że mają one obejmować swym zakresem te same pola eksploatacji, których mają dotyczyć licencje/sublicencje udzielane na podstawie innych ustępów 8 Umowy, a jedyna różnica to ograniczenie czasowe? Wobec odniesienia do wynagrodzenia wskazanego w 7 ust. 1 pkt w jaki sposób zostanie rozliczone wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji, o której mowa w przedmiotowym ustępie, w sytuacji, w której nie dojdzie do podpisania Protokołu Odbioru Końcowego? Odpowiedź: Zamawiający nie określił dnia udzielenia licencji opisanych w 8 ust. 4 i 5, a jedynie warunki ich wykorzystania. Warunki odstąpienia od umowy zostały określone w 13. Pytanie 41: 8 ust. 5 Czy Zamawiający dopuszcza usunięcie przedmiotowego ustępu lub jego modyfikację? Zapewnienie funkcjonalności produktu, który nie jest gotowy w zakresie, który wynikałby z ukończenia produktu, jest niewykonalne. Pytanie 42: 8 ust. 8 Czy Zamawiający dopuszcza rozszerzenie ustępu o zapis dotyczący możliwości wypowiedzenia w warunkach określonych przedmiotowym ustępem 21

22 licencji/sublicencji przez producenta oprogramowania także bez dodatkowego wzywania do zaprzestania naruszeń? Pytanie 43: 8 ust. 11 Wobec odniesienia do wynagrodzenia wskazanego w 7 ust. 1 pkt w jaki sposób zostanie rozliczone wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji, o której mowa w przedmiotowym ustępie, w sytuacji, w której nie dojdzie do podpisania Protokołu Odbioru Końcowego? Odpowiedź: Warunki odstąpienia od umowy zostały określone w 13. Pytanie 44: 8 ust. 13 i ust Czy Zamawiający dopuszcza odniesienie zapisów przedmiotowych ustępów do utworów, o których mowa w 8 ust. 9, a nie do wszystkich utworów, o których mowa w 8? Wykonawca jest władny dokonać zezwolenia, o którym mowa w ust. 13 i ust. 14 dla utworów, o których mowa ust. 9. Nie jest władny dokonać tego dla innych utworów np. producentów oprogramowania, którzy jedynie udzielają licencji. Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownej zmiany SIWZ. Pytanie 45: 8 ust. 17 Czy przedmiotowy zapis dotyczy także oprogramowania użytego do stworzenia systemu, w tym oprogramowania, dla którego jego producent udziela licencji wyłącznie pod warunkiem zapewnienia asysty własnej producenta? Odpowiedź: 8 ust. 17 odnosi się do Systemu Zdalnego Dostępu będącego przedmiotem Umowy, nie zaś do oprogramowania narzędziowego użytego do jego wytworzenia. Pytanie 46: 9 ust. 3 - Czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie słów: związanych z nieprawdziwością oświadczeń Wykonawcy słowami w wyniku czego prawomocnie ustalono nieprawdziwość oświadczeń Wykonawcy. Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności za negatywne dla Zamawiającego skutki postępowań tylko dlatego, że w ramach takich postępowań rozpatrywano kwestię prawdziwości oświadczeń Wykonawcy. Wykonawca może przyjąć odpowiedzialność w wypadku prawomocnego stwierdzenia dokonania takiego naruszenia przez Wykonawcę. 22

23 Pytanie 47: 9 ust. 4 - Czy Zamawiający dopuszcza dodanie po słowach zgłoszenia roszczeń słów o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu? Ust. 4 winien odnosić się bezpośrednio do zobowiązania określonego w ust. 3. Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował postanowienia wzoru umowy. Pytanie 48: 9 ust. 5 - Czy Zamawiający dopuszcza dodanie na końcu przedmiotowego ustępu zdania: Powyższe obowiązki dotyczą wyłącznie stwierdzenia w prawomocnym wyroku sądowym naruszenia przez Wykonawcę praw autorskich w związku z wykonaniem niniejszej umowy przez Wykonawcę.? Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności za negatywne dla Zamawiającego skutki postępowań tylko dlatego, że w ramach takich postępowań rozpatrywano kwestię prawdziwości oświadczeń Wykonawcy. Wykonawca może przyjąć odpowiedzialność w wypadku prawomocnego stwierdzenia dokonania takiego naruszenia przez Wykonawcę. Pytanie 49: 9 ust. 6 - Czy Zamawiający dopuszcza dodanie po słowach przez Wykonawcę słów które nastąpiły z winy Wykonawcy? Wykonawca nie powinien odpowiadać za problemy, które wynikną np. z naruszania warunków licencyjnych przez Zamawiającego. Pytanie 50: 10 ust. 1 Czy Zamawiający dopuszcza usunięcie słów i eksploatowanie? Wykonawca odpowiada za zgodne z Umową funkcjonowanie Systemu. Odpowiedzialność za błędy popełniane przez użytkowników podczas eksploatowania Systemu nie dotyczą prawidłowości jego funkcjonowania. Wykonawca nie opowiada za błędy popełniane przez użytkowników Systemu. Odpowiedź: Zamawiający dokonał stosownych zmian w 11 ust. 1. Pytanie 51: 10 ust. 3 - Czy Zamawiający dopuszcza dodanie po słowie błędu słów wynikłego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy? Błędy wywołane np. 23

24 przez Zamawiającego nie powinny obciążać podmiotu, który nie zawinił w ich powstaniu. Odpowiedź: Pytanie odnosi się do 11 ust. 3. Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie. Pytanie 52: 11 ust Czy Zamawiający dopuszcza dodanie po słowach nie zdoła usunąć słów w ramach świadczonej na podstawie niniejszej Umowy gwarancji? Pytanie 53: 11 ust Czy Zamawiający dopuszcza dodanie po słowach tego samego urządzenia słów - w ramach udzielonej gwarancji? Pytanie 54: 11 ust Czy Zamawiający dopuszcza dodanie na początku przedmiotowego ustępu słów: W wypadku stworzenia nowej wersji oprogramowania Systemu? Uprawnienie Zamawiającego winno być uzależnione od uprzedniego stworzenia takiej wersji oprogramowania. Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownej zmiany SIWZ. Pytanie 55: 12 ust. 13 Czy Zamawiający dopuszcza dodanie po słowach z tytułu opóźnienia słów lub niedostępności? w odniesieniu do ust. 8. Pytanie 56: 12 ust. 13 pkt 13.2 Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację treści na następującą: opóźnienia Wykonawcy wynikające wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub modyfikację inną wskazująca na opóźnienia wynikłe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy? Uzależnienie możliwości naliczania kar umownych od kwestii wyłącznej winy Zamawiającego oznacza, że wystąpienie choćby w najmniejszym stopniu innego czynnika (np. osoby trzeciej lub podmiotu współdziałającego z Zamawiającym, opóźnień wynikłych z wydawania decyzji przez urzędy itp.) oznaczać będzie konieczność zapłaty kar umownych przez Wykonawcę, 24

25 co jest obciążeniem daleko nadmiernym, w szczególności przy narzuconej przez Zamawiającego wysokości kar umownych. W przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze obiektywnym, o których mowa w pytaniu, uniemożliwiających realizację umowy w oznaczonym terminie umowa przewiduje możliwość zmiany terminu jej wykonania w 15. Pytanie 57: 12 ust. 14 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania na początku ustępu słowa Bezsporne? Kwestie sporne powinny zostać uprzednio wyjaśnione. Pytanie 58: 12 ust Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania słów Odszkodowanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje wyłącznie poniesione straty tj. wyłącza się możliwość dochodzenia odszkodowania z tytułu utraconych korzyści.? Pytanie 59: 12 - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania ust. 19 o treści Strony ograniczają całkowitą wysokość kar umownych należnych na podstawie niniejszej Umowy do 50% łącznej wartości Umowy brutto? System kar umownych wprowadzonych przez Zamawiającego jest skonstruowany w sposób wymuszający kumulowanie kar z upływem czasu, w związku z czym konieczne jest wprowadzenie limitu górnego dla całości kar umownych. W innym wypadku Wykonawca narażony będzie na straty, które mogłyby zagrażać jego funkcjonowaniu, co wpływałoby w istotny sposób na możliwość wykonywania Umowy. Pytanie 60: 13 ust. 3 pkt Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania po słowie powstaną słów z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy? Sam upływ czasu nie może stanowić przesłanki do uznania winy Wykonawcy, w szczególności w sytuacji, w której opóźnienie wyniknie np. z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 25

26 Odpowiedź: Zamawiający dokonał stosownej zmiany SIWZ. Pytanie 61: 13 ust. 3 pkt Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia słów w szczególności słowami to jest oraz dodanie przed słowem wezwania słowa bezskutecznego? Naruszenia powinny być wyraźnie wskazane, a Wykonawca powinien mieć realną możliwość odniesienia się do stanowiska Zamawiającego. - Czy Zamawiający mógłby sprecyzować jakich uwag Zamawiającego dotyczy przedmiotowy ustęp? System jest tworzony przez Wykonawcę i stosowanie się do wszelkich uwag Zamawiającego nie musi prowadzić do wykonania Systemu zgodnie z Umową. Odpowiedź: Zamawiający dokonał stosownej zmiany SIWZ. Pytanie 62: 13 ust. 8 pkt Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia słów o ile wykonany zakres Przedmiotu Umowy będzie miał dla Zamawiającego znaczenie? Przedmiotowe sformułowanie uprawnia Zamawiającego do jednostronnej oceny w zakresie dokonania płatności za wykonanie części Umowy, pozbawiając Wykonawcę wpływu na tą kwestię i pozbawiając jednocześnie możliwości uzyskania wynagrodzenia np. nabyty sprzęt oraz licencje na oprogramowanie, co przy licznych możliwościach Zamawiającego zastosowania instrumentu odstąpienia od Umowy, narusza istotnie równowagę ekonomiczną stron kontraktu. Odpowiedź: Zamawiający dokonał stosownej zmiany SIWZ. Pytanie 63: 14 ust. 3 Zamawiający zobowiązuje do przestrzegania przez Wykonawcę przepisów, które nie zostają ujawnione. Kiedy Wykonawca będzie mógł zapoznać się z treścią przepisów? Jakie będą skutki ew. zastrzeżeń Wykonawcy co do ich treści? Odpowiedź: Wykonawca będzie mógł zapoznać się z treścią ww. przepisów po podpisaniu umowy. Pytanie 64: 14 ust. 4 Czy Zamawiający przewiduje konieczność zastosowania przedmiotowego zapisu Umowy? W zakresie jakich klauzul objętych wymienioną w przedmiotowym ustępie ustawą miałby być przygotowany Wykonawca i pracownicy 26

27 o jakich kompetencjach mieliby posiadać poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie takich klauzul? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 65: 14 ust. 9 Czyj podpis winien znaleźć się na dokumencie, którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do Umowy? Odpowiedź Załącznik nr 9 do Wzoru Umowy stanowi integralną część Umowy i musi zostać podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pytanie 66: 14 ust. 12 Czy Zamawiający mógłby wskazać przepisy ustawy, które zamierza stosować do przedmiotowego ustępu? Umowa nie określa wprost, że przekazywane na podstawie Umowy informację będą objęte przepisami ustawy, o której mowa w przedmiotowym ustępie. Na jakiej zasadzie mają być stosowane te przepisy? Odpowiedź: Zamawiający dokonał stosownej zmiany SIWZ. Pytanie 67: 16 ust. 6 Jakiego języka dotyczy przedmiotowy zapis w kontekście realizacji Umowy? Odpowiedź: Zapis w 16 ust. 6 mówi o języku polskim lub innym języku obowiązującym w Unii Europejskiej. Pytanie 68: 16 Czy Zamawiający dopuszcza dodanie w przedmiotowym paragrafie ustępu o treści: Strony ustalają, że całkowita odpowiedzialność Wykonawcy wynikająca z wszelkich jego zobowiązań określonych w niniejszej Umowie zostaje ograniczona do 100% łącznej wartości Umowy brutto? Zamawiający wprowadził w umowie bardzo szerokie spektrum obowiązków i obciążeń Wykonawcy. Z uwagi na konieczność odpowiedniego ustalenia ryzyk dotyczących Umowy, koniecznym jest wprowadzenie górnej granicy odpowiedzialności Wykonawcy. Pytanie 69: Czy strona 28 dokumentu pozostaje celowo bez treści? W której części dokumentu należy upatrywać początku Załącznika nr 1 do Umowy? Odpowiedź: Załącznik nr 1 został poprawiony i opublikowany ponownie. 27

28 Pytanie 70: Dot. Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2. Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia spełniały wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązującym w Polsce prawie. Prosimy o podanie na jaki stan prawny (datę) mają być ważne te wymogi. Odpowiedź: Wymogi mają być spełnione na dzień składania ofert. Pytanie 71: Dot. Rozdział XI. Sposób przygotowania oferty pkt. 1. Zamawiający z pkt. 2 Rozdz. XI wymaga, by...tłumaczenia na język polski" zostały poświadczone przez Wykonawcę." Jednak zgodnie z 6. pkt. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) Zamawiający może żądać dokumentów sporządzonych w języku obcym wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Prosimy o modyfikację SIWZ w tym zakresie. Pytanie 72: Dot. Rozdział XVI. Kryteria oceny ofert pkt. 2 punkty Lp. 1. i 2. Zamawiający określając poszczególne elementy kryteriów oceny Systemu użył określenia itp." Prosimy o doprecyzowanie elementów oceny systemu. Odpowiedź: Inne elementy kryteriów oceny Systemu zawarte w pkt. 2 Lp.1 dotyczą indywidualnych możliwości w zakresie selektywnej kompresji ruchu oferowanego Systemu. Pytanie 73: Dot. Rozdział XVIII. Przewidziane możliwości dokonania istotnych zmian w umowie i warunki wprowadzenia zmian pkt. 1. 1) a) zdanie ostatnie Przy czym wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji Umowy;" Zapis powyższy jest sprzeczny z zapisem ze wzoru umowy 7 pkt. 13. Prosimy o ujednolicenie zapisów poprzez wykreślenie wyżej zacytowanego zdania. Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownej zmiany SIWZ. 28

29 Pytanie 74: Dot. Rozdział XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu postępowania w celu zawarcia umowy, pkt. 3. Prosimy o wyjaśnienie, czy w punkcie 3 powinno być odniesienie do 12, a nie 11. Odpowiedź: Zamawiający dokonał stosownej zmiany SIWZ. Pytanie 75: Dot. Rozdział XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu postępowania w celu zawarcia umowy, pkt. 4. Jeżeli płatność z tytułu realizacji przedmiotu umowy następuje po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego, to czy podpisanie tegoż Protokołu Odbioru Końcowego nie powinno stanowić podstawy do zwolnienia 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zaś 30% nie powinno pozostać do dyspozycji Zamawiającego w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zgodnie z art. 151 Ustawy? Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownej zmiany SIWZ. Pytanie 76: Dot. Załącznik C do SIWZ - Wzór umowy 3 pkt. 10. Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia spełniały wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązującym w Polsce prawie. Prosimy o podanie na jaki stan prawny (datę) mają być ważne te wymogi. Odpowiedź: Pytanie powtórzone (70,136,142). Pytanie 77: Dot. Załącznik C do SIWZ - Wzór umowy 3 pkt W 3 Umowy brakuje kryteriów akceptacji szkolenia pkt Prosimy o określenie kryteriów, na podstawie których Zamawiający może odmówić akceptacji terminu i miejsca szkolenia, materiałów szkoleniowych w formie papierowej i elektronicznej, zakres szkolenia, agenda oraz kwalifikacje wykładowcy. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 78: Dot. Załącznik C do SIWZ - Wzór umowy 4 pkt. 5. a. Zamawiający zobowiązuję wykonawcę do prowadzenia rejestru zgłoszonych przez Zamawiającego problemów - Prosimy o załączenie do wzoru umowy wzoru takiego rejestru lub określenie, jakie informacje powinien zawierać taki rejestr. 29

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

2 Termin realizacji Przedmiot umowy, o którym mowa w 1, zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2015 r.

2 Termin realizacji Przedmiot umowy, o którym mowa w 1, zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2015 r. GŁÓWNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego

Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego AZP-240/PN-p14/076/2013 strona 1 z 6 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 Dział Zamówień Publicznych tel. +48 81 445 43 92, fax +48 81 445 41 63, e-mail: dzp@kul.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Umowa nr / / /13 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku,, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a 2.... wpisaną do......, zwaną dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy:

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Umowa zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawą w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2015 (wzór)

Umowa nr /2015 (wzór) Załącznik 2 do SIWZ Umowa nr /2015 (wzór) w dniu r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WO/D /15

UMOWA NR WZP/WO/D /15 Zawarta w dniu.... pomiędzy UMOWA NR WZP/WO/D-332-29/15 Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, NIP: 1132669019, Regon: 140944971, z siedzibą w Warszawie (03-301 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Do umowy na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskich festiwali),

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości Wykonawców

Do wiadomości Wykonawców ZU-227/1/JR/ZP-614/03/SB2//15 Gdynia, dnia 27.03.2015 r. Do wiadomości Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowa placu składowego na granicy z GCT w formie zaprojektuj i wybuduj.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 3. zawarta w dniu r. w Mielnie pomiędzy:

WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 3. zawarta w dniu r. w Mielnie pomiędzy: WZÓR UMOWY NR Załącznik nr 3. zawarta w dniu... 2009 r. w Mielnie pomiędzy: Gmina Mielno - Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Mielnie przy ul. Słonecznej 9, Nr NIP 669-050-54-41 reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 "Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży"

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży Numer sprawy: KZp.2730.18.14 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/14 zawarta w dniu. r. w Łomży pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Zał. nr 4 do Regulaminu PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70 1-70 5 kodeksu cywilnego na wykonanie strony internetowej oraz wykonanie systemu zarządzania usługami PIG w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WO/D /13 PROJEKT

UMOWA NR WZP/WO/D /13 PROJEKT UMOWA NR WZP/WO/D-332-58.3/13 PROJEKT Zawarta w dniu.. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, NIP 1132669019, REGON 140944971, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015

Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015 Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015 Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym na dostawę elektronicznego programu informacji prawnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu. Zamawiającym Wykonawcą 1 2

UMOWA NR. zawarta w dniu. Zamawiającym Wykonawcą 1 2 UMOWA NR. zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy Skarbem Państwa, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa z upoważnienia którego działa

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą" reprezentowanym przez:

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Umowa Nr./2017 zawarta w dniu... 2017 roku w Przeworsku pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ul. Szkolna 6, 37 200 Przeworsk zwanym dalej w tekście Zamawiającym" reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia.. r. w Jasionce pomiędzy : WZÓR UMOWY UMOWA NR: PLRz/./ZRZ PORTEM LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 NIP :... KRS :......, kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr .. NIP., reprezentowanym przez:.

UMOWA nr .. NIP., reprezentowanym przez:. Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA nr Zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza 4, 05-505 Prażmów NIP 123 08 80 904 zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

Wydział Informatyki. Do wszystkich Wykonawców

Wydział Informatyki. Do wszystkich Wykonawców Wydział Informatyki Polski Komitet Normalizacyjny ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, www.pkn.pl tel. 22 556 76 48, fax: 22 556 78 61, e-mail: wifsekr@pkn.pl Warszawa, 2014-06-03 WIF-2121-37/2014 Do

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ZDP.ZP

Umowa Nr ZDP.ZP ZDP.ZP.271.24.2014 Załącznik B3 Umowa Nr ZDP.ZP.2720...2014 zawarta w dniu... w Wieliczce pomiędzy Powiatem Wielickim, ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka, reprezentowanym przez mgr inż. Grzegorza Łętochę

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH do umowy nr z dn..

KARTA GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH do umowy nr z dn.. KARTA GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH do umowy nr z dn.. ZAMAWIAJĄCY: Użytkownik WYKONAWCA: Gwarant Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR.../2015

U M O W A NR.../2015 U M O W A NR.../2015 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Łomży pomiędzy Miastem Łomża z siedzibą w Łomży, Stary Rynek 14, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. 1. Oświadczenia stron. 2. Przedmiot umowy

PROJEKT UMOWY. 1. Oświadczenia stron. 2. Przedmiot umowy Załącznik nr 6 Projekt umowy ZP.271.11.2015 PROJEKT UMOWY Nr Zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez - Wójta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia Zakup badań w zakresie opracowania koncepcji prezentacji video tras turystycznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Spis Treści 1. Sposób

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA .. Wykonawcą..

UMOWA .. Wykonawcą.. UMOWA zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów, z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 zwanym dalej Zamawiającym, które reprezentuje, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta

Bardziej szczegółowo

4. Prawidłowość realizacji zadania potwierdzi osoba wskazana 6pkt 2. 5. Szkolenie w całości jest finansowane ze środków publicznych

4. Prawidłowość realizacji zadania potwierdzi osoba wskazana 6pkt 2. 5. Szkolenie w całości jest finansowane ze środków publicznych PROJEKT UMOWA NR. /... /2014 zawarta w dniu.2014 roku w Białymstoku pomiędzy: 25 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 70, 15-601 Białystok, NIP: 542-32-24-755, REGON:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1.

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1. WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w w dniu 2016 r., pomiędzy: Asgard sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie 62-081, ul. Rolna 17 reprezentowanym przez Wiceprezes Zarządu: Annę Roszczak zwanego dalej ZAMAWIAJĄCYM a...,

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZP

Oznaczenie sprawy: ZP Załącznik nr 5 UMOWA NR ZP.322...2016 zawarta w dniu... roku w Gliwicach, pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Gliwicach ul. Górnych Wałów 9 NIP 6311331802 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA BPM.ZZP

UMOWA BPM.ZZP UMOWA BPM.ZZP.272.561.2015 Wzór umowy Zawarta w dniu... 2015 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Miastem Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1 NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 13.05.2015 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR DZP.381.33.2015.DW WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r.

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej. Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) zwanym dalej Zamawiającym, a Firmą..., KRS..NIP.,

UMOWA (projekt) zwanym dalej Zamawiającym, a Firmą..., KRS..NIP., Projekt II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Załącznik nr 6. w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: ZP. 272.1.16.2014 UMOWA projekt Załącznik nr 6 w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Andrzej Wilkoński Starosta

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' POSTANOWIENIA'OGÓLNE'

OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' POSTANOWIENIA'OGÓLNE' OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' 1'' POSTANOWIENIA'OGÓLNE' 1.! Niniejsze*Ogólne*Warunki*Najmu*( OWN )*znajdują*zastosowanie*do*umów*najmu*kontenerów*i*innych* podobnych*obiektów,*zawartych*pomiędzy*clipper*sp.*z*o.o.*a*jej*klientem*(najemcą).***

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 6a do SIWZ ZP-6/2013 UMOWA zawarta dnia. 2013 r. w Zawoi pomiędzy: 1. Babiogórskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Zawoi nr 1403, reprezentowanym przez Dyrektora Józefa Omylaka (dalej Zamawiający

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia Załącznik Nr 6 PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia W dniu...pomiędzy: Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy ul. Oławska 14 50-313 Wrocław reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - dr n.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14 Oznaczenie sprawy IPS.4011-4/D1/14 -zał. do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14 zawarta w Opolu, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo