R/173/11/DI/B/374-1 FR4/253/12/KJJ/2246 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R/173/11/DI/B/374-1 FR4/253/12/KJJ/2246 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia r. MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT FINANSÓW RESORTU R/173/11/DI/B/374-1 FR4/253/12/KJJ/2246 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa infrastruktury Systemu Zdalnego Dostępu w sieci teleinformatycznej resortu finansów Ministerstwo Finansów informuje, że: 1. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 7 maja br., zwanej dalej SIWZ, w następujący sposób: Zmiany SIWZ: Rozdział XVIII ust. 1 pkt 1) lit a) otrzymuje brzmienie:. w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 z poźn. zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. Przy czym Wykonawca jest uprawniony do ul. Świętokrzyska 12, Warszawa tel.: fax:

2 uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji Umowy, oraz przekazał Zamawiającemu niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni, prawidłowo wystawioną fakturę wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń, Rozdział XIX ust. 3 SIWZ otrzymuje brzmienie: Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności kar umownych określonych w 12 Wzoru Umowy lub roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Rozdział XIX ust. 4 SIWZ otrzymuje brzmienie: Zamawiający zwolni Zabezpieczenie w wysokości: 1) 70% wartości Zabezpieczenia w terminie 30 dni po wykonaniu Przedmiotu Umowy określonego w 1 ust. 1 pkt 1.2 i uznaniu Umowy przez Zamawiającego za należycie wykonaną, co zostanie potwierdzone akceptacją przez Zamawiającego ostatniego rejestru, o którym mowa w 4 ust. 6; 2) 30% wartości Zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady określonej we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik C do SIWZ; Zmiany Wzoru Umowy: Pojęcia w tabeli Definicje zostały posortowane alfabetycznie oraz pojęcie: - Produkty otrzymuje brzmienie: Ogół wszystkich innych niż dokumentacja dokumentów, schematów, szablonów, algorytmów i innych efektów twórczych wytworzonych w związku z realizacją Umowy, ustalonych w jakiejkolwiek technice lub formie. - Oprogramowanie dedykowane otrzymuje brzmienie: Oprogramowanie komputerowe wytworzone przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy na potrzeby Systemu, w szczególności jako uzupełnienie istniejących funkcjonalności, wykonane na wniosek Zamawiającego lub w uzgodnieniu z Zamawiającym. 2

3 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Szczegółowy zakres zadań i obowiązków Wykonawcy dotyczący realizacji poszczególnych elementów przedmiotu Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie i zobowiązań dodatkowych zawierają poniższe postanowienia Umowy oraz Załącznik nr 1 do Umowy. W 3 ust. 19 Wzoru Umowy wykreśla się słowa: Wykonawca zobowiązuje się, w ramach ceny Umowy, określonej w 7 ust. 1 pkt 1.1, do przeszkolenia 7 (siedmiu) Administratorów wskazanych przez Zamawiającego w zakresie wykonywania czynności zgodnie z przypisanym im zadaniami, wg niżej określonych warunków: i zastępuje słowami: Wykonawca zobowiązuje się, w ramach ceny Umowy, określonej w 7 ust. 1 pkt 1.1, do przeszkolenia 7 (siedmiu) Administratorów wskazanych przez Zamawiającego w zakresie wykonywania czynności związanych z eksploatacją i utrzymaniem Systemu, z zapewnieniem poniżej określonych warunków: 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Wykonawca oświadcza, że w Systemie lub w wytworzonym oprogramowaniu dedykowanym zobowiązuje się zastosować ogólnodostępne oprogramowanie narzędziowe, w tym oprogramowanie własne i oświadcza, że nie zastosuje żadnych innych elementów, modułów, podsystemów, komponentów wobec, których Wykonawca, w ramach realizacji Umowy, nie udzielił lub nie zapewnił udzielenia Zamawiającemu odpowiednich licencji, sublicencji lub autorskich praw majątkowych. 5 ust. 7 otrzymuje brzmienie: Wykonawca oświadcza, że zapozna się ze stanem prawnym i środowiskiem IT Zamawiającego i oświadcza, że posiądzie wszelkie niezbędne informacje, nabędzie zezwolenia albo uprawnienia wymagane przez przepisy prawa w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę fachową a także dysponuje odpowiednim personelem i odpowiednimi środkami gwarantującymi profesjonalizm oraz najwyższy poziom realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiający na wniosek Wykonawcy udzieli informacji i wyjaśnień w zakresie stanu prawnego i środowiska IT Zamawiającego w zakresie koniecznym do realizacji Przedmiotu Umowy, z zachowaniem poufności lub praw osób trzecich. 3

4 5 ust. 10 otrzymuje brzmienie: Wykonawca oświadcza, że wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawcę i podmioty którymi będzie się posługiwał przy wykonaniu Umowy nie będzie prowadzić do wypełnienia przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie będzie stanowić naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej. 5 ust. 11 otrzymuje brzmienie: Wykonawca oświadcza, że podczas realizacji wdrożenia, zapozna się z systemami funkcjonującymi u Zamawiającego w obszarze IT współpracującymi i mającymi wpływ na wdrażany w ramach Umowy System oraz zobowiązuje się, że wdrożenie Systemu nie będzie negatywnie wpływało na funkcjonowanie infrastruktury systemowo narzędziowej w obszarze IT Zamawiającego i podmiotów w ramach, których System będzie funkcjonował. 5 ust. 14 otrzymuje brzmienie: W przypadku, gdy System, lub którykolwiek element Systemu nie będzie współdziałać ze sprzętem lub oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego w sposób prawidłowy, spowoduje zakłócenia, pogorszy lub obniży jakiekolwiek funkcjonalności środowiska sprzętowo programowego Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie czynności lub pokryć wszystkie koszty związane z przywróceniem sprawnego działania środowiska sprzętowoprogramowego Zamawiającego oraz zobowiązuje się na własny koszt dokonać niezbędnych modyfikacji przywracających prawidłowe działanie środowiska sprzętowo - programowego Zamawiającego. 5 ust. 15 otrzymuje brzmienie: Wykonawca oświadcza, że wszelkie dane i informacje przekazane lub udostępnione Zamawiającemu w wyniku wykonywania Umowy, nie są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawcy lub osób trzecich. W przypadku udostępnienia danych lub informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej nie później niż z datą udostępnienia takich informacji. 4

5 6 ust. 10 otrzymuje brzmienie: Zamawiający może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek osoby, o których mówi Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.7 do Umowy, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się należycie z obowiązków wynikających z Umowy. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma, zgodnie ze złożoną ofertą, łączne maksymalne wynagrodzenie w wysokości.. brutto (słownie:.), obejmujące, w szczególności wszelkie koszty, wydatki i obciążenia związane z realizacją Umowy oraz wynikające z przepisów prawa, w tym wynagrodzenie za udzielenie/zapewnienie licencji/sublicencji* na polach eksploatacji określonych w niniejszej Umowie, przeniesienie autorskich praw majątkowych, zezwolenia na wykonywanie praw zależnych, gwarancji, usług wsparcia, jak również wszystkie opłaty i podatki, w tym wartość należnego cła oraz podatku od towarów i usług (VAT), w tym: pkt 1.1 i 1.2 pozostają bez zmian. W 8 ust. 1 wykreśla się słowa: 1.4 utrwalanie, 1.5 przekazywanie, Po wykreśleniu powyższych zmienia się numeracja punktów. Jednocześnie Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie wszystkich czynności określonych powyżej bez jakichkolwiek ograniczeń. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 7 ust. 1 pkt 1.1 Umowy, Wykonawca udziela/zapewni udzielenie* Zamawiającemu licencji/sublicencji do dokumentacji związanej z dostarczonym w ramach wdrożenia Systemu oprogramowaniem na czas nieograniczony, do korzystania przez Zamawiającego na polach eksploatacji wymienionych w ust. 9 pkt 9.1 niniejszego paragrafu. 5

6 8 ust. 7 otrzymuje brzmienie: Wykonawca udziela/zapewni udzielenie* Zamawiającemu, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 7 ust. 1 pkt 1.1 Umowy, licencji/sublicencji do wszystkich nowych wersji oprogramowania, o których mowa w 11 ust. 8 Umowy na polach eksploatacji określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu. 8 ust. 9 otrzymuje brzmienie: W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 7 ust.1 pkt 1.1 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wszystkich Produktów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy, w szczególności: opracowań dokumentów określonych w 3 ust. 13 Umowy, opisów struktur katalogów, opisów standardu nazewnictwa plików źródłowych i plików wynikowych, wszystkich innych dokumentów będących wynikiem realizacji niniejszej Umowy, oraz do oprogramowania dedykowanego wytworzonego w ramach realizacji Umowy, kodów źródłowych, algorytmów, kodów wynikowych i innych efektów twórczych ustalonych w jakiejkolwiek postaci będących wynikiem realizacji niniejszej Umowy, do korzystania przez Zamawiającego oraz organy i jednostki resortu finansów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami na następujących polach eksploatacji: pkt 9.1 i następne pozostają bez zmian. 8 ust. 13 otrzymuje brzmienie: W ramach wynagrodzenia określonego w 7 ust.1 pkt 1.1 Umowy Wykonawca zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego lub osoby trzecie działające na zlecenie lub z upoważnienia Zamawiającego praw zależnych do opracowań Produktów, o których mowa w ust. 9 w ramach autorskich praw majątkowych, w tym do korzystania z utworów zależnych na polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie i oświadcza, że nie będzie z tego tytułu żądał dodatkowego wynagrodzenia. 8 ust. 14 otrzymuje brzmienie: W ramach wynagrodzenia określonego w 7 ust.1 pkt 1.1 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do opracowań Produktów, o których mowa w ust. 9. 6

7 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie: W przypadkach zgłoszenia roszczeń, o których mowa w ust. 3, przez osoby trzecie, Zamawiający powiadomi Wykonawcę, który niezwłocznie podejmie działania zmierzające, w szczególności do: usunięcia naruszeń, zaspokojenia roszczeń, zabezpieczenia Zamawiającego przed szkodami, odpowiedzialnością i kosztami. 10 ust. 3 pkt 3.2 otrzymuje brzmienie: 30% wartości Zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady zgodnie z postanowieniami art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny; 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności kar umownych określonych w 12 Umowy lub roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w 7 ust. 1 pkt 1.1 udziela Zamawiającemu gwarancji na płynne, prawidłowe tj. wolne od jakichkolwiek błędów funkcjonowanie Systemu, w tym również prawidłowe funkcjonowanie całego osprzętu i oprogramowania dostarczonych w ramach Umowy, przez okres 48 miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego. 11 ust. 7 otrzymuje brzmienie: Gwarancja na dostarczony w ramach Systemu osprzęt obowiązywać będzie do czasu upływu końca świadczenia usług gwarancyjnych, ale nie krócej niż gwarancja producenta. 11 ust. 21 otrzymuje brzmienie: Strony rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy poprzez wydłużenie terminu rękojmi do 48 miesięcy liczonych od daty podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego, określonego w 3 ust. 21. Zamawiający może wykonywać 7

8 uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z powyższych postanowień gwarancyjnych. Wybór trybu zaspokojenia roszeń z tytułu rękojmi lub gwarancji należy do Zamawiającego. 11 ust. 22 otrzymuje brzmienie: W wypadku stworzenia nowej wersji oprogramowania Systemu, Wykonawca w okresie gwarancji, zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego, do dostarczenia i zainstalowania nowej wersji oprogramowania Systemu oraz do dostarczenia do siedziby Zamawiającego nośników i procedur instalacyjnych wraz z opisem wprowadzonych zmian, w terminie i na zasadach określonych dla usunięcia błędu drobnego (ust. 2 pkt 2.2, ust. 3 i ust. 4). 11 ust. 23 otrzymuje brzmienie: W przypadku, kiedy Wykonawca nie przedstawia gwarancji jakości udzielonej przez producenta na osprzęt Systemu, o których mowa w ust. 7 lub nośniki oprogramowania, o których mowa w ust. 18, dokument gwarancyjny wystawiony przez Wykonawcę nie może zawierać następujących warunków: Ograniczać okresu gwarancji poprzez uwzględnienie naturalnego zużycia elementów wchodzących w skład zamawianej infrastruktury (z wyłączeniem elementów eksploatacyjnych ulegających naturalnemu zużyciu); Obowiązku dokonywania przez Zamawiającego innych, niż przewidziane w niniejszym paragrafie, płatnych przeglądów okresowych wykonywanych przez Wykonawcę lub podmioty wskazane przez Wykonawcę; Postanowień sprzecznych z powyższymi ustaleniami lub powodujących obciążenie Zamawijącego dodatkowymi kosztami związanymi z realizacją postanowień Umowy, a także zawierać dodatkowych warunków współpracy z Wykonawcą; Dotyczących innych płatnych działań nie ujętych w Umowie. Zapisy zawarte w dokumencie gwarancyjnym wystawionym przez Wykonawcę naruszające powyższe postanowienia uważane będą za nieważne. 13 ust. 3 pkt 3.2 otrzymuje brzmienie: w realizacji jakiegokolwiek obowiązku Wykonawcy określonego w Umowie powstaną, 8

9 opóźnienia przekraczające 2 miesiące; 13 ust. 3 pkt 3.3.otrzymuje brzmienie: Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności bezzasadnie nie stosuje się do uwag Zamawiającego dotyczących wykonania Umowy w kontekście obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy i osiągnięcia jej celu lub narusza inne postanowienia Umowy w sposób zagrażający jej wykonaniu na warunkach określonych w Umowie, w sytuacji gdy po upływie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania; 13 ust. 8 otrzymuje brzmienie: W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w części: 8.1. Strony zobowiązują się w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji Przedmiotu Umowy w części w jakiej odstąpienie nie nastąpiło, 8.2. wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie stwierdzonego ww. protokołem zakresu należycie wykonanych elementów Przedmiotu Umowy zaakceptowanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, 8.3. Strony dokonują rozliczenia prawidłowo wykonanych prac, od których Zamawiający nie odstąpił, do dnia odstąpienia od Umowy, w oparciu o odpowiednie stosowanie postanowień Umowy w szczególności w zakresie procedur odbioru, podstaw wystawiania faktur, terminów płatności. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności określonych w Załączniku nr 9 do Umowy. 14 ust. 6 zostaje wykreślony. 14 ust. 11 (uprzednio ust. 12) otrzymuje brzmienie: 9

10 Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew postanowieniom Umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu Przedmiotu Umowy, rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej Umowy w przypadkach, gdy: 3.1 w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 z poźn. zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku po wykonaniu którego wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. Przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz przekazał Zamawiającemu niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni, prawidłowo wystawioną fakturę wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń; 3.2 nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty; 3.3 niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji, gdy zmiana ta ingeruje w treść oferty lub jest istotna, lub o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy; 3.4 niezbędna jest zmiana terminu realizacji Umowy w przypadkach: zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, na które Strony nie miały wpływu, 10

11 wprowadzenia zmian w Umowie wymienionych w pkt. 3.2, 3.4 niniejszego ustępu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia tych zmian powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania Umowy, nie powodujących zmiany Przedmiotu Umowy; 3.6. zmiany miejsc dostaw, użytkowania, wykonywania świadczeń gwarancyjnych, świadczenia Usług stanowiących Przedmiot Umowy, oraz zmian adresów tych miejsc w wyniku zmian organizacyjnych i/lub zmian adresów Zamawiającego, jednostek nadzorowanych przez Zamawiającego, innych jednostek, na rzecz których, w imieniu których i/lub wspólnie z którymi Zamawiający udzielił zamówienia; 3.7. zmiany terminu realizacji Szkoleń na dłuższy lub krótszy w przypadku, gdy ze względu na zmiany organizacyjne Zamawiającego, jednostek nadzorowanych przez Zamawiającego, innych jednostek na rzecz których, w imieniu których i/lub wspólnie z którymi Zamawiający udzielił zamówienia, utrzymanie dotychczasowego terminu nie jest korzystne dla Zamawiającego. 2. Ministerstwo Finansów jednocześnie informuje, że otrzymało pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i udziela, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) następujących odpowiedzi: Pytanie 1: Dotyczy pkt. 11 Załącznika D do SIWZ Specyfikacja techniczna. Czy Wykonawca dobrze odczytuje wymaganie, że do spełnienia powyższego wystarczy rozwiązanie bazujące na użyciu Token RSA? Odpowiedź: Nie, do spełnienia warunku musi być zagwarantowana możliwość skorzystania z każdej z wymaganych metod autentykacji. Pytanie 2: Dotyczy pkt. 11 Załącznika D do SIWZ Specyfikacja techniczna. Wykonawca prosi o uszczegółowienie wymagania - jaką aplikację i jaki mechanizm uwierzytelniania Zamawiający określa w powyższym wymaganiu? Odpowiedź: Wymaganie dotyczy aplikacji wykonanej i dostarczonej przez producenta systemu zdalnego dostępu, która będzie możliwa do zainstalowania i uruchomienia na 11

12 urządzeniach mobilnych pracujących pod kontrolą wszystkich systemów operacyjnych wymienionych w SIWZ Pytanie 3: Dotyczy pkt. 11 Załącznika D do SIWZ Specyfikacja techniczna. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w który spełnione jest wymaganie importu wielu certyfikatów CA przy jednoczesnym używaniu jednego z zaimportowanych CA? Odpowiedź: Zamawiający wymaga by System Zdalnego Dostępu umożliwiał zarówno importowanie wielu certyfikatów głównych i pośrednich CA jak i późniejsze ich wykorzystywanie. Pytanie 4: Dotyczy pkt. 11 Załącznika D do SIWZ Specyfikacja techniczna. Wykonawca prosi o uszczegółowienie wymagania, co Zamawiający miał w intencji powyższego wymagania? w jakim celu maskowanie, w którym miejscu systemu (przeglądarka, sieć)? Odpowiedź: Maskowanie adresów URL ma występować na serwerach Systemu Zdalnego Dostępu w taki sposób by w przeglądarce na stacji klienckiej użytkownik logując się do portalu i uruchamiając na nim aplikacje otrzymywał URL który będzie prowadził wyłącznie do portalu. Niewidoczna ma być struktura katalogowa serwisów WWW ani adresacja wewnętrzna Zamawiającego. Pytanie 5: Dotyczy pkt. 11 Załącznika D do SIWZ Specyfikacja techniczna. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym sposób logowania jest uproszczony i ograniczony do pola login i pola password/certyfikat, czyli nie wymaga dodatkowego opracowywania interface'u użytkownika? Odpowiedź: Ekran logowania musi być w pełni konfigurowalny przez administratora a metoda autentykacji możliwa do zmiany przez użytkownika. Po zalogowaniu w zależności od zastosowanej metody użytkownik ma otrzymać różne zestawy aplikacji zgodne z szablonem bezpieczeństwa oraz posiadanymi uprawnieniami. 12

13 Pytanie 6: Dotyczy pkt. 11 Załącznika D do SIWZ Specyfikacja techniczna. Czy Wykonawca poprawnie odczytuje wymaganie, że jako aktywność użytkowników należy rozumieć zdarzenia związane z logowaniem użytkowników do VPN? Odpowiedź: Jako aktywność użytkownika należy rozumieć zdarzenia polegające na logowaniu użytkownika do systemu zdalnego dostępu jak również wszelkie działania powodujące uzyskanie dostępu do usług, serwerów i aplikacji udostępnianych przez System. Pytanie 7: Dotyczy pkt. 11 Załącznika D do SIWZ Specyfikacja techniczna. Czy Zamawiający dopuszcza realizację wsparcia danego systemu mobilnego poprzez logowanie się z telefonu do portalu SSL VPN? Odpowiedź: Tak. Pytanie 8: Dotyczy pkt. 11 Załącznika D do SIWZ Specyfikacja techniczna. Jaki procent obsługiwanych użytkowników ma być traktowany jako logujący się z "niezaufanego środowiska"? Odpowiedź: Zamawiający traktuje 100% użytkowników jako logujący się z niezaufanego środowiska. Pytanie 9: dot. Załącznik C do SIWZ Wzór umowy: ad. 5 ust Czy możliwe jest wykreślenie postanowienia zawartego w 5 ust. 15 Umowy wobec braku wiedzy na temat danych informacji, które mogą być przekazane przez Wykonawcę Zamawiającego w toku realizacji Umowy? Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji zapisu. ad. 6 ust Czy Wykonawca jest obowiązany do uwzględniania każdego wniosku Zamawiającego o zmianę jakiejkolwiek osoby wykonującej przedmiot Umowy? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis powyższego paragrafu. Patrz też 6 ust ust. 6 - Czy Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenie elektronicznego rejestru zgłoszeń nawet po ustaniu okresu asysty technicznej? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Wzoru Umowy Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia rejestru zgłoszeń przez cały okres gwarancji. 13

14 14 ust. 1 Czy Zamawiający również jest zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do informacji poufnych uzyskanych od Wykonawcy w ramach wykonywania przedmiotu Umowy? Odpowiedź: W odniesieniu do Wykonawcy Zamawijący zobowiązny jest do przestrzegania tajemnicy przedsiebiorcy po uzyskaniu takiej informacji od Wykonawcy, stosownie do 5 ust. 15 Wzoru Umowy. Pytanie 10: dot. Rozdz. XIX pkt SIWZ - Czy zaświadczenie, o którym mowa w Rozdz. XIX pkt może zostać wystawione przez oficjalnego przedstawiciela producenta oprogramowania w Polsce? Odpowiedź: Zaświadczenie, o którym mowa wyżej może zostać wystawione przez oficjalnego przedstawicielea producenta oprogramowania w Polsce pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w Rozdziale XIX SIWZ. Pytanie 11: W związku z rozbieżnością treści 10 ust. 3 Wzoru umowy (Załącznik C do SIWZ), cyt.: Zamawiający zwolni Zabezpieczenie w wysokości: % wartości Zabezpieczenia w terminie 30 dni po wykonaniu Przedmiotu Umowy określonego w 1 ust. 1 pkt. 1.2 i uznaniu Umowy przez Zamawiającego za należycie wykonaną, co zostanie potwierdzone akceptacją przez Zamawiającego ostatniego rejestru, o którym mowa w 4 ust. 6; % wartości Zabezpieczenia w terminie 30 dni po wykonaniu przez Wykonawcę drugiego serwisu prewencyjnego, o którym mowa w 11 ust. 11, co zostanie potwierdzone podpisanym przez Strony Protokołem Odbioru Usługi Serwisu bez zastrzeżeń. w stosunku do treści art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zgodnie z którym Zamawiający może pozostawić do 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i kwota ta jest zwracana Wykonawcy nie później niż 15 dni po upływie rękojmi za wady, 14

15 oraz brakiem określenia w SIWZ wymaganego okresu trwania rękojmi za wady, zwracamy się z prośbą o jednoznaczną informację, od którego momentu Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady oraz po jakim czasie (w miesiącach) wygasają. Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownej zmiany SIWZ. Pytanie 12: Zwracamy się z uprzejmą z prośbą o przesłanie na adres wskazany poniżej lub udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego wersji edytowalnej (format MS Word) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności załączników stanowiących wzory dokumentów załączanych do oferty. Odpowiedź: Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej zostaną zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego. Pytanie 13: Definicja Wdrożenia Czy określenie lub innej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego należy odnosić wyłącznie do lokalizacji wskazanej w 1 ust. 1 pkt 1.1. Umowy? Odpowiedź: Tak. Pytanie 14: Definicja Produktu Jak należy rozumieć sformułowanie inne efekty twórcze wytworzone w trakcie realizacji Umowy? Czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie słów w trakcie słowami w związku z? Umowa odnosi się do dokumentów, które będą związane z Przedmiotem Umowy. Nie dotyczy ona wszelkich dokumentów z nią niezwiązanych, które zostaną wytworzone w trakcie trwania Umowy. Odpowiedź: Sformułowanie nie dotyczy dokumentów niezwiązanych z Umową, które zostaną wytworzone w trakcie jej trwania. Zamawiający dokona stosownej zmiany SIWZ. Pytanie 15: Definicja Oprogramowania dedykowanego Czy wykonanie oprogramowania należy wiązać z treścią Umowy i oferty Wykonawcy, czy także z treścią ew. osobnego wniosku Zamawiającego, o którym mowa w tej definicji? Odpowiedź: Wniosek Zamawiającego może dotyczyć oprogramowania niezbędnego do prawidłowej realizcji przedmiotu umowy okreśłonego w 1 ust. 1 pkt

16 Pytanie 16: 1 ust. 2 O jakich produktach jest mowa w przedmiotowym zapisie? Czy dotyczy on zakresu wskazanego w 8 ust. 9 Umowy? Odpowiedź: Szczegółowe zapisy dotyczyące 1 ust. 2 zostały zawarte w 8 Wzoru Umowy. Zamawiający dokona stosownej zmiany SIWZ. Pytanie 17: 3 ust. 13 Jaka procedura będzie stosowana w sytuacji, w której pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą istniały rozbieżności co do wyników testów? - Czy wskazany 7-dniowy termin odnosi się do otrzymania informacji o gotowości Wykonawcy do dokonania odbioru jakościowego? Odpowiedź: Powyższa procedura odbioru została opisana we Wzorze Umowy w 3. Pytanie 18: 3 ust. 15 Czy zakres upoważnienia, o którym mowa w przedmiotowym ustępie obejmować ma także wyznaczanie dodatkowych terminów, uzgadnianie z Wykonawcą rozbieżności co do interpretacji wyników według kryteriów kryterium Pozytywnego Wyniku Testów oraz odstąpienia od Umowy w imieniu Zamawiającego zgodnie z 3 ust. 14? Odpowiedź: Nie. Pytanie 19: 3 ust. 19 W zakresie sformułowania zgodnie z przypisanymi im zadaniami o jakich zadaniach jest mowa w przedmiotowym zapisie i kto je wyznacza? W jaki sposób Wykonawca powinien ustalić, czy przygotowane przez niego szkolenie będzie mogło być wykonane stosownie do ww. wymogu? Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownej zmiany SIWZ. Pytanie 20: 3 ust. 19 pkt 19.6 W jakim zakresie wymagane jest wyżywienie, czy ma być ono zapewnione wyłącznie uczestnikom szkolenia? Odpowiedź: Zgodnie z 3 ust. 19 wyżywienie ma być zapewnione dla uczestników szkolenia wskazanych przez Zamawiającego. Pytanie 21: 3 ust. 19 pkt 11 Jak zostaną uregulowane kwestie szczegółowe dotyczące szkolenia np. skutek niepojawienia się części uczestników na szkoleniu? 16

17 Odpowiedź: Zamawiający zapewnia obecność wszystkich uczestników szkolenia. Pytanie 22: 3 ust. 19 pkt 12 Termin wykonania Szkolenia nie później niż 21 dni od zawarcia Umowy, oznacza, że szkolenie miałoby być wykonane na długo przed stworzeniem Systemu. Jak należy traktować tak wyznaczony termin w kontekście wymaganego zakresu szkolenia? Odpowiedź: Zakres szkoleń został określony w 3 ust. 19. Pytanie 23: 4 ust. 1 Jaki limit godzinowy przewiduje Zamawiający dla wykonywania obowiązków określonych w przedmiotowym ustępie? Odpowiedź: Zamawiający we Wzorze Umowy nie określił limitu godzinowego. Pytanie 24: 4 ust. 1 pkt Wykonawca zwraca uwagę na fakt, że obowiązki opisane w przedmiotowych punktach mogą zostać uznane za odrębne usługi, które nie zostały objęte Przedmiotem Umowy. Ich charakter wskazuje de facto na konieczność podjęcia działań daleko dalej idących niż związane z bieżącą eksploatacją stworzonego Systemu. Czy Zamawiający przewiduje możliwość ustalenia osobnego wynagrodzenia dla usług określonych w przedmiotowych punktach? Odpowiedź: Świadczenie usługi wsparcia określonej w 4 jest elementem przedmiotu umowy, natomiast cena została określona w 7 ust. 1 pkt 1.2. Pytanie 25: 4 ust. 4 Czy podane terminy dotyczą także czynności wskazanych w 4 ust. 1 pkt ? Odpowiedź: Terminy dotyczą wszystkich czynności świadczenia usługi wsparcia określonych w 4 ust. 1. Pytanie 26: 4 ust. 6 W jaki sposób będą rozstrzygane sytuacje, w których Wykonawca będzie posiadał uzasadnione zastrzeżenia w stosunku do uwag Zamawiającego? Odpowiedź: Warunki prowadzenia oraz akceptacji rejestru przez Zamawiającego zostały określone w 4 ust. 5 i 6. 17

18 Pytanie 27: 4 ust. 7 Czy zastrzeżenia zawarte w przedmiotowym ustępie odnoszą się także do czynności wskazanych w 4 ust. 1 pkt ? Odpowiedź: Zastrzeżenia dotyczą wszystkich czynności świadczenia usługi wsparcia określonych w 4 ust. 1. Pytanie 28: 5 ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie po słowach za wszelkie słów dotyczące wykonania obowiązków podwykonawcy w ramach wykonywania Umowy? Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie. Pytanie 29: 5 ust. 4 Co Zamawiający rozumie pod określeniem ogólnodostępne oprogramowanie narzędziowe? - Sformułowanie użyte w przedmiotowym ustępie oznacza zobowiązanie Wykonawcy do wykorzystania ogólnodostępnego oprogramowania narzędziowego. Czy w sytuacji, w której Wykonawca nie stwierdzi potrzeby wykorzystania takiego oprogramowania, będzie on mógł np. wykorzystać wyłącznie oprogramowanie własne? - Jak należy rozumieć zakaz dotyczący autorskich praw majątkowych osób trzecich? Zakaz wydaje się zbyt szeroki oznaczałby on brak możliwości użycia jakichkolwiek narzędzi, do których pełni autorskich praw majątkowych nie będzie posiadał Wykonawca. Narzędzia z licencjami np. typu open source mogą nie pozbawiać autorskich praw majątkowych ich twórców. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację przedmiotowego zapisu w zakresie umożliwiającym korzystanie z oprogramowania, do którego pełni autorskich praw majątkowych nie będzie posiadał Wykonawca (np. oprogramowania z licencjami typu open source) ew. usunięcie powyższego rygoru? W wielu zapisach Umowy Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do udzielania licencji na oprogramowanie, co stoi w sprzeczności z komentowanym zapisem. Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownej zmiany SIWZ. Pytanie 30: 5 ust. 7 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie po słowach środowiskiem IT Zamawiającego słów a Zamawiający umożliwi Wykonawcy takie zapoznanie 18

19 się,? Wykonawca może nie uzyskać wielu informacji przy braku udziału Zamawiającego. - Czy Zamawiający dopuszcza dodanie na końcu ustępu zdania: Termin wskazany w 2 ust. 1 Umowy ulega wydłużeniu o okres niezbędny dla uzyskania informacji, zezwoleń lub uprawnień, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.? W sytuacji, w której jakiekolwiek opóźnienia wynikną z czasu niezbędnego na uzyskanie np. zezwolenia, Wykonawca nie powinien odpowiadać za czas załatwienia sprawy przez np. organy administracyjne. Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownej zmiany SIWZ. Pytanie 31: 5 ust Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie po słowach wykonanie niniejszej Umowy słów przez Wykonawcę oraz po słowach do wypełnienia słów przez Wykonawcę? Wykonawca nie odpowiada w zakresie ujętym w przedmiotowym ustępie, za działania Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownej zmiany SIWZ. Pytanie 32: 5 ust Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie po słowach: w ramach Umowy System słów a Zamawiający umożliwi Wykonawcy takie zapoznanie się z odpowiednim wyprzedzeniem oraz na końcu ustępu słów: w zakresie w jakim Zamawiający umożliwi Wykonawcy powyższe zapoznanie się? Wykonawca nie może odpowiadać za całość infrastruktury Zamawiającego, a jedynie za te elementy, które będą bezpośrednio współpracowały z Systemem. Odpowiedź: Zamawiający dokonał zamian we wzorze umowy w zakresie pytania pierwszego, w pozostałym zakresie nie przewiduje zmian. Zgodnie z zapisem wzoru Umowy Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy odpowiedzialności za całość infrastruktury w obszarze IT Zamawiającego lecz infrastruktury w obszarze funkcjonowania Systemu, w zakresie jakiego można oczekiwać od profesjonalnego Wykonawcy. Pytanie 33: 5 ust. 14 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w taki sposób, aby odnosił się on wyłącznie do błędów wynikłych z niezgodnej z Umową realizacji Systemu? Wykonawca nie może odpowiadać za wszelkie błędy w innych aplikacjach Zamawiającego tylko dlatego, że nie będą one 19

20 właściwie współpracować z Systemem. Zamawiający nie może de facto przerzucać na Wykonawcę obowiązku wykonywania usług niewynikających z przedmiotu Umowy, przy założeniu odpowiedzialności quasi ubezpieczeniowej. - Czy Zamawiający dopuszcza dodanie na końcu zdania: Odpowiedzialność Wykonawcy na podstawie niniejszego ustępu zostaje ograniczona do 2% wartości Umowy brutto za każde osobne przywrócenie sprawnego działania, łącznie jednak nie więcej niż 20% wartości Umowy brutto.? Pytanie 34: 5 ust Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie przedmiotowego zapisu? Zapis jest nadmiernie uciążliwy, wymusza na Wykonawcy użycie wyłącznie narzędzi, które nie stanowiłyby tajemnicy przedsiębiorstwa co może istotnie wpłynąć na jakość produktu. Dodatkowo Wykonawca nie może brać odpowiedzialności za fakt klasyfikowania poszczególnych informacji przez osoby trzecie. Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownej zmiany SIWZ. Pytanie 35: 5 ust. 17 Czy przedmiotowy zapis dotyczy także oprogramowania użytego do stworzenia systemu, w tym oprogramowania, dla którego jego producent udziela licencji wyłącznie pod warunkiem zapewnienia asysty własnej producenta? Pytanie 36: 6 ust. 7 i ust. 8 Czy Zamawiający dopuszcza, aby możliwość zmian w składzie osobowym mogła wynikać z zakończenia stosunku pracy (rozwiązanie stosunku pracy, śmierć pracownika itd.)? Odpowiedź: Patrz 6 ust. 9 Wzoru Umowy. Pytanie 37: 7 ust. 12 Czy Zamawiający dopuszcza dodanie po słowie należności słowa bezsporne? 20

21 Pytanie 38: 8 ust. 1 pkt 1.1 Czy zapis należy rozumieć w ten sposób, że liczba 3500 użytkowników jest maksymalną liczbą użytkowników, której dotyczy przedmiotowy zapis? Odpowiedź: Przedmiotowy zapis dotyczy liczby licencji. Pytanie 39: 8 ust. 1 zdanie ostatnie Czy Zamawiający dopuszcza usunięcie przedmiotowego zdania? Zapis ten nie określa podmiotu uprawnienia, a ogólne określenie bez jakichkolwiek ograniczeń przeczy przepisom ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownych zmian SIWZ. Patrz zmiana 8 ust. 1 Wzoru Umowy. Pytanie 40: 8 ust. 4 i ust. 5 Od jakiego dnia mają zostać udzielone Zamawiającemu licencje/sublicencje, o których mowa w przedmiotowym ustępie? Czy charakter tych licencji należy rozumieć w ten sposób, że mają one obejmować swym zakresem te same pola eksploatacji, których mają dotyczyć licencje/sublicencje udzielane na podstawie innych ustępów 8 Umowy, a jedyna różnica to ograniczenie czasowe? Wobec odniesienia do wynagrodzenia wskazanego w 7 ust. 1 pkt w jaki sposób zostanie rozliczone wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji, o której mowa w przedmiotowym ustępie, w sytuacji, w której nie dojdzie do podpisania Protokołu Odbioru Końcowego? Odpowiedź: Zamawiający nie określił dnia udzielenia licencji opisanych w 8 ust. 4 i 5, a jedynie warunki ich wykorzystania. Warunki odstąpienia od umowy zostały określone w 13. Pytanie 41: 8 ust. 5 Czy Zamawiający dopuszcza usunięcie przedmiotowego ustępu lub jego modyfikację? Zapewnienie funkcjonalności produktu, który nie jest gotowy w zakresie, który wynikałby z ukończenia produktu, jest niewykonalne. Pytanie 42: 8 ust. 8 Czy Zamawiający dopuszcza rozszerzenie ustępu o zapis dotyczący możliwości wypowiedzenia w warunkach określonych przedmiotowym ustępem 21

22 licencji/sublicencji przez producenta oprogramowania także bez dodatkowego wzywania do zaprzestania naruszeń? Pytanie 43: 8 ust. 11 Wobec odniesienia do wynagrodzenia wskazanego w 7 ust. 1 pkt w jaki sposób zostanie rozliczone wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji, o której mowa w przedmiotowym ustępie, w sytuacji, w której nie dojdzie do podpisania Protokołu Odbioru Końcowego? Odpowiedź: Warunki odstąpienia od umowy zostały określone w 13. Pytanie 44: 8 ust. 13 i ust Czy Zamawiający dopuszcza odniesienie zapisów przedmiotowych ustępów do utworów, o których mowa w 8 ust. 9, a nie do wszystkich utworów, o których mowa w 8? Wykonawca jest władny dokonać zezwolenia, o którym mowa w ust. 13 i ust. 14 dla utworów, o których mowa ust. 9. Nie jest władny dokonać tego dla innych utworów np. producentów oprogramowania, którzy jedynie udzielają licencji. Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownej zmiany SIWZ. Pytanie 45: 8 ust. 17 Czy przedmiotowy zapis dotyczy także oprogramowania użytego do stworzenia systemu, w tym oprogramowania, dla którego jego producent udziela licencji wyłącznie pod warunkiem zapewnienia asysty własnej producenta? Odpowiedź: 8 ust. 17 odnosi się do Systemu Zdalnego Dostępu będącego przedmiotem Umowy, nie zaś do oprogramowania narzędziowego użytego do jego wytworzenia. Pytanie 46: 9 ust. 3 - Czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie słów: związanych z nieprawdziwością oświadczeń Wykonawcy słowami w wyniku czego prawomocnie ustalono nieprawdziwość oświadczeń Wykonawcy. Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności za negatywne dla Zamawiającego skutki postępowań tylko dlatego, że w ramach takich postępowań rozpatrywano kwestię prawdziwości oświadczeń Wykonawcy. Wykonawca może przyjąć odpowiedzialność w wypadku prawomocnego stwierdzenia dokonania takiego naruszenia przez Wykonawcę. 22

23 Pytanie 47: 9 ust. 4 - Czy Zamawiający dopuszcza dodanie po słowach zgłoszenia roszczeń słów o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu? Ust. 4 winien odnosić się bezpośrednio do zobowiązania określonego w ust. 3. Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował postanowienia wzoru umowy. Pytanie 48: 9 ust. 5 - Czy Zamawiający dopuszcza dodanie na końcu przedmiotowego ustępu zdania: Powyższe obowiązki dotyczą wyłącznie stwierdzenia w prawomocnym wyroku sądowym naruszenia przez Wykonawcę praw autorskich w związku z wykonaniem niniejszej umowy przez Wykonawcę.? Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności za negatywne dla Zamawiającego skutki postępowań tylko dlatego, że w ramach takich postępowań rozpatrywano kwestię prawdziwości oświadczeń Wykonawcy. Wykonawca może przyjąć odpowiedzialność w wypadku prawomocnego stwierdzenia dokonania takiego naruszenia przez Wykonawcę. Pytanie 49: 9 ust. 6 - Czy Zamawiający dopuszcza dodanie po słowach przez Wykonawcę słów które nastąpiły z winy Wykonawcy? Wykonawca nie powinien odpowiadać za problemy, które wynikną np. z naruszania warunków licencyjnych przez Zamawiającego. Pytanie 50: 10 ust. 1 Czy Zamawiający dopuszcza usunięcie słów i eksploatowanie? Wykonawca odpowiada za zgodne z Umową funkcjonowanie Systemu. Odpowiedzialność za błędy popełniane przez użytkowników podczas eksploatowania Systemu nie dotyczą prawidłowości jego funkcjonowania. Wykonawca nie opowiada za błędy popełniane przez użytkowników Systemu. Odpowiedź: Zamawiający dokonał stosownych zmian w 11 ust. 1. Pytanie 51: 10 ust. 3 - Czy Zamawiający dopuszcza dodanie po słowie błędu słów wynikłego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy? Błędy wywołane np. 23

24 przez Zamawiającego nie powinny obciążać podmiotu, który nie zawinił w ich powstaniu. Odpowiedź: Pytanie odnosi się do 11 ust. 3. Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie. Pytanie 52: 11 ust Czy Zamawiający dopuszcza dodanie po słowach nie zdoła usunąć słów w ramach świadczonej na podstawie niniejszej Umowy gwarancji? Pytanie 53: 11 ust Czy Zamawiający dopuszcza dodanie po słowach tego samego urządzenia słów - w ramach udzielonej gwarancji? Pytanie 54: 11 ust Czy Zamawiający dopuszcza dodanie na początku przedmiotowego ustępu słów: W wypadku stworzenia nowej wersji oprogramowania Systemu? Uprawnienie Zamawiającego winno być uzależnione od uprzedniego stworzenia takiej wersji oprogramowania. Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownej zmiany SIWZ. Pytanie 55: 12 ust. 13 Czy Zamawiający dopuszcza dodanie po słowach z tytułu opóźnienia słów lub niedostępności? w odniesieniu do ust. 8. Pytanie 56: 12 ust. 13 pkt 13.2 Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację treści na następującą: opóźnienia Wykonawcy wynikające wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub modyfikację inną wskazująca na opóźnienia wynikłe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy? Uzależnienie możliwości naliczania kar umownych od kwestii wyłącznej winy Zamawiającego oznacza, że wystąpienie choćby w najmniejszym stopniu innego czynnika (np. osoby trzeciej lub podmiotu współdziałającego z Zamawiającym, opóźnień wynikłych z wydawania decyzji przez urzędy itp.) oznaczać będzie konieczność zapłaty kar umownych przez Wykonawcę, 24

25 co jest obciążeniem daleko nadmiernym, w szczególności przy narzuconej przez Zamawiającego wysokości kar umownych. W przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze obiektywnym, o których mowa w pytaniu, uniemożliwiających realizację umowy w oznaczonym terminie umowa przewiduje możliwość zmiany terminu jej wykonania w 15. Pytanie 57: 12 ust. 14 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania na początku ustępu słowa Bezsporne? Kwestie sporne powinny zostać uprzednio wyjaśnione. Pytanie 58: 12 ust Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania słów Odszkodowanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje wyłącznie poniesione straty tj. wyłącza się możliwość dochodzenia odszkodowania z tytułu utraconych korzyści.? Pytanie 59: 12 - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania ust. 19 o treści Strony ograniczają całkowitą wysokość kar umownych należnych na podstawie niniejszej Umowy do 50% łącznej wartości Umowy brutto? System kar umownych wprowadzonych przez Zamawiającego jest skonstruowany w sposób wymuszający kumulowanie kar z upływem czasu, w związku z czym konieczne jest wprowadzenie limitu górnego dla całości kar umownych. W innym wypadku Wykonawca narażony będzie na straty, które mogłyby zagrażać jego funkcjonowaniu, co wpływałoby w istotny sposób na możliwość wykonywania Umowy. Pytanie 60: 13 ust. 3 pkt Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania po słowie powstaną słów z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy? Sam upływ czasu nie może stanowić przesłanki do uznania winy Wykonawcy, w szczególności w sytuacji, w której opóźnienie wyniknie np. z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 25

26 Odpowiedź: Zamawiający dokonał stosownej zmiany SIWZ. Pytanie 61: 13 ust. 3 pkt Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia słów w szczególności słowami to jest oraz dodanie przed słowem wezwania słowa bezskutecznego? Naruszenia powinny być wyraźnie wskazane, a Wykonawca powinien mieć realną możliwość odniesienia się do stanowiska Zamawiającego. - Czy Zamawiający mógłby sprecyzować jakich uwag Zamawiającego dotyczy przedmiotowy ustęp? System jest tworzony przez Wykonawcę i stosowanie się do wszelkich uwag Zamawiającego nie musi prowadzić do wykonania Systemu zgodnie z Umową. Odpowiedź: Zamawiający dokonał stosownej zmiany SIWZ. Pytanie 62: 13 ust. 8 pkt Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia słów o ile wykonany zakres Przedmiotu Umowy będzie miał dla Zamawiającego znaczenie? Przedmiotowe sformułowanie uprawnia Zamawiającego do jednostronnej oceny w zakresie dokonania płatności za wykonanie części Umowy, pozbawiając Wykonawcę wpływu na tą kwestię i pozbawiając jednocześnie możliwości uzyskania wynagrodzenia np. nabyty sprzęt oraz licencje na oprogramowanie, co przy licznych możliwościach Zamawiającego zastosowania instrumentu odstąpienia od Umowy, narusza istotnie równowagę ekonomiczną stron kontraktu. Odpowiedź: Zamawiający dokonał stosownej zmiany SIWZ. Pytanie 63: 14 ust. 3 Zamawiający zobowiązuje do przestrzegania przez Wykonawcę przepisów, które nie zostają ujawnione. Kiedy Wykonawca będzie mógł zapoznać się z treścią przepisów? Jakie będą skutki ew. zastrzeżeń Wykonawcy co do ich treści? Odpowiedź: Wykonawca będzie mógł zapoznać się z treścią ww. przepisów po podpisaniu umowy. Pytanie 64: 14 ust. 4 Czy Zamawiający przewiduje konieczność zastosowania przedmiotowego zapisu Umowy? W zakresie jakich klauzul objętych wymienioną w przedmiotowym ustępie ustawą miałby być przygotowany Wykonawca i pracownicy 26

27 o jakich kompetencjach mieliby posiadać poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie takich klauzul? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 65: 14 ust. 9 Czyj podpis winien znaleźć się na dokumencie, którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do Umowy? Odpowiedź Załącznik nr 9 do Wzoru Umowy stanowi integralną część Umowy i musi zostać podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pytanie 66: 14 ust. 12 Czy Zamawiający mógłby wskazać przepisy ustawy, które zamierza stosować do przedmiotowego ustępu? Umowa nie określa wprost, że przekazywane na podstawie Umowy informację będą objęte przepisami ustawy, o której mowa w przedmiotowym ustępie. Na jakiej zasadzie mają być stosowane te przepisy? Odpowiedź: Zamawiający dokonał stosownej zmiany SIWZ. Pytanie 67: 16 ust. 6 Jakiego języka dotyczy przedmiotowy zapis w kontekście realizacji Umowy? Odpowiedź: Zapis w 16 ust. 6 mówi o języku polskim lub innym języku obowiązującym w Unii Europejskiej. Pytanie 68: 16 Czy Zamawiający dopuszcza dodanie w przedmiotowym paragrafie ustępu o treści: Strony ustalają, że całkowita odpowiedzialność Wykonawcy wynikająca z wszelkich jego zobowiązań określonych w niniejszej Umowie zostaje ograniczona do 100% łącznej wartości Umowy brutto? Zamawiający wprowadził w umowie bardzo szerokie spektrum obowiązków i obciążeń Wykonawcy. Z uwagi na konieczność odpowiedniego ustalenia ryzyk dotyczących Umowy, koniecznym jest wprowadzenie górnej granicy odpowiedzialności Wykonawcy. Pytanie 69: Czy strona 28 dokumentu pozostaje celowo bez treści? W której części dokumentu należy upatrywać początku Załącznika nr 1 do Umowy? Odpowiedź: Załącznik nr 1 został poprawiony i opublikowany ponownie. 27

28 Pytanie 70: Dot. Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2. Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia spełniały wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązującym w Polsce prawie. Prosimy o podanie na jaki stan prawny (datę) mają być ważne te wymogi. Odpowiedź: Wymogi mają być spełnione na dzień składania ofert. Pytanie 71: Dot. Rozdział XI. Sposób przygotowania oferty pkt. 1. Zamawiający z pkt. 2 Rozdz. XI wymaga, by...tłumaczenia na język polski" zostały poświadczone przez Wykonawcę." Jednak zgodnie z 6. pkt. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) Zamawiający może żądać dokumentów sporządzonych w języku obcym wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Prosimy o modyfikację SIWZ w tym zakresie. Pytanie 72: Dot. Rozdział XVI. Kryteria oceny ofert pkt. 2 punkty Lp. 1. i 2. Zamawiający określając poszczególne elementy kryteriów oceny Systemu użył określenia itp." Prosimy o doprecyzowanie elementów oceny systemu. Odpowiedź: Inne elementy kryteriów oceny Systemu zawarte w pkt. 2 Lp.1 dotyczą indywidualnych możliwości w zakresie selektywnej kompresji ruchu oferowanego Systemu. Pytanie 73: Dot. Rozdział XVIII. Przewidziane możliwości dokonania istotnych zmian w umowie i warunki wprowadzenia zmian pkt. 1. 1) a) zdanie ostatnie Przy czym wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji Umowy;" Zapis powyższy jest sprzeczny z zapisem ze wzoru umowy 7 pkt. 13. Prosimy o ujednolicenie zapisów poprzez wykreślenie wyżej zacytowanego zdania. Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownej zmiany SIWZ. 28

29 Pytanie 74: Dot. Rozdział XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu postępowania w celu zawarcia umowy, pkt. 3. Prosimy o wyjaśnienie, czy w punkcie 3 powinno być odniesienie do 12, a nie 11. Odpowiedź: Zamawiający dokonał stosownej zmiany SIWZ. Pytanie 75: Dot. Rozdział XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu postępowania w celu zawarcia umowy, pkt. 4. Jeżeli płatność z tytułu realizacji przedmiotu umowy następuje po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego, to czy podpisanie tegoż Protokołu Odbioru Końcowego nie powinno stanowić podstawy do zwolnienia 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zaś 30% nie powinno pozostać do dyspozycji Zamawiającego w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zgodnie z art. 151 Ustawy? Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownej zmiany SIWZ. Pytanie 76: Dot. Załącznik C do SIWZ - Wzór umowy 3 pkt. 10. Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia spełniały wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązującym w Polsce prawie. Prosimy o podanie na jaki stan prawny (datę) mają być ważne te wymogi. Odpowiedź: Pytanie powtórzone (70,136,142). Pytanie 77: Dot. Załącznik C do SIWZ - Wzór umowy 3 pkt W 3 Umowy brakuje kryteriów akceptacji szkolenia pkt Prosimy o określenie kryteriów, na podstawie których Zamawiający może odmówić akceptacji terminu i miejsca szkolenia, materiałów szkoleniowych w formie papierowej i elektronicznej, zakres szkolenia, agenda oraz kwalifikacje wykładowcy. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 78: Dot. Załącznik C do SIWZ - Wzór umowy 4 pkt. 5. a. Zamawiający zobowiązuję wykonawcę do prowadzenia rejestru zgłoszonych przez Zamawiającego problemów - Prosimy o załączenie do wzoru umowy wzoru takiego rejestru lub określenie, jakie informacje powinien zawierać taki rejestr. 29

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert (dla zakupów o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Zaproszenie do składania ofert (dla zakupów o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów ul. Samorządowa 1 26-601 Radom tel.: 48 367 36 28 fax: 48 367 36 73.... Nazwa Zamawiającego CPD-ZP-263-64/2015 Oznaczenie sprawy Radom, dnia 08-09-2015r.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Część II SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Umowie oznacza to niniejszą umowę na świadczenie Usług do posiadanego przez Zamawiającego Systemu e-oplatygeolog.

Bardziej szczegółowo

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy:

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Istotne Postanowienia Załącznik nr 1 Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami Umowa na dostawę i wdrożenie oprogramowania zawarta w., w dniu.. 2015 r., pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Sp. z o. o. w Bogdance, z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy

Część IV SIWZ wzór umowy Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w PSE S.A. informatycznego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 12 maja 2014 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/16/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie WZÓR UMOWY Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: zawarta w dniu.. r. w Warszawie Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu antywirusowego w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów

Rozbudowa systemu antywirusowego w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów . Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/2/15/VAD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 15/usł./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-73/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR:... O KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE, PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZETWARZANIA DANYCH OCEANOGRAFICZNYCH

UMOWA NR:... O KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE, PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZETWARZANIA DANYCH OCEANOGRAFICZNYCH PROJEKT UMOWY (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia, przedstawiciela Instytutu) Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR:... O KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE, PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/27/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/27/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 14 czerwca 2013 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego RP Cezary Pyl /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/27/2013 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów Ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów Ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 350000-ILGW-253-182/2011 Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów Ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo