Noszenie dzienne i przed u one. Instrukcja Pacjenta. Soczewki kontaktowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Noszenie dzienne i przed u one. Instrukcja Pacjenta. Soczewki kontaktowe"

Transkrypt

1 Noszenie dzienne i przed u one Instrukcja Pacjenta Soczewki kontaktowe 0086

2 Poni sze symbole mogà pojawiç si na naklejkach lub na opakowaniach soczewek kontaktowych ACUVUE OASYS z HYDRACLEAR Plus i ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM z HYDRACLEAR Plus z filtrem UV WYJAÂNIENIE SYMBOLI: SYMBOL DEFINICJA ZNAKÓW Patrz Instrukcja Pacjenta U yj do dnia (data wa noêci) Nr serii Sterylizacja parà wodnà lub goràcym powietrzem Ârednica Promieƒ krzywizny tylnej Dioptria (moc soczewki) Symbol certyfikatu jakoêci Filtr UV Tu otwieraç SYMBOL DEFINICJA ZNAKÓW Op acona utylizacja odpadów Uwaga: Federalne prawo USA ogranicza sprzeda tych wyrobów tylko do licencjonowanych specjalistów ACUVUE OASYS z HYDRACLEAR Plus Prawidłowo zało ona soczewka èle - soczewka wywini ta ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM z HYDRACLEAR Plus Moc cylindryczna OÊ

3 Spis treêci Soczewki kontaktowe ACUVUE OASYS with HYDRACLEAR Plus 4 ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR Plus 6 Ostrze enia co powinniêmy wiedzieç o noszeniu soczewek kontaktowych 10 Rutynowe czyszczenie 12 Opakowanie soczewek 14 Pos ugiwanie si soczewkami 15 Zak adanie soczewek 16 Centrowanie soczewki 18 Post powanie z przyklejonà (nieruchomà) soczewkà 19 Zdejmowanie soczewek 20 Podstawowe zasady piel gnacji soczewek 22 Czyszczenie pojemniczka do przechowywania soczewek 24 Monowizja 25 Samokontrola 27 Inne wa ne informacje 29 Podsumowanie 31 Reakcje odrzucenia 32 Karta kontrolna 33 3

4 Soczewki kontaktowe ACUVUE OASYS with HYDRACLEAR Plus Bezpieczne, komfortowe, wygodne Gratulujemy Paƒstwu do àczenia do tysi cy osób na ca ym Êwiecie cieszàcych si komfortem i wygodà soczewek kontaktowych ACUVUE OASYS with HYDRACLEAR Plus firmy Johnson & Johnson Vision Care Êwiatowego lidera w produkcji soczewek kontaktowych. Soczewki kontaktowe ACUVUE OASYS with HYDRACLEAR Plus sà mi kkie, cienkie i elastyczne. Dzi ki temu sà komfortowe ju od pierwszych chwil noszenia i zapewniajà dop yw tlenu do oczu, co pomaga zachowaç je w Êwie oêci i zdrowiu. Wbudowany filtr chroni oczy przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym (UV)*. Dla u atwienia zak adania soczewki ACUVUE OASYS with HYDRACLEAR Plus sà zabarwione na kolor jasnoniebieski oraz majà wskaênik strony (123) u atwiajàcy ocen czy soczewka jest prawid owo u o ona. Prze omowa technologia umo liwi a wyprodukowanie soczewek jakoêci ACUVUE OASYS with HYDRACLEAR Plus w cenie umo liwiajàcej ich regularnà wymian. To znaczy, e wymieniacie Paƒstwo soczewki zanim zanieczyszczenia i proces ich starzenia spowodujà obni enie jakoêci noszenia, a zatem utrzymujecie stale doskona y poziom komfortu, jakoêci widzenia i zdrowia. Od kiedy ka da soczewka w procesie produkcji jest identyczna mo esz doêwiadczaç stale cudownego komfortu i jakoêci widzenia ka dego dnia. 4

5 Tak jak wszystkie inne soczewki kontaktowe, ACUVUE OASYS with HYDRACLEAR Plus sà materia em medycznym. Sta a opieka specjalisty i regularne badania kontrolne sà niezb dne dla d ugoterminowej ochrony Twoich oczu. 5

6 Soczewki kontaktowe ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR Plus Bezpieczne, komfortowe, wygodne Gratulujemy Paƒstwu wyboru soczewek kontaktowych ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR Plus firmy Johnson & Johnson Vision Care. ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR Plus to nowe soczewki specjalnie zaprojektowane dla osób z astygmatyzmem. Soczewki kontaktowe ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR Plus sà mi kkie, cienkie i elastyczne. Dzi ki temu sà komfortowe ju od pierwszych chwil noszenia i zapewniajà dop yw tlenu do oczu, co pomaga zachowaç je w Êwie oêci i zdrowiu. Wbudowany filtr chroni oczy przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym (UV)*. Gdy przepisany okres wymiany soczewek dobiega koƒca, po prostu je wyrzucasz i zak adasz nowà sterylnà par soczewek. Wymieniajàc soczewki ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR Plus regularnie nie pozwalasz na odk adanie si osadów na soczewce, które mogà powodowaç spadek jakoêci widzenia, podra nienie i dyskomfort. Od kiedy ka da soczewka w procesie produkcji jest identyczna mo esz doêwiadczaç stale cudownego komfortu i jakoêci widzenia ka dego dnia. 6

7 Tak jak wszystkie inne soczewki kontaktowe, ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR Plus sà materia em medycznym. Sta a opieka specjalisty i regularne badania kontrolne sà niezb dne dla d ugoterminowej ochrony Twoich oczu. 7

8 ACUVUE OASYS with HYDRACLEAR Plus i ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR Plus przeznaczone sà do dziennego i przed u onego noszenia wed ug wskazaƒ specjalisty. Zdejmuj soczewki, myj je, sp ukuj i dezynfekuj codziennie przed snem u ywajàc wy àcznie chemicznych systemów dezynfekcji. Zawsze post puj zgodnie z zaleceniami specjalisty dotyczàcymi systematycznej wymiany i noszenia soczewek kontaktowych. 8

9 Soczewki kontaktowe ACUVUE OASYS with HYDRACLEAR Plus i soczewki kontaktowe ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR Plus z filtrem UV, pomagajà zabezpieczaç rogówk i wn trze oka przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym *. *OSTRZE ENIE: Soczewki kontaktowe z filtrem UV nie zast pujà okularów ochronnych, (takich jak gogle czy okulary przeciws oneczne) blokujàcych szkodliwe promieniowanie UV, poniewa nie zakrywajà one ca kowicie oczu i ich okolic. Z tego wzgl du nale y kontynuowaç noszenie okularów ochronnych wed ug zaleceƒ specjalisty. Uwaga: D ugotrwa e wystawianie si na promieniowanie UV jest jednym z czynników zwi kszajàcych ryzyko wystàpienia zaçmy. Jest to zale ne od warunków naturalnych (szerokoêç geograficzna, ukszta towanie terenu, zachmurzenie) oraz od czynników indywidualnych (d ugoêç i rodzaj czynnoêci wykonywanych na Êwie ym powietrzu). Mimo, e soczewki kontaktowe z filtrem UV pomagajà chroniç oczy przed szkodliwym promieniowaniem to ich efektywnoêç w zapobieganiu i redukcji zaçmy oraz innych schorzeƒ oczu nie zosta a dotychczas odpowiednio udokumentowana. W celu uzyskania szczegó owych informacji skonsultuj si ze specjalistà. 9

10 Ostrze enia co powinniêmy wiedzieç o noszeniu soczewek kontaktowych Pacjenci chcàcy bezpiecznie nosiç soczewki kontaktowe, muszà przestrzegaç zaleceƒ specjalisty w zakresie ich u ytkowania i piel gnacji, stosowania Êrodków piel gnacyjnych oraz piel gnacji pojemniczków do przechowywania soczewek kontaktowych. Niew aêciwe stosowanie soczewek kontaktowych lub Êrodków do ich piel gnacji mo e prowadziç do powa nego uszkodzenia oczu. W rzadkich przypadkach mogà rozwinàç si choroby oczu, w tym owrzodzenie rogówki, które mogà doprowadziç do utraty wzroku. Rezultaty badaƒ sà nast pujàce: 1 Ârednia roczna cz stoêç wyst powania wrzodziejàcego zapalenia rogówki u osób noszàcych soczewki kontaktowe w trybie dziennym jest oceniana na ok. 4,1 na osób i ok. 20,9 na osób stosujàcych soczewki w systemie przed u onego noszenia (bez zdejmowania na noc). Przed u one noszenie soczewek kontaktowych obarczone jest 4 do 5 razy wi kszym ryzykiem wystàpienia wrzodziejàcego zapalenia rogówki w porównaniu z noszeniem dziennym. Wykluczajàc z porównania u ytkowników soczewek w trybie dziennym, noszàcych je czasem przez ca à dob, oraz u ytkowników soczewek w trybie przed u onym, zdejmujàcych je czasem na noc, ryzyko to jest 10 do 15 razy wi ksze u noszàcych soczewki bez zdejmowania na noc, ni u noszàcych soczewki tylko w dzieƒ. 1 New England Journal of Medicine, September 21,

11 Ryzyko noszenia soczewek kontaktowych w trybie przed u onym roênie wraz ze wzrostem kolejnych dni gdy soczewki noszone sà bez zdejmowania. Ryzyko owrzodzenia rogówki jest 3 do 8 razy wi ksze u palaczy ni u osób niepalàcych. Ryzyko wystàpienia wrzodziejàcego zapalenia rogówki mo na zmniejszyç przez dok adne przestrzeganie zasad higieny i piel gnacji soczewek oraz mycia pojemniczka do ich przechowywania. 11

12 Rutynowe czyszczenie Przygotowanie do za o enia soczewek CzystoÊç jest pierwszym i najwa niejszym aspektem prawid owego post powania z soczewkami kontaktowymi. Rutynowo utrzymuj wzorcowà higien przy pos ugiwaniu si soczewkami kontaktowymi. Zawsze przed dotkni ciem soczewek dok adnie myj r ce agodnym myd em, sp ukuj obficie wodà i wycieraj r cznikiem nie pozostawiajàcym py ków. Nie u ywaj kosmetyków na bazie t uszczów, od ywek czy kremów przed dotkni ciem soczewek. Najlepiej za o yç soczewki przed zrobieniem makija u. Kosmetyki na bazie wody sà bardziej neutralne dla soczewek ni kosmetyki na bazie t uszczów. Czyste r ce Zamykaj oczy przy stosowaniu lakieru do w osów czy innych aerozoli. Skonsultuj ze specjalistà mo liwoêç noszenia soczewek w czasie uprawiania ró nych dyscyplin sportowych i rekreacyjnych, w àczajàc p ywanie i sporty wodne. 12

13 Czysta soczewka Zawsze post puj zgodnie z Instrukcjà Pacjenta i zaleceniami specjalisty w zakresie odpowiedniego zak adania, zdejmowania, czyszczenia, dezynfekowania, przechowywania i u ywania soczewek kontaktowych. Nigdy nie noê soczewek d u ej ni przez przepisany okres. Czysty pojemniczek 13

14 Opakowanie soczewek Aby otworzyç opakowanie zbiorcze kartonowe pude ko, nale y poderwaç klapk umieszczonà na jego przedniej stronie. Wewnàtrz znajdujà si soczewki pakowane pojedynczo w sterylne opakowania. Wsuwajàc klapk z powrotem, zamykamy opakowanie zbiorcze. NIE WOLNO zak adaç soczewek w przypadku, gdy indywidualne opakowanie soczewki jest zniszczone lub otwarte. Aby otworzyç indywidualne opakowanie soczewki, nale y: 1. Wstrzàsnàç opakowaniem tak, aby soczewka p ywa a w p ynie. 2. Odedrzeç foli zamykajàcà. Delikatnie chwyciç soczewk jedynie koƒcami palców, a nie paznokciami, które mogà uszkodziç soczewk. Dlatego lepiej jeêli paznokcie sà krótkie i g adkie na brzegach. 3. Ostro nie wyjàç soczewk, wysuwajàc jà wzd u agodniejszego skosu pojemniczka. Nigdy nie wolno u ywaç pincety i innych narz dzi. 14

15 Pos ugiwanie si soczewkami Aby uniknàç pomy ek, najlepiej jest zawsze zak adaç soczewki, zaczynajàc od prawego oka. Przed za o eniem obejrzyj soczewk, upewnij si, e nie ma zadarç ani wyszczerbieƒ. Je eli soczewka wyglàda na uszkodzonà, wyrzuç jà i u yj nast pnà. Upewnij si, e soczewka nie jest wywini ta na drugà stron. W tym celu po ó jà na palcu wskazujàcym, podnieê do góry na wysokoêç oczu i patrz na bok soczewki z zewnàtrz. Dla ACUVUE OASYS with HYDRACLEAR Plus Dobrze èle Dla ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR Plus Dobrze èle Uwaga: JeÊli potrzebujesz sp ukaç soczewk przed za o eniem jej na oko, u ywaj tylko Êwie ych, sterylnych p ynów rekomendowanych przez specjalist. NIGDY NIE U YWAJ WODY Z KRANU. JeÊli soczewka zawija si do boków delikatnie za pomocà palców przywróç jej pierwotny kształt. NIGDY NIE U YWAJ PINCETY I INNYCH NARZ DZI. 15

16 Zak adanie soczewek 1. Pami taj! Zak adanie soczewek zaczynaj zawsze od prawego oka. Gdy po sprawdzeniu masz pewnoêç, e soczewka nie jest wywini ta na drugà stron, po ó jà na opuszce palca wskazujàcego. 2. Ârodkowym palcem tej samej d oni odciàgnij delikatnie w dó dolnà powiek. 3. Palcem wskazujàcym lub Êrodkowym drugiej d oni przesuƒ górnà powiek w gór i po ó soczewk na oku. 4. Delikatnie opuêç powieki i mrugnij. 5. W ten sam sposób za ó soczewk na lewe oko. Istniejà równie inne metody zak adania soczewek kontaktowych. Je eli powy sza metoda wydaje Ci si zbyt trudna, specjalista mo e zaproponowaç Ci innà. 16

17 17

18 Centrowanie soczewki Zwykle po za o eniu soczewka automatycznie ustawia si w pozycji centralnej. Czasem w trakcie zak adania, bàdê znacznie rzadziej w trakcie noszenia soczewka przemieszcza si na bia à cz Êç oka. Mo e si to przydarzyç przy nieodpowiednim sposobie zak adania i zdejmowania soczewek. Aby ustawiç soczewk w pozycji centralnej, nale y post powaç zgodnie z jednà z poni szych metod: Zamknij oko i delikatnie przez zamkni tà powiek wmasuj soczewk na prawid owe miejsce. Albo: Przy otwartym oku, delikatnie uciskajàc palcem brzeg górnej lub dolnej powieki, przesuƒ zdecentrowanà soczewk na centralnà cz Êç oka. Uwaga: Je eli po za o eniu soczewki obraz jest zamazany, sprawdê: Czy soczewka jest ustawiona w pozycji centralnej (jeêli nie, patrz powy ej). JeÊli soczewka znajduje si we w aêciwej pozycji, zdejmij jà i sprawdê, czy: a. na soczewce nie ma zabrudzeƒ (kosmetyki, t uszcz); jeêli tak, wyrzuç soczewk i za ó Êwie à; b. soczewka jest za o ona na w aêciwe oko; c. soczewka nie jest wywini ta na drugà stron ; b dzie wtedy mniej wygodna w noszeniu. 18

19 Post powanie z przyklejonà (nieruchomà) soczewkà Je eli soczewka przestaje poruszaç si po oku, nale y u yç p ynu zwil ajàcego zaleconego przez specjalist. W ten sposób mo esz zwil yç swoje soczewki w czasie noszenia, aby uczyniç je bardziej komfortowymi. JeÊli soczewka przyklei si do oka, wpuêç kilka kropel p ynu zwil ajàcego i zaczekaj a soczewka zacznie si swobodnie poruszaç. Je eli po up ywie kilku minut soczewka jest nadal nieruchoma, NATYCHMIAST skontaktuj si ze specjalistà. 19

20 Zdejmowanie soczewek Zawsze zdejmuj soczewki w tej samej kolejnoêci. Dok adnie umyj, op ucz i wysusz r ce oraz post puj zgodnie z zasadami opisanymi wczeêniej w rozdziale Rutynowe czyszczenie. Uwaga: Zawsze zanim przystàpisz do zdejmowania soczewek upewnij si, e znajdujà si one poêrodku oka. Mo esz przekonaç si o tym, zas aniajàc drugie oko i sprawdzajàc, czy widzisz ostro. Zamazany obraz Êwiadczy o przemieszczeniu soczewki na bia kówk albo o wypadni ciu jej poza oko. Aby zlokalizowaç soczewk, unieê górnà powiek i obejrzyj w lusterku górnà cz Êç oka, a nast pnie odciàgnij dolnà powiek i sprawdê dolnà jego cz Êç. Gdy znajdziesz soczewk, mo esz jà zdjàç stosujàc metod szczypni cia lub innà rekomendowanà przez specjalist. 20

21 Metoda szczypni cia 1. Spójrz w gór i palcem wskazujàcym zsuƒ soczewk do dolnej, bia ej cz Êci oka. 2. Delikatnie uszczypnij soczewk palcem wskazujàcym i kciukiem. Wyjmij soczewk. 21

22 Podstawowe zasady piel gnacji soczewek Dla d ugotrwa ego, bezpiecznego i komfortowego u ytkowania soczewek kontaktowych wa ne jest stosowanie si do zaleceƒ specjalisty. Wnikliwie przeczytaj instrukcj dotyczàcà czyszczenia, sp ukiwania, dezynfekcji i przechowywania soczewek. Nieprzestrzeganie zalecanego schematu piel gnacji soczewek mo e spowodowaç powa ne powik ania oczu, wymienione w cz Êci Co powinieneê wiedzieç o noszeniu soczewek kontaktowych. Czyszczenie i p ukanie s u à usuni ciu Êluzu, wydzielin i osadów, które zgromadzi y si na soczewce podczas noszenia. Nale y to zrobiç natychmiast po zdj ciu soczewki, a przed jej dezynfekcjà. Szkodliwe zarazki mogà zostaç usuni te tylko przez czyszczenie, sp ukiwanie i dezynfekcj. Stosuj si do instrukcji piel gnacji soczewek rekomendowanej przez Twojego specjalist. W przypadku stosowania systemów dezynfekcyjnych z nadtlenkiem wodoru musisz soczewki równie zoboj tniç. Zawsze umyj, sp ucz i wysusz r ce przed dotkni ciem soczewek. U ywaj Êwie ych, nie przeterminowanych p ynów do piel gnacji soczewek. Cieplne systemy czyszczenia mogà zniszczyç soczewki. 22

23 NIGDY nie przechowuj soczewek w samej soli fizjologicznej. Sól fizjologiczna nie uchroni soczewek od zanieczyszczeƒ, które mogà doprowadziç do infekcji oka. NIGDY nie u ywaj roztworów przeznaczonych do piel gnacji tylko konwencjonalnych twardych soczewek kontaktowych. W soczewkach kontaktowych zawierajàcych silikon zwil alnoêç mo e si zmieniaç przy stosowaniu ró nych Êrodków do ich piel gnacji. Specjalista poradzi Ci jaki system piel gnacji jest najlepszy dla soczewek ACUVUE OASYS with HYDRACLEAR Plus i ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR Plus. NIGDY nie wk adaj soczewek do ust ani nie u ywaj niczego, co nie jest rekomendowane do zwil ania soczewek. NIGDY nie p ucz soczewek w wodzie z kranu, poniewa znajdujàce si w wodzie wodociàgowej zanieczyszczenia mogà je skaziç lub uszkodziç, a przez to spowodowaç zaka enie lub uraz oczu. Aby uniknàç pomy ki, zawsze najpierw czyêç prawà soczewk. 23

24 Wk adaj ka dà soczewk do odpowiedniej komory pojemniczka do ich przechowywania i zawsze upewnij si, e soczewki sà ca kowicie zanurzone w p ynie, gdy nie sà noszone. JeÊli soczewki wyj te sà przez d u szy czas, to mogà wyschnàç i staç si kruche. Gdy to nastàpi, nale y je wyrzuciç. NIGDY nie u ywaj dwukrotnie tego samego roztworu do przechowywania soczewek. Specjalista poradzi Ci, jak d ugo soczewki mogà byç przechowywane w roztworze. Czyszczenie pojemniczka do przechowywania soczewek W pojemniczkach do przechowywania soczewek kontaktowych mogà rozwijaç si bakterie, dlatego po wyj ciu soczewek pojemnik powinien byç wyczyszczony i wyp ukany zalecanymi sterylnymi p ynami, a nast pnie wysuszony na powietrzu. Wymieniaj pojemniczki regularnie, w odst pach czasu okreêlonych przez ich producenta lub specjalist. NIGDY NIE U YWAJ WODY Z KRANU DO SPŁUKIWANIA POJEMNICZKA NA SOCZEWKI. 24

25 Monowizja JeÊli specjalista zaleci korekcj wzroku metodà monowizji nale y zwróciç uwag na poni sze aspekty: Ka da forma korekcji wzroku soczewkami kontaktowymi stanowi rodzaj kompromisu, który mo e wiàzaç si z obni eniem ostroêci wzroku. Niektórzy pacjenci stosujàcy metod monowizji mogà zaobserwowaç ograniczenia widzenia stereoskopowego (postrzeganie g bi), niektórzy mogà mieç trudnoêci z przystosowaniem si do tego zjawiska. Objawy adaptacyjne w postaci nieznacznie zatartego lub zmiennego widzenia mogà minàç szybko lub trwaç kilka tygodni, zanim Twoje oczy przystosujà si. Im d u ej trwajà objawy, tym mniejsza szansa na skutecznà adaptacj. W pierwszym okresie zaleca si noszenie soczewek w znanym otoczeniu bez szczególnych wymagaƒ wzrokowych. Na przyk ad lepiej nie prowadziç samochodu do czasu, a oczy przyzwyczajà si. Niektórzy pacjenci mogà potrzebowaç dodatkowych okularów korekcyjnych noszonych na soczewki kontaktowe, by uzyskaç mo liwie najostrzejszy obraz, gdy wymagana jest szczególna precyzja widzenia. Niektórzy pacjenci nigdy nie b dà w pe ni zadowoleni z jakoêci widzenia w gorszym oêwietleniu, np. podczas prowadzenia samochodu nocà. W takich przypadkach mo na otrzymaç dodatkowe soczewki, zapewniajàce korekcj obu oczu do dali, gdy konieczne jest ostrzejsze widzenie dali. 25

26 Decyzja o zastosowaniu monowizji zawsze powinna byç podj ta po wszechstronnej konsultacji ze specjalistà. Bardzo wa ne jest, ebyê przestrzega wskazówek specjalisty u atwiajàcych adaptacj do monowizji. Przedyskutuj z nim wszelkie wàtpliwoêci oraz omów problemy jakie mogà pojawiç si podczas lub po okresie adaptacyjnym. 26

27 Samokontrola Co najmniej raz dziennie nale y przeprowadziç prosty test. Zadaj sobie nast pujàce pytania: 1. Jak si czuj w moich soczewkach? 2. Jak wyglàdajà moje oczy? 3. Czy nadal dobrze widz? PowinieneÊ natychmiast zdjàç soczewki, je eli stwierdzisz któryê z nast pujàcych problemów: Sw dzenie, pieczenie czy szczypanie oczu. Czucie obecnoêci cia a obcego w oku. Nadmierne zawienie, wydzielina, zaczerwienienie oka. Rozmycia obrazu, t cza lub obwódki wokó przedmiotów; suchoêç oczu mo e pojawiç si, jeêli soczewki noszone sà zbyt d ugo lub w trybie przed u onym. Gorsza ni wczeêniej tolerancja soczewki. JeÊli dyskomfort i inne problemy ustàpià po zdj ciu soczewki, sprawdê, czy nie jest ona uszkodzona, brudna, lub czy nie ma na niej obcego cia a. JeÊli tak, to wyrzuç t soczewk i za ó Êwie à. JeÊli problem utrzymuje si, zdejmij soczewk i niezw ocznie skonsultuj si ze swoim specjalistà. 27

28 Ka dy z wymienionych wy ej objawów mo e wskazywaç na powa ne schorzenie, takie jak infekcja czy owrzodzenie rogówki. Wczesna diagnoza i szybkie leczenie sà konieczne do unikni cia powa nych uszkodzeƒ oczu. PAMI TAJ! ZMIANY SÑ SYGNA EM OSTRZEGAWCZYM. JEÂLI MASZ WÑTPLIWOÂCI, ZDEJMIJ SOCZEWKI. 28

29 Inne wa ne informacje Przed opuszczeniem gabinetu powinieneê umieç sprawnie zdjàç soczewki. Zdejmij natychmiast soczewki, gdy Twoje oczy stanà si czerwone lub podra nione. Zawsze informuj lekarza, e nosisz soczewki kontaktowe. Zawsze przed u yciem jakichkolwiek kropli do oczu poradê si specjalisty. Niektóre leki, np. antyhistaminowe, obkurczajàce Êluzówki, moczop dne, obni ajàce napi cie mi Êniowe, uspokajajàce i zapobiegajàce chorobie lokomocyjnej mogà powodowaç suchoêç oczu, nieostre widzenie lub zwi kszaç czucie soczewki w oku. W takich przypadkach specjalista powinien zaleciç odpowiednie Êrodki przeciwdzia ajàce. JeÊli jakiekolwiek Êrodki chemiczne dostanà si do oczu, NATYCHMIAST PRZEMYJ OCZY BIE ÑCÑ WODÑ I BEZZW OCZNIE SKONTAKTUJ SI ZE SWOIM SPECJALISTÑ LUB UDAJ SI DO SZPITALA NA OSTRY DY UR. U kobiet przyjmujàcych doustne Êrodki antykoncepcyjne podczas noszenia soczewek kontaktowych mogà wystàpiç zaburzenia widzenia lub gorsza tolerancja soczewek. Tak jak w przypadku noszenia wszystkich innych soczewek, regularne wizyty kontrolne sà niezb dne do utrzymania zdrowia oczu. 29

30 Nigdy nie pozwalaj nikomu innemu nosiç Twoich soczewek. One zosta y przepisane specjalnie dla Twoich oczu i po to, aby poprawiç Twoje widzenie. Dzielenie si soczewkami znacznie zwi ksza ryzyko infekcji oczu. W celu zdrowego, komfortowego widzenia niezb dne jest noszenie soczewek kontaktowych ACUVUE OASYS with HYDRACLEAR Plus i ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR Plus zgodnie z zaleceniami specjalisty dotyczàcymi trybu noszenia, wymiany i piel gnacji. Niniejsza instrukcja powinna s u yç do przypominania tych zaleceƒ. Specjalista musi byç poinformowany o historii Twoich chorób i powinien zarekomendowaç system odpowiadajàcy Twoim potrzebom. Gdy okres wymiany zalecony przez specjalist skoƒczy si, soczewki kontaktowe ACUVUE OASYS with HYDRACLEAR Plus i ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR Plus powinny byç wyrzucone i zastàpione Êwie à, sterylnà parà. Zapytaj specjalist o noszenie soczewek kontaktowych w czasie p ywania i uprawiania innych sportów wodnych. Kontakt soczewki z wodà w czasie p ywania lub w warunkach solarium mo e zwi kszyç ryzyko infekcji oka. Unikaj wszelkich szkodliwych lub dra niàcych dymów i oparów podczas noszenia soczewek. Zawsze informuj swojego pracodawc, e nosisz soczewki kontaktowe. Niektóre prace wymagajà u ywania wyposa enia ochronnego dla oczu lub mogà wymagaç ebyê nie nosi soczewek kontaktowych. JeÊli masz jakiekolwiek wàtpliwoêci, zawsze pytaj swojego specjalist. 30

31 Podsumowanie W przypadku noszenia jakichkolwiek soczewek kontaktowych muszà byç stosowane podstawowe zasady ochrony i poprawy wzroku. Zawsze przestrzegaj instrukcji bezpiecznego noszenia soczewek. Regularne wizyty kontrolne sà bardzo wa ne dla utrzymania jakoêci widzenia i zdrowia. Wysokie standardy higieny sà niezb dne. NIGDY nie noê soczewek d u ej ni przez zalecony okres. CZYSZCZENIE, SP UKIWANIE i DEZYNFEKCJA sà niezb dne zawsze, gdy soczewki sà zdj te i b dà powtórnie za o one. NIGDY nie u ywaj dwukrotnie p ynu z pojemniczka do przechowywania soczewek. U ywaj Êwie ych roztworów zawsze, gdy zdejmiesz soczewki. NIGDY nie u ywaj wody z kranu do sp ukiwania soczewek czy pojemniczka. JeÊli wystàpià problemy, takie jak zaczerwienienie, podra nienie oka, zamazane widzenie, NATYCHMIAST zdejmij soczewki i skontaktuj si ze specjalistà. Zawsze miej przy sobie okulary, abyê nigdy nie by zmuszony nosiç soczewek, gdy nie powinieneê. JeÊli soczewki kontaktowe sà Twojà podstawowà metodà korekcji wzroku, okulary powinny byç niezb dnym zabezpieczeniem. 31

32 Jako u ytkownik soczewek kontaktowych systematycznej wymiany ACUVUE OASYS with HYDRACLEAR Plus lub ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR Plus wkrótce przekonasz si o ich przewadze nad okularami i innymi soczewkami kontaktowymi. W celu osiàgni cia maksymalnych korzyêci ze stosowania soczewek kontaktowych najwa niejsze jest przestrzeganie zaleceƒ specjalisty, oraz zasad zawartych w niniejszej instrukcji. Reakcje odrzucenia O wszelkich niepokojàcych objawach wyst pujàcych w trakcie noszenia soczewek kontaktowych ACUVUE OASYS with HYDRACLEAR Plus lub ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR Plus zawsze powinien byç poinformowany Twój specjalista. 32

33 Karta kontrolna ACUVUE OASYS with HYDRACLEAR Plus Prawa soczewka Moc i promieƒ krzywizny.... Lewa soczewka Moc i promieƒ krzywizny.... ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR Plus Prawa soczewka Moc, cylinder, oê i promieƒ krzywizny... Lewa soczewka Moc, cylinder, oê i promieƒ krzywizny... MASZ PRZEPISANE SOCZEWKI ACUVUE OASYS with HYDRACLEAR Plus lub ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR Plus. POWINNY BYå ONE WYMIENIANE TAK JAK ZALECI TO SPECJALISTA. SYSTEM PIEL GNACJI JeÊli masz jakiekolwiek pytania czy wàtpliwoêci, skonsultuj si ze swoim specjalistà. Adres i numer telefonu specjalisty Regularne wizyty kontrolne sà bardzo wa ne dla zachowania zdrowia oczu. Twoje wizyty kontrolne:

34 Niniejszym oêwiadczam, e poinstruowano mnie, w zakresie zasad i okresów u ywania soczewek kontaktowych, a w szczególnoêci soczewek firmy Johnson & Johnson. Zobowiàzuj si do ich przestrzegania, a wszelkie odst pstwa bior na swojà odpowiedzialnoêç. Imi... Nazwisko... Podpis... Autoryzowany przedstawiciel w Unii Europejskiej: Johnson & Johnson Vision Care, oddzia Johnson & Johnson Medical Limited, The Braccans, London Road, Bracknell, Berkshire RG12 2AT, United Kingdom. Data... ACUVUE, ACUVUE OASYS i HYDRACLEAR sà zastrze onymi znakami towarowymi firmy Johnson & Johnson Vision Care, oddzia Johnson & Johnson Poland Sp. z.o.o. JJVC 2008.

35 Wrzesieƒ 2008 ul. I ecka Warszawa

TRYB DZIENNY (SYSTEMATYCZNEJ WYMIANY) I TRYB PRZEDŁUŻONY INSTRUKCJA DLA PACJENTA

TRYB DZIENNY (SYSTEMATYCZNEJ WYMIANY) I TRYB PRZEDŁUŻONY INSTRUKCJA DLA PACJENTA TRYB DZIENNY (SYSTEMATYCZNEJ WYMIANY) I TRYB PRZEDŁUŻONY INSTRUKCJA DLA PACJENTA 1 0086 Niniejsza instrukcja dla pacjenta odnosi się do soczewek z rodziny ACUVUE wymienionych w Tabeli 1, chyba że określono

Bardziej szczegółowo

Tryb dzienny INSTRUKCJA DLA PACJENTA

Tryb dzienny INSTRUKCJA DLA PACJENTA Tryb dzienny SCHEMAT WYMIANY JEDNODNIOWY INSTRUKCJA DLA PACJENTA 1 0086 Niniejsza instrukcja dla pacjenta odnosi się do soczewek z rodziny ACUVUE wymienionych w Tabeli 1, chyba że określono inaczej. Tabela

Bardziej szczegółowo

bezpieczeństwo podczas noszenia soczewek kontaktowych

bezpieczeństwo podczas noszenia soczewek kontaktowych bezpieczeństwo podczas noszenia soczewek kontaktowych czyli co każdy pacjent powinien wiedzieć przed założeniem soczewki kontaktowej Pacjenci, którzy chcą bezpiecznie nosić soczewki kontaktowe, muszą przestrzegać

Bardziej szczegółowo

WAŻNE: Należy uważnie przeczytać informacje i zachować je do użytku w przyszłości. Informacja do soczewek kontaktowych marki ACUVUE

WAŻNE: Należy uważnie przeczytać informacje i zachować je do użytku w przyszłości. Informacja do soczewek kontaktowych marki ACUVUE WAŻNE: Należy uważnie przeczytać informacje i zachować je do użytku w przyszłości. Informacja do soczewek kontaktowych marki ACUVUE POLSKI Ważne: Należy uważnie przeczytać te informacje i zachować je do

Bardziej szczegółowo

FAKTY. i M I T Y. Wi cej ni korekcja wzroku SOCZEWKI KONTAKTOWE. www.acuvue.pl

FAKTY. i M I T Y. Wi cej ni korekcja wzroku SOCZEWKI KONTAKTOWE. www.acuvue.pl SOCZEWKI KONTAKTOWE FAKTY i M I T Y Wi cej ni korekcja wzroku www.acuvue.pl ACUVUE, ACUVUE 2, ACUVUE 2 COLOURS, 1 DAY ACUVUE MOIST, 1 DAY ACUVUE, 1 DAY ACUVUE TruEye, ACUVUE BIFOCAL, ACUVUE OASYS with

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Zaçma. prof. dr hab. Maria Hanna Ni ankowska

Zaçma. prof. dr hab. Maria Hanna Ni ankowska ul. Olszewskiego 58, 51 646 Wroc aw www.spektrum.wroc.pl Zaçma prof. dr hab. Maria Hanna Ni ankowska Co oferuje OOK SPEKTRUM? KONSULTACJE OKULISTYCZNE WYSOKIEJ KLASY SPECJALIÂCI OKULISTYKA DZIECI CA, PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 Dla klientów w Ameryce Pó nocnej i Po udniowej Dla klientów w USA Deklaracja zgodnoêci Product Name Numer modelu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki:

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki: monogr.09/01 Mukowiscydoza Robert Piotrowski Poradnik dla rodziców i chorych Wydano dzi ki: Roche Polska Sp. z o.o. 02-305 Warszawa Al. Jerozolimskie 146 B tel. (22) 608 18 88 fax (22) 608 18 74 Wst p

Bardziej szczegółowo

Wszystko, co należy wiedzieć o użytkowaniu i pielęgnacji soczewek kontaktowych. a Novartis company

Wszystko, co należy wiedzieć o użytkowaniu i pielęgnacji soczewek kontaktowych. a Novartis company Wszystko, co należy wiedzieć o użytkowaniu i pielęgnacji soczewek kontaktowych a Novartis company Spis treści W trosce o Twoje oczy W TROSCE O TWOJE OCZY...3 SOCZEWKI KONTAKTOWE ALCON...5 DAILIES TOTAL1

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru.

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Alfa Romeo 147 jest nowoczesnym, wygodnym samochodem gwarantujàcym w czasie jazdy pe ny komfort i zapewniajàcym ca kowite bezpieczeƒstwo. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

g ówne zasady udzielania pierwszej pomocy

g ówne zasady udzielania pierwszej pomocy g ówne zasady udzielania pierwszej pomocy WEZWANIE POMOCY WCZESNA RESUSCYTACJA WCZESNA DEFIBRYLACJA POMOC PRZEDSZPITALNA POMOC SZPITALNA Co trzeba wiedzieç, aby uratowaç ycie? materia y szkoleniowe g ówne

Bardziej szczegółowo

pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040

pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040 PL EN pralek automatycznych serii washing machine AI 1040 Instrukcja obs ugi User instructions Spis treêci Strona Wst p 4 Ogólne uwagi dotyczàce dostawy 5 Uwagi dotyczàce bezpieczeƒstwa 5 Szybki start

Bardziej szczegółowo

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16)

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti Aging ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) foto: serwis prasowy Isispharma

Bardziej szczegółowo

Nasze dziecko ma reumatyzm

Nasze dziecko ma reumatyzm Nasze dziecko ma reumatyzm Autorzy: Claudia Grave Rolf-Michael Küster Barbara Priess Susanne Walia Tytu orygina u niemieckiego: Unser Kind hat Rheuma Copyright 2006 by Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Avensis. Instrukcja obs ugi

Avensis. Instrukcja obs ugi Avensis Instrukcja obs ugi S owo wst pne Witamy w stale powi kszajàcym si gronie u ytkowników samochodów Toyota, którzy z pe nà ÊwiadomoÊcià korzyêci wybrali t mark. JesteÊmy dumni z nowoczesnej konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Płyny chłodnicze. vademecum profesjonalnego automobilisty

Płyny chłodnicze. vademecum profesjonalnego automobilisty Płyny chłodnicze vademecum profesjonalnego automobilisty vademecum profesjonalnego automobilisty p yny ch odnicze 3 Dlaczego stosuje si uk ady ch odzenia i jak one pracujà 9 Sk adniki p ynów ch odzàcych

Bardziej szczegółowo

Poradnik. jak dbać o soczewki kontaktowe. Właściwa pielęgnacja soczewek kontaktowych

Poradnik. jak dbać o soczewki kontaktowe. Właściwa pielęgnacja soczewek kontaktowych Poradnik jak dbać o soczewki kontaktowe Właściwa pielęgnacja soczewek kontaktowych Produkty: Forum: PureVision: Bausch&Lomb: Promocje: Aktualności: produkty.bauschlomb.pl www.forum.bauschlomb.pl www.purevision.eu/pl/

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER E AU-A IR C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER

W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER E AU-A IR C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER C LIMATISEUR E AU-A IR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER CLIMATIZADOR AGUA/AIRE AR CONDICIONADO ÁGUA/AR πª π π ƒ À/

Bardziej szczegółowo

1. Osoby korzystajàce z zabiegów oêwiadczajà, e nie majà przeciwwskazaƒ zdrowotnych i uczestniczà w nich na w asnà odpowiedzialnoêç.

1. Osoby korzystajàce z zabiegów oêwiadczajà, e nie majà przeciwwskazaƒ zdrowotnych i uczestniczà w nich na w asnà odpowiedzialnoêç. REGULAMIN salonu StudioSpa 1. Osoby korzystajàce z zabiegów oêwiadczajà, e nie majà przeciwwskazaƒ zdrowotnych i uczestniczà w nich na w asnà odpowiedzialnoêç. 2. Niewykorzystany karnet przepada i nie

Bardziej szczegółowo

Anti. w dermatologii estetycznej- enie i. Dossier: Lasery i IPL. Estetyczny zabieg: Marzec 2006 (nr 2)

Anti. w dermatologii estetycznej- enie i. Dossier: Lasery i IPL. Estetyczny zabieg: Marzec 2006 (nr 2) Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti EKSPERT Aging ISSN 1895-3654 Marzec 2006 (nr 2) Estetyczny zabieg: Wype nianie zmarszczek

Bardziej szczegółowo

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401 maszyny budowlane serwis i eksploatacja 2009 ISSN 1895-5401 N I E Z B D N I K U Y T K O W N I K Ó W S P R Z T U B U D O W L A N E G O Szanowni Paƒstwo optymistyczne tytu y z ekonomicznych stron dzienników

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WARTO BYå RAZEM Oczekuj wiadomoêci z konta ALERTY24 informacje o Twoich pieniàdzach na komórk lub e-mail PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24

Bardziej szczegółowo

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti EKSPERT Aging ISSN 1895-3654 Styczeƒ/Luty/2008 (nr 12) Dossier: Stres Stres a skóra

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714 Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM PL Polski, GB English, 7 Instalacja 2-6 Ustawienie i poziomowanie kuchni Pod àczenie do instalacji elektrycznej. Pod àczenie gazu do kuchni Dostosowanie kuchni

Bardziej szczegółowo

Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze techniki i preparaty

Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze techniki i preparaty Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2010 (nr 26) Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo