Charakterystyka techniczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Charakterystyka techniczna"

Transkrypt

1 Charakterystyka techniczna SKANER Mr Blue - AUTOMATYCZNE CENTROWANIE I BLOKOWANIE Pozycjonowanie oprawki: Automatyczne œledzenie dwuokularowe w 3 wymiarach Cykl wysokiej dokładnoœci z pomiarem profilu rowka Cykl zaawansowany wysokiej bazy Skanowanie optyczne: Soczewki demonstracyjne i szlifowane Automatyczne centrowanie: Soczewki progresywne, dwuogniskowe, jednoogniskowe i o poszerzonym polu widzenia Soczewki jednoogniskowe: Optyczna detekcja œrodka od -20,00 dptr. do +20,00 dptr. Centrowanie rêczne: 2-kanałowy system optyczny automatyczna identyfikacja punktów ogniskowych Specjalny system centrowania soczewek o wysokiej bazie Modyfikacja kształtu: Skalowanie, wymiar B i ½ B, wymiar A i ½ A Blokowanie: Automatyczne pobieranie bloczka centruj¹cego soczewki. Przyklejanie bloczka w zadanej osi. Wbudowana baza danych: : Kształty i parametry szlifowania AUTOMAT SZLIFIERSKI Mr Blue Pozycjonowanie:: Jednoczesne pozycjonowanie powierzchni przedniej i tylnej soczewki (patent Essilor) Cykle: Standard, frezowanie i EAS (Edging Assisted System) Wykończenia: Sto ek Z profilowaniem 3D sto ka Rowek Regulacja szerokoœci i głêbokoœci rowka w krokach po 0,05 mm Wiercenie Automatyczna lub indywidualna regulacja k¹ta wiercenia Otwory przelotowe i nieprzelotowe, naciêcia Maksymalna liczba otworów na soczewkê: 12 Przeciw-sto ek Powierzchnie przednie i/lub tylne Wykończenie płaskich krawêdzi i polerowanie wymiar B, minimum: 17 mm na płaskiej krawêdzi, 18,5 mm na ukoœnej. Regulacja prêdkoœci 3 lub 4 wersje koła [zale nie od materiału soczewki]: szkło, plastik, œredni i wysoki indeks plastikowy, poliwêglan, Trirex, polerowanie. CYFROWY SYSTEM Mr Blue* Automatyczne kalibrowanie i autodiagnostyka konfiguracja w trybie box dostosowanie paska narzêdzi ekran dotykowy 10 cali mo liwoœć pracy w sieci podł¹czenie do Essibox i komputera PC zgodnoœć z normami zgodnoœć z norm¹ ISO [zgodnoœć z norm¹ OMA 3.07]. Konieczne stałe ł¹cze do Internetu (ADSL). *Funkcja dostêpna w przyszłoœci. Skanocentroskop Automat szlifierski Wymiary Masa Pobór mocy Zasilanie sz. 320 x gł. 520 x w. 700 mm 25 Kg 250 W V~ 60/50 Hz 5-3 A sz. 570 x gł. 490 x w. 700 mm 68 kg 2000 W V~ 50/60Hz 10A V~ 50/60Hz 15A Zmiany wynikaj¹ce z postêpu technicznego zastrze one. Powy sze dane nie s¹ wi¹ ¹ce prawnie i mog¹ być zmienione bez powiadomienia. Essilor Polonia Sp. z o.o. Ul. Annopol 3, Warszawa, Tel. (022) , Fax (022) , ESSILOR INTERNATIONAL - RCS Créteil B /09 - PI00501E - Hakuhodo France

2 Mr Blue. Pokochasz pracę z nim.

3 Mr Blue. Urodzony, by otwierać nowe horyzonty. Uwielbia ułatwiać rzeczy Nowy interfejs na superczułym ekranie dotykowym. Biblioteka kształtów i wierceń. Wbudowane dystrybutory akcesoriów. Posiada wbudowany czujnik centrowania W pełni automatyczne centrowanie. Optyczne skanowanie soczewki demonstracyjnej. Wstêpna konfiguracja parametrów wiercenia. Brak manipulacji soczewk¹. Przystosowuje się do najśmielszych innowacji projektanta Od najwiêkszej do najmniejszej oprawki. Cykl oprawy o wysokiej bazie (baza 9) z pomiarem bazy i k¹ta krzywizny oprawy. Mały wymiar B, 17 mm. Sam dba o swoją doskonałą formę* Wbudowany moduł zdalnej konserwacji. Mo liwoœć pobierania aktualizacji oprogramowania. Zdalne diagnozowanie. *Funkcja dostêpna w przyszłoœci.

4 Gotowy do podjęcia wszystkich wyzwań, teraz i w przyszłości Nowa platforma hybrydowa. Skalowalny moduł wielonarzêdziowy. Cykl frezowania bez wody. Jest elastyczny jak gimnastyk Kontrola wszystkich wykończeń do bazy 9. Wyj¹tkowy sto ek o zmiennej geometrii. Nachylenie narzêdzia 30º. Precyzyjnie odczytuje parametry, gwarantując optymalne dopasowanie za pierwszym razem Bezwzglêdnie dokładna kontrola centrowania. Stałe monitorowanie procesu obróbki. Nie znosi marnowania czasu Dwukrotnie szybsze rowkowanie, wiercenie i załamywanie krawêdzi. Rozpoznaje Twoje przyzwyczajenia i przewiduje Twoje wybory. Natychmiastowy dostêp do akcesoriów i informacji.

5 W końcu mo esz docenić krzywe wysokiej bazy z ka dego k¹ta Ponieważ skanuje wszystkie oprawki aż do bazy 9 Z czujnikiem nachylonym pod k¹tem 15º mo esz skanować oprawki o najwiêkszym zakrzywieniu. Ponieważ już od etapu centrowania, urządzenie zapewnia taki sam komfort wizualny, jak okulary Wyposa ony w ekskluzywny tryb, ł¹cz¹cy dane u ytkownika i parametry oprawki (baza, k¹t rowka, k¹t pantoskopowy), urz¹dzenie oferuje indywidualne centrowanie soczewek z du ¹ krzywizn¹. Ponieważ ma unikalną zaletę zmienną geometrię stożka* Sto ek o indywidualnie regulowanym profilu umo liwia dopasowanie do szerokoœci rowka w oprawce i gruboœci soczewki. To mo liwoœć, by po raz pierwszy poł¹czyć estetykê z łatwym dopasowaniem krzywizny oprawek. *Patent Essilor Dodatkowo, jego analiza geometrii soczewek i stopnia nachylenia wszystkich narzêdzi gwarantuje optymalne odwzorowanie trajektorii o najwiêkszych krzywiznach we wszystkich typach operacji (wiercenie, rowkowanie, załamywanie krawêdzi).

6 ...i ka dego dnia cieszyć siê zakresem swobody działania. Ponieważ ma wbudowany frez do wycinania nawet najbardziej skomplikowanych soczewek z doskonale kontrolowanym wynikiem*. soczewki hydrofobowe soczewki o œrednim i wysokim indeksie soczewki o du ej krzywiÿnie *Oczywiœcie przestrzegaj¹c instrukcji producenta soczewek. Ponieważ urządzenie tnie soczewki o średnim i wysokim indeksie bez nieprzyjemnego zapachu Dodatkowo, frezowanie nie wymaga u ycia wody i powstaje przy nim mniej pyłu i odpadów. Ponieważ urządzenie jest gotowe do podjęcia nowych wyzwań Maj¹c dobre perspektywy na przyszłoœć, ta skalowalna platforma hybrydowa jest zaprojektowana tak, by mogła obsługiwać nowe techniki obróbki i pozwalała na dalsze rozszerzenie zakresu usług w przyszłoœci. Ponieważ wiercenie jest bardziej bezpieczne i szybsze Dokładne, niewymagaj¹ce wczeœniejszych operacji, œledzenie optyczne wykrywa kształt i pobiera dane wiercenia w pojedynczej operacji. W poł¹czeniu z now¹ baz¹ danych, ta funkcja ułatwia zarz¹dzanie bibliotekami kształtów i wiercenia.

7 Zaoszczędzisz cenny czas na ka dym kroku STANDARDOWY CYKL OBRÓBKI CYKL DELIKATNEJ OBRÓBKI EAS -20% CZASY CYKLU -10% -35% -25% PC CR39 MHI TRIVEX PC CR39 MHI TRIVEX Znacząca oszczędność czasu w porównaniu z platformami obecnej generacji. Średni czas cyklu zarejestrowany dla soczewek z zakresu dptr. do dptr. Ponieważ urządzenie udowadnia swoją efektywność w każdych warunkach Łatwoœć posługiwania siê, nowy napêd, wysokiej jakoœci narzêdzia skrawaj¹ce, obliczanie prêdkoœci itd. Dziêki tym zaletom optymalizuje ka dy etap pracy dla ka dego typu soczewek. Dziêki tej wydajnoœci i kontroli nad całym procesem, urz¹dzenie zapewnia pierwszorzêdn¹ jakoœć i wykończenie pracy. nie mówi¹c ju o nowych horyzontach, jakie otwieraj¹ siê przed Tob¹! Ponieważ jego dotykowy interfejs oferuje indywidualną reaktywność Inteligentny, uczy siê podczas pracy; rozpoznaje Twoje preferencje, a nawet przewiduje Twoje wybory. Ponieważ odkąd jest w pracowni, praca jest tak komfortowa, jak nigdy wcześniej Zapewnia niezrównan¹ ergonomiê. Ka de narzêdzie ma swoje miejsce i jest umieszczone w zasiêgu w naturalny sposób. Pionowa architektura kontynuuje cenion¹ tradycjê firmy Essilor. Ponieważ dzięki nowym akcesoriom wszystko jest proste Przy zoptymalizowanej œrednicy, standardowe bloki soczewek pokrywaj¹ niemal 90% oprawek na rynku. Dlatego te, małe bloki soczewek s¹ teraz wymagane tylko dla bardzo małych oprawek. Dziêki wyposa eniu w metalowe kołki, ich zaciskanie podczas blokowania jest optymalizowane przez namagnesowanie.

8 Mr Blue, Essibox i Ty w kierunku nieograniczonego horyzontu* Czy wiesz, że te dwa urządzenia mówią tym samym językiem? Ich praca zespołowa oznacza lepsz¹ ł¹cznoœć i optymalne zarz¹dzanie zadaniami. Razem gwarantuj¹: Ł¹cznoœć z oprogramowaniem do zarz¹dzania sklepem w celu wyeliminowania podwójnych wpisów. Stały przegl¹d bie ¹cych i przyszłych zadań. Przyjmowanie nowych, ekskluzywnych modeli oprawy. Mo liwoœć wymiany danych miêdzy wieloma sklepami w konfiguracji wielostanowiskowej Essibox. *Funkcja dostêpna w przyszłoœci.

Nowy System Szlifierski

Nowy System Szlifierski Nowy System Szlifierski Lex 1000/ Lex Drill Harmonia doskonałości Narodziny nowej generacji systemów szlifierskich, które sprostają współczesnym wymaganiom. Moda okularowa w ciągu ostatnich paru lat radykalnie

Bardziej szczegółowo

Usługa Zdalnego Profilowania. Sport&Fashion do opraw o dużych krzywiznach wygięcia

Usługa Zdalnego Profilowania. Sport&Fashion do opraw o dużych krzywiznach wygięcia MAGAZYN INFORMACYJNY DLA OPTYKÓW OKULAROWYCH N r 3 0 / l i p i e c 2 0 1 1 E g z e m p l a r z b e z p ł a t n y Usługa Zdalnego Profilowania Sport&Fashion do opraw o dużych krzywiznach wygięcia MAGAZYN

Bardziej szczegółowo

j a k o œ æ n o w o c z e s n o œ æ p r o f e s j o n a l i z m

j a k o œ æ n o w o c z e s n o œ æ p r o f e s j o n a l i z m Gdynia, paÿdziernik 2006 (14) j a k o œ æ n o w o c z e s n o œ æ p r o f e s j o n a l i z m NOWOŒCI ASORTYMENTOWE maju i czerwcu br. nast¹pi³o bardzo W wiele zmian w ofercie naszej firmy. Pragniemy sprostaæ

Bardziej szczegółowo

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN wyobra sobie wszechstronne laserowe urz¹dzenie wielofunkcyjne, które wykona ka de zadanie Teraz rzeczywiœcie mo esz mieæ wszystko w jednym. Urz¹dzenia serii SCX-63DN/61FN zaskocz¹ Ciê ³atwoœci¹ u ytkowania.

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

RSO SPRAWDŹ... NOWĄ LINIĘ SOCZEWEK WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII FREE FORM, PRZEZNACZONYCH DO OPRAW SPORTOWYCH I PRZECIWSŁONECZNYCH

RSO SPRAWDŹ... NOWĄ LINIĘ SOCZEWEK WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII FREE FORM, PRZEZNACZONYCH DO OPRAW SPORTOWYCH I PRZECIWSŁONECZNYCH NR 65 CZERWIec 2013 wszystkie numery Izoptyki dostępne na www.jzo.com.pl OFERTA JZO Rekreacja, sport, ochrona Specjaliści JZO wyjaśniają Z WARSZTATU OPTYKA RSO linia nowoczesnych Nowe możliwości profilowania

Bardziej szczegółowo

SINUMERIK MDynamics. Najwyższa wydajność frezowania powierzchni w jednym pakiecie technologicznym SINUMERIK. www.siemens.pl/sinumerikmdynamics

SINUMERIK MDynamics. Najwyższa wydajność frezowania powierzchni w jednym pakiecie technologicznym SINUMERIK. www.siemens.pl/sinumerikmdynamics SINUMERIK MDynamics Najwyższa wydajność frezowania powierzchni w jednym pakiecie technologicznym SINUMERIK www.siemens.pl/sinumerikmdynamics Spis treści Od pomysłu do gotowego detalu SINUMERIK MDynamics

Bardziej szczegółowo

Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów

Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów Seria MC700 Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów DRUKOWANIE KOPIOWANIE SKANOWANIE FAKSOWANIE 1 FINISZER A4 Kolor/mono Dwustronne

Bardziej szczegółowo

Framework Management Digital

Framework Management Digital Framework Management PL MODEL MANAGEMENT FRAMEWORK MANAGEMENT Rejestracja I Artykulacja Przygotowanie modeli Dozowanie I Mieszanie I Czyszczenie DIGITAL ANALOG Manual FRAMEWORK MANAGEMENT Manual Szukają

Bardziej szczegółowo

Szybkie i uniwersalne czarno-bia³e urz¹dzenia wielofunkcyjne z kolorowym skanerem sieciowym

Szybkie i uniwersalne czarno-bia³e urz¹dzenia wielofunkcyjne z kolorowym skanerem sieciowym Szybkie i uniwersalne czarno-bia³e urz¹dzenia wielofunkcyjne z kolorowym skanerem sieciowym MX-M502N/MX-M452N MX-M362N/MX-M282N Cyfrowy system wielofunkcyjny 50, 45, 36 lub 28 str./min w trybie cz.-b.

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne Systemy Telefoniczne

Profesjonalne Systemy Telefoniczne Profesjonalne Systemy Telefoniczne Inteligentne, wszechstronne rozwi¹zania telekomunikacyjne Milowym krokiem w rozwoju systemów telekomunikacyjnych dokonanym przez firmę Panasonic było wprowadzenie w 1986

Bardziej szczegółowo

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc.

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc. T CENTRA TOKARSKIE CNC Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby oferować naszym klientom najwyższą

Bardziej szczegółowo

Laser dla ka dego. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software

Laser dla ka dego. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Laser dla ka dego The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Dla ka dego, do wszystkiego Jest wiele powodów, aby wybra Platino PLATINO to uniwersalne, wykorzystywane na ca ym wiecie

Bardziej szczegółowo

MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny

MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny drukowanie l kopiowanie I skanowanie I faksowanie I przechowywanie Rewolucja w wydajności biura Nowa generacja urz¹dzeñ wielofunkcyjnych z panelem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK NOWY S CZ, KWIECIE 2008 Spis tre ci: 1. Informacje ogólne o Spółce... 2 2. Notowania akcji NOVITUS SA... 3 3. Czynniki ryzyka i zagro e... 3 4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-1200. Modularny, inteligentny, wszechstronny. Innowacyjny na miarę Twoich potrzeb. Sterownik SIMATIC. www.siemens.

SIMATIC S7-1200. Modularny, inteligentny, wszechstronny. Innowacyjny na miarę Twoich potrzeb. Sterownik SIMATIC. www.siemens. SIMATIC S7-1200 Modularny, inteligentny, wszechstronny. Innowacyjny na miarę Twoich potrzeb. Sterownik SIMATIC www.siemens.pl/s7-1200 Modularny. Wydajny. Łatwy w użyciu. Wspólne interfejsy, komunikacja,

Bardziej szczegółowo

ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI. stworzona przez FANUC Polska

ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI. stworzona przez FANUC Polska ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI stworzona przez FANUC Polska w celu wspierania konkurencyjności firm produkcyjnych Wrocław, 11 12 września 2014 roboinnowacje DLA KONKURENCYJNOŚCI FIRM PRODUKCYJNYCH Polski oddział

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE

PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE V PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby móc oferować naszym Klientom

Bardziej szczegółowo

Znakowanie z TruMark: Łatwe znakowanie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna

Znakowanie z TruMark: Łatwe znakowanie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Znakowanie z TruMark: Łatwe znakowanie Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Bez TruMark Z TruMark Znakowanie z TruMark. Osiągnij swój sukces łatwiej z prostym

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 22. Monitorowanie systemu, dzienniki wydajności oraz alerty

Rozdział 22. Monitorowanie systemu, dzienniki wydajności oraz alerty Rozdział 22. Monitorowanie systemu, dzienniki wydajności oraz alerty W tym rozdziale: Zagadnienia dotycz ce wydajności systemu Windows XP Zastosowanie Menedżera zadań Zastosowanie Monitora systemu Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE

PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE V PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby móc oferować naszym Klientom

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK WIZYJNY ZFX. W i z j a, k t ó r e j m o ż e s z d o t k n ą ć! » I n s t r u k c j e d l a u ż y t k o w n i k a

CZUJNIK WIZYJNY ZFX. W i z j a, k t ó r e j m o ż e s z d o t k n ą ć! » I n s t r u k c j e d l a u ż y t k o w n i k a CZUJNIK WIZYJNY ZFX W i z j a, k t ó r e j m o ż e s z d o t k n ą ć!» I n s t r u k c j e d l a u ż y t k o w n i k a» podłącz, dotknij i gotowe» I n t e r a k t y w n y i n t e r f e j s u ż y t k o

Bardziej szczegółowo

GF Machining Solutions. AgieCharmilles FORM 20 FORM 30

GF Machining Solutions. AgieCharmilles FORM 20 FORM 30 GF Machining Solutions AgieCharmilles FORM 20 FORM 30 Szwajcarska jakość i precyzja 2 AgieCharmilles FORM 20 / 30 Spis treści Cechy główne Konstrukcja mechaniczna Sterowanie Generator Przygotowanie drążenia

Bardziej szczegółowo

Witamy na Spokojnej 24! VEO Next: kolejny krok do dobrego widzenia. Nowość: Transitions Signature VII. Soczewki o wysokich mocach

Witamy na Spokojnej 24! VEO Next: kolejny krok do dobrego widzenia. Nowość: Transitions Signature VII. Soczewki o wysokich mocach MAGAZYN INFORMACYJNY DLA OPTYKÓW OKULAROWYCH Nr 34 / luty 2013 Egzemplarz bezpłatny VEO Next: kolejny krok do dobrego widzenia Nowość: Transitions Signature VII Soczewki o wysokich mocach SZAJNY atrakcja

Bardziej szczegółowo

hypermill najbardziej wszechstronne i elastyczne rozwiązanie CAM dostępne na rynku

hypermill najbardziej wszechstronne i elastyczne rozwiązanie CAM dostępne na rynku Rozwiązania CAD/CAM hypermill pozwala reagować szybko, sprawnie i dostosować się do warunków rynkowych Motoryzacja Projektowanie form Przemysł lotniczy Przemysł mechaniczny hypermill najbardziej wszechstronne

Bardziej szczegółowo

CUT 20P / CUT 30P z opuszczanymi drzwiami

CUT 20P / CUT 30P z opuszczanymi drzwiami CUT 20P CUT 30P CUT 20P / CUT 30P z opuszczanymi drzwiami 2 Spis treści Cechy główne Konstrukcja mechaniczna Układ prowadzenia drutu Generator i technologie Jednostka sterująca GF Machining Solutions 4

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-426X OBERON. EDM raport strona 12. Targi raport strona 14. Maszyny używane raport strona 26

ISSN 1509-426X OBERON. EDM raport strona 12. Targi raport strona 14. Maszyny używane raport strona 26 ISSN 1509-426 OBERON KWARTALNIK INFORMACYJNO-TECHNICZNY NUMER 01(26) 2006 EDM raport strona 12 Targi raport strona 14 Maszyny używane raport strona 26 w numerze w numerze 3 Szanowni Państwo! Mam nadzieję,

Bardziej szczegółowo

Najlepszy pakiet mocy 6130 CVT 6145 CVT 6160 CVT 6170 CVT 6185 CVT 6205 CVT 6215 CVT 6230 CVT. www.steyr-traktoren.com BETTER TRACTORS.

Najlepszy pakiet mocy 6130 CVT 6145 CVT 6160 CVT 6170 CVT 6185 CVT 6205 CVT 6215 CVT 6230 CVT. www.steyr-traktoren.com BETTER TRACTORS. Najlepszy pakiet mocy 630 CVT 645 CVT 660 CVT 670 CVT 685 CVT 605 CVT 65 CVT 630 CVT www.steyr-traktoren.com BETTER TRACTORS. Nasze plony. Nasza przyszłość. NAsz steyr. 03 WproWaDzeNIe 04 05 TeCHNoloGIa

Bardziej szczegółowo