PACiS. [ System Sterowania i Nadzoru ] PACiS 1. Rozwiązania dla automatyki elektroenergetycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PACiS. [ System Sterowania i Nadzoru ] PACiS 1. Rozwiązania dla automatyki elektroenergetycznej"

Transkrypt

1 [ System Sterowania i Nadzoru ] PACiS 1 PACiS Rozwiązania dla automatyki elektroenergetycznej PACiS System Sterowania i Nadzoru PACiS Zapewnienie bezpieczeństwa dostawy energii, dostępności danych i funkcjonalności systemu elektroenergetycznego Twojej firmy. Dynamicznej ewolucji sieci energetycznej towarzyszy silna konkurencyjność. Nowoczesna technologia może znacząco poprawić relację zysków do kosztów. System Nadzoru i Sterowania firmy Schneider Electric ma za cel pomoc w wykonaniu tego zadania. Zastosowanie Zintegrowany system PACiS zapewnia operatorowi dostęp do danych ruchowych w czasie rzeczywistym. Modularność, możliwość redundancji i relokacji funkcji, liczność interfejsów komunikacyjnych określa jego przydatność do różnorodnych zastosowań: elektroenergetyczne sieci przesyłowe produkcja i dystrybucja gazu, ropy i paliw, platformy wiertnicze i rafinerie koksownie, elektrociepłownie, farmy wiatrowe kopalnie, sieć metra, tunele cukrownie, huty, fabryki włókiennicze, zakłady papiernicze i motoryzacyjne kolejowa sieć trakcyjna stadiony, biurowce, szpitale, hipermarkety Elementy składowe Oferta PACiS jest rozwiązaniem skalowalnym, dostosowanym do potrzeb użytkownika w zakresie ilości wejść/wyjść, portów komunikacyjnych, dostępnych funkcji. Aplikacja może obejmować od jednego urządzenia aż po kompleksowy zespół kilku oddzielnych topologii połączonych przez sieć Ethernet. Praktycznie żadna aplikacja nie jest powieleniem innej nawet w zakresie wykorzystywanych funkcji. Lista wykorzystanych do budowy elementów jest następująca: OI (Operator Interface) Stacja Operatorska MiCOM C264 sterownik polowy GTW (Gateway) brama komunikacyjna H35 (hub) rozgałęźnik internetowy IRIG-B interfejs synchronizacji czasu z systemu GPS drukarki administracyjne narzędzia programistyczne

2 [ System Sterowania i Nadzoru ] PACiS 2 Transmisja danych Komunikacja w systemie odbywa się na 3 poziomach. Dane pomiędzy poszczególnymi elementami transmitowane są przez medium Ethernet, a w warstwie prezentacji przez protokół IEC Zespół portów i oprogramowania tworzy szynę systemową - SBUS. Dane z zabezpieczeń do sterowników C264 transmitowane są przy zastosowaniu standardu V.24. Fizycznie jest to standard RS-485 lub RS-422. Komunikacja odbywa się na zasadzie Master Slave, odmiennie niż na szynie systemowej (Client Server). Jest to poziom LBUS (Legacy BUS). Trzeci poziom komunikacji to SCADA komunikacja systemu PACiS ze Zdalnymi Centrami Nadzoru. Możliwe jest wykorzystanie portu IEC61850 w zabezpieczeniach i wtedy są one podłączone bezpośrednio do szyny systemowej. Inny wariant to podłączenie bezpośrednio do Szyny Systemowej Systemu Sterowania i Nadzoru. Obie możliwości zapewnione są przez zgodność ze specyfikacją standardu IEC Standard IEC61850 to nie tylko szybka transmisja danych oparta na technologii Ethernet, ale wiele innych zalet, których nie posiadały wcześniej zdefiniowane standardy: relacja Klient Serwer, która pozwala na swobodną wymianę danych pomiędzy każdą parą elementów sieci uniwersalny dla wszystkich producentów format tekstowych plików konfiguracyjnych (Schema XML), który umożliwia ich przenoszenie pomiędzy urządzeniami różnych dostawców oraz, w razie potrzeby, ręczną edycję technika przesyłania zdarzeń GOOSE (Generic Object Oriented Substation Event), która umożliwia realizację automatyk stacyjnych bez użycia tradycyjnego okablowania zunifikowane zasady opisu struktur danych oraz ich transmisji w warstwie prezentacji modelu OSI, które dzięki przejrzystości i uniwersalnym regułom (interoperability) zapewniają łatwość uruchomienia aplikacji format transmisji próbek (Sampled Values), który umożliwi w przyszłości rozproszenie funkcji również w dziedzinie automatyki zabezpieczeniowej Dbaj o bezpieczeństwo swojej sieci energetycznej

3 [ System Sterowania i Nadzoru ] PACiS 3 Architektura SBUS Elastyczność Systemu PACiS związana jest również z różnorodnością w zakresie stosowanych topologii. Generalnym, z uwagi na praktyczność i długość połączeń układem Szyny Systemowej jest pierścień. Poszczególne węzły łączy się przy pomocy światłowodów jednomodowych lub wielomodowych. Węzłem takiej sieci jest w przypadku sterownika C264 wbudowany switch posiadający 2 porty 100Base-FX do komunikacji z sąsiadującymi węzłami pierścienia oraz 4 porty 100Base-TX dla innych urządzeń, głównie karty komputera. W przypadku Stacji Roboczej lub Gateway rekomendowanym węzłem jest switch H35 posiadający 2 niezależne źródła zasilania oraz 6 portów 100Base-TX. Zastosowanie sprzętu sieciowego produkcji Schneider Electric zapewnia wykorzystanie natywnego protokołu zarządzania topologią SHP (Self Healing Protocol). Węzły sieci połączone fizycznie tworzą pierścień chociaż logicznie pracują one w topologii magistrali, przy czym węzeł główny (focal point) wyznaczany jest automatycznie. W momencie przerwania ciągłości pierścienia przepływ danych jest przekierowywany w czasie maksymalnie 3 ms. Tak krótki czas rekonfiguracji wymagany jest przez specyfikację IEC61850 dla IED klasy II i w obecnym czasie jest to rozwiązanie unikalne w skali światowej. W typowych rozwiązaniach stosuje się również topologię gwiaździstą. Jest to rozwiązanie ekonomiczne, gorsze jednakże z punktu widzenia niezawodności uszkodzenie lub utrata zasilania switcha eliminuje dostęp do SBUS wszystkich podłączonych do niego urządzeń. Ilość połączeń pomiędzy dwoma punktami w sieci dla obu wymienionych topologii można podwoić. Podwójny pierścień i podwojona gwiazda wymagają odrębnego mechanizmu zarządzania topologią i w tym przypadku jest to również natywny protokół DHP (Dual Homing Protocol). Rodzina przełączników Schneider Electric to nie tylko przystosowanie do potrzeb różnych topologii ale również: interfejsy światłowodowe wykonanie jednomodowe i wielomodowe, ST, SC i LC poziom napięcia zasilania V DC lub V AC/DC dwa niezależne tory zasilania konfiguracja przy pomocy SNMP wykonanie kompaktowe 2 x FX + 6 x TX/FX lub modularne 6 24 FX

4 [ System Sterowania i Nadzoru ] PACiS 4 Stacja Operatorska (OI) Interfejsem dla operatora systemu jest stacja robocza komputer klasy PC z zainstalowanym oprogramowaniem klasy miniscada. Generalnym zastosowaniem Stacji Operatorskiej jest prowadzenie czynności ruchowych lokalne dla stacji elektroenergetycznej, rozdzielni lub pola. W strukturze oprogramowania OI można wyodrębnić: interfejs komunikacyjny IEC61850 bazę danych środowisko runtime obsługujące bieżącą konfigurację serwer OPC jako usługa Windows działająca w tle klient OPC jako interfejs graficzny Klient OI służy przede wszystkim konwersji danych z postaci cyfrowej na graficzną na dowolnie określonym obszarze. Najczęściej obszar ten przekracza obszar pojedynczego ekranu monitora. W celu umożliwienia obserwacji większego obszaru stosuje się zwiększenie ilości monitorów: 2 x 1, 2 x 2 lub 4 x 1 lub też możliwość przełączania pomiędzy poszczególnymi fragmentami widoku. Fragmenty te umożliwiają operatorowi: obserwację stanu rozdzielni w postaci schematu (mapy) stany łączników i pomiary wykonywanie sterowań prezentację pomiarów chwilowych lub uśrednionych w zadanych okresach czasu (np. 15 min.) obserwację stanu pracy urządzeń włączonych w topologię Systemu obserwację alarmów, stanów sygnalizacji i zdarzeń Sterowania obejmują: zmianę stanu wyłącznika wraz z: - obsługą trybu zdalny/lokalny - obsługą blokady polowej (stacyjnej), - kontrolą zgodności pozycji z typem sterowania, - preselekcją lub bez, - kontrolą czasu wykonania, - kontrolą synchronizmu - możliwości ominięcia blokad polowych sterowanie przełącznikiem zaczepów transformatora, jednokrotne lub typu start - stop kasowanie sygnalizacji akustycznej i optycznej dowolne inne sterowanie będące wynikiem zamknięcia styków przekaźnika

5 [ System Sterowania i Nadzoru ] PACiS 5 Wykonywanie sterowań wiąże się bezpośrednio z nadaniem przywilejów odpowiednim użytkownikom, których dostęp warunkowany jest znajomością odpowiedniego hasła. Profil uprawnień obejmuje: wykonywanie sterowań w poszczególnych obszarach nadzorowanego obiektu, wykonywanie bypassów (pomijania blokad polowych), potwierdzanie i kasowania alarmów, przeglądania poszczególnych widoków, drukowania raportów, zamknięcia interfejsu graficznego, uruchamiania dodatkowych narzędzi programowych, zmiany rozmiaru okien widoków. Sterowania mogą być też realizowane automatycznie. Typowo funkcję taką realizują automatyki SZR, RPZ (ręczne przełączenie zasilania) i SPZ. Fizycznie są one realizowane przez MiCOM C264 niezależnie od aktualnego stanu pracy OI. Narzędziem diagnostycznym, które umożliwia wykrywanie uszkodzeń i obserwację aktualnego stanu pracy urządzeń jest dedykowany widok Systemu. Podstawowymi informacjami, jakie są dostępne w ten sposób to praca nominalna lub jej brak (uszkodzenie) a także stan łączności, który m.in. zapewnia dostępność tej pierwszej informacji. Wachlarz informacji diagnostycznych jest znacznie bogatszy, każda z nich dostępna jest oprócz widoku systemowego również na widoku stanów sygnalizacji, zdarzeń i ewentualnie alarmów. Ich zakres obejmuje: prawidłowość działania poszczególnych podzespołów urządzeń kart I/O, zasilacza, karty procesora, prawidłową funkcjonalność oprogramowania zgodność wersji, niezbędne biblioteki operacyjne blokady automatyk i urządzeń, tryb pracy urządzeń test, zatrzymanie, zmiana konfiguracji, restart, działanie funkcji synchronizacji czasu, stan pracy funkcji redundancji, przepełnienie buforów danych, zgodność konfiguracji pomiędzy urządzeniami podłączonymi do SBUS, zgodność wyposażenia MiCOM C264 z konfiguracją przyczyna niewykonania sterowania

6 [ System Sterowania i Nadzoru ] PACiS 6 Sygnalizacja, lista zdarzeń i alarmów grupowane są na osobnych zakładkach a dostępne na dedykowanym widoku. Zakres listy widocznych sygnałów można filtrować lub sortować wg rozmaitych kryteriów: obszar stacja, poziom napięcia, rozdzielnia, pole, moduł (łącznik, zabezpieczenie, grupa wejść) okres wystąpienia nazwa alfabetycznie (np. > n ) poziom alarmu (1 z 4) Prezentacja listy sygnałów i zdarzeń jest monochromatyczna natomiast kolor czcionki i tła (20 wariantów) alarmu zależny jest od jego poziomu i statusu, tzn.: aktywny niepotwierdzony aktywny potwierdzony ponownie aktywowany niepotwierdzony nieaktywny niepotwierdzony nieaktywny potwierdzony Alarmy nieaktywne i potwierdzone można usunąć z listy ręcznie bądź automatycznie. Komunikacja ze Zdalnymi Centrami Nadzoru (SSiN) Przy pomocy Bramki komunikacyjnej (Gateway) system pracujący lokalnie na obiekcie może retransmitować dane do zdalnego Centrum Sterowania i Nadzoru. Jako interfejsu można użyć portu światłowodowego lub skrętkowego, łącza Ethernet lub V.24. Użytkownik ma do dyspozycji 4 podwójne łącza (redundancja), z których każde może pracować w jednym z następujących protokołów: DNP 3.0 Modbus RTU IEC IEC IEC OPC HNZ GI74 Gateway może stanowić bramę również pomiędzy wyodrębnionymi częściami systemu. W ten sposób ruch sieciowy dzielony jest na obszar lokalny i dane związane z SSiN. Zakres zadań odpowiada roli routera Ethernet, jednak kryteria filtracji obejmują nie tylko rodzaj pakietów i funkcji ale również precyzyjnie określony zakres danych. Oprogramowanie Gateway oprócz swojej podstawowej funkcji spełnia również dodatkowe: prezentacja stanu pracy urządzeń podłączonych do szyny systemowej (serwerów) tryb Zdalny/ Lokalny, synchronizacja czasu, tryb nominalny/ testowy prezentacja stanu pracy poszczególnych łączy SSiN (stacji Master) prezentacja wartości i jakości sygnałów i pomiarów rejestracja telesterowań i przyczyn ewentualnego ich odrzucenia synchronizacja czasu urządzeń PACiS.

7 [ System Sterowania i Nadzoru ] PACiS 7 Zalecaną platformą sprzętową jest dedykowany komputer przemysłowy MiCOM A300 z systemem operacyjnym Windows XP. Przy spełnieniu odpowiednich warunków może to być również inny komputer do zastosowań przemysłowych. W pewnych zastosowaniach (głównie pojedyncze urządzenie w aplikacji) rolę bramy komunikacyjnej może pełnić również sterownik MiCOM C264. W tym przypadku nośnikiem dla protokołów DNP 3.0 i Modbus od strony Master może być również warstwa transportowa Ethernet. Oprogramowanie C264 składa się z 3 warstw, które muszą być ze sobą wersjami kompatybilne. Ich podział funkcjonalny można odnieść do klasyfikacji oprogramowania PC: bootloader - BIOS firmware - system operacyjny konfiguracja - aplikacje Podobieństwo to, możliwość rozproszenia funkcji typowych dla sterowników polowych, a także wykorzystanie zalet IEC61850 powoduje, że w pewnych zastosowaniach rolę centrum teletransmisyjnego i jednocześnie jedynego elementu Systemu Nadzoru (sterownika stacyjnego) może przejąć komputer A300. Synchronizacja czasu Bezpośrednim źródłem czasu w Systemie może być konwerter sygnału GPS wysyłający dane wyjściowe w formacie IRIG-B. Odbiornikiem może być większość urządzeń serii MiCOM, w tym również C264 wyposażonym do tego celu w gniazdo BNC. Aparat odbierający sygnał IRIG-B rozgłasza sygnał przez sieć Ethernet będąc tym samym serwerem SNTP (Simple Network Time Protocol). Serwerem SNTP może być również Gateway synchronizowany przez SSiN oraz OI synchronizowany ręcznie, jeśli dana aplikacja nie dysponuje źródłem czasu. Modernizacja i uruchomienie Firma Schneider Electric oferuje w ramach dostawy w pełni kompleksową usługę w zakresie wykonania projektu, montażu szaf sterowniczych, konfiguracji, uruchomienia, testów, szkolenia i wsparcia technicznego. Dla firm uruchomieniowych, integratorów i Front Office istnieje również możliwość pełnego przeszkolenia w zakresie konfiguracji i eksploatacji PACiS, a następnie korzystania z asysty Schneider Electric. Istnieje również możliwość dostosowania istniejącego oprogramowania PACiS do szczególnych wymagań zamawiającego. Narzędzia programistyczne zostały stworzone z myślą o łatwym i samodzielnym stworzeniu aplikacji, diagnostyce błędów i uaktualnieniach wykonywanych również przez użytkownika końcowego. Wymiana konfiguracji odbywa się przy zastosowaniu programu SMT (System Management Tool). Program ten umożliwia również ciągłą aktualizację rejestrów zakłóceń i zachowywanie ich na dysku twardym. Konfigurację można utworzyć przy pomocy programu SCE (System Configuration Editor). Przejrzyste menu i struktura parametrów (podział na część elektryczną, graficzną i systemową) pozwala na łatwe odnalezienie parametru odpowiedzialnego za realizację danej funkcji. Podczas uruchomienia aplikacji pomocny może okazać się symulator protokołu IEC ES (Equipment Simulator). Dzięki niemu można symulować zmianę wartości wybranych sygnałów odbieranych przez C264 bez potrzeby rzeczywistego ich odwzorowania.

8 [ System Sterowania i Nadzoru ] PACiS 8 Badanie izolacji przy użyciu megaomomierza wysokonapięciowego (powyżej 250V) uszkadza elementy półprzewodnikowe zabezpieczenia, co może prowadzić do awarii, widocznej dopiero po kilku tygodniach od chwili przeprowadzenia badania. Nieprzygotowanych obwodów zabezpieczenia nie wolno testować przy użyciu miernika izolacji o napięciu wyższym niż 250V!!! Przygotowanie obwodów polega na połączeniu biegunów wejść binarnych, wejść zasilania oraz wyjść - zwłaszcza półprzewodnikowych (o charakterystyce "szybkiej" bądź mocnej ). Wewnątrz urządzenia między dowolnymi jego zaciskami, nie może się pojawić różnica potencjałów o wartości przekraczającej 250 V. W razie braku możliwości takiego przygotowania, wymagane jest odłączenie sprawdzanych obwodów zewnętrznych od zabezpieczenia na czas wykonywanych badań. Urządzenie jest obiektem testów wysokonapięciowych podczas procesu produkcji zgodnie z normami przedstawionymi w rozdziale opisującym dane techniczne. Takie badanie jest przeprowadzone tylko raz, z zachowaniem ściśle określonego, bardzo krótkiego czasu badania. Obwody komunikacji szeregowej (RS232 / RS485) nie podlegają testom napięciowym - nie wolno testować ich miernikiem izolacji!!! NOTATKI Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. Zakład Automatyki i Systemów Elektroenergetycznych Świebodzice, ul. Strzegomska 23/27 Tel , Fax Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. Logo Schneider Electric oraz nazwy pochodne są prawnie chronionymi znakami handlowymi i usługowymi firmy Schneider Electric. Pozostałe nazwy własne, zarejestrowane lub nie, są własnością odpowiadających im firm. Firma Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. prowadzi politykę ciągłego rozwoju. W związku z tym prezentowane wyroby mogą ulegać zmianie. Pomimo ciągłego uaktualniania publikacji, niniejsza broszura jest jedynie informacją o wyrobach spółki. Jej treść nie jest ofertą sprzedaży, a przykłady zastosowań są podane jedynie w celu lepszego zrozumienia zasady działania wyrobu i nie należy ich traktować jako gotowych rozwiązań projektowych

Stanowisko Operatorskie

Stanowisko Operatorskie 01 Stanowisko Operatorskie OI - Operator Interface HMI - Human Machine Interface Schneider Electric w swojej ofercie Automatyki Stacyjnej oferuje narzędzie będące graficznym interfejsem systemu PACiS.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami ŚN. Gama urządzeń Easergy L500 V4.2. System nadzoru stacji ŚN. Broszura techniczna

Zarządzanie sieciami ŚN. Gama urządzeń Easergy L500 V4.2. System nadzoru stacji ŚN. Broszura techniczna Zarządzanie sieciami ŚN Gama urządzeń Easergy L500 V4.2 System nadzoru stacji ŚN Broszura techniczna 2 WPROWADZENIE Easergy L500 to bazowy system SCADA działający w środowisku Windows XP Professional SP2

Bardziej szczegółowo

MiCOM P849. Urządzenie dodatkowych wejść / wyjść

MiCOM P849. Urządzenie dodatkowych wejść / wyjść Zabezpieczenia Akcesoria 1 MiCOM P849 Urządzenie dodatkowych wejść / wyjść MiCOM P849 jest urządzeniem specjalnie dedykowanym do polepszenia elastyczności stosowanych w aplikacjach sterowania innych przekaźników

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia , Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakup oprogramowania do zarządzania laboratoryjnymi systemami energetycznymi w Centrum Badawczym PAN w Jabłonnie. Załącznik nr 6 do SIWZ 39/PN/SKO/2015 i Stosowane

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania obiektowego

Systemy sterowania obiektowego Systemy sterowania obiektowego Opracował: mgr inż.henryk Kasprowicz - Biłgoraj 2001r - Spis treści 1. Sterowniki programowalne... 3 str. 1. 1. Podstawowe parametry sterowników... 3 str. 1. 2. Schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

SIMATIC WinCC flexible. Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI. www.siemens.

SIMATIC WinCC flexible. Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI. www.siemens. SIMATIC WinCC flexible Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI www.siemens.pl/hmi SIMATIC WinCC flexible Nowoczesność rozwiązań, pewność inwestycji

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN Nr. 1/2012. Konfiguracja protokołów redundancji w switchach MOXA strona 12. Autmatyka w kolejnictwie strona 18

MAGAZYN Nr. 1/2012. Konfiguracja protokołów redundancji w switchach MOXA strona 12. Autmatyka w kolejnictwie strona 18 MAGAZYN Nr. 1/2012 Konfiguracja protokołów redundancji w switchach MOXA strona 12 Autmatyka w kolejnictwie strona 18 Szeroka oferta urządzeń zasilających firmy Mean Well strona 21 2 Miło nam poinformować,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie siecią SN. Rodzina Easergy

Zarządzanie siecią SN. Rodzina Easergy Zarządzanie siecią SN Rodzina Easergy Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. REFA Zakład Automatyki i Systemów Elektroenergetycznych ul. Strzegomska 23/27, 58-160 Świebodzice, tel.: 74 854 84 10,

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. MT-713 nowy moduł telemetryczny zasilany bateryjnie. Nowa oferta telemetrycznych kart SIM więcej na str. 4

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. MT-713 nowy moduł telemetryczny zasilany bateryjnie. Nowa oferta telemetrycznych kart SIM więcej na str. 4 wydanie 1/09 (2), kwiecień 2009 MT713 nowy moduł telemetryczny zasilany bateryjnie więcej na str. 17 Nowa oferta telemetrycznych kart SIM więcej na str. 4 Xway Twój własny system zdalnej lokalizacji GPS!

Bardziej szczegółowo

Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva

Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva Systemy zasilania bezprzerwowego Maksymalna ochrona przeciwawaryjna Specyfikacja techniczna produktu Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva Spis treści 1 Wprowadzenie... 6 2 Opis UPS... 6 3 Tryby pracy...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN

DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej strony górnej transformatora

Bardziej szczegółowo

TAC Vista Katalog Produktów

TAC Vista Katalog Produktów TAC Vista Katalog Produktów Katalog produktów 2010/2011 Spis treści Informacje ogólne...1 Opis systemów...5 Oprogramowanie... 9 Vista 5.1...10 Wprowadzenie / wstęp...10 TAC Vista 5.1 Serwer...11 TAC Vista

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SYSTEMÓW MONITOROWANIA I STEROWANIA OBIEKTAMI SIECI CIEPLNEJ NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU ZDALNEGO PRZEŁĄCZANIA OBSZARÓW ZASILANIA W ŁODZI 1

BUDOWA SYSTEMÓW MONITOROWANIA I STEROWANIA OBIEKTAMI SIECI CIEPLNEJ NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU ZDALNEGO PRZEŁĄCZANIA OBSZARÓW ZASILANIA W ŁODZI 1 Mgr Przemysław Małek CAS Łódź BUDOWA SYSTEMÓW MONITOROWANIA I STEROWANIA OBIEKTAMI SIECI CIEPLNEJ NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU ZDALNEGO PRZEŁĄCZANIA OBSZARÓW ZASILANIA W ŁODZI 1 W artykule dokonano analizy wybranych

Bardziej szczegółowo

TAC Vista Katalog produktów

TAC Vista Katalog produktów TAC Vista Katalog produktów Wydanie: Marzec 2007 Spis treści TAC Informacje ogólne... 1 systemów... 5 Oprogramowanie... 9 Vista 5... 10 Wprowadzenie / wstęp... 10 TAC Vista 5 Serwer... 11 TAC Vista 5

Bardziej szczegółowo

Cennik nr 05/2014 Produkty Informacje handlowe. Ważny od 01.05.2014. Informacja handlowa 06/2012

Cennik nr 05/2014 Produkty Informacje handlowe. Ważny od 01.05.2014. Informacja handlowa 06/2012 Informacja handlowa 06/2012 Cennik nr 05/2014 Produkty Informacje handlowe Ważny od 01.05.2014 http://www.askom.com.pl ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Spółka z o.o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

ATICS. Katalog. inteligentny system kontroli, nadzoru i zasilania dla pomieszczeń i obiektów użytkowanych medycznie

ATICS. Katalog. inteligentny system kontroli, nadzoru i zasilania dla pomieszczeń i obiektów użytkowanych medycznie ATICS System kontroli, nadzoru i zasilania ATICS inteligentny system kontroli, nadzoru i zasilania dla pomieszczeń i obiektów użytkowanych medycznie Specjaliści od zarządzania bezpieczeństwem Katalog O

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu DCS w elektrowniach wiatrowych

Zastosowanie systemu DCS w elektrowniach wiatrowych dr inż. KAZIMIERZ HERLENDER mgr inż. KATARZYNA WITKOWSKA Instytut Energoelektryki, Zakład Urządzeń Elektroenergetycznych, Politechnika Wrocławska mgr inż. ADAM KRALEWSKI, Specjalista ds. Aplikacji, Inżynier

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7 SIMATIC PCS 7 System sterowania procesami www.siemens.pl/pcs7 Całkowicie zintegrowana automatyka SIMATIC PCS 7, jako jeden z czołowych w świecie systemów sterowania procesami, w aktualnej wersji 8.0 cechujący

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Seria MOBICON Produktem Roku 2012! poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS

NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Seria MOBICON Produktem Roku 2012! poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS wydanie 1/13 (6), marzec 2013 Seria MOBICON Produktem Roku 2012! NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS Copyright 2013 Inventia Sp.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. 6 4-100 LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel. +48 65 526 29 73 e-mail: ppawel@post.pl NIP: 697-23-03-576 REGON: 301939900 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA,

Bardziej szczegółowo

Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn

Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn Dr inż. Andrzej Piotrowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wykład 1

Bardziej szczegółowo

Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych, przesyłanych w przemysłowej sieci Ethernet

Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych, przesyłanych w przemysłowej sieci Ethernet POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Kierunek Elektrotechnika PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3. 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI...

1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3. 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI... SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI...7 5. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo