Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zapytanie ofertowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zapytanie ofertowe"

Transkrypt

1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Net Center Stępniewski Piotr ul. Białe Zagłębie / Nowiny Kielce, dnia r. Kontakt: tel Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż sprzętu oraz wdrożenie oprogramowania w ramach realizacji projektu pt. Budowa infrastruktury dostępu do Internetu w wybranych miejscowościach powiatu kieleckiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata Działanie Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili (Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG /-00) I. Dane Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Net Center Stępniewski Piotr ul. Białe Zagłębie / Nowiny NIP: II. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu oraz wdrożenie oprogramowania niezbędnych do budowy sieci radiowej na terenie wybranych miejscowości powiatu kieleckiego zgodnie z poniższym wykazem:. Zakup i montaż (4 szt.). Zakup i montaż radiolinii 00Mbit (). Zakup i montaż radiolinii 50Mbit (7 szt.) 4. Zakup i montaż (400 szt.) 5. Zakup i montaż routera sieciowego oraz wdrożenie oprogramowania ( szt.) Szczegółową specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr do niniejszego zapytania ofertowego. Zamówienie musi zostać zrealizowane zgodnie z Harmonogramem prac stanowiącym Załącznik nr do niniejszego zapytania ofertowego.

2 III. Kryteria wyboru: Kryteria oceny ofert: Spośród ofert nieodrzuconych Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się kryterium: Cena 00% wagi według wzoru: Ocena = (Zn/Zo)*00 punktów gdzie: Zn cena netto najtańszej oferty [PLN] Zo cena netto badanej oferty [PLN] Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. Cena ofertowa to wartość netto wyrażona w złotych polskich, za którą Oferent zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa powinna zostać określona z dokładnością do miejsc po przecinku. IV. Termin, miejsce i forma składania ofert: Termin składania ofert upływa z dniem.0.0 r. o godz. 6:00. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone. Oferty należy składać mailowo na adres lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź osobiście pod wskazanym w pkt. I Dane Zamawiającego adresem (o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego). Ofertę należy złożyć na wzorze formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane informacje niezbędne do dokonania jej oceny zgodnie z kryteriami i wymaganiami wskazanymi w zapytaniu ofertowym. Oferta powinna mieć formę pisemną oraz być sporządzona w języku polskim. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta (podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczątką imienną) oraz opatrzona pieczątką firmową. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Termin ważności oferty: minimalny okres związania ofertą do r. V. Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Piotr Stępniewski tel lub Załączniki: ) Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia, ) Harmonogram prac, ) Wzór formularza ofertowego.

3 Załącznik nr do zapytania ofertowego w ramach realizacji projektu pt. Budowa infrastruktury dostępu do Internetu w wybranych miejscowościach powiatu kieleckiego Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu oraz wdrożenie oprogramowania niezbędnych do budowy sieci radiowej na terenie wybranych miejscowości powiatu kieleckiego zgodnie z poniższą specyfikacją:. Zakup i montaż (4 szt.). Zakup i montaż radiolinii 00Mbit (). Zakup i montaż radiolinii 50Mbit (7 szt.) 4. Zakup i montaż (400 szt.) 5. Zakup i montaż routera sieciowego oraz wdrożenie oprogramowania ( szt.) I. Minimalne lub równoważne parametry techniczne:. Zakup i montaż Dla osiągnięcia zakładanych parametrów usługi konieczne jest zastosowanie anten o przepustowości min. 45Mbit każda (sumarycznie przepustowość wyniesie w przybliżeniu min. Gb/s). Anteny bazowe muszą być urządzeniami zapewniającymi najwyższą jakość usług poprzez zastosowanie technologii MIMO, OFDM, LoS, NLos, GPS, dzięki czemu możliwe będzie połączenie przy słabym LoS, a nawet przy Nlos, czyli braku widoczności między antenami. Minimalne lub równoważne parametry techniczne: Typowa przepustowość całkowita > 40 MBPS Szerokość kanału: 0 MHz i 0 MHz EIRP: 5,7 GHz oraz,5 GHz: 6 dbm; 5,4 GHz: 0 dbm Szyfrowanie: FIPS 97, AES Pobór mocy < 0 W na sektor AP (Punkt Dostępowy) Możliwość synchronizacji z GPS. W ramach wydatku zawiera się koszt zakupu i koszt montażu.. Zakup i montaż radiolinii 00Mbit Minimalna przepustowość radiolinii dla spełnienia potrzeb projektu wynosi 00Mbit z możliwością rozbudowy do 800Mbit. Radiolinia musi posiadać dodatkowy port Ethernet do zarządzania zdalnego. W ramach wydatku zawiera się koszt zakupu radiolinii 00Mbit i koszt montażu radiolinii 00Mbit.. Zakup i montaż radiolinii 50Mbit Anteny bazowe muszą być urządzeniami zapewniającymi najwyższą jakość usług poprzez zastosowanie technologii MIMO, OFDM, LoS, NLos, GPS, dzięki czemu możliwe będzie połączenie przy słabym LoS, a nawet przy Nlos, czyli braku widoczności między antenami. Minimalna przepustowość radiolinii dla spełnienia potrzeb projektu wynosi 50Mbit z możliwością rozbudowy do 00Mbit. Minimalne lub równoważne parametry techniczne: praca w częstotliwości GHz - pasmo licencjonowane modulacja x QAM56 z wykorzystaniem nadajników i odbiorników (MIMO) przepływność do 70 Mbps netto (ruch klienta) interface 0/00/000 BaseT lub 000 Base SX (opcja) stały podział przepływności 50:50 lub 66: dostępność łącza % technika STC (space time coding) dla dodatkowych 5 db budżetu mocy dynamiczny wybór i zmiana kanału bez utraty pakietów klienta dynamiczna zmiana modulacji w przypadku pogorszenia warunków ścieżki bez utraty pakietów klienta dystans łącza do 00 km szerokość kanału radiowego tylko 0 MHz. W ramach wydatku zawiera się koszt zakupu radiolinii 50Mbit i koszt montażu radiolinii 50Mbit.

4 4. Zakup i montaż Zestawy klienckie muszą być urządzeniami zapewniającymi najwyższą jakość usług poprzez zastosowanie technologii MIMO, OFDM, LoS, NLos, GPS, dzięki czemu możliwe będzie połączenie przy słabym LoS, a nawet przy Nlos, czyli braku widoczności między antenami. W ramach wydatku zawiera się koszt zakupu i koszt montażu. 5. Zakup i montaż routera sieciowego oraz wdrożenie oprogramowania Router sieciowy będzie urządzeniem przeznaczonym do kształtowania ruchu sieciowego, umożliwi również precyzyjny i na poziomie operatorskim podział pasma na klientów. Minimalne lub równoważne parametry techniczne: Router brzegowy, protokoły BGP, MPLS Koncentrator BRAS, PPPoE Agregacja w sieciach Metro. Po zamontowaniu routera konieczne będzie połączenie go z serwerem poprzez wdrożenie oprogramowania posiadanego przez Wnioskodawcę wraz z konfiguracją parametrów i ustawieniem portów. Działanie to jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania routera w ramach planowanego systemu. W ramach wydatku zawiera się koszt zakupu routera sieciowego, koszt montażu routera sieciowego oraz koszt wdrożenia oprogramowania. II. Lokalizacja inwestycji: Planowany obszar działania i zasięg systemu to następujące miejscowości powiatu kieleckiego w województwie świętokrzyskim: w Gminie Chęciny: Gościniec (PRZYSIÓŁEK), Polichno (WIEŚ), Radkowice (WIEŚ), Skiby (WIEŚ), Tokarnia (WIEŚ), w Gminie Sitkówka-Nowiny: Kowala (WIEŚ), Szewce (WIEŚ), Wola Murowana (WIEŚ), Zagrody (WIEŚ). Lokalizacja stacji bazowych: ) Baza Nowiny Bloki (50 49'0.7"N; 0 '50.5"E): radiolinia na komin FTG przesył łącza głównego ) Baza Czerwona Góra (50 49'4.6"N; 0 9'4.96"E): obejmie zasięgiem miejscowości: Szewce, Zagrody ) Baza Wola Murowana (50 47'54.60"N; 0 '4.4"E): obejmie zasięgiem miejscowości: Wola Murowana, Radkowice 4) Baza Polichno (50 48'4.9"N; 0 '58.6"E): obejmie zasięgiem miejscowości: Skiby, Gościniec, Polichno 5) Baza Skiby (50 49'7.9"N; 0 5'.70"E): obejmie zasięgiem miejscowości: Skiby, Gościniec 6) Baza Chęciny (50 47'50.99"N; 0 7'48.4"E): obejmie zasięgiem miejscowości: Wola Murowana Skiby 7) Baza Starochęciny (50 46'5.99"N; 0 8'4.88"E): obejmie zasięgiem miejscowość Tokarnia 8) Baza Tokarnia (50 45'5.98"N; 0 6'48.9"E): obejmie zasięgiem miejscowość Tokarnia 9) Baza Komin FTG (50 48'56."N; 0 '.9"E): obejmie zasięgiem miejscowości: Zagrody, Wola Murowana, Kowala, Zagrody, Radkowice 0) Baza Gościniec (50 48'4.7"N; 0 5'4.5"E): obejmie zasięgiem miejscowości: Skiby, Gościniec ) Baza Wrzosy (50 47'.54"N; 0 9'6.04"E): obejmie zasięgiem miejscowości: Tokarnia, Radkowice, Wola Murowana.

5 Załącznik nr do zapytania ofertowego w ramach realizacji projektu pt. Budowa infrastruktury dostępu do Internetu w wybranych miejscowościach powiatu kieleckiego Harmonogram prac Działanie : Budowa systemu radiowego cz. (Komin FTG) Okres realizacji: I kwartał 0 r. - I kwartał 0 r... Zakup i montaż ().. Zakup i montaż radiolinii 00Mbit ( szt.).. Zakup i montaż () Działanie : Budowa systemu radiowego cz. (Czerwona Góra) Okres realizacji: I kwartał 0 r. - I kwartał 0 r... Zakup i montaż ().. Zakup i montaż radiolinii 00Mbit ( szt.).. Zakup i montaż () Działanie : Budowa systemu radiowego cz. (Komin FTG, Chęciny, Czerwona Góra) Okres realizacji: II kwartał 0 r. - II kwartał 0 r... Zakup i montaż ().. Zakup i montaż radiolinii 00Mbit ( szt.).. Zakup i montaż () Działanie 4: Budowa systemu radiowego cz. 4 (Wola Murowana, Skiby) Okres realizacji: III kwartał 0 r. - III kwartał 0 r. 4.. Zakup i montaż () 4.. Zakup i montaż radiolinii 50Mbit ( szt.) 4.. Zakup i montaż () Działanie 5: Budowa systemu radiowego cz. 5 (Polichno, Gościeniec) Okres realizacji: IV kwartał 0 r. - IV kwartał 0 r. 5.. Zakup i montaż () 5.. Zakup i montaż radiolinii 50Mbit ( szt.) 5.. Zakup i montaż () Działanie 6: Budowa systemu radiowego cz. 6 (Starochęciny, Tokarnia) Okres realizacji: I kwartał 04 r. - I kwartał 04 r. 6.. Zakup i montaż () 6.. Zakup i montaż radiolinii 50Mbit ( szt.) 6.. Zakup i montaż () Działanie 7: Budowa systemu radiowego cz. 7 (Wrzosy, Polichno) Okres realizacji: II kwartał 04 r. - II kwartał 04 r. 7..Zakup i montaż () 7.. Zakup i montaż radiolinii 50Mbit ( szt.) 7..Zakup i montaż () Działanie 8: Budowa systemu radiowego cz. 8 (Starochęciny, Tokarnia) Okres realizacji: III kwartał 04 r. - III kwartał 04 r. 8.. Zakup i montaż () 8.. Zakup i montaż routera sieciowego oraz wdrożenie oprogramowania ( szt.) 8.. Zakup i montaż ().

6 Załącznik nr do zapytania ofertowego w ramach realizacji projektu pt. Budowa infrastruktury dostępu do Internetu w wybranych miejscowościach powiatu kieleckiego..., dnia... 0 roku Dane Oferenta (nazwa, adres, numer telefonu, NIP) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Net Center Stępniewski Piotr ul. Białe Zagłębie / Nowiny Formularz ofertowy Niniejszym, w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż sprzętu oraz wdrożenie oprogramowania w ramach realizacji projektu pt. Budowa infrastruktury dostępu do Internetu w wybranych miejscowościach powiatu kieleckiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 007-0, Działanie Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili (Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG /-00) przedstawiamy naszą ofertę: Cena brutto wynosi ogółem:.. zł Słownie:.... zł Cena netto wynosi ogółem:.... zł Słownie:... zł Podatek VAT.% wynosi ogółem: zł Słownie: zł Oferta obejmuje wykonanie całego zakresu rzeczowego zgodnie z treścią zapytania ofertowego. Załączniki: Załącznik nr do Formularza ofertowego Szczegółowe koszty w podziale na zadania

7 Lp. I II III IV V VI VII Załącznik nr do Formularza ofertowego Szczegółowe koszty w podziale na zadania Wyszczególnienie wydatku Ilość ogółem Jednostka miary Cena jednostkowa netto [PLN] Działanie : Budowa systemu radiowego cz. (Komin FTG).. Zakup i instalacja.. Zakup i instalacja radiolinii 00Mbit.. Zakup i instalacja szt. Działanie : Budowa systemu radiowego cz. (Czerwona Góra).. Zakup i instalacja.. Zakup i instalacja radiolinii 00Mbit.. Zakup i instalacja szt. Cena netto ogółem [PLN] VAT [PLN] Działanie : Budowa systemu radiowego cz. (Komin FTG, Chęciny, Czerwona Góra).. Zakup i instalacja.. Zakup i instalacja radiolinii 00Mbit.. Zakup i instalacja szt. Działanie 4: Budowa systemu radiowego cz. 4 (Wola Murowana, Skiby) 5.. Zakup i instalacja 5.. Zakup i instalacja radiolinii 50Mbit 5.. Zakup i instalacja szt. Działanie 5: Budowa systemu radiowego cz. 5 (Polichno, Gościeniec) 5.. Zakup i instalacja 5.. Zakup i instalacja radiolinii 50Mbit 5.. Zakup i instalacja szt. Działanie 6: Budowa systemu radiowego cz. 6 (Starochęciny, Tokarnia) 6.. Zakup i instalacja 6.. Zakup i instalacja radiolinii 50Mbit 6.. Zakup i instalacja szt. Działanie 7: Budowa systemu radiowego cz. 7 (Wrzosy, Polichno) 7..Zakup i instalacja 7.. Zakup i instalacja radiolinii 50Mbit 7..Zakup i instalacja szt. VIII Działanie 8: Budowa systemu radiowego cz. 8 (Starochęciny, Tokarnia) 8.. Zakup i instalacja 8.. Zakup, instalacja i wdrożenie routera sieciowego 8.. Zakup i instalacja szt. Cena brutto ogółem [PLN]

8 My, niżej podpisani, niniejszym oświadczamy, że:. Firma, którą reprezentujemy dopuszczona jest do obrotu prawnego oraz prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem postępowania.. Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.. Firma, którą reprezentujemy posiada zdolność do realizacji całego zakresu rzeczowego przedmiotu postępowania określonego w zapytaniu ofertowym. 4. Akceptujemy wszystkie warunki zawarte w zapytaniu i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy. 5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia r.... Podpis uprawnionych osób reprezentujących Oferenta

Zapytanie Ofertowe nr 07/POIG.8.4/526_10/2013

Zapytanie Ofertowe nr 07/POIG.8.4/526_10/2013 Reda 02.12.2013 r. I. INORMACJE OGÓLNE Zapytanie Ofertowe nr 07/POIG.8.4/526_10/2013 1. W związku z realizacją projektu pt.: Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu poprzez budowę infrastruktury szerokopasmowego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 5/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 5/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 4 marca 2013 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 5/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe 3/084/2013

Zapytanie Ofertowe 3/084/2013 Zapytanie Ofertowe 3/084/2013 Odolanów 05-09-2013 I. INORMACJE OGÓLNE 1. W związku z realizacją projektu pt.: Szerokie Pasmo w Każdym Domu 2011 - etap czwarty współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Kutno, dn. 30.04.2013 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOBUD Robert Liwiński ul. Sklęczkowska 18 99-300 Kutno ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 dotyczące zakupu systemu informatyczne na moduł CRM w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, 02.12.2013 Tel. (74) 814 32 85 Faks: (74) 814 32 85 z siedzibą przy ul. Elbląskiej 53, 54 314 Wrocław, Tel. (74) 814 32 85, Faks (74) 814 32 85 NIP 894-26-95-271, REGON 932697169

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak:

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak: ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu usprawniającego realizację procesów biznesowych pomiędzy firmą FAROUK SYSTEMS POLSKA, a partnerami biznesowymi firmy."

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Doradztwa Sp. z o.o. ul. Cegielniana 6b/2 30-404 Kraków Kraków, 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura DOTYCZY ZADANIA: zakup urządzenia

Bardziej szczegółowo

Mrągowo, 07.08.2014 roku

Mrągowo, 07.08.2014 roku Mrągowo, 07.08.2014 roku I. NAZWA I ADRES SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE 11-700 Mrągowo tel. +48 89 741 32 48, fax +48 89 741 32 47, NIP 742-000-31-44, II. TRYB PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA Składający zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Dębica, 14.01.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/8.4/2014 dotyczące realizacji zamówienia objętego projektem pod nazwą Budowa sieci FTTH w Sędziszowie Małopolskim współfinansowanego ze środków UE Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

Zapytanie ofertowe ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT iedziakarczew, dnia 22.06.2015 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy, ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 1.5 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT Pludry, dnia 13.05.2014 r. Zapytanie ofertowe P.N.V WOOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Tartacznej 11, Pludry, 46-380 Dobrodzień, ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wrocław, 03.03.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4-11/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4-11/2014 RANET Rafał Sproch Lipnica Wielka, 03.11.2014 r. Lipnica Wielka 859 34-483 Lipnica Wielka Tel: 601 570 813, Fax: 18 264 26 40 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4-11/2014 Na dostarczenie sprzętu na wyposażenie 4 wież

Bardziej szczegółowo

Lipka, dnia 20.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: OMNIVENT Sp. z o.o. ul. Sępoleńska 20 77-420 Lipka tel.: 668 834 996 NIP 5271031185

Lipka, dnia 20.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: OMNIVENT Sp. z o.o. ul. Sępoleńska 20 77-420 Lipka tel.: 668 834 996 NIP 5271031185 Lipka, dnia 20.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: OMNIVENT Sp. z o.o. ul. Sępoleńska 20 77-420 Lipka tel.: 668 834 996 NIP 5271031185 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

Procesor co najmniej 6 rdzeni RAM co najmniej 32 GB Przestrzeń dyskowa co najmniej 1TB przestrzeni użytkowej

Procesor co najmniej 6 rdzeni RAM co najmniej 32 GB Przestrzeń dyskowa co najmniej 1TB przestrzeni użytkowej Warszawa, dnia 13.11.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2/2 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-908/12 zawartej w dniu 21.05.2013 w ramach działania 8.1 8. osi priorytetowej Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

REMIX Spółka Akcyjna ul. Poznańska 36 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 54 00 Fax. 68 475 54 04 Świebodzin, 23 czerwca 2015

REMIX Spółka Akcyjna ul. Poznańska 36 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 54 00 Fax. 68 475 54 04 Świebodzin, 23 czerwca 2015 REMIX Spółka Akcyjna ul. Poznańska 36 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 54 00 Fax. 68 475 54 04 Świebodzin, 23 czerwca 2015 Zapytanie ofertowe nr POIG.01.04.II.4.2.2015 dotyczy zamówienia: na zakup surowców

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015. Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku na rynku rosyjskim, tureckim i niemieckim

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015. Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku na rynku rosyjskim, tureckim i niemieckim Warszawa, 25.03.2015r. "POLCHIP" Sp. z o. o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 KRS 0000106226 REGON 011133557 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015 I. Przedmiot zamówienia Doradztwo w zakresie opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. W związku z powyższym poszukujemy dostawcy Stołu montażowego 26 szt..

ZAPYTANIE OFERTOWE. W związku z powyższym poszukujemy dostawcy Stołu montażowego 26 szt.. Warszawa, 18-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Solaris Laser S.A. realizuje zadania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 4.3 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POIG.04.03.00-00-750/11-00

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015 W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego

Bardziej szczegółowo

3. Zakup oraz instalacja automatycznego dwupoziomowego systemu transportowo - montażowego wyposażonego w 3 stanowiska montażowe.

3. Zakup oraz instalacja automatycznego dwupoziomowego systemu transportowo - montażowego wyposażonego w 3 stanowiska montażowe. Mrągowo, 18.07.2014 roku I. NAZWA I ADRES SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE 11-700 Mrągowo tel. +48 89 741 32 48, fax +48 89 741 32 47, NIP 742-000-31-44, II. TRYB PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA Składający zapytanie

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.0.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 4-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 629893246. Podstawa formalna zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy usługi doradczej w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych 1.1 ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12.08.2014 r. Drukarnia Wielkoformatowa Neo-Net Sp. z o.o. ul. Romanowicza 4 30-702 Kraków. Zapytanie ofertowe na sprzęt IT

Kraków, dnia 12.08.2014 r. Drukarnia Wielkoformatowa Neo-Net Sp. z o.o. ul. Romanowicza 4 30-702 Kraków. Zapytanie ofertowe na sprzęt IT Kraków, dnia 12.08.2014 r. Drukarnia Wielkoformatowa Neo-Net Sp. z o.o. ul. Romanowicza 4 30-702 Kraków Zapytanie ofertowe na sprzęt IT I. Wstęp Drukarnia Wielkoformatowa Neo -Net Sp. z o.o. zaprasza do

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA: Zakup robót i materiałów budowlanych celem wybudowania hali produkcyjnej + Załącznik

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA: Zakup robót i materiałów budowlanych celem wybudowania hali produkcyjnej + Załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA: Zakup robót i materiałów budowlanych celem wybudowania hali produkcyjnej + Załącznik Łódź, dn. 09.02.2012 r. /miejscowość, data/ Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Żarów, dnia 26.05.2014 r. Zapytanie ofertowe Adres siedziby: ul. Bolesława Prusa 85/3B 50 316 Wrocław Adres do korespondencji: z siedzibą przy ul. Bolesława Prusa 85/3B, 50 316 Wrocław (adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 19 czerwca 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 19 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 19 czerwca 2013 r. W związku z realizacją projektu pn.: Budowa platformy do świadczenia e-usługi zarządzania produkcją w architekturze Cloud w modelu SaaS oraz udostępnienia

Bardziej szczegółowo