Warszawa, dnia 8 czerwca 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 8 czerwca 2009 r."

Transkrypt

1 GOZ /09 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 8 czerwca 2009 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę oraz użytkowanie sieci rozległej PIPWAN przez podmioty będące jednostkami organizacyjnymi PIP Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz ze zm.) odpowiada na następujące pytania wykonawcy: Pytanie 1: Prosimy o modyfikację zapisów wskazanych w pkt 2.5 siwz i 3 umowy dot. ubezpieczenia sprzętu. Wyjaśniamy, że Wykonawcy nie mają wpływu na stan techniczny budynków, ich eksploatację, w tym zakresie odpowiedzialność za sprzęt spoczywa na Zamawiającym i w naszej ocenie nie ma powodu przerzucania odpowiedzialności na Wykonawców. Wyjaśniamy, że jest to wymóg bardzo wygórowany, który w znacznym stopniu powodować będzie zwiększenie kwoty oferty Wykonawców a Zamawiającego naraża na zarzuty niegospodarności, nieracjonalności wydatków, a co za tym idzie na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Odpowiedź: Zamawiający ubezpiecza swój sprzęt na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w chwili obecnej Państwowa Inspekcja Pracy ma zawartą umowę na ubezpieczenie mienia z TU ERGO HESTIA Sp. z o.o. Ww. towarzystwo nie zgłosiło żadnych uwag zarówno, co do stanu technicznego budynków jak i co do sposobu ich eksploatacji. Zamawiający podtrzymuje ww. wymóg specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytanie 2: Zamawiający zawarł w pkt 2.5 siwz i 3 ust. 2 umowy zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia sprzętu zastępczego na własny koszt w określonych godzinach. W naszej ocenie termin wskazany w pkt. 2.5 b, c jest bardzo wygórowany i w znacznym stopniu powodować będzie zwiększenie kwoty oferty. Wobec powyższego prosimy o modyfikację specyfikacji poprzez wydłużenie czasu naprawy w sposób następujący: dia ppkt b) 8 godzin- dot. połączenia z OIP, zaś dla ppkt C) 4 godziny- dot. połączenia: PIP GIP. Odpowiedź: 1) Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść: pkt 2.5 siwz na:,,wykonawca zobowiązany będzie ubezpieczyć na własny koszt sprzęt, o którym mowa w pkt 2.4 siwz na następujących zasadach ubezpieczenie od kradzieży, uszkodzenia (tzw. {FLEXA (pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego), EC (huragan, grad, woda wodociągowa, przeciekania wody przez dach i ściany w wyniku nadmiernych opadów atmosferycznych, powódź, wyciek z instalacji tryskaczowej, obsunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina lub napór śniegu, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu mechanicznego, dym, uderzenie fali dźwiękowej, celowe uszkodzenie}, wandalizm); w razie awarii ww. urządzeń wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć sprzęt zastępczy (o parametrach, co najmniej równoważnych w stosunku do uszkodzonego sprzętu) w terminie (tj. w dni robocze: poniedziałek piątek w godzinach od 8:00-15:00): a) 12 godzin - dotyczy połączenia z Oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy, b) 4 godzin - dotyczy połączenia z Okręgowego Inspektoratu Pracy,

2 c) 2 godzin - dotyczy połączenia z Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy - od momentu otrzymania informacji (faks, zgłoszenie do BOK numer zgłoszenia, ) o wystąpieniu usterki; koszt serwisowania i naprawy sprzętu ponosi wykonawca. Koszt dostarczenia i odbioru sprzętu zastępczego do/z poszczególnych jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy oraz jego zainstalowania/odinstalowania, a także koszt dojazdu osób, które będą wykonywały ww. czynności pokrywa wykonawca. 2) Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dopisuje do zdania 1 zamieszczonego w 3 ust. 2 wzoru umowy po wyrażeniu,,w terminie następujące wyrażenie,, (tj. w dni robocze: poniedziałek piątek w godzinach od 8:00-15:00). Pytanie 3: Czy zamawiający dopuszcza, aby przyjmowanie informacji o awariach składane były przez Zamawiającego na całodobowy numer serwisowy a dopiero później zgłoszenia będą nadzorowane przez Opiekuna technicznego. Jednocześnie wyjaśniamy, że Wykonawca w czasie trwania umowy zapewni: dedykowanego opiekuna odpowiedzialnego za ofertę handlową i dedykowanego opiekuna technicznego odpowiadającego za prawidłowe i zgodne z wymaganiami siwz, działanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia. Odpowiedź: Jak w piśmie znak GOZ /09 z dnia 29 maja 2009 roku. Pytanie 4: Prosimy o wyjaśnienie czy wymóg dostarczenia umowy regulującej współpracę o którym nowa w pkt 7.1 dot. tylko wykonawców w myśl art. 23 PZP? Odpowiedź: Tak. Pytanie 5: W pkt 7.2 b i 7 ust. 2 umowy jest zapis, że płatności będą dokonywane w terminie 21 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Zgodnie z art. 9 ust. 13 pkt 1 lit. b ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych powstaje z upływem terminu płatności (a nie na zasadach ogólnych - z chwilą realizacji usługi). Stąd też uzależnienie początku biegu terminu płatności od nieznanej Wykonawcy daty doręczenia faktury do Zamawiającego znacząco utrudnia prawidłowe ustalenie daty powstania obowiązku podatkowego. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem, Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza zapisanie w umowie kwestii terminu płatności w ten sposób, aby podawany był on w treści wystawianej przez Wykonawcę faktury z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany będzie do doręczania faktury, na co najmniej 21 dni przed tak określonym terminem płatności, a w razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia? Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć Stron ryzyka podatkowego. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje ww. wymóg specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Tożsame zapisy dotyczące płatności stosowane są nie tylko w Państwowej Inspekcji Pracy, ale również u innych zamawiających i nie budzą one żadnych wątpliwości. Pozostali wykonawcy potrafią w sposób zgodny z przepisami prawa dokonać rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Pytanie 6: Prosimy o modyfikację zapisu zawartego w pkt 7.2 a i 7 ust. 2, aby zapłata z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia w odniesieniu do stałych opłat abonamentowych następowała z góry. Abonament jest to bowiem opłacone prawo do korzystania z określonego świadczenia, zazwyczaj wykupione przedterminowo przez abonenta na pewien okres" (źródło: Wikipedia)". Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje ww. wymóg specyfikacji istotnych warunków zamówienia. To zamawiający określa sposób uiszczenia zapłaty za świadczenie usług. Pytanie 7: Czy zamawiający dopuszcza, aby załącznikiem do umowy był regulamin i cennik operatora (Wykonawcy). W naszej ocenie powinny one mieć zastosowanie w przypadkach nieokreślonych w umowie. 2

3 Odpowiedź: Jak w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych niedopuszczalne jest rozszerzenie umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z powyższym Państwowa Inspekcja Pracy nie widzi możliwości by podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą świadczył inne usługi niż wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzorze umowy. Tym samym nie ma potrzeby załączania do umowy cennika wykonawcy. Wykonawca ma wykonywać przedmiot umowy za cenę wskazaną w ofercie (i następnie wpisaną do umowy). Pytanie 8: Prosimy o modyfikację zapisu, o którym mowa w pkt 7.3 i 6 ust. 1 umowy i dodanie następującej treści: Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia łącza pod warunkiem występowania możliwości technicznych. Jednocześnie wnioskujemy o przedłużenie terminu przeniesienia łącza z 2 tygodni na 30 dni. W związku z tym, że opłata instalacyjna jest uzależniona od rodzaju łącza dostępowego, przepływności tego łącza i zastosowanego routera prosimy o wskazanie które lokalizacje Zamawiający planuje przenieść w ramach wskazanej w siwz liczby 15 siedzib. Odpowiedź: W chwili obecnej zamawiający nie posiada wiedzy o tym, która z jednostek Państwowej Inspekcji Pracy zmieni swoją siedzibę. Należy przyjąć, że siedziby będą przenoszone w ramach tego samego miasta, w którym obecnie znajdują się ich siedziby. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść pkt 7.3 siwz oraz 6 ust. 1 wzoru umowy w zakresie terminu przeniesienia łącza z 2 tygodni na 4 tygodnie. Pytanie 9: Prosimy o modyfikację zapisu, o którym mowa w pkt 7.6 i 6 ust. 2 umowy i dodanie następującej treści: Wykonawca zobowiązany będzie do podłączenia nowego łącza pod warunkiem występowania możliwości technicznych. Odpowiedź: 1. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść pkt 7.6 siwz na:,,wysokość miesięcznego abonamentu ulegnie zwiększeniu w przypadku utworzenia dodatkowej jednostki organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy i podłączenia jej do sieci PIPWAN w wysokości wskazanej w ofercie z podatkiem VAT w zł. Wykonawca zobowiązany jest podłączyć nowo utworzoną jednostkę do sieci PIPWAN w terminie 4 tygodni od dnia pisemnego poinformowania go przez zamawiającego o wystąpieniu takiej konieczności. Wykonawca może odmówić podłączenia jednostki do sieci tylko w przypadku, gdy żaden z operatorów sieci na terenie miasta, w którym jednostka ma powstać nie będzie mógł podłączyć tej jednostki do sieci. O niniejszym Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego w terminie 1 tygodnia od dnia otrzymania informacji, o której mowa w zdaniu 2. Sieć musi spełniać wymagania określone w załączniku 6 do siwz. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkie konieczne urządzenia do funkcjonowania sieci jak w pkt 2.4 siwz oraz załączniku numer 6 do siwz. Minimalna przepustowość sieci: 1Mb/s dla Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy 2Mb/s dla Okręgowego Inspektoratu Pracy. Z podłączenia nowej jednostki Państwowej Inspekcji Pracy do sieci oraz przekazania sprzętu spisany będzie protokół. Abonament ulega zwiększeniu od następnego okresu rozliczeniowego po okresie, w którym została zainstalowana sieć w nowo utworzonej jednostce organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy. Postanowienia pkt 2.4 i 2.5 siwz stosuje się odpowiednio. 2. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dopisuje do 6 ust. 1 następujące zdania:,, Wykonawca może odmówić przeniesienia łącza do nowej siedziby tylko w przypadku, gdy żaden z operatorów sieci na terenie tego miasta nie będzie mógł podłączyć tej lokalizacji do sieci. O niniejszym Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego w terminie 1 tygodnia od dnia otrzymania informacji, o której mowa w zdaniu 1. 3

4 3. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dopisuje do 6 ust. 2 następujące zdania: Wykonawca może odmówić podłączenia jednostki do sieci tylko w przypadku, gdy żaden z operatorów sieci na terenie miasta, w którym jednostka ma powstać nie będzie mógł podłączyć tej jednostki do sieci. O niniejszym Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego w terminie 1 tygodnia od dnia otrzymania informacji, o której mowa w zdaniu 1. Pytanie 10: Wnosimy o obniżenie wysokości kar umownych, o których mowa w pkt 8 siwz i 10 umowy i zmniejszenie wysokości kar umownych o połowę? Jednocześnie wyjaśniamy, że tak wysoki, drakoński wręcz poziom kar umownych zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny a Zamawiającego naraża na zarzuty niegospodarności, nieracjonalności wydatków, a co za tym idzie na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Naszym zdaniem zaproponowane kary są niewspółmiernie wysokie i naruszają zasady współżycia społecznego i dobrego obyczaju. Odpowiedź: Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść 10 w zakresie wysokości kar umownych na: 1) ust zł; 2) ust zł; 3) ust zł; 4) ust. 8 20%. Zamawiający podtrzymuje wysokość kar umownych w pozostałym przypadkach wskazanych w 10 wzoru umowy. Jednocześnie ulegają zmianie odpowiednio zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie. Pytanie 11: Wnosimy o ograniczenie naliczania kar umownych o których mowa w pkt 8 e siwz oraz w 10 ust. 11 Umowy, maksymalnie do 30% kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za dany miesiąc z tytułu świadczenia usługi? W naszej ocenie wskazanie maksymalnej wysokości kar pozwala Wykonawcom na oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z karami i uwzględnienie go w wycenie, przy czym zachodzi prawidłowość, że im większe ryzyko kar i wyższy limit, tym konieczność nałożenia wyższego narzutu na cenę pod to ryzyko (ang. contingency"). Odpowiedź: Jak w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku wprowadzenia zaproponowanego ograniczenia wykonawca mógłby nie świadczyć na rzecz zamawiającego usług a zamawiający zmuszony byłby uiszczać na rzecz wykonawcy 70 % wynagrodzenia wskazanego przez wykonawcę w ofercie. Powyższe stanowiłoby naruszenie art. 35 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Pytanie 12: Prosimy o modyfikacje zapisu zawartego w pkt 7.12 siwz i proponujemy, aby Zamawiający w przypadku konieczności zwiększenia przepustowości sieci uiszczał opłaty miesięczne liczone według wzoru: suma wszystkich przepływności łączy wskazanych w załączniku nr 1 podzielone przez wartość miesięcznego kosztu świadczenia usługi liczonego z podatkiem vat. Opłata zostanie naliczana za każdy 1 Mbit/s zwiększonej prędkości wskazanego łącza. Odpowiedź: Jak w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zasady uiszczenia zapłaty w tym przypadku zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytanie 13: Prosimy o modyfikację zapisów wskazanych w pkt 12 b, c w załączniku nr 6 do siwz. Wyjaśniamy, że jest to wymóg bardzo wygórowany, który w znacznym stopniu powodować będzie zwiększenie kwoty oferty Wykonawców. Wobec powyższego prosimy o modyfikację specyfikacji poprzez wydłużenie czasu naprawy w sposób następujący: i dla ppkt b) max. 8 godzin, zaś dla ppkt C) max 4 godziny. 4

5 Odpowiedź: Jak w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W chwili obecnej usługa na ww. warunkach świadczona jest przez podmiot wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, tj. Spółkę Exatel. Ww. podmiot wywiązuje się należycie z realizacji usługi. W okresie świadczenia tej usługi został wezwany do zapłaty kary umownej tylko dwukrotnie. Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ubiegała się również Spółka Telekomunikacja Polska i ona również nie wnosiła zastrzeżeń, co do ww. terminów. Biorąc po uwagę rozwój technologii należy domniemywać, że skoro wykonawcy 3 lata temu nie wnosili zastrzeżeń co do ww. terminów oraz sposób realizacji tej usługi przez Spółkę Exatel należy domniemywać, że inni wykonawcy są również zdolni do wykonania tej usługi na zasadach określonych w pkt 12 b i c załącznika numer 6 do siwz. Pytanie 14: Prosimy o modyfikację zapisów wskazanych w pkt 15 w załączniku nr 6 do siwz. Proponujemy wykreślić wymóg podania w dokumentacji konfiguracji routerów. Naszym zdaniem stanowi ona tajemnicę przedsiębiorstwa. Odpowiedź: Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść: 1. pkt 15 w załączniku numer 6 do siwz na,,wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji (w formie elektronicznej i papierowej) powykonawczej sieci. Dokumentacja ma zawierać spis urządzeń wraz ze specyfikacją (typ urządzenia nazwy i modele zainstalowanych urządzeń oraz ich numery seryjne), elementy konfiguracji routerów: konfiguracja klas QoS, wersję IOS, Access Listy, schemat sieci, opis technologii ; 2. 4 ust. 3 na,,wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji (w formie elektronicznej i papierowej) powykonawczej sieci. Dokumentacja ma zawierać spis urządzeń wraz ze specyfikacją (typ urządzenia nazwy i modele zainstalowanych urządzeń oraz ich numery seryjne), elementy konfiguracji routerów: konfiguracja klas QoS, wersję IOS, Access Listy, schemat sieci, opis technologii ; Pytanie 15: Czy Zamawiający dopuszcza, aby w lokalizacji ul. Krucza 38/42 w Warszawie łącza do Internetu zostało zrealizowane z wykorzystaniem 1 łącza światłowodowego w technologii Metro Ethernet z uwzględnieniem wymogu, że łącza wymienione w tabeli nr 2 w załączniku nr 8 do siwz zostaną dostarczone odseparowanymi logicznie ( V C) kanałami wirtualnymi? Odpowiedź: Tak - z zachowaną ilością publicznych adresów IP wymienioną w załącznik numer 8 do siwz (tabela 2). Pytanie 16: Czy Zamawiający dopuszcza, aby w lokalizacji ul. Krucza 38/42 w Warszawie łącze nr 3 do Internetu wymienione w tabeli nr 2 w załączniku nr 8 do siwz było dostarczone w technologii symetrycznej 16/16 Mbit/s? Odpowiedź: Tak - z zachowaną ilością publicznych adresów IP wymienioną w załączniku numer 8 do siwz (tabela 2). Pytanie 17: W związku ze sprzecznością pomiędzy wymaganym SLA 99% (załącznik numer 6 do siwz pkt 13) a max. czasem usunięcia awarii łącza do Internetu wynoszącym 1 h oraz czasem na wymianę sprzętu w poszczególnych jednostkach PIP wynoszącym odpowiednio 2 h, 4 h i 12 h (siwz pkt 2.5), jaki parametr należy uznać jako wiodący? Proszę o wyjaśnienie zapisów. Odpowiedź: Czas wymiany sprzętu wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla poszczególnych jednostek Państwowej Inspekcji Pracy jest wiodący. Pytanie 18: Zgodnie z zapisami pkt 5 (załącznik numer 6 do siwz) styk WAN będzie mieć jeden styk z Internetem realizowanym przez łącza wymienione w załączniku numer 8 do siwz, tzn. czy tylko z tabeli numer 2 czy może z tabeli 1 i 2? Odpowiedź: Styk do Internetu - dane z tabeli 2 załącznika numer 8 siwz Pytanie 19: Zgodnie z zapisami pkt 2.3 (załącznik numer 6 do siwz) łącza dostępowe nie mogą być wykonane jako asymetryczne w technologi DSL a w załączniku numer 8 do siwz tabela numer 2 są wymienione jako asymetryczne do Internetu, jak należy zestawić łącza? prosimy o wyjaśnienie zapisów. Odpowiedź: Treść pkt 2.3 c) załącznika nr 6 dotyczy połączeń pomiędzy oddziałami. Tabela numer 2 załącznika numer 8 dotyczy łączy do sieci Internet. 5

6 Pytanie 20: Zgodnie z zapisami pkt 3 (załącznik numer 6 do siwz) każda lokalizacja otrzyma pule adresów prywatnych niedostępnych z Internetu, jak ma być zrealizowany dostęp do Internetu, czy przez Proxy? Odpowiedź: Sieć WAN będzie posiadała jeden styk z siecią publiczną Internet realizowaną przez łącza wymienione w załączniku numer 8 do siwz tabela numer 2. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że ulega zmianie adres Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku na: ul. Okopowa 7, Gdańsk. 6

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp: kod: 64216110-7- elektroniczne usługi wymiany danych i 72318000-7 - usługi przesyłu danych

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp: kod: 64216110-7- elektroniczne usługi wymiany danych i 72318000-7 - usługi przesyłu danych 1 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/42 00-926 Warszawa tel. 224203754 fax. 224203481 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-353-2212-3/12

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 22.03.2012 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 22.03.2012 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 22.03.2012 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny BDGzp 2120A 18/12 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot. postępowania

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Wydział Organizacyjno-Prawny. WYJAŚNIENIE, MODYFIKACJA oraz ZMIANA nr.1 DO ZAM.PUB. NR 32/2014

Wydział Organizacyjno-Prawny. WYJAŚNIENIE, MODYFIKACJA oraz ZMIANA nr.1 DO ZAM.PUB. NR 32/2014 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wydział Organizacyjno-Prawny 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 54 tel. 71 39 74 200 fax 71 39 74 202 e-mail: wroclaw.dwup@dwup.pl DOZ/JS/Z.P.32/2540/2/2014 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Warszawa, 11 grudnia 2014 roku A/ZP/SZP.251-50/14 WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 04 lipca 2014r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

35-242 Rzeszów, ul. Partyzantów 1a tel.17 25 00 100 fax 17 862 30 90

35-242 Rzeszów, ul. Partyzantów 1a tel.17 25 00 100 fax 17 862 30 90 Powiiattowy Urząd Pracy w Rzesszowiie 35-242 Rzeszów, ul. Partyzantów 1a tel.17 25 00 100 fax 17 862 30 90 PUP-PA-3402/42/JD/12 Rzeszów, dnia 27.09.2013r. WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y

O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y K O M E N D A G Ł Ó W N A O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y 00-349 Warszawa, ul. Tamka 1 tel. 22 578-47-01/02 e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl fax. 22 578-47-47 Nr konta: NBP O/O Warszawa 85101010100139832230000000

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej Zielona Góra 03.02.2011 r. uczestnicy postępowania Nasz znak DZ ws/341/ 10 /11 Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Skarbem Państwa Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowaną przez: Dorotę Gawot Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 26 listopada 2010r. CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI. Dyrektor. Przemysław WIĘCŁAW

Warszawa, dn. 26 listopada 2010r. CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI. Dyrektor. Przemysław WIĘCŁAW CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI Warszawa, dn. 26 listopada 2010r. Dyrektor Przemysław WIĘCŁAW CPD III 2374 2781 / 10 Do wszystkich uczestników postępowania

Bardziej szczegółowo

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez:

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez: UMOWA NR /2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1 Dane o stronach umowy 1. Data i miejsce zawarcia Umowy: Mogilany, dnia: -12-2012 2. Usługodawca: 3. Abonent: Imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG Eddie Consulting Groups Eger

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Informacja o wpłynięciu pytania do SIWZ

Informacja o wpłynięciu pytania do SIWZ Informacja o wpłynięciu pytania do SIWZ Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa Warszawa, dnia*?/. 1&2014 r DO-250-28TZ/14 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1. Postanowienia ogólne 1. Volta Communications Sp. z o.o.. z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Dostawa łącza z dostępem do Internetu na potrzeby projektu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ ROUTERÓW OBSŁUGUJĄCYCH PROTOKÓŁ BGP ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług transmisji danych pomiędzy filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kaliszu a Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.

Świadczenie usług transmisji danych pomiędzy filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kaliszu a Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) procedura jak dla

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr zawarta dnia:.. Umowa zawarta pomiędzy: Futuro Exito Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Nałęczowskiej 51A (20-701), wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: BAG.261.11.4.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Nr umowy: numer_umowy zawarta dnia data_zawarcie we Włodawie pomiędzy: Dostawcą Usług: Telekomunikacja Wschód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.

Bardziej szczegółowo

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 Tel. 74/ 66 43 850, fax. 74/ 66 43 862 Nr sprawy nadany przez Zamawiającego : ZP/02/04/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Internet + Telefonia Stacjonarna

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Internet + Telefonia Stacjonarna POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa zakres i warunki wykonywania usług telekomunikacyjnych przez Dostawcę usług, tj. PIEKARY.NET Haider Sebastian, Czempik Grzegorz z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo